12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r af 4/ om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug"

Transkript

1 12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r af 4/ om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug kvægbruget Hedevej 24, 9430 Vadum Godkendelsesdato / offentliggørelse: 7. januar 2014

2 Indholdsfortegnelse Miljøgodkendelse efter Husdyrloven... 4 Andre tilladelser... 4 Retsbeskyttelse... 4 Revurdering... 4 Generelle forhold... 5 Ejer og driftsforhold... 5 Godkendelsens omfang... 5 Projektets omfang... 5 Husdyrbrugets ophør... 6 Offentlighed og høring... 6 Ikke teknisk resume... 7 Klagevejledning... 7 VILKÅR... 9 Anlægget Dyrehold og management Stalde Staldindretning Husdyrgødning Management Lokalisering Faste afstandskrav Landskab og planforhold Energi- og vandforbrug Energiforbrug og Energibesparende foranstaltninger Vandforbrug Gener Lugt Støj Lys Fluer og skadedyr Støv Transport Forurening Spildevand Husdyrgødning og foder Affald og miljøfarlige stoffer BAT, beregning af ammoniakemission Ammoniakpåvirkning af natur Markoplysninger Nitrat (overfladevand) og fosfor Nitrat (grundvand) Ammoniak fra udbringning Egenkontrol Alternativer og 0-alternativet Bilag 1 - Lokalisering... 30

3 Bilag 2 Situationsplan Bilag 3 Transportveje Bilag 4 Udspredningsarealer og nitratklasser Bilag 5 Ejendommens anlæg og natur Bilag 6 Udspredningsarealer og natur Bilag 7 Vurdering jf. Natura 2000-direktivet Bilag 8 2 m bræmmer Bilag 9 Aalborg Kommunes udtalelse til udvidelse på Hedevej

4 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Jammerbugt Kommune hermed miljøgodkendelse til udvidelse og drift af ovennævnte landbrugsejendom med mere end 75 DE på følgende vilkår. Godkendelsen er meddelt i medfør af lov om Miljøgodkendelser m.v. af husdyrbrug 12 (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009). Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en sådan måde, at det indebærer forøget forurening, før udvidelse eller ændringen er godkendt af Jammerbugt Kommune. Det skal endvidere bemærkes, at virksomheden er omfattet af Miljøbeskyttelseslovens 41 og 42. Her kan tilsynsmyndigheden påbyde afhjælpende foranstaltninger, såfremt virksomhedens drift medfører væsentlig mere forurening, herunder affaldsfrembringelse, end nødvendigt ved anvendelse af den til enhver tid værende mindst forurenende teknologi eller bedst mulige rensning. Kan ulemperne ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud mod drift af virksomheden eller aktiviteten. Andre tilladelser Eventuelle andre nødvendige tilladelser, herunder byggetilladelse, er ikke omfattet af denne miljøgodkendelse. Nybyggeri og ændring af eksisterende stalde kræver en særskilt byggetilladelse. Retsbeskyttelse Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsens udløber den 7. januar Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 40 stk. 2. Revurdering Virksomhedens miljøgodkendelse skal, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10 år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt, at foretage den første revurdering i 2022.

5 Generelle forhold NFplus har på vegne af Jess Jensen søgt om miljøgodkendelse til at udvide eksisterende kvægproduktion fra 198,29 DE til 257,69 DE. Udvidelsen sker på adressen Hedevej 24, 9430 Vadum. Udvidelsen sker i eksisterende byggeri. Nærmeste naboejendomme ligger ca. 100 m vest og 200 øst for driftsbygningerne på Hedevej 24. Ejendommens lokalisering ses af bilag 1. Anlægget og arealerne ligger i "jordbrugsområde" i henhold til Jammerbugt Kommunes helhedsplan Ejendommen er ikke beliggende i et område med særligt værdifuldt landskab, værdifulde kulturmiljøer. Anlægget er beliggende udenfor fredninger, strand- klit-, sø-, å- og fortidsmindebeskytteseslinjer samt kirke- og skovbyggelinjer. Ejer og driftsforhold Dato: 7. januar 2014 Virksomhedens navn: Sandborgminde CVR nr.: Matr. nr.. og Ejerlav: 38b. Nørhalne By, Biersted Adresse: Hedevej 24, 9430 Vadum Virksomheds ejer: Jess Jensen Ansøger: NFplus på vegne af Jess Jensen Ansøgningsskema nr og fiktive skemaer 55871, og Tilsynsmyndighed: Jammerbugt Kommune Udarbejdet af: Mariane Eduardsen Kontrolleret af: Bettina Brøndum Andersen Godkendelsens omfang Projektets omfang Jess Jensen har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse på kvægbedriften beliggende på adressen Hedevej 24, 9430 Vadum. Der ansøges om tilladelse til at udvide dyreholdet på bedriften fra 198,29 DE i kvæg til 257,69 DE i kvæg. Da det ansøgte husdyrhold overstiger 75 dyreenheder, er udvidelsen omfattet af reglerne for miljøgodkendelse. Det ansøgte dyrehold består af 125 malkekøer (tung race) ~ 195,63 DE, 17 småkalve (0-3 mdr.) ~ 4,17 DE, 123 kvier (3 mdr. 26 mdr.) ~ 57,17 DE og 70 tyrekalve (44 60 kg) ~ 0,73 DE.

6 Husdyrbrugets ophør Ved virksomhedens eventuelle ophør, vil stalde blive rengjort og gyllekummerne tømte. Hvis bygningerne skal anvendes til andet formål vil inventar og tekniske anlæg blive fjernet, og bygningerne tilpasset det nye formål. Hvis bygningerne ikke skal anvendes efter ophør, vil stalde og opbevaringsanlæg blive taget ud af drift i henhold til reglerne beskrevet om 10 års beholderkontrol. Det er fastsat i vilkår, at der skal træffes de nødvendige foranstaltninger ved ophør af driften for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til en tilfredsstillende stand. Desuden er det fastsat i vilkår, at ophører driften af erhvervsmæssigt dyrehold (dvs. < 3 DE) skal dette meddeles til Jammerbugt Kommune. Offentlighed og høring Naboer og skønnede parter i sagen blev orienteret om ansøgningen den 18/ med en frist på 4 uger til at indsende bemærkninger (foroffentlighedsfase) Der indkom ingen bemærkninger til ansøgningen. Udkast til miljøgodkendelse blev den 13/ udsendt i høring hos ansøger selv, ansøgers konsulent, naboer og skønnede parter. Der var frist til afgivelse af bemærkninger på 6 uger frem til og med den 27/ Der indkom ingen bemærkninger til udkastet. Kopi af udkast til denne afgørelse er sendt til: Jess Jensen, Hedevej 24, 9430 Vadum Ester Johansen, Hedevej 14, 9430 Vadum Torben Kristensen, Hedevej 36, 9490 Vadum Pia Sørensen & Brian Andersen, Hedevej 41, 9430 Vadum Mette og René Foldager, Hedevej 50, 9430 Vadum Jørn Hauerslev Kristensen, Hedevej 78, 9430 Vadum NFPlus, Støvring, att. Jens Christian Steffensen Kopi af denne afgørelse er sendt til: Jess Jensen, Hedevej 24, 9430 Vadum NFPlus, Støvring, att. Jens Christian Steffensen Sundhedsstyrelsen: Embedslægeinstitutionen Nord, Nytorv 7, 2. Sal, 9000 Aalborg via Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 Købehavn V Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Kirkedalsvej 4, Vedslet, 9732 Hovedgård Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 København V Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø Danmarks Sportsfiskerforbund Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V

7 Ikke teknisk resume Jess Jensen har ansøgt om miljøgodkendelse ( 12) af kvægbruget beliggende på adressen Hedevej 24, 9430 Vadum. Ejendommen ligger ca. 1,1 km sydøst for Nørhalne by i Jammerbugt Kommune. Der er tale om en kvægejendom, som ønskes udvidet som angivet i skemaet: Dyretype Nudrift Nudrift Ansøgt Ansøgt Stk./årsdyr DE stk./årsdyr DE Malkekøer (tung race) , ,63 Småkalve (0-6 mdr.) (tung race) 50 13, ,17 Tyrekalve (0-6 mdr.) tung race 50 5, ,73 Kvier (tung race) 71 36, ,17 I alt 198,29 257,69 Udvidelsen finder sted i eksisterende staldbyggeri. I ansøgningen indgår der 128,69 ha ejede og 33,58 ha gylleaftaler. Arealerne er uproblematiske hvad angår nitrat, grundvand og fosfor. Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: Ansøger Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald Sundhedsstyrelsen Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens 99 og 100. En eventuel klage over godkendelsen skal være skriftlig. Klagen skal rettes til Natur- og Miljøklagenævnet og indsendes til Jammerbugt Kommune, så vidt muligt elektronisk på e- mail: Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet (sammen med de bemærkninger den giver anledning til), hvis kommunen vil fastholde afgørelsen. Klager skal være modtaget senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvilket vil sige den 4. februar Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr (500 kr. i 2014). Natur- og Miljøklagenævnet fremsender opkrævning. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Klagegebyret tilbagebetales i visse tilfælde f.eks. hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om gebyrbetalingen og evt.

8 tilbagebetaling af klagegebyr kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 96. Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

9 VILKÅR Generelle forhold Ejer og driftsforhold 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte miljøteknisk beskrivelse og med de ændringer der fremgår af godkendelsens vilkår 2. Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) skal meddelelses til kommunen. 3. Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til godkendelsen, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring / udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse. 4. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften Godkendelsens gyldighed 5. Hvis det godkendte produktionsomfang ikke er opnået senest den 7. januar 2017 bortfalder dog den del, der ikke er udnyttet. D.v.s. at miljøgodkendelsen reduceres til det opnåede niveau. Godkendelsens omfang Projektets omfang 6. Husdyrbruget godkendes til kvægproduktion med et maksimalt dyrehold som det fremgår af skemaet: Stald nr. Dyrehold Vægt/alder Antal DE Malkekøer , Småkalve 0-3 mdr. 17 4, Tyrekalve kg 70 0, Kvier 3-6 mdr. 17 5, Kvier 6-16 mdr , Kvier mdr ,51 I alt 257,69 7. Godkendelsen gives på vilkår af, at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

10 Husdyrbrugets ophør 8. Ophører driften af det erhvervsmæssige dyrehold skal dette meddeles til Jammerbugt Kommune. 9. Ved husdyrbrugets ophør fjernes tilbageværende husdyrgødning, ejendommen ryddes for affald, døde dyr, spildevand, foder mv. Anlægget Dyreholdet og management 10. Den godkendte produktion skal foretages jævnt fordelt over året Udegående dyr 11. Kvierne skal være udegående en del af året, således at der ved afgræsning indenfor udbringningsarealet afsættes husdyrgødning svarende til 26,05 DE. 12. Dette skal kunne dokumenteres ved logbog over, hvornår dyrene flyttes ud og ind. Logbogen skal gemmes i 5 år. Håndtering af uheld 13. Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften. Gener Lugt 14. Driften af husdyrbruget må ikke give anledning til unødige lugtgener for naboer Støj 15. "Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, herunder fra stalden og gyllebeholderen, må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). Dag Kl. Reference db(a) Mandag-Fredag timer 55 Lørdag timer 55 Lørdag timer 45 Søn- og helligdage timer 45 Alle dage timer 45 Alle dage ,5 timer 40 Spidsværdi Hvis kommunen finder det nødvendigt, skal ejer for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller -beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 15 er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og eller - beregning om året. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som Miljømåling ekstern

11 støj af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold - eller efter anden aftale med kommunen. Lys 17. Porte skal holdes lukkede og andre staldåbninger skal afskærmes efter solnedgang og før solopgang. Portene kan dog åbnes kortvarigt ved ind- og udkørsel. 18. Udendørs pladsbelysning skal forsynes med bevægelsessensorer, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen. Fluer og skadedyr 19. Der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse på husdyrbruget. Bekæmpelsen skal som minimum være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Skadedyrlaboratoriet. 20. Bekæmpelse af rotter skal ske i henhold til aftale med autoriseret rottebekæmper, f.eks. via den kommunale ordning eller sikringsordning Støv 21. Fodersiloer skal indrettes således at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås. Forurening Spildevand 22. Spildevand fra vask af produkter fra husdyrhold, malkemaskiner, foderrekvisitter og lignende skal føres til gyllebeholder eller anden separat beholder. Husdyrgødning og foder 23. Andelen af dybstrøelse, som udspredes på marken direkte fra stalden, skal minimum være 65 %. 24. I tilfælde af etablering af ensilagestak eller oplag af kompost i markstak skal tidspunkt og placeringen noteres. Kort med placering af markstak skal opbevares sammen med gødningsplan/-regnskab for den pågældende planperiode. 25. Kompoststakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 12 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før kompost igen må placeres på samme sted. 26. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før ensilage igen må placeres på samme sted. 27. Kasseret ensilage fra ensilagepladsen eller siloer skal fjernes løbende og opbevares overdækket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener. Affald og miljøfarlige stoffer 28. Anlægget skal være tilmeldt den kommunale ordning for afhentning af affald og farligt affald

12 29. Affald skal opbevares og bortskaffes efter kommunens regulativer. Dette betyder bl.a. at alt farligt affald skal sorteres i separate beholdere og at aflevering til rette modtager skal kunne dokumenteres overfor kommunen. Arealerne Markoplysninger 30. Bilag 3 viser hvilke arealer husdyrgødningen udspredes på og som er omfattet af godkendelsen i alt 128,69 ha. 31. Sker der ændringer af udbringningsarealerne eller får de tilført yderligere husdyrgødning, skal dette vurderes / godkendes af Jammerbugt Kommune Gødningsregnskab 32. Der må udbringes husdyrgødning fra højst 217,67 DE på bedriften pr. planår (1/8-31/7), således at der på bedriftens arealer ikke udbringes mere end 1,7 DE/ha. Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation herfor for de seneste 5 år, f.eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber. 33. Der skal afsættes husdyrgødning fra ejendommen til arealer miljøgodkendt efter husdyrloven. Der skal afsættes 3127,85 kg N og 469,45 kg P svarende til 36,40 DE. Nitrat (overfladevand) 34. På bedriften skal der hvert år være 7 % efterafgrøder ud over det til enhver tid gældende, generelle krav om efterafgrøder, uanset om det generelle krav opfyldes vha. andre virkemidler i henhold til Plantedirektoratets regler eller overføres til andre år. De samme, generelle regler, som gælder for de lovpligtige efterafgrøder, skal også følges for disse ekstra efterafgrøder. Efterafgrøderne eller andre generelle miljøkrav må dog ikke overføres til andre bedrifter. 35. Mængden af husdyrgødning på bedriften må ikke overstige 1,7 DE/ha på ejede og forpagtede udbringningsarealer. Det antal DE, der er aftalt afsat til anden bedrift (gylleaftalearealer) indgår ikke i denne beregning af DE/ha. Fosfor 36. Fosforoverskuddet må ikke overstige 2,2 kg P/ha/.år. Det forudsættes, at der ikke tilføres fosfor med handelsgødning/uorganisk gødning, såfremt der er balance eller fosforoverskud på arealerne (startgødning til majs undtaget). Der må ikke tilføres arealerne anden organisk gødning med indhold af fosfor. 37. Der må ikke etableres afvandingsrender på markerne til afledning af vand til åer, bække, grøfter, drøn eller søer som er omfattet af 3 i naturbeskyttelsesloven eller 69 i Vandløbsloven. Egenkontrol og dokumentation 38. Til dokumentation for, at vilkår vedrørende besætningens ydelses-/ produktionsniveauer er overholdt skal opbevares: Ydelseskontroller / effektivitetskontroller / mejeriafregninger / slagteriafregninger / andre kvitteringer for afsatte dyr. 39. Den ovennævnte dokumentation skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i godkendelsen er overholdt uanset driftsmæssig sammenhæng med andre produktionsanlæg

13 Anlægget Dyrehold og management Stalde Staldenes indretning ses i nedenstående skema, og deres placering ses af bilag 2. Staldtype Sengestald med fast gulv, 2% hældning, skrabning hver 2. time Dybstrøelse Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv Sengestald med fast gulv Dyretype og antal 115 malkekøer 17 småkalve 10 malkekøer 70 tyrekalve 106 kvier 17 kvier Dyretype Nudrift Nudrift Ansøgt Ansøgt Stk./årsdyr DE stk./årsdyr DE Malkekøer (tung race) , ,63 Småkalve (0-6 mdr.) (tung race) 50 13, ,17 Tyrekalve (0-6 mdr.) tung race 50 5, ,73 Kvier (tung race) 71 36, ,17 I alt 198,29 257,69 Vurdering Dyrehold De angivne DE er beregnet i henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen 1, som var gældende på godkendelsestidspunktet. Det vurderes, at der med rimelighed kan reguleres i besætningen, dog forudsat, at det samlede antal DE ikke overskrides, idet en normal malkekvægbesætning kræver en vis fleksibilitet med hensyn til opdræt. Ansøger har redegjort for: Staldindretning Det valgte staldsystem er sengebåse, med fast gulv, hvilket normalt opfylder det generelle krav til reduktion af ammoniakfordampningen. Der er valgt sengebåse til køerne, da det er en staldform med høj dyrevelfærd og lavt energiforbrug også set i forhold til økonomi. 1 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. - Nr. 915 af 27. juni 2013

14 Bedriftens ansvarlige har fokus på hvilke staldsystemer der er bedst anvendelig i relation til miljø og dermed ammoniak til omgivelserne. Der følges løbende op på udviklingen på staldsystemer der giver den mindst mulig miljøbelastning. Ansøgningen og det tilhørende produktionsanlæg bygger på principper der tilgodeser miljøet i det omfang loven tilsigter, og der vil løbende blive indhentet opdateret viden med henblik på forbedringer der lever op til nutidens miljøkrav. Sigtet med anlægget er at der ud fra et proportionalitetssynspunkt konstant vil blive indhentet ny og bedste viden, der gøre anlægget til en fremtidssikret virksomhed. Ved hvert miljøtilsyn vil der blive orienteret om hvilke overvejelser der er foretaget med henblik på bedriftens fremtid i relation til den teknologi der giver det største miljøhensyn. Ungdyrstalden opbygges efter princippet om fri adgang til afgræsning, hvilket i varme perioder betyder at lugt og ammoniak er mindre koncentreret, og dermed mindre risiko for øget koncentration af ammoniak til nærliggende naturarealer. Ungdyrene i kostalden samt goldkøer har ligeledes fri afgang til afgræsning året rundt. Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder at staldgulvene primært er forholdsvis tørt, men det store luftskifte betyder ligeledes en lavere koncentration af ammoniak og lugt. Fravalg af BAT-kvæg Forsuring o Gylleforsuring er fravalgt på grund af risiko for lugtgener. Med det aktuelle produktionsanlæg er det ikke muligt at installere forsuring i alle staldafsnit. Gyllekøling o I svinestalde er det muligt at opnå en ammoniakreducerende effekt ved installering af gyllekøling. Tilsvarende dokumentation findes ikke for kvægstalde og der er på nuværende tidspunkt ikke udført forsøg i Danmark der viser en effekt af gyllekøling i kvægstalde. Luftrensning o Det er ikke muligt at etablere luftrensning idet alle/hovedparten af produktionsbygningerne er med naturlig ventilation Sammenfatning Sammenholdes ansøgers valg og fravalg af staldteknik, med BREF-dokumentet vurderes det at det ansøgte projekt lever op til BAT. Vurdering Jammerbugt Kommune finder at de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelig teknik er truffet. og at ejendommens staldinventar og drift med de stillede vilkår ikke giver anledning til væsentlig påvirkning

15 Husdyrgødning Udvidelse af dyreholdet medfører en forøget produktion af husdyrgødning. Der produceres således årligt 3960 tons gylle inkl. drikkevandsspild. Der hverken opbevares eller anvendes husdyrgødning fra andre ejendomme eller leveres til andre ejendomme. Håndteringen af gødning foregår som gylle og dybstrøelse. Opført-årstal Sidst kontrolleret - dato (10 års beholderkontrol) Volumen- tons Gyllebeholder I Gyllebeholder II / I alt 3200 Gyllebeholderne har dykket indløb, og der føres logbog over flydelaget. Ejendommens opbevaringskapacitet er opgjort ovenstående til i alt tons. Med en årlig produktion af gylle på 3960 tons kan opbevaringskapaciteten beregnes til ca. 9,8 måneder, hvilket stemmer overens med indsendte kapacitetserklæring. Ammoniakfordampningen reduceres væsentlig ved overdækning af kompost- og ensilagestakke. Såfremt det er muligt bør udspredningen af kompost ske direkte fra stald. Herved reduceres ammoniakfordampningen yderligere. Ansøger har redegjort for: Opbevaring af gødning. Gylletanken tømmes ca. en gang årligt for inspektion og vedligeholdelse. Tanken er dimensioneret til at modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle. Der er konstant flydelag på gyllen og efter omrøring/udkørsel kontrolleres det at der senest 14 dage efter at der igen er gylle i tanken er etableret flydelag. Der føres logbog over flydelaget på gyllen, så der er fokus på at flydelaget lever op til kravene. Tankene er tilmeldt/tilmeldes de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tankene hvert 10. år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder. Fravalg af BAT: Overdækning af gylletanke o Der er ikke etableret fast overdækning på gylletanken/tankene. Med kvæggylle er det almindeligvis ikke problematisk at etablere et godt flydelag og der er derfor begrænset effekt ved etablering af fast overdækning. Den eksisterende tank er af ældre dato, hvilket gør det problematisk at etablere overdækning efterfølgende. Vurdering Jammerbugt Kommune finder at de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelig teknik er truffet.

16 Management Ansøger har redegjort for: Personalet uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse. Medarbejderne er orienteret om, at ejendommen er miljøgodkendt og hvilket ansvar der dermed følger. I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af vand, energi, indkøbt foder, pesticider og handelsgødning. Affald bortskaffes efter gældende kommunale regulativer. Rengøring i og omkring bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for luft og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Der udarbejdes EndagesFoderKontrol (EFK) efter behov. Der er fast dyrlægeaftale. Der udarbejdes mark- og gødningsplaner for bedriften. Kvælstoftilførslen korrigeres årligt i forbindelse med kvælstofprognosen der offentliggøres omkring 1.april (Nprognosen afhænger af klimaet de enkelte år). Fodersammensætningen tilpasses løbende afhængig af bl.a. udbytte og kvalitet af grovfoder. Der føres sprøjtejournal, medicinjournal og logbog for gylletanke. Der er lavet beredskabsplan således at evt. uheld kan stoppes og konsekvensen for det omgivende miljø begrænses mest muligt. Vurdering Jammerbugt Kommune finder at de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelig teknik er truffet. Lokalisering Faste afstandskrav Afstandskrav i henhold til 8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er overholdt Afstandsforhold fra staldbygning / Afstand Afstandskrav husdyrloven gyllebeholdere Fælles vandindvindingsanlæg > 50meter > 50meter Enkelt vandindvindingsanlæg >25 meter >25 meter Sø/vandløb > 15 meter > 15 meter Offentlig vej, privat fællesvej >15 meter >15 meter Levnedsmiddelvirksomhed > 25 meter > 25 meter Naboskel > 30 meter > 30 meter Beboelse på samme ejendom > 15 meter > 15 meter Landskab og planforhold Ændringen/udvidelsen vil ikke forringe de landskabelige-, kulturhistoriske-, naturmæssige, geologiske-, eller rekreative værdier i området. Det vurderes endvidere, at de stillede vilkår ved bedriftens ophør, er tilstrækkelige i forhold til at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende miljømæssig stand herunder hensyn til varetagelse af landskabelige hensyn.

17 Vurdering Jammerbugt Kommune vurderer, at det samlede bygningsanlæg vil fremstå som en driftsmæssig enhed. Energi- og vandforbrug Energiforbrug og Energibesparende foranstaltninger der er naturlig ventilation i alle produktionsbygninger og dermed ikke energiforbrug til dette der er etableres dagslysstyring på belysning i staldene udendørs belysning er dagslysstyret eller med bevægelsessensor der er etableret varmegenvinding i forbindelse med mælkenedkølingen. Varmen anvendes til at opvarme køernes drikkevand med og til opvarmning af brugsvand der er installeret et CIP-anlæg til vask af malkestald og køletank. Dette anlæg reducerer forbruget af vand, rengøringsmidler og el vakuumpumpen til malkeanlægget er frekvensstyret og derved energibesparende logostikken i forbindelse med afhentning af foder til blandeanlæg, er indrettet så afstanden giver færrest muligt driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget, når der bliver etableret ensilageplads nær stalden Vandforbrug Drikkevandsinstallationer kontrollers jævnlige for at undgå unødigt spild. Forbrug af vand og energi Ansøger har redegjort for: Vandforbrug Drikkevandsinstallationerne kalibreres jævnligt (eller efter behov) med henblik på at undgå spild. Vandforbrug registreres og lækager identificeres og repareres. Energiforbrug Bygningerne er isoleret (i regioner med lave temperaturer). Der er installeret naturlig ventilation i den ombyggede kvægstald. Der er installeret energibesparende belysning (udvendig/indvendig) Vurdering Jammerbugt Kommune finder at de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelig teknik er truffet. Gener Lugt Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 skal lugtpåvirkning vurderes i forhold til tre kategorier af naboer: naboer i enkeltbeboelse, naboer i samlet bebyggelse og områder i byzone. Der skal beregnes såkaldt geneafstande i forhold til her af disse nabokategorier. Ud fra ansøgers oplysninger om dyreart, staldsystem og maksimale

18 staldbelægning beregnes den nødvendige geneafstand. Geneafstandene er et udtryk for, hvor langt der skal være fra anlægget til naboerne, for at lugtgenerne ikke er urimeligt store. Er der andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzone, samlet bebyggelse eller nabo, skærpes kravene til geneafstandene i forbindelse med ansøgningen. Der er her ikke andre ejendomme med over 75 DE indenfor 300 meter i forhold til samlet bebyggelse. Nærmeste nabobeboelse er Hedevej 36 som ligger ca. 63 m syd/øst for de eksisterende produktionsbygninger, og er dermed den nabobeboelse der er placeret tættest på anlægget. Miljøstyrelsens ansøgningssystem har beregnet hvilke afstande, der mindst skal være fra staldene til forskellige beboelsestyper, se tabellen nedenfor. Her ses også de målte afstande til den nærmeste beboelse indenfor hver type. Områdetype Byzone/sommerhusområde Samlet bebyggelse Enkelt bolig Lovens krav: minimums afstand (m) Geneafstanden Aktuelle afstande (m) 177, , ,07 63 Lugtgeneafstandene er beregnet for fuld besætning. Alle stalde indgår i beregningen. Som det ses af tabellen ovenfor, overholder den ansøgte produktion lovens minimumskrav til lugtgeneafstande til de forskellige typer af beboelser i området. Da gylleopbevaring primært foregår i ejendommens gylletanke, forventer kommunen kun lugtbidrag fra ejendommens gylletanke ved omrøring og udkørsel samt ved transport af gylle til opbevaring på anden ejendom. Jammerbugt kommune forventer ikke væsentlige lugtgener fra produktionens foderanlæg. Lugtgenerne fra staldventilation kan begrænses ved hyppig og grundig rengøring af staldafsnittene og udstyr. Idet der er etableret f.eks. kemisk luftvasker i både den nye og den eksisterende stald, forventes en betydelig lugtreduktion fra anlægget. Lugt fra stalde vil dog altid i en vis udstrækning afhænge af landmandens indsats vedrørende rengøring og staldhygiejne. Støj Ejendommens støjkilder er hovedsageligt malkemaskine, gyllepumpe, foderanlæg og samt den daglige brug af traktor og transporter til/fra ejendommen.

19 Type Driftsperiode Tiltag til begrænsning af Placering støj Malkeanlæg 6 timer dagligt. Tidspunkter kan variere, da der malkes 2,5 gange i døgnet Gyllepumper 1-2 timer ugentlig Udenfor stald Daglig. brug af traktor Transport af levende dyr Ved ud/indbinding af kvier og salg af dyr Der er daglig brug af traktor i forbindelse med fodring. Gyllepumper kører ca. 1 gang om ugen. Brugen af traktor vil normalt begrænses til at foregå i dagtimerne, dog må der påregnes sæsonbestemt arbejde (eksempelvis ensilering og efterårsarbejde i marken) der går udover dagtimerne. Foderanlæg støjer minimalt, og er placeret inde i bygningerne. Det forhold, at ventilationen hovedsageligt er naturlig ventilation, er en foranstaltning, som reducerer ejendommens samlede støjniveau. Det vurderes, at støj fra ejendommen ikke er eller forventes at blive et problem for de omkringboende. Der er derfor ikke foretaget eller krævet støjberegninger eller målinger i forbindelse med meddelelse af denne godkendelse. Lys Der er etableret dagslysstyring i staldbygninger, så lyset automatisk slukker når der er tilstrækkeligt dagslys. Der er udendørs lys ved alle stalde. Der er etableret bevægelsessensorer på næsten al udendørs belysning. Det vurderes, at driften sammenholdt med de vilkår, der er stillet for belysning ikke vil give anledning til væsentlige problemer eller gener for omkringboende. Fluer og skadedyr Det er i ansøgningen oplyst, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse generelt sker i henhold til Statens Skadedyrslaboratoriums retningslinjer samt efter kommunens anvisninger. Der er indgået aftale med skadedyrsbekæmpelsesfirmaet Mortalin. Der foretages omhyggelig rengøring i og omkring bygninger. Kalvestalde renses hver 14. dag. I forbindelse med dyrehold kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, mosegrise m.v.), som straks skal afhjælpes. samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektiv, hvorfor der stilles vilkår herom. Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende. Der skal gøres opmærksom på at retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium opdateres 1 gang årligt.

20 Vurdering I forbindelse med dyrehold kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, mosegrise m.v.), som straks skal afhjælpes. samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektiv, hvorfor der stilles vilkår herom. Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende. Der skal gøres opmærksom på at retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium opdateres 1 gang årligt. Støv Der er ikke særlig støvende adfærd i forbindelse med driften af ejendommen. Med hensyn til støvgener fra gården forventes det ikke at give væsentlige problemer. Dog henvises der til begrebet godt landmandskab, at for at begrænse støvgener skal al transport til og fra bedriften foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, således at omgivelserne påvirkes mindst muligt. Transport Ejendommens beliggenhed bevirker, at hovedparten af ejendommens transporter sker ad offentlig vej. Gylletransporter og transporter med markafgrøder er sæsonbetonet, medens øvrig transporter med dyr og foder er jævnt fordelt over hele året. Den interne transport på ejendommen er indrettet så den giver minimum gene for naboer. Transportveje ses på bilag 3. Vurdering Bedriften ligger hensigtsmæssigt i forhold til til- og frakørselsforhold. For at mindske gener fra transport henstilles det, at transport foregår indenfor normal arbejdstid. Sæsonbetonet arbejde kan dog forekomme udenfor disse tidspunkter, men skal søges begrænset. I forhold til BAT skal alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, således omgivelserne påvirkes mindst muligt. Det ansøgte vil betyde en forøgelse af antallet af transporter til og fra ejendommen. Forøgelsen af antallet af transporter er efter kommunens opfattelse ikke af et omfang, som vil indebære væsentlige forøgede gener om omkringboende. Forurening Spildevand Spildevand fra stalde, malkestald og vaskeplads ledes til gyllebeholder, mens sanitært spildevand ledes via trixtank til nedsivning. Det er kommunens vurdering, at der er en miljørisiko forbundet med vask af maskiner og ikke mindst sprøjteudstyr. Der er derfor stillet vilkår om, at vask skal ske på en vaskeplads med afløb til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder, hvorved det udspredes sammen med gyllen, hvilket vil være den miljømæssigt bedste løsning.

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Søgård Andelsbrug Blåbjergvej 1 7280 Sdr. Felding Afgørelsesdato: 25.

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup

12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup 12-miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup Godkendelsesdato den 25. oktober 2012 1 Registreringsblad Ejendommens navn og beliggenhed Stensager. Forten 18, Vellev,

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 9974 1543 E-post

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro efter 12, 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1572 af 20. december 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 28/5 2010 / 1/6 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere