I 30/55. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I 30/55. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning 20.12.2010 / 97-9637. www.hwam.com"

Transkript

1 I 30/55 Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning /

2

3 Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger Installationsvejledning... 7 Montering og tilslutning... 8 Fyringsvejledning træ Generelt om fyring Rengøring Vedligeholdelse Driftsforstyrrelser Overensstemmelseserklæring Prøvningsattest Typeskilt...51 Inhaltsverzeichnis, Deutsch Zeichnungen Installationsanleitung...18 Montage und Anschluss...19 Feuerungsanleitung...21 Allgemeines...23 Reinigung...24 Wartung...25 Betriebsstörungen...27 Konformitätserklärung...28 Typenschild...51 Innholdsfortegnelse, norsk Tegning Vikig å vite...29 Installasjonsveiledning...29 Montering og tilslutning...31 Fyringsveiledning ved...32 Generelt om fyring...34 Rengjøring...35 Vedlikehold...35 Driftsforstyrrelser...37 Overensstemmelseserklæring...38 SINTEF produktdokumentasjon Typeskilt...51 Innehållsförteckning, svensk Ritning Installationsvägledning...41 Montering och anslutning...42 Eldningsinstruktion ved...44 Allmänt om eldning...45 Rengöring...46 Underhåll...47 Driftstörningar...49 Försäkran om överensstämmelse...50 Typskylt...51

4 4 3 2 A1 A2 A a 39,1 cm b 40,4 cm 7 4

5 B C D

6 E F 1 G 1 H

7 Installationsvejledning Dansk Loven Installationen af din HWAM brændeovn skal altid overholde Bygningsreglementet og lokale byggebestemmelser. Det er altid en fordel at tage skorstensfejermesteren med på råd, inden du monterer pejseindsatsen. Efter installationen skal skorstensfejeren godkende installationen, inden brændeovnen tages i brug. Kontakt din lokale HWAM forhandler for videre råd og vejledning i forbindelse med montering. Se HWAM forhandleroversigt på under Kontakt, Find forhandler. Krav til rummet Der skal altid kunne tilføres frisk forbrændingsluft til det rum, hvor pejseindsatsen skal monteres. Brændeovnen bruger ca m 3 luft pr. time. Et oplukkeligt vindue eller en regulerbar luftventil anses for tilstrækkeligt. Den regulerbare luftventil/luftrist må ikke kunne blokeres. Vær påmærksom på, at ikke alt glas er varmebestandigt. Derfor skal en glasvæg i nogle tilfælde betragtes som en brændbar væg, så kontakt din lokale skorstensfejer eller glasleverandør for afstand til glas. Afstand til brændbart materiale Der henvises til de lokale byggebestemmelser med hensyn til størrelsen af det brandsikre areal foran pejsen. Ved brændbart gulv skal indsatsen placeres min. 30 cm over gulvet. Et ikke brændbart underlag skal dække gulvet mindst 30 cm foran indfyringsåbningen. Såfremt der er brændbart materiale rundt om indmuringskassetten skal der være minimum 40 mm ikkebrændbart isolering (brandbatts) mellem kassetten og det brændbare materiale. Dette gælder for alle kassettens flader. Isoleringen skal have en varmeledningsevne, der er ringere end 0,09 W/m x K (målt ved 200º C). Dvs. varmeledningsevnen skal være lavere end 0,09 W/m x K. Krav til skorsten Skorstenen skal have en sådan højde, at trækforholdene er i orden, og røgen ikke generer. Som hovedregel opnås tilfredsstillende trækforhold, såfremt skorstenen er 4 m over ovnen og samtidig er ført mindst 80 cm over tagrygningen. Placeres skorstenen ved husets sider bør toppen af skorstenen altid være højere end husets tagryg eller tagets højeste punkt. Vær opmærksom på evt. nationale og lokale bestemmelser med hensyn til placering af skorstene i forbindelse med stråtag. Nominelt træk: Ca. 12 Pa. Skorstenen skal have en minimumslysning, svarende til Ø 150 mm. Skorstenslysningen bør dog altid minimum svare til ovnens afgangsstuds. Skorstenen skal være forsynet med en let tilgængelig renselem. Skorstenen Skorstenen er indsatsens motor og altafgørende for indsatsens funktion. Skorstenstrækket giver et undertryk i indsatsen. Dette undertryk fjerner røgen fra indsatsen, suger luft gennem spjæld til det såkaldte rudeskyl, der holder ruden fri for sod og suger luft ind gennem primært og sekundært spjæld til forbrændingen. Skorstenstrækket dannes ved temperaturforskellen inde i og uden for skorstenen. Jo højere temperaturen er inde i skorstenen, jo bedre bliver skorstenstrækket. Det er derfor altafgørende, at skorstenen bliver varmet godt igennem, før man lukker ned for spjældene og begrænser forbrændingen i ovnen (en muret skorsten er længere tid om at blive gennemvarm end en stålskorsten). 7

8 På dage hvor der pga. vejr- og vindforhold er dårligt træk i skorstenen er det ekstra vigtigt at få varmet skorstenen op så hurtigt som muligt. Det gælder om hurtigt at få nogle flammer. Flæk træet ekstra fint, brug en ekstra optændingsblok osv. Efter en længere stilstandsperiode er det vigtigt at kontrollere for blokeringer I skorstensrøret. Der er mulighed for tilslutning af flere anordninger til samme skorsten. De gældende regler herfor skal imidlertid først undersøges. Selv en god skorsten kan fungere dårligt, hvis den bruges forkert. Tilsvarende kan en dårlig skorsten fungere godt, hvis den bruges rigtigt. Skorstensfejning For at forebygge risiko for skorstensbrand skal skorstenen renses årligt. Røgrør og røgkammeret over røgledepladen af stål skal renses samtidig med skorstenen. Såfremt skorstenens højde umuliggør rensning oppefra, skal der monteres renselem i denne. I tilfælde af skorstensbrand lukkes samtlige spjæld og brandvæsen kontaktes. Før videre ibrugtagning skal skorstenen kontrolleres af skorstensfejeren. Prøvningsresultater ved nominel prøve EN Nominel varmeydelse 6,0 kw Røgtemperatur C Røggasmasseflow... 6,5 g/sek Montering og tilslutning (Tegning A) HWAM I 30/55 består af en løs udvendig indmuringskassette samt den løse indsats, der skubbes på plads og tilsluttes, når monteringen af indmuringskassetten er afsluttet. HWAM I 30/55 kan tilsluttes på 2 måder: 1. Montering og tilslutning i en eksisterende pejs. 2. Ny opmuring omkring indsatsen, eventuelt med varmekanaler til andre rum. 1. Montering og tilslutning i en eksisterende pejs (Tegning A1-A3) Før indsatsen monteres i en muret pejs, skal reguleringsspjældet i den eksisterende skorsten fjernes, og en eventuel røghals udvides, så indsatsens røgrør kan tilsluttes direkte til skorstenen. Eventuelt kantstillede sten i pejsens bund skal ligeledes fjernes. Aftal på forhånd med en fagmand eller med skorstensfejeren, hvor en renselem (1) bør placeres, så røgrøret kan renses oppefra, mens indsatsens låge er lukket. Montering af røgrør (Tegning A1) Først monteres tilslutningsstudsen (2) med et passende stykke røgrør eller flexrør (3). Inderrør skubbes ind i tilslutningsstudsen. Inderrøret skal vende således, at håndtaget kommer længst muligt ind i tilslutningsstudsen. Tilskær ca. 3 stk. 50 mm ildfaste mineraluldspakninger (4), så de passer stramt ind i skorstenshullet, og skær et hul i midten, der passer stramt omkring røret. 8

9 Placer røgrøret i skorstenshullet, så tilslutningsflangen svarer til de opgivne mål: a. Afstand fra forkant af murhul, når indsatsen skal være glat med muren. b. Højde over pejsens bund. Skub de 3 mineraluldspakninger op omkring røgrøret og pres dem op i skorstenshullet, så en fast og tæt pakning opnås. Montering af kassette (Tegning A2) Såfremt der ønskes monteret slanger til fordeling af en del af konvektionsvarmen til andre rum, trykkes de to plader på hver side af hullet til røgafgangen på kassetten ud (se tegning H). Skub indmuringskassetten (6) ind på plads i pejsens bund. Vær omhyggelig med, at den står vandret, og at forkanten flugter med murværket. Tilslutningsstudsen skrues fast på indmuringskassetten ved hjælp af de medfølgende selvskærende skruer. Stilskruerne i kassettens bund kan benyttes til at finjustere kassetten, så den står i vatter (tegning F). Såfremt afstanden mellem pejseåbningen og indmuringskassetten lukkes med murværk, skal dette slutte, så der bliver minimum 5 mm luft ind mod kassetten. Murværk hen over kassetten skal derfor være selvbærende. Fastgør kassetten til murværket med minimum 1 skrue i bunden. Montering af indsats (Tegning A3) Tag røghylden (7) ud af indsatsen. Tag røgledepladen (8) ud af indsatsen. Læg en Ø 6 mm pakning ned i afgangsbøsningens bund. Skub derefter indsatsen på plads i indmuringskassetten. Træk inderrøret helt ned i indsatsens røgafgangsstuds.monter herefter røgledepladen (8) og røghylden (7) igen. Fug med varmefast mørtel (5) mellem røgrør og skorsten oven på mineraluldspakningen. Dette kan gøres gennem renselemmen (1) i skorstenen og bør først ske, når indsatsen er færdigmonteret. Tilslutning af friskluft udefra HWAM I 30/55 er forberedt til friskluftsystem. Friskluftsystemet købes seperat. 2. Ny opmuring omkring indsatsen Under opmuringen stilles indmuringskassetten omhyggeligt i vatter i passende højde. Under den fortsatte opmuring skal murværket holdes minimum 5 mm fri af indmuringskassetten. Indmuringskassettens ramme har en bredde på 25 mm, dog kun 20 mm foroven. Murværk hen over kassetten skal være selvbærende. Husk fastgørelsesskruerne i mellem kassette og væg. Røgrør og eventuelle konvektionsrør til andre rum monteres på indmuringskassetten under opbygningen. Indmuringskassetten er ikke bærende, så røgrør over 2 m og eventuel skorsten skal fastgøres (stroppes op), så vægten ikke hviler på kassetten. Når opbygningen er afsluttet, monteres indsatsen som beskrevet under punkt 1. Placering af løsdele (Tegning C) Inden brændeovnen tages i brug, skal man sikre sig, at alle løsdele er på plads: a. Røghylde (1). Skal ligge på bagplade og på de skrå sideplader. Den skal falde på plads i sporet på bagpladen. b. Røgledeplade af stål (2). Sidder monteret på to kroge. For at montere pladen løftes den op og føres til højre indtil pladen er hægtet på de to kroge. 9

10 Fyringsvejledning træ Første gang du fyrer Første gang du fyrer i indsatsen, skal du fyre forsigtigt, da alle materialer skal vænnes til varmen. Den lak, indsatsen er lakeret med, hærder ved første indfyring. Lågen skal åbnes meget forsigtigt, da der ellers er risiko for, at pakningerne hænger fast i lakken. Desuden kan lakken give nogle lugtgener første gang, der fyres. Sørg derfor for god udluftning. Værd at vide om brændsel: Tilladte brændselstyper Brændeovnen er kun EN-godkendt til fyring med træ. Det anbefales at bruge tørt kløvet træ med et vandindhold på maks. 20%. Fyring med vådt træ giver både sod, miljøgener og en dårlig brændselsøkonomi. Anbefalede træsorter Alle slags træ, f. eks. birk, bøg, eg, elm, ask, nåletræ og frugttræ, kan anvendes som brændsel i din brændeovn. Den store forskel ligger ikke i brændværdien, men i træarternes forskellige vægt pr. m 3. Da bøg vejer mere pr. m 3 træ end f. eks. rødgran, så skal der mere rødgran til før man får den samme mængde varme, som bøg giver. Forbudte brændselstyper Det er forbudt at fyre med følgende: Tryksager. Spånplader Plast... Gummi Flydende brændsler Affald såsom mælkekartoner Lakeret, malet eller imprægneret træ Årsagen til at du ikke må fyre med ovenstående er, at de ved forbrænding udvikler sundheds- og miljøskadelige stoffer. Stofferne kan også skade din brændeovn og skorsten, hvorved garantien på produkterne bortfalder. Opbevaring af træ Vandindholdet på maks. 20% opnås ved at opbevare træet minimum 1 år, helst 2 år, udendørs under halvtag. Træ, der opbevares indendørs, har tendens til at blive for tørt og afbrænde for hurtigt, dog kan optændingsbrænde med fordel opbevares indendørs et par dage før brug. Anbefalede dimensioner Brændets dimensioner er vigtige for en god forbrænding. Dimensionerne bør være som følger: Brændetype Længde i cm Diameter i cm Optændingsbrænde (fint kløvet) Kløvet brænde Betjening af lågen For at modvirke et skævt træk på lågens løftemekanisme skal lågen altid åbnes og lukkes ved at holde midt på håndtaget. 10

11 Bemærk, at det er vigtigt, at håndtaget ikke slippes, mens lågen åbnes eller lukkes. Falder lågen i af sig selv, kan det skade glasset. Regulering af brændeovn (Tegning E) Reguleringsstangen (1) sidder bag ved glasset. Automatikken reguleres til maximum når reguleringsstangen er i den yderste højre position og til minimum når reguleringsstangen er i yderste venstre position. Optænding Reguleringsstangen skubbes helt til højre for at regulere automatikken til maximal effekt. Læg kløvede optændingspinde svarende til ca. 2-3 stk. træ (omkring 2 kg) ind i indsatsen. Læg 2 stk. optændingsblokke ned imellem de øverste lag optændingspinde. Antænd derpå og lad ilden stille brede sig. Lågen kan evt. holdes på klem til der ikke mere dannes kondens på glasset (max. 5 min.). Lågen lukkes. Når der er god ild i alle optændingspindene, stilles reguleringsstangen for effektregulering i midterposition. Hvis ilden kvæles, når der reguleres ned, er det for tidligt. Sæt reguleringsstangen i højre position igen, til ilden har bedre fat. Lad optændingspindene brænde helt ud, til der ikke er flere synlige flammer. Vigtigt! Lågen må kun åbnes ved optænding og genindfyring samt ved fjernelse af aske. Påfyring Når der ikke er flere synlige gule flammer, og et tilpas glødelag er opnået, kan der indfyres påny. Der er et tilpas glødelag, når træstykkerne falder fra hinanden og bunden er dækket med gløder. Læg 2-3 stykker nyt brænde på op til 1 kg pr. stk. ind oven på glødelaget. Automatikken klarer al regulering af lufttilførsel. Temperaturen kan dog reguleres op eller ned ved at skubbe reguleringsstangen henholdsvis til højre eller venstre. Stilles reguleringsstangen længere til venstre, formindskes forbrændingen, og brændetiden forlænges. Stilles den mod højre, øges forbrændingen, og brændetiden forkortes. Vent med hver ny indfyring, til glødelaget igen er tilpas lavt. Fyring med kul, briketter og energikoks HWAM I 30/55 er ikke konstrueret til fyring med kul og energikoks. Der kan dog fyres med briketter, som placeres på gløderne fra træet. Reguleringsstangen skubbes helt til højre indtil briketterne er godt i glød. Husk, at reguleringsstangen derefter skal skubbes til venstre igen for at formindske forbrændingen. Vær opmærksom på, at fyring med andre brændselstyper end træ kan medføre en forøget risiko for tilsodet rude. Generelt om fyring Hurtig eller kraftig varme Hurtig eller kraftig varme opnås, hvis der afbrændes mange, men små stykker brænde. Maksimal afbrænding Der må pr. time maksimalt fyres med:... Træ: 2,4 kg Briketter: 1,9 kg Typisk indfyringsinterval ved nominel ydelse: Træ: 65 min Briketter: 65 min Overstiges denne grænse, er indsatsen ikke længere omfattet af fabriksgarantien, og ovnen kan ødelægges på grund af for høj varme. Brændeovnen er godkendt til intermitterende brug (periodevis brug). 11

12 Lang brændtid Lang brændtid opnås, hvis der afbrændes få (mindst 2) men meget store stykker træ, og reguleringsstangen samtidig skubbes langt mod venstre, dog aldrig længere end der fortsat er flammer. For svag fyring Er de ildfaste materialer i brændkammeret sorte efter en indfyring, forurener indsatsen, og automatikken fungerer ikke optimalt. Reguleringsstangen skal derfor skubbes mod højre. Der kan desuden være behov for, at der afbrændes en større mængde træ. Brændselstyper Det anbefales at bruge birke- eller bøgetræ, der har været kløvet og opbevaret mindst 1 år udendørs under tag. Træ, der opbevares indendørs har tendens til at blive for tørt og afbrænde for hurtigt. Briketter afgiver megen varme. Visse typer udvider sig kraftigt med en ukontrollerbar forbrænding til følge. Ved afsluttet fyring Når brændeovnen ikke er i brug, skubbes reguleringsstangen helt mod venstre. Sådan opnår du den bedste forbrænding Brug rent og tørt træ Vådt træ giver dårlig forbrænding, meget røg og sod. Derudover vil varmen gå til tørring af træet, i stedet for til opvarmning af rummet. Fyr lidt ad gangen Du opnår den bedste forbrænding ved at fyre tit og lidt ad gangen. Hvis du lægger for meget brænde i på én gang, går der for lang tid, før temperaturen bliver så høj, at du opnår en god forbrænding. Sørg for den rigtige mængde luft Du skal også sørge for, at der er rigeligt med luft især i starten så temperaturen i brændeovnen hurtigt kommer højt op. Så bliver de gasser og partikler, der frigives under afbrændingen, nemlig brændt af. Ellers sætter de sig som sod i skorstenen (med risiko for skorstensbrand) eller slipper uforbrændte ud i miljøet. Forkert mængde lufttilførsel medfører dårlig forbrænding og virkningsgrad. Fyr ikke over om natten Du bør ikke lægge brænde på og skrue ned for lufttilførslen om aftenen i et forsøg på at have gløder om morgenen. Gør du det, udsender brændeovnen store mængder sundhedsskadelig røg, og din skorsten udsættes for unødig meget sod med risiko for skorstensbrand. Rengøring Udvendig rengøring Rengøring af indsatsen bør kun foretages, når den er kold. Den daglige rengøring indskrænker sig til et minimum. Det er nemmest at støvsuge indsatsen udvendigt med et lille mundstykke med bløde børster. Rengøring af glas (Tegning G) Er der behov for rengøring af den indvendige side af ruden, løftes lågen halvt op og de to styrepaler (1) øverst i hver side bag lågen vippes ud til siden, så de frigøres fra skruerne (2). Herefter kan glasset vippes ud og rengøres. Når glasset er rengjort, løftes lågen igen halvt op, styrepalerne vippes ud til siden, glasset vippes på plads og styrepalerne føres tilbage ind over skruerne. Den indvendige side af ruden rengøres bedst med fugtigt køkkenrulle dyppet i aske. Der tørres efter 12

13 med et stykke rent køkkenrulle. Udvendig side af ruden rengøres med almindeligt rengøringsmiddel til blanke overflader, f.eks. glasrens. Det anbefales at aftørre ruden, når brændeovnen er kold. Aske Vi anbefaler at aske fjernes fra brændkammeret med en askesuger. Asken kan bortskaffes via dagrenovationen. Vær opmærksom på, at der kan være gløder i asken op til 24 timer efter, at ilden i indsatsen er gået ud! Vedligeholdelse Vedligeholdelse Kontroller jævnligt at luftspalten (tegning C, 3) til rudeskyllet er fri for aske og sodpartikler. Kontroller jævnligt, at pakninger i lågen er hele og bløde. Hvis ikke, bør de udskiftes. Brug kun orginale pakninger. Én gang om året bør indsatsen vedligeholdes grundigt. Brændkammeret skal renses for aske og sod. Smør evt. lågehejs med kobberfedt. Serviceeftersyn Mindst hvert andet år bør indsatsen gennemgå et grundigt forebyggende serviceeftersyn. Serviceeftersynet omfatter bl.a: Grundig rengøring af indsatsen. Kontrol af lågehejs og evt. smøring med kobberfedt (tegning B, 1). Kontrol af fjeder i automatik og evt. udskiftning. Kontrol af pakninger samt evt. udskiftning. Pakninger udskiftes, hvis de ikke er hele og bløde. Kontrol af fjeder til kædetræk. Kontroller at trækket i kæderne er ens i begge sider og at lågen lukker tæt hele vejen rundt. Kontrol af varmeisolerende materiale samt evt. udskiftning. Eftersyn skal foretages af en kvalificeret montør. Brug kun originale reservedele. Rensning Før fejning skal reguleringsstangen skubbes helt til venstre for at undgå, at der kommer sod og aske ud i automatikken. Tegning C Røghylden (1) tages ud. Skub pladen frem og løft den op og lidt til siden. Vip den ene side ned, pladen er nu fri og kan tages ud af brændkammeret. Røgledepladen af stål (2) løftes fri af krogene og kan derefter tages ud. Isolering Brændkammerets effektive, men porøse isolering kan med tiden blive slidt og beskadiget. Det betyder ikke noget for indsatsens effektivitet, at isoleringen revner. Den bør dog udskiftes, når slitagen overstiger halvdelen af den oprindelige tykkelse. 13

14 HWAM automatic TM Følerarmens udgangspunkt ved kold ovn kontrolleres. Udgangspunkt ved kold ovn er ca. 30 over vandret. Den skal være letgående og fjedrende, når man skubber til den, uanset om ovnen er kold eller varm. Ved stigende eller faldende temperatur må den ikke flytte sig i sæt. Spjældpladerne skal være tørre og rene og glide uhindret inden i hinanden. Reguleringsstænger og skydespjæld skal eventuelt smøres med WD40 (aldrig olie). Lågehejs (Tegning B) Mekanismen til lågehejs består af et kædetræk, som er placeret på hver side af brændeovnen, og en fjeder. Hvis lågen kører trægt kan dette afhjælpes ved at smøre kædehjulenes bøsninger og lågehængsler (1) med kobberfedt (vi anbefaler at denne skal kunne tåle 1100º C). Dette bør gøres en gang om året. Kører lågen stadig for trægt, kan fjederen til lågehejset løsnes en smule. Hvis lågen kører for let er fjederen blevet for løs. Fjederen kan løsnes eller spændes på følgende måde: Tag indsatsen ud af indmuringskassetten. Sørg for at lågen til brændkammeret (3) er lukket. Det med brændeovnen leverede spændeværktøj (4) sættes på tandhjulet (5). Skal fjederen spændes så lågen lukker langsommere (eller bliver i stand til at holde sig selv oppe i helt åben tilstand), drejes tandhjulet (5) lidt med uret. Det gøres ved at dreje spændeværktøjet (4) mod uret. Skal fjederen løsnes så lågen lukker hurtigere (eller ikke længere kan holde sig selv åben i helt åben tilstand), løftes låsepalen (6) og tandhjulet (5) drejes lidt mod uret. Dette gøres ved at dreje spændeværktøjet (4) med uret. VIGTIGT! Mens låsepalen løftes skal du holde godt fast i spændeværktøjets (4) håndtag, da der overføres en stor vægt og kraft, idet låsepalen løftes. Efter hver justering afprøves om den ønskede effekt på lågelukningen er opnået. Er det ikke tilfældet gentages handlingen. Kører lågen for let eller er fjederen blevet løsnet anbefales det, at man ved første test af virkningen holder fast i håndtaget for at sikre, at lågen ikke er blevet for løs og lågen dermed kan falde for hurtigt i med risiko for glasskade til følge. N.B. Du bør altid lade en fagmand justere, smøre og reparere disse dele. Overfladen Normalt er det ikke nødvendigt at efterbehandle overfladen. Eventuelle lakskader kan dog udbedres med Senothermspray. Garanti Ved mangelfuld vedligeholdelse bortfalder garantien! 14

15 Driftsforstyrrelser Ruden soder til Træet er for fugtigt. Fyr kun med brænde, der er lagret min 12 måneder under halvtag og med max. 20% fugtighed. Lågens pakning kan være utæt. Manglende tilførsel af luft til rudeskyl. Reguleringsstangen skubbes længere til højre, indtil glasset er brændt rent. Klatfyring. Varm brændeovnen ordentligt igennem. Røg ud i stuen, når lågen åbnes Spjældet i skorstenen kan være lukket. Åbn spjældet. Manglende træk i skorsten. Se afsnit om skorsten eller kontakt skorstensfejer. Renselem utæt eller faldet ud. Udskift eller monter renselem. Åbn aldrig lågen, så længe der er flammer i brændet. Løbsk forbrænding Pakning i lågen utæt. Montér ny pakning. Hvis der er for kraftigt træk i skorstenen, kan det være nødvendigt at skubbe reguleringsstangen mod minimum, dvs. mod venstre. Ved driftsforstyrrelser, som du ikke selv kan afhjælpe, bedes du henvende dig, hvor du har købt brændeovnen. 15

16 Overensstemmelseserklæring Fabrikant: HWAM A/S Nydamsvej 53 DK 8362 Hørning Erklærer hermed, at Produkt: Type: Brændeovn HWAM I 30/55 er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiver: Reference nr.: Titel: 89/106/EEC Byggevaredirektivet samt følgende harmoniserede standarder: Nr: Titel: Udgave: EN Indsatser, inklusive kaminer til fast brændsel 2001 EN 13229/A2 Indsatser, inklusive kaminer til fast brændsel 2004 og andre standarder og/eller tekniske specifikationer Nr: Titel: NS 3058 Lukkede vedfyrte ildsteder Røykudslipp NS 3059 Lukkede vedfyrte ildsteder Røykudslipp - Krav Hørning, d. 18. februar Torsten Hvam Sølund Fabriks- og kvalitetschef 16

17 17

18 Installationsanleitung Deutsch Gesetzliche Vorschriften Sofern der Einsatz in einen neuen und nicht zugelassenen offenen Kamin eingebaut werden soll, muss dieser stets alle gesetzlichen Vorschriften sowie die vor Ort geltenden Baubestimmungen einhalten. Lassen Sie sich vor Montage des Kamineinsatzes von Ihrem Schornsteinfegermeister beraten. Er dürfte sich in diesen Fragen auskennen. Räumliche Anforderungen Im Raum, in dem der Kamineinsatz montiert werden soll, muss eine Zufuhr von frischer Verbrennungsluft immer gewährleistet sein. Ein aufklappbares Fenster oder ein justierbares Luftventil werden als ausreichend angesehen. Es ist darauf zu achten, dass Glas nicht unbedingt hitzefest sein muss. Da eine Glasfläche ggf. in die Kategorie 'brennbare Wand' einzustufen ist, sollte der Hersteller bzw. der Schornsteinfegermeister befragt werden. Abstand zu brennbarem Material Es wird auf einschlägige Brandschutzvorschriften verwiesen, insbesondere was die Größe der feuerfesten Unterlage angeht. In Deutschland muss diese einen Bereich von mindestens 50 cm vor der Ofenscheibe und 30 cm zu beiden Seiten hin bedecken. Bei einem aus brennbarem Material bestehenden Boden muss sich der Einsatz mindestens 30 cm darüber befinden. Sollten sich um die Einbaukassette herum entzündliche Materialien befinden, ist dazwischen eine 40 mm starke Dämmstoffschicht aus hierfür geeigneter Mineralwolle vorzusehen, die alle Flächen bedecken muss. Die Dämmstoffschicht muss eine Wärmeleitfähigkeit aufweisen, die unter 0,09 W/m x K (ermittelt bei 200 C) liegt. Anforderungen an den Schornstein Der Schornstein muss so hoch sein, dass ein guter Zug gewährleistet ist, und der Rauch keine Belästigung darstellt. Nomineller Zug: Etwa 12 Pa. Der Schornstein sollte eine Lichtöffnung von mindestens Ø 150 mm haben. Die Lichtöffnung sollte jedoch stets mindestens dem Auslassstutzen des Einsatzes entsprechen. Ferner sollte der Schornstein mit einer leicht zugänglichen Reinigungstür versehen sein. Schornstein Der Schornstein ist der Motor des Kaminofens und für die allgemeine Funktion des Einsatzes von ent-. scheidender Bedeutung. Der Zug im Schornstein erzeugt im Einsatz einen Unterdruck. Dieser entfernt den Rauch im Einsatz, saugt durch den Schieber Luft für die Scheibenspülung an, die die Scheibe rußfrei hält. Außerdem wird durch den Unterdruck dafür gesorgt, dass durch den primären bzw. sekundären Schieber Luft für die Verbrennung zugeführt wird. Der Schornsteinzug wird durch die unterschiedlichen Temperaturen im und außerhalb des Schornsteins erzeugt. Je höher die Temperatur im Schornstein, desto besser der Zug. Deshalb ist es besonders wichtig, dass der Schornstein gut durchgeheizt wird, bevor der Regulierschieber vorgeschoben und die Verbrennung im Einsatz gedrosselt werden (ein gemauerter Schornstein wird nicht so schnell warm wie ein Schornstein aus Stahl). 18

19 An Tagen, an denen der Zug im Schornstein aufgrund der Wind- und Wetterverhältnisse schlecht ist, ist es besonders wichtig, den Schornstein schnellstmöglich anzuwärmen. Es müssen schnell Flammen entfacht werden. Hacken Sie das Holz besonders klein, benutzen Sie einen zusätzlichen Anzündklotz usw. Nach einer längeren Stillstandsperiode ist es wichtig, das Schornsteinrohr auf Blockierungen zu untersuchen. Es können mehrere Vorrichtungen an denselben Schornstein angeschlossen werden. Die geltenden Regeln hierfür müssen jedoch zuvor untersucht werden. Fragen Sie bitte Ihr Schornsteinfeger über die Möglichkeiten Ihres Schornsteins. Auch bei einem erstklassigen Schornstein kommt es zu Funktionsfehlern, wenn er falsch bedient wird. Umgekehrt kann ein schlechter Schornstein durchaus gut funktionieren, wenn er richtig zum Einsatz kommt Schornsteinfegen Um dem Risiko eines Schornsteinbrands zu begegnen, muss der Schornstein jährlich gereinigt werden. Das Rauchrohr und die Rauchkammer über der Rauchleitplatte aus Stahl müssen gleichzeitig mit dem Schornstein gereinigt werden. Sollte eine Reinigung wegen der Schornsteinhöhe nicht möglich sein, ist eine Reinigungsklappe vorzusehen. Im Falle eines Schornsteinbrands müssen sämtliche Klappen geschlossen und die Feuerwehr benachrichtigt werden. Vor einem weiteren Gebrauch muss der Schornstein vom Schornsteinfeger kontrolliert werden. Testergebnisse eines Nennleistungstests gemäß EN 13229: Nennheizleistung... 6,0 kw Rauchtemperatur ºC Rauchgasmassendurchfluss 6,5 g/sek. Montage und Anschluss (Zeichnung A) Das Model HWAM I 30/55 besteht aus Einbaukassette und Einsatz, der nach dem Einbau nur noch eingeschoben wird. Das Modell HWAM I 30/55 lässt sich auf zweierlei Weise anschließen: 1. Montage und Anschluss in einem bereits bestehenden Kamin. 2. Neue Aufmauerung im Bereich des Einsatzes, evtl. mit Heizkanalverbindungen zu anderen Räumen. 1. Montage und Anschluss in einem bereits bestehenden Kamin (Zeichnung A1-A3) Vor Montage des Einsatzes in einen bereits bestehenden offenen Kamin ist zunächst den Regelschieber im Schornstein zu entfernen und einen evtl. vorhandenen Rauchhals zu erweitern, damit das Rauchrohr des Einsatzes direkt an den Schornstein angeschlossen werden kann. Hochgestellte Steine im Kaminboden sind ebenfalls zu entfernen. Über die genaue Platzierung der Reinigungstür (1) sollten Sie sich im Vorfeld mit einem Schornsteinfeger beraten. Die Reinigungstür muss so angebracht sein, dass eine Reinigung des Rauchrohres auch dann noch von oben erfolgen kann, wenn die Tür des Einsatzes geschlossen ist. 19

20 Montage von Rauchrohr (Zeichnung A1) Beginnen Sie mit der Montage des Verbindungsflansches (2) und nehmen Sie hierzu ein Rauch- oder Flexrohr (3) in passender Länge. Danach ist das Rohr in den Anschlussstutzen zu setzen. Das Rohr ist so zu drehen, dass der Handgriff so weit wie möglich in den Stutzen hineinragt. Schneiden Sie danach etwa 3 Stck. 50 mm feuerfeste Dichtungen aus Mineralwolle (4) so zurecht, dass sie in die Schornsteinöffnung hineinpassen, ohne dass drum herum Lücken entstehen, und schneiden Sie außerdem ein Loch in der Mitte, das dicht um das Rohr schließen muss. Stecken Sie das Rauchrohr in die Schornsteinöffnung. Der Verbindungsflansch muss den jeweiligen Maßen entsprechen: a. Abstand von der Vorderkante des Mauerloches, wenn der Einsatz bündig zum Mauer liegt. b. Höhe über dem Boden. Schieben Sie hiernach die 3 Dichtungen aus Mineralwolle aufwärts um das Rauchrohr, und drücken Sie sie in die Schornsteinöffnung, damit eine feste und enge Dichtung erreicht wird. Montage der Kassette (Zeichnung A2) Besteht der Wunsch, Spiralschläuche zur Verteilung der abgegebenen Heizwärme in andere Räume anzubauen, sind die beiden Platten neben der Öffnung für das Rauchrohr an der Kassette herauszudrücken (Zeichnung H). Platzieren Sie die Kaminkassette (6) im Bodenbereich des Kamins. Achten Sie dabei auf eine waagerechte Platzierung der Kassette und darauf, dass die Vorderkante zum Mauerwerk bündig liegt. Die 3 Stellschrauben (Zeichnung F) am Boden der Kassette dienen zur exakten waagerechten Ausrichtung. Der Anschlussstutzen ist mittels der beiliegenden, selbstschneidenden Gewindeschrauben an der Einbaukassette zu befestigen. Falls der Abstand zwischen der Kaminofenöffnung und der Kaminkassette mit Mauerwerk geschlossen wird, muss dieses so abschließen, dass zur Kassette hin mindestens 5 mm Luft gelassen wird. Das Mauerwerk über der Kassette muss daher selbsttragend sein. Befestigen Sie die Kassette mit mindestens einer Schraube am Boden. Montage des Einsatzes (Zeichnung A3) Der Einsatz ist werkseitig auf die Bauart 2 eingestellt. Soll der Einsatz den Anforderungen der Bauart 1 (selbstschließende Tür für Mehrfachbelegung) entsprechen, dann muss die Feder der Türhebevorrichtung etwas entspannt werden (siehe Abschnitt Türhebevorrichtung Seite 26). Danach kann weiter wie folgt verfahren werden. Die Rauchleitplatte aus Skamol (7) aus dem Einsatz herausnehmen. Rauchleitplatte aus Stahl (8) aus dem Einsatz herausnehmen. Legen Sie eine Ø 6 mm Dichtung unten im Boden der Abgangsbuchse. Schieben Sie hiernach den Einsatz zurecht in die Einmauerungskassette. Das Rohr ganz in den Einsatz des Rauchabgangsstutzen einziehen. Hiernach die Rauchleitplatte aus Stahl (8) und Rauchleitplatte aus Skamol (7) wieder montieren. Fugen Sie danach den Bereich zwischen dem Rauchrohr und dem Schornstein oben auf der Dichtung aus Mineralwolle mit wärmebeständigem Mörtel (5). Dieses erfolgt durch die Reinigungstür (1) im Schornstein und sollte erst erfolgen, wenn der Einsatz fertigmontiert ist. 20

Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA

Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) LRV (Schweiz) Opfylder BImSchV 1+2 NS3058-1/-2 + 3059 Tillykke med Deres

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS SIRA & SIRA FEDTSTEN/KLEBERSTEIN 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

VIA 500 VIA 16000 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

VIA 500 VIA 16000 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 500 16000 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 500 16000 Bedienungs- und Wartungsanleitung Model / Modell BA-VI02-01 01/2003 JS 500 16000 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 500 16000 Bedienungs-

Læs mere

Montage- und Betriebsanleitung Drifts- og monteringsvejledning

Montage- und Betriebsanleitung Drifts- og monteringsvejledning Montage- und Betriebsanleitung Drifts- og monteringsvejledning DRIESCHER WEGBERG Mittelspannungs-Lastschaltanlage Typ MINEX / G I S E L A SF 6 - isoliert Bemessungsspannung bis 24 kv Bemessungsstrom 630

Læs mere

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Weihnachtsbäume und Schnittgrün Auszüge aus dem Branchenmerkblatt über Sicherheit

Læs mere

...sicher. Beton. Sikkerhed. i Beton STRUKTIONER. für die effiziente fabriksfremstilling. Werksfertigung

...sicher. Beton. Sikkerhed. i Beton STRUKTIONER. für die effiziente fabriksfremstilling. Werksfertigung 14:54 Uhr Seite III BETONKONBETONBAU STRUKTIONER BetonkonstruktionsDas Betonbausystem systemet til effektiv für die effiziente fabriksfremstilling. Werksfertigung... Sikkerhed...sicher i Beton in Wexøe

Læs mere

Kleinkindgruppe des Kindergartens Rothenkrug. Mit einer Kindheit voller Liebe kann man ein ganzes Leben aushalten Jean Paul (1772-1801)

Kleinkindgruppe des Kindergartens Rothenkrug. Mit einer Kindheit voller Liebe kann man ein ganzes Leben aushalten Jean Paul (1772-1801) Kleinkindgruppe des Kindergartens Rothenkrug Mit einer Kindheit voller Liebe kann man ein ganzes Leben aushalten Jean Paul (1772-1801) Inhalt Vorwort Unser Team Unsere Räumlichkeiten Das altersgemischte

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord TYSK GRAMMATIK A. ORD & ORDBOG 1. Ordklasser 1. Ordklasse & ordbog 2. Udsagnsord 1. Former 2. Tider 3. Udsagnsled, sammensat tid, hjælpeudsagnsord 4. Passiv 5. Mådesudsagnsord 6. Ordbog: navneform 7. Ordbog:

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Jeder muss seinen. finden. Ziegeleisymposium Ziegeleien Bachmann und Vesterled, Nybøl 8. bis 22. September 2012

Jeder muss seinen. finden. Ziegeleisymposium Ziegeleien Bachmann und Vesterled, Nybøl 8. bis 22. September 2012 Jeder muss seinen n Ton finden Ziegeleisymposium Ziegeleien Bachmann und Vesterled, Nybøl 8. bis 22. September 2012 Ausstellung Teglværksmuseum Cathrinesminde, Broager 8. bis 28. Oktober 2012 Ausstellung

Læs mere

Grenzgänger und Minijobs. Grænsearbejdere og minijob. Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen eines Auslandsbezuges

Grenzgänger und Minijobs. Grænsearbejdere og minijob. Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen eines Auslandsbezuges Paddborg, 26.11.2014 Grænsearbejdere og minijob Problemer ved udøvelse af minijob med en tværnational dimension Grenzgänger und Minijobs Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Monteringsvejledning. C 26K Lav. www.contura.eu

Monteringsvejledning. C 26K Lav. www.contura.eu Monteringsvejledning C 26K Lav www.contura.eu DK 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C26K-CPR-130617-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show

6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show 1 6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show Die Miami Dream Men Show er en novelle fra Karen Duves samling Keine Ahnung fra 1999. 1 Den er egnet til at læse med en 2.g eller 3.g, både af sproglige

Læs mere

Hrsg. von Red. af Erla Hallsteinsdóttir & Jörg Kilian. SMiK-Projekt

Hrsg. von Red. af Erla Hallsteinsdóttir & Jörg Kilian. SMiK-Projekt SMiK-Posterpräsentation von der Konferenz {DEUTSCH} und {DÄNISCH} im Stereotyp: Stereotypenwelten und ihre sprachlich-kulturellen Konstituierungsformen, 25.-27. Februar 2015 an der Süddänischen Universität

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE

Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE All My Dreams Come True er produceret af Aarhus Teater og CafeTeatret - i samarbejde med Aarhus Festuge 2 Kære elever og lærere Du kan få tilsendt manuskriptet

Læs mere

Übersetzungsprobleme bei Phraseologismen

Übersetzungsprobleme bei Phraseologismen Masterarbeit Copenhagen Business School Institut für internationale Kultur- und Kommunikationsstudien Cand.ling.merc. / Deutsch Übersetzungsprobleme bei Phraseologismen Ausgearbeitet von Jessica Daniel

Læs mere