Review af årsrapport og skatteregnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Review af årsrapport og skatteregnskab"

Transkript

1 Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering af uafhængighed er foretaget. 15/ Vurdering af kundeaccept er foretaget. 15/ Ajourført aftalebrev foreligger i underskrevet stand. 15/ Til notater: Dette eksempel på udfyldelse af reviewskemaet er udarbejdet på baggrund af uddrag af årsrapporten 2007 for Bakkegaarden, som du finder bagerst i dette dokument. Eksemplet er tiltænkt som inspiration i forbindelse med det daglige arbejde med review. Der er brugt 18 minutter på at udfylde skemaet, så der er altså ikke tale om en væsentlig tidsmæssig byrde. Til gengæld sikres et systematisk flow i arbejdet samt at der foreligger den nødvendige dokumentation til brug ved en kvalitetskontrol. HUSK - reviewskemaet skal altid tilpasses den aktuelle kunde! Du kan finde det seneste ajourførte reviewskema fra Landscentret her:

2 1. Planlægning Indledning Målet med et review af et regnskab er at sætte revisor i stand til at erklære, om revisor er blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at regnskabet ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med en fastlagt regnskabsmæssig begrebsramme (begrænset sikkerhed). Formålet med vore review handlinger er ved forespørgsler og analyser at opnå en begrænset sikkerhed for, at årsrapporten og skatteregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Væsentlige og risikofyldte områder skal altid vurderes og behandles grundigt og der skal udarbejdes en delkonklusion. Beskrivelse af kunden Der henvises til særskilt dokument for beskrivelse af kunden (eventuelt et kort resumé af den særskilte beskrivelse). Dato Initialer Beskrivelse af kunden er ajourført. 15/ Vurdering af væsentlighed Der tages udgangspunkt i beregningen Regnskabspost Beløb (tkr.) Faktor Sum Bruttoudbytte % 338 Årets resultat % 41 Aktiver % Egenkapital % Gennemsnit (sum/4) 983,75 Ud fra ovenstående beregning og kendskabet til virksomheden fastsættes væsentlighedsniveauet til 1.200

3 På baggrund af ovenstående væsentlighedsniveau og revisors kendskab til virksomheden vurderes følgende poster som væsentlige og risikofyldte: Væsentligt Risikofyldt Nej Nej 1. Immaterielle anlægsaktiver X X 2. Jord og ejendom X X 3. Øvrige materielle anlægsaktiver X X 4. Finansielle anlægsaktiver Besætning X X 6. Øvrige varebeholdninger X X 7. Tilgodehavender X X 8. Værdipapirer X X 9. Likvide midler X X 10. Egenkapital X X 11. Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser X X 13. Kortfristede gældsforpligtelser X X 14. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser X X 15. Eventualforpligtelser X X 16. Bruttoudbytte X X 17. Stykomkostninger X X 18. Kontante kapacitetsomkostninger X X 19. Finansielle poster X X 20. Moms og afgifter X X 21. Skat X X På baggrund af ovenstående gennemgang vurderes følgende poster som værende væsentlige og risikofyldte, og der skal foretages særskilte reviewhandlinger herfor og der skal udarbejdes en delkonklusion: Jord og ejendom, posten vurderes som værende risikofyldt som følge af de store usikkerheder der om jordpriserne pt. Endvidere udgør posten 70 % af de samlede aktiver. Besætning, posten vurderes som værende risikofyldt, da der tidligere år er konstateret afvigelser mellem kvægdatabasen og statussedlen. Langfristede gældsforpligtelser, posten vurderes som værende risikofyldt, da der tidligere år er konstateret fejl i behandlingen af optagelse og indfrielse af lån. Finansielle poster, posten vurderes som værende risikofyldt, da vi er oplyst, at virksomheden i 2008 har indgået væsentlige valutaterminsforretninger. Der vurderes ikke at være væsentlige og risikofyldte regnskabsposter Sæt kryds Planlægningen er godkendt: 15/ Dato og int.

4 2. Udførelse Reviewhandlingerne skal altid tilpasses den enkelte kunde ud fra ovenstående vurdering af væsentlig og risiko. Nedenstående reviewhandlinger er et forslag til konkrete handlinger for de regnskabsposter der typisk betragtes som væsentlige. For forslag til reviewhandlinger for andre områder henvises til Det skal understreges, at det alene er de områder, der er vurderet som væsentlige og risikofyldte, hvor der skal foretages særskilte reviewhandlinger og udarbejdes en delkonklusion! TEKST Udført dato/int. BEMÆRKNINGER 2. Jord og ejendom 2.1. Til- og afgange kontrolleres til bilag. Der har ikke været til- eller afgange i årets løb Vurdér vedligeholdelse kontra forbedringer på bygninger Kontrol af, at finansielt leasede aktiver er behandlet korrekt. Behandlet korrekt. Ej relevant Afskrivninger beregnes/kontrolleres Er beregnet korrekt Eventuelt anlægskartotek ajourføres Værdiansættelsen vurderes. Indhent eventuelt en mægler vurdering eller anvend hjælpeskema til vurdering af dagsværdi på ejendom Kontrol af om op-/nedskrivninger behandles korrekt. Er ajourført. Ejendommen er vurderet af ejendomskonsulenten, og på baggrund heraf, foretages der en nedskrivning på kr. Årets nedskrivning er behandlet korrekt. Delkonklusion: Som følge usikkerhederne på ejendomsmarkedet, har vi efter aftale med Carsten Bakkegaard fået foretaget en vurdering af den forventede salgspris på balancedagen. Ejendomskonsulenten har foretaget vurderingen, hvilket har medført en nedskrivning på 2,8 mio. kr. Carsten er enig i den fastsatte pris. På baggrund af ovenstående reviewhandlinger vurderes jord og ejendomme som værende til stede og korrekt værdiansat.

5 5. Besætning 5.1. Kontrol af besætningsafstemning. Gennemgået Vurdér kundens optælling og opdeling af besætningen. Ser sandsynlig ud Vurdér værdiansættelsen. Der er anvendt de gældende standardpriser. Delkonklusion: Besætningerne vurderes som værende tilstede og korrekt værdiansat 11. Langfristede gældsforpligtelser Afstem lån til årsopgørelse, gældsbreve mv Gennemgå behandling af kursreguleringer Er indfrielse og/eller optagelse af nye lån behandlet korrekt? Gennemgang af periodiseringer af renter og afdrag. Afstemt. Kursreguleringer er behandlet korrekt.. Periodiseringen er foretaget korrekt. Delkonklusion: Gælden vurderes som værende periodiseret og værdiansat korrekt. 19. Finansielle poster Afstem renter til årsopgørelsen eller R Er der foretaget den nødvendige periodisering? Er regulering til dagsværdi af afledte finansielle instrumenter behandlet korrekt? Afstemt.. Delkonklusion: De finansielle poster vurderes som værende fuldstændige og periodiseret korrekt.

6 3. Konklusion I forbindelse med afgivelse af den endelige konklusion skal revisor altid forholde sig til følgende forhold: TEKST 1. Er ledelsens regnskabserklæring udarbejdet og underskrevet af ledelsen? 2. Er alle regnskabsposter der er vurderet som væsentlige og risikofyldte poster gennemgået? 3. Er der bemærkninger i eventuelle delkonklusioner der får indflydelse på den samlede konklusion? 4. Er årsrapporten rigtigt opstille på grundlag af bogføringen? 5. Indeholder årsrapporten en ledelsespåtegning? 6. Er de forhold der er omtalt i en eventuel ledelsesberetning korrekte og er eventuelle usædvanlige forhold og usikkerheder tilstrækkeligt omtalt. 7. Beskriver anvendt regnskabspraksis alle væsentlige regnskabsposter? 8. Er årsrapporten aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelse? 9. Giver årsrapporten (med begrænset grad af sikkerhed) et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat? Udført dato/int. BEMÆRKNINGER - se delkonklusioner under afsnit 2 Nej - selvom der er foretaget en væsentlig nedskrivning af ejendommen vurderes virksomheden fortsat som værende en going concern.

7 10. Kan årsrapporten forsynes med en reviewerklæring uden forbehold eller supplerende oplysninger? 11. Er der forhold der skal indarbejdes i næste års review? 12. Er der uafklarede forhold, der skal afklares inden endelig underskrift af erklæringen? Nej Nej Konklusion: Det er min opfattelse, at vi har udført et tilstrækkeligt og fyldestgørende review, som giver begrænset sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation, således at reviewerklæringen kan afgives uden forbehold eller supplerende oplysninger. Udførelse og konklusion er godkendt: 2009 Dato og int. Find seneste ajourførte erklæringer samt forslag til ledelsens regnskabserklæring her:

8 Uddrag af Årsrapport Bakkegaarden Bakken Dyreborg

9 2 Resultatopgørelse Beløb I alt i kr. Korn Grovfoder Mælk Kvæg Svin Maskinstationsindtægter Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte Udsæd Gødning Planteværn Diverse vedrørende markbrug Korn Kraftfoder Andet indkøbt foder Eget grovfoder Dyrlæge og medicin Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger Dækningsbidrag Energi Maskinstation mv Vedligehold Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger landbrug Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Afkoblet EU-støtte Anden indtjening Finansieringstilskud Forpagtningsafgift Renteindtægter Aktieudbytte Renteudgifter Indeksering og kursregulering 0-4

10 Prioritetsomkostninger Finansiering i alt Resultat efter finansiering Personlig indtjening Årets resultat før skat

11 3 Balance Beløb I alt i kr. Fast ejendom Betalingsrettigheder EU Leveringsrettigheder Inventar markbrug Inventar husdyrbrug Inventar andet Kvæg Svin Beholdninger egen avl Beholdninger indkøbt foder Andre beholdninger Landbrugsaktiver Biler mv Tilgodehavender Værdipapirer Indlån Finansaktiver Aktiver i alt Realkreditlån Bank-/sparekasselån mv Finanslån Moms og afgifter Anden gæld Kassekredit Gæld i alt Egenkapital

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER FSRs REVISIONSTEKNISKE UDVALG SEPTEMBER 2007 Revisionsstandard (RS) 2400 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Fotografisk, mekanisk eller anden form

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse A Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Gedser Fjernvarme A.m.b.a.

Gedser Fjernvarme A.m.b.a. vedrørende Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Nykøbing

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kro A/S Rougsøvej 118 8950 Ørsted Internt regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Årsrapporten for 2014 106 1. Revision af årsregnskabet for 2014 Som skolens valgte revisor

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere