VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TOFTEVANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TOFTEVANG"

Transkript

1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TOFTEVANG Vedtægterne er gældende pr NAVN / HJEMSTED / FORMÅL 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Toftevang. Herefter benævnt foreningen. Hjemsted 1.2 Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. Formål 1.3 Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen Toftevang nr. 2-46, matr.nr. 12o, 12ao og 12pa, Kgs. Lyngby by, Kgs. Lyngby ANDELSHAVERS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER 2-14 MEDLEMMER Andelshavere 2.1 Som andelshaver kan - med bestyrelsens godkendelse - optages enhver, der er fyldt 18 år og som beboer eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med evt. tillæg. Panthaver 2.2 Som andelshaver kan endvidere - med bestyrelsens godkendelse - optages en person eller juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på foreningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdag sælge andelen til en person, som opfylder kravene i 2.1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager foreningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 22. Bopælspligt Én bolig 3.1 Hver andelshaver må ikke benytte mere end én bolig i foreningen og er forpligtet til at bebo boligen, se dog Ved beboelse og ved flytte ind i forstås, at andelshaver tager boligen i brug som helårsbolig for sig og sin husstand. Kælderrum 3.3 Til hver bolig er tilknyttet kælderrum, svarende til 1 kælderrum og 1 koksrum, eller 1 stort kælderrum. Venteliste 4.1 En andelshaver kan skrive sig på foreningens venteliste vedr. ekstra kælderrum, P-plads, skur, garage og carport. Ventelisten administreres af bestyrelsen. Ledige boliger 5.1 Såfremt en udlejet bolig bliver ledig, skal bestyrelsen søge den overdraget til en person, der optages som andelshaver iht / 12

2 Indskud 6.1 Det oprindelige indskud udgør kr. 65,- pr. m Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Boligafgift 7.1 Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse for de enkelte boliger fastsættes efter indskuddets størrelse. 7.2 Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Boligafgiften er til enhver tid bindende for alle andelshavere. 7.3 En evt. regulering af boligafgiften, herunder leje af P-pladser, garager, carporte, skure og ekstra kælderrum, foreslås af bestyrelsen i fbm. dennes budgetplanlægning for det kommende år. 7.4 En ændring af boligafgiften og øvrige lejeindtægter skal varsles 3 måneder forud for ikrafttræden, normalt til den 1/ Ændring af indskud og regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgifterne kan kun vedtages på en generalforsamling med det flertal, som kræves til ændring af vedtægter, jf Andel Andelsbevis 8.1 Såfremt en andelshaver ønsker det, kan der udstedes et andelsbevis for andelen i andelshavers navn. Bortkommer andelsbeviset kan administrator - mod betaling af et af administrator fastsat gebyr - udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for det oprindelige andelsbevis. Belåning 8.2 Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Hæftelse 9.1 Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedr. foreningen. Fratrædende eller bo 9.2 En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk 1, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtelsen. Husorden 10.1 Generalforsamlingen kan til enhver tid fastsætte regler for husordenen. Husordenen er bindende for alle beboerne i foreningen. Manglende overholdelse Vedligeholdelse Andelshaver 10.2 En andelshaver kan ekskluderes af foreningen, såfremt andelshaver trods påkrav ikke overholder den til enhver tid gældende husorden, jf En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg, fælles forsynings- og afløbsledninger (lodrette strenge), udskiftning / vedligeholdelse af hoved- og altandøre samt vinduer herunder punkterede ruder Andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også evt. nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve, sanitet og køkkenelementer, i kælderrum og lign., med de undtagelser som følger af / 12

3 11.3 Andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelser, som skyldes slid og ælde En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige og udvendige vedligeholdelsesarbejder, som vedtages på en generalforsamling. Misligholdelse 11.5 Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jf. 14. Foreningen 11.6 Foreningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder bygninger og fælles anlæg. Foreningens vedligeholdelse skal udføres i overensstemmelse med den af generalforsamlingen godkendte vedligeholdelsesplan. Forandringer 12.1 Hvis en andelshaver ønsker at foretage forandringer inde i boligen, må dette kun finde sted, hvis forandringen er anmeldt skriftligt for bestyrelsen senest 4 uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelser, hvilket skal ske inden 3 uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget. Ved forandringer menes, enhver bygningsændring såsom, nedrivning/flytning af vægge, el og afløb. Ældre/handicappet 12.2 Såfremt forandringerne ønskes udført af hensyn til ældre/handicappede kan bestyrelsen ikke blankt nægte godkendelse, men alene stille krav til arbejdets udførelse jf. stk 3 og 4 og alene nægte godkendelse såfremt forandringen medfører væsentlige gener for øvrige beboere. Bestyrelsen skal betinge godkendelse af reetablering ved andelshavers fraflytning Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelse desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes. Manglende overholdelse 12.5 Manglende overholdelse af ovenstående kan medføre et påbud om straks udbedring og lovliggørelse. Hvis andelsshaveren ikke overholder påbuddet med et passende varsel, kan dette betragtes som misligholdelse og medføre eksklusion, jf. 14. Opsigelse 13.1 En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i om overdragelse af andelen. 3 / 12

4 Eksklusion 14.1 I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen: A: Når en andelshaver trods påkrav ikke betaler evt. resterende indskud, boligafgift og påkravsgebyr, eller andre skyldige beløb af enhver art. B: Når en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af fastsat frist, jf. 11. C: Når en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre beboere. D: Når en andelshaver i fbm. overdragelse af andelen betinger sig en højere pris end godkendt af bestyrelsen, jf. 21. E: Når en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til dem, der efter lejelovens bestemmelser berettiger udlejer til at opsige lejemålet. F: Når en andelshaver ikke overholder betingelserne vedr. forandring af boligen, jf. 12. G: Når en andelshaver fremlejer sin bolig i strid med betingelserne i 15 stk H: Når en andelshaver trods 3 påkrav til stadighed ikke overholder ét af husordenens punkter iht. den til enhver tid gældende husorden, jf. 10. I: Når en andelshaver ikke overholder sin bopælspligt, jf Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 22. FREMLEJE / UDLÅN / ERHVERV En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin hustand, medmindre andelshaveren er berettiget hertil efter stk 2 og stk 3. Udlån 15.2 En andelshaver er berettiget til at udlåne enkelte værelser til andre, men det er et krav, at andelshaveren selv bebor boligen. Fremleje 15.3 En andelshaver er, når denne har beboet boligen i normalt mindst ½ år, berettiget til at fremleje hele sin bolig med bestyrelsens godkendelse. Godkendelsen kan kun gives når andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin bolig pga. militærtjeneste, udstationering, studieophold, sygdom, ferieophold el.lign. for en begrænset periode på normalt højest 2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlig grunde såsom svigtende salg. Hvis en andelshaver har haft sin bolig fremlejet, skal andelshaveren bebo boligen i mindst 1 år, før ny fremleje kan godkendes. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet. Betingelser ved fremleje 15.4 Ved fremleje skal der udarbejdes en fremlejekontrakt på en af By- og Boligministeriet udgivne lejekontrakt type A. I tillæg hertil skal betingelserne særlige grunde dokumenteres og fremgå af tillæg til lejekontrakt ved fremleje Andelshaveren er berettiget til at fremleje lejemål af P-plads(er), skur(e), garage(r), carport(e) og ekstra kælderrum til fremlejetager såfremt det fremgår af fremlejekontrakten, i modsat fald overgår lejemålet heraf til foreningens venteliste. 4 / 12

5 15.6 Lejen kan ikke overstige, hvad der svarer til den pågældende andelshavers boligafgift incl. ydelser til vand, varme og øvrige forbrugsafgifter. Såfremt den maksimalt lovlige leje efter lejelovens regler er lavere end boligafgiften, skal lejen nedsættes til denne Administrator sikrer at fremlejemålet opfylder dels lovgivningen og dels foreningens vedtægter, mod et salær som betales af andelshaveren Endelig godkendelse af fremlejemålet foreligger først, når bestyrelsen har godkendt lejekontrakten og underskrevet tillægget. Der udover skal bestyrelsen have en kopi af den godkendte lejekontrakt Uanset fremleje hæfter andelshaver stadig over for foreningen, i overensstemmelse med foreningens vedtægter På generalforsamlingen har fremlejertager møderet, men hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag Såfremt en andelshaver, der fremlejer sin bolig, ikke overholder ovenstående, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen jf. 14. Erhverv 16.1 Egentlig erhvervsvirksomhed må kun drives i de dertil af generalforsamlingen bestemte lokaler. Lejekontrakten udfærdiges af administrator i henhold til alm. juridisk praksis på området Såfremt et erhvervslejemål bliver ledigt, skal bestyrelsen søge dette genudlejet, indtil det på en generalforsamlingen vedtages at boligen skal sælges som andel Lejen for erhvervslejemål fastsættes efter markedsprisen. Bestyrelsen kan stille krav om opsætning af separat vandmåler el. lign. Det skal fremgå af kontrakten om lejemålet evt. er incl. P-plads(er). Erhvervslejer kan benytte foreningens vaskeri på lige vilkår som andelshaverne På generalforsamlingen har ejeren af virksomheden møderet, men hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag. OVERDRAGELSE Overdragelse 17.1 Ved overdragelse forstås, at en andelshaver overdrager alle rettigheder og forpligtelser til en ny andelshaver ved en overdragelsesaftale (standardformular) som udarbejdes af administrator mod et salær som erlægges af køber Ved overdragelse ophører lejemål af P-plads(er), skur(e), garage(r), carport(e) og ekstra kælderrum automatisk. Hvorefter de(t) overgår til ventelisten. I levende live 18.1 En andelshaver kan i levende live frit overdrage sin bolig til enhver person, såfremt den pågældende andelshavers ægtefælle/registreret partner har meddelt samtykke hertil. Dog under forudsætning af, at betingelserne i 2 er opfyldt. 5 / 12

6 Samlivsophør 19.1 Ved samlivsophør mellem ægtefæller/registrerede partnere er den af parterne, (herefter benævnt partner) der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelser bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen Reglen i stk 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før samlivsophævelsen. Dog under forudsætning af, at betingelserne i 2 er opfyldt Ved partners fortsættelse af medlemskab og beboelse af boligen skal begge ægtefæller/registrerede partnere være forpligtet til at lade fortsættende partner overtage andel gennem skifte eller overdragelse. Ved overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse iht finder anvendelse. Ved fortsættende partners overtagelse gennem ægtefælleskifte finder tilsvarende anvendelse, dog bortset fra 22 stk 4-8 om betaling og afregning, idet fortsættende partner i disse tilfælde indtræder i tidligere andelshavers forpligtelser over for foreningen. Dødsfald 20.1 I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes evt. ægtefælle/registrerede partner være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen Hvis der ikke efterlades ægtefælle/registrerede partner, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, kan andel og bolig overtages af nedennævnte, idet der gives fortrinsret i den nævnte rækkefølge. A: Samlever, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde i mindst 6 måneder. B: Afdødes børn, børnebørn, forældre, søskende eller bedsteforældre. C: Andre personer, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde i mindst 6 måneder. D: Personer, som af den afdøde overfor bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig. Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgående stykker berettigede personer finder tilsvarende anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter forudgående stykker berettigede personer finder tilsvarende anvendelse, dog bortset fra 22 stk 4-8 om indbetaling og afregning, idet erhververen i disse tilfælde indtræder i afdødes forpligtelser over for foreningen Boligen skal overtages efter stk 1-3 eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3 måneders dagen for døsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i 22. Pris 21.1 Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende evt. aftaler vedr. forbedringer og inventar. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinjer: A: Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris med evt. prisudvikling, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Andelens pris og evt. 6 / 12

7 prisudvikling fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. B: Værdien af forbedringer ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af evt. værdiforringelse pga. alder og slitage. C: Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage. D: Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er udsædvanlig god eller mangelfuld, beregnes pristillæg eller prisnedslag under hensyn hertil. Værdiansættelse 21.2 Værdiansættelse og fradrag efter litra B-D fastsættes efter en konkret vurdering med udgangspunkt i det forbedringskatalog og de værdiforringelseskurver, der er fastlagt af Andelsboligforeningens Fællesrepræsentation som vejledende. Anskaffelsesprisen for eget arbejde ansættes til den svendeløn, excl. avance og offentlige afgifter, som et tilsvarende stykke arbejde ville have kostet. Løsøre 21.3 Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Erhverver skal indtil overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftalte vilkår. Forbedringer 21.4 Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver. Uenighed 21.5 Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om fastsættelse af pris for forbedringer, inventar og løsøre eller evt. pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, som udpeges af Andelsboligforeningens Fællesrepræsentation. Denne skal være særlig sagkyndig mht. de spørgsmål, voldgiften angår. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelser om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller evt. pålægges én part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften. Fremgangsmåde Overdragelsesaftale 22.1 Mellem overdrager (herefter benævnt sælger ) og erhverver (herefter benævnt køber ) skal der altid oprettes en skriftlig overdragelsesaftale som udarbejdes på en af administrators standardformularer. Denne forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal køber have udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter, seneste årsrapport og budget, husorden samt en opstilling over overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre samt evt. pristillæg eller prisnedslag for vedligeholdelsesstand. Køber skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med andelsboligforenings-lovens bestemmelser om prisfastsættelse og om straf. 7 / 12

8 22.2 Alle vilkår for overdragelse skal godkendes af bestyrelsen. Foreningen kan kræve, at sælger refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen og udgifter til besvarelse af forespørgsel fra ejendomsmægler og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshaver og ved tvangssalg eller tvangsauktion Inden der kan ske overdragelse skal sælger få foretaget et el- og VVStjek. Det skal fremgå af overdragelsesaftalen, at køber af sælger har modtaget et el- og VVS-tjek. Overdragelsessum 22.4 Overdragelsessummen skal senest 5 hverdage før overdragelsesdagen være indgået på foreningens konto i pengeinstitut. Såfremt overdragelsesaftale indgås mere end 2 uger før overtagelsesdagen, skal køber senest 5 hverdage efter aftalens indgåelse enten deponere købesummen eller stille standardbankgaranti for denne. Det deponerede/garanterede beløb skal frigives til foreningen senest 5 hverdage før overtagelsesdagen Foreningen afregner efter fradrag af sine tilgodehavender provenuet først til evt. rettighedshavere, herunder pant- og udlægshaver, og dernæst til sælger Bestyrelsen er ved afregning overfor sælger berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter og lign. Såfremt afregning sker inden overtagelsesdagen, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af købers evt. krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen, jf. stk Snarest muligt efter købers overtagelse af boligen kan køber med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere evt. mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i fbm. boligen. Køberen kan kun komme med mangelindsigelser i op til 8 dage fra overtagelsesdagen, bortset fra indsigelser vedr. skjulte mangler. Foreningen skal gøre køberens og foreningens evt. krav gældende overfor sælger senest 10 hverdage efter overtagelsesdagen. Såfremt køber forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælger, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer Overdragelsessummen med evt. fradrag, som nævnt ovenfor i stk. 5-7, skal afregnes senest 10 hverdage efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra køberen. GENERALFORSAMLINGENS OPGAVER OG BEFØJELSER Generalforsamling 23.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Adgang 23.2 Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver, dennes ægtefælle, registrerede partner eller samlever. Endvidere har administrator og andre af bestyrelsen specielt indbudte adgang. 8 / 12

9 23.3 Adgang har endvidere en medhjælpende ledsager til andelshavere med særlige behov, fremlejertager, erhvervslejer, lejer og ufyldestgjort panthaver. Disse personer har dog hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag. Stemmeret 23.4 Hver andelsbolig repræsenterer 1 stemme, uanset antallet af andelshavere for den enkelte andelsbolig. Stemmeretten udøves personligt eller ved fuldmagt. Fuldmagt 23.5 Andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle/registrerede partner, et myndigt husstandsmedlem, eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive én stemme iht. fuldmagt. Ordinære generalforsamling Dagsorden Ekstraordinær Generalforsamling Indkaldelse m.v Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj, med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Forelæggelse og godkendelse af årsrapport (regnskab) samt forelæggelse af revisionsberetning 4) Forelæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder godkendelse af en evt. ændring af boligafgift og lejeafgift 5) Forelæggelse og godkendelse af forbedrings- og vedligeholdelsesplan. 6) Forslag 7) Valg af formand eller kasserer og revisor 8) Valg af den øvrige bestyrelse, suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne 9) Eventuelt 24.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen, et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller mindst 1/5 af andelshaverne, eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden Datoen for afholdelse af ordinær generalforsamling skal bekendtgøres ved brev eller opslag senest 4 uger før. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes med 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Forslag 25.2 Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Specifik dato skal fremgå af indkaldelsen. Referat 26.1 Sekretæren skriver referat for generalforsamling. Referatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referatet om det på generalforsamlingen passerede, samt evt. bilag, skal fremsendes til andelshaverne senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse. Simpelt flertal 27.1 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk 2 og 3. Dog skal altid mindst 1/5 af samtlige mulige stemmer være repræsenteret for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. 9 / 12

10 2/3 flertal når det vedr.: 4/5 flertal når det vedr.: 27.2 Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, om iværksættelse af forbedringseller istandsættelsesarbejder, hvis finansiering beregnet ud fra ydelsen på sædvanligt 30-årigt kontantlån ville kræve en forhøjelse af boligafgiften på mere end 25%, om henlæggelse til en sådanne arbejder med et beløb der årligt overstiger 25% af den hidtidige boligafgift og om optagelse af afdragsfrie lån, nedsparringslån, rentetilpasningslån uden rente-maksimum eller andre lån, hvor udviklingen i fremtidig ydelse er usikker og uden et maksimum på fremtidig ydelse, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne ja eller nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af de afgivne ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret Forslag om salg af fast ejendom eller foreningens opløsning, kan kun vedtages med et flertal på mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 4/5 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 4/5 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. BESTYRELSENS OPGAVER OG BEFØJELSER 28 Bestyrelsen 28.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. Medlemmer 28.2 Bestyrelsen består af en formand, kasserer og yderligere 2-4 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelser. Periode 28.3 På generalforsamlingen vælges: 1) Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen, således at formand og kasserer ikke er på valg samme år 2) Yderligere 2-4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved hver ordinær generalforsamling 3) Suppleanter vælges for 1 år ad gangen med angivelse af deres rækkefølge 4) Revisor vælges for et år ad gangen Valgbar 28.4 Valgbar til bestyrelsen er enhver stemmeberettiget andelshaver, dennes hustandsmedlemmer/ægtefælle som er fyldt 18 år. Dog kan der kun vælges 1 bestyrelsesmedlem/suppleant pr. andelsbolig. Konstituering 28.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en sekretær. 10 / 12

11 Fratræden 28.6 Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling. Fratræder formanden, fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Inhabilitet 28.7 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han/hun eller en person, som han/hun er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have interesser i sagens afgørelse. Referat 28.8 Sekretæren skriver referat fra bestyrelsesmøderne. Referatet skal underskrives af formanden på bestyrelsens vegne. Forretningsorden 28.9 I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden, dog skal andelshaverne til enhver tid være bekendt med dens indhold. Administrator skal godkende forretningsordenen og sikre at den er lovmæssig forsvarlig og overholder normal anvendt praksis. Honorar Bestyrelsen arbejder uden honorar. Optagelse af lån Optagelse af lån, herunder omlægning af bestående lån, kan kun foretages af bestyrelsen efter forudgående godkendelse af generalforsamlingen. TEGNINGSRET / ADMINISTRATION / ÅRSRAPPORT (regnskab) / REVISION Tegningsret 29.1 Foreningen tegnes af formanden og 2 andre bestyrelsesmedlemmer i forening. Administrator 30.1 Generalforsamlingen skal vælge en administrator, der har tegnet ansvarsog kautionsforsikring, til at forestå ejendommens almindelige og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om dennes opgaver og beføjelser. Foreningens midler 30.2 Foreningens midler skal indsættes på dertil beregnet konti i et eller flere pengeinstitutter, fra hvilke konti der kun skal kunne foretages hævning ved check eller brug af netbank ved underskrift fra 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura. Alle indbetalinger til foreningen være sig boligafgift, leje, indbetalinger i fbm. overdragelse af andele eller andet, skal ske direkte til en sådan konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes direkte på en sådan konto. Forsikring 30.3 Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar overfor foreningen, andelshavere og tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvars- og besvigelsesforsikring. Forsikringssummens størrelse skal oplyses i en note til årsregnskabet. Årsrapport 31.1 Regnskabsåret er kalenderåret. 11 / 12

12 Årsrapport & revisor Andelenes prisudvikling Underskrift og udsendelse 31.2 Foreningens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen inden generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsrapporten. Revisor skal føre revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor I fbm. udarbejdelse af årsrapport udarbejdes forslag fra bestyrelsen til den pris og evt. prisudvikling på andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen. Forslaget anføres som note til regnskabet Den reviderede, underskrevne årsrapport og revisionsprotokollatet udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. FORENINGENS OPLØSNING 32 Opløsning 32.1 Opløsning af foreningen sker ved likvidation, der forestås af 2 likvidatorer, som vælges af generalforsamlingen Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres andels størrelse. SÅLEDES VEDTAGET PÅ ANDELSBOLIGFORENINGENS GENERALFORSAMLING den , EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING den OG EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING den Bestyrelsens underskrifter: Dato: 1. Formand, Peter Sørensen 2. Næstformand, Jakob Espholm-Kjær 3. Kasserer, Berit Denal 4. Sekretær, Lone Christoffersen 5. Medlem, Nicolas Helt 6. Medlem, Søren B. Nielsen 12 / 12

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHABN Ø TLF +45 35 44 70 00 FAX +45 35 44 70 01 GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK WWW.NTADVOKATER.DK 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen J.nr. 155182/KG/HR V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 143. 1.2 Foreningens hjemsted er i Århus. 2. Formål 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Avedørelejren I. (1.2) Foreningens hjemsted er i Hvidovre Kommune. 2. Formål (2.1)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. marts 2013 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken. 1.2

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup AB ØSTERBO Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB ØSTERBO. Foreningens hjemsted er Krogdalen 47, 2750

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN Marts 2010 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010 Side 1/ 10 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN". 1. Foreningen 1.1. Foreningen er stiftet i juni 1977 som en andelsboligforening.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Klokkevang.

Vedtægter for Klokkevang. Vedtægter for Klokkevang. Indholdsfortegnelse Side 1 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. Side 2 4. Indskud. 5. Hæftelse. 6. Andel. Side 3 7. Boligaftale. 8. Boligaftale. 9. Vedligeholdelse. Side

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Lejlighed nr. Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Indhold: Side 1 Side 2-14 Side 15-17 Side 18-19 Side 20-21 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Bilag 1a og

Læs mere

Vedtægter for A/B Kildevæld

Vedtægter for A/B Kildevæld Vedtægter for A/B Kildevæld 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kildevæld. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22, LUND

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22, LUND Jens Glavind jg@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk www.lr-p.dk Journalnr.: 161526-JG/AB Dato: 18.12.2014 II VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22,

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ - 2 - Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kongshøj. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål 2. (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Ravnhøj 26-68B, 9000 Aalborg - CVR nr. 30046145 --o--o--o--o--o--o--o--o-- Navn og hjemsted. 1 Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. ab TOMSVÆNGET v/formand John Nielsen Tomsvej 5, 3400 Hillerød www.tomsvaenget.dk mail: ab@tomsvaenget.dk 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Tomsvænget." Foreningens hjemsted

Læs mere

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtaget på fællesmødet 1/2-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Asgård Andelsboligforeningen

VEDTÆGTER. for. Asgård Andelsboligforeningen VEDTÆGTER for Asgård Andelsboligforeningen 30. marts 2008 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Asgård 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Skive kommune. Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. (1.2) Foreningens hjemsted er i Aarhus Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, opføre, eje og

Læs mere

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 15. januar 2010 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B /

Læs mere

Vedtægter AF MARTS 2008 FOR. Andelsboligforeningen. Seniorbo Resenbro. Skærbækvej 23 A M. 8600 Silkeborg

Vedtægter AF MARTS 2008 FOR. Andelsboligforeningen. Seniorbo Resenbro. Skærbækvej 23 A M. 8600 Silkeborg Vedtægter AF MARTS 2008 FOR Andelsboligforeningen Seniorbo Resenbro Skærbækvej 23 A M 8600 Silkeborg Indledning På foreningens generalforsamling den 31. marts 2005 blev det besluttet, at ændre vores vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Revideret i 2010 på grundlag af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations (ABFs) standardvedtægter for andelsboligforeninger i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 Opdateret juni, 2010 Seneste ændringer til denne vedtægt foretaget på ordinær generalforsamling 26. maj 2010 Revideret siden Juli 2008-udgaven: Ny 3.2 Ændring 6.1

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Revideret d. 8 april 2008 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ballerup

Læs mere

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Foreningens hjemsted er i Silkeborg Kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovåsen. 1.2 Foreningens hjemsted er i

Læs mere

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SKÆRGÅRDSPARKEN Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16.09.2004. Ændret ved ordinær generalforsamling d. 26.04.2005, d. 29.03.2006, d. 16.04.2007, d. 12.03.2008,

Læs mere

Andelsboligforeningen Udsigten Vedtægter pr. 8. april 2010

Andelsboligforeningen Udsigten Vedtægter pr. 8. april 2010 NAVN OG HJEMSTED 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Udsigten. 1.2 Foreningens hjemsted er i Favrskov Kommune. FORMÅL 2 2.1 Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr.

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere

Forslaget er sat op sammen med de nuværende vedtægter, således at andelshaverne har mulighed for at se de foreslåede ændringer.

Forslaget er sat op sammen med de nuværende vedtægter, således at andelshaverne har mulighed for at se de foreslåede ændringer. A B G U N L Ø G Snorresgade 1-3; Gunløgsgade 2-16 Isafjordsgade 10-12; Bergthorasgade 1-11 A/B GUNLØG Formand: Henrik Tingleff Gunløgsgade 14 st. tv. 2300 København S Tlf.: 88 38 86 20 Fax: 32 95 92 20

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Hybenhaven

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Hybenhaven VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Hybenhaven Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 26.4.2011 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Hybenhaven 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen. SENIORBO Odder

Vedtægter. for Andelsboligforeningen. SENIORBO Odder Vedtægter for Andelsboligforeningen SENIORBO Odder!1 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen SENIORBO ODDER. Stk. 2 Foreningens hjemsted er i Odder Kommune. 2 Formål Stk. 1

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN WAGNSBORG FREDERIKSBERG Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Wagnsborg. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. Formål (2.1)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BORUP SENIORBY BELIGGENDE MØLLEVEJ 13 4140 BORUP

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BORUP SENIORBY BELIGGENDE MØLLEVEJ 13 4140 BORUP M ØDERET FOR HØJESTERET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BORUP SENIORBY BELIGGENDE MØLLEVEJ 13 4140 BORUP Advokaterne Greve Midtby Center 2 A, 2670 Greve, Tlf. +45 43 90 50 80 - Fax. +45 43 90 46 36

Læs mere

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen MARIENBORG AF 1902 Mariendalsvej 29 A 37 B

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen MARIENBORG AF 1902 Mariendalsvej 29 A 37 B VEDTÆGTER for andelsboligforeningen MARIENBORG AF 1902 Mariendalsvej 29 A 37 B (opdateret 2012 med henvisning til ændringer i ABFs standardvedtægter) 15. januar 2010 Indledning ABF udarbejdede i 1979

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIG-

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIG- VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIG- FORENINGEN S ØN DER BYP AR K EN 15. januar 2010 GR EJ S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sønderbyparken, Grejs (1.2) Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926.

V E D T Æ G T E R. 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926. V E D T Æ G T E R for BOLIGFORENINGEN MARIENLUND AF 1926 1 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926. 1.2. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Navn og hjemsted 2 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

April 2015. Vedtægter for Andelsboligforeningen Violvej II 8700 Horsens

April 2015. Vedtægter for Andelsboligforeningen Violvej II 8700 Horsens April 2015 Vedtægter for Andelsboligforeningen Violvej II 8700 Horsens Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Violvej II. 1 Foreningens hjemsted er i Horsens Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE Vedtægterne oprindelig vedtaget før 1930 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 23 marts 1930, 8. april 1986, 24. april 1981, 23. april

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET" Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Indskud... 3 5 Hæftelse... 4 6 Andel... 5 7 Boligaftale... 5 8 Boligafgift... 5 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR A/B VED ENGEN

V E D T Æ G T E R FOR A/B VED ENGEN V E D T Æ G T E R FOR A/B VED ENGEN 2/18 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ved Engen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Rødovre Kommune. F o r m å l 2. (2.1)

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

15. januar 2010. ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse

15. januar 2010. ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse 15. januar 2010 ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

Andelsboligforeningen Ravndalen II. Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ravndalen II. 9310 Vodskov.

Andelsboligforeningen Ravndalen II. Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ravndalen II. 9310 Vodskov. Vedtægter for Andelsboligforeningen Ravndalen II 9310 Vodskov. 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ravndalen II. 1.2 Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. 2 Formål 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR A/B HAABET

V E D T Æ G T E R FOR A/B HAABET V E D T Æ G T E R FOR A/B HAABET N a v n o g h j e m s t e d... 3 F o r m å l... 3 M e d l e m m e r... 3 I n d s k u d... 4 H æ f t e l s e... 4 A n d e l... 4 B o l i g a f t a l e... 5 B o l i g a f

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er "Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard". 1.2 Foreningens hjemsted er i Fredericia Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen F U G L EPA R K E N 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 3 Indskud, hæftelse og andel 3 Boligaftale, boligafgift 4 Vedligeholdelse m.v. 4 Forandringer

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er A/B Østre Ringvej 11-21. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators hjemkommune.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

2.1. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr. 1-dn Borup by, Borup, beliggende Søparken 2-58, 4140 Borup.

2.1. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr. 1-dn Borup by, Borup, beliggende Søparken 2-58, 4140 Borup. A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P V E D T Æ G T E R A/B BORUP SØPARK Navn og hjemsted SØPARKEN 2-58 4140 BORUP 1. 1.1. Foreningens navn er: Andelsboligforeningen Borup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ HELSINGØR Strandgade 51 DK 3000 Helsingør Tlf. 49 21 21 21 Fax 49 21 58 30 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ 2. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølleparken, I, Trige. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGT Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 26. marts 2012 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 3 Indskud 4 Hæftelse 4 Boligaftale 5 Boligafgift 5 Vedligeholdelse 5 Forandringer 6 Fremleje 6 Husorden 7

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere