Klargøringsdato 01-sep-2011 Revisionsdato 02-sep-2014 Revisionsnummer 2 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klargøringsdato 01-sep-2011 Revisionsdato 02-sep-2014 Revisionsnummer 2 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN"

Transkript

1 Klargøringsdato 01-sep-2011 Revisionsnummer Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : SR Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelse Anvendelser, der frarådes Laboratoriekemikalier. Ingen information tilgængelig 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Virksomhed adresse 1.4. Nødtelefon Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke, Hants, UK RG24 8PW Tel: +44 (0) Carechem 24: +44 (0) Leverandør Oxoid A/S c/o Thermo Fisher Scientific Kamstrupvej 90 DK-4000 Roskilde Tif: Fax: Klassificering af stoffet eller blandingen PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 Fysiske farer Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt Sundhedsfarer Sensibiliserende på luftveje Kategori 1 Hudsensibilisering Kategori 1 Kræftfremkaldende egenskaber Kategori 1B Miljøfarer Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF R-Sætning(er) R45 - Kan fremkalde kræft R42/43 - Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden Hele ordlyden af de R-sætninger og H-sætninger, der er nævnt i dette punkt, kan findes i punkt Mærkningselementer Side 1 / 9

2 Signalord Fare Faresætninger H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion H334 - Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding H350 - Kan fremkalde kræft Sikkerhedssætninger P280 - Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand P304 + P341 - VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen P342 + P311 - Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge P201 - Indhent særlige anvisninger før brug P308 + P313 - VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp Supplerende EU etiket Forbeholdt faglig anvendelse 2.3. Andre farer 3.2. Blandinger PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Komponent CAS-Nr EF-Nr. Vægt procent CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 Chloramphenicol EEC No Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Carc. 1B (H350) 67/548/EØF klassificering Carc. Cat. 2; R45 Xn;R42/43 Hele ordlyden af de R-sætninger og H-sætninger, der er nævnt i dette punkt, kan findes i punkt Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Kontakt med øjnene Kontakt med huden Indtagelse Indånding Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Get medical attention if irritation persists. Vask straks af med sæbe og rigeligt vand, mens kontamineret tøj og fodtøj tages af. Søg omgående lægehjælp, hvis der opstår symptomer. Skyl munden med vand, og drik rigeligt vand bagefter. Søg lægehjælp. Søg frisk luft. Søg omgående lægehjælp, hvis der opstår symptomer. Side 2 / 9

3 Beskyttelse af førstehjælpere Det skal sikres, at læger og andet sundhedspersonale har kendskab til de pågældende materialer, tager foranstaltninger for at beskytte sig selv og forhindrer, at forureningen spredes Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan forårsage allergisk hudreaktion.. Symptomer på allergisk reaktion kan omfatte udslæt, kløe, hævelse, vejrtrækningsbesvær, snurren i hænder og fødder, svimmelhed, uklarhed, brystsmerter, muskelsmerter, eller rødmen 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Information til lægen Behandles symptomatisk. PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Brug slukningsmetoder, der egner sig til de lokale forhold og det omkringliggende miljø. Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Termisk nedbrydning kan udløse irriterende gasser og dampe. Farlige forbrændingsprodukter Ingen under normale anvendelsesforhold Anvisninger for brandmandskab Som ved enhver brand skal der bæres trykluftforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr. PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug personligt beskyttelsesudstyr Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Fej op eller støvsug spild og saml det i egnede beholdere til affald Henvisning til andre punkter Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og Forholdsregler for sikker håndtering PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Undgå støvdannelse. Må kun bruges i områder med passende udsugning til rådighed. Side 3 / 9

4 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Hold beholderen tæt lukket. Lagres ved temperaturer mellem 2 C og 8 C Særlige anvendelser Anvendelse i laboratorier 8.1. Kontrolparametre Påvirkningsgrænser PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Komponent Bulgarien Kroatien Irland Cypern Tjekkiet Chloramphenicol TWA: 1.0 mg/m 3 Komponent Letland Litauen Luxembourg Malta Rumænien Chloramphenicol TWA: 1 mg/m 3 Komponent Rusland Slovakiet Slovenien Sverige Tyrkiet Chloramphenicol MAC: 1 mg/m 3 Biologiske grænseværdier Som det leveres, indeholder dette produkt ingen farlige materialer med biologiske grænseværdier, der er fastsat af de regionsspecifikke regulatoriske organer. Overvågningsmetoder EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer. Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) Eksponeringsvej Akut effekt (lokal) Akut effekt (systemisk) Oral Dermal Indånding Kroniske effekter (lokal) Kroniske effekter (systemisk) Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC) Eksponeringskontrol Tekniske foranstaltninger Må kun anvendes ved kemisk udsugning. Der skal så vidt muligt tages tekniske kontrolforanstaltninger i brug, såsom isolering eller indelukning af processen, indførelse af ændringer i processen eller udstyret for at minimere udslip eller kontakt og anvendelse af korrekt designede ventilationssystemer, for at kontrollere farlige materialer ved kilden Personlige værnemidler Side 4 / 9

5 Beskyttelse af øjne Sikkerhedsbriller med sideskærme (EU-standard - EN 166) Beskyttelse af hænder Beskyttelseshandsker Handske materiale Gennembrudstid Handsketykkelse EU-standard Handske kommentarer Engangshandsker Se producentens - EN 374 (minimum) anbefalinger Beskyttelse af huden og kroppen Langærmet beklædning Inspicere handsker før brug Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne. Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompabilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt Åndedrætsværn Stor skala / brug i nødsituationer Lille skala / Laboratorium brug Hygiejniske foranstaltninger Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Hvis medarbejdere udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte egnede godkendte åndedrætsværn. For at beskytte bæreren skal åndedrætsværnet have den rigtige størrelse og anvendes og vedligeholdes korrekt Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 149:2001, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer Når RPE bruges en facepiece Fit Test bør udføres Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis.. PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Tilstandsform hvid lyofiliseret piller Lugt Lugttærskel ph-værdi Ikke relevant Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval C / F Blødgøringspunkt Kogepunkt/område Ikke relevant Flammepunkt Ikke relevant Metode - Fordampningshastighed Ikke relevant Fast stof Antændelighed (fast stof, luftart) Eksplosionsgrænser Damptryk Dampmassefylde Ikke relevant Fast stof Massefylde / Massefylde Bulkdensitet Vandopløselighed Opløselighed i andre opløsningsmidler Side 5 / 9

6 Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) Selvantændelsestemperatur Ikke relevant Dekomponeringstemperatur Viskositet Ikke relevant Fast stof Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber 9.2. Andre oplysninger PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Kemisk stabilitet Ingen kendt, ifølge de medgivne oplysninger Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold Risiko for farlige reaktioner Farlig polymerisation Farlige reaktione Forhold, der skal undgås Materialer, der skal undgås Farlig polymerisation forekommer ikke. Ingen under normal forarbejdning. Undgå støvdannelse. Ved eksponering for luft eller fugt over længere perioder. Ingen kendt Farlige nedbrydningsprodukter Ingen under normale anvendelsesforhold Oplysninger om toksikologiske virkninger PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Produktinformation a) akut toksicitet Oral Dermal Indånding Produktet udgør ikke en akut toksicitetsfare ud fra kendte eller angivne oplysninger Toksikologiske data for komponenterne b) hudætsning/-irritation c) alvorlig øjenskade/øjenirritation d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Respiratorisk Kategori 1 Hud Kategori 1 e) kimcellemutagenicitet Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden Dette produkt indeholder en eller flere substancer, der er klassifiseret i EF som carcinogen, mutagen og/eller reprotoksisk Side 6 / 9

7 f) kræftfremkaldende egenskaber Kategori 1B Tabellen herunder viser, om de enkelte organer har anført nogen af bestanddelene som værende kræftfremkaldende Komponent EU UK Tyskland IARC Chloramphenicol EU Category 2 Group 2A g) reproduktionstoksicitet Reproduktionsmæssige Forsøg har påvist reproduktionstoksiske virkninger hos laboratoriedyr. virkninger h) enkel STOT-eksponering i) gentagne STOT-eksponeringer Målorganer Lever, Blod, Nyre. j) aspirationsfare; Ikke relevant Fast stof Symptomer / virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer på allergisk reaktion kan omfatte udslæt, kløe, hævelse, vejrtrækningsbesvær, snurren i hænder og fødder, svimmelhed, uklarhed, brystsmerter, muskelsmerter, eller rødmen PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER Toksicitet Økotoksiske virkninger Indeholder ingen stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg Persistens og nedbrydelighed Bioakkumuleringspotentiale Mobilitet i jord Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger Oplysninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer Persistente organiske miljøgifte Kan være ozonnedbrydende Ingen data til rådighed for vurdering. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof Metoder til affaldsbehandling PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Restaffald/restprodukter Forurenet emballage Europæisk Affalds Katalog Andre oplysninger Bortskaf som farligt affald i overensstemmelse med lokal og nationale regler. Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER Side 7 / 9

8 IMDG/IMO Ikke reguleret UN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Emballagegruppe ADR Ikke reguleret UN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Emballagegruppe IATA Ikke reguleret UN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Emballagegruppe Miljøfarer Ingen identificerede farer Særlige forsigtighedsregler for Der kræves ingen særlige forholdsregler brugeren Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke relevant, emballerede varer PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Internationale fortegnelser Australien X = opført Kina Canada Europa TSCA Korea Filippinerne Komponent EINECS ELINCS NLP TSCA DSL NDSL PICCS ENCS IECSC AICS KECL Chloramphenicol X X - X - X X X Nationale bestemmelser. Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser Kemikaliesikkerhedsvurdering Kemikaliesikkerhedsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke påkrævet for blandinger PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER Den fulde ordlyd af de R-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3 R45 - Kan fremkalde kræft Side 8 / 9

9 R42/43 - Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3 H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion H334 - Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding H350 - Kan fremkalde kræft Tekstforklaring CAS - Chemical Abstracts Service EINECS/ELINCS - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/eu-liste over anmeldte kemiske substanser PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne) IECSC - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea) TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/non-domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer) ENCS - japanske eksisterende og nye kemiske substanser AICS - Australian Inventory of Chemical Substances NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand) WEL - Erhvervsmæssig eksponering TWA - Time Weighted Average ACGIH - American Conference of Industrial Hygiene IARC - International Agency for Research on Cancer DNEL - Afledte nuleffektniveauer PNEC - Forventet nuleffektkoncentration RPE - Åndedrætsværn LD50 - Dødelig Dosis 50% LC50 - Dødelig koncentration 50% EC50 - Effektiv koncentration 50% NOEC - Nuleffektkoncentration POW - Oktanol: Vand PBT - Persistente, bioakkumulerbare, giftige vpvb - meget persistente, meget bioakkumulerende ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling BCF - Biokoncentrationsfaktor (BCF), ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association MARPOL - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe ATE - Akut toksicitet estimat VOC - Flygtige organiske forbindelser Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadvisor - loli, Merck Index, RTECS Klassificering og metode til fastlæggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]: Fysiske farer Baseret på testdata Sundhedsfarer Beregningsmetode Miljøfarer Beregningsmetode Oplæringsvejledning Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne. Klargøringsdato Revisionsdato Resumé af revisionen 01-sep sep-2014 Update to GHS format. Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006 Ansvarsfraskrivelse Oplysningerne i dette sikkerhedsark er korrekte efter vores bedste viden, oplysninger og mening på datoen for udgivelsen. Oplysningerne er kun vejledende for sikker håndtering, brug, behandling, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og anses ikke for en garanti eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne vedrører kun det specifikke materiale og gælder muligvis ikke sammen med andet materiale eller i en given sammenhæng, medmindre det fremgår af teksten. Sikkerhedsdatabladet ender her Side 9 / 9

Revisionsdato 26-mar-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 26-mar-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 22-mar-2012 Revisionsnummer 3 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : SR0082 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Broad Spectrum Beta-Lactamase Mix

SIKKERHEDSDATABLAD Broad Spectrum Beta-Lactamase Mix Klargøringsdato 08-dec-2008 Revisionsnummer 1 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : SR0113 CAS-Nr 9001-74-5 EF-Nr. 232-628-8

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD VANCOMYCIN SUPPLEMENT

SIKKERHEDSDATABLAD VANCOMYCIN SUPPLEMENT Klargøringsdato 01-jun-2011 Revisionsnummer 2 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : SR0247 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Revisionsdato 01-jul-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 01-jul-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 18-jun-2015 Revisionsnummer 2 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : SR0169 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Revisionsdato 12-maj-2016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 12-maj-2016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 29-nov-2010 Revisionsnummer 3 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : CLS 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Revisionsdato 27-nov-2014 Revisionsnummer 4 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 27-nov-2014 Revisionsnummer 4 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 4 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : 14-5635-03 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Revisionsdato 20-apr-2016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 20-apr-2016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 19-sep-2011 Revisionsnummer 3 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt kode Produktnavn EP & TV Code 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Revisionsdato 10-jun-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 10-jun-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 20-jul-2011 Revisionsnummer 2 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : SR0119 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Laboratoriekemikalier Ingen information tilgængelig

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Laboratoriekemikalier Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 24-maj-2011 Revisionsnummer 3 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. EP, PB, PO 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Revisionsdato 10-jun-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 10-jun-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 11-jan-2013 Revisionsnummer 2 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : SR0231 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Revisionsdato 12-jan-2012 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig

Revisionsdato 12-jan-2012 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 12-jan-2012 Revisionsnummer 1 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Produktnavn Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig 2. FAREIDENTIFIKATION

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig 2. FAREIDENTIFIKATION Klargøringsdato 24-nov-2011 Revisionsnummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Produktnavn Cat No. VG0101 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Revisionsdato 27-apr-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 27-apr-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 18-jan-2012 Revisionsnummer 2 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : SR0181 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Revisionsdato 11-dec-2012 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig

Revisionsdato 11-dec-2012 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 11-dec-2012 Revisionsnummer 1 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Produktnavn Cat No. K612311-2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Varelisa Microplate Strips VARELISA MICROPLATE STRIPS

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Varelisa Microplate Strips VARELISA MICROPLATE STRIPS Revisionsnummer 5 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : VARELISA MICROPLATE STRIPS 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Revisionsdato 01-feb-2013 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig

Revisionsdato 01-feb-2013 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 01-feb-2013 Revisionsnummer 1 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Produktnavn Cat No. SR0118 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Revisionsdato 11-jan-2016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 11-jan-2016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 08-jan-2016 Revisionsnummer 2 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : R30959501 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION Klargøringsdato 30-apr-2012 Revisionsnummer 1 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Produktnavn Cat No. LP0999 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Revisionsdato 18-maj-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 18-maj-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 05-sep-2012 Revisionsnummer 2 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : SR0069 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 17 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : 14-5284-10 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Klargøringsdato 14-dec-2010 Revisions Nummer 2 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier 2. FAREIDENTIFIKATION

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Laboratoriekemikalier Ingen information tilgængelig

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Laboratoriekemikalier Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 29-nov-2010 Revisionsnummer 2 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. CLS 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Revisionsdato 10-jun-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 10-jun-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 03-feb-2012 Revisionsnummer 2 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : SR0142 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Revisionsdato 08-jun-2016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 08-jun-2016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 04-nov-2010 Revisionsnummer 4 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : CM0059 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 5 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : 14-5536-10 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Revisionsdato 02-jul-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 02-jul-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 08-dec-2010 Revisionsnummer 2 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : SR0177 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 23-jun-2011 Revisionsnummer 2 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalet brug BR0050 Laboratoriekemikalier Firma Oxoid

Læs mere

Revisionsdato 08-apr-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 08-apr-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 09-apr-2014 Revisionsnummer 2 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : SR0174 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CCDA Selective Supplement

SIKKERHEDSDATABLAD CCDA Selective Supplement Klargøringsdato 22-aug-2011 Revisionsnummer 2 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : SR0155 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 23-jun-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug BR0050 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Klargøringsdato / Revisionsdato 27-maj-2016 Version 1

SIKKERHEDSDATABLAD Klargøringsdato / Revisionsdato 27-maj-2016 Version 1 Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produkt kode 981704 SDS

Læs mere

Revisionsdato 08-jun-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 08-jun-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 27-jan-2012 Revisionsnummer 2 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : SR0111 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 04-nov-2010 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CM0057 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Revisionsdato 19-sep-2011 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Revisionsdato 19-sep-2011 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Klargøringsdato 19-sep-2011 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED Revisions Nummer 1 Produktidentifikator Produktnavn Cat No. DDS Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Revisionsdato 03-nov IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig

Revisionsdato 03-nov IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 03-nov-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 1 Produktidentifikator Produktnavn Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 04-apr-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug SR0172 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) Forberedelse dato: 15-jan-2015 Revisionsdato: Revisionsnummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

Revisionsdato 09-apr-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 09-apr-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 30-mar-2012 Revisionsnummer 3 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : F-873S, F-873L, F-873LKF 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 08-apr-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CN0025 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 06-aug-2010 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CM1054 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Revisionsdato 25-apr-2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig

Revisionsdato 25-apr-2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 20-maj-2011 Revisionsnummer 3 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : LP0055 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED 2. FAREIDENTIFIKATION. Klargøringsdato 05-sep Side 1 / 7

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED 2. FAREIDENTIFIKATION. Klargøringsdato 05-sep Side 1 / 7 Klargøringsdato 05-sep-2011 Revisions Nummer 1 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED Produktidentifikator Produktnavn Cat No. TV5003 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 07-nov-2011 Revisionsnummer 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. R62046 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier Firma REMEL

Læs mere

Revisionsdato 30-aug-2016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 30-aug-2016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 17-jul-2013 Revisionsnummer 2 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : CM0881 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Calibrator IgE IgA IgG Control IgE IgA IgG general

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Calibrator IgE IgA IgG Control IgE IgA IgG general Revisionsnummer 2 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Revisionsdato 31-mar-2016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 31-mar-2016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 09-jul-2010 Revisionsnummer 4 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : BP906-5 Synonymer Kanamycin monosulfate

Læs mere

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION Klargøringsdato 01-maj-2012 Revisionsnummer 1 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Produktnavn Cat No. CM0981 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 17 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : 14-4228-01 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 12-maj-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug R40100 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION Klargøringsdato 27-okt-2010 Revisionsnummer 2 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Produktnavn Cat No. CM1084 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 27-okt-2010 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CM1084 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH Klargøringsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. CM0866 Dansk PR-nr: 1656395 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 08-feb-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. CM0949 Dansk PR-nr: 2209036 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Revisionsdato 30-nov IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig

Revisionsdato 30-nov IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 12-dec-1997 Revisionsnummer 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Produktnavn Cat No. AA/2063/17 Synonymer None Relevante identificerede

Læs mere

Revisionsdato 21-jun IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 21-jun IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 15-jun-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug SR0091 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 13-jul-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CM0964 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 05-okt-2010 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug FT0401 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Klargøringsdato 12-jul-2011 Revisionsdato 23-jun-2014 Revisionsnummer 3 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Klargøringsdato 12-jul-2011 Revisionsdato 23-jun-2014 Revisionsnummer 3 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 12-jul-2011 Revisionsnummer 3 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalet anvendelse R21524 Laboratoriekemikalier Virksomhed

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 3 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : 10-9264-10 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 17-mar-2011 Revisionsnummer 2 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : R62060 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier Firma REMEL

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Laboratoriekemikalier Ingen information tilgængelig

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Laboratoriekemikalier Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 12-sep-2013 Revisionsnummer 2 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : DR0420 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 04-nov-2010 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug LP0200 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Revisionsdato 23-nov-2012 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig

Revisionsdato 23-nov-2012 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 19-okt-2010 Revisionsnummer 2 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Produktnavn Cat No. CM1141 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 18 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : 14-4346-23 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

Revisionsdato 10-jun-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 10-jun-2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 11-jan-2013 Revisionsnummer 2 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : CM1002 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 05-dec-2011 Revisionsnummer 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug DR0525 Laboratoriekemikalier Firma REMEL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF Forberedelse dato: 24-sep-2012 Revisionsdato Revisions Nummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Revisionsdato 01-aug IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Revisionsdato 01-aug IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Klargøringsdato 01-aug-2011 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED Revisions Nummer 1 Produktidentifikator Produktnavn Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Revisionsdato 17-jul-2013 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 17-jul-2013 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 17-jul-2013 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : CM0851 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

Revisionsdato 08-feb IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 08-feb IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. CM0587 Dansk PR-nr: 2209001 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Laboratoriekemikalier Ingen information tilgængelig

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Laboratoriekemikalier Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 12-jul-2013 Revisionsnummer 1 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Cat No. : SR0089 1.2. Relevante identificerede

Læs mere