PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest"

Transkript

1 PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Offentliggjort den 1. december 2016

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet... 5 Uafhængig revisors erklæring om prospektet Tegningsbetingelser Generelle forhold vedrørende foreningen Foreningens navn, adresse mv Foreningens formål Foreningens bestyrelse Foreningens investeringsforvaltningsselskab Foreningens revisor Foreningens finanskalender Generelt for alle afdelinger Afdelingsbeskrivelser Afrika Akkumulerende KL Bioteknologi KL Bond Income Akkumulerende KL Danmark Akkumulerende KL Danmark Fokus KL Danmark Indeks KL Danmark Indeks Small Cap KL Danmark KL Dannebrog Mellemlange Obligationer KL Danske Indeksobligationer KL Danske Korte Obligationer KL Danske Lange Obligationer KL Euro High Yield-Obligationer Akkumulerende KL Euro High Yield-Obligationer KL Euro Investment Grade-Obligationer KL Europa Akkumulerende KL Europa Fokus Akkumulerende KL Europa Fokus KL Europa Højt Udbytte Akkumulerende KL Europa Højt Udbytte KL Europa Indeks BNP KL Europa Indeks KL Europa KL Europa Small Cap Akkumulerende KL Europa Small Cap KL Europæiske Obligationer KL Fjernøsten Indeks KL Fjernøsten KL Fonde KL Global Højt Udbytte KL Global Indeks Akkumulerende KL Global Indeks KL Global Indeks 2 KL Global Plus KL Global StockPicking Akkumulerende KL Global StockPicking KL Global StockPicking 2 KL Global High Yield Obligationer Akkumulerende KL Globale High Yield-Obligationer KL Globale Lange Indeksobligationer Akkumulerende KL

3 6.41 Globale Lange Indeksobligationer KL Globale Mellemlange Indeksobligationer KL Globale Virksomhedsobligationer KL Horisont 20 Akkumulerende KL Horisont 35 Akkumulerende KL Horisont 50 Akkumulerende KL Horisont 65 Akkumulerende KL Horisont 80 Akkumulerende KL Horisont 100 Akkumulerende KL Horisont Pension 2020 Akkumulerende KL Horisont Pension 2030 Akkumulerende KL Horisont Pension 2040 Akkumulerende KL Horisont Rente Konservativ Akkumulerende KL Horisont Rente Offensiv Akkumulerende KL Horisont Rente Plus Akkumulerende KL Japan KL Kina KL KlimaTrends KL Latinamerika Akkumulerende KL Latinamerika KL Mix Akkumulerende KL Mix Defensiv Akkumulerende KL Mix Obligationer Akkumulerende KL Mix Obligationer KL Mix Offensiv Akkumulerende KL Mix Offensiv Plus Akkumulerende KL Norden Indeks KL Norden KL Nordiske Virksomhedsobligationer Akkumulerende KL Norske Korte Obligationer Akkumulerende KL Nye Markeder Akkumulerende KL Nye Markeder Indeksobligationer Akkumulerende KL Nye Markeder Indeksobligationer KL Nye Markeder KL Nye Markeder Obligationer Akkumulerende KL Nye Markeder Obligationer KL Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta Akkumulerende KL Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta KL Nye Markeder Small Cap Akkumulerende KL Nye Markeder Small Cap KL Teknologi KL Tyskland KL Udenlandske Obligationsmarkeder KL USA Akkumulerende KL USA KL Østeuropa ex Rusland KL Østeuropa KL Afdelingernes/andelsklassernes risici Afkast, udbytte og skatteforhold m.v Afkast, udbytte og kursændringer Skatteregler Tegning og tegningomkostninger Løbende emission Tegningssteder Tegningskurs

4 9.4 Betaling for tegning og opbevaring Emissions- og indløsningspriser m.v Omsætning, indløsning og indløsningsomkostninger Omsættelighed og indløsning Foreningsandelene registrering, størrelse og kursangivelse Optagelse til handel Drift, samarbejdsparter og løbende omkostninger Administration Omkostninger til bestyrelsen og Finanstilsynet Honorar til investeringsforvaltningsselskab Depotselskab Formidler Porteføljeforvalter og -rådgiver Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Rettigheder, vedtægter og regnskabsforhold m.v Notering på navn Stemmeret og rettigheder Opløsning af foreningen, en afdeling eller andelsklasse Vedtægter, årsrapport og central investorinformation Midlertidig finansiering Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

5 2 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet, og at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for afdelingernes potentielle investorer. Kgs. Lyngby, den 1. december 2016 Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen formand Bo Holse næstformand Lars Fournais Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft Investeringsforvaltningsselskab: Danske Invest Management A/S Morten Rasten adm. direktør Finn Kjærgård vicedirektør 5

6 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for Investeringsforeningen Danske Invest Til potentielle investorer i Investeringsforeningen Danske Invest Vi har gennemgået det af ledelsen udarbejdede prospekt dateret den 1. december 2016, der udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 2016 om oplysninger i prospekter for danske UCITS ( bekendtgørelsen ) med henblik på at udtrykke en konklusion om, hvorvidt prospektet indeholder de delelementer, der er krævet i 3-6 i bekendtgørelsen. Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med høj grad af sikkerhed. Efter sædvanlig praksis omfatter denne erklæring ikke ledelsens vurderinger. Vi henviser til ledelsens beskrivelse af investeringsforhold og risici i afsnittene afdelingsbeskrivelser og afdelingernes/andelsklassernes risici. Ledelsens ansvar Foreningens ledelse har ansvaret for prospektet, herunder at det opfylder bekendtgørelsen, og for indholdet og præsentationen af oplysningerne heri og har afgivet særskilt erklæring herom. Foreningens ledelse har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et prospekt uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt prospektet indeholder de delelementer, der er krævet i 3-6 i bekendtgørelsen. Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lovgivning og øvrig regulering. Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR danske revisorers retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer), der bygger på grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd. Som led i vores arbejde har vi gennemlæst prospektet og vurderet, om prospektet indeholder de delelementer, der er krævet i 3-6 i bekendtgørelsen. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at prospektet i alle væsentlige henseender indeholder de delelementer, der er krævet i 3-6 i bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 2016 om oplysninger i prospekter for danske UCITS. København, den 1. december 2016 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-nr Lars Rhod Søndergaard statsaut. revisor Ole Karstensen statsaut. revisor 6

7 3 Tegningsbetingelser Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest har godkendt, at foreningsandele i afdelingerne udbydes i løbende tegning uden fastsat højeste beløb på nedenstående betingelser. Prospektet erstatter de hidtil gældende prospekter for afdelingerne. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning, herunder bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 2016 om oplysninger i prospekter for danske UCITS. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhold til kapitel 12 i lov om investeringsforeninger m.v. Prospektet udbydes i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Der er foretaget anmeldelse til myndighederne med henblik på markedsføring af andele i Norge, Sverige og Finland. The sub-funds and classes may not be offered for sale or sold in the USA or Canada, and the prospectus may not be distributed to investors resident in those territories. Oplysningerne i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Ethvert forhold omtalt i nærværende prospekt, herunder investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Medmindre andet er anført, vedrører lovhenvisninger danske love. 4 Generelle forhold vedrørende foreningen 4.1 Foreningens navn, adresse mv. Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: CVR-nr , FT-nr Foreningen er stiftet den 25. november Foreningens formål Foreningens formål er fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med reglerne i kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. vedtægternes 13. På baggrund heraf søges midlerne investeret således, at der opnås et tilfredsstillende afkast. 4.3 Foreningens bestyrelse Direktør Agnete Raaschou-Nielsen, formand Hauchsvej 8, 1825 Frederiksberg Direktør Lars Fournais Flakhaven 26, 8240 Risskov Direktør Walther V. Paulsen Tuborg Havnepark 20, 2. th., 2900 Hellerup Advokat Bo Holse, næstformand Gorrissen Federspiel Advokatpartenerselskab, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C Direktør Birgitte Brinch Madsen Gassehaven 21, 2840 Holte Direktør Jens Peter Toft toft advice aps, Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K 7

8 4.4 Foreningens investeringsforvaltningsselskab Danske Invest Management A/S Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: CVR-nr , FT-nr Selskabet ejes af Danske Bank A/S, som endvidere er depotselskab for foreningen. Investeringsforvaltningsselskabets direktion udgøres af: adm. direktør Morten Rasten og frem til 31. december 2016 vicedirektør Finn Kjærgård. Foreningen har indgået aftale med Danske Invest Management A/S om, at selskabet varetager den daglige ledelse af foreningen i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., foreningens vedtægter, anvisninger fra foreningens bestyrelse, herunder investeringsrammer for de enkelte afdelinger. Aftalen indebærer endvidere, at selskabet efter godkendelse af foreningens bestyrelse indgår aftaler om porteføljerådgivning/-formidling, formidling og andre ydelser vedrørende foreningens afdelinger. 4.5 Foreningens revisor Ernst & Young P/S Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg CVR-nr Foreningens finanskalender Marts 2017: Årsrapport 2016 April 2017: Ordinær generalforsamling August 2017: Halvårsrapport Generelt for alle afdelinger Såfremt en afdeling har betegnelsen KL tilføjet i den sidste del af navnet, angiver dette jf. vedtægterne, at bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om etablering af andelsklasser. Såfremt der etableres nye andelsklasser, vil der blive udarbejdet et nyt prospekt, hvor andelsklasserne vil fremgå. På en generalforsamling i foråret 2016 blev KL tilføjet i navnet på de afdelinger, der ikke tidligere havde KL i navnet. Den enkelte afdelings/andelsklasses aktuelle benchmark er omtalt, såfremt afdelingen/andelsklassen opererer med et sådant. Hvis der over tid har været udskiftninger af et benchmark, indgår det faktisk anvendte benchmark i en given periode i beregningerne over benchmarkets afkast. Afdelinger/andelsklasser, for hvilke, der ikke findes et velegnet indeks, har intet benchmark. Målet for afdelinger uden benchmark, er at opnå et afkast svarende til afkastet for det relevante marked under hensyntagen til afdelingens risiko. Såfremt en afdeling ikke følger et benchmark, fremgår begrundelsen herfor under beskrivelsen af de pågældende afdelinger. Målet for afdelinger, som følger en aktiv investeringsstrategi er, at opnå et afkast, der er højere end afkastet på det respektive benchmark. Når investeringsstrategien er aktiv søges det at finde de bedste investeringer for at give det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Strategien medfører, at investeringerne vil afvige fra benchmark, og at afkastet kan blive både højere og lavere end benchmark. Målet for afdelinger, som følger en passiv investeringsstrategi - også kaldet indeksbaseret - er at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks tæt. Derved kan investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil dog typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks, fordi omkostningerne trækkes fra i afkastet. Den typiske investor i afdelingerne/andelsklasserne ønsker at drage fordel af den indbyggede risikospredning inden for afdelingernes/andelsklassernes investeringsområde frem for selv at foretage 8

9 enkeltinvesteringer og opbygge en individuel værdipapirportefølje. Den typiske investor i afdelingerne/andelsklasserne betragter investeringen som et element, der indgår i en samlet portefølje. Andre typiske forhold for de enkelte afdelinger ses i afdelingsbeskrivelserne i afsnit 6. Foreningens bestyrelse har fastlagt en RI-politik (Responsible Investments), som indebærer, at foreningens og dermed afdelingernes investeringer screenes ud fra internationalt anerkendte principper for selskabers samfundsansvar herunder UN Global Compact, UN Guiding Principles on Business and Human Rights og OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Yderligere oplysninger om de i afdelingsafsnittene omtalte kvantitative grænser og om de metoder, investeringsforvaltningsselskabet anvender med henblik på at sikre overholdelse af disse grænser, kan rekvireres ved at kontakte Danske Invest Management A/S. Investor kan desuden få oplysning om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkelte instrumenter i afdelingen. 6 Afdelingsbeskrivelser Afdelingerne er certifikatudstedende. Det fremgår under de enkelte beskrivelser, hvorvidt afdelingen er akkumulerende eller udloddende. Afdelingerne og andelsklassernes ISIN, SE-nr. og FT-nr. fremgår af bilag Afrika Akkumulerende KL Dato for stiftelse af afdelingen: 31. maj 2011 Investeringsstrategi: Passiv Afdelingen er akkumulerende Pr. 1. september 2016 er afdelingen overgået til en passiv investeringsstrategi uden at afdelingen skal følge et indeks, hvilket betyder at der ikke foretages nye investeringer, og porteføljen holdes nogenlunde intakt. Afdelingen har hidtil fulgt en aktiv investeringsstrategi. Foreningsandelene er p.t. lukket for emissioner. En beskrivelse af status mht. afdeling Afrika kan findes på Danske Invest hjemmeside: Foreningens bestyrelse anser ikke afdelingens situation for holdbar på sigt og undersøger derfor muligheden for på et tidspunkt at afvikle afdelingen eller fusionere den med en anden afdeling. Når der foreligger en konkret plan, vil bestyrelsen indkalde til en generalforsamling med henblik på stillingtagen til planen Vedtægtsbestemt investeringsområde Afdelingen investerer fortrinsvis i aktier, der handles på markedspladser i Afrika, eller i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i eller har hovedaktivitet i Afrika, men hvor aktien handles på en markedsplads uden for Afrika. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, herunder f.eks. depotbeviser. En mindre andel kan investeres i værdipapirer med relation til Afrika. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue. Afdelingen kan investere på markeder som angivet i 139, stk. 1 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingens midler placeres på: 1. markeder, der er beliggende i et EU- eller EØS-land, eller 2. markeder, der er medlemmer af World Federation of Exchanges, eller 3. markeder, der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges, eller 4. markeder, der er separat godkendt af Finanstilsynet, eller 5. børser og andre regulerede markeder, der efter bestyrelsens beslutning er fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at de lever op til en nærmere standard, jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således godkendte børser/markeder fremgår af tillæg B til vedtægterne, samt 9

10 bilag 11 til dette prospekt. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet. Afdelingen kan investere op til 10 pct. af sin formue i unoterede aktier m.v. Afdelingen kan inden for regler fastsat af Finanstilsynet anvende afledte finansielle instrumenter og foretage værdipapirudlån Restriktioner og præciseringer vedrørende afdelingens porteføljesammensætning Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktioner og præciseringer vedrørende investeringerne: - Afdelingen udnytter ikke vedtægternes mulighed for at investere i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. - Afdelingen udnytter ikke vedtægternes mulighed for at foretage værdipapirudlån. - Afdelingen investerer ikke i unoterede værdipapirer, men tildelte unoterede og afnoterede værdipapirer kan beholdes. - Afdelingen må ikke anvende afledte finansielle instrumenter aktivt, men tildelte afledte finansielle instrumenter kan beholdes. - Afdelingen følger en passiv investeringsstrategi og der foretages ikke nye investeringer medmindre dette er nødvendigt i henhold til reglerne i kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v. eller risikoovervejelser. I et sådan tilfælde vil der foretages investering i large cap og likvide værdipapirer med udgangspunkt i diversifikation. Der kan forekomme nye investeringer i kontanter eller sydafrikanske statsobligationer, så afdelingen kan opbygge en likvid buffer til at imødekomme indløsninger. - Salg af værdipapirer vil som udgangspunkt ske proportionalt for alle værdipapirer, medmindre dette ikke anses for at være optimalt ud fra et omkostnings-, likviditets- eller risikoperspektiv. - Corporate actions bliver behandlet individuelt. Restriktionerne og præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at risikoprofilen fastholdes Den typiske investor Andelsklasse Afrika - Akkumulerende, klasse DKK Typisk investornationalitet og evt. kapitalkategori Dansk pensionsinvestor eller investor under virksomhedsskatteordningen Typisk investeringshorisont, minimum Afrika, klass SEK Svensk 7 år Afrika, klasse NOK Norsk 7 år Afrikka, osuuslaji EUR Finsk 7 år Specielt for andelsklasse Afrika Akkumulerende, klasse DKK Oprettet: 11. september 2012 Prismetode: Dobbeltprismetoden Andelsklassen udbydes i Danmark Beskatning af investorerne: Akkumulerende, investorer skattepligtige til Danmark Benchmark: Andelsklassen har intet benchmark. Andelsklassen har frem til 1. september 2016 fulgt et benchmark. Dette benchmark var sammensat af 35 pct. MSCI Emerging Markets South Africa inkl. nettoudbytter målt i DKK og 65 pct. MSCI Emerging Frontier Markets Africa ex South Africa inkl. nettoudbytter målt i DKK. Andelsklassen er en videreførelse af den oprindelige afdeling Afrika Akkumulerende KL. Den ændrede den 17. juni 2013 navn fra Afrika Akkumulerende, klasse DKK til det i overskriften anførte. Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende klassespecifikke restriktioner og præciseringer vedrørende investeringerne foretaget af andelsklassen: - Andelsklassen foretager ikke valutaafdækning. 7 år 10

11 Indførelse og ændring af restriktioner og præciseringer kan ske efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at risikoprofilen fastholdes Specielt for andelsklasse Afrika, klass SEK Oprettet: 11. september 2012 Prismetode: Modificerede enkeltprismetode Andelsklassen udbydes i Sverige Beskatning af investorerne: Akkumulerende, investorer skattepligtige til Sverige Benchmark: Andelsklassen har intet benchmark. Andelsklassen har frem til 1. september 2016 fulgt et benchmark. Dette benchmark var sammensat af 35 pct. MSCI Emerging Markets South Africa inkl. nettoudbytter målt i SEK og 65 pct. MSCI Emerging Frontier Markets Africa ex South Africa inkl. nettoudbytter målt i SEK. Andelsklassen ændrede den 17. juni 2013 navn fra Afrika til det i overskriften anførte. Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende klassespecifikke restriktioner og præciseringer for investeringerne foretaget af andelsklassen: - Andelsklassen foretager ikke valutaafdækning. Indførelse og ændring af restriktioner og præciseringer kan ske efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at risikoprofilen fastholdes Specielt for andelsklasse Afrika, klasse NOK Oprettet: 11. september 2012 Prismetode: modificerede enkeltprismetode Andelsklassen udbydes i Norge Beskatning af investorerne: Akkumulerende, investorer skattepligtige til Norge Benchmark: Andelsklassen har intet benchmark. Andelsklassen har frem til 1. september 2016 fulgt et benchmark. Dette benchmark var sammensat af 35 pct. MSCI Emerging Markets South Africa inkl. nettoudbytter målt i NOK og 65 pct. MSCI Emerging Frontier Markets Africa ex South Africa inkl. nettoudbytter målt i NOK. Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende klassespecifikke restriktioner og præciseringer vedrørende investeringerne foretaget af andelsklassen: - Andelsklassen foretager ikke valutaafdækning. Indførelse og ændring af restriktioner og præciseringer kan ske efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at risikoprofilen fastholdes Specielt for andelsklasse Afrikka, osuuslaji EUR Oprettet: 11. september 2012 Prismetode: modificerede enkeltprismetode Andelsklassen udbydes i Finland Beskatning af investorerne: Akkumulerende, investorer skattepligtige til Finland Benchmark: Afdelingen har intet benchmark. Andelsklassen har frem til 1. september 2016 fulgt et benchmark. Dette benchmark var sammensat af 35 pct. MSCI Emerging Markets South Africa inkl. nettoudbytter målt i EUR og 65 pct. MSCI Emerging Frontier Markets Africa ex South Africa inkl. nettoudbytter målt i EUR. Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende klassespecifikke restriktioner og præciseringer for investeringerne foretaget af andelsklassen: - Andelsklassen foretager ikke valutaafdækning. Indførelse og ændring af restriktioner og præciseringer kan ske efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at risikoprofilen fastholdes. 11

12 6.2 Bioteknologi KL Dato for stiftelse af afdelingen: 17. marts 2000 Investeringsstrategi: Indeksbaseret/passiv Beskatning af investorerne: Udloddende og aktiebaseret afdeling Prismetode: Dobbeltprismetoden Benchmark: NYSE Arca Biotechnology Index I 2011 blev afdeling Sundhed Indeks fusioneret ind i afdelingen. Afdelingens midler placeres fortrinsvis på: 1. markeder, der er beliggende i et EU- eller EØS-land, eller 2. markeder, der er medlem af World Federation of Exchanges, eller 3. markeder, der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges, eller 4. markeder, der er separat godkendt af Finanstilsynet. Herudover kan der samlet set investeres op til 10 pct. af afdelingens formue på andre markeder og i unoterede værdipapirer Vedtægtsbestemt investeringsområde Afdelingen investerer globalt i aktier i selskaber, der forsker inden for bioteknologi eller understøtter den, anvender bioteknologiske metoder eller fremstiller eller markedsfører bioteknologiske, farmaceutiske eller medicinske produkter. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, herunder f.eks. depotbeviser. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investering i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter. Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue. Afdelingen kan investere op til 10 pct. af sin formue i unoterede aktier, obligationer og pengemarkedsinstrumenter m.v. Afdelingen kan inden for regler fastsat af Finanstilsynet anvende afledte finansielle instrumenter og foretage værdipapirudlån Restriktioner og præciseringer vedrørende porteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktioner og præciseringer vedrørende investeringerne: - Afdelingen udnytter ikke vedtægternes mulighed for at investere i andele i andre investeringsforeninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. - Der investeres ikke aktivt i unoterede værdipapirer, men tildelte unoterede værdipapirer og afnoterede værdipapirer kan beholdes. - Afdelingen må ikke anvende afledte finansielle instrumenter aktivt, men tildelte afledte finansielle instrumenter kan beholdes. - Afdelingens teoretiske tracking error må maksimalt udgøre 1 procentpoint. Tracking error kan være højere som følge af RI-politikkens eksklusion af selskaber, de lovgivningsmæssige placeringsregler, begrænsninger i de faktiske investeringsmuligheder eller ekstraordinære markedsforhold. Den teoretiske tracking error beregnes i en risikostyringsmodel og vil sædvanligvis være lavere end den faktisk realiserede, der således kan overstige det anførte maksimum. Tracking error afspejler, hvor tæt en afdeling følger sit benchmark. 12

13 - Afdelingen må foretage aktieudlån i overensstemmelse med vilkårene i separat aftale med Danske Bank A/S. Restriktionerne og præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fastholder sin risikoprofil Den typiske investor Typisk investornationalitet og evt. kapitalkategori Frie midler og pensionsmidler Typisk investeringshorisont, minimum 6.3 Bond Income Akkumulerende KL Dato for stiftelse af afdelingen: 2. marts 2015 Investeringsstrategi: Aktiv Afdelingen er akkumulerende Vedtægtsbestemt investeringsområde Omfatter investering i obligationer, konvertible obligationer og contingency bonds, herunder i statsobligationer udstedt af lande med en høj kreditrating og i statsobligationer udstedt af emerging markets lande, dvs. lande med lav kreditrating, samt i obligationer og lignende udstedt af kreditinstitutioner og erhvervsvirksomheder med såvel høj som lav kreditrating. Obligationerne kan være med forskellige valutaer, ligesom obligationerne kan have såvel kort som lang varighed, dog i et sådant forhold at porteføljens beregnede varighed maksimalt vil være et år. Afdelingen kan endvidere investere i ikke-børsnoterede amerikanske virksomhedsobligationer, der handles på OTC-Fixed Income-markedet, som er reguleret af FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) og indirekte af SEC via godkendelse af mæglerne. De værdipapirer, der handles på OTC-Fixed Income-markedet, er af vidt forskellig kvalitet og opfylder alene de almindelige amerikanske betingelser for udstedelse af virksomhedsobligationer. I det omfang afdelingen investerer i amerikanske virksomhedsobligationer handlet på OTC-Fixed Income-markedet, skal disse på investeringstidspunktet opfylde nedenstående: 1. Udstedelsen skal have en kursværdi på mindst 100 mio. USD eller modværdien heraf i anden valuta. 2. En kreditvurdering, der ikke er lavere end CCC- (Standard & Poor s) henholdsvis Caa3 (Moody s), dog kan op til 10 pct. af afdelingens formue investeres i ikke-ratede obligationer. 3. Regelmæssig prisstillelse hos mindst to internationale investeringsbanker/børsmæglere. Det skal oplyses at afdelingens investeringer kan indebære en høj kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, hvor udstederen og/eller udstedelsen betegnes speculative grade eller high yield, dvs. har en rating lavere end BBB- (Standard & Poor s) eller Baa3 (Moody s). Generelt tilstræbes der i afdelingen stor spredning på segmenter og udstedere. Afdelingen må i high yield-virksomhedsobligationer eje indtil 5 pct. udstedt af samme virksomhed og indtil 5 pct. i samme emission. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan investere på markeder som angivet i 139, stk. 1 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingens midler placeres på: 1. markeder, der er beliggende i et EU- eller EØS-land, eller 2. markeder, der er medlemmer af World Federation of Exchanges, eller 3. markeder, der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges, eller 4. markeder, der er separat godkendt af Finanstilsynet, eller 5. børser og andre regulerede markeder, der efter bestyrelsens beslutning er fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at de lever op til en nærmere standard, jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således godkendte børser/markeder fremgår af tillæg B til vedtægterne, samt 7 år 13

14 bilag 11 til dette prospekt. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investeringsforeninger m.v. 147, stk. 1, nr. 4 efter bestemmelserne i samme lovs 148 og som specificeret i tillæg A til vedtægterne. Afdelingen kan investere op til 10 pct. af sin formue i unoterede aktier, obligationer og pengemarkedsinstrumenter m.v. Afdelingen kan inden for regler fastsat af Finanstilsynet anvende afledte finansielle instrumenter Restriktioner og præciseringer vedrørende afdelingens porteføljesammensætning Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktioner og præciseringer vedrørende investeringerne: - Afledte finansielle instrumenter kan anvendes på såvel dækket som ikke-dækket basis jf. Bekendtgørelse om danske UCITS anvendelse af afledte finansielle instrumenter. - Afledte finansielle instrumenter på ikke-dækket basis kan maksimalt udgøre 100 pct. af afdelingens formue. Anvendelsen kan ske vedrørende alle instrumenttyper inden for afdelingens investeringsområde. - Porteføljens beregnede varighed må ikke overstige 1 år. - Afdelingens allokering vil ligge inden for følgende rammer: Rammer pct. Danske og europæiske stats - og realkreditobligationer Investment Grade obligationer 0-60 High Yield obligationer 0-30 Emerging Market obligationer 0-30 Indførelse og ændring af restriktioner og præciseringer kan ske efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at risikoprofilen fastholdes Den typiske investor Typisk investornationalitet og evt. kapitalkategori Dansk Typisk investeringshorisont, minimum Specielt for andelsklasse Income Obligationer Akkumulerende, klasse DKK h Oprettet: 2. marts 2015 Prismetode: Dobbeltprismetoden Andelsklassen udbydes i Danmark Beskatning af investorerne: Akkumulerende, investorer skattepligtige til Danmark Benchmark: Andelsklassen har intet benchmark, da der ikke findes et velegnet benchmark, der afspejler investeringerne. Der anvendes et sammensat indikativt indeks, mod hvilket afdelingens afkast måles. Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende klassespecifikke restriktioner og præciseringer for investeringerne foretaget af andelsklassen: - Investeringerne skal som udgangspunkt være valutaafdækkede mod danske kroner. Andelsklassen kan dog have åbne valutapositioner på indtil 5 pct. af formuen. Indførelse og ændring af restriktioner og præciseringer kan ske efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at risikoprofilen fastholdes Specielt for andelsklasse Income Obligationer Akkumulerende, klasse EUR h Oprettet: 2. marts 2015 Prismetode: Dobbeltprismetoden Andelsklassen udbydes i Danmark Beskatning af investorerne: Akkumulerende, investorer skattepligtige til Danmark 3 år 14

15 Benchmark: Andelsklassen har intet benchmark, da der ikke findes et velegnet benchmark, der afspejler investeringerne. Der anvendes et sammensat indikativt indeks, mod hvilket afdelingens afkast måles. Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende klassespecifikke restriktioner og præciseringer for investeringerne foretaget af andelsklassen: - Investeringerne skal som udgangspunkt være valutaafdækkede mod EUR. Andelsklassen kan dog have åbne valutapositioner på indtil 5 pct. af formuen. Indførelse og ændring af restriktioner og præciseringer kan ske efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at risikoprofilen fastholdes. 6.4 Danmark Akkumulerende KL Dato for stiftelse af afdelingen: 21. juni 2002 Investeringsstrategi: Aktiv Afdelingen er akkumulerende Beskatning af investorerne: Akkumulerende, investorer skattepligtige til Danmark Prismetode: Dobbeltprismetoden Benchmark: OMX Copenhagen Cap GI Afdelingen ændrede i 2007 navn fra Pension Danmark til det nuværende. Afdelingens midler placeres fortrinsvis på: 1. markeder, der er beliggende i et EU- eller EØS-land, eller 2. markeder, der er medlemmer af World Federation of Exchanges, eller 3. markeder, der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges, eller 4. markeder, der er separat godkendt af Finanstilsynet. Herudover kan der samlet set investeres op til 10 pct. af afdelingens formue på andre markeder og i unoterede værdipapirer Vedtægtsbestemt investeringsområde Afdelingen investerer i danske aktier samt øvrige aktier, som er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, herunder f.eks. depotbeviser. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen må dog højst placere 10 pct. af sin formue i sådanne andele. Afdelingen kan investere op til 10 pct. af sin formue i unoterede aktier m.v. Afdelingen kan inden for regler fastsat af Finanstilsynet anvende afledte finansielle instrumenter og foretage værdipapirudlån Restriktioner og præciseringer vedrørende porteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktioner og præciseringer vedrørende investeringerne: - Afdelingen udnytter ikke vedtægternes mulighed for at investere gennem andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. - Porteføljens andel af OMXC20-aktier og likvider skal til enhver tid mindst udgøre 50 pct. af afdelingens formue. - Der må ikke investeres aktivt i unoterede værdipapirer, men tildelte unoterede værdipapirer og afnoterede værdipapirer kan beholdes. - Afdelingen anvender ikke afledte finansielle instrumenter aktivt, men tildelte afledte finansielle instrumenter kan beholdes. - Afdelingens teoretiske tracking error tilstræbes at ligge mellem 1 og 4 procentpoint. Den teoretiske tracking error beregnes i en risikostyringsmodel og vil sædvanligvis være lavere end den faktiske realiserede, der således kan overstige det anførte maksimum. Tracking error afspejler, hvor tæt en afdeling følger sit benchmark. 15

16 - fdelingen må foretage aktieudlån i overensstemmelse med vilkårene i separat aftale med Danske Bank A/S. Restriktionerne og præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fastholder sin risikoprofil Den typiske investor Typisk investornationalitet og evt. kapitalkategori Pensionsmidler eller midler under virksomhedsskatteordningen Typisk investeringshorisont, minimum 6.5 Danmark Fokus KL Dato for stiftelse af afdelingen: 28. oktober 1998 Investeringsstrategi: Aktiv Beskatning af investorerne: Udloddende og aktiebaseret afdeling Prismetode: Dobbeltprismetoden Benchmark: OMX Copenhagen Cap GI Vedtægtsbestemt investeringsområde Afdelingen investerer i udvalgte danske aktier samt øvrige aktier, som er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, herunder f.eks. depotbeviser. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investering i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter. Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue. Afdelingen kan investere op til 10 pct. af sin formue i unoterede aktier, obligationer og pengemarkedsinstrumenter m.v. Afdelingen kan inden for regler fastsat af Finanstilsynet anvende afledte finansielle instrumenter og foretage værdipapirudlån Restriktioner og præciseringer vedrørende porteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktioner og præciseringer vedrørende investeringerne: - Afdelingen udnytter ikke vedtægternes mulighed for at investere i andele i andre investeringsforeninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. - Der investeres ikke aktivt i unoterede værdipapirer, men tildelte unoterede værdipapirer og afnoterede værdipapirer kan beholdes. - Afdelingen må ikke anvende afledte finansielle instrumenter aktivt, men tildelte afledte finansielle instrumenter kan beholdes. - Porteføljen tilstræbes at bestå af aktier. - Afdelingens teoretiske tracking error tilstræbes maksimalt at ligge i intervallet 2-8 procentpoint. Den teoretiske tracking error beregnes i en risikostyringsmodel og vil sædvanligvis være lavere end den faktisk realiserede, der således kan overstige det anførte maksimum. Tracking error afspejler, hvor tæt en afdeling følger sit benchmark. - Afdelingen må foretage aktieudlån i overensstemmelse med vilkårene i separat aftale med Danske Bank A/S. 5 år 16

17 Restriktionerne og præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fastholder sin risikoprofil Den typiske investor Typisk investornationalitet og evt. kapitalkategori Frie midler og pensionsmidler Typisk investeringshorisont, minimum 6.6 Danmark Indeks KL Dato for stiftelse af afdelingen: 17. juni 1985 Investeringsstrategi: Indeksbaseret/passiv Beskatning af investorerne: Udloddende og aktiebaseret afdeling Prismetode: Dobbeltprismetoden Benchmark: OMX Copenhagen Cap Index GI Afdelingen ændrede i 2010 navn fra Indeks Danmark til det nuværende. Afdelingens midler placeres fortrinsvis på: 1. markeder, der er beliggende i et EU- eller EØS-land, eller 2. markeder, der er medlemmer af World Federation of Exchanges, eller 3. markeder, der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges, eller 4. markeder, der er separat godkendt af Finanstilsynet. Herudover kan der samlet set investeres op til 10 pct. af afdelingens formue på andre markeder og i unoterede værdipapirer Vedtægtsbestemt investeringsområde Afdelingen investerer i aktier og har som formål ved sammensætningen af porteføljen at følge udviklingen i et dansk aktieindeks. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, herunder f.eks. depotbeviser. Det kan forekomme, at afdelingen omfatter investeringer, der ikke indgår i indekset. Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at vælge indekset og til at foretage senere udskiftninger af indekset. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investering i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter. Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue. Afdelingen kan investere op til 10 pct. af sin formue i unoterede aktier, obligationer og pengemarkedsinstrumenter m.v. Afdelingen kan inden for regler fastsat af Finanstilsynet anvende afledte finansielle instrumenter og foretage værdipapirudlån Restriktioner og præciseringer vedrørende porteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktioner og præciseringer vedrørende investeringerne: - Afdelingen udnytter ikke vedtægternes mulighed for at investere i andele i andre investeringsforeninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. - Der investeres ikke aktivt i unoterede værdipapirer, men tildelte unoterede værdipapirer og afnoterede værdipapirer kan beholdes. 5 år 17

18 - Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter skal ske på dækket basis. Der må kun anvendes futures på godkendte aktieindeks, og bruttoeksponeringen må ikke overstige 15 pct. Tildelte afledte finansielle instrumenter kan dog beholdes. - Afdelingens teoretiske tracking error må maksimalt udgøre 1,0 pct. Tracking error kan være højere som følge af RI-politikkens eksklusion af selskaber, de lovgivningsmæssige placeringsregler, begrænsninger i de faktiske investeringsmuligheder eller ekstraordinære markedsforhold. Den teoretiske tracking error beregnes i en risikostyringsmodel og vil sædvanligvis være lavere end den faktisk realiserede, der således kan overstige det anførte maksimum. Tracking error afspejler, hvor tæt en afdeling følger sit benchmark. - Afdelingen må foretage aktieudlån i overensstemmelse med vilkårene i separat aftale med Danske Bank A/S. Restriktionerne og præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fastholder sin risikoprofil Den typiske investor Typisk investornationalitet og evt. kapitalkategori Frie midler og pensionsmidler Typisk investeringshorisont, minimum 6.7 Danmark Indeks Small Cap KL Dato for stiftelse af afdelingen: 8. marts 1999 Investeringsstrategi: Indeksbaseret/passiv Beskatning af investorerne: Udloddende og aktiebaseret afdeling Prismetode: Dobbeltprismetoden Benchmark: OMX Copenhagen Ex OMXC20 Index GI Afdelingen har i 2013 ændret navn fra Danmark Small Cap til det nuværende. 5 år Eventuelle særlige forhold For investorer, der ønsker indeksbaserede investeringer Afdelingens midler placeres fortrinsvis på: 1. markeder, der er beliggende i et EU- eller EØS-land, eller 2. markeder, der er medlemmer af World Federation of Exchanges, eller 3. markeder, der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges, eller 4. markeder, der er separat godkendt af Finanstilsynet. Herudover kan der samlet set investeres op til 10 pct. af afdelingens formue på andre markeder og i unoterede værdipapirer Vedtægtsbestemt investeringsområde Afdelingen investerer i aktier og har som formål ved sammensætningen af porteføljen at følge udviklingen i et dansk small cap-aktieindeks. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, herunder f.eks. depotbeviser. Det kan forekomme, at afdelingen omfatter investeringer, der ikke indgår i indekset. Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at vælge indekset og til at foretage senere udskiftninger af indekset. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investering i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter. Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue. 18

19 Afdelingen kan investere op til 10 pct. af sin formue i unoterede aktier, obligationer og pengemarkedsinstrumenter m.v. Afdelingen kan inden for regler fastsat af Finanstilsynet anvende afledte finansielle instrumenter og foretage værdipapirudlån Restriktioner og præciseringer vedrørende porteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktioner og præciseringer vedrørende investeringerne: - Afdelingen udnytter ikke vedtægternes mulighed for at investere i andele i andre investeringsforeninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. - Der investeres ikke aktivt i unoterede værdipapirer, men tildelte unoterede værdipapirer og afnoterede værdipapirer kan beholdes. - Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter skal ske på dækket basis. Der må kun anvendes futures på godkendte aktieindeks, og bruttoeksponeringen må ikke overstige 15 pct. Tildelte afledte finansielle instrumenter kan dog beholdes. - Afdelingens teoretiske tracking error må maksimalt udgøre 2,0 procentpoint. Tracking error kan være højere som følge af RI-politikkens eksklusion af selskaber, de lovgivningsmæssige placeringsregler, begrænsninger i de faktiske investeringsmuligheder eller ekstraordinære markedsforhold. Den teoretiske tracking error beregnes i en risikostyringsmodel og vil sædvanligvis være lavere end den faktisk realiserede, der således kan overstige det anførte maksimum. Tracking error afspejler, hvor tæt en afdeling følger sit benchmark. - Afdelingen må foretage aktieudlån i overensstemmelse med vilkårene i separat aftale med Danske Bank A/S. Restriktionerne og præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fastholder sin risikoprofil Den typiske investor Typisk investornationalitet og evt. kapitalkategori Frie midler og pensionsmidler Typisk investeringshorisont, minimum 6.8 Danmark KL Dato for stiftelse af afdelingen: 25. november 1983 Investeringsstrategi: Aktiv Beskatning af investorerne: Udloddende og aktiebaseret afdeling Prismetode: Dobbeltprismetoden Benchmark: OMX Copenhagen Cap GI 5 år Eventuelle særlige forhold For investorer, der ønsker indeksbaserede investeringer Vedtægtsbestemt investeringsområde Afdelingen investerer i danske aktier, samt øvrige aktier, som er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, herunder f.eks. depotbeviser. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investering i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter. Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue. Afdelingen kan investere op til 10 pct. af sin formue i unoterede aktier, obligationer og pengemarkedsinstrumenter m.v. 19

20 Afdelingen kan inden for regler fastsat af Finanstilsynet anvende afledte finansielle instrumenter og foretage værdipapirudlån Restriktioner og præciseringer vedrørende porteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktioner og præciseringer vedrørende investeringerne: - Porteføljens andel af OMXC20-aktier og likvider skal til enhver tid udgøre mindst 50 pct. af afdelingens formue. - Afdelingen udnytter ikke vedtægternes mulighed for at investere i andele i andre investeringsforeninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. - Der investeres ikke aktivt i unoterede værdipapirer, men tildelte unoterede værdipapirer og afnoterede værdipapirer kan beholdes. - Afdelingen må ikke anvende afledte finansielle instrumenter aktivt, men tildelte afledte finansielle instrumenter kan beholdes. - Afdelingens teoretiske tracking error tilstræbes at ligge i intervallet 1-4 procentpoint. Den teoretiske tracking error beregnes i en risikostyringsmodel og vil sædvanligvis være lavere end den faktisk realiserede, der således kan overstige det anførte maksimum. Tracking error afspejler, hvor tæt en afdeling følger sit benchmark. - Afdelingen må foretage aktieudlån i overensstemmelse med vilkårene i separat aftale med Danske Bank A/S. - Der må ikke investeres i værdipapirer, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19 (f.eks. visse former for investeringsselskaber). - Afdelingens active share skal ligge 5 procentpoint under active share i Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Danmark Fokus. - Afdelingen skal investere i aktier udstedt af minimum 30 forskellige udstedere. Der skal dog altid investeres i flere udstedere end i Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Danmark Fokus. Restriktionerne og præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fastholder sin risikoprofil Den typiske investor Typisk investornationalitet og evt. kapitalkategori Frie midler og pensionsmidler Typisk investeringshorisont, minimum 6.9 Dannebrog Mellemlange Obligationer KL Dato for stiftelse af afdelingen: 17. februar 1986 Investeringsstrategi: Aktiv Beskatning af investorerne: Udloddende og obligationsbaseret afdeling Prismetode: Dobbeltprismetoden Benchmark: Danske Capitals obligationsindeks for bruttobeskattede investorer, varighed 4 år Afdelingen ændrede i 2011 navn fra Dannebrog til Dannebrog Mellemlange Obligationer. Ved generalforsamlingsbeslutninger i foråret 2011 blev afdelingerne Danske Mellemlange Obligationer og Obligationer 4 Udbytter fusioneret ind i afdelingen med virkning fra 19. september Udlodning finder sted to gange årlig Vedtægtsbestemt investeringsområde Afdelingen investerer i obligationer, herunder skatkammerbeviser, denomineret i danske kroner, euro eller en af de underliggende valutaenheder i denne. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investeringsforeninger m.v. 147, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i samme lovs 148 og som specificeret i tillæg A til vedtægterne. 5 år 20

PROSPEKT. Investeringsforeningen ProCapture

PROSPEKT. Investeringsforeningen ProCapture PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Offentliggjort den 12. januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Ansvar for prospektet... 4 Uafhængig revisors erklæring om prospektet...

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Offentliggjort den 20. december 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Ansvar for prospektet... 5 Uafhængig revisors erklæring om prospektet...

Læs mere

Investeringsforeningen ProCapture. Fællesprospekt for 8 afdelinger

Investeringsforeningen ProCapture. Fællesprospekt for 8 afdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Fællesprospekt for 8 afdelinger Europe Index Fund - Accumulating KL Global AC Index Fund - Accumulating KL Global Emerging Markets Index Fund - Accumulating KL

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger 26. juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar for prospektet...4 Investeringsforeningen Danske Invest...4 Uafhængig revisors

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 20. april 2016 (ii) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer Obligationer Danske Indeksobligationer Globale Lange Indeksobligationer

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Offentliggjort den 12. januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Ansvar for prospektet... 4 Uafhængig revisors erklæring om prospektet...

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Offentliggjort den 10. maj 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Ansvar for prospektet... 4 Uafhængig revisors erklæring om prospektet...

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 5 Mix-afdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 5 Mix-afdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 5 Mix-afdelinger Mix Akkumulerende KL Mix Defensiv Akkumulerende KL Mix Obligationer Akkumulerende KL Mix Offensiv Akkumulerende KL Mix

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer KL Obligationer KL Danske Indeksobligationer KL Globale Lange

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 5 Mix-afdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 5 Mix-afdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 5 Mix-afdelinger Mix - Akkumulerende Mix Defensiv - Akkumulerende Mix Obligationer - Akkumulerende Mix Offensiv - Akkumulerende Mix Offensiv

Læs mere

DI 5 Mix-afdelinger

DI 5 Mix-afdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 5 Mix-afdelinger Mix Akkumulerende Mix Defensiv Akkumulerende Mix Obligationer Akkumulerende Mix Offensiv Akkumulerende Mix Offensiv Plus

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 20. april 2016 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 6 Formål... 6 Medlemmer... 6 Afdelinger... 7 1. Certifikatudstedende

Læs mere

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode.

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling onsdag den 20. april 2016, kl. 16.00 i Radisson Blu Falconer

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select. Fællesprospekt for 6 Flexinvest-afdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest Select. Fællesprospekt for 6 Flexinvest-afdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 6 Flexinvest-afdelinger Foreningen markedsføres under binavnet: Investeringsforeningen Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 14 aktieafdelinger Foreningen markedsføres under binavnene: Investeringsforeningen Danske Invest Engros Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 8 indeksbaserede aktieafdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 8 indeksbaserede aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 8 indeksbaserede aktieafdelinger Danmark Indeks KL Danmark Indeks Small Cap KL Europa Indeks KL Europa Indeks BNP KL Fjernøsten Indeks KL

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen LD Invest Fællesprospekt for foreningens afdelinger

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen LD Invest Fællesprospekt for foreningens afdelinger FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen LD Invest Fællesprospekt for foreningens afdelinger 1. december 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ansvar 3 Revisors erklæring om det fuldstændige

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest 2 Danske Invest / Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Maj Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Maj Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Maj Invest 13. oktober 2016 - 2 - Investeringsforeningen Maj Invest FT nr. 11.158 CVR-nr. 28 70 59 21 13. oktober 2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi KL Danmark KL Danmark Fokus KL Europa KL Europa Fokus KL Europa Højt Udbytte KL Europa Small Cap KL Fjernøsten

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 KL-afdelinger til PM-kunder

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 KL-afdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 KL-afdelinger til PM-kunder Foreningen markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 26. juni 2013 Ansvar

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt... 3 Uafhængig revisors erklæring... 4 Foreningen... 5 1. Foreningens navn, adresse

Indholdsfortegnelse Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt... 3 Uafhængig revisors erklæring... 4 Foreningen... 5 1. Foreningens navn, adresse #.!,-/(!%$- -"$(%($,*+),*"&- %17*56*4-1,5+24*1-1,*1 #(15.* %17*56 $9//*534253*.6 +24 (+)*/-1, "/(1)*6 : 0*) -.4-1,! (+)*/-1, &-8 2, (+)*/-1, &-8 : 0*) -.4-1, December 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar for

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for afdelingerne: afdeling Mix afdeling Mix Defensiv afdeling Mix Offensiv og afdeling Mix Offensiv Plus 27. december 2010

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015

Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015 Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015 Prospektet indeholder en ny enhed som optages til handel på Nasdaq Copenhagen: Verden Ligevægt & Value A DKK Akk i afsnit 6.2.1. Enhedens

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

ANSVAR FOR DET FULDSTÆNDIGE TEGNINGSPROSPEKT... 2 UAFHÆNGIG REVISORS ERKLÆRING... 3 FORENINGEN...

ANSVAR FOR DET FULDSTÆNDIGE TEGNINGSPROSPEKT... 2 UAFHÆNGIG REVISORS ERKLÆRING... 3 FORENINGEN... #.!,-/(!%$- -"$(%($,*+),*"&- %29+67+5.2-6,35+2.2-+2 # 26/+ %29+67 &+0+)7 $:00+645364+/7,35! 3(0.- 7.326,*+0.2-+5 $35+2.2-+2 1 5/+*6,;5+6 82*+5 (.2 92+2+" #-2 01 /+-)0(./ -+-) -!%-0, #-2 01 "-)/.0 #-2 01

Læs mere

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011 Danske Invest Velkommen til generalforsamling g 2011 12. april 2011 Fælles generalforsamling for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Generalforsamling i. Dagsorden

Generalforsamling i. Dagsorden Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00 hos Lægernes

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen LD Invest Fællesprospekt for 7 afdelinger

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen LD Invest Fællesprospekt for 7 afdelinger FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen LD Invest Fællesprospekt for 7 afdelinger Oktober 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ansvar for det fuldstændige prospekt for 3 Revisors

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest FORENKLET PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest December 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1 Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) April 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 1. Navn og adresse... 4 2. Formål... 4 3. Generelt for alle foreningens afdelinger og

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 aktieafdelinger Foreningen markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. Herved indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger mandag den 25. maj 2009 kl. 9.00 i nedennævnte investeringsforeninger og afdelinger heraf, samt specialforeninger: Investeringsforeningen BankInvest

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 26. juni 2013

Læs mere

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. idet Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 8. april 2014 kl. 15.30 hos

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Afdeling Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest. Afdeling Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Afdeling Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Afdeling Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest. Afdeling Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Afdeling Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 40959e5cnSUkx1551233

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 40959e5cnSUkx1551233 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 1. Navn og adresse... 4 2. Formål... 4 3. Vigtige forhold... 4 4. Generelt for alle foreningens afdelinger og andelsklasser... 5 4.1. Forkortelser...

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1 Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 1. Navn og adresse... 4 2. Registreringsnummer... 4 3. Formål... 4 4. Generelt for

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select. Fællesprospekt for 2 obligationsafdelinger. Danske Obligationer Varighed 0 6 KL

Investeringsforeningen Danske Invest Select. Fællesprospekt for 2 obligationsafdelinger. Danske Obligationer Varighed 0 6 KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 2 obligationsafdelinger Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros Danske Obligationer

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Wealth Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Wealth Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret som følge af nye skatteregler. Vedtægterne ønskes

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Afdeling Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest. Afdeling Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Afdeling Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

PROSPEKT. Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer

PROSPEKT. Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer PROSPEKT Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer 26. juni 2013 Ansvar for prospektet for... 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for... 4 Foreningen... 5 1. Foreningens navn,

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest

Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest Specialforeningen Nykredit Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 18. april 2013 kl. 16.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: 1. Emerging Markets Debt (ophørende) og Nye Markeder Obligationer (Investeringsforeningen Danske Invest)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SEBinvest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SEBinvest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SEBinvest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SEBinvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 13. marts 2012 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DI obligationer fuldstændigt prospekt med tillæg 08 09 2009.doc

Indholdsfortegnelse. DI obligationer fuldstændigt prospekt med tillæg 08 09 2009.doc #.!,-/(!%$- -"$(%($,*+),*"&- %/5)34)2,/+3*02)/,/+)/ #&/3-) %/5)34 $6..)312031)-4 *02!" 0.,+&4,0/3&*().,/+)2 December 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere