^w-ii1^ lio =C0. ^:^^ ',>i. ^-t-^i^s^ v<«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "^w-ii1^ lio =C0. ^:^^ ',>i. ^-t-^i^s^ v<«"

Transkript

1 v<«^w-ii1^ O lio =C0 ^:^^ ',>i ^-t-^i^s^

2 (ro").

3

4

5

6

7 DEN STORE MAGT,

8 /

9 ZAKARIAS NIELSEN ^^ DEiN STORE MAGT. ET AFSNIT AF EN UNG MANDS LIV. I 1^ I V -^rj" KØBENHAVN DET NORDISKE FORLAG bogforlaget: ERNST BOJESEN 1898

10 oplag 1600 Eksplr n 00 II KØBENHAVN GRÆBES BOGTRYKKERI

11 I. Til min syge Moder paa hendes Fødselsdag d. 12te Maj il rier kommer jeg din «lange Dreng med et Par grønne Grene og lægger paa din hvide Seng et Flor af Ønsker rene. Jeg kysser ømt din Haand og Kind og ser dig i dit Øje ind: Til Lykke, lille Moder! En Smule Maj jeg hvælver ud omkring din Hovedpude og hilser fra den gode Gud, som jeg har mødt derude, fra Fuglens Sang, fra Bøgens Hvælv, fra alt det gode i mig selv, hvori jeg Vaarbrud mærker. Af dig jeg fik i Barndomsvaar saa megen Sol og Grøde, i disse lyse Stuer staar de Tusind Minder søde. Hvad godt der grønnes i mit Sind, har du bed't frem og sunget ind og dugget med din Taare.

12 Og derfor knæler nu jeg ned som tit i Barndomsdage og gi'r dig al din Kærlighed i Bøn og Tak tilbage. Jeg stryger dine hvide Haar: Gud signe dine Prøve-Aar, du kære, lille Moder! Det var med rystende Haand og duggede Øjne, at den unge Løjtnant og Boghandler-Medhjælper nedskrev denne Lykønskning paa et Brevark. De var saa varmt følte, disse Vers, sprungne lige ud af hans Hjerte. Ak ja stakkels Mor! Han havde tænkt saa meget paa hende, da han i Morges Kl. 5 var ude i Skoven for at finde et Par Bøgegrene til hende. Nu var det fire Aar, siden hun maatte lægge sig, og Nerverne blev stadig daarligere, Lammelsen i Benet bredte sig... Hvor gammel var Moder egenthg i Dag? Hun var 18 Aar, da hun blev gift, da var Far 33, og nu var han 63, hun maatte jo altsaa være 48. Tænk, ikke mere! og allerede saa hvidhaaret! Han saa et Kvindehoved med en tyk, kridene hvid Haarfylde, der ligesom smeltede sammen med den lille hvide Kappe, der sad over den, han saa to sorte Øjenbryn og to mørke Øjne, der tog sig saa underlig gennemtrængende ud under alt dette hvide. Øjnene var ikke haarde, nej saa gode; men de kunde i enkelte Øjeblikke tale saa underlig stærkt til en om den Slags Kampe, der udkæmpes i Løndom.

13 Ja, hvor hun vist havde maattet bære mec^et, især i de senere Aar. Men hun havde da og^saa gaaet i Lære hos et Par stærke Forældre. Sin Mormoder kunde Jørgen ikke huske, men hans Morfader, den gamle strenge og dog milde Pastor Randrup med de store Steen-Blicher-Briller og det lange, hvide Haar stod endnu levende for hans Øjne. Det var altid med en sær P^lelse af ærbødig Glæde, han gik forbi den gamle straatakte Præstegaard nede ved Lunden; her havde hans Barnesind modtaget saa mange stærke Indtryk af gammeldags Gudsfrygt og gammeldags Glæder. Bedstefaderen var saa uendelig jævn, næsten alt for jævn gik med store Husmandstræsko i Gaard og Have og med en forskrækkelig ræverød lodden Hue, der vist var næsten lige saa gammel som det hvide Hoved, den sad trykket ned over. Men han havde Tanker, den Mand, ti Præsters Lærdom og Dybsindighed. Og midt i hans milde Sind sad en Alvor, der ikke kendte til at tinge med eget Kød og Blod, naar dette Kød og Blod kom paa tvers af den hellige Lære, han prædikede. Runden af en gammel Præsteslægt, der siden Kirkerensningens Dage havde «holdt hart ved den rene Lære, som det hed i hans Slægtebog, virkede han i Stilhed med sin hellige Varme i Hjem og Menighed til sin sidste Stund, virkede endog efter sin Død, kunde man sige, thi det Maleri af ham, som Menigheden havde hædret ham med paa hans 7oaarige Fødselsdag, og som nu

14 8 hang i Kirken, talte mangt et manende Ord ned til Kirkegængerne. Det var nok ham, Mor havde lært mest af, blandt andet det Ord, hun stadig kom med: «Vi skal holde ud! Og saa havde han hendes lange Dreng, som hun kaldte ham lært af hende igen. Tusinde Gange havde han mærket, at han gik med saa meget af hendes aandelige Liv i sig og maatte ligesom veje alt, hvad han tænkte og følte, paa hendes Samvittigheds Vægtskaal. Det var blevet sunget ind i hans Øre, fra han laa i sin Vugge, at han altid skulde være «et lille Guds Barn, det var blevet bedet ved hans Seng, at han maatte faa Kræfter til at gaa rene Veje, det havde lydt i Formaninger og Bønner, men stærkest fra hendes eget Eksempel, hendes skønne, forsagende Liv, at han skulde søge ved Selvtugt og Bøn at vinde den evige Glæde, hvordan det saa gik med Glæden i det timelige. Og alt dette havde dannet hans Samvittighedsfølelse. Aa, det Hjem, det Hjem, det lune Rum for gode Følelser, Barnetidens lyse Fristed, hvor Mor havde sunget Ingemanns Sange ved Klaveret, hvor han havde fløjtet og jodlet, og hvor han havde faaet saa kønt og fornuftigt fat paa Begyndelsesgrundene i det at lide. Lide? Naa ja, han havde nok egentlig ikke lidt saa svært meget i de 25 Aar, han havde aandet paa Guds Jord. Naar han saa tilbage over sin Barndom og første Ungdom, var det, som det blink-

15 ede saa lyst og fornøjeligt for hans Øjne. Det var nok mere Mo'rs Lidelser end sine egne, han havde «lidt. Der var nu det med Faderen, dette «kedelige, vsom Moderen kaldte det. Ja, det var til visse V kedeligt ; men Folk kendte nu en Gang Far og bar over med ham. Det, at han havde en fremskudt Post i Banken, det, at han i mange Aar havde været Medlem af Byraadet og nu siden Jubilæet var Kancelliraad ikke virkelig, men dog rigtig Kancelliraad det kunde nok veje en og anden Fejl op. Naar han bare vilde være lidt mere omhyggelig med sin Paaklædning børste sin Frakkekrave og saadan lidt saa den stemte lidt bedre sammen med hans ranke Rejsning; han havde dog som Løjtnant i 1850 lært at holde sig proper og pæn, men det var næsten, som han af sin Soldatertids Afretning kun havde taget den stive Holdning og de stramt rynkede Bryn med over i sit civile Liv. Løjtnant? Underligt at tænke paa, at Far denne lille, tykke Mand var Løjtnant. Det var nok det, der var Skyld i, at han selv Jørgen Hvide Bang havde faaet de gyldne Snore. Far havde saamænd tumlet nok med ham for at faa ham ind paa Officersvejen, og han var da ogsaa kommen saa vidt med ham, at han havde faaet ham til at aftjene sin Værnepligt som Reserveløjtnant, saa kunde man altid se. Men der blev ikke mere at «se; for han var ikke skabt for Militær-

16 ! lo livet, han var født til at aande i Duften af ny Bøger og snakke med sin Hjembys unge Piger. 'Goddag, Madam Rømer! hilste han paa en halt Kone, som gik forbi. Svært saa mildt hun nikkede! Han gik hen i Døren og saa efter hende. Et blandet Indtryk af Properhed, Gudfrygtighed og Snuhed strejfede hans Tanker ved Synet af den vrikkende Kvinderyg. Han vendte Hovedet til den anden Side. Ah Amalie Konge! Han snublede uvilkaarlig et Skridt tilbage og rynkede Næse. Naa, han havde da ikke nødig at krybe i Skjul for hende. Saa hilste han med Haanden og fik den Fornøjelse at se den unge Frøken nikke lyksalig, idet hun med sin Mappe svansede ind til Organisten. «Hy i, sy i! fløjtede en Stær ovre paa Genbotaget. Han stod en Stund og saa over paa Lindetræerne ved Apoteket, op i Luften, op ad Gaden Aa, han kunde have Lyst til at rende med Tøndebaand op ad Fortovet! Naada, sikken en Tid, da mati var tolv Aar og skraaede Lakrits og syede Bønderpigerne sammen ved 8 Skillings-Butikkerne! Du lyse V^erden, sikken en Tid! Hvor havde han revet mange Bukseben i Stykker, hvor havde han kunnet slaas, hvor havde han sunget, hylet af Livsglæde! Brr, det var de Regnebøger til Borgerskolen Et lille Tilløb, et flot Bomspring til venstre over

17 II Disken, og der stod han ved den halvt indpakkede Stabel. Møller, hans mangeaarige Husbond, nu en duknakket Enkemand paa 72, kom ned fra Lejligheden ovenpaa og traadte ind fra Bagboden. Hans store graa Haar laa ud over Panden og Ørerne som en stor Russerhue. «Naa, lille Bang, har du saa tænkt nærmere over Sagen?«spurgte han paa sin langsomme Talevis og missede med Øjnene. ogsaa i «Ja, De kan tro, jeg har tænkt hele Natten, Dag. «Det er billige Vilkaar. «Ja, det er det; jeg maatte ogsaa være en underlig Herre, om jeg ikke tog Deres Haand og sagde Tak. «Jaja, nu kan du jo raadføre dig nærmere med dine Forældre i Eftermiddag. Han nikkede og gik ud ad Døren til Portaabningen. Den unge Mand lod Blikket glide over Bøger og Hylder, tog det alt sammen ind i en stor, glad Spænding. Aa tænk! Aa tænk! Nu vilde han tale rigtig med sine Forældre og Søskende ved det lille Fødselsdagsgilde i Eftermiddag. Men der var jo i Grunden ikke noget at betænke sig paa, ikke Spor. Han tog sig en Tur langs Hylderne, oplukkede Skabsdøre og lod Lommetørklædet vifte let over forgyldte Bogrygge. Og saa en Omgang ud til Bordet med de sidste ny Bogskatte. Han ordnede

18 :! 12 Og lagde til rette, tog en og anden Genstand op fra Vinduesdybet og saa paa den med en Slags kælende Stolthed. Mon de havde saadan en Brevvægt nede i Fedtebogladen i Søbygade...? Det hele Bordet, Disken, Skabene, Bøgerne havde faaet en ny fangende Interesse for ham. Og hvem vidste, hvad han kunde drive Forretningen op til? «Gaa paa! læste han paa en af Bøgerne. Ja netop! Store, modige Planer fødtes i hans Hjerne en ny Læsebog, en ny Almanak, Skønlitteratur... (Jørgen Bangs Forlag... «det driftige unge Firma i... Og saa Muren væk der, Plads for Albuerne Ja, og saa om nogle Aar Hus og Hjem, Hustru og Børn, en rigtig mild og sød lille Kone skulde det være, en, der kom løbende med Armene, hver Gang han kom op. Han blev helt blød om Hjertet ved at tænke paa, hvor god han skulde blive ved sin søde lille Kone, hvor hyggeligt de skulde have det med tykt Gulvtæppe og røde Flammer fra Kakkelovnen i Mørkningen. Aa, her gik han frem og tilbage og bankede Knoerne mod hinanden og lavede Luftslotte og glemte rent, at Mor laa derhjemme og ventede! Som en lang, ledeløs Sekstenaarsdreng var Jørgen i sin Tid bleven knyttet til sin Halv-Onkels Boglade. Lidt spredt, lidt tilbøjelig til at gaa med Næsen opad, men indvendig sund var den unge Lærling i de første Aar. Al den gamle Tids lyse Romantik sad ham i Blodet fra Barndommen, i god

19 13 Tro spændte hans aandelige Sans om al Kristendommens Mystik og tog Næring ind af Evangeliernes Løfter til alle gudfrygtige Menneskebørn; Livet havde vel sin Alvor ak ja! men selv Lidelsen kunde være skøn, ve den, der ikke har Sans for Smertens Poesi! Livet var dejligt, Luften var fuld af milde Aander, der vævede Solskin over Verden og bar alle gode Sjæle op til Gud, naar de aandede ud her. Al Ungdommens urolige Levetrang fulgte ham op igennem Ynglingeaarene; uklar, blandet af evig skiftende Stemninger var den Følelsesmasse, der bølgede i ham. Om Aftenen kunde han ligge og faa Taarer i Øjnene af Inderlighed under Bønnen for sin Far og Mor, for den hele By, for hver ukendt Stodder, der om Dagen var gaaet ham krum og sukkende forbi, om Morgenen føle Trang til med Kaalund at svinge sin Hat paa Toppen af en Høj. «Du bliver vist Digter, Dreng, havde hans Moder en Gang sagt, da hun havde læst et Rimbrev, han havde skrevet til en Skolefælle og Ven. Digter? Dette Ord var blevet siddende som et lyst Ønske i ham. Selv følte han, at han gik med en hel Mængde Sang i Brystet, og da det faldt ham forholdsvis let at give denne Sang Udløb i Rytmer og Rim, strømmede Vers paa Vers fra hans indre Kilder ud paa Papiret. Med den omtalte Ven, Apotekersønnen Karl Brun, en brunøjet Yngling, der ogsaa slog Lyren, vekslede han i flere Aar

20 14 Digte hver Uge og var utrolig optaget af denne Udveksling af lyriske Stemninger pr. Post. Endelig kom den Tid, da han begyndte at «følge med i Litteraturen. «Læs kun, lille Bang; en Boghandler maa kende sine Varer, var gamle Møllers Ord. til ham, «Men kunde den gamle lægge til «jeg raader dig til at tage et kølende Pulver og bede dit Fadervor tre Gange, hver Gang du giver dig i Kast med en af de nymodens Bøger. Ogsaa hans Moder advarede ham. «Jeg synes, det er saa forskrækkeligt, hvad Folk i vore Dage kan skrive i Blade og Bøger, kunde hun sige. «Religionen bare Præstesnak! Børnene hvorfor skal de ære deres Far og Mor? Kongen hvad er han til.^ Og hvorfor skal man elske sit Fædreland mere end ethvert andet Land? Ungdommen aa, jeg synes, det er rent forfærdeligt, hvad de ny- Digtere skriver om, al denne Sanselighed! Naar^'eg tænker paa Oehlenschlager, Hauch, Hertz,.Hostrup, og hvad de hed... alt det skønne og rene, de lagde i vort Sind i min Ungdom, og saa nu... Hvad kan det hjælpe, at de skriver fint og kunstnerisk, naar man dog hele Tiden kan mærke den fordærvede Aande gennem den fine Duft... pas paa, Jørgen, pas paa! Ja, det kunde han love hende. For han syntes virkelig. Moller og Mor havde Ret. Men til Tider følte han med sig selv, at adskillige af de ny Lærdomme var gledne ind i hans Hjerte, og da mærkede han en egen Uro i sin Sam-

21 15 vittighed. Det var, som Bodens Bøger sang omkring ham, som om de raabte med Tanker og Tilskyndelser, som han ikke vilde høre, men som han maatte høre. Der var Aftener, hvor han efter Læsningen af en og anden ny Bog kunde ligge som en forpint Grubler i eller ind. Saa kom Soldatertiden, sin Seng og hverken vide ud der blev en Slags Stormog Trængselstid for ham. Dag for Dag forstærkedes Sindets Gæring ved Tilførsel af Smitte-Emner fra Hovedstadens Varietéer og Knejper; Tro og Tvivl, Trods og Anger laa kastede omkring i ham og avlede Tanker, der stundom pressede paa i Brystet, som om de vilde sprænge det. Men Brystet holdt. I det første Aarstid efter hans Tilbagekomst til Boghandlerboden var hans Sind mere optaget af 6e*' unge Pigeøjne, der skød Straaler over Disken, end af de Bøger og Noder, han pakkede ind.* tit-!øm enes Ejerinder. Han vidste godt, at dette Kapitel af hans Liv' Soldatertiden og det første Aar efter hans Hjemkomst handlede mere om Punch og Piger, end sundt var, han huskede godt, hvor det havde brust i ham med Trang til forbudne Nydelser, samtidig med, at den vaagnende Mandighedsfølelse gjorde Oprør mod den Pænhed, der var i Kurs i Kredse, hvor Livet indrettedes efter gammel Tante-Moral. At han i denne farlige Tid fik Styr paa sig selv og holdt sig nogenlunde fri for Fald, det kunde ^

22 i6 han takke sin rene Kærlighed til sin Moder for ja og saa hende deroppe, maaske mest hende. Fra den første Gang han mødtes med hende her i Huset det var i Julen for to Aar siden havde hun haft en egen Magt over ham. Ikke saadan at forstaa, at han var forelsket i hende, slet ikke, snarere det modsatte; for der var noget ved hende, der kunde gøre ham arrig, en vis fornem Mine, der holdt ham paa Afstand, og et vist Hang til at snærte hans forfængelige Glæde over de ny, gyldne Snore^-^ Han kunde endnu høre den «Hr. Officer. Men hun havde haft et eget lille Spotteklang, dér.. l'ød i hendes «Hr. Løjtnant^) lille Smil, der afvæbnede hans Ilterhed. Senere, da de kom til at leve sammen hver Dag her i Huset, blev Forholdet mellem dem omtrent som mellem Søster og Broder. Ved de smaa velrettede Svip, hun kunde give ham efter et Punchesold i Sangforeningen eller efter en og anden lille Pigehistorie, som hun havde faaet noget at vide om, havde hun mere end én Gang drevet Flovhedens tykke Fornemmelser op i Hovedet paa ham. Han blev ligefrem angest for at mødes med hende om Morgenen, naar han havde været paa Galejen om Natten. Og dog kunde hun bagefter, naar hun havde afleveret sin Tugt, være saa rar og ligesom slaa over i en Tone af velmenende Søsterfølelse. Han kunde ikke fatte, hvor hun havde faaet denne Magt over ham, det var, som hun holdt ham i skjulte Snore og drog ham til højre og venstre, som

23 17 hun fandt for godt. Ved den Evne, hun havde, til at sige meget med faa Ord, Evnen til at mane og drage med sit Væsens løndomsfulde Overtalelseskunst, ved den Maade, hvorpaa hun kunde gengive Indholdet af en Prædiken, naar hun kom fra Kirke ja ved de hundrede forskellige Paavirkningsmidler havde hun holdt hans Udskejelseslyster i Tømme og tvunget ham tilbage paa rene Veje. Og det var gaaet saa let og naturligt, som om det faldt af sig selv, at han føjede sig efter hende. Tit undrede han sig over, at de havde saa meget sammen; for han var vis paa, at hun lige saa lidt som han tænkte paa at lægge en dybere Mening i Forholdet. De kunde kyle Propper i Hovedet paa hinanden, trættes, vride Mund ad hinanden, sommetider ogsaa raadføre sig med hinanden i alvorlige Spørgsmaal; men al Leg og al alvorlig Forhandling var Øjebliksværk, der luftede til Side, naar de vendte hinanden Ryggen. I de sidste Dage havde der været en vis fornem Kølighed i hendes V^æsen, noget, der mindede om hendes forbeholdne Dame-Værdighed fra deres første Kendskabstid. Han maatte vist paa en eller anden Maade have fornærmet hende ej, der kom hun! Nu maatte han se at faa udglattet den lille allerkæreste Kløft, der sad imellem hendes Øjenbryn. «Frøken! Han smækkede Hælene sammen og kastede Fingrene op til Tindingen. En rent æstetisk Glæde blev anslaaet i ham Den store Magt. 2

24 i8 ved Synet af den skønne Pande, de klare, blaa Øjne og den rige, lyse Haarfylde; men i denne Glæde blandede sig en anden Følelse, som han ikke rigtig kunde klare sig, og som han heller slet ikke tænkte paa at faa klaret. Hun bad om at faa fyldt et Blækhus, som hun rakte frem. «Skal De skrive til ham? spurgte han. «Ja, den ham, der leverer Smør til os. Han sukkede. «Gid jeg hed Per Pæsen og havde 17 Køer paa Stald! «Og Kone og elleve Børn paa Stue. «Nej, dem vilde jeg ikke have, jeg vilde være Ungkarl med Overskæg og Dannelse. «Men De vilde dog næppe hedde Per Persen. «Nej, mit Navn vilde jeg nødig af med. «Det store, historiske Navn. «Hør, ved De hvad. Frøken Rømer... «Jamen De siger jo selv, at det er historisk.; «Alvorlig talt, jeg synes, jeg har Lov at være lidt stolt af, at Sagnet sætter Navnet Bang i Forbindelse med Skjalm Hvides Æt.' «Men er De da saa sikker paa, at... «Lad nu vær'. Frøken Rømer! Jeg har ikke andet at være hoven af end mit Slægtsnavn og min Families upletterede Rygte... skal det være Alizarin? «Nej, maa jeg faa noget violet? ««Venskab er fivelet, sig mig, hvor findes det findes det her i Butiken.?

25 19 «Det gør det vist saa ofte. «Nej, jeg mener nu nu, nu! «Lad mig nu faa Blækhuset! «Fins altsaa inte? «Jeg skal have Brevet af Sted kom nu, kom nu! «Hvor de smaa Støvler kan danse! Det er sandt, har De forvundet Sangforenings-Ballet? «Ja, De var en net Herre, at De saadan narrede mig for iste Ekstra- Vals. «Jeg? «0g det endskønt De selv havde skrevet Deres Navn paa mit Kort. «Saa beder jeg tusinde Gange om Forladelse, ja tusinde og én Gange. Jeg stod med Deres og Amalie Konges Kort i Haanden paa én Gang... jeg ved da, jeg dansede første Vals med Dem... hvorfor har De ikke sagt det før? «Fordi det var mig saa uendelig ligegyldigt. Hendes lille Hage dirrede en Smule, og de fine, røde Strøg paa Kinden forsvandt for et Øjeblik, som om Farven blev suget ind. Han rettede sig og snoede sit smukke, sorte Overskæg- «Ja, ja; naar det er Dem saa uendelig ligegyldigt, saa kan jeg vel slaa de tusinde Gange af og nøjes med den ene! «Det kan De godt. «Hør nu, Frøken Rømer, hvad er nu det? Jeg ved virkelig ikke af, at jeg ogsaa havde lovet Dem iste Ekstra- Vals.

26 20 «Vil De da give mig et Frimærke? «Ja, det vil jeg og en Konvolut med og en voldsom Bunke Hilsener til min gode Ven Per Pæsen... jeg kan Pokkers godt lide det Navn Pæsen hm! Værsgodh) «Tak! «Hør, De har rent forstemt mig lille Stakkel; jeg var endda saa glad. «For hvad? «Ja, tror De nu, jeg er Menneske for at faa sat Munden rigtig i Lave til en højtidelig Meddelelse.* «Jeg ved meget godt, hvad det er. «Hvad siger De da? «Jeg siger: Til Lykke! Hun sagde det saa kønt, med en stilfærdig Hjertelighed. «Tak, ja... vil De blive ved foreløbig at styre Huset, hvis jeg nu lejer Lejligheden med.^ «Nej, det kan jeg ikke; jeg har allerede lovet min Fætter, Pastor Larsen, at tage derover og hjælpe ham med Huset og hans lille Pige. «De vil slaa Dem ned hos en gammel velærværdig Enkemand paa en af Jyllands rædsomme Heder." «Gammel.? Hun brast i Latter. «En gammel Velærværdighed paa 32! «Naa ja... «For mig er Heden for Resten slet ikke rædsom tvært imod. «Jaja, det var jo ogsaa nærmest en Spøg. «Jamen der er saa mange, der mener, at jeg

27 21 vil gaa ud, naar jeg bliver omplantet fra den fede sjællandske Muld til Hedens Sand; jeg selv tror, jeg vil gro bedst derovre. Der klang i dette en vis lille klædelig Kraft, der bragte ham til at tænke paa hendes første Ungdomsgerning. Hun havde i et Par Aar efter sin Konfirmation hjulpet til ved Ledelsen af Byens Asyl og havde i den Tid udfoldet en Virksomhed, der var lige saa ihærdig, som den var stilfærdig. Ikke alene havde hun besørget saa at sige hele den gamle Asylmoders Gerning, men havde tillige ganske af egen Drift gaaet fra Hjem til Hjem og hjulpet Børnenes fattige Mødre med at gøre Huset i Stand og hæge om de smaa. Ogsaa i Præstegaarden, hvor hun senere lærte Husholdning, havde hun vist en for en ung Pige sjælden Udholdenhed, hvor det gjaldt at ofre sig for andre, bl. a. ved at pleje Provstens gamle svagelige Moder. Og her i Huset hvor var hun virksom, og hvor var hun omhyggelig for den gamle Mand! Hvordan hun kunde faa Tid til at hjælpe sin Moder med Syarbejde og Tid til at gaa i Kirke og Tid til at læse og Tid til alt muligt, det var ham en Gaade. spurgte «Hvorfor tror De, at De vil gro bedst derovre? han. «Jo, for der spredes Sindet ikke af de tusinde skiftende Indtryk som her, der bliver man ikke stykket ud af Bysladder og Interesser for andres Kjoler; der tvinger Stilheden, de sunde Livsformer

28 22 alt det det tvinger en til at samle sig om sin Gerning og sit indre Liv. «Tro mig, De vil ordentlig læse derovre. «Ja, hvis jeg faar Tid. Og saa vil jeg spadsere ud i Heden og ligge paa Kæmpehøjen og se over mod Skovene ved Vejle og digte Romaner... «Som jeg forhaabentlig faar paa Forlag. Vinden. «Nej, de bliver udgivne i Kommission hos «Saa skal jeg komme over i Skovene og ligge saa listig og lytte efter, hvad Vinden fortæller. «Aa, De har vist nok at gøre med at lytte efter Musiken i Romanerne herhjemme. «Det er nok igen et lille fint Svip. «Nej, det kommer jo ikke mig det fjerneste ved, hvad De lytter efter. «De ved jo meget godt, at det kun er hendes Sprog, dette bølgende, fangende... ja, det kan ikke nytte, det er Stil... hej, stop lidt! kaldte han. «Jeg fik ikke set de ny Ansigter, som De før var oppe at hente. «Jeg har saamænd ikke tænkt paa dem siden. Lommen. Hun tog i Møller kom i det samme tilbage. «Ej, ej missede han med Øjnene. «Nogle rigtig vellykkede Billeder, roste Jørgen. Den gamles Øjne drejede sig med et skottende Udtryk mod Billedernes Ejerinde. «Jeg faar vel et af dem, som jeg kan gemme... «Med største Glæde.

29 23 han der? hendes «... ved mit Hjerte. «Ja, gid De vilde. Møller drejede Øjnene til den anden Side: «0g Saadan en ærlig Blodfarve, Ansigt og Hals! «Ja, hvis Bang bryder sig om... der da løb ned over «Det kan De rigtignok tro, jeg gør. «Jeg maa gaa op, kom det med et sært Hastværk. Den unge Mands Øjne spilede sig op : Hvad var det.^ dog med hende Men saa var hun væk. '<Um! rømmede Møller sig og gik med det mest uinteresserede Faareansigt bagefter den unge Pige. Et Par Sekunder stod Jørgen og stirrede i Tanker hen mod Døren, som havde lukket sig efter dem, medens han lod den ene Spids af sit Mundskæg hvirvle om sin Pegefinger. «0m Forladelse! bad en ung Dame, der var kommen frem i Indgangsdøren. «Aa, jeg be'er! Han bukkede og smilede. Med Duften af en Viol-Buket, der vuggede sig paa hendes Barm, indaandede han i ét Drag al Vaarens dragende Liv, sammen med hendes Aasyns Dejlighed. «Hvor var hun dog rød i Hovedet og De med! kastede hun ind til ham. Hans Smil blev paa en Gang flovt, ærgerligt. «Der tager De virkelig fejl. Frue.

30 24 «Jaja, hun var det da. «0m saa var? «Nej, bevares, det siger jeg ikke det mindste til. Men De aner ikke, hvor interessant det er for en hemmehg Iagttager en hel lille Sjælesvir at se saadan et ungt, uskyldigt Blods søde Forvi rrethed. «Ja, det ældre og mere erfarne Blod falder jo ikke saa let i den Slags søde Forvirrethed. «Hvor denne søde Ondskab klæder dem! Nu skal jeg for Resten betro Dem en Hemmelighed: mit Blod er 28, ikke en Dag mer. «Men det er jo sandt, det er jo ogsaa Deres Fødselsdag! «Akkurat! «Maa jeg da ha'e den Fornøjelse... «Nej, Snak ikke «den Fornøjelse. Tag mig i Haanden og sig: «Et godt Aar! saadan ærlig og trohjertig, som De kan være. «Jaja et godt Aar! «Tak! Og en Mand inden Aaret er omme! «Det varer maaske ikke saa længe. Det sidste kom halvhøjt, ligesom frittende. Fruen drejede sig om til Siden og lod sin lille, handskeklædte Haand fare om mellem de ny Bøger. «0m saa var? spurgte hun med ét og svang Hovedet med et brat Kast om imod ham. Det var, som han i dette Øjeblik fik al hendes Skønhed og Friskhed kastet ind i sit eget unge

31 25 Blod: de klare, dybblaa Øjnes Sjæl, Kindernes lyserøde Skær, det kulmørke Tindingshaars fine Krus over den skære, hvide Hud. «Ja, sagde han og standsede et Øjeblik. <^Saa rnaatte jeg jo ønske til Lykke endnu en Gang saadan ærlig og trohjertig. «Men inde i Deres allerhelligste vilde De tænke: Fru Ranch dog en fraskilt Kone! igen. skarpeste. «Der er jo saa mange fraskilte, der gifter sig «Men det fordømmer jo Guds Børn paa det «Guds Børn.' De siger det saa spottende. «Nej, nej, nej, tro De bare, hvad De vil. «For Resten mener jeg, at det vel kommer noget an paa Forholdene. «Ja, mine Forhold kender De, de er «lette ikke sandt? «Fru Ranch, hvorfor siger De nu saadan.^ «Jo jeg gør aldrig nogen Røverkule af mit Hjerte. Jeg holdt af en anden, det gjorde han ogsaa saa sagde vi hinanden Farvel. «Hm! «Nu er han gift igen formoder jeg. Jeg mødte i Søndags baade ham og hende i Frederiksberg Have De ved Billedhuggerinden Jenny Lundsgaard. «Ja saa! «De hilste begge to meget venlig paa mig, jeg ogsaa paa dem.

32 26 «0g De talte med dem?j «Talte? Aa nej, ikke saadan; jeg havde min lille Johannes ved Haanden. «Tænk! «Ja, oprigtig talt, det gjorde mig ondt for Ranch; han vendte sig et Par Gange og saa efter os. (Et Par klare Draaber traadte frem i hendes Øjne). «Men der er jo ikke noget at sige til det. Han stod i Forlegenhed og gned med Fingrene paa Disken. «J^> j^g ved godt, hvad De og Deres Mor dømmer om alt dette. «Mor har aldrig nævnt et Ord om Dem til mig. «Nej, for hun er ikke af den Slags Gudsbørn, der tager hele Byen ind i Stuen til Gennemhegling; men hun tugter med sine milde, bedrøvede Øjne. «Har De været nede hos hende i Dag? «Jeg kommer lige dernede fra. Det gør mig ondt for hende. Der ligger hun og piller paa sit Lagen, og vi andre gaar her og svælger i Foraars- Fornemmelser. «Ja, sukkede han. «Vi to Halvkusiner har jo altid i forrige Dage hilst paa hinanden paa vor Fødselsdag; men jeg ved ikke... siden jeg har begyndt at skrive, har det været, som der er kommet noget fremmed, en dyb Kløft af Stivhed og Kølighed imellem os. Og det er der jo i Grunden ogsaa mellem Dem og mig.

33 2^ Møller, der altid gik og nøslede om i Huset, drejende sine Øjne til højre og venstre, seende alt, horende alt, kom atter tilbage, kneb Øjnene sammen og missede hen efter Fruen, bukkede let og gav sig til at ordne nogle Skrivebøger. Fruen havde taget en Bog op fra Bordet og rynkede Næse. «Uf, er han nu der igen med en af sine gudelige Romaner 1 «Ja, den skulde De læse. «Nej Tak! Al Respekt for den ægte Gudelighed; men den har ikke noget med Litteratur at gøre. Møller stod duknakket, med rynket Pande og talte dybsindig: «Elleve tolv... «Har De lagt Mærke til, Fru Ranch, at vi to altid kommer til at tale om «Gudelighed? «Ja, hvorfor det? Fordi De er religiøs. «Mon det ikke er, fordi der er noget i Dem, der tørner imod noget i mig? føler. «Ja, for jeg maa ud med, hvad jeg tænker og Luft! «0g De ved nok De har jo taget Lærerinde-Eksamen De kender vist fra Bevægelseslæren, at ved Stød omsættes Bevægekraften i «0g saa bliver vi hede i Hovederne. Varme. «Netop! Han skævede hvert Øjeblik hen efter Møller, der ogsaa hvert Øjeblik skævede efter ham. «Der er det forunderlige ved «Gudeligheden, at den afføder Varme paa saa mange forskellige Maader, den skaber Modsætninger, Kamp...

34 28 «Ja, det er saamænd vist. «0g det ikke alene mellem Menneskene indbyrdes, men inde i ethvert enkelt Menneske... «Jeg vil ikke ind paa dette i Dag. «Jamen det skal De. Jeg kan ikke lide, at De rynker Næse ad noget, som De ikke kender. Er der nogen større Drivkraft i et alvorligt Menneskes Liv end det. De kalder Gudelighed.? Er der noget mere bestemmende for hans Handlinger, der mere bidrager til at forme Karakteren... noget, «Hvad koster det Album? «0g er Litteraturen ikke en Afspejling af Brydningerne i os, af vore Handlinger... «Jeg spurgte, hvad det Album kostede.«med Blikket drejet imod hende stod den gamle i den anden Ende af Boden og lod sine Tanker stryge tilbage over hendes lille Livshistorie. Han saa det strenge, pietistiske Skrædderhjem i Fiskergade, Hjemmets Opløsning ved hendes Forældres Død. sin egen og andres hjælpsomme Indskriden; han saa hende som en mørkøjet, dejlig lille Tøs, vide kendt for sine ualmindelige Evner, han saa hende som en tynd, frysende Lærerinde gaa til Frøken Tomsens Pigeskole, med sin Madpakke under Armen, bleg, men med Livslystens Glød i Øjnene. Saa blev hun borte for ham; thi det, der var sket med hende i de Aar, hun havde været i København, hendes Dagligliv i det urolige Blad- Kontor, hendes Volter i det store, nydende Babylon, hendes Udfart til Paris med den rige Leve-

35 29 mand, ham, hvis Navn hun nu gik med, alt det kendte han kun saa Hdt til brød sig heller ikke om at lære det at kende. Men den unge Mand, som stod der og talte med hende, det lange Barn, han var, han skulde vist tage sig lidt i Agt for disse Fandens Øjne og Tænder. Og de andre unge i Byen skulde nok tage sig lidt i Agt for hendes Pen, dette lille farlige Instrument med den glødende Spids og de spruttende Stænk af Gift. Kom ikke der den ene unge Pige efter den anden farende herind til Disken, skottende til alle Sider, hviskende hæsblæsende: «Har De «Ungt Liv... lad mig faa den! og saa vips! Bogen ind under Overstykket og af Sted hjem til Lofts- og Pulterkamre for at lade Lydia Ranchs Ildstrømme løbe sitrende gennem alle Aarer! «Vi bliver ikke enige, F>u Ranch, lød det henne fra Bordet. «Vi lever i to forskellige Verdener.««De tror vist, jeg er en rædsom Radikaler; det er jeg slet ikke, jeg er bare et Verdensbarn, ugudelig. «En ugudelig, der vil flagre frit og suge Li\'ets søde Dug... «Ja, det er jeg. Jeg siger: Væk med Fingrene fra mine Vinger! Og jeg vil, saa længe jeg kan røre en Pen, hævde den personlige Flyvefrihed til det yderste... Frihed for Aanderne! «Og for...? Nej, han turde ikke sige det. «Sig De det kun: «Legemerne*. Men De tager

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine.

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine. Kapitel 1 Hun strækker sig på madrassen og gaber. Så sætter hun sig op på den tynde madras på gulvet, gnider øjnene og ser rundt i rummet. Madrasserne ligger tæt. Ved hendes side i det smalle rum er tæpperne

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Et hjerte. Skal vi være kærester? Emma kiggede spørgende op på Kasper, som hurtigt kiggede ned i vandet.

Et hjerte. Skal vi være kærester? Emma kiggede spørgende op på Kasper, som hurtigt kiggede ned i vandet. Et hjerte. Dag 1 En gang i fremtiden fandt en klog mand på, at man kunne erstatte adoptivbørn med robotter. Robotterne lignede og opførte sig som almindelige børn, men forskellen var, at robotterne ikke

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

Bamse Polle. i 2. klasse

Bamse Polle. i 2. klasse Bamse Polle i 2. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne Prædiken til søndag den 28. juni 2015 i Havdrup kirke. Friluftsgudstjeneste på kirkegården. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Søndagen

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv.

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv. Fødselsdag med økobanden er udgivet og produceret af Økologisk Landsforening. Læs mere om økologi og Økologisk Landsforening på www.okologi.dk Tekst & Idé: Agnete Friis & Morten Telling Illustrationer

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere