Globalisering, videnssamfund og uddannelse i komparativ belysning (15 ECTS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globalisering, videnssamfund og uddannelse i komparativ belysning (15 ECTS)"

Transkript

1 , forår 2013 Globalisering, videnssamfund og uddannelse i komparativ belysning (15 ECTS) Globalization, Knowledge Societies, and Education in a Comparative Perspective Studieretning: kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Fagansvarlig(e): John Benedicto Krejsler Studiesekretær: Bettina Høgenhav, T: Mål & udbytte: Efter gennemført modul kan den studerende på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, systematisk, teoretisk og empirisk funderet grundlag: Viden: demonstrere indsigt i centrale problematikker vedrørende uddannelsespolitik, - systemer og -praksis set i komparativt perspektiv demonstrere kendskab til komparative undersøgelser af uddannelsesmæssige forhold, herunder deres metoder og resultater demonstrere indsigt i, hvorledes idealer, strategier og vilkår for videns-produktion og uddannelse hænger sammen med herskende forestillinger, diskurser og materielle vilkår Færdigheder: analysere, diskutere og vurdere hvilken betydning relationerne imellem stater, transnationale organisationer, marked, civilsamfund og komparativ forskning har for uddannelsespolitik, -systemer og praksis bl.a. set i lyset af globaliseringsprocesser analysere, diskutere og vurdere forskelle og ligheder i uddannelsespolitik, -systemer og -praksis på tværs af forskellige lande med reference til empiriske undersøgelser analysere, diskutere og vurdere uddannelsespolitikkens, -systemets og -praksis betydning for beskæftigelse, social ulighed og mobilitet, social integration eller medborgerskab med henvisning til empirisk forskning. vurdere og diskutere betydningen af teoretiske tilgange, forskningsmetoder og analysestrategier for analyse, forståelse og formidling af problemstillinger vedrørende uddannelsespolitik, -systemer og -praksis. fremlægge og diskutere egne problemstillinger og resultater i tilknytning til eksisterende empirisk og/eller teoretisk forskning. 1 af 25

2 Kompetencer: argumentere for og diskutere implikationer for praksis af teoretiske og empiriske undersøgelser af uddannelsespolitik, -systemer og -praksis på udvalgte områder i samarbejde med medstuderende Indhold og tilrettelæggelsesform: Undervisningen sætter fokus på en transnational vending i videnspolitikken, som ofte italesættes gennem termer som globalisering, vidensøkonomi, konkurrencestat m.m. Nationale uddannelsessystemer er således under voldsom transformation som følge af intensiveret samspil mellem transnationale, nationale og lokale aktører. For at kunne forstå disse transformationer, er det nødvendigt at få indsigt i, hvordan stat/overstatslige aktører, marked og civilsamfund samspiller i nye konstellationer. Her fungerer de trans- og supranationale aktører som OECD, EU, Bologna Processen, IEA, UNESCO, WTO m.m. ofte som de fora hvor de nye vilkår sættes for, hvad der tæller som kvalitet i uddannelse og forskning/vidensproduktion. Der er her tale om en globalisering i den forstand, at forskellige landes performance i uddannelse og forskning/vidensproduktion i stigende grad underkastes komparative undersøgelser og rankings, som siden anvendes internt i de enkelte nationer samt imellem dem til at afgøre, hvor man ligger i den internationale konkurrence på markedet for uddannelse og forskning/ vidensproduktion. Her kunne nævnes PISA, TIMMS, PIRLS, ranking af universiteter, kvalitetssikrings- og akkrediteringssamarbejder (ENQA, EQAR). Dette har fået afgørende betydning for nationer, som i stigende grad ser sig som og gøres sammenlignelige på et konkurrencepræget globalt marked for vidensøkonomier. Det sætter desuden nye rammer for diskussionen om social mobilitet, ulighed, klasser m.m. Undervisningen vil have sit fokus på, hvorledes særligt det danske uddannelsessystem indgår i og påvirkes af disse transformationer i grunduddannelse, voksenuddannelse og på universitetsområdet. Den danske udvikling sættes desuden i komparativt perspektiv i form af sammenligning med udviklingen i fx USA, Tyskland, Sverige, Italien og Grækenland m.m. Det komparative aspekt følges desuden gennem nye keywords som evidens, kvalitet og excellens samt de måder hvorpå disse er blevet institutionaliseret nationalt og globalt (What Works Clearinghouse, EPPI, Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, EVA, Campbell Collaboration m.m.). Disse udviklinger aktualiserer desuden grundlæggende videnskabsteoretiske/ epistemologiske problemstillinger. Overnævnte transformationer er således overvejende udtryk for en styrkelse af en neo-positivistisk syn på viden. Undervisningen vil redegøre for denne. Desuden vil undervisningen repræsentere forskellige kritiske perspektiver på denne udvikling, perspektiver som repræsenterer andre videnskabsteoretiske udgangspunkter (kritisk teori, poststrukturalistisk teori, system teori m.m.). Underviserne vil være eksplicitte omkring de teoretiske paradigmer som anvendes med henblik på at tilskynde den studerende til at reflektere, hvordan det 2 af 25

3 teoretiske blik, som en analyse kodes med, har stor betydning for, hvordan virkeligheden kan forklares og forstås. Undervisningen tilrettelægges som oplæg, øvelser, gruppediskussioner, studenterpræsentationer, vejledning m.m. Eksamen: Eksamen består af aflevering af en skriftlig opgave på normalsider ( anslag) ekskl. Litteraturliste og bilag. Opgaven bedømmes med ekstern censur i henhold til 7-trinsskalaen. At skrive opgaven i gruppe er mulig efter udvidede kriterier. Oversigt over undervisningsforløbets opbygning: Blok 1: INTRODUKTION TIL CENTRALE PROBLEMATIKKER Session 1: Dansk skole og læreruddannelse i lyset af transnational videnspolitik (John B. Krejsler) (overblik over betydningen af transnationale komparative undersøgelser for dansk uddannelsespolitik, med læreruddannelse og skole som eksempel) Session 2: Educational Accountability in the Global Knowledge Society (Pernille Krogh Fryd) (danske udviklinger set i amerikansk komparativt perspektiv) Session 3: Quantitative comparative education and reform making e.g. PISA (David Reimer) (introduktion til komparation og dets instrumentarium) Blok 2: EVIDENS & BOLOGNA Session 4: Doing What Works: Perspectives on Scientifically Based Research in Education (Pernille Krogh Fryd) Session 5: Bologna processen: Konsekvenser i Tyskland perspektiveret i relation til Danmark (Dirk Michel-Schertges) Session 6: Evidens-begrebet: dets genealogi og kampen om det professionelle skøn (John Benedicto Krejsler) Blok 3: UDDANNELSESSOCIOLOGISKE PROBLEMATIKKER Session 7: Social mobilitet i vidensøkonomier (Dirk Michel-Schertges) Session 8: Social mobility, educational inequality and disadvantage in a comparative perspective (David Reimer) Blok 4: IEA ICCS SOM BLIK PÅ KOMPARATIVE UNDERSØGELSER OG VIDENSPOLITIK Session 9 og 10: IEA undersøgelsernes teori og praksis eksemplificeret ved projektet ICCS (Jens Bruun & Jonas Lieberkind) 3 af 25

4 Tilrettelæggelse af arbejdet med eksamensopgaver: OU2 afslutter undervisningen i uge 17. Ugerne 18 til og med 20 står således til rådighed for OU1 og eksamensarbejdet her. OU2 tager siden over med et intensivt forløb med undervisnings-, gruppevejledningog vejledning, som er rettet mod at støtte de studerendes arbejde med siders OU2-afhandling fra midt uge 21 frem til og med uge 23, hvor opgaven skal afleveres 7. juni af 25

5 Session 1 Uge 6: Dato og klokkeslæt: torsdag d. 7.2 kl. 11: Titel: Dansk skole og læreruddannelse i lyset af transnational videnspolitik Underviser: John B. Krejsler Sted: [se oversigt på Blackboard] Mål: Bidrage til at den studerende: får indsigt i transnational policy-making og dens betydning for dansk uddannelsespolitik og praksis; kan analysere og vurdere vilkår for dansk skole og læreruddannelse på baggrund af indsigt i de komplicerede policy-kæder på tværs af transnationale og nationale aktører; kan perspektivere, hvilke betydninger ovennævnte udviklinger kan tænkes at få for skole og læreruddannelsestænkning og praksis. Temaer/indhold: Dansk læreruddannelse og skole har gennem de seneste årtier gennemgået en betydelig transformation. Dette indebærer øgede krav til forståelse af, hvordan videnspolitik i dag skabes i komplicerede og stadig mere forpligtende styringkæder, som strækker sig fra transnationale aktører, over national policy-making til kommunale og institutionelle aktører. Der præsenteres et overblik over, hvordan OECD (The Organization for Economic Cooperation and Development), EU, Bologna Processen og IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) påvirker policy, viden og praksisformer i relation til dansk skole og læreruddannelse. Disse transnationale aktører repræsenterer de mest centrale aktører, når det gælder indflydelse på, hvordan dansk uddannelsespolitik føres samt hvordan uddannelse i dag kan tænkes og organiseres. Gennem procedurer som eksempelvis den såkaldte Open Method of Coordination udvikles viden og sociale teknologier, der får stigende indflydelse på national uddannelsespolitik. De enkelte lande gøres sammenlignelige i form statistik, ranking, case studies, hvilket fører policy advice, peer pressure og standarder på tværs af lande med sig. I disse processer tænkes uddannelse og forskning ind som centrale elementer i nationale og regionale strategier for at kunne håndtere fremtiden, forstået som vækst, innovation, bæredygtighed og sammenhængskraft. Der tales om uddannelse som vejen til at sikre sig en førerposition i den hårde globale konkurrence blandt vidensøkonomier. Dette virker i høj grad tilbage på, hvorledes uddannelse og videnskabelse overhovedet kan tænkes, organiseres og praktiseres. Litteratur knyttet til undervisningen: Krejsler, J.B. (2013- under udgivelse). Jagten på den kompetente elev til det globale videnssamfund: Om transnationalt forankrede videnspolitikker og nye forestillinger om 5 af 25

6 lærerprofessionalitet og skoleudvikling. I: Unge, globalisering og politisk dannelse. Red. J.M. Bruun & J. Lieberkind. København/: Universitetsforlag. Hopmann, Stefan (2008). No Child, No School, No State Left Behind: schooling in the age of accountability. Journal of Curriculum Studies. 40/ Krejsler, J.B., Olsson, U., & Petersson, K. (2010). Transnational bio-politics: The Bologna Process and national education policy. Paper presented at Governmentaliy Seminar: University of Madison-Wisconsin (USA), April 14 18, Rasmussen, J. (2006). Læreruddannelsen i Danmark - aktuelle reformer. In: Læreruddannelsen i Norden. K. Skagen (red.). København: Unge Pædagoger Hopmann, S. (2006) Læreruddannelsen i Norden - et internationalt perspektiv. In: Læreruddannelsen i Norden. K. Skagen (red.). København: Unge Pædagoger Forberedelse til undervisningen: 1. Nævn 3 eksempler på hvordan henholdsvis OECDs PISA-undersøgelser og Bologna processen påvirker national uddannelsespolitik. 2. Giv eksempler på, hvordan dit professionsfelt, dets uddannelse og praksis påvirkes af transnational policy? 6 af 25

7 Session 2 Uge 7: Dato og klokkeslæt: torsdag d kl. 11:15-15:15 Titel: Educational Accountability in the Global Knowledge Society Underviser: Pernille Krogh Fryd Sted: [se oversigt på Blackboard] Mål: Knowledge about accountability policy with focus on implementation and monitoring of selected accountability-systems (national test, free school choice and self-managing teams) in USA and DK. Knowledge about how a selected system theoretical approach to comparative implementation studies, can produce insight in how professions construct their professional self-understanding and pedagogical practice under changing political and organizational framework, and competences to carry out a research design which produce research based and context specific professional knowledge. Knowledge about selected research based teacher competences and their positive impact on pupils performing and learning outcome. Temaer/indhold: This session will provide an overview of the development of the accountabilitystrategy, which has been concerned with improving the quality of public education by requiring states to establish educational standards. The session will give an introduction to how accountability is strongly related to globalization and governance in the so-called complex and multipolar knowledge society. In continuation of this analytical lens on the topic educational accountability there will be given an introduction to similarities and differences concerning the development of the accountability-strategy in Denmark and USA. It will be illustrated that the idea of socalled outcome-based accountability is based on a causal linear logic, both when it comes to the relation between education and learning processes, and when it comes to the implementation of the new school reforms on different levels in the educational system. Furthermore it will be shown how NPM-strategies are imbedded in this outcome-based accountability approach and how the tendency for government to move from controlling processes to controlling performance is increasingly seen as possible only if different levels in the implementation-chain can be hold responsible and accountable for the pupil s performance. In this area of implementation, it is possible to identify accountability on five different levels: 1) the national level/the government; 2) the municipal level/the local authorities; 3) Organizations (principals, teachers and students and 5) environment: parent, families. 7 af 25

8 In the last part of the session it will be shown how policy-makers and researchers faces a number of challenging and technical questions concerning design and implementation of new approaches to measuring accountability, which have more positive consequences than negative. According to the implementation of national standards and test, a new approach to improving the design of accountability-systems will be introduced: graded/differentiated standards. Finally with reference to John Hattie s metanalyses, Danish Clearinghouse study of teacher competences and Pernille Fryd s research (Team & Test) it will be discussed how complexity and the orientation towards outcome-based accountability, is enraged with the question of professionalization of principals and teachers qualifications and competences. Forberedelse til undervisningen: 1) Accountability systems differ in large part by the way they respond to four central questions: Who is to be hold accountable? To whom are they accountable? For what are they accountable? With what consequences? Try to answer these questions according to three central levels in the implementation chain: the political level; the organizational level and on the level of interaction. 2) Denmark and USA has different ways to monitor accountability-systems. Try to identify different problematics and challenges related to high-stakes and low-stakes accountability-systems. 3) Try to identify problematics and challenges related to the so called indicator fixation problem 4) Try to identify theoretical and methodological problematics and challenges related to the casual linear idea behind accountability policy-process. Questions to consider for the group-discussion and individual supervision: 1) Comparative theme and problem formulation for the up-coming task; 2) Relevant empirical data; 3) Theory and Methodology Litteratur knyttet til undervisningen: Berliner, D. D. and S. L. Nichols (2008). Changing American School for the Worse: Some Side Effects of High Stakes Testing. Forstering Changing Institutions, Environments, and People: A Festschrift in Honer of Gavrial Salomon D. C. Berliner and H. Kupermintz. New York, Routheledge. Porter, A. C., R. L. Linn, et al. (2005). "The Effects of State Decision About NCLB Adequate Yearly Progress Targets." Educational Measurement: Issues and Practice 24(4): pp af 25

9 Rasmussen, J. (2008). Accountabilitypolitik. Global Uddannelse - Lokalt Demokrati. K. Jensen and N. R. Jensen. København, Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag. lll: Rasmussen, J. (2010). Undervisningsdifferentiering i enhedsskolen. Undervisningsdifferentiering - Status og fremblik. N. Egelund. Frederikshavn, Dafolo. Rasmussen, J. (2012). Innovation og kreativitet i en kompetencemålstyret skole. Kvan, 92, Baggrundslitteratur tilknyttet undervisningen: Christiansen, J. P. (Ed.). (2008). Hvad ved vi om god undervisning. Frederikshavn: Dafolo. Fryd, P. K. (2009). TEAM & TEST - en systemteoretisk og komparativ interviewundersøgelse af implementeringen af accountability-reformpolitik i grundskolen i Danmark og USA. Pædagogisk Sociologisk Institut. København, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Universitet. Ph.d. Hattie, J. (2009). Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London, New York: Routledge. Nordenbo, S. E., Larsen, M. S., Tiftikci, N., Wendt, E. R., & Østergaard, S. (2008). Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole. Et systematisk review udført for kunnskabsdepartementet, Oslo, København: Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Universitet. Rasmussen, J. (2004). Undervisning i det refleksivt moderne. Politik, profession, pædagogik, DEL 1. København, Hans Reitzels Forlag Rasmussen, J., S. Kruse, et al. (2007). Viden om uddannelse. Uddannelsesforskning, pædagogik og pædagogisk praksis. København, Hans Reitzels Forlag. 9 af 25

10 Session 3 Uge 8: Dato og klokkeslæt: torsdag d kl. 11:15-15:15 Titel: Introduction to comparative methods in sociological and educational research Underviser: David Reimer Sted: [se oversigt på Blackboard] Aim: The aim of this session is to get to know and discuss comparative methodology. Crosscountry comparative social science research can be conducted in very different ways. In so called small N studies researchers carefully choose which countries they want to compare (for example Denmark, South Korea and Canada) and the description of the history and context of these countries typically receives much attention. In large N (sometimes also called macro comparative ) studies researchers try to compare as many countries as possible. In these studies there is focus on factors (variables) that differ between countries. Typical research questions are for example: Does the average pay for teachers in a country have effects on student learning? or Does the adult literacy rate in a country have an effect on population health? We first discuss the advantages and disadvantages associated with conducting large N vs. small N studies. Then we critically discuss some applied examples of the two different research approaches. Please bring your computer to class! Readings (to be prepared for class): Caramani, D. (2009): Introduction to the Comparative Method: Sage. P Goldthorpe, J. H Current Issues in Comparative Macrosociology. In On Sociology. Numbers, Narratives, and the Integration of Research and Theory, Oxford: Oxford University Press. Lynn, P., Japec, L. and Lyberg, L. (2005). What s so special about Crossnational Surveys? Zuma- Nachrichten Spezial 12, 7-20 Recommended further readings: Winther-Jensen, T. (2004). Komparativ pædagogik. Akademisk forlag. Ragin, C. C. (2006). How to Lure Analytic Social Science Out of the Doldrums: Some Lessons from Comparative Research. International Sociology 21, Egelund, N. (ed.) (2009). Northern Light on PISA 2009 focus on Reading. Copenhagen: Nordic Council of Ministers. (http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/ ) Preparation for classs: Take a look at the figure presented by Caramani on page 9: Try to explain what you understand (or do not understand) about this figure? 10 af 25

11 1) Goldthorpe names three critical problems in comparative research: The small N problem, the Galton Problem and the Black Box Problem. What are these problems? 2) Lynn et al. discuss practical problems in conducting cross-national surveys. What do you think is most problematic feature of large-scale cross-country comparative surveys? 11 af 25

12 Session 4 Uge 9: Dato og klokkeslæt: torsdag d kl. 11:15-15:15 Titel: Adapting Best Practices to Improve Quality in Education Underviser: Pernille Krogh Fryd Sted: [se oversigt på Blackboard] Mål: Knowledge about different perspectives on what constitute a Clearinghouse (USA/DK), and competences to retrieve and handle different kind of research based knowledge. A system theoretical and comparative perspective on how different kind of knowledge forms responds differently but in a complementary way to new demands related to globalization, accountability, complexity. With focus on implementation of research based knowledge and the structural coupling between theory and practice. With and understanding of how different comparative research- and evaluation methods (nomothetic and ideographic; quantitative and qualitative) produce different kind of knowledge forms, competences to carry out a comparative problem formulation and research-based design. Temaer/indhold: The transformation towards a global and complex knowledge society had led many researchers, practitioners, and policy-makers to question how to improve the quality of educational practice and students learning outcome by using scientifically based research (SBR) in teacher education programs and in the educational practice carried out by teachers in the compulsory school. This session will give an introduction to how SBE can be seen as an important accountability-element in the NCLN-act. In extension there will be given a comparative introduction to what constitute the What Works Clearinghouse in USA and the Danish Clearinghouse for Educational Research. Afterwards it will be shown with reference to Jürgen Schriewer that comparative education, traditionally builds on a distinction between nomothetic and ideographic approaches to comparative studies, and that Niklas Luhmanns sociological system theory together with new methodological approaches (radical hermeneutic) have found their way into comparative education. In extension there will be given a system theoretical and comparative perspective on how different kind of knowledge forms responds differently to new demands related to globalization, accountability, complexity. The difference and the complementarity between the four categories of knowledge forms will be explained and illustrated with reference to a selected comparative study (Rasmussen and Bayer) which focuses on differences and similarities 12 af 25

13 of teaching content in teacher education programs in Canada, Denmark, Finland and Singapore. Forberedelse til undervisningen: 1) Consider how different types of comparative problem formulation involve different research design. 2) Consider how different methodologically approaches to comparative research and evaluation produce different kinds of knowledge-forms. 3) Try to identify and distinguish between the four types of knowledge forms, which are used in the comparative study of teaching content in teacher education programs in Canada, Denmark, Finland and Singapore; 4) Try to identify the theoretical and methodological framework behind the comparative research design and furthermore try to identify similarities and differences between teaching content in the teacher education programmes in the four countries. Questions to consider for the group-discussion and individual supervision: 1) Comparative theme and problem formulation for the up-coming task; 2) Relevant empirical data; 3) Theory and Methodology. Litteratur knyttet til undervisningen: Qvortrup, L. (2012). Læreruddannelsens lærebøger - den læringspsykologiske og den undervisningskommunikative position. Paidea. Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis.(3), pp Rasmussen, J., & Bayer, M. (2011). Comparative study of teaching content in teacher education programmes in Canada, Denmark, Finland and Singapore. In E. Eisenschmidt & E. Löfström (Eds.), Developing Quality cultures in teacher education: Expanding horizons in relation to quality assurance. (pp ). Tallin: OÜ Vali Press. Schriewer, J. (2009). Comparative Education Methodology in Transition:Towards the Study of Complexity? In J. Schriewer (Ed.), Discourse Formation in Comparative Education (pp. 3-52). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang. Rasmussen, J. (2004). Textual interpretation and complexity - radical hermeneutics. Nordic Educational Research, 24(3), pp af 25

14 Wiseman, A. W. (2010). The Uses of Evidence for Educational Policymaking: Global Contexts an International Trends. Review of Research in Education 34(1), Baggrundslitteratur knyttet til undervisningen: Fryd, P. K. (2009). TEAM & TEST - en systemteoretisk og komparativ interviewundersøgelse af implementeringen af accountability-reformpolitik i grundskolen i Danmark og USA. Pædagogisk Sociologisk Institut. København, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Universitet. Ph.d. Rasmussen, J., S. Kruse, et al. (2007). Viden om uddannelse. Uddannelsesforskning, pædagogik og pædagogisk praksis. København, Hans Reitzels Forlag. Rasmussen, J., M. Bayer, et al. (2010). Komparativt studium af indholdet i læreruddannelser i Canada, Danmark, Finland og Singapore. Rapport til regeringens rejsehold. København, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Universitet. Uddannelsesforskning, D. C. f. (2007). Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Konceptnotat juni 2007, Version 1,2. København, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Universitet. 14 af 25

15 Session 5 Uge 10: Dato og klokkeslæt: torsdag d. 7.3 kl. 11:15-15:15 Titel: Bologna processen: Konsekvenser i Tyskland perspektiveret i relation til Danmark Underviser: Dirk Michel-Schertges Sted: [se oversigt på Blackboard] Mål: The aim of the session is to identify and understand via analysis the current discussions on educational policy in Germany and Denmark focussing especially on the Bologna Process. Due to the changes on the education landscape in Europe the political economy of education will be discussed. Temaer/indhold: The session will outline a number of discussions on German and Danish educational policies (equality, justice, enhancement, etc.) and point to the ongoing Bologna Process. Obviously the traditions of schooling are different a compulsory school contra a divided one, just to mention one of the important differences. This is followed up by a glimpse at the Bologna Process which has met obstacles, e.g. different understandings of levels (Bachelor, Master and Ph.D.) as well national particularities like recognition of diplomas, etc. The Process is embedded in the vision of creating a Europe of knowledge in order to improve competition under global conditions. Litteratur knyttet til undervisningen: Hansen, E.J. (2003). Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv. Hans Reitzel: København. Jensen, K./Walker St. (2008). Education, Democracy and Discourse. London/New York: Continuum. Pedersen, Ove K. (2011). Konkurrencestaten. Hans Reitzel: København. Forberedelse til undervisningen: Adorno, Th. W./Becker, Hellmut (1983). Education for Autonomy, i: Telos, 56, s Jensen, K./Michel, D. (2010). Transforming of educational institutions after GATS : consequences in social relations as corporation, competition and state regulation, in: Journal for Critical Education Policy Studies No. 2 (8), s Thomsen, Jens Peter (2010). Klasse og kultur på danske universitetsuddannelser, i: Dansk Sociologi, Nr. 1/21, s Walkenhorst, Heiko (2005). Europeanisation of the German education system, i: German Politics, 14:4, s af 25

16 Session 6 Uge 11: Dato og klokkeslæt: torsdag d kl. 11:15-15:15 Titel: Evidens-begrebet: dets genealogi og kampen om det professionelle skøn Underviser: John Benedicto Krejsler Sted: [se oversigt på Blackboard] Mål: Bidrage til at den studerende: får indsigt i evidens-problematikken, dens komplicerede genealogi og de heraf følgende konsekvenser for tænkning og organisering af uddannelse; kan analysere og vurdere diskussioner om evidens og viden der virker på baggrund af indsigt i de evidens-bevægelsens baggrund, aktuelle vilkår for policy-making og videnspolitik; kan perspektivere, hvilke betydninger evidens-problematikken kan tænkes at få for uddannelse, forskning og videnspolitik. Temaer/indhold: Evidens er på vej ind i uddannelse med stor kraft på tværs af nationer og transnationale aktører som OECD, EU og IEA m.m. Den nuværende evidens-diskussion er inspireret meget af det medicinske evidensbegreb, af agendaen om at kunne dokumentere at man udvikler viden der virker, får mest mulig value for money og lignende. Denne udvikling synes at true mange professionsgrupper og deres særlige vidensformer. Eksempelvis opleves det af mange interessenter i uddannelsesverdenen som et problem, at diskussionen overvejende er igangsat oppefra og udefra og kun i begrænset omfang har lyttet til de, som beskæftiger sig med pædagogik og uddannelse. På den måde bliver evidens-diskussionen også en kamp om, hvordan vi skal definere, hvad der virker, og hvad som er væsentligt at lære og hvordan. Det bliver en såkaldt flydende betegner, som mange interessenter løbende kæmper om at definere indholdet af. Inden for medicin er evidensdiskursen i høj grad vokset op internt i professionen. Med inspiration herfra overføres den af toneangivende politiske og administrative interessenter til social velfærd og uddannelse som krav oppefra. Denne policy-drevne spredning af evidensdiskursen skyldes i høj grad, at statslig befolkningspolitik er blevet del af en såkaldt global vidensøkonomi. Forskningsmæssig viden og mulige interventioner, som politikere og administratorer skal prioritere begrænsede skatteressourcer ud fra, stiger eksplosivt. Derfor stiger efterspørgslen efter instrumenter, der gør det muligt at foretage valg om, hvad der virker. Og her tilbyder evidens-diskursen at kunne levere svaret. 16 af 25

17 På den baggrund præsenteres evidens-begrebet og dets genealogi. Desuden foreslås en skelnen mellem eksterne og interne evidensformer for at synliggøre den kulturkamp, som kampen om evidensen og kriterierne for hvad der virker også repræsenterer. Litteratur knyttet til undervisningen: Krejsler, John B. (2011, in print). What Works in education and social welfare?- A mapping of the evidence discourse and reflections upon consequences for professionals. Scandinavian Journal of Educational Research. Moos, L., Krejsler, J., Hjort, K., Laursen, P. F., & Braad, K. B. (2005). Evidens i uddannelse? København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag (pp. 1-34). (orienter dig på denne website). Forberedelse til undervisningen: 1. Overvej hvilke fordele og ulemper det kan have at anvende et evidens-begreb i pædagogik og uddannelse, der videnskabsteoretisk set har baggrund i et neopositivistisk paradigme fra medicinen (randomiserede kontrollerede eksperimentelle forsøg m.m.)? 2. Overvej hvad viden der virker vil sige i forhold til den professions-praksis du har baggrund i, eller i forhold til din aktuelle uddannelse?... Hvilke kriterier for evidens vil du på den baggrund forsøgsvis kunne formulere? 17 af 25

18 Session 7 Uge 12: Dato og klokkeslæt: torsdag d kl. 11:15-15:15 Titel: Social mobilitet i vidensøkonomier Underviser: Dirk Michel-Schertges Sted: [se oversigt på Blackboard] Mål: To understand education and social disadvantage over the life-course; To identify the relationship between social background and educational attainment in (Western) modern societies; To learn to theorize the inevitable relation between education, economy and social (in)equality. Temaer/indhold: The aim of the session is to understand social class/milieu and social mobility with respect to changes in the formation of societies. Therefore it is crucial to relate sociohistorical as well as economic understandings into account. On that background, current discussions on educational policy in Germany and USA concerning patterns of (re-)production will be discussed. Thus different theoretical approaches will be adopted to show different modes of analysis. Litteratur knyttet til undervisningen: Hansen, E.J. (1995). En generation blev voksen. Rapport 95:8, København: Socialforskningsinstituttet. Michel, D. (2008). Uddannelse som potentiel frigørelse: til dialektikken i dannelsesbegrebet hos Theodor W. Adrono og Heinz-Joachim Heydorn, i: Nørholm/Jensen/Rosendal Jensen: Studier a pædagogiks praksis. Pædagogisk sociologi bind IV. København: Dnmarks Pædagogiske Universitetsforlag, s Miethe, I. (2007). Bildung und Soziale Ungleichheit in der DDR. Möglichkeiten und Grenzen einer gegenprivilegierenden Bildungspolitik. Opladen & Farmington Hills: Barbara Budrich Munk, M.D. (2003). Social mobilitet: Social mobilitet I Danmark set i et internationalt perspektiv. Velfærdsfordeling Arbejdspapir 9, København: Socialforskningsinstituttet. Forberedelse til undervisningen: Breen, Richard/Jonsson, Jan O. (2005). Inequality of opportunity in comparative perspective: Recent research on educational attainment and social mobility, i: Annual Review of Sociology, 31, s Meier Jæger, Mads (2003). Mønsterbrudere og social arv in Danmark Perspektiver fra Socialfordkningsinstituttets Ungdomsforløbsundersøgelse, Arbejdspapir 7, s af 25

19 Munk, Martin D. (2003). Livschancer og social mobilitet forkskellige fødselsårganges vilkår, i: Dansk Sociologi, Nr. 4, s af 25

20 Session 8 Uge 15: Dato og klokkeslæt: torsdag d kl. 11:15-15:15 Titel: Educational inequality and disadvantage in a comparative perspective Underviser: David Reimer Sted: [se oversigt på Blackboard] Aim: In the first part of the session we learn about the general mechanisms that generate and reproduce educational inequality (according to social background) in educational attainment. Subsequently we focus on how country differences in the extent of educational inequality and social mobility can be explained. We pay most attention to attributes of educational systems as well as features of modern welfare states that can contribute to different levels of educational mobility (or immobility) across countries and across different time periods. In the last part of the session we will address gender differences in educational attainment. Women have surpassed men in the level of educational attainment is most industrialized countries but men and women continue to choose very different fields of study that lead to more or less favourable labour market rewards. Again we focus on structural differences between countries and how they generate different levels gender segregation in fields of study. Core Readings (to be prepared for class): Erikson, R., and J. O. Jonsson. (1996). Explaining Class Inequality in Education: The Swedish Test Case. In Can Education Be Equalized? The Swedish Case in Comparative Perspective, ed. R. Erikson, and J. O. Jonsson, Boulder: Westview Press. Breen, R., R. Luijkx, W. Müller, and R. Pollak Non-Persistent Inequality in Educational Attainment: Evidence from Eight European Countries. American Journal of Sociology 114, no. 5: Charles, M. & Bradley, K Indulging our Gendered Selves? Sex Segregation by Field of Study in 44 Countries, American Journal of Sociology, 114 no. 4: Recommended further readings: Hanushek, E. A., & Wößmann, L. (2006). Does Early Tracking Affect Educational Inequality and Performance? Differences-in-Differences Evidence across Countries. Economic Journal, 116(115), C63 C76. Jæger, M. M. (2007). Educational Mobility across three Generations: The Changing Impact of Parental Social Class, Economic, Cultural and Social Capital. European Societies 9, no. 4: Heath, A. F., C. Rothon, and E. Kilpi The Second Generation in Western Europe: Education, Unemployment, and Occupational Attainment Annual Review of Sociology 34, af 25

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen SPROGFORUM NO. 18 Interkulturel kompetence ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018346 Nr 18, 2000: Tema: Interkulturel kompetence Redaktionen for nr. 18: Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael

Læs mere

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

FORORD. God læselyst. Side 2

FORORD. God læselyst. Side 2 Side 1 FORORD Dette speciale er et resultat af en lang og lærerig proces, der har omfattet udvikling i praksis kombineret med teoretiske overvejelser. Specialet består af et produkt: www.elevcube.dk, der

Læs mere

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Sundhedsvidenskab HPRnews Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Evidensinformeret beslutningstagning Nyt fra Sundhedsfremmeforskning SDU Esbjerg 1 Forord Evidensinformeret

Læs mere

Who knows what? The Teaching of Knowledge and Knowers in a Fifth Grade Danish as a Second Language Classroom

Who knows what? The Teaching of Knowledge and Knowers in a Fifth Grade Danish as a Second Language Classroom Who knows what? The Teaching of Knowledge and Knowers in a Fifth Grade Danish as a Second Language Classroom Anna Vera Meidell Sigsgaard March, 2013 Who Knows What? The Teaching of Knowledge and Knowers

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

ABSTRAKT... 5 LEKTIER I DEN DANSKE FOLKESKOLE...12 KAP 1...12 KAP 2...16 SØGEHISTORIE...16 LEKTIER KORT HISTORISK VIEW (1958 2009)...22 KAP 3...

ABSTRAKT... 5 LEKTIER I DEN DANSKE FOLKESKOLE...12 KAP 1...12 KAP 2...16 SØGEHISTORIE...16 LEKTIER KORT HISTORISK VIEW (1958 2009)...22 KAP 3... ABSTRAKT... 5 ABSTRACT ENGLISH... 5 ABSTRAKT - DANSK... 9 LEKTIER I DEN DANSKE FOLKESKOLE...12 KAP 1...12 INDLEDNING... 12 EMNEBEGRUNDELSE... 13 PROBLEMSTILLINGER OG MÅL... 13 PROBLEMFORMULERING... 14

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

FRA PROJEKT TIL PUBLIKATION

FRA PROJEKT TIL PUBLIKATION FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKULTUR FRA PROJEKT TIL PUBLIKATION FORORD af Lotte Rienecker Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton & Thora Grothe Thomsen Forsknings- og udviklingskultur fra projekt til publikation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

Indikatorer for Bæredygtig Transport

Indikatorer for Bæredygtig Transport Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indikatorer for Bæredygtig Transport oplæg til indhold og strategi Faglig rapport fra DMU, nr. 405 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indikatorer

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Forord... vi Resuméer Resumé (dansk)... viii Abstract (engelsk)... xiii Bilagsfortegnelse... xviii

Forord... vi Resuméer Resumé (dansk)... viii Abstract (engelsk)... xiii Bilagsfortegnelse... xviii Indhold Forord... vi Resuméer Resumé (dansk)... viii Abstract (engelsk)... xiii Bilagsfortegnelse... xviii Kapitel 1) Tekstbaseret læring i naturfag... 1 1.1 Naturfag på tekst... 1 1.2 Forskningsspørgsmål...

Læs mere

Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal. Presentation April 23 th 2008. Per Krull. krull@asb.dk

Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal. Presentation April 23 th 2008. Per Krull. krull@asb.dk Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal Presentation April 23 th 2008 Per Krull krull@asb.dk Department of Management Strategy Lab Aarhus School of Business University of Aarhus. 0 TABLE

Læs mere

Improving University Science Teaching and Learning

Improving University Science Teaching and Learning Principopsætning på publikationer University of Copenhagen Vandret variant med logo til højre This is number 2 in the second volume in a series of publications of educational development projects made

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

Forandringsprocesser i netværk af sociale naturfaglige praksisser

Forandringsprocesser i netværk af sociale naturfaglige praksisser Forandringsprocesser i netværk af sociale naturfaglige praksisser En socio-kulturel-politisk analyse af natur/teknik-læreres professionelle udvikling i uddannelsesreformer Martin Krabbe Sillasen Institut

Læs mere

Hvilke offentlige ledere er der brug for når velfærdstænkningen flytter sig - Er diplomuddannelsens lederprofil svaret?

Hvilke offentlige ledere er der brug for når velfærdstænkningen flytter sig - Er diplomuddannelsens lederprofil svaret? Hvilke offentlige ledere er der brug for når velfærdstænkningen flytter sig - Er diplomuddannelsens lederprofil svaret? Elvi Weinreich Vejledere: Professor Preben Melander Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Læs mere

Improving University Science Teaching and Learning

Improving University Science Teaching and Learning U N I VERSITET publikationer This is numbers 1-2 in the fourth volume in a series of publications of educational development projects made by participants in the teacher development course for assistant

Læs mere

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Debathæfte Opgør med halvdannelsens folkeskole SOPHIA På bagkant af reformerne På forkant med konsekvenserne DEBATHÆFTE Copyright: SOPHIA tænketank

Læs mere

ILISIMATUSARFIK LEKTIONSKATALOG FORÅRSSEMESTER 2015 SAMF F-2015

ILISIMATUSARFIK LEKTIONSKATALOG FORÅRSSEMESTER 2015 SAMF F-2015 Version enligt 06.01.2015 ILISIMATUSARFIK Inuiaqatigiilerinermut Immikkoortortaq Afdeling for Samfundsvidenskab LEKTIONSKATALOG FORÅRSSEMESTER 2015 SAMF F-2015 1 Inuiaqatigiilerinermut Immikkoortortaq

Læs mere

UNG I GRØNLAND UDDANNELSESDRØMME Hvordan opleves det at være ung, og uddannelsessøgende fra et udkantsområde i Grønland, set i forhold til det

UNG I GRØNLAND UDDANNELSESDRØMME Hvordan opleves det at være ung, og uddannelsessøgende fra et udkantsområde i Grønland, set i forhold til det UNG I GRØNLAND UDDANNELSESDRØMME Hvordan opleves det at være ung, og uddannelsessøgende fra et udkantsområde i Grønland, set i forhold til det moderne Grønland? 1 2 UNG I GRØNLAND UDDANNELSESDRØMME Hvordan

Læs mere

UNECE Strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling.

UNECE Strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 329 Offentligt UNECE Strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling. Vedtaget ved høj-niveau mødet i Vilnius mellem uddannelsesog miljøministre, 23.

Læs mere

Social læring og fælles praksis

Social læring og fælles praksis copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Social læring og fælles praksis Social læring og fælles praksis Et mixed method studie, der belyser

Læs mere

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET 0. INTRODUKTION TIL SEMINARET Seminarets formål Med seminarets drøftelser håber vi at opnå: 1. Et overblik over det politisk landskabs/de politiske rammebetingelsers udvikling, herunder hvilke handlemuligheder

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere