Brugervejledning Instruction Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Instruction Manual"

Transkript

1 Projekt / Project:: - DK Jack Dokumentation / DK Jack Documentation Nr. Sprog / No. - Language: DK - ENG Brugervejledning Instruction Manual HCP engineering A/S Sønderbrogade 16, 2 DK 8700 Horsens Phone: Fax: Mail: Web: Brændekildevej Odense SV Danmark Phone: Fax: Mail: Web: Side 1

2 1 BRUGERVEJLEDNING INTRODUKTION SPECIFIKATION FOR DK MASKINDONKRAFT ARBEJDSINSTRUKTION OPBEVARING SIKKERHEDSFORSKRIFTER INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE USER MANUAL INTRODUCTION SPECIFICATIONS WORK INSTRUCTION STORAGE SAFETY REGULATIONS INSPECTION AND MAINTENANCE A EF - OVERENSTEMMELSESERKLÆRING A EU - DECLARATION OF CONFORMITY B EF - KOMPONENTERKLÆRING B EU - DECLARATION OF COMPONENTS APPENDIX A - KOMPONENT - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGER HSN / Titel: Brugervejledning Instruction Manual Side 2

3 1 Brugervejledning For: DK Jack D NKA PJS PJS Illustrationer opdateret C JH PJS PJS Til kunde B JH PJS CBA Til kunde A AP JH CBA Til kunde Revision Dato Lavet af Kontrolleret af Godkendt af Beskrivelse HSN / Titel: Brugervejledning Instruction Manual Side 3

4 1.1 Introduktion DK Maskindonkraft er en lille universallift med stor kapacitet. Liften virker ved hjælp af en hydraulisk cylinder, og en ekstern håndpumpe. Den eksterne håndpumpe giver mulighed for at løfte steder med lidt plads. DK Maskindonkraft er opbygget med et løfteåg som føres i et glidestyr. Løfteåget løftes af den hydrauliske cylinder. Liften har en række justeringsmuligheder. Støtte benene kan reguleres i to trin for at øge stabiliteten. Løfte palen kan justeres i 3 trin, ved at løfte den ud af nøgle hullerne, og placere den i et andet sæt nøgle huller. An English translate of the user manual can be found in appendix D. Figuren viser liftens virkemåde. Løfteplade LøfLast Glide styr Last Nøglehulshold Last Løfteplade Trinvis justering af løfte pal Trinvis justering af støtte ben HSN / Titel: Brugervejledning Instruction Manual Side 4

5 1.2 Specifikation for DK Maskindonkraft DK Jack er resultat af mange års erfaring mellem teknikkere og brugere, som sammen har udviklet denne maskindonkraft med henblik på at tilgodese de krav der stilles ved maskinflytning. Vare nr. Lukket højde Bredde Indsætningshøjde Vandring Max løftehøjde Kapacitet Vægt Item no. Closed height Width Insertion height Stroke Max lifting height Capacity Weight mm mm mm mm mm tons - tonnes kg Figurerne viser DK Jacks maximale belastning. Løfte højde H mm Last Løfte højde H mm DK Jack produceres i overensstemmelse med maskin direktivet, og leveres CE mærket og med brugervejledning, certifikat og overensstemmelseserklæring. De stilbare støtteben sikrer mod kipning og giver et sikkert løft. Kapaciteten kan øges ved tilslutning af 2 eller flere donkrafte til samme pumpe. Kan anvendes både vertikalt og horisontalt. Lift og håndpumpe er adskilt. HSN / Titel: Brugervejledning Instruction Manual Side 5

6 Kun 20 mm indsætningshøjde. 1.3 Arbejdsinstruktion 1. Brugeren skal placere udstyret så der er frit udsyn til løfte opgaven. 2. Der må ikke udføres arbejde under eller omkring byrden under løft. 3. Brugeren skal være kvalificeret til at bruge udstyret, og kunne vurdere tyngdepunktets bevægelse under hele løfte opgaven, for at sikre at byrden ikke kommer ud af balance. 4. Før arbejdet kontrolleres DK Maskindonkraft visuelt for fejl og skader. 5. Der må ikke være olie på liften, som kan skyldes utætte pakninger, skader på slanger eller lignende. 6. DK Maskindonkraft skal stå på et plant underlag som er fast, og kan bære byrden. Har underlaget ikke den nødvendige styrke, kan en gulvløfteplade af stål anvendes. Gulvløftepladen skal have den fornødne styrke til at fordele lasten til underlaget så liften er stabil under løftningen. 7. Før løftet skal det vurderes om liften forbliver i lodret position under hele løftet. 8. For at sikrer liften mod at vælte, trækkes støttebenene så lang ud som muligt og sikres med låsestiften. 9. Løfte punktet på byrden skal vurderes med øje for om det kan bære byrden. 10. Hydraulikslangen må ikke knækkes eller udsættes for belastninger som deformerer den! 11. Ved løft med løftepalen skal palen vende nedefter og lasten skal være placeret mindst 42 mm fra den forreste kant. 12. Før løft, skal det sikres at ventilen er forsvarligt lukket. 13. DK Maskindonkraft kan anvendes horisontalt. 14. Ved adskillelse af pumpe og donkraft skal støvhætten skrues på hydraulik slangen og løftecylinderen. HSN / Titel: Brugervejledning Instruction Manual Side 6

7 1.4 Opbevaring DK Maskindonkraft skal opbevares tørt for at hindre korrosion. 1.5 Sikkerhedsforskrifter DK Jack må anvendes i lufttemperaturer på imellem -20C og +50C Liftens kapacitet, SWL, må aldrig overskrides og lasterne skal altid påføres som beskrevet. Kun personer der er uddannet til det, må benytte liften. Der må ikke være mennesker og/eller dyr under byrden når der løftes eller sænkes. Der må ikke løftes mennesker og/eller dyr med liften. Operatøren skal være opmærksom på vindens indvirkning under løftet. Maksimal vindhastighed: 10m/s. Maksimal løfte og sænke hastighed 0,05 m/s, det svarer til en hævning eller sænkning af 3 sekunders varighed. HSN / Titel: Brugervejledning Instruction Manual Side 7

8 1.6 Inspektion og vedligeholdelse Det kontrolleres jævnligt om hydraulik olie niveauet er tilfredsstillende. Inspektion af olieniveauet sker på håndpumpen i modsat ende af slange tilslutningen. Olien skal udskiftes 1 gang årligt med SHELLTELLUS T 15 oil. Hvis CE mærket mangler eller er ulæseligt, må liften ikke anvendes før produktet er identificeret og mærket igen. Liftens slanger og hydrauliske dele kontrolleres for skader og eventuelle olie spild. Eventuelle lækager skal udbedres skal udbedres inden brug. HSN / Titel: Brugervejledning Instruction Manual Side 8

9 2 User manual For: DK Jack B NKA PJS PJS Illustrations updated A JH PJS PJS First issue Revision Date Made by Checked by Approved by Description HSN / Titel: Brugervejledning Instruction Manual Side 9

10 2.1 Introduction DK Jack is a small universal jack, with great capacities. The jack works by the help of a hydraulic cylinder and an external hand pump. The external hand pump makes it possible to lift in places with limited space. The jack is designed with a sliding part that is mounted in tracks. The hydraulic cylinder moves the sliding part. The jack has various possibilities for adjustment. The support legs can be adjusted in length to achieve extra stability. The lifting toe can be adjusted in height in 3 steps. The figure shows the different parts of the jack: Lifting plate Sliding part Tracks Load Holes for the lifting toe Load Lifting toe Adjustment of lifting toe Adjustment of legs HSN / Titel: Brugervejledning Instruction Manual Side 10

11 2.2 Specifications The jack has been developed as a result of many years of experience from operators and technicians. The jack is designed to meet the demands required during machine lifts/moves. Item no. Closed height Width Insertion height Stroke Max lifting height Capacity Weight mm mm mm mm mm tons - tonnes kg The allowable loads on the jack: Lift height H mm Lift height H mm Min 42 mm from edge. Lift height H mm The DK jack is designed and produced accordig to the demands from the machine directive, and is delivered CE-marked and with usermanual, certificate of confirmaty. The adjustable legs prevents tilting and secures a safe lift. The capacity can be increased by connecting additional jacks to the same pump. The jack can be used both vertical and horizontal. The jack and pump are seperate parts. The insertion height is only 20mm. HSN / Titel: Brugervejledning Instruction Manual Side 11

12 2.3 Work instruction 1. The operator must have clear overview of the lifting operation. 2. No work must go on under or beside the burden, while it is lifted. 3. The operator must be educated in the use of the DK Jack and must be able to evaluate the center of gravity of the burden, throughout the lift. 4. Before work the jack is checked visually for defects and damages. 5. No oil must be present on the jack, that could come from leaking gaskets, defects on hoses or similar. 6. The jack must be placed on a solid and plane surface, which is capable of supporting the load. If the surface is not sufficient to support the load, a steel plate can be used. 7. Before the lift it must be evaluated if the jack stays in the desired position during the lift. 8. To increase the stability of the jack the adjustable legs are pulled as far out as possible and secured with the pin. 9. The lifting point on the burden must be evaluated if it is sufficient to carry the burden during the lift. 10. The hose must never be broken or be exposed to loads that will permanently deform it. 11. By lifts on the toe the burden must be placed at least 42 mm from the edge of the lifting toe. The lifting toe must always be orientated as shown on the figures and on the drawings. 12. Before lift the lowering valve must be secured and tightened. 13. The jack can be used both vertical and horizontal. 14. Ved adskillelse af pumpe og donkraft skal støvhætten skrues på hydraulik slangen og løftecylinderen. When disassembling the jack, the dust covers must be mounted immediately. HSN / Titel: Brugervejledning Instruction Manual Side 12

13 2.4 Storage DK Jack must be stored dry, to prevent corrosion. 2.5 Safety regulations DK Jack can be used in air temperatures ranging from -20C to +50C The capacities of the jack must never be exceeded and the loads must be applied as described. Only operators that are educated in the use may use the jack. Persons and/or animals must NOT be present under the burden, when lifting and lowering. Persons and/or animals may not be lifted or lowered by the jack. The operator must pay attention to the wind during the lift as it could influence the stability. Maximum wind speed: 10m/s. Maximum hoisting or lowering speed is 0,05 m/s. 2.6 Inspection and maintenance The oil level is checked frequently. The inspection is done on the hand pump. The oil is changed once every year. The oil that must be used is SHELL TELLUS T 15. The jack may not be used if the CE-mark is missing or not readable. The jack may be used again when the CE-mark is present again. The hoses and hydraulic parts must be checked for defects and oil leaks before use. Defects and/or leaks must be repaired before use. HSN / Titel: Brugervejledning Instruction Manual Side 13

14 3. A EF - Overenstemmelseserklæring Fabrikant: Direktiv 2006/42/EF Adresse: Brændekildevej Odense SV Danmark Telefon: Erklærer hermed at: DK Maskindonkraft Vare nr Er i overensstemmelse med maskindirektivet. Direktiv 2006/42/EF. Og - De følgende harmoniserede standarder er anvendt: DS/EN 1050:1996 Maskinsikkerhed, principper for risikovurdering DS/EN Maskinsikkerhed, del 1 DS/EN Maskinsikkerhed, del 2 DS/EN 1494:2000+A1:2008 Mobile eller flytbare donkrafte og tilsvarende løfteudstyr. Sted: Brændekildevej 37 DK-5250 Odense SV Danmark Dato: Underskrift: Niels Chr. Nielsen Maskiningeniør HSN / Titel: Brugervejledning Instruction Manual Side 14

15 3. A EU - Declaration of Conformity Directive 2006/42/EC Manufacturer: Brændekildevej Odense SV Danmark Declare hereby that: DK Jack Item no Is consistent with Machinery Directive 2006/42/EC And - The following harmonised standards: DS/EN 1050:1996 Safety of machinery DS/EN Safety of machinery, part 1 DS/EN Safety of machinery, part 2 DS/EN 1494:2000+A1:2008 Mobile or movable jacks and associated lifting equipment Place: Brændekildevej 37 DK-5250 Odense SV Danmark Date: Signature: Niels Chr. Nielsen Maskiningeniør HSN / Titel: Brugervejledning Instruction Manual Side 15

16 3. B EF - komponenterklæring Fabrikant: Direktiv 2006/42/EF Adresse: Brændekildevej Odense SV Danmark Telefon: Erklærer hermed at: Del af DK Maskindonkraft Vare nr Nærmere bestemt ved HCPs tegnings nr Er i overensstemmelse med maskindirektivet. Direktiv 2006/42/EF. Og - De følgende harmoniserede standarder er anvendt: EN Stål-kvalitet mv. DS 322/14731 Svejsning. (spec. Mig/mag/tig/Co2 etc.) EN 1062/10238/10271 Overfladebehandling. DS/EN1494:2000+A1:2008 Mobile eller flytbare donkrafte og tilsvarende løfteudstyr. Sted: Brændekildevej 37 DK-5250 Odense SV Danmark Dato: Underskrift: Niels Chr. Nielsen Maskiningeniør HSN / Titel: Brugervejledning Instruction Manual Side 16

17 3. B EU - Declaration of components Directive 2006/42/EC Manufacturer: Brændekildevej Odense SV Danmark Hereby declare that: Part of the DK Jack Item no According to HCP drawing no Is consistent with Machinery Directive 2006/42/EC And - The following harmonised standards: EN Steel-quality etc. DS 322/14731 Welding (spec. Mig/mag/tig/Co2 etc.) EN 1062/10238/10271 Coating materials DS/EN 1494:2000+A1:2008 Mobile or movable jacks and associated lifting equipment Sted: Brændekildevej 37 DK-5250 Odense SV Danmark Dato: Underskrift: Niels Chr. Nielsen Maskiningeniør HSN / Titel: Brugervejledning Instruction Manual Side 17

18 Appendix A - Komponent - Overensstemmelseserklæringer Components - Declaration of Conformity Supplier: Supplied to: Test/Commissioning/load certificate Holmatro Industrial Equipment P.O. Bo 66 Lissenveld AB Raamsdonksveer The Netherlands P.O. NUMBER: Braendekildevej 37 DK-5250 Odense Denmark Scope of supply: Two Stage Hydraulic Hand Pump Model: HTW 700 Capacity oil tank: 700 cc Output: 720 bar We, the undersigned hereby declare that the goods as mentioned above have been manufactured conform Quality Standard EN-ISO and were subjected to severe load tests and scrutinized for eventual faults or defects before delivery and we herewith confirm that the working and commissioning of the goods listed above meet the CEnorms. Holmatro operates according to the Quality Standard EN-ISO for which we are certified by Bureau Veritas Quality International (Certificate No. NLDGNG003319) HSN / Titel: Brugervejledning Instruction Manual Side 18

19 Test/Commissioning/load certificate Supplier: Holmatro Industrial Equipment P.O. Bo 66 Lissenveld AB Raamsdonksveer The Netherlands Supplied to: P.O. NUMBER: Braendekildevej 37 DK-5250 Odense Denmark Scope of supply: Single Hydraulic Hand Pump Model: HTS 550a Capacity oil tank: 550 cc Output: 720 bar We, the undersigned hereby declare that the goods as mentioned above have been manufactured conform Quality Standard EN-ISO and were subjected to severe load tests and scrutinized for eventual faults or defects before delivery and we herewith confirm that the working and commissioning of the goods listed above meet the CEnorms. Holmatro operates according to the Quality Standard EN-ISO for which we are certified by Bureau Veritas Quality International (Certificate No. NLDGNG003319) HSN / Titel: Brugervejledning Instruction Manual Side 19

20 Test/Commissioning/load certificate Supplier: Holmatro Industrial Equipment P.O. Bo 66 Lissenveld AB Raamsdonksveer The Netherlands Supplied to: P.O. NUMBER: Braendekildevej 37 DK-5250 Odense Denmark Scope of supply: Hydraulic Cylinder Model: HJ 10 S 15SP / HGC 10 S 15 Working pressure: 720 bar We, the undersigned hereby declare that the goods as mentioned above have been manufactured conform Quality Standard EN-ISO and were subjected to severe load tests and scrutinized for eventual faults or defects before delivery and we herewith confirm that the working and commissioning of the goods listed above meet the CEnorms. Holmatro operates according to the Quality Standard EN-ISO for which we are certified by Bureau Veritas Quality International (Certificate No. NLDGNG003319) HSN / Titel: Brugervejledning Instruction Manual Side 20

21 HSN / Titel: Brugervejledning Instruction Manual Side 21

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL Donkrafte Holmatro Hydraulisk værktøj... -1 Holmatro Hydrauliske ståldonkrafte... -2 Donkrafte, flade & korte.... -4 Holmatro Hydrauliske Aluminiumsdonkrafte.... -5 Holmatro Aluminiumsdonkrafte... -6 Maskindonkrafte,

Læs mere

Instruction for use Brugsanvisning. POWERTEX Chain Block model PCB-S1

Instruction for use Brugsanvisning. POWERTEX Chain Block model PCB-S1 GB DK Instruction for use Brugsanvisning POWERTEX Chain Block model PCB-S1 1 POWERTEX Chain Block PCB-S1 0.25 10 tonnes Instruction for use (GB) (Original instructions) Read through these user instructions

Læs mere

Brugsanvisning Directions for use KS 40

Brugsanvisning Directions for use KS 40 Brugsanvisning Directions for use KS 40 KS 40 separator DK Denne originale brugsanvisning er beregnet for Kongskildes separator type KS 40. Fabrikant: Kongskilde Industries A/S, DK 4180 Sorø Danmark Hvis

Læs mere

Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog. Fairway 405. Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010. 24496G-DK (rev.

Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog. Fairway 405. Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010. 24496G-DK (rev. 24496G-DK (rev.5) Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog Fairway 405 Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010 WARNING: If incorrectly used this machine can cause severe

Læs mere

Texas Off-Roader 50-4

Texas Off-Roader 50-4 2003 / 2 Betjeningsvejledning Off-Roader Texas Off-Roader 50-4 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 Fax. +45 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual JAZZY 1121 KONCEPT STOL Servicemanual Version 3.0.0 KS 18022008 Indholdsfortegnelse 1.0...Introduktion... 3 2.0...Sikker service... 4 3.0...Værktøjsliste... 5 4.0...Vedligeholdelse... 6 4.1...Dagligt...

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015. POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015. POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1 GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015 POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1 1 POWERTEX Trolley PGT-S1 and PPT-S1 0,5 10 ton Mounting / Instruction for use (GB) (Original instructions)

Læs mere

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD MONTERINGSANVISNING SV... 4 GUIDA DI MONTAGGIO IT... 21 ASENNUSOHJE FI... 6 GUÍA DE INSTALACIÓN ES... 24 MONTERINGSANVISNING DA...8 GUIA DE INSTALAÇÃO PT... 26 MONTERINGSVEILEDNING

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION Uddannelse Kurser... -1 Kundetilpassede kurser... -2 Underviser... -2 Education Seminars.... -1 Customized Seminars... -2 Instructor.... -2 Teknisk information Ståltovets grundelementer.... -3 Ståltovskonstruktioner...

Læs mere

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning...

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning... WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 8 Installation- and User s Manual... 26 27.01.2015 / 53-0691 A B 7 8 1 2 3

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015 POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 1 POWERTEX Beam Clamp PBC-S1 1 10 ton Assembly / Instruction for use (GB) (Original instructions) Read through

Læs mere

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide

Læs mere

ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900

ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900 EVA Royal 3800 Dansk English Brugervejledning Operators Manual ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Tlf. +45 96 69 16 00 Fax + 45 96 69 16 01 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.dk

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 3400 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold CONTENTS INHALT INNHOLD INNEHÅLL DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT INDHOLD / CONTENTS / INHANTSVERZEICHNIS Forord...3 Reklamationsbestemmelser/udvidet garanti...4 Betjeningsvejledning

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации SW... M UK UK Instructions for for use use DK DE Brugsanvisning Bedienungsanleitung FR Mode d emploi DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual Parkeringsskive/Parking disc Brugervejledning/ user manual Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Solar 11 Hvordan virker Park Solar? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden

Læs mere

KATALOG. - Catalogue

KATALOG. - Catalogue KATALOG - Catalogue Hvad kan FKI gøre for dig? FKI har gennem flere år opbygget et tæt og gensidigt respektfuldt forhold til kunderne. Det betyder ikke blot, at FKI forstår problemerne og irritationsmomenterne,

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk.

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk. A4 Size 80G 双 胶 纸 印 刷 Cykelholder med lygtebom - 3 cykler Brugsvejledning Bicycle trailer with lighting equipment Installation Manual Modelnr. 10993 Læs og følg alle instruktionerne før montering og være

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

Digital Clamp Meter. Instruction Manual DT-9250

Digital Clamp Meter. Instruction Manual DT-9250 Digital Clamp Meter Instruction Manual DT-9250 Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN Phone: +46 (0)19-58 77 00 Fax: +46 (0)19-57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com Contents

Læs mere