-HOTELLER i AAKIRKEBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-HOTELLER i AAKIRKEBY"

Transkript

1 s E GÆSTGIVERTER -HOTELLER i AAKIRKEBY BEVÆRTNINGER PENSIONAT gennem tiderne Tidligt var Aakirkeby en god og velbesøgt handelsby, hvor bønder og fiskere drog til for at sælge og købe. Der var siden 1830 fastlagt store markedsdage første fredag i aprir og oktober.0g byen var fast valgsted for Bornholms 2' valgkreds. Der var et aktivt kulturliv med literære, musikalske, regiliøse og sportslige arrangementer med slore tilstrømninger, Så det er ikke underligt, der h?r været grobund for et rigt beværtnings-, kro- og hotelliv. Ja måske et somendog, induil beværterloven af 10 maj gtz, var af mere el1er mindre lyssky- og smugkroagtig karlakter. ude på vesterbro ( nuværende storegade 29, FLORA ) havde gæstgiveq skomager..lohan 01sen fra 1875 sit gæstgiveri. Det brev senere 1 L9LZ ovefe e-f-å-f-iitp.rasmussen og i folkemunde kaldr Kå1 Razmesa, Han, der oprindelig var landpost og gæstgiver, havde tidlj-gere haft beværtning i ejendommen Østergade 2L ( Davidsskolens ), hvor han havde tient så godt, BL han kunne købe Bjergegård i VesLrmarig, Men lysten til gæslgiverierhvervet trak mere end landlivet, så han flyttede tilbage ti1 byen igen. Beværtningen lukkede først i tyverne. I ejendommen Storegade 25 havde blikkenslager, glarmesler Julius Georg Jakobsen beværtning f ra Den blev drevetrr_ih?f det populære nevn Sjæg.jho11ed. Der:efter blev ejendommen anvendt ti1 forskellige forretninger, men i 2001 blev den købt af E.E.rnves! og slået sammen med storegade 23. Man byggede til mod syd, og i bygningen blev indretlet byens nye værtshus Oliver Pub. På Torvet 4, der hvor skomager Elon Hansen L L923 opførte sin nye forretning og beboelse, 1å ridligere et 1i11e bindingsværkshus, kardet vi1la }{3:r.., som i 1863 var blevet f lyltet hertil f ra sin oprindeffifllacering midt på Torvet. r detre hus drev graver Jakobsen sin beværlning, med en ideel beliggenhed på de store torvedage. Skæg nok blev ejendommen overtaget, nedrevet og ny genopført ti1 andet formå1 af Elon Hansen, der var j-vrig afholdsmand. Storegade 25 og 29 ; Torvet 4 Vil1a Marie * " " : -;. r : - a'i,-. "; l:l-^1".-, rr - i 1.

2 * En tredje gæstgiver Jakobsen var trommesrager JakbbseJ af Jernbanegade og svanekegade ( nu "edrever ). Han,H*ffia for, at han drog ud på gårdene og med sine damer sørgede for beværlningen ved aktioner, fester og ba11er. En slags datidens Diner transportable. Der kunne jo være en kold tjans, at stå i en vognport og servere, men så lunede han sig på en d.ram. En dag kom.r, h9,!i1 ham og sagde. " Du er io fuld r' - " Ja fujler e j" mæn del går å maj ijæn, men du e dommer, å de går arri å å"j dåmme,,. Mad.vieq gæptc}j.g.ir 1å f ra 1900 LqlT i e j endommen Eskildsgade 16 og havde skænkestue, hvor nu garnforretningen Zik-Zak har forretning. Her var også et 1oka1e, hvor Frelsens Hær holdt deres mød.er, så der kunne fra rid ti1 anden give lejrighed til noget uro, når nogen tog fejl af hvilken dør de skulle ind ad. På hjørnet af Østergade ob Eskildsgade, hvorpå guldsmed Keld Carlsens nuværende forretning er indrethet.*, havde værtshusholder Michael Hansen Lau fra lbtz LBg4 sin beværtning, der cik under naynet Ruho1led. 0g mellem Ruholled og Kanns horel 1å lg f ortæ1les, at _når kuskene havde sat he gik de selv ind ti1 Jæppa væst og fik en dram og et spil kort. Når så dertil kom, at man også havde hotel Rønne, Kanns hotel.og JernbanehoLellet samt Højskolehjemmet,samt at man også kunne kø[e brændevin og øl på bryggeriet hos bry!ger Hans JespÅrsen, så må man sige: Det krævede nogle robuste mandfolk, ofl de vile besøge alle steder på en tur gennem byen fra vesl til øst.. Det ef så Torvet 2 ( Billenbergs forreening ) ejedes oprindelig af Jens Hammer r 1864 opførre han en sidebygning på 5 fag med kælder langs Torvegade. Det må være denne byening frvoii stue;tagefi over kælderen omtales som Hemmels_sal, og hvor man på markeds- åg valgdage dansede den hele lange nailleg tror dog i-tte, der var egentlig Cæitgiveri. Det var derimod de forskellige gæstgivere i byen, der på skift rog sig af beværrningen, ligesåm åe o[så gjorda det ved de f esler og ba1ler, der blev holdt. i f o."er1.!-q.æ-h-gsc, Østergade 12. Det var blevet opført L r9ll og hvorefter det blev Aakirkeby skoles gymnastiksal "ffi; og idag er Davj-d skolens s1øj dsal Trommeslager Jakobsens i1;,i-l ',i: ''rr u,.: ai Er EI TE $:q '' ' :.ar\ Ii!::...l.l'.1t,. Ruholled Jæppa Væstes Kanns hotel i Eski.Ldsgade

3 * E I 1938 overtoc Sace Albert Mgrtensen hotel1et. Han og hans kone drev det vider e T.av?e to børn Svend Aage og Anne Lise hvilkee gav nye legekammerater omkring Torvet. 5ærlig mindes jeg Svend Aage, som en kær.kommen forstærkning på fodboldsholdet og i mange åc er kendt målmand på Vikings divisionshold. I 1951 til 1977 var E11en og -Ingvald Rasmussen værtspar. De ændrede navnet ti1 Cafe Rønne og ffidere med hjælp af deres trofaste servitrice Helga Simonsen. Hotel Rønne blev altid regnet for et pænt værtshus, hvor byens borgere godt kunne snuppe sig en bitt.er og en øl, Philip og jeg morede os ofte ved" fra farmoders vindue at s, hvordan de forskellige byboere, ofte flere gange om dagen, kom gående hen ad gaden, og så hvips ind gennem porten, for straks efter komme ud igen og hastigt i1e hjemefter for at fortsætte på værkstedet efter den 1i11e opstrammer, i den tro at ingen, hverken konen elier andre, havde lagt mærke til det Fra 1977 har der været forskellige ejere, som blandt andet ændredg navnet til Torvekroen. Man forsøgte sig med at tiltrække et ungt publikumrtil med musik og dans i sa1enl den gamle borgerlige kroog værtshusstemning forsvandt og i L996 overtog møbelhandler Ernst Madsen ejendommen ti1 salgslokaler for. HTH-køkkenelementer i stueetagen og udlejningslejligheder på første sai. Østergade 9 blev oprindelig i 1875 bygget som forskole for 1ærer Men blev nedlagt i 1897, hvorefter den blev Højskolehjem, der i 1908 blev udvidet med en stor sal og nogle udlejningsværelser på loftsetagen. Ejerne var Marie MichelI. Pedersen og Karen Nielsen. I L925 overtog AsLa Marie og Andreas Jensen hotellet og drev det indtil 1953rhvor Johs Due Lund og hang kone Bodil Lund kom ti1. Hun havde i flere år virket som kogekone ved byen og omegnens privatc,fester, ved hvilke hun var kendu for sin gode mad. I L957 blev der bygget en scene ti1 salen, og man overtog de kuliser jeg siden tg47 havde anvendt i min kuliseudlej ningsforretni-ng. Fra L97o var værten Jørn-Erik Nielsen. 0g i 1986 blev det overtaget af Ruth Hansen og Gunver Sylvest Pedersen, som Mads Mathias Smidt-s friskole. totalt ændrede indretningen og navneændrede ti1 Tanterne. Efter forskellige ejerskift i 90-erne blev det i 2oo2 købt af naboen, den kristne friskole Davidskolen, der atter bruger bygningerne ti1 friskole aktiviteter, som de oprindelig var bygget ti1. Bortset fra de 5-6 aftener om årt i 50-erne og 6o-erne hvor Aakirkeby Aftenunderholdning afholdt deres balfester, har Højskolehjemmet været et sled, hvor man opføre sig med maner. Her fik man kaffe med kringle og lagkage, og måske en sjus e1ler ø!. Høj skolehj emmet

4 a- 11 E Før århundrede skiftet 1900 var Aakirkebys største og,"u, modæne hotel - Rønne i Storegade 3. På stedet hvor det ligger, boede_j_ql Hansen Rønne, der sammen med sit avlsbrug også var gæstgiver. Hans?æter ffirønne, der blev gift.med Rasmus Hansen fra Tåsinge, arvede'gæstgiveriet, og sammen opførte de så i 1887 den store toetages bygning, hvor hotellet fik ti1 huse, opkaldt efter faderen Rønnes Hotel, senere ændret til Hore1.&ønnq. Da hendes mand døde i 1899 giftede hun sig igen i 1901 med ingeni-ør Holger Alfred Hansen, der var kommel Eil øen, som leder af arbejdet med anlæg af Rønne Nexøbanen for entreprenørfirmaet Hoffmann, Hansen og Co. Hotellet blev opført i to etager med restauration, køkken og mødevære1se i stueetagena og 5 værelser for udlejning ti1 gæster samt en stor sal på førstesalen. Med sine gode forhold blev det snart her, at byens borgere tog hen, når der skulle festes. Her holdt Håndværkerforeningen sine festligheder. Her holdt mejeriet BrodaI ti1 når der skulle udbetales mælkepenge til leverandørerne, Her gik man hen når der skule betales brandforsikring e11er Kreaturforsikring el1er slcyld til udmarken. Aaker sogneråd holdt alle sine møder herl man havde jo ikke noget kommunekontor før i g her mødtes man rned venner og naboer t.il en sypren kage og en r, øl, set veret af Lise med et smil og et!t Vassego tt. Hun var en trofast og pålide1ig serveringsjomfru på hoeellet i 45 år fra tidlig formiddag ti1 sen aften året rundt alle ugens dage, indtil hun i 1933 ikke kunne mere, så en anden måtte overtage hendes plads. " Ska vi ikke så ind til Lise og få, en genstand ", " Vi mødes hos Lise iaften - Mødet er hos Lise ". Vi boede jo lige overfor hotel Rønne og kunne let fø1ge med i hvad, der foregik og hvem der færdedes der.0g vi havde den fri-hed, at vi måtte gå gennem porten og gården ud til vejen sydfor ( nu Præstevænget ), hvor der var en Lørreplads, som mine foræ1dre benyttede til deres vasketøj, og herude 1å også min fars og mors have med grj-sehus ( idag en del af Krydderurtehaven ). 0fte vinkede el1er talte vi så med fru Hansen, der stod i køkkendøren og fik sig et 1il1e hvil og lid, fri-sk luft. 0g det skete, at vi kom med ind for at hilse på ingeni.øren, som hr Hansen altid blev ka1dt. Han sad dagen lang i sin lænestol i den lille stue ud mod gården bag ved restaurationen og læste e1ier bare nød solen, der skinnede ind fra syd. Det blev nu ikke så meget snak, for han var meget tunghør og måtte sætte en stor tragt ti1 ørex for at lytte. Men jeg tror han nød os, bare vi U-haf ffrifip havde af onkel Valdemar fået en Foxterrief var der. " Kvik " og denhavde efterhånden fået den tanke, at hvad drengene måtte, det måtte den også. Så en dag styrtede den også over gaden lnd gennem porten og ind i fru Hansens køkken og haps, fat i en slor flæskesteg, hun havde,bjort klar be afsted med den, stor ståhej, skæ1d ud og I:r bank til os drenge. {s ii* tjl Far måtte betale en (.4 irl ny steg. Glemmer det aldrig ';:. ',l ;fi $'tt:; :.tri.å i; &48'l '{:ii-"1 r :::r'",. -:f- -.;'-----^i-;: F-HCI

5 * Ejendommen, der oprindelig 1å på grundene, som idag er'nr4 og i Eskildsgade, ejedes fra 1854 af købmand ab, gæstgiu.. Rasmus Petersen. som det fremgår af skattelisten':fjr-aakirkeby kommu i 1890, har det været en betydelig virksomhed, idet han står førl som nr 4 med en anslået ind'tægt på 3550,- kr og en heri sat skat på 95,25 kr. Kun overgået af købmand H.c.Kofoed, køb mand Ludvig Dam og læge G.Behncke, medens f.eks. pastor Mariu Jensen kun er anslået ti-r 800,- kr og skat Lz,T5 [r. Gæstgive var tidligt et anerkendt sted og er allerede omtalt i p.håube rej se f ører I' Bornholm i Billeder og Text ', f ra LBTg t blandt øe L2 nævnte hoteller og gæstgiverier: llaakirkeby. R.perersen: llværeise rn, Kaf f e 1kr. 35 llmiddag 1 kr. 35. r 1895 overtoges ejendommen af Johan carl Frederik Kann, der fra at have været mejeribestyrer i poulsker. Han rev den otte bindingsværksbygning mod gaden ned og opførte den nuværende g murede 2 etagers hotelbygning i 1896 og kaldte den Kanns Hote På et senere tidspunli:t omkring LgO4 opf ørte f rk _Gertrud Munck, der havdeoverta8ethote11etiår1900,de''storeffi1vis på grunden, hvor værtshusholder Jæppa Vesth nu nedrevne hus havde liggel. Efter opførelsen af salen med scene var der nye mulighede.r. og et kulturelt 1iv blomstrede frem med optræden af omiejsende professionelle teaterselskaber som 1okale amatørforrestillinger, og borgerne kaldte ti1 fester og ba11er.. Gertrud Munck "åu"1 kom fra Svaneke, hvor hendes forældre boede,.og hvor hendes søster ejede hotel Østersøen. De to hotelsøstre va'r uafhængige, mandhaftige, praktiske, foretagssomme og venlige, men de forstod at holde folk på afstand. De blev aldrig gift, men havde dog hver et barn. " Hvem var faderen " det b1e, å.i ardrig besvarede spørgsmål i den 1il1e by. Kanns hotel har allerede fra Liden hvår man endnu rejste med hestevogn, været meget besøgt af handelsrejsende på deres vej fra Rønne og øet rundt. Ofte gjorde de ophotd i 2-i dag. I sin bog fra 1922 om handelsrejsendes liv " &ejseminder for 30 år siden " skriver Tonys Bror bi.a. under et billede af smedien overfor Kanns Hotel: tt Smedien i Aakirkeby, der hver Morgen, Sommer og Vinter tryækkedettde rejsende rt I 1918 overtog Johannes Th. Lyneby Kanns Hote1. Han stammede fra Lolland var i 1915 overlaget Hotel Jomfrubjerget i Almindingen, hvilket han også drev i_nåri1 Lg34. Der var j- hans tid de store højryggede 1ædersofaer i restauralioslokalet blev anskaffet. De delte ligefrem lokalet op i små seperate rum ud for hvert vindue, så man sad som for sig selv og følle sig næsten helt pri- vat. Det var en skæg oplevelse, at gå f ta ent.reen og frem til saren og kikke ind på, hvem der såd i disse " kupeer 'r ll Ih r'- " Nej r' - " Er De her?,,'. Da Lyngby i Lg23 overtog Dams Hoter i Rønne så overtog carl Edv. vilh. Jensen Kanns Hotel, han drev indtil Agnes Dorthe Margrethe Hansen kom ti1 i Lgzg. "on1 Hun blev i 1933 gift med Hans Jacob Harald Dam, og blev Agnes Dam. En af de f ørste oprevelser j eg kan huske f ra Kanns Hotel,/er, at jee og Philip sammen med vores forældre blev indviteret/ti1 Dam-s årlige børneba1. Der var noget hun afholdt hver vinter, idet hun indbød forældre og søskend..ebørn til dem, der cik på frk Agnes Jensens danseskole,som holdt ti1 i hotellets sa1.0g da far jo var reverandør af brød ti1 hotellet, var vi altså også blevet indbudt, skønt vi endnu ikke cik på danseskole. For det med at tage på piger og så endda danse det var altså ikke os, Agnes "

6 8* Men ved at mor hos manufakturhandler N.H.Engel i Østergade fik købt et smart sæl mørkeblåt Eøj med en jakke, der li_gnede en søkadets med guldknapper og bånd om håndledene, så gik jeg modstræbende med sammen med Philip i blåt, narrostøj. oe under Fru Clara schouw og Gustav Andersens kyndige musikeren, biev jeg grebel, og kom ud at danse både Reinlænderpolka og Ruder esi oå ugen efter var Philip og ieg elever på Agnes Jensens danseåkoie, -hvor vi_ ivrigt fulgte, når hun hævede op i skørterne og med sine tynde ben i de højhælede sko viste os de svære trin eller ruskede os i skjorlen/om vi faldt ud af takr Det var ikke kun ved festaftener, men også veo[foredrags-, red-, generalforsamlingslysbil- o.s.v. aftenei, at man fik kaffe med kringle og lagkage. så utallige gange har jes været med ti1, at bære lagkager fra bageriet pa Torvet og ned tit Kanns Køk* ken, 0g var fet begravelseskaffe hørte der og"å Butterdegssvedsketærter med ti1 traktementet. Det var faktisk sådan, at får fulgte med i dødsannoncerne i avisen, for at se om der blev en godleverance i de kommende dage. Lige siden 1908 har det været kotume, at en de1 af byens mænd mødtes har onsdag aften og spillet kort på Kanns i Klubbån, og på el vist Lidspunkt slog man 3 værelser på 1 sal over porten sammen og indrettede et sær1igt loka1e Li1 deite formål, =o, man kort og godt benævnte " Klubben ". Foreningen består sladig, men har jo desværre måttet flytte ti1 andre lokaler i byen Det var jo først i 60-erne, at den heldigvi-s idag næsten gennemførte udjævning me1lem de sociale klassei begyndte. Før den tid blandede man,sig ikke. Jeg mindes en gang, jeg var brændt varm på en pi8e, hvi-s forældre var medlemmer af socialdemokratiel. Hun tog mig med tir foreningsbal på Kanns. vi var lige nået frem trappen tir ned Ei1 salen og skulte ti1 at betale enir", da formanden byrådsmedlem August Marcher, kom farende. " Her hørår du ikke tii Du kommer ikke ind ".0g skuffet måtte jeg slippe den unge og lykk;; sande mit handikapy min far var mest;r og venstremand. Mange er også de gange, hvor sigurd, philip og jeg sammen med mange andre har lavet kuliser og optrådt på Kånns scene, den de i mange år havde klaret sig med det åt mateimester sigurd rpsen udførte vendekulisesæt stue på den ene side og skov på aen anden samt del flotte sorte fortæppe med sølvfarvet træmotiv. I et være1se ude i sla1dlængen på sydsiden af gårdspladsen reside rede hotelkarlen. Han var behjærpelig med opst;ldning og forspænding for gæsterne, når de kom med deres heslevogne. nr., sørgede {ot sikker opbevaring af folks cykler, ri1 de i[en skurle hjem. 0g i-føtt kasket med navnet Kans Hotel i guldbogstaver henteåe og bragte han bagage ti1 og fra jernbanestaliorr"n. r mange år var min fars 1i11e sorte islænder opstaldel i holeliets siald, mod hotelkarlen at anvendte den Lil at Lrække en 1i11e fjedervogn, hvormed han transporterede de handelsrejsendes store varekufferler me1lem deres kunder blandt byens købmænd og manufakturhandlere. Hotelkarlen var også ham, der forestod at man raskt fik ryddet salen for bord og bænke, når første delen af en festaften - der of- Ee bestod af optræden el1er foredrag med fæ11es kaffebord skullg ændres ti1 dansegurv med små borde langs væggene, Her var det

7 især populært, om man kunne kapre sig et bord på scenen, idet man herfra kunne skue ud over og have overblik over a1le de dansende. 0g samtidig blev man altld her betjent af fru Herbert Svendsen, med, hvad man bødkerens kone, som man vidste var fuld fortrolig jæger grøn en en koloric tigerhave en flyversjus skulle mæ1k eller blot en gin og wermuth. Når man var Ei1 ba1 e1ler fest på Kanns eller for den sags skyld også på Højskolehjeilmet så vidste man alti-d, når man skulle gå hjem. For præsi-s 10 minuter før lukketid åbnedes døren, og-ind kom Natpeter natbetjent Carl Jensen og så var det tid for at drikke ud og få en sidste " sjæler ", inden man i ro forlod lokalet. I 1941 overtoges Kanns af Niels Carl Jensen der tidligere havde haft Jernbanehotellet. 0g drevet videre af hans kone Thyra Jensen, ctr stor statelig kvj-nde, alrid siddende ved sr-t KomIur 1 KøKKenet, uooel.ende sr-ne orore. meo en Kop Kar re og en stor cigar 1 munden. f 1957 fortsatte Anny Lun4, der allerede i nogle år havde arbejdet her. 0g i 1966-k-om-Jfn-s Pedersen med sin kone Nete ti1. Han lavede yæsentlige ombygfringer - Tit bad og wc på værelserne og udvidede antallet Konceptet ændredes ti1 mere og mere at basere sig på busrejser, hvor han havde et stort samarbejde med Tigerbus Rejser i Kolding, Efter hans død i L994 lukkede hotel1et, og Cet har det været siden" ' 9.tt V/rtz uotd eff *-(1", uh,//y/o;, 7o,ro' KA NNS HOTE L /rf '/ (,.f,,9.,,,,/o/ -%,,/*7 2, 'a,'/:4 9r'rclz. e/if, +k?-/,/ I fr,r,.9r[,,,,, åil-t e/r/,o.!'rurru, *YT,ryyoool &"1,/./",u", e{,,/rr./"/y. Fabrikant Hans Jensens døtres invitation til min mor i 1910 Annonce fra Aakirkeby TurisLforenings Brochure i 1940

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme Indholdsfortegnelse: Personliste... 3 Forord... 4 Tvislund... 5 Far Laurits Jensen, kaldet Laust Vestergaard... 7 Gæster i Vestergård... 8 Lauralyst... 9 Far, Laurits Vestergaard, sognefoged... 10 Mor,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BRAMSNÆSVIG

GRUNDEJERFORENINGEN BRAMSNÆSVIG GRUNDEJERFORENINGEN BRAMSNÆSVIG 2004 2 Kære grundejer! Vi har fornøjelsen at levere jer Grundejerforeningen Bramsnæsvig s blad! Bladet er gratis og vil udkomme én gang årligt, til alle vest for Ejby Strandvej.

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER III. RÆKKE-10. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND ISBN 87-87042-02-9 ISSN 0084-7976 Udgivel af BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND 1996 Redaktion: Ann Vibeke

Læs mere

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt.

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt. Arbejdererindring J.nr. 03/031/01 - Kvinde Mit navn er IJ, IJs mand HJ kommer med enkelte kommentarer Hvornår er du født? i 1913 Hvorhenne? Her i Horsens. Jeg har levet al min tid i Horsens. Hvad lavede

Læs mere

Pension Langeland. C.Jørgensen. Niels Nielsen lod det daværende. bygge og gav sine forældre det i guldbryllupsgave i 1910

Pension Langeland. C.Jørgensen. Niels Nielsen lod det daværende. bygge og gav sine forældre det i guldbryllupsgave i 1910 Ella Schumacher Hansen har i 1992 til en lokalhistorisk studiekreds fortalt om livet på Pension Langeland i Østerhuse. Pension Langeland Niels Nielsen, født 21.januar 1864, ungkarl, fisker og gårdejer,

Læs mere

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn.

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Hvor mange søskende har du haft? Vi var ti drenge og seks piger. Hvad nummer

Læs mere

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen Jeg er født 8. september 1929 oppe på loftet i det hus, der ligger nr. to henne fra gadekæret, kaldet Barberens Hus 1. Mor og Far købte 25 tdr.

Læs mere

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Hvornår er du født? Jeg er født d. 06.07.14. Jeg er født i Grejsdalen, dernede ved Vejle. På der tidspunkt jeg blev

Læs mere

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj.

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj. Arbejdererindring, J.nr. 03/186/01 Navn LK Hvornår blev du født? Jeg er født den 13/8 1904. Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange

Læs mere

ISBN 978-87-998378-0-9

ISBN 978-87-998378-0-9 ISBN 978-87-998378-0-9 1 Min elskede farmor Emilie Johannes Hansen Johansens livlige datter Emilie fra Nyboder, blev min farmor. Jeg er meget stolt af, at være et af hendes 19 børnebørn. Min farmors liv

Læs mere

Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13

Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13 Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13 Ved branden i 1731 brændte så at sige alle bygninger på Algade, deriblandt Roskildes rådhus, som lå på hjørnet af Algade og Skt. Ols Gade. Med stort besvær

Læs mere

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr.

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. 13-17 og 19, omtales for tiden i aviserne som den gamle

Læs mere

MATADOR. DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard

MATADOR. DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 11. episode I KLEMME Manuskript: Jens Louis Petersen 1936 Instruktør: Erik Balling E 1

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 Indhold Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

Fur Turistforening Inge Shee Stenøre 10 7884 Fur 97 59 30 53

Fur Turistforening Inge Shee Stenøre 10 7884 Fur 97 59 30 53 Uge 49 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Weekend Indledning side 2 & 3. Interview med Elly Poulsen & Annie Christensen side 4. Interview med Søren Bobs, Villy Johansen & Eva Holmboe side 5. Interview

Læs mere

Barndomserindringer. Gudrun Steen Knudsen

Barndomserindringer. Gudrun Steen Knudsen 1 Barndomserindringer af Gudrun Steen Knudsen 2 Forord. Da Gudruns syn efter Ferdinands død blev dårligere og dårligere, fik hun lyst til at skrive sine barndomserindringer, mens hun endnu kunne skrive

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Hedens historie Fortællinger om de første år på Sdr. Vium hede

Hedens historie Fortællinger om de første år på Sdr. Vium hede Hedens historie Fortællinger om de første år på Sdr. Vium hede Tinghøjene i Sdr. Vium tegnet af Alfred Kaae Fortalt af de mennesker, der oplevede Danmarks sidste hedeopdyrkning. Om hvordan de byggede et

Læs mere

Rold Skovs Venner 24. udgave.

Rold Skovs Venner 24. udgave. Rold Skovs Venner 24. udgave. Mange kilder små, gør en stor å. Med en let omskrivning af det gamle mundheld er der lagt op til årets hovedtema, idet vi hovedsageligt skal beskæftige os med kilderne i Rold

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning Arbejdererindring, J.nr. 03/011/01 Mit navn er KN Hvornår er du født? 23.10.1912. Hvor henne? I Horsens. Hvad lavede dine forældre? Min far var snedker. Hvor henne? Også her i byen, han blev selvstændig

Læs mere

AÅ[TRKEBY SMEDE. ), der 1å hvor i dag ejendommen Smedegade 9-17' ligger f et skøde fra L6 marts 1714 står nemlig;

AÅ[TRKEBY SMEDE. ), der 1å hvor i dag ejendommen Smedegade 9-17' ligger f et skøde fra L6 marts 1714 står nemlig; SMEDE AÅ[TRKEBY Smedefaget er jo ee meget gammelt fag. Lige så 1ænge man har kendt ti1 metall-er sou gu1d, sø1v, kobber, bronce eller jern, så har man haft brug for nogen, der kunne forarbejde det. Når

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

En sognerådsformand fortæller. De fire kommuners alderdomshjem. Emil Tolstrup Christensen

En sognerådsformand fortæller. De fire kommuners alderdomshjem. Emil Tolstrup Christensen En sognerådsformand fortæller og De fire kommuners alderdomshjem Emil Tolstrup Christensen En sognerådsformand fortæller... 4 Ny i kommunalt arbejde... 4 Dramaet om konstitueringen... 5 Den lille lærer...

Læs mere

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow Ideen om brugsforeninger går tilbage til England, hvor de første brugsforeninger oprettedes om kring 1820. Formålet med disse foreninger

Læs mere

HVERDAGSLIVET FOR FÅ GENERATIONER SIDEN 29 artikler om seniorers fortællinger skrevet af folkeskoleelever

HVERDAGSLIVET FOR FÅ GENERATIONER SIDEN 29 artikler om seniorers fortællinger skrevet af folkeskoleelever FORTÆLLINGSKATALOG Februar 2013 HVERDAGSLIVET FOR FÅ GENERATIONER SIDEN 29 artikler om seniorers fortællinger skrevet af folkeskoleelever En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere