Resumé for 1. halvår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé for 1. halvår 2015"

Transkript

1 27. AUGUST HALVÅR 2015 Svanevej København NV CVR-nr.: Telefon: Kontaktperson: Ole Steensbro, administrerende direktør Telefon: Internet: Delårsrapport 1. halvår 2015 Resumé for 1. halvår 2015 Koncernens drift for 1. halvår 2015 forløb som forventet, og Nordicom har i perioden realiseret et EBVAT (resultat eksklusive værdireguleringer og skat) på 8,4 mio. kr. (1. halvår 2014: 25,5 mio. kr.). Det realiserede EBVAT i 1. halvår 2015 er 17,1 mio. kr. lavere end det tilsvarende beløb realiseret i 1. halvår 2014, hvilket var forventet og skyldes bl.a. frasalg af ejendomme, renteforhøjelser på selskabets finansielle gæld og rådgiveromkostninger vedrørende den igangsatte restruktureringsproces. Koncernens resultat udgør for 1. halvår ,7 mio. kr. (1. halvår 2014: 24,6 mio. kr.). Tomgangsprocenten (opgjort efter lejeværdi) for strategiske ejendomme udgør i 1. halvår ,7 % mod 13,1 % i 1. halvår Der er i 1. halvår 2015 foretaget værdireguleringer på investeringsejendomme med 16,5 mio. kr. (1. halvår 2014: -3,2 mio. kr.). Værdireguleringerne skyldes ændrede lejeforhold, reguleringer til opnåede salgspriser og andre ejendomsspecifikke forhold. Koncernens egenkapital er negativ med -116,4 mio. kr. pr. 30. juni 2015 (31. december 2014: -136,2 mio. kr.). Periodens samlede pengestrømme androg i 1. halvår ,4 mio. kr. (1. halvår 2014: 72,6 mio. kr.) svarende til en reduktion på 60,2 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Reduktionen skyldes primært, at pengestrømmene i 1. halvår 2014 var positivt påvirket af frasalg af projektbeholdninger. Periodens pengestrømme er, ud over det positive driftsresultat, blandt andet påvirket positivt med 72,6 mio. kr. fra frasalg af investeringsejendomme og med 9,9 mio. kr. fra modtagne indfrielser af pantebreve udstedt i forbindelse med salg af ejendomme. Periodens pengestrømme er påvirket med -68,0 mio. kr. vedrørende afdrag på gæld og -18,1 mio. kr. vedrørende investeringer i forbedringer af ejendomme mv. Nordicom har i 1. halvår 2015 til købere afleveret ejendommen Høje Gladsaxe Centret, Søborg, to mindre investeringsejendomme, fire grundstykker og en ejerlejlighed. Nordicom har den 27. august 2015 solgt ejendommen beliggende Ved Amagerbanen 15 / Amager Strandvej 20-26, København S. Køber er A. G. Holding ApS, der kontrolleres af Jørgen-Erik Witting, der tillige kontrollerer JEW Holding ApS, som ejer 10,4 % af aktierne i Nordicom A/S. Ejendommen overtages den 1. november 2015 og handlen er uden betingelser. Salgssummen, der udgør 55 mio. kr., er på niveau med den regnskabsmæssige værdi af ejendommen pr. 30. juni Ved salget frigøres der likviditet for ca. 27 mio. kr. Nordicom indgik den 30. juni 2015 aftaler om forlængelser af koncernens låne- og kreditaftaler indtil den 31. december Nordicom arbejder fortsat på at afsøge mulighederne for en finansiel restrukturering og har tilknyttet en finansiel rådgiver til at bistå med denne proces. Løsningsmulighederne drøftes løbende med konsultationsudvalget (et udvalg bestående af repræsentanter fra Nordicoms finansielle kreditorer). På nuværende tidspunkt kan Nordicom ikke med sikkerhed vurdere, hvorvidt processen vil føre til et tilfredsstillende resultat. Såfremt det i 2. halvår 2015 ikke lykkes at opnå aftaler, som medfører en reetablering af egenkapitalen, eller der findes en anden form for løsning, vil Nordicoms fortsatte drift være betinget af, at der på anden måde opnås nye aftaler om koncernens finansiering, således at der sikres et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til at gennemføre koncernens drift. Der er således usikkerhed om koncernens fortsatte drift fra og med 1. januar 2016, eller et evt. tidligere tidspunkt, såfremt Nordicoms finansielle kreditorer opsiger bankaftalen. I tilfælde af at bestræbelserne om en restrukturering mislykkes, vil det i høj grad være op til koncernens finansielle kreditorer at træffe afgørelse om Nordicoms fremtid, herunder afklare om der mellem de involverede parter er opbakning til at skabe en løsning, der sikrer koncernens fortsatte drift på såvel kort som langt sigt. For 2015 forventer Nordicom fortsat at opnå et EBVAT i niveauet mio. kr. Resultatforventningerne er baseret på en alt andet lige situation, dvs. baseret på den eksisterende ejendomsportefølje og på de vilkår, der aktuelt gælder for bl.a. rente- og bidragssatser på finansiel gæld. Det forventes fortsat, at arbejdet med at nedbringe tomgangen afleder en positiv effekt på driftsresultatet for Nordicoms endelige resultat for 2015 kan påvirkes væsentligt af udfaldet af restruktureringsprocessen og de afledte omkostninger forbundet hermed. Side 1 af 20

2 Koncernens hoved- og nøgletal Hovedtal 1. halvår 1. halvår Hele året Beløb i kr Resultatopgørelse Huslejeindtægter Nettoomsætning i alt Bruttoresultat Resultat af primær drift Finansielle poster Resultat før værdireguleringer og skat (EBVAT) Periodens resultat Opgørelse af finansiel stilling Investeringsejendomme Investeringer i materielle aktiver Balancesum i alt Rentebærende gæld Egenkapital i alt Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driften Pengestrømme fra investering Pengestrømme fra finansiering Øvrige oplysninger Andel af langfristet gæld af total gæld (%) 57,9 58,5 59,6 Aktiekapital Børskurs, ultimo (kr.) 2,0 2,7 2,1 Aktiekursændring i kurspoint -0,1 0,4-0,2 Antal medarbejdere i koncernen (gennemsnit) Nøgletal 1. halvår 1. halvår Hele året Afkast på investeringsejendomme (% p.a.) 5,7 5,2 5,2 Gennemsnitlig lånerente (% p.a.) 3,4 3,1 3,2 Afkastmarginal på investeringsejendomme (% p.a.) 2,2 2,1 2,0 Forrentning af egenkapital (%) N/A N/A N/A Indre værdi pr. aktie, ultimo (kr.) -9,8-11,1-11,4 Resultat pr. aktie (kr.) 1,7 2,1 1,7 Kurs/indre værdi, ultimo Neg. Neg. Neg. Cashflow pr. aktie (kr.) 1,2 7,1 6,9 Soliditet (%) Neg. Neg. Neg. De finansielle hoved- og nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal Der henvises til koncernregnskabets note 34 i årsrapporten for Side 2 af 20

3 Ledelsens beretning EBVAT i perioden 1. januar 30. juni 2015 Nordicom opnåede i 1. halvår 2015 et EBVAT (resultat eksklusive værdireguleringer og skat) på 8,4 mio. kr. (1. halvår 2014: 25,5 mio. kr.), hvilket er på niveau med ledelsens forventninger for perioden. Det realiserede EBVAT for 1. halvår 2015 er 17,1 mio. kr. lavere end det tilsvarende beløb realiseret i 1. halvår Faldet var forventet og skyldes bl.a.: Færre indtægter som følge af frasolgte ejendomme. Renteforhøjelser på selskabets finansielle gæld. Rådgiveromkostninger vedrørende den igangværende restruktureringsproces. Koncernens egenkapital udgør pr. 30. juni ,4 mio. kr. Nordicom arbejder fortsat på at afsøge mulighederne for en finansiel restrukturering jf. omtalen nedenfor. Det generelle ejendomsmarked, udlejning og ejendomsdrift Markedet for ejendomme med sekundære beliggenheder er fortsat præget af relativ få transaktioner og vanskeligheder med at opnå finansiering. En ellers positiv markedsudvikling for primære ejendomme har således endnu ikke i væsentligt omfang påvirket Nordicom, herunder værdien af koncernens ejendomme, der hovedsageligt har sekundære beliggenheder. Der viser sig dog en stigende investorinteresse for visse typer af ejendomme med sekundære beliggenheder, hvilket vurderes at hænge sammen med en stigning i afkastspændet mellem ejendomme med henholdsvis primære og sekundære beliggenheder samt en generel voksende efterspørgsel på investeringer i ejendomme. Nordicom har stor fokus på at fastholde en stabiliseret ejendomsdrift. Driften af koncernens ejendomme er i 1. halvår 2015 forløbet som forventet. Nordicom oplever i lighed med udviklingen i 2014, at der er større interesse fra potentielle lejere i forhold til tidligere. I overensstemmelse med forventningerne for 2015 er det i perioden lykkedes at forbedre driften ved indgåelse af nye lejekontrakter. Tomgangsprocenten på strategiske ejendomme (opgjort efter lejeværdi) udgør således 11,7 % i 1. halvår 2015 mod 12,8 % i hele Faldet skyldes bl.a., at der i perioden er flyttet nye lejere ind på ca kvm., svarende til ca. 6 % af koncernens samlede etagearealer. Der er på nuværende tidspunkt endvidere indgået lejekontrakter, der medfører indflytning af nye lejere på ca kvm i den resterende del af 2015, hvilket sammen med øvrige igangværende forhandlinger giver forhåbning om, at tomgangsprocenten vil falde yderligere i Nordicom har blandt andet indgået lejekontrakter til indflytning i 2015 på følgende ejendomme: Hejrevej 26-28, København NV: kvm. (kontor). Ringsted Centret, Ringsted: kvm. (butik / kontor). Svendborgvej 275, Odense S: kvm. (butik). Slangerupgade 48 D, Hillerød: kvm. (butik). Engdahlsvej 2 A-B, Herning: kvm. (butik). Tåstrup Stationscenter, Taastrup: kvm. (butik / kontor). Silkeborgvej 102, Herning: kvm. (butik / kontor). Nordicom har også afgang af lejere som følge af opsigelser mm., herunder er en hoteloperatør i en af koncernens ejendomme gået konkurs i juli Nordicom forventer, at det pågældende hotel vil blive genudlejet i løbet af 2. halvår Side 3 af 20

4 Ejendomssalg I overensstemmelse med Nordicoms strategi gennemfører koncernen frasalg af ikke-strategiske ejendomme og ejendomme, som det af hensyn til koncernens situation i øvrigt findes hensigtsmæssige af frasælge. Nordicom har i 2015 afleveret følgende ejendomme til købere: Høje Gladsaxe Centret, Søborg (segmentet Erhvervsejendomme ). Løvegade 4 / Frederiksgade 1, Slagelse (segmentet Udviklingsejendomme og grunde ). Schweizerpladsen 1B, ejerlejlighed 1, Slagelse (segmentet Erhvervsejendomme ). Ros Have 18, Roskilde (1 ejerlejlighed i segmentet Erhvervsejendomme ). Halfdans Vænge, Næstved (4 grundstykker i segmentet Udviklingsejendomme og grunde ). Udover ovenstående salg har Nordicom indgået følgende salgsaftaler med aflevering til køber efter balancedagen: Laguneparken, Næstved (segmentet Udviklingsejendomme og grunde ) købsaftalen er betinget. Elisagårdsvej 4, Roskilde (segmentet Udviklingsejendomme og grunde ). Halfdans Vænge, Næstved (4 grundstykker i segmentet Udviklingsejendomme og grunde ). Ved Amagerbanen 15 / Amager Strandvej 20-26, København S (segmentet Erhvervsejendomme ). Nordicom har ikke erhvervet ejendomme i Organisatoriske forhold Medarbejderantallet i Nordicom er i 2015 reduceret yderligere til 20 medarbejdere mod 22 ved årets indgang, hvilket bidrager til at reducere koncernens kapacitetsomkostninger. Som følge af forventningerne til den fremtidige mængde af udviklingssager har Nordicom i 2015 bl.a. afviklet koncernens udviklingsafdeling. Som oplyst i fondsbørsmeddelelser den 17. juni 2015 og den 30. juli 2015 har bestyrelsesformand Allan Andersen, Mette Lis Andersen og Júlíus Thorfinnsson meddelt, at de ønsker at udtræde af bestyrelsen. Som følge af den igangværende restruktureringsproces og efter anmodning fra nogle af selskabets største aktionærer og konsultationsudvalget har bestyrelsen som oplyst i fondsbørsmeddelelse den 7. august 2015 fundet det hensigtsmæssigt, at valget af nye medlemmer udskydes. Bestyrelsen for Nordicom A/S vil således indtil videre fortsat bestå af bestyrelsesformand Allan Andersen, næstformand Michael Vad Petersen, Júlíus Thorfinnsson og Mette Lis Andersen. Ordinær generalforsamling afholdt den 29. april 2015 I forbindelse med den afholdte generalforsamling i Nordicom A/S den 29. april 2015 blev det vedtaget, at de to medlemmer af selskabets revisionsudvalg hver tildeles et ekstraordinært honorar i 2015 på kr som følge af det meget omfattende ekstra arbejde, der afstedkommes af bestræbelserne på at sikre koncernen finansiering. Honorarerne er udbetalt i 1. halvår På generalforsamlingen blev bestyrelsen samtidigt givet følgende bemyndigelser, som begge udløber pr. 31. december 2016: Bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. (fordelt på stk. aktier á kr. 1 eller multipla heraf) ved tegning af nye aktier i selskabet. Bemyndigelse til ad en eller flere gange at optage lån på op til kr. mod udstedelse af konvertible obligationer, der giver ret til tegning af nye aktier i selskabet, samt at foretage de til konvertering af de konvertible obligationer hørende kapitalforhøjelser. Der henvises i øvrigt til udsendt referat fra den ordinære generalforsamling den 29. april 2015 (se Side 4 af 20

5 Koncernens finansielle situation og usikkerhed om fortsat drift Nordicom indgik den 30. juni 2015 aftaler om forlængelser af koncernens låne- og kreditaftaler indtil den 31. december 2015, hvilket var en forudsætning for at arbejdet med at afsøge mulighederne for en finansiel restrukturering kunne fortsætte. En bankkreditor med en nominel gæld på 190 mio. kr. valgte at udtræde af bankaftalen pr. 1. juli 2015, men bevarede rente- og afdragsvilkår i henhold til bankaftalen. En ny kreditor på et engagement på 114 mio. kr., der tidligere ikke var omfattet af bankaftalen, valgte at tiltræde bankaftalen pr. 1. juli Koncernens finansielle gæld omfattet af forlængelserne udgør følgende: (i mio. kr.) Bankgæld Realkreditgæld 1) I alt Bankaftale Bilaterale aftaler I alt ) Aftaleforlængelserne vedrørende realkreditgæld omfattede ikke udløbstidspunkter for restgælden, idet alle lån i forvejen havde løbetider til den 31. december 2015 eller senere, bortset fra ordinære afdrag. Nordicom havde pr. 30. juni 2015 herudover gæld til finansielle kreditorer for 85 mio. kr., hvor det ikke var nødvendigt at indgå forlængelser, da løbetider og vilkår allerede var aftalt indtil den 31. december 2015 eller senere. Forlængelsen af bankaftalen skete uden væsentlige ændringer af aftalevilkårene, bortset fra: Bankaftalen forpligter fortsat Nordicom til at afsøge mulighederne for en finansiel restrukturering. I forbindelse med forlængelsen af bankaftalen blev konsultationsudvalgets (et udvalg bestående af repræsentanter fra Nordicoms finansielle kreditorer) mulighed for at opsige bankaftalen justeret. I den nye aftaleperiode gælder, at såfremt et medlem af konsultationsudvalget i aftaleperioden finder, at restruktureringsprocessen ikke har udsigt til at føre til et tilfredsstillende resultat, har enhver af de finansielle kreditorer repræsenteret i konsultationsudvalget mulighed for at opsige bankaftalen med 1 måneds varsel, dog tidligt til ophør pr. 1. november I den situation vil de øvrige finansielle kreditorer omfattet af bankaftalen tilsvarende have mulighed for at opsige bankaftalen. Forpligtelsen til at nedbringe Nordicoms bankgæld med fri likviditet ud over en fastsat grænse for koncernens likviditetsbeholdning er suspenderet for likviditet tilvejebragt i 2. halvår Samtidigt er Nordicom givet mulighed for under visse betingelser at anvende overskydende salgsprovenuer tilvejebragt i 2. halvår 2015 til særlige formål, herunder til forbedring af koncernens egenkapital. Forlængelsen af øvrige lån er sket uden væsentlige ændringer af aftalevilkårene. Nordicom arbejder fortsat på at afsøge mulighederne for en finansiel restrukturering og har tilknyttet en finansiel rådgiver til at bistå med denne proces. Løsningsmulighederne drøftes løbende med konsultationsudvalget. På nuværende tidspunkt kan Nordicom ikke med sikkerhed vurdere, hvorvidt processen vil føre til et tilfredsstillende resultat. Såfremt det i 2. halvår 2015 ikke lykkes at opnå aftaler, som medfører en reetablering af egenkapitalen, eller der findes en anden form for løsning, vil Nordicoms fortsatte drift være betinget af, at der på anden måde opnås nye aftaler om koncernens finansiering, således at der sikres et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til at gennemføre koncernens drift. Der er således usikkerhed om koncernens fortsatte drift fra og med den 1. januar 2016, eller et evt. tidligere tidspunkt, såfremt Nordicoms finansielle kreditorer opsiger bankaftalen forinden. I tilfælde af at bestræbelserne om en restrukturering mislykkes, vil det i høj grad være op til koncernens finansielle kreditorer at træffe afgørelse om Nordicoms fremtid, herunder afklare om der mellem de involverede parter er opbakning til at skabe en løsning, der sikrer koncernens fortsatte drift på såvel kort som langt sigt. Der henvises til selskabets årsrapport for 2014 for yderligere oplysninger om den igangsatte restruktureringsproces og Nordicoms finansielle situation, herunder usikkerhed om koncernens fortsatte drift. Side 5 af 20

6 Regnskabsberetning for koncernen Resultat for 1. halvår 2015 Nordicoms resultat udgør 19,7 mio. kr. for 1. halvår 2015 (1. halvår 2014: 24,6 mio. kr.), svarende til en ændring på -4,9 mio. kr. i forhold til 1. halvår Bruttoresultatet i 1. halvår 2015 udgør 68,4 mio. kr. (1. halvår 2014: 81,4 mio. kr.), svarende til et fald på 13,0 mio. kr. Faldet i bruttoresultatet i forhold til samme periode året før skyldes hovedsageligt, at der i 1. halvår 2014 blev realiseret avancer ved salg af projektbeholdninger med 13,7 mio. kr. Huslejeindtægterne udgør i 1. halvår ,1 mio. kr. mod 80,1 mio. kr. i 1. halvår 2014 og er dermed faldet med 5,0 mio. kr. Faldet er en naturlig konsekvens af frasalg af ejendomme i 2014 og Faldet i indtægterne som følge af frasalg modsvares af en stigning i salg af øvrige tjenesteydelser (hoteldrift), færre driftsomkostninger på investeringsejendomme og en lavere tomgangsprocent (opgjort efter lejeværdi) på koncernens strategiske ejendomme, hvor tomgangen i 1. halvår 2015 udgjorde 11,7 % mod 13,1 % i 1. halvår Koncernens kapacitetsomkostninger udgør 18,4 mio. kr. i 1. halvår 2015 mod 16,3 mio. kr. i 1. halvår Stigningen skyldes omkostninger i forbindelse med den igangværende restruktureringsproces. Periodens resultat er positivt påvirket med dagsværdireguleringer på investeringsejendomme med 16,5 mio. kr. i 1. halvår 2015 (1. halvår 2014: -3,2 mio. kr.). Reguleringerne skyldes ændrede lejeforhold, reguleringer til opnåede salgspriser og andre ejendomsspecifikke forhold. Dagsværdireguleringer på gæld til kreditinstitutter har i 1. halvår 2015 påvirket resultatet negativt med -0,2 mio. kr. (1. halvår 2014: 6,9 mio. kr.). Nordicoms samlede finansielle driftsposter udgør i 1. halvår 2015 netto -41,6 mio. kr. (1. halvår 2014: -39,6 mio. kr.), svarende til en negativ ændring på 2,0 mio. kr., der skyldes renteforhøjelser på selskabets finansielle gæld og færre renteindtægter opnået i forbindelse med frasolgte ejendomme i 1. halvår Den negative ændring på de finansielle driftsposter er delvist modsvaret af lavere renteomkostninger som følge af reduktion af gæld i forbindelse med frasalg af ejendomme. Balance pr. 30. juni 2015 Nordicoms balancesum pr. 30. juni 2015 udgør 2.359,5 mio. kr. og er reduceret med 36,2 mio. kr. i forhold til balancesummen pr. 31. december Reduktionen skyldes primært salget af ejendommen Høje Gladsaxe Centret, Søborg. Langfristede aktiver udgør pr. 30. juni ,9 mio. kr. (31. december 2014: 2.195,4 mio. kr.), og kortfristede aktiver udgør 199,7 mio. kr. (31. december 2014: 200,4 mio. kr.). Der er i 1. halvår 2015 afholdt udgifter til forbedringer af ejendomme med 18,1 mio. kr. Nordicom har i 1. halvår 2015 til købere afleveret ejendommen Høje Gladsaxe Centret, Søborg, to mindre investeringsejendomme, fire grundstykker og en ejerlejlighed. Egenkapitalen pr. 30. juni 2015 udgør -116,4 mio. kr. (31. december 2014: -136,2 mio. kr.), hvilket er en forbedring på 19,7 mio. kr., som kan henføres til resultatet for 1. halvår Gæld til kreditinstitutter udgør pr. 30. juni ,8 mio. kr. (31. december 2014: 2.466,4 mio. kr.), der fordeler sig med henholdsvis 1.406,1 mio. kr. (58 %) på langfristede forpligtelser og 999,7 mio. kr. (42 %) på kortfristede forpligtelser. Der er i 1. halvår 2015 indfriet finansiel gæld med 61,0 mio. kr. (netto) som følge af frasalg af ejendomme, frasalg af projektbeholdninger, ordinære afdrag og tilbagebetalinger af lån med overskydende likviditet i henhold til Nordicoms bankaftale. Pengestrømme for 1. halvår 2015 Pengestrømme fra driftsaktivitet for 1. halvår 2015 udgør 14,3 mio. kr. (1. halvår 2014: 84,1 mio. kr.), svarende til en reduktion på 69,8 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Reduktionen skyldes primært likviditetseffekten af frasalg af projektbeholdninger i 1. halvår Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgør i 1. halvår ,4 mio. kr. (1. halvår 2014: 3,9 mio. kr.). Pengestrømme fra investeringsaktivitet er i 1. halvår 2015 påvirket positivt med 72,6 mio. kr. fra salg af investeringsejendomme samt med 9,9 mio. kr. fra indfrielse af pantebreve udstedt i forbindelse med salg af ejendomme. Periodens likviditetseffekt af forbedringer i ejendomme mv. udgør -18,1 mio. kr. (1. halvår 2014: -11,9 mio. kr.). Side 6 af 20

7 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgør i 1. halvår ,2 mio. kr. (1. halvår 2014: -15,5 mio. kr.), og skyldes tilbagebetalinger af lån ved frasalg af ejendomme, ordinære afdrag og tilbagebetaling af lån med overskydende likviditet i overensstemmelse med bankaftalen. Koncernens likvide beholdninger udgør 57,2 mio. kr. pr. 30. juni 2015 mod 44,7 mio. kr. pr. 31. december Segmentoplysninger Nordicom opdeler koncernens ejendomme i henholdsvis: A. Strategiske ejendomme. Erhvervsejendomme. B. Ikke-strategiske ejendomme. Udviklingsejendomme. Boligejendomme og hoteller. Segmenternes drift er i 1. halvår 2015 forløbet som forventet. Regnskabsmæssige oplysninger om segmenterne fremgår af delårsrapportens note 2. Begivenheder efter balancedagen Nordicom har den 27. august 2015 solgt ejendommen beliggende Ved Amagerbanen 15 / Amager Strandvej 20-26, København S. Køber er A. G. Holding ApS, der kontrolleres af Jørgen-Erik Witting, der tillige kontrollerer JEW Holding ApS, som ejer 10,4 % af aktierne i Nordicom A/S. Ejendommen overtages den 1. november 2015 og handlen er uden betingelser. Salgssummen, der udgør 55 mio. kr., er på niveau med den regnskabsmæssige værdi af ejendommen pr. 30. juni Ved salget frigøres der likviditet for ca. 27 mio. kr. Salget vil, som følge af at ejendommen giver et driftsmæssigt overskud, påvirke koncernens EBVAT (resultat før værdireguleringer og skat) i 2015 negativt med ca. 0,2 mio. kr. En hoteloperatør i en af koncernens ejendomme er gået konkurs i juli Det pågældende lejemål har et areal på ca kvm. Nordicom forventer, at hotellet vil blive genudlejet i løbet af 2. halvår Der er fra balancedagen og frem til datoen for aflæggelse af denne delårsrapport herudover ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af delårsrapporten. Usikkerhed ved indregning og måling I forbindelse med aflæggelsen af delårsrapporten foretager ledelsen en række skøn og vurderinger, der har betydelig indflydelse på delårsrapporten, herunder vedrørende forudsætning om fortsat drift, dagsværdi af investeringsejendomme, klassifikation af ejendomme, dagsværdi af pantebreve, udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser, dagsværdi af gæld til kreditinstitutter og nedskrivningstest på domicilejendomme. Da der er tale om skøn, knytter der sig usikkerhed til de nævnte forhold og poster. Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn på grund af ændringer af de forhold, der lå til grund for de respektive skøn. Der henvises til koncernregnskabets note 1 i årsrapporten for 2014 for yderligere omtale af de nævnte vurderinger, skøn og tilknyttede usikkerheder. Nye og ændrede vurderinger og skøn i 1. halvår 2015 omtales i delårsrapportens note 1. Side 7 af 20

8 Risikofaktorer Som omtalt i selskabets årsrapport for 2014 arbejder Nordicom på at blive et økonomisk sundt porteføljeselskab, hvilket indebærer, at der fortsat pågår finansielle og operationelle tilpasninger af koncernens aktiviteter, hvortil der knytter sig en række risikofaktorer, herunder bl.a. usikkerhed om fortsat drift jf. omtalen i afsnittet Koncernens finansielle situation og usikkerhed om fortsat drift på side 5. For så vidt angår koncernens risici og risikostyring henvises for yderligere beskrivelse til selskabets årsrapport for 2014 (afsnittet Risikofaktorer på siderne 13-14). Der er ikke sket væsentlige ændringer i koncernens risici eller risikostyring i 1. halvår 2015, udover hvad der naturligt følger af, at Nordicom pr. 30. juni 2015 opnåede forlængelser af koncernens låne- og kreditaftaler indtil den 31. december 2015, jf. beskrivelsen i afsnittet Koncernens finansielle situation og usikkerhed om fortsat drift på side 5. Forventninger og andre udsagn om fremtiden Nordicoms væsentligste fokus i øjeblikket er at afsøge mulighederne for en finansiel restrukturering. Arbejdet med denne proces vil fortsætte i den kommende periode, og gennemføres i tæt dialog med Nordicoms konsultationsudvalg (et udvalg bestående af repræsentanter fra 3 af Nordicoms finansielle kreditorer). For 2015 forventer Nordicom fortsat at opnå et EBVAT i niveauet mio. kr. Resultatforventningerne er baseret på en alt andet lige situation, dvs. baseret på den eksisterende ejendomsportefølje og på de vilkår, der aktuelt gælder for bl.a. rente- og bidragssatser på finansiel gæld. Det forventes fortsat, at arbejdet med at nedbringe tomgangen afleder en positiv effekt på driftsresultatet for Nordicoms endelige resultat for 2015 kan påvirkes væsentligt af udfaldet af restruktureringsprocessen og de afledte omkostninger forbundet hermed. Der er herudover usikkerhed knyttet til forudsætningerne for Nordicoms forventede resultater som følge af sædvanlige driftsrisici. Driftsresultatet for 2015 kan særligt påvirkes negativt ved større lejeres fraflytninger, konkurser og lignende, ligesom genforhandling af lejevilkår med eksisterende lejere kan få indflydelse på driftsresultatet. Herudover vil eventuelle frasalg af ejendomme påvirke det forventede EBVAT. Side 8 af 20

9 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar juni 2015 for Nordicom A/S. Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, den 27. august 2015 Direktionen Ole Steensbro Adm. direktør Bestyrelsen Allan Andersen Formand Michael Vad Petersen Næstformand Júlíus Thorfinnsson Mette Lis Andersen Side 9 af 20

10 Resultatopgørelse og totalindkomst 1. halvår 1. halvår Hele året Note Beløb i kr Nettoomsætning Driftsomkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger Af- og nedskrivninger Resultat før værdireguleringer Regulering til dagsværdi, netto Realiserede avancer ved salg af investeringsejendomme Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeles således Moderselskabets aktionærer Periodens resultat Resultat pr. aktie 1,66 2,06 1,71 Udvandet resultat pr. aktie 1,66 2,06 1,71 Koncernen har ingen Anden totalindkomst, og derfor svarer Periodens totalindkomst til Periodens resultat. Side 10 af 20

11 Opgørelse af finansiel stilling Note Beløb i kr AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Software Materielle aktiver Domicilejendomme Investeringsejendomme Inventar og driftsmidler Finansielle aktiver Pante- og gældsbreve Udskudte skatteaktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Projektbeholdninger Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Pante- og gældsbreve Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Side 11 af 20

12 Opgørelse af finansiel stilling Note Beløb i kr PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Overført resultat Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Udskudt skat Konvertible obligationer Kreditinstitutter Deposita Kortfristede forpligtelser Hensatte forpligtelser Kreditinstitutter Skyldige omkostninger vedr. projekter Leverandørgæld Deposita Anden gæld Forpligtelser i alt Passiver i alt Side 12 af 20

13 Opgørelse af egenkapital Beløb i kr. Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Opgørelse af egenkapital for 1. halvår 2015: Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst i perioden Periodens resultat Totalindkomst i perioden Egenkapital pr. 30. juni Opgørelse af egenkapital for 1. halvår 2014: Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst i perioden Periodens resultat Totalindkomst i perioden Egenkapital pr. 30. juni Side 13 af 20

14 Opgørelse af pengestrømme 1. halvår 1. halvår Hele året Note Beløb i kr Resultat af primær drift Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v Ændring i projektbeholdninger, netto Ændring i øvrig driftskapital Pengestrømme vedrørende primær drift Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Pengestrøm fra driftsaktivitet i alt Pengestrøm fra investeringsaktivitet Forbedringer af investeringsejendomme Salg af investeringsejendomme Køb af øvrige materielle aktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Provenu fra optagelse af gæld hos kreditinstitutter Afdrag på gæld til kreditinstitutter Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt Periodens pengestrøm i alt Likvide beholdninger pr. 1. januar Likvide beholdninger pr. 30. juni Side 14 af 20

15 Noter Note 1 - Anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og risici m.v. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Delårsrapporten aflægges i danske kroner (DKK), der er modervirksomhedens funktionelle valuta. Bortset fra nedenstående er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til årsrapporten for Der henvises til koncernregnskabets note 34 i Nordicoms årsrapport for 2014 for den fulde beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Ændring af anvendt regnskabspraksis Nordicom har implementeret de standarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft i EU for Ingen af disse har påvirket indregning og måling i Regnskabsmæssige vurderinger og skøn For årets første 6 måneder er der foretaget dagsværdireguleringer på investeringsejendomme med 16,5 mio. kr. (1. halvår 2014: -3,2 mio. kr.). Reguleringerne skyldes ændrede lejeforhold, reguleringer til opnåede salgspriser og andre ejendomsspecifikke forhold. Der er i delårsrapporten for 1. halvår 2015 herudover ikke foretaget væsentlige nye regnskabsmæssige vurderinger eller ændringer af regnskabsmæssige skøn i forhold til årsrapporten For en beskrivelse af væsentlige regnskabsmæssige vurderinger og skøn henvises til koncernregnskabets note 1 i årsrapporten for 2014, herunder vedrørende koncernens værdiansættelser af investeringsejendomme, der er baseret på normale ejendomstransaktioner uden hensyntagen til Nordicoms særlige finansielle situation. Side 15 af 20

16 Note 2 - Segmentoplysninger Beløb i kr. Erhvervsejendomme Udviklingsejendomme og grunde Boligejendomme og hoteller I alt 1. halvår 2015: Omsætning til eksterne kunder Intern omsætning Segmentresultat Segmentaktiver halvår 2014: Omsætning til eksterne kunder Intern omsætning Segmentresultat Segmentaktiver halvår halvår 2014 Afstemning af periodens resultat før skat: Segmentresultat før skat Renteindtægter, pante-/gældsbreve Fælles administrationsomkostninger Dagsværdiregulering af gæld og pantebreve Finansielle poster Resultat før skat Side 16 af 20

17 Note 3 - Sæson Koncernens aktiviteter har i lighed med tidligere år ikke været påvirket af sæson- eller konjunkturudsving i delårsperioden. Note 4 - Nettoomsætning 1. halvår 1. halvår Hele året Beløb i kr Huslejeindtægter Salg af øvrige tjenesteydelser Salg af tjenesteydelser i alt Salgssummer, projektbeholdninger Renteindtægter, pante- og gældsbreve Salg af varer Note 5 - Driftsomkostninger 1. halvår 1. halvår Hele året Beløb i kr Driftsomkostninger, investeringsejendomme Driftsomkostninger, projektbeholdninger Driftsomkostninger, øvrige tjenesteydelser Vareforbrug Note 6 - Regulering til dagsværdi, netto 1. halvår 1. halvår Hele året Beløb i kr Dagsværdiregulering, investeringsejendomme Dagsværdiregulering, pantebreve Dagsværdiregulering, prioritetsgæld og bankgæld Note 7 - Realiserede avancer ved salg af investeringsejendomme 1. halvår 1. halvår Hele året Beløb i kr Salgssummer, investeringsejendomme Ejendommenes regnskabsmæssige værdi ved salg mm Side 17 af 20

18 Note 8 - Skat Den i resultatopgørelsen indregnede skatteomkostning for regnskabsperioden er beregnet med udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat før skat og en estimeret effektiv skatteprocent for koncernen som helhed for Den estimerede effektive skatteprocent for 2015 udgør 20,3 % (pr. 30. juni 2014: 16,5 %). Note 9 Aktiver bestemt for salg Pr. 30. juni 2015 præsenterer Nordicom 3 investeringsejendomme som aktiver bestemt for salg i balancen. Ejendommene er solgte, heraf en på betinget salgsaftale, og afleveres til køberne efter balancedagen. Nordicom forventer, at de pågældende salgsbetingelser opnås. Hovedtal for aktiver bestemt for salg 30. juni 30. juni 31. december Beløb i kr Investeringsejendomme Aktiver bestemt for salg Note 10 - Investeringsejendomme 30. juni 30. juni 31. december Beløb i kr Regnskabsmæssig værdi pr. 1. januar Omkostninger afholdt til forbedringer Regulering til dagsværdi, netto Afgang ved salg Reklassifikation til aktiver bestemt for salg Reklassifikation fra aktiver bestemt for salg Regnskabsmæssig værdi i alt Koncernen har pr. 30. juni 2015 indgået aftaler, der forpligter koncernen til at vedligeholde og istandsætte ejendomme. Resterende forpligtelser for de omfattede arbejder udgør 4 mio. kr. pr. 30. juni 2015 (30. juni 2014: 8 mio. kr.). Note 11 - Eventualforpligtelser og eventualaktiver I forbindelse med salg af en ejendom i 2015 har Nordicom betinget sig en merpris for ejendommen, såfremt køber videresælger den pågældende ejendom med overtagelse tidligere end den 1. april Merprisen udgør den del af den kontante købesum, der overstiger Nordicoms salgspris tillagt 1 mio. kr. Nordicom betragter den potentielle merpris som et eventualaktiv. Der er herudover ikke sket væsentlige ændringer i eventualforpligtelser eller i eventualaktiver siden årsrapporten for 2014, hvortil der henvises. Note 12 - Kapitalforhold For en beskrivelse af Nordicoms finansielle situation, forlængelse af bankaftalen og øvrige låneaftaler pr. 30. juni 2015, den igangsatte restruktureringsproces samt usikkerhed om fortsat drift henvises til omtalen heraf i afsnittet Koncernens finansielle situation og usikkerhed om fortsat drift i ledelsesberetningen på side 5. Koncernens rentebærende gæld er i 1. halvår 2015 nedbragt med 61 mio. kr. (1. halvår 2014: 143 mio. kr.), hvilket i det væsentligste skyldes indfrielser i forbindelse med salg, ordinære afdrag og tilbagebetaling af lån med overskydende likviditet i henhold til Nordicoms bankaftale. I juli 2015 er den rentebærende gæld i overensstemmelse med bankaftalen nedbragt med yderligere 23 mio. kr. med likviditet tilvejebragt ved frasalg af ejendomme i 1. halvår Likvide beholdninger udgør pr. 30. juni mio. kr. (30. juni 2014: 113 mio. kr.). Koncernen har ingen uudnyttede kreditfaciliteter, udover fast oprulning af renter i den eksisterende bankaftale. I 1. halvår 2015 har Nordicom oprullet renter med i alt ca. 7 mio. kr. De resterende renteoprulninger i 2015 forventes at udgøre ca. 6 mio. kr. Side 18 af 20

19 Note 13 Finansielle instrumenter Dagsværdien af pantebreve opgøres ved brug af en værdiansættelsesmodel, der dels er baseret på observerbare markedsdata (kurs på realkreditobligationer med samme rente og løbetid) og dels på vurderinger af pantebrevets prioritetsstilling sammenholdt med pantebrevdebitors bonitet. Dagsværdien af realkreditgæld er fastsat på baggrund af dagsværdien på de underliggende obligationer korrigeret for et skøn over ændringer i koncernens kreditværdighed. Dagsværdien af koncernens gæld til pengeinstitutter er baseret på renten for de specifikke lån under hensyntagen til lånets kreditrisiko, herunder en vurdering af sikkerheden, der er stillet for lånet, samt ændringer i koncernens kreditværdighed. Såfremt gælden er fastforrentet, er dagsværdien opgjort til nutidsværdien af fremtidige afdrags- og rentebetalinger ved anvendelse af den aktuelle rentekurve udledt af de aktuelle markedsrenter. For gæld til realkredit- og pengeinstitutter med et anfordringselement udgør dagsværdien dog ikke et beløb, der er mindre end det beløb, der skal betales på anfordring. Koncernens finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi, er klassificeret på følgende 3 niveauer i dagsværdihierarkiet: Niveau 1: Baseret på noterede priser (ikke-justerede) på aktive markeder for identiske aktiver eller forpligtelser. Niveau 2: Baseret på andre input end noterede priser, som er observerbare for aktivet eller forpligtelsen, enten direkte (som priser) eller indirekte (afledt af priser). Niveau 3: Baseret på data, som ikke er observerbare i markedet. Dagsværdihierarki: Beløb i kr. Regnskabsmæssig værdi (dagsværdi) Niveau 1 Niveau 2 Niveau juni 2015 Pante- og gældsbreve Finansielle aktiver i alt Kreditinstitutter Finansielle forpligtelser i alt juni 2014 Pante- og gældsbreve Finansielle aktiver i alt Kreditinstitutter Finansielle forpligtelser i alt Det er koncernens politik at indregne overførsler mellem de forskellige niveauer fra det tidspunkt, hvor en begivenhed eller ændring i forholdene medfører, at klassifikationerne ændres. Der er i regnskabsperioden ikke foretaget overførsler mellem niveau 1 og 2, og de anvendte værdiansættelsesmetoder er uændrede i forhold til Ved opgørelse af dagsværdi af koncernens gæld i henhold til dagsværdihierarkiets niveau 3 foretages der korrektion for koncernens egen kreditværdighed under hensyntagen til gældens retsstilling (evt. ved en konkurs), og at hovedparten af aktiverne måles til dagsværdi. Der inddrages således ikke direkte forudsætninger om diskonteringsfaktor m.v. ved måling af gæld til kreditinstitutter i henhold til dagsværdihierarkiets niveau 3. Side 19 af 20

20 Note 13 Finansielle instrumenter (fortsat) Kreditinstitutter målt til dagsværdi i balancen baseret på værdiansættelsesmetoder, hvor væsentlige input ikke er baseret på observerbare markedsdata (niveau 3): 30. juni 30. juni 31. december Beløb i kr Regnskabsmæssig værdi pr. 1. januar Gevinst(-)/tab i resultatopgørelsen Indfrielser Overførsel til niveau Overførsel fra niveau Regnskabsmæssig værdi i alt Gevinst(-)/tab i resultatopgørelsen for forpligtelser, der besiddes ultimo perioden Gevinst/tab vedrørende kreditinstitutter målt til dagsværdi indgår i posten Regulering til dagsværdi, netto i resultatopgørelsen. Gæld til kreditinstitutter målt til dagsværdi overføres til/fra niveau 3 i dagsværdihierarkiet, afhængigt af om dagsværdien af lånene indeholder en korrektion for koncernens egen kreditværdighed. Ændringer i dagsværdier for gæld til kreditinstitutter og pantebreve fremgår af note 6. Der har ikke i delårsperioden været ændringer i koncernens forhold eller de finansielle markeder, som i væsentlig grad påvirker de informationer, der fremgår af årsrapporten for 2014 vedrørende finansielle risici og finansielle instrumenter. For finansielle instrumenter, der ikke måles til dagsværdi, vurderes den regnskabsmæssige værdi at udgøre en rimelig tilnærmelse af dagsværdien bortset fra konvertible obligationer med en regnskabsmæssig værdi på 50 mio. kr. (30. juni 2014: 49 mio. kr.), hvor dagsværdien vurderes at være tæt på 0 kr. Note 14 - Nærtstående parter Nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter Nordicoms bestyrelse og direktion samt disse personers nære familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere virksomheder, hvori denne personkreds udøver bestemmende indflydelse samt virksomheder, der har betydelig indflydelse i Nordicom. Medlemmer af moderselskabets direktion og bestyrelse er i perioden vederlagt således: 1. halvår 1. halvår Hele året Beløb i kr Bestyrelseshonorar Direktion, gage mv Der har herudover ikke været transaktioner mv. med nærtstående parter i perioden. Side 20 af 20

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordicom A/S www.nordicom.dk

Nordicom A/S www.nordicom.dk Årsrapport // 2014 Selskab: Nordicom A/S Svanevej 12 2400 København NV CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk E-mail:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Delårsrapport 2009, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2009, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 12 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 14 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB

DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB INDHOLD Beretning Ledelsesberetning................. 3 Regnskab Opgørelse af totalindkomst........... 4 Opgørelse af finansiel stilling........... 5 Opgørelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15 Copenhagen Capital A/S Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby CVR-nr.: 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 22. august 2014

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere