Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: , , , Halen, Helnæs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "00509.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00509.00. Fredningen vedrører: 29-11-1965, 16-11-1964, 23-08-1954, 04-04-1936. Halen, Helnæs."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Halen, Helnæs Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet , , , Fredningsnævnet , , , Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 J, REGM NR, ~-O, kj :b/~_i '? h ~-- U D S K R I F T a f OVERFREDNlNGSNÆV~ETS KENDELSESPROTOKOL. År 1965, den 20. maj, afsagde Overfredningsnævnet følgende k e n d e l s e i sagen nr. 1777/64 vedrørende fredning af ejendommen matr.nr. 35~,~\ Helnæs by og sogn. l den af fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds den 16. '~I november 1964 afsagte kendelse hedder det:,l... / "I skrivelse af 29. maj 1963 ansøgte gårdejer Peter Jakob Runge, "Bogården", Helnæs, om tilladelse til at bebygge den ham tilhørende ejendom matr.nr. 35~ af Helnæs by og sogn med sommerhuse, idet han henviste til, at ejendommens karakter er sådan, at den er meget vanskelig at drive som landbrug, medens den ville egne sig som rekreativt område. Nævnet forelagde derefter sagen for fredningsplanudvalget for Fyn, der efter en forhandling med ejeren i skrivelse af ll. januar 1964 bl.a. udtalte, at forhandlingen søgte at klarlægge, på hvilke vilkår ejeren var villig til at frede hele ejendommen. Det blev herunder oplyst, at en del af ejendommen kaldet "Halen" er fredet i 1956 mod en erstatning på kr., og at ejeren som forudsætning for fredningen ønskede tilladelse til opførelse af 2 huse beliggende i nærheden af en nordøst for gårdens bygninger opført medhjælperbolig, således at det ene hus skulle anvendes som sommerbolig for ejerens søster, medens opførelsen af det andet forbeholdtes.

4 2 -, \ j Endvidere erklærede ejeren sig villig til at lade de nordligste 2t a 3 tdr. land på vestsiden af den offentlige bivej være offentlig tilgængelig, ligesom han var indforstået med at udlægge ca. 600 m kyststrækning langs arealet som offentlig strand. Nævnet besigtigede herefter den 30. januar 1964 ejendommen og fandt, at den med sin kuperede form og beliggenhed, dels mod ~, Lillebælt og dels mod Helnæs bugt, fremtræder meget naturskøn. Sagen blev udsat for at give ejeren lejlighed til at fremkomme med nærmere oplysninger om ejendommen, og i skrivelse af 27. april 1964 oplystes det, at arealet er 57 ha 7999 m 2, og at ejendomsværdien er kr., hvoraf grundværdien udgør kr. Ved et møde på ejendommen den 25. maj 1964 udpegede ejeren det areal, han kunne tænke sig udlagt som offentligt, hvorhos han oplyste, at det frit tilgængelige strandareal tænkes løbende fra ejendommens nordgrænse langs Lillebælt til et punkt udfor midten af matr.nr. 35h's vestside. I skrivelse af 27. maj 1964 uddybede ejeren nærmere sin påstand under sagen, der herefter blev udsat til udfærdigelse af kort visende det påtænkte offentligt til ængelige areal og for at afvente udfaldet af arbejdet med en fredningsplan for Helnæs. Overfredningsnævnet har i skrivelse af 14. juli 1964 godkendt den ommeldte fredningsplan, der ikke omfatter allerede fredede arealer eller arealer, for hvilke der måtte være rejst fredningssag. Efter at kortmaterialet var modtaget, holdtes den 26. oktober 1964 et afsluttende møde, hvor sagen optoges til kendelse, idet ejeren henholdt sig til det af ham tidligere anførte.

5 3 Nævnet skal herefter udtale, at det pågældende område er ganske særligt naturskønt med bakkedragene, der rejser sig fra vandfladen, og som afløses af strandenge og bølget land vest for vejen af stor og særpr.æget landskabelig værdi, således at det bør fredes, at nævnet kan acceptere, at et areal som angivet med skravering x) på det kendelsen medfølgende kort gøres offentlig tilgængelig, mod at ejeren sørger for arealets vedligeholdelse med græsslåning, delse til at opføre et hus i nærheden af den allerede opførte at der skønnes at være rimelig grund til at give ejeren tillan,, ~, at e \e at e' medhjælperbolig, dog på betingelse af at situationsplan og bygningstegning forelægges for og godkendes af nævnet, spørgsmålet om opførelse af yderligere et hus udskydes til afgørelse, når ejeren har sandsynliggjort et behov herfor udover anvendelse til sommerhus, det tillades ejeren at tage grus til gårdens forbrug fra sydsiden af den ikke fredede del (den sydvestlige) af "Halen", alt således, at denne bakkekams profil mod Langøre bevares, idet gravning ikke må foretages nærmere bakkekammens højeste linie end at jordsmonnet bevares i en afstand af 2 m derfra, og at nævnet finder, at der bør ydes ejeren erstatning for den gennemførte fredning. Ved erstatningens fastsættelse har dels været taget hensyn til, at gennemførelsen af en udstykningsplan ville kunne give ejeren x) på det Overfredningsnævnets kendelse medfølgende kort angivet ved krydsskravering.

6 4 en betydelig indtægt, æls at en del af ejendommen, nemlig den på kortet viste del af "Halen" er fredet, endvidere, at en del af ejendommen er belagt med byggelinie i henhold til naturfredningslovens 25, stk. l, samt med byggelinie 10 m fra den offentlige bivejs midte. Under henvisning hertil, til ejendommens størrelse, til rådighedsindskrænkningen med hensyn til det offentlige tilgængelige areal og det om dens naturskønhed anførte, finder nævnet en erstatning på kr. passende. Panthaverne i ejendommen, 0stifternes Kreditforening og ) Assens og Omegns Spare- og Lånekasse samt aftægtsnyderen fhv. gårdejer Hans P. Runge, Helnæs, har erklæret at ville respektere fredningen." Konklusionen er sålydende: "Jorderne til ejendommen matr.nr. 352, Helnæs by og sogn fredes, således at de ingensinde bebygges yderligere, bortset fra et hus som beskrevet ovenfor og eventuelt yderligere et hus. Der skal på jorderne drives landbrug som hidtil, og anden benyttelse end til normallandbrugsdrift er forbudt. Udsigtshindrende beplantning må ikke foretages; terrænformerne må ikke ændres udover, at ejeren må tage grus til gårdens brug fra sydsiden af den ikke fredede del af "Halen" med bevarelse af profilen mod nordvest og 2 m mod sydøst fra bakkekammens øverste linie. På det fredede areal må der ikke opstilles boder, skure, beboelsesvogne eller telte, ej heller master eller skilte. Herfra undtages det offentligt tilgængelige areal, idet indstilling om

7 5 foranstaltning til skiltning, opførelse af toiletbygning m.v. forelægges for og godkendes af nævnet. Der gives offentligheden adgang til det på kortet med skravering viste areal og til stranden fra ejendommens nordvestlige hjørne mod Lillebælt til et punkt ud for matr.nr~ 35b's vestsides midte. Det påhviler ejeren ved græsslåning med passende mellemrum at sørge for, at det offentligt tilgængelige areal ikke gror til. Ophold om natten med motorkøretøjer, telte eller campingvogne på arealet er ikke tilladt. Den ejeren i anledning af fredningen tilkommende erstatning fastsættes til kr., der udredes med tre fjerdedele af statskassen og en fjerdedel af Assens amtsfond og de i amtsrådskredsen ) beliggende købstadkommuner efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling. Erstatningssummen forrentes med 6 % p.a. fra dato til betaling sker." Kendelsen er blevet forelagt Overfredningsnævnet i medfør af naturfredningslovens 19, stk. 3. Overfredningsnævnet har den 6. maj 1965 besigtiget ejendommen og har herved forhandlet med ejeren, gårdejer Peter Jakob Runge og dennes advokat, landsretssagfører Knud Larsen, Assens, samt med repræsentanter for fredningsnævnet, fredningsplanudvalget for Fyn '~r. '. og Helnæs sogneråd. Overfredningsnævnet har besluttet at stadfæste kendelsen med følgende ændringer: Af fredningen udgår det areal, hvorpå gården er beliggende

8 'I,. I.I ret} ",,' J' 6 d.v.s. det areal, der strækker sig som en kile ind i den syd for liggende ejendom, matr.nr. 34~, jfr. det Overfredningsnævnets kendelse vedhæftede kort. Landbrugsbygninger kan opføres inden for det fredede, men er i henseende til placering undergivet fredningsnævnets censur. Med hensyn til huse bemærkes sammenfattende, at der udover den medhjælperbolig, som allerede er opført, tillades opført et sommerhus 1IJ i nærheden af (øst for) den eksisterende medhjælperbolig - hvorved bemærkes, at den påtænkte beliggenhed af og tegninger til sommerhuset forevistes under Overfredningsnævnets besigtigelse - samt yderligere en medhjælperbolig øst for sommerhuset, dog på betingelse af, at ~ I,II f husets nærmere placering og udseende forudgående godkendes af fred- ningsnævnet. Et kort nr. AS 105 visende grænserne for det fredede areal, ca. 57 ha, er vedhæftet nærværende kendelse. T h i b e s t e m m e s : Den af fredningsnffivnet for Assens amtsrådskreds den 16. november 1964 afsagte kendelse vedrørende fredning af ejendommen matr.nr. 35~ Helnæs by og sogn stadfæstes med de foran anførte ændringer. Den fastsatte erstatning på kr. forrentes med 6 % p.a. fra den 16. november 1964 til betaling sker. Erstatningsbeløbet udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af Assens amtsfond og købstadkommunerne i amtsrådskredsen efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling. ',I Udskriftens rigtighed bekræftes. -;-;.. /l-:~'.', i-r--, { l,- I ( l I i. h;'-\ i '. '. -'~\ 1./ J. Fisker -..J..."''-

9 OVER FREDNINGSNÆVNET>

10 "S. ' J{ (j R,. /3 Ii J.LL tv v REG. NR SO~ N:lev~s.kevu:lel~e at 2. ~ la \q S"~ c,' t-ev-e. t- V\-e.cle""'-10 V"..._ UDSKRI]'T af OVE~FREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPhOTOKOL. --~ År 1956, den 29. oktober, afsagde overfredningsn~vnet p~ grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgend8 kendelse i sagen nr. 243/36 vedrørende fredning af en del af matr. nr. 3Si! af Heln~s. I den af fredningsnævnet for Assens amtsrådnkreds den august 1954 afsagte kendelse hedder det: "I skrivelse af 27. juli 1954 har Danmarks naturfrodningsforening fremsat begæring om, at den del af matr. nr. 35a af Heln~s, der som en højderyg str~kker sig fra det sted, hvor vejen Ebberup-Helnæs når Heln~s i retning mod nordøst,fredes. Begæringen er fremkommet i anledning af, at et areal af den på~ldende højderyg af ejeren, g8rdejer Peder Jacob Runge, Helnæs, er udlejet til entreprenørerne Svend Erik Søeberg Nielsen, Brydegaard, og Peder Andersen, Bruunshuse. Det udlejede er den bakke, der ligger nordligst for ejendommen, mod vest grænsende til landevejen, mod nord til fjorden, mod øst til den eneste gennemskæring i bakkedraget og mod syd til Haalat, og udlejningen er sket med henblik på grusgravning, de~ allerede er begyndt. Naturfredningsforeningen har til støtte for sin begæring anført, at udsigten mod Holnns' nordspids, n~r man kommer fra Langøre, er af usædvanlig skønhed, og selvom den nu p~begyndt8 gravning ikke ses, når man knmmer fra Langøre, kan man befrygte, at bakkedraget under hensyn til de efter det oplyste liggende stenforekomster vil blive gravet helt igennem i løbet ~f den fastsatte IO-årige lejeperiode, s~ledes at der vil fremkomme et stort gabende hul mellem den nordligste del af bakkerne og Galgebakken, der ligger sydli.gere.

11 2. Fra Danmarks geologiske undelsøgelse foreligger en udtalelse om, at bevarelsen uf den langstrakte ~sbakk0 p8 Helnæs s~ urørt som muligt vil både landskabeligt og istidsgeologisk vj.de"re VEre af betydelig værdi, og der peges/på, at den lange, smalle bakkeryg peger over mod en lignende langstrakt bakku ved østsiden af det ellers flade Agernæs, hvorefter bnkken fortsætteri Voldbjerg i Brunshuse nord for Helnæs bugt. Bakkerne er aflejret af en glatsjerflod under isdække med løb fra oyd mod nord, og bevarelsen af den her omhandlede bakke, kaldet "Halen II, er af største betydning for forst8elsen af, hvorledes ~2nne del af det fyns.ke landskab har f8et sin s1jregn(:udformning. En i 1936 rejst fredningssag, der foruden det her omhandlede areal omfattede yderligere dele af Helnæs' nordlige del, blev ved overfredningsnævnets kendelse af 24. &ugust 1936 nægtet fremme med begrundelse, at n:an ikke efter det foreliggende skønnede, at det omhandl ede areal ville V:T:re af s~ væsentlig betydning for almenheden, at der burde s~ges bevilling til den med en fredning forbundne ikke ubetydelige udgift. Efter at n~vnet den 30. juli 1954 havde besigtiget arealet, fandt det, at den p~begyndte grusgravning ville væ~en s~ alvorlig hindring ved sin forts~ttelse, hv0rcfter der i medfør af naturfredningslovens 9, stk. 2, afsngdes fore10big kendelse om, at gravningen skulle indstilles helt, hvilken kp.ndelse i møde den ll. august 1954 lempedes derhen, at gravning nj:1tte foretages, når det blev iagttaget, at bakkens profil mod Lang- ~re ikke blev berørt. Ejeren af matr. nr. 35a Heln~s og lejerne har protesteret mod sagens fremme. Ejeren har herved først nnf0rt, at det, efter at overfredningsn~vnet i 1936 har n~gtet at frede dette areal sammen med de ~vrige d~ under sugen omfattede arealer, m~ ~re udelukket nu at rejse en ny sag om det her omhandlede areal. Ejeren har endvidere o.nf0rt, at han af ')konomiske grunde må mods::ettesig en fredning, aels for det bortlejede areal under hemvisning til lejekontrakten, dels for resten nf arealet til, at dette indeholder værdifulde materialer, som h,jn kunne tunke sig at udnytte, såfremt det bortlejede ikke med hensyn til stenindhold måtte svare til lejernes forventninger. Endvidere er det nnf0rt, at fjernelsen af "Halen" vil åbne udsigt til det r:;ydligere

12 'I~. liggende :i r bakkedrag. Der er af ejeren for det tilf~lde, at en fredning gennemf~res, nedlagt krav p8 erstatning på kr., idet han for det bortlejede regner med en produktion af 5000 m 3 sten om året i den 10-~rige periode, hvilket med en afgift af 2 kr. 50 øre pr. m 3 giver kr., hvorhos restarealet vil kunne give et tilsvarende udbytte. Lejerne har nedlagt p:3stand om en erstatning P~l kr., idet de regner med en nettofortjeneste pr. m 3 på. 6 kr. 50 ~re, og siledes at deres erstatningskrav s~ttes til 2 ~rs nettofortjeneste. Først bem~rkes, at n~vnet ikke finder, at den omst~ndighed, at der tidligere har v-:eretl'ej.s t fredningssag om dot pi~g131dende område, nu udelukker, at ny sag rejses, idet "381' ikke kan tillegges kendelser afsa~t ~.de i loven omhundlede n~vn, samme retsvirkning som afsagte domæe. N<evnet finder, ut man under hensyn til, at del' vedrørende det nærmest landevejen liggende arenl er indgået dn lejekontrakt og p~begyndt gravning, og at en fredning her dels vil være af mindre betydning på grund ~f don allerede foretqgne u~eravning dels vil medf0re betydelige udeifter, ikke vil kunne fremme sagen med hensyn til det bortlejede areal. Uanset det ~ndrede udseende det b0rtlejede areal vil f:3, findes den nordøstlige del af "Halen" fra den vej, der gennemskærer bakken, at være af en sådan sk0nhed og ejendommelib fxemtr~den i landskabet, at det har Vcnsentlie betydning for almenheden, at denne del af arealet bevares i sin nuverende tilotand, hvorfor denne del vil være at frede S0m neden for bestemt. Idet n~vnet vel ikke kan se bort fra, at bakkedraget kan have en materiel v~i'di ~or ejeren, finder det, at en udnyttelse af arealet er så fjerntliggende, at den erstatninf" der vil v~re at tilkende ejeren, pabsende vil kunne sætter til kr., hvoraf 2/3 i medf~r af lovens 17, stk. 2, vil v~re at udrede af statskassen. Erstatningen udbetales til ejorcn." Konklusionen er sålydende: "Den del af "Halen" p8 matr. nr. 35a af Helnæs, der ligger nordøst for den vej, der gennemsk~rer den i retning nordvestsydøst, vil være at frede, således at den bevares i sin nuværende naturtilstand, at den skal henligge i uafgravet og ubeplantet tilstand, hvorhos det forbydes at anbringe indretninger 3.

13 4. t, ro) \~ ;) r,~, : ' ~, af enhver art p~ den. For ftedningen I till~gees der gårdejer Peder Jacob Runge, Heln13s, en erstatning p~ kr., hvoraf 2/3 udredes af statskassen og 1/3 af A~scns amtsfond. Kend.elsen vil med et p~ n-:evnetsforanledning udal'bejdet kort V'1!reat tinglyse som servi tutstiftende p~1 matr. nr. 35a af Heln-:esby og sogn." Kendelsen er forelagt overfredningsn~vnet i medf0r af naturfredningslovens 19, stk. 3, hvorhos den er in1anket af ejeren med påstand om forh0jelse af erstatningen. Overfredningsn13vnet har den l. juli 1955 bcsig'ticct det p~g''bldendeareal og forhandlet med l": j eren o;:,andr'e i sa~!,en interesserede. Landsretssagfører Knud Larsen, som m0~te fo~ og med ejeren, anførte, at der regnes med at V33re m 3 sten 0t~ gr'us i de i sagen omhandlede af fredningen omfattede takker og nedlagde påstand om forhøjelse af erstatning8n til kr. Overfredningsn':evnet spurgte derefter i forst,gelse med ejeren naturfredningsrådet, i hvilket omfang der indenfor det fredede areal m~tte antages at forefind es tilg'imgeligt materiale af sten og grus, som egner si~ til?lk:momisk udnyttelse. NatuI'- fredningsr:3dets udtalelse ('Igde i S'l[en iøvrigt foretai.:7leund ers~gelser gav efter 0verfredningRn~vnets opfattelse grundlag for en forhøjelse af erstatningen; men da overfredningsn'bvnet dog n'!}redebet'j3nkeliehedved en fredningsudf,j.ftsvarende til ejerens p,gstand, spurgte man landsretssagfører Knud Lu~sen, om ejeren af intercsse for 0pretholdelse af den ved frcdningsn~vnets kendelse fastsatte fredning ville v~re villig til me~et væsentligt at neds~tte sit erntatningskrav. Herp~ svarede lcnåsretssagføreren, at ejeren under hensyn til nævnte interesse ville neds~tte sit erstatningskrav til kr. Da overfredningsn~vnet, sem iøvriet kan tiltræde dot i kendelsen anførte, herefter mener, at fredningen bør gennomfcres, vil fredningsn~vnets kendelse ~re at stadf~ste med don af det foranst~ende f~lgende zndring. Et kort nr. As 103, hvorp~ det fredede areal er vist mod en skraveret bræmmo, er vedh~ftet nærværende ken~else. T b i b e s t e m m 8 s : Den af fredningsn~vnet for Assens amtsrådskre1s den 23. August 1954 afsagte kendelse vedrørende fredning af en del uf

14 matr. nr. 35a af Helnæs stadf~stes med den af det foranst&en~e f0lgende ~ndrine. I erstatning udbetales der g~rdejer Peder Jacob Runge kr. med renter 41/2~ p.a. fra den 23. aueust 1954 at regne, til betaling sker. Erstatningsudgiften vil v~re &t udrede med 2/3 af statskassen og 1/3 af Assens amtsfond. 5. Udskriftens rieti~hed tekr''eftes. -;~:tz -:Z':~ 7.a----- " ;' p-../ \... (/ F. Gr~-\ge overfredningsn:-evnets sokret'l!!' ~I

15 ",. ' r ~LL/~ GRÆNSE FOR FREDET AREAL. \.' ral' 1:4-000 I 100 I Zoo Naturfredningskonsulenten& København d SG By: HELNÆS Sogn: -11- Plan nr. As. Io 3 kontor

16 OVER FREDNINGSNÆVNET>

17 REG. NR.:f-~:J U d s k r i f t af o VERFREDNINSNÆVNET S KENDE LSE SPROTOKOL Aar 1936 den 24.August afsagde Overfredningsnæwnet pab Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering fø1.gende K e n d e 1 s e 1 Sagen Nr. 243/1936 om Fredning af Arealer peb Helnæs 1 Odense Amt. Den af Fredningsnævnet for Assens AmtsreBdskrede den 4.Aprll 1936 afsagte Kendelse er forelagt Overfrednlngsnæwnet 1 Medfør af Naturfredningslovens 16. hvorhos Sagen er Indenket af Ejeren af Matr.Nr. 35 ~ af Helnæs By og Sogn, Gaardejer Hans Peter 011 varlu s Runge..:: Overfrednlngsnæwnet her den 4.Ju beslgtiget det fredede Omraade og har herunder forhandlet med ommeldte Gaardejer Runge, som fastholdt sit tidligere fremsatte betydelige Erstatnlngskrav. Da Overfredningsnævnet efter det foreliggende Ikke skøn~ ner, at det omhandlede Areel vil være af see væsentlig Betydning for Almenheden. et der bør s~es Bevilling til den med en Fredning forbundne ikke ubetydelige Udgift. vil FredningsnæNnets fornæwnte Kendelse være et ophæve. T h 1 b el S t e m m e s: Den ef Fredningsnævnet for Assens Amtsreadskreds den 4.April 1936 afsagte Kendelse ophæves. P.O.v. FredrikvPetersen (sign. )

18 OVER FREDNINGSNÆVNET>

19 r- l l REb. NR. j'o Cl d"'(j:j - I \ l U d S k r i f t at OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL Aar 19}7 den B.Februar afsagde overtredn1ngsn~net pas Grundlsg af mundtlig og skriftlig Votering f"lgende K e n d e l s e i Sagen Nr. 24,/19,6 vedr~ende en af Gasrdejer H.P Runge Helnæs, i Medf~ af Naturfredningslovens 17 fremsat BeSæring om Erstatning. I Skrivelse af ll. November 19,6 har Gaardejer H.P.Rune.ed Landsretssagf~er A.M.Andersen, Assens. passtaaet sig tilkendt en Erstatning af 1500 Kr. i Anledning af de Ulemper, der har været. peeført hans Ejendom, Matr.Nr. }5!. af Helnæs By og Sogn. under aehandlingen af Søgen vedrørende Fredning at ANll~ler pe. Helnæs. i hvilken seg en af Fredningsnævnet f'or Assefi:sAmh;r.nds'kredlilden- I'Pd Agri~ 1936 afsagt Kendelse om Fredning ved Overfredningsn~nets Kende~.'8ar 2~.August 19,6 blev ophævet. ", Det anføres. at Gaard.jer Runge som FØlse at, at han hl.æret afsksaret fra at udnytte en paa Ejendommen værende Grusgrav, har mistet Leverancer ef Grus, hvorved han kunde have tjent 1100 Kr. og at han som Følge ef Forbud mod Bebyggelse ikke har kunnet udleje Grunde til Bebyggelse, hvorved han her mistet en Lejeindtægt, der anslaas til 400 Kr. Som Dokumentation tor disse Anbringender har hen frem~ lagt en Skrivelse ef 1.December 1936 fra Entrepren~ Karl Hansen, Munkebc vedrørende Levering og Kørsel af Grus en Skrivelse. udateret. fra Helnæs Sogneraad vedrørende Betaling fol leveret Grus. en Skrivelse af 10.Januar 1934 fra M.H.Ploug, Odense. til Gaardejer Runge. hyori forespørges om Prisen pas.grund til Sommerhus, og en Skrivelse af 16.J~nuar 1935 fra A.Mortensen. Odense, til Gaardeje Runge, hvori Runge opfordres til at give Tilbud pss Afstaselse aj en Grund.

20 -2- Da det. etter det tor Overfredninssn~et forelisgende. ikke skabnes godtgjort. 8t G8erdejer H.P.Runge her lidt noget Teb ved de ham som Følge at den ommeldte Fredningssags Rejsning pealagte Ra8dighedsindskrænkninger. vil der ikke v~e et tilkende høm nogen Erstatning. T h i b e s t e m m e s: Den af Gaardejer H.P.Runge. Heln~. den ll.november 19~6fremsatte BegærinS om Erstatning i Henhold til Naturfredningslovens 17 kan ikke tages til F~ge. P.o.v. Fr8derikv~etersen (Bign. )

21 FREDNINGSNÆVNET>

22 \ FOTOKOPI II U d s k r i f t af forhandlingsprotokollen for Naturfredningsnævnet for ASBens amtsrådskreds. År 1965 den 29.november kl.15 afholdt nævnet møde pi Helnæs.- Til stede var suppleanten for formanden dommerfuldwægtig Vagn Olsen, AGsens, det amtsvalgte medlem, gårdejer A.P.llund, Akkerup, og det sognevalgte medlem, pantefoged P.Jensen, Helnæs. Der foretogess F.198!1965 Fredning af matr.nr.35~ Helnæs by og sogn tilhørende proprietær Ole Eggert Lawaetz Olesen, Aeernæs. Mødt var pl"opri.etærolesen, der foreviste det ommeldte areal Suppleanten for formanden oplyste, at nævnet var interesseret i en fredning af det ommeldte areal, idet dette ligger som en enklave i det ved nævnets kendelse af l6.november 1964 og overfredninganævnete kendelse af 20.~j 1965 fredede matr.nr.35a Helnæs by og sogn. Proprietær Olesen oplyste, at han havde en aftale med et jagteelskab om udleje af arealet, således at der i den træbevoksede del skulle opstilles en jagthytte; men at han ikke ville modsætte sig en total fredning. Under henvisning til den ommeldte udlejning påstod han eig tillagt en erstatning på 1000 kr. Forhandling fandt sted. Nævnet afsagde derefter sålydende k e n d e l s el ~ Under hensyn til~ at matr.nr.35b Helnæs by og sogn er meget smukt beliggende som en karakteristisk del af det lavere areal sydvest for det bakkede landskab, der udgør den nordlige del e.f Hel... næs, og til, at de omgivende arealer af rnatr.nr.35b Helnæs by og sogn

23 1 :,,:... 'i -... _~---_...---~... ~ ~ - ~"'''''''''-{'"'-.-'':l.. ~-~'''''1'".Q-~-:::r'':.:;: l."' "'f" II -~... (,,1.~ " er fredet, finder nævnet, at det ommeldts matr.nr. bør fredes 80m neden for bestemt, og at der under hensyntagen til det af ejeren om udnyttelsen af arealet oplyste vil være at tillægge ham en erstatning på 1000 kr. Thi eragtes: Det proprietær Ole Eggert Lawaatz Olesen~ Agernæs, tilhørende matr.nr.35b Helnæs by og sogn fredes, således at arealet ikke må bebygges, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes transformatorstationer, telefon-, telegraf- og elektriciteteforsyningsmaster eller ledninger, eller opsættes skure, udaalgssteder, isboder, vogne til beboelso eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande~ Arealet skal i det hele henligge i sin nuværende tilstand, dog at yderligere beplantning kan finde sted med nævnets tilladelse. Der tillægges ejeren af matr.nr.35b Helnæs by og sogn proprietær ble Eggert Lawaetz Olesen, Agernæe, en erstatning på 1000 kr. i anledning af den foretagne fredning. Den fastsatte erstatning på 1000 kr.forrentes med 6% p.a. fra den 29.november 1965, til betaling sker. Erstatningabeløbet udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af Assens amtsfond og købstadkomwlnerne i amtsrådskredsen efter folketal 1 henhold til den senest offentliggjorte folketælling. Vagn Olsen A.P.Aalund. P.Jensen s. Kendelsen oplæstea. Sagen sluttet. Mødet hævet. Vagn Olsen s. A.P.Aalund. P. Jensen. JJjk~~~~. NATURFREDNINGSNÆVNET ;/. FOR ASSENS AMTSRAADSKREDS I ~ 'l ~. (If/; 7-1oCJ.~ VAGN OLSEN S.

24 FREDNINGSNÆVNET>

25 REG. NR, C lt'e RET \ OFN 2 o/s \0) Co S- k. AF F.125!1963 Fredning af den gårdejer Peter Jakob Runge, "Bogården",Helnæs,tilhørende ejendom matr. nr.35a Helnæs by og sogn. K e n d e l s e. '. I skrivelse af 29.maj 1963 ansøgte gårdejer Peter Jakob Runge, "Bogården", Helnæs,om tilladelse til at bebygge den ham tilhørende ejendom matr.nr.35a af Helnæs by og sogn med sommerhusc,idet han henviste til,at ejendommens karakter er sådnn,at den er meget vanskelig at drive som landbrug,medens den ville egne sig som rekreativt område., Nævnet forelagde derefter sagen for fredningsplanudvalget for Fyn,der efter en forhandling med ejeren i skrivelse af 11.jan.1964 bl.a.udtalte,at forhandlingen søgte at klarlægge,på hvilke vilkår ejeren var villig til at frede hele ejendommen. Det blev herunder oplyst,at en del af ejendommen kaldet lihalen" er " fredet i 1956 mod en erstatning på kr.,og at ejeren som forudsætning for fredningen ønskede tilladelse til opførelse af 2 huse beliggende i nærheden af en nordøst for gårdens bygninger opført medhjælperbolig,således at det ene hus skulle anvendes som sommerbolig for ejerens søster,medens opførelsen af det andet forbeholdtes. Endvidere erklærede ejeren sig villig til at lade de nordligste 2t a 3 tdr. land på vestsiden af den offentlige bivej være offentlig tilgængelig,ligesom han var indforstået med at udlægge ca.600 m.kyststrækning langs arealet som offentlig strand. r,nævnet besigtigede herefter den 30.januar 1964 ejendommen og fandt,at den med sin kuperede form og beliggenhed,dels mod Lillebælt og dels mod Helnæs bugt, fremtræder meget naturskøn. Sagen blev udsat for at give ejeren lejlighed til at fremkomme med nærmere oplysninger om ejendommen,og i skrivelse af 27.april 1964 oplystes det,at arealet er 57 ha m 2,og at ejendomsværdien er ~)kr.,hvoraf grundværdien udgør kr. Ved et møde på ejendommen den 25.maj 1964 udpegede ejeren det areal,han kunne tænke sig udlagt som offentligt,hvorhos han oplyste,at det frit tilgængelige strandareal tænkes løbende fra ejendommens nordgrænse langs Lillebælt til et punkt udfor midten af matr.nr.35b:s vestside. I skrivelse af 27.maj 1964 uddybede ejeren nærmere sin påstand under sagen, der herefter blev udsat til udfærdigelse af kort visende det påtænkte offentligt tilgængelige areal og for at afvente udfaldet af arbejdet med en fredningsplan for Helnæs. Overfredningsnævnet har i skrivelse af l4.juli ],964 godkendt den ommeldte fredningsplan,der ikke omfatter allerede fredede arealer eller arealer,for hvilke der måtte være rejst fredningssag. Efter at kortmaterialet var modtaget,holdtes den 26.oktober 1964 et afsluttende mode,hvor sagen optoges til kendelse,idct ejeren henhold t sig til det af ham tidligere anførte.

26 FREDNINGSNÆVNET>

27 K-e V\. ole..-l~e.v\. Q...t 2.9/10 \q 56 ~Qlrt-1 K c lte ve..t e n d e l s e REG. NR 0tv\'o k vedrørende begæring om fredning af del af mc'.tr.nr.35a Helnc;s. ot~_~~_~_~_~_~'j' Jq!;'-i., t I I skrivelse af 27.juli 1954 har DanBarts Naturfredningsforening freljsat beeæring om, at den del af matr.n.r.35a af Helnæs, der som en højderyg strækirer sie fr~j,os [,ed, hvor,evejen Ebberup- Helnæs når Helnæs i retning 1'10dnordU~~e.3c.;rihnGen el' fremkommet i anlednine; af, at et areal af den p8.gældende højderye; af ejeren, gårdejer' Peder Jacob Runee,Eelnæs, er udlejet til entreprenørerne Svend Eril, Søebere Nie1sen,Brydecåru, oe Pedel Andersen,Brunslluse. Det udle.ede er den b~k~e,der li~cer nordllgst for ejendo~~en, nod vest Brænsende til l~ndeve~en, wod nord til fjorden, mod øst til den eneste eennemsl'ær,ne; i lld\kedr[..c,et og mod syd til Hao.let, oe; udlejnirlcen er stet med henblij på e;ruseravnine;,der allerede er be-' Gyndt. Nai,urfrednin:..,sforen.lncen har ti ~tøtte for sin be.særing anført, at udsigten mod lielnæs' nordspids, når man ',ommel' fra I,ancøre er af usædv::<nlie stønlled, 0f, selvom den nu påbeeyndte gravning ikke ses, når m&fl }omer fra Laneøre,kan man befrygte, a1; baj<}-edrae;et under l'ensyn til de ef Ler del oplyste liggende stenforekomster vil blive gr~vet helt igennem i løbet af den fastsatte lo-årige lej~ periode,således at der vil fre;,!l;orune el stort gabende hul mellem den nordlie;s1,e del af bak}'erne og Ga1cebc.kken, der liccer sj'dlieere. Fra Danmarts eeolocis1.e undersøe;else forelicger en udtalels( om, a"" bevarelsen af cen lcme,strar.te åsbahke på lieln, s så urørt sor't muligt vii [)åde lands! <..oeliet og istidse;eoloeist være af betj del ig værdi oe dey" peges videre på, at den lc.ne;e, smalle bal"keryg peger Over mod en lie;nende lffil~s1;rakt batke ved østsiden af det ellers fleder A[ernæs,hvorefter bal:lcen fortsc:tter i Voldbjerg i Brum;l,use nord for Ee]næ:o buc,t. Baj:] erre er t;.f~ejret af en gletsjerflod under isdælc}-e med løb fra syd mod noru, og beva"el sen af den her omhandlede baj:ke, kaldet "Ha] en", er [ef største be uydning fo!' forståelsen af,:bvorledes denne de] af det f:,nske lo.jlds.ab har fået sin særegne udfornmi11e En j 1936 re j st frednlr!t:ssag, der foruden de L hel' omhandle ue,i.1111

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet e 02647.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00 Fredningen vedrører: Møllemarken e Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-02-1962 Fredningsnævnet 30-01-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Strib Vesterstrand. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Strib Vesterstrand. Domme. la ksations komm iss ionen. 00510.01 Afgørelser - Reg. nr.: 00510.01 Fredningen vedrører: Strib Vesterstrand Domme la ksations komm iss ionen 'Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1936 Fredningsnævnet 27-04-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen. 00832.00.Afgørelser - Reg. nr.: 00832.00 Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet. 19-10-1942 fe Fredningsnævnet 07-05-1942

Læs mere

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02064.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01 Fredningen vedrører: Fanø Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10~09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se Afgørelser Reg. nr.: 01968.03 Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se 08046.00 Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03171.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03171.00 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-05-1964 Fredningsnævnet 29-11-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en.

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en. 01977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00 Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke Domme Taksati ons kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en. 04135.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04135.00 Fredningen vedrører: Abterp Langdysser e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1967 Fredningsnævnet 03-09-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rutsker Højlyng - Rokkestene. Domme. Taksationskommissionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rutsker Højlyng - Rokkestene. Domme. Taksationskommissionen. 00263.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00263.00 Fredningen vedrører: Rutsker Højlyng - Rokkestene e Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET> UDSKRFT af REG. NR. r:f"~ (/

Læs mere

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 03358.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00 Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1965 Fredningsnævnet 26-05-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02328.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00. Fredningen vedrører: Mesinge Kirke 31-10-1956. Domme. Taksations kom miss io nen.

02328.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00. Fredningen vedrører: Mesinge Kirke 31-10-1956. Domme. Taksations kom miss io nen. 02328.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00 Fredningen vedrører: Mesinge Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-03-1957, 06-11-1956, 31-10-1956 Kendelser

Læs mere

005' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fastruplund Gravhøje. Domme. Taksations kom m iss ionen.

005' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fastruplund Gravhøje. Domme. Taksations kom m iss ionen. 005'58.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00558.00 Fredningen vedrører: Fastruplund Gravhøje Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 12-08-1937 Fredningsnævnet 11-06-1937 Kendelser

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 02348.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00. Fredningen vedrører: Asum Alleer. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet

I. Domme 02348.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00. Fredningen vedrører: Asum Alleer. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet ., 02348.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00 I. Domme Fredningen vedrører: Asum Alleer Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet I Fredningsnævnet 03-04-1957 Kendelser Deklarationer

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00342.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00. Fredningen vedrører: Solrød Strandpark. Domme. la ksations kom miss ione n.

00342.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00. Fredningen vedrører: Solrød Strandpark. Domme. la ksations kom miss ione n. 00342.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00 Fredningen vedrører: Solrød Strandpark Domme la ksations kom miss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-07-1932 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00745.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00 Fredningen vedrører: Skolerhøje Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-04-1940 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds.

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds. U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadsreds. Aar 1943, Mandag den 22.November afsagde Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i Sagen om Fredning af Humlebæk

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet 01548.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00 Fredningen vedrører: Hesbjerg Domme Taksations komm issione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-03-1952 Fredningsnævnet 23-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> .' 1,./#7'" r 1a tr.nr.: 5052 Kvarter:

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen. 01279.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01279.00 Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1950 Fredningsnævnet 20-01-1950 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: landerslev Strand. Domme. Taksationskomm issionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: landerslev Strand. Domme. Taksationskomm issionen. 00691.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00691.00 Fredningen vedrører: landerslev Strand Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-12-1939 Fredningsnævnet 21-06-1939 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen.

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen. 02073.29 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29 Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00 Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævn~t Overfredningsnævnet 03-11-1942 Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 01578.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00 Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-04-1952 Fredningsnævnet 02-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet 02753.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00 Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 04-06-1963 Fredningsnævnet 08-01-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 00875.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00. Fredningen vedrører: Ordrup Mose. la ksations kom m iss ionen.

I. Domme 00875.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00. Fredningen vedrører: Ordrup Mose. la ksations kom m iss ionen. - ---------- 00875.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00 I. Domme Fredningen vedrører: Ordrup Mose la ksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet le Fredningsnævnet 26-05-1943 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Laven. Domme. la ksationskomm issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Laven. Domme. la ksationskomm issionen. Naturklagenævnet 03800.02 Afgørelser - Reg. nr.: 03800.02 Fredningen vedrører: Laven Domme la ksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-04-1967 Fredningsnævnet 31-05-1966 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen. 02023.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02023.00 Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet Domme Taksati ons kom missi onen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-12-1953 Fredningsnævnet 30-03-1953 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

l, ;:==_... ~... ~=== -

l, ;:==_... ~... ~=== - l,-------;:==_...... ~... ~=== - 02432.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02432.00 Fredningen vedrører: Lokeshøje Domme la ksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1959

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen. 03264.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03264.00 Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker Domme la ksationskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1964 Fredningsnævnet 17-02-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet 02769.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02769.00 Fredningen vedrører: Børrehoved Domme Taksationskom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 24-02-1964 Fredningsnævnet 19-03-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen. -----_. ----- 00854.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00854.00 Fredningen vedrører: Bøgetræer I e Domme la ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-11-1942 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen. 01752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01752.00 Fredningen vedrører: Nydam sommersøen Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en.

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en. 01403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke Domme Taksations kom m ission en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1950, 21-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. 01543.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00 Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNING~NÆVNET>

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNEz( REG. NR.1ys-

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ! UDSKRIFTaf Forhandlingsprotokollen

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> L. 2253 14. Okt. 1953. Matr.nr.: l~

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02417.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00 Fredningen vedrører: Rørvig Skov Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-10-1958 Kendelser Deklarationer , FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ved Bøllevænge, Holekenhavn. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ved Bøllevænge, Holekenhavn. Domme. Taksations komm iss ionen. 03666.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03666.00 Fredningen vedrører: Ved Bøllevænge, Holekenhavn Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 29-12-1965 Fredningsnævnet 25-03-1965 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Næsby Strand. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Næsby Strand. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00005.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00005.00 Fredningen vedrører: Næsby Strand Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 27-09-1918 Fredningsnævnet 08-12-1917 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 07841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07841.00 e Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-01-1993 Kendelser

Læs mere

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen.

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen. 00060.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00 Fredningen vedrører: Kanderende Sti Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-11-1919 Fredningsnævnet 28-07-1919 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet.

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet. FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 99 68 48 00 Telefax: 99 68 48 99 Den 1.D"SEP. 2013 FRS nr. 22/2013 Dok 22-2013A Rudersdal Kommune Byplan Plan

Læs mere

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04114.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00 Fredningen vedrører: Fuglevad Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 31-07-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR.

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR. 01183.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01183.00 Fredningen vedrører: Almindingen, skovparter, bøgetræer Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-11-1948 Kendelser

Læs mere

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. .

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. . 02792.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02792.00 Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. e Domme Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1962 Fredningsnævnet 24-05-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen. 03597.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03597.00 Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 29-12-1965 Fredningsnævnet 15-01-1965 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02997.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02997.00 Fredningen vedrører: Råbjergstene Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-04-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere