PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger"

Transkript

1 PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger 1

2 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, som prospektet skal give, og at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle investorer, som defineret ved prospektbekendtgørelsens 4, nr. 7. København, den 1. april 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest: Søren Jenstrup Formand Cristina Lage Næstformand Per Hillebrandt Jensen Carsten Krogholt Hansen 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INVESTERINGSFORENINGEN ALM. BRAND INVEST... 1 FÆLLESPROSPEKT FOR 8 OBLIGATIONS- OG AKTIEAFDELINGER... 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET... 2 PROSPEKTOPLYSNINGER 6 FORENINGENS NAVN OG ADRESSE... 6 REGISTRERINGSNUMRE... 6 FINANSTILSYNET... 6 STIFTELSE... 6 PROSPEKTETS OFFENTLIGGØRELSE... 6 FORENINGENS BESTYRELSE... 6 REVISION... 7 INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKAB... 7 INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABETS DIREKTION... 7 KLAGEANSVARLIG... 7 DEPOTSELSKAB OG INVESTERINGSRÅDGIVER... 7 FORMÅL... 7 LÅN... 8 AFDELINGERNE 8 KORTE OBLIGATIONER... 8 LANGE OBLIGATIONER... 9 NORDISKE AKTIER EUROPÆISKE AKTIER GLOBALE AKTIER MIX MIX OFFENSIV MIX DEFENSIV GENERELT 22 RISIKOFORHOLD OG RISIKOFAKTORER BEGRÆNSNING AF RISIKO UDBUD OG TEGNING TEGNINGSSTED BETALING FOR TEGNING EMISSION OG TEGNINGSKURS EMISSIONSOMKOSTNINGER INDLØSNING M.V EKSTRAORDINÆR FORHØJELSE AF MAKSIMALE EMISSIONS- OG INDLØSNINGSOMKOSTNINGER OFFENTLIGGØRELSE AF FORENINGENS INDRE VÆRDI, EMISSIONS- OG INDLØSNINGSPRISER SAMT OPLYSNING OM DE KVANTITATIVE GRÆNSER FORENINGSANDELE BEVISUDSTEDENDE INSTITUT SKATTEFORHOLD OG UDBYTTE FORMUE OG INDRE VÆRDI STEMMERET AFVIKLING AF FORENINGEN/AFDELINGERNE ÅRSRAPPORT

4 FINANSKALENDER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER ÅRLIGE OMKOSTNINGER I PROCENT (ÅOP) AFTALER VEDERLAG TIL BESTYRELSEN SAMT AFGIFT TIL FINANSTILSYNET VEDTÆGTER

5 Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Tegningsbetingelser for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest i afdelingerne: Korte Obligationer Lange Obligationer Nordiske aktier Europæiske Aktier Globale Aktier Mix Mix Offensiv Mix Defensiv 5

6 Prospektoplysninger Foreningens navn og adresse Investeringsforeningen Alm. Brand Invest c/o BI Management A/S Sundkrogsgade København Ø Tlf.: Fax: Registreringsnumre I Finanstilsynet: FT-nr I Erhvervsstyrelsen: CVR-nr Finanstilsynet Foreningen er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, med adressen: Århusgade København Ø Tlf.: Fax: Stiftelse Investeringsforeningen Alm. Brand Invest er stiftet den 15. september Prospektets offentliggørelse Prospektet er offentliggjort den 1. april Foreningens bestyrelse Formand, Søren Jenstrup, advokat og partner LETT Advokatfirma Rådhuspladsen 4, 1550 København K Næstformand, Cristina Lage, adm. direktør Unipension Smakkedalen 8, 2820 Gentofte Per Hillebrandt Jensen, direktør Friheden Invest A/S L.F. Cortzensvej 4, 2830 Virum Carsten Krogholt Hansen, Institutleder CBS, Institut for Regnskab og Revision Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg 6

7 Revision Ernst & Young P/S CVR-nr Statsaut. revisor Per Gunslev Statsaut. revisor Rasmus Berntsen Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S CVR-nr Sundkrogsgade København Ø Tlf.: , Fax: Investeringsforvaltningsselskabets direktion Direktør Christina Larsen Vicedirektør Henrik Granlund Klageansvarlig Ved klager over konti, depoter eller rådgivning om investeringer i foreningen bedes investor kontakte sit pengeinstitut eller sin rådgiver. Ved klager over forholdene i foreningen bedes investor kontakte BI Management A/S' klageansvarlige: BI Management A/S Att.: Juridisk Afdeling Sundkrogsgade København Ø Depotselskab og investeringsrådgiver Alm. Brand Bank A/S CVR-nr Midtermolen København Ø Formål Ifølge vedtægterne er det foreningens formål fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kap. 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. 7

8 Lån Finanstilsynet har givet de enkelte afdelinger i foreningen tilladelse til at optage kortfristede lån på højst 10 % af formuen i den enkelte afdeling til midlertidig finansiering af indgåede handler i overensstemmelse med 68 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingerne Korte Obligationer Afdelingen er stiftet den 15. juni Afdelingen har FT-nr , afd. 20 og SE-nr Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og -mål Afdelingen investerer primært i obligationer, herunder statsobligationer, skatkammerbeviser, realkreditobligationer og erhvervsobligationer, denomineret i danske kroner eller euro. Afdelingen investerer i obligationer, der er udstedt i et land, der er medlem af den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og er optaget til handel på et reguleret marked i et af disse lande. Afdelingen investerer højst 35 % af sin formue i erhvervsobligationer og kan ikke investere i konvertible obligationer. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan investere op til 10 % af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. I afdelingen vil der blive fokuseret på absolut afkast ved at søge at undgå kurstab. Det betyder, at varigheden i visse perioder kan afvige væsentligt fra varigheden af benchmark. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis efter Finanstilsynets regler herom samt foretage udlån af værdipapirer. 8

9 Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende lav. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 2. Investor skal især være opmærksom på, at rente- og obligationsmarkedsrisiko, kreditrisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 'Risikoforhold og risikofaktorer'. Benchmark Afdelingen har pr. 6. september 2013 skiftet benchmark til Nordea Constant Maturity Government 2 Year. Før dette var benchmark Danmarks Nationalbanks indskudsbevisrente. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): Portefølje afkast, pct. p.a. * ,80 % 0,67 % 0,93 % 2,23 % Portefølje standardafvigelse ** - 0,48 % 0,33 % 0,67 % 0,66 % Benchmark afkast, pct. p.a. 0,65 % 0,87 % 0,03 % 0,49 % 0,63 % Benchmark standardafvigelse 0,04 % 0,07 % 0,07 % 0,45 % 0,32 % * Afkastet for 2010 er siden afdelingens start 9. september 2010 og kan derfor ikke sammenlignes med afkastet for benchmark der er for hele ** Der er ikke beregnet standardafvigelse for 2010, da beregning for en periode på mindre end 12 måneder, vil medføre for stor usikkerhed. Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Investering i afdelingen henvender sig til den forsigtige investor, der ønsker et stabilt afkast med begrænset risiko for tab, men derved også giver afkald på muligheden for at opnå et højt afkast. Investeringen har stor betydning for investors samlede økonomi, eller investeringshorisonten kan være kort. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for to år. Lange Obligationer Afdelingen blev stiftet den 15. september 1997 under navnet Alm. Brand Invest, Obligationer. På generalforsamlingen den 24. april 2013 blev det besluttet at fusionere afdelingen med afdeling Alm. Brand Invest, Pensionsobligationer samt at ændre afdelingens navn til Lange Obligationer. Afdelingen har FT-nr , afd. 01 og SE-nr Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. 9

10 Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og -mål Afdelingen investerer primært i obligationer, herunder statsobligationer, skatkammerbeviser, realkreditobligationer og erhvervsobligationer, denomineret i danske kroner eller euro. Der investeres alene i obligationer, der er udstedt i et land, der er medlem af den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, og som er noteret på et reguleret marked i et af disse lande. Afdelingen kan investere op til 10 % af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer maksimalt 50 % af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i konvertible obligationer. Afdelingens mål er at tilrettelægge investeringerne med henblik på at skabe det bedst mulige afkast indenfor en varighedsramme på 3-8 år. I afdelingen vil der blive fokuseret på absolut afkast ved at søge at undgå kurstab. Det betyder, at varigheden i visse perioder kan afvige væsentligt fra varigheden af benchmark. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis efter Finanstilsynets regler herom samt foretage udlån af værdipapirer. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende middel. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 3. Investor skal især være opmærksom på, at rente- og obligationsmarkedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko, modpartsrisiko, valutarisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 'Risikoforhold og risikofaktorer'. Benchmark Frem til 6. september 2013 havde afdelingen følgende benchmark: 50 % Nordea Constant Maturity Government 3 year og 50 % Nordea Constant Maturity Government 5 year. Fra 6. september 2013 er afdelingens benchmark 50 % Nordea Constant Maturity Government 5 year og 50 % Nordea Constant Maturity Government 6 year. 10

11 Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): Portefølje afkast, pct. p.a. 3,94 % 4,36 % 3,30 % 0,49 % 7,79 % Portefølje standardafvigelse 2,41 % 2,02 % 0,62 % 1,97 % 1,61 % Benchmark afkast, pct. p.a. 5,75 % 8,17 % 2,44 % -1,13 % 7,14 % Benchmark standardafvigelse 3,47 % 3,68 % 2,92 % 3,12 % 1,80 % Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Investering i afdelingen henvender sig til den forsigtige investor, der ønsker et stabilt afkast med begrænset risiko for tab, men derved også giver afkald på muligheden for at opnå et højt afkast. Investeringen har stor betydning for investors samlede økonomi, eller investeringshorisonten kan være kort. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og selskaber, som investerer for frie midler med middel tidshorisont. Nordiske Aktier Afdelingen blev stiftet den 15. september 1997 under navnet Alm. Brand Invest, Danske Aktier. På en ekstraordinær generalforsamling den 1. juni 2010 blev det besluttet at ændre afdelingens investeringsområde og samtidig ændre afdelingens navn til Nordiske aktier. På generalforsamlingen den 27. april 2013 blev det besluttet at fusionere afdelingen med afdeling Alm. Brand Invest, Miljø Teknologi pr. 6. september Afdelingen har FT-nr , afd. 02 og SE-nr Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og -mål Investeringerne sker i overensstemmelse med kapitel i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer i aktier optaget til handel på et godkendt reguleret marked i Norden samt i aktier, som er optaget til handel på et andet reguleret marked i Norden. Hovedvægten af porteføljen vil ligge på danske, svenske, norske og finske aktieselskaber optaget til handel på et reguleret marked. 11

12 Bestyrelsen har i rammerne for afdelingens investeringer fastsat, at selskaberne er spredt over flere sektorer, at der alene kan investeres i finansielle instrumenter, der er udstedt i DKK, SEK, NOK og EUR, samt at det tilstræbes, at afdelingen investerer i 25 til 40 udvalgte selskaber. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan investere op til 10 % af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingens mål er at give et afkast, som minimum er på niveau med afkastet for afdelingens benchmark. Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis samt foretage udlån af værdipapirer. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 7. Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, geografisk risiko, valutarisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 'Risikoforhold og risikofaktorer'. Benchmark Afdelingens benchmark er fra den 1. marts 2011 MSCI Nordic Countries inkl. udbytte målt i DKK. Bemærk, at afdelingen indtil den 1. juni 2010 hed Alm. Brand Invest, Danske Aktier og investeringsprofilen var en anden end for afdeling Nordiske Aktier. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): Portefølje afkast, pct. p.a. 26,16 % -25,05 % 26,81 % 17,19 % 2,10 % Portefølje standardafvigelse 21,46 % 21,50 % 19,72 % 13,10 % 6,01 % Benchmark afkast, pct. p.a. 31,21 % -17,34 % 17,26 % 16,69 % 4,34 % Benchmark standardafvigelse 16,41 % 17,62 % 17,70 % 12,04 % 8,36 % Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. 12

13 Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen henvender sig til den risikovillige investor, der ønsker et højt afkast, og som kan leve med en risiko for tab og længere perioder med store kursudsving. Investeringen må ikke have den store betydning for investors samlede økonomi, og investeringen skal foretages med en langsigtet investeringshorisont. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Europæiske Aktier Afdelingen blev stiftet den 16. april Afdelingen har FT-nr , afd. 05 og SE-nr Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og -mål Investeringerne sker i overensstemmelse med kapitel i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer i europæiske aktier og depotbeviser (fx ADR's og GDR's), der er optaget til handel på et reguleret marked, der er beliggende i lande, der er medlemmer af den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller som er godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i foreningens vedtægter. Bestyrelsen har indenfor rammerne for afdelingens investeringer fastsat, at selskaberne skal være spredt over flere sektorer, og porteføljen skal bestå af primært likvide aktier. Det tilstræbes, at afdelingen investerer i 30 til 50 selskaber. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, herunder værdipapirer der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan investere op til 10 % af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingens mål er at give et afkast som minimum er på niveau med afkastet for afdelingens benchmark. Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktieavancebeskatningslovens 21, stk

14 Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis efter Finanstilsynet regler herom samt foretage udlån af værdipapirer. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 6. Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, valutarisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 'Risikoforhold og risikofaktorer'. Benchmark Afdelingens benchmark er MSCI Europe inkl. udbytte målt i danske kroner. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): Portefølje afkast, pct. p.a. 11,84 % -11,00 % 18,66 % 17,74 % 5,69 % Portefølje standardafvigelse 13,47 % 17,62 % 12,10 % 7,99 % 7,15 % Benchmark afkast, pct. p.a. 11,26 % -8,33 % 17,74 % 19,81 % 6,64 % Benchmark standardafvigelse 12,66 % 16,21 % 10,85 % 9,13 % 7,59 % Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker mulighed for et højere afkast end obligationsafdelinger, og som kan leve med en risiko for tab og længere perioder med store kursudsving. Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvikling på afdelingens investeringer. Investering i afdelingen er et væsentligt element i en langsigtet investering, der kan tåle visse udsving. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Globale Aktier Afdelingen blev stiftet den 22. november Afdelingen har FT-nr , afd. 07 og SE-nr Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK

15 Investeringspolitik og -mål Investeringerne sker i overensstemmelse med kapitel i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer globalt i aktier og depotbeviser (fx ADR's og GDR's), der er optaget til handel på et reguleret marked, der er beliggende i lande, der er medlemmer af den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller som er godkendt af Finanstilsynet, eller fastsat i foreningens vedtægter. Bestyrelsen har indenfor rammerne for afdelingens investeringer bestemt, at de skal foretages med det formål at opnå en passende geografisk og branchemæssig spredning i forhold til afdelingens benchmark, at afdelingen primært investerer i likvide aktier, og at afdelingen investerer i 30 til 60 selskaber. Bestyrelsen kan ændre i rammerne og følger løbende udnyttelsen af disse rammer. Afdelingen kan investere op til 10 % af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, herunder værdipapirer der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingens mål er at give et afkast, som minimum er på niveau med afkastet for afdelingens benchmark. Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis efter Finanstilsynet regler herom samt foretage udlån af værdipapirer. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 6. Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, valutarisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 'Risikoforhold og risikofaktorer'. Benchmark Frem til 6. september 2013 var afdelingens benchmark MSCI World inkl. udbytte målt i danske kroner. Fra 6. september 2013 har afdelingen skiftet benchmark til MSCI All Country World inkl. udbytte, målt i danske kroner. 15

16 Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): Portefølje afkast, pct. p.a. 17,91 % -6,13 % 12,51 % 20,35 % 10,66 % Portefølje standardafvigelse 11,67 % 14,14 % 8,51 % 7,13 % 7,45 % Benchmark afkast, pct. p.a. 19,71 % -2,64 % 14,49 % 20,50 % 18,39 % Benchmark standardafvigelse 10,26 % 12,28 % 7,06 % 7,23 % 5,23 % Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen henvender sig til den risikovillige investor, der ønsker et højt afkast, og som kan leve med en risiko for tab og længere perioder med store kursudsving. Investeringen må ikke have den store betydning for investors samlede økonomi, og investeringen skal foretages med en langsigtet investeringshorisont. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Mix Afdelingen blev stiftet den 27. november Afdelingen var indtil 1. januar 2006 en PAL-afdeling, dvs. akkumulerende afdeling i medfør af de dagældende regler. På en ekstraordinær generalforsamling den 21. december 2005 blev det besluttet at lade afdelingen overgå til at være en udloddende afdeling som følge af ophævelsen af PAL-begrebet. Afdelingen er pr. januar 2007 fusioneret med afdeling Stock Picking. Fusionen var skattefri. I den forbindelse ændrede afdelingen navn fra Alm. Brand Invest, Afdeling 12 Mix Pension til det nuværende navn, Mix. Afdelingen har FT-nr , afd. 12 og SE-nr Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og -mål Afdelingen investerer i aktier, obligationer og afdelinger i UCITS. Afdelingen investerer i aktier og depotbeviser (fx ADR's og GDR's) optaget til handel på regulerede markeder eller andre markeder, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendte og offentlige. 16

17 Markederne skal være: beliggende i lande, der er medlemmer af den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller godkendt af Finanstilsynet, eller fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at markederne lever op til en nærmere standard, jf. vejledning herom fra Finanstilsynet. De således godkendte markeder fremgår af tillæg til vedtægterne. Ændringer af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. ovenfor nævnte vejledning fra Finanstilsynet. Afdelingen kan endvidere investere i obligationer, der er udstedt i et land, der er medlem af den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde og er optaget til handel på et reguleret marked eller andre markeder, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendte og offentlige i et af medlemslandene eller i et land, der grænser op til Europa. Obligationerne skal være udstedt i danske kroner eller euro. Afdelingen kan investere op til 100 % af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer højst 25 % af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i konvertible obligationer. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Investeringerne sker efter en dynamisk allokering i henhold til forventningerne til den kommende udvikling på obligations- og aktiemarkederne. Investeringerne i afdelingen tilrettelægges med henblik på at skabe det bedst mulige afkast før skat. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis efter Finanstilsynet regler herom samt foretage udlån af værdipapirer. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 5. Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, valutarisiko, rente- obligationsmarkedsrisiko, kreditrisiko, modpartsrisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 'Risikoforhold og risikofaktorer'. Benchmark Fra 1. januar 2007 og frem til 1. marts 2009 har afdelingen ikke haft noget benchmark. 17

18 Indtil 1. januar 2010 havde afdelingen følgende sammensatte benchmark: 25 % OMX København Totalindeks cap inkl. udbytte, 25 % MSCI World inkl. udbytte (målt i danske kroner) og 50 % EFFAS 1-7. Fra 1. januar 2010 har afdelingen fulgt et sammensatte benchmark af 25 % OMX København Totalindeks cap inkl. udbytte, 25 % MSCI World inkl. udbytte målt i danske kroner og 50 % Nordea Constant Maturity Government 5 year. Fra 1. marts 2011 har afdelingen haft 25 % MSCI Nordic Countries, 25 % MSCI World og 50 % Nordea GCM 5Y som benchmark. Pr. 1. september 2011 er benchmark ændret til 30 % MSCI Nordic Countries inkl. udbytte målt i danske kroner, 30 % MSCI World inkl. udbytte mål i danske kroner og 40 % Nordea Constant Maturity Government 5 year. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): Portefølje afkast, pct. p.a. 13,09 % -6,04 % 12,51 % 12,00 % 6,00 % Portefølje standardafvigelse 6,51 % 8,82 % 8,88 % 6,31 % 4,11 % Benchmark afkast, pct. p.a. 14,83 % 0,47 % 11,14 % 10,41 % 9,66 % Benchmark standardafvigelse 4,27 % 7,24 % 6,62 % 6,03 % 3,62 % Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen henvender sig til investorer, der typisk vil være fortrolige med at investere i såvel aktier som obligationer, og som har en mellemlang investeringshorisont. Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvikling på afdelingens investeringer. Afdelingen er primært rettet mod investering af pensionsmidler, skattefrie midler og henvender sig til investorer, der beskattes ens af afkast og kursgevinster. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. Mix Offensiv Afdeling blev stiftet den 24. april 2002 som Alm. Brand Invest, Aktier På generalforsamlingen den 24. april 2013 blev det besluttet at ændre afdelingens navn til Mix Offensiv. Afdelingen har FT-nr , afd. 18 og SE-nr Afdelingen er bevisudstedende. På generalforsamlingen den 24. april 2013 blev det besluttet at afdelingen fra og med 2014 skal være udloddende. 18

19 Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og -mål Afdelingen har ændret strategi i forbindelse med navneændringen. Afdelingen investerer i danske og udenlandske aktier, obligationer og afdelinger i UCITS. Afdelingen investerer i aktier og depotbeviser (fx ADR's og GDR's) optaget til handel på regulerede markeder eller andre markeder, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendte og offentlige. Markederne skal være: beliggende i lande, der er medlemmer af den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller godkendt af Finanstilsynet, eller fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at markederne lever op til en nærmere standard, jf. vejledning herom fra Finanstilsynet. De således godkendte markeder fremgår af tillæg til vedtægterne. Ændringer af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. ovenfor nævnte vejledning fra Finanstilsynet. Afdelingen kan endvidere investere i obligationer, der er udstedt i et land, der er medlem af den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde og er optaget til handel på et reguleret marked i et af medlemslandene eller i et land, der grænser op til Europa. Obligationerne skal være udstedt i danske kroner eller euro. Afdelingen kan investere op til 100 % af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer højst 25 % af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i konvertible obligationer. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis efter Finanstilsynet regler herom samt foretage udlån af værdipapirer. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj. På en risikoskala over fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 6. Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, valutarisiko, modpartsrisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 'Risikoforhold og risikofaktorer'. 19

20 Benchmark Fra 1. januar 2007 til 1. januar 2010 havde afdelingen følgende sammensatte benchmark: 75 % MSCI World inkl. udbytte målt i danske kroner og 25 % EFFAS 1-3. Fra 1. januar 2010 havde afdelingen følgende sammensatte benchmark: 75 % MSCI World inkl. udbytte målt i danske kroner og 25 % Danmarks Nationalbanks indskudsbevisrente. Fra 1. marts 2011 havde afdelingen følgende sammensatte benchmark: 75 % MSCI World Index Net TR Local inkl. udbytte og 25 % Danmarks Nationalbanks indskudsbevisrente. Fra 6. september 2013 har afdelingen følgende benchmark: 40 % MSCI Nordic Countries inkl. udbytte målt i danske kroner, 40 % MSCI World inkl. udbytte målt i danske kroner, og 20 % Nordea Constant Maturity Government 5 Year. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): Portefølje afkast, pct. p.a. 2,98 % -7,98 % 9,69 % 15,36 % 7,81 % Portefølje standardafvigelse 8,04 % 14,54 % 9,67 % 6,70 % 4,90 % Benchmark afkast, pct. p.a. 14,84 % -5,09 % 11,70 % 18,31 % 10,70 % Benchmark standardafvigelse 7,67 % 10,42 % 8,20 % 5,93 % 4,77 % Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen henvender sig til investorer, der typisk vil være fortrolig med at investere i såvel aktier som obligationer, og som har en mellemlang investeringshorisont Der må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvikling på afdelingens investeringer. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Mix Defensiv Afdelingen blev besluttet etableret på bestyrelsens møde den 14. januar Afdelingen har FT-nr , afd. 21 og SE-nr Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK

21 Investeringspolitik og -mål Afdelingen investerer i aktier, obligationer og afdelinger i UCITS. Afdelingen investerer i aktier og depotbeviser (fx ADR's og GDR's), der er optaget til handel på regulerede markeder eller andre markeder, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendte og offentlige. Markederne skal være: beliggende i lande, der er medlemmer af den Europæiske Union, eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller godkendt af Finanstilsynet, eller fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at markederne lever op til en nærmere standard, jf. vejledning herom fra Finanstilsynet. De således godkendte markeder fremgår af tillæg til vedtægterne. Ændringer af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. vejledning fra Finanstilsynet. Afdelingen kan også investere i obligationer, der er udstedt i et land, som er medlem af den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde og optaget til handel på et reguleret marked eller andre markeder, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendte og offentlige, i et af medlemslandene eller i et land, der grænser op til Europa. Obligationerne skal være udstedt i danske kroner eller euro. Afdelingen kan maksimalt investere 25 % af formuen i erhvervsobligationer og kan ikke investere i konvertible obligationer. Afdelingen kan investere op til 100 % af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan desuden indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende lav. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 2. Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, rente- og obligationsmarkedsrisiko, kreditrisiko, modpartsrisiko, valutarisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 'Risikoforhold og risikofaktorer'. 21

22 Benchmark Afdelingens benchmark er sammensat af 7,5 % MSCI World inkl. udbytte, målt i danske kroner, og 92,5 % Nordea Government Constant Maturity 3 year. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalenderårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): Portefølje afkast, pct. p.a * 2.58 % Portefølje standardafvigelse ** - Benchmark afkast, pct. p.a. 5,91 % 5,64 % 2,48 % 0,85 % 3,53 % Benchmark standardafvigelse 2,17 % 2,66 % 1,69 % 2,31 % 0,79 % * Afkastet for 2014 er siden afdelingens start 27. februar 2014 og kan derfor ikke sammenlignes med afkastet for benchmark der er for hele ** Der er ikke beregnet standardafvigelse for 2014, da beregning for en periode på mindre end 12 måneder, vil medføre for stor usikkerhed. Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Afdelingen henvender sig til offentligheden. Afdelingen henvender sig til den forsigtige investor, som ønsker at investere hovedparten af sine midler i obligationer og en mindre del af sine midler i aktier. Afdelingen henvender sig til investorer med en kort investeringshorisont eller til investorer, hvor investeringen har stor betydning for investors samlede økonomi. Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker et stabilt afkast, hvor der i kortere perioder kan forekomme en negativ kursudvikling. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for to år. Generelt Risikoforhold og risikofaktorer Investering i andele i foreningens afdelinger indebærer en risiko for tab på samme måde som ved enhver anden investering. Værdien af andele i en afdeling kan svinge med tiden og kan således på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. Investor skal derfor være opmærksom på, at investering i foreningsandele ikke kan sammenlignes med indskud på en bankbog, og at værdien ikke er garanteret. De enkelte afdelinger er fordelt på risikoklasser. Risikoklassen angiver den typiske sammenhæng mellem risikoen og muligheden for afkast ved at investere i afdelingen, og den er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi i de seneste fem år og/eller repræsentative data. Foreningen søger at fastholde risikoprofilen for de enkelte afdelinger gennem en passende spredning af afdelingens investeringer indenfor de rammer, som lovgivningen og foreningens vedtægter sætter. 22

23 Vær opmærksom på, at en afdelings risikoklasse kan ændre sig med tiden, og at de historiske data, der ligger bag den nuværende placering i en risikoklasse, ikke nødvendigvis giver et billede af den fremtidige risikoprofil. I skemaet nedenunder er den enkelte afdelings risikoklasse markeret på en skala fra 1 til 7. Risikoklasse 1 betyder små kursudsving og dermed lav risiko, og er typisk kombineret med lavere afkast. Risikoklasse 7 betyder store kursudsving og dermed høj risiko, typisk kombineret med mulighed for højere afkast. Afdeling Risikoklasse skala 1-7 Korte Obligationer 2 Lange Obligationer 2 Nordiske aktier 6 Europæiske Aktier 6 Globale Aktier 5 Mix 4 Mix Offensiv 5 Mix Defensiv 2 De aktuelle risikoklasser kan altid ses under de enkelte afdelingers 'Central investorinformation' på foreningens hjemmeside. Risikofaktorer De forskellige afdelinger har forskellige investeringsområder og kan derfor være påvirket af forskellige risikofaktorer. En række af disse mulige risikofaktorer er listet op nedenunder. Vær opmærksom på, at listen kun er eksempler, og at andre forhold kan spille ind på værdien af investeringen. Vær også opmærksom på, at forskellige dele af de finansielle markeder kan reagere forskelligt på disse forhold. Se hvilke af nævnte risikofaktorer, der er særligt relevante for den enkelte afdeling, under beskrivelsen af disse. Aktiemarkedsrisiko Kursudviklingen på aktiemarkederne kan til tider svinge voldsomt, og kursværdien på aktier kan falde meget og hurtigt. Aktiemarkederne kan blive udsat for særlige politiske eller reguleringsmæssige forhold, som kan påvirke værdien af en afdelings aktieinvesteringer. Desuden vil markedsmæssige, sektormæssige, nationale, regionale eller generelle økonomiske forhold kunne påvirke værdien af en afdelings investering både positivt og negativt. Gearingsrisiko Hvis en afdeling bruger gearing, vil udsvingene i afdelingens afkast sammenlignet med afkastet på markedet blive forstærket i både positiv og negativ retning. Gearing kan medføre, at afdelingen kan få tab, der er større end den indskudte kapital i afdelingen. Der kan derfor være risiko for, at afdelingen kan gå konkurs, og at investor taber hele sin investering i afdelingen. 23

24 Geografisk risiko Investering i værdipapirer i et begrænset geografisk område eller ét enkelt land giver en særlig risiko. Fx kan de finansielle markeder i det pågældende område eller land blive udsat for særlige politiske eller reguleringsmæssige forhold, som kan påvirke værdien af en afdelings investering. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i det enkelte område eller land, fx valuta og renteniveau, påvirke investeringens værdi. Kreditrisiko Kreditrisiko knytter sig især til en afdelings investering i obligationer. En obligation indebærer en risiko for tab, hvis udstederen ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser i form af rente og afdrag på obligationsgælden. Likviditetsrisiko I særlige tilfælde kan lokale, nationale eller globale forhold betyde, at nogle værdipapirer og valutaer kan være svære at købe og/eller sælge. Det kan fx være, fordi der kun er udstedt få værdipapirer af den pågældende slags, så større køb eller salg kan presse markedsprisen på værdipapirer meget enten op eller ned. Det kan i sig selv påvirke værdien af afdelingens investeringer. Det kan i sjældne tilfælde betyde, at afdelingen må suspendere indløsning og salg af nye investeringsbeviser i en kortere eller længere periode. Modpartsrisiko Når en afdeling investerer i afledte finansielle instrumenter og depotbeviser, som fx ADR's og GDR's, eller foretager udlån af værdipapirer kan der være en risiko for, at modparten ikke overholder sine forpligtelser. Det kan betyde et tab for afdelingen. Rente- og obligationsmarkedsrisiko En afdeling, der investerer på obligationsmarkeder, vil være udsat for risiko ved svingende renteniveau. Renteniveauet bliver påvirket af både nationale og internationale makroøkonomiske forhold, som fx konjunkturer, finans- og pengepolitik og inflationsforventninger. Når renteniveauet stiger, betyder det kursfald på obligationer, så værdien af en afdelings investeringer falder. Renterisikoen kan beskrives ved begrebet varighed, som bl.a. er et udtryk for kursrisikoen på de obligationer, afdelingen investerer i. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis renten ændrer sig. Risiko ved investeringsstil En afdeling, der er afgrænset til at investere i en særlig del af aktie- eller obligationsmarkedet, har en risiko for, at efterspørgslen på de finansielle markeder i perioder flytter væk fra denne særlige del af markedet. I disse perioder kan værdien af afdelingens investeringer falde eller give et lavere afkast end markedet. Risiko på kontantindestående En afdeling kan have en større eller mindre del af sin formue som kontantindestående eller aftaleindskud i et pengeinstitut, bl.a. i foreningens depotselskab. Det giver afdelingen en risiko for tab, hvis pengeinstituttet går konkurs. Risiko ved kreditspænd/rentespænd Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. eller erhverve statsobligationer. Kreditspænd/rentespænd udtrykker renteforskellen mellem sikre statsobligationer og andre obligationstyper, der er udstedt i samme valuta og med samme løbetid. Kreditspændet viser den præmie i form af ekstra rente, som investor får, for at 24

25 påtage sig en ekstra kreditrisiko ved investeringer i de andre mindre sikre obligationer. I perioder med uro på de finansielle markeder kan rentespændene udvide sig hurtigt og meget, og det kan give kurstab på en afdelings investeringer. Sektorrisiko En afdeling, der investerer i en enkelt sektor, har en risiko for, at generelle økonomiske forhold eller særlige markedsmæssige forhold i branchen vil kunne påvirke værdien af afdelingens investeringer. Udstederspecifik risiko Et enkelt værdipapir vil kunne svinge mere i værdi end det samlede marked og vil dermed kunne give et afkast, der er meget forskelligt fra markedets. Værdien af det enkelte værdipapir vil bl.a. afhænge af indtjeningen hos udstederen, fx selskabet bag en aktie eller en virksomhedsobligation, som igen kan være påvirket af lovgivningsmæssige, konkurrencemæssige og likviditetsmæssige forhold. Hvis en afdeling investerer en stor procentdel af sin formue i ét enkelt værdipapir, bliver den mere følsom overfor udviklingen hos denne udsteder, og værdien af afdelingen kan variere meget. Hvis udsteder går konkurs, kan afdelingen få et tab. Udtræksrisiko Hvis en afdeling investerer i konverterbare realkreditobligationer, kan der være en risiko for ekstraordinære indfrielser. Det kan give tab for afdelingen, hvis de indfriede obligationer har en kursværdi over 100, og indfrielsen ikke var ventet i markedet. Valutarisiko Investeringer i udenlandske værdipapirer giver en risiko ved omveksling fra udenlandske valutaer til danske kroner, fordi valutakurserne kan svinge. Disse udsving kan påvirke værdien af investeringerne i en afdeling, der investerer i udenlandske værdipapirer i både positiv eller negativ retning. En afdeling, som investerer i danske værdipapirer har fx ingen direkte valutarisiko, mens en afdeling som investerer i europæiske værdipapirer har begrænset valutarisiko. En afdeling, som systematisk kurssikrer mod danske kroner, har en meget begrænset valutarisiko. Det vil være beskrevet under den enkelte afdelings investeringsområde, om den laver en sådan kurssikring. Begrænsning af risiko For aktieafdelingerne søges risikoen for negative afkast i samarbejde med investeringsrådgiver begrænset ved en grundig analyse af de virksomheder, der investeres i. Analysen omfatter en vurdering af: Indtjeningsmulighederne for de konkrete aktiviteter. Konkurrencesituationen og distributionsforhold. Virksomhedens forudsætninger for at realisere indtjeningspotentialet. Virksomhedens forventede indtjening på de konkrete aktiviteter samt en vurdering af virksomhedens fair værdi og aktiens prisfastsættelse i relation hertil. For obligationsafdelingerne søges risikoen for negative afkast begrænset i samarbejde med investeringsrådgiver ved en grundig analyse af de underliggende økonomier, som den pågældende valuta er tilknyttet. 25

26 Analysen omfatter herudover en vurdering af: Forventet horisontafkast på enkeltaktivniveau. Porteføljens samlede robusthed ved alternative rente- og valutaudviklinger. Udbud og tegning Andelene registreres i VP Securities A/S i stk. á 100 kr. eller multipla heraf. Andelene udbydes i løbende emission uden fastsat højeste beløb til dagskurs. Der gælder ikke noget maksimum for emissionen. Tegningssted Alm. Brand Bank A/S Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Midtermolen 7 c/o BI Management A/S 2100 København Ø Sundkrogsgade 7 Tlf.: København Ø Tlf Tegningsordrer kan endvidere afgives gennem alle øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Betaling for tegning Betaling for foreningsandele i løbende emission afregnes efter gældende standard samtidig med registrering af andelene på konti i VP Securities A/S. Emission og tegningskurs Bestyrelsen er berettiget til løbende at foretage emission af foreningens andele. Tegningskursen (emissionsprisen) fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i medfør af 4, stk. 1 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS, jf. 73, stk. 3, i lov om investeringsforeninger m.v. Kursen fastsættes ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele (afdelingens indre værdi). Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Såfremt foreningens bestyrelse har besluttet at udstede andele uden ret til udbytte i en udbyttebetalende obligationsafdeling, fastsættes emissionsprisen fra primo januar indtil den ordinære generalforsamling dog ved at dividere afdelingens formue, efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte, med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Såfremt foreningens bestyrelse har besluttet at udstede andele uden ret til udbytte i en udbyttebetalende aktieafdeling, fastsættes emissionsprisen fra medio januar indtil den ordinære generalforsamling dog ved at dividere afdelingens formue, efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til ud- 26

27 bytte, med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Omkostningerne for foreningen vil ved store emissioner være lavere end svarende til de i det nedenfor angivne satser. Ved store emissioner forbeholder foreningen sig derfor ret til i det konkrete tilfælde at reducere emissionstillægget. Emissionstillægget kan dog ikke være lavere end omkostningerne ved køb af finansielle instrumenter, medmindre emissionen sker i forbindelse med apportindskud af værdipapirer i afdelingen. Emissionsomkostninger De med emissionen forbundne omkostninger udgør maksimalt nedenstående procentsats af afdelingens indre værdi med følgende fordeling: Afdeling Vederlag til de finansielle formidlere herunder tegnings-, salgsog garantiprovision Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af afdelingens værdipapirer Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af afdelingens værdipapirer Markedsføringsudgifter, herunder udgifter til annoncering, brochurer og prospekttrykning Udgifter til offentlige myndigheder I alt, maksimalt * Korte Obligationer 0,50 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,00 % 0,65 % Lange Obligationer 1,00 % 0,05 % 0,10 % 0,05 % 0,00 % 1,20 % Nordiske Aktier 1,00 % 0,20 % 0,00 % 0,05 % 0,00 % 1,25 % Europæiske Aktier 1,00 % 0,40 % 0,00 % 0,05 % 0,00 % 1,45 % Globale Aktier 1,00 % 0,40 % 0,00 % 0,05 % 0,00 % 1,45 % Mix 1,00 % 0,20 % 0,00 % 0,05 % 0,00 % 1,25 % Mix Offensiv 1,00 % 0,20 % 0,00 % 0,05 % 0,00 % 1,25 % Mix Defensiv 1,00 % 0,05 % 0,10 % 0,05 % 0,00 % 1,20 % * Emissionssatserne er opgjort inden kursafrunding. Bemærk også afsnittet vedrørende 'Ekstraordinær forhøjelse af maksimale emissions- og indløsningsomkostninger'. Indløsning m.v. Ingen investor har pligt til at lade sine andele indløse helt eller delvist. Foreningen er til enhver tid forpligtet til at indløse investorernes foreningsandele. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i medfør af 4, stk. 2 i Bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS, jf. 74, stk. 7, i lov om investeringsforeninger m.v. Indløsningsprisen udregnes i henhold hertil på grundlag af en opgørelse svarende til opgørelsen af emissionskursen, jf. ovenfor, foretaget på indløsningstidspunktet. Der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved salg af værdipapirer samt for nødvendige omkostninger ved indløsningen, skønsmæssigt maksimalt nedenstående procentsats af afdelingens indre værdi: 27

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 1/27 PROSPEKT Investeringsforeningen Stonehenge Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 2/27 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Prospekt. for. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Prospekt for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark ValueInvest Global ekskl. udbytte for 2014 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Alm. Brand

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING PENSION 9. DECEMBER 2014

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING PENSION 9. DECEMBER 2014 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING PENSION 9. DECEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Pension 3 Tegningsbetingelser for Afdeling Pension

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Alm. Brand Invest, Mix Alm. Brand Invest, Aktier 0-100 Offentliggjort den 19. juni 2009 2 Side 1. Foreningen

Læs mere

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...

Læs mere

Prospekt. Kapitalforeningen BankInvest

Prospekt. Kapitalforeningen BankInvest Prospekt for Kapitalforeningen BankInvest 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BankInvest CVR-nr. 30 70 76 56 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl.

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl. TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling ekskl. udbytte for 2006 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet Vi

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 26. juni 2013

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt StockRate Invest Afdeling Globale Aktier Udloddende Prospekt Ansvar for prospektet... 3 1. Investeringsforeningen StockRate Invest... 4 1.1. Navn og adresse... 4 1.2. Stiftelse... 4 1.3. Registreringsnumre...

Læs mere

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Alm. Brand Invest, Danske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest,

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK Nordamerika 4. december 2012 Ansvar

Læs mere

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

Tegningsprospekt. Investeringsforeningen Sparinvest

Tegningsprospekt. Investeringsforeningen Sparinvest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Sparinvest Fælles prospekt for 20 afdelinger, herunder for afdelingen Investment Grade Value Bonds Udb. All Countries, som har indledende tegningsperiode den 3.

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospektet er offentliggjort den 21. august 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Ansvar

Læs mere

Prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fælles prospekt for 35 afdelinger

Prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fælles prospekt for 35 afdelinger Prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Fælles prospekt for 35 afdelinger Indhold AFSNIT I FORENINGEN... 4 AFSNIT II AFDELINGERNE... 8 2.3 Obligationsafdelinger... 11 Risikofaktorer ved investering

Læs mere