FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM"

Transkript

1 OKTOBER 2013 HOLBÆK KOMMUNE FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM VVM OG MILJØRAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk OKTOBER 2013 HOLBÆK KOMMUNE FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM VVM OG MILJØRAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 18. oktober 2013 UDARBEJDET ABHM, JOWI, TSOL, AJCL KONTROLLERET ANE, TJL, JVM, MMK GODKENDT ABHM

4

5 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT 5 INDHOLD 1 Indledning 9 2 Ikke-teknisk resume Projektet Trafikale forhold Landskab og jordbund Kulturarv og materielle goder Befolkning, friluftsliv og sundhed Natur, plante- og dyreliv Natura Overfladevand og grundvand Støj og vibrationer Luft og klima Forurenet jord og jordhåndtering Råstoffer og affald Afledte socioøkonomiske forhold 16 3 Projektbeskrivelse Formål med projektet Sammenhæng med råstofplan Projektets bidrag til bæredygtig udvikling Nuværende aktiviteter Restressource Mængde Kvalitet Ansøgning om færdiggravning Aktiviteter Efterbehandlingsplan Tidsplan for efterbehandling alternativet 27

6 6 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT 4 Forhold til andre planer Nationale og internationale planforhold Kommuneplanen Lokalplaner Sammenhæng med råstofplan Trafikale forhold 30 6 Landskab og jordbund Metode Planforhold National lovgivning Kommuneplanretningslinjer Eksisterende forhold Vurdering af virkninger Færdiggravning Efterbehandling alternativet Afværgeforanstaltninger og overvågningsprogram 39 7 Kulturarv og materielle goder Metode Planforhold National lovgivning Kommuneplanretningslinjer Eksisterende forhold Vurdering af virkninger Færdiggravning Efterbehandling alternativet Afværgeforanstaltninger og overvågningsprogram 44 8 Befolkning, friluftsliv og sundhed Metode Planforhold Eksisterende forhold Vurdering af virkninger Færdiggravning Efterbehandling alternativet Afværgeforanstaltninger og overvågningsprogram 49

7 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT 7 9 Natur, plante- og dyreliv Metode Metode for kortlægning Metode for vurdering af påvirkninger og afværgeforanstaltninger Planforhold Beskyttede naturtyper Fredskov Beskyttede naturtyper i skov Artsfredningsbekendtgørelsen Jagt og vildtforvaltningsloven Kommuneplanen Eksisterende forhold Bilag IV-arter Rødlistede arter Øvrige arter Vurdering af virkninger Færdiggravning Efterbehandling alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Foreløbig Natura 2000-vurdering Overfladevand og grundvand Metode Planforhold Vandrammedirektivet Kommuneplanen Eksisterende forhold Overfladevand Grundvand Vurdering af virkninger Færdiggravning Efterbehandling alternativet Afværgeforanstaltninger og overvågningsprogram Støj og vibrationer Metode Støjkilder Beregningspunkter Transmissionsveje 84

8 8 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT Ubestemthed Lavfrekvent støj Vibrationer Vurdering af virkninger Støj Afværgeforanstaltninger og overvågning Luft og klima Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning Forurenet jord og jordhåndtering Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger Færdiggravning Efterbehandling alternativet Afværge- og overvågningsforanstaltninger Råstoffer og affald Vurdering af virkninger Afledte socioøkonomiske forhold Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger Færdiggravning Afværgeforanstaltninger og overvågningsprogram Den indbyrdes sammenhæng mellem faktorerne Manglende viden Referencer 100

9 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT 9 1 Indledning Denne VVM-redegørelse og miljørapport indeholder en beskrivelse og vurdering af de miljømæssige konsekvenser ved en tilladelse til færdiggravning af grusgrav ved Sophienholm, Sophienholmvej 61, Tølløse. Grusgraven er ejet af Christian Schulin Zeuthen, som har ansøgt Holbæk Kommune om tilladelse til ny 10-årig indvindingstilladelse af sand, grus og sten over grundvandsspejlet på et areal på ca. 22,6 ha. Ansøgningen er begrundet i, at råstofressourcen i graven endnu ikke er færdigudnyttet. VVM-redegørelsen og miljørapporten er udarbejdet af Holbæk Kommune. COWI A/S har som rådgiver for Christian Schulin Zeuthen leveret teknisk assistance til udarbejdelse af redegørelsen. Endvidere har landinspektørfirmaet Franck Geoteknik gennemført geotekniske råstofboringer og foretaget volumenberegninger og sigteanalyser for restressourcen. Restressourcen er ligeledes dokumenteret på baggrund af boringer udført af COLAS A/S. VVM Kommuneplantillæg og miljøvurdering VVM-redegørelsen er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i VVMbekendtgørelsen 1. Den danner baggrund for et kommuneplantillæg, som skal godkendes af byrådet, inden der evt. gives en tilladelse. Region Sjælland vil desuden skulle give samtykke til en forsat indvinding i grusgraven. Ud over en VVM-redegørelse for ansøgningen om fortsat indvinding skal der udarbejdes en miljørapport med miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillæg i henhold til loven om miljøvurdering af planer og programmer 2. Der er store overlap i kravene til en VVM af projektet og kravene til miljøvurdering af kommuneplantillægget. Kommunen har derfor valgt at udarbejde en fælles VVM-redegørelse og miljørapport, der opfylder kravene til både VVM-bekendtgørelsen og til loven om miljøvurdering af planer og programmer. 1 Bekendtgørelse 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 2 Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer.

10 10 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT Indkaldelse af ideer og forslag Første offentlighedsfase med indkaldelse af ideer og forslag, fandt sted i perioden 5. juli 16. august De fem indkomne ideer og forslag (se neden for) indgår som baggrundsmateriale for denne VVM-redegørelse og miljørapport. I forlængelse af indkaldelse af ideer og forslag for VVM-redegørelsen blev relevante myndigheder hørt som led i afgræsning af miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg. Denne afgrænsning blev gennemført i perioden indtil 9. september. De fem ideer og forslag omhandlede bl.a. på udvidelsen af området og den mulige påvirkning af 3-beskyttede naturområde med konsekvenser for områdets naturog landskabskvaliteter. Disse er beskyttet gennem fredninger. Endvidere omhandlede de indkomne ideer og forslag trafikken på Tjørnedevej og risikoen for erosion og nedskridning i kanten af grusgraven. I forbindelse med høring af afgrænsningsrapporten hos relevante myndigheder indkom der ingen høringssvar. Indkaldelse af bemærkninger og indsigelser Kommunens afgørelse Klageadgang Med udgivelse af denne VVM-redegørelse med miljørapport indkaldes bemærkninger og indsigelser til forslaget til kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse og miljørapport i perioden 15. maj til 10. juli Der vil blive afholdt et borgermøde den 16. juni. Efter behandling af eventuelle bemærkninger og indsigelser vil Holbæk Kommune afgøre, om kommuneplantillægget skal vedtages, og om der skal meddeles råstoftilladelse, således at restressourcen kan færdiggraves. VVM-redegørelsen og miljørapporten samt resultaterne af den offentlige høring vil indgå i kommunens beslutningsgrundlag. Holbæk Kommunes afgørelse vedrørende kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport skal offentliggøres med klagefrist. Klagefristen er fire uger.

11 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT 11 2 Ikke-teknisk resume 2.1 Projektet Sophienholm Grusgrav har eksisteret i mere end hundrede år på adressen Sophienholmvej 61, Tølløse. Der haves i dag en tilladelse til råstofindvinding, som udløber 10. december Råstoftilladelsen ønskes forlænget i 10 år, ligesom der ønskes en udvidelse af graveområdet for at kunne færdiggrave ressourcen af sand og grus. Før projektet kan tillades, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse, som vurderer, hvordan færdiggravningen påvirker det omgivende miljø. Årsagen til, at der skal udarbejdes VVM-redegørelse, er, at Sophienholm Grusgrav ikke er udpeget som graveområde i Råstofplan for Region Sjælland, og at der derfor kræves vedtaget et nyt kommuneplantillæg. Der er en betydelig restressource i Sophienholm Grusgrav. I de kommende ti år forventes en gennemsnitlig gravedybde til kote +70 (svarende til nuværende gravedybde). Ved en udgravning til denne kote i det ansøgte graveområde er ressourcen på 1,6 mio. m 3 sand, sten og grus. Hvis der på sigt graves dybere, f.eks. til kote +20, er restressourcen beregnet til 8,7 mio. m 3 sand, sten og grus. Ressourcen har et højt indhold af sten, hvilket adskiller Sophienholm Grusgrav fra de øvrige grusgrave i nærområdet (Igelsø og Mogenstrup). Der ansøges om at grave på et areal på 17,6 ha, alternativt 22,5 ha, hvoraf størstedelen har været omfattet af tidligere gravetilladelser. Det forventes, at der årligt vil blive indvundet ca m 3, men der vil være en betydelig variation i mængde fra år til år. Foruden indvinding af råstoffer ønsker Sophienholm Grusgrav per år at modtage m 3 byggematerialer, bestående af m 3 beton, tegl, mursten m.v. med henblik på nedknusning og genanvendelse og m 3 muldjord til harpning. Denne modtagelse forventes ikke at blive påbegyndt de førstkommende år. I forbindelse med driften vil der være en række maskiner i gang i og omkring Sophienholm Grusgrav. Det drejer sig bl.a. om et stenknuseranlæg med sorteringsanlæg, bæltedozer, slæbeskovlsmaskine, gummigeder, dumpere, gravemaskine og i gennemsnit 20 lastbiltransporter om dagen til transport af materialer til og fra grusgraven. Herudover vil der være grusvask ved et eksisterende vaskested i grusgra-

12 12 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT ven. Aktiviteterne vil foregå i dagtimerne på hverdage og om lørdagen med start kl. 6 om morgenen og kun helt undtagelsesvist om søndagen. Der findes i dag en efterbehandlingsplan for Sophienholm Grusgrav, som er del af den eksisterende tilladelse til grusgravning. Denne efterbehandlingsplan vil i forbindelse med den nye tilladelse blive udvidet og ændret, således at bevarelse og skabelse af natur- og kulturhistoriske værdier øges. Hele området vil således efter endt grusgravning blive udlagt til naturområde med offentlig adgang, og der vil ikke blive etableret dyrkede marker. 2.2 Trafikale forhold Det forventes, at der vil være ca lastbiler om året, der transporterer indvundne materialer væk, og ca. 860 lastbiler om året der transporterer materialer til nedknusning til og fra. Dette svarer samlet til lastbiler om året, der kører til og fra Sophienholm Grusgrav. Flertallet af lastbilerne kører til og fra grusgraven vestfra, hvor vejene er relativt store. For at komme helt ind til grusgraven må lastbilerne køre ad små, relativt slyngede veje som Sophienholmvej og Tjørnedevej. Der findes ikke trafiktal for disse veje, men lastbilerne til grusgraven forventes at udgøre en betragtelig del af lastbiltrafikken her. Så snart de kommer ud på de større veje (rute 57 og Tølløsevej), udgør lastbilerne fra grusgraven kun en lille og ubetydelig del af lastbiltrafikken. 2.3 Landskab og jordbund Området omkring Sophienholm er omfattet af retningslinjer i Holbæk Kommunes kommuneplan, som skal beskytte landskabet. Området er udpeget som geologisk lokalitet, særligt landskabsområde og større uforstyrret landskab og er del af landskabsområdet Maglesø. Landskabet er bakket og varieret, og her findes store skovområder. Landskabet er historisk set et herregårdslandskab med landbrug og en grusgrav, som har ligget på stedet i mere end hundrede år. Dominerende i området er bakkekammen Flødebjerg, der har sit historiske toppunkt 97 m over havet. Flødebjerg er den bakke, hvorfra Sophienholm har udvundet grus, og hvor grusgraven i dag ligger. Projektet medfører, at grusgravens areal udvides, og bakkekammen på Flødebjerg, som i dag ligger 95 meter over havet, vil blive bortgravet. Afgræsningen af det udvidede areal følger højdekurven i 85 meter, og denne højde vil blive det nye toppunkt i området. Den landskabelige helhedsoplevelse vurderes ikke at blive ødelagt som følge af dette, da grusgraven fortsat ikke vil kunne ses fra det omgivende landskab, og bakken stadig vil fremstå som et markant landskabselement. Der vil dog være en vis landskabelig påvirkning. Landskabsoplevelsen vurderes ikke at blive væsentligt forringet som følge af støj fra grusgraven. Det skyldes, at der allerede i dag er støj fra de igangværende aktiviteter i grusgraven, og at området huser en skydebane, som er en støjende fritidsaktivitet.

13 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT 13 Efterbehandlingen vil i den nye tilladelse fokusere mere på de landskabelige værdier, der er skabt af grusgravningen, og ikke på at retablere området til, hvordan det så ud inden grusgravningen. Det vil blive søgt at bevare interessante geologiske profiler i grusgraven i det omfang, det er muligt. 2.4 Kulturarv og materielle goder Området omkring Sophienholm grusgrav rummer kulturhistoriske værdier. Nord for Sophienholm Gods og grusgraven findes en større landskabsfredning "Sophienholm", der blev gennemført i 1974 for at bevare landskabet og adgangen til det. Herudover er den eksisterende grusgrav og store omgivende områder i Holbæk Kommunes kommuneplan udpeget som kulturmiljø. Selve grusgraven vurderes at være en del af områdets kulturhistorie, da grusgravning har fundet sted i mere end hundrede år og sker i det udpegede kulturmiljø. I området, hvor der søges om tilladelse til grusgravning, findes ingen fredede fortidsminder eller beskyttede sten- og jorddiger. Den fortsatte grusgravning og udvidelsen af området vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af de kulturhistoriske interesser i området. Det skyldes som nævnt, at grusgravningen er en integreret del af områdets historie, og de områder, som grusgraven inddrager, ikke rummer særlige kulturhistoriske værdier. Efterbehandlingen af grusgraven vil søge at bevare nogle af de geologiske profiler, der fritlægges i forbindelse med den fortsatte gravning. Der findes ingen materielle goder, der vil blive påvirket af projektet. 2.5 Befolkning, friluftsliv og sundhed Området omkring Sophienholm er omfattet af retningslinjer for friluftslivet i Holbæk Kommunes kommuneplan. Området er udpeget som besøgsområde og stilleområde, og der findes flere regionale stier samt en støjende fritidsaktivitet i form af en jagtskydeskole. Der vurderes samlet set at findes væsentlige rekreative værdier i nærområdet, som især er knyttet til landskabsoplevelsen og de store skovområder. Der bor kun relativt få mennesker i nærheden af grusgraven, og de nærmeste huse er alle ejet af Sophienholm Gods. Projektet vil medføre en fortsat påvirkning af nærområdet omkring grusgraven med støj, støv, trafik, vibrationer og øvrige afledte effekter af grusgravningen. Påvirkningen vurderes at være mindre væsentlig, da der ikke findes boliger i umiddelbar nærhed af grusgraven og ikke sker overtrædelse af grænseværdier for disse. Ligeledes er området allerede i dag påvirket af de nævnte forhold, og projektet vurderes kun at medføre en lille ændring som følge af et øget antal lastbiltransporter og støj fra nedknusning i forhold til den nuværende påvirkning. 2.6 Natur, plante- og dyreliv I og omkring Sophienholm Grusgrav findes naturmæssige interesser. Det drejer sig om beskyttede naturtyper som overdrev, sø og mose, potentielle levesteder for markfirben og et særligt klima karakteristisk for grusgrave, som gør området egnet

14 14 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT for en række varmeelskende insekter. Der findes ikke fredskov i grusgravens område, men i områder der grænser op til den. Sophienholm Grusgrav er præget af forstyrrelse som følge af den fortsatte grusgravning. Bunden af grusgraven er næsten vegetationsløs, mens skrænterne er domineret af især havtorn, som har spredt sig kraftigt, og hvid stenkløver. Mod øst er mindre dele af skrænterne og arealerne ovenfor beskyttet natur (overdrev) med arter som rundbælg, liden klokke og lyng-snerre. Overdrevene er relativt unge og uden forekomst er særligt sjældne arter. I grusgravens nordlige del findes et lille område med skov, hvoraf en del er gammel skov med typisk skovbundsvegetation og arter som knoldet brunrod, sildig-skovhejre og den fredede orkide skov-hullæbe. En 3 registreret sø i grusgraven har i dag karakter af mose, men er uden større naturmæssig værdi. Der er ikke konstateret forekomst af særligt beskyttede arter i grusgraven. Markfirben kan ikke udelukkes at leve i grusgraven, da lokaliteten er egnet med løs jord, lav bevoksning og spredte buske. Det vurderes som usandsynligt, at grusgraven er levested for padder, da de nærmeste søer ikke er vurderet som egnede ynglelokaliteter, og da selve grusgravsområdet er meget tørt. Grusgraven vurderes kun at have begrænset værdi for flagermus, men forekomst af fødesøgende individer kan ikke udelukkes. Der er ikke konstateret tegn på raste- eller ynglelokaliteter for flagermus i projektområdet. Færdiggravning af grusgraven og inddragelse af yderligere areal vil medføre, at 1,6 ha med overdrev fjernes. Det areal, der mistes, er uden større naturmæssige værdier, og lignende naturværdier vurderes at kunne udvikles indenfor en relativ kort tidsperiode. Tabet vurderes derfor som mindre væsentligt. For at kompensere for tabet udlægges 3,2 ha landbrugsjord i nærheden af grusgraven til nyt overdrev. Da jorden er relativt næringsfattig, og da det udlagte areal ligger i tilknytning til eksisterende overdrev, vurderes overdrevsvegetation relativt hurtigt at kunne indfinde sig. Den fortsatte grusgravning vurderes ikke at medføre væsentligt ændrede levebetingelser for de dyr og planter, der i dag findes i grusgraven. Disse arter vil fortsat kunne leve i det dynamiske miljø, hvor der løbende sker bortgravning og nyetablering af levesteder. Efterbehandlingen vil udlægge hele grusgraven til naturområde. På sigt vil der således skabes et stort naturområde i den tidligere grusgrav med sammenhæng til de naturområder, der findes i omgivelserne. 2.7 Natura 2000 Der er en gennemført en foreløbig Natura 2000-vurdering af, om projektet kan udelukkes at medføre en væsentlig påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, såkaldte Natura 2000-områder. De nærmeste Natura 2000-områder er "Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å" (Habitatområde 137), der ligger ca. 7,5 km sydvest for Sophienholm Grusgrav og "Egernæs med holme og Fuglsø" (Habitatområde 247), der ligger ca. 7 km nordøst for grusgraven. På grund af afstanden vurderes en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder at kunne udelukkes, og der gennemføres derfor ikke en egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering.

15 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT Overfladevand og grundvand Sophienholm Grusgrav ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, et såkaldt OSD område. Det betyder, at grundvandet i særlig grad skal beskyttes mod forurenende aktiviteter og grundvandsbeskyttende foranstaltninger skal fremmes. Der er udført pejlinger af potentialet i det primære sand- og grusmagasin i området, og på baggrund af disse, forventes grundvandet at ligge ca. i kote m. Grundvandsspejlets præcise beliggenhed kendes ikke, men det ligger muligvis markant dybere. Der ansøges ikke om grusgravning under grundvandsspejlet, og aktiviteten vil derfor ikke have betydning for Igelsø vandværks indvinding, ligesom grusgravningen ikke vil ændre ved tykkelsen af dæklag af ler og dermed ikke ændre grundvandsmagasinets naturgivne beskyttelse. Det vurderes, at der med sikkerhed kan afgraves til kote + 40 m, men at der, såfremt det ønskes at grave dybere, må foretages yderligere undersøgelser for at kortlægge grundvandspotentialet helt lokalt. Grusgraven har tilladelse til at indvinde m 3 overfladevand til industriformål, som anvendes til vask af gruset. Nedsivning af skyllevand fra grusvaskeprocessen vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af grundvandet. Der vurderes ikke at være risiko for forurening af grundvandet som følge af fortsat grusgravning. Efter efterbehandling vil der ikke blive anvendt gødning eller pesticider/sprøjtemidler på de efterbehandlede arealer. Herved mindskes risikoen for påvirkning af grundvandet. Der er flere forekomster af overfladevand i nærheden af grusgraven, men ingen i selve grusgraven. Grusgravningen vurderes ikke at medføre en påvirkning af forekomsterne, da der ikke sker afledning af vand til disse, og da grundvandsstanden i området ikke påvirkes. 2.9 Støj og vibrationer Der er gennemført støjberegninger, der viser den støj, som området omkring grusgraven vil være udsat for fremover. Støjniveauet i grusgraven er generelt relativt højt med så meget tungt maskineri i gang på samme tid, og de mest betydende støjkilder er nedknusningsanlægget og bæltedozeren. Der er gennemført en beregning af det maksimale støjniveau ved de nærmeste beboelser. Der sker en mindre overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier i det beregnede worst-case scenarie om natten i boligen, som tilhører ejeren af Sophienholm Grusgrav, men ikke i øvrige boliger Luft og klima Sophienholm Grusgrav ligger i det åbne land, og der vurderes ikke at være overskridelse af luftkvalitetskravene i dag, da spredningsforholdene er gode, og der ikke findes stærkt trafikerede veje i nærheden. Aktiviteterne i grusgraven fra maski-

16 16 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT ner og lastbiler medfører udledning af bl.a. NO X, SO 2, partikler og CO 2 som følge af lastbiltransport. Da der er gode spredningsforhold i området, vurderes aktiviteterne ikke at medføre overskridelse af luftkvalitetskravene. CO 2 udledningen svarer til udledningen fra 300 personer om året og vurderes derfor ikke at være et væsentligt bidrag til klimaeffekten. Aktiviteterne vil betyde ophvirvling af støv, som især vil påvirke det umiddelbare nærområde. Da graveaktiviteterne foregår i en fordybning i landskabet, og da området omkring grusgraven primært er skov og nærmeste nabo, offentlig vej mv. er over 0,5 km fra grusgraven, vil diffust støv kun under ganske særlige omstændigheder kunne være til gene for naboer, f.eks. i meget tørre perioder og ved kraftig vind. For at minimere påvirkningen vil Sophienholm Grusgrav vande interne køreveje og grusbunker ved sorteringsværk i tørre perioder Forurenet jord og jordhåndtering Der er kortlagt flere områder med jordforurening (V2) umiddelbart syd for Sophienholm Gods. En af forureningerne findes i selve grusgraven, inden for det område der søges om gravetilladelse til. Forureningen er bl.a. af pesticider og oliekomponenter. Region Sjælland har på baggrund af en udført rapport vurderet, at forureningen udgør en risiko for grundvandet i området, men ikke for den eksisterende anvendelse af ejendommen som grusgrav og landbrug. Der vurderes derfor ikke at være en konflikt mellem projektet og jordforureningen. Entreprenøren vil blive orienteret om tilstedeværelsen af den kortlagte forurening, således at der ikke graves i dette område. Hvis der viser sig behov for at grave i området, og jorden dermed skal flyttes uden for det kortlagte område, vil flytningen blive anmeldt til Region Sjælland Råstoffer og affald Der forventes et årligt forbrug på l dieselolie til grave- og læssemaskiner og l dieselolie til transport og oparbejdningsanlæg. Herudover oparbejdes almindelig dagrenovation samt olie og oliefiltre, ligesom der produceres sanitært spildevand, som ledes til samletank Afledte socioøkonomiske forhold Der vurderes ikke at være afledte socioøkonomiske virkninger for større samfundseller erhvervsgrupper, herunder de mennesker, der bor eller driver erhverv i umiddelbar nærhed af Sophienholm Grusgrav.

17 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT 17 3 Projektbeskrivelse 3.1 Formål med projektet Formålet med projektet er at færdiggrave ressourcen af sand og grus i Sophienholm Grusgrav, Sophienholmvej 61, Tølløse. 3.2 Sammenhæng med råstofplan Sophienholm Grusgrav ligger ikke i et område, der er udpeget som råstofinteresseområde eller graveområde i råstofplan for Region Sjælland. Området har tidligere været udpeget som råstofinteresseområde i råstofplan Den ønskede færdiggravning vurderes imidlertid at være i overensstemmelse med råstofloven 3 og de generelle retningslinjer om optimal ressourceudnyttelse i Råstofplan for Region Sjælland. I henhold til Region Sjællands råstofplan skal indvindingen af råstoffer foregå på en bæredygtig måde og sikre en optimal udnyttelse af råstofressourcen, inden åbne råstofgrave kan overgå til andet formål. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten inden for det pågældende areal udnyttes fuldt ud, med mindre hensyn til andre interesser taler afgørende imod det. For at sikre en optimal udnyttelse af ressourcen skal råstofferne således udnyttes udtømmende og i overensstemmelse med deres kvalitet, så der ikke efterlades små forekomster, som det ikke vil være rentabelt at udnytte på et senere tidspunkt. I råstofplan er der beskrevet tre områdetyper. Gravområder, interesseområder og øvrige områder. For hver af disse gælder konkrete retningslinjer. For Sophienholm Grusgrav, som ligger udenfor gældende graveområde og interesseområder, er det retningslinjen for "øvrige områder", der gælder. Udbredelsen af graveområder og interesseområder i Holbæk Kommune fremgår af Figur Lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009 af lov om råstoffer.

18 18 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT For Øvrige områder gælder: Der kan kun undtagelsesvis og i begrænset omfang gives tilladelse til råstofindvinding uden for de udlagte grave- og interesseområder, hvis der er en dokumenteret forekomst, når samfundsmæssige interesser taler for det, og hvis det ikke er i modstrid med andre væsentlige interesser. Det kan også ske for at fremme en ønsket efterbehandling på et ellers færdiggravet areal. Regionen skal give forudgående samtykke til en gravetilladelse. I råstofplan findes også en retningslinje for ressourceudnyttelse. Denne er særlig relevant for Sophienholm Grusgrav, da der er tale om en igangværende grusgravning. Retningslinje for ressourceudnyttelse: Råstofferne skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet. Figur 3-1 Graveområder, og interesseområder i Holbæk Kommune i henhold til råstofplan for Region Sjælland. I tilknytning til denne retningslinje fremgår det at: Der bør ikke efterlades små forekomster, som det ikke vil være rentabelt at udnytte på et senere tidspunkt. Inden

19 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT 19 området overgår til andet formål, skal forekomsten i en åbnet råstofgrav derfor så vidt muligt udnyttes fuldt ud. I Råstofplan er det under afsnittet "råstoffer fremadrettet" beskrevet, at "de let tilgængelige sand-, grus- og stenmaterialer af høj kvalitet, enten er brugt eller indgår i allerede udlagte graveområder. Det vurderes derfor at blive vanskeligere i fremtiden at finde råstofforekomster af sand, grus og sten i tilstrækkelige mængder og tilstrækkelig bredde i kvaliteten, og hvor konfliktpotentialet er så lavt, som det kunne være ønskeligt i forhold til øvrige interesser." På baggrund af dette vurderes det at være relevant at fortsætte indvindingen i Sophienholm Grusgrav, som har en dokumenteret høj mængde af råstof med god kvalitet, og hvor der ikke er vurderet væsentlige konflikter med andre interesser. 3.3 Projektets bidrag til bæredygtig udvikling Indvinding og transport af råstoffer medfører et stort energiforbrug i form af olie og elektricitet og bidrager derfor til øget udledning af CO2. En lokal forsyning med råstoffer kan bidrage til at reducere behovet for transport. Sophienholm Grusgrav ligger i relativ nærhed af to andre grusgrave i Holbæk Kommune, som begge er udlagt til graveområde i den gældende råstofplan. Mogenstrup med en samlet ressourcemængde på 1,3 mio. m 3 og Igelsø med en samlet ressourcemængde på 0,5 mio. m 3. Begge disse grusgrave har et mere finkornet materiale end Sophienholm grusgrav og kan dermed ikke levere råstoffer af den samme kvalitet som Sophienholm. F.eks. er produkter fra Igelsø bl.a. prioriteret til mørtelproduktion. Udledningen af CO 2 fra transporten af grovere materialer og tilstrækkelig god kvalitet vil derfor blive forøget, hvis sand/grus i fremtiden skal importeres fra grusgrave udenfor kommunen. 3.4 Nuværende aktiviteter På ejendommen Sophienholm Gods, Sophienholmvej 61, matrikel nr. 1a, Grøntved Overdrev har der i flere hundrede år eksisteret en grusgrav på ca. 20 ha. Grusgraven har først tjent som lokal forsyning til herregården, og fra omkring 1890 er der blevet udvundet med henblik på videresalg. Den nuværende tilladelse til råstofindvinding gælder for 3,5 ha og er givet af Vestsjællands Amt den 11. november 2003, j. nr Tilladelsen omfatter udover graveområdet efterbehandling af et 17,9 ha stort areal. Tilladelsen udløb 10. december De nuværende aktiviteter omfatter gravning i hele det område, der er tilladelse til, med indvinding af ca m 3 grus per år. Herudover omfatter indvindingen grusvask med vand fra sø, som efterfølgende ledes til undergrunden via et bundfældningsbassin.

20 20 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT Af de 17,9 ha, der er udlagt til efterbehandling, er ca. 5 ha efterbehandlet og anvendes i dag til godkendt skydebane. Efterbehandling er sket med overjord, bortset fra arealer til P-plads og andre servicefaciliteter. Efterbehandlingen på den resterende del af de 17,9 ha, er påbegyndt. Det område, hvor der i dag haves tilladelse til råstofindvinding, er en mindre del af det område, hvor der tidligere har været gravet. De tidligere graveområder er digitalisret ud fra kort fra de gamle tilladelser og fremgår af Figur 3-2. Figur 3-2 Placering af det ansøgte graveområde i forhold til nuværende og de to seneste graveområder. Afgræsning af nuværende og tidligere graveområder er nyoptegnet ud fra kort fra de tidligere tilladelser og kan derfor rumme mindre unøjagtigheder. F.eks. er graveområde 2003 ifølge ejeren beliggende for langt mod syd, men dette skyldes en fejl på tegningen i gravetilladelsen og er derfor ikke tilrettet på kortet.

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Center for Teknik, Miljø og Klima Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Dagerød Grusgrav Aps Stæremosen 16 3250 Gilleleje CVR nr. 21 752 487 Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Matrikel 12l og 12b, Plejelt

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag Indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Høringsfrist 4. januar 2013 November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014

FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014 FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014 VVM-Redegørelse og Miljørapport Råstofområde ved Batum Teknisk Forvaltning - Vedtaget xx 20xx Indholdsfortegnelse 1. VVM-redegørelse & miljøvurdering... 3 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Hvidbog for Sorø Kommune 7. november 2012

Hvidbog for Sorø Kommune 7. november 2012 Hvidbog for Sorø Kommune 7. november 2012 over indsigelser og bemærkninger for 2. offentlige høring af forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 Indhold Indstilling til beslutning Hvidbogen

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

VVM-redegørelse & Miljøvurdering. Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels

VVM-redegørelse & Miljøvurdering. Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels VVM-redegørelse & Miljøvurdering Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels Dankalk, Mjels - Januar 2010 2 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Rapport: VVM-redegørelse og miljøvurdering

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025 Stürup A/S v. Kristian Stürup Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-nr.: 15070544 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens A. Underbjerg E-mail: jens.underbjerg@rsyd.dk Direkte tlf.: 2460 3012 Dato: 20-04-2014

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) Lovens formål og bestemmelser. 26. marts 2015

Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) Lovens formål og bestemmelser. 26. marts 2015 Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) 26. marts 2015 Lovens formål og bestemmelser Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling. Loven har et meget bredt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016

Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016 Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016 Maj 2015 De indsendte høringssvar findes på nedenstående link: http://rh.viewer.dkplan.niras.dk/responsive/index

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune LOKALPLAN 398 Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue Roskilde Kommune J. nr. 01.0205P16 Sagsid. 200300021 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Ole Damgaard Sørensen

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Forslag Vurdering af Virkning på Miljøet Høringsperiode 15. april - 11. juni 2015 Marts 2015

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 14 - VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -1 af 260 VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Teknik og Miljø 26.11.2014/drj Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Koncern Miljø 2012. Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG

Koncern Miljø 2012. Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG Koncern Miljø 2012 Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG Vurdering af bemærkninger til miljøscreeninger RÅSTOFPLAN 2012 Indhold Indledning 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 20 21 22 24 Indledning Graveområde

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere