Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788"

Transkript

1 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom jeg og hermed sælger skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til Høyædle og Velbyrdige He. Cancellie Raad Jacob Glud til Jensgaard og hans arvinger, følgende mig tilhørende Eiendom, alt beliggende i Aarhus Stift, Stiernholm Amt, Bierre Herred: 1. Glud og Hiarnøe Sognes Kirker der begge efter nye Matricul bestaar af Hartkorn 40 td 7skp. Ligesaa de bemeldte Sogne Kirker tilhørende Kirke Jorden, der etter Landmaalingens matricul er tilsammen = 3 Tdr, 6 skp. 2fdk. 1 alb. Saavelsom forskrevne Kirkers Korn og Qvæg Tiende, Jura Patronatus et Vocandi med ald anden herlighed og Rettighed, intet undtagen i nogen maade. 2. Ligeledes sælger, skiøder og afhænder jeg fra mig og mine arvinger til velbemældte Hc. Cancellie Raad Glud og Hands arvinger det Eje Land Hiarnøe med Konges Anpart Korn Tiende, samt Vejr Møllen paa bemældte Øe, som jeg hidtil har ejet, der i alt er hartkorn 73 Td. 1 skp. 3 fdk. 2 alb. saaledes som alt er min sal. Sviger fader afg. Hv. Consistorialraad Glud af salig Hv. Etatzraad Litchenberg solgt og tilskødet. Skødet er udstædt den 19 april 1760 og samme følger hermed in orginale. 3. Endvidere sælger, skiøder og aldeles afhænder jeg fra mig og mine arvinger til alt nævnte / C.T.?/ Cancellieraad Jacob Glud og arvinger alt mig tilhørende Bønder Gods i Glud Sogn i bemeldte Bierre Herred og det med samme ret og rettighed som min sal. Sviger fader Hv. Consistorialraad Glud have ejet og haft haver, og saaledes som samme er skiødet af deres Velb. til min sal. hv. Sviger Fader. Skiødet er af Dato 23 julij 1768 og følger in orginale. Jordebog over dette saavelsom over Hiarnøe Lands og Konge Tiende hartkorn følger hermed in orginale. Thi skal fornævnte Kirer og same tilhørende Korn og Quæg Tiende, Jura Patronatus et Vocandi samt Kierke Jorder, item det Eje Land Hiarnøe med Kongens Anpart Korn tiende tillige med Møllen paa bemældte Hiarnøe, saavelsom og Bøndergodset i Glud Sogn med tilhørende Bygninger og Besætninger, mark jorder, saavelsom alle af bemældte gaaende eller svævende indkomster af landgilde eller andet sligt, som specialter er anført i den hermed over leverede Jorde Bog af dato 1ste Nov Det paa godset værende reserva Mandskab etter reserva Roullen, tilligemed kirkernes og godsets følgende rettigheder, saaledes som same mig efter Loven haver tilhørt og af Kiøberen maa bruges, fra nu af tilhøre og følge Kiøberen hands arvinger til fuldkommen Eiendom for den Accorderede Kiøbe Summa = Rd.skriver Ti Tusinde Rigsdaler. Courant. Og som Høyædle og velb. hc. Cancellieraad Jacon Glud nu haver betalt mig denne kiøbs summa, saa gives ham derfor herved fuldkommen Qvittering, ligesom jeg og til den ende fra? frelser? og heemle ham fornævnte Kierker og Gods, med ald dets tilhørende og tilliggende for alle og enhvers tiltale. /:undtagen hvad Bøndernes particulair Gæld angaaer, som af dem selv betales efter Loven:/ og tillige med dette skiøde, saavelsom ovenmælte Documenter overleveres ham det

2 af mig paa fornævnte Kierker og Gods i hænde havende Adkomst, Breve og Dokumenter, saa at jeg og arvinger ingen ydermere ret og rettighed kand have til samme i nogen tænkelig maade. De kongelige skatter modtager Kiøberen af Godset fra dato og Clareres same i Amt Stuen og ligesaa dette Aars Landgilde, saavelsom alle andre af Kierkerne og Godset havende indtægter til det tiende som same ere forfalden. Dette Skiødes bekostning betaler Kiøber.. og sælger hver det halve, men Tinglysningen betaler Kiøberen selv, og maa Skiødet til Tinglysning uden mig derom at lade indvarsle. Dette til bekræftelse under min haand og Seigl, samt vanlig indbedet Sr. Leemejer her paa Lyngbechgaard og Mads Rasmussen i Ustrup Mølle dette med mig til vitterlighed at underskrive og forseigle. Lyngbechgaard den 1 Nov J.Hanson Til vitterlighed efter begæring underskriver og forseigler M.Leemejer Mads Rasmussen. At ingen kiøbscontract skriftlige conditioner eller noget andet saadant document om dette kiøb mellem os eller andre paa vores vegne, har været oprettet det bekræfter vi herved saaledes aom vi naar forlanges med vores Eed trøste? os til at stadfæste. datum ut supra J.Glud J.Hanson Tinglæst inden Bierre Hatting Herreds Rætt Mandagen den 13 january 1794 og bemeldte herreders pante og Kiøbs protokol tilligemed hosfæste. af Jordebogs tilføret fra Folio 9 til 12?? Borch. Jorde=Bog Over det mig tilhørende Hiarnøe Land og Konge Tienden, samt Godset i Glud Sogn, tilligemed Glud og Hiarnøe Kirker, alt beliggende i Stiernholm Amt Bierre Herred. Glud Sogn Bidzholt Bye Søren Jørgensen Hans i fæste havende Gaards Hartkorn er 5td. 4skp. 2alb. : 1 Ørte Rug, 1 ørte Byg, 2 ørter Havre, 1 otting Smør, 1 Brændsviin 1 Rd., Fød Nød 1 Rd., Arbeids Penge 4 Rd. For ovenanførte er han accorderet at give aarlig i rede Penge 12 Rd.og in natura 1 Otting Smør. Peder Nielsen Bryder Er ved fællesskabets Ophævelse i aaret 1782 tillagt Hartkorn 7skp. 1alb.

3 Hvoraf han i aarlig Landgilde skal svare 6 rd. Jens Knudsen Hans i fæste havende Gaards Hartkorn er 8td. 5skpp. 3fdk. 2alb. 2 ørte Byg, 3 Ørte Havre, 1 fierding smør, 1 brændesviin, 1 fødnød, 1 Lam, 1 Gaas, 2 Høns, Giesterie 4mk., tærske penge 24sk., Arbeids Penge Ovenanførte er ham accorderet, særlig indtil videre for 16 rd. Ved Udskiftningen af fællesskabet er bemeldte gaards hartkorn anført til 7 td. 5skp. hvoraf han skal svare aarlig landgilde 16 rd, i penge. Over Glud Rasmus Rasmussen Hans i fæste havende Gaards Hartkorn er 9td. 4skpp. 1 Ørte Rug, 1 Ørte Byg, 1 Ørte Havre, 1 Fierding Smør, 1½ pund Malt 1 Brændesviin 1mk., 3 tdr. Kuul, Arbeidspenge Ovenanførte er ham accorderet aarlig i Penge for 20 Rd. og at græsse en Stud Ved fællesskabets ophævelse i aaret 1782 er bemeldte Gaards hartkorn anført for 7td. 5skp., hvoraf han svarer aarlig Landgilse 16 Rd. Glud Sogn og Bye Degnen Mons. J. Hass Hans i fæstehavende Kirke Jords hartkorn er 1td. 1skp. 3fdk. 2alb. Byg 12 skp., Havre 5skp. Rasmus Jacobsen Hans i fæste havende Gaards Hartkorn er 5td. 3fdk. 3 tdr. Byg, 1 otting Smør, 1 Brendsvin 1 Rd., Giesterie 2 mk., Arbeids penge 4 rd. Ovenanførte er ham accorderet aarligen i penge 10 rd. Jens Hansen Svarer aarlig i Huusleie i penge 2rd. 4mk. Laurs Hendrichen Svarer af sit i fæste havende huus aarlig i Penge 3rd. Erich Jensen Hans Gaards Hartkorn er 6td. 7skpp. 1fdk. 1alb. 1 ørte Rug, 1 ørte Byg, 1 ørte havre, 1 Ørtug smør, 1 Brændsviin, 1 Lam, 1 Gaas, 2 Høns, 20 Æg, 1 Oxe at stalde, 6ell.9? skp. malt, Arbeidspenge

4 Ovenanførte er ham accorderet aarlig for 13 rd, 2mk. i penge og? L.pund Smør. Knud Hendrichen Svarer aarlig af det Kirke jord som han bruger 3skp. Byg Sønderbye Søren Jensen Hans i fæste havende Kirkejords Hartkorn 6skp. 1fdk. 1½ alb. 6 skp. Byg Jørgen Rasmussen Hans i fæstehavende Kirke jords Hartkorn 6skp. 1fd. 1½ alb. 6 skp. Byg Hiarnøe Land. Mølleren Hans Adolph Høeg Svarer aarlig af Møllen som han haver i forpagtning 50 rd. Niels Sørensen Hans gaards hartkorn er 5tdr. 1skpp. er efter aarlig accordt penge 10rd. 1mk. 8sk. Betaler for Kongens tienden aarlig 2rd. 3mk. 6sk. Søren Christensen Hans Gaards hartkorn er 5tdr. 1skp. Søren Jørgensen Hans i fæste havende huuses hartkorn er 5skpp. er efter aarlig accord penge 4rd Betaler alle 3 Tiender med penge 1rd. Niels Jensen Hans Huuses hartkorn er 5 skpp. accorderet aarlig 1rd Betaler alle 3 tiender med penge 1 rd. Lauridtz Olesen Hans Gaards hartkorn er 5 tdr. 1 skpp.

5 er efter aarlig accord i penge 10rd. 1 mk. 8sk. Jørgen Olesen Hans i fæstehavende Gaards hartkorn er 5tdr. 1skpp er efter aarlig accord i penge 10rd. 1mk. 8sk. Jens Rasmussen. er efter aarlig accord penge 10rd. 1mk.8sk. Niels Rasmussen Rasmus Rasmussen Hans Huus hartkorn er 5 skpp. Landgilder er accorderet aarlig i penge 2 rd. Betaler for alle 3 tiender aarlig i penge 1 rd. Niels Madsen Rasmus Pedersen Niels Rasmussen accorderet aarlig for penge 10rd. 1mk. 8sk. Søren Rasmussen accorderet aarlig for penge 10rd. 1mk. 8sk. Jens Peter Jensen

6 accorderet aarlig for penge 10rd. 1mk. 8sk. Betaler for Kongens Korn Tiende aarlig i penge 2rd. 3mk. 6sk Hans Jensen Hans i fæste havende Gaards hartkorn er 5tdr. 1skpp accorderet aarlig for penge 10rd. 1mk. 8sk. Peder Madsen accorderet aarlig for penge 10rd. 1mk. 8sk. Betaler for Kongens Korn Tiende aarlig i penge 2rd. 3mk. 6sk Jens Madsen Hans i fæste havende Kierkejord er 3skpp. 3fdk. 2½alb. accorderet aarlig for Byg 7skpp. penge 3mk. Hans Sørensen Hans i fæste havende Kierkejord er 3skpp. 3fdk. 2½alb. accorderet aarlig for Byg 7skpp. penge 3mk. Konge Tiendes Hartkorn af Hiarnøe er 4tdr. 6skpp. Lyngbechgaard d. 1st Nov J.Hanson.

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts.

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts. Udskrift af Auktionsforretning over Riberhus Ladegårds Jorder samt Fanø, Sønderho og Mandø 1741. (Rigsarkivet. Rentekammeret. Danske Afdeling. 2. Jyske Renteskriverkontor. Journalsager. 1833. Arkivnr.

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

$ 1. Fundats for Øbjerggaards Hospital.

$ 1. Fundats for Øbjerggaards Hospital. Fundats for Øbjerggaards Hospital. Jeg Niels Ryberg til Frederiksgave og Øbjerggaard, Hans Kongelige Majestæts Konferentsraad, gør hermed vitterligt, at jeghar stiftet og indrettet, ligesom jeg og herved

Læs mere

VARDESYSSEL AARBOG 2004

VARDESYSSEL AARBOG 2004 Gert Ravn 1 VARDESYSSEL AARBOG 2004 LOKALHISTORISK VÆRKSTED LOKALHISTORISK VÆRKSTED v/ Gert Ravn, Thorsvej 12, Aal. DK-6840 Oksbøl. 75.27.19.15 2 21. Årgang ISSN 0901-0653 ISBN 87-87797-68-2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

Mennesker i Skads sogn og deres boliger.

Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon Frifelt: Vort folks historie i 100 år, (Frifelt), Landbygninger i Esbjerg Kommune

Læs mere

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask Side 1 Første Generation 1. Madz Rasch. Madz var i 1545 med til at udstede et tingsvidne og sætte markskel, han boede da i Hyllerslev. Han beboede i 1562 en gård under kronen i Hillerslev, hvoraf han iflg

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Det var skiftedag i Skyum for nu næsten 200 år siden. For udover udskiftningen af jorder og parceller blev i løbet

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Nyborg Byfoged Skifte 1747-1789. Fol. 219 b. 223 b. Odense Landsarkiv. Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Anno 1764 dend 27 september indfandt skifte folvalterensig i StelVboet, efter afgangne

Læs mere

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg:

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg: Mariagers bog om Hørning sogn er samlet og afsluttet 1934 Den er afskrevet og indsat på arkivets hjemmeside sommeren 2011, og i forbindelse hermed skal der gøres opmærksom på følgende: Den oprindelige,

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne,

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, 24. september 1708. Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, Khavn undtagen, Cancel. p. 37. I de fleste Poster nøiere bestemt og forandret v. begge Regl. f. Landet og Kiøbstederne

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV VED JUSTITSMINISTERIETS FORANSTALTNING UDGIVET PAA GRUNDLAG AF DEN AF DR. JUR. V. A. SECHER MED KILDEHENVISNINGER FORSYNEDE UDGAVE AF 1911 G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN

Læs mere

E. Kf!JLPIN PETERSEN

E. Kf!JLPIN PETERSEN LORENTZ PETERSEN OG ANNA MARIA BUCHW ALD MED EFTERSLÆGT LORENTZ CONRAD JOHANSEN OG KAREN PEDERSDATTER MED EFTERSLÆGTEN LORENTZ EN lens DIDRICH lansen OG ANNE MARIE MONSDATTER MED EFTERSLÆGT JOHANN DAVID

Læs mere