HVIS DU GØR DIN DEL. NUMMER 3 1. EEBKUAR AARGANG. Ved Slutningen af dette Aar (1933) ser jeg med Tilfredshed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIS DU GØR DIN DEL. NUMMER 3 1. EEBKUAR 1934 83. AARGANG. Ved Slutningen af dette Aar (1933) ser jeg med Tilfredshed"

Transkript

1 SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 3 1. EEBKUAR AARGANG HVIS DU GØR DIN DEL. Et Tiendevidnesb^rd, fortalt af Biskop Nicholas G. Smith. Ved Slutningen af dette Aar (1933) ser jeg med Tilfredshed og Glæde tilbage paa Maanederne, for jeg indser, at Herren har velsignet mig. Det er akkurat det, han lovede, han vilde gore, dersom jeg var trofast til al gore min Del. Han har sagt, at han vilde aabne Himmelens Sluser og udgyde Velsignelser over Tiendebetalerne, og han har velsignet mig. Jeg har betalt en fuld Tiende i det Aar, der nu er gaaet, og jeg har en Eolelse af Tilfredshed ikke fordi jeg tænker paa den materielle Gevinst, for Herren har ikke velsignet mig saa meget i den Retning, som han har med en Troens og Haabets Aand og Mod til at staa over for Problemerne, som jeg maatte mode i Livet. Jeg har tilbragt omtrent 11 Aar i Missionsmarken med at prædike Evangeliet; det er Tiendedelen af over et Hundrede Aar af mit Liv, der er tilbragt ude i Missionsmarkens aktive Arbejde. Siden min Hjemkomst har jeg tilbragt Storstedelen af min Tid med kirkeligt Arbejde. De gode Soskendes Aand, som bor i del»ward«, som jeg præsiderer over som Biskop, har været en Styrke for mig, for de er kommet i deres Ealtigdom og givet mig deres Tiende hver Maaned med glade Hjerter og lykkelige Ansigter. De har ogsaa været lykkelige. I det forlobne Aar har de gjort

2 50 deres Del og gjort den godt, Hundreder af dem ja, næsten 700 Medlemmer at dette»ward«er paa Listen over Tiendebetalere. De er der, fordi de ønsker at være der, ikke fordi deres præsiderende Brodre har sagt dem, at de maalte betale deres Tiende. De kender deres Ansvar og lever derefter. 11 Aar i Missionsmarken og 11 Aar som Biskop i el»ward«har bevist mig, at der ikke kan være Tvivl om, at Herren gor sin Del med dem, der er trofaste i Udforeisen af denne Pligt- Jeg har' set nogle blive velhavende, Hundreder og Hundreder har jeg set lykkelige og tilfredse, fordi de levede i Overensstemmelse med dette Princip. Jeg vil aldrig glemme en Erfaring, jeg havde nede i Sydafrika. En af Brodrene dér havde et stort Bageri og var kornmel i Gæld med mere end 2C00 engelske Pund. Møllen, der leverede ham Mel, havde overtaget Forretningen og betalte ham som Bestyrer af Bageriet. Han forklarede mig, at han ønskede, at jeg skulde forstaa, al han gav sine Forældre 3 Lst. om Maaneden og ligeledes sine Svigerforældre, og han onskede, at jeg skulde vide det, saa at jeg kunde forstaa, at han betalte lige saa meget som Tiende og mere, og han tænkte, at det var udmærket. Jeg sagde til ham:»broder Martin, det er udmærket, men tro ikke, at De betaler Deres Tiende. Nu vedkommer det ganske vist ikke mig, enten De betaler Tiende eller ej, det er en Sag mellem Dem og Deres Gud. Hvis De gor, hvad Herren har hedt Dem om, vil Herren vise Dem, at han mener, hvad han siger.«hans Forretning gik daarligere, men efter at han havde haft denne Samtale med mig, kom Broder Martin og betalte mig en fuld Tiende af sin Løn, som han tjente ved at bestyre Bageriet. I Løbet af 3 Maaneder havde hans Forretning taget et saadant Opsving, at han sagde til mig:»præsident Smith, vil De bede for mig om, at Herren vil aabne Vejen for mig til at rejse til Zion, og jeg vil betale en Tiendel af alt, hvad der kommer i mine Hænder.«Jeg sagde til ham, at jeg vilde bede for ham, for at han kunde opnaa den Velsignelse. I Løbet af nogle faa Maaneder anmodede Regeringen ham om at bage Brodet til Soldaterne. Saa kom en af de største Forretninger indenfor Branchen til ham og onskede at kobe hans Bageri, idet de bod ham Penge nok, saa at han kunde betale sin Gæld til Mollen og desuden gav ham Lst. 50(10 i Overskud. Jeg vil aldrig glemme den Dag, da Broder Martin skrev en Check paa Lst. 500 i Tiende, en fuld Tiende af de Lst. 5C00, han havde tilovers, efter at han havde bet ilt sine Forpligtelser. Herren velsignede ham og bragte ham i Sikkerhed til Zion..

3 51 Broder Martin har opdraget sin Familie hans Bom er i gode Stillinger. Han har været udsendt til den Mission for at præsidere over den, og han er nu hjemme igen. Jeg har talt med ham, og han har sit Vidnesbyrd, akkurat lige som hver af os maa have sit eget Vidnesbyrd med Hensyn til Tiendeloven. Man kan ikke tage et andet Menneskes Ord for det, men man kan finde ud af, at Loftet er sikkert. Tiende er vort eget Ansvar, ingen vil skælde os ud, dersom vi ikke opfylder denne Pligt. Vi skulde tage Herren påa hans Ord, at Himmelens Sluser vil blive aabnet, og betale vor Tiende. Jeg tror, at del nye Aar, som vi lige er begyndt paa, vil blive det mest storslaaede Aar, som vi nogensinde har haft i Kirkens Historie. Jeg beder, at Kirkens Medlemmer, idet de erkender, at Herrens Lofte er sikkert og sandt, vil vie deres Tid, deres Talenter og deres Midler til at udsprede dette store Værk, som er blevet oprettet i denne Tid for hans Borns Fred og Velsignelse. DEN DANSKE MISSION. AFLØSNINGER. Ældsteme Harold E. Jensen, Elbert G. Widdisen, Elmer G. Hansen og George O. Christensen er blevet hæderligt afløst fra deres Arbejde i den Danske Mission, hvor de har virket i mere end to Aar. Disse fire Brodre har alle udfort et godt og dygtigt Arbejde i Missionens Tjeneste, og overalt, hvor de har arbejdet, har de kun vundet sig Venner ved deres rolige og noble Fremtræden, og det er med Sorg, at vi ser dem forlade Danmark; men vi véd, at der ogsaa paa den»anden Side«venter dem et stort Arbejde. Vi beder, at Herren vil velsigne dem i de kommende Aar. Brodrene sejler fra Southampton den 15. Februar med S.S.»Manhattan«. NY MISSIONSSEKRETÆR. Ældste Richard L. Christensen, der har virket som Missionens Sekretær de sidste 8 Maaneder, er blevet hæderligt aflost fra denne Stilling, og i hans Sted er indsat Ældste Paul W. Jespersen, som har præsideret over Esbjerg Distrikt. NY DISTRIKTSPRÆSIDENT. Ældste Owen M. Christensen, der sidst har arbejdet i Randers Gren er blevet beskikket til at efterfølge Ældste Paul W. Jespersen som Distriktspræsident over Esbjerg Distrikt.

4 52 Vi beder, at Herren vil velsigne disse to Brødre i deres nye ansvarsfulde Stillinger. Holger M Larsen Missionspræsident. To af BRYLLUP I KØBENHAVNS GREN. Kobenhavns Grens unge Medlemmer, Broder Figat Breum jun. og Soster Anny Krebs, blev den 17. Januar viet af Missionspræsident Holger M. Larsen. Vielsen foretoges i den store Sal, hvor der havde indfundet sig mange Venner og Bekendte. Bag efter serveredes der Sodavand og Kager, og en fornøjelig Tid tilbragtes. Vi nedbeder Herrens Velsignelse over Broder og Soster Breum og haaber, at Fremtiden maa forme sig lys og lvkkelig for dem. O. B. W. DØDSFALD PAA BORNHOLM. Et af Missionens ældste Medlemmer, Soster Petrea Andrea Svendsen, Bornhom, er dod. Soster Svendsen blev næsten 91 Aar gammel, idet hun blev fodt den 22. Februar Soster Svendsen dode som en trofast Sidste Dages Hellig i Haabet om en herlig Opstandelse. O. B. W. DEN NORSKE MISJON. ANKOMST OG BESKIKKELSER. Følgende eldster er ankommet til Norge og har mottatt beskikkelser: Eldste Dean A. Peterson, som er blitt beskikket til å arbeide i Oslo distrikt, eldste E. Barlow, som vil arbeide i Drammen, eldste Wendell Christensen og eldste Carl F. Johansen, som begge er blitt beskikket til å arbeide i Halden, samt eldste Winslow Swensen, som vil arbeide i Larvik. Eldste Ramm Hansen er blitt forflyttet fra Drammen for å presidere over Larvik gren. Disse brodre er alle fyldt av den sanne missionsånd og gleder sig over arbeidet. Siden september måned er der blitt sendt eldster til følgende grener: Aalesund, Haugesund, Fredriksstad, Arendal og Larvik. På nogen av disse steder har der ikke været misjonærer i mange år. Det er vår hensikt å sende misjonærer til de mindre steder og la de større grener selv utfore deres misjonsarbeide. Vi er meget lykkelige over å få lov til å onske disse nye mis jonærer velkommen, og særlig gleder det oss, at eldste Carl F. Johansen er kommet tilbake til oss igen. Eldste Jo-

5 53 hansen forlot oss for 23 måneder siden, og det er oss en særlig giede å få en mann med erfaring i misjonsarbeidet. Milton H. Knudsen, Misjonspresident. BEGRAVELSE. Søster Kristina Pettersen Karlsen blev begravet fra sitt hjemme i Soon, i nærheten av Moss, onsdag den 10 januar Misjonspresident Milton H. Knudsen og distriktspresident Joseph A. Gundersen overvår begravelsen, som blev ledet av broder Olaf B. Poulsen. Mange venner og søskende var tilstede. Søster Karlsen døde som en sann Siste Dages Hellig og i full harmoni med kirken. Hun har i mange år tålmodig båret sine lidelser, og hendes familie var forsonet med, at hun nu var gått over til det store ukjente. M. H. K. MISJONSARBEIDET I Eldstene Vogeler og Ridd i Trondheim mottok en invitasjon til NORGE GÅR FREMAD. å holde et foredrag om Utah for Good Templar Logen der. Foredraget blev illustrert med lysbilleder, som viste interessante scener fra Salt Lake City og Utah. Over 200 mennesker lyttet til foredraget. Sangen blev utføi t av Trondheims grens sangkor. Eldstene Jakobsen og Barlow fra Drammen holder møte hver uke i Hokksund, som ligger i nærhelen av Drammen. Koret fra Drammen utforer sangen. President Knudsen var hovedtaleren siste tirsdag aften. En stor skare opmerksomme tilhørere har været tilstede ved alle møter. Eldstene Christiansen og Richards, som har gjenåpnet arbeidet i Aalesund, gir rapporter om, at motene blir meget godt besokte. Det er mange, som gleder sig over, al mormonmisjonærene er tilbake igjen. Hver uke avholdes der moter i Lillestrøm av de eldster, som arbeide i Oslo. Motene blir altid godt besokt, og der er nogen gode mennesker, søm stadig er tilstede ved motene. President Knudsen har besokt søskende i Arendal, Larvik og Moss i lopet av de siste få uker. Alle er lykkelige og gleder sig over evangeliet. Søstrene Eva og Laila Giertsen fra Kjobenhavn avla oss en behagelig visilt i Oslo i juledagene. Vi gledet oss over å ha dere hos oss, sostre. Besok oss igjen. M. H. K. ET VIDNESBYRD FRA STAVANGER. Jesu Kristi evangelium er for mig ensbetydende med sannhetens budskap, med frihetens og lykksalighetens evangelium

6 54 og kjærlighctens lys. Det gjor menneskene lykkelige her i livel og skj enker ophoielse i det næste, det gjor oss Hk Gud i natur og egenskaper og lærer oss å tenke og handle, som vår Himmelske Far gjor. Vår Frelser sa:»jeg gjor hvad min Fader har betalt mig, og er dertil sendt for å gjore hans vilje. Dette er ikke min lære, men hans, som har sendt mig. Om nogen vil gjore hans vilje, han skal kjenne, om læren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv.«jesus Kristus, som er Faderens uttrykte billede i vesen, natur og egenskaper, kom for å lære oss om Faderens store kjærlighet, tilvejebragte opstandelse, udodelighet og evig liv til menneskene.»thi så høit elsket Gud verden, at han gav sin sonn. den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal for tapes, men ha det evige liv.det evige liv,«sier apostel John A. W idtsoe,»beror på lydighet til evangeliet, da den som elsker og antager sannhet, får lykke som rettmessig arv. Evangeliet er en troskraft, som virker iil saliggj oreise for hver den, som tror og lever ved ham som gav sill liv for oss.«johs H J(!umnL eut Stavanger gren. SØNDAGSSKOLEN Lektier for Berneklasser (10 14 Aar). 4. Februar. ABRAHAM FORLADER SIT HJEM. Tekst: 1. Mosebog; Apostlenes Gerninger 7: 2 4; Abrahams Bog 1: 1. I de to sidste Lektier har vi hort noget om det gamle Testamente i Almindelighed. Der blev lagt Vægt paa at overbevise Eleverne om, at de skulde til at studere en af de vidunderligste Boger i Verden. De af jer, der studerede det gamle Testamente sidste Aar, kender allerede noget til det. I erindrer Abraham som en af de mest fremtrædende Karakterer i hele Historien. I hørte om hans bemærkelsesværdige Tro og hans store Vovemod, som forte ham fra hans Hjemby til et nyt Land som han ikke kendte noget til. Han var villig til at løbe Risik >en, fordi han stolede paa Gud. Abrahams første Hjem var i Ur, en stor gammel By, der laa ved Floden Eufrat, omtrent 100 engelske Mil fra det Sted, hvor den munder ud i den Persiske Bugt. Det synes som om Abrahams Familie havde mistet Troen paa den sande Religion og var begyndt at dyrke Afguder. Men det paavirkede

7 55 ikke ham. Han forblev loyal mod sin store Forfaders, Sehms, Tro, som var Son af Noa. Abraham lægger denne bemærkelsesværdige Tro for Dagen i Den kostelige Perle:»Og da jeg kom til Kundskab om, al jeg kunde opnaa storre Lyksalighed, Fred og Hvile, sogte jeg efter Fædrenes Velsignelser samt den Myndighed, hvortil jeg skulde ordineres for at kunne forvalte samme; thi da jeg selv havde beflittet mig paa Retfærdighed og tillige onskede a! komme i Besiddelse af stor Kundskab, al blive en storre Efterfølger af Retfærdighed og besidde mere Kundskab, at blive en Fader til mange Nationer og en Fredsfyrste, at modtage Undervisninger og holde Guds Bud, blev jeg en retmæssig Arving, en Hojpræst, besiddende den Myndighed, som Fædrene havde.«(abraham 1: 2). Læg især Mærke til dette:»at blive en storre Efterfølger af Retfærdighed og besidde mere Kundskab«. Dette er den Nogle, der aabnede Doren til aandelig Oplysning for denne bemærkelsesværdige jtand. Han fulgte Retfærdigheden og s'^gtc eilei Kundskab. Han havde maaske et godt Hjem i Ur, men Omgivelserne var ikke gode. Selv hans egen Fader var blevet ligegyldig i Troen. Nylige Udgravninger har kastet nyt Lys paa denne gamle Bys Velstand. Eftersom Abraham havde Evne til at tjene Penge, var en stor Del af Byens Rigdomme sikkert hans. Men mere værdifuldt for ham end en stor Bankbog var Trofasthed mod Gud. Abraham sogte i Særdeleshed Præstedommet og hver Rettighed og Velsignelse, som Noa og Sehm havde nydt. Han fol Le, at del ikke kunde opnaas i Ur, hvorfor han besluttede at rejse li 1 et andet Sled. hvor han frit kunde dyrke Gud paa sin egen Maade. Hans Venner i Ur ansaa uden Tvivl hans Afrejse til et ukendt Land for en Taabelighed. Hvorfor forlade en driftig By. et godt Hjem. mange Venner for at rejse til et ukendt Sted? Hvorfor lobe en saadan Risiko, naar han havde alt, hvad et Menneske kunde onske sig? Men det var netop det, han ikke havde. Hans Samvittighed bod ham at forlade den simple By i Kaldæa. Hvad kan vi lære af denne Historie? Mange af os lever, om ikke i Byen saa dog i Omgivelserne af»ur«. Hvis vi ligesom Abraham kunde forstaa,»at der var storre Lykke og Fred for os ved at soge vore Fædres Velsignelser, vikle vi forsage det lave og simple og have Samkvem med Gud. Det er saa let at bo i Ur, og sommetider saa sva^rt at folge i Abrahams Spor. Lydighed mod Guds Stemme er ikke altid let, men del bringer altid store Belønninger med sig. Vor store Forfader Abraham udpeger for os Vejen fra»ur«

8 56 til Samkvem med Gud, til Sindets Fred og Sjælens Berigelse, til Velsignelser og Skatte i Himmelen, hvor hverken Mol eller Rust forlærer dem, og hvor Tyve ikke kan bryde ind og stja>le. Gud kalder paa os for at følge Abrahams Eksempel ved at forlade Ur. Spørgsmaal. 1. Hvor var Byen Ur? Hvad var den kendt for? 2. Hvad siger Den kostelige Perle om Abraham? 3. Hvorledes véd vi, at Abraham var dygtig til at tjene Penge? 4. Hvad salte Abraham storre Pris paa end Penge? 5. Hvad siger Den kostelige Perle om Abrahams Familie? 6 Hvorfor var det nodvendigt for Abraham at forlade Ur? 7. Hvorledes kan vi anvende denne Fortælling? 8. Paa hvilken Maade bliver vi kaldet til at forlade Ur? 9. Hvad vil vi vinde ved at forlade Ur? 1 1. F e b r u a r. ABRAHAM BLIVER SENDT FRA HARAN. Tekst: 1. Mosebog 12: 1-9; Heb. 11: Da Abraham og hans Selskab kom saa langt som til Haran, omtrent T00 Mil Nordvest for Ur, forblev de der i Stedet for at drage til Kanan. deres Bestemmelsessted. Del fortælles ikke, hvorfor de netop gjorde det. Maaske var det, fordi Abrahams Fader og Slægtninge, som ledsagede ham, ikke havde Tro. Indbyggerne i Haran dyrkede den samme Gud, som blev dyrket i Ur, saa de kunde lige saa godt være blevet, hvor de var. Vi véd ikke, hvor længe de blev i Haran, men Faderen dode, og Familiens Medlemmer blev velhavende. Saa kom en Dag Herrens Rost til Abraham:»Gak du ud af dit Land og fra din Slægt og af din Faders Hus til det Land, som jeg vil vise dig.«og det fortatles os:»abraham spurgte ikke hvorfor han skulde gaa. Han tog af Sted og overlod Sagen i Heil ens H tender. Der var ikke nogen Nolen eller Smolen, ikke noget med at skabe et Hjem i Damaskus for nogen Tid. Han fortsatte sin Rejse, indtil han kom til Hjertet af det Land som Herren havde udpeget for ham, og der slog han sit Telt op. Pionererne, der kom til Utah. gjorde det samme. De undskxldte sig ikke eller sagde til Brigham Young:»Hvor længe vil det vare? Hvad for et Land er del? Er der nogen Indianere der?«de drog simpelthen af Sled. Og som de drog af Sted, sang de:»vi finde Stedet for Guds stille Fred, hist i Vest --

9 57 Zions Land«. Men denne Linie fra Sangen er endnu vidunderligere:»om Hytten paa vor Rejse brydes ned Salig Dag. Alt er vel«. Del er en Inspiration at vide, at vi lever i en Verden, hvor saadanne Mænd og Kvinder ogsaa har levet. Da Abraham naaede Kanan, var der ingen Stemme, der bod ham velkommen. Men han byggede et Alter og ofrede, og Gud kom til ham med et vidunderligt Lofte om, at han vilde give Landet til hans Sæd. Abraham havde aldrig et andet Hjem. Fra den Dag, Abraham kom ind i Kanan, var det aandelige hans Hjem, ikke Huse bygget af Menneskehænder^ som de, der var i Ur og Haran. Han saa hen til den levende Guds By. Ungdommen burde lære, at det er noget stort at gaa, hvor Herren onsker, at vi skal gaa, og gore, hvad han onsker, at vi skal gore. Vi synger undertiden en Sang derom, men mange af os gor ikke derefter. Det er virkelige Helte, Mænd og Kvinder, som er villige til at forlade deres Hjem i»ur og Haran«og drage til Lande, som de ikke kender noget til, uden Sporgsmaal og Klage fordi Gud sender dem derhen. Det er Guds udødelige Helte. Sporgsmaal. 1. Hvem bad Abraham om at forlade Haran? Hvorfor? 2. Hvor drog han hen, og hvad gjorde han? 3. Hvorledes levede Abraham i Kanan? Hvad saa hen hen i il? 4. Hvad menes der med Citatet fra Hebræerne? (11: 10). 5. Paa hvilken Maade kan r.iormonpionererne lignes med Abraham? G. Paa hvilke Maader er vi kaldet til at forlade»ur og Haran«? Lektier for Børneklasser (under 10 Aar). 4. Februar. EN TJENER BLIVER HELBREDET. Tekst: Lukas 7: 1 10; Mathæus 8: I de fleste Hjem er der nok at gore. Der er Tallerkener, der skal vaskes, Gulve, der skal fejes, Mad, der skal laves, o. s. v. Udenfor er der Haven, der skal passes og vandes. Hvad gor du? Nogle Mennesker har mange Værelser og meget store Haver. De har saa meget al gore, at deres egne Born ikke kan gore det al! sammen. Derfor beder de andre Folk om at hjælpe sig. Disse ekstra Hjælpere kaldes ofte Tjenestefolk. Nogle af dem er saa dygtige til deres Arbejde og saa venlige og tro-

10 58 faste, al Familien holder meget af dem. Vor Fortælling i Dag er om en af disse gode, venlige Hjælpere. For længe, længe siden, da Jesus gik fra By til By, boede der i Byen Kapernaum en meget rig Mand. Han var ogsaa en god Mand. Han tilhorte ikke Israels Born. Han havde altid bedt til Guder af Træ og Sten. Men da han saa, hvorledes Herren hjalp de Mennesker, der bad til ham, troede han paa Himmelens Gud. Han holdt af Joderne, fordi de ønskede at gøre det rette. En Dag gav han dem Penge nok til at bygge en dejlig Kirke eller Synagoge. Denne rige Mand var Officer i Hæren. Han var Kaptajn for omtrent 100 Mand. Han var saa flink mod dem, at de gjorde, hvad han end bad dem om. Alle holdt af ham, hans Tjenere holdt af ham, og Joderne holdt af ham, fordi han var saa venlig imod dem. I sit Hjem havde han en Tjener, som blev meget syg. Denne Tjener blev daarligere og daarligere. Denne rige Mand holdt meget af sin Tjener. Han onskede ikke, at han skulde gaa bort, derfor sagde han:»lad os sende Bud efter Jesus, han kan helbrede ham.«saa gik de ud for at finde Jesus. Og da de modte Jesus, sagde de:»jesus, kom med os. Vor Ven har en elsket Tjener, der er ved at do. Han onsker, at du skal komme og helbrede ham.«derfor gik Jesus med dem. Da Jesus kom nær til den rige Mands Hus, tænkte den rige Mand ved sig selv:»jeg er ikke god nok til at have Jesus til at komme ind i mit Hus. Men jeg t :n nger saa meget til hans Hjælp. Hvad skal jeg gore?«sai sendte den rige Mand Venner ud for at mode Jesus, og de sagde: > Herre, besvar dig ikke med at komme, for den rige Mand f ler at han ikke er god nok til at have dig i sit Hus. Kan foler ogsaa. at han ikke er god nok til at komme og tale med dig men han véd at du kan gore hans Tjener rask. Han onsker kun, at du skal sige et Ord, saa vil hans Tjener blive rask.«da Jesus hrrte disse Cid, var han tilfreds med den rige Mands Tro. Han vendte sig om og sagde til dem som fulgte ham:»end ikke i Israel har jeg fundet saa stor en Tro.«Saa vent' te han sig til den rige Mands Venner og sendte de tie l:udskal>: <>Gaa og fortæl denne rige Mand, at stor Tro bringer rige Velsignelser. Som han har troet, saa skal det ske med ham.«den rige Mands Venner skyndte sig til hans Hus for at for'ælle ham hvad Jesus havde sagt. Da de kom ind i Huset, fandt de at den elskede Tjener var helbredet. Jesus havde gjort ham rask.

11 F e b r u a r. v EN KVINDES TRO. Tekst: Markils 5: 25 34; Mathæus 9: 20 22; Lukas 8: For længe siden, då Jesus levede blandt Menneskene, fulgte store Skarer ham. Naar Folk vidste, at han skulde komme til deres By, gik de ud for at mode ham. Naar han gik gennem Gaderne, fulgte flere og flere Folk ham. Undertiden stillede de ham saa mange Sporgsmaal, at han hverken havde Tid til at spise eller sove. En Gang var Jesus blevet kaldet hen for at velsigne en ung Pige. Pigens Fader sagde, at hun var meget syg, saa Jesus skyndte sig saa meget, han kunde. Da Skaren gik ned ad Gaden, hørte en syg Kvinde, at Jesus var der. Hun havde været syg i hele tolv Aar. Mange Læger havde provet paa at hjælpe hende, men de vidste ikke, hvorledes de skulde gore det. Hun havde brugt alle sine Penge paa Lægerne, men hun blev kun daarligere. Hun var meget bedrovet. Da hun horte, at Jesus var i Skaren, tænkte hun:»jeg maa komme hen til ham. Han er den, som kan hjælpe mig.«hun kom nærmere og nærmere, og til sidst var hun ganske nær ved ham. Hun sagde:»hvis jeg blot rører hans Klæder, véd jeg, at jeg vil blive rask.«det var ikke saa let en Sag at røre ed hans Klæder, fordi der var mange Mennesker til at pres ;e sig tæt til ham. Men snart var hun i Stand til at strække Haanden frem og røre ved hans Klædning. I det samme Øjeblik forlod Smerten hende, og hun vidste, at hun var bedre. Saa gjorde Jesus noget, hun ikke havde regnet med. Han vendte sig om og sagde:»hvem rørte ved mig?«hans Disciple svarede:»skaren er saa stor, og der er saa mange Mennesker tæt ved dig, der er sikkert mange af dem, som har rørt ved dig.«kvinden vidste ikke, hvad hun skulde gøre. Hun var saa bange, at Knæene rystede under hende. Jesus vidste, at en eller anden havde bedt ham om en Velsignelse. Hun havde ikke bedt ham med Ord, men hun havde bedt om det med en Berøring af Haanden. Da han saa paa hende, kom hun til ham og faldt ned for hans Fødder.»Det var mig, som rørte ved dig. Jeg ønskede at blive rask,«sagde hun. Saa fortalte hun ham, hvor længe hun havde været syg, hvor mange Læger, der havde prøvet paa at hjælpe hende, og at hun havde brugt alle sine Penge, men uden Resultat. Hun sagde:»jeg folte, at hvis jeg blot kunde røre ved din Klædning, vilde jeg blive rask.«(fortsættes Side 62.)

12 60 SKANDINAVIENS STJERNE Et halvmaanedligt Tidsskrift for Jesu Kristi Kirke Af Sidste Dages Hellige. Oprettet i Aaret Ansvarshavende Redaktør: Holger M. Larsen Redaktionssekretær og Transhitar: Orson B. West VERDENSBEVÆGELSER. Under Titlen»Begivenhedernes Panorama«udkom der fornylig en Redaktionsartikel i»deseret News«i Salt Lake City, som herved optages i»stjernen«. Det er interessant Læsestof, i Sa^rdeleshed for dem, der bryder sig om at vide noget om Foreteelserne i Verden. Og dette indbefatter alle Læsere af»stjernen«. Det er de»sidste Dage«, og de er fyldt med hurtigt vekslende Begivenheder. I disse Ting ser alle Læsere af Skriften Opfyldelsen af Profetierne, og de fryder sig, fordi det er et andet Bevis for, at Gud lever, og at han er bestemt paa, at hans Profeters inspirerede Forudsigelser skal gaa i Opfyldelse. Hans Ord vil ikke fejle. Han overvaager Menneskers og Nationers Affærer for Opfyldelsen af sine Formaal. Dette er indlysende for Folk, der omhyggeligt studerer P oietieine Artiklen er en kort, velskrevet Præsentation al I933's m- ragende Begivenheders historiske Panorama. Joseph F. Merrill. HISTORIENS PANORAMA. Ikke alene er den nuværende Epoke hurtig til at»lave«historie, men Aaret 1933, der nu nærmer sig Slutningen, maå staa som et af Verdens historiske Aar. Maaske kan denne Epoke, som tiltvang sig vor Opmærksomhed for tre Aar siden, sammenlignes med forskellige Begivenheder i menneskelige Affærer Slaget ved Tours, da Charles Martel drev Araberne tilbage fra deres europæiske Invasion, Konstantinopels Fald for Tyrkerne og Renaissancens Lærdom, Opdagelsen af Amerika, Revolutionerne i Nord- og Sydamerika og Frankrig, Aabningen af de japanske Havne ved Admiral Perry i 1854 og den russiske Revolution i Den rastlose Bortkasten af gamle Regeringsformer og Opfattelse af Ejendomsrettigheder kan markere dette Tidsrum med lignende Betydning.

13 61 I Forbindelse med det altsammen, hvad er der blevet gjort for at imodekomme de to store nutidige Menneskekrav Afskaffelse af Krig og Ophævelse af Fattigdom? Folkeforbundet, som var et bravt Forsøg paa at ulovliggøre Krigen er svagere i Dag end nogensinde siden dets Dannelse. Aabenbart soger Verdens politiske Ledere efter en anden Formel til at sikre Freden. Aaret 1933 har set Krigsskyer samle sig med den tyske Revolution tidligt paa Aaret og fortsætte truende, skont ikke saa nær forestaaende ved Aaret s Slutning. Politik, som er ansvarlig for Krigen, gaar tilbage til Forkrigslidens Former. Afrustningskonferencen resulterede ikke i noget afgørende. Hvor mismodigl end alt dette synes, bestræber Verdens alvorlige Mænd og Kvinder, hos hvem Freden er en Passion, sig paa at holde fast og redde de Gevinster, som var ved at skabes. Kampen mod Fattigdom er ogsaa Kampen mod Sygdom, Forbrydelse og Uvidenhed; for Mangel er en af de Kilder, hvorfra disse Onder flyder. Hvis der ingen Fattigdom var, vilde Sundhed være fremherskende, fordi den rette Fode, medicinsk Behandling og Hvile da kunde opnaas af hver Familie. Uddannelse kunde fortsætte for alle som ønskede det, Stedet for at holde op paa Grund af økonomiske Vanskeligheder. i Forbrydelsernes Antal vilde formindskes. Mange For- brydelser er en direkte Folge af Nød, mange paa Grund af Erkendelsen af social Uretfærdighed og mange af Uvidenhed, som er el Resultat af overanstrengte Forældre, som ikke kan holde deres Børn i Skole under den kritiske opvoksende Periode af deres Liv. Den nye Retning i Amerika er en bevidst Anstrengelse, ikke alene for at bringe»normale Tider«tilbage igen de gode Tider, vi har kendt for, men engang for alle at afskaffe Fattigdommen Det Princip er ved at blive akcepteret at vi maa have Arbejdsløshedsforsikring. Forsikring for de syge og Understøttelse for de gamle. Amerikas ja>vne Mennesker staar solidt bag ved Præsidenten i hans Forsøg paa at skabe disse Omstændigheder. De er ikke stort interesseret i Navne. Ordet»Socialisme«forskrækker ikke mere. De kræver for sig selv og deres Børn efter dem social Retfærdighed og saa megen Frihed for individuel Initiativ, som der kan eksistere vor komplicerede Verden. i Foruden det amerikanske Eksperiment har Aaret været markeret af andre Verdensbevægelser. Store Fremskridt er der blevet gjort i russisk Diplomati, som har sikret Ikke-Angrebspagter og Handelsaftaler med de fleste Lande i Europa og nu De forenede Staters Anerken-

14 ) 62 delse. Rusland er en Fremvisning af menneskelig Energi, der med enestaaende Enighed hengives til økonomisk Lighed og Opbygningen af en stærk og usaarlig Nation. Anti-Semitismen, som maaske vil bringe den profetiske Uddrivelse af Jøderne tilbage til Palæstina, er blevet morderisk i Central-Europa. Tysklands Eksempel er blevet efterfulgt af en stærk Klike i Østrig. Nu opdager Rumænien»Jerngarden«, to Tusinde stærke, optaget af uforsonlig Kamp mod Jøderne. I Amerika udviser Solvskjorterne lignende Fjendtligheder. Foran hver vaagen Person af hvad Alder vedkommende end er oprulles Panoramaet af bevægede Begivenheder, betydelige, dramatiske, skæbnesvangre. Med aabent Sind burde vi læse Historiens daglige Lektier og ivrigt stræbe efter at forstaa deres Betydning. (Fortsat fra Side 59 Da saa Jesus paa hende med sine venlige og milde Øjne og sagde blidt:»datter, vær frimodig, din Tro har frelst dig.«hun frygtede da ikke længere, hun rystede ikke mere. Hun vendte sig om og spadserede ud af Mængden med nyt Lys i Øjnene. Og i sit Hjerte sang hun af Glæde, fordi hun vidste, at hun var rask og stærk. DET FULDKOMNE MENNESKE. Af Guy C; Wilson. Problem: Nedskriv paa et Stykke Papir alle de Egenskaber fysiske, mentale og aandelige som De synes, det fuldkomne Menneske vilde være i Besiddelse af. Kan dette Ideal opnaas af os? Hvis det er Tilfældet, hvornaar og under hvilke Omstændigheder? Efter at De har gjort det, sammenlign da Deres Konklusioner med Ideens Udarbejdelse i denne Lektie, der er gjort under følgende Karakteristikker-: (1) De Egenskaber, det fuldkomne Menneske burde være i Besiddelse af; (2) Hvorledes disse kan sammenlignes med dem, Jesus lagde for Dagen; (3) Hvem og hvad Jesus var. Alle kender det saakaldte Puslespil. Hvis de adskilte Dele af Puslespillet kan sættes rigtigt sammen, vil der fremkomme et Billede af et Dyr, en Person eller en eller anden Scene.

15 63 Det er et saadanl Billede, Skaberen af Puslespillet oprindeligt havde for Øje. Paa lignende Maade opbygger vi et Billede af det fuldkomne Menneske, den ideelle Karakter. Vor egen og andres Erfaring siden den historiske Tid forsyner os med de enkelte Stykker, som maa sammensættes. Delene i dette Billede er spredt i Tid, Sted eller i Nationerne. Men naar alle slore og gode Mænds Karakteregenskaber lægges sammen, vil det fuldkomne Menneske efterhaanden fremtræde. Naar vi har gjort os Umage med at sammensætte Puslespillet, bliver vi forbavset over at finde, at vor hojeste Drom om en fuldkommen Type allerede er blevet skabt for os i Krisli Person. En Pastor Jefferson taler om en Del Karakteregenskaber hos Jesus bl. a. Styrke Oprigtighed, Logik, Ligevægtighed, Broderkærlighed, Optimisme, Fasthed, Ædelmodighed, entusiasme, Ydmyghed Taalmodighed, Mod og Ærb' dighed. som tilsammen danner hans Storhed. Det vilde heller ikke være vanskeligt at navne andre Egenskaber hos ham. Vi véd ikke rigtigt, hvorledes Jesus saa ud; vi har ikke dog en Beskrivelse af Kristus noget Fotografi af ham. Her er ved Profeten Joseph Smith, til hvem og til Oliver Cowdery vor Herre viste sig i et Syn den 3. April 183G:»Hans Øjne var som en Ildslue, hans Haar var hvidt som nyfalden Sne, hans Ansigi overgik Solen i Klarhed 02; hans Rost var som store Vandes Brusen.«Dette var naturligvis efter Opstandelsen. Hvad skyldes Jesu fremtrædende Stilling.'' De fleste Kristne tror at den skyldes at han var mere end et Menneske at han var Guds Son, ja, a han selv var en Gud. I Palæstina talte Jesus om sig selv som : storre«end Abraham, Moses og Salomon, og det var dem som 1 lev æret mest blandt Joderne. Han tilskrev sig ogsaa selv Magt som hidtil kun var blevet tænkt paa i Forbindelse med Gud. Mormons Bog er tydeligere angaaende Kristi Guddommelighed. Paa Titelbladet gives Formaalet med Optegnelsen saaledes»og ligeledes for at overbevise Jode og Hedning om at.æsu er Kristus, den evige Gud, og at han aabenbarer sig for alle Folk«. Et Skriftsted i Mosiah er endnu tydeligere:»jeg vil at I skal fors'aa «siger Profeten Abinadi,»at Gad selv skal lomme ned blandt Menneskenes Bom og skal forlese sit Folk.«At han var Gud forklarer vel hans fuldkomne Karakter.

16 m RELIGION OG GUD. Af Guy C. Wilson. Problem: Hvis Religion hjælper i Menneskets Udvikling, burde den forsyne os med el Maal i Livet. Hvad er det Maal? For at formulere et tilfredsstillende Svar paa delte Sporgsmaal vil det være nodvendigt at overveje folgende Punkter omhyggeligt: (1) Hvorledes Forestillingen om Gud er nodvendig for Religion, som Religion er nodvendig for Livet; (2) Hvorledes Kristus udtrykker og belyser ved Eksempler Forestillingen om Gud i Vendinger, der kan forstaas af Mennesker; (3) Hvorledes det kommer frem, at Forestillingen om Gud virker i Menneskenes Bestemmelser. Naar det fortælles os, at man kan være religiøs og paa samme Tid ikke akceptere Ideen, at Gud er en Person, kan vi være sikker paa, at det, der er tænkt paa, kun er de moralske Forskrifter, der indbefattes i»jesu Religion«i den snævre Betydning og ikke de Ideer, der indeholdes i»kristi Evangelium«og i hvad, der er kendt som»teologi«. Og det vilde utvivlsomt være sandt, for vi kender alle baade Mænd og Kvinder, som er religiose i denne Betydning. Men for at være religios i den sande Betydning, at leve i Ordets hojere Betydning, maa man ikke alene tro paa Gud som en Person, men man maa tro paa ham for aandelig Kundskab og Vejledning. Der er ingen sand Religion uden Gud. Gennem Kristus lærer vi om evigt Liv. Der er en Aand i Mennesket. Denne Aand paavirkes ikke af Doden. Døden er blot en foreløbig Adskillelse af Aand og Legeme og er blot en Begivenhed i Aandens evige Liv. Og der vil blive en Opstandelse for alle, en Genforening af Aand og Legeme i Sjælens Udødelighed. Det er Kristi Budskab, Evangeliets Budskab til Mennesket. Dette er dog paa ingen Maade den hele Historie. Det er gennem Kristus, al vi lærer Livets Formaal al kende. Hvad er dette Formaal? Svaret er i Almindelighed, at vi maa nyde Glæde, ikke blot i denne Verden, men ogsaa den kommende. Livet er saa indviklet, at det let kan- forvirre i en, medmindre man har noget til at lede sig. Hvad er den bedste Maade, hvorved vi kan opnaa Lykke? Svaret ligger igen i Kristus. Der er en Frelsensplan, ikke en 5 Aarsplan eller 25 Aarsplan, men en Plan for Livet. Saaledes er det kun gennem aabenbaret Religion, at vi kan faa et sandt ideelt Menneske, at vi kan lære Livets Formaal paa Jorden at kende, at vi er i Stand til at finde Livets Vej. Vi har allerede omtalt den centrale Stilling, Jesus indlager i den kristne Plan. Grunden dertil er dobbelt: For det forste

17 65 var Jesus et Menneske. I mange Henseender var han lig os. Han havde el Legeme af Kod og Blod, som skulde ernæres etc. For det andet havde han et aandeligt og følelsesbetonet Liv, som handlede meget ligt ethvert andet Menneskes. En Gang han ikke saa forskellig fra Mennesket, som det i eller to blev han vred, og han glædede sig sikkert over Naturens Skønheder. For det andet var Jesus ogsaa Gud. I denne Henseende var Almindelighed læres; for Mennesket er selv om det ikke er Gud dog guddommeligt, ellers kunde det ikke med Rette siges, at Jesus er»vor ældre Broder«, og at Gud er»fader«til os alle. Derfor deltager vi i nogen Grad ikke blot i Jesu fysiske Natur, men ogsaa i hans aandelige. Han maa have tænkt paa dette, da han sagde:»bliv derfor fuldkommen, ligesom eders Fader i Himmelen er fuldkommen.«naturligvis var Jesus uendelig foran os i Sjæl. Hjerte og Aand. Det var fordi han var Gud saa vel som Menneske, hvorimod vi, skønt guddommelige, kun er Mennesker. Paa den ene Side er Kristus forbundet med Mennesket, paa den anden Side med Gud. Det er derfor bogstavelig sandt, at han var Gud, aabenbaret i Kodet. Imidlertid maa vi ikke glemme, at vi ikke kan have Religion i Ordets sande Betydning uden Ideen om Gud som dens Hjerte og Kerne. VI LEVEDE FØR VI BLEV FØDT.* Det er en stor Fejltagelse at forudsætte, at den dødelige Fodsel markerer Begyndelsen til ens individuelle Eksistens. Lige saa ufornuftigt er det at antage, at Doden betyder Sjælens Udslettelse. Menneskets Fbrudtilværlse bekræftes tydeligt af Skriften, som det er en Kendsgerning, at der er Liv paa den anden Side af Graven. Vi er altfor tilbøjelige til al betragte Legemel som Mennesket, og denne Fejltagelse fremkalder den Tanke, at Livet i Kodet er alt, hvad der kan siges med Hensyn til Tilværelsen. Der er i Mennesket en udodelig Aand, der eksisterede som et intelligent Væsen, for Legemet blev avlet, og den skal fortsætte med at eksistere som det samme udødelige Individ, efter at Legemet er gaaet i Forraadnelse. Guddommelig Aabenbaring bekræfter den højtidelige Sandhed, at Mennesket er evigt. Ingen, der antager Bibelen som Guds Ord, kan med god Lektie for Præstedømmet, anden Uge i Februar

18 66 Samvittighed benægte vor Herre Jesu Kristi Forudtilværelse. I det første Kapitel i Johannes Evangelium betegnes Kristus som Ordet, og Frelserens Forudtilværelse og oprindelige Guddommelighed fremsættes saaledes:»i Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud.«Vi læser videre:»og Ordet blev Kod og tog Bolig iblandt os.«(joh. 1: 1 og 14). Kristi personlige Vidnesbyrd berorer det samme. Han spurgte Disciplene:»Hvad om I da faa at se, at Menneskesønnen farer op, hvor han var for? (Joh. 6: 62). Og ved en anden Lejlighed erklærede han:»jeg udgik fra Faderen og er kommet til Verden; jeg forlader Verden igen og gaar til Faderen.«(Joh. 16: 28). I højtidelig Bon bad han:»og Fader! herliggor du mig nu hos dig selv med den Herlighed som jeg havde hos dig, for Verden var.«(joh. 17: 5). Ikke desto mindre blev Kristus hvad jordisk Fodsel angaar fodt som et Barn og levede, indtil han opnaaede Modenhed, som et Menneske blandt Mennesker. Akkurat ligesom hans legemlige Fodsel var Foreningen af en forudeksisterende Aand med et Tabernakel af Kod og Ben, saadan er ogsaa ethvert menneskeligt Væsens Fodsel. Hver af os var kendt af Faderen ved Navn og Karakter, Faderen, som er»alt Kods Aanders Gud«(Fjerde Mosebog 16: : 16), i vor oprindelige Tilværelse; og fra Skarerne af hans ulegemlige Børn valgte Gud til speciel Tjeneste paa Jorden saadanne, der var bedst skikkede til at fuldføre hans Planer. Tænk paa Herrens bestemte Aabenbaring til Jeremias, Profeten:»For jeg dannede dig i Moders Liv, kendte jeg dig og for du udkom af Moders Skod, helligede jeg dig; jeg beskikkede dig til en Profet for Folkene.«(Jer. 1: 5). Mere end tolv Aarhundreder for Jeremias' Tid havde Gud aabenbaret Abraham Kendsgerningen om Menneskeslægtens Aanders Forudtilværelse og ligeledes disse Aanders forskellige Evner og det guddommelige Formaal med at berede Jor- deres Beboelse. Saaledes lyder Beretningen: den til»og Herren havde vist mig Abraham Fornuftvæsenerne, som var organiserede, før Verden blev, og blandt disse var mange af de ædle og store; og Gud saa disse Sja4e at de var gode, og han stod midt iblandt dem, og han sagde: Disse vil jeg gore til mine Fyrster; thi han stod midt iblandt dem, som var Aander, og han saa, at de var gode. Og han sagde til mig Abraham: Du er en af dem; du blev udvalgt, for du blev fodt. Og der stod en iblandt dem, der var Gud lig, og han sagde til dem der var hos ham: Vi ville gaa ned: thi der er Rum der, og vi ville tage af disse Elementer og danne en Jord hvorpaa disse kunne bo: og vi ville prove dem dermed og se, om de ville gore alt, hvad som helst Herren deres Gud skal be-

19 67 fale dem; og de, der holde deres forste Provestand, skulle foroges; og de, der ikke holde deres første Prøvestand, skulle ikke faa Herlighed i det samme Rige med dem, der holde deres forste Provestand, og de, som holde deres anden Prøvestand, skulle Herlighed vorde tildel evindelig. (D. K. P., Side 65 66). Vort Liv i Kodet er blot et Skridt i Løbet af Sjælens evige Fremgang, et Led, der forbinder Fortidens Evigheder med de kommende F vigheder. Hensigten med vor dødelige Prøve er med Udvikling og Uddannelse for Øje, saavel som Prøve og Undervisning, hvorved vi viser, om vi vil adlyde Herren, vor Guds Befalinger og paa denne Maade gribe de uendelige Muligheder for Udvikling og Fremgang i de evige Verdener, eller vælge at gøre ondt og forspilde Guds Naadegave som Borger i Himmeriges Rige. Betingelsen, hvorpaa Menneskene kan have Plads i dette Rige, er at adlyde de Krav, som Jesus Kristus, Verdens Frelser og Forløser, har fremsat, og hvis Navn er»det eneste Navn, der skal gives under Himmelen, ved hvilket Salighed skal komme til Menneskenes Born«. (D. K. P., Side 33). Spørgsmaal. 1. Hvad var Menneskets Stilling for det dodelige Liv? 2. Bevis Virkeligheden af Menneskets Forudtilværelse fra Skriften. 3. Hvad gjorde Gud Abraham bekendt med angaaende Menneskets Forudtilværelse? 4. Hvad er Hensigten med vor jordiske Provestand? 5 I hvilken Mening er Jesu Kristi Evangelium»Livets Brod«? KRONET MED HERLIGHED. Fortælling af Nephi Anderson. Oversat af John S. Hansen. (Fortsat.)»Bette er Broder Sardus,«sagde Homan,»og dette er Soster Delsa.«Velkommen, Broder,«sagde hun.»kom og sæt dig hos os.sardus,«forisatte Homan,»jeg troede, du var fortabt. Jeg har ikke set dig i lang Tid. Du husker nok vor sidste Samtale? Sardus, hvor del glæder mig, at du er paa den sikre Side og ikke faldt med Lucifer.«

20 68»Tys nævnt ikke det Navn. Kære Broder, han fristede mig stærkt, men jeg overvandt ham.men vi vil snart mode ham under nye Forhold,«fortsatte Homan.»Som forforeriske Aander vil han og hans Tilhængere vedblive at stride mod Herrens Salvede. De vil ikke give op. Ude af Stand til selv at modtage Legemer vil de søge at gøre Brug af andres.nu véd vi, hvorledes Fristelser og Synd vil komme ind i Verden «sagde Delsa.»Gud give, at vi maa kunne overvinde alle disse Farer igen, som vi allerede een Gang har gjort.«de talte sammen i nogen Tid. hvorefter Sardus forlod dem.»jeg maa ogsaa gaa «sagde Delsa.»Et Selskab af Sostre skal snart forlade os og gaa til Jorden og jeg maa hen for at sige Farvel til dem.delsa, du gaar vel ikke med dem? Du vil ikke forlade mig?nej, Homan min Tid er endnu ikke kommen.kunde vi ikke folges ad? dog det vil Fader bestemme. Han vil indrette alt til det bedste. Der er endnu hele Nationer som skulle ned til Jorden, og vi vil faa vor bestemte Tid og Sted.«En Gruppe Personer stod sammen i alvorlig Samtale da et Sendebud nærmede sig. Han loftede sin Haand for at paabyde Stilhed og sagde da til dem:»jeg kommer fra Faderen med et Budskab til Eder.«De Tilstedeværende lyttede med Opmærksomhed til hans Ord, idet han fortsatte:»det angaar nogle af vore Brødre og Søstre, som er gaaet forud for os til Jorden. Jeg maa nødvendigvis fortælle Eder, hvorledes det staar til med dem, for at I kan forstaa. En vis Familie af Jordens Børn er sunken ned i Vildfarelser og Synd. De var ikke meget nidkære for Sandheden for de forlod os, og deres Erfaringer i den anden Verden har ikke gjort dem stærkere. Det lader til, at denne Familie er bleven rodfæstet i falske Lærdomme og daarligt Levned, saaledes at alle de, der kommer dertil fra os ogsaa deltager i deres Synder og Vantro. Som I véd. udover Slægtskabsforbindelser og Omgivelser en mægtig Indflydelse paa Karakteren, og det viser sig, at Ingen af Faderens Børn hidindtil har været i Stand til at modstaa de syndige Tilbøjeligheder, som gør sig gældende hos alle, som kommer til Jorden gennem denne Familie.«Sendebudet gjorde et Ophold og saa sig om i Kredsen. Derefter fortsatte han:»faderen har befalet mig at sporge Eder, om nogen af Eder er villig til at indtræde i Jordelivet i denne

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag 1930

Prædiken til Skærtorsdag 1930 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

TEGNENE PAA PAGTENS FOLK. NUMMER 3 1. FEBRUAR 1933 82. AARGANG SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO

TEGNENE PAA PAGTENS FOLK. NUMMER 3 1. FEBRUAR 1933 82. AARGANG SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 3 1. FEBRUAR 1933 82. AARGANG TEGNENE PAA PAGTENS FOLK. Af Ældste James E. Talmage, af de Tolvs Raad. Det, som specielt særprægede Israeliterne, var, at de tilbad

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Septuagesima 24. januar 2016

Septuagesima 24. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Brug dine talenter! Salmer: 744, 263, 276; 714, 209,1 373 Evangelium: Matt. 25,14-30 "Godt, du gode og tro tjener" Gud har i dåben givet os nogle meget store gaver: genfødslen

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

#6 Den kristnes kilde til kraft

#6 Den kristnes kilde til kraft #6 Den kristnes kilde til kraft I Matthæus 5,20 sagde Jesus: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Hvad slags retfærdighed talte

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

FADEREN OG SØNNEN. kom til mine egne, og mine egne annammede mig ikke; men NUMMER 19 1. OKTOBER 1924 73. AAHGANG

FADEREN OG SØNNEN. kom til mine egne, og mine egne annammede mig ikke; men NUMMER 19 1. OKTOBER 1924 73. AAHGANG JESU VIDNESBYRD ER PROFETIENS AAND NUMMER 19 1. OKTOBER 1924 73. AAHGANG FADEREN OG SØNNEN. Vor Lære om Guddommen fremsat af Kirkens Præsidentskab og de Tolvs Raad. (Fortsat fra Side 277.) At Menneskene,

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag

Prædiken til Skærtorsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys.

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere