WIKING Cubic. Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WIKING Cubic. Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni"

Transkript

1 WIKING Cubic Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni /

2 Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...3 Monterings- og brugsvejledning...3 Indbygning og vægmontering...4 Fyringsvejledning...7 Generelt om fyring...8 Skorstenen...9 Brændeovnens vedligeholdelse...10 Driftsforstyrrelser...11 Kontrol af installation Nyttige informationer...12 Deutsch Bedienungsanleitung Anbringung von losen Teilen...14 Installations- und Bedienungsanleitung...14 Einbau und Wandmontage Heizanleitung...18 Generell über das Heizen...20 Schornstein...20 Wartung des Kaminofens...21 Betriebsstörungen...23 Prüfung der Installation...23 Nützliche Informationen Prüfbericht...25 Norsk Bruks- og monteringsveiledning Plassering av løse deler...26 Installasjonsveiledning...26 Innbygging og veggmontering Fyringsveiledning...30 Generelt om fyring...31 Skorsteinen...31 Peisovnens vedlikehold...32 Driftsforstyrrelser...34 Kontroll av installasjon...34 Nyttige opplysninger SINTEF Produktdokumentasjon Svensk Bruksanvisning Placering av lösdelar...38 Installationsvägledning...38 Indbyggnad och väggmontering Eldningsinstruktion...42 Generellt om eldning...44 Skorstenen...44 Underhåll...45 Driftsforstyrrelser...46 Kontroll af installation...47 Nyttig information SITAC typgodkännnandebevis Italiano Manuale di istruzioni Montaggio delle parti mobili...51 Installazione e istruzioni d uso...51 Montaggio a muro Accensione...54 Indicazioni generali sul riscaldamento...55 Canna fumaria...56 Manutenzione delle stufa...57 Anomalie di funzionamento...58 Verifica dell installazione...59 Informazioni utili

3 Placering af løsdele Dansk WIKING giver 5 års garanti mod at du returnerer svarkortet eller registrerer de nød-vendige informationer under Garantiregistrering på vores hjemme-side senest 14 dage efter installationsdatoen. Svarkortet findes i brændeovnens brændkammer. Såfremt vi ikke modtager informationerne omfattes købet alene af salgslandets almindelige køberetlige regler. Inden brændeovnen monteres og tages i brug, er det vigtigt at kontrollere, at alle løsdele er på plads og ubeskadiget. Lodret snit af ovnen:. Dækplade (se i øvrigt side 9, tilslutning til skorsten). 2. Spjæld til regulering af rudeskyl (se side 10). 3. Røgledeplade i stål, hænger på 2 kroge (se tegning side 12). 4. Røgledeplade i Vermiculite. 6. Dækplade Brændkammeret er beklædt med Vermiculite, et materiale der ligner spånplader. Disse plader skal blive i brændeovnen, da de virker som isolering. WIKING Cubic Røgledepladerne i stål og i Vermiculite sørger for, at røgens vej gennem ovnen bliver så lang som mulig, således at røggasserne får mest mulig tid til at afgive deres varme til ovnen og dermed til omgivelserne. Derved undgås varmespild, fordi den varme røg ikke sendes direkte ud gennem skorstenen. Monterings- og brugsvejledning DS-godkendelse DS-mærket giver dig en garanti for, at din brændeovn er godkendt i hht. Dansk Standard, hvilket betyder, at brændeovnen opfylder en række krav til bl.a. sikkerhed, miljø og virkningsgrad, dvs. fyringsøkonomi. Loven Monteringen af din WIKING brændeovn skal altid overholde Bygningsreglementet for småhuse og lokale byggebestemmelser. Det er altid en fordel at tage skorstensfejeren med på råd, inden du monterer brændeovnen. 3

4 Krav til rummet Der skal altid kunne tilføres frisk forbrændingsluft til det rum, hvor brændeovnen skal opstilles. Et oplukkeligt vindue eller en regulerbar luftventil anses for tilstrækkelig. WIKING Cubic Mål i cm Afstand til ikke-brændbar væg 1,5 Afstand til brændbar væg, bag 15 Afstand til brændbar væg, side 35 Møbleringsafstand, bagved/foran 100 Gulvplade min. bredde og længde ved ikke brændbar væg 86 /73 Gulvplade min. bredde og længde ved brændbar væg 86 /86 Højde, bredde, dybde 77/ 56 /40 Vægt i kg 99 Højde på bagudgang 61 Brændkammerbredde for/bag 35 Gulvet foran brændeovnen skal dækkes af et ikke brændbart materiale 30 cm foran ovnen og 15 cm til hver side fra ovnens indfyringsåbning. Indbygning og vægmontering Vægmontering WIKING Cubic kan monteres på en ikke brændbar væg med WIKING Cubic vægbeslaget. Før montering skal væggens stand og bæreevne iagttages. Ved valg af fastgørelseselementer henvises til vore forhandlere og fastgørelseseksperter, som eksempelvis Fischer A/S Beslaget fastholder WIKING Cubic ca. 15 mm fra væggen. WIKING Cubic skal monteres, indbygges eller hænges minimum 20 cm over et brændbart gulv. Dette gælder også selvom, at der placeres en gulvplade oven på gulvet. Fremgangsmåden ved vægmontering er følgende: Ved montering af WIKING Cubic på væg med røgafgang ovenud kan der ses bort fra punkt 1, 4, 6, 10, 11, Isoleringsdele i brændkammer af Vermiculite og røgledeplade i stål demonteres. 12. Sidekapper på ovnen tages af. Kappen løftes lidt op og de nederste ben trækkes lidt fra hinanden. Derefter løftes kappen helt af. Pas på ikke at ridse ovnen, da lakken endnu ikke er hærdet. Vi anbefaler at være 2 personer om afmonteringen af stålkappen. 13. Vægbeslag placeres på væg og huller til fastgørelse på væggen og til murbøsningen markeres op og bores. 14. Murbøsning monteres, således at center murbøsning ligger ud for center af hul til røgrør i vægbeslag. Husk at fuge murbøsning med pejsemørtel. 4

5 15. Vægbeslag fastgøres forsvarligt. 16. Det specielle røgrør til vægmontering ved røgafgang bagud, tilpasses i korrekt længde, hvis det er nødvendigt. Røgrøret skal monteres med stålflapper ind mod brændeovn. Inden montage placeres en selvklæbende varmefast pakning 7 cm fra rørets ende ind mod ovnen. Til slut skubbes røgrøret helt ind i murbøsningen. 17. Skruer til justering af hældningen på WIKING Cubic monteres i de to huller bag på ovnen. De justeres så de holder en afstand på ca. 15 mm fra væggen. 18. Brændeovnen hænges op på vægbeslaget og skubbes på plads, så den falder ned i hak. 19. Skruer til justering af hældningen (pkt. 7) justeres, således at ovnen hænger lodret. 10. Ved røgafgang bagud stikker man en hånd gennem hullet til røgafgangen og trækker røgrøret ind mod ovnen. Røgrøret skal gå korrekt ind i røgstudsen på brændeovnen. Der er ikke behov for at tætne med pakninger mellem røgrør og ovn. 11. Stålflapper bukkes rundt om røgstudsen på indvendig side. 12. Sidekappe monteres igen (se pkt. 2). 13. Isoleringsdele i brændkammer af Vermiculite og røgledeplade i stål monteres igen. Indbygning WIKING Cubic kan indbygges i ikke brændbart materiale på mange måder. Vi vil her skitsere de retningslinier, der skal overholdes. Derudover er det kun din fantasi, der sætter begrænsningerne. Afsnittet er delt op i indbygning mod ikke brændbar væg, indbygning mod brændbar væg og generelt. Detaljerne omkring indbygningsmateriale, detaljeløsninger etc. beskrives i separat vejledning for WIKING indbygningsløsninger. Indbygning i ikke brændbar væg WIKING Cubic kan monteres i en afstand af 15 mm fra væggen. Indbygning i brændbar væg Ved indbygning op ad en brændbar væg anbefaler vi at tage kontakt til den lokale skorstensfejermester inden indbygningen påbegyndes og indkøbes, da der kan forekomme forskellige tolkninger af bygningsreglementet fra sted til sted. Selv om brændeovnen indbygges i et ikke brændbart materiale skal afstanden til en brændbar bagvæg være minimum 150 mm. Derudover skal den brændbare væg beklædes med en 75 mm tyk porebeton plade bag brændeovnen som vist på fig. 1. Afstanden til brændbar sidevæg skal være minimum 350 mm. Ved indbygning i hjørne vil det ofte være ønskeligt med en reduceret afstand til brændbar sidevæg for at få brændeovnen længst muligt ind i hjørnet. Den lokale skorstensfejermester kan rådgive om muligheden for at montere en ikke brændbar plade uden på den brændbare væg. Der findes i Danmark ingen regler for 5

6 dette, hvorfor den lokale skorstensfejermester skal træffe det endelige valg. Fig. 1 (mål i mm) 150 Porebeton 75 min.15 Generelt Cubic skal monteres, indbygges eller hænges minimum 20 cm over et brændbart gulv. Dette gælder også selvom, at der placeres en gulvplade oven på gulvet. Der skal være en afstand på 15 mm hele vejen rundt om ovnen (også under ovnen) for at sikre tilstrækkelig tilførsel af konvektionsluft. Over ovnen skal der være et antal konvektionshuller, hvor den opvarmede luft kan passere. Hullerne skal minimum have et samlet areal på 200 cm 2. Umiddelbart over hullerne skal der monteres en plade, der lukker konvektionskanalen. Monteres WIKING Cubic med topafgang skal pladen slutte tæt til skorstenen. Vi anbefaler, at sprækken rundt om skorstenen maksimalt er 5 mm., og vi anbefaler, at konvektionshullerne placeres minimum 800 mm under loftet. Se fig. 2. Fig mm Skorsten 15 mm afstand Der kan laves plads for lagring af brænde og andre brændbare genstande i indbygningen. Brænde kan lagres umiddelbart under brændeovnen. Ønskes plads til lagring ved siden af ovnen skal der i princippet være en afstand på 350 mm til ovnen. I praksis laves ofte indbygninger, hvor brændet lagres væsentlig nærmere ovnen adskilt af en ikke brændbar plade. Teknologisk Institut har lavet en temperaturmåling på ydersiden af en 100 mm gasbetonvæg monteret 100 mm fra ovnen som vist på fig. 3. Temperaturen blev målt til maksimalt 29 C ved en rumtemperatur på 20 C. Temperaturen blev målt kontinuerligt med et termoelement type K. Det er den lokale skorstensfejermester, der skal give dispensation fra afstandskravet på 350 mm. Ovennævnte test er til skorstensfejerens information. Der er krav om, at skorstensfejeren skal kunne syne stålskorstenen helt op til loftet. Der skal derfor være indbygget en rist eller lem ved den øverste del af stålskorstenen, hvorigennem skorstensfejeren med et spejl kan se skorstenen. Tag kontakt til den lokale skorstensfejer for at afklare den endelige placering. 6

7 Fig. 3 Temperatur 29 C Eventuelt trælager Fyringsvejledning Første gang du fyrer Første gang du fyrer i brændeovnen, skal du fyre forsigtigt, da alle materialer skal vænnes til varmen. Dvs. brændeovnen skal varmes langsomt op, til den når maksimal varme. Herefter skal du fyre ind nogle gange, så brændeovnen bliver varmet godt og grundigt igennem. Den lak, brændeovnen er lakeret med, vil hærde de første 3-4 gange, der fyres, og kan derved godt afgive røg-/ lugtgener. Sørg derfor for god udluftning. Det er vigtigt at være opmærksom på, at handsken der følger med ovnen, godt kan slide malingen af, når lakken ikke er hærdet tilstrækkelig. Pas derfor altid på ikke at berøre selve lågen før efter de første 2-3 indfyringer. Optænding: 1. Spjældet i askeskuffen holdes åbent, og der lukkes helt op for rudeskyllet. 2. WIKING anbefaler at tænde op med sprittabletter eller optændingsblokke. Der placeres småpinde ovenpå, jo mindre pindene er, jo hurtigere bliver brændeovnen varm. Lågen holdes 3-4 cm åben, indtil glasset er varmt, på denne måde dannes der ikke kondens. VIGTIGT! Askeskuffen må ikke åbnes i optændingsfasen og skal altid være lukket, når brændeovnen anvendes. Afbrænding: 3. Når der er et solidt glødelag, kan der indfyres på ny. Brug 2-3 stk. brænde. Brændemængde og maksimal vægt kan ses i skemaet nedenfor. Hold spjældet i askeskuffen åbent og luk helt op for rudeskyllet. Efter ca. 2 min., når der er synlige, gule flammer, lukkes der for spjældet i askeskuffen, så man får en jævn og rolig forbrænding. Rudeskyllet nedreguleres eventuelt lidt. Primær luft Sekundær luft 7

8 Ved optænding småpinde Derefter større stykker træ Brændelængde WIKING Cubic 0,5 kg 2,5 kg 30 cm Brændselstyper Brændeovnen er kun DS-godkendt til fyring med træ, men der kan med forsigtighed anvendes andre brændselsformer. Det anbefales at bruge kløvet birke- eller bøgetræ, der har været opbevaret minimum 1 år, helst 2 år, udendørs under tag. Træ, der opbevares indendørs, har tendens til at blive for tørt og afbrænde for hurtigt. Egeog fyrretræ skal opbevares 2 år, inden det tages i brug, da træet kan indeholde stoffer, der kan være skadelige for brændeovnen. Briketter afgiver megen varme. Visse typer udvider sig kraftigt med en ukontrollerbar forbrænding til følge. Derfor anbefaler vi stor forsigtighed ved brug af disse. Kul afbrændes ved høj temperatur og soder meget. Ved afbrænding med kul SKAL der benyttes en kulindsats. Kulindsats Energikoks afbrændes ved høj temperatur og soder meget. Energikoks SKAL afbrændes i kulindsats. De er meget svovl-/saltholdige, hvilket slider meget på brændeovn, skorsten og brændkammer, og derfor nedsættes brændeovnens levetid væsentligt. Det er forbudt at fyre med spånplader, lakeret, malet eller imprægneret træ, plast samt gummi. Mælkekartoner og aviser indeholder stoffer, der kan skade glasset. Generelt om fyring Maksimal afbrænding Der må pr. time maksimalt fyres med enten: Briketter Træ Kul Energikoks WIKING Cubic 1,5 kg 1,2 kg 0,8 kg 0,7 kg Overstiges denne grænse, er brændeovnen ikke længere omfattet af fabriksgarantien, og brændeovnen kan ødelægges på grund af for høj varme. 8

9 Hurtig eller kraftig varme Hurtig eller kraftig varme opnås, hvis der afbrændes mange små stykker træ jvf. fyringsvejledningen side 7. Lang brændtid Lang brændtid opnås, hvis der afbrændes få, meget store stykker træ, som ikke er kløvet ret meget. Ovnen er ikke konstrueret til at kunne brænde over om natten, da det giver en dårlig forbrænding at holde ovnen på en for lav temperatur. Der vil dannes meget sod, da man ikke kan afbrænde alle gasserne i træet. For svag fyring Er de ildfaste materialer i brændkammeret sorte efter en indfyring, er det et tegn på, at man ikke har en miljørigtig forbrænding, dvs. at brændeovnen forurener. Der skal derfor afbrændes en større mængde træ, så der opnås højere temperaturer i brændkammeret, eller åbnes for rudeskyllet, så bålet får den mængde ilt, der skal til, for at alle træets gasser frigives. Soddannelsen kan også skyldes vådt træ, for dårligt træk i skorstenen eller forkert fyring. Skorstenen Generelt Skorstenen er brændeovnens motor og altafgørende for brændeovnens funktion. Skorstenstrækket giver et undertryk i brændeovnen. Dette undertryk fjerner røg fra bålet, der så suger luft til forbrændingen. Denne luft er med til at holde ruden ren. Skorstenstrækket dannes ved temperaturforskellen inde i skorstenen og uden for skorstenen. Jo højere temperaturen er inde i skorstenen, jo bedre bliver skorstenstrækket. Det er derfor altafgørende, at skorstenen bliver varmet godt igennem. Dette opnås kun ved en optænding, der afgiver megen varme på kort tid. Vær opmærksom på, at en muret skorsten er længere tid om at blive gennemvarm end en stålskorsten. Selv en god skorsten kan fungere dårligt, hvis den bruges forkert. Det er afgørende, at både ildsted og skorsten er installeret efter forskrifterne, da det ellers ikke vil være muligt at opnå en tilfredsstillende forbrænding. Tilslutning til skorsten WIKING Cubic har valgfri mulighed for røgudgang enten ovenud eller bagud. Ved tilslutning bagud skal den runde plade bag på brændeovnen bores/brækkes ud, og afdækningspladen, der er skruet fast, monteres i topafgangen (se side 3). Krav til skorsten Skorstenen skal have en sådan højde, at trækforholdene er i orden, og røgen ikke generer. Nominelt træk skal være ca. 15 Pascal /1, 5 mm vandsøjle. Skorstenen skal have en minimumslysning svarende til Ø150 mm, hvilket svarer til WI- KING ovnenes afgangsstuds. Er skorstenen forsynet med en renselem, skal denne være let tilgængelig. Reguleringsspjæld Det anbefales at forsyne skorsten eller røgrør med et reguleringsspjæld, så skorstens- 9

10 trækket kan reguleres på dage med kraftig blæst. Reguleringsspjældet må dog maks. kunne lukke røgrøret 80 %. Skorstensfejning For at forebygge risiko for skorstensbrand skal skorstenen renses. Røgrør og røgkammeret over røgledepladen af stål skal renses samtidig med skorstenen. Brændeovnens vedligeholdelse Udvendig rengøring Vedligeholdelse af brændeovnen bør kun foretages, når den er kold. Den daglige vedligeholdelse indskrænker sig til et minimum. Det nemmeste er at støvsuge brændeovnen udvendigt med et lille mundstykke med bløde børster. Du kan også støve brændeovnen af med en tør, blød klud eller en blød støvekost. Men husk, kun på en kold brændeovn. Rengøring af brændkammer Én gang om året bør brændeovnen vedligeholdes grundigt: Rens brændkammeret for aske og sod. Tag også Vermiculitepladerne ud. Dette gøres meget forsigtigt. 1. Bagplade 2. Bundplader 3. Røgledeplade Sideplader 6. Frontplade Først fjernes risten, og herefter tages Vermiculitepladerne ud én efter én i følgende rækkefølge: 1. Bundpladerne 3. Bagpladen 2. Sidepladerne 4. Røgledepladen Vermiculitepladerne indsættes i omvendt rækkefølge startende med røgledepladen. Det er yderst vigtigt, at bagpladen placeres, så hullerne til sekundær lufttilførsel i Vermiculite-pladen passer med hullerne i ovnen. Glas WIKING Cubic er udstyret med rudeskyl, hvilket bevirker, at forvarmet luft strømmer ned på glasset. Det reducerer sodbelægningen og giver en større glæde af det store pano-ramavindue. Glasset bør tørres efter hver brug, så der ikke dannes en belægning. Glasset rengøres bedst med et stykke køkkenrulle, eventuelt dyppet i vand og lidt aske fra brændkammeret. Der tørres efter med et tørt stykke køkkenrulle. Pakninger Tjek, at pakningerne i lågen, mellem glasset og lågen og i askeskuffen er hele og bløde. Hvis ikke, bør de udskiftes. Smør låge og lukkebeslag med kobberfedt. 10

11 Aske Askeskuffen tømmes lettest ved at trække en affaldspose ind over skuffen, vende denne på hovedet og derefter forsigtigt trække den op af posen igen. Aske bortskaffes via dagrenovationen. Vær opmærksom på, at der kan være gløder i asken op til 24 timer efter, at ilden i brændeovnen er gået ud! Isolering Brændkammerets effektive, men porøse isolering kan med tiden blive slidt og beskadiget. Det betyder ikke noget for brændeovnens effektivitet, at isoleringen revner. Den bør dog udskiftes, når slitagen overstiger halvdelen af den oprindelige tykkelse. Overfladen Normalt er det ikke nødvendigt at efterbehandle overfladen. Eventuelle lakskader kan dog udbedres med senothermspray. Det er vigtigt at være opmærksom på, at handsken, der følger med ovnen godt kan slide malingen af, når lakken ikke er hærdet tilstrækkeligt. Driftsforstyrrelser WIKING Cubic er godkendt i hht. DS-normen, dvs. at ovnens konstruktion og forbrændingsmåde opfylder godkendelsens krav. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at selve forbrændingen i en brændeovn er meget individuel og afhængig af både skorsten, brændsel, betjening og fyringsteknik. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at en brændeovn kan tikke under fyring og afkøling. Dette skyldes stålets bevægelser og påvirker ikke ovnens funktion. Røg i stuen Hvis røgen ikke går ud i skorstenen, men kommer ud i stuen i stedet, kan det skyldes: For dårligt skorstenstræk. Test: Tænd en lighter foran spjældet i askeskuffen. Hvis flammen suges ind, er skorstenen ok, men blæses den udad, er der noget i vejen med skorstenen. Kontakt en skorstensfejer. At røgledepladen ikke hænger rigtigt (se side 3). Løbsk forbrænding Hvis forbrændingen er svær at styre, kan det skyldes at: Pakningerne i låge og askeskuffe trænger til at blive skiftet. Skorstenstrækket er meget højt. Sæt et spjæld i røret for at mindske trækket. Brug nogle store stykker træ, som ikke er kløvet ret meget, så holder brændet længere. Luk rudeskyllet på spjældet over lågen (se side 3). For tilførsel af primær luft holdes spjældet i askeskuffen åbent. Hvis man åbner askeskuffen, kommer der så meget gang i bålet, at det er svært at drosle ned igen. Det kan også resultere i, at Vermiculiterøgledepladen brækker på grund af for meget lufttilførsel. Sod Hvis der dannes meget sod, kan det skyldes, at: Temperaturen i brændkammeret ikke når højt nok op, f.eks. fordi man klatfyrer. Træet er vådt. Fyr kun med brænde, der er lagret min. 12 måneder under halvtag og med maks. 18 % fugtighed. 11

12 Sod på glasset fjernes med fugtig køkkenrulle dyppet i aske. Kontrol af installation For at kunne udelukke at en eventuel fejlinstallering er skyld i et eventuelt problem med din brændeovn, skal følgende kontrolleres: Spjældet i askeskuffen skal kunne bevæges op og ned. Der er fri passage for sekundær luft, der kommer gennem de seks huller, der sidder i den bagerste Vermiculiteplade i brændkammeret. Dette kontrolleres ved at stikke en tynd genstand, eventuelt en strikkepind gennem hvert enkelt hul. Genstanden skal kunne stikkes mere end 3 cm ind i hullet. Er det ikke muligt, skubbes pladen, der kan bevæges lidt fra side til side, på plads, så hullerne passer. Reguleringsstang til rudeskyllet, som er placeret lige over lågen, kan bevæges side-vejs. Der kommer den største mængde luft ned på ruden, når stangen er længst til højre. Vermiculiterøgledepladen ligger oven på de øvrige Vermiculiteplader. Kontroller at pladen er skubbet helt tilbage mod bagpladen i brændkammeret. Røgledepladen i stål hænger rigtigt (se side 3). I enkelte tilfælde kan pladen falde af krogene under transport. Stålrøgledeplade 1. Tag fat i pladen i hver side og træk den ind mod dig selv. 2. Vip pladen lidt bagover. 3. Løft pladen op til den støder mod de to kroge, og før krogene gennem pladens huller. 4. Træk pladen helt tilbage mod ovnens forkant. Nyttige informationer Låge Brændeovnen er monteret med en mekanisme, der betyder, at lågen automatisk lukker i. Såfremt denne mekanisme ikke ønskes, kan den fjernes ved at løsne de to unbrakoskruer for neden på de to hængsler. Typegodkendelse Typegodkendelsen sidder bag på ovnen og indeholder i følge lovkrav de nødvendige afstande osv. Serienummer Serienummeret sidder bag på ovnen og på garantikortet. Serienummeret består af 1-12 cifre. Serienummeret skal påføres den del af garantikortet som returneres til WIKING for at garantien træder i kraft. Vermiculite Vermiculite er en bjergart fra Afrika med en isoleringsværdi, der er 8 gange højere end 12

13 schamottestens. Derved opnås der høje temperaturer i brændkammeret, og alle gasser i træet frigives. 13

14 Anbringung von losen Teilen Deutsch Die Werksgarantie von WIKING für fabrikneue Produkte gilt 60 Monate ab Kaufdatum. Sofern die Garantieurkunde nicht innerhalb von 14 Tagen nach Installationsdatum bei der WIKING vorliegt oder sofern eine ausgefüllter Garantiekarte im Internet Ausfüllung von Garantiekarte nicht registriert ist, unterliegt der Kauf allein den allgemeinen kaufrechtlichen Regeln des Verkaufslandes. Bevor der Ofen in Betrieb genommen wird, muss sichergestellt sein, dass sich alle losen Teile an ihrem Platz befinden, und dass sie unbeschädigt sind. Senkrechter Schnitt durch den Ofen: 1. Abdeckplatte (siehe Seite 21, Anschluss an den Schornstein). 2. Schieber zur Regulierung der Scheibenspülung (siehe Seite 22). 3. Die Rauchleitplatte aus Stahl hängt an zwei Haken (siehe Seite 24). 4. Rauchleitplatte aus Vermiculite. 6. Deckplatte. WIKING Cubic Die Brennkammer ist mit Vermiculite verkleidet, ein Material das wie Spanplatten aussieht. Die Platten MÜSSEN im Ofen bleiben, da sie isolierend wirken. Die Rauchleitplatten aus Stahl und Vermiculite sorgen dafür, dass der Weg des Rauches durch den Ofen so lang wie möglich ist, damit die Rauchgase so viel Zeit wie möglich haben, um ihre Wärme an den Ofen und damit an die Umgebung abzugeben. So vermeiden Sie Wärmeverluste, die dann entstehen, wenn der Rauch direkt durch den Schornstein entweicht. Installations- und Bedienungsanleitung Zulassung Ihr WIKING Ofen wurde nach deutschen Normen und Richtlinien hergestellt und in deutschen und anderen führenden, europäischen Prüfinstituten getestet und zugelassen. Dies gibt Ihnen die Garantie, dass der Ofen sämtlichen Ansprüchen an Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und Wirkungsgrad, d.h. Heizökonomie, gerecht wird. Gesetz Die Installation des WIKING Ofens muss den geltenden Anforderungen der Behörden sowie den örtlichen Baubestimmungen entsprechen. Wir empfehlen vor der Montage des Ofens, Kontakt mit dem örtlichen Schornsteinfeger aufzunehmen. 14

15 Anforderungen an den Raum Dem Raum, in dem der Ofen aufgestellt werden soll, muss jederzeit frische Verbrennungsluft zugeführt werden können. Ein Fenster, das geöffnet werden kann, oder ein regulierbares Luftventil sind hierfür ausreichend, wobei der Ofen auch an ein Frischluftsystem angeschlossen werden kann. Abstand zu brennbarem Material WIKING Cubic Maße in cm Zu nichtbrennbarer Wand 1, 5 Zu brennbarer Wand, hinten 15 Zu brennbarer Wand, seitlich 35 Möblierungsabstand, hinten/vorne 85 Bodenplatte Mindestbreite und Länge Nicht brennbarer Wand 86 / 73 Bodenplatte Mindestbreite und Länge Brennbarer Wand 86 / 86 Höhe, Breite und Tiefe des Ofens 77/ 56 /40 Gewicht in kg 99 Höhe Abgang hinten 61 Breite der Brennkammer, hinten/vorne 36 Der Boden vor dem Kaminofen muss mit einem nicht-brennbaren Material mindestens 50 cm vor dem Ofen und 30 cm beiderseits der Feuertür gedeckt werden. Verbindungsstück: Der Kaminofen ist anschlußfertig montiert und muß mit einem Verbindungsstück an den bestehenden Hausschornstein angeschlossen werden. Das Verbindungsstück soll möglichst kurz, geradlinig, waagerecht oder leicht steigend angeordnet sein. Verbindungen sind abzudichten. Einbau und Wandmontage Wandmontage WIKING Cubic kann an einer nicht-brennbaren Wand mit dem WIKING Cubic Wandbeschlag montiert werden. Vor der Montage muss der Stand sowie die Tragfähigkeit der Wand beachtet werden. Bei Wahl von Befestigungselementen wird an unsere Händler und Befestigungsexperten, wie z.b. Fischer A/S , hingewiesen. Der Beschlag wird WIKING Cubic etwa 15 mm von der Wand entfernt festhalten. Unter dem Kaminofen muss ein nicht-brennbares Material sein, wie oben beschrieben. Bei einer Wandmontierung bitte wie folgt vorgehen: Bei Wandmontage von WIKING Cubic mit Rauchabgang oben können von den Punkten 1, 4, 6, 10, 11 und 13 abgesehen werden. 11. Vermiculiteplatten und Rauchleitplatte aus Stahl in der Brennkammer werden abmontiert. 12. Die Seitenteile des Außenmantels werden abgenommen. Den Mantel ein bisschen hochheben, und die untersten Beine ein wenig auseinanderziehen. Danach wird der 15

16 gesamte Mantel abgenommen. Passen Sie bitte auf, dass Sie den Ofen nicht ritzen, da der Lack noch nicht gehärtet ist. Wir empfehlen, dass Sie bei der Abnahme des Außenmantel zu zweit sind. 13. Wandbeschlag an die Wand anbringen und Löcher für die Befestigung und die Mauermuffe markieren und bohren. 14. Die Mauermuffe so montieren, dass sich der Mittelpunkt gerade gegenüber den Mittelpunkt des Loches für das Rauchrohr im Wandbeschlag befindet. Fugen Sie um die Mauermuffe mit Mörtel für Kamine. 15. Den Wandbeschlag solide festmachen. 16. Wenn nötig wird das spezielle Rauchrohr, wenn Rauchabzug hinten, für die Wandmontage in der korrekten Länge abgekürzt. Das Rauchrohr muss mit den Stahlklappen gegen den Kaminofen montiert werden. Vor der Montierung muss eine wärmebeständige Dichtung 7 cm vom Ende des Rohres gegen den Kaminofen montiert werden. Schließlich das Rauchrohr ganz in die Mauerbuchse einschieben. 17. Schrauben zur Anpassung der Neigung des WIKING Cubic werden in die zwei Löcher hinten am Ofen montiert. Sie werden so angepasst, dass sie in einem Abstand von etwa 15 mm von der Wand sind. 18. Der Kaminofen wird am Wandbeschlag aufgehängt und auf Platz geschoben, woraufhin der Ofen einrastet. 19. Schrauben zur Justierung der Neigung (Punkt 7) anpassen, damit der Ofen senkrecht hängt. 10. Wenn Rauchabzug hinten, reichen Sie die Hand durch das Loch des Rauchabzugs und ziehen Sie das Rauchrohr gegen den Kaminofen. Das Rauchrohr muss genau im Rauchabzug am Kaminofen einpassen. Es ist nicht nötig, eine Dichtung zwischen Rauchrohr und Ofen zu benutzen. 11. Stahlklappen innen um den Rauchabzug biegen. 12. Seitenteile wieder montieren (siehe Punkt 2). 13. Vermiculiteplatten und Rauchleitplatte aus Stahl in der Brennkammer wieder montieren. Einbau WIKING Cubic kann verschiedenartig in nicht-brennbaren Materialien eingebaut werden. Hier werden wir die Richtlinien, die befolgt werden müssen, skizzieren. Darüber hinaus setzt nur Ihre Phantasie die Begrenzungen. Der Abschnitt ist in Einbau an einer nichtbrennbaren Wand, Einbau an einer brennbaren Wand und generell aufgeteilt. Bei nicht-brennbarer Wand WIKING Cubic kann in einem Abstand von 15 mm von der Wand entfernt montiert werden. Bei brennbarer Wand Beim Einbau gegen eine brennbare Wand empfehlen wir, dass Sie, bevor den Einbau und den Kauf der Materialien, mit Ihrem örtlichen Schornsteinfegermeister Kontakt aufnehmen, da die Bauvorschriften in den einzelnen Gebieten unterschiedlich ausgelegt werden können. Obwohl der Kaminofen in einem nicht-brennbaren Material eingebaut wird, muss der Abstand zu einer brennbaren Rückwand mindestens 150 mm sein. Darüber hinaus muss die brennbare Wandmit einer 75 mm dicken Porebeton Platte hinter dem Ofen verkleidet 16

17 werden.siehe Abb. 1. Der Abstand zu einer brennbaren Seitenwand muss mindestens 350 mm sein. Bei Einbau in einer Ecke wird oft ein reduzierter Abstand zu einer brennbaren Seitenwand gewünscht, um den Kaminofen so tief wie möglich in der Ecke zu platzieren. Der örtliche Schornsteinfegermeister kann Ihnen über die Möglichkeit der Montage einer nicht brennbaren Wand an einer brennbaren Wand informieren. (Der örtliche Schornsteinfegermeister muss die endgültige Wahl treffen.) Abb. 1 (Masse in mm) 150 Porebeton 75 min. 15 Generell Rund um den Ofen (auch unter dem Ofen) muss ein Abstand von 15 mm sein, um die ausreichende Zufuhr von Konvektionsluft zu sichern. Über den Ofen muss eine gewisse Anzahl Konvektionslöcher sein, wo die aufgewärmte Luft passieren kann. Die Löcher müssen mindestens ein Gesamtareal von 175 cm 2 haben. Unmittelbar über die Löcher muss eine Platte montiert werden, die den Konvektionskanal schließt. Wird WIKING Cubic mit Abgang oben montiert, muss die Platte dicht an dem Schornstein schließen. Wir empfehlen, dass der Spalt um den Schornstein maximal 5 mm ist. Wir empfehlen, dass die Konvektionslöcher mindestens 1000 mm unter der Decke platziert werden. Sehen Sie Abb. 2. Es wird angefordert, dass der Schornsteinfegermeister den Stahlschornstein bis zur Decke besichtigen können muss. Es ist deshalb nötig, einen Rost oder eine Luke im obersten Teil des Schornsteins einzubauen, wodurch der Schornsteinfegermeister den Schornstein mit einem Spiegel sehen kann. Bitte überprüfen Sie die endgültige Platzierung mit Ihrem örtlichen Schornsteinfeger. Abb. 2 Schornstein 800 mm 15 mm Abstand 17

18 In dem Einbau können auch Platz für die Lagerung von Holz und anderen brennbaren Gegenständen gemacht werden. Holz kann unmittelbar unter dem Kaminofen gelagert werden. Wenn Platz für Lagerung von Holz neben den Kaminofen gewünscht wird muss der Abstand zum Ofen im Prinzip 350 mm sein. In der Praxis werden oft Einbauungen gemacht, wo das Holz wesentlich näher am Ofen, durch eine nicht-brennbare Platte getrennt, gelagert wird. Das Technologische Institut in Dänemark hat eine Temperaturmessung an der Außenseite einer 100 mm Wand aus Gasbeton gemacht, 100 mm vom Ofen montiert, sehen Sie Abb. 3. Die Temperatur wurde zu maximal 29 ºC bei einer Raumtemperatur von 20 ºC gemessen. Die Temperatur wurde kontinuierlich mit einem Thermoelement Typ K gemessen. Der örtliche Schornsteinfegermeister muss Dispensation von dem Mindenstabstand von 350 mm geben. Obengenannter Test ist zur Information für den Schornsteinfegermeister. Der Boden vor dem Kaminofen muss mit einem nicht-brennbaren Material mindestens 50 cm vor dem Ofen und 30 cm beiderseits der Feuertür gedeckt werden. Abb. 3 Temperatur 29 C Eventuell Holzlager Heizanleitung Erstmaliges Heizen Das Holz der Verpackung bitte zum erstmaligen Anheizen des Kaminofens verwenden. Beim ersten Heizen im Ofen muss vorsichtig vorgegangen werden, da alle Materialien an die Wärme gewöhnt werden müssen. D.h. den Kaminofen langsam aufwärmen, bis er Höchstwärme erreicht. Danach mehrere Male nachlegen, so dass der Ofen recht gut durchgewärmt wird. Der Lack, mit dem der Ofen lackiert ist, härtet beim ersten Feuern und dabei können Rauch-/Geruchsbelästigungen entstehen. Sorgen Sie deshalb immer für eine gute Entlüftung. Bitte seien Sie darauf aufmerksam, dass sich die Farbe der Handschuhe auf den Ofen abfärben können, wenn der Lack nicht genügend gehärtet ist. Bitte seien Sie darauf aufmerksam, dass sich die Farbe der Handschuhe auf den Ofen abfärben können, wenn der Lack nicht genügend gehärtet ist. Bitte berühren Sie deswegen erst die Tür nach den ersten 2-3 Anzündungen. Anzünden 1. Halten Sie die Rosette in der Aschenschublade offen, und öffnen Sie auch die Scheibenspülung ganz (Schieber über der Tür nach rechts bewegen). 2. Benutzen Sie zum Anzünden Zündtabs und legen Sie Kleinholz obendrauf. Je kleiner Holz, um so schneller wird der Ofen warm. Zünden Sie an. Lassen Sie evt. die Tür 5-10 Minuten einen Spalt breit offen, damit sich kein Kondenswasser bildet. 18

19 WICHTIG! Die Aschenschublade darf in der Anzündphase nicht geöffnet werden und muss immer geschlossen sein, wenn der Ofen benutzt wird. Verbrennung 3. Wenn das Kleinholz zu einer soliden Glutschicht geworden ist, können erneut 2-3 Stück Brennholz nachgelegt werden. Die Brennholzmenge sowie das Maximal Gewicht sind aus dem untenstehenden Schema ersichtlich. Halten Sie die Rosette in der Aschenschublade offen, und öffnen Sie auch die Scheibenspülung ganz. Wenn das Feuer nach etwa 2 Minuten wieder auflodert, schließen Sie die Rosette in der Aschenschublade, damit der Verbrennungsvorgang ruhig und gleichmäßig verlaufen kann. Die Scheibenspülung wird eventuell etwas nach unten geregelt. Primäre Luft Sekundäre Luft Beim Anzünden Kleinholz Während der Verbrennung Brennholzlenge WIKING Cubic 0,5 kg 2,5 kg 30 cm Brennstofftypen Der Ofen ist ausschließlich für das Heizen mit Holz zugelassen, es kann jedoch unter Berücksichtigung der erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen auch mit anderen Brennmaterialien geheizt werden. Es wird empfohlen, gespaltetes Birken- oder Buchenholz zu verwenden, das mindestens 1 Jahr lang im Freien unter einem Dach gelagert worden ist. Holz, das in geschlossenen Räumen aufbewahrt wird, hat Tendenz, zu trocken zu werden, und zu schnell zu verbrennen. Briketts geben viel Wärme ab. Einige Arten weiten sich stark aus,wodurch ein unkontrolliertes Verbrennen entsteht. Bei Verbrennung mit Kohl und Energiekoks müssen Sie einen Kohleneinsatz verwenden. Vergessen Sie nicht, dass. Kohleneinsatz Energiekoks und Kohle zu frühzeitigem Verschleiß des Ofens und des Schornsteins führt. Verwenden Sie auf keinen Fall Spanplatten, lackiertes, bemaltes oder imprägniertes Holz, Kunststoffe oder Gummi. Milchtüten und Zeitungen beinhaltet Stoffe, die für die Scheibe schädlich sein können. 19

20 Generell über das Heizen Maximale Verbrennung Es darf pro Stunde maximal gefeuert werden mit entweder: Holz Kohl Brennholzlenge Energiekoks WIKING Cubic 1,5 kg 1,2 kg 0,8 kg 0,7 kg Wird diese Grenze überschritten, ist der Ofen nicht mehr von der Werksgarantie umfasst und kann aufgrund der zu starken Hitze beschädigt werden. Schnelle oder starke Wärme Schnelle oder starke Wärme wird erreicht, indem viele, jedoch kleine Stücke Holz verbrannt werden (siehe Seite 18). Lange Brennzeit Eine lange Brennzeit wird durch das Verbrennen weniger, jedoch sehr großer Holzstücke, die nicht viel gespaltet sind, erreicht. Der Ofen ist nicht so konstruiert, dass er die Nacht über brennen kann, denn es gibt eine schlechte Verbrennung, wenn die Temperaturen in der Brennkammer zu niedrig sind. Es bildet sich viel Glut und Ruß, da es nicht möglich ist, alle Gase des Holzes abzubrennen. Heizen in der Übergangzeit In der Übergangzeit, d.h. bei höheren Außentemperaturen, kann es bei plötzlichem Temperaturanstieg zu Störungen des Schornsteinzuges kommen, so daß die Heizgase nicht vollständig abgezogen werden. Die Feuerstätte ist dann mit geringeren Brennstoffmengen zu befüllen und bei größerer Stellung des Primärluftschiebers/-reglers so zu betreiben, daß der vorhandene Brennstoff schneller (mit Flammentwicklung) abbrennt und dadurch der Schornsteinzug stabilisiert wird. Zur Vermeidung von Widerständen im Glutbett sollte die Asche öfter vorsichtig abgeschürt werden. Schornstein Generell Der Schornstein ist der Motor des Ofens und für die Funktion des Ofens entscheidend. Der Zug im Schornstein schafft einen Unterdruck im Ofen. Dieser Unterdruck entfernt den Rauch aus dem Ofen, saugt Luft für die Scheibenspülung an sowie Luft für die Verbrennung durch die primäre Regulierklappe (Rosette in der Aschenschublade). Der Zug im Schornstein wird durch den Temperaturunterschied im Inneren des Schornsteins und außen gebildet. Je höher die Temperatur im Schornstein ist, desto besser ist der Schornsteinzug. Es ist daher entscheidend, dass der Schornstein gut durchgewärmt wird, bevor man die primäre Regulierklappe schließt und die Verbrennung im Ofen begrenzt (ein gemauerter Schornstein benötigt mehr Zeit zum Durchwärmen als ein Stahlschornstein). 20

FLAME. Brugsvejledning

FLAME. Brugsvejledning FLAME Brugsvejledning 10.2004 1 2 Indholdsfortegnelse Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...5 Montering og brugsvejledning...6 Fyringsvejledning...7 Generelt om fyring...8 Skorstenen...9 Brændeovnens

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

Brugsvejledning Aduro 2

Brugsvejledning Aduro 2 Brugsvejledning Aduro 2 Ecolabel - Sintef 110-0256 - EN 13240 www.aduro.dk - 1 - Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

I 30/55. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning 20.12.2010 / 97-9637. www.hwam.com

I 30/55. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning 20.12.2010 / 97-9637. www.hwam.com I 30/55 Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning 578 006 20.12.2010 / 97-9637 www.hwam.com Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger... 4-6 Installationsvejledning... 7 Montering og

Læs mere

I 30/65. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual 20.12.2010 / 97-9642

I 30/65. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual 20.12.2010 / 97-9642 I 30/65 Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual 20.12.2010 / 97-9642 Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger.................................. 4-6 Installationsvejledning.........................

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA

Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) LRV (Schweiz) Opfylder BImSchV 1+2 NS3058-1/-2 + 3059 Tillykke med Deres

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 400 410/411 og 420 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

WIKING Scandic WIKING Nordic 7 WIKING Nordic 9 WIKING Nordic 9G WIKING Nordic 10G

WIKING Scandic WIKING Nordic 7 WIKING Nordic 9 WIKING Nordic 9G WIKING Nordic 10G WIKING Scandic WIKING Nordic 7 WIKING Nordic 9 WIKING Nordic 9G WIKING Nordic 10G DK NO Installations- og brugsvejledning... 3 Installasjons- og bruksveiledning...21 13.09.2011 / 97-9556 Dansk Indholdsfortegnelse

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

WIKING Volcanic 1 WIKING Volcanic 2

WIKING Volcanic 1 WIKING Volcanic 2 WIKING Volcanic 1 WIKING Volcanic 2 578 006 DK NO SV Installations- og brugsvejledning... 2 Installasjons- og bruksveiledning... 19 Installations- och bruksanvisning...38 14.11.2011 / 97-9504 Dansk Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

WIKING Olympic 04.05.2009

WIKING Olympic 04.05.2009 WIKING Olympic 04.05.2009 Dansk - Installations- og brugsvejledning... 2 Norsk - Installasjons- og bruksveiledning... 18 Svensk - Installations- och bruksanvisning... 37 Dansk Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

A 0 9 8 7 1 A3 1 5 A2 1 5 6 B A1 1 A 4 3 2 2

A 0 9 8 7 1 A3 1 5 A2 1 5 6 B A1 1 A 4 3 2 2 A 9 8 7 10 A1 A2 A3 1 1 1 5 5 B 6 A 4 3 2 2 B 1 1 3 Dansk Indholdsfortegnelse Velkommen som WIKING brændeovnsejer...5 Installationsvejledning...6 Montering og tilslutning...7 Brugsvejledning...10 Betjening

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470W H570W (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

StålSkorSten til brændeovne

StålSkorSten til brændeovne Stålskorsten til brændeovne Model varde V350 H G skorstenspakken består af: A B 1 x 1,5 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement C F C 1 x 1,0 m isoleret element D 1 x 0-10 graders loftkrave med gummipakning

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien Opstillings- og betjeningsvejledning 4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien DS godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning 02 indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17

Læs mere

Monterings og Brugervejledning

Monterings og Brugervejledning Monterings og Brugervejledning Version 3 den 4 november 2006, ifølge den nye fælles Europæiske norm DS/EN 13240 For Svendsen Pejse type: Svendsen 3. Indledning / vigtig. Det er en vanskelig beslutning

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17 Reklamationsret

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk Fakta: (Kilder: Skovforeningen, Skov og Naturstyrelsen, Bolius, Forbrugerstyrelsen, Teknologisk Institut, Miljøstyrelsen/Grøntansvar, Træ er miljø) Der bruges tre mål for brændemængder: To for stablet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu Monteringsvejledning C 586W www.contura.eu 14 CERTIFIKAT EC-overensstemmelseser klæring Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung

Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung DK DK Brugsanvisning Skal læses inden stempelkanden tages i brug. Vores absolutte klassiker, den kendte termokande designet af Erik Magnussen i 1977,

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Sådan får du mest brændeovn for pengene Side 2 Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Side 8 Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Side 10 Hvor stor skal brændeovnen være? Side 12 Derfor får

Læs mere

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Mindesten fra den tyske flygtningelejr i Oksbøl. Til minde om ofrene fra 1945 1949. Tyske soldater stiger ud af bilen. Tonsvis af mad Vi har undersøgt hvor meget kost

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak

Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak 1. Gehen Sie auf die Internetseite www.krak.dk 2. Geben Sie in das Feld Hvad (=Was) den Suchbegriff Haandvaerkere ein. Klicken Sie auf das Feld Søg

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu Monteringsvejledning C 750 C 750A www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C750 / C750A-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

14. Forholdsord med dativ

14. Forholdsord med dativ ØVELSE 5 Lav sætninger efter følgende mønster. (Husk at aus og bei styrer dativ!) ❿ Ich - die Schweiz - ein Rechtsanwalt. Ich stamme aus der Schweiz und arbeite bei einem Rechtsanwalt. 1. Jochen - das

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Er vi på vej mod ensartede regler i EU? TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2010 Faaborg den 10. maj 2010 International Transport Danmark. Lyren 1. DK-6330 Padborg.

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Januar 2015 Januar 2015-5631 Skorstens montering.indd 2 21/01/15 10.42 Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø80-Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 5 Klassificering Ø200 mm s. 8

Læs mere

Idékatalog Ideenkatalog

Idékatalog Ideenkatalog jung zusammen 2015 Idékatalog Ideenkatalog Forslag fra workshopsne i Leck & Aabenraa // Vorschläge des Workshops Landtag Schleswig-Holstein 31-07-2015 På jung zusammen 2015 var der syv workshopgrupper,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag!

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag! Pejse og brændeovne - opstilling, skorsten og fyring Nedenstående er udarbejdet på grundlag af pjecer fra skorstensfejermestrene Henrik B. Jensen og Benny Lassen, København, Bygningsreglementet for småhuse

Læs mere

HWAM Elements. Brugsvejledning Istruzioni per l'uso User's manual Gebrauchsanweisung Manual d'utilisation Bruksanvisning Gebruiksaanwijzing

HWAM Elements. Brugsvejledning Istruzioni per l'uso User's manual Gebrauchsanweisung Manual d'utilisation Bruksanvisning Gebruiksaanwijzing HWAM Elements Brugsvejledning Istruzioni per l'uso User's manual Gebrauchsanweisung Manual d'utilisation Bruksanvisning Gebruiksaanwijzing 09.2004 1 2 A. 5 6 4 7 3 1 8 9 10 12 11 3 Installationsvejledning

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

11711 DK 11/04 LIN Monteringsanvisning murgrill art.nr 11711 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter foreskrifterne, er funktionsforstyrrelser

Læs mere

Programm Freitag den 10. juli 2015

Programm Freitag den 10. juli 2015 Programm Freitag den 10. juli 2015 10.50 Uhr Konzert am Schlosswall. Die Sønderborg-Garde sorgt für Unterhaltung, während sich die Reiter auf dem Platz vor dem Sønderborg Schloss versammeln 11.30 Uhr Der

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS RIVA NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK?

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? SMiK-Projekt Ergebnisse aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? Resultater fra SMiK-spørgeskemaundersøgelsen Erla Hallsteinsdóttir Hrsg. von Red.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Textmining Einführung und Übersicht

Textmining Einführung und Übersicht Textmining Einführung und Übersicht Dept. Informatik 8 (Künstliche Intelligenz) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Informatik 8) Textmining Einführung 1 / 10 Textmining Kurzfassung Gigantische

Læs mere

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1 Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Dänisch Der Standardkurs für Selbstlerner orientiert sich an B1 Inhaltsverzeichnis Wegweiser......................................................... 3 Abkürzungen.......................................................

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

dk GB de prolonging summer» Outdoor way of life

dk GB de prolonging summer» Outdoor way of life dk GB de morso living prolonging summer» morsø Forno Outdoor way of life morsø udeovn 2 3 DK Opstillings- og betjeningsvejledning 5 UK Instructions for Installation and Use 13 DE Aufstellungs- und Bedienungsanleitung

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

CHRISTEL-SEYFARTH.DK

CHRISTEL-SEYFARTH.DK all rights reserved by Christel Seyfarth. Christel Seyfarth art knits Christel Seyfarth designer hånd- og maskinstrik i unika design. Hendes farvestrålende strik er inspireret af den storslåede natur på

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere