A8-0184/7 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A8-0184/7 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag"

Transkript

1 A8-0184/7 Ændringsforslag 7 Jerzy Buzek for Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Barbara Kappel Statistikker over priserne på naturgas og elektricitet COM(2015)0496 C8-0357/ /0239(COD) A8-0184/2016 Forslag til forordning EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/... af om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af direktiv 2008/92/EF (EØS-relevant tekst) * Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med symbolet. AM\ DA.docx 1/34 PE v01-00

2 EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, efter den almindelige lovgivningsprocedure 1, 1 Europa-Parlamentets holdning af... (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af AM\ DA.docx 2/34 PE v01-00

3 ud fra følgende betragtninger: (1) Konkurrenceevne, bæredygtighed og energisikkerhed er de overordnede mål for en stærk energiunion med en fremadskuende politik for klimaforandringer. (2) Der er behov for sammenlignelige, opdaterede, pålidelige og harmoniserede data af høj kvalitet om de priser på naturgas og elektricitet, som de endelige kunder betaler, for at kunne udvikle Unionens energipolitik og overvåge medlemsstaternes energimarkeder. (3) Denne forordning har til formål at fastlægge en fælles ramme for europæiske statistikker, der kan danne grundlag for energipolitikker, der navnlig er rettet mod at skabe et fuldt integreret indre energimarked for kunderne. Der bør skabes større gennemsigtighed i forbindelse med energiomkostninger og -priser samt niveauet af den offentlige støtte for at forbedre markedsintegrationen. Denne forordning medfører ikke nogen harmonisering af pris- eller gebyrstrukturen på tværs af medlemsstaterne. (4) Til dato har Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF 1 udgjort en fælles ramme for udarbejdelse, indberetning og formidling af sammenlignelige statistikker over priserne på naturgas og elektricitet til kunder i industrien i Unionen. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF af 22. oktober 2008 om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien (EUT L 298 af , s. 9). AM\ DA.docx 3/34 PE v01-00

4 (5) Indsamlingen af data om priserne på naturgas og elektricitet til endelige kunder i husholdningssektoren er indtil videre blevet udført på et frivilligt grundlag. (6) Den øgede kompleksitet af det indre energimarked gør det stadig mere vanskeligt at skaffe pålidelige og opdaterede data om priserne på naturgas og elektricitet i mangel af retligt bindende forpligtelser til at levere sådanne data, navnlig for husholdningssektoren. (7) For at sikre indberetning af høj kvalitet for både husholdningssektoren og erhvervssektoren bør indsamlingen af begge typer data være omfattet af en retsakt. (8) I de fleste medlemsstater er data om transmissionssystemerne tilgængelige hos energireguleringsmyndighederne. Hvad angår distributionsomkostningerne er et meget større antal dataindsamlere dog involveret, og indberetningen af data anses for vanskeligere i nogle medlemsstater. I lyset af distributionsomkostningernes betydning og behovet for gennemsigtighed på området bør indsamlingen af data om priserne på naturgas og elektricitet foretages i henhold til etableret praksis inden for det europæiske statistiske system. AM\ DA.docx 4/34 PE v01-00

5 (9) Det system for forbrugsintervaller, som Kommissionen (Eurostat) anvender i sine publikationer om priser, bør sikre gennemsigtighed på markedet samt en bred formidling af ikke-fortrolige prisdata og bør muliggøre beregningen af europæiske aggregater. (10) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/ udgør referencerammen for europæiske statistikker. Ifølge nævnte forordning skal statistikker indsamles i overensstemmelse med principperne om upartiskhed, gennemsigtighed, pålidelighed, objektivitet, faglig uafhængighed og omkostningseffektivitet, samtidig med at den statistiske fortrolighed beskyttes. (11) Medlemsstaterne bør indsamle dataene om priserne på naturgas og elektricitet ved anvendelse af de mest hensigtsmæssige kilder og metoder til at indhente de nødvendige oplysninger. (12) Data om de priser på naturgas og elektricitet, som de endelige kunder betaler, bør muliggøre en sammenligning med priserne på andre energiprodukter. (13) Information om indsamling af data om priser og kvalitet bør være en del af den standardiserede indberetningsprocedure. (14) Detaljerede data om opdelingen af forbrugsintervaller og deres respektive markedsandele er en væsentlig del af statistikkerne over priserne på naturgas og elektricitet. 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EFstatistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af , s. 164). AM\ DA.docx 5/34 PE v01-00

6 (15) Der kan kun foretages en prisanalyse, hvis der er adgang til officielle statistikker af høj kvalitet fra medlemsstaterne, hvad angår de forskellige komponenter og delkomponenter af priserne på naturgas og elektricitet. En revideret metode til at foretage en detaljeret opdeling af de forskellige komponenter og delkomponenter af de priser på naturgas og elektricitet, som de endelige kunder betaler, vil gøre det muligt at analysere virkningen af forskellige aspekter på de endelige priser. (16) De data, der indberettes til Kommissionen (Eurostat) om priser og betingelser for salg til de endelige kunder og om opdelingen af antallet af endelige kunder efter forbrug inden for hvert forbrugsinterval, bør indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige, for at Kommissionen kan træffe afgørelse om passende foranstaltninger eller forslag vedrørende energipolitik. (17) En god forståelse af skatter, gebyrer og afgifter i hver medlemsstat er afgørende for at sikre prisgennemsigtigheden. Vigtigheden af en opdeling af dataene om netomkostninger, skatter, gebyrer og afgifter er blevet tydeliggjort. (18) Medlemsstater, hvor der er et lavt forbrug af naturgas i forhold til det samlede, endelige energiforbrug i husholdningerne, bør undtages fra pligten til at indberette data om naturgaspriser for de endelige privatkunder. AM\ DA.docx 6/34 PE v01-00

7 (19) For at forbedre dataenes pålidelighed bør Kommissionen (Eurostat) sammen med medlemsstaterne vurdere og om nødvendigt forbedre metoderne for præcis indsamling og bearbejdning af data på en måde, der er i overensstemmelse med styringsrammen for statistikker. Derfor bør der udarbejdes regelmæssige kvalitetsrapporter, og der bør regelmæssigt gennemføres vurderinger af kvaliteten af prisdataene. (20) Baseret på en begrundet anmodning fra en medlemsstat bør Kommissionen kunne indrømme den pågældende medlemsstat undtagelser vedrørende de specifikke forpligtelser, hvor anvendelsen af forordningen vil kræve omfattende tilpasninger af den pågældende medlemsstats nationale statistiske systemer eller kan forventes at føre til en betydelig ekstra byrde for respondenterne. AM\ DA.docx 7/34 PE v01-00

8 (21) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår formatet af og de nærmere bestemmelser for fremsendelsen af data, tekniske kvalitetssikringskrav vedrørende indholdet af standardkvalitetsrapporter samt indrømmelsen af undtagelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/ (22) Målet for denne forordning, nemlig at etablere fælles retlige rammer for en systematisk udarbejdelse af europæiske statistikker om priser på naturgas og elektricitet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dens omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af , s. 13). AM\ DA.docx 8/34 PE v01-00

9 (23) Direktiv 2008/92/EF bør derfor ophæves. (24) Udvalget for det Europæiske Statistiske System er blevet hørt VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Genstand I denne forordning fastlægges en fælles ramme for udvikling, udarbejdelse og formidling af sammenlignelige europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet til privatkunder og endelige erhvervskunder i Unionen. Artikel 2 Definitioner I denne forordning gælder følgende definitioner: (1) "egenproducenter", "endeligt energiforbrug" og "husholdning": samme betydning som den, der er tillagt disse termer i bilag A til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/ ; 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 af 22. oktober 2008 om energistatistik (EUT L 304 af , s. 1). AM\ DA.docx 9/34 PE v01-00

10 (2) "transmission", "distribution", "kunde", "endelig kunde", "privatkunde", "erhvervskunde" og "forsyning": samme betydning som den, der er tillagt disse termer i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF 1, når udtrykkene anvendes i forbindelse med elektricitet; (3) "transmission", "distribution", "forsyning", "kunde", "privatkunde", "erhvervskunde" og "endelig kunde" : samme betydning som den, der er tillagt disse termer i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF 2, når udtrykkene anvendes i forbindelse med naturgas; (4) "netkomponent": kombinationen af netomkostninger ved transmission og ved distribution som fastsat i punkt 6 i bilag I og punkt 5 i bilag II. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 af , s. 55). 2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF (EUT L 211 af , s. 94). AM\ DA.docx 10/34 PE v01-00

11 Artikel 3 Datakilder Medlemsstaterne indsamler data om priser på naturgas og elektricitet og om deres komponenter og delkomponenter vedrørende netomkostninger, skatter, gebyrer og afgifter samt om forbrugsmængder i overensstemmelse med bilag I og II. En eller flere af følgende kilder anvendes under hensyntagen til princippet om mindskelse af byrden for respondenterne og om administrativ forenkling: a) statistiske undersøgelser ; b) administrative kilder ; c) andre kilder, der anvender statistiske estimationsmetoder. AM\ DA.docx 11/34 PE v01-00

12 Artikel 4 Dækning 1. Medlemsstaterne sikrer, at systemet for indsamling og sammenstilling af data i overensstemmelse med bilag I og II giver forståelige og sammenlignelige data af høj kvalitet, der er repræsentative for deres respektive naturgas- og elektricitetspriser og -forbrug. 2. Medlemsstaterne er ikke forpligtede til at fremsende data om priser på naturgas til privatkunder, hvis forbruget af naturgas i husholdningssektoren udgør mindre end 1,5 % af landets endelige energiforbrug i husholdningssektoren. 3. Kommissionen (Eurostat) vurderer mindst hvert tredje år, hvilke medlemsstater der ikke er forpligtet til at fremsende sådanne data i henhold til stk. 2. Artikel 5 Dataindberetning 1) Medlemsstater indberetter de data, der er anført i bilag I og II, til Kommissionen (Eurostat). AM\ DA.docx 12/34 PE v01-00

13 2. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter formatet og de nærmere bestemmelser for indberetning af data som angivet i bilag I og II. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter den procedure, der omhandles i artikel 10, stk Medlemsstaterne forelægger statistikkerne for Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter udløbet af den relevante referenceperiode. Artikel 6 Referenceperiode og indberetningsfrekvens 1. Referenceperioderne for data, der er anført i bilag I og II, er et år (januar til december) eller et halvt år (januar til juni og juli til december). Den første referenceperiode begynder i... [det kalenderår, der følger efter vedtagelsen af denne forordning]. 2. Indberetningsfrekvensen er: a) årligt (for perioden fra januar til december) for data, der er omhandlet i bilag I, punkt 6, litra a), og punkt 7, og bilag II, punkt 5, litra a), og punkt 6 b) halvårligt (for perioden fra januar til juni og fra juli til december) for data, der er omhandlet i bilag I punkt 6, litra b), og bilag II, punkt 5, litra b). AM\ DA.docx 13/34 PE v01-00

14 Artikel 7 Kvalitetssikring 1. Medlemsstaterne sikrer kvaliteten af de i overensstemmelse med denne forordning fremsendte data. Med henblik herpå finder standardkriterierne for kvalitet fastsat i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse. 2. Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen (Eurostat) om eventuelle metodologiske eller andre ændringer, som kan have en betydelig indvirkning på prisstatistikkerne over naturgas og elektricitet, og under alle omstændigheder senest en måned efter at denne ændring finder sted. 3. Medlemsstaterne forelægger hvert tredje år Kommissionen (Eurostat) en standardkvalitetsrapport om dataene i overensstemmelse med kvalitetskriterierne fastsat i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009. Disse rapporter skal indeholde oplysninger om omfanget og indsamlingen af de anvendte data, beregningskriterier, metodologi og datakilder, samt om eventuelle ændringer heraf. AM\ DA.docx 14/34 PE v01-00

15 4. Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de fremsendte data og bruger denne vurdering og en analyse af de i stk. 3 omhandlede kvalitetsrapporter til at udarbejde og offentliggøre en rapport om kvaliteten af de europæiske statistikker, der er omfattet af denne forordning. 5. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter tekniske kvalitetssikringskrav vedrørende indholdet af kvalitetsrapporterne omhandlet i nærværende artikels stk. 3. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 10, stk. 2. Artikel 8 Formidling Kommissionen (Eurostat) formidler prisstatistikkerne for naturgas og elektricitet senest fem måneder efter hver referenceperiodes udløb. AM\ DA.docx 15/34 PE v01-00

16 Artikel 9 Undtagelser 1. Der kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter fra Kommissionens side indrømmes undtagelser, hvad angår de specifikke forpligtelser, hvor anvendelsen af denne forordning kræver omfattende tilpasninger af de nationale statistiske systemer eller kan forventes at føre til en betydelig ekstra byrde for respondenterne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 10, stk Med henblik på anvendelsen af stk. 1 indgiver den berørte medlemsstat en behørigt begrundet anmodning til Kommissionen senest... [ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden]. 3. Undtagelser indrømmet i medfør af stk. 1 forbliver i kraft i det kortest mulige tidsrum og må under alle omstændigheder ikke vare mere end tre år. 4. En medlemsstat, der er blevet indrømmet en undtagelse i medfør af stk. 1, fortsætter med at anvende de relevante bestemmelser i direktiv 2008/92/EF i undtagelsesperioden. AM\ DA.docx 16/34 PE v01-00

17 Artikel 10 Udvalgsprocedure 1. Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg i henhold til forordning (EU) nr. 182/ Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011. Artikel 11 Ophævelse af direktiv 2008/92/EF 1. Direktiv 2008/92/EF ophæves med virkning fra den 1. marts Uanset nærværende artikels stk. 1 finder direktiv 2008/92/EF fortsat anvendelse på de betingelser, der er fastsat i nærværende forordnings artikel Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til denne forordning. AM\ DA.docx 17/34 PE v01-00

18 Artikel 12 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i... På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand AM\ DA.docx 18/34 PE v01-00

19 BILAG I NATURGASPRISER I dette bilag beskrives den metode, der anvendes til indsamling og udarbejdelse af statistiske data vedrørende priserne på naturgas for privatkunder og endelige erhvervskunder. 1. Priser Priser skal være de priser, der betales af privatkunder og endelige erhvervskunder, der køber naturgas til eget brug, og som distribueres gennem rørledninger. 2. Naturgas Naturgas skal omfatte naturgas og andre gasformige brændstoffer, der er blandet med naturgas i transmissions- og distributionsnet, såsom biogas. Andre gasformige brændstoffer, som distribueres via dedikerede net, og som ikke bliver blandet med naturgas (f.eks. gasværksgas, koksværksgas, højovnsgas og biogas), skal udelukkes. AM\ DA.docx 19/34 PE v01-00

20 3. Indberettende enheder Dataene skal omfatte alle privatkunder og endelige erhvervskunder, der køber naturgas, men skal udelukke de kunder, som kun bruger naturgas til: elproduktion i elektricitetsværker eller kraftvarmeværker, eller ikke-energimæssige formål (f.eks. til brug i den kemiske industri). 4. Måleenheder Priser skal være de nationale gennemsnitspriser, der betales af privatkunder og endelige erhvervskunder. Priser skal udtrykkes i national valuta pr. gigajoule (GJ). Den anvendte energienhed skal måles på grundlag af den kalorimetriske brændværdi. Priserne skal være vægtet i forhold til naturgasforsyningsselskabernes markedsandel inden for hvert forbrugsinterval. Hvis det ikke er muligt at beregne vægtede gennemsnitspriser, kan aritmetiske gennemsnitspriser angives. I begge tilfælde skal dataene omfatte en repræsentativ andel af det nationale marked. AM\ DA.docx 20/34 PE v01-00

21 5. Forbrugsintervaller Priser skal baseres på et system bestående af standardiserede årlige forbrugsintervaller for naturgasforbruget. a) For privatkunder skal følgende intervaller anvendes: Forbrugsinterval Årligt naturgasforbrug (GJ) Minimum Maksimum Interval D1 < 20 Interval D2 20 < 200 Interval D3 200 AM\ DA.docx 21/34 PE v01-00

22 b) For endelige erhvervskunder skal følgende intervaller anvendes: Forbrugsinterval Årligt naturgasforbrug (GJ) Minimum Maksimum Interval I1 < Interval I < Interval I < Interval I < Interval I < Interval I Detaljeringsgrad Priser skal indeholde alle betalinger til: netafgifter plus energiforbruget, minus eventuelle fradrag eller nedslag i prisen, plus alle andre afgifter (f.eks. målerafgifter, faste takster). Udgifter i forbindelse med den oprindelige tilslutning skal udelukkes. AM\ DA.docx 22/34 PE v01-00

23 Detaljerede data skal fremsendes som anført nedenfor. a) Detaljeringsgrad for komponenter og delkomponenter Priser skal deles op i tre hovedkomponenter og i separate delkomponenter. Den endelige kundepris på naturgas fordelt efter forbrugsintervaller er summen af de tre hovedkomponenter: energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten (transmission og distribution) samt den komponent, der omfatter skatter, gebyrer og afgifter. Komponent og Beskrivelse delkomponent Energi og forsyning Net Denne komponent skal indeholde enten den råvarepris på naturgas, der betales af leverandøren, eller prisen på naturgas ved indførselsstedet til transmissionssystemet, herunder, hvis det er relevant, følgende omkostninger for den endelige forbruger: lageromkostninger plus omkostninger vedrørende salget af naturgas til endelige kunder. Netprisen skal indeholde følgende omkostninger for den endelige forbruger: transmissions- og distributionstakster, transmissionsog distributionstab, netomkostninger, eftersalgsserviceomkostninger, systemserviceomkostninger og målerafgift og måleraflæsningsomkostninger. AM\ DA.docx 23/34 PE v01-00

24 Delkomponent Netkomponenten skal være opdelt i netomkostninger ved transmission og ved distribution for den endelige forbruger som følger: 1. Den gennemsnitlige, relative andel af transmissionsomkostningerne for privatkunder og den gennemsnitlige, relative andel af transmissionsomkostningerne for endelige erhvervskunder udtrykt som en procentdel af de samlede netomkostninger. 2. Den gennemsnitlige, relative andel af distributionsomkostningerne for privatkunder og den gennemsnitlige, relative andel af distributionsomkostningerne for endelige erhvervskunder udtrykt som en procentdel af de samlede netomkostninger. Skatter, gebyrer og afgifter Delkomponenter Denne komponent er summen af alle de delkomponenter (skatter, gebyrer og afgifter), der er anført nedenfor. Følgende delkomponenter skal fremsendes som individuelle poster for hvert forbrugsinterval, der er defineret i punkt Moms som defineret i Rådets direktiv 2006/112/EF Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med aktiviteter, der skal fremme vedvarende energikilder, energieffektivitet og kraftvarmeproduktion. 1 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af , s. 1). AM\ DA.docx 24/34 PE v01-00

25 b) Detaljeringsgrad baseret på beskatning Priserne skal opdeles i følgende tre kategorier: 3. Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med strategiske lagre, kapacitetsbetalinger og energisikkerhed, beskatning af naturgasdistribution, bundne omkostninger og afgifter til finansiering af energitilsynsmyndigheder eller markeds- og systemoperatører. 4. Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med luftkvalitet og andre miljømæssige formål, skatter på CO2-emissioner eller andre drivhusgasser. 5. Alle andre skatter, gebyrer og afgifter, som ikke er omfattet af nogen af de foregående fire kategorier: støtte til fjernvarme, lokal eller regional skatteforpligtelse, ø-kompensation, koncessionsafgifter angående licenser og afgifter, der betales for at udnytte landområder og offentlig eller privat ejendom til forsyningsnet eller andre anlæg. Kategori Priser ekskl. alle skatter, gebyrer og afgifter Beskrivelse Denne priskategori omfatter kun energi- og forsyningskomponenten samt netkomponenten. AM\ DA.docx 25/34 PE v01-00

26 Priser ekskl. moms og andre refunderbare afgifter Priser inkl. alle skatter Denne priskategori omfatter energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten og skatter, gebyrer og afgifter, som anses for ikke-refunderbare for endelige erhvervskunder. For privatkunder omfatter denne priskategori energi- og netkomponenterne og skatter, gebyrer og afgifter, men ekskl. moms. Denne priskategori omfatter energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten og alle refunderbare og ikke-refunderbare skatter, gebyrer og afgifter, inkl. moms. 7. Forbrugsmængder Medlemsstaterne skal indsende oplysninger om den relative andel af naturgas i hvert forbrugsinterval i forhold til den samlede mængde, som priserne refererer til. De årlige forbrugsmængder for hvert forbrugsinterval skal fremsendes én gang om året sammen med prisdataene for det andet halvår. Dataene må ikke være mere end to år gamle. AM\ DA.docx 26/34 PE v01-00

27 BILAG II PRISER PÅ ELEKTRICITET I dette bilag beskrives den metode, der anvendes til indsamling og udarbejdelse af statistiske data vedrørende priserne på elektricitet for privatkunder og endelige erhvervskunder. 1. Priser Priser skal være de priser, der betales af privatkunder og endelige erhvervskunder, der køber elektricitet til eget brug. 2. Indberettende enheder Dataene skal omfatte alle privatkunder og endelige erhvervskunder, der køber elektricitet, men egen elektricitet, der produceres og efterfølgende forbruges af egenproducenter, skal undtages fra indberetningspligten. 3. Måleenheder Priser skal være de nationale gennemsnitspriser, der betales af privatkunder og erhvervskunder. AM\ DA.docx 27/34 PE v01-00

28 Priser skal udtrykkes i national valuta pr. kilowatt-time (kwh). Priser skal være vægtet i forhold til elforsyningsselskabernes markedsandel inden for hvert forbrugsinterval. Hvis det ikke er muligt at beregne vægtede gennemsnitspriser, kan aritmetiske gennemsnitspriser angives. I begge tilfælde skal dataene omfatte en repræsentativ andel af det nationale marked. 4. Forbrugsintervaller Priser skal baseres på et system med standardiserede årlige forbrugsintervaller for elforbruget. a) For privatkunder skal følgende intervaller anvendes: Forbrugsinterval Årligt elforbrug (kwh) Minimum Maksimum Interval DA < Interval DB < Interval DC < Interval DD < Interval DE AM\ DA.docx 28/34 PE v01-00

29 b) For endelige erhvervskunder skal følgende intervaller anvendes: Forbrugsinterval Årligt elforbrug (MWh) Minimum Maksimum Interval IA < 20 Interval IB 20 < 500 Interval IC 500 < Interval ID < Interval IE < Interval IF < Interval IG AM\ DA.docx 29/34 PE v01-00

30 5. Detaljeringsgrad Priser skal indeholde alle betalinger til: netafgifter plus energiforbruget, minus eventuelle fradrag eller nedslag i prisen, plus alle andre afgifter (f.eks. målerafgift, faste takster). Udgifter i forbindelse med den oprindelige tilslutning skal udelukkes. Detaljerede data skal indberettes som anført nedenfor. a) Detaljeringsgrad for komponenter og delkomponenter Priser skal deles op i tre hovedkomponenter og i separate delkomponenter. Den endelige kundepris på elektricitet fordelt efter forbrugsintervaller er summen af de tre hovedkomponenter: energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten (transmission og distribution) samt den komponent, der omfatter skatter, gebyrer og afgifter. Komponent og Beskrivelse Delkomponent Energi og forsyning Denne komponent skal indeholde følgende omkostninger for den endelige forbruger: produktion, lagring, balanceringsenergi, omkostninger ved energileverancer, kundeservice, eftersalgsstyring og andre forsyningsomkostninger. AM\ DA.docx 30/34 PE v01-00

31 Net Delkomponent Netprisen skal indeholde følgende omkostninger for den endelige forbruger: transmissions- og distributionstakster, transmissionsog distributionstab, netomkostninger, eftersalgsserviceomkostninger, systemserviceomkostninger og målerafgift og måleraflæsningsomkostninger. Netkomponenten skal være opdelt i netomkostninger ved transmission og ved distribution for den endelige forbruger som følger: 1. Den gennemsnitlige, relative andel af transmissionsomkostningerne for privatkunder og den gennemsnitlige, relative andel af transmissionsomkostningerne for endelige erhvervskunder udtrykt som en procentdel af de samlede netomkostninger. 2. Den gennemsnitlige, relative andel af distributionsomkostningerne for privatkunder og den gennemsnitlige, relative andel af distributionsomkostningerne for endelige erhvervskunder udtrykt som en procentdel af de samlede netomkostninger. skatter, gebyrer og afgifter Delkomponent Denne komponent er summen af alle de delkomponenter (skatter, gebyrer og afgifter), der er anført nedenfor. Følgende delkomponenter skal indberettes som individuelle poster for hvert forbrugsinterval, der er defineret i punkt 4. AM\ DA.docx 31/34 PE v01-00

32 1. Moms som beskrevet i direktiv 2006/112/EF. 2. Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med aktiviteter, der skal fremme vedvarende energikilder, energieffektivitet og kraftvarmeproduktion. 3. Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med kapacitetsbetalinger, energisikkerhed og produktionens tilstrækkelighed, beskatning af omstrukturering af kulindustrien, beskatning af eldistribution, bundne omkostninger og afgifter til finansiering af energitilsynsmyndigheder eller markeds- og systemoperatører. 4. Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med luftkvalitet og andre miljømæssige formål, skatter på CO2-emissioner eller andre drivhusgasser. 5. Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med den nukleare sektor, herunder nedlukning af nukleare anlæg, inspektioner og afgifter for nukleare anlæg. 6. Alle andre skatter, gebyrer og afgifter, som ikke er omfattet af nogen af de foregående fem kategorier: støtte til fjernvarme, lokal eller regional skatteforpligtelse, ø-kompensation, koncessionsafgifter angående licenser og afgifter, der betales for at udnytte landområder og offentlig eller privat ejendom til forsyningsnet eller andre anlæg. AM\ DA.docx 32/34 PE v01-00

33 b) Detaljeringsgrad baseret på beskatning Priser skal opdeles i følgende tre kategorier: Kategori Priser ekskl. alle skatter, gebyrer og afgifter Priser ekskl. moms og andre refunderbare afgifter Priser inkl. alle skatter Beskrivelse Denne priskategori omfatter kun energi- og forsyningskomponenten samt netkomponenten. Denne priskategori omfatter energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten og skatter, gebyrer og afgifter, som anses for ikke-refunderbare for endelige erhvervskunder. For privatkunder omfatter denne priskategori energi- og netkomponenterne og skatter, gebyrer og afgifter, men ekskl. moms. Denne priskategori omfatter energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten og alle refunderbare og ikke-refunderbare skatter, gebyrer og afgifter, inkl. moms. AM\ DA.docx 33/34 PE v01-00

34 6. Forbrugsmængder Medlemsstaterne skal indsende oplysninger om den relative andel af elektricitet i hvert forbrugsinterval baseret på den samlede mængde, som priserne refererer til. De årlige forbrugsmængder for hvert forbrugsinterval skal fremsendes én gang om året sammen med prisdataene for det andet halvår. Dataene må ikke være mere end to år gamle. Or. en AM\ DA.docx 34/34 PE v01-00

Bruxelles, den 18.11.2015 COM(2015) 496 final. ANNEXES 1 to 2 BILAG

Bruxelles, den 18.11.2015 COM(2015) 496 final. ANNEXES 1 to 2 BILAG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om europæiske statistikker over priserne på naturgas og

Læs mere

PE-CONS 28/1/16 REV 1 DA

PE-CONS 28/1/16 REV 1 DA DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 26. oktober 2016 (OR. en) 2015/0239 (COD) LEX 1700 PE-CONS 28/1/16 REV 1 STATIS 45 ENER 262 CODEC 942 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0496 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0496 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0496 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.11.2015 COM(2015) 496 final 2015/0239 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om europæiske statistikker

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 13.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 73/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. oktober 2012 om et forslag til Kommissionens forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0254 (NLE) 14254/15 FISC 154 ECOFIN 904 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 16.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2012)0260 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721),

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721), P7_TA-PROV(2014)0138 Det fælles merværdiafgiftssystem * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.4.2012 COM(2012) 167 final 2012/0084 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. / af om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0087 Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere