Globalisering, videnssamfund og uddannelse i komparativ belysning (15 ECTS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globalisering, videnssamfund og uddannelse i komparativ belysning (15 ECTS)"

Transkript

1 , forår 2013 Globalisering, videnssamfund og uddannelse i komparativ belysning (15 ECTS) Globalization, Knowledge Societies, and Education in a Comparative Perspective Studieretning: kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Fagansvarlig(e): John Benedicto Krejsler Studiesekretær: Bettina Høgenhav, T: Mål & udbytte: Efter gennemført modul kan den studerende på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, systematisk, teoretisk og empirisk funderet grundlag: Viden: demonstrere indsigt i centrale problematikker vedrørende uddannelsespolitik, - systemer og -praksis set i komparativt perspektiv demonstrere kendskab til komparative undersøgelser af uddannelsesmæssige forhold, herunder deres metoder og resultater demonstrere indsigt i, hvorledes idealer, strategier og vilkår for videns-produktion og uddannelse hænger sammen med herskende forestillinger, diskurser og materielle vilkår Færdigheder: analysere, diskutere og vurdere hvilken betydning relationerne imellem stater, transnationale organisationer, marked, civilsamfund og komparativ forskning har for uddannelsespolitik, -systemer og praksis bl.a. set i lyset af globaliseringsprocesser analysere, diskutere og vurdere forskelle og ligheder i uddannelsespolitik, -systemer og -praksis på tværs af forskellige lande med reference til empiriske undersøgelser analysere, diskutere og vurdere uddannelsespolitikkens, -systemets og -praksis betydning for beskæftigelse, social ulighed og mobilitet, social integration eller medborgerskab med henvisning til empirisk forskning. vurdere og diskutere betydningen af teoretiske tilgange, forskningsmetoder og analysestrategier for analyse, forståelse og formidling af problemstillinger vedrørende uddannelsespolitik, -systemer og -praksis. fremlægge og diskutere egne problemstillinger og resultater i tilknytning til eksisterende empirisk og/eller teoretisk forskning. 1 af 25

2 Kompetencer: argumentere for og diskutere implikationer for praksis af teoretiske og empiriske undersøgelser af uddannelsespolitik, -systemer og -praksis på udvalgte områder i samarbejde med medstuderende Indhold og tilrettelæggelsesform: Undervisningen sætter fokus på en transnational vending i videnspolitikken, som ofte italesættes gennem termer som globalisering, vidensøkonomi, konkurrencestat m.m. Nationale uddannelsessystemer er således under voldsom transformation som følge af intensiveret samspil mellem transnationale, nationale og lokale aktører. For at kunne forstå disse transformationer, er det nødvendigt at få indsigt i, hvordan stat/overstatslige aktører, marked og civilsamfund samspiller i nye konstellationer. Her fungerer de trans- og supranationale aktører som OECD, EU, Bologna Processen, IEA, UNESCO, WTO m.m. ofte som de fora hvor de nye vilkår sættes for, hvad der tæller som kvalitet i uddannelse og forskning/vidensproduktion. Der er her tale om en globalisering i den forstand, at forskellige landes performance i uddannelse og forskning/vidensproduktion i stigende grad underkastes komparative undersøgelser og rankings, som siden anvendes internt i de enkelte nationer samt imellem dem til at afgøre, hvor man ligger i den internationale konkurrence på markedet for uddannelse og forskning/ vidensproduktion. Her kunne nævnes PISA, TIMMS, PIRLS, ranking af universiteter, kvalitetssikrings- og akkrediteringssamarbejder (ENQA, EQAR). Dette har fået afgørende betydning for nationer, som i stigende grad ser sig som og gøres sammenlignelige på et konkurrencepræget globalt marked for vidensøkonomier. Det sætter desuden nye rammer for diskussionen om social mobilitet, ulighed, klasser m.m. Undervisningen vil have sit fokus på, hvorledes særligt det danske uddannelsessystem indgår i og påvirkes af disse transformationer i grunduddannelse, voksenuddannelse og på universitetsområdet. Den danske udvikling sættes desuden i komparativt perspektiv i form af sammenligning med udviklingen i fx USA, Tyskland, Sverige, Italien og Grækenland m.m. Det komparative aspekt følges desuden gennem nye keywords som evidens, kvalitet og excellens samt de måder hvorpå disse er blevet institutionaliseret nationalt og globalt (What Works Clearinghouse, EPPI, Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, EVA, Campbell Collaboration m.m.). Disse udviklinger aktualiserer desuden grundlæggende videnskabsteoretiske/ epistemologiske problemstillinger. Overnævnte transformationer er således overvejende udtryk for en styrkelse af en neo-positivistisk syn på viden. Undervisningen vil redegøre for denne. Desuden vil undervisningen repræsentere forskellige kritiske perspektiver på denne udvikling, perspektiver som repræsenterer andre videnskabsteoretiske udgangspunkter (kritisk teori, poststrukturalistisk teori, system teori m.m.). Underviserne vil være eksplicitte omkring de teoretiske paradigmer som anvendes med henblik på at tilskynde den studerende til at reflektere, hvordan det 2 af 25

3 teoretiske blik, som en analyse kodes med, har stor betydning for, hvordan virkeligheden kan forklares og forstås. Undervisningen tilrettelægges som oplæg, øvelser, gruppediskussioner, studenterpræsentationer, vejledning m.m. Eksamen: Eksamen består af aflevering af en skriftlig opgave på normalsider ( anslag) ekskl. Litteraturliste og bilag. Opgaven bedømmes med ekstern censur i henhold til 7-trinsskalaen. At skrive opgaven i gruppe er mulig efter udvidede kriterier. Oversigt over undervisningsforløbets opbygning: Blok 1: INTRODUKTION TIL CENTRALE PROBLEMATIKKER Session 1: Dansk skole og læreruddannelse i lyset af transnational videnspolitik (John B. Krejsler) (overblik over betydningen af transnationale komparative undersøgelser for dansk uddannelsespolitik, med læreruddannelse og skole som eksempel) Session 2: Educational Accountability in the Global Knowledge Society (Pernille Krogh Fryd) (danske udviklinger set i amerikansk komparativt perspektiv) Session 3: Quantitative comparative education and reform making e.g. PISA (David Reimer) (introduktion til komparation og dets instrumentarium) Blok 2: EVIDENS & BOLOGNA Session 4: Doing What Works: Perspectives on Scientifically Based Research in Education (Pernille Krogh Fryd) Session 5: Bologna processen: Konsekvenser i Tyskland perspektiveret i relation til Danmark (Dirk Michel-Schertges) Session 6: Evidens-begrebet: dets genealogi og kampen om det professionelle skøn (John Benedicto Krejsler) Blok 3: UDDANNELSESSOCIOLOGISKE PROBLEMATIKKER Session 7: Social mobilitet i vidensøkonomier (Dirk Michel-Schertges) Session 8: Social mobility, educational inequality and disadvantage in a comparative perspective (David Reimer) Blok 4: IEA ICCS SOM BLIK PÅ KOMPARATIVE UNDERSØGELSER OG VIDENSPOLITIK Session 9 og 10: IEA undersøgelsernes teori og praksis eksemplificeret ved projektet ICCS (Jens Bruun & Jonas Lieberkind) 3 af 25

4 Tilrettelæggelse af arbejdet med eksamensopgaver: OU2 afslutter undervisningen i uge 17. Ugerne 18 til og med 20 står således til rådighed for OU1 og eksamensarbejdet her. OU2 tager siden over med et intensivt forløb med undervisnings-, gruppevejledningog vejledning, som er rettet mod at støtte de studerendes arbejde med siders OU2-afhandling fra midt uge 21 frem til og med uge 23, hvor opgaven skal afleveres 7. juni af 25

5 Session 1 Uge 6: Dato og klokkeslæt: torsdag d. 7.2 kl. 11: Titel: Dansk skole og læreruddannelse i lyset af transnational videnspolitik Underviser: John B. Krejsler Sted: [se oversigt på Blackboard] Mål: Bidrage til at den studerende: får indsigt i transnational policy-making og dens betydning for dansk uddannelsespolitik og praksis; kan analysere og vurdere vilkår for dansk skole og læreruddannelse på baggrund af indsigt i de komplicerede policy-kæder på tværs af transnationale og nationale aktører; kan perspektivere, hvilke betydninger ovennævnte udviklinger kan tænkes at få for skole og læreruddannelsestænkning og praksis. Temaer/indhold: Dansk læreruddannelse og skole har gennem de seneste årtier gennemgået en betydelig transformation. Dette indebærer øgede krav til forståelse af, hvordan videnspolitik i dag skabes i komplicerede og stadig mere forpligtende styringkæder, som strækker sig fra transnationale aktører, over national policy-making til kommunale og institutionelle aktører. Der præsenteres et overblik over, hvordan OECD (The Organization for Economic Cooperation and Development), EU, Bologna Processen og IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) påvirker policy, viden og praksisformer i relation til dansk skole og læreruddannelse. Disse transnationale aktører repræsenterer de mest centrale aktører, når det gælder indflydelse på, hvordan dansk uddannelsespolitik føres samt hvordan uddannelse i dag kan tænkes og organiseres. Gennem procedurer som eksempelvis den såkaldte Open Method of Coordination udvikles viden og sociale teknologier, der får stigende indflydelse på national uddannelsespolitik. De enkelte lande gøres sammenlignelige i form statistik, ranking, case studies, hvilket fører policy advice, peer pressure og standarder på tværs af lande med sig. I disse processer tænkes uddannelse og forskning ind som centrale elementer i nationale og regionale strategier for at kunne håndtere fremtiden, forstået som vækst, innovation, bæredygtighed og sammenhængskraft. Der tales om uddannelse som vejen til at sikre sig en førerposition i den hårde globale konkurrence blandt vidensøkonomier. Dette virker i høj grad tilbage på, hvorledes uddannelse og videnskabelse overhovedet kan tænkes, organiseres og praktiseres. Litteratur knyttet til undervisningen: Krejsler, J.B. (2013- under udgivelse). Jagten på den kompetente elev til det globale videnssamfund: Om transnationalt forankrede videnspolitikker og nye forestillinger om 5 af 25

6 lærerprofessionalitet og skoleudvikling. I: Unge, globalisering og politisk dannelse. Red. J.M. Bruun & J. Lieberkind. København/: Universitetsforlag. Hopmann, Stefan (2008). No Child, No School, No State Left Behind: schooling in the age of accountability. Journal of Curriculum Studies. 40/ Krejsler, J.B., Olsson, U., & Petersson, K. (2010). Transnational bio-politics: The Bologna Process and national education policy. Paper presented at Governmentaliy Seminar: University of Madison-Wisconsin (USA), April 14 18, Rasmussen, J. (2006). Læreruddannelsen i Danmark - aktuelle reformer. In: Læreruddannelsen i Norden. K. Skagen (red.). København: Unge Pædagoger Hopmann, S. (2006) Læreruddannelsen i Norden - et internationalt perspektiv. In: Læreruddannelsen i Norden. K. Skagen (red.). København: Unge Pædagoger Forberedelse til undervisningen: 1. Nævn 3 eksempler på hvordan henholdsvis OECDs PISA-undersøgelser og Bologna processen påvirker national uddannelsespolitik. 2. Giv eksempler på, hvordan dit professionsfelt, dets uddannelse og praksis påvirkes af transnational policy? 6 af 25

7 Session 2 Uge 7: Dato og klokkeslæt: torsdag d kl. 11:15-15:15 Titel: Educational Accountability in the Global Knowledge Society Underviser: Pernille Krogh Fryd Sted: [se oversigt på Blackboard] Mål: Knowledge about accountability policy with focus on implementation and monitoring of selected accountability-systems (national test, free school choice and self-managing teams) in USA and DK. Knowledge about how a selected system theoretical approach to comparative implementation studies, can produce insight in how professions construct their professional self-understanding and pedagogical practice under changing political and organizational framework, and competences to carry out a research design which produce research based and context specific professional knowledge. Knowledge about selected research based teacher competences and their positive impact on pupils performing and learning outcome. Temaer/indhold: This session will provide an overview of the development of the accountabilitystrategy, which has been concerned with improving the quality of public education by requiring states to establish educational standards. The session will give an introduction to how accountability is strongly related to globalization and governance in the so-called complex and multipolar knowledge society. In continuation of this analytical lens on the topic educational accountability there will be given an introduction to similarities and differences concerning the development of the accountability-strategy in Denmark and USA. It will be illustrated that the idea of socalled outcome-based accountability is based on a causal linear logic, both when it comes to the relation between education and learning processes, and when it comes to the implementation of the new school reforms on different levels in the educational system. Furthermore it will be shown how NPM-strategies are imbedded in this outcome-based accountability approach and how the tendency for government to move from controlling processes to controlling performance is increasingly seen as possible only if different levels in the implementation-chain can be hold responsible and accountable for the pupil s performance. In this area of implementation, it is possible to identify accountability on five different levels: 1) the national level/the government; 2) the municipal level/the local authorities; 3) Organizations (principals, teachers and students and 5) environment: parent, families. 7 af 25

8 In the last part of the session it will be shown how policy-makers and researchers faces a number of challenging and technical questions concerning design and implementation of new approaches to measuring accountability, which have more positive consequences than negative. According to the implementation of national standards and test, a new approach to improving the design of accountability-systems will be introduced: graded/differentiated standards. Finally with reference to John Hattie s metanalyses, Danish Clearinghouse study of teacher competences and Pernille Fryd s research (Team & Test) it will be discussed how complexity and the orientation towards outcome-based accountability, is enraged with the question of professionalization of principals and teachers qualifications and competences. Forberedelse til undervisningen: 1) Accountability systems differ in large part by the way they respond to four central questions: Who is to be hold accountable? To whom are they accountable? For what are they accountable? With what consequences? Try to answer these questions according to three central levels in the implementation chain: the political level; the organizational level and on the level of interaction. 2) Denmark and USA has different ways to monitor accountability-systems. Try to identify different problematics and challenges related to high-stakes and low-stakes accountability-systems. 3) Try to identify problematics and challenges related to the so called indicator fixation problem 4) Try to identify theoretical and methodological problematics and challenges related to the casual linear idea behind accountability policy-process. Questions to consider for the group-discussion and individual supervision: 1) Comparative theme and problem formulation for the up-coming task; 2) Relevant empirical data; 3) Theory and Methodology Litteratur knyttet til undervisningen: Berliner, D. D. and S. L. Nichols (2008). Changing American School for the Worse: Some Side Effects of High Stakes Testing. Forstering Changing Institutions, Environments, and People: A Festschrift in Honer of Gavrial Salomon D. C. Berliner and H. Kupermintz. New York, Routheledge. Porter, A. C., R. L. Linn, et al. (2005). "The Effects of State Decision About NCLB Adequate Yearly Progress Targets." Educational Measurement: Issues and Practice 24(4): pp af 25

9 Rasmussen, J. (2008). Accountabilitypolitik. Global Uddannelse - Lokalt Demokrati. K. Jensen and N. R. Jensen. København, Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag. lll: Rasmussen, J. (2010). Undervisningsdifferentiering i enhedsskolen. Undervisningsdifferentiering - Status og fremblik. N. Egelund. Frederikshavn, Dafolo. Rasmussen, J. (2012). Innovation og kreativitet i en kompetencemålstyret skole. Kvan, 92, Baggrundslitteratur tilknyttet undervisningen: Christiansen, J. P. (Ed.). (2008). Hvad ved vi om god undervisning. Frederikshavn: Dafolo. Fryd, P. K. (2009). TEAM & TEST - en systemteoretisk og komparativ interviewundersøgelse af implementeringen af accountability-reformpolitik i grundskolen i Danmark og USA. Pædagogisk Sociologisk Institut. København, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Universitet. Ph.d. Hattie, J. (2009). Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London, New York: Routledge. Nordenbo, S. E., Larsen, M. S., Tiftikci, N., Wendt, E. R., & Østergaard, S. (2008). Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole. Et systematisk review udført for kunnskabsdepartementet, Oslo, København: Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Universitet. Rasmussen, J. (2004). Undervisning i det refleksivt moderne. Politik, profession, pædagogik, DEL 1. København, Hans Reitzels Forlag Rasmussen, J., S. Kruse, et al. (2007). Viden om uddannelse. Uddannelsesforskning, pædagogik og pædagogisk praksis. København, Hans Reitzels Forlag. 9 af 25

10 Session 3 Uge 8: Dato og klokkeslæt: torsdag d kl. 11:15-15:15 Titel: Introduction to comparative methods in sociological and educational research Underviser: David Reimer Sted: [se oversigt på Blackboard] Aim: The aim of this session is to get to know and discuss comparative methodology. Crosscountry comparative social science research can be conducted in very different ways. In so called small N studies researchers carefully choose which countries they want to compare (for example Denmark, South Korea and Canada) and the description of the history and context of these countries typically receives much attention. In large N (sometimes also called macro comparative ) studies researchers try to compare as many countries as possible. In these studies there is focus on factors (variables) that differ between countries. Typical research questions are for example: Does the average pay for teachers in a country have effects on student learning? or Does the adult literacy rate in a country have an effect on population health? We first discuss the advantages and disadvantages associated with conducting large N vs. small N studies. Then we critically discuss some applied examples of the two different research approaches. Please bring your computer to class! Readings (to be prepared for class): Caramani, D. (2009): Introduction to the Comparative Method: Sage. P Goldthorpe, J. H Current Issues in Comparative Macrosociology. In On Sociology. Numbers, Narratives, and the Integration of Research and Theory, Oxford: Oxford University Press. Lynn, P., Japec, L. and Lyberg, L. (2005). What s so special about Crossnational Surveys? Zuma- Nachrichten Spezial 12, 7-20 Recommended further readings: Winther-Jensen, T. (2004). Komparativ pædagogik. Akademisk forlag. Ragin, C. C. (2006). How to Lure Analytic Social Science Out of the Doldrums: Some Lessons from Comparative Research. International Sociology 21, Egelund, N. (ed.) (2009). Northern Light on PISA 2009 focus on Reading. Copenhagen: Nordic Council of Ministers. (http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/ ) Preparation for classs: Take a look at the figure presented by Caramani on page 9: Try to explain what you understand (or do not understand) about this figure? 10 af 25

11 1) Goldthorpe names three critical problems in comparative research: The small N problem, the Galton Problem and the Black Box Problem. What are these problems? 2) Lynn et al. discuss practical problems in conducting cross-national surveys. What do you think is most problematic feature of large-scale cross-country comparative surveys? 11 af 25

12 Session 4 Uge 9: Dato og klokkeslæt: torsdag d kl. 11:15-15:15 Titel: Adapting Best Practices to Improve Quality in Education Underviser: Pernille Krogh Fryd Sted: [se oversigt på Blackboard] Mål: Knowledge about different perspectives on what constitute a Clearinghouse (USA/DK), and competences to retrieve and handle different kind of research based knowledge. A system theoretical and comparative perspective on how different kind of knowledge forms responds differently but in a complementary way to new demands related to globalization, accountability, complexity. With focus on implementation of research based knowledge and the structural coupling between theory and practice. With and understanding of how different comparative research- and evaluation methods (nomothetic and ideographic; quantitative and qualitative) produce different kind of knowledge forms, competences to carry out a comparative problem formulation and research-based design. Temaer/indhold: The transformation towards a global and complex knowledge society had led many researchers, practitioners, and policy-makers to question how to improve the quality of educational practice and students learning outcome by using scientifically based research (SBR) in teacher education programs and in the educational practice carried out by teachers in the compulsory school. This session will give an introduction to how SBE can be seen as an important accountability-element in the NCLN-act. In extension there will be given a comparative introduction to what constitute the What Works Clearinghouse in USA and the Danish Clearinghouse for Educational Research. Afterwards it will be shown with reference to Jürgen Schriewer that comparative education, traditionally builds on a distinction between nomothetic and ideographic approaches to comparative studies, and that Niklas Luhmanns sociological system theory together with new methodological approaches (radical hermeneutic) have found their way into comparative education. In extension there will be given a system theoretical and comparative perspective on how different kind of knowledge forms responds differently to new demands related to globalization, accountability, complexity. The difference and the complementarity between the four categories of knowledge forms will be explained and illustrated with reference to a selected comparative study (Rasmussen and Bayer) which focuses on differences and similarities 12 af 25

13 of teaching content in teacher education programs in Canada, Denmark, Finland and Singapore. Forberedelse til undervisningen: 1) Consider how different types of comparative problem formulation involve different research design. 2) Consider how different methodologically approaches to comparative research and evaluation produce different kinds of knowledge-forms. 3) Try to identify and distinguish between the four types of knowledge forms, which are used in the comparative study of teaching content in teacher education programs in Canada, Denmark, Finland and Singapore; 4) Try to identify the theoretical and methodological framework behind the comparative research design and furthermore try to identify similarities and differences between teaching content in the teacher education programmes in the four countries. Questions to consider for the group-discussion and individual supervision: 1) Comparative theme and problem formulation for the up-coming task; 2) Relevant empirical data; 3) Theory and Methodology. Litteratur knyttet til undervisningen: Qvortrup, L. (2012). Læreruddannelsens lærebøger - den læringspsykologiske og den undervisningskommunikative position. Paidea. Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis.(3), pp Rasmussen, J., & Bayer, M. (2011). Comparative study of teaching content in teacher education programmes in Canada, Denmark, Finland and Singapore. In E. Eisenschmidt & E. Löfström (Eds.), Developing Quality cultures in teacher education: Expanding horizons in relation to quality assurance. (pp ). Tallin: OÜ Vali Press. Schriewer, J. (2009). Comparative Education Methodology in Transition:Towards the Study of Complexity? In J. Schriewer (Ed.), Discourse Formation in Comparative Education (pp. 3-52). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang. Rasmussen, J. (2004). Textual interpretation and complexity - radical hermeneutics. Nordic Educational Research, 24(3), pp af 25

14 Wiseman, A. W. (2010). The Uses of Evidence for Educational Policymaking: Global Contexts an International Trends. Review of Research in Education 34(1), Baggrundslitteratur knyttet til undervisningen: Fryd, P. K. (2009). TEAM & TEST - en systemteoretisk og komparativ interviewundersøgelse af implementeringen af accountability-reformpolitik i grundskolen i Danmark og USA. Pædagogisk Sociologisk Institut. København, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Universitet. Ph.d. Rasmussen, J., S. Kruse, et al. (2007). Viden om uddannelse. Uddannelsesforskning, pædagogik og pædagogisk praksis. København, Hans Reitzels Forlag. Rasmussen, J., M. Bayer, et al. (2010). Komparativt studium af indholdet i læreruddannelser i Canada, Danmark, Finland og Singapore. Rapport til regeringens rejsehold. København, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Universitet. Uddannelsesforskning, D. C. f. (2007). Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Konceptnotat juni 2007, Version 1,2. København, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Universitet. 14 af 25

15 Session 5 Uge 10: Dato og klokkeslæt: torsdag d. 7.3 kl. 11:15-15:15 Titel: Bologna processen: Konsekvenser i Tyskland perspektiveret i relation til Danmark Underviser: Dirk Michel-Schertges Sted: [se oversigt på Blackboard] Mål: The aim of the session is to identify and understand via analysis the current discussions on educational policy in Germany and Denmark focussing especially on the Bologna Process. Due to the changes on the education landscape in Europe the political economy of education will be discussed. Temaer/indhold: The session will outline a number of discussions on German and Danish educational policies (equality, justice, enhancement, etc.) and point to the ongoing Bologna Process. Obviously the traditions of schooling are different a compulsory school contra a divided one, just to mention one of the important differences. This is followed up by a glimpse at the Bologna Process which has met obstacles, e.g. different understandings of levels (Bachelor, Master and Ph.D.) as well national particularities like recognition of diplomas, etc. The Process is embedded in the vision of creating a Europe of knowledge in order to improve competition under global conditions. Litteratur knyttet til undervisningen: Hansen, E.J. (2003). Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv. Hans Reitzel: København. Jensen, K./Walker St. (2008). Education, Democracy and Discourse. London/New York: Continuum. Pedersen, Ove K. (2011). Konkurrencestaten. Hans Reitzel: København. Forberedelse til undervisningen: Adorno, Th. W./Becker, Hellmut (1983). Education for Autonomy, i: Telos, 56, s Jensen, K./Michel, D. (2010). Transforming of educational institutions after GATS : consequences in social relations as corporation, competition and state regulation, in: Journal for Critical Education Policy Studies No. 2 (8), s Thomsen, Jens Peter (2010). Klasse og kultur på danske universitetsuddannelser, i: Dansk Sociologi, Nr. 1/21, s Walkenhorst, Heiko (2005). Europeanisation of the German education system, i: German Politics, 14:4, s af 25

16 Session 6 Uge 11: Dato og klokkeslæt: torsdag d kl. 11:15-15:15 Titel: Evidens-begrebet: dets genealogi og kampen om det professionelle skøn Underviser: John Benedicto Krejsler Sted: [se oversigt på Blackboard] Mål: Bidrage til at den studerende: får indsigt i evidens-problematikken, dens komplicerede genealogi og de heraf følgende konsekvenser for tænkning og organisering af uddannelse; kan analysere og vurdere diskussioner om evidens og viden der virker på baggrund af indsigt i de evidens-bevægelsens baggrund, aktuelle vilkår for policy-making og videnspolitik; kan perspektivere, hvilke betydninger evidens-problematikken kan tænkes at få for uddannelse, forskning og videnspolitik. Temaer/indhold: Evidens er på vej ind i uddannelse med stor kraft på tværs af nationer og transnationale aktører som OECD, EU og IEA m.m. Den nuværende evidens-diskussion er inspireret meget af det medicinske evidensbegreb, af agendaen om at kunne dokumentere at man udvikler viden der virker, får mest mulig value for money og lignende. Denne udvikling synes at true mange professionsgrupper og deres særlige vidensformer. Eksempelvis opleves det af mange interessenter i uddannelsesverdenen som et problem, at diskussionen overvejende er igangsat oppefra og udefra og kun i begrænset omfang har lyttet til de, som beskæftiger sig med pædagogik og uddannelse. På den måde bliver evidens-diskussionen også en kamp om, hvordan vi skal definere, hvad der virker, og hvad som er væsentligt at lære og hvordan. Det bliver en såkaldt flydende betegner, som mange interessenter løbende kæmper om at definere indholdet af. Inden for medicin er evidensdiskursen i høj grad vokset op internt i professionen. Med inspiration herfra overføres den af toneangivende politiske og administrative interessenter til social velfærd og uddannelse som krav oppefra. Denne policy-drevne spredning af evidensdiskursen skyldes i høj grad, at statslig befolkningspolitik er blevet del af en såkaldt global vidensøkonomi. Forskningsmæssig viden og mulige interventioner, som politikere og administratorer skal prioritere begrænsede skatteressourcer ud fra, stiger eksplosivt. Derfor stiger efterspørgslen efter instrumenter, der gør det muligt at foretage valg om, hvad der virker. Og her tilbyder evidens-diskursen at kunne levere svaret. 16 af 25

17 På den baggrund præsenteres evidens-begrebet og dets genealogi. Desuden foreslås en skelnen mellem eksterne og interne evidensformer for at synliggøre den kulturkamp, som kampen om evidensen og kriterierne for hvad der virker også repræsenterer. Litteratur knyttet til undervisningen: Krejsler, John B. (2011, in print). What Works in education and social welfare?- A mapping of the evidence discourse and reflections upon consequences for professionals. Scandinavian Journal of Educational Research. Moos, L., Krejsler, J., Hjort, K., Laursen, P. F., & Braad, K. B. (2005). Evidens i uddannelse? København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag (pp. 1-34). (orienter dig på denne website). Forberedelse til undervisningen: 1. Overvej hvilke fordele og ulemper det kan have at anvende et evidens-begreb i pædagogik og uddannelse, der videnskabsteoretisk set har baggrund i et neopositivistisk paradigme fra medicinen (randomiserede kontrollerede eksperimentelle forsøg m.m.)? 2. Overvej hvad viden der virker vil sige i forhold til den professions-praksis du har baggrund i, eller i forhold til din aktuelle uddannelse?... Hvilke kriterier for evidens vil du på den baggrund forsøgsvis kunne formulere? 17 af 25

18 Session 7 Uge 12: Dato og klokkeslæt: torsdag d kl. 11:15-15:15 Titel: Social mobilitet i vidensøkonomier Underviser: Dirk Michel-Schertges Sted: [se oversigt på Blackboard] Mål: To understand education and social disadvantage over the life-course; To identify the relationship between social background and educational attainment in (Western) modern societies; To learn to theorize the inevitable relation between education, economy and social (in)equality. Temaer/indhold: The aim of the session is to understand social class/milieu and social mobility with respect to changes in the formation of societies. Therefore it is crucial to relate sociohistorical as well as economic understandings into account. On that background, current discussions on educational policy in Germany and USA concerning patterns of (re-)production will be discussed. Thus different theoretical approaches will be adopted to show different modes of analysis. Litteratur knyttet til undervisningen: Hansen, E.J. (1995). En generation blev voksen. Rapport 95:8, København: Socialforskningsinstituttet. Michel, D. (2008). Uddannelse som potentiel frigørelse: til dialektikken i dannelsesbegrebet hos Theodor W. Adrono og Heinz-Joachim Heydorn, i: Nørholm/Jensen/Rosendal Jensen: Studier a pædagogiks praksis. Pædagogisk sociologi bind IV. København: Dnmarks Pædagogiske Universitetsforlag, s Miethe, I. (2007). Bildung und Soziale Ungleichheit in der DDR. Möglichkeiten und Grenzen einer gegenprivilegierenden Bildungspolitik. Opladen & Farmington Hills: Barbara Budrich Munk, M.D. (2003). Social mobilitet: Social mobilitet I Danmark set i et internationalt perspektiv. Velfærdsfordeling Arbejdspapir 9, København: Socialforskningsinstituttet. Forberedelse til undervisningen: Breen, Richard/Jonsson, Jan O. (2005). Inequality of opportunity in comparative perspective: Recent research on educational attainment and social mobility, i: Annual Review of Sociology, 31, s Meier Jæger, Mads (2003). Mønsterbrudere og social arv in Danmark Perspektiver fra Socialfordkningsinstituttets Ungdomsforløbsundersøgelse, Arbejdspapir 7, s af 25

19 Munk, Martin D. (2003). Livschancer og social mobilitet forkskellige fødselsårganges vilkår, i: Dansk Sociologi, Nr. 4, s af 25

20 Session 8 Uge 15: Dato og klokkeslæt: torsdag d kl. 11:15-15:15 Titel: Educational inequality and disadvantage in a comparative perspective Underviser: David Reimer Sted: [se oversigt på Blackboard] Aim: In the first part of the session we learn about the general mechanisms that generate and reproduce educational inequality (according to social background) in educational attainment. Subsequently we focus on how country differences in the extent of educational inequality and social mobility can be explained. We pay most attention to attributes of educational systems as well as features of modern welfare states that can contribute to different levels of educational mobility (or immobility) across countries and across different time periods. In the last part of the session we will address gender differences in educational attainment. Women have surpassed men in the level of educational attainment is most industrialized countries but men and women continue to choose very different fields of study that lead to more or less favourable labour market rewards. Again we focus on structural differences between countries and how they generate different levels gender segregation in fields of study. Core Readings (to be prepared for class): Erikson, R., and J. O. Jonsson. (1996). Explaining Class Inequality in Education: The Swedish Test Case. In Can Education Be Equalized? The Swedish Case in Comparative Perspective, ed. R. Erikson, and J. O. Jonsson, Boulder: Westview Press. Breen, R., R. Luijkx, W. Müller, and R. Pollak Non-Persistent Inequality in Educational Attainment: Evidence from Eight European Countries. American Journal of Sociology 114, no. 5: Charles, M. & Bradley, K Indulging our Gendered Selves? Sex Segregation by Field of Study in 44 Countries, American Journal of Sociology, 114 no. 4: Recommended further readings: Hanushek, E. A., & Wößmann, L. (2006). Does Early Tracking Affect Educational Inequality and Performance? Differences-in-Differences Evidence across Countries. Economic Journal, 116(115), C63 C76. Jæger, M. M. (2007). Educational Mobility across three Generations: The Changing Impact of Parental Social Class, Economic, Cultural and Social Capital. European Societies 9, no. 4: Heath, A. F., C. Rothon, and E. Kilpi The Second Generation in Western Europe: Education, Unemployment, and Occupational Attainment Annual Review of Sociology 34, af 25

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Invitation to institutions to present research workplace learning

Invitation to institutions to present research workplace learning Invitation to institutions to present research workplace learning Introduction The Danish School of Education, established in 2007, is a Faculty of Education at Aarhus University, located in Copenhagen.

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 4 December 2012

NYHEDSBREV nr. 4 December 2012 1 NYHEDSBREV nr. 4 December 2012 Jeg skal som formand på bestyrelsens vegne indlede med et ønske om en god jul og viderebringe en række informationer og kommentarer her inden året rinder ud. Direkte kontakt

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

På vej til professionerne

På vej til professionerne På vej til professionerne Rekruttering, identitet og professionsstrategier blandt studerende ved danske professionsuddannelser Forskningsleder: Gitte Sommer Harrits. Professionsuddannelserne fylder meget

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management Studieordning per 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Adjunkt i samfundsvidenskab Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Navn Navnesen Workshop 9: Vil anerkendelse af økonomi som en del af socialrådgiveres faglige

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals . EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals Leonardo DaVinci programmet Livslang læring EU Safe overordnet formål EU Safe projektetsoverordnedeformålerat

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide 70 MONA 2006 4 Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide Annemarie Møller Andersen, Institut for curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet Kommentar til artiklen Analyse og design

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation DIS: Insert Amerikanske Title of Praktik Studerende Presentation HVEM ER DIS? DIS står for Danish Institute for Study Abroad. Det er en undervisningsorganisation i i for amerikanske k udvekslingsstuderende

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning Produktion og formidling af systematiske reviews på Michael Søgaard Larsen Daglig leder, lektor. 1 Evidens Bred betydning: At en konklusion, en praksis eller en politik i uddannelse er baseret på eller

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere