Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014"

Transkript

1 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej 3, Vebbestrup, 9500 Hobro. Skolekode: Tilsynsførende: Jens Lykke, Højvangen 6, Onsild, 9500 Hobro Datoer for tilsynsbesøg: Fag/aktivitet Humanistiske Naturvidenskabelige Praktisk- Øvrige Musiske Indskoling Dansk 0. Dansk. Matematik 2. Idræt 3. Samtaler med skoleleder(e) Religion 2. Morgensang Mellemtrin Biologi 6. Billedkunst. Samtaler med Udskoling Dansk 9. Engelsk 9. Dansk 8. Samfundsfag 9. Dansk 7. Matematik 7. Geografi 7. Håndarbejde 5. elever Interview og samtaler med lærere Suppleret med tidligere års tilsynsbesøg har tilsynet været tilrettelagt således at det er repræsentativt i forhold til skolens fagområder og klassetrin. Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk: Tilsynsførende har gennemgået karakterlister (Årskarakter / prøvekarakter) for skoleåret , og foretaget sammenligning med foregående skoleår ( ). s 9.-klasseselever i skoleåret har et højere prøveresultat end det foregående, medens 0.klasseseleverne ligger dårligere end det forudgående år. Der foreligger ikke pt. verificerede prøvekarakterer fra sammenligningsskolerne. Desuden er der foretaget sammenligning af prøvekarakterer med udvalgte kommunale skoler i Mariagerfjord Kommune for skoleåret Her ligger elevernes prøvekarakterer markant under de valgte sammenligningsskoler for elever i 9.klasse. Eleverne i 0.klasse scorer derimod et væsentligt højere karaktergennemsnit end øvrige 0.klasseselever i kommunen. Dette er et generelt billede i hele fagrækken. Tilsyn Privatskole 20 Side

2 203 Dansk Engelsk Fysik/Kemi Matematik Projekt Samlet Total Total Total opgave Prøvetermin - 9. klassetrin (Afgangsprøve) 6,0 6,8 5,0 7,3 6,3 6,3 Rosendalskolen 7,2 8,0 6,3 7,8 7,0 7,3 Arden Skole 5,5 8,,8 6,5 7,6 6,5 Mariager Skole 7,5 7,3 8,0 7,3 8, 7,7 Prøvetermin - 0.klasse (Afgangsprøve) 7,9 7,7 6,9 6,5 7,0 7,2 Mariagerfjord 6, 6,3,3,2 6,5 5, klassetrin 6,5 6,2 6,2 7,0 7,7 0.klassetrin 7,0 7,3 3, 5,9 8, Konklusionen er at der fra år til år sker større eller mindre karakterudsving. Dog må det understreges at s elever generelt leverer tilfredsstillende prøveresultater. Ved sammenligning med årskaraktergivning ses en tendens til at disse karakterer er generelt højere end prøvekarakterniveauet. Denne tendens ses også i den offentlige skole. På øvrige niveauer (indskoling og mellemtrin) aflæses eleverne standpunkt gennem diverse test, der skal godtgøre at trinmål m.v. er opfyldt. Skolen anvender de nationale tests sammen med en skolebaseret evalueringsplan. Det er tilsynets vurdering bl.a. gennem konkret iagttagelse af elevernes færdigheder i den daglige undervisning at deres standpunkt generelt mindst er på niveau med eleverne i den offentlige skole. Tilsynets vurdering af om skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i : Tilsynet har i 20 haft særlig fokus på bl.a. flg. temaer: Samarbejdet med forældrene / klasselærerrollen Kollegialt samarbejde om faglige undervisningsforløb Samarbejde med aktører i lokalområdet (Den åbne skole) Begrebet Frihed og folkestyre (Medborgerskab i praksis) Gennem samtaler med udvalgte lærere og skolens leder er det tilsynets vurdering at der er stærkt fokus på at kvalificere ovenstående felter i det daglige arbejde på skolen. Forældresamarbejdet er formaliseret gennem fælles forældremøde i de enkelte klasser (starten af skoleåret), 2 (elev)-forældre-lærersamtaler, samt nyhedsbreve i forskellig frekvens. Samarbejdet med forældrene omkring undervisningen opleves generelt positivt og konstruktivt, men samtidig er der en tendens til et mere kritisk fokus fra forældreside i forhold til undervisningens kvalitet. Det er tilsynets vurdering at der kan fokuseres mere på det kontinuerlige forældresamarbejde, f.eks gennem Tilsyn Privatskole 20 Side 2

3 implementering af forældreintra som værktøj. Erfaringen fra er, at det giver en mere dynamisk kommunikation mellem skole og hjem. Desuden kan skoleintra kvalificere det daglige samarbejde mellem medarbejderne indbyrdes og i relation til skolens ledelse. Det tværfaglige samarbejde omkring de enkelte klasser kan styrkes gennem flere mere formaliserede samarbejdsprojekter evt. med et fokus på mere projektorienterede forløb. Begrebet Den Åbne skole, der er et element i den nye skolereform i folkeskolen bør i videst muligt omfang medtænkes i de planlagte undervisningsforløb således at eleverne i stigende grad oplever undervisningen henlagt udenfor skolens almindelige ramme og bliver inspireret af gæstelærere, kunstnere og andre ressourcepersoner. Lærerne oplever at der er ledelsesmæssig bevågenhed omkring undervisningsforløb med inddragelse af det omkringliggende samfund, men skolen er generelt udfordret mht. praktiske mulighed pga. den geografiske beliggenhed. På udvalgte klassetrin og i relation til særlige emner samarbejdes med lokale virksomheder m.v. Det er tilsynets vurdering at indsatsen står mål med folkeskoler, der er beliggende i sammenlignelige lokalområder Lærerne udarbejder årsplaner som arkiveres elektronisk og anvendes ifm. konkrete drøftelser mellem leder og lærer i tilfælde af f.eks. forældrehenvendelser m.v. årsplanerne repræsenterer stor forskellighed i udformning og detaljeringsgrad, hvilket er et felt der kunne være genstand for fokus. De obligatoriske fag er relateret til målbeskrivelserne i UVM Fælles mål, medens valgfagsbeskrivelserne er lokalt udformede. Disse beskrivelser er ligeledes præget af stor forskellighed og tilsynet kan anbefale at man gennemgår disse mhp. en mere systematisk udformning. I forbindelse med skolereformen i er der foretaget ændringer i timetallet. har ændret undervisningstilbuddet inspireret af, således at der nu startes med Engelsk i.klasse og Tysk i 5.klasse. Desuden er der indført lektiecafe en dag pr. uge. Tilsynet har foretaget en opgørelse af timetallet i skoleåret på og foretaget en benchmarking med s vejledende timetal. Målt på hele skoleforløbet (excl. 0.klasse og 0.klasse) har elever på (incl. Lektiehjælp) marginalt flere undervisningslektioner end det vejledende timetal. Dog skal det påpeges at der kan være lokale forskelle mellem folkeskoler. Især dansk og engelsk kan i den sammenhæng fremhæves. har valgt at fastholde fagene biologi og geografi som særskilte. I er disse fag indeholdt i faget Natur og teknik. Tilsynet har dog ingen bemærkninger til dette forhold, idet timetal matcher rimeligt. Det skal dog påpeges at fagsamarbejde mellem de 2 fag kan være hensigtsmæssigt, f.eks. ved at benytte samme faglærer. Faget Idræt har fået en højere prioritet i den nye folkeskolereform, bl.a. gennem flere timer på mellemtrinet, samt at bevægelse i videst muligt omfang skal integreres i dagligdagen. bør overveje om der kan laves mere strategisk satsning på bevægelsesområdet, og at lærerne mere aktivt forsøger at indtænke det i planlægningen. Fagdage med særligt fokus på sundhed er et løsningsforslag. Den understøttende undervisning er bl.a. med til at booste en længere skoledag i. har dog fastholdt skoledagens længde, hvilket giver god mening i forhold til bl.a. elevernes forholdsvis længere transporttid til og fra skole. Tilsynet har dog ingen grund til at undervisningen af den grund ikke kan stå mål med. Tilsyn Privatskole 20 Side 3

4 Klassetrin / Fag / Ialt lektioner Dansk Litteratur Kristendom Matematik Engelsk Tysk Fysik/Kemi Historie / Samf.fag Samfundsfag Natur og Teknik Geografi Biologi Idræt Svømning Musik Billedkunst Håndarbejde Sløjd Hjemkundskab Sprog/ motorik 3 Lektiecafe 2 Valgfag (6) 2(5) 2(5) 8(6) Ialt (35) (36) (36) * * Hertil kommer tid til understøttende undervisning, lektiehjælp, klassens tid og bevægelse Tilsyn Privatskole 20 Side

5 Tilsynet har foretaget en overordnet vurdering af skolens undervisningsmaterialer, og finder disse tidssvarende, og relevante i forhold til at understøtte fagenes mål. Der anvendes nationale tests i fagene i samme grad som i. Det er tilsynets vurdering at skolen bør skærpe fokus på anvendelse af Informationsteknologiske værktøjer i undervisningen, og at lærerne i højere grad bør indtænke brug at tablets til at understøtte det daglige arbejde. Ikke alle lokaler er udstyret med smartboards, men det opleves dog at specielt eleverne i udskolingen selv medbringer egne elektroniske hjælpemidler. Det kan overvejes at stille relevante værktøjer f.eks. tablets - til rådighed for lærerne, samt udvalgte klassetrin. Dette kan indtænkes i forbindelse med opfølgning på skolens IT-handleplan. Overskuelige klassestørrelser ofte ca. 5 elever styrker elevernes muligheder for god læring, og tilsynet oplever at der er god kontakt og opmærksomhed fra underviserne, og at eleverne generelt er motiverede og velforberedte. På den baggrund er det tilsynets vurdering at skolens undervisning står mål med hvad der almindeligvis kræves i. Tilsynets vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre Det er formuleret i skolens formål at man skal forberede eleverne til selvstændighed, tolerance, ansvarsfølelse og medbestemmelse som borger i et demokratisk samfund. Det er tilsynets vurdering at eleverne på skolen lærer at tage medansvar for egen udvikling og læring, samtidig med at de tager hensyn til og respekterer andre. Dette iagttages i relation til klasseundervisning og i elevernes gensidige omgang med hinanden udenfor undervisningen. Skolen arbejder aktivt med handleplaner vedr. trivsel og mobning. Tilsynet har drøftet medborgerskabsbegrebet med flere af skolens lærere, der bl.a. peger på en række gode eksempler på hvordan der arbejdes i praksis på dette felt. Eleverne inddrages i en række aktive valg i tilknytning til undervisningen, herunder f.eks. valg af emner og materialer. Desuden inddrages eleverne i dialogen om de individuelle mål, samt i håndtering af konfliktløsninger i klassen. Gennem klasseråd/minielevråd/elevråd deltager eleverne i et tæt samarbejde med skolen om formulering af regelsæt m.v. Skolen har formuleret et lokalt kodex til forståelse af begrebet frihed og folkestyre. Tilsynet opfordrer dog skolens medarbejdere og bestyrelse til at revidere denne beskrivelse gerne med konkrete delmål for den præcise forståelse på de enkelte niveauer i skoleforløbet. Det er tilsynets samlede vurdering at skolens elever er velforberedte til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, med udgangspunkt i det udviklingsniveau der besiddes efter grundskolen. Tilsyn Privatskole 20 Side 5

6 Skolens undervisningssprog er dansk. Det er tilsynets opgave at sikre at dette krav er opfyldt, hvilket hermed bekræftes. Tilsynsrapporten er udarbejdet i september 20 Jens Lykke Certificeret tilsynsførende / Tilsyn Privatskole 20 Side 6

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole?

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole? Selvevaluering - Indledning Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg, juli 2012 Hvorfor lave selvevaluering

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Data fastsat ud fra Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter... 6 Helhedsvurdering af det faglige niveau... 6 Rammebetingelser...

Læs mere

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng 1 Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Fremsat af undervisningsminister Christine Antorini Udkast 17.12.2013 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

29-4-2014 GØR EN GOD SKOLE ENDNU VESTHIMMERLANDS KOMMUNE BEDRE. Sådan gør vi

29-4-2014 GØR EN GOD SKOLE ENDNU VESTHIMMERLANDS KOMMUNE BEDRE. Sådan gør vi 29-4-2014 VESTHIMMERLANDS KOMMUNE GØR EN GOD SKOLE ENDNU BEDRE Sådan gør vi Gør en god skole endnu bedre i Vesthimmerlands Kommune. Sådan gør vi! Indhold Indledning... 2 Fagopdelte undervisning... 3 (vejledende

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 2 Indhold Indhold... 3 Afsnit 1.1 Indledning... 4 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune... 6 Kvalitetsrapport

Læs mere

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Aakjærskolen...2 Balling Skole...17 Breum skole...38 Brårup skole...52 Durup Skole...70 Fursund Skole...83 Glyngøre skole...96 Hem Skole...107 Højslev Skole...121 Jebjerg Skole...136 Nr. Søby Skole...154

Læs mere