VARROA OG DENS BEKÆMPELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VARROA OG DENS BEKÆMPELSE"

Transkript

1 VARROA OG DENS BEKÆMPELSE DEN SIKRE STRATEGI FRI MYRESYRE KRÄMERPLADE OXALSYRE DRONEYNGELFJERNELSE endelig_varroa.pmd , 13:50

2 VARROA I DANMARK Læs her om baggrunden for Danmarks Biavlerforenings varroa-bekæmpelsesvejledning 21 ÅR MED VARROA Varroa blev første gang fundet på Als i De første par år skete der ikke meget. Miden spredtes langsomt og blev ikke rigtig opdaget af de danske biavlere. Midens udbredelse tog først rigtig fat i slutningen af 1980 erne. Herefter gik det stærkt. Varroa er i dag helt almindelig udbredt i danske bifamilier. Undtaget var Læsø frem til 2005 og Anholt er indtil 2005 fri. Vi har gennem årene opsamlet en stor viden og erfaring omkring den biologiske bekæmpelse af varroa. Vi kan i dag slå fast, at man som biavler kan klare sig med de biologiske metoder. Dette gælder både for hobby-, deltids- og erhvervsbiavlerne. Indenfor landbruget arbejder man på at reducere brugen af sprøjtemidler. Og man oplever mere og mere udbredt resistens hos skadedyrene overfor de anvendte sprøjtemidler. Den danske strategi for bekæmpelse af varroa stemmer godt overens med samfundets ønske om at reducere brugen af pesticider i fødevareproduktionen, samt angsten for en hurtig udvikling af resistens overfor evt. pesticider hos varroaen. DEN DANSKE STRATEGI Hovedparten af de danske biavlere har bestemt, at der skal produceres honning og voks uden rester af pesticider. Dette er et af de vigtige mål bag den valgte strategi for bekæmpelsen af varroamider. Det er en tradition som har præget dansk biavl gennem generationer. Danske biavlere har aldrig brugt medicin og pesticider til bekæmpelse af bisygdomme, selv om det i udstrakt grad bruges i andre lande. Især indenfor bekæmpelsen af ondartet bipest har Danmark været et foregangsland, idet vi laver dobbelt omsætning på nye vokstavler i stedet for at bruge den nemme løsning i form af antibiotika. I dag findes der antibiotikarester i honningen fra mange lande (f.eks. EU-stop for import af honning fra Kina (2002)). Desuden er der i dag udbredt resistens overfor forskellige typer af antibiotika indenfor biavlen (f.eks. i USA). EU har i dag en nul-tolerance overfor antibiotika i honning. Hyppige tavleskift har gjort at dansk biavl er yderst hygiejnisk, og sygdomskim har svært ved at spredes. Alt dette er et merarbejde, men har gavnet dansk biavl på og er i dag helt almindelig praksis for enhver dansk biavler. Man tænker ikke over at der laves et merarbejde. Således er det også med varroa-bekæmpelsen. Den har fundet almindelig indpas i den danske biavlspraksis. De biologisk metoder virker og vi kan fortsat være stolte af vores produkter. RESISTENS Varroa er en meget primitiv organisme, som let udvikler resistens overfor forskellige pesticider. Således er det almindelig kendt, at fluvalinat og coumaphos (to almindelige varroa-bekæmpelsesmidler) i flere lande ikke er fuldt effektive længere. Dette er medvirkende til, at biavlere føler sig fristet til at afprøve nye og ukendte midler. Det er ikke sandsynligt at der udvikles resistens over for de organiske syrer, idet de virker meget bredt på varroa, sammenlignet med pesticiderne. Den danske strategi skal sikre at vi har gode, langsigtede bekæmpelsesmetoder. DET OFFENTLIGE Gennem alle årene har det offentlige bakket Danmarks Biavlerforening op omkring bekæmpelsesstrategien. Hele strategien er blevet udviklet i et meget givtigt samarbejde. Det har især været Henrik Hansen og Camilla Brødsgaards fortjeneste frem til TILLÆG TIL TIDSSKRIFT FOR BIAVL 8/2005 endelig_varroa.pmd , 13:50

3 VI FORTSÆTTER Danmarks Biavlerforening har evalueret den danske strategi og besluttet, at det stadig er den der arbejdes videre med, da den gavner dansk biavl bedst på sigt. PESTICIDFRI HONNING OG VOKS GIVER BEDRE PRISER Dansk honning får en væsentlig merpris i forhold til verdensmarkedsprisen. Derfor er det vigtigt at dansk honning er et naturrent produkt af høj kvalitet. Derfor holder Danmarks Biavlerforening fast ved de biologiske metoder. I dag ser vi især indenfor kosmetikindustrien et stort behov for voks, hvor der ikke har været anvendt nogen former for pesticider i sygdomsbekæmpelsen. LOVLIGHED AF DE ORGANISKE SYRER De organiske syrer er nu kommet på EU s MRL-liste (Maximum Residue Limits). Her listes de stoffer, som må optræde i europæiske fødevarer. For syrernes vedkommende er de endda listet i det appendiks hvor man ikke har sat nogen maksimal grænse, da man regner restkoncentrationer fra stofferne som værende usandsynlige. Desuden er der p.t. registreret en dansk biavler som økologisk. Han er pålagt kun at bekæmpe varroa med biologiske metoder, blandt andet myresyre, mælkesyre og oxalsyre (2005). Desuden udtaler lægemiddelstyrelsen at man ikke betragter de organiske syrer som veterinære lægemidler (Kilde: Per Kryger, Offentlig Bisygdomsbekæmpelse - personlig kommentar 2005). Der er derfor lovmæssigt ingen betænkleigheder ved brugen af de organiske syrer. REVIDERET TEMAHÆFTE Dette er det 5. temahæfte i rækken af temahæfter om varroa-bekæmpelse (tidligere var 1993, 1995, 1998 og 2002). Vi har prøvet at opdatere dette hæfte med den nyeste viden, samt opsamlet vores erfaringer. Det offentliges forsøgsarbejde og Danmarks Biavlerforenings forsøgsarbejde har været en vigtig del af udviklingen af den sikre strategi. Vi har hele tiden holdt os ajour med hvad der foregår i udlandet, bl.a. igennem samarbejde med de nordiske lande, den Europæiske Gruppe for Integreret Varroa bekæmpelse, APIMONDIA m.fl. Danmarks Biavlerforenings instruktørkorps har årligt bidraget med mange praktiske erfaringer. Derfor er dette hæfte sammenskrevet ud fra forsøgsarbejdet og biavleres praktiske erfaringer i hverdagen. Især er Klaus Langschwager, Bevtoft, og Peter Bartholdy, Odder, kommet med vigtige inputs til dette hæfte. Vi har prøvet at forenkle de forskellige metoder, hvorfor der forekomme mindre ændringer i dette hæfte i forhold til tidligere hæfter. Vi prøver stadig at revidere temahæftet med jævne mellemrum. Dette hæfte holdes opdateret på Danmarks Biavlerforenings hjemmeside under STØTTE TIL PLANEN Fødevareministeriet har tidligere godkendt og støttet Strategiplanen for varroa-bekæmpelsen Årlige bevillinger er blevet givet til varroa-strategien frem til Herefter har man fra det offentliges side valgt ikke at støtte planen økonomisk. FÅ MERE AT VIDE OM VARROA Varroa-instruktører. I næsten alle lokalforeninger under Danmarks Biavlerforening findes der én eller flere varroa-instruktører, således at der er mere end 100 varroa-instruktører fordelt over hele landet. Det er biavlere, som har lovet at hjælpe kollegaer med gode råd om varroa-bekæmpelsen. De har på kurser fået praktisk viden om varroamiden og dens bekæmpelse af. Varroa-instruktørerne kan du møde i lokalforeningerne. Du kan også ringe til dem for at få hjælp. Oversigten over instruktører findes på internettet (www.biavl.dk/varroa). KONSULENTER Danmarks Biavlerforenings konsulenter tilbyder gerne rådgivning omkring varroa-bekæmpelsen. Kontakt en konsulent og læg sammen med konsulenten en varroa-strategi for din biavl. Ring på tlf (mandag - torsdag ). OM AT BRUGE DETTE TEMAHÆFTE Det er ikke nødvendigt at læse dette temahæfte fra ende til anden. Hvis du blot vil igang med at varroa-bekæmpe, så spring direkte til afsnittet om den sikre strategi (side 4). Find din strategi og læs de tilhørende sider. Hæftet er tænkt som en baggrund for hele varroa-bekæmpelsen med biologiske metoder. Kildehenvisninger. Da dette hæfte bygger på erfaringer som er opnået gennem de seneste 15 år, vil dokumentationen for nogle af indgrebene være af praktisk art, men ellers kan referencer ses på Held og lykke med en succesfuld varroa-bekæmpelse. Konsulenterne 2005 VARROA OG DENS BEKÆMPELSE 3 endelig_varroa.pmd , 13:50

4 EN SIKKER STRATEGI Sådan bekæmper du varroa med både livrem og seler! SUNDE BIFAMILIER Store og sunde bifamilier er forudsætningen for enhver succesfuld biavl. Er en bifamilie på den ene eller anden måde svækket, det kan være pga. dårlig udvintring eller mange varroamider, vil der komme flere følgesygdomme til som vil kunne gøre det af med bifamilien. Vi kan ikke udrydde varroa, vi må leve med at de altid er tilstede i bifamilien. Men med en fornuftig bekæmpelse kan miderne uden problemer holdes under enhver form for skadetærskel. DEN SIKRE STRATEGI Over årene har vi udviklet den sikre strategi - varroabekæmpelse med livrem og seler (figur 3). Figuren viser en oversigt over de muligheder man har ved varroa-bekæmpelse med biologiske metoder. Man vælger så ud fra hvert trin den metode som passer bedst ind i ens strategi. Vi har lavet en simpel strategi (figur 2), som viser den måde de fleste bekæmper på og anbefaler den til alle nye biavlere. Mælkesyrebehandling, varmebehandling og dronningeindesprærring er udeladt, da kun meget få biavlere anvender metoderne. Metoderne er dog beskrevet i hæftet. Overholder du nedenstående forskrifter er det meget lidt sandsynligt, at dine bifamilier vil lide skade. Som biavler skal man være på vagt, når man ser nogen form for skade og sygdom i bifamilien. Dette kan komme af et for højt varroamidetryk. 3-TRINS RAKETTEN Den sikre strategi kan også betegnes som en tretrinsraket. Der skal ske tre former for bekæmpelse i løbet af en bisæson (se figur 3). Dette skyldes, at varroa kan opformere sig stærkt i løbet af sæsonen hvis der ikke foretages bekæmpelse. Man kan sige, at biavlen kører over for rødt lys. Bierne vil dø i løbet af få sæsoner. Desuden findes der i dag ingen metoder som kan udrydde miden fuldstændigt. De biologiske metoder bygger ikke på hver gang at have en ekstrem høj effektivitet, men på at holde midetrykket lavt. En forårsbehandling laves for at holde midetrykket lavt hen over sommeren (perioden: april - juli). Dette vil normalt være en droneyngelfratagning. Droneyngelfratagning er dog ikke godt nok til at holde midetrykket nede, derfor skal der Figur 1. Rød viser varroaens udvikling uden bekæmpelse. Grøn viser varroas udvikling ved både en forårsbehandling, en sommerbehandling og en efterårsbehandling. Bemærk, at laver man ikke efterårsbehandlingen, vil man indvintre bifamilien med unødvendigt mange mider og kommer i gult område. Forårsbehandling Sommerbehandling Efterårsbehandling Trin1 Trin 2 Trin 3 4 TILLÆG TIL TIDSSKRIFT FOR BIAVL 8/2005 endelig_varroa.pmd , 13:50

5 April - juli Trin 1 Den simple strategi Juli-august Trin 2 Oktober Trin 3 Tre-delt dronetavle. Droneyngelfratagning hver 7. dag. Og Krämerplade 7 dage Og Oxalsyredrypning. 3 ml pr. tavlegade (75 gram oxalsyre: 1 kg sukker: 1 liter vand) Figur 2. Den simpel model for biavleren der skal til at varroa-behandle for første gang. Anvend denne anbefaling. Benyt en 3-delt dronetavle i foråret (skæres ud hver syvende dag). Tilsæt en krämerplade lige efter honninghøsten. Nogle vil benytte en nassenheiderfordamper. Sørg for at bierne har foder nok til behandlingsperioden. Lav en sensommerbehandling med oxalsyredrypning i midten af oktober. Hav gerne indskud i bifamilie. Lad aldrig det naturlige daglige midenedfald overstige 1 mide! Se også valgmuligheder i figur 3. straks efter den sidste honninghøst igen foretages en sommerbehandling. Sidste honninghøst vil normalt være afsluttet i starten af august. Her behandles typisk med en af de mange måder man kan foretage myresyrebehandling på. Her kommer dog en del nuancer ind i billedet. Lyngbiavlere, biavlere med sene træk og visse bybiavlere har et meget sent træk, hvorfor deres behandlinger forskubbes til senere. Det er vigtigt at disse biavlere nøje overvejer om det sene træk virkelig er værd at gå efter. Venter man blot på ganske lidt honning, bør man i stedet prioritere en varroa-behandling højere. Antallet af mider fordobles for hver måned, mens man venter med at behandle. Jo senere man behandler desto mere skal man have styr på varroa-trykket i bifamilierne. Herom senere. Sommerbehandlingen vil reducere midetrykket voldsomt og dermed give bifamilierne gode muligheder for at producere sunde vinterbier. Laves der ingen sommerbehandling vil midetrykket igen stige og biavleren kan blive bragt ind i rødt lys området. Bier yngler ofte langt ind i efteråret. Derfor vil der ske en opformering af mider i denne periode. Derfor anbefaler vi, at der laves en efterårsbehandling for at tage de sidste mider, som enten har opformeret sig naturligt, ens behandling har været mangelfuld, eller er kommet til pga. reinvasion fra nabobigårde. I starten af varroas udbredelse var det ikke ualmindeligt med meget store reinvasioner af varroamider fra nabobigårde som var ved at bryde sammen. Der skete røveri i nabobigården. Reinvasionerne er i dag meget mere moderate eftersom alle biavlere idag behandler deres bifamilier mod varroa. For at sikre sig mod reinvasion, anbefaler vi alene af den grund, at man laver en sen behandling. Den sene behandling kan foretages med enten myresyre, mælkesyre eller oxalsyre frem til midten af oktober. Vær opmærksom på om temperaturen for en myresyrebehandling vil blive for kold på dette tidspunkt. Bemærk, at stadig flere biavlere laver oxalsyrebehandlinger endnu senere. Laver man ikke en efterårsbehandling behøver der ikke at ske noget, men du driver biavl i gult lys -området og vil have et unødvendigt højt midetryk i den efterfølgende sæson. DE SENE TRÆK Som tidligere omtalt, er der flere biavlere som ikke har mulighed for at behandle deres bifamilier i juli-august. Disse er så nødt til at skubbe behandlingerne til senere. Behandler man sent, er det vigtigt at man er påpasselig med sin forårsbehandling, samt at man har en god fornemmelse af hvor hårdt angrebet bifamilien er. Falder der blot én mide ned om dagen i maj/juni, kan man fint tage på lyng med bifamilierne. Typisk vil en lyngbiavler tage sine bier hjem omkring den 10. september. Her får de straks en spand flydende foder, som hurtigt (få dage) tages ned. Herefter kan man behandle bifamilierne med en myresyrebehandling (er bifamilierne yngelfrie kunne man oxalsyredryppe). Bifamilierne behandles i 7-10 dage (gerne op til 21 dage) og fodres færdig. Det er almindeligt at fodre og behandle samtidlig. Der laves en sen behandling i oktober måned med oxalsyre. Denne strategi er VARROA OG DENS BEKÆMPELSE 5 endelig_varroa.pmd , 13:50

6 almindeligt anvendt blandt lyngbiavlere. Bemærk at der til biavlere på Læsø er udviklet en speciel strategi, grundet tilstedeværelsen af trakémiden. Se nærmere på BYBIAVLEREN MED SENT TRÆK I flere byområder (f.eks. København) opleves et træk der kan strække sig til ind i begyndelsen af september måned. Her vil varroabekæmpelsen være den samme som for lyngbiavlerens vedkommende. Igen er det vigtigt at have en fornemmelse for hvor hårdt angrebet bifamilierne er. Det er ikke værd at vente på 2 kg honning for så at have en skadet bifamilie i foråret. Derfor bør man som bybiavler nøje overveje om det er rentablet at vente på et sent træk. ANTALLET AF MIDER I BIFAMILIEN Man kan bedømme antallet af varroamider i en bifamilie ved at sætte en indskudsbakke ind under bifamiliens rammer. Denne indsskudsbakke bør have et gitter over sig, således at bierne ikke kan fjerne varroa-miderne. Indskudsbakken lader man ligge i f.eks. 14 dage i maj-juni. Herefter tælles (skønnes) antallet af mider i indskudsbakken. Herudfra kan man beregne det daglige midenedfald. Ud fra denne observation kan man gange det daglige midenedfald med 120. Dette giver en tilnærmelsesvis ide om, hvor mange mider der befinder sig i bifamilien. Mange skadetærskelværdier har gennem tiderne været angivet og været med til at skabe forvirring. Falder der mere end 8 mider ned i dagligt nedfald, skal bifamilien behandles straks! Vores praktiske erfaringer gennem årene viser, at holder man nedfaldet på under 1 mide pr. døgn, kører man på den absolut sikre side. Vær opmærksom på, at bifamilier i samme bigård kan have meget forskellige angrebsgrader. Ved sommerbehandlingen med myresyre bør der ikke falde mere end mider ned ved behandlingen. Falder der flere ned bør der hurtigst muligt laves en ny myresyrebehandling. Målet med varroa-bekæmpelsen er at indvintre bifamilier med højst mider. Allerhelst færre! Erfaringerne viser at myrer, ørentviste og vind kan fjerne mider fra indskudsbakkerne. BIAVLERNES EGNE STRATEGIER Biavlere der har arbejdet med varroa i mange år, udvikler deres helt egne strategier, som de har succes med. Således behandler flere biavlere med oxalsyredrypning i foråret, andre giver bifamilierne en dobbelt krämerpladebehandling osv. Ens for metoderne er, at de overholder 3-trins behandlingen og dermed virker. Vi anbefaler dog nye biavlere at følge den gængse anvisning i dette hæfte, inden man begynde at eksperimentere for meget. Figur 3. Denne grafik viser de tre trin i den sikre strategi. Ud fra hvert trin vælger ma den bekæmpel-sesmetode som passer bedst ind i ens driftform. Det er kun de mest gængse metoder der er vist. April - juni Trin 1 Juli-august Trin 2 Oktober Trin 3 Hver 3. uge Fri myresyre På sugende materiale 2-3 ml 60% pr. ramme 4 dage i træk Hver 10. dag Eller... Og Eller... Krämerplade 7 dage Og Mælkesyresprøjtning af bierne 5 ml 15% mælkesyre pr. tavleside 3 gange - 2 dage mellem hver påsprøjtning Eller... Hver uge Eller... Eller... Nassenheiderfordamper. Lille væge. Ca. 150 ml 85% myresyre. 7 dage. Oxalsyredrypning. 3 ml pr. tavlegade (75 gram oxalsyre: 1 kg sukker: 1 liter vand) Eller... Myresyrebehandling som under juli-august. Vær opmærksom på temperaturen. 6 TILLÆG TIL TIDSSKRIFT FOR BIAVL 8/2005 endelig_varroa.pmd , 13:50

7 MYRESYRE Det eneste middel der dræber mider bag celleforseglingen. HVAD ER MYRESYRE? Myresyre er en organisk syre, som er naturligt forekommende i honning. Korrekt anvendelse af myresyre til varroabekæmpelse giver ikke restkoncentrationer af betydning i honningen. MYRESYRENS EFFEKT Myresyredampe dræber varroamider både på bierne og bag celleforseglingen. Myresyre er i dag det eneste middel, som slår mider ihjel bag celleforseglingen. Myresyredampe er tungere end luft og biernes ventilation fordeler myresyren rundt i bistadet. Midernes kitinskelet er mange gange tyndere end biernes kitinskelet. Midens skelet er gennemtrængelig for myresyredampene, og de ødelægger derfor skelet, celler og åndedrætssystemet hos miderne. Biernes hudskelet er betydeligt mere modstandsdygtigt over for myresyredampene. Den ældste yngel i en bifamilie kan lide skade ved myresyrebehandlingen, men tabet er normalt ikke i en størrelsesorden, som har nogen betydning for bifamilien. Myresyrebehandling kan i sjældne tilfælde medføre tab af dronninger. Derfor er det en god ide at vente med at foretage sine dronningeskift til efter afsluttet myresyrebehandlingen. Oftest ser man, at det er de gamle dronninger (over 2 år), som lider skade. Der er hidtil ikke konstateret mider, som er resistente overfor myresyre. Det til trods for at midlet nu har været anvendt i over 25 år. Da syren virker skadeligt på miderne på flere fronter, er det ikke forventeligt, at der opstår en resistens hos miderne over for myresyre. Myresyres effekt kan være så god som op til 95%. Men effekten kan svinge. SIKKERHED Se afsnittet om sikkerhed på side 17. HVOR KØBES MYRESYRE? Myresyre kan købes hos biavlsmaterielforhandleren i 60% opløsning og hos foderstoffirmaer i 85% opløsning i 25 liters dunke. Myresyrebehandling er en meget billig behandlingsform. For at blande 1 liter 60% myresyreopløsning ud fra 85% myresyre, blandes 0,7 l 85% i 0,3 l vand. Husk altid syre i vand, ellers risikere man at blandingen koger over. Benyt gerne beregningsmaskinen på HVORNÅR ANVENDES MYRESYRE? Myresyrebehandlingen påbegyndes efter, at den sidste honning er taget fra, og bifamilien har foder nok til behandlingsperioden. Dette kunne være 5 kg. For at undgå at få for højt myresyreindhold i foderet, bør fodring og behandling adskilles videst muligt. Vi ved dog, at mange biavlere med succes fodrer og behandler samtidig. TEMPERATUR Udendørstemperaturen ved en behandling bør ligge mellem grader. Dette er den optimale temperatur for en behandling. I nogle tilfælde kan man være nødt til at behandle i perioder hvor maksimumstemperaturen er højere. Her bør man behandle på tidspunkter af dagen hvor temperaturen er lavere. HVORDAN ANVENDES MYRESYRE? Myresyrebehandling kan foretages enten ved en 4 gange myresyrebehandling eller anvendelse af forskellige typer fordampere såsom krämerplade, nassenheiderfordamper eller apideafordamper. VENTILATION Man bør tilstræbe, at der kun er ventilation gennem flyvesprækken. Helt åbne trådbunde dækkes af. I trugstader dækkes rammerne af med plast. Gerne ned bag den bageste ramme. Dog skal der være en bigang luft, således at bier der sidder i truget kan komme ind i stadet. AFBRYD BEHANDLINGEN Hvis alle bierne flygter ud af stadet i forbindelse med en myresyrebehandling, bør behandlingen afbrydes. Prøv at gentage behandlingen med reduceret dosis, eller udskyd behandlingen til et senere tidspunkt, hvor der er mere køligt. KONTROL Ønsker man en præcis midetælling ved myresyrebehandlingen, skal man tælle de mider, der falder ned fra behandlingsstart og op til 12 dage efter myresyrebehandlingen. Dette skyldes døde mider bag de forseglede celler. VARROA OG DENS BEKÆMPELSE 7 endelig_varroa.pmd , 13:50

8 FRI MYRESYRE Fri myresyre kræver kun lidt anskaffelse af udstyr, men er den mest arbejdskrævende myresyremetode. FIRE GANGE MYRESYRE = FRI MYRESYRE Efter begyndende indfodring, doseres dagligt fire dage i træk en mængde 60% myresyre med en doseringssprøjte på et blødt sugende materiale. Det er vigtigt, at det sugende materiale er i stand til at opsuge myresyren. Test f.eks. med vand, inden den egentlige behandling. Der doseres 2-3 ml myresyre pr. tavle bifamilien indvintres på. Man kan placere det sugende materiale i en skuffebund eller i et plasticindskud på bunden af bistadet. Man kan også placere det sugende materiale på bærelisterne. Lad det sugende materiale dække hele arealet, således at bierne ikke kan flyve op. Da myresyre er tungere end den omgivende luft, bør man regne lidt større mængde myresyre når man behandler forneden i forhold til foroven. 2 ml foroven eller 3 ml forneden pr. tavlegade. Nogle biavlere anvender 85% myresyre i stedet for 60% myresyre. 85% myresyre giver en større chokeffekt end 60% myresyre. På grund af den større risiko for skader skal der anvendes en mindre mængde. 1,5 ml 85% myresyre vil svare til 2 ml 60% myresyre. BEHANDLING AF FORSEGLET YNGEL Forseglet yngel, f.eks. fangstavlerne fra dronningindespærring, kan behandles ved hjælp af myresyre. De forseglede yngeltavler uden bier anbringes i et lukket kunststofstade i 1 time med 25 ml Behandling af forseglede yngeltavler. Behandl med 25 ml 85% myresyre foroven og forneden i en lukket bikasse med maks. 7 tavler. 85% myresyre på sugende materiale over og 25 ml under tavlerne. Der anbringes op til 7 tavler i et aflukket 10 rammers magasin. Tavlerne fordeles ligeligt i magasinet. Effekten af denne behandling er meget høj (tæt på 100%). Ved denne behandling mister man ca. 10% af yngelen, specielt den ældste yngel er følsom. Det er vigtigt, at man kun anvender forseglede yngeltavler fra bifamilier, som ikke er særligt hårdt angrebet, da der ellers kan være virus i ynglen. Fri myresyre gives en gang dagligt 4 dage i træk. Der anvendes 60% myresyre, som doseres på et sugende materiale i form af gulvpap, karklude eller lignende. Der anvendes 2 (foroven) -3 (forneden) ml pr. tavlegade. Behandlingen vil normalt foregå ovenpå bærelisterne eller fra et indskud i bunden. 8 TILLÆG TIL TIDSSKRIFT FOR BIAVL 8/2005 endelig_varroa.pmd , 13:50

9 NASSENHEIDERFORDAMPEREN Nassenheiderfordamperen er en praktisk fordamper som sættes i en biramme ned i bifamilien. NASSENHEIDERFORDAMPEREN Nassenheiderfordamperen er i dag almindeligt anvendt til varroa-bekæmpelse. Fordamperen består af to kamre: et forrådskammer og et fordampningskammer. I fordampningskammeret kan man sætte et papstykke af 2 forskellige størrelser. Fordamperen sættes på en liste i en ramme, således at fordamperen hæves op på midten af rammen. Dette for at få fordamperen op til varmen i bifamilien. 85% I Danmark anvendes 85% myresyre ved anvendelse af den lille vægestørrelse med et godt resultat. I fordamperens vejledning anbefales 60%, men flere biavlere føler ikke at dette giver en tilstrækkelig god effekt (læs evt. herom i fordamperens brugsanvisning). Nassenheiderfordamper med 85% myresyre Fordamperen fyldes med en sprøjteflaske ml 85% myresyre. Anvend kun den lille væge. Behandlingstid 7-10 dage. Fordamperen sættes, så den er i kontakt med biklyngen, normalt op til den forreste yngeltavle. PLACERING Det er vigtigt, at fordamperen placeres så tæt på yngellejet, at den er indenfor det område, som dækkes af bier. Derfor anbefales det at sætte fordamperen op ad den forreste yngeltavle. Kommer fordamperen til at sidde udenfor biklyngen bliver fordampningen utilstrækkelig. Strækker yngellejet sig over to magasiner, anbringes der også en fordamper i det øverste magasin, modsat placeret i forhold til fordamperen i nederste magasin. BEHANDLINGSSTART Behandlingen starter efter sidste honningfratagning og den første fodring. Behandlingen varer 7-10 dage. Efter behandlingen fodres færdig. VÆGESTØRRELSE Ved en tidlig behandling, dvs. i starten af august, sættes det lille papstykke i fordamperen. Ved en sen behandling, f.eks. i slutningen af september, når bierne er fodret færdig, sættes det store papstykke i ved 60% myresyre. Ved anvendelse af 85% myresyre, anvendes stadig den lille væge. Behandlingen varer i 7-10 dage. Kontroller evt. fordampningen, der er måleenheder på fordamperen. Kontroller at der som minimum er fordampet 10 ml pr. dag i den første behandlingsuge. FYLDNING Det anbefales, at man anskaffer sig en sprøjteflaske til at fylde fordamperen med, da den er vanskelig at fylde på andre måder uden at spilde. NASSENHEIDER I MAGASIN En videreudvikling af nassenheiderfordamperen er behandling i et magasin. Her kan man sætte fordamperen på nogle fødder, således at fordamperen kan stå i et magasin på bærelisterne. Under fordamperen ligger så en fordampningsklud, som forsynes vha. af en væge fra fordamperen. Alt efter temperaturen i bistadet kommer der en stor eller en lille fordampningsflade fra kluden. Vi har kun få erfaringer med denne anvendelsesmetode herhjemme. VARROA OG DENS BEKÆMPELSE 9 endelig_varroa.pmd , 13:50

10 KRÄMERPLADER Krämerpladen er yderst effektiv og nem at anvende. Den mest anvendte varroa-bekæmpelsesmetode herhjemme er myresyrebehandling med krämerplader. FREMSTILLING AF KRÄMERPLADER Man kan selv fremstille krämerplader, eller gøre det samlet i den lokale biavlerforening. Der anvendes bløde træfiberplader. Pladen, 17x24,5x1 cm, lægges i en syrefast plastpose. Der hældes 250 ml 85% myresyre i posen (= 300 gram myresyre), som lukkes med tape eller med en dobbelt svejsning med et svejseapparat til fryseposer. SIKKERHED Myresyre er ætsende, hvorfor der skal anvendes beskyttelsesudstyr. Se under sikkerhed for syrer side 17. KRÄMERPLADENS PLACERING Krämerpladen skal placeres i et fordampningsrum, som dækker bærelisternes areal. Fordampningsrummet kan laves af en ramme, som er 6-8 cm høj. Krämerpladen placeres på 2 lister (ca. 2 cm høje) ovenpå bærelisterne. Fordampningsrummet gør, at myresyren kan fordeles mere ensartet ned i tavlegaderne. Herpå kan man lægge låg eller dækmaterialet. Foderkasser, som vendes på hovedet, fungerer fint som fordampningsrum. KRÄMERPLADENS ANVENDELSE For biavlere, som ikke tager på lyngtræk, anvendes pladen umiddelbart efter at bifamilierne har fået det første foder (svarende til foderforbruget under behandlingen), efter honninghøsten. Det Krämerpladen indeholder 250 ml 85% myresyre. Pladen hæves 2 cm op på to lister på bærelisterne. Der laves et fordampningsrum af ca. 8 cm højde. Fordampningsrum kan man lave af brædder eller bruge foderkasser, som sættes på hovedet. Bistadet dækkes af, således at der kun er ventilation gennem flyvesprækken. I trugstader skal der være lukket bag den bageste ramme, dog holdes en bigang fri. Der laves slidser eller huller til fordampning af myresyren. Behandlingstid: 7-10 dage. Ved sen behandling kan pladen ligge længere. 10 TILLÆG TIL TIDSSKRIFT FOR BIAVL 8/2005 endelig_varroa.pmd , 13:50

11 Åbning af krämerplader. 4 cm 2 pr. ramme, som fordeles på begge sider af pladen. Slidse, som svarer til 1 gange 20 cm på hver side af pladen. Huller laves med 16 mm hugpipe. 1 hul på hver side af pladen pr. ramme. Max. 2x10 huller. Høj udendørs temperatur. Især i juli-august kan der være høje udendørstemperaturer. Reducer evt. fordampningsarealet med op til 25%. Tilsæt helst pladen om aftenen. er normalt i starten af august. Herefter anvendes pladen i 7-10 dage. Pladen fjernes herefter og kan genanvendes ved en senere behandling, hvis den ikke har mistet mere end 100 gram myresyre. Ellers kan den genoplades med myresyre. Bifamilien fodres færdig. Pladen kan opbevares i en lukket plastikspand og lægges på igen i 7-10 dage i midten af september. Mange fordrer færdig mens resten af pladen damper af i efteråret. SLIDSER ELLER HULLER Man kan enten lave slidser eller udstanse huller i krämerpladen for at lave de ønskede åbninger til fordampningen. Der laves fordampningshuller i krämerpladen på 4 cm 2 pr. ramme. Det betyder, at der ved 10 rammer skal åbnes et areal på 40 cm 2, som fordeles på begge sider af pladen. Altså 20 cm 2 på hver side, hvilket er lig en slidse på 1 x 20 cm. Vi har de bedste erfaringer med at lave huller, det giver en mere ensartet fordampning. Laves slidser, så vær opmærksom på at plastikken kan presses ud til siderne og give en større fordampning end ønsket. Når der skal udstanses huller kan man anvende en hugpipe (kan købes hos en værktøjsmager), som er 16 mm i diameter (areal=2 cm 2 ). Det giver 1 hul pr. side pr. tavle. Til 10 rammer laves der 10 huller på hver side af krämerpladen. FOR KRAFTIG FORDAMPNING Tilsæt altid en kølig krämerplade. Det giver en langsommere startfordampning. På varme dage anbefales det at tilsætte krämerpladen om aftenen. Ved høje udendørstemperaturer kan man ved en tidlig behandling reducere åbningens størrelse eller antallet af huller med op til 25%. KONTROL AF FORDAMPNING Det er en god idé at lave en kontrolvejning af pladen før og efter anvendelsen. En god indikator for at pladen har virket tilfredstillende er, at der er fordampet ca. 10 gram myresyre pr. dag. Desuden kan man kontrollere, om pladen stadig kan genanvendes, hvis den ikke har mistet mere end 100 gram myresyre. AFFALD Formelt skal en brugt krämerplade afleveres på affaldsdeponi for kemiske stoffer. En afdampet plade kan dog fint gemmes og genbruges. VARROA OG DENS BEKÆMPELSE 11 endelig_varroa.pmd 11

12 OXALSYREDRYPNING Oxalsyredrypning er uhyre effektiv, billig og nem at anvende i den yngelfri periode. OXALSYREDRYPNING Oxalsyre er en organisk syre, som er almindeligt forekommende i naturen. F.eks. er den sure smag i rabarber og skovsyre stammende fra oxalsyre. Oxalsyre er også naturligt forekommende i honning. SIKKERHED Til varroa-bekæmpelse bruges oxalsyre i en meget svag opløsning (3,2%). Denne opløsning er kun meget svagt ætsende. Dog skal man være yderst påpasselig ved kontakt med huden, da oxalsyren kan optages igennem huden. Oxalsyren kan også skade ved at blive optaget gennem åndedrættet eller indtaget. Derfor frarådes det at foretage oxalsyresprøjtning med en blomsterforstøver. Ved dryppemetoden har man fuld kontrol over oxalsyren. Ved behandling skal der anvendes syrefaste gummihandsker. Ved opblanding skal der anvendes handsker, briller og åndedrætsværn (P2 støvmaske). RESTER I VOKS OG HONNING Der er på nuværende tidspunkt ikke konstateret øgede restkoncentrationer i honning sæsonen efter anvendelse af oxalsyre. I foderet kan man se en øget oxalsyrekoncentration, men denne falder igen i løbet af 8 uger efter behandlingen. RESISTENS Der er til dato ikke konstateret resistens overfor oxalsyre. Det er heller ikke forventeligt. Oxalsyrens virkningsmekanisme er ikke helt kendt. Dog spredes oxalsyren ved kropskontakt bierne imellem. HVORNÅR KAN DER BEHANDLES? Oxalsyredrypning virker ikke bag den forseglede yngel, hvorfor behandlingen skal foretages i perioder med så lidt yngel som muligt. Det vil sige i den yngelfri periode i oktober måned. I andre lande har der været tradition for at behandle væsentligt senere. Dog bør man behandle så tidligt som muligt, således at de tilstedeværende mider skader mindst muligt. Der har tidligere været erfaringer for at behandlede bifamilier har haft bedst af at have enkelte flyvedage efter behandlingen. Der er dog ingen undersøgelser som tyder på, at dette er nødvendigt. BLANDINGEN Til oxalsyrebehandlingen købes oxalsyre-di-hydrat, som er et hvidt pulver. Oxalsyre-di-hydrat er det der normalt sælges som oxalsyre hos Matas. Oxalsyreblandingen blandes i forholdet 1 liter vand : 1 kg sukker : 75 gram oxalsyre-di-hydrat. Dette er nok til 55 bifamilier. Se blandingstabel og regnemaskine på Dog skal man være varsom med at blande for små mængder, f.eks. til blot to bifamilier, da det ved afvejning på almindelige køkkenvægte kan give en forkert blanding grundet køkkenvægtenes unøjagtighed. 12 TILLÆG TIL TIDSSKRIFT FOR BIAVL 8/2005 endelig_varroa.pmd 12

13 OXALSYREFORDAMPERE Fordampning af oxalsyrekrystaller anvendes i flere lande. Dette har også været afprøvet i Danmark og enkelte biavlere anvender det stadig. Ideen er at man anbringer oxalsyrekrystallerne i en skål, som kan opvarmes, således at krystallerne fordamper inden i stadet. Dette skulle være yderst effektivt, men udstyret er dyrt og langsommeligt. Det kræver at der er en strømforsyning f.eks. i form at et bilbatterie. Fordamperen sættes ind i bifamilien i 3 min, hvorefter bifamilien skal være aflukket i 15 min. Ofte er man nødt til at lave en specialbund for at kunne få fordamperen ind i stadet. For at undgå indånding af dampe skal man bruge beskyttelsesmaske, da dampene kan optages igennem luftvejene. Den viste fordamper er varroxfordamperen, som kan købes i Danmark. Man Foto: Klaus Langschwager skal være varsom, da der på internet-markedet findes mange tvivlsomme fordampere. HOLDBARHED Schweiziske undersøgelser har vist, at opbevarer man oxalsyreblandingen kælderkoldt (under 15 grader) kan opløsningen gemmes i et halv år. Opbevares blandingen ved en højere temperatur, udvikles det såkaldte HMF - enzym, som er giftigt for bier. Vi anbefaler derfor at bruge friske blandinger. Man bør opbevare opløsningen i medicinflasker, som er børnesikret. HVORDAN ANVENDES DET? Oxalsyreblandlingen skal være lunken. Der anvendes en 50 ml doseringssprøjte. Der dryppes 3-3,5 ml pr. tavlegade med bier. Det giver ca. 35 ml pr. bifamilie. Dette er en meget lille mængde, hvorfor det kan være en god ide, først at øve sig med vand. Det er vigtigt at drypningen sker direkte på bierne og ikke blot på bærelisten, hvor bierne vil lade det ligge. TEMPERATUR Udendørstemperaturen bør ligge over 0 grader. SKADER PÅ BIER Anvendes oxalsyre rigtigt og i de rigtige doser er risikoen for skader på bierne meget små. Overdoseres, kan man miste en del bier og svække bifamilien. HVOR TIT KAN MAN BEHANDLE? Danske og udenlandske forsøg har vist at behandles en bifamilie mere end én gang pr. bi-generation, kan der ske skade på bierne og dermed reduktion i bistyrken. Vi anbefaler derfor kun at behandle bifamilierne 1 gang pr. sæson. Vi har dog større biavlere, som behandler både efterår og forår med oxalsyre. EFFEKTIVITET Ved fælles skandinaviske forsøg og ved forsøg i det internationale samarbejde European Group for Integrated Varroa Control, som DBF har deltaget i, opnås effektiviteter på over 90% i flere forsøg. PRIS OG TIDSFORBRUG Oxalsyre kan købes i f.eks. Matas forretninger. 180 gram oxalsyre-di-hydrat krystaller koster ca. 30 kr. inkl. moms. 180 gram oxalsyre er nok til at behandle ca. 130 bifamilier, hvilket giver en pris på ca. 20 øre pr. bifamilie. Danske målinger viser at man kan behandle en bifamilie på under 30 sek. Blanding af 3,2% oxalsyreopløsning Antal Opløsning i gram bifamilier (10 rammer) Oxalsyre-di-hydrat Sukker Vand Opløsning ialt (=1 liter) 1,66 liter 50 VARROA OG DENS BEKÆMPELSE 13 endelig_varroa.pmd 13

14 MÆLKESYRE Behandling med mælkesyre er arbejdskrævende, men til gengæld er mælkesyren yderst effektiv og skånsom over for bier og biavler. Bisværme og nye aflæggere bør altid behandles med mælkesyre. HVAD ER MÆLKESYRE? Mælkesyre er en organisk syre, som er meget udbredt i naturen. Mælkesyre dannes i kroppen når der forbrændes energi. Mælkesyre tilsættes mange fødevarer hvor den bl.a. virker konserverende, samt bruges til at regulere surhedsgrad og smag. Mælkesyre er, ligesom de andre syrer, en naturlig bestanddel af honning. HVAD BRUGES MÆLKESYRE TIL? Mælkesyren bruges på tidspunkter hvor der ikke er yngel i bifamilierne, da denne syre ikke kan trænge gennem celleforseglingen. Mælkesyre bruges typisk til bisværme, bier til parrekassetter, men kan også bruges til en sen efterårsbehandling. For at bedømme hvornår blomsterforstøveren har afgivet 5 ml, tælles hvor mange gange der skal trykkes på sprøjten for at fylde et 5 ml glas. Herefter kan man gå igang. HVORDAN ANVENDES MÆLKESYRE? Med en vandforstøver påsprøjtes 5 ml 15% mælkesyre på hver tavleside. Der sprøjtes 3 gange i alt, med 2 dages mellemrum. Mælkesyren virker ikke bag de forseglede celler, hvorfor mælkesyre kun kan anvendes i yngelfri bifamilier. For at kunne dosere mælkesyren rigtigt, tages et måleglas eller en myresyresprøjte. Heri forstøver man 5 ml vand og tæller samtidig hvor mange gange der skal trykkes. Herefter kan man gå i gang. Behandlingen bør foretages på tidspunkter hvor flyveaktiviteten er lav, således at man får påsprøjtet så mange bier som muligt. Har man forseglet yngel i tavlerne, bør denne skæres væk, for at opnå optimal effektivitet. MIDERNE FALDER HURTIGT NED Indenfor 48 timer vil hovedparten af de mider der er ramt af mælkesyren være dræbt. Man kan derfor hurtigt se effekten af mælkesyrebehandlingen på et indskudsbræt. TEMPERATUR Der er i litteraturen flere forskellige temperatur angivelser for, hvornår mælkesyre skal anvendes. Vi anbefaler, at man ikke mælkesyrebehandler når udendørstemperaturen er under 5 grader. KARANTÆNE PÅ 8 UGER Mælkesyre er en naturlig bestanddel af honning. Behandler man med mælkesyre, kan man lige efter behandlingen se en stigning i mælkesyrekoncentrationen i honning/foder. Den falder dog igen til normalt niveau efter 7-8 uger. Derfor bør honningen ikke tages fra bifamilien før 8 uger efter en evt. behandling. BLANDING AF OPLØSNING Mælkesyre kan købes hos de fleste bimaterielforhandlere. Her fås opløsningen normalt i en 80% opløsning. Pris 115 kr pr. liter (2005). Mælkesyre er svær at få i større mængder. Firmaet S. Sørensen i Thisted forhandler og sender gerne større mængder (www.s-sorensen.dk). 14 TILLÆG TIL TIDSSKRIFT FOR BIAVL 8/2005 endelig_varroa.pmd 14

15 Hver tavle med påsiddende bier forstøves med 5 ml 15% mælkesyre, hver anden dag i 3 dage. Blander man selv opløsningen, skal man være varsom. Husk altid at blande syre i vand og ikke omvendt. Blandingsforholdet til 1 liter opløsning er 1,9 dl 80% mælkesyre til 8,1 dl vand. Benyt gerne beregningsmaskinen på varroa. TIDSFORBRUG Med lidt øvelse kan man behandle en 10 rammers bifamilie på 10 min. SIKKERHED En 15% opløsning virker irriterende på hud og slimhinder og skal omgås med forsigtighed. Man vil dog opleve at 15% mælkesyre er noget helt andet end 85% myresyre. Man bør anvende beskyttelseshandsker og briller. Blander man selv fra 80% mælkesyre til 15% mælkesyre bør man også anvende åndedrætsværn. HOLDBARHED Brugsopløsningen er holdbar et par måneder og må ikke udsættes for frost og direkte lys. MÆLKESYRENS EFFEKT Når mælkesyre anvendes i bifamilier uden yngel er effekten meget høj. Målinger i forsøg udført i samarbejde mellem Danmarks JordbrugsForskning og Danmarks Biavlerforening viser effekter på helt op til 95% eller mere. Udenlandske undersøgelser viser, at man kan opnå en effekt på over 90% ved blot to behandlinger. Fortynding af 80% mælkesyre til 1 liter 15% mælkesyreopløsning Mængde Mængde 15% opløsning Antal 80% mælkesyre vand i alt bifamilier (10 rammers) 1,9 dl 8,1 dl 1 l 10 bifamilier Benyt også DBF s omregningstabel på VARROA OG DENS BEKÆMPELSE 15 endelig_varroa.pmd 15

16 ANDRE FORDAMPERE Udvalget af fordampere på det europæiske marked er efterhånden stort. Her omtales blot nogle få. APIDEAFORDAMPEREN Apideafordamperen har været på det danske marked i flere år. Princippet er meget lig en krämerplades. Fordamperen består af en bakke, hvori der er placeret en karklud, som kan suge myresyren op. Bakken lukkes af to plader, som er forsynet med et hulsystem. Hullernes åbning reguleres ved at pladerne forskydes i forhold til hinanden. Der sker kun fordampning fra en side. Fordamperen fyldes bedst med en myresyresprøjte ude i bigården. Fordamperen hæves ligesom krämerpladen ca. 2 cm op over bærelisterne. Fra den tyske vejledning opereres der med både 60, 70 og 85% myresyreopløsninger. Afprøvning med alene 85% myresyre herhjemme har givet godt resultat, mens afprøvning med 60% myresyre har haft mindre effekt end krämerplader. hovedet og drypper myresyre ned på en klud i en tallerken. Metoden har givet lovende resultater. I Sverige arbejder man med en burk -fordamper, som er en honningdåse med savsmuld, hvori der er fyldt myresyre. I toppen af dåsen er et stykke skumgummi, således at dåsen kan vendes på hovedet og stilles på bærelisterne. Forsøg i Sverige har givet svingende resultater, og der er en voldsom stor fordampning i starten af behandlingen. LIBEFELDER AS-DISPENSER Biforskningsinstitutet i Liebefeld i Schweiz har sammen med Schweiz biavlerforening udviklet en fordamper med samme princip som Apideafordamperen. Blot indstilles hulstørrelserne her vha. en drejeskive. På fordamperen er der lavet ben, som hæver fordamperen 1,5 cm op over bærelisterne. Fordamperen er afprøvet herhjemme, men kan ikke købes i Danmark. UNIVERSALFORDAMPEREN Er igen en fordamper, som skal anvendes efter de samme principper som en krämerplade. Her har man brugt en rund plastbeholder (3 cm høj, diameter 16 cm) indeholdende oasis som fordampningsmateriale. Herpå er der anbragt to skiver med et antal huller. Disse kan igen indstilles efter behov. Det smarte ved fordamperen er at der er leveret et låg med, som slutter tæt. Dette giver mulighed for at fylde fordamperen hjemmefra. Fordamperen er afprøvet herhjemme, men kan ikke købes i Danmark. ANDRE FORDAMPERE I sydtyskland anvender man en såkaldt tallerken -fordamper. Den virker således, at en drypflaske sættes fast i en træklods. Flasken står nu på 16 TILLÆG TIL TIDSSKRIFT FOR BIAVL 8/2005 endelig_varroa.pmd 16

17 SIKKER ANVENDELSE AF SYRE Arbejde med syre skal ske med omtanke. SIKKERHED Ved anvendelse af organiske syrer skal man altid anvende syrefaste handsker, samt beskyttelsesbriller. Desuden skal man have rent vand med til evt. at skylle med, hvis man får syrestænk på huden. Skulle man komme så galt afsted at man får syrestænk i øjet, anbefaler vi at man medbringer en øjenskylleflaske. Det er vigtigt at få skyllet straks. Firmaet JKL Medical har udviklet en øjenspay, som kan bæres i et bælte. Dette giver mulighed for straks at påbegynde en behandling. Ved stænk i øjet skal man skylle i mindst 15 min. JKL Medical har udviklet en lille øjenskyl (skyller = 1 min. til en straks-behandling), samt en større øjenskyl (skyller i 15 min). Fordelen ved denne type øjenskyl er at der er en meget lang holdbarhed af væsken. Ved håndtering af større mængder syre bør man anvende et forklæde af syrefast plast. Syrerne skal opbevares utilgængeligt for børn. Følg i øvrigt de anvisninger der er på købsdunkene. MYRESYRE Ved arbejde med myresyre, sørg da for god udluftning. Arbejde med myresyre sker bedst udendørs. Ved håndtering af store mængder myresyre, hvor der er risiko for indånding, bør der anvendes åndedrætsværn. OXALSYRE Oxalsyre skal håndteres forsigtigt i koncentreret form. Det krystalliserede pulver kan virke harmløst, men er klassificeret som sundhedsskadeligt og er mærket farlig ved hudkontakt og fortæring. Derfor undgå kontakt med hud og øjne, samt indånding. Anvend altid handsker og beskyttelsesbriller. Ved blanding af en brugsopløsning bør man anvende et partikelfilter P2. BLANDING AF SYRE Ved blanding af syre skal man være forsigtig. Husk især altid at blande syre i vand, ellers risikerer man at syren koger op og strinter. Se blandingstabeller på Ved længere tids opbevaring af blanding mærkes flasken med indhold og dato. Opbevar den sikkert og utilgængeligt for børn. Sørg altid for at benytte passende sikkerhedsbeklædning ved varroa-behandling. Medbring altid vand, samt evt. en øjenspray til hurtig behandling, hvis uheldet skulle være ude. VARROA OG DENS BEKÆMPELSE 17 endelig_varroa.pmd 17

18 DRONEYNGELFJERNELSE FLERE FORDELE I bifamilier, hvor der foretages droneyngelfjernelse, vil der være ca. 3 4 gange færre mider, end i bifamilier, hvor der ikke foretages droneyngelfjernelse. Droneyngelfjernelse hæmmer samtidig sværmlyst, og metoden påvirker ikke honningudbyttet negativt. inde i yngellejet end i dronetavler, som sad i kanten af yngellejet. Se figur 4. I foråret, hvor der laves droneyngel, skulle der gerne være så meget gang i bifamilierne, at den ramme, man sætter til i kanten af yngellejet meget hurtigt kommer ind i yngellejet, fordi bifamilien udvikler sig kraftigt. VARROAMIDERNE FORETRÆKKER DRONEYNGEL Der er undersøgelser, som viser, at der går 8 10 gange flere mider ind i droneyngel, for hver gang der går 1 mide ind i arbejderyngel, hvis miden selv har valget. Miderne får længere tid til at få deres afkom udviklet i droneyngelen. I arbejderyngel kan hver hun kun få godt 1 kønsmoden datter pr. yngelcyklus, hvorimod den i droneyngel får næsten 3 kønsmodne døtre i gennemsnit. Det betyder også, at går man i gang med droneyngelfjernelse, så skal droneyngelen fjernes, når den er forseglet. Ellers får man en meget kraftig opformering af mider. Droneyngelfjernelse kan gennemføres på mange måder. Vi har begrænset os til enkelte metoder. LAD BIERNE BYGGE Droneyngelfjernelse virker bedst, når bierne selv får lov til at bygge tavlen ud. Tyske undersøgelser har vist, at der kom flere mider i celler, som bierne skulle bygge færdige end såfremt bilarverne lå i fuldt udbyggede celler. En af grundene til at der kommer flere mider i droneyngel kan være, at arbejderbierne færdes mere omkring droneyngel end omkring arbejderyngel. Droneyngel skal have mere foder, og der vil også være livlig aktivitet af bier ved udbygningen af tavlen. Miderne transporteres rundt i bistadet med arbejderbierne. Når de færdes mere omkring droneyngelen end ved arbejderyngel er chancen for at miderne finder droneyngelen større. DRONETAVLEN SKAL SIDDE INDE I YNGELLEJET Det er også undersøgt i Tyskland. Der var mange flere mider i dronetavler, som sad DRONEYNGELFJERNELSEN VIRKER Danske biavlere har erfaring for, at dronetavlen virker. Prøv at knække dronetavler i bifamilier med mange mider. Prøv så at knække tavler med arbejderyngel fra samme bifamilie, her finder man oftest ingen mider. I Tyskland har man lavet undersøgelser, der viser at hver mide, som er i bifamilien om foråret, kan give mider i efteråret. Det vil sige at man for hver mide, der fjernes i foråret har mider færre i efteråret. Alt i Den tre-delte dronetavle i funktion. 18 TILLÆG TIL TIDSSKRIFT FOR BIAVL 8/2005 endelig_varroa.pmd 18

19 SÅDAN GØR DU: TO-DELT RAMME Tilsyn hver 10 dag. Passer til erhvervsbiavleren. 1. Den tomme ramme tilsættes. Sættes ind til eller ind i yngellejet. 2. Ved første tilsyn skæres 1 sektion ud af rammen. 3. Ved efterfølgende tilsyn (hver 10. dag) skæres den fuldt forseglede sektion ud. 4. Arbejdet fortsættes så længe bierne vil bygge dronetavler. 5. Det er vigtigt, at overholde tidsintervallerne og få skåret ud hver gang. Bliver man blot nogle dage forsinket, kan den ældste droneyngel begynde at krybe ud. TRE-DELT RAMME Tilsyn hver 7. dag (fast ugedag, passer til weekendbiavleren). 1. Den tomme ramme tilsættes. Sættes ind til eller ind i yngellejet. 2. Ved første tilsyn skæres sektion 2 og 3 ud. 3. Ved andet tilsyn skæres sektion 3 ud. 4. Ved tredje tilsyn skæres sektion 1 ud. Denne sektion indeholder forseglet yngel. 5. Ved følgende tilsyn skæres den sektion ud som indeholder forseglet yngel. 6. Skulle man glemme at se til bierne en enkelt gang skal der den følgende uge skæres 2 sektioner ud med forseglet yngel. På den måde kommer man ind i rytmen igen uden at der kryber droneyngel. alt var der i praksis 3 4 gange flere mider om efteråret i de bifamilier, der ikke havde fået fjernet droneyngel, end i de hvor der var fjernet droneyngel. Droneyngelfjernelsen holder midetrykket lavere i træksæsonen og udskyder det tidspunkt, hvor bestanden af varroamider bliver kritisk. SÅDAN BRUGES DRONETAVLEN Først skal du beslutte, om du vil se til dine bier hver uge eller kun hver 10. dag. For erhvervsbiavlere er tilsyn hver 10. dag som regel rutine, mens hobbybiavlere ofte med fordel kan fastsætte en fast ugedag til tilsynet. Hobbybiavleren kan med fordel fjerne droneyngel så længe bierne vil lave droner. Figur 4. Betydningen af dronetavlens placering. (Kilde: ADIZ 5 (1998) s ) Det passer ind i arbejdsrytmen, og nedsætter risikoen for sværmning. Erhvervsbiavleren kan af tidsmæssige årsager være nødsaget til at stoppe med fratagningen på et tidligere tidspunkt. Eventuelt kan han sætte en tom ramme til bierne ved det første eftersyn, og så fjerne den når den er udbygget og droneyngelen er forseglet. VARROA OG DENS BEKÆMPELSE 19 endelig_varroa.pmd 19

20 DRONNINGEINDESPÆRRING Ved dronningeindespærring udnytter man, at miderne formerer sig i forseglet yngel. Bifamiliens yngelproduktion Foto: Henrik Hansen er i de fire uger dronningen er indespærret koncentreret til fangsttavlen. Fangsttavlerne er så at sige de eneste tavler i bifamilien som har yngel som skal til at forsegles, hvorfor varroa-miden er nødt til at søge ind i fangsttavlerne hvis de skal formere sig. PRINCIPPET Dronningeindespærring består af fem indgreb. Princippet i behandlingen er, at dronningen i knapt fire uger spærres inde i en såkaldt fangstkassette, hvorfra hun ikke kan undslippe. I fangstkassetten sættes en tavle (fangsttavlen) hvori dronningen lægger sine æg. Fangsttavlen fjernes sædvanligvis efter ni dage, hvorefter en ny fangsttavle tilsættes. Den fjernede fangsttavle sættes bag fangstkassetten. Efter yderligere ni dage skiftes tavlen i fangstkassetten, og den fjernede tavle sættes bag kassetten. Den først fjernede tavle tages nu helt ud af bifamilien. Denne procedure gentages endnu to gange. På den måde kan der i alt fjernes tre yngeltavler. Bemærk, at man godt kan indespærre dronningen på mere end én tavle ad gangen. HVORNÅR OG HVOR LÆNGE Dronningeindespærring påbegyndes sædvanligvis i midten af juni måned, og dronningen holdes indespærret i fire uger. Intervallet mellem hvert indgreb kan reduceres fra ni til syv dage uden at det forringer effektiviteten. EFFEKTIVITET Effektiviteten for dronningeindespærring ligger omkring 70% og denne metode skal derfor kombineres med andre bekæmpelsesformer. De yngeltavler som fjernes kan enten myresyre- (se side8) eller varmebehandles. Ud over at man fanger varroa-mider, så virker metoden samtidig sværmhindrende. ULEMPER Den største ulempe ved dronningeindespærring er, at det er en tidskrævende metode. Metoden er ikke særlig udbredt blandt de danske biavlere. VARMEBEHANDLING Ved varmebehandling udnytter man det faktum, at bi-yngel kan tåle lidt højere temperaturer end varroa-miden. Forseglet bi-yngel kan klare temperaturer op til knapt 44 o C, hvorimod varroamiden ikke kan tåle temperaturer over 40 o C. Der har været et par modeller på markedet, men her omtales kun Apitherm skabet. Apitherm skabet er blevet videreudviklet, således at det også findes i en mindre, soldrevet udgave med plads til 12 tavler (Apitherm 2 solar). HVORDAN Generelt består behandlingen i, at forseglede yngeltavler (åben yngel dræbes af varmepåvirkningen) placeres i varmeskabet i tre timer. I løbet af de tre timer hæves temperaturen til lige knapt 44 o C. Efter behandlingen kan tavlerne sættes tilbage. EFFEKTIVITET Effektiviteten af behandlingen er høj - nær 100%. Og de mider som ikke dræbes af varmen bliver sterile. Det anbefales, at behandlingen foretages to gange (forår og sommer). ULEMPER Metoden er tidskrævende der skal indsamles tavler og efter behandlingen skal de sættes tilbage i bifamilierne. En anden ulemper er, at det kun er yngelen som behandles dette problem har en københavnsk biavler overvundet, idet han har bygget et varmeskab hvori hele bifamilien behandles (se nærmere på Foto: Henrik Hansen 20 TILLÆG TIL TIDSSKRIFT FOR BIAVL 8/2005 endelig_varroa.pmd 20

Den sunde bifamilie:

Den sunde bifamilie: Bisygdomme Den sunde bifamilie: Først på året: Et tørt og rent stade. Døde bier i bunden er almindelige og en stram lugt kan forekomme. Lugten: En rar, varm sødlig og parfumeret voksduft: Lyden: En monoton

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21 Emnerne: Honninghøst Bitømmeren Skrælning Slyngning Pollentavler Siningen Behandling af honningen Honninghøst!

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48 Emnerne: Specialnummer om honninghøsten - især for nyere biavlere... Honninghøst Bitømmeren

Læs mere

Ringe & Omegns Biavlerforening

Ringe & Omegns Biavlerforening Ringe & Omegns Biavlerforening * Foreningens hjemmeside: www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk Kursus i praktisk biavl Kursusstedet er foreningens skolebigård, Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge, 5750 Ringe

Læs mere

BIAVL VL FOR BEGYNDERE

BIAVL VL FOR BEGYNDERE BIAVL VL FOR BEGYNDERE KOM GODT I GANG 138. årgang Udgivet af Danmarks Biavlerforening Vinter 2004; 2. udgave, 1. oplag Temahæfte: Biavl for begyndere Dette temahæfte Biavl for begyndere er tiltænkt interesserede,

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Program 2010 2011 Dronning Arbejdsbi Drone Formanden har ordet: Vi har i år haft 17 på begynderkursus, heraf er der 12, som har fået bier - nogle med flere bifamilier,

Læs mere

Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet.

Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet. Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet. Formanden har ordet Bestyrelsen: Formand Knud Jensen Åvej 6, Vindinge 5800 Nyborg Tlf: 20 11 71 14 Næstformand Allan Hansen Adelgade 8, 1. 5800 Nyborg Tlf: 20

Læs mere

Vejledning for kyndige biavlere

Vejledning for kyndige biavlere Vejledning for kyndige biavlere Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for kyndige biavlere Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug,

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014 HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader Ambrosia foderdej og fodersirup Flydende foder tankbil Sukker i 25 kg sække Honningglas og honningbægre Honningbolcher

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

Biodynamisk biavl sammenlignet med traditionel biavl Af jordbrugsteknolog Erik Frydenlund.

Biodynamisk biavl sammenlignet med traditionel biavl Af jordbrugsteknolog Erik Frydenlund. Biodynamisk biavl sammenlignet med traditionel biavl Af jordbrugsteknolog Erik Frydenlund. Biets væsen ud fra Rudolf Steiners indsigt. Bierne Bistadet er som et hoved, processer der foregår i vores hoved

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

LOP-A Boligspray mod lopper

LOP-A  Boligspray mod lopper LOP-A Boligspray mod lopper Sådan bruges LOP-A Boligspray Hvor: Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper, hundekurven, møbler, revner og sprækker. LOP-A er en effektiv loppespray, som bekæmper

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Honning Tidende. www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk. Besøg i Skolebigården Ringe og Omegns Biavlerforening. September 2010

Honning Tidende. www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk. Besøg i Skolebigården Ringe og Omegns Biavlerforening. September 2010 11 Besøg i Skolebigården Ringe og Omegns Biavlerforening Honning Tidende 26. juni er skolebørn igen på besøg i skolebigården Nordagerskolens 2. kl. besøger Skolebigården 20. juni Morgenmøde i Henning Drejers

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere

Smag for naturvidenskab

Smag for naturvidenskab Smag for naturvidenskab Når grønt bliver brunt Silje Sofie Sloth Langhave, Estrid Rose Schou Haugen og Cathrine Harbo Christiansen 4. klasse Sct. Mariæ Skole Vinteren 2015 1 Æbler bliver brune Hvorfor?

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

Skrap mod lus - blid mod børn

Skrap mod lus - blid mod børn Hedrin Skrap mod lus - blid mod børn www.hedrin.dk norpharma a/s Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Tlf. 45 17 48 00 www.hedrin.dk 1207.HE pixi.ip Hedrin Børn og lus bør ikke behandles med hvad som helst Indhold

Læs mere

Der er flere metoder, der kan tages i anvendelse for at gøre din bolig mindre attraktiv som mågebolig, f.eks. ved at

Der er flere metoder, der kan tages i anvendelse for at gøre din bolig mindre attraktiv som mågebolig, f.eks. ved at Bilag 2: Metoder til at forebygge eller minimere gener fra måger Helt grundlæggende bør du naturligvis undlade at fodre måger, fjerne spiseligt affald og i øvrigt holde affaldsbeholdere lukket. Vænnes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

GOD PRODUKTIONSPRAKSIS

GOD PRODUKTIONSPRAKSIS Branchekode for honningproduktion GOD PRODUKTIONSPRAKSIS Biavlere producerer fødevarer. For at sikre forbrugerne gode, sunde fødevarer produceret under forsvarlige hygiejniske forhold, skal biavlere, såvel

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

Instruks for biinspektørens arbejde

Instruks for biinspektørens arbejde Instruks for biinspektørens arbejde Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Instruks for biinspektørens arbejde Denne instruks er udarbejdet af Center for

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet.

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet. NyCigaret.dk Med NyCigaret bliver du FRI for : Røg : Lugt : Tjære : Kulilte: Askebægre : Dårlig ånde : Lightere Ryg NyCigaret hvor du vil NyCigaret simulerer røg. NyCigaret kan man ikke kæderyge på NyCigaret

Læs mere

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø Kæmpe-Bjørneklo Guide til bekæmpelse Center for Plan og Miljø Indsatsen mod Kæmpe-Bjørneklo Fredensborg Kommune har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Det betyder, at kommunens

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

I dette forløb arbejder eleverne med aktiv og passiv. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære:

I dette forløb arbejder eleverne med aktiv og passiv. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære: Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2012. Forenings-nyt Foreningen har nu 37 medlemmer, heraf er de tre kun medlem lokalt.

Nyhedsbrev maj 2012. Forenings-nyt Foreningen har nu 37 medlemmer, heraf er de tre kun medlem lokalt. Nyhedsbrev maj 2012 Fra Hammel & Omegns Biavlerforening Kære biavler Nu summer bierne igen flittigt derude, selvom foråret indtil har været en kølig fornøjelse. Det betyder også, at man lige skal holde

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft.

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft. Olie & fedt 1 af 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C. Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: 86 17 20 08 Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Cederroth First Aid Førstehjælp til øjnene

Cederroth First Aid Førstehjælp til øjnene Cederroth First Aid Førstehjælp til øjnene Med det rette udstyr er der større chance for at redde øjnene Bevisligt mere effektiv end saltvandopløsning ved stænk fra alkalier og syrer. De mest almindelige

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

LUS. Hvorfor kan jeg ikke slippe af med lusene Forfatter: Sundhedsplejerske, Tinne Thomsen Kilde: Statens Skadedyrslaboratorium Dato: 11.

LUS. Hvorfor kan jeg ikke slippe af med lusene Forfatter: Sundhedsplejerske, Tinne Thomsen Kilde: Statens Skadedyrslaboratorium Dato: 11. LUS Lus Lus er en stor plage for mange børnefamilier, og især i de kolde måneder, hvor børn ofte leger inde, spredes lusene hurtigt. Der er flere måder at behandle lus på - den nyeste er med et lusemiddel,

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre.

På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre. På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre. Dansk Vandrelaug Kultorvet 7, 1. 1175 København K Tlf. 3312 1165 ma.-fre. kl. 13-17 Fax 3313 1165 dvl@dvl.dk www.dvl.dk

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat.

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Medicin til Dyr Medicin til Dyr Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Almindelig medicin til hunde som sælge fra kommunen (ikke alle kommuner): Medicin som er receptpligtig Sovepiller

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 20. november 2012

Referat af møde i Binævnet den 20. november 2012 NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Den 28. november 2012 J.nr.: 11-380-000002 PWR/BILU- Referat af møde i Binævnet den 20. november 2012 Mødet blev holdt hos NaturErhvervstyrelsen Deltagere:

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet

Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet 1 Lær med mælk Lær med mælk Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med Skole, Landbrug & Fødevarer. Det tager afsæt i Skole, Landbrug

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Prioderm shampoo 10 mg/g malathion Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Prioderm uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Det dufter af midsommer derude. Netop nu står naturen i fuld flor det dufter af et væld af blomster og nyslået hø. Lige nu er naturen på sit højeste; råen har netop

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011

GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011 GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011 Hvad er gips? Hvad anvendes gips til? Hvad består gips af? Brændingsproces Støbning Afbindingsproces Gipstyper Redskaber Sikkerhed Støbeform Blanding af gips Tørring

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv 1) Hvorfor er der kviksølv i sparepærer? En sparepære kan ikke fungere uden kviksølv. Når der sættes spænding på sparepæren frigives der frie elektroner. Når

Læs mere

Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre

Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre Regionshospitalet Randers 2 Flaskegivning er mere end mad! Pjecen er til dig, der både ammer og giver flaske og til dig, som kun giver flaske. Det er vigtigt,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Førstehjælp. Ved at opsætte en tilpasset øjenskylleløsning på arbejdspladsen kan du gøre en afgørende indsats for at forebygge alvorlige øjenskader.

Førstehjælp. Ved at opsætte en tilpasset øjenskylleløsning på arbejdspladsen kan du gøre en afgørende indsats for at forebygge alvorlige øjenskader. Førstehjælp 215 Førstehjælp Du har kun to øjne - pas på dem! Synet er en af vores vigtigste sanser. Hvert år sker der tusindvis af øjenulykker på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, i trafikken,

Læs mere

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen.

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen. Bistik gør ondt. En bi, der stikker, kan ikke trække sin brod ud igen, for menneskehud er sej, og brodden har modhager. Bien fjerner sig efter stikket, men brodden og dens giftkirtel bliver siddende i

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

Svampebiologi. Svampes opbygning. Hvad er en svamp? Mycelier

Svampebiologi. Svampes opbygning. Hvad er en svamp? Mycelier Svampebiologi Det her er en meget hurtig, og overfladisk gennemgang, af svampes opbygning, og deres spredning. Jeg håber, det kan give en forståelse af hvorfor og hvornår svamp/mug er et problem. Dette

Læs mere