I 30/55. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I 30/55. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning 20.12.2010 / 97-9637. www.hwam.com"

Transkript

1 I 30/55 Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning /

2

3 Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger Installationsvejledning... 7 Montering og tilslutning... 8 Fyringsvejledning træ Generelt om fyring Rengøring Vedligeholdelse Driftsforstyrrelser Overensstemmelseserklæring Prøvningsattest Typeskilt...51 Inhaltsverzeichnis, Deutsch Zeichnungen Installationsanleitung...18 Montage und Anschluss...19 Feuerungsanleitung...21 Allgemeines...23 Reinigung...24 Wartung...25 Betriebsstörungen...27 Konformitätserklärung...28 Typenschild...51 Innholdsfortegnelse, norsk Tegning Vikig å vite...29 Installasjonsveiledning...29 Montering og tilslutning...31 Fyringsveiledning ved...32 Generelt om fyring...34 Rengjøring...35 Vedlikehold...35 Driftsforstyrrelser...37 Overensstemmelseserklæring...38 SINTEF produktdokumentasjon Typeskilt...51 Innehållsförteckning, svensk Ritning Installationsvägledning...41 Montering och anslutning...42 Eldningsinstruktion ved...44 Allmänt om eldning...45 Rengöring...46 Underhåll...47 Driftstörningar...49 Försäkran om överensstämmelse...50 Typskylt...51

4 4 3 2 A1 A2 A a 39,1 cm b 40,4 cm 7 4

5 B C D

6 E F 1 G 1 H

7 Installationsvejledning Dansk Loven Installationen af din HWAM brændeovn skal altid overholde Bygningsreglementet og lokale byggebestemmelser. Det er altid en fordel at tage skorstensfejermesteren med på råd, inden du monterer pejseindsatsen. Efter installationen skal skorstensfejeren godkende installationen, inden brændeovnen tages i brug. Kontakt din lokale HWAM forhandler for videre råd og vejledning i forbindelse med montering. Se HWAM forhandleroversigt på under Kontakt, Find forhandler. Krav til rummet Der skal altid kunne tilføres frisk forbrændingsluft til det rum, hvor pejseindsatsen skal monteres. Brændeovnen bruger ca m 3 luft pr. time. Et oplukkeligt vindue eller en regulerbar luftventil anses for tilstrækkeligt. Den regulerbare luftventil/luftrist må ikke kunne blokeres. Vær påmærksom på, at ikke alt glas er varmebestandigt. Derfor skal en glasvæg i nogle tilfælde betragtes som en brændbar væg, så kontakt din lokale skorstensfejer eller glasleverandør for afstand til glas. Afstand til brændbart materiale Der henvises til de lokale byggebestemmelser med hensyn til størrelsen af det brandsikre areal foran pejsen. Ved brændbart gulv skal indsatsen placeres min. 30 cm over gulvet. Et ikke brændbart underlag skal dække gulvet mindst 30 cm foran indfyringsåbningen. Såfremt der er brændbart materiale rundt om indmuringskassetten skal der være minimum 40 mm ikkebrændbart isolering (brandbatts) mellem kassetten og det brændbare materiale. Dette gælder for alle kassettens flader. Isoleringen skal have en varmeledningsevne, der er ringere end 0,09 W/m x K (målt ved 200º C). Dvs. varmeledningsevnen skal være lavere end 0,09 W/m x K. Krav til skorsten Skorstenen skal have en sådan højde, at trækforholdene er i orden, og røgen ikke generer. Som hovedregel opnås tilfredsstillende trækforhold, såfremt skorstenen er 4 m over ovnen og samtidig er ført mindst 80 cm over tagrygningen. Placeres skorstenen ved husets sider bør toppen af skorstenen altid være højere end husets tagryg eller tagets højeste punkt. Vær opmærksom på evt. nationale og lokale bestemmelser med hensyn til placering af skorstene i forbindelse med stråtag. Nominelt træk: Ca. 12 Pa. Skorstenen skal have en minimumslysning, svarende til Ø 150 mm. Skorstenslysningen bør dog altid minimum svare til ovnens afgangsstuds. Skorstenen skal være forsynet med en let tilgængelig renselem. Skorstenen Skorstenen er indsatsens motor og altafgørende for indsatsens funktion. Skorstenstrækket giver et undertryk i indsatsen. Dette undertryk fjerner røgen fra indsatsen, suger luft gennem spjæld til det såkaldte rudeskyl, der holder ruden fri for sod og suger luft ind gennem primært og sekundært spjæld til forbrændingen. Skorstenstrækket dannes ved temperaturforskellen inde i og uden for skorstenen. Jo højere temperaturen er inde i skorstenen, jo bedre bliver skorstenstrækket. Det er derfor altafgørende, at skorstenen bliver varmet godt igennem, før man lukker ned for spjældene og begrænser forbrændingen i ovnen (en muret skorsten er længere tid om at blive gennemvarm end en stålskorsten). 7

8 På dage hvor der pga. vejr- og vindforhold er dårligt træk i skorstenen er det ekstra vigtigt at få varmet skorstenen op så hurtigt som muligt. Det gælder om hurtigt at få nogle flammer. Flæk træet ekstra fint, brug en ekstra optændingsblok osv. Efter en længere stilstandsperiode er det vigtigt at kontrollere for blokeringer I skorstensrøret. Der er mulighed for tilslutning af flere anordninger til samme skorsten. De gældende regler herfor skal imidlertid først undersøges. Selv en god skorsten kan fungere dårligt, hvis den bruges forkert. Tilsvarende kan en dårlig skorsten fungere godt, hvis den bruges rigtigt. Skorstensfejning For at forebygge risiko for skorstensbrand skal skorstenen renses årligt. Røgrør og røgkammeret over røgledepladen af stål skal renses samtidig med skorstenen. Såfremt skorstenens højde umuliggør rensning oppefra, skal der monteres renselem i denne. I tilfælde af skorstensbrand lukkes samtlige spjæld og brandvæsen kontaktes. Før videre ibrugtagning skal skorstenen kontrolleres af skorstensfejeren. Prøvningsresultater ved nominel prøve EN Nominel varmeydelse 6,0 kw Røgtemperatur C Røggasmasseflow... 6,5 g/sek Montering og tilslutning (Tegning A) HWAM I 30/55 består af en løs udvendig indmuringskassette samt den løse indsats, der skubbes på plads og tilsluttes, når monteringen af indmuringskassetten er afsluttet. HWAM I 30/55 kan tilsluttes på 2 måder: 1. Montering og tilslutning i en eksisterende pejs. 2. Ny opmuring omkring indsatsen, eventuelt med varmekanaler til andre rum. 1. Montering og tilslutning i en eksisterende pejs (Tegning A1-A3) Før indsatsen monteres i en muret pejs, skal reguleringsspjældet i den eksisterende skorsten fjernes, og en eventuel røghals udvides, så indsatsens røgrør kan tilsluttes direkte til skorstenen. Eventuelt kantstillede sten i pejsens bund skal ligeledes fjernes. Aftal på forhånd med en fagmand eller med skorstensfejeren, hvor en renselem (1) bør placeres, så røgrøret kan renses oppefra, mens indsatsens låge er lukket. Montering af røgrør (Tegning A1) Først monteres tilslutningsstudsen (2) med et passende stykke røgrør eller flexrør (3). Inderrør skubbes ind i tilslutningsstudsen. Inderrøret skal vende således, at håndtaget kommer længst muligt ind i tilslutningsstudsen. Tilskær ca. 3 stk. 50 mm ildfaste mineraluldspakninger (4), så de passer stramt ind i skorstenshullet, og skær et hul i midten, der passer stramt omkring røret. 8

9 Placer røgrøret i skorstenshullet, så tilslutningsflangen svarer til de opgivne mål: a. Afstand fra forkant af murhul, når indsatsen skal være glat med muren. b. Højde over pejsens bund. Skub de 3 mineraluldspakninger op omkring røgrøret og pres dem op i skorstenshullet, så en fast og tæt pakning opnås. Montering af kassette (Tegning A2) Såfremt der ønskes monteret slanger til fordeling af en del af konvektionsvarmen til andre rum, trykkes de to plader på hver side af hullet til røgafgangen på kassetten ud (se tegning H). Skub indmuringskassetten (6) ind på plads i pejsens bund. Vær omhyggelig med, at den står vandret, og at forkanten flugter med murværket. Tilslutningsstudsen skrues fast på indmuringskassetten ved hjælp af de medfølgende selvskærende skruer. Stilskruerne i kassettens bund kan benyttes til at finjustere kassetten, så den står i vatter (tegning F). Såfremt afstanden mellem pejseåbningen og indmuringskassetten lukkes med murværk, skal dette slutte, så der bliver minimum 5 mm luft ind mod kassetten. Murværk hen over kassetten skal derfor være selvbærende. Fastgør kassetten til murværket med minimum 1 skrue i bunden. Montering af indsats (Tegning A3) Tag røghylden (7) ud af indsatsen. Tag røgledepladen (8) ud af indsatsen. Læg en Ø 6 mm pakning ned i afgangsbøsningens bund. Skub derefter indsatsen på plads i indmuringskassetten. Træk inderrøret helt ned i indsatsens røgafgangsstuds.monter herefter røgledepladen (8) og røghylden (7) igen. Fug med varmefast mørtel (5) mellem røgrør og skorsten oven på mineraluldspakningen. Dette kan gøres gennem renselemmen (1) i skorstenen og bør først ske, når indsatsen er færdigmonteret. Tilslutning af friskluft udefra HWAM I 30/55 er forberedt til friskluftsystem. Friskluftsystemet købes seperat. 2. Ny opmuring omkring indsatsen Under opmuringen stilles indmuringskassetten omhyggeligt i vatter i passende højde. Under den fortsatte opmuring skal murværket holdes minimum 5 mm fri af indmuringskassetten. Indmuringskassettens ramme har en bredde på 25 mm, dog kun 20 mm foroven. Murværk hen over kassetten skal være selvbærende. Husk fastgørelsesskruerne i mellem kassette og væg. Røgrør og eventuelle konvektionsrør til andre rum monteres på indmuringskassetten under opbygningen. Indmuringskassetten er ikke bærende, så røgrør over 2 m og eventuel skorsten skal fastgøres (stroppes op), så vægten ikke hviler på kassetten. Når opbygningen er afsluttet, monteres indsatsen som beskrevet under punkt 1. Placering af løsdele (Tegning C) Inden brændeovnen tages i brug, skal man sikre sig, at alle løsdele er på plads: a. Røghylde (1). Skal ligge på bagplade og på de skrå sideplader. Den skal falde på plads i sporet på bagpladen. b. Røgledeplade af stål (2). Sidder monteret på to kroge. For at montere pladen løftes den op og føres til højre indtil pladen er hægtet på de to kroge. 9

10 Fyringsvejledning træ Første gang du fyrer Første gang du fyrer i indsatsen, skal du fyre forsigtigt, da alle materialer skal vænnes til varmen. Den lak, indsatsen er lakeret med, hærder ved første indfyring. Lågen skal åbnes meget forsigtigt, da der ellers er risiko for, at pakningerne hænger fast i lakken. Desuden kan lakken give nogle lugtgener første gang, der fyres. Sørg derfor for god udluftning. Værd at vide om brændsel: Tilladte brændselstyper Brændeovnen er kun EN-godkendt til fyring med træ. Det anbefales at bruge tørt kløvet træ med et vandindhold på maks. 20%. Fyring med vådt træ giver både sod, miljøgener og en dårlig brændselsøkonomi. Anbefalede træsorter Alle slags træ, f. eks. birk, bøg, eg, elm, ask, nåletræ og frugttræ, kan anvendes som brændsel i din brændeovn. Den store forskel ligger ikke i brændværdien, men i træarternes forskellige vægt pr. m 3. Da bøg vejer mere pr. m 3 træ end f. eks. rødgran, så skal der mere rødgran til før man får den samme mængde varme, som bøg giver. Forbudte brændselstyper Det er forbudt at fyre med følgende: Tryksager. Spånplader Plast... Gummi Flydende brændsler Affald såsom mælkekartoner Lakeret, malet eller imprægneret træ Årsagen til at du ikke må fyre med ovenstående er, at de ved forbrænding udvikler sundheds- og miljøskadelige stoffer. Stofferne kan også skade din brændeovn og skorsten, hvorved garantien på produkterne bortfalder. Opbevaring af træ Vandindholdet på maks. 20% opnås ved at opbevare træet minimum 1 år, helst 2 år, udendørs under halvtag. Træ, der opbevares indendørs, har tendens til at blive for tørt og afbrænde for hurtigt, dog kan optændingsbrænde med fordel opbevares indendørs et par dage før brug. Anbefalede dimensioner Brændets dimensioner er vigtige for en god forbrænding. Dimensionerne bør være som følger: Brændetype Længde i cm Diameter i cm Optændingsbrænde (fint kløvet) Kløvet brænde Betjening af lågen For at modvirke et skævt træk på lågens løftemekanisme skal lågen altid åbnes og lukkes ved at holde midt på håndtaget. 10

11 Bemærk, at det er vigtigt, at håndtaget ikke slippes, mens lågen åbnes eller lukkes. Falder lågen i af sig selv, kan det skade glasset. Regulering af brændeovn (Tegning E) Reguleringsstangen (1) sidder bag ved glasset. Automatikken reguleres til maximum når reguleringsstangen er i den yderste højre position og til minimum når reguleringsstangen er i yderste venstre position. Optænding Reguleringsstangen skubbes helt til højre for at regulere automatikken til maximal effekt. Læg kløvede optændingspinde svarende til ca. 2-3 stk. træ (omkring 2 kg) ind i indsatsen. Læg 2 stk. optændingsblokke ned imellem de øverste lag optændingspinde. Antænd derpå og lad ilden stille brede sig. Lågen kan evt. holdes på klem til der ikke mere dannes kondens på glasset (max. 5 min.). Lågen lukkes. Når der er god ild i alle optændingspindene, stilles reguleringsstangen for effektregulering i midterposition. Hvis ilden kvæles, når der reguleres ned, er det for tidligt. Sæt reguleringsstangen i højre position igen, til ilden har bedre fat. Lad optændingspindene brænde helt ud, til der ikke er flere synlige flammer. Vigtigt! Lågen må kun åbnes ved optænding og genindfyring samt ved fjernelse af aske. Påfyring Når der ikke er flere synlige gule flammer, og et tilpas glødelag er opnået, kan der indfyres påny. Der er et tilpas glødelag, når træstykkerne falder fra hinanden og bunden er dækket med gløder. Læg 2-3 stykker nyt brænde på op til 1 kg pr. stk. ind oven på glødelaget. Automatikken klarer al regulering af lufttilførsel. Temperaturen kan dog reguleres op eller ned ved at skubbe reguleringsstangen henholdsvis til højre eller venstre. Stilles reguleringsstangen længere til venstre, formindskes forbrændingen, og brændetiden forlænges. Stilles den mod højre, øges forbrændingen, og brændetiden forkortes. Vent med hver ny indfyring, til glødelaget igen er tilpas lavt. Fyring med kul, briketter og energikoks HWAM I 30/55 er ikke konstrueret til fyring med kul og energikoks. Der kan dog fyres med briketter, som placeres på gløderne fra træet. Reguleringsstangen skubbes helt til højre indtil briketterne er godt i glød. Husk, at reguleringsstangen derefter skal skubbes til venstre igen for at formindske forbrændingen. Vær opmærksom på, at fyring med andre brændselstyper end træ kan medføre en forøget risiko for tilsodet rude. Generelt om fyring Hurtig eller kraftig varme Hurtig eller kraftig varme opnås, hvis der afbrændes mange, men små stykker brænde. Maksimal afbrænding Der må pr. time maksimalt fyres med:... Træ: 2,4 kg Briketter: 1,9 kg Typisk indfyringsinterval ved nominel ydelse: Træ: 65 min Briketter: 65 min Overstiges denne grænse, er indsatsen ikke længere omfattet af fabriksgarantien, og ovnen kan ødelægges på grund af for høj varme. Brændeovnen er godkendt til intermitterende brug (periodevis brug). 11

12 Lang brændtid Lang brændtid opnås, hvis der afbrændes få (mindst 2) men meget store stykker træ, og reguleringsstangen samtidig skubbes langt mod venstre, dog aldrig længere end der fortsat er flammer. For svag fyring Er de ildfaste materialer i brændkammeret sorte efter en indfyring, forurener indsatsen, og automatikken fungerer ikke optimalt. Reguleringsstangen skal derfor skubbes mod højre. Der kan desuden være behov for, at der afbrændes en større mængde træ. Brændselstyper Det anbefales at bruge birke- eller bøgetræ, der har været kløvet og opbevaret mindst 1 år udendørs under tag. Træ, der opbevares indendørs har tendens til at blive for tørt og afbrænde for hurtigt. Briketter afgiver megen varme. Visse typer udvider sig kraftigt med en ukontrollerbar forbrænding til følge. Ved afsluttet fyring Når brændeovnen ikke er i brug, skubbes reguleringsstangen helt mod venstre. Sådan opnår du den bedste forbrænding Brug rent og tørt træ Vådt træ giver dårlig forbrænding, meget røg og sod. Derudover vil varmen gå til tørring af træet, i stedet for til opvarmning af rummet. Fyr lidt ad gangen Du opnår den bedste forbrænding ved at fyre tit og lidt ad gangen. Hvis du lægger for meget brænde i på én gang, går der for lang tid, før temperaturen bliver så høj, at du opnår en god forbrænding. Sørg for den rigtige mængde luft Du skal også sørge for, at der er rigeligt med luft især i starten så temperaturen i brændeovnen hurtigt kommer højt op. Så bliver de gasser og partikler, der frigives under afbrændingen, nemlig brændt af. Ellers sætter de sig som sod i skorstenen (med risiko for skorstensbrand) eller slipper uforbrændte ud i miljøet. Forkert mængde lufttilførsel medfører dårlig forbrænding og virkningsgrad. Fyr ikke over om natten Du bør ikke lægge brænde på og skrue ned for lufttilførslen om aftenen i et forsøg på at have gløder om morgenen. Gør du det, udsender brændeovnen store mængder sundhedsskadelig røg, og din skorsten udsættes for unødig meget sod med risiko for skorstensbrand. Rengøring Udvendig rengøring Rengøring af indsatsen bør kun foretages, når den er kold. Den daglige rengøring indskrænker sig til et minimum. Det er nemmest at støvsuge indsatsen udvendigt med et lille mundstykke med bløde børster. Rengøring af glas (Tegning G) Er der behov for rengøring af den indvendige side af ruden, løftes lågen halvt op og de to styrepaler (1) øverst i hver side bag lågen vippes ud til siden, så de frigøres fra skruerne (2). Herefter kan glasset vippes ud og rengøres. Når glasset er rengjort, løftes lågen igen halvt op, styrepalerne vippes ud til siden, glasset vippes på plads og styrepalerne føres tilbage ind over skruerne. Den indvendige side af ruden rengøres bedst med fugtigt køkkenrulle dyppet i aske. Der tørres efter 12

13 med et stykke rent køkkenrulle. Udvendig side af ruden rengøres med almindeligt rengøringsmiddel til blanke overflader, f.eks. glasrens. Det anbefales at aftørre ruden, når brændeovnen er kold. Aske Vi anbefaler at aske fjernes fra brændkammeret med en askesuger. Asken kan bortskaffes via dagrenovationen. Vær opmærksom på, at der kan være gløder i asken op til 24 timer efter, at ilden i indsatsen er gået ud! Vedligeholdelse Vedligeholdelse Kontroller jævnligt at luftspalten (tegning C, 3) til rudeskyllet er fri for aske og sodpartikler. Kontroller jævnligt, at pakninger i lågen er hele og bløde. Hvis ikke, bør de udskiftes. Brug kun orginale pakninger. Én gang om året bør indsatsen vedligeholdes grundigt. Brændkammeret skal renses for aske og sod. Smør evt. lågehejs med kobberfedt. Serviceeftersyn Mindst hvert andet år bør indsatsen gennemgå et grundigt forebyggende serviceeftersyn. Serviceeftersynet omfatter bl.a: Grundig rengøring af indsatsen. Kontrol af lågehejs og evt. smøring med kobberfedt (tegning B, 1). Kontrol af fjeder i automatik og evt. udskiftning. Kontrol af pakninger samt evt. udskiftning. Pakninger udskiftes, hvis de ikke er hele og bløde. Kontrol af fjeder til kædetræk. Kontroller at trækket i kæderne er ens i begge sider og at lågen lukker tæt hele vejen rundt. Kontrol af varmeisolerende materiale samt evt. udskiftning. Eftersyn skal foretages af en kvalificeret montør. Brug kun originale reservedele. Rensning Før fejning skal reguleringsstangen skubbes helt til venstre for at undgå, at der kommer sod og aske ud i automatikken. Tegning C Røghylden (1) tages ud. Skub pladen frem og løft den op og lidt til siden. Vip den ene side ned, pladen er nu fri og kan tages ud af brændkammeret. Røgledepladen af stål (2) løftes fri af krogene og kan derefter tages ud. Isolering Brændkammerets effektive, men porøse isolering kan med tiden blive slidt og beskadiget. Det betyder ikke noget for indsatsens effektivitet, at isoleringen revner. Den bør dog udskiftes, når slitagen overstiger halvdelen af den oprindelige tykkelse. 13

14 HWAM automatic TM Følerarmens udgangspunkt ved kold ovn kontrolleres. Udgangspunkt ved kold ovn er ca. 30 over vandret. Den skal være letgående og fjedrende, når man skubber til den, uanset om ovnen er kold eller varm. Ved stigende eller faldende temperatur må den ikke flytte sig i sæt. Spjældpladerne skal være tørre og rene og glide uhindret inden i hinanden. Reguleringsstænger og skydespjæld skal eventuelt smøres med WD40 (aldrig olie). Lågehejs (Tegning B) Mekanismen til lågehejs består af et kædetræk, som er placeret på hver side af brændeovnen, og en fjeder. Hvis lågen kører trægt kan dette afhjælpes ved at smøre kædehjulenes bøsninger og lågehængsler (1) med kobberfedt (vi anbefaler at denne skal kunne tåle 1100º C). Dette bør gøres en gang om året. Kører lågen stadig for trægt, kan fjederen til lågehejset løsnes en smule. Hvis lågen kører for let er fjederen blevet for løs. Fjederen kan løsnes eller spændes på følgende måde: Tag indsatsen ud af indmuringskassetten. Sørg for at lågen til brændkammeret (3) er lukket. Det med brændeovnen leverede spændeværktøj (4) sættes på tandhjulet (5). Skal fjederen spændes så lågen lukker langsommere (eller bliver i stand til at holde sig selv oppe i helt åben tilstand), drejes tandhjulet (5) lidt med uret. Det gøres ved at dreje spændeværktøjet (4) mod uret. Skal fjederen løsnes så lågen lukker hurtigere (eller ikke længere kan holde sig selv åben i helt åben tilstand), løftes låsepalen (6) og tandhjulet (5) drejes lidt mod uret. Dette gøres ved at dreje spændeværktøjet (4) med uret. VIGTIGT! Mens låsepalen løftes skal du holde godt fast i spændeværktøjets (4) håndtag, da der overføres en stor vægt og kraft, idet låsepalen løftes. Efter hver justering afprøves om den ønskede effekt på lågelukningen er opnået. Er det ikke tilfældet gentages handlingen. Kører lågen for let eller er fjederen blevet løsnet anbefales det, at man ved første test af virkningen holder fast i håndtaget for at sikre, at lågen ikke er blevet for løs og lågen dermed kan falde for hurtigt i med risiko for glasskade til følge. N.B. Du bør altid lade en fagmand justere, smøre og reparere disse dele. Overfladen Normalt er det ikke nødvendigt at efterbehandle overfladen. Eventuelle lakskader kan dog udbedres med Senothermspray. Garanti Ved mangelfuld vedligeholdelse bortfalder garantien! 14

15 Driftsforstyrrelser Ruden soder til Træet er for fugtigt. Fyr kun med brænde, der er lagret min 12 måneder under halvtag og med max. 20% fugtighed. Lågens pakning kan være utæt. Manglende tilførsel af luft til rudeskyl. Reguleringsstangen skubbes længere til højre, indtil glasset er brændt rent. Klatfyring. Varm brændeovnen ordentligt igennem. Røg ud i stuen, når lågen åbnes Spjældet i skorstenen kan være lukket. Åbn spjældet. Manglende træk i skorsten. Se afsnit om skorsten eller kontakt skorstensfejer. Renselem utæt eller faldet ud. Udskift eller monter renselem. Åbn aldrig lågen, så længe der er flammer i brændet. Løbsk forbrænding Pakning i lågen utæt. Montér ny pakning. Hvis der er for kraftigt træk i skorstenen, kan det være nødvendigt at skubbe reguleringsstangen mod minimum, dvs. mod venstre. Ved driftsforstyrrelser, som du ikke selv kan afhjælpe, bedes du henvende dig, hvor du har købt brændeovnen. 15

16 Overensstemmelseserklæring Fabrikant: HWAM A/S Nydamsvej 53 DK 8362 Hørning Erklærer hermed, at Produkt: Type: Brændeovn HWAM I 30/55 er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiver: Reference nr.: Titel: 89/106/EEC Byggevaredirektivet samt følgende harmoniserede standarder: Nr: Titel: Udgave: EN Indsatser, inklusive kaminer til fast brændsel 2001 EN 13229/A2 Indsatser, inklusive kaminer til fast brændsel 2004 og andre standarder og/eller tekniske specifikationer Nr: Titel: NS 3058 Lukkede vedfyrte ildsteder Røykudslipp NS 3059 Lukkede vedfyrte ildsteder Røykudslipp - Krav Hørning, d. 18. februar Torsten Hvam Sølund Fabriks- og kvalitetschef 16

17 17

18 Installationsanleitung Deutsch Gesetzliche Vorschriften Sofern der Einsatz in einen neuen und nicht zugelassenen offenen Kamin eingebaut werden soll, muss dieser stets alle gesetzlichen Vorschriften sowie die vor Ort geltenden Baubestimmungen einhalten. Lassen Sie sich vor Montage des Kamineinsatzes von Ihrem Schornsteinfegermeister beraten. Er dürfte sich in diesen Fragen auskennen. Räumliche Anforderungen Im Raum, in dem der Kamineinsatz montiert werden soll, muss eine Zufuhr von frischer Verbrennungsluft immer gewährleistet sein. Ein aufklappbares Fenster oder ein justierbares Luftventil werden als ausreichend angesehen. Es ist darauf zu achten, dass Glas nicht unbedingt hitzefest sein muss. Da eine Glasfläche ggf. in die Kategorie 'brennbare Wand' einzustufen ist, sollte der Hersteller bzw. der Schornsteinfegermeister befragt werden. Abstand zu brennbarem Material Es wird auf einschlägige Brandschutzvorschriften verwiesen, insbesondere was die Größe der feuerfesten Unterlage angeht. In Deutschland muss diese einen Bereich von mindestens 50 cm vor der Ofenscheibe und 30 cm zu beiden Seiten hin bedecken. Bei einem aus brennbarem Material bestehenden Boden muss sich der Einsatz mindestens 30 cm darüber befinden. Sollten sich um die Einbaukassette herum entzündliche Materialien befinden, ist dazwischen eine 40 mm starke Dämmstoffschicht aus hierfür geeigneter Mineralwolle vorzusehen, die alle Flächen bedecken muss. Die Dämmstoffschicht muss eine Wärmeleitfähigkeit aufweisen, die unter 0,09 W/m x K (ermittelt bei 200 C) liegt. Anforderungen an den Schornstein Der Schornstein muss so hoch sein, dass ein guter Zug gewährleistet ist, und der Rauch keine Belästigung darstellt. Nomineller Zug: Etwa 12 Pa. Der Schornstein sollte eine Lichtöffnung von mindestens Ø 150 mm haben. Die Lichtöffnung sollte jedoch stets mindestens dem Auslassstutzen des Einsatzes entsprechen. Ferner sollte der Schornstein mit einer leicht zugänglichen Reinigungstür versehen sein. Schornstein Der Schornstein ist der Motor des Kaminofens und für die allgemeine Funktion des Einsatzes von ent-. scheidender Bedeutung. Der Zug im Schornstein erzeugt im Einsatz einen Unterdruck. Dieser entfernt den Rauch im Einsatz, saugt durch den Schieber Luft für die Scheibenspülung an, die die Scheibe rußfrei hält. Außerdem wird durch den Unterdruck dafür gesorgt, dass durch den primären bzw. sekundären Schieber Luft für die Verbrennung zugeführt wird. Der Schornsteinzug wird durch die unterschiedlichen Temperaturen im und außerhalb des Schornsteins erzeugt. Je höher die Temperatur im Schornstein, desto besser der Zug. Deshalb ist es besonders wichtig, dass der Schornstein gut durchgeheizt wird, bevor der Regulierschieber vorgeschoben und die Verbrennung im Einsatz gedrosselt werden (ein gemauerter Schornstein wird nicht so schnell warm wie ein Schornstein aus Stahl). 18

19 An Tagen, an denen der Zug im Schornstein aufgrund der Wind- und Wetterverhältnisse schlecht ist, ist es besonders wichtig, den Schornstein schnellstmöglich anzuwärmen. Es müssen schnell Flammen entfacht werden. Hacken Sie das Holz besonders klein, benutzen Sie einen zusätzlichen Anzündklotz usw. Nach einer längeren Stillstandsperiode ist es wichtig, das Schornsteinrohr auf Blockierungen zu untersuchen. Es können mehrere Vorrichtungen an denselben Schornstein angeschlossen werden. Die geltenden Regeln hierfür müssen jedoch zuvor untersucht werden. Fragen Sie bitte Ihr Schornsteinfeger über die Möglichkeiten Ihres Schornsteins. Auch bei einem erstklassigen Schornstein kommt es zu Funktionsfehlern, wenn er falsch bedient wird. Umgekehrt kann ein schlechter Schornstein durchaus gut funktionieren, wenn er richtig zum Einsatz kommt Schornsteinfegen Um dem Risiko eines Schornsteinbrands zu begegnen, muss der Schornstein jährlich gereinigt werden. Das Rauchrohr und die Rauchkammer über der Rauchleitplatte aus Stahl müssen gleichzeitig mit dem Schornstein gereinigt werden. Sollte eine Reinigung wegen der Schornsteinhöhe nicht möglich sein, ist eine Reinigungsklappe vorzusehen. Im Falle eines Schornsteinbrands müssen sämtliche Klappen geschlossen und die Feuerwehr benachrichtigt werden. Vor einem weiteren Gebrauch muss der Schornstein vom Schornsteinfeger kontrolliert werden. Testergebnisse eines Nennleistungstests gemäß EN 13229: Nennheizleistung... 6,0 kw Rauchtemperatur ºC Rauchgasmassendurchfluss 6,5 g/sek. Montage und Anschluss (Zeichnung A) Das Model HWAM I 30/55 besteht aus Einbaukassette und Einsatz, der nach dem Einbau nur noch eingeschoben wird. Das Modell HWAM I 30/55 lässt sich auf zweierlei Weise anschließen: 1. Montage und Anschluss in einem bereits bestehenden Kamin. 2. Neue Aufmauerung im Bereich des Einsatzes, evtl. mit Heizkanalverbindungen zu anderen Räumen. 1. Montage und Anschluss in einem bereits bestehenden Kamin (Zeichnung A1-A3) Vor Montage des Einsatzes in einen bereits bestehenden offenen Kamin ist zunächst den Regelschieber im Schornstein zu entfernen und einen evtl. vorhandenen Rauchhals zu erweitern, damit das Rauchrohr des Einsatzes direkt an den Schornstein angeschlossen werden kann. Hochgestellte Steine im Kaminboden sind ebenfalls zu entfernen. Über die genaue Platzierung der Reinigungstür (1) sollten Sie sich im Vorfeld mit einem Schornsteinfeger beraten. Die Reinigungstür muss so angebracht sein, dass eine Reinigung des Rauchrohres auch dann noch von oben erfolgen kann, wenn die Tür des Einsatzes geschlossen ist. 19

20 Montage von Rauchrohr (Zeichnung A1) Beginnen Sie mit der Montage des Verbindungsflansches (2) und nehmen Sie hierzu ein Rauch- oder Flexrohr (3) in passender Länge. Danach ist das Rohr in den Anschlussstutzen zu setzen. Das Rohr ist so zu drehen, dass der Handgriff so weit wie möglich in den Stutzen hineinragt. Schneiden Sie danach etwa 3 Stck. 50 mm feuerfeste Dichtungen aus Mineralwolle (4) so zurecht, dass sie in die Schornsteinöffnung hineinpassen, ohne dass drum herum Lücken entstehen, und schneiden Sie außerdem ein Loch in der Mitte, das dicht um das Rohr schließen muss. Stecken Sie das Rauchrohr in die Schornsteinöffnung. Der Verbindungsflansch muss den jeweiligen Maßen entsprechen: a. Abstand von der Vorderkante des Mauerloches, wenn der Einsatz bündig zum Mauer liegt. b. Höhe über dem Boden. Schieben Sie hiernach die 3 Dichtungen aus Mineralwolle aufwärts um das Rauchrohr, und drücken Sie sie in die Schornsteinöffnung, damit eine feste und enge Dichtung erreicht wird. Montage der Kassette (Zeichnung A2) Besteht der Wunsch, Spiralschläuche zur Verteilung der abgegebenen Heizwärme in andere Räume anzubauen, sind die beiden Platten neben der Öffnung für das Rauchrohr an der Kassette herauszudrücken (Zeichnung H). Platzieren Sie die Kaminkassette (6) im Bodenbereich des Kamins. Achten Sie dabei auf eine waagerechte Platzierung der Kassette und darauf, dass die Vorderkante zum Mauerwerk bündig liegt. Die 3 Stellschrauben (Zeichnung F) am Boden der Kassette dienen zur exakten waagerechten Ausrichtung. Der Anschlussstutzen ist mittels der beiliegenden, selbstschneidenden Gewindeschrauben an der Einbaukassette zu befestigen. Falls der Abstand zwischen der Kaminofenöffnung und der Kaminkassette mit Mauerwerk geschlossen wird, muss dieses so abschließen, dass zur Kassette hin mindestens 5 mm Luft gelassen wird. Das Mauerwerk über der Kassette muss daher selbsttragend sein. Befestigen Sie die Kassette mit mindestens einer Schraube am Boden. Montage des Einsatzes (Zeichnung A3) Der Einsatz ist werkseitig auf die Bauart 2 eingestellt. Soll der Einsatz den Anforderungen der Bauart 1 (selbstschließende Tür für Mehrfachbelegung) entsprechen, dann muss die Feder der Türhebevorrichtung etwas entspannt werden (siehe Abschnitt Türhebevorrichtung Seite 26). Danach kann weiter wie folgt verfahren werden. Die Rauchleitplatte aus Skamol (7) aus dem Einsatz herausnehmen. Rauchleitplatte aus Stahl (8) aus dem Einsatz herausnehmen. Legen Sie eine Ø 6 mm Dichtung unten im Boden der Abgangsbuchse. Schieben Sie hiernach den Einsatz zurecht in die Einmauerungskassette. Das Rohr ganz in den Einsatz des Rauchabgangsstutzen einziehen. Hiernach die Rauchleitplatte aus Stahl (8) und Rauchleitplatte aus Skamol (7) wieder montieren. Fugen Sie danach den Bereich zwischen dem Rauchrohr und dem Schornstein oben auf der Dichtung aus Mineralwolle mit wärmebeständigem Mörtel (5). Dieses erfolgt durch die Reinigungstür (1) im Schornstein und sollte erst erfolgen, wenn der Einsatz fertigmontiert ist. 20

I 30/65. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual 20.12.2010 / 97-9642

I 30/65. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual 20.12.2010 / 97-9642 I 30/65 Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual 20.12.2010 / 97-9642 Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger.................................. 4-6 Installationsvejledning.........................

Læs mere

FLAME. Brugsvejledning

FLAME. Brugsvejledning FLAME Brugsvejledning 10.2004 1 2 Indholdsfortegnelse Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...5 Montering og brugsvejledning...6 Fyringsvejledning...7 Generelt om fyring...8 Skorstenen...9 Brændeovnens

Læs mere

Indholdsfortegnelse, dansk

Indholdsfortegnelse, dansk Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger... 4-6 Installationsvejledning... 7 Montering og tilslutning... 8 Fyringsvejledning træ... 10 Generelt om fyring... 12 Rengøring... 13 Vedligeholdelse... 13 Driftsforstyrrelser...

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksveiledning Bruksanvisning DK DE I 30/ /

Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksveiledning Bruksanvisning DK DE I 30/ / Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksveiledning Bruksanvisning DK DE NO SE I 30/55 28.06.2016 / 97-9637 www.hwam.com Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger...3-5 Installationsvejledning.... 6 Montering

Læs mere

Aduro 1. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 1. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 1 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Brugsvejledning /

Brugsvejledning / Brugsvejledning DK 4530 4540 4550 4560 16.06.2016 / 97-9687 www.hwam.com Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger... 3-7 Installationsvejledning... 8 Fyringsvejledning - træ... 12 Generelt om fyring... 14

Læs mere

Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6

Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6 Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0227 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Asgård er en del af Aduro A/S Tillykke med din nye Asgård brændeovn! For at få mest mulig

Læs mere

Brugsvejledning DK /

Brugsvejledning DK / Brugsvejledning DK 3520 3530 22.11.2016 / 97-9648 www.hwam.com 2 Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger...4-6 Installationsvejledning...8 Fyringsvejledning - træ...12 Generelt om fyring...14 Vedligeholdelse...15

Læs mere

Brugsvejledning Aduro 2

Brugsvejledning Aduro 2 Brugsvejledning Aduro 2 Ecolabel - Sintef 110-0256 - EN 13240 www.aduro.dk - 1 - Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket)

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket) Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele TT40W (EN 13240/CE mærket) Tillykke med din nye TermaTech brændeovn. For at få størst mulig glæde af din

Læs mere

Jupiter 470 XL pejseindsats

Jupiter 470 XL pejseindsats Jupiter 470 XL pejseindsats Brugs- og monteringsvejledning Meteor A/S Drejervej 1 7451 Sunds, DK 15 EN 13229 Jupiter 470 Pejseindsats Nominel ydelse: 6,7 kw CO-værdi ved 13 % O 2 : 0.095 % Virkningsgrad:

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted

Montage - og brugervejledning til BONFILS ildsted Holte maj 2008 Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted Erklæring: Alle lokale forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning Design by JACOB JENSEN vision I 1 Heta vision Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Heta vision I, II og III Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor

Læs mere

Aduro 5. Brugsvejledning. Ecolabel Sintef 110-0283 EN 13240. www.aduro.dk

Aduro 5. Brugsvejledning. Ecolabel Sintef 110-0283 EN 13240. www.aduro.dk Aduro 5 Brugsvejledning Ecolabel Sintef 110-0283 EN 13240 www.aduro.dk Tillykke med din nye Aduro 5 pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-pejseindsats, er det vigtigt, at du

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning TT10 + TT10S +TT10H + TT10HS

Brugs- og monteringsvejledning TT10 + TT10S +TT10H + TT10HS Brugs- og monteringsvejledning TT10 + TT10S +TT10H + TT10HS CE godkendt efter: DS/EN13240 DS (Dansk Standard), DIN (Deutsche Industrienorm), SINTEF (Norsk Standard) og 15A (Østrig) Version 12.12.2011 Tillykke

Læs mere

Aduro 6. Brugsvejledning. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk

Aduro 6. Brugsvejledning. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk Aduro 6 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at du læser

Læs mere

Meteor brændeovne. Brugs- og installationsvejledning. Meteor A/S CVR nr Drejervej Sunds

Meteor brændeovne. Brugs- og installationsvejledning. Meteor A/S CVR nr Drejervej Sunds Meteor brændeovne Brugs- og installationsvejledning Modeller omfattet af denne brugs- og installationsvejledning. Meteor 470 højformat Meteor 470 højformat Meteor 550 højformat Meteor 550 højformat Lukket

Læs mere

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan-Line 41 & 44 Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Aduro 1 / Aduro 1SK Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 1 / Aduro 1SK Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 1 / Aduro 1SK Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn,

Læs mere

WIKING Bazic. Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruksveiledning Bruksanvisning Manuale di istruzioni 19.2.2008/97-9538

WIKING Bazic. Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruksveiledning Bruksanvisning Manuale di istruzioni 19.2.2008/97-9538 WIKING Bazic Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruksveiledning Bruksanvisning Manuale di istruzioni 19.2.2008/97-9538 2 Indhold, dansk Placering af løsdele... 5 Monterings- og brugsvejledning... 6 Fyringsvejledning...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pejseindsats. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Pejseindsats. www.heta.dk Betjeningsvejledning Classic Pejseindsats www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA 6304. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA 6304. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA 6304 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 400 410/411 og 420 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

WIKING Cubic. Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni

WIKING Cubic. Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni WIKING Cubic Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni 05.12.2006/97-9537 Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...3 Monterings-

Læs mere

SCAN-LINE 500 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk

SCAN-LINE 500 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk SCAN-LINE 500 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Brugsvejledning /

Brugsvejledning / Brugsvejledning DK 4510 4520 4530 4540 4550 4560 05.09.2017 / 97-9687 www.hwam.com Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger... 3-7 Installationsvejledning... 8 Fyringsvejledning - træ... 12 Generelt om fyring...

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. Ovn modeller: TT1, TT1W, TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS

Brugs- og monteringsvejledning. Ovn modeller: TT1, TT1W, TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS Brugs- og monteringsvejledning Ovn modeller: TT1, TT1W, TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS CE godkendt efter: DS/EN13240 DS (Dansk Standard), DIN (Deutsche Industrienorm), SINTEF (Norsk Standard) og 15A

Læs mere

Perfekt forbrænding Dansk design

Perfekt forbrænding Dansk design Perfekt forbrænding Dansk design DK: side 1 ENG: side 9 DE: side 17 Dansk: Aduro-tronic automatikken betjener brændeovnen for dig Den patent anmeldte Aduro-tronic automatik, kan betjene brændeovnen for

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. Ovn modeller: TT1, TT1W, TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS

Brugs- og monteringsvejledning. Ovn modeller: TT1, TT1W, TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS Brugs- og monteringsvejledning Ovn modeller: TT1, TT1W, TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS CE godkendt efter: DS/EN13240 Godkendt efter Nordisk Miljømærkning Svanen DS (Dansk Standard), DIN (Deutsche Industrienorm),

Læs mere

Aduro 5. Indbygningsvejledning. /

Aduro 5. Indbygningsvejledning.  / Aduro 5 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning: TT40. (EN 13240/CE mærket / Sintef)

Installations og betjeningsvejledning: TT40. (EN 13240/CE mærket / Sintef) Installations og betjeningsvejledning: TT40 (EN 13240/CE mærket / Sintef) Tillykke med din nye TermaTech brændeovn. For at få størst mulig glæde af din nye brændeovn, er det vigtigt, at du læser denne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

RAIS MINO Norsk version

RAIS MINO Norsk version RAIS MINO Norsk version BETJENINGSVEJLEDNING NORGE Revision A RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 - Telefax 98 47 92 91 Indholdsfortegnelse. INSTALLATION Installation...

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20Bazic

Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20Bazic Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20Bazic CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) LRV (Schweiz) Opfylder BImSchV 1+2 NS3058-1/-2 + 3059 Tillykke med Deres nye brændeovn.

Læs mere

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

WIKING Mini 2. Installations- og brugsvejledning /

WIKING Mini 2. Installations- og brugsvejledning / WIKING Mini 2 DK Installations- og brugsvejledning... 7 21.04.2017 / 53-0772 A B 2 C D1 3 D2 D3 4 Dansk Indholdsfortegnelse Tegninger...2 Velkommen som WIKING brændeovnsejer... 6 Installationsvejledning...

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Scan-LinE 40B. www.heta.dk

Scan-LinE 40B. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-LinE 40B SCAN-LINE 50b www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Scan Line 600 serien. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 600 serien. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 600 serien Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

Perfekt forbrænding Dansk design

Perfekt forbrænding Dansk design Perfekt forbrænding Dansk design DK: side 1 ENG: side 9 DE: side 17 Dansk: Aduro-tronic automatikken betjener brændeovnen for dig Aduro AS lancerer nu den patent anmeldte Aduro-tronic automatik, der kan

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-7100 serien

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-7100 serien Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-7100 serien (Lotus 7110, 7140 og 7170) Version 2, den 8/4-2003 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning. Morsø 1126. DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

Opstillings- og betjeningsvejledning. Morsø 1126. DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 1126 DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med Deres es nye morsø ovn. morsø,,

Læs mere

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse Korrekt Fyring Pejseindsats udført af Dixen Pejse Brændeovne og pejse samt træfyringsanlæg til centralvarme er en god og miljøvenlig varmekilde. Brænde og træflis er indenlandske energiressourcer, som

Læs mere

Collar. coffee grinder. Art. no. 423

Collar. coffee grinder. Art. no. 423 Collar coffee grinder Art. no. 423 UK: Collar coffee grinder Instruction Handle Fixing cap Top lid Nut stopper Spacer Ajustment nut Grinder How to disassemble the Collar coffee grinder Remove the the top

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Mondo serien. Lotus Mondo1, Mondo 2:Stålovn. Mondo 1 S, Mondo 2 S:Stålovn med Fedtsten på sider og Top.

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Mondo serien. Lotus Mondo1, Mondo 2:Stålovn. Mondo 1 S, Mondo 2 S:Stålovn med Fedtsten på sider og Top. Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Mondo serien Lotus Mondo1, Mondo 2:Stålovn. Mondo 1 S, Mondo 2 S:Stålovn med Fedtsten på sider og Top. Version 3, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700

Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700 Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700 Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-masseovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig kan få glæde

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Dansk design og effektiv forbrænding Aduro brændeovnene er skabt med enkle og stilrene linier, skjulte

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien Version 1, 5/10 2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men

Læs mere

Nyhed! WIKINGs store NYHED! WIKING Automatic. På de følgende sider ses WIKING modellerne...med Automatic og Svanemærkede.

Nyhed! WIKINGs store NYHED! WIKING Automatic. På de følgende sider ses WIKING modellerne...med Automatic og Svanemærkede. WIKINGs store NYHED! Nyhed! Alle WIKING modeller leveres nu med automatisk styring af forbrændingsluften. En automatisk styring af forbrændingsluften betyder at bålet ikke får for meget luft, og at dit

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune Baggrund og formål Forkert brug af fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende samtidig med, at udledningen af sundhedsskadelige

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470W H570W (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA

BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA 6304 2015 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

3310 Koksovn DS/EN 13240

3310 Koksovn DS/EN 13240 Opstillings- og betjeningsvejledning 3310 Koksovn DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

Din brugermanual ADURO 9 AIR http://da.yourpdfguides.com/dref/5486147

Din brugermanual ADURO 9 AIR http://da.yourpdfguides.com/dref/5486147 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats, Lotus H370 Petite

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats, Lotus H370 Petite Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats, Lotus H370 Petite Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før

Læs mere

Brugsvejledning /

Brugsvejledning / Brugsvejledning DK 4530 4540 4550 4560 07.11.2016 / 97-9688 www.hwam.com 2 Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger.... 4-8 HWAM Autopilot IHS TM... 9 Installationsvejledning.... 10 Fyringsvejledning - træ....

Læs mere

Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops

Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops 180 x 100 cm 100 x 100 cm Ø120 cm Ø70 cm Closeup Vedligeholdsvejledning til granit bordplader Tillykke med Deres nye stenbord. For at få mest glæde

Læs mere

Din manual ADURO 9 AIR http://sv.yourpdfguides.com/dref/5486150

Din manual ADURO 9 AIR http://sv.yourpdfguides.com/dref/5486150 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ADURO 9 AIR. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Læs mere

Instruktionsbog BRÆNDEOVN TYPE U1V. Dato 29.10.2003. BIOOVN / v. Hans Jørgensen Gl. Møllevej 39 Ertebølle 9640 Farsø Tlf. 98636580 www.bioovn.

Instruktionsbog BRÆNDEOVN TYPE U1V. Dato 29.10.2003. BIOOVN / v. Hans Jørgensen Gl. Møllevej 39 Ertebølle 9640 Farsø Tlf. 98636580 www.bioovn. Instruktionsbog BRÆNDEOVN TYPE U1V Dato 29.10.2003 BIOOVN / v. Hans Jørgensen Gl. Møllevej 39 Ertebølle 9640 Farsø Tlf. 98636580 www.bioovn.dk Instruktionsbog UV1 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Living serien. Version 2, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Living serien. Version 2, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Living serien Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Aduro 7 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef EN

Aduro 7 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef EN Aduro 7 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0319 - EN 13240 www.aduro.dk Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at du læser

Læs mere

REFLECTION HARMONY RELAXATION

REFLECTION HARMONY RELAXATION REFLECTION HARMONY RELAXATION WIKING Volcanic 2 m. fedtsten Miljøomtanke Fyring med træ er en alternativ energiform, og afbrænding af træ er en CO 2 neutral proces. Et WIKING brændkammer er udviklet med

Læs mere

A 0 9 8 7 1 A3 1 5 A2 1 5 6 B A1 1 A 4 3 2 2

A 0 9 8 7 1 A3 1 5 A2 1 5 6 B A1 1 A 4 3 2 2 A 9 8 7 10 A1 A2 A3 1 1 1 5 5 B 6 A 4 3 2 2 B 1 1 3 Dansk Indholdsfortegnelse Velkommen som WIKING brændeovnsejer...5 Installationsvejledning...6 Montering og tilslutning...7 Brugsvejledning...10 Betjening

Læs mere

Aduro 6. Brugsvejledning. Ecolabel - Sintef EN

Aduro 6. Brugsvejledning. Ecolabel - Sintef EN Aduro 6 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at du læser

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus MQM-serien

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus MQM-serien Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus MQM-serien (Lotus MQM) Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men

Læs mere

Betjeningsvejledning Befeuerungsanleitung User s manual Mode d emploi Bruksanvisning Användarhandbok Istruzioni per l uso Bedieningshandleiding

Betjeningsvejledning Befeuerungsanleitung User s manual Mode d emploi Bruksanvisning Användarhandbok Istruzioni per l uso Bedieningshandleiding DK D GB F N S IT NL Betjeningsvejledning Befeuerungsanleitung User s manual Mode d emploi Bruksanvisning Användarhandbok Istruzioni per l uso Bedieningshandleiding Sigma & Sigma Titan DK Indhold 1. Indledning

Læs mere

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger:

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger: Sådan syr du basisrækkerne: Murstenssyning. Sy først trin 1, derefter sy trin 2, Giv ikke slip på perlerne før du har fået startet rigtigt, ellers kan de sno sig, og så må du starte forfra igen. Gentag

Læs mere

INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING

INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING Inspire 40 Inspire 45 Inspire 55 Inspire 55H www. heta.dk www.heta.dk DK 1 Vi ønsker jer tillykke med jeres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at i vil få

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed: Bedre forbrænding og brændselsøkonomi Sundere

Læs mere

SCAN LINE 800 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING

SCAN LINE 800 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 800 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA

Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) LRV (Schweiz) Opfylder BImSchV 1+2 NS3058-1/-2 + 3059 Tillykke med Deres

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Aduro Brugsvejledning Bedienungsanleitung User Manual Eldningsinstruktion Mode d emploi. Ecolabel - EN 13240

Aduro Brugsvejledning Bedienungsanleitung User Manual Eldningsinstruktion Mode d emploi. Ecolabel - EN 13240 Aduro 15-3 Brugsvejledning Bedienungsanleitung User Manual Eldningsinstruktion Mode d emploi Ecolabel - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no / www.adurofire.de / www.aduro.fr Version 1 Dansk Tillykke med

Læs mere

Aduro 8. Brugsvejledning Bedienungsanleitung Eldningsinstruktion Käyttöohje. Ecolabel - Sintef 110-0234 - EN 13240

Aduro 8. Brugsvejledning Bedienungsanleitung Eldningsinstruktion Käyttöohje. Ecolabel - Sintef 110-0234 - EN 13240 Aduro 8 Brugsvejledning Bedienungsanleitung Eldningsinstruktion Käyttöohje Ecolabel - Sintef 110-0234 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no / www.adurofire.de Version 3 1 Tillykke med din nye Aduro brændeovn!

Læs mere

Aduro 10. Brugsvejledning Bedienungsanleitung Eldningsinstruktion Käyttöohje. Ecolabel - Sintef 110-0234 - EN 13240

Aduro 10. Brugsvejledning Bedienungsanleitung Eldningsinstruktion Käyttöohje. Ecolabel - Sintef 110-0234 - EN 13240 Aduro 10 Brugsvejledning Bedienungsanleitung Eldningsinstruktion Käyttöohje Ecolabel - Sintef 110-0234 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no / www.adurofire.de Version 2 Tillykke med din nye Aduro brændeovn!

Læs mere

SCAN-LINE 550. www.heta.dk

SCAN-LINE 550. www.heta.dk SCAN-LINE 550 Pejseindsats Opstillings- og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering.

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Aduro 9-2. Brugsvejledning Bedienungsanleitung User Manual Eldningsinstruktion Mode d emploi. Ecolabel - Sintef EN 13240

Aduro 9-2. Brugsvejledning Bedienungsanleitung User Manual Eldningsinstruktion Mode d emploi. Ecolabel - Sintef EN 13240 Aduro 9-2 Brugsvejledning Bedienungsanleitung User Manual Eldningsinstruktion Mode d emploi Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no / www.adurofire.de / www.aduro.fr Version 3

Læs mere