-HOTELLER i AAKIRKEBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-HOTELLER i AAKIRKEBY"

Transkript

1 s E GÆSTGIVERTER -HOTELLER i AAKIRKEBY BEVÆRTNINGER PENSIONAT gennem tiderne Tidligt var Aakirkeby en god og velbesøgt handelsby, hvor bønder og fiskere drog til for at sælge og købe. Der var siden 1830 fastlagt store markedsdage første fredag i aprir og oktober.0g byen var fast valgsted for Bornholms 2' valgkreds. Der var et aktivt kulturliv med literære, musikalske, regiliøse og sportslige arrangementer med slore tilstrømninger, Så det er ikke underligt, der h?r været grobund for et rigt beværtnings-, kro- og hotelliv. Ja måske et somendog, induil beværterloven af 10 maj gtz, var af mere el1er mindre lyssky- og smugkroagtig karlakter. ude på vesterbro ( nuværende storegade 29, FLORA ) havde gæstgiveq skomager..lohan 01sen fra 1875 sit gæstgiveri. Det brev senere 1 L9LZ ovefe e-f-å-f-iitp.rasmussen og i folkemunde kaldr Kå1 Razmesa, Han, der oprindelig var landpost og gæstgiver, havde tidlj-gere haft beværtning i ejendommen Østergade 2L ( Davidsskolens ), hvor han havde tient så godt, BL han kunne købe Bjergegård i VesLrmarig, Men lysten til gæslgiverierhvervet trak mere end landlivet, så han flyttede tilbage ti1 byen igen. Beværtningen lukkede først i tyverne. I ejendommen Storegade 25 havde blikkenslager, glarmesler Julius Georg Jakobsen beværtning f ra Den blev drevetrr_ih?f det populære nevn Sjæg.jho11ed. Der:efter blev ejendommen anvendt ti1 forskellige forretninger, men i 2001 blev den købt af E.E.rnves! og slået sammen med storegade 23. Man byggede til mod syd, og i bygningen blev indretlet byens nye værtshus Oliver Pub. På Torvet 4, der hvor skomager Elon Hansen L L923 opførte sin nye forretning og beboelse, 1å ridligere et 1i11e bindingsværkshus, kardet vi1la }{3:r.., som i 1863 var blevet f lyltet hertil f ra sin oprindeffifllacering midt på Torvet. r detre hus drev graver Jakobsen sin beværlning, med en ideel beliggenhed på de store torvedage. Skæg nok blev ejendommen overtaget, nedrevet og ny genopført ti1 andet formå1 af Elon Hansen, der var j-vrig afholdsmand. Storegade 25 og 29 ; Torvet 4 Vil1a Marie * " " : -;. r : - a'i,-. "; l:l-^1".-, rr - i 1.

2 * En tredje gæstgiver Jakobsen var trommesrager JakbbseJ af Jernbanegade og svanekegade ( nu "edrever ). Han,H*ffia for, at han drog ud på gårdene og med sine damer sørgede for beværlningen ved aktioner, fester og ba11er. En slags datidens Diner transportable. Der kunne jo være en kold tjans, at stå i en vognport og servere, men så lunede han sig på en d.ram. En dag kom.r, h9,!i1 ham og sagde. " Du er io fuld r' - " Ja fujler e j" mæn del går å maj ijæn, men du e dommer, å de går arri å å"j dåmme,,. Mad.vieq gæptc}j.g.ir 1å f ra 1900 LqlT i e j endommen Eskildsgade 16 og havde skænkestue, hvor nu garnforretningen Zik-Zak har forretning. Her var også et 1oka1e, hvor Frelsens Hær holdt deres mød.er, så der kunne fra rid ti1 anden give lejrighed til noget uro, når nogen tog fejl af hvilken dør de skulle ind ad. På hjørnet af Østergade ob Eskildsgade, hvorpå guldsmed Keld Carlsens nuværende forretning er indrethet.*, havde værtshusholder Michael Hansen Lau fra lbtz LBg4 sin beværtning, der cik under naynet Ruho1led. 0g mellem Ruholled og Kanns horel 1å lg f ortæ1les, at _når kuskene havde sat he gik de selv ind ti1 Jæppa væst og fik en dram og et spil kort. Når så dertil kom, at man også havde hotel Rønne, Kanns hotel.og JernbanehoLellet samt Højskolehjemmet,samt at man også kunne kø[e brændevin og øl på bryggeriet hos bry!ger Hans JespÅrsen, så må man sige: Det krævede nogle robuste mandfolk, ofl de vile besøge alle steder på en tur gennem byen fra vesl til øst.. Det ef så Torvet 2 ( Billenbergs forreening ) ejedes oprindelig af Jens Hammer r 1864 opførre han en sidebygning på 5 fag med kælder langs Torvegade. Det må være denne byening frvoii stue;tagefi over kælderen omtales som Hemmels_sal, og hvor man på markeds- åg valgdage dansede den hele lange nailleg tror dog i-tte, der var egentlig Cæitgiveri. Det var derimod de forskellige gæstgivere i byen, der på skift rog sig af beværrningen, ligesåm åe o[så gjorda det ved de f esler og ba1ler, der blev holdt. i f o."er1.!-q.æ-h-gsc, Østergade 12. Det var blevet opført L r9ll og hvorefter det blev Aakirkeby skoles gymnastiksal "ffi; og idag er Davj-d skolens s1øj dsal Trommeslager Jakobsens i1;,i-l ',i: ''rr u,.: ai Er EI TE $:q '' ' :.ar\ Ii!::...l.l'.1t,. Ruholled Jæppa Væstes Kanns hotel i Eski.Ldsgade

3 * E I 1938 overtoc Sace Albert Mgrtensen hotel1et. Han og hans kone drev det vider e T.av?e to børn Svend Aage og Anne Lise hvilkee gav nye legekammerater omkring Torvet. 5ærlig mindes jeg Svend Aage, som en kær.kommen forstærkning på fodboldsholdet og i mange åc er kendt målmand på Vikings divisionshold. I 1951 til 1977 var E11en og -Ingvald Rasmussen værtspar. De ændrede navnet ti1 Cafe Rønne og ffidere med hjælp af deres trofaste servitrice Helga Simonsen. Hotel Rønne blev altid regnet for et pænt værtshus, hvor byens borgere godt kunne snuppe sig en bitt.er og en øl, Philip og jeg morede os ofte ved" fra farmoders vindue at s, hvordan de forskellige byboere, ofte flere gange om dagen, kom gående hen ad gaden, og så hvips ind gennem porten, for straks efter komme ud igen og hastigt i1e hjemefter for at fortsætte på værkstedet efter den 1i11e opstrammer, i den tro at ingen, hverken konen elier andre, havde lagt mærke til det Fra 1977 har der været forskellige ejere, som blandt andet ændredg navnet til Torvekroen. Man forsøgte sig med at tiltrække et ungt publikumrtil med musik og dans i sa1enl den gamle borgerlige kroog værtshusstemning forsvandt og i L996 overtog møbelhandler Ernst Madsen ejendommen ti1 salgslokaler for. HTH-køkkenelementer i stueetagen og udlejningslejligheder på første sai. Østergade 9 blev oprindelig i 1875 bygget som forskole for 1ærer Men blev nedlagt i 1897, hvorefter den blev Højskolehjem, der i 1908 blev udvidet med en stor sal og nogle udlejningsværelser på loftsetagen. Ejerne var Marie MichelI. Pedersen og Karen Nielsen. I L925 overtog AsLa Marie og Andreas Jensen hotellet og drev det indtil 1953rhvor Johs Due Lund og hang kone Bodil Lund kom ti1. Hun havde i flere år virket som kogekone ved byen og omegnens privatc,fester, ved hvilke hun var kendu for sin gode mad. I L957 blev der bygget en scene ti1 salen, og man overtog de kuliser jeg siden tg47 havde anvendt i min kuliseudlej ningsforretni-ng. Fra L97o var værten Jørn-Erik Nielsen. 0g i 1986 blev det overtaget af Ruth Hansen og Gunver Sylvest Pedersen, som Mads Mathias Smidt-s friskole. totalt ændrede indretningen og navneændrede ti1 Tanterne. Efter forskellige ejerskift i 90-erne blev det i 2oo2 købt af naboen, den kristne friskole Davidskolen, der atter bruger bygningerne ti1 friskole aktiviteter, som de oprindelig var bygget ti1. Bortset fra de 5-6 aftener om årt i 50-erne og 6o-erne hvor Aakirkeby Aftenunderholdning afholdt deres balfester, har Højskolehjemmet været et sled, hvor man opføre sig med maner. Her fik man kaffe med kringle og lagkage, og måske en sjus e1ler ø!. Høj skolehj emmet

4 a- 11 E Før århundrede skiftet 1900 var Aakirkebys største og,"u, modæne hotel - Rønne i Storegade 3. På stedet hvor det ligger, boede_j_ql Hansen Rønne, der sammen med sit avlsbrug også var gæstgiver. Hans?æter ffirønne, der blev gift.med Rasmus Hansen fra Tåsinge, arvede'gæstgiveriet, og sammen opførte de så i 1887 den store toetages bygning, hvor hotellet fik ti1 huse, opkaldt efter faderen Rønnes Hotel, senere ændret til Hore1.&ønnq. Da hendes mand døde i 1899 giftede hun sig igen i 1901 med ingeni-ør Holger Alfred Hansen, der var kommel Eil øen, som leder af arbejdet med anlæg af Rønne Nexøbanen for entreprenørfirmaet Hoffmann, Hansen og Co. Hotellet blev opført i to etager med restauration, køkken og mødevære1se i stueetagena og 5 værelser for udlejning ti1 gæster samt en stor sal på førstesalen. Med sine gode forhold blev det snart her, at byens borgere tog hen, når der skulle festes. Her holdt Håndværkerforeningen sine festligheder. Her holdt mejeriet BrodaI ti1 når der skulle udbetales mælkepenge til leverandørerne, Her gik man hen når der skule betales brandforsikring e11er Kreaturforsikring el1er slcyld til udmarken. Aaker sogneråd holdt alle sine møder herl man havde jo ikke noget kommunekontor før i g her mødtes man rned venner og naboer t.il en sypren kage og en r, øl, set veret af Lise med et smil og et!t Vassego tt. Hun var en trofast og pålide1ig serveringsjomfru på hoeellet i 45 år fra tidlig formiddag ti1 sen aften året rundt alle ugens dage, indtil hun i 1933 ikke kunne mere, så en anden måtte overtage hendes plads. " Ska vi ikke så ind til Lise og få, en genstand ", " Vi mødes hos Lise iaften - Mødet er hos Lise ". Vi boede jo lige overfor hotel Rønne og kunne let fø1ge med i hvad, der foregik og hvem der færdedes der.0g vi havde den fri-hed, at vi måtte gå gennem porten og gården ud til vejen sydfor ( nu Præstevænget ), hvor der var en Lørreplads, som mine foræ1dre benyttede til deres vasketøj, og herude 1å også min fars og mors have med grj-sehus ( idag en del af Krydderurtehaven ). 0fte vinkede el1er talte vi så med fru Hansen, der stod i køkkendøren og fik sig et 1il1e hvil og lid, fri-sk luft. 0g det skete, at vi kom med ind for at hilse på ingeni.øren, som hr Hansen altid blev ka1dt. Han sad dagen lang i sin lænestol i den lille stue ud mod gården bag ved restaurationen og læste e1ier bare nød solen, der skinnede ind fra syd. Det blev nu ikke så meget snak, for han var meget tunghør og måtte sætte en stor tragt ti1 ørex for at lytte. Men jeg tror han nød os, bare vi U-haf ffrifip havde af onkel Valdemar fået en Foxterrief var der. " Kvik " og denhavde efterhånden fået den tanke, at hvad drengene måtte, det måtte den også. Så en dag styrtede den også over gaden lnd gennem porten og ind i fru Hansens køkken og haps, fat i en slor flæskesteg, hun havde,bjort klar be afsted med den, stor ståhej, skæ1d ud og I:r bank til os drenge. {s ii* tjl Far måtte betale en (.4 irl ny steg. Glemmer det aldrig ';:. ',l ;fi $'tt:; :.tri.å i; &48'l '{:ii-"1 r :::r'",. -:f- -.;'-----^i-;: F-HCI

5 * Ejendommen, der oprindelig 1å på grundene, som idag er'nr4 og i Eskildsgade, ejedes fra 1854 af købmand ab, gæstgiu.. Rasmus Petersen. som det fremgår af skattelisten':fjr-aakirkeby kommu i 1890, har det været en betydelig virksomhed, idet han står førl som nr 4 med en anslået ind'tægt på 3550,- kr og en heri sat skat på 95,25 kr. Kun overgået af købmand H.c.Kofoed, køb mand Ludvig Dam og læge G.Behncke, medens f.eks. pastor Mariu Jensen kun er anslået ti-r 800,- kr og skat Lz,T5 [r. Gæstgive var tidligt et anerkendt sted og er allerede omtalt i p.håube rej se f ører I' Bornholm i Billeder og Text ', f ra LBTg t blandt øe L2 nævnte hoteller og gæstgiverier: llaakirkeby. R.perersen: llværeise rn, Kaf f e 1kr. 35 llmiddag 1 kr. 35. r 1895 overtoges ejendommen af Johan carl Frederik Kann, der fra at have været mejeribestyrer i poulsker. Han rev den otte bindingsværksbygning mod gaden ned og opførte den nuværende g murede 2 etagers hotelbygning i 1896 og kaldte den Kanns Hote På et senere tidspunli:t omkring LgO4 opf ørte f rk _Gertrud Munck, der havdeoverta8ethote11etiår1900,de''storeffi1vis på grunden, hvor værtshusholder Jæppa Vesth nu nedrevne hus havde liggel. Efter opførelsen af salen med scene var der nye mulighede.r. og et kulturelt 1iv blomstrede frem med optræden af omiejsende professionelle teaterselskaber som 1okale amatørforrestillinger, og borgerne kaldte ti1 fester og ba11er.. Gertrud Munck "åu"1 kom fra Svaneke, hvor hendes forældre boede,.og hvor hendes søster ejede hotel Østersøen. De to hotelsøstre va'r uafhængige, mandhaftige, praktiske, foretagssomme og venlige, men de forstod at holde folk på afstand. De blev aldrig gift, men havde dog hver et barn. " Hvem var faderen " det b1e, å.i ardrig besvarede spørgsmål i den 1il1e by. Kanns hotel har allerede fra Liden hvår man endnu rejste med hestevogn, været meget besøgt af handelsrejsende på deres vej fra Rønne og øet rundt. Ofte gjorde de ophotd i 2-i dag. I sin bog fra 1922 om handelsrejsendes liv " &ejseminder for 30 år siden " skriver Tonys Bror bi.a. under et billede af smedien overfor Kanns Hotel: tt Smedien i Aakirkeby, der hver Morgen, Sommer og Vinter tryækkedettde rejsende rt I 1918 overtog Johannes Th. Lyneby Kanns Hote1. Han stammede fra Lolland var i 1915 overlaget Hotel Jomfrubjerget i Almindingen, hvilket han også drev i_nåri1 Lg34. Der var j- hans tid de store højryggede 1ædersofaer i restauralioslokalet blev anskaffet. De delte ligefrem lokalet op i små seperate rum ud for hvert vindue, så man sad som for sig selv og følle sig næsten helt pri- vat. Det var en skæg oplevelse, at gå f ta ent.reen og frem til saren og kikke ind på, hvem der såd i disse " kupeer 'r ll Ih r'- " Nej r' - " Er De her?,,'. Da Lyngby i Lg23 overtog Dams Hoter i Rønne så overtog carl Edv. vilh. Jensen Kanns Hotel, han drev indtil Agnes Dorthe Margrethe Hansen kom ti1 i Lgzg. "on1 Hun blev i 1933 gift med Hans Jacob Harald Dam, og blev Agnes Dam. En af de f ørste oprevelser j eg kan huske f ra Kanns Hotel,/er, at jee og Philip sammen med vores forældre blev indviteret/ti1 Dam-s årlige børneba1. Der var noget hun afholdt hver vinter, idet hun indbød forældre og søskend..ebørn til dem, der cik på frk Agnes Jensens danseskole,som holdt ti1 i hotellets sa1.0g da far jo var reverandør af brød ti1 hotellet, var vi altså også blevet indbudt, skønt vi endnu ikke cik på danseskole. For det med at tage på piger og så endda danse det var altså ikke os, Agnes "

6 8* Men ved at mor hos manufakturhandler N.H.Engel i Østergade fik købt et smart sæl mørkeblåt Eøj med en jakke, der li_gnede en søkadets med guldknapper og bånd om håndledene, så gik jeg modstræbende med sammen med Philip i blåt, narrostøj. oe under Fru Clara schouw og Gustav Andersens kyndige musikeren, biev jeg grebel, og kom ud at danse både Reinlænderpolka og Ruder esi oå ugen efter var Philip og ieg elever på Agnes Jensens danseåkoie, -hvor vi_ ivrigt fulgte, når hun hævede op i skørterne og med sine tynde ben i de højhælede sko viste os de svære trin eller ruskede os i skjorlen/om vi faldt ud af takr Det var ikke kun ved festaftener, men også veo[foredrags-, red-, generalforsamlingslysbil- o.s.v. aftenei, at man fik kaffe med kringle og lagkage. så utallige gange har jes været med ti1, at bære lagkager fra bageriet pa Torvet og ned tit Kanns Køk* ken, 0g var fet begravelseskaffe hørte der og"å Butterdegssvedsketærter med ti1 traktementet. Det var faktisk sådan, at får fulgte med i dødsannoncerne i avisen, for at se om der blev en godleverance i de kommende dage. Lige siden 1908 har det været kotume, at en de1 af byens mænd mødtes har onsdag aften og spillet kort på Kanns i Klubbån, og på el vist Lidspunkt slog man 3 værelser på 1 sal over porten sammen og indrettede et sær1igt loka1e Li1 deite formål, =o, man kort og godt benævnte " Klubben ". Foreningen består sladig, men har jo desværre måttet flytte ti1 andre lokaler i byen Det var jo først i 60-erne, at den heldigvi-s idag næsten gennemførte udjævning me1lem de sociale klassei begyndte. Før den tid blandede man,sig ikke. Jeg mindes en gang, jeg var brændt varm på en pi8e, hvi-s forældre var medlemmer af socialdemokratiel. Hun tog mig med tir foreningsbal på Kanns. vi var lige nået frem trappen tir ned Ei1 salen og skulte ti1 at betale enir", da formanden byrådsmedlem August Marcher, kom farende. " Her hørår du ikke tii Du kommer ikke ind ".0g skuffet måtte jeg slippe den unge og lykk;; sande mit handikapy min far var mest;r og venstremand. Mange er også de gange, hvor sigurd, philip og jeg sammen med mange andre har lavet kuliser og optrådt på Kånns scene, den de i mange år havde klaret sig med det åt mateimester sigurd rpsen udførte vendekulisesæt stue på den ene side og skov på aen anden samt del flotte sorte fortæppe med sølvfarvet træmotiv. I et være1se ude i sla1dlængen på sydsiden af gårdspladsen reside rede hotelkarlen. Han var behjærpelig med opst;ldning og forspænding for gæsterne, når de kom med deres heslevogne. nr., sørgede {ot sikker opbevaring af folks cykler, ri1 de i[en skurle hjem. 0g i-føtt kasket med navnet Kans Hotel i guldbogstaver henteåe og bragte han bagage ti1 og fra jernbanestaliorr"n. r mange år var min fars 1i11e sorte islænder opstaldel i holeliets siald, mod hotelkarlen at anvendte den Lil at Lrække en 1i11e fjedervogn, hvormed han transporterede de handelsrejsendes store varekufferler me1lem deres kunder blandt byens købmænd og manufakturhandlere. Hotelkarlen var også ham, der forestod at man raskt fik ryddet salen for bord og bænke, når første delen af en festaften - der of- Ee bestod af optræden el1er foredrag med fæ11es kaffebord skullg ændres ti1 dansegurv med små borde langs væggene, Her var det

7 især populært, om man kunne kapre sig et bord på scenen, idet man herfra kunne skue ud over og have overblik over a1le de dansende. 0g samtidig blev man altld her betjent af fru Herbert Svendsen, med, hvad man bødkerens kone, som man vidste var fuld fortrolig jæger grøn en en koloric tigerhave en flyversjus skulle mæ1k eller blot en gin og wermuth. Når man var Ei1 ba1 e1ler fest på Kanns eller for den sags skyld også på Højskolehjeilmet så vidste man alti-d, når man skulle gå hjem. For præsi-s 10 minuter før lukketid åbnedes døren, og-ind kom Natpeter natbetjent Carl Jensen og så var det tid for at drikke ud og få en sidste " sjæler ", inden man i ro forlod lokalet. I 1941 overtoges Kanns af Niels Carl Jensen der tidligere havde haft Jernbanehotellet. 0g drevet videre af hans kone Thyra Jensen, ctr stor statelig kvj-nde, alrid siddende ved sr-t KomIur 1 KøKKenet, uooel.ende sr-ne orore. meo en Kop Kar re og en stor cigar 1 munden. f 1957 fortsatte Anny Lun4, der allerede i nogle år havde arbejdet her. 0g i 1966-k-om-Jfn-s Pedersen med sin kone Nete ti1. Han lavede yæsentlige ombygfringer - Tit bad og wc på værelserne og udvidede antallet Konceptet ændredes ti1 mere og mere at basere sig på busrejser, hvor han havde et stort samarbejde med Tigerbus Rejser i Kolding, Efter hans død i L994 lukkede hotel1et, og Cet har det været siden" ' 9.tt V/rtz uotd eff *-(1", uh,//y/o;, 7o,ro' KA NNS HOTE L /rf '/ (,.f,,9.,,,,/o/ -%,,/*7 2, 'a,'/:4 9r'rclz. e/if, +k?-/,/ I fr,r,.9r[,,,,, åil-t e/r/,o.!'rurru, *YT,ryyoool &"1,/./",u", e{,,/rr./"/y. Fabrikant Hans Jensens døtres invitation til min mor i 1910 Annonce fra Aakirkeby TurisLforenings Brochure i 1940

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL:

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Tak, hr Nielsen. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvem er hr Nielsen?

Tak, hr Nielsen. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvem er hr Nielsen? Opgaver til Tak, hr Nielsen Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvem er hr Nielsen? 2. Hvorfor tror du, at der lugter grimt? OPGAVE 2 Instruktion: Skriv

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 16 1. sal: Dagcenteret: 7. årgang 4. udgave 1. september 2016 3. Inge Elisabeth Ramberg 22. Jacky Aage Schmidt 2. sal: 1. Lilli Erika Olsen 4. Anna Kathrine Madsen 6. Karen Østergaard 9. Martha Gotfred

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns)

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) De røde sko H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) Der var en lille pige, så fin og så nydelig, men om sommeren måtte hun altid gå med bare fødder, for hun var fattig, og 5 om vinteren med store træsko, så at den

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010? 3. Hvad kommer en stor del af elektriciteten fra på Bornholm? 4. Hvor

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940

Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940 Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940 Gadeparti ved Hårslev Kro (Foto er taget fra P-pladsen foran kirken) Hårslevhus på Bogensevej ca. 1923-24. Edward Gitz havde en lille

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Kill Your Darling. Manuskript af Michael Valentin og Lin Alluna. Gennemskrivning: 7. Dato: 31/3-2008

Kill Your Darling. Manuskript af Michael Valentin og Lin Alluna. Gennemskrivning: 7. Dato: 31/3-2008 Kill Your Darling Manuskript af Michael Valentin og Lin Alluna Gennemskrivning: 7. Dato: 31/3-2008 1 Scene 1 INT. FORHAL På SGI (STATENS GENINSTITUT) - DAY Lægen (30) går gennem forhallen og hilser på

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans Kringle Nielsen Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 6 af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg På det tidspunkt i 1957/58, hvor jeg var ung svend på konditori Sct. Knud i Odense, blev jeg kontaktet af en af de sidste to medlemmer

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere