Hedemarken 28, 7200 Grindsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedemarken 28, 7200 Grindsted"

Transkript

1 Dato: 26. januar 2015 Tilladelse til hestehold på Hedemarken 28, 7200 Grindsted iht. 10 i Husdyrloven Teknik- & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt Grindsted Tlf Journalnr.: P19 14/31614 P vs1.10 KS: RHS Sagsbehandler: Mette Hammershøj Tlf Side 1/16

2 Indledning Billund Kommune har udarbejdet en 10 tilladelse til udvidelse af hesteholdet på Hedemarken 28, 7200 Grindsted. Tilladelsen er givet på vilkår, der skal sikre, at driften af hesteholdet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på miljøet. Baggrund Billund Kommune har den 15. december 2014 modtaget en ansøgning efter 10 i Husdyrloven 1, om tilladelse til udvidelse af hesteholdet på Hedemarken 28, 7200 Grindsted, matr. nr. 5cp, Dal By, Grindsted. Der ansøges om tilladelse til udvidelse af hesteholdet fra 40 heste til 58 heste, fordelt på 6 heste ( kg), 32 heste ( kg) og 20 heste (under 300 kg), svarende til 17,9 DE. Udvidelsen sker i eksisterende bygninger. I forbindelse med udvidelse af dyreholdet ønskes etableret en halmlade på 13 x 26 meter, i alt 338 m 2. Al produceret husdyrgødning afsættes til Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted, der har en arealgodkendelse iht. 16 i Husdyrloven. Tilladelse Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til udvidelse af hestehold på Hedemarken 28, 7200 Grindsted, matr. nr. 5cp, Dal By, Grindsted. Tilladelsen meddeles iht. 10 Husdyrloven med de vilkår, som fremgår af tilladelsen. Der tillades et dyrehold på 17,9 DE fordelt på 6 heste ( kg), 32 heste ( kg) og 20 heste (under 300 kg). Desuden gives tilladelse til opførelse af en halmlade. Der gives desuden dispensation fra afstandskrav for staldanlæg mv. til byzone, iht. Husdyrlovens 9, stk. 1 og fra afstandskrav for foldarealer med afgræssende dyr til byzone, iht. Husdyrgødningsbekendtgørelsens 7, stk. 1. Det er kommunens vurdering, at tilladelsen kan meddeles på nævnte vilkår uden at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, og at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Høring Udkast til tilladelsen har været sendt i høring i 4 uger (høringsperioden blev forlænget med en uge pga. julen) til den 21. januar 2015, hvor ansøger, naboer og andre havde mulighed for at komme med bemærkninger til projektet. Udkastet blev sendt til: Grindsted Rideklub, (ejer af Hedemarken 28) 1 LBK nr af 04/12/2009. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, med senere ændringer. Side 2/16

3 Med kopi til: Formand for Grindsted Rideklub, Jane Soelberg Perolari Berider Ole Hummelshøj Endvidere blev udkastet sendt til: Beboere, Hedemarken 17, 7200 Grindsted Ejer af Hotel Svanen HOF ApS, Hedemarken 1, 7200 Grindsted OK Tools A/S, Hedemarken 1, 7200 Grindsted Ejer af Hedemarken 9, 7200 Grindsted Ejer af Hedemarken 11, 7200 Grindsted JobCare A/S, Hedemarken 11, 7200 Grindsted Ejer af Hedemarken 15, 7200 Grindsted Claus Lützhøft Holding Aps, Hedemarken 15, 7200 Grindsted Claus Lützhøft A/S, Hedemarken 15, 7200 Grindsted Claus Lutzhøft Ejendomme, Hedemarken 15, 7200 Grindsted Ejer af Hedemarken 23, 7200 Grindsted ADVODAN Billund, Hedemarken 23, 7200 Grindsted Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerskab, Hedemarken 23, 7200 Grindsted Ejendomsselskabet Banegårdsvej, Grindsted ApS, Hedemarken 23, 7200 Grindsted DUP Holding ApS, Hedemarken 23, 7200 Grindsted Vision 2000 A/S, Hedemarken 23, 7200 Grindsted Ejerforeningen Borgergade Banegårdsvej 33 Grindsted, Hedemarken 23, 7200 Grindsted Ejendomsinteressentskabet C Storgaard & B Thomsen, Hedemarken 23, 7200 Grindsted Erhvervsforum For Vejle Vestegn, Hedemarken 23, 7200 Grindsted Skan Service ApS, Hedemarken 23, 7200 Grindsted Ejerforeningen Banegårdsvej 3A-3B og 17-29, Hedemarken 23, 7200 Grindsted Grundejerforeningen 3F, Hedemarken 23, 7200 Grindsted Ejer af Hedemarken 25, 7200 Grindsted Ejer af aftalearealer: I/S Hjortlund, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. Offentliggørelse Afgørelsen vil blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis den 3. februar Den endelige afgørelse sendes til: Grindsted Rideklub, (ejer af Hedemarken 28) Med kopi til: Formand for Grindsted Rideklub, Jane Soelberg Perolari Berider Ole Hummelshøj Side 3/16

4 Samt: Sundhedsstyrelsen, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, ved Niels Barslund, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd, Dansk Ornitologisk Forening (DOF) DOF lokalafdeling, Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede fremgår af i Husdyrloven. Klagen skal være indgivet senest den 3. marts 2015 inden rådhusets lukketid. Du klager via Klageportalen, der ligger på og Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside samt på og Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. En eventuel klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger. Udnyttelse af tilladelsen I henhold til husdyrloven skal der fastsættes en frist for udnyttelse af tilladelsen, som normalt ikke bør være mere end 2 år. Dog kan fristen forlænges til op til 5 år, jf. lovens 33, stk. 3. Der er ikke udbedt om forlænget udnyttelsesfrist i ansøgningsmaterialet. Det fastsættes derfor, at denne tilladelse bortfalder, såfremt den ansøgte udvidelse af dyreholdet ikke er udnyttet inden 2 år, fra tilladelsen meddeles. Side 4/16

5 Med venlig hilsen Mette Hammershøj Miljøsagsbehandler Billund Kommune, Natur og Miljø Side 5/16

6 Vilkår Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår. De til enhver tid gældende bestemmelser i lovgivningen skal overholdes, uanset disse måtte være skærpende i forhold til nedenstående. Generelle forhold 1. Der meddeles tilladelse til følgende husdyrhold: Dyretype Antal Dyreenheder Heste ( kg) Heste ( kg) 6 årsdyr 2,6 32 årsdyr 11,0 Heste 20 årsdyr 4,3 (under 300 kg) I alt 17,9 2. Ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse og de fastsatte vilkår. Udbringningsarealer 3. Husdyrbruget skal afsætte al produceret husdyrgødning, svarende til en maksimal næringsstofmængde på kg N og 375 kg P pr. planår på tredjemands arealer. Arealerne kan udskiftes efter gældende regler (aktuelt kap. 7 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). Lugt 4. Husdyrbruget må ikke give anledning til lugtpåvirkning i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlig. Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtfrembringelse begrænses mest muligt. 5. Hvis tilsynsmyndigheden finder, at ejendommen giver anledning til væsentlig lugtpåvirkning, skal ejendommen foranledige sagkyndig undersøgelse af husdyrproduktionens anlægs- og driftsmæssige kilder til lugtfrembringelse og i fornødent omfang iværksætte afhjælpende foranstaltninger. Senest 2 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har fremsat krav om sagkyndig undersøgelse, skal myndigheden tilsendes den sagkyndiges redegørelse med anbefalede lugtreducerende tiltag, samt en tids- og handlingsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger. Flue- og skadedyrsbekæmpelse 6. Husdyrbruget ikke må give anledning til fluegener i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlige. Hvis tilsynsmyndigheden finder, at virksomheden giver anledning til væsentlige fluegener, skal virksomheden foranledige sagkyndig undersøgelse af husdyrbrugets anlægs- og driftsmæssige kilder til fluefrembringelse udført og i fornødent omfang iværksætte afhjælpende foranstaltninger. Senest 2 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har fremsat krav om sagkyndig undersøgelse, skal myndigheden tilsendes den sagkyndiges redegørelse med anbefalede fluereducerende tiltag, samt en tids- og handlingsplan for gennemførelse Side 6/16

7 af afhjælpende foranstaltninger. Hvis undersøgelsen og redegørelsen efter tilsynsmyndighedens vurdering er dækkende for hele husdyrbruget, kan en ny undersøgelse tidligst kræves udført igen efter et år. Tilsyn, kontrol og egenkontrol 7. Der skal på ejendommen føres egenkontrol med husdyrproduktionens størrelse. Dokumentationen skal opbevares i mindst 5 år og fremvises på tilsynsmyndighedens anmodning. 8. Der skal foreligge en skriftlig opbevaringsaftale for husdyrgødning med en varighed af mindst 5 år. Aftalen skal indsendes til kommunen. Udnyttelse 9. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet senest 2 år efter meddelelsesdato. Det fremgår af Husdyrlovens 33, at tilladelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. Side 7/16

8 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Indledning Billund Kommune har den 15. december 2014 modtaget en ansøgning efter 10 i Husdyrloven, om tilladelse til udvidelse af hesteholdet på Hedemarken 28, 7200 Grindsted, matr. nr. 5cp, Dal By, Grindsted, jf. bilag 1. Der ansøges om tilladelse til udvidelse af hesteholdet fra 40 heste til 58 heste, fordelt på 6 heste ( kg), 32 heste ( kg) og 20 heste (under 300 kg), svarende til 17,9 DE. Udvidelsen sker i eksisterende bygninger. I forbindelse med udvidelse af dyreholdet ønskes etableret en halmlade på 13 x 26 meter, i alt 338 m 2, jf. bilag 2. Til ejendommen hører cirka 10 ha jord, men ingen af hestene er udegående i længere perioder. Al husdyrgødning afsættes til I/S Hjortlund, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted. Lokalisering Ejendommen ligger i landzone øst for Grindsted, og grænser op til byzone, der i kommuneplanramme er udpeget som erhvervsområde. Området, som ejendommen ligger i, er i kommuneplanrammen udpeget som rekreativt grønt område. Afstandskravene for staldanlæg mv., jf. Husdyrlovens 6 stk. 1, til byzone er ikke overholdt. Kommunen kan, jf. Husdyrlovens 9, stk. 1, meddele dispensation fra afstandskravene til rideskoler og hestepensioner for mere end 3 dyreenheder. Dispensationen kan gives på vilkår om særlige krav til driften af ejendommen, indretning af stalde, møddinger m.v. Det er kommunens vurdering, at udvidelsen af hesteholdet samt opførelsen af en halmlade ikke vil medføre væsentligt forøgede gener for erhvervsområdet under de stillede vilkår. Kommunen meddeler derfor dispensation iht. Husdyrlovens 9, stk. 1 til det ansøgte projekt. Afstanden fra den nye halmlade til nærmeste nabo, Bilhuset Claus Lützhøft A/S, er ca. 210 meter. Udover beboelsen på Hedemarken 17, der ejes af Grindsted Rideklub, ligger nærmeste beboelse ca. 375 meter mod syd. Hotel Svanen ligger ca. 350 meter vest for ejendommen. Kommunen foretager partshøring af naboejendommene. Ejendommen ligger udenfor værdifulde landskabsområder og uforstyrret landskab udpeget i kommuneplanen. Der er alene tale om byggeri i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse. Det er Billund Kommunes vurdering, at udvidelsen af hesteholdet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af naboer og af de landskabelige værdier i området. Side 8/16

9 På ovenstående baggrund vurderer Billund Kommune, at udvidelsen af hesteholdet på Hedemarken 28 ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af naboer og af de landskabelige værdier i området. Husdyrbrugets anlæg Udvidelsen af dyreholdet sker i eksisterende stalde. Den nordligste bygning består af en ridehal med 28 hestebokse. Den østligste bygning består ligeledes af en ridehal, her med 14 heksebokse. Derudover ligger der en mindre bygning, der indeholder 16 hestebokse. I forbindelse med udvidelse af dyreholdet, vil der blive opført en ny halmlade. Den nye halmlade bliver ca. 13 x 26 m (338 m 2 ) og etableres indenfor 25 m fra eksisterende bygninger. Placering af anlæg på ejendommen fremgår af bilag 2. Gødningsproduktion og -håndtering Det ansøgte hestehold vil udelukkende producere dybstrøelse. Dybstrøelsen opbevares på møddingspladsen i en container, der afhentes 1-2 gange ugentligt, hvorefter dybstrøelsen opbevares på I/S Hjortlund, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted indtil udbringning. Foldarealer med afgræssende dyr skal overholde afstandskrav i Husdyrgødningsbekendtgørelsens 4, stk. 1, nr En del af ejendommens foldarealer og udendørs ridebaner kan ikke overholde disse afstandskrav. Kommunen kan dispensere fra afstandskravene, jf. 7, stk. 1. Det er kommunens vurdering, at benyttelse af ejendommens udendørsarealer ikke medfører væsentlige gener for de øvrige ejendomme i området. Kommunen meddeler derfor dispensation fra afstandskravene iht. 7, stk. 1 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Arealer Al produceret husdyrgødning aftages af Brunbjergvej 41, der har en arealgodkendelse iht. 16 i Husdyrloven. Der stilles vilkår om, at al produceret husdyrgødning fra Hedemarken 28, svarende til kg N og 375 kg P, skal afsættes til tredjemands arealer. Udskiftning af arealer skal anmeldes til Billund Kommune, jf. reglerne i kap. 7 i Husdyrloven. Lugt Beboelsesbygningen på nærmeste naboejendom ligger ca. 375 meter fra staldene på Hedemarken 28. Lugt stammer primært fra staldene. En scenarieberegning angiver geneafstanden til byzone til 90 meter og til enkeltbolig i landzone til 29 meter. Genekriteriet for lugt er dermed overholdt, og der vurderes ikke at være væsentlige lugtgener for naboer. Det er Billund Kommunes vurdering, at rideklubben kan drives, uden at det vil give anledning til væsentlig lugtpåvirkning i omgivelserne. Støj Der vil forekomme støj ved levering af foder samt transporter med elever, heste og gødning. Støj i forbindelse med disse aktiviteter vil forekomme i korte perioder. Side 9/16

10 Hertil kommer støj i forbindelse med stævner. Grindsted Rideklub oplyser, at der holdes stævne cirka 4-5 gange årligt. Da ejendommen ligger i landzone omgivet af erhvervsområde, er det Billund Kommunes vurdering, at transport til og fra ejendommen kan ske, uden at det vil medføre væsentlig påvirkning af omgivelserne. Støv Støvgener kan opstå ved håndtering af foder og halm samt i forbindelse med baneridning. Da støv i forbindelse med disse aktiviteter kun vil forekomme i korte perioder, og ridebanerne vandes i tørre perioder, er det Billund Kommunes vurdering, at udvidelse af hesteholdet ikke vil medføre væsentlig forøgelse af ejendommens støvpåvirkning af omgivelserne. Flue- og skadedyrsbekæmpelse Indretning og drift af hesteholdet på ejendommen skal overholde gældende regler i henhold til lovgivning og byggeblade for indretning og drift. Derudover er der tale om en hesteejendom med ekstensiv drift, og det er derfor kommunens vurdering, at der ikke kan forventes flueproblemer på ejendommen. Kommunen fører tilsyn med rotter på ejendommen. Der har ikke hidtil været problemer med rotter på ejendommen, og der forventes heller ikke at være rotteproblemer på ejendommen i fremtiden. BAT I henhold til Husdyrloven skal kommunen i forbindelse med meddelelse af miljøgodkendelser efter loven sikre sig, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. BAT anses for efterkommet for virksomheder under 75 DE ved overholdelse af BAT- tiltag generelt implementeret i den danske lovgivning. Da tiltagene fremgår som lovkrav, er det ikke relevant at stille vilkår for at sikre, at tiltagene efterkommes. Det er Billund Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ved overholdelse af dansk lovgivning opfylder kravene iht. Husdyrloven ved, at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Natur Påvirkninger fra anlæg Udvidelsen af hesteholdet på ejendommen vil medføre en meremission fra stald og lager på 33,97 kg N/år, og en totalemission fra ejendommen på 308,8 kg N/år. Der ligger to potentielt ammoniakfølsomme skove og flere 3 registrerede naturarealer indenfor 300 meter af ejendommen, jf. bilag 3. Ammoniakfølsom skov (Kategori 3-natur iht. Bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) er arealer uden for Natura 2000-områder, hvor der har været skov i mere end 200 år, så der er tale om skovjordbund, Side 10/16

11 skoven er groet frem af sig selv på et naturareal, så jordbunden ikke har været dyrket mark i mere end 200 år, eller der er tale om skov med naturskovsindikerende arter eller gammelskovsarter. Ud fra en gennemgang af høje og lave målebordsblade (opmålt i hhv og ) samt historiske luftfotos, er det kommunens vurdering, at der ikke er tale om ammoniakfølsom skov. Kommunen har beregnet mer- og totaldeposition af ammoniak på to repræsentative naturpunkter, jf. bilag 3. Naturpunkt nr. Naturtype Målsætning Afstand fra nærmeste Merbelastning fra det ansøgte projekt Totalbelastning fra virksomheden stald (m) 1 Mose B 130 0,0 0,2 2 Overdrev B 190 0,0 0,1 Naturpunkt 1 repræsenterer en mose langs Grindsted Å syd for ejendommen, og naturpunkt 2 et overdrev sydvest for ejendommen. De to arealer hører til kategori 3 natur, for hvilke der i bekendtgørelsen er fastsat et beskyttelsesniveau på max. 1,0 kg N/ha/år 2 i merdeposition, hvilket ifølge beregningerne er overholdt. Bekendtgørelsens beskyttelsesniveau for ammoniakpåvirkningen er fastsat ud fra bedste videnskabelige viden, som sikrer, at der med overholdelse af dette beskyttelsesniveau vil der ikke kunne påvises en biologisk ændring af naturområderne. Da udvidelsen overholder beskyttelsesniveauet for ammoniakdepositionen på ammoniakfølsom natur beliggende nærmest ejendommen, er det kommunens vurdering, at beskyttelsesniveauet, jf. bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, ligeledes er overholdt for øvrig natur i nærområdet. Afstanden fra Hedemarken 28 til nærmeste punkt i internationalt naturbeskyttelsesområde, EF-habitatområde nr. 74 og EF-fuglebeskyttelsområde nr. 48, Hedeområder ved Store Råbjerg, er 2,6 km. Området dækker et areal på 626 ha, og er udpeget for at beskytte og bevare en række arter og naturtyper. Områdets centrale elementer er det store plantageområde, Gyttegård Plantage, og de store hede- og moseområder ved Store Råbjerg, Grene Sande og Præsteflod. Igennem området løber Grene Å, der er en del af Grindsted Å/Varde Å-systemet. Især næringsstofbelastningen fra luften udgør en trussel mod alle de registrerede naturtyper i beskyttelsesområdet. Ligeledes er tilgroning med bjergfyr en trussel. Da afstanden til det internationale naturområde er 2,6 km fra staldanlæggene, kan der ikke beregnes hverken mer- eller totalammoniakdeposition fra bedriften. 2 Jf. bilag 3 til godkendelsesbek. gælder at kommunen for kategori 3 natur har mulighed for at tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha/år. Side 11/16

12 Det er derfor Billund Kommunes vurdering, at der kan meddeles tilladelse til den ansøgte udvidelse af hesteholdet på ejendommen, uden at det i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter vil medføre nogen væsentlig påvirkning naturområder med luftbåren ammoniak. Påvirkninger fra udbringningsarealer Da al husdyrgødning fra ejendommen afsættes til godkendt modtager, behandles driften af udbringningsarealerne i den pågældende 16 godkendelse. Udbringningsarealerne behandles derfor ikke i nærværende tilladelse. Bilag IV arter Arter, der fremgår af Habitatdirektivets bilag IV, har i henhold til Habitatdirektivets artikel 12 krav på streng beskyttelse, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede habitatområder eller udenfor. Bilag IV arter, der kan have leve-, yngle- eller fødesøgningssted ved ejedommen på Hedemarken 28, kunne være løgfrø, stor vandsalamander, markfirben, vand-, syd- og langøret flagermus. Flere af disse arter er ligeledes omfattet af artsfredninger eller optaget på rødlisten. Spidssnudet frø, løgfrø og stor vandsalamander I Billund Kommune er spidssnudet frø almindeligt udbredt. Dertil kommer nogle områder med særlige paddeinteresser udpeget i forbindelse med Ribe Amts Naturkvalitetsplan. I en række vandhuller i disse områder er paddefaunaen særlig rig, og her findes foruden spidssnudet frø flere steder også løgfrø og /eller stor vandsalamander. Alle tre arter er på habitatdirektivets bilag IV, og løgfrøen er derudover rødlistet. Spidssnudet frø (Rana arvalis) Findes overalt i Danmark, men er gået tilbage i antal. Den yngler i mange forskellige slags vandhuller og lever uden for yngletiden på fugtige steder tæt på vandhullerne. Udover at arten er opført på bilag IV, er arten fredet og med på gulliste Spidssnudet frø er gået tilbage på grund af mangel på passende leve- og ynglesteder, da mange vandhuller er blevet fyldt op, groet til eller forurenet, og moser og enge er blevet afvandet. Vandhuller mister også status som egnede levesteder, når der udsættes fisk eller ænder. Etablering af nye vandhuller samt vedligeholdelse af eksisterende ved at hindre tilgroning vil medvirke til at bevare og øge bestanden af spidssnudet frø. Løgfrø (Pelobates fuscus) Løgfrøen karakteriseres som sårbar, og den samlede bestand i Danmark er gået voldsomt tilbage. Der findes endnu væsentlige bestande i dele af Billund Kommune samt et par andre steder i det tidligere Ribe Amts område. Billund Kommune har derfor en særlig forpligtigelse til at sikre løgfrøens levesteder. Løgfrøen yngler i vandhuller, men findes mest på dyrkede marker hvor den graver sig ned i dagtimerne og kommer frem for at jage om natten. Udover mangel på passende yngleområder er en af truslerne mod løgfrøen, at store landbrugsmaskiner dræber frøerne, når der høstes, pløjes og harves på de marker, hvor dyrene opholder sig. Løgfrøen klarer sig bedst i landskaber, hvor landbruget ikke er så intensivt, eller hvor områderne ikke dyrkes. Side 12/16

13 Stor vandsalamander (Triturus cristatus) Yngler og lever forår og sommer i næringsfattige vandhuller uden fisk og ænder. De voksne individer lever en stor del af året på land, i skove og haver. Arten kan være ret almindelig i vandhuller midt ude på dyrkede marker. Trusler mod stor vandsalamander og årsag til artens tilbagegang er, at vandhullerne forurenes gennem for mange næringsstoffer og derfor gror til, og at der udsættes fisk og ænder i vandhuller. Udyrkede bræmmer omkring vandhuller kan være med til at sikre at vandet ikke bliver næringsbelastet, men samtidig er det vigtigt, at beplantning omkring vandhullerne holdes nede, så lys og varme kan nå vandet. Odder (Lutra lutra) Odderen forekommer ved vandløb og søer i store dele af Jylland. Det er derfor nærliggende at tro, at odderen vil være gæst i de vandløb, der ligger nær ejendommen. De største trusler mod odderen er fysisk ødelæggelse og forstyrrelse af yngle- og rasteområder. Kommunens vurdering Det ansøgte byggeri har ingen direkte fysisk indflydelse på 3 søerne i området. En tilladelse til gennemførelse af ansøgningen vil heller ikke medføre fysisk påvirkning af nærliggende vandløb, ligesom driften af ejendommen ikke vurderes at medføre øget forstyrrelse af nærliggende vandløb. Det er Billund Kommunes vurdering, at udvidelsen af husdyrbruget, Hedemarken 28, 7200 Grindsted ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af levesteder for de nævnte bilag IV arter. Ud over arterne nævnt i Bilag IV afsnittet har Billund Kommune ikke kendskab til øvrige beskyttede arter, der kunne tænkes at blive påvirket af en godkendelse af det ansøgte projekt. Samlet vurdering Samlet er det Billund Kommunes vurdering, at der kan meddeles tilladelse til udvidelse af hesteholdet på ejendommen Hedemarken 28, 7200 Grindsted. Tilladelsen meddeles i henhold til 10 i Husdyrloven med de vilkår, som fremgår af tilladelsen. Denne tilladelse efter Husdyrloven fritager ikke ejendommen for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning. Ejendommen og driften heraf skal til hver en tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpende i forhold til denne tilladelse. Bilag 1 Oversigtskort over ejendommens placering 2 Oversigt over eksisterende og ansøgte bygninger 3 Naturarealer indenfor 300 meter af ejendommen Side 13/16

14 Bilag 1. Oversigtskort over ejendommens placering Side 14/16

15 Bilag 2. Oversigt over eksisterende og ansøgte bygninger Side 15/16

16 Bilag 3. Naturarealer indenfor 300 meter af ejendommen Side 16/16

Daugårdvej 3, 7250 Hejnsvig

Daugårdvej 3, 7250 Hejnsvig Dato: 15-10-2015 Tilladelse til dyrehold på Daugårdvej 3, 7250 Hejnsvig iht. 10 i Husdyrloven Teknik- & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Billund Kommune har den 3. juli 2013 via Niels Danielsen, Skala Arkitekter A/S, modtaget anmeldelse om tilladelse

Læs mere

UKF (DENMARK) A/S Viborgvej Holstebro. Afgørelse om ikke-godkendelsespligt i forbindelse med udskiftning af

UKF (DENMARK) A/S Viborgvej Holstebro. Afgørelse om ikke-godkendelsespligt i forbindelse med udskiftning af UKF (DENMARK) A/S Viborgvej 265 7500 Holstebro Afgørelse om ikke-godkendelsespligt i forbindelse med udskiftning af minkhaller på minkfarmen på Omme Landevej 37, 7200 Grindsted Billund Kommune har den

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget en ansøgning om intern flytning af

Læs mere

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr I/S Pejstrupgård c/o Sten Jensen Kirkevej 51 7250 Hejnsvig Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr. 3300 0057 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af støbt plads på husdyrbruget Kirkevej

Læs mere

Afgørelse om lovliggørelse af 2-rækket minkhal opført på ejendommen beliggende Søvangvej 25, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering

Afgørelse om lovliggørelse af 2-rækket minkhal opført på ejendommen beliggende Søvangvej 25, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering Afgørelse om lovliggørelse af 2-rækket minkhal opført på ejendommen beliggende Søvangvej 25, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 18. maj 2015 modtaget anmeldelse om lovliggørelse af 216 m 2 2-rækkers

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted Dato: 30-09-2015 Billund Kommune har den 21. august 2015, via Elna Mortensen, Kopenhagen Fur,

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Mosegårdsvej 8, 7200 Grindsted

Mosegårdsvej 8, 7200 Grindsted Dato: 9. maj 2014 Tilladelse til minkproduktion på Mosegårdsvej 8, 7200 Grindsted iht. 10 i Husdyrloven Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering VAGN POST Rankenbjergvej 9 6623 Vorbasse Sendt til din virksomheds e-boks i CVR nr. 73760615 Tilladelse til etablering af kornsilo på husdyrbruget Rankenbjergvej 9, 6623 Vorbasse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Teknik & Økonomi

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Teknik & Økonomi Hidde Sytse Oenema Nollundvej 176 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 31. juli 2017 modtaget en anmeldelse af

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af opførelse af maskinhus og tilbygning til eksisterende kostald på kvægbrug beliggende Ansager Landevej 30, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 23. oktober 2015 modtaget

Læs mere

Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted

Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted Dato: 23. maj 2017 Tillæg til 10 tilladelse Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted iht. 10 i Husdyrloven Teknik- & Økonomi Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Accept af anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende. Billund Kommunes vurdering

Accept af anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende. Billund Kommunes vurdering I/S Bundgaard v/birgitte A. B. Andersen & Karsten B. Sørensen Filskovvej 11 7200 Grindsted Accept af anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Filskovvej 11, 7200 Grindsted Dato: 26-09-2016

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktion - ny placering af gyllebeholder i det åbne land

Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktion - ny placering af gyllebeholder i det åbne land Dato: 11. august 2016 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktion - ny placering af gyllebeholder i det åbne land Lundhedevej 28

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M 30. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Registreringsblad... 3 2 Resumé... 4 3 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse...

Læs mere

Billund Kommunes foreløbige vurdering

Billund Kommunes foreløbige vurdering Kurt Rungborg Mikkelsen Mejerivej 20 7250 Hejnsvig Sendt til din e-boks Afgørelse vedr. 27 anmeldelse for etablering af maskinhus på Mejerivej 20, 7250 Hejnsvig Dato: 6. juni 2016 Billund Kommune har den

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4... Page 1 of 1 From: Karen Damgaard Hansen Sent: 04-08-2015 13:41:19 To: 'senord@sst.dk'; 'dn@dn.dk'; 'dnaarhus-sager@dn.dk'; 'post@sportsfiskerforbundet.dk'; 'lbt@sportsfiskerforbundet.dk'; 'ta@sportsfiskerforbundet.dk';

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd er der søgt om dispensation fra afstandskrav

I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd er der søgt om dispensation fra afstandskrav Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Alrøvej 17, 8300 Odder Dispensation fra afstandskravet til naboskel. I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af etablering af ensilageplads på Lamborgvej 18, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af etablering af ensilageplads på Lamborgvej 18, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering Huibert van Dorp Agersnapvej 18 6870 Ølgod Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af etablering af ensilageplads på Lamborgvej 18, 7200 Grindsted Dato: 2. august 2017 Billund Kommune har den 13. juni 2017

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

uden for og i en afstand på mindst 300 meter fra eksisterende

uden for og i en afstand på mindst 300 meter fra eksisterende Vallø Øko ApS Gårdrækken 33 4600 Køge 27. JANUAR 2017 JOURNALNUMMER 09.17.16-P19-239-15 Afgørelse Gårdrækken 33, 4600 Køge (ændret placering af gødningshus) Stevns Kommune afgør hermed, at tillæg til eksisterende

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2.

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2. Natur og Miljø Jens Peter Jensen Gammel Vodstrupvej 11 Vodstrup 7900 Nykøbing M Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 773-2016-13262 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse om udvidelse

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning ERHVERV OG MILJØ Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning Nymandsvej 14 B 8444 Balle efter 32 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Tillæg til 10 tilladelse

Tillæg til 10 tilladelse TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg til 10 tilladelse I henhold til lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Kirstinelund Ridecenter Hørslevvej 137, 8462 Harlev

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper BYG OG MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Bådsdal 1 Fannerup Mark 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013 Trolddal Aps Trolddalsvej 7 8355 Solbjerg Den 15. marts 2013 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskrav til naboskel og sø på husdyrbruget Østerskovvej 57, 6340 Kruså

Afgørelse om dispensation fra afstandskrav til naboskel og sø på husdyrbruget Østerskovvej 57, 6340 Kruså Digital annonce Til kommunens hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 24-08-2017 Sagsnr.: 17/23798 Kontakt: Jon Kjær Jensen Direkte tlf.: 7376 6286 E-mail: jkje@aabenraa.dk Afgørelse

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af kvægproduktion

Tillæg til miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 04-05-2016 Tillæg til miljøgodkendelse af kvægproduktion Ribersvej 3, 7200 Grindsted Maj 2016 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 16/37488 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Anmeldelse af opførelse af maskinhus

Anmeldelse af opførelse af maskinhus Anmeldelse af opførelse af maskinhus Trøjborggyden 10, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 1. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-214637 Sags nr. 480-2015-83836 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs.

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs. Jacob Revsbeck Bønnerup Laenvej 50 8586 Ørum Djurs Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 21. august 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth /bc Tlf.: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 15/9007 Tillæg

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Michael Bay Hansen Bogøvej 44 5900 Rudkøbing Udvikling og Læring Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 09-06-2015

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Dato: 16-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Dorthe Rohmann Oluf Ringsvej Skårup. Dispensation fra afstandskrav - læskure

Dorthe Rohmann Oluf Ringsvej Skårup. Dispensation fra afstandskrav - læskure Dorthe Rohmann Oluf Ringsvej 18 5881 Skårup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge lene.lind@svendborg.dk www.svendborg.dk Dispensation fra afstandskrav - læskure

Læs mere

i staldene på Klintrup Hedevej 15, der er markeret med rødt på kortet herunder.

i staldene på Klintrup Hedevej 15, der er markeret med rødt på kortet herunder. BORUM ØSTERGÅRD A/S Lis Wendelbo Brund Borumvej 105 Borum 8471 Sabro Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse

Læs mere

Per Markvart Nielsen Strandvej Højby. Den 4. november Natur, Miljø og Trafik

Per Markvart Nielsen Strandvej Højby. Den 4. november Natur, Miljø og Trafik Per Markvart Nielsen Strandvej 23 4573 Højby Den 4. november 2015 Natur, Miljø og Trafik Etablering af maskinhal på 690 m 2 i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej 23, 4573 Højby. Odsherred

Læs mere

Afgørelse vedr. svineproduktionen på Kildevangsvej 24, 4000 Roskilde -

Afgørelse vedr. svineproduktionen på Kildevangsvej 24, 4000 Roskilde - Gefion Fulbyvej 15 4180 Sorø Att.: Mikael Kirkhoff Samsøe; mks@gefion.dk CBM Center for Byg og Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Helen Bovbjerg Sørensen Natur og

Læs mere

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,57

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,57 Teknik og Miljø Gert Overgaard Christensen Staghøjvej 44 Frøslev 7900 Nykøbing M Dato: 12-09-2016 Sagsnr.: 773-2016-18168 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse af

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus Kommune har den 3. maj 2013 modtaget anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Afgørelse Herning Kommune meddeler dispensation til afstandskravene i Husdyrbrugsloven

Afgørelse Herning Kommune meddeler dispensation til afstandskravene i Husdyrbrugsloven TEKNIK OG MILJØ Poul Nellemann V Fastrupvej 15 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-6-17 CVR-nr.:

Læs mere

27 anmeldelse opførelse af foderhus

27 anmeldelse opførelse af foderhus 27 anmeldelse opførelse af foderhus og maskinhus Gulløkken 36, 5471 Søndersø Forfatter: Liselotte Kragh Meddelt den 14. september 2015 Dokument nr. 480-2015-290252 Sags nr. 480-2015-94475 Afgørelse vedr.

Læs mere

Landzonetilladelse. Anja Lisa Møller Søndermarken 7 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Anja Lisa Møller Søndermarken 7 4200 Slagelse Anja Lisa Møller Søndermarken 7 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46 Erling Gert Nielsen 25-11-2016 Lemmervej 12 Sagsnummer.: 16/36725 8544 Mørke Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Trine Jensen Tlf.: 87 53 54 10 Syddjurs Kommune har den 29.9.2016 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Anne-Marie Krogsgård Vejlebæksvej 10 5300 Kerteminde Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail:

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af en kornsilo på Alkeshavevej 3, 5853 Ørbæk. Cvr-nr.: 11171192

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af en kornsilo på Alkeshavevej 3, 5853 Ørbæk. Cvr-nr.: 11171192 Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Ole Sørensen Ferritslevvej 43 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Opførelse af maskinhus

Opførelse af maskinhus Opførelse af maskinhus Efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Åkærsvej 4, 7755 Bedsted 31. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 27 i Bekendtgørelse

Læs mere

Tilladelse til opførelse af fortank

Tilladelse til opførelse af fortank Tilladelse til opførelse af fortank Mosegyden 16, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 16. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-260555 Sags nr. 480-2015-88748 Indhold Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 15-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere