Hedemarken 28, 7200 Grindsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedemarken 28, 7200 Grindsted"

Transkript

1 Dato: 26. januar 2015 Tilladelse til hestehold på Hedemarken 28, 7200 Grindsted iht. 10 i Husdyrloven Teknik- & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt Grindsted Tlf Journalnr.: P19 14/31614 P vs1.10 KS: RHS Sagsbehandler: Mette Hammershøj Tlf Side 1/16

2 Indledning Billund Kommune har udarbejdet en 10 tilladelse til udvidelse af hesteholdet på Hedemarken 28, 7200 Grindsted. Tilladelsen er givet på vilkår, der skal sikre, at driften af hesteholdet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på miljøet. Baggrund Billund Kommune har den 15. december 2014 modtaget en ansøgning efter 10 i Husdyrloven 1, om tilladelse til udvidelse af hesteholdet på Hedemarken 28, 7200 Grindsted, matr. nr. 5cp, Dal By, Grindsted. Der ansøges om tilladelse til udvidelse af hesteholdet fra 40 heste til 58 heste, fordelt på 6 heste ( kg), 32 heste ( kg) og 20 heste (under 300 kg), svarende til 17,9 DE. Udvidelsen sker i eksisterende bygninger. I forbindelse med udvidelse af dyreholdet ønskes etableret en halmlade på 13 x 26 meter, i alt 338 m 2. Al produceret husdyrgødning afsættes til Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted, der har en arealgodkendelse iht. 16 i Husdyrloven. Tilladelse Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til udvidelse af hestehold på Hedemarken 28, 7200 Grindsted, matr. nr. 5cp, Dal By, Grindsted. Tilladelsen meddeles iht. 10 Husdyrloven med de vilkår, som fremgår af tilladelsen. Der tillades et dyrehold på 17,9 DE fordelt på 6 heste ( kg), 32 heste ( kg) og 20 heste (under 300 kg). Desuden gives tilladelse til opførelse af en halmlade. Der gives desuden dispensation fra afstandskrav for staldanlæg mv. til byzone, iht. Husdyrlovens 9, stk. 1 og fra afstandskrav for foldarealer med afgræssende dyr til byzone, iht. Husdyrgødningsbekendtgørelsens 7, stk. 1. Det er kommunens vurdering, at tilladelsen kan meddeles på nævnte vilkår uden at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, og at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Høring Udkast til tilladelsen har været sendt i høring i 4 uger (høringsperioden blev forlænget med en uge pga. julen) til den 21. januar 2015, hvor ansøger, naboer og andre havde mulighed for at komme med bemærkninger til projektet. Udkastet blev sendt til: Grindsted Rideklub, (ejer af Hedemarken 28) 1 LBK nr af 04/12/2009. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, med senere ændringer. Side 2/16

3 Med kopi til: Formand for Grindsted Rideklub, Jane Soelberg Perolari Berider Ole Hummelshøj Endvidere blev udkastet sendt til: Beboere, Hedemarken 17, 7200 Grindsted Ejer af Hotel Svanen HOF ApS, Hedemarken 1, 7200 Grindsted OK Tools A/S, Hedemarken 1, 7200 Grindsted Ejer af Hedemarken 9, 7200 Grindsted Ejer af Hedemarken 11, 7200 Grindsted JobCare A/S, Hedemarken 11, 7200 Grindsted Ejer af Hedemarken 15, 7200 Grindsted Claus Lützhøft Holding Aps, Hedemarken 15, 7200 Grindsted Claus Lützhøft A/S, Hedemarken 15, 7200 Grindsted Claus Lutzhøft Ejendomme, Hedemarken 15, 7200 Grindsted Ejer af Hedemarken 23, 7200 Grindsted ADVODAN Billund, Hedemarken 23, 7200 Grindsted Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerskab, Hedemarken 23, 7200 Grindsted Ejendomsselskabet Banegårdsvej, Grindsted ApS, Hedemarken 23, 7200 Grindsted DUP Holding ApS, Hedemarken 23, 7200 Grindsted Vision 2000 A/S, Hedemarken 23, 7200 Grindsted Ejerforeningen Borgergade Banegårdsvej 33 Grindsted, Hedemarken 23, 7200 Grindsted Ejendomsinteressentskabet C Storgaard & B Thomsen, Hedemarken 23, 7200 Grindsted Erhvervsforum For Vejle Vestegn, Hedemarken 23, 7200 Grindsted Skan Service ApS, Hedemarken 23, 7200 Grindsted Ejerforeningen Banegårdsvej 3A-3B og 17-29, Hedemarken 23, 7200 Grindsted Grundejerforeningen 3F, Hedemarken 23, 7200 Grindsted Ejer af Hedemarken 25, 7200 Grindsted Ejer af aftalearealer: I/S Hjortlund, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. Offentliggørelse Afgørelsen vil blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis den 3. februar Den endelige afgørelse sendes til: Grindsted Rideklub, (ejer af Hedemarken 28) Med kopi til: Formand for Grindsted Rideklub, Jane Soelberg Perolari Berider Ole Hummelshøj Side 3/16

4 Samt: Sundhedsstyrelsen, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, ved Niels Barslund, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd, Dansk Ornitologisk Forening (DOF) DOF lokalafdeling, Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede fremgår af i Husdyrloven. Klagen skal være indgivet senest den 3. marts 2015 inden rådhusets lukketid. Du klager via Klageportalen, der ligger på og Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside samt på og Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. En eventuel klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger. Udnyttelse af tilladelsen I henhold til husdyrloven skal der fastsættes en frist for udnyttelse af tilladelsen, som normalt ikke bør være mere end 2 år. Dog kan fristen forlænges til op til 5 år, jf. lovens 33, stk. 3. Der er ikke udbedt om forlænget udnyttelsesfrist i ansøgningsmaterialet. Det fastsættes derfor, at denne tilladelse bortfalder, såfremt den ansøgte udvidelse af dyreholdet ikke er udnyttet inden 2 år, fra tilladelsen meddeles. Side 4/16

5 Med venlig hilsen Mette Hammershøj Miljøsagsbehandler Billund Kommune, Natur og Miljø Side 5/16

6 Vilkår Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår. De til enhver tid gældende bestemmelser i lovgivningen skal overholdes, uanset disse måtte være skærpende i forhold til nedenstående. Generelle forhold 1. Der meddeles tilladelse til følgende husdyrhold: Dyretype Antal Dyreenheder Heste ( kg) Heste ( kg) 6 årsdyr 2,6 32 årsdyr 11,0 Heste 20 årsdyr 4,3 (under 300 kg) I alt 17,9 2. Ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse og de fastsatte vilkår. Udbringningsarealer 3. Husdyrbruget skal afsætte al produceret husdyrgødning, svarende til en maksimal næringsstofmængde på kg N og 375 kg P pr. planår på tredjemands arealer. Arealerne kan udskiftes efter gældende regler (aktuelt kap. 7 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). Lugt 4. Husdyrbruget må ikke give anledning til lugtpåvirkning i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlig. Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtfrembringelse begrænses mest muligt. 5. Hvis tilsynsmyndigheden finder, at ejendommen giver anledning til væsentlig lugtpåvirkning, skal ejendommen foranledige sagkyndig undersøgelse af husdyrproduktionens anlægs- og driftsmæssige kilder til lugtfrembringelse og i fornødent omfang iværksætte afhjælpende foranstaltninger. Senest 2 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har fremsat krav om sagkyndig undersøgelse, skal myndigheden tilsendes den sagkyndiges redegørelse med anbefalede lugtreducerende tiltag, samt en tids- og handlingsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger. Flue- og skadedyrsbekæmpelse 6. Husdyrbruget ikke må give anledning til fluegener i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlige. Hvis tilsynsmyndigheden finder, at virksomheden giver anledning til væsentlige fluegener, skal virksomheden foranledige sagkyndig undersøgelse af husdyrbrugets anlægs- og driftsmæssige kilder til fluefrembringelse udført og i fornødent omfang iværksætte afhjælpende foranstaltninger. Senest 2 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har fremsat krav om sagkyndig undersøgelse, skal myndigheden tilsendes den sagkyndiges redegørelse med anbefalede fluereducerende tiltag, samt en tids- og handlingsplan for gennemførelse Side 6/16

7 af afhjælpende foranstaltninger. Hvis undersøgelsen og redegørelsen efter tilsynsmyndighedens vurdering er dækkende for hele husdyrbruget, kan en ny undersøgelse tidligst kræves udført igen efter et år. Tilsyn, kontrol og egenkontrol 7. Der skal på ejendommen føres egenkontrol med husdyrproduktionens størrelse. Dokumentationen skal opbevares i mindst 5 år og fremvises på tilsynsmyndighedens anmodning. 8. Der skal foreligge en skriftlig opbevaringsaftale for husdyrgødning med en varighed af mindst 5 år. Aftalen skal indsendes til kommunen. Udnyttelse 9. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet senest 2 år efter meddelelsesdato. Det fremgår af Husdyrlovens 33, at tilladelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. Side 7/16

8 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Indledning Billund Kommune har den 15. december 2014 modtaget en ansøgning efter 10 i Husdyrloven, om tilladelse til udvidelse af hesteholdet på Hedemarken 28, 7200 Grindsted, matr. nr. 5cp, Dal By, Grindsted, jf. bilag 1. Der ansøges om tilladelse til udvidelse af hesteholdet fra 40 heste til 58 heste, fordelt på 6 heste ( kg), 32 heste ( kg) og 20 heste (under 300 kg), svarende til 17,9 DE. Udvidelsen sker i eksisterende bygninger. I forbindelse med udvidelse af dyreholdet ønskes etableret en halmlade på 13 x 26 meter, i alt 338 m 2, jf. bilag 2. Til ejendommen hører cirka 10 ha jord, men ingen af hestene er udegående i længere perioder. Al husdyrgødning afsættes til I/S Hjortlund, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted. Lokalisering Ejendommen ligger i landzone øst for Grindsted, og grænser op til byzone, der i kommuneplanramme er udpeget som erhvervsområde. Området, som ejendommen ligger i, er i kommuneplanrammen udpeget som rekreativt grønt område. Afstandskravene for staldanlæg mv., jf. Husdyrlovens 6 stk. 1, til byzone er ikke overholdt. Kommunen kan, jf. Husdyrlovens 9, stk. 1, meddele dispensation fra afstandskravene til rideskoler og hestepensioner for mere end 3 dyreenheder. Dispensationen kan gives på vilkår om særlige krav til driften af ejendommen, indretning af stalde, møddinger m.v. Det er kommunens vurdering, at udvidelsen af hesteholdet samt opførelsen af en halmlade ikke vil medføre væsentligt forøgede gener for erhvervsområdet under de stillede vilkår. Kommunen meddeler derfor dispensation iht. Husdyrlovens 9, stk. 1 til det ansøgte projekt. Afstanden fra den nye halmlade til nærmeste nabo, Bilhuset Claus Lützhøft A/S, er ca. 210 meter. Udover beboelsen på Hedemarken 17, der ejes af Grindsted Rideklub, ligger nærmeste beboelse ca. 375 meter mod syd. Hotel Svanen ligger ca. 350 meter vest for ejendommen. Kommunen foretager partshøring af naboejendommene. Ejendommen ligger udenfor værdifulde landskabsområder og uforstyrret landskab udpeget i kommuneplanen. Der er alene tale om byggeri i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse. Det er Billund Kommunes vurdering, at udvidelsen af hesteholdet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af naboer og af de landskabelige værdier i området. Side 8/16

9 På ovenstående baggrund vurderer Billund Kommune, at udvidelsen af hesteholdet på Hedemarken 28 ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af naboer og af de landskabelige værdier i området. Husdyrbrugets anlæg Udvidelsen af dyreholdet sker i eksisterende stalde. Den nordligste bygning består af en ridehal med 28 hestebokse. Den østligste bygning består ligeledes af en ridehal, her med 14 heksebokse. Derudover ligger der en mindre bygning, der indeholder 16 hestebokse. I forbindelse med udvidelse af dyreholdet, vil der blive opført en ny halmlade. Den nye halmlade bliver ca. 13 x 26 m (338 m 2 ) og etableres indenfor 25 m fra eksisterende bygninger. Placering af anlæg på ejendommen fremgår af bilag 2. Gødningsproduktion og -håndtering Det ansøgte hestehold vil udelukkende producere dybstrøelse. Dybstrøelsen opbevares på møddingspladsen i en container, der afhentes 1-2 gange ugentligt, hvorefter dybstrøelsen opbevares på I/S Hjortlund, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted indtil udbringning. Foldarealer med afgræssende dyr skal overholde afstandskrav i Husdyrgødningsbekendtgørelsens 4, stk. 1, nr En del af ejendommens foldarealer og udendørs ridebaner kan ikke overholde disse afstandskrav. Kommunen kan dispensere fra afstandskravene, jf. 7, stk. 1. Det er kommunens vurdering, at benyttelse af ejendommens udendørsarealer ikke medfører væsentlige gener for de øvrige ejendomme i området. Kommunen meddeler derfor dispensation fra afstandskravene iht. 7, stk. 1 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Arealer Al produceret husdyrgødning aftages af Brunbjergvej 41, der har en arealgodkendelse iht. 16 i Husdyrloven. Der stilles vilkår om, at al produceret husdyrgødning fra Hedemarken 28, svarende til kg N og 375 kg P, skal afsættes til tredjemands arealer. Udskiftning af arealer skal anmeldes til Billund Kommune, jf. reglerne i kap. 7 i Husdyrloven. Lugt Beboelsesbygningen på nærmeste naboejendom ligger ca. 375 meter fra staldene på Hedemarken 28. Lugt stammer primært fra staldene. En scenarieberegning angiver geneafstanden til byzone til 90 meter og til enkeltbolig i landzone til 29 meter. Genekriteriet for lugt er dermed overholdt, og der vurderes ikke at være væsentlige lugtgener for naboer. Det er Billund Kommunes vurdering, at rideklubben kan drives, uden at det vil give anledning til væsentlig lugtpåvirkning i omgivelserne. Støj Der vil forekomme støj ved levering af foder samt transporter med elever, heste og gødning. Støj i forbindelse med disse aktiviteter vil forekomme i korte perioder. Side 9/16

10 Hertil kommer støj i forbindelse med stævner. Grindsted Rideklub oplyser, at der holdes stævne cirka 4-5 gange årligt. Da ejendommen ligger i landzone omgivet af erhvervsområde, er det Billund Kommunes vurdering, at transport til og fra ejendommen kan ske, uden at det vil medføre væsentlig påvirkning af omgivelserne. Støv Støvgener kan opstå ved håndtering af foder og halm samt i forbindelse med baneridning. Da støv i forbindelse med disse aktiviteter kun vil forekomme i korte perioder, og ridebanerne vandes i tørre perioder, er det Billund Kommunes vurdering, at udvidelse af hesteholdet ikke vil medføre væsentlig forøgelse af ejendommens støvpåvirkning af omgivelserne. Flue- og skadedyrsbekæmpelse Indretning og drift af hesteholdet på ejendommen skal overholde gældende regler i henhold til lovgivning og byggeblade for indretning og drift. Derudover er der tale om en hesteejendom med ekstensiv drift, og det er derfor kommunens vurdering, at der ikke kan forventes flueproblemer på ejendommen. Kommunen fører tilsyn med rotter på ejendommen. Der har ikke hidtil været problemer med rotter på ejendommen, og der forventes heller ikke at være rotteproblemer på ejendommen i fremtiden. BAT I henhold til Husdyrloven skal kommunen i forbindelse med meddelelse af miljøgodkendelser efter loven sikre sig, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. BAT anses for efterkommet for virksomheder under 75 DE ved overholdelse af BAT- tiltag generelt implementeret i den danske lovgivning. Da tiltagene fremgår som lovkrav, er det ikke relevant at stille vilkår for at sikre, at tiltagene efterkommes. Det er Billund Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ved overholdelse af dansk lovgivning opfylder kravene iht. Husdyrloven ved, at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Natur Påvirkninger fra anlæg Udvidelsen af hesteholdet på ejendommen vil medføre en meremission fra stald og lager på 33,97 kg N/år, og en totalemission fra ejendommen på 308,8 kg N/år. Der ligger to potentielt ammoniakfølsomme skove og flere 3 registrerede naturarealer indenfor 300 meter af ejendommen, jf. bilag 3. Ammoniakfølsom skov (Kategori 3-natur iht. Bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) er arealer uden for Natura 2000-områder, hvor der har været skov i mere end 200 år, så der er tale om skovjordbund, Side 10/16

11 skoven er groet frem af sig selv på et naturareal, så jordbunden ikke har været dyrket mark i mere end 200 år, eller der er tale om skov med naturskovsindikerende arter eller gammelskovsarter. Ud fra en gennemgang af høje og lave målebordsblade (opmålt i hhv og ) samt historiske luftfotos, er det kommunens vurdering, at der ikke er tale om ammoniakfølsom skov. Kommunen har beregnet mer- og totaldeposition af ammoniak på to repræsentative naturpunkter, jf. bilag 3. Naturpunkt nr. Naturtype Målsætning Afstand fra nærmeste Merbelastning fra det ansøgte projekt Totalbelastning fra virksomheden stald (m) 1 Mose B 130 0,0 0,2 2 Overdrev B 190 0,0 0,1 Naturpunkt 1 repræsenterer en mose langs Grindsted Å syd for ejendommen, og naturpunkt 2 et overdrev sydvest for ejendommen. De to arealer hører til kategori 3 natur, for hvilke der i bekendtgørelsen er fastsat et beskyttelsesniveau på max. 1,0 kg N/ha/år 2 i merdeposition, hvilket ifølge beregningerne er overholdt. Bekendtgørelsens beskyttelsesniveau for ammoniakpåvirkningen er fastsat ud fra bedste videnskabelige viden, som sikrer, at der med overholdelse af dette beskyttelsesniveau vil der ikke kunne påvises en biologisk ændring af naturområderne. Da udvidelsen overholder beskyttelsesniveauet for ammoniakdepositionen på ammoniakfølsom natur beliggende nærmest ejendommen, er det kommunens vurdering, at beskyttelsesniveauet, jf. bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, ligeledes er overholdt for øvrig natur i nærområdet. Afstanden fra Hedemarken 28 til nærmeste punkt i internationalt naturbeskyttelsesområde, EF-habitatområde nr. 74 og EF-fuglebeskyttelsområde nr. 48, Hedeområder ved Store Råbjerg, er 2,6 km. Området dækker et areal på 626 ha, og er udpeget for at beskytte og bevare en række arter og naturtyper. Områdets centrale elementer er det store plantageområde, Gyttegård Plantage, og de store hede- og moseområder ved Store Råbjerg, Grene Sande og Præsteflod. Igennem området løber Grene Å, der er en del af Grindsted Å/Varde Å-systemet. Især næringsstofbelastningen fra luften udgør en trussel mod alle de registrerede naturtyper i beskyttelsesområdet. Ligeledes er tilgroning med bjergfyr en trussel. Da afstanden til det internationale naturområde er 2,6 km fra staldanlæggene, kan der ikke beregnes hverken mer- eller totalammoniakdeposition fra bedriften. 2 Jf. bilag 3 til godkendelsesbek. gælder at kommunen for kategori 3 natur har mulighed for at tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha/år. Side 11/16

12 Det er derfor Billund Kommunes vurdering, at der kan meddeles tilladelse til den ansøgte udvidelse af hesteholdet på ejendommen, uden at det i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter vil medføre nogen væsentlig påvirkning naturområder med luftbåren ammoniak. Påvirkninger fra udbringningsarealer Da al husdyrgødning fra ejendommen afsættes til godkendt modtager, behandles driften af udbringningsarealerne i den pågældende 16 godkendelse. Udbringningsarealerne behandles derfor ikke i nærværende tilladelse. Bilag IV arter Arter, der fremgår af Habitatdirektivets bilag IV, har i henhold til Habitatdirektivets artikel 12 krav på streng beskyttelse, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede habitatområder eller udenfor. Bilag IV arter, der kan have leve-, yngle- eller fødesøgningssted ved ejedommen på Hedemarken 28, kunne være løgfrø, stor vandsalamander, markfirben, vand-, syd- og langøret flagermus. Flere af disse arter er ligeledes omfattet af artsfredninger eller optaget på rødlisten. Spidssnudet frø, løgfrø og stor vandsalamander I Billund Kommune er spidssnudet frø almindeligt udbredt. Dertil kommer nogle områder med særlige paddeinteresser udpeget i forbindelse med Ribe Amts Naturkvalitetsplan. I en række vandhuller i disse områder er paddefaunaen særlig rig, og her findes foruden spidssnudet frø flere steder også løgfrø og /eller stor vandsalamander. Alle tre arter er på habitatdirektivets bilag IV, og løgfrøen er derudover rødlistet. Spidssnudet frø (Rana arvalis) Findes overalt i Danmark, men er gået tilbage i antal. Den yngler i mange forskellige slags vandhuller og lever uden for yngletiden på fugtige steder tæt på vandhullerne. Udover at arten er opført på bilag IV, er arten fredet og med på gulliste Spidssnudet frø er gået tilbage på grund af mangel på passende leve- og ynglesteder, da mange vandhuller er blevet fyldt op, groet til eller forurenet, og moser og enge er blevet afvandet. Vandhuller mister også status som egnede levesteder, når der udsættes fisk eller ænder. Etablering af nye vandhuller samt vedligeholdelse af eksisterende ved at hindre tilgroning vil medvirke til at bevare og øge bestanden af spidssnudet frø. Løgfrø (Pelobates fuscus) Løgfrøen karakteriseres som sårbar, og den samlede bestand i Danmark er gået voldsomt tilbage. Der findes endnu væsentlige bestande i dele af Billund Kommune samt et par andre steder i det tidligere Ribe Amts område. Billund Kommune har derfor en særlig forpligtigelse til at sikre løgfrøens levesteder. Løgfrøen yngler i vandhuller, men findes mest på dyrkede marker hvor den graver sig ned i dagtimerne og kommer frem for at jage om natten. Udover mangel på passende yngleområder er en af truslerne mod løgfrøen, at store landbrugsmaskiner dræber frøerne, når der høstes, pløjes og harves på de marker, hvor dyrene opholder sig. Løgfrøen klarer sig bedst i landskaber, hvor landbruget ikke er så intensivt, eller hvor områderne ikke dyrkes. Side 12/16

13 Stor vandsalamander (Triturus cristatus) Yngler og lever forår og sommer i næringsfattige vandhuller uden fisk og ænder. De voksne individer lever en stor del af året på land, i skove og haver. Arten kan være ret almindelig i vandhuller midt ude på dyrkede marker. Trusler mod stor vandsalamander og årsag til artens tilbagegang er, at vandhullerne forurenes gennem for mange næringsstoffer og derfor gror til, og at der udsættes fisk og ænder i vandhuller. Udyrkede bræmmer omkring vandhuller kan være med til at sikre at vandet ikke bliver næringsbelastet, men samtidig er det vigtigt, at beplantning omkring vandhullerne holdes nede, så lys og varme kan nå vandet. Odder (Lutra lutra) Odderen forekommer ved vandløb og søer i store dele af Jylland. Det er derfor nærliggende at tro, at odderen vil være gæst i de vandløb, der ligger nær ejendommen. De største trusler mod odderen er fysisk ødelæggelse og forstyrrelse af yngle- og rasteområder. Kommunens vurdering Det ansøgte byggeri har ingen direkte fysisk indflydelse på 3 søerne i området. En tilladelse til gennemførelse af ansøgningen vil heller ikke medføre fysisk påvirkning af nærliggende vandløb, ligesom driften af ejendommen ikke vurderes at medføre øget forstyrrelse af nærliggende vandløb. Det er Billund Kommunes vurdering, at udvidelsen af husdyrbruget, Hedemarken 28, 7200 Grindsted ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af levesteder for de nævnte bilag IV arter. Ud over arterne nævnt i Bilag IV afsnittet har Billund Kommune ikke kendskab til øvrige beskyttede arter, der kunne tænkes at blive påvirket af en godkendelse af det ansøgte projekt. Samlet vurdering Samlet er det Billund Kommunes vurdering, at der kan meddeles tilladelse til udvidelse af hesteholdet på ejendommen Hedemarken 28, 7200 Grindsted. Tilladelsen meddeles i henhold til 10 i Husdyrloven med de vilkår, som fremgår af tilladelsen. Denne tilladelse efter Husdyrloven fritager ikke ejendommen for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning. Ejendommen og driften heraf skal til hver en tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpende i forhold til denne tilladelse. Bilag 1 Oversigtskort over ejendommens placering 2 Oversigt over eksisterende og ansøgte bygninger 3 Naturarealer indenfor 300 meter af ejendommen Side 13/16

14 Bilag 1. Oversigtskort over ejendommens placering Side 14/16

15 Bilag 2. Oversigt over eksisterende og ansøgte bygninger Side 15/16

16 Bilag 3. Naturarealer indenfor 300 meter af ejendommen Side 16/16

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 9974 1543 E-post

Læs mere

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Søgård Andelsbrug Blåbjergvej 1 7280 Sdr. Felding Afgørelsesdato: 25.

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Udbringningsarealer Barritskovvej 34, Barrit 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Williamsborg, Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård 16 arealgodkendelse 23. juni 2015 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af. Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev

Tillæg til miljøgodkendelse af. Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse af Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev 12 stk. 3 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Xxx xxx 2013 Haderslev Kommune

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581

Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581 nordfyns kommune Troels Clausen Kellebyvej 20 5471 Søndersø Sendt som mail TEKNIK OG MILJØ Dato: 13. januar 2009 i. nr. 2007060227/ssc Ret. Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. 12 miljøgodkendelse. Faxmosegård Bals Mark 5 8543 Hornslet

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. 12 miljøgodkendelse. Faxmosegård Bals Mark 5 8543 Hornslet Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune 12 miljøgodkendelse Faxmosegård Bals Mark 5 8543 Hornslet Dato for gyldighed dato: 27. februar 2013 2 Indhold Datablad... 1 Indledning... 3 1 Resumé og samlet

Læs mere