januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag januar Adlyd Jehovas hyrder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13.-19. januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag. 20.-26. januar Adlyd Jehovas hyrder"

Transkript

1 15. NOVEMBER januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag SIDE 3 SANGE: 43, januar Adlyd Jehovas hyrder SIDE 13 SANGE: 125, januar 2. februar I hyrder, efterlign de største hyrder SIDE 23 SANGE: 5, 84 Udgaveistorskrift 2.DEL

2 34567 NOVEMBER 15, 2013 Vol. 134, No. 22 Semimonthly DANISH STUDIEARTIKLER Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag Vi kan lære noget af beretningen om Sankeribs angreb mod Jerusalem paezekias tid.denneartikelharsærligbetyd- ning for dem der har faet betroet det ansvar at være hyrder for menigheden. Adlyd Jehovas hyrder I hyrder, efterlign de største hyrder Den første af disse to artikler kommer ind pahvordan Jehova og Jesus leder deres hjord her pa jorden i dag, og viser hvordan farene bør reagere pa deres omsorg. Den anden artikel analyserer den indstilling menighedens ældste mabestræbesigp a at have som underhyrder for hjorden. Denne publikation maikkesælges.denerudgivetifor- bindelse med et verdensomspændende bibelundervis- ningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden- Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger.forkortelsen da.aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vagttarnet (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/ Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMAS- TER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Germany.

3 Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag Darejservisyvhyrdermodham,jaotte stammehøvdinger blandt menneskene. MIKA5:5. KANDUSVARE? Hvordan viste Ezekias, Esajas, Mika og Jerusalems fyrster sig at være gode hyrder i det ottende arhundrede f.v.t.? Hvem i dag svarer til de syv hyrder og otte stammehøvdinger? Pahvilkem ader? Hvad er det vigtigste du kan gøre nu for at forberede dig pa fremtidige angreb pagudsfolk? PA ET tidspunkt mellem 762 og 759 f.v.t. erklærede Israels og Arams konger krig mod Juda rige. Hvad var deres mal? At invadere Jerusalem, fjerne kong Akaz fra tronen og erstatte ham med en anden, sandsynligvis en der ikke var i kong Davids slægtslinje. (Es. 7:5, 6) Israels konge burde have vidst bedre. Jehova havde sagt at der altid skulle sidde en af Davids efterkommere pa Hans trone, og Guds ord slar aldrig fejl. Jos. 23:14; 2 Sam. 7: Hvorfor ville det aramæisk-israelitiske forbunds plan ikke kunne lykkes? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

4 2 I begyndelsen sa det ud til at den aramæisk-israelitiske alliance havde overtaget. I bare et slag mistede Akaz dygtige krigere! Ma aseja, kongesønnen, blev dræbt. (2 Krøn. 28:6, 7) Men Jehova sa hvad der skete. Han huskede sit løfte til David og sendte derfor profeten Esajas med et meget opmuntrende budskab. 3 Esajas sagde: Se, den unge pige skal blive gravid, og hun føder en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel.... Endnu inden drengen har viden til at vrage det onde og vælge det gode, vil det land for hvis to konger du nærer dyb rædsel [Aram og Israel], blive fuldstændig forladt. (Es. 7:14, 16) Første del af denne profeti anvendes ofte pa Messias fødsel, og det med rette. (Matt. 1:23) Men eftersom de to konger, Arams og Israels konger, ikke udgjorde nogen trussel mod Juda i det første arhundrede e.v.t., ma profetien om Immanuel have faet en første opfyldelse paesajas tid. 4 Kort tid efter at Esajas kom med denne bemærkelsesværdige erklæring, blev hans kone gravid og fødte ham en søn der fik navnet Maher-Sjalal-Hasj-Baz. Dette barn kan have været den Immanuel Esajas omtalte. Pa Bibelens tid kunne et Det hebraiske ord der er oversat med ung pige i Esajas 7:14, kan enten hentyde til en gift kvinde eller en jomfru. Det samme ord kunne derfor anvendes om bade Esajas kone og den jødiske jomfru Maria Hvordan blev Esajas 7:14, 16 opfyldt (a) i det ottende arhundrede f.v.t.? (b) i det første arhundrede e.v.t.? 4 VAGTTARNET 15. NOVEMBER DEL

5 barn ved fødslen fa et navn der skulle minde om en særlig begivenhed, men af sine forældre og slægtninge blive kaldt noget andet. (2 Sam. 12:24, 25) Der er intet der tyder paatjesusno- gen sinde blev kaldt Immanuel. Læs Esajas 7:14; 8:3, 4. 5 Mens Israel og Aram koncentrerede sig om Juda, var der ogsa en anden nation der havde planer om at erobre omradet. Det var militærmagten Assyrien, der var pa vej til at blive en verdensmagt. Ifølge Esajas 8:3, 4 ville assyrerne bære forra- dene fra Damaskus og byttet fra Samaria væk før de angreb sydriget Juda. I stedet for at stole padetgudhavdesagt gennem Esajas, indgik den troløse Akaz en tabelig pagt med assyrerne, hvilket senere førte til at Juda blev undertrykt af dem. (2 Kong. 16:7-10) Akaz levede paingenm ade op til sit ansvar som hyrde for Juda! Spørg dig selv: Hvem sætter jeg min lid til nar jeg skal træffe vigtige beslutninger? Gud eller mennesker? Ordsp. 3:5, 6. EN NY HYRDE VÆLGER EN ANDEN KURS 6 Akaz døde i 746 f.v.t., og hans søn Ezekias blev konge i et rige hvis økonomi var brudt sammen, og hvis indbyggere var andeligt udpinte. Hvad ville den unge kong Ezekias prioritere højest? At fa rettet op pa Judas skrantende økonomi? Nej. Ezekias var et andeligsindet menneske, en værdig hyrde for folket. 5. Hvilken t abelig beslutning traf kong Akaz? 6. Hvordan adskilte Ezekias styre sig fra Akaz? 2. DEL VAGTT ARNET 15. NOVEMBER

6 Det første han gjorde, var at genindføre den sande tilbedelse og hjælpe nationen til igen at faetgodtforholdtiljehova.da det gik op for ham hvad Gud forventede af ham, handlede han beslutsomt. Det kan vi lære meget af! 2 Krøn. 29: I forbindelse med genindførelsen af den sande tilbedelse hvilede der et stort ansvar pa levitterne. Derfor mødtes Ezekias med dem og forsikrede dem om sin støtte. Prøv at se de trofaste levitter der overværede dette møde, for dig. Ma- ske strømmede glædestarer ned ad deres kinder da de hørte kongen erklære: Det er jer Jehova har udvalgt til at staforan ham og tjene ham. (2 Krøn. 29:11) Ja, levitterne havde et klart mandat til at fremme den sande tilbedelse! 8 Ezekias indbød alle i Juda og Israel til en stor fejring af pasken, efterfulgt af de usyrede brøds højtid, der varede i syv dage. Folket glædede sig sa meget over højtiden at den blev forlænget med yderligere syv dage. Bibelen fortæller: Der blev stor fryd i Jerusalem, for siden Davids søn kong Salomon af Israels dage var der ikke sket noget som dette i Jerusalem. (2 Krøn. 30:25, 26) Hvor ma denne andelige fest have styrket folket! I Anden Krønikebog 31:1 star der: Sa snart de var færdige med alt dette,... knuste [de] de hellige støtter og omhug- 7. Hvorfor havde levitterne brug for at blive forsikret om den nye konges støtte? 8. Hvad gjorde Ezekias for at styrke folkets andelighed, og hvad førte det til? 6 VAGTTARNET 15. NOVEMBER DEL

7 gede de hellige pæle og nedbrød offerhøjene og altrene. Sale- des vendte Juda tilbage til Jehova. Denne andelige renselse ville fa stor betydning i betragtning af det der skulle ske. KONGEN STOLER PAJEHOVA 9 Som Esajas havde forudsagt, erobrede assyrerne nordriget Israel og deporterede dets indbyggere. Dette forpurrede Israels planer om at indsætte en konge i Juda der ikke var af Davids slægt. Men hvad med Assyriens planer? Assyrerne gik nu efter Juda. I kong Ezekias fjortende ar drog Assyriens konge Sankerib op mod alle Judas befæstede byer og erobrede dem. Angiveligt indtog Sankerib i alt 46 judæiske byer. Forestil dig hvordan du ville have haft det hvis du havde boet i Jerusalem dengang. En efter en faldt Judas byer for Assyriens fremrykkende styrker! 2 Kong. 18: Ezekias var selvfølgelig bevidst om den fare der nærmede sig, men i stedet for i desperation at søge hjælp hos en hedensk nation, ligesom hans frafaldne far, Akaz, havde gjort, stolede han pa Jehova. (2 Krøn. 28:20, 21) Han har maske kendt til det som profeten Mika, der var en af hans samtidige, havde forudsagt: Nar assyreren trænger ind i vort land..., da rejser vi syv hyrder mod ham, ja otte stammehøvdinger blandt 9. (a) Hvordan blev Israels planer forpurret? (b) Hvordan gik det da Sankerib begyndte at erobre Juda? 10. Hvorfor kan de ord der er nedskrevet i Mika 5:5, 6, have opmuntret Ezekias? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

8 menneskene. Og de skal vogte Assyriens land med sværdet. (Mika 5:5, 6) Disse inspirerede ord ville helt sikkert have opmuntret Ezekias, for de viser at der ville blive rejst en usædvanlig hær mod assyrerne, og at fjenden ville lide nederlag. 11 Profetien om syv hyrder og otte stammehøvdinger ( menneskefyrster, da. aut.) ville fa sin største opfyldelse længe efter at Jesus, herskeren i Israel, hvis udspring er fra de tidligste tider, var blevet født. (Læs Mika 5:1, 2). Det ville være pa et tidspunkt hvor Jehovas tjeneres eksistens ville være truet af en nutidig assyrer. Hvilken hær, under ledelse af Jesus Kristus, vil Jehova bruge mod den skræmmende fjende? Det vender vi tilbage til. Men lad os først se hvad vi kan lære af det Ezekias gjorde da han stod over for assyrernes angreb. EZEKIAS TAGER NOGLE PRAKTISKE SKRIDT 12 Jehova er altid villig til at hjælpe os med det vi ikke selv kan klare, men han forventer samtidig at vi gør hvad vi kan. Ezekias radførte sig med sine fyrster og sine vældige krigere, og i fællesskab besluttede de at stoppe til for vandet fra de kilder som var uden for byen... Endvidere tog [Ezekias] mod til sig og genopbyggede hele den nedbrudte mur og rejste tarne pa 11. Hvornar ville profetien om syv hyrder og otte stammehøvdinger fasin største opfyldelse? 12. Hvad gjorde Ezekias og dem der var med ham, for at beskytte Guds folk? 8 VAGTTARNET 15. NOVEMBER DEL

9 den, og udenfor byggede han en anden mur,... og lavede kastespyd i mængde samt skjolde. (2 Krøn. 32:3-5) Jehova beskyttede og vogtede sit folk dengang ved hjælp af dygtige og modige mænd Ezekias, hans fyrster og de andeligt stærke profeter. 13 Det næste Ezekias gjorde, var endnu vigtigere end at stoppe til for vandet og at forstærke bymurene. Som den omsorgsfulde hyrde han var, samlede han folket og gav dem denne opmuntring: Vær ikke bange eller skrækslagne pagrundaf Assyriens konge...; for der er flere med os end med ham. Med ham er en arm af kød, men med os er Jehova vor Gud til at hjælpe os og føre vore krige. Hvilken trosstyrkende forsikring Jehova ville kæmpe for sit folk! Efter at have hørt dette støttede folket sig til kong Ezekias af Judas ord. Læg mærke til at det var Ezekias ord der indgød folket mod. Kongen og hans fyrster og hans vældige krigere, savel som profeterne Mika og Esajas, viste sig at være gode hyrder, præcis som Jehova havde forudsagt gennem sin profet. 2 Krøn. 32:7, 8; læs Mika 5:5, Assyriens konge slog lejr i Lakisj, sydvest for Jerusalem. Derfra sendte han tre udsendinge til Jerusalem for at 13. Hvad var det vigtigste Ezekias gjorde for at forberede folket padet kommende angreb? Forklar. 14. Hvilken rolle spillede Rabsjake, og hvordan reagerede jøderne? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

10 give indbyggerne ordre til at kapitulere. Hans talsmand, hvis officielle titel var Rabsjake, brugte flere forskellige taktikker. Pa hebraisk opfordrede han folket til at svigte kongen og overgive sig til assyrerne; han lokkede dem med falske løfter om at han ville tage dem med til et land hvor de kunne nyde livet. (Læs 2 Kongebog 18:31, 32). Derefter pastod Rabsjake at Jehova var ligesom nationernes guder, der ikke havde kunnet beskytte deres tilbedere, og at han ikke ville kunne udfri jøderne af Assyriens greb. Folket handlede klogt ved ikke at tage til genmæle mod den løgnagtige propaganda. I dag følger Jehovas tjenere ofte deres eksempel. Læs 2 Kongebog 18:35, Ezekias var forstaeligt nok oprevet, men i stedet for at søge hjælp hos en fremmed magt sendte han bud efter profeten Esajas, som beroligede ham med ordene: Han [Sankerib] kommer ikke ind i denne by eller skyder en pil derind. (2 Kong. 19:32) Det eneste indbyggerne i Jerusalem skulle gøre, var at være modige og ikke give op. Jehova ville kæmpe for Juda. Og d et gjorde han! Samme nat gik Jehovas engel ud og slog et hundrede og femogfirs tusind ihjel i assyrernes lejr. (2 Kong. 19:35) Jerusalems indbyggere blev frelst, ikke fordi Ezekias stoppede til for vandet eller genopbyggede byens mure, menfordigudgrebind. 15. Hvad skulle indbyggerne i Jerusalem gøre, og hvordan frelste Jehova byen? 10 VAGTTARNET 15. NOVEMBER DEL

11 HVAD VI KAN LÆRE 16 Profetien om syv hyrder og otte stammehøvdinger far sin vigtigste opfyldelse i vores tid. Indbyggerne i oldtidens Jerusalem blev angrebet af assyrerne. I nær fremtid vil Jehovas tilsyneladende forsvarsløse folk blive angrebet af den nutidige assyrer, der vil forsøge at udslette det. Foruden dette angreb omtaler Bibelen angrebet fra Gog fra Magog, angrebet fra Nordens konge og angrebet fra jordens konger. (Ez. 38:2, 10-13; Dan. 11:40, 44, 45; Ab. 17:14; 19:19) Er der tale om forskellige angreb? Ikke nødvendigvis. Det kan være at Bibelen bruger forskellige betegnelser for det samme angreb. Hvilket hemmeligt vaben viser Mikas profeti at Jehova ville bruge mod denne uforsonlige fjende assyreren? Et meget usædvanligt et syv hyrder..., ja otte stammehøvdinger! (Mika 5:5) Hyrderne og stammehøvdingerne, eller fyrsterne, i denne usædvanlige hær er de ældste i menighederne. (1 Pet. 5:2) I dag har Jehova sørget for at talrige andeligsindede mænd vogter hans dyrebare far og styrker hans folk til at klare assyrerens kommende angreb. Ifølge Mikas profeti vil de vogte Assyriens land med sværdet. (Mika 5:6) Ja, et af deres krigsførelses va- ben er andens sværd, Guds ord. 2 Kor. 10:4; Ef. 6:17. Tallet syv bruges ofte i Bibelen til at udtrykke fuldstændighed. Tallet otte ( en mere end syv) betegner til tider overflod. 16. Hvem i dag svarer til (a) Jerusalems indbyggere? (b) assyreren? (c) de syv hyrder og otte stammehøvdinger? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

12 17 Ældste der læser denne artikel, kan drage nogle nyttige konklusioner ud fra den beretning vi lige har gennemgaet: (1) Det bedste vi kan gøre for at forberede os pa assyrerens kommende angreb, er at styrke vores tro pagudoghjælpevo- res brødre til at gøre det samme. (2) Nar assyreren angri- ber, ma de ældste være fuldstændig overbeviste om at Jehova vil udfri os. (3) Pa det tidspunkt vil de livreddende anvisninger vi far fra Jehovas organisation, maske ikke virke logiske set fra et menneskeligt synspunkt. Men vi ma alle være klar til at adlyde de instruktioner vi far, uanset om vi synes de virker fornuftige eller ej. (4) Hvis nogen sætter deres lid til verdslig uddannelse, materielle ting eller menneskers organisationer, madejustere deres tankegang nu. De ældste maværeparatetilathjælpeen- hver der mangler tillid til Jehova. 18 DervilkommeendaghvorGudstjenerevilseliges aforsvarsløse ud som jøderne i Jerusalem paezekias tid.n ar det sker, kan Ezekias ord hjælpe os til at bevare en stærk tro. Lad os huske at der med vores fjender er en arm af kød, men med os er Jehova vor Gud til at hjælpe os og føre vore krige! 2 Krøn. 32: Hvilke fire konklusioner kan ældste drage ud fra den beretning vi her har gennemgaet? 18. Hvordan kan det at reflektere over denne beretning hjælpe os i fremtiden? 12 VAGTTARNET 15. NOVEMBER DEL

13 Adlyd Jehovas hyrder Vær lydige mod dem der fører an iblandt jer, og vær føjelige, for de vager over jeres sjæle. HEBR. 13:17. HVAD VIL DU SVARE? Hvordan vogter de ældste Guds far? Hvorfor maf arene lytte til underhyrderne? Hvorfor kan vi ikke bruge underhyrdernes ufuldkommenhed som en undskyldning for at ignorere deres bibelske rad? JEHOVA sammenligner sig selv med en hyrde. (Ez. 34:11-14) Det hjælper os til at forstahvordanhaner.en kærlig hyrde føler sig personligt ansvarlig for at fa- rene overlever og har det godt. Han leder dem til græsgange og vandkilder (Sl. 23:1, 2); vager over dem dag og nat (Luk. 2:8); beskytter dem mod rovdyr (1 Sam. 17:34, 35); bærer de nyfødte (Es. 40:11); søger efter dem dererkommetp a afveje, og plejer dem der er kommet til skade. Ez. 34:16. 2 Eftersom mange blandt Jehovas folk i fortiden var hyrder og landmænd, forstod de uden videre hvorfor 1, 2. Hvorfor sammenligner Jehova sig selv med en hyrde? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

14 Jehova sammenlignede sig selv med en kærlig hyrde. De vidste at far har brug for at blive passet og plejet hvis de skal trives. I andelig forstand gælder det samme for mennesker. (Mark. 6:34) Uden god andelig omsorg og ledelse gar det dem darligt. De ved ikke hvad der er rigtigt og forkert, og har ingen til at beskytte sig. Som en hjordderingenhyrdehar,strejferdeomp am aogf a. (1 Kong. 22:17) De der lader sig lede af Jehova, far derimod dækket alle deres behov. 3 Ogsa i dag giver skildringen af Jehova som en hyrde god mening, for han sørger godt for sit folk. Lad os se hvordan han leder sine far og dækker deres behov. Vi vil ogsasep ahvordanf arene bør reagere pa Jehovas kærlige omsorg. DEN RIGTIGE HYRDE SØRGER FOR UNDERHYRDER 4 Jehova har udnævnt Jesus til hoved for den kristne menighed. (Ef. 1:22, 23) Som den rigtige hyrde genspejler Jesus til fuldkommenhed sin Far. Han elsker fa- rene og viser dem omsorg. Ja, han har endda sat sin sjæl til for f arene. (Joh. 10:11, 15) Hvor er Kristi genløs- 3. Hvad vil vi se p a i denne artikel? 4. Hvad har Jesus gjort for Jehovas f ar? 14 VAGTT ARNET 15. NOVEMBER DEL

15 ningsoffer en stor gave til menneskeheden! (Matt. 20:28) Jehovas hensigt er at enhver som tror p a [Jesus], ikke skal ga til grunde men have evigt liv. Joh. 3:16. 5 Hvordan viser farene at de betragter Jesus Kristus som den rigtige hyrde? Mine far hører min stemme, sagde Jesus, og jeg kender dem, og de følger mig. (Joh. 10:27) At høre den rigtige hyrdes stemme betyder at man altid følger hans ledelse. Det indbefatter at man samarbejder med de andelige underhyrder han har udnævnt. Jesus sagde at hans apostle og disciple skulle fortsætte det arbejde han havde pabegyndt. De skulle undervise hans smaf ar og give dem føde. (Matt. 28:20; læs Johannes 21:15-17). Efterhanden som den gode nyhed blev udbredt og flere og flere blev disciple, sørgede Jesus for modne hyrder der kunne tage sig af den kristne menighed. Ef. 4:11, Da Paulus i det første arhundrede talte til tilsynsmændene fra menigheden i Efesus, understregede han at det var den hellige and der havde sat dem som tilsynsmænd til at vogte Guds menighed. (Apg. 20:28) Det 5, 6. (a) Hvem har Jesus udnævnt til at tage sig af hans far, og hvad maf arene gøre for at fa gavn af denne ordning? (b) Hvad er den vigtigste grund til at vi gerne vil være lydige mod de ældste? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

16 samme gælder ældste i dag, for de er udnævnt pagrund- lag af de kvalifikationskrav der er skitseret i Guds inspi- rerede ord. Nar vi er lydige mod de kristne tilsynsmænd, viser vi derfor respekt for Jehova og Jesus, de to største Hyrder. (Luk. 10:16) Det er den vigtigste grund til at vi gerne vil være føjelige og samarbejde med de ældste. Men der er ogsa andre grunde til at det er klogt. 7 Nar de ældste giver deres trosfæller vejledning, er deres opmuntring og rad altid baseret pa det Bibelen siger. Deres mal er ikke at diktere hvordan deres brødre skal leve deres liv. (2 Kor. 1:24) De ønsker tværtimod at hjælpe dem til at træffe deres egne beslutninger ud fra bibelske principper. Derved fremmes menighedens fred og orden. (1 Kor. 14:33, 40) De ældste vager over vores sjæle i den forstand at de ønsker at hjælpe hvert enkelt medlem af menigheden til at bevare et godt forhold til Jehova. De vil derfor være hurtige til at tilbyde deres hjælp hvis de ser at en broder eller søster er ved at bega, eller allerede har begaet, et fejltrin. (Gal. 6:1, 2; Jud. 22) Er det ikke nogle gode grunde til at være lydige mod dem der fører an? Læs Hebræerne 13: Hvordan hjælper de ældste dig til at bevare et godt forhold til Jehova? 16 VAGTTARNET 15. NOVEMBER DEL

17 8 Apostlen Paulus, der selv var en andelig hyrde, skrev til sine brødre i Kolossæ: Pas pa: maske vil der være nogen som vil føre jer bort som sit bytte ved den filosofi og det tomme bedrag der er i overensstemmelse med menneskers overlevering, i overensstemmelse med verdens elementære ting og ikke i overensstemmelse med Kristus. (Kol. 2:8) Denne advarsel minder os om endnu en god grund til at lytte til de bibelske rad de ældste giver. De ældste beskytter farene ved at hjælpe dem til at være pa vagt over for dem der forsøger at undergrave deres tro. Apostlen Peter advarede mod falske profeter og falske lærere der ville prøve at lokke ubefæstede sjæle til at gøre noget forkert. (2 Pet. 2:1, 14) I dag ma de ældste give tilsvarende advarsler nar det er nødvendigt. De ældste er modne kristne mænd med livserfaring. Allerede før de blev udnævnt, var det desuden tydeligt at de havde en klar forstaelse af Bibelen, og at de var egnede til at undervise i den sunde lære. (1 Tim. 3:2; Tit. 1:9) Deres modenhed, ligevægt og bibelbaserede visdom gør dem til gode hyrder for hjorden. 8. Hvordan beskytter de ældste Guds hjord? 2. DEL VAGTT ARNET 15. NOVEMBER

18 DEN RIGTIGE HYRDE GIVER FARENE FØDE OG BESKYTTER DEM 9 Gennem sin organisation sørger Jehova for en overflod af andelig føde til brodersamfundet i hele verden. Meget af den bibelske vejledning far vi gennem vores publikationer. Derudover giver organisationen af og til vejledning direkte til menighedens ældste, enten i breve eller gennem rejsende tilsynsmænd. Pas adanne mader modtager farene helt klare retningslinjer. 10 Tilsynsmænd har det ansvar at vise omsorg for og beskytte deres brødre og søstre. De er især opmærksomme pa at pleje dem der er blevet andeligt svage eller syge. (Læs Jakob 5:14, 15). Nogle af disse er maske kommet væk fra hjorden og er holdt op med at tjene Gud. Vil en kærlig ældste ikke gøre alt hvad der star i hans magt, for at finde sadanne bortkomne far og tilskynde dem til at vende tilbage til folden, altsamenig- heden? Selvfølgelig vil han det! Det [er] ikke min him- melske Faders ønske at en af disse smaskalg atabt, sagde Jesus. Matt. 18: Hvordan leder Jesus den kristne menighed i dag og giver den andelig føde? 10. Hvilket ansvar har andelige hyrder over for dem der er kommet væk fra hjorden? 18 VAGTT ARNET 15. NOVEMBER DEL

19 HVORDAN SKAL VI SE PA UNDERHYRDERNES UFULDKOMMENHEDER? 11 Jehova og Jesus er fuldkomne Hyrder, men det er underhyrderne i menighederne ikke. Det kan gøre det til en udfordring at følge de ældstes ledelse. For eksempel kunne nogle ræsonnere: De ældste er ufuldkomne mennesker ligesom alle os andre. Hvorfor skulle vi lytte til deres rad? Det er sandt at de ældste er ufuldkomne og begar fejl. Men det er vigtigt at det ikke er det vi fokuserer pa. 12 Bibelen nævner ærligt at de mænd Jehova benyttede til at lede sit folk i fortiden, begik fejl. For eksempel var David salvet til konge og anfører for Israel. Men han gav efter for fristelse og endte med at begaægteskabsbrudog mord. (2 Sam. 12:7-9) Tænk ogsap a apostlen Peter. Han havde faet et stort ansvar betroet i den første kristne menighed men begik alligevel nogle alvorlige fejl. (Matt. 16:18, 19; Joh. 13:38; 18:27; Gal. 2:11-14) Med undtagelse af Jesus har intet menneske været fuldkomment siden Adam og Eva. 11. Hvorfor kan det være en udfordring at følge de ældstes ledelse? 12, 13. (a) Hvilke fejl begik nogle af Jehovas betroede tjenere i fortiden? (b) Hvorfor er deres fejltrin omtalt i Bibelen? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

20 13 Hvorfor lod Jehova bibelskribenterne nedskrive beretninger om de fejl der blev begaet af mænd som han havde betroet et stort ansvar? Blandt andet for at vise at han kan bruge ufuldkomne mænd til at lede sit folk. Det har han faktisk altid gjort. Vi maderforikke bruge de ældstes ufuldkommenheder som en undskyldning for at knurre og klage eller ignorere deres myndighed. Jehova forventer at vi respekterer sadanne brødre og er lydige mod dem. Læs 2 Mosebog 16:2, Det er livsvigtigt at vi adlyder dem der fører an iblandt os. Tænk pa hvordan Jehova kommunikerede med sit folk i kritiske tider i fortiden. Da israelitterne skulle forlade Egypten, gav Gud dem anvisninger gennem Moses og Aron. For at overleve den tiende plage matte de følge instruktionerne om at spise et særligt mal- tid og komme noget af blodet fra et slagtet lam padør- stolperne og overliggeren i deres huse. Det var ikke en stemme fra himlen der talte til dem. Nej, de matte lytte til Israels ældste, som havde faet de specifikke anvisninger gennem Moses. (2 Mos. 12:1-7, 21-23, 29) I denne 14, 15. Hvad kan vi lære af den made Jehova gav sit folk instruktioner paifortiden? 20 VAGTT ARNET 15. NOVEMBER DEL

21 situation var det altsa Moses og de ældste der gav Jehovas instruktioner videre til hans folk. I dag er det de kristne ældste der har denne vigtige opgave. 15 Du kan sikkert komme i tanker om mange flere eksempler pa at Jehova har givet sit folk livreddende instruktioner gennem mennesker eller engle. I alle disse situationer besluttede Gud at uddelegere myndighed. Sendebud talte i hans navn, og de fortalte hans folk hvad de matte gøre for at overleve en krisesituation. Mon ikke Jehova vil gøre noget lignende i Harmagedon? Ældste der i dag har faet det ansvar at repræsentere Jehova og hans organisation, ma naturligvis omhyggeligt undgaat misbruge den myndighed de har faet. EN HJORD, EN HYRDE 16 Jehovas folk er en hjord under en hyrde, Jesus Kristus. (Joh. 10:16) Jesus lovede at være med sine disciple alle dage indtil afslutningen patingenes ordning. (Matt. 28:20) Som himmelsk konge har han fuld kontrol over alle de begivenheder der vil ske inden dommen over Satans verden eksekveres. For at forblive forenede og i sikkerhed i Guds hjord ma vi lytte til 16. Hvilket ord ma vi lytte til? 2. DEL VAGTT ARNET 15. NOVEMBER

22 et ord bag os, der fortæller os hvilken vej vi skal ga. Dette ord indbefatter det Guds hellige and siger, som det kommer til udtryk i Bibelen, og det Jehova og Jesus siger gennem dem de har udnævnt til underhyrder. Læs Esajas 30:21; Abenbaringen 3: Satan gar omkring som en brølende løve og søger nogen at opsluge. (1 Pet. 5:8) Som et vildt og glubsk rovdyr sniger han sig ind paf arene, og han venter bare pa en mulighed for at sla kløerne i dem der er uforsigtigeellererkommetvækfrahjorden.vim aderforholde os helt tæt til hjorden og til [vores] sjæles hyrde og tilsynsmand. (1 Pet. 2:25) Om dem der overlever den store trængsel, siger Abenbaringen 7:17: Lammet [Jesus]... vil være hyrde for dem og lede dem til kilder med livets vand. Og Gud vil tørre hver tare af deres øjne. Kan man forestille sig noget bedre løfte? 18 Som vi har set, spiller de kristne ældste en vigtig rolle som andelige underhyrder, men hvordan kan disse udnævnte mænd sikre sig at de passer godt pajesuf ar? Det vil vi se pa i den næste artikel. 17, 18. (a) Hvilken fare truer hjorden, men hvad kan vi have tillid til? (b) Hvad vil vi se pa i den næste artikel? 22 VAGTTARNET 15. NOVEMBER DEL

23 I hyrder, efterlign de største hyrder Kristus led for jer, hvorved han efterlod jer et forbillede sa I kan følge lige i hans fodspor. 1 PET. 2:21. HVAD VIL DU SVARE? Hvordan kan ældste efterligne Jehova? Hvordan kan ældste efterligne Jesus Kristus? Hvad er form alet med de ældstes hyrdearbejde? F AR trives n ar de har en omsorgsfuld hyrde der interesserersigfordem.ifølgeenh andbog i f areavl vil den mand der blot leder sin hjord pagræsogs a overlader farene til sig selv,... højst sandsynligt stamedenmassesygeogvær- diløse far i løbet af nogle fa ar. Men nar en hyrde tager sig godt af alle sine far, vil hans hjord være stærk og sund. 2 Hvor gode hyrderne for Guds hjord er til at vise de enkelte f ar omsorg og opmærksomhed, har betydning for hele menighedens andelige sundhed. Du husker sikkert at Jesus havde inderligt ondt af folkeskarerne fordi de var 1, 2. (a) Hvad bliver resultatet nar en fareflok bliver passet og plejet? (b) Hvorfor var mange pajesutidsomf ar uden hyrde? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

24 medtagne og omtumlede som far uden hyrde. (Matt. 9:36) Hvorfor var de som far uden hyrde? Fordi de der havde ansvaret for at undervise folket i Guds lov, var harde, krævende og hykleriske. I stedet for at tage sig af dem der var i deres hjord, lagde Israels andelige ledere tunge byrder pa deres skuldre. Matt. 23:4. 3 Kristne hyrder i dag de udnævnte ældste har altsa et stort ansvar. Farene i den hjord de passer, tilhører Jehova og Jesus, den rigtige hyrde. (Joh. 10:11) Jesus har købt farene med sit eget dyrebare blod. (1 Kor. 6:20; 1 Pet. 1:18, 19) Han elsker farene sa meget at han villigt ofrede livet for dem. De ældste ma altid huske at de som underhyrder skal sta Jesus Kristus, farenes store hyrde, til regnskab. Hebr. 13:20. 4 Hvordan skal kristne hyrder sabehandlef arene? Menighedens medlemmer tilskyndes til at være lydige mod dem der fører an iblandt dem, men samtidig advares de ældste mod at spille herrer over dem der udgør Guds arv. (Hebr. 13:17; læs 1 Peter 5:2, 3). Hvordan kan de udnævnte ældste føre an uden at spille herrer over hjorden? Med andre ord: Hvordan kan de ældste dække farenes behov uden at overskride deres beføjelser som tilsynsmænd? 3. Hvad ma de ældste huske pan ar de tager sig af farene? 4. Hvad vil vi se pa i denne artikel? 24 VAGTT ARNET 15. NOVEMBER DEL

25 ISINFAVNVILHANBÆREDEM 5 Profeten Esajas sagde om Jehova: Som en hyrde vil han passe sin flok. Med sin arm vil han samle lammene; og i sin favn vil han bære dem. Dem der giver die vil han lede med nænsomhed. (Es. 40:11) Denne illustration beskriver hvordan Jehova tager sig af de svage og sarbare i menigheden. Ligesom en hyrde er opmærksom padeen- kelte fars behov og er parat til at træde til, sadan ved Je- hova hvad de enkelte i menigheden har brug for, og han yder med glæde den nødvendige hjælp. Og ligesom en hyrde bærer et nyfødt lam i en fold i sin klædning nar det er nødvendigt, sadan vil Jehova den inderlige barmhjertigheds Fader bære os gennem tider med trængsler. Han vil trøste os n ar vi udsættes for en stor prøvelse eller gennemg ar en vanskelig tid. 2 Kor. 1:3, 4. 6 En andelig hyrde kan virkelig lære noget af vores himmelske Far! Ligesom Jehova m a han være opmærksom p a f arenes behov. N ar en ældste ved hvilke udfordringer det enkelte f ar st ar over for, og hvilke behov der kræver omg a- ende opmærksomhed, vil han kunne give den nødvendige opmuntring og støtte. (Ordsp. 27:23) Det er tydeligt at en 5. Hvad viser illustrationen i Esajas 40:11 os om Jehova? 6. Hvordan kan en ældste følge Jehovas eksempel som andelig hyrde? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde 15. SEPTEMBER 2013 34567 28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige SIDE 3 SANGE: 64, 114 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde SIDE 18 SANGE: 116, 52 Udgaveistorskrift

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Forældre og børn kommuniker i kærlighed

Forældre og børn kommuniker i kærlighed 15. MAJ 2013 34567 15.-21. juli Styrk dit ægteskab gennem god kommunikation SIDE 3 SANGE: 36, 87 22.-28. juli Forældre og børn kommuniker i kærlighed SIDE 13 SANGE: 88, 3 29. juli 4. august Værn om din

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova?

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? 15. MARTS 2013 34567 29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten SIDE 3 SANGE: 45, 32 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? SIDE 13 SANGE: 62, 60 13.-19. maj Vi har lært Gud

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 15.JULI2013 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. SEPTEMBER Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101 9.-15. SEPTEMBER Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 16.-22. SEPTEMBER Der sørges

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14.

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. 1 Grindsted Kirke. Tirsdag d. 24. december 2013 kl. 15.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer nu til julefest.

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Zakarias' bog Kapitel 1

Zakarias' bog Kapitel 1 Profeten Zakarias og hans budskab Af Samuel Roswall Zakarias' bog Kapitel 1 En kærkommen og engagerende hjælp til at tilegne sig profetens anliggende. Det kan være fristende at gå uden om bibeltekster,

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Irettesættelse og straf

Irettesættelse og straf 4 TIL SABBATTEN 24. OKTOBER 2015 Irettesættelse og straf Ugens vers Introduktion Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang (Jer 17,14). Det, der

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Lærdomme fra Jeremias Bog

Lærdomme fra Jeremias Bog 13 Lærdomme fra Jeremias Bog TIL SABBATTEN 26. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE JESU GENKOMST Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk Om du er opvokset i en kristen sammenhæng så har du helt

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater.

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater. Kresten Jensen, Landsleder Kære forældre Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med Folkekirken og frikirker om at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere