FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM"

Transkript

1 OKTOBER 2013 HOLBÆK KOMMUNE FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM VVM OG MILJØRAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk OKTOBER 2013 HOLBÆK KOMMUNE FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM VVM OG MILJØRAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 18. oktober 2013 UDARBEJDET ABHM, JOWI, TSOL, AJCL KONTROLLERET ANE, TJL, JVM, MMK GODKENDT ABHM

4

5 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT 5 INDHOLD 1 Indledning 9 2 Ikke-teknisk resume Projektet Trafikale forhold Landskab og jordbund Kulturarv og materielle goder Befolkning, friluftsliv og sundhed Natur, plante- og dyreliv Natura Overfladevand og grundvand Støj og vibrationer Luft og klima Forurenet jord og jordhåndtering Råstoffer og affald Afledte socioøkonomiske forhold 16 3 Projektbeskrivelse Formål med projektet Sammenhæng med råstofplan Projektets bidrag til bæredygtig udvikling Nuværende aktiviteter Restressource Mængde Kvalitet Ansøgning om færdiggravning Aktiviteter Efterbehandlingsplan Tidsplan for efterbehandling alternativet 27

6 6 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT 4 Forhold til andre planer Nationale og internationale planforhold Kommuneplanen Lokalplaner Sammenhæng med råstofplan Trafikale forhold 30 6 Landskab og jordbund Metode Planforhold National lovgivning Kommuneplanretningslinjer Eksisterende forhold Vurdering af virkninger Færdiggravning Efterbehandling alternativet Afværgeforanstaltninger og overvågningsprogram 39 7 Kulturarv og materielle goder Metode Planforhold National lovgivning Kommuneplanretningslinjer Eksisterende forhold Vurdering af virkninger Færdiggravning Efterbehandling alternativet Afværgeforanstaltninger og overvågningsprogram 44 8 Befolkning, friluftsliv og sundhed Metode Planforhold Eksisterende forhold Vurdering af virkninger Færdiggravning Efterbehandling alternativet Afværgeforanstaltninger og overvågningsprogram 49

7 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT 7 9 Natur, plante- og dyreliv Metode Metode for kortlægning Metode for vurdering af påvirkninger og afværgeforanstaltninger Planforhold Beskyttede naturtyper Fredskov Beskyttede naturtyper i skov Artsfredningsbekendtgørelsen Jagt og vildtforvaltningsloven Kommuneplanen Eksisterende forhold Bilag IV-arter Rødlistede arter Øvrige arter Vurdering af virkninger Færdiggravning Efterbehandling alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Foreløbig Natura 2000-vurdering Overfladevand og grundvand Metode Planforhold Vandrammedirektivet Kommuneplanen Eksisterende forhold Overfladevand Grundvand Vurdering af virkninger Færdiggravning Efterbehandling alternativet Afværgeforanstaltninger og overvågningsprogram Støj og vibrationer Metode Støjkilder Beregningspunkter Transmissionsveje 84

8 8 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT Ubestemthed Lavfrekvent støj Vibrationer Vurdering af virkninger Støj Afværgeforanstaltninger og overvågning Luft og klima Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning Forurenet jord og jordhåndtering Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger Færdiggravning Efterbehandling alternativet Afværge- og overvågningsforanstaltninger Råstoffer og affald Vurdering af virkninger Afledte socioøkonomiske forhold Metode Eksisterende forhold Vurdering af virkninger Færdiggravning Afværgeforanstaltninger og overvågningsprogram Den indbyrdes sammenhæng mellem faktorerne Manglende viden Referencer 100

9 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT 9 1 Indledning Denne VVM-redegørelse og miljørapport indeholder en beskrivelse og vurdering af de miljømæssige konsekvenser ved en tilladelse til færdiggravning af grusgrav ved Sophienholm, Sophienholmvej 61, Tølløse. Grusgraven er ejet af Christian Schulin Zeuthen, som har ansøgt Holbæk Kommune om tilladelse til ny 10-årig indvindingstilladelse af sand, grus og sten over grundvandsspejlet på et areal på ca. 22,6 ha. Ansøgningen er begrundet i, at råstofressourcen i graven endnu ikke er færdigudnyttet. VVM-redegørelsen og miljørapporten er udarbejdet af Holbæk Kommune. COWI A/S har som rådgiver for Christian Schulin Zeuthen leveret teknisk assistance til udarbejdelse af redegørelsen. Endvidere har landinspektørfirmaet Franck Geoteknik gennemført geotekniske råstofboringer og foretaget volumenberegninger og sigteanalyser for restressourcen. Restressourcen er ligeledes dokumenteret på baggrund af boringer udført af COLAS A/S. VVM Kommuneplantillæg og miljøvurdering VVM-redegørelsen er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i VVMbekendtgørelsen 1. Den danner baggrund for et kommuneplantillæg, som skal godkendes af byrådet, inden der evt. gives en tilladelse. Region Sjælland vil desuden skulle give samtykke til en forsat indvinding i grusgraven. Ud over en VVM-redegørelse for ansøgningen om fortsat indvinding skal der udarbejdes en miljørapport med miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillæg i henhold til loven om miljøvurdering af planer og programmer 2. Der er store overlap i kravene til en VVM af projektet og kravene til miljøvurdering af kommuneplantillægget. Kommunen har derfor valgt at udarbejde en fælles VVM-redegørelse og miljørapport, der opfylder kravene til både VVM-bekendtgørelsen og til loven om miljøvurdering af planer og programmer. 1 Bekendtgørelse 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 2 Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer.

10 10 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT Indkaldelse af ideer og forslag Første offentlighedsfase med indkaldelse af ideer og forslag, fandt sted i perioden 5. juli 16. august De fem indkomne ideer og forslag (se neden for) indgår som baggrundsmateriale for denne VVM-redegørelse og miljørapport. I forlængelse af indkaldelse af ideer og forslag for VVM-redegørelsen blev relevante myndigheder hørt som led i afgræsning af miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg. Denne afgrænsning blev gennemført i perioden indtil 9. september. De fem ideer og forslag omhandlede bl.a. på udvidelsen af området og den mulige påvirkning af 3-beskyttede naturområde med konsekvenser for områdets naturog landskabskvaliteter. Disse er beskyttet gennem fredninger. Endvidere omhandlede de indkomne ideer og forslag trafikken på Tjørnedevej og risikoen for erosion og nedskridning i kanten af grusgraven. I forbindelse med høring af afgrænsningsrapporten hos relevante myndigheder indkom der ingen høringssvar. Indkaldelse af bemærkninger og indsigelser Kommunens afgørelse Klageadgang Med udgivelse af denne VVM-redegørelse med miljørapport indkaldes bemærkninger og indsigelser til forslaget til kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse og miljørapport i perioden 15. maj til 10. juli Der vil blive afholdt et borgermøde den 16. juni. Efter behandling af eventuelle bemærkninger og indsigelser vil Holbæk Kommune afgøre, om kommuneplantillægget skal vedtages, og om der skal meddeles råstoftilladelse, således at restressourcen kan færdiggraves. VVM-redegørelsen og miljørapporten samt resultaterne af den offentlige høring vil indgå i kommunens beslutningsgrundlag. Holbæk Kommunes afgørelse vedrørende kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport skal offentliggøres med klagefrist. Klagefristen er fire uger.

11 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT 11 2 Ikke-teknisk resume 2.1 Projektet Sophienholm Grusgrav har eksisteret i mere end hundrede år på adressen Sophienholmvej 61, Tølløse. Der haves i dag en tilladelse til råstofindvinding, som udløber 10. december Råstoftilladelsen ønskes forlænget i 10 år, ligesom der ønskes en udvidelse af graveområdet for at kunne færdiggrave ressourcen af sand og grus. Før projektet kan tillades, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse, som vurderer, hvordan færdiggravningen påvirker det omgivende miljø. Årsagen til, at der skal udarbejdes VVM-redegørelse, er, at Sophienholm Grusgrav ikke er udpeget som graveområde i Råstofplan for Region Sjælland, og at der derfor kræves vedtaget et nyt kommuneplantillæg. Der er en betydelig restressource i Sophienholm Grusgrav. I de kommende ti år forventes en gennemsnitlig gravedybde til kote +70 (svarende til nuværende gravedybde). Ved en udgravning til denne kote i det ansøgte graveområde er ressourcen på 1,6 mio. m 3 sand, sten og grus. Hvis der på sigt graves dybere, f.eks. til kote +20, er restressourcen beregnet til 8,7 mio. m 3 sand, sten og grus. Ressourcen har et højt indhold af sten, hvilket adskiller Sophienholm Grusgrav fra de øvrige grusgrave i nærområdet (Igelsø og Mogenstrup). Der ansøges om at grave på et areal på 17,6 ha, alternativt 22,5 ha, hvoraf størstedelen har været omfattet af tidligere gravetilladelser. Det forventes, at der årligt vil blive indvundet ca m 3, men der vil være en betydelig variation i mængde fra år til år. Foruden indvinding af råstoffer ønsker Sophienholm Grusgrav per år at modtage m 3 byggematerialer, bestående af m 3 beton, tegl, mursten m.v. med henblik på nedknusning og genanvendelse og m 3 muldjord til harpning. Denne modtagelse forventes ikke at blive påbegyndt de førstkommende år. I forbindelse med driften vil der være en række maskiner i gang i og omkring Sophienholm Grusgrav. Det drejer sig bl.a. om et stenknuseranlæg med sorteringsanlæg, bæltedozer, slæbeskovlsmaskine, gummigeder, dumpere, gravemaskine og i gennemsnit 20 lastbiltransporter om dagen til transport af materialer til og fra grusgraven. Herudover vil der være grusvask ved et eksisterende vaskested i grusgra-

12 12 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT ven. Aktiviteterne vil foregå i dagtimerne på hverdage og om lørdagen med start kl. 6 om morgenen og kun helt undtagelsesvist om søndagen. Der findes i dag en efterbehandlingsplan for Sophienholm Grusgrav, som er del af den eksisterende tilladelse til grusgravning. Denne efterbehandlingsplan vil i forbindelse med den nye tilladelse blive udvidet og ændret, således at bevarelse og skabelse af natur- og kulturhistoriske værdier øges. Hele området vil således efter endt grusgravning blive udlagt til naturområde med offentlig adgang, og der vil ikke blive etableret dyrkede marker. 2.2 Trafikale forhold Det forventes, at der vil være ca lastbiler om året, der transporterer indvundne materialer væk, og ca. 860 lastbiler om året der transporterer materialer til nedknusning til og fra. Dette svarer samlet til lastbiler om året, der kører til og fra Sophienholm Grusgrav. Flertallet af lastbilerne kører til og fra grusgraven vestfra, hvor vejene er relativt store. For at komme helt ind til grusgraven må lastbilerne køre ad små, relativt slyngede veje som Sophienholmvej og Tjørnedevej. Der findes ikke trafiktal for disse veje, men lastbilerne til grusgraven forventes at udgøre en betragtelig del af lastbiltrafikken her. Så snart de kommer ud på de større veje (rute 57 og Tølløsevej), udgør lastbilerne fra grusgraven kun en lille og ubetydelig del af lastbiltrafikken. 2.3 Landskab og jordbund Området omkring Sophienholm er omfattet af retningslinjer i Holbæk Kommunes kommuneplan, som skal beskytte landskabet. Området er udpeget som geologisk lokalitet, særligt landskabsområde og større uforstyrret landskab og er del af landskabsområdet Maglesø. Landskabet er bakket og varieret, og her findes store skovområder. Landskabet er historisk set et herregårdslandskab med landbrug og en grusgrav, som har ligget på stedet i mere end hundrede år. Dominerende i området er bakkekammen Flødebjerg, der har sit historiske toppunkt 97 m over havet. Flødebjerg er den bakke, hvorfra Sophienholm har udvundet grus, og hvor grusgraven i dag ligger. Projektet medfører, at grusgravens areal udvides, og bakkekammen på Flødebjerg, som i dag ligger 95 meter over havet, vil blive bortgravet. Afgræsningen af det udvidede areal følger højdekurven i 85 meter, og denne højde vil blive det nye toppunkt i området. Den landskabelige helhedsoplevelse vurderes ikke at blive ødelagt som følge af dette, da grusgraven fortsat ikke vil kunne ses fra det omgivende landskab, og bakken stadig vil fremstå som et markant landskabselement. Der vil dog være en vis landskabelig påvirkning. Landskabsoplevelsen vurderes ikke at blive væsentligt forringet som følge af støj fra grusgraven. Det skyldes, at der allerede i dag er støj fra de igangværende aktiviteter i grusgraven, og at området huser en skydebane, som er en støjende fritidsaktivitet.

13 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT 13 Efterbehandlingen vil i den nye tilladelse fokusere mere på de landskabelige værdier, der er skabt af grusgravningen, og ikke på at retablere området til, hvordan det så ud inden grusgravningen. Det vil blive søgt at bevare interessante geologiske profiler i grusgraven i det omfang, det er muligt. 2.4 Kulturarv og materielle goder Området omkring Sophienholm grusgrav rummer kulturhistoriske værdier. Nord for Sophienholm Gods og grusgraven findes en større landskabsfredning "Sophienholm", der blev gennemført i 1974 for at bevare landskabet og adgangen til det. Herudover er den eksisterende grusgrav og store omgivende områder i Holbæk Kommunes kommuneplan udpeget som kulturmiljø. Selve grusgraven vurderes at være en del af områdets kulturhistorie, da grusgravning har fundet sted i mere end hundrede år og sker i det udpegede kulturmiljø. I området, hvor der søges om tilladelse til grusgravning, findes ingen fredede fortidsminder eller beskyttede sten- og jorddiger. Den fortsatte grusgravning og udvidelsen af området vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af de kulturhistoriske interesser i området. Det skyldes som nævnt, at grusgravningen er en integreret del af områdets historie, og de områder, som grusgraven inddrager, ikke rummer særlige kulturhistoriske værdier. Efterbehandlingen af grusgraven vil søge at bevare nogle af de geologiske profiler, der fritlægges i forbindelse med den fortsatte gravning. Der findes ingen materielle goder, der vil blive påvirket af projektet. 2.5 Befolkning, friluftsliv og sundhed Området omkring Sophienholm er omfattet af retningslinjer for friluftslivet i Holbæk Kommunes kommuneplan. Området er udpeget som besøgsområde og stilleområde, og der findes flere regionale stier samt en støjende fritidsaktivitet i form af en jagtskydeskole. Der vurderes samlet set at findes væsentlige rekreative værdier i nærområdet, som især er knyttet til landskabsoplevelsen og de store skovområder. Der bor kun relativt få mennesker i nærheden af grusgraven, og de nærmeste huse er alle ejet af Sophienholm Gods. Projektet vil medføre en fortsat påvirkning af nærområdet omkring grusgraven med støj, støv, trafik, vibrationer og øvrige afledte effekter af grusgravningen. Påvirkningen vurderes at være mindre væsentlig, da der ikke findes boliger i umiddelbar nærhed af grusgraven og ikke sker overtrædelse af grænseværdier for disse. Ligeledes er området allerede i dag påvirket af de nævnte forhold, og projektet vurderes kun at medføre en lille ændring som følge af et øget antal lastbiltransporter og støj fra nedknusning i forhold til den nuværende påvirkning. 2.6 Natur, plante- og dyreliv I og omkring Sophienholm Grusgrav findes naturmæssige interesser. Det drejer sig om beskyttede naturtyper som overdrev, sø og mose, potentielle levesteder for markfirben og et særligt klima karakteristisk for grusgrave, som gør området egnet

14 14 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT for en række varmeelskende insekter. Der findes ikke fredskov i grusgravens område, men i områder der grænser op til den. Sophienholm Grusgrav er præget af forstyrrelse som følge af den fortsatte grusgravning. Bunden af grusgraven er næsten vegetationsløs, mens skrænterne er domineret af især havtorn, som har spredt sig kraftigt, og hvid stenkløver. Mod øst er mindre dele af skrænterne og arealerne ovenfor beskyttet natur (overdrev) med arter som rundbælg, liden klokke og lyng-snerre. Overdrevene er relativt unge og uden forekomst er særligt sjældne arter. I grusgravens nordlige del findes et lille område med skov, hvoraf en del er gammel skov med typisk skovbundsvegetation og arter som knoldet brunrod, sildig-skovhejre og den fredede orkide skov-hullæbe. En 3 registreret sø i grusgraven har i dag karakter af mose, men er uden større naturmæssig værdi. Der er ikke konstateret forekomst af særligt beskyttede arter i grusgraven. Markfirben kan ikke udelukkes at leve i grusgraven, da lokaliteten er egnet med løs jord, lav bevoksning og spredte buske. Det vurderes som usandsynligt, at grusgraven er levested for padder, da de nærmeste søer ikke er vurderet som egnede ynglelokaliteter, og da selve grusgravsområdet er meget tørt. Grusgraven vurderes kun at have begrænset værdi for flagermus, men forekomst af fødesøgende individer kan ikke udelukkes. Der er ikke konstateret tegn på raste- eller ynglelokaliteter for flagermus i projektområdet. Færdiggravning af grusgraven og inddragelse af yderligere areal vil medføre, at 1,6 ha med overdrev fjernes. Det areal, der mistes, er uden større naturmæssige værdier, og lignende naturværdier vurderes at kunne udvikles indenfor en relativ kort tidsperiode. Tabet vurderes derfor som mindre væsentligt. For at kompensere for tabet udlægges 3,2 ha landbrugsjord i nærheden af grusgraven til nyt overdrev. Da jorden er relativt næringsfattig, og da det udlagte areal ligger i tilknytning til eksisterende overdrev, vurderes overdrevsvegetation relativt hurtigt at kunne indfinde sig. Den fortsatte grusgravning vurderes ikke at medføre væsentligt ændrede levebetingelser for de dyr og planter, der i dag findes i grusgraven. Disse arter vil fortsat kunne leve i det dynamiske miljø, hvor der løbende sker bortgravning og nyetablering af levesteder. Efterbehandlingen vil udlægge hele grusgraven til naturområde. På sigt vil der således skabes et stort naturområde i den tidligere grusgrav med sammenhæng til de naturområder, der findes i omgivelserne. 2.7 Natura 2000 Der er en gennemført en foreløbig Natura 2000-vurdering af, om projektet kan udelukkes at medføre en væsentlig påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, såkaldte Natura 2000-områder. De nærmeste Natura 2000-områder er "Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å" (Habitatområde 137), der ligger ca. 7,5 km sydvest for Sophienholm Grusgrav og "Egernæs med holme og Fuglsø" (Habitatområde 247), der ligger ca. 7 km nordøst for grusgraven. På grund af afstanden vurderes en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder at kunne udelukkes, og der gennemføres derfor ikke en egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering.

15 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT Overfladevand og grundvand Sophienholm Grusgrav ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, et såkaldt OSD område. Det betyder, at grundvandet i særlig grad skal beskyttes mod forurenende aktiviteter og grundvandsbeskyttende foranstaltninger skal fremmes. Der er udført pejlinger af potentialet i det primære sand- og grusmagasin i området, og på baggrund af disse, forventes grundvandet at ligge ca. i kote m. Grundvandsspejlets præcise beliggenhed kendes ikke, men det ligger muligvis markant dybere. Der ansøges ikke om grusgravning under grundvandsspejlet, og aktiviteten vil derfor ikke have betydning for Igelsø vandværks indvinding, ligesom grusgravningen ikke vil ændre ved tykkelsen af dæklag af ler og dermed ikke ændre grundvandsmagasinets naturgivne beskyttelse. Det vurderes, at der med sikkerhed kan afgraves til kote + 40 m, men at der, såfremt det ønskes at grave dybere, må foretages yderligere undersøgelser for at kortlægge grundvandspotentialet helt lokalt. Grusgraven har tilladelse til at indvinde m 3 overfladevand til industriformål, som anvendes til vask af gruset. Nedsivning af skyllevand fra grusvaskeprocessen vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af grundvandet. Der vurderes ikke at være risiko for forurening af grundvandet som følge af fortsat grusgravning. Efter efterbehandling vil der ikke blive anvendt gødning eller pesticider/sprøjtemidler på de efterbehandlede arealer. Herved mindskes risikoen for påvirkning af grundvandet. Der er flere forekomster af overfladevand i nærheden af grusgraven, men ingen i selve grusgraven. Grusgravningen vurderes ikke at medføre en påvirkning af forekomsterne, da der ikke sker afledning af vand til disse, og da grundvandsstanden i området ikke påvirkes. 2.9 Støj og vibrationer Der er gennemført støjberegninger, der viser den støj, som området omkring grusgraven vil være udsat for fremover. Støjniveauet i grusgraven er generelt relativt højt med så meget tungt maskineri i gang på samme tid, og de mest betydende støjkilder er nedknusningsanlægget og bæltedozeren. Der er gennemført en beregning af det maksimale støjniveau ved de nærmeste beboelser. Der sker en mindre overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier i det beregnede worst-case scenarie om natten i boligen, som tilhører ejeren af Sophienholm Grusgrav, men ikke i øvrige boliger Luft og klima Sophienholm Grusgrav ligger i det åbne land, og der vurderes ikke at være overskridelse af luftkvalitetskravene i dag, da spredningsforholdene er gode, og der ikke findes stærkt trafikerede veje i nærheden. Aktiviteterne i grusgraven fra maski-

16 16 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT ner og lastbiler medfører udledning af bl.a. NO X, SO 2, partikler og CO 2 som følge af lastbiltransport. Da der er gode spredningsforhold i området, vurderes aktiviteterne ikke at medføre overskridelse af luftkvalitetskravene. CO 2 udledningen svarer til udledningen fra 300 personer om året og vurderes derfor ikke at være et væsentligt bidrag til klimaeffekten. Aktiviteterne vil betyde ophvirvling af støv, som især vil påvirke det umiddelbare nærområde. Da graveaktiviteterne foregår i en fordybning i landskabet, og da området omkring grusgraven primært er skov og nærmeste nabo, offentlig vej mv. er over 0,5 km fra grusgraven, vil diffust støv kun under ganske særlige omstændigheder kunne være til gene for naboer, f.eks. i meget tørre perioder og ved kraftig vind. For at minimere påvirkningen vil Sophienholm Grusgrav vande interne køreveje og grusbunker ved sorteringsværk i tørre perioder Forurenet jord og jordhåndtering Der er kortlagt flere områder med jordforurening (V2) umiddelbart syd for Sophienholm Gods. En af forureningerne findes i selve grusgraven, inden for det område der søges om gravetilladelse til. Forureningen er bl.a. af pesticider og oliekomponenter. Region Sjælland har på baggrund af en udført rapport vurderet, at forureningen udgør en risiko for grundvandet i området, men ikke for den eksisterende anvendelse af ejendommen som grusgrav og landbrug. Der vurderes derfor ikke at være en konflikt mellem projektet og jordforureningen. Entreprenøren vil blive orienteret om tilstedeværelsen af den kortlagte forurening, således at der ikke graves i dette område. Hvis der viser sig behov for at grave i området, og jorden dermed skal flyttes uden for det kortlagte område, vil flytningen blive anmeldt til Region Sjælland Råstoffer og affald Der forventes et årligt forbrug på l dieselolie til grave- og læssemaskiner og l dieselolie til transport og oparbejdningsanlæg. Herudover oparbejdes almindelig dagrenovation samt olie og oliefiltre, ligesom der produceres sanitært spildevand, som ledes til samletank Afledte socioøkonomiske forhold Der vurderes ikke at være afledte socioøkonomiske virkninger for større samfundseller erhvervsgrupper, herunder de mennesker, der bor eller driver erhverv i umiddelbar nærhed af Sophienholm Grusgrav.

17 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT 17 3 Projektbeskrivelse 3.1 Formål med projektet Formålet med projektet er at færdiggrave ressourcen af sand og grus i Sophienholm Grusgrav, Sophienholmvej 61, Tølløse. 3.2 Sammenhæng med råstofplan Sophienholm Grusgrav ligger ikke i et område, der er udpeget som råstofinteresseområde eller graveområde i råstofplan for Region Sjælland. Området har tidligere været udpeget som råstofinteresseområde i råstofplan Den ønskede færdiggravning vurderes imidlertid at være i overensstemmelse med råstofloven 3 og de generelle retningslinjer om optimal ressourceudnyttelse i Råstofplan for Region Sjælland. I henhold til Region Sjællands råstofplan skal indvindingen af råstoffer foregå på en bæredygtig måde og sikre en optimal udnyttelse af råstofressourcen, inden åbne råstofgrave kan overgå til andet formål. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten inden for det pågældende areal udnyttes fuldt ud, med mindre hensyn til andre interesser taler afgørende imod det. For at sikre en optimal udnyttelse af ressourcen skal råstofferne således udnyttes udtømmende og i overensstemmelse med deres kvalitet, så der ikke efterlades små forekomster, som det ikke vil være rentabelt at udnytte på et senere tidspunkt. I råstofplan er der beskrevet tre områdetyper. Gravområder, interesseområder og øvrige områder. For hver af disse gælder konkrete retningslinjer. For Sophienholm Grusgrav, som ligger udenfor gældende graveområde og interesseområder, er det retningslinjen for "øvrige områder", der gælder. Udbredelsen af graveområder og interesseområder i Holbæk Kommune fremgår af Figur Lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009 af lov om råstoffer.

18 18 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT For Øvrige områder gælder: Der kan kun undtagelsesvis og i begrænset omfang gives tilladelse til råstofindvinding uden for de udlagte grave- og interesseområder, hvis der er en dokumenteret forekomst, når samfundsmæssige interesser taler for det, og hvis det ikke er i modstrid med andre væsentlige interesser. Det kan også ske for at fremme en ønsket efterbehandling på et ellers færdiggravet areal. Regionen skal give forudgående samtykke til en gravetilladelse. I råstofplan findes også en retningslinje for ressourceudnyttelse. Denne er særlig relevant for Sophienholm Grusgrav, da der er tale om en igangværende grusgravning. Retningslinje for ressourceudnyttelse: Råstofferne skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet. Figur 3-1 Graveområder, og interesseområder i Holbæk Kommune i henhold til råstofplan for Region Sjælland. I tilknytning til denne retningslinje fremgår det at: Der bør ikke efterlades små forekomster, som det ikke vil være rentabelt at udnytte på et senere tidspunkt. Inden

19 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT 19 området overgår til andet formål, skal forekomsten i en åbnet råstofgrav derfor så vidt muligt udnyttes fuldt ud. I Råstofplan er det under afsnittet "råstoffer fremadrettet" beskrevet, at "de let tilgængelige sand-, grus- og stenmaterialer af høj kvalitet, enten er brugt eller indgår i allerede udlagte graveområder. Det vurderes derfor at blive vanskeligere i fremtiden at finde råstofforekomster af sand, grus og sten i tilstrækkelige mængder og tilstrækkelig bredde i kvaliteten, og hvor konfliktpotentialet er så lavt, som det kunne være ønskeligt i forhold til øvrige interesser." På baggrund af dette vurderes det at være relevant at fortsætte indvindingen i Sophienholm Grusgrav, som har en dokumenteret høj mængde af råstof med god kvalitet, og hvor der ikke er vurderet væsentlige konflikter med andre interesser. 3.3 Projektets bidrag til bæredygtig udvikling Indvinding og transport af råstoffer medfører et stort energiforbrug i form af olie og elektricitet og bidrager derfor til øget udledning af CO2. En lokal forsyning med råstoffer kan bidrage til at reducere behovet for transport. Sophienholm Grusgrav ligger i relativ nærhed af to andre grusgrave i Holbæk Kommune, som begge er udlagt til graveområde i den gældende råstofplan. Mogenstrup med en samlet ressourcemængde på 1,3 mio. m 3 og Igelsø med en samlet ressourcemængde på 0,5 mio. m 3. Begge disse grusgrave har et mere finkornet materiale end Sophienholm grusgrav og kan dermed ikke levere råstoffer af den samme kvalitet som Sophienholm. F.eks. er produkter fra Igelsø bl.a. prioriteret til mørtelproduktion. Udledningen af CO 2 fra transporten af grovere materialer og tilstrækkelig god kvalitet vil derfor blive forøget, hvis sand/grus i fremtiden skal importeres fra grusgrave udenfor kommunen. 3.4 Nuværende aktiviteter På ejendommen Sophienholm Gods, Sophienholmvej 61, matrikel nr. 1a, Grøntved Overdrev har der i flere hundrede år eksisteret en grusgrav på ca. 20 ha. Grusgraven har først tjent som lokal forsyning til herregården, og fra omkring 1890 er der blevet udvundet med henblik på videresalg. Den nuværende tilladelse til råstofindvinding gælder for 3,5 ha og er givet af Vestsjællands Amt den 11. november 2003, j. nr Tilladelsen omfatter udover graveområdet efterbehandling af et 17,9 ha stort areal. Tilladelsen udløb 10. december De nuværende aktiviteter omfatter gravning i hele det område, der er tilladelse til, med indvinding af ca m 3 grus per år. Herudover omfatter indvindingen grusvask med vand fra sø, som efterfølgende ledes til undergrunden via et bundfældningsbassin.

20 20 FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM. VVM OG MILJØRAPPORT Af de 17,9 ha, der er udlagt til efterbehandling, er ca. 5 ha efterbehandlet og anvendes i dag til godkendt skydebane. Efterbehandling er sket med overjord, bortset fra arealer til P-plads og andre servicefaciliteter. Efterbehandlingen på den resterende del af de 17,9 ha, er påbegyndt. Det område, hvor der i dag haves tilladelse til råstofindvinding, er en mindre del af det område, hvor der tidligere har været gravet. De tidligere graveområder er digitalisret ud fra kort fra de gamle tilladelser og fremgår af Figur 3-2. Figur 3-2 Placering af det ansøgte graveområde i forhold til nuværende og de to seneste graveområder. Afgræsning af nuværende og tidligere graveområder er nyoptegnet ud fra kort fra de tidligere tilladelser og kan derfor rumme mindre unøjagtigheder. F.eks. er graveområde 2003 ifølge ejeren beliggende for langt mod syd, men dette skyldes en fejl på tegningen i gravetilladelsen og er derfor ikke tilrettet på kortet.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune - Retningslinjer og rammebestemmelser for Sophienholm Grusgrav Holbæk Byråd har vedtaget Forslag til kommuneplantillæg nr.

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND Retningslinjer Generelle retningslinjer Graveområder Sand, sten, grus, kalk, kridt og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder, som er angivet på figur 5. Graveområderne

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 11 TILLÆG 11 Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune Januar 2006 Et vue over graveområdet i Bromme. Indledning NCC Råstoffer

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

Den 17. november 2016

Den 17. november 2016 Den 17. november 2016 Region Hovedstaden Regional Udvikling Miljø & Ressourcer Graveplan St. Havelsevej 145 og 158, 3310 Ølsted, matr.nr. 7f og 8a, St. Havelse By, Ølsted Anlægsfase matr. 7f Afrømning

Læs mere

Davinde, Odense Kommune

Davinde, Odense Kommune Davinde, Odense Kommune 1 Ansøgning om graveområde Entreprenør Jørn Nielsen har foreslået et nyt graveområde på 2,1 ha på en del af matr.nr. 3ø Davinde By, Davinde. Arealet ligger umiddelbart nord for

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing Punkt 9. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing 2017-054657 By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Alslev, Varde Kommune

Alslev, Varde Kommune Alslev, Varde Kommune 1 Ansøgning om graveområde Styrup A/S Anlæg har fremsendt forslag til graveområde på matr.nr. 8a, 14e og 9cx Alslev By, Alslev. Området ligger 1 km sydøst for Alslev og 5 km sydvest

Læs mere

Tjæreborg, Esbjerg Kommune

Tjæreborg, Esbjerg Kommune Tjæreborg, Esbjerg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Tjæreborg Sten & Grus foreslår udvidelse af graveområdet ved Tjæreborg med et areal der tidligere har været gravet, men hvor ansøger vurderer at der

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Smørum Golfklub Vandforsyningsboring

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

Andholm Grusgrav BILAG 1

Andholm Grusgrav BILAG 1 Andholm Grusgrav BILAG 1 Grave- og efterbehandlingsplan Udarbejdet for Nymølle Stenindustrier A/S af ENBICON Aps. I samarbejde med Malthas Tegnestue samt Pennen & Sværdet Bilag 1 Graveplan Der er for Andholm

Læs mere

Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage

Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage GRAVE OG EFTERBEHANDLINGSPLAN FOR INDVINDING AF HVIDT SAND I TRANUM KLITPLANTAGE Rekvirent Naturstyrelsen Vendsyssel Sct. Laurentii Vej 148 9990 Skagen Rådgiver

Læs mere

Højes Dong, Svendborg Kommune

Højes Dong, Svendborg Kommune Højes Dong, Svendborg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr. 21a Gudbjerg by, Gudbjerg, Torben Birkholm, har foreslået nyt graveområde på 7 ha. Området ligger ved Bankevej 10 km nord for

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

Faurskov, Assens Kommune

Faurskov, Assens Kommune Faurskov, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Kirsten og Bent Elvang, som ejer matr.nr. 5 k Faurskov, Kerte har foreslået et areal udlagt som nyt graveområde. Arealet der er 5 ha stort ligger 2 km

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Forslag til tillæg 27 til Helsingør Kommuneplan 2013 Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsplads

Forslag til tillæg 27 til Helsingør Kommuneplan 2013 Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsplads Forslag til tillæg 27 til Helsingør Kommuneplan 2013 Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsplads Sammendrag af de indkomne høringssvar i forbindelse med den offentlige høring om planforslaget samt tilhørende

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum.

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum. TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 19 07 2016 Journal nr.: 16/13024 Indkaldelse af ideér og forslag vedr. ansøgning

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Thomas Nestler Høyer Anlæg DGU nr. 199.438 Placering

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Revideret grave- og efterbehandlingsplan for Kallerup Grusgrav. Baldersbuen 16 A. Matr.nr 1a m.fl.

Revideret grave- og efterbehandlingsplan for Kallerup Grusgrav. Baldersbuen 16 A. Matr.nr 1a m.fl. DB-environment Kløverprisvej 89 2650 Hvidovre Danmark T +45 4272 6283 CVR-nr. 33984448 Center for Regional Udvikling Klima og Ressourcer Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Nikolaj Thyssen

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Kommuneplantillæg nr. 20

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Bilag 4: Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofindvinding af rødbrændende

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016

Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016 NCC Roads A/S Grave- og efterbehandlingsplan for 13a Tjæreby By, Vor Frue Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016 Nærværende plan er gældende for matrikel 13a

Læs mere

Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup

Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup Der var ca. 70 deltagere på mødet. Det er ikke alle spørgsmål der kunne svares på under mødet. Disse

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby.

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby. Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 22 11 2016 Journal nr.: 15/9627 Indkaldelse af idéer og forslag til udarbejdelse

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland NOTAT Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer 26. august 2014 Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland Med

Læs mere

Trunderup, Assens Kommune

Trunderup, Assens Kommune Trunderup, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Råstofentreprenør Freiberg & Jespersen ansøger om et graveområde på ejendommen matr. 8x m.fl. Trunderup der ligger i både Assens og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Aalsbo, Assens Kommune

Aalsbo, Assens Kommune Aalsbo, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr.1b Ålsbo, Rørup, Erholm Gods, har foreslået nyt graveområde på 34 ha. Området ligger ud til landevejen mellem Gelsted og motorvejen -

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). VVM-screening af sø efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. 1. Projektbeskrivelse Den 30. september 2016 Sagsnummer 16/14340 Ansøger Anlæg Placering Ejer Peter Bang Vind, Nordre

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Syddanmark)

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Syddanmark) Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til Region Syddanmark) Email: miljoe-raastoffer@rsyd.dk Bilag til ansøgningen: Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest)

Læs mere

Afgørelse i sagen om indvinding af råstoffer ved Gejsing i Vejen Kommune

Afgørelse i sagen om indvinding af råstoffer ved Gejsing i Vejen Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. februar 2005 J.nr.: 03-41/550-0005 KPA Afgørelse i sagen

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofindvinding og forarbejdning

Læs mere

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Hovedstaden Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding.

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Stenlien Vandværk på m 3 pr. år. Projektbeskrivelse

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Stenlien Vandværk på m 3 pr. år. Projektbeskrivelse Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Stenlien Vandværk på 250.000 m 3 pr. år. Projektbeskrivelse Ansøger Stenlien Vandværk a.m.b.a. Anlæg Drikkevandsboringer 200.3388 og

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Hvidbog for Slagelse Kommune

Hvidbog for Slagelse Kommune Hvidbog for Slagelse Kommune 13. december 2012 over indsigelser og bemærkninger for 2. offentlige høring af forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 Indhold Regionsrådets beslutning Hvidbogen

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Perbøl, Aabenraa Kommune

Perbøl, Aabenraa Kommune Perbøl, Aabenraa Kommune 1 Ansøgning om graveområde Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om råstofgraveområde på matr.nr 4, Perbøl, Kliplev. Arealet ligger 1 km vest for firmaets eksisterende grusgrav

Læs mere

Køstrup, Middelfart Kommune

Køstrup, Middelfart Kommune Køstrup, Middelfart Kommune 1 Ansøgning om graveområde Vagn Christensen A/S, Brenderup har foreslået nyt graveområde på 2,5 ha. Området ligger 1 km. syd for Køstrup og 4 km syd for Brenderup i Middelfart

Læs mere

Matr. nr. 14k og 20c, Vormark by, Hesselager Udvidelsen ligger på Matr. 13e Vormark by, Hesselager

Matr. nr. 14k og 20c, Vormark by, Hesselager Udvidelsen ligger på Matr. 13e Vormark by, Hesselager Svendborg Kommune Att. Jacob Haass Svendsen. Ramsherred 5 5700 Svendborg ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 15. maj 2014 SIDE 1/8

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Buresø Vandværk

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Buresø Vandværk Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Buresø Vandværk 1. Projektbeskrivelse Ansøger Buresø Vandværk Anlæg Boringer med DGU nr. 193.212, 193.1227 Placering Hhv. matrikel nr.

Læs mere

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 10. maj 2017

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 10. maj 2017 Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 10. maj 2017 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Projektets placering og arealbehov

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk. Projektbeskrivelse

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk. Projektbeskrivelse Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk Projektbeskrivelse Ansøger Stenlien Vandværk a.m.b.a. Anlæg Drikkevandsboringer med DGU nr. 200.1384, 200.2489,

Læs mere

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN. Juni 2007

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN. Juni 2007 INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2007 Juni 2007 Baggrund Råstofplanen Ifølge Bekendtgørelse af lov om råstoffer, LBK nr 886 af 18/08/2004, ændret ved Lov om ændring af lov om råstoffer, Lov

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Byrådet. Region Sjælland Alléen Sorø. UDKAST

Byrådet. Region Sjælland Alléen Sorø.   UDKAST Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø E-mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk UDKAST Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Titel: Kommuneplantillæg nr. 6 Til Fae Kommuneplan 2009 Rammeområde Å-T12 Stenknuseri ved Fae Kalkbrud Sagsbehandler: ANFR Dato: 12.10.2011 Sagsnr: 09/25495 Beskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Per og Annette Hardenberg, AP Grønt Anlæg

Læs mere

Nyttiggørelse af råstofgrave til naturformål (del 2) Hvad er forudsætningerne for at der bliver efterbehandlet til naturformål?

Nyttiggørelse af råstofgrave til naturformål (del 2) Hvad er forudsætningerne for at der bliver efterbehandlet til naturformål? Nyttiggørelse af råstofgrave til naturformål (del 2) Hvad er forudsætningerne for at der bliver efterbehandlet til naturformål? Nyttiggørelse af råstofgrave til naturformål (del 2) Er der nogen der har

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODSHERRED KOMMUNE

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Direktøren Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst raastoffer@rn.dk 13-12-2016

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Hønsnap-Kollund, Aabenraa Kommune

Hønsnap-Kollund, Aabenraa Kommune Hønsnap-Kollund, Aabenraa Kommune 1 Ansøgning om to graveområder Aabenraa Kommune foreslår to eksisterende råstofgrave ved Hønsnap og Kollund udlagt som graveområder, idet eksisterende tilladelser påregnes

Læs mere