PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger"

Transkript

1 PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger 1

2 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, som prospektet skal give, og at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle investorer, som defineret ved prospektbekendtgørelsens 4, nr. 7. København, den 1. april 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest: Søren Jenstrup Formand Cristina Lage Næstformand Per Hillebrandt Jensen Carsten Krogholt Hansen 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INVESTERINGSFORENINGEN ALM. BRAND INVEST... 1 FÆLLESPROSPEKT FOR 8 OBLIGATIONS- OG AKTIEAFDELINGER... 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET... 2 PROSPEKTOPLYSNINGER 6 FORENINGENS NAVN OG ADRESSE... 6 REGISTRERINGSNUMRE... 6 FINANSTILSYNET... 6 STIFTELSE... 6 PROSPEKTETS OFFENTLIGGØRELSE... 6 FORENINGENS BESTYRELSE... 6 REVISION... 7 INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKAB... 7 INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABETS DIREKTION... 7 KLAGEANSVARLIG... 7 DEPOTSELSKAB OG INVESTERINGSRÅDGIVER... 7 FORMÅL... 7 LÅN... 8 AFDELINGERNE 8 KORTE OBLIGATIONER... 8 LANGE OBLIGATIONER... 9 NORDISKE AKTIER EUROPÆISKE AKTIER GLOBALE AKTIER MIX MIX OFFENSIV MIX DEFENSIV GENERELT 22 RISIKOFORHOLD OG RISIKOFAKTORER BEGRÆNSNING AF RISIKO UDBUD OG TEGNING TEGNINGSSTED BETALING FOR TEGNING EMISSION OG TEGNINGSKURS EMISSIONSOMKOSTNINGER INDLØSNING M.V EKSTRAORDINÆR FORHØJELSE AF MAKSIMALE EMISSIONS- OG INDLØSNINGSOMKOSTNINGER OFFENTLIGGØRELSE AF FORENINGENS INDRE VÆRDI, EMISSIONS- OG INDLØSNINGSPRISER SAMT OPLYSNING OM DE KVANTITATIVE GRÆNSER FORENINGSANDELE BEVISUDSTEDENDE INSTITUT SKATTEFORHOLD OG UDBYTTE FORMUE OG INDRE VÆRDI STEMMERET AFVIKLING AF FORENINGEN/AFDELINGERNE ÅRSRAPPORT

4 FINANSKALENDER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER ÅRLIGE OMKOSTNINGER I PROCENT (ÅOP) AFTALER VEDERLAG TIL BESTYRELSEN SAMT AFGIFT TIL FINANSTILSYNET VEDTÆGTER

5 Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Tegningsbetingelser for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest i afdelingerne: Korte Obligationer Lange Obligationer Nordiske aktier Europæiske Aktier Globale Aktier Mix Mix Offensiv Mix Defensiv 5

6 Prospektoplysninger Foreningens navn og adresse Investeringsforeningen Alm. Brand Invest c/o BI Management A/S Sundkrogsgade København Ø Tlf.: Fax: Registreringsnumre I Finanstilsynet: FT-nr I Erhvervsstyrelsen: CVR-nr Finanstilsynet Foreningen er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, med adressen: Århusgade København Ø Tlf.: Fax: Stiftelse Investeringsforeningen Alm. Brand Invest er stiftet den 15. september Prospektets offentliggørelse Prospektet er offentliggjort den 1. april Foreningens bestyrelse Formand, Søren Jenstrup, advokat og partner LETT Advokatfirma Rådhuspladsen 4, 1550 København K Næstformand, Cristina Lage, adm. direktør Unipension Smakkedalen 8, 2820 Gentofte Per Hillebrandt Jensen, direktør Friheden Invest A/S L.F. Cortzensvej 4, 2830 Virum Carsten Krogholt Hansen, Institutleder CBS, Institut for Regnskab og Revision Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg 6

7 Revision Ernst & Young P/S CVR-nr Statsaut. revisor Per Gunslev Statsaut. revisor Rasmus Berntsen Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S CVR-nr Sundkrogsgade København Ø Tlf.: , Fax: Investeringsforvaltningsselskabets direktion Direktør Christina Larsen Vicedirektør Henrik Granlund Klageansvarlig Ved klager over konti, depoter eller rådgivning om investeringer i foreningen bedes investor kontakte sit pengeinstitut eller sin rådgiver. Ved klager over forholdene i foreningen bedes investor kontakte BI Management A/S' klageansvarlige: BI Management A/S Att.: Juridisk Afdeling Sundkrogsgade København Ø Depotselskab og investeringsrådgiver Alm. Brand Bank A/S CVR-nr Midtermolen København Ø Formål Ifølge vedtægterne er det foreningens formål fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kap. 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. 7

8 Lån Finanstilsynet har givet de enkelte afdelinger i foreningen tilladelse til at optage kortfristede lån på højst 10 % af formuen i den enkelte afdeling til midlertidig finansiering af indgåede handler i overensstemmelse med 68 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingerne Korte Obligationer Afdelingen er stiftet den 15. juni Afdelingen har FT-nr , afd. 20 og SE-nr Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og -mål Afdelingen investerer primært i obligationer, herunder statsobligationer, skatkammerbeviser, realkreditobligationer og erhvervsobligationer, denomineret i danske kroner eller euro. Afdelingen investerer i obligationer, der er udstedt i et land, der er medlem af den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og er optaget til handel på et reguleret marked i et af disse lande. Afdelingen investerer højst 35 % af sin formue i erhvervsobligationer og kan ikke investere i konvertible obligationer. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan investere op til 10 % af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. I afdelingen vil der blive fokuseret på absolut afkast ved at søge at undgå kurstab. Det betyder, at varigheden i visse perioder kan afvige væsentligt fra varigheden af benchmark. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis efter Finanstilsynets regler herom samt foretage udlån af værdipapirer. 8

9 Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende lav. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 2. Investor skal især være opmærksom på, at rente- og obligationsmarkedsrisiko, kreditrisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 'Risikoforhold og risikofaktorer'. Benchmark Afdelingen har pr. 6. september 2013 skiftet benchmark til Nordea Constant Maturity Government 2 Year. Før dette var benchmark Danmarks Nationalbanks indskudsbevisrente. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): Portefølje afkast, pct. p.a. * ,80 % 0,67 % 0,93 % 2,23 % Portefølje standardafvigelse ** - 0,48 % 0,33 % 0,67 % 0,66 % Benchmark afkast, pct. p.a. 0,65 % 0,87 % 0,03 % 0,49 % 0,63 % Benchmark standardafvigelse 0,04 % 0,07 % 0,07 % 0,45 % 0,32 % * Afkastet for 2010 er siden afdelingens start 9. september 2010 og kan derfor ikke sammenlignes med afkastet for benchmark der er for hele ** Der er ikke beregnet standardafvigelse for 2010, da beregning for en periode på mindre end 12 måneder, vil medføre for stor usikkerhed. Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Investering i afdelingen henvender sig til den forsigtige investor, der ønsker et stabilt afkast med begrænset risiko for tab, men derved også giver afkald på muligheden for at opnå et højt afkast. Investeringen har stor betydning for investors samlede økonomi, eller investeringshorisonten kan være kort. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for to år. Lange Obligationer Afdelingen blev stiftet den 15. september 1997 under navnet Alm. Brand Invest, Obligationer. På generalforsamlingen den 24. april 2013 blev det besluttet at fusionere afdelingen med afdeling Alm. Brand Invest, Pensionsobligationer samt at ændre afdelingens navn til Lange Obligationer. Afdelingen har FT-nr , afd. 01 og SE-nr Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. 9

10 Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og -mål Afdelingen investerer primært i obligationer, herunder statsobligationer, skatkammerbeviser, realkreditobligationer og erhvervsobligationer, denomineret i danske kroner eller euro. Der investeres alene i obligationer, der er udstedt i et land, der er medlem af den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, og som er noteret på et reguleret marked i et af disse lande. Afdelingen kan investere op til 10 % af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer maksimalt 50 % af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i konvertible obligationer. Afdelingens mål er at tilrettelægge investeringerne med henblik på at skabe det bedst mulige afkast indenfor en varighedsramme på 3-8 år. I afdelingen vil der blive fokuseret på absolut afkast ved at søge at undgå kurstab. Det betyder, at varigheden i visse perioder kan afvige væsentligt fra varigheden af benchmark. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis efter Finanstilsynets regler herom samt foretage udlån af værdipapirer. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende middel. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 3. Investor skal især være opmærksom på, at rente- og obligationsmarkedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko, modpartsrisiko, valutarisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 'Risikoforhold og risikofaktorer'. Benchmark Frem til 6. september 2013 havde afdelingen følgende benchmark: 50 % Nordea Constant Maturity Government 3 year og 50 % Nordea Constant Maturity Government 5 year. Fra 6. september 2013 er afdelingens benchmark 50 % Nordea Constant Maturity Government 5 year og 50 % Nordea Constant Maturity Government 6 year. 10

11 Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): Portefølje afkast, pct. p.a. 3,94 % 4,36 % 3,30 % 0,49 % 7,79 % Portefølje standardafvigelse 2,41 % 2,02 % 0,62 % 1,97 % 1,61 % Benchmark afkast, pct. p.a. 5,75 % 8,17 % 2,44 % -1,13 % 7,14 % Benchmark standardafvigelse 3,47 % 3,68 % 2,92 % 3,12 % 1,80 % Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Investering i afdelingen henvender sig til den forsigtige investor, der ønsker et stabilt afkast med begrænset risiko for tab, men derved også giver afkald på muligheden for at opnå et højt afkast. Investeringen har stor betydning for investors samlede økonomi, eller investeringshorisonten kan være kort. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og selskaber, som investerer for frie midler med middel tidshorisont. Nordiske Aktier Afdelingen blev stiftet den 15. september 1997 under navnet Alm. Brand Invest, Danske Aktier. På en ekstraordinær generalforsamling den 1. juni 2010 blev det besluttet at ændre afdelingens investeringsområde og samtidig ændre afdelingens navn til Nordiske aktier. På generalforsamlingen den 27. april 2013 blev det besluttet at fusionere afdelingen med afdeling Alm. Brand Invest, Miljø Teknologi pr. 6. september Afdelingen har FT-nr , afd. 02 og SE-nr Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og -mål Investeringerne sker i overensstemmelse med kapitel i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer i aktier optaget til handel på et godkendt reguleret marked i Norden samt i aktier, som er optaget til handel på et andet reguleret marked i Norden. Hovedvægten af porteføljen vil ligge på danske, svenske, norske og finske aktieselskaber optaget til handel på et reguleret marked. 11

12 Bestyrelsen har i rammerne for afdelingens investeringer fastsat, at selskaberne er spredt over flere sektorer, at der alene kan investeres i finansielle instrumenter, der er udstedt i DKK, SEK, NOK og EUR, samt at det tilstræbes, at afdelingen investerer i 25 til 40 udvalgte selskaber. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan investere op til 10 % af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingens mål er at give et afkast, som minimum er på niveau med afkastet for afdelingens benchmark. Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis samt foretage udlån af værdipapirer. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 7. Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, geografisk risiko, valutarisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 'Risikoforhold og risikofaktorer'. Benchmark Afdelingens benchmark er fra den 1. marts 2011 MSCI Nordic Countries inkl. udbytte målt i DKK. Bemærk, at afdelingen indtil den 1. juni 2010 hed Alm. Brand Invest, Danske Aktier og investeringsprofilen var en anden end for afdeling Nordiske Aktier. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): Portefølje afkast, pct. p.a. 26,16 % -25,05 % 26,81 % 17,19 % 2,10 % Portefølje standardafvigelse 21,46 % 21,50 % 19,72 % 13,10 % 6,01 % Benchmark afkast, pct. p.a. 31,21 % -17,34 % 17,26 % 16,69 % 4,34 % Benchmark standardafvigelse 16,41 % 17,62 % 17,70 % 12,04 % 8,36 % Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. 12

13 Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen henvender sig til den risikovillige investor, der ønsker et højt afkast, og som kan leve med en risiko for tab og længere perioder med store kursudsving. Investeringen må ikke have den store betydning for investors samlede økonomi, og investeringen skal foretages med en langsigtet investeringshorisont. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Europæiske Aktier Afdelingen blev stiftet den 16. april Afdelingen har FT-nr , afd. 05 og SE-nr Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og -mål Investeringerne sker i overensstemmelse med kapitel i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer i europæiske aktier og depotbeviser (fx ADR's og GDR's), der er optaget til handel på et reguleret marked, der er beliggende i lande, der er medlemmer af den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller som er godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i foreningens vedtægter. Bestyrelsen har indenfor rammerne for afdelingens investeringer fastsat, at selskaberne skal være spredt over flere sektorer, og porteføljen skal bestå af primært likvide aktier. Det tilstræbes, at afdelingen investerer i 30 til 50 selskaber. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, herunder værdipapirer der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan investere op til 10 % af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingens mål er at give et afkast som minimum er på niveau med afkastet for afdelingens benchmark. Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktieavancebeskatningslovens 21, stk

14 Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis efter Finanstilsynet regler herom samt foretage udlån af værdipapirer. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 6. Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, valutarisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 'Risikoforhold og risikofaktorer'. Benchmark Afdelingens benchmark er MSCI Europe inkl. udbytte målt i danske kroner. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): Portefølje afkast, pct. p.a. 11,84 % -11,00 % 18,66 % 17,74 % 5,69 % Portefølje standardafvigelse 13,47 % 17,62 % 12,10 % 7,99 % 7,15 % Benchmark afkast, pct. p.a. 11,26 % -8,33 % 17,74 % 19,81 % 6,64 % Benchmark standardafvigelse 12,66 % 16,21 % 10,85 % 9,13 % 7,59 % Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker mulighed for et højere afkast end obligationsafdelinger, og som kan leve med en risiko for tab og længere perioder med store kursudsving. Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvikling på afdelingens investeringer. Investering i afdelingen er et væsentligt element i en langsigtet investering, der kan tåle visse udsving. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Globale Aktier Afdelingen blev stiftet den 22. november Afdelingen har FT-nr , afd. 07 og SE-nr Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK

15 Investeringspolitik og -mål Investeringerne sker i overensstemmelse med kapitel i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer globalt i aktier og depotbeviser (fx ADR's og GDR's), der er optaget til handel på et reguleret marked, der er beliggende i lande, der er medlemmer af den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller som er godkendt af Finanstilsynet, eller fastsat i foreningens vedtægter. Bestyrelsen har indenfor rammerne for afdelingens investeringer bestemt, at de skal foretages med det formål at opnå en passende geografisk og branchemæssig spredning i forhold til afdelingens benchmark, at afdelingen primært investerer i likvide aktier, og at afdelingen investerer i 30 til 60 selskaber. Bestyrelsen kan ændre i rammerne og følger løbende udnyttelsen af disse rammer. Afdelingen kan investere op til 10 % af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, herunder værdipapirer der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingens mål er at give et afkast, som minimum er på niveau med afkastet for afdelingens benchmark. Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis efter Finanstilsynet regler herom samt foretage udlån af værdipapirer. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 6. Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, valutarisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 'Risikoforhold og risikofaktorer'. Benchmark Frem til 6. september 2013 var afdelingens benchmark MSCI World inkl. udbytte målt i danske kroner. Fra 6. september 2013 har afdelingen skiftet benchmark til MSCI All Country World inkl. udbytte, målt i danske kroner. 15

16 Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): Portefølje afkast, pct. p.a. 17,91 % -6,13 % 12,51 % 20,35 % 10,66 % Portefølje standardafvigelse 11,67 % 14,14 % 8,51 % 7,13 % 7,45 % Benchmark afkast, pct. p.a. 19,71 % -2,64 % 14,49 % 20,50 % 18,39 % Benchmark standardafvigelse 10,26 % 12,28 % 7,06 % 7,23 % 5,23 % Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen henvender sig til den risikovillige investor, der ønsker et højt afkast, og som kan leve med en risiko for tab og længere perioder med store kursudsving. Investeringen må ikke have den store betydning for investors samlede økonomi, og investeringen skal foretages med en langsigtet investeringshorisont. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Mix Afdelingen blev stiftet den 27. november Afdelingen var indtil 1. januar 2006 en PAL-afdeling, dvs. akkumulerende afdeling i medfør af de dagældende regler. På en ekstraordinær generalforsamling den 21. december 2005 blev det besluttet at lade afdelingen overgå til at være en udloddende afdeling som følge af ophævelsen af PAL-begrebet. Afdelingen er pr. januar 2007 fusioneret med afdeling Stock Picking. Fusionen var skattefri. I den forbindelse ændrede afdelingen navn fra Alm. Brand Invest, Afdeling 12 Mix Pension til det nuværende navn, Mix. Afdelingen har FT-nr , afd. 12 og SE-nr Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og -mål Afdelingen investerer i aktier, obligationer og afdelinger i UCITS. Afdelingen investerer i aktier og depotbeviser (fx ADR's og GDR's) optaget til handel på regulerede markeder eller andre markeder, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendte og offentlige. 16

17 Markederne skal være: beliggende i lande, der er medlemmer af den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller godkendt af Finanstilsynet, eller fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at markederne lever op til en nærmere standard, jf. vejledning herom fra Finanstilsynet. De således godkendte markeder fremgår af tillæg til vedtægterne. Ændringer af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. ovenfor nævnte vejledning fra Finanstilsynet. Afdelingen kan endvidere investere i obligationer, der er udstedt i et land, der er medlem af den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde og er optaget til handel på et reguleret marked eller andre markeder, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendte og offentlige i et af medlemslandene eller i et land, der grænser op til Europa. Obligationerne skal være udstedt i danske kroner eller euro. Afdelingen kan investere op til 100 % af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer højst 25 % af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i konvertible obligationer. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Investeringerne sker efter en dynamisk allokering i henhold til forventningerne til den kommende udvikling på obligations- og aktiemarkederne. Investeringerne i afdelingen tilrettelægges med henblik på at skabe det bedst mulige afkast før skat. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis efter Finanstilsynet regler herom samt foretage udlån af værdipapirer. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 5. Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, valutarisiko, rente- obligationsmarkedsrisiko, kreditrisiko, modpartsrisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 'Risikoforhold og risikofaktorer'. Benchmark Fra 1. januar 2007 og frem til 1. marts 2009 har afdelingen ikke haft noget benchmark. 17

18 Indtil 1. januar 2010 havde afdelingen følgende sammensatte benchmark: 25 % OMX København Totalindeks cap inkl. udbytte, 25 % MSCI World inkl. udbytte (målt i danske kroner) og 50 % EFFAS 1-7. Fra 1. januar 2010 har afdelingen fulgt et sammensatte benchmark af 25 % OMX København Totalindeks cap inkl. udbytte, 25 % MSCI World inkl. udbytte målt i danske kroner og 50 % Nordea Constant Maturity Government 5 year. Fra 1. marts 2011 har afdelingen haft 25 % MSCI Nordic Countries, 25 % MSCI World og 50 % Nordea GCM 5Y som benchmark. Pr. 1. september 2011 er benchmark ændret til 30 % MSCI Nordic Countries inkl. udbytte målt i danske kroner, 30 % MSCI World inkl. udbytte mål i danske kroner og 40 % Nordea Constant Maturity Government 5 year. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): Portefølje afkast, pct. p.a. 13,09 % -6,04 % 12,51 % 12,00 % 6,00 % Portefølje standardafvigelse 6,51 % 8,82 % 8,88 % 6,31 % 4,11 % Benchmark afkast, pct. p.a. 14,83 % 0,47 % 11,14 % 10,41 % 9,66 % Benchmark standardafvigelse 4,27 % 7,24 % 6,62 % 6,03 % 3,62 % Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen henvender sig til investorer, der typisk vil være fortrolige med at investere i såvel aktier som obligationer, og som har en mellemlang investeringshorisont. Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvikling på afdelingens investeringer. Afdelingen er primært rettet mod investering af pensionsmidler, skattefrie midler og henvender sig til investorer, der beskattes ens af afkast og kursgevinster. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. Mix Offensiv Afdeling blev stiftet den 24. april 2002 som Alm. Brand Invest, Aktier På generalforsamlingen den 24. april 2013 blev det besluttet at ændre afdelingens navn til Mix Offensiv. Afdelingen har FT-nr , afd. 18 og SE-nr Afdelingen er bevisudstedende. På generalforsamlingen den 24. april 2013 blev det besluttet at afdelingen fra og med 2014 skal være udloddende. 18

19 Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og -mål Afdelingen har ændret strategi i forbindelse med navneændringen. Afdelingen investerer i danske og udenlandske aktier, obligationer og afdelinger i UCITS. Afdelingen investerer i aktier og depotbeviser (fx ADR's og GDR's) optaget til handel på regulerede markeder eller andre markeder, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendte og offentlige. Markederne skal være: beliggende i lande, der er medlemmer af den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller godkendt af Finanstilsynet, eller fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at markederne lever op til en nærmere standard, jf. vejledning herom fra Finanstilsynet. De således godkendte markeder fremgår af tillæg til vedtægterne. Ændringer af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. ovenfor nævnte vejledning fra Finanstilsynet. Afdelingen kan endvidere investere i obligationer, der er udstedt i et land, der er medlem af den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde og er optaget til handel på et reguleret marked i et af medlemslandene eller i et land, der grænser op til Europa. Obligationerne skal være udstedt i danske kroner eller euro. Afdelingen kan investere op til 100 % af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer højst 25 % af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i konvertible obligationer. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis efter Finanstilsynet regler herom samt foretage udlån af værdipapirer. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj. På en risikoskala over fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 6. Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, valutarisiko, modpartsrisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 'Risikoforhold og risikofaktorer'. 19

20 Benchmark Fra 1. januar 2007 til 1. januar 2010 havde afdelingen følgende sammensatte benchmark: 75 % MSCI World inkl. udbytte målt i danske kroner og 25 % EFFAS 1-3. Fra 1. januar 2010 havde afdelingen følgende sammensatte benchmark: 75 % MSCI World inkl. udbytte målt i danske kroner og 25 % Danmarks Nationalbanks indskudsbevisrente. Fra 1. marts 2011 havde afdelingen følgende sammensatte benchmark: 75 % MSCI World Index Net TR Local inkl. udbytte og 25 % Danmarks Nationalbanks indskudsbevisrente. Fra 6. september 2013 har afdelingen følgende benchmark: 40 % MSCI Nordic Countries inkl. udbytte målt i danske kroner, 40 % MSCI World inkl. udbytte målt i danske kroner, og 20 % Nordea Constant Maturity Government 5 Year. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): Portefølje afkast, pct. p.a. 2,98 % -7,98 % 9,69 % 15,36 % 7,81 % Portefølje standardafvigelse 8,04 % 14,54 % 9,67 % 6,70 % 4,90 % Benchmark afkast, pct. p.a. 14,84 % -5,09 % 11,70 % 18,31 % 10,70 % Benchmark standardafvigelse 7,67 % 10,42 % 8,20 % 5,93 % 4,77 % Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen henvender sig til investorer, der typisk vil være fortrolig med at investere i såvel aktier som obligationer, og som har en mellemlang investeringshorisont Der må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvikling på afdelingens investeringer. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Mix Defensiv Afdelingen blev besluttet etableret på bestyrelsens møde den 14. januar Afdelingen har FT-nr , afd. 21 og SE-nr Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK

21 Investeringspolitik og -mål Afdelingen investerer i aktier, obligationer og afdelinger i UCITS. Afdelingen investerer i aktier og depotbeviser (fx ADR's og GDR's), der er optaget til handel på regulerede markeder eller andre markeder, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendte og offentlige. Markederne skal være: beliggende i lande, der er medlemmer af den Europæiske Union, eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller godkendt af Finanstilsynet, eller fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at markederne lever op til en nærmere standard, jf. vejledning herom fra Finanstilsynet. De således godkendte markeder fremgår af tillæg til vedtægterne. Ændringer af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. vejledning fra Finanstilsynet. Afdelingen kan også investere i obligationer, der er udstedt i et land, som er medlem af den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde og optaget til handel på et reguleret marked eller andre markeder, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendte og offentlige, i et af medlemslandene eller i et land, der grænser op til Europa. Obligationerne skal være udstedt i danske kroner eller euro. Afdelingen kan maksimalt investere 25 % af formuen i erhvervsobligationer og kan ikke investere i konvertible obligationer. Afdelingen kan investere op til 100 % af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan desuden indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende lav. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 2. Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, rente- og obligationsmarkedsrisiko, kreditrisiko, modpartsrisiko, valutarisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 'Risikoforhold og risikofaktorer'. 21

22 Benchmark Afdelingens benchmark er sammensat af 7,5 % MSCI World inkl. udbytte, målt i danske kroner, og 92,5 % Nordea Government Constant Maturity 3 year. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): Portefølje afkast, pct. p.a * 2.58 % Portefølje standardafvigelse ** - Benchmark afkast, pct. p.a. 5,91 % 5,64 % 2,48 % 0,85 % 3,53 % Benchmark standardafvigelse 2,17 % 2,66 % 1,69 % 2,31 % 0,79 % * Afkastet for 2014 er siden afdelingens start 27. februar 2014 og kan derfor ikke sammenlignes med afkastet for benchmark der er for hele ** Der er ikke beregnet standardafvigelse for 2014, da beregning for en periode på mindre end 12 måneder, vil medføre for stor usikkerhed. Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen henvender sig til den forsigtige investor, som ønsker at investere hovedparten af sine midler i obligationer og en mindre del af sine midler i aktier. Afdelingen henvender sig til investorer med en kort investeringshorisont eller til investorer, hvor investeringen har stor betydning for investors samlede økonomi. Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker et stabilt afkast, hvor der i kortere perioder kan forekomme en negativ kursudvikling. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for to år. Generelt Risikoforhold og risikofaktorer Investering i andele i foreningens afdelinger indebærer en risiko for tab på samme måde som ved enhver anden investering. Værdien af andele i en afdeling kan svinge med tiden og kan således på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. Investor skal derfor være opmærksom på, at investering i foreningsandele ikke kan sammenlignes med indskud på en bankbog, og at værdien ikke er garanteret. De enkelte afdelinger er fordelt på risikoklasser. Risikoklassen angiver den typiske sammenhæng mellem risikoen og muligheden for afkast ved at investere i afdelingen, og den er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi i de seneste fem år og/eller repræsentative data. Foreningen søger at fastholde risikoprofilen for de enkelte afdelinger gennem en passende spredning af afdelingens investeringer indenfor de rammer, som lovgivningen og foreningens vedtægter sætter. 22

23 Vær opmærksom på, at en afdelings risikoklasse kan ændre sig med tiden, og at de historiske data, der ligger bag den nuværende placering i en risikoklasse, ikke nødvendigvis giver et billede af den fremtidige risikoprofil. I skemaet nedenunder er den enkelte afdelings risikoklasse markeret på en skala fra 1 til 7. Risikoklasse 1 betyder små kursudsving og dermed lav risiko, og er typisk kombineret med lavere afkast. Risikoklasse 7 betyder store kursudsving og dermed høj risiko, typisk kombineret med mulighed for højere afkast. Afdeling Risikoklasse skala 1-7 Korte Obligationer 2 Lange Obligationer 2 Nordiske aktier 6 Europæiske Aktier 6 Globale Aktier 5 Mix 4 Mix Offensiv 5 Mix Defensiv 2 De aktuelle risikoklasser kan altid ses under de enkelte afdelingers 'Central investorinformation' på foreningens hjemmeside. Risikofaktorer De forskellige afdelinger har forskellige investeringsområder og kan derfor være påvirket af forskellige risikofaktorer. En række af disse mulige risikofaktorer er listet op nedenunder. Vær opmærksom på, at listen kun er eksempler, og at andre forhold kan spille ind på værdien af investeringen. Vær også opmærksom på, at forskellige dele af de finansielle markeder kan reagere forskelligt på disse forhold. Se hvilke af nævnte risikofaktorer, der er særligt relevante for den enkelte afdeling, under beskrivelsen af disse. Aktiemarkedsrisiko Kursudviklingen på aktiemarkederne kan til tider svinge voldsomt, og kursværdien på aktier kan falde meget og hurtigt. Aktiemarkederne kan blive udsat for særlige politiske eller reguleringsmæssige forhold, som kan påvirke værdien af en afdelings aktieinvesteringer. Desuden vil markedsmæssige, sektormæssige, nationale, regionale eller generelle økonomiske forhold kunne påvirke værdien af en afdelings investering både positivt og negativt. Gearingsrisiko Hvis en afdeling bruger gearing, vil udsvingene i afdelingens afkast sammenlignet med afkastet på markedet blive forstærket i både positiv og negativ retning. Gearing kan medføre, at afdelingen kan få tab, der er større end den indskudte kapital i afdelingen. Der kan derfor være risiko for, at afdelingen kan gå konkurs, og at investor taber hele sin investering i afdelingen. 23

24 Geografisk risiko Investering i værdipapirer i et begrænset geografisk område eller ét enkelt land giver en særlig risiko. Fx kan de finansielle markeder i det pågældende område eller land blive udsat for særlige politiske eller reguleringsmæssige forhold, som kan påvirke værdien af en afdelings investering. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i det enkelte område eller land, fx valuta og renteniveau, påvirke investeringens værdi. Kreditrisiko Kreditrisiko knytter sig især til en afdelings investering i obligationer. En obligation indebærer en risiko for tab, hvis udstederen ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser i form af rente og afdrag på obligationsgælden. Likviditetsrisiko I særlige tilfælde kan lokale, nationale eller globale forhold betyde, at nogle værdipapirer og valutaer kan være svære at købe og/eller sælge. Det kan fx være, fordi der kun er udstedt få værdipapirer af den pågældende slags, så større køb eller salg kan presse markedsprisen på værdipapirer meget enten op eller ned. Det kan i sig selv påvirke værdien af afdelingens investeringer. Det kan i sjældne tilfælde betyde, at afdelingen må suspendere indløsning og salg af nye investeringsbeviser i en kortere eller længere periode. Modpartsrisiko Når en afdeling investerer i afledte finansielle instrumenter og depotbeviser, som fx ADR's og GDR's, eller foretager udlån af værdipapirer kan der være en risiko for, at modparten ikke overholder sine forpligtelser. Det kan betyde et tab for afdelingen. Rente- og obligationsmarkedsrisiko En afdeling, der investerer på obligationsmarkeder, vil være udsat for risiko ved svingende renteniveau. Renteniveauet bliver påvirket af både nationale og internationale makroøkonomiske forhold, som fx konjunkturer, finans- og pengepolitik og inflationsforventninger. Når renteniveauet stiger, betyder det kursfald på obligationer, så værdien af en afdelings investeringer falder. Renterisikoen kan beskrives ved begrebet varighed, som bl.a. er et udtryk for kursrisikoen på de obligationer, afdelingen investerer i. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis renten ændrer sig. Risiko ved investeringsstil En afdeling, der er afgrænset til at investere i en særlig del af aktie- eller obligationsmarkedet, har en risiko for, at efterspørgslen på de finansielle markeder i perioder flytter væk fra denne særlige del af markedet. I disse perioder kan værdien af afdelingens investeringer falde eller give et lavere afkast end markedet. Risiko på kontantindestående En afdeling kan have en større eller mindre del af sin formue som kontantindestående eller aftaleindskud i et pengeinstitut, bl.a. i foreningens depotselskab. Det giver afdelingen en risiko for tab, hvis pengeinstituttet går konkurs. Risiko ved kreditspænd/rentespænd Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. eller erhverve statsobligationer. Kreditspænd/rentespænd udtrykker renteforskellen mellem sikre statsobligationer og andre obligationstyper, der er udstedt i samme valuta og med samme løbetid. Kreditspændet viser den præmie i form af ekstra rente, som investor får, for at 24

25 påtage sig en ekstra kreditrisiko ved investeringer i de andre mindre sikre obligationer. I perioder med uro på de finansielle markeder kan rentespændene udvide sig hurtigt og meget, og det kan give kurstab på en afdelings investeringer. Sektorrisiko En afdeling, der investerer i en enkelt sektor, har en risiko for, at generelle økonomiske forhold eller særlige markedsmæssige forhold i branchen vil kunne påvirke værdien af afdelingens investeringer. Udstederspecifik risiko Et enkelt værdipapir vil kunne svinge mere i værdi end det samlede marked og vil dermed kunne give et afkast, der er meget forskelligt fra markedets. Værdien af det enkelte værdipapir vil bl.a. afhænge af indtjeningen hos udstederen, fx selskabet bag en aktie eller en virksomhedsobligation, som igen kan være påvirket af lovgivningsmæssige, konkurrencemæssige og likviditetsmæssige forhold. Hvis en afdeling investerer en stor procentdel af sin formue i ét enkelt værdipapir, bliver den mere følsom overfor udviklingen hos denne udsteder, og værdien af afdelingen kan variere meget. Hvis udsteder går konkurs, kan afdelingen få et tab. Udtræksrisiko Hvis en afdeling investerer i konverterbare realkreditobligationer, kan der være en risiko for ekstraordinære indfrielser. Det kan give tab for afdelingen, hvis de indfriede obligationer har en kursværdi over 100, og indfrielsen ikke var ventet i markedet. Valutarisiko Investeringer i udenlandske værdipapirer giver en risiko ved omveksling fra udenlandske valutaer til danske kroner, fordi valutakurserne kan svinge. Disse udsving kan påvirke værdien af investeringerne i en afdeling, der investerer i udenlandske værdipapirer i både positiv eller negativ retning. En afdeling, som investerer i danske værdipapirer har fx ingen direkte valutarisiko, mens en afdeling som investerer i europæiske værdipapirer har begrænset valutarisiko. En afdeling, som systematisk kurssikrer mod danske kroner, har en meget begrænset valutarisiko. Det vil være beskrevet under den enkelte afdelings investeringsområde, om den laver en sådan kurssikring. Begrænsning af risiko For aktieafdelingerne søges risikoen for negative afkast i samarbejde med investeringsrådgiver begrænset ved en grundig analyse af de virksomheder, der investeres i. Analysen omfatter en vurdering af: Indtjeningsmulighederne for de konkrete aktiviteter. Konkurrencesituationen og distributionsforhold. Virksomhedens forudsætninger for at realisere indtjeningspotentialet. Virksomhedens forventede indtjening på de konkrete aktiviteter samt en vurdering af virksomhedens fair værdi og aktiens prisfastsættelse i relation hertil. For obligationsafdelingerne søges risikoen for negative afkast begrænset i samarbejde med investeringsrådgiver ved en grundig analyse af de underliggende økonomier, som den pågældende valuta er tilknyttet. 25

26 Analysen omfatter herudover en vurdering af: Forventet horisontafkast på enkeltaktivniveau. Porteføljens samlede robusthed ved alternative rente- og valutaudviklinger. Udbud og tegning Andelene registreres i VP Securities A/S i stk. á 100 kr. eller multipla heraf. Andelene udbydes i løbende emission uden fastsat højeste beløb til dagskurs. Der gælder ikke noget maksimum for emissionen. Tegningssted Alm. Brand Bank A/S Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Midtermolen 7 c/o BI Management A/S 2100 København Ø Sundkrogsgade 7 Tlf.: København Ø Tlf Tegningsordrer kan endvidere afgives gennem alle øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Betaling for tegning Betaling for foreningsandele i løbende emission afregnes efter gældende standard samtidig med registrering af andelene på konti i VP Securities A/S. Emission og tegningskurs Bestyrelsen er berettiget til løbende at foretage emission af foreningens andele. Tegningskursen (emissionsprisen) fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i medfør af 4, stk. 1 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS, jf. 73, stk. 3, i lov om investeringsforeninger m.v. Kursen fastsættes ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele (afdelingens indre værdi). Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Såfremt foreningens bestyrelse har besluttet at udstede andele uden ret til udbytte i en udbyttebetalende obligationsafdeling, fastsættes emissionsprisen fra primo januar indtil den ordinære generalforsamling dog ved at dividere afdelingens formue, efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte, med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Såfremt foreningens bestyrelse har besluttet at udstede andele uden ret til udbytte i en udbyttebetalende aktieafdeling, fastsættes emissionsprisen fra medio januar indtil den ordinære generalforsamling dog ved at dividere afdelingens formue, efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til ud- 26

27 bytte, med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Omkostningerne for foreningen vil ved store emissioner være lavere end svarende til de i det nedenfor angivne satser. Ved store emissioner forbeholder foreningen sig derfor ret til i det konkrete tilfælde at reducere emissionstillægget. Emissionstillægget kan dog ikke være lavere end omkostningerne ved køb af finansielle instrumenter, medmindre emissionen sker i forbindelse med apportindskud af værdipapirer i afdelingen. Emissionsomkostninger De med emissionen forbundne omkostninger udgør maksimalt nedenstående procentsats af afdelingens indre værdi med følgende fordeling: Afdeling Vederlag til de finansielle formidlere herunder tegnings-, salgsog garantiprovision Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af afdelingens værdipapirer Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af afdelingens værdipapirer Markedsføringsudgifter, herunder udgifter til annoncering, brochurer og prospekttrykning Udgifter til offentlige myndigheder I alt, maksimalt * Korte Obligationer 0,50 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,00 % 0,65 % Lange Obligationer 1,00 % 0,05 % 0,10 % 0,05 % 0,00 % 1,20 % Nordiske Aktier 1,00 % 0,20 % 0,00 % 0,05 % 0,00 % 1,25 % Europæiske Aktier 1,00 % 0,40 % 0,00 % 0,05 % 0,00 % 1,45 % Globale Aktier 1,00 % 0,40 % 0,00 % 0,05 % 0,00 % 1,45 % Mix 1,00 % 0,20 % 0,00 % 0,05 % 0,00 % 1,25 % Mix Offensiv 1,00 % 0,20 % 0,00 % 0,05 % 0,00 % 1,25 % Mix Defensiv 1,00 % 0,05 % 0,10 % 0,05 % 0,00 % 1,20 % * Emissionssatserne er opgjort inden kursafrunding. Bemærk også afsnittet vedrørende 'Ekstraordinær forhøjelse af maksimale emissions- og indløsningsomkostninger'. Indløsning m.v. Ingen investor har pligt til at lade sine andele indløse helt eller delvist. Foreningen er til enhver tid forpligtet til at indløse investorernes foreningsandele. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i medfør af 4, stk. 2 i Bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS, jf. 74, stk. 7, i lov om investeringsforeninger m.v. Indløsningsprisen udregnes i henhold hertil på grundlag af en opgørelse svarende til opgørelsen af emissionskursen, jf. ovenfor, foretaget på indløsningstidspunktet. Der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved salg af værdipapirer samt for nødvendige omkostninger ved indløsningen, skønsmæssigt maksimalt nedenstående procentsats af afdelingens indre værdi: 27

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Virksomhedsobligationer

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Virksomhedsobligationer TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Virksomhedsobligationer 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer

Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer Prospektet omfatter afdelingerne: Korte obligationer Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer Akk. Danske obligationer Basis Europæiske Virksomhedsobligationer SRI Danske aktier Danske

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer Obligationer Danske Indeksobligationer Globale Lange Indeksobligationer

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger. Side 2

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger. Side 2 PROSPEKT Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Bestyrelseserklæring... 5 Foreningen... 6 Afdelingerne... 8 Generelt...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 1/27 PROSPEKT Investeringsforeningen Stonehenge Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 2/27 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Forenklet. Afdeling Bolig

Forenklet. Afdeling Bolig Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 3 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 4 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Investeringsforeningen Alm. Brand Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 15.00 hos Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Offentliggjort

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ALM. BRAND INVEST Navn og hjemsted 1 1.1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 2.1.

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Formuepleje Optimum KL Afdeling Formuepleje LimiTTellus KL Afdeling Globale Aktier KL Afdeling Forbrugsaktier KL Prospekt Offentliggjort den 26. august 2014

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 20. april 2016 (ii) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 1/27 PROSPEKT Investeringsforeningen Stonehenge Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 2/27 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015

Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015 Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015 Prospektet indeholder en ny enhed som optages til handel på Nasdaq Copenhagen: Verden Ligevægt & Value A DKK Akk i afsnit 6.2.1. Enhedens

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende PROSPEKT Investeringsforeningen Stonehenge Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) med tilhørende afdelinger, Investeringsforeningen

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger 26. juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar for prospektet...4 Investeringsforeningen Danske Invest...4 Uafhængig revisors

Læs mere

Kapitalforeningen BankInvest Vælger

Kapitalforeningen BankInvest Vælger Prospekt for Kapitalforeningen BankInvest Vælger 25. marts 2015 1 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BankInvest Vælger CVR-nr. 28 89 15 63 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer under afvikling Mellemlange Obligationer Lange Obligationer under afvikling Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt

Læs mere

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. idet Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 8. april 2014 kl. 15.30 hos

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Generalforsamling i. Dagsorden

Generalforsamling i. Dagsorden Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00 hos Lægernes

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1 Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) April 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 1. Navn og adresse... 4 2. Formål... 4 3. Generelt for alle foreningens afdelinger og

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Aktier (SE-nr.: 11913962) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for afdelingerne

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for afdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for afdelingerne Alm. Brand Invest, Mix Alm. Brand Invest, Aktier 0-100 Offentliggjort den 19. december 2009 2

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest II. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest II. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest II Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select. Fællesprospekt for 2 obligationsafdelinger. Danske Obligationer Varighed 0 6 KL

Investeringsforeningen Danske Invest Select. Fællesprospekt for 2 obligationsafdelinger. Danske Obligationer Varighed 0 6 KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 2 obligationsafdelinger Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros Danske Obligationer

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 40959e5cnSUkx1551233

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 40959e5cnSUkx1551233 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 1. Navn og adresse... 4 2. Formål... 4 3. Vigtige forhold... 4 4. Generelt for alle foreningens afdelinger og andelsklasser... 5 4.1. Forkortelser...

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere