-HOTELLER i AAKIRKEBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-HOTELLER i AAKIRKEBY"

Transkript

1 s E GÆSTGIVERTER -HOTELLER i AAKIRKEBY BEVÆRTNINGER PENSIONAT gennem tiderne Tidligt var Aakirkeby en god og velbesøgt handelsby, hvor bønder og fiskere drog til for at sælge og købe. Der var siden 1830 fastlagt store markedsdage første fredag i aprir og oktober.0g byen var fast valgsted for Bornholms 2' valgkreds. Der var et aktivt kulturliv med literære, musikalske, regiliøse og sportslige arrangementer med slore tilstrømninger, Så det er ikke underligt, der h?r været grobund for et rigt beværtnings-, kro- og hotelliv. Ja måske et somendog, induil beværterloven af 10 maj gtz, var af mere el1er mindre lyssky- og smugkroagtig karlakter. ude på vesterbro ( nuværende storegade 29, FLORA ) havde gæstgiveq skomager..lohan 01sen fra 1875 sit gæstgiveri. Det brev senere 1 L9LZ ovefe e-f-å-f-iitp.rasmussen og i folkemunde kaldr Kå1 Razmesa, Han, der oprindelig var landpost og gæstgiver, havde tidlj-gere haft beværtning i ejendommen Østergade 2L ( Davidsskolens ), hvor han havde tient så godt, BL han kunne købe Bjergegård i VesLrmarig, Men lysten til gæslgiverierhvervet trak mere end landlivet, så han flyttede tilbage ti1 byen igen. Beværtningen lukkede først i tyverne. I ejendommen Storegade 25 havde blikkenslager, glarmesler Julius Georg Jakobsen beværtning f ra Den blev drevetrr_ih?f det populære nevn Sjæg.jho11ed. Der:efter blev ejendommen anvendt ti1 forskellige forretninger, men i 2001 blev den købt af E.E.rnves! og slået sammen med storegade 23. Man byggede til mod syd, og i bygningen blev indretlet byens nye værtshus Oliver Pub. På Torvet 4, der hvor skomager Elon Hansen L L923 opførte sin nye forretning og beboelse, 1å ridligere et 1i11e bindingsværkshus, kardet vi1la }{3:r.., som i 1863 var blevet f lyltet hertil f ra sin oprindeffifllacering midt på Torvet. r detre hus drev graver Jakobsen sin beværlning, med en ideel beliggenhed på de store torvedage. Skæg nok blev ejendommen overtaget, nedrevet og ny genopført ti1 andet formå1 af Elon Hansen, der var j-vrig afholdsmand. Storegade 25 og 29 ; Torvet 4 Vil1a Marie * " " : -;. r : - a'i,-. "; l:l-^1".-, rr - i 1.

2 * En tredje gæstgiver Jakobsen var trommesrager JakbbseJ af Jernbanegade og svanekegade ( nu "edrever ). Han,H*ffia for, at han drog ud på gårdene og med sine damer sørgede for beværlningen ved aktioner, fester og ba11er. En slags datidens Diner transportable. Der kunne jo være en kold tjans, at stå i en vognport og servere, men så lunede han sig på en d.ram. En dag kom.r, h9,!i1 ham og sagde. " Du er io fuld r' - " Ja fujler e j" mæn del går å maj ijæn, men du e dommer, å de går arri å å"j dåmme,,. Mad.vieq gæptc}j.g.ir 1å f ra 1900 LqlT i e j endommen Eskildsgade 16 og havde skænkestue, hvor nu garnforretningen Zik-Zak har forretning. Her var også et 1oka1e, hvor Frelsens Hær holdt deres mød.er, så der kunne fra rid ti1 anden give lejrighed til noget uro, når nogen tog fejl af hvilken dør de skulle ind ad. På hjørnet af Østergade ob Eskildsgade, hvorpå guldsmed Keld Carlsens nuværende forretning er indrethet.*, havde værtshusholder Michael Hansen Lau fra lbtz LBg4 sin beværtning, der cik under naynet Ruho1led. 0g mellem Ruholled og Kanns horel 1å lg f ortæ1les, at _når kuskene havde sat he gik de selv ind ti1 Jæppa væst og fik en dram og et spil kort. Når så dertil kom, at man også havde hotel Rønne, Kanns hotel.og JernbanehoLellet samt Højskolehjemmet,samt at man også kunne kø[e brændevin og øl på bryggeriet hos bry!ger Hans JespÅrsen, så må man sige: Det krævede nogle robuste mandfolk, ofl de vile besøge alle steder på en tur gennem byen fra vesl til øst.. Det ef så Torvet 2 ( Billenbergs forreening ) ejedes oprindelig af Jens Hammer r 1864 opførre han en sidebygning på 5 fag med kælder langs Torvegade. Det må være denne byening frvoii stue;tagefi over kælderen omtales som Hemmels_sal, og hvor man på markeds- åg valgdage dansede den hele lange nailleg tror dog i-tte, der var egentlig Cæitgiveri. Det var derimod de forskellige gæstgivere i byen, der på skift rog sig af beværrningen, ligesåm åe o[så gjorda det ved de f esler og ba1ler, der blev holdt. i f o."er1.!-q.æ-h-gsc, Østergade 12. Det var blevet opført L r9ll og hvorefter det blev Aakirkeby skoles gymnastiksal "ffi; og idag er Davj-d skolens s1øj dsal Trommeslager Jakobsens i1;,i-l ',i: ''rr u,.: ai Er EI TE $:q '' ' :.ar\ Ii!::...l.l'.1t,. Ruholled Jæppa Væstes Kanns hotel i Eski.Ldsgade

3 * E I 1938 overtoc Sace Albert Mgrtensen hotel1et. Han og hans kone drev det vider e T.av?e to børn Svend Aage og Anne Lise hvilkee gav nye legekammerater omkring Torvet. 5ærlig mindes jeg Svend Aage, som en kær.kommen forstærkning på fodboldsholdet og i mange åc er kendt målmand på Vikings divisionshold. I 1951 til 1977 var E11en og -Ingvald Rasmussen værtspar. De ændrede navnet ti1 Cafe Rønne og ffidere med hjælp af deres trofaste servitrice Helga Simonsen. Hotel Rønne blev altid regnet for et pænt værtshus, hvor byens borgere godt kunne snuppe sig en bitt.er og en øl, Philip og jeg morede os ofte ved" fra farmoders vindue at s, hvordan de forskellige byboere, ofte flere gange om dagen, kom gående hen ad gaden, og så hvips ind gennem porten, for straks efter komme ud igen og hastigt i1e hjemefter for at fortsætte på værkstedet efter den 1i11e opstrammer, i den tro at ingen, hverken konen elier andre, havde lagt mærke til det Fra 1977 har der været forskellige ejere, som blandt andet ændredg navnet til Torvekroen. Man forsøgte sig med at tiltrække et ungt publikumrtil med musik og dans i sa1enl den gamle borgerlige kroog værtshusstemning forsvandt og i L996 overtog møbelhandler Ernst Madsen ejendommen ti1 salgslokaler for. HTH-køkkenelementer i stueetagen og udlejningslejligheder på første sai. Østergade 9 blev oprindelig i 1875 bygget som forskole for 1ærer Men blev nedlagt i 1897, hvorefter den blev Højskolehjem, der i 1908 blev udvidet med en stor sal og nogle udlejningsværelser på loftsetagen. Ejerne var Marie MichelI. Pedersen og Karen Nielsen. I L925 overtog AsLa Marie og Andreas Jensen hotellet og drev det indtil 1953rhvor Johs Due Lund og hang kone Bodil Lund kom ti1. Hun havde i flere år virket som kogekone ved byen og omegnens privatc,fester, ved hvilke hun var kendu for sin gode mad. I L957 blev der bygget en scene ti1 salen, og man overtog de kuliser jeg siden tg47 havde anvendt i min kuliseudlej ningsforretni-ng. Fra L97o var værten Jørn-Erik Nielsen. 0g i 1986 blev det overtaget af Ruth Hansen og Gunver Sylvest Pedersen, som Mads Mathias Smidt-s friskole. totalt ændrede indretningen og navneændrede ti1 Tanterne. Efter forskellige ejerskift i 90-erne blev det i 2oo2 købt af naboen, den kristne friskole Davidskolen, der atter bruger bygningerne ti1 friskole aktiviteter, som de oprindelig var bygget ti1. Bortset fra de 5-6 aftener om årt i 50-erne og 6o-erne hvor Aakirkeby Aftenunderholdning afholdt deres balfester, har Højskolehjemmet været et sled, hvor man opføre sig med maner. Her fik man kaffe med kringle og lagkage, og måske en sjus e1ler ø!. Høj skolehj emmet

4 a- 11 E Før århundrede skiftet 1900 var Aakirkebys største og,"u, modæne hotel - Rønne i Storegade 3. På stedet hvor det ligger, boede_j_ql Hansen Rønne, der sammen med sit avlsbrug også var gæstgiver. Hans?æter ffirønne, der blev gift.med Rasmus Hansen fra Tåsinge, arvede'gæstgiveriet, og sammen opførte de så i 1887 den store toetages bygning, hvor hotellet fik ti1 huse, opkaldt efter faderen Rønnes Hotel, senere ændret til Hore1.&ønnq. Da hendes mand døde i 1899 giftede hun sig igen i 1901 med ingeni-ør Holger Alfred Hansen, der var kommel Eil øen, som leder af arbejdet med anlæg af Rønne Nexøbanen for entreprenørfirmaet Hoffmann, Hansen og Co. Hotellet blev opført i to etager med restauration, køkken og mødevære1se i stueetagena og 5 værelser for udlejning ti1 gæster samt en stor sal på førstesalen. Med sine gode forhold blev det snart her, at byens borgere tog hen, når der skulle festes. Her holdt Håndværkerforeningen sine festligheder. Her holdt mejeriet BrodaI ti1 når der skulle udbetales mælkepenge til leverandørerne, Her gik man hen når der skule betales brandforsikring e11er Kreaturforsikring el1er slcyld til udmarken. Aaker sogneråd holdt alle sine møder herl man havde jo ikke noget kommunekontor før i g her mødtes man rned venner og naboer t.il en sypren kage og en r, øl, set veret af Lise med et smil og et!t Vassego tt. Hun var en trofast og pålide1ig serveringsjomfru på hoeellet i 45 år fra tidlig formiddag ti1 sen aften året rundt alle ugens dage, indtil hun i 1933 ikke kunne mere, så en anden måtte overtage hendes plads. " Ska vi ikke så ind til Lise og få, en genstand ", " Vi mødes hos Lise iaften - Mødet er hos Lise ". Vi boede jo lige overfor hotel Rønne og kunne let fø1ge med i hvad, der foregik og hvem der færdedes der.0g vi havde den fri-hed, at vi måtte gå gennem porten og gården ud til vejen sydfor ( nu Præstevænget ), hvor der var en Lørreplads, som mine foræ1dre benyttede til deres vasketøj, og herude 1å også min fars og mors have med grj-sehus ( idag en del af Krydderurtehaven ). 0fte vinkede el1er talte vi så med fru Hansen, der stod i køkkendøren og fik sig et 1il1e hvil og lid, fri-sk luft. 0g det skete, at vi kom med ind for at hilse på ingeni.øren, som hr Hansen altid blev ka1dt. Han sad dagen lang i sin lænestol i den lille stue ud mod gården bag ved restaurationen og læste e1ier bare nød solen, der skinnede ind fra syd. Det blev nu ikke så meget snak, for han var meget tunghør og måtte sætte en stor tragt ti1 ørex for at lytte. Men jeg tror han nød os, bare vi U-haf ffrifip havde af onkel Valdemar fået en Foxterrief var der. " Kvik " og denhavde efterhånden fået den tanke, at hvad drengene måtte, det måtte den også. Så en dag styrtede den også over gaden lnd gennem porten og ind i fru Hansens køkken og haps, fat i en slor flæskesteg, hun havde,bjort klar be afsted med den, stor ståhej, skæ1d ud og I:r bank til os drenge. {s ii* tjl Far måtte betale en (.4 irl ny steg. Glemmer det aldrig ';:. ',l ;fi $'tt:; :.tri.å i; &48'l '{:ii-"1 r :::r'",. -:f- -.;'-----^i-;: F-HCI

5 * Ejendommen, der oprindelig 1å på grundene, som idag er'nr4 og i Eskildsgade, ejedes fra 1854 af købmand ab, gæstgiu.. Rasmus Petersen. som det fremgår af skattelisten':fjr-aakirkeby kommu i 1890, har det været en betydelig virksomhed, idet han står førl som nr 4 med en anslået ind'tægt på 3550,- kr og en heri sat skat på 95,25 kr. Kun overgået af købmand H.c.Kofoed, køb mand Ludvig Dam og læge G.Behncke, medens f.eks. pastor Mariu Jensen kun er anslået ti-r 800,- kr og skat Lz,T5 [r. Gæstgive var tidligt et anerkendt sted og er allerede omtalt i p.håube rej se f ører I' Bornholm i Billeder og Text ', f ra LBTg t blandt øe L2 nævnte hoteller og gæstgiverier: llaakirkeby. R.perersen: llværeise rn, Kaf f e 1kr. 35 llmiddag 1 kr. 35. r 1895 overtoges ejendommen af Johan carl Frederik Kann, der fra at have været mejeribestyrer i poulsker. Han rev den otte bindingsværksbygning mod gaden ned og opførte den nuværende g murede 2 etagers hotelbygning i 1896 og kaldte den Kanns Hote På et senere tidspunli:t omkring LgO4 opf ørte f rk _Gertrud Munck, der havdeoverta8ethote11etiår1900,de''storeffi1vis på grunden, hvor værtshusholder Jæppa Vesth nu nedrevne hus havde liggel. Efter opførelsen af salen med scene var der nye mulighede.r. og et kulturelt 1iv blomstrede frem med optræden af omiejsende professionelle teaterselskaber som 1okale amatørforrestillinger, og borgerne kaldte ti1 fester og ba11er.. Gertrud Munck "åu"1 kom fra Svaneke, hvor hendes forældre boede,.og hvor hendes søster ejede hotel Østersøen. De to hotelsøstre va'r uafhængige, mandhaftige, praktiske, foretagssomme og venlige, men de forstod at holde folk på afstand. De blev aldrig gift, men havde dog hver et barn. " Hvem var faderen " det b1e, å.i ardrig besvarede spørgsmål i den 1il1e by. Kanns hotel har allerede fra Liden hvår man endnu rejste med hestevogn, været meget besøgt af handelsrejsende på deres vej fra Rønne og øet rundt. Ofte gjorde de ophotd i 2-i dag. I sin bog fra 1922 om handelsrejsendes liv " &ejseminder for 30 år siden " skriver Tonys Bror bi.a. under et billede af smedien overfor Kanns Hotel: tt Smedien i Aakirkeby, der hver Morgen, Sommer og Vinter tryækkedettde rejsende rt I 1918 overtog Johannes Th. Lyneby Kanns Hote1. Han stammede fra Lolland var i 1915 overlaget Hotel Jomfrubjerget i Almindingen, hvilket han også drev i_nåri1 Lg34. Der var j- hans tid de store højryggede 1ædersofaer i restauralioslokalet blev anskaffet. De delte ligefrem lokalet op i små seperate rum ud for hvert vindue, så man sad som for sig selv og følle sig næsten helt pri- vat. Det var en skæg oplevelse, at gå f ta ent.reen og frem til saren og kikke ind på, hvem der såd i disse " kupeer 'r ll Ih r'- " Nej r' - " Er De her?,,'. Da Lyngby i Lg23 overtog Dams Hoter i Rønne så overtog carl Edv. vilh. Jensen Kanns Hotel, han drev indtil Agnes Dorthe Margrethe Hansen kom ti1 i Lgzg. "on1 Hun blev i 1933 gift med Hans Jacob Harald Dam, og blev Agnes Dam. En af de f ørste oprevelser j eg kan huske f ra Kanns Hotel,/er, at jee og Philip sammen med vores forældre blev indviteret/ti1 Dam-s årlige børneba1. Der var noget hun afholdt hver vinter, idet hun indbød forældre og søskend..ebørn til dem, der cik på frk Agnes Jensens danseskole,som holdt ti1 i hotellets sa1.0g da far jo var reverandør af brød ti1 hotellet, var vi altså også blevet indbudt, skønt vi endnu ikke cik på danseskole. For det med at tage på piger og så endda danse det var altså ikke os, Agnes "

6 8* Men ved at mor hos manufakturhandler N.H.Engel i Østergade fik købt et smart sæl mørkeblåt Eøj med en jakke, der li_gnede en søkadets med guldknapper og bånd om håndledene, så gik jeg modstræbende med sammen med Philip i blåt, narrostøj. oe under Fru Clara schouw og Gustav Andersens kyndige musikeren, biev jeg grebel, og kom ud at danse både Reinlænderpolka og Ruder esi oå ugen efter var Philip og ieg elever på Agnes Jensens danseåkoie, -hvor vi_ ivrigt fulgte, når hun hævede op i skørterne og med sine tynde ben i de højhælede sko viste os de svære trin eller ruskede os i skjorlen/om vi faldt ud af takr Det var ikke kun ved festaftener, men også veo[foredrags-, red-, generalforsamlingslysbil- o.s.v. aftenei, at man fik kaffe med kringle og lagkage. så utallige gange har jes været med ti1, at bære lagkager fra bageriet pa Torvet og ned tit Kanns Køk* ken, 0g var fet begravelseskaffe hørte der og"å Butterdegssvedsketærter med ti1 traktementet. Det var faktisk sådan, at får fulgte med i dødsannoncerne i avisen, for at se om der blev en godleverance i de kommende dage. Lige siden 1908 har det været kotume, at en de1 af byens mænd mødtes har onsdag aften og spillet kort på Kanns i Klubbån, og på el vist Lidspunkt slog man 3 værelser på 1 sal over porten sammen og indrettede et sær1igt loka1e Li1 deite formål, =o, man kort og godt benævnte " Klubben ". Foreningen består sladig, men har jo desværre måttet flytte ti1 andre lokaler i byen Det var jo først i 60-erne, at den heldigvi-s idag næsten gennemførte udjævning me1lem de sociale klassei begyndte. Før den tid blandede man,sig ikke. Jeg mindes en gang, jeg var brændt varm på en pi8e, hvi-s forældre var medlemmer af socialdemokratiel. Hun tog mig med tir foreningsbal på Kanns. vi var lige nået frem trappen tir ned Ei1 salen og skulte ti1 at betale enir", da formanden byrådsmedlem August Marcher, kom farende. " Her hørår du ikke tii Du kommer ikke ind ".0g skuffet måtte jeg slippe den unge og lykk;; sande mit handikapy min far var mest;r og venstremand. Mange er også de gange, hvor sigurd, philip og jeg sammen med mange andre har lavet kuliser og optrådt på Kånns scene, den de i mange år havde klaret sig med det åt mateimester sigurd rpsen udførte vendekulisesæt stue på den ene side og skov på aen anden samt del flotte sorte fortæppe med sølvfarvet træmotiv. I et være1se ude i sla1dlængen på sydsiden af gårdspladsen reside rede hotelkarlen. Han var behjærpelig med opst;ldning og forspænding for gæsterne, når de kom med deres heslevogne. nr., sørgede {ot sikker opbevaring af folks cykler, ri1 de i[en skurle hjem. 0g i-føtt kasket med navnet Kans Hotel i guldbogstaver henteåe og bragte han bagage ti1 og fra jernbanestaliorr"n. r mange år var min fars 1i11e sorte islænder opstaldel i holeliets siald, mod hotelkarlen at anvendte den Lil at Lrække en 1i11e fjedervogn, hvormed han transporterede de handelsrejsendes store varekufferler me1lem deres kunder blandt byens købmænd og manufakturhandlere. Hotelkarlen var også ham, der forestod at man raskt fik ryddet salen for bord og bænke, når første delen af en festaften - der of- Ee bestod af optræden el1er foredrag med fæ11es kaffebord skullg ændres ti1 dansegurv med små borde langs væggene, Her var det

7 især populært, om man kunne kapre sig et bord på scenen, idet man herfra kunne skue ud over og have overblik over a1le de dansende. 0g samtidig blev man altld her betjent af fru Herbert Svendsen, med, hvad man bødkerens kone, som man vidste var fuld fortrolig jæger grøn en en koloric tigerhave en flyversjus skulle mæ1k eller blot en gin og wermuth. Når man var Ei1 ba1 e1ler fest på Kanns eller for den sags skyld også på Højskolehjeilmet så vidste man alti-d, når man skulle gå hjem. For præsi-s 10 minuter før lukketid åbnedes døren, og-ind kom Natpeter natbetjent Carl Jensen og så var det tid for at drikke ud og få en sidste " sjæler ", inden man i ro forlod lokalet. I 1941 overtoges Kanns af Niels Carl Jensen der tidligere havde haft Jernbanehotellet. 0g drevet videre af hans kone Thyra Jensen, ctr stor statelig kvj-nde, alrid siddende ved sr-t KomIur 1 KøKKenet, uooel.ende sr-ne orore. meo en Kop Kar re og en stor cigar 1 munden. f 1957 fortsatte Anny Lun4, der allerede i nogle år havde arbejdet her. 0g i 1966-k-om-Jfn-s Pedersen med sin kone Nete ti1. Han lavede yæsentlige ombygfringer - Tit bad og wc på værelserne og udvidede antallet Konceptet ændredes ti1 mere og mere at basere sig på busrejser, hvor han havde et stort samarbejde med Tigerbus Rejser i Kolding, Efter hans død i L994 lukkede hotel1et, og Cet har det været siden" ' 9.tt V/rtz uotd eff *-(1", uh,//y/o;, 7o,ro' KA NNS HOTE L /rf '/ (,.f,,9.,,,,/o/ -%,,/*7 2, 'a,'/:4 9r'rclz. e/if, +k?-/,/ I fr,r,.9r[,,,,, åil-t e/r/,o.!'rurru, *YT,ryyoool &"1,/./",u", e{,,/rr./"/y. Fabrikant Hans Jensens døtres invitation til min mor i 1910 Annonce fra Aakirkeby TurisLforenings Brochure i 1940

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Kære børn og forældre

Kære børn og forældre Kære børn og forældre Vi har vist sagt det før, men forhåbentlig er det nu ved at være sandt når vi igen siger at foråret banker på! Solen titter mere og mere frem bag skyerne og den dejlige vind bliver

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Kvindelige fotografer på Bornholm, 1860 2000

Kvindelige fotografer på Bornholm, 1860 2000 Kvindelige fotografer på Bornholm, 1860 2000 Fotografiets historie på Bornholm er nær knyttet til den internationale fotohistorie, som den tog form i Europa og Amerika. De opdagelser og teknologiske udviklinger,

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

Tak, hr Nielsen. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvem er hr Nielsen?

Tak, hr Nielsen. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvem er hr Nielsen? Opgaver til Tak, hr Nielsen Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvem er hr Nielsen? 2. Hvorfor tror du, at der lugter grimt? OPGAVE 2 Instruktion: Skriv

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Kosmetisk hjælp til køkken 6-7. Plads til 2 sofaer 8-9. Ekstra værelse tak. Hundehus 11-12. Køkken/ bryggers 13-14

Indhold... Info... 4-5. Kosmetisk hjælp til køkken 6-7. Plads til 2 sofaer 8-9. Ekstra værelse tak. Hundehus 11-12. Køkken/ bryggers 13-14 Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013.

Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013. Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013. Velkommen til generalforsamling i Bryghuset Vendia. Når jeg ser tilbage på regnskabsåret 2012 / 13, ser jeg atter et meget aktivt

Læs mere