Globalisering, videnssamfund og uddannelse i komparativ belysning (15 ECTS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globalisering, videnssamfund og uddannelse i komparativ belysning (15 ECTS)"

Transkript

1 , forår 2013 Globalisering, videnssamfund og uddannelse i komparativ belysning (15 ECTS) Globalization, Knowledge Societies, and Education in a Comparative Perspective Studieretning: kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Fagansvarlig(e): John Benedicto Krejsler Studiesekretær: Bettina Høgenhav, T: Mål & udbytte: Efter gennemført modul kan den studerende på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, systematisk, teoretisk og empirisk funderet grundlag: Viden: demonstrere indsigt i centrale problematikker vedrørende uddannelsespolitik, - systemer og -praksis set i komparativt perspektiv demonstrere kendskab til komparative undersøgelser af uddannelsesmæssige forhold, herunder deres metoder og resultater demonstrere indsigt i, hvorledes idealer, strategier og vilkår for videns-produktion og uddannelse hænger sammen med herskende forestillinger, diskurser og materielle vilkår Færdigheder: analysere, diskutere og vurdere hvilken betydning relationerne imellem stater, transnationale organisationer, marked, civilsamfund og komparativ forskning har for uddannelsespolitik, -systemer og praksis bl.a. set i lyset af globaliseringsprocesser analysere, diskutere og vurdere forskelle og ligheder i uddannelsespolitik, -systemer og -praksis på tværs af forskellige lande med reference til empiriske undersøgelser analysere, diskutere og vurdere uddannelsespolitikkens, -systemets og -praksis betydning for beskæftigelse, social ulighed og mobilitet, social integration eller medborgerskab med henvisning til empirisk forskning. vurdere og diskutere betydningen af teoretiske tilgange, forskningsmetoder og analysestrategier for analyse, forståelse og formidling af problemstillinger vedrørende uddannelsespolitik, -systemer og -praksis. fremlægge og diskutere egne problemstillinger og resultater i tilknytning til eksisterende empirisk og/eller teoretisk forskning. 1 af 25

2 Kompetencer: argumentere for og diskutere implikationer for praksis af teoretiske og empiriske undersøgelser af uddannelsespolitik, -systemer og -praksis på udvalgte områder i samarbejde med medstuderende Indhold og tilrettelæggelsesform: Undervisningen sætter fokus på en transnational vending i videnspolitikken, som ofte italesættes gennem termer som globalisering, vidensøkonomi, konkurrencestat m.m. Nationale uddannelsessystemer er således under voldsom transformation som følge af intensiveret samspil mellem transnationale, nationale og lokale aktører. For at kunne forstå disse transformationer, er det nødvendigt at få indsigt i, hvordan stat/overstatslige aktører, marked og civilsamfund samspiller i nye konstellationer. Her fungerer de trans- og supranationale aktører som OECD, EU, Bologna Processen, IEA, UNESCO, WTO m.m. ofte som de fora hvor de nye vilkår sættes for, hvad der tæller som kvalitet i uddannelse og forskning/vidensproduktion. Der er her tale om en globalisering i den forstand, at forskellige landes performance i uddannelse og forskning/vidensproduktion i stigende grad underkastes komparative undersøgelser og rankings, som siden anvendes internt i de enkelte nationer samt imellem dem til at afgøre, hvor man ligger i den internationale konkurrence på markedet for uddannelse og forskning/ vidensproduktion. Her kunne nævnes PISA, TIMMS, PIRLS, ranking af universiteter, kvalitetssikrings- og akkrediteringssamarbejder (ENQA, EQAR). Dette har fået afgørende betydning for nationer, som i stigende grad ser sig som og gøres sammenlignelige på et konkurrencepræget globalt marked for vidensøkonomier. Det sætter desuden nye rammer for diskussionen om social mobilitet, ulighed, klasser m.m. Undervisningen vil have sit fokus på, hvorledes særligt det danske uddannelsessystem indgår i og påvirkes af disse transformationer i grunduddannelse, voksenuddannelse og på universitetsområdet. Den danske udvikling sættes desuden i komparativt perspektiv i form af sammenligning med udviklingen i fx USA, Tyskland, Sverige, Italien og Grækenland m.m. Det komparative aspekt følges desuden gennem nye keywords som evidens, kvalitet og excellens samt de måder hvorpå disse er blevet institutionaliseret nationalt og globalt (What Works Clearinghouse, EPPI, Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, EVA, Campbell Collaboration m.m.). Disse udviklinger aktualiserer desuden grundlæggende videnskabsteoretiske/ epistemologiske problemstillinger. Overnævnte transformationer er således overvejende udtryk for en styrkelse af en neo-positivistisk syn på viden. Undervisningen vil redegøre for denne. Desuden vil undervisningen repræsentere forskellige kritiske perspektiver på denne udvikling, perspektiver som repræsenterer andre videnskabsteoretiske udgangspunkter (kritisk teori, poststrukturalistisk teori, system teori m.m.). Underviserne vil være eksplicitte omkring de teoretiske paradigmer som anvendes med henblik på at tilskynde den studerende til at reflektere, hvordan det 2 af 25

3 teoretiske blik, som en analyse kodes med, har stor betydning for, hvordan virkeligheden kan forklares og forstås. Undervisningen tilrettelægges som oplæg, øvelser, gruppediskussioner, studenterpræsentationer, vejledning m.m. Eksamen: Eksamen består af aflevering af en skriftlig opgave på normalsider ( anslag) ekskl. Litteraturliste og bilag. Opgaven bedømmes med ekstern censur i henhold til 7-trinsskalaen. At skrive opgaven i gruppe er mulig efter udvidede kriterier. Oversigt over undervisningsforløbets opbygning: Blok 1: INTRODUKTION TIL CENTRALE PROBLEMATIKKER Session 1: Dansk skole og læreruddannelse i lyset af transnational videnspolitik (John B. Krejsler) (overblik over betydningen af transnationale komparative undersøgelser for dansk uddannelsespolitik, med læreruddannelse og skole som eksempel) Session 2: Educational Accountability in the Global Knowledge Society (Pernille Krogh Fryd) (danske udviklinger set i amerikansk komparativt perspektiv) Session 3: Quantitative comparative education and reform making e.g. PISA (David Reimer) (introduktion til komparation og dets instrumentarium) Blok 2: EVIDENS & BOLOGNA Session 4: Doing What Works: Perspectives on Scientifically Based Research in Education (Pernille Krogh Fryd) Session 5: Bologna processen: Konsekvenser i Tyskland perspektiveret i relation til Danmark (Dirk Michel-Schertges) Session 6: Evidens-begrebet: dets genealogi og kampen om det professionelle skøn (John Benedicto Krejsler) Blok 3: UDDANNELSESSOCIOLOGISKE PROBLEMATIKKER Session 7: Social mobilitet i vidensøkonomier (Dirk Michel-Schertges) Session 8: Social mobility, educational inequality and disadvantage in a comparative perspective (David Reimer) Blok 4: IEA ICCS SOM BLIK PÅ KOMPARATIVE UNDERSØGELSER OG VIDENSPOLITIK Session 9 og 10: IEA undersøgelsernes teori og praksis eksemplificeret ved projektet ICCS (Jens Bruun & Jonas Lieberkind) 3 af 25

4 Tilrettelæggelse af arbejdet med eksamensopgaver: OU2 afslutter undervisningen i uge 17. Ugerne 18 til og med 20 står således til rådighed for OU1 og eksamensarbejdet her. OU2 tager siden over med et intensivt forløb med undervisnings-, gruppevejledningog vejledning, som er rettet mod at støtte de studerendes arbejde med siders OU2-afhandling fra midt uge 21 frem til og med uge 23, hvor opgaven skal afleveres 7. juni af 25

5 Session 1 Uge 6: Dato og klokkeslæt: torsdag d. 7.2 kl. 11: Titel: Dansk skole og læreruddannelse i lyset af transnational videnspolitik Underviser: John B. Krejsler Sted: [se oversigt på Blackboard] Mål: Bidrage til at den studerende: får indsigt i transnational policy-making og dens betydning for dansk uddannelsespolitik og praksis; kan analysere og vurdere vilkår for dansk skole og læreruddannelse på baggrund af indsigt i de komplicerede policy-kæder på tværs af transnationale og nationale aktører; kan perspektivere, hvilke betydninger ovennævnte udviklinger kan tænkes at få for skole og læreruddannelsestænkning og praksis. Temaer/indhold: Dansk læreruddannelse og skole har gennem de seneste årtier gennemgået en betydelig transformation. Dette indebærer øgede krav til forståelse af, hvordan videnspolitik i dag skabes i komplicerede og stadig mere forpligtende styringkæder, som strækker sig fra transnationale aktører, over national policy-making til kommunale og institutionelle aktører. Der præsenteres et overblik over, hvordan OECD (The Organization for Economic Cooperation and Development), EU, Bologna Processen og IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) påvirker policy, viden og praksisformer i relation til dansk skole og læreruddannelse. Disse transnationale aktører repræsenterer de mest centrale aktører, når det gælder indflydelse på, hvordan dansk uddannelsespolitik føres samt hvordan uddannelse i dag kan tænkes og organiseres. Gennem procedurer som eksempelvis den såkaldte Open Method of Coordination udvikles viden og sociale teknologier, der får stigende indflydelse på national uddannelsespolitik. De enkelte lande gøres sammenlignelige i form statistik, ranking, case studies, hvilket fører policy advice, peer pressure og standarder på tværs af lande med sig. I disse processer tænkes uddannelse og forskning ind som centrale elementer i nationale og regionale strategier for at kunne håndtere fremtiden, forstået som vækst, innovation, bæredygtighed og sammenhængskraft. Der tales om uddannelse som vejen til at sikre sig en førerposition i den hårde globale konkurrence blandt vidensøkonomier. Dette virker i høj grad tilbage på, hvorledes uddannelse og videnskabelse overhovedet kan tænkes, organiseres og praktiseres. Litteratur knyttet til undervisningen: Krejsler, J.B. (2013- under udgivelse). Jagten på den kompetente elev til det globale videnssamfund: Om transnationalt forankrede videnspolitikker og nye forestillinger om 5 af 25

6 lærerprofessionalitet og skoleudvikling. I: Unge, globalisering og politisk dannelse. Red. J.M. Bruun & J. Lieberkind. København/: Universitetsforlag. Hopmann, Stefan (2008). No Child, No School, No State Left Behind: schooling in the age of accountability. Journal of Curriculum Studies. 40/ Krejsler, J.B., Olsson, U., & Petersson, K. (2010). Transnational bio-politics: The Bologna Process and national education policy. Paper presented at Governmentaliy Seminar: University of Madison-Wisconsin (USA), April 14 18, Rasmussen, J. (2006). Læreruddannelsen i Danmark - aktuelle reformer. In: Læreruddannelsen i Norden. K. Skagen (red.). København: Unge Pædagoger Hopmann, S. (2006) Læreruddannelsen i Norden - et internationalt perspektiv. In: Læreruddannelsen i Norden. K. Skagen (red.). København: Unge Pædagoger Forberedelse til undervisningen: 1. Nævn 3 eksempler på hvordan henholdsvis OECDs PISA-undersøgelser og Bologna processen påvirker national uddannelsespolitik. 2. Giv eksempler på, hvordan dit professionsfelt, dets uddannelse og praksis påvirkes af transnational policy? 6 af 25

7 Session 2 Uge 7: Dato og klokkeslæt: torsdag d kl. 11:15-15:15 Titel: Educational Accountability in the Global Knowledge Society Underviser: Pernille Krogh Fryd Sted: [se oversigt på Blackboard] Mål: Knowledge about accountability policy with focus on implementation and monitoring of selected accountability-systems (national test, free school choice and self-managing teams) in USA and DK. Knowledge about how a selected system theoretical approach to comparative implementation studies, can produce insight in how professions construct their professional self-understanding and pedagogical practice under changing political and organizational framework, and competences to carry out a research design which produce research based and context specific professional knowledge. Knowledge about selected research based teacher competences and their positive impact on pupils performing and learning outcome. Temaer/indhold: This session will provide an overview of the development of the accountabilitystrategy, which has been concerned with improving the quality of public education by requiring states to establish educational standards. The session will give an introduction to how accountability is strongly related to globalization and governance in the so-called complex and multipolar knowledge society. In continuation of this analytical lens on the topic educational accountability there will be given an introduction to similarities and differences concerning the development of the accountability-strategy in Denmark and USA. It will be illustrated that the idea of socalled outcome-based accountability is based on a causal linear logic, both when it comes to the relation between education and learning processes, and when it comes to the implementation of the new school reforms on different levels in the educational system. Furthermore it will be shown how NPM-strategies are imbedded in this outcome-based accountability approach and how the tendency for government to move from controlling processes to controlling performance is increasingly seen as possible only if different levels in the implementation-chain can be hold responsible and accountable for the pupil s performance. In this area of implementation, it is possible to identify accountability on five different levels: 1) the national level/the government; 2) the municipal level/the local authorities; 3) Organizations (principals, teachers and students and 5) environment: parent, families. 7 af 25

8 In the last part of the session it will be shown how policy-makers and researchers faces a number of challenging and technical questions concerning design and implementation of new approaches to measuring accountability, which have more positive consequences than negative. According to the implementation of national standards and test, a new approach to improving the design of accountability-systems will be introduced: graded/differentiated standards. Finally with reference to John Hattie s metanalyses, Danish Clearinghouse study of teacher competences and Pernille Fryd s research (Team & Test) it will be discussed how complexity and the orientation towards outcome-based accountability, is enraged with the question of professionalization of principals and teachers qualifications and competences. Forberedelse til undervisningen: 1) Accountability systems differ in large part by the way they respond to four central questions: Who is to be hold accountable? To whom are they accountable? For what are they accountable? With what consequences? Try to answer these questions according to three central levels in the implementation chain: the political level; the organizational level and on the level of interaction. 2) Denmark and USA has different ways to monitor accountability-systems. Try to identify different problematics and challenges related to high-stakes and low-stakes accountability-systems. 3) Try to identify problematics and challenges related to the so called indicator fixation problem 4) Try to identify theoretical and methodological problematics and challenges related to the casual linear idea behind accountability policy-process. Questions to consider for the group-discussion and individual supervision: 1) Comparative theme and problem formulation for the up-coming task; 2) Relevant empirical data; 3) Theory and Methodology Litteratur knyttet til undervisningen: Berliner, D. D. and S. L. Nichols (2008). Changing American School for the Worse: Some Side Effects of High Stakes Testing. Forstering Changing Institutions, Environments, and People: A Festschrift in Honer of Gavrial Salomon D. C. Berliner and H. Kupermintz. New York, Routheledge. Porter, A. C., R. L. Linn, et al. (2005). "The Effects of State Decision About NCLB Adequate Yearly Progress Targets." Educational Measurement: Issues and Practice 24(4): pp af 25

9 Rasmussen, J. (2008). Accountabilitypolitik. Global Uddannelse - Lokalt Demokrati. K. Jensen and N. R. Jensen. København, Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag. lll: Rasmussen, J. (2010). Undervisningsdifferentiering i enhedsskolen. Undervisningsdifferentiering - Status og fremblik. N. Egelund. Frederikshavn, Dafolo. Rasmussen, J. (2012). Innovation og kreativitet i en kompetencemålstyret skole. Kvan, 92, Baggrundslitteratur tilknyttet undervisningen: Christiansen, J. P. (Ed.). (2008). Hvad ved vi om god undervisning. Frederikshavn: Dafolo. Fryd, P. K. (2009). TEAM & TEST - en systemteoretisk og komparativ interviewundersøgelse af implementeringen af accountability-reformpolitik i grundskolen i Danmark og USA. Pædagogisk Sociologisk Institut. København, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Universitet. Ph.d. Hattie, J. (2009). Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London, New York: Routledge. Nordenbo, S. E., Larsen, M. S., Tiftikci, N., Wendt, E. R., & Østergaard, S. (2008). Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole. Et systematisk review udført for kunnskabsdepartementet, Oslo, København: Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Universitet. Rasmussen, J. (2004). Undervisning i det refleksivt moderne. Politik, profession, pædagogik, DEL 1. København, Hans Reitzels Forlag Rasmussen, J., S. Kruse, et al. (2007). Viden om uddannelse. Uddannelsesforskning, pædagogik og pædagogisk praksis. København, Hans Reitzels Forlag. 9 af 25

10 Session 3 Uge 8: Dato og klokkeslæt: torsdag d kl. 11:15-15:15 Titel: Introduction to comparative methods in sociological and educational research Underviser: David Reimer Sted: [se oversigt på Blackboard] Aim: The aim of this session is to get to know and discuss comparative methodology. Crosscountry comparative social science research can be conducted in very different ways. In so called small N studies researchers carefully choose which countries they want to compare (for example Denmark, South Korea and Canada) and the description of the history and context of these countries typically receives much attention. In large N (sometimes also called macro comparative ) studies researchers try to compare as many countries as possible. In these studies there is focus on factors (variables) that differ between countries. Typical research questions are for example: Does the average pay for teachers in a country have effects on student learning? or Does the adult literacy rate in a country have an effect on population health? We first discuss the advantages and disadvantages associated with conducting large N vs. small N studies. Then we critically discuss some applied examples of the two different research approaches. Please bring your computer to class! Readings (to be prepared for class): Caramani, D. (2009): Introduction to the Comparative Method: Sage. P Goldthorpe, J. H Current Issues in Comparative Macrosociology. In On Sociology. Numbers, Narratives, and the Integration of Research and Theory, Oxford: Oxford University Press. Lynn, P., Japec, L. and Lyberg, L. (2005). What s so special about Crossnational Surveys? Zuma- Nachrichten Spezial 12, 7-20 Recommended further readings: Winther-Jensen, T. (2004). Komparativ pædagogik. Akademisk forlag. Ragin, C. C. (2006). How to Lure Analytic Social Science Out of the Doldrums: Some Lessons from Comparative Research. International Sociology 21, Egelund, N. (ed.) (2009). Northern Light on PISA 2009 focus on Reading. Copenhagen: Nordic Council of Ministers. (http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/ ) Preparation for classs: Take a look at the figure presented by Caramani on page 9: Try to explain what you understand (or do not understand) about this figure? 10 af 25

11 1) Goldthorpe names three critical problems in comparative research: The small N problem, the Galton Problem and the Black Box Problem. What are these problems? 2) Lynn et al. discuss practical problems in conducting cross-national surveys. What do you think is most problematic feature of large-scale cross-country comparative surveys? 11 af 25

12 Session 4 Uge 9: Dato og klokkeslæt: torsdag d kl. 11:15-15:15 Titel: Adapting Best Practices to Improve Quality in Education Underviser: Pernille Krogh Fryd Sted: [se oversigt på Blackboard] Mål: Knowledge about different perspectives on what constitute a Clearinghouse (USA/DK), and competences to retrieve and handle different kind of research based knowledge. A system theoretical and comparative perspective on how different kind of knowledge forms responds differently but in a complementary way to new demands related to globalization, accountability, complexity. With focus on implementation of research based knowledge and the structural coupling between theory and practice. With and understanding of how different comparative research- and evaluation methods (nomothetic and ideographic; quantitative and qualitative) produce different kind of knowledge forms, competences to carry out a comparative problem formulation and research-based design. Temaer/indhold: The transformation towards a global and complex knowledge society had led many researchers, practitioners, and policy-makers to question how to improve the quality of educational practice and students learning outcome by using scientifically based research (SBR) in teacher education programs and in the educational practice carried out by teachers in the compulsory school. This session will give an introduction to how SBE can be seen as an important accountability-element in the NCLN-act. In extension there will be given a comparative introduction to what constitute the What Works Clearinghouse in USA and the Danish Clearinghouse for Educational Research. Afterwards it will be shown with reference to Jürgen Schriewer that comparative education, traditionally builds on a distinction between nomothetic and ideographic approaches to comparative studies, and that Niklas Luhmanns sociological system theory together with new methodological approaches (radical hermeneutic) have found their way into comparative education. In extension there will be given a system theoretical and comparative perspective on how different kind of knowledge forms responds differently to new demands related to globalization, accountability, complexity. The difference and the complementarity between the four categories of knowledge forms will be explained and illustrated with reference to a selected comparative study (Rasmussen and Bayer) which focuses on differences and similarities 12 af 25

13 of teaching content in teacher education programs in Canada, Denmark, Finland and Singapore. Forberedelse til undervisningen: 1) Consider how different types of comparative problem formulation involve different research design. 2) Consider how different methodologically approaches to comparative research and evaluation produce different kinds of knowledge-forms. 3) Try to identify and distinguish between the four types of knowledge forms, which are used in the comparative study of teaching content in teacher education programs in Canada, Denmark, Finland and Singapore; 4) Try to identify the theoretical and methodological framework behind the comparative research design and furthermore try to identify similarities and differences between teaching content in the teacher education programmes in the four countries. Questions to consider for the group-discussion and individual supervision: 1) Comparative theme and problem formulation for the up-coming task; 2) Relevant empirical data; 3) Theory and Methodology. Litteratur knyttet til undervisningen: Qvortrup, L. (2012). Læreruddannelsens lærebøger - den læringspsykologiske og den undervisningskommunikative position. Paidea. Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis.(3), pp Rasmussen, J., & Bayer, M. (2011). Comparative study of teaching content in teacher education programmes in Canada, Denmark, Finland and Singapore. In E. Eisenschmidt & E. Löfström (Eds.), Developing Quality cultures in teacher education: Expanding horizons in relation to quality assurance. (pp ). Tallin: OÜ Vali Press. Schriewer, J. (2009). Comparative Education Methodology in Transition:Towards the Study of Complexity? In J. Schriewer (Ed.), Discourse Formation in Comparative Education (pp. 3-52). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang. Rasmussen, J. (2004). Textual interpretation and complexity - radical hermeneutics. Nordic Educational Research, 24(3), pp af 25

14 Wiseman, A. W. (2010). The Uses of Evidence for Educational Policymaking: Global Contexts an International Trends. Review of Research in Education 34(1), Baggrundslitteratur knyttet til undervisningen: Fryd, P. K. (2009). TEAM & TEST - en systemteoretisk og komparativ interviewundersøgelse af implementeringen af accountability-reformpolitik i grundskolen i Danmark og USA. Pædagogisk Sociologisk Institut. København, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Universitet. Ph.d. Rasmussen, J., S. Kruse, et al. (2007). Viden om uddannelse. Uddannelsesforskning, pædagogik og pædagogisk praksis. København, Hans Reitzels Forlag. Rasmussen, J., M. Bayer, et al. (2010). Komparativt studium af indholdet i læreruddannelser i Canada, Danmark, Finland og Singapore. Rapport til regeringens rejsehold. København, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Universitet. Uddannelsesforskning, D. C. f. (2007). Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Konceptnotat juni 2007, Version 1,2. København, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Universitet. 14 af 25

15 Session 5 Uge 10: Dato og klokkeslæt: torsdag d. 7.3 kl. 11:15-15:15 Titel: Bologna processen: Konsekvenser i Tyskland perspektiveret i relation til Danmark Underviser: Dirk Michel-Schertges Sted: [se oversigt på Blackboard] Mål: The aim of the session is to identify and understand via analysis the current discussions on educational policy in Germany and Denmark focussing especially on the Bologna Process. Due to the changes on the education landscape in Europe the political economy of education will be discussed. Temaer/indhold: The session will outline a number of discussions on German and Danish educational policies (equality, justice, enhancement, etc.) and point to the ongoing Bologna Process. Obviously the traditions of schooling are different a compulsory school contra a divided one, just to mention one of the important differences. This is followed up by a glimpse at the Bologna Process which has met obstacles, e.g. different understandings of levels (Bachelor, Master and Ph.D.) as well national particularities like recognition of diplomas, etc. The Process is embedded in the vision of creating a Europe of knowledge in order to improve competition under global conditions. Litteratur knyttet til undervisningen: Hansen, E.J. (2003). Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv. Hans Reitzel: København. Jensen, K./Walker St. (2008). Education, Democracy and Discourse. London/New York: Continuum. Pedersen, Ove K. (2011). Konkurrencestaten. Hans Reitzel: København. Forberedelse til undervisningen: Adorno, Th. W./Becker, Hellmut (1983). Education for Autonomy, i: Telos, 56, s Jensen, K./Michel, D. (2010). Transforming of educational institutions after GATS : consequences in social relations as corporation, competition and state regulation, in: Journal for Critical Education Policy Studies No. 2 (8), s Thomsen, Jens Peter (2010). Klasse og kultur på danske universitetsuddannelser, i: Dansk Sociologi, Nr. 1/21, s Walkenhorst, Heiko (2005). Europeanisation of the German education system, i: German Politics, 14:4, s af 25

16 Session 6 Uge 11: Dato og klokkeslæt: torsdag d kl. 11:15-15:15 Titel: Evidens-begrebet: dets genealogi og kampen om det professionelle skøn Underviser: John Benedicto Krejsler Sted: [se oversigt på Blackboard] Mål: Bidrage til at den studerende: får indsigt i evidens-problematikken, dens komplicerede genealogi og de heraf følgende konsekvenser for tænkning og organisering af uddannelse; kan analysere og vurdere diskussioner om evidens og viden der virker på baggrund af indsigt i de evidens-bevægelsens baggrund, aktuelle vilkår for policy-making og videnspolitik; kan perspektivere, hvilke betydninger evidens-problematikken kan tænkes at få for uddannelse, forskning og videnspolitik. Temaer/indhold: Evidens er på vej ind i uddannelse med stor kraft på tværs af nationer og transnationale aktører som OECD, EU og IEA m.m. Den nuværende evidens-diskussion er inspireret meget af det medicinske evidensbegreb, af agendaen om at kunne dokumentere at man udvikler viden der virker, får mest mulig value for money og lignende. Denne udvikling synes at true mange professionsgrupper og deres særlige vidensformer. Eksempelvis opleves det af mange interessenter i uddannelsesverdenen som et problem, at diskussionen overvejende er igangsat oppefra og udefra og kun i begrænset omfang har lyttet til de, som beskæftiger sig med pædagogik og uddannelse. På den måde bliver evidens-diskussionen også en kamp om, hvordan vi skal definere, hvad der virker, og hvad som er væsentligt at lære og hvordan. Det bliver en såkaldt flydende betegner, som mange interessenter løbende kæmper om at definere indholdet af. Inden for medicin er evidensdiskursen i høj grad vokset op internt i professionen. Med inspiration herfra overføres den af toneangivende politiske og administrative interessenter til social velfærd og uddannelse som krav oppefra. Denne policy-drevne spredning af evidensdiskursen skyldes i høj grad, at statslig befolkningspolitik er blevet del af en såkaldt global vidensøkonomi. Forskningsmæssig viden og mulige interventioner, som politikere og administratorer skal prioritere begrænsede skatteressourcer ud fra, stiger eksplosivt. Derfor stiger efterspørgslen efter instrumenter, der gør det muligt at foretage valg om, hvad der virker. Og her tilbyder evidens-diskursen at kunne levere svaret. 16 af 25

17 På den baggrund præsenteres evidens-begrebet og dets genealogi. Desuden foreslås en skelnen mellem eksterne og interne evidensformer for at synliggøre den kulturkamp, som kampen om evidensen og kriterierne for hvad der virker også repræsenterer. Litteratur knyttet til undervisningen: Krejsler, John B. (2011, in print). What Works in education and social welfare?- A mapping of the evidence discourse and reflections upon consequences for professionals. Scandinavian Journal of Educational Research. Moos, L., Krejsler, J., Hjort, K., Laursen, P. F., & Braad, K. B. (2005). Evidens i uddannelse? København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag (pp. 1-34). (orienter dig på denne website). Forberedelse til undervisningen: 1. Overvej hvilke fordele og ulemper det kan have at anvende et evidens-begreb i pædagogik og uddannelse, der videnskabsteoretisk set har baggrund i et neopositivistisk paradigme fra medicinen (randomiserede kontrollerede eksperimentelle forsøg m.m.)? 2. Overvej hvad viden der virker vil sige i forhold til den professions-praksis du har baggrund i, eller i forhold til din aktuelle uddannelse?... Hvilke kriterier for evidens vil du på den baggrund forsøgsvis kunne formulere? 17 af 25

18 Session 7 Uge 12: Dato og klokkeslæt: torsdag d kl. 11:15-15:15 Titel: Social mobilitet i vidensøkonomier Underviser: Dirk Michel-Schertges Sted: [se oversigt på Blackboard] Mål: To understand education and social disadvantage over the life-course; To identify the relationship between social background and educational attainment in (Western) modern societies; To learn to theorize the inevitable relation between education, economy and social (in)equality. Temaer/indhold: The aim of the session is to understand social class/milieu and social mobility with respect to changes in the formation of societies. Therefore it is crucial to relate sociohistorical as well as economic understandings into account. On that background, current discussions on educational policy in Germany and USA concerning patterns of (re-)production will be discussed. Thus different theoretical approaches will be adopted to show different modes of analysis. Litteratur knyttet til undervisningen: Hansen, E.J. (1995). En generation blev voksen. Rapport 95:8, København: Socialforskningsinstituttet. Michel, D. (2008). Uddannelse som potentiel frigørelse: til dialektikken i dannelsesbegrebet hos Theodor W. Adrono og Heinz-Joachim Heydorn, i: Nørholm/Jensen/Rosendal Jensen: Studier a pædagogiks praksis. Pædagogisk sociologi bind IV. København: Dnmarks Pædagogiske Universitetsforlag, s Miethe, I. (2007). Bildung und Soziale Ungleichheit in der DDR. Möglichkeiten und Grenzen einer gegenprivilegierenden Bildungspolitik. Opladen & Farmington Hills: Barbara Budrich Munk, M.D. (2003). Social mobilitet: Social mobilitet I Danmark set i et internationalt perspektiv. Velfærdsfordeling Arbejdspapir 9, København: Socialforskningsinstituttet. Forberedelse til undervisningen: Breen, Richard/Jonsson, Jan O. (2005). Inequality of opportunity in comparative perspective: Recent research on educational attainment and social mobility, i: Annual Review of Sociology, 31, s Meier Jæger, Mads (2003). Mønsterbrudere og social arv in Danmark Perspektiver fra Socialfordkningsinstituttets Ungdomsforløbsundersøgelse, Arbejdspapir 7, s af 25

19 Munk, Martin D. (2003). Livschancer og social mobilitet forkskellige fødselsårganges vilkår, i: Dansk Sociologi, Nr. 4, s af 25

20 Session 8 Uge 15: Dato og klokkeslæt: torsdag d kl. 11:15-15:15 Titel: Educational inequality and disadvantage in a comparative perspective Underviser: David Reimer Sted: [se oversigt på Blackboard] Aim: In the first part of the session we learn about the general mechanisms that generate and reproduce educational inequality (according to social background) in educational attainment. Subsequently we focus on how country differences in the extent of educational inequality and social mobility can be explained. We pay most attention to attributes of educational systems as well as features of modern welfare states that can contribute to different levels of educational mobility (or immobility) across countries and across different time periods. In the last part of the session we will address gender differences in educational attainment. Women have surpassed men in the level of educational attainment is most industrialized countries but men and women continue to choose very different fields of study that lead to more or less favourable labour market rewards. Again we focus on structural differences between countries and how they generate different levels gender segregation in fields of study. Core Readings (to be prepared for class): Erikson, R., and J. O. Jonsson. (1996). Explaining Class Inequality in Education: The Swedish Test Case. In Can Education Be Equalized? The Swedish Case in Comparative Perspective, ed. R. Erikson, and J. O. Jonsson, Boulder: Westview Press. Breen, R., R. Luijkx, W. Müller, and R. Pollak Non-Persistent Inequality in Educational Attainment: Evidence from Eight European Countries. American Journal of Sociology 114, no. 5: Charles, M. & Bradley, K Indulging our Gendered Selves? Sex Segregation by Field of Study in 44 Countries, American Journal of Sociology, 114 no. 4: Recommended further readings: Hanushek, E. A., & Wößmann, L. (2006). Does Early Tracking Affect Educational Inequality and Performance? Differences-in-Differences Evidence across Countries. Economic Journal, 116(115), C63 C76. Jæger, M. M. (2007). Educational Mobility across three Generations: The Changing Impact of Parental Social Class, Economic, Cultural and Social Capital. European Societies 9, no. 4: Heath, A. F., C. Rothon, and E. Kilpi The Second Generation in Western Europe: Education, Unemployment, and Occupational Attainment Annual Review of Sociology 34, af 25

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser?

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? 1. Supra-national level agencies agreements regulations 2. National level policy 3. Institutional level implementation Lejf Moos, 2 Gustav E. Karlsen,

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Nye vilkår for politik, uddannelse og børnehave:

Nye vilkår for politik, uddannelse og børnehave: Oplæg: KAMPEN OM DAGINSTITUTIONEN Nye vilkår for politik, uddannelse og børnehave: Transnationale agenturer som blik til at forstå skole- og dagtilbuds-policy Den transnationale vending efter 2. Verdenskrig

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Fremtidens lærer Hvad gør de i udlandet? Hvad gør vi i Danmark?

Fremtidens lærer Hvad gør de i udlandet? Hvad gør vi i Danmark? Fremtidens lærer Hvad gør de i udlandet? Hvad gør vi i Danmark? LP-konference, 11. oktober 2010, Lars Qvortrup, DPU, Aarhus Universitet 2 Disposition Baggrund Uddannelseschokket i Danmark Fra symbolsk

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Børne- og Undervisningsudvalget 205-6 (Omtryk - 27-09-206 - Bilag tilføjet) BUU Alm.del Bilag 274 Offentligt AARHUS De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Kristine Kousholt DPU, Aarhus

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Den danske gymnasielov 2005

Den danske gymnasielov 2005 Den danske gymnasielov 2005 Stk. 5: Uddannelsen og skolekulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folke-styre. Undervisningen

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Visible Learning: Hvad ved man om hvilke faktorer der påvirker elever og studerendes læring mest?

Visible Learning: Hvad ved man om hvilke faktorer der påvirker elever og studerendes læring mest? 104 LITTERATUR Visible Learning: Hvad ved man om hvilke faktorer der påvirker elever og studerendes læring mest? Birgitte Lund Nielsen, VIAUC & Center for Scienceuddannelse, CSE, Aarhus Universitet Anmeldelse

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

EU s politiske processer på EUD området. Søren Nielsen. Forsker-Praktiker Netværket. 19 September 2012

EU s politiske processer på EUD området. Søren Nielsen. Forsker-Praktiker Netværket. 19 September 2012 EU s politiske processer på EUD området Søren Nielsen Forsker-Praktiker Netværket 19 September 2012 Struktur for oplæg Konteksten EU den politiske proces EU policy rammerne Education and training 2020

Læs mere

Ingen fag og styrket faglighed? Bayer, M. & Møller Pedersen, P. 1 dec. 2014 I : Vera : tidsskrift for pædagoger. 69, s. 36-40 5 s.

Ingen fag og styrket faglighed? Bayer, M. & Møller Pedersen, P. 1 dec. 2014 I : Vera : tidsskrift for pædagoger. 69, s. 36-40 5 s. Lektor Institut for Mennesker og Teknologi Postaddresse: Universitetsvej 1 30E.1 DK-4000 Roskilde Danmark E-mail: mb@ruc.dk Telefon: 4674-2584 Mobil: 2916-6985 Web: http://www.ruc.dk/~mb Publikationer

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018 Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter / (ret til ændringer forbeholdes) Kandidatuddannelsen / Master programme Revideret den 10 december Mundtlig eksamen / oral exam Sem.nr Titel Dato synopsisaflevering/

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

University of Copenhagen. Hvem læser på velfærdsprofessionsuddannelserne? Thomsen, Jens Peter; Dencker, Siri; Mørch Pedersen, Thomas

University of Copenhagen. Hvem læser på velfærdsprofessionsuddannelserne? Thomsen, Jens Peter; Dencker, Siri; Mørch Pedersen, Thomas university of copenhagen University of Copenhagen Hvem læser på velfærdsprofessionsuddannelserne? Thomsen, Jens Peter; Dencker, Siri; Mørch Pedersen, Thomas Published in: Dansk Sociologi Publication date:

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

The story of Friluftsfrämjandet a non-profit Outdoor association, educate group leaders 1892 Urbanisation Physical activities as healthcare, a ski organization 1900 Railway expansion Healthier children

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Erfaringer fra et demonstrationsskoleforsøg med perspektiver til læreruddannelse. Matematikkens dag, 3. marts 2017, Charlotte Krog Skott

Erfaringer fra et demonstrationsskoleforsøg med perspektiver til læreruddannelse. Matematikkens dag, 3. marts 2017, Charlotte Krog Skott Erfaringer fra et demonstrationsskoleforsøg med perspektiver til læreruddannelse Matematikkens dag, 3. marts 2017, Charlotte Krog Skott Disposition Motivering af forløbet Unge og medier Design af Unge

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Nye vilkår for politik, uddannelse og børnehave:

Nye vilkår for politik, uddannelse og børnehave: Nye vilkår for politik, uddannelse og børnehave: Transnationale agenturer som blik til at forstå skole og dagtilbuds policy Den transnationale vending efter 2. Verdenskrig Koblingen mellem økonomisk vækst

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Business in Society Strategy Reinterpretation

Business in Society Strategy Reinterpretation B3-011 Pkt. 3 Bilag 3.1 Strategy Reinterpretation June 011 Strategy Roadmap Milestones 17/6 /9 Board meeting Board seminar Phase 1: Tki Taking stock Phase : Strategy t reinterpretation t ti Phase 3: Strategy

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Modul 3: Komparativ pædagogik og globalisering

Modul 3: Komparativ pædagogik og globalisering 1 Broadfoot, Patricia; Schweisfurth, Michele; Crossley, Michael: "Introduction: changing educational contexts, issues and identities" 1 Kilde: Changing Educational Contexts, Issues and Identities: 40 Years

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Overview of education statistics in Denmark

Overview of education statistics in Denmark Overview of education statistics in Denmark Christian Vittrup Peter Bohnstedt Anan Hansen Education Statistics Statistics Denmark A simple model Basic information on the students Who Where What When Okt.

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere