januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag januar Adlyd Jehovas hyrder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13.-19. januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag. 20.-26. januar Adlyd Jehovas hyrder"

Transkript

1 15. NOVEMBER januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag SIDE 3 SANGE: 43, januar Adlyd Jehovas hyrder SIDE 13 SANGE: 125, januar 2. februar I hyrder, efterlign de største hyrder SIDE 23 SANGE: 5, 84 Udgaveistorskrift 2.DEL

2 34567 NOVEMBER 15, 2013 Vol. 134, No. 22 Semimonthly DANISH STUDIEARTIKLER Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag Vi kan lære noget af beretningen om Sankeribs angreb mod Jerusalem paezekias tid.denneartikelharsærligbetyd- ning for dem der har faet betroet det ansvar at være hyrder for menigheden. Adlyd Jehovas hyrder I hyrder, efterlign de største hyrder Den første af disse to artikler kommer ind pahvordan Jehova og Jesus leder deres hjord her pa jorden i dag, og viser hvordan farene bør reagere pa deres omsorg. Den anden artikel analyserer den indstilling menighedens ældste mabestræbesigp a at have som underhyrder for hjorden. Denne publikation maikkesælges.denerudgivetifor- bindelse med et verdensomspændende bibelundervis- ningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden- Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger.forkortelsen da.aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vagttarnet (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/ Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMAS- TER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Germany.

3 Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag Darejservisyvhyrdermodham,jaotte stammehøvdinger blandt menneskene. MIKA5:5. KANDUSVARE? Hvordan viste Ezekias, Esajas, Mika og Jerusalems fyrster sig at være gode hyrder i det ottende arhundrede f.v.t.? Hvem i dag svarer til de syv hyrder og otte stammehøvdinger? Pahvilkem ader? Hvad er det vigtigste du kan gøre nu for at forberede dig pa fremtidige angreb pagudsfolk? PA ET tidspunkt mellem 762 og 759 f.v.t. erklærede Israels og Arams konger krig mod Juda rige. Hvad var deres mal? At invadere Jerusalem, fjerne kong Akaz fra tronen og erstatte ham med en anden, sandsynligvis en der ikke var i kong Davids slægtslinje. (Es. 7:5, 6) Israels konge burde have vidst bedre. Jehova havde sagt at der altid skulle sidde en af Davids efterkommere pa Hans trone, og Guds ord slar aldrig fejl. Jos. 23:14; 2 Sam. 7: Hvorfor ville det aramæisk-israelitiske forbunds plan ikke kunne lykkes? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

4 2 I begyndelsen sa det ud til at den aramæisk-israelitiske alliance havde overtaget. I bare et slag mistede Akaz dygtige krigere! Ma aseja, kongesønnen, blev dræbt. (2 Krøn. 28:6, 7) Men Jehova sa hvad der skete. Han huskede sit løfte til David og sendte derfor profeten Esajas med et meget opmuntrende budskab. 3 Esajas sagde: Se, den unge pige skal blive gravid, og hun føder en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel.... Endnu inden drengen har viden til at vrage det onde og vælge det gode, vil det land for hvis to konger du nærer dyb rædsel [Aram og Israel], blive fuldstændig forladt. (Es. 7:14, 16) Første del af denne profeti anvendes ofte pa Messias fødsel, og det med rette. (Matt. 1:23) Men eftersom de to konger, Arams og Israels konger, ikke udgjorde nogen trussel mod Juda i det første arhundrede e.v.t., ma profetien om Immanuel have faet en første opfyldelse paesajas tid. 4 Kort tid efter at Esajas kom med denne bemærkelsesværdige erklæring, blev hans kone gravid og fødte ham en søn der fik navnet Maher-Sjalal-Hasj-Baz. Dette barn kan have været den Immanuel Esajas omtalte. Pa Bibelens tid kunne et Det hebraiske ord der er oversat med ung pige i Esajas 7:14, kan enten hentyde til en gift kvinde eller en jomfru. Det samme ord kunne derfor anvendes om bade Esajas kone og den jødiske jomfru Maria Hvordan blev Esajas 7:14, 16 opfyldt (a) i det ottende arhundrede f.v.t.? (b) i det første arhundrede e.v.t.? 4 VAGTTARNET 15. NOVEMBER DEL

5 barn ved fødslen fa et navn der skulle minde om en særlig begivenhed, men af sine forældre og slægtninge blive kaldt noget andet. (2 Sam. 12:24, 25) Der er intet der tyder paatjesusno- gen sinde blev kaldt Immanuel. Læs Esajas 7:14; 8:3, 4. 5 Mens Israel og Aram koncentrerede sig om Juda, var der ogsa en anden nation der havde planer om at erobre omradet. Det var militærmagten Assyrien, der var pa vej til at blive en verdensmagt. Ifølge Esajas 8:3, 4 ville assyrerne bære forra- dene fra Damaskus og byttet fra Samaria væk før de angreb sydriget Juda. I stedet for at stole padetgudhavdesagt gennem Esajas, indgik den troløse Akaz en tabelig pagt med assyrerne, hvilket senere førte til at Juda blev undertrykt af dem. (2 Kong. 16:7-10) Akaz levede paingenm ade op til sit ansvar som hyrde for Juda! Spørg dig selv: Hvem sætter jeg min lid til nar jeg skal træffe vigtige beslutninger? Gud eller mennesker? Ordsp. 3:5, 6. EN NY HYRDE VÆLGER EN ANDEN KURS 6 Akaz døde i 746 f.v.t., og hans søn Ezekias blev konge i et rige hvis økonomi var brudt sammen, og hvis indbyggere var andeligt udpinte. Hvad ville den unge kong Ezekias prioritere højest? At fa rettet op pa Judas skrantende økonomi? Nej. Ezekias var et andeligsindet menneske, en værdig hyrde for folket. 5. Hvilken t abelig beslutning traf kong Akaz? 6. Hvordan adskilte Ezekias styre sig fra Akaz? 2. DEL VAGTT ARNET 15. NOVEMBER

6 Det første han gjorde, var at genindføre den sande tilbedelse og hjælpe nationen til igen at faetgodtforholdtiljehova.da det gik op for ham hvad Gud forventede af ham, handlede han beslutsomt. Det kan vi lære meget af! 2 Krøn. 29: I forbindelse med genindførelsen af den sande tilbedelse hvilede der et stort ansvar pa levitterne. Derfor mødtes Ezekias med dem og forsikrede dem om sin støtte. Prøv at se de trofaste levitter der overværede dette møde, for dig. Ma- ske strømmede glædestarer ned ad deres kinder da de hørte kongen erklære: Det er jer Jehova har udvalgt til at staforan ham og tjene ham. (2 Krøn. 29:11) Ja, levitterne havde et klart mandat til at fremme den sande tilbedelse! 8 Ezekias indbød alle i Juda og Israel til en stor fejring af pasken, efterfulgt af de usyrede brøds højtid, der varede i syv dage. Folket glædede sig sa meget over højtiden at den blev forlænget med yderligere syv dage. Bibelen fortæller: Der blev stor fryd i Jerusalem, for siden Davids søn kong Salomon af Israels dage var der ikke sket noget som dette i Jerusalem. (2 Krøn. 30:25, 26) Hvor ma denne andelige fest have styrket folket! I Anden Krønikebog 31:1 star der: Sa snart de var færdige med alt dette,... knuste [de] de hellige støtter og omhug- 7. Hvorfor havde levitterne brug for at blive forsikret om den nye konges støtte? 8. Hvad gjorde Ezekias for at styrke folkets andelighed, og hvad førte det til? 6 VAGTTARNET 15. NOVEMBER DEL

7 gede de hellige pæle og nedbrød offerhøjene og altrene. Sale- des vendte Juda tilbage til Jehova. Denne andelige renselse ville fa stor betydning i betragtning af det der skulle ske. KONGEN STOLER PAJEHOVA 9 Som Esajas havde forudsagt, erobrede assyrerne nordriget Israel og deporterede dets indbyggere. Dette forpurrede Israels planer om at indsætte en konge i Juda der ikke var af Davids slægt. Men hvad med Assyriens planer? Assyrerne gik nu efter Juda. I kong Ezekias fjortende ar drog Assyriens konge Sankerib op mod alle Judas befæstede byer og erobrede dem. Angiveligt indtog Sankerib i alt 46 judæiske byer. Forestil dig hvordan du ville have haft det hvis du havde boet i Jerusalem dengang. En efter en faldt Judas byer for Assyriens fremrykkende styrker! 2 Kong. 18: Ezekias var selvfølgelig bevidst om den fare der nærmede sig, men i stedet for i desperation at søge hjælp hos en hedensk nation, ligesom hans frafaldne far, Akaz, havde gjort, stolede han pa Jehova. (2 Krøn. 28:20, 21) Han har maske kendt til det som profeten Mika, der var en af hans samtidige, havde forudsagt: Nar assyreren trænger ind i vort land..., da rejser vi syv hyrder mod ham, ja otte stammehøvdinger blandt 9. (a) Hvordan blev Israels planer forpurret? (b) Hvordan gik det da Sankerib begyndte at erobre Juda? 10. Hvorfor kan de ord der er nedskrevet i Mika 5:5, 6, have opmuntret Ezekias? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

8 menneskene. Og de skal vogte Assyriens land med sværdet. (Mika 5:5, 6) Disse inspirerede ord ville helt sikkert have opmuntret Ezekias, for de viser at der ville blive rejst en usædvanlig hær mod assyrerne, og at fjenden ville lide nederlag. 11 Profetien om syv hyrder og otte stammehøvdinger ( menneskefyrster, da. aut.) ville fa sin største opfyldelse længe efter at Jesus, herskeren i Israel, hvis udspring er fra de tidligste tider, var blevet født. (Læs Mika 5:1, 2). Det ville være pa et tidspunkt hvor Jehovas tjeneres eksistens ville være truet af en nutidig assyrer. Hvilken hær, under ledelse af Jesus Kristus, vil Jehova bruge mod den skræmmende fjende? Det vender vi tilbage til. Men lad os først se hvad vi kan lære af det Ezekias gjorde da han stod over for assyrernes angreb. EZEKIAS TAGER NOGLE PRAKTISKE SKRIDT 12 Jehova er altid villig til at hjælpe os med det vi ikke selv kan klare, men han forventer samtidig at vi gør hvad vi kan. Ezekias radførte sig med sine fyrster og sine vældige krigere, og i fællesskab besluttede de at stoppe til for vandet fra de kilder som var uden for byen... Endvidere tog [Ezekias] mod til sig og genopbyggede hele den nedbrudte mur og rejste tarne pa 11. Hvornar ville profetien om syv hyrder og otte stammehøvdinger fasin største opfyldelse? 12. Hvad gjorde Ezekias og dem der var med ham, for at beskytte Guds folk? 8 VAGTTARNET 15. NOVEMBER DEL

9 den, og udenfor byggede han en anden mur,... og lavede kastespyd i mængde samt skjolde. (2 Krøn. 32:3-5) Jehova beskyttede og vogtede sit folk dengang ved hjælp af dygtige og modige mænd Ezekias, hans fyrster og de andeligt stærke profeter. 13 Det næste Ezekias gjorde, var endnu vigtigere end at stoppe til for vandet og at forstærke bymurene. Som den omsorgsfulde hyrde han var, samlede han folket og gav dem denne opmuntring: Vær ikke bange eller skrækslagne pagrundaf Assyriens konge...; for der er flere med os end med ham. Med ham er en arm af kød, men med os er Jehova vor Gud til at hjælpe os og føre vore krige. Hvilken trosstyrkende forsikring Jehova ville kæmpe for sit folk! Efter at have hørt dette støttede folket sig til kong Ezekias af Judas ord. Læg mærke til at det var Ezekias ord der indgød folket mod. Kongen og hans fyrster og hans vældige krigere, savel som profeterne Mika og Esajas, viste sig at være gode hyrder, præcis som Jehova havde forudsagt gennem sin profet. 2 Krøn. 32:7, 8; læs Mika 5:5, Assyriens konge slog lejr i Lakisj, sydvest for Jerusalem. Derfra sendte han tre udsendinge til Jerusalem for at 13. Hvad var det vigtigste Ezekias gjorde for at forberede folket padet kommende angreb? Forklar. 14. Hvilken rolle spillede Rabsjake, og hvordan reagerede jøderne? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

10 give indbyggerne ordre til at kapitulere. Hans talsmand, hvis officielle titel var Rabsjake, brugte flere forskellige taktikker. Pa hebraisk opfordrede han folket til at svigte kongen og overgive sig til assyrerne; han lokkede dem med falske løfter om at han ville tage dem med til et land hvor de kunne nyde livet. (Læs 2 Kongebog 18:31, 32). Derefter pastod Rabsjake at Jehova var ligesom nationernes guder, der ikke havde kunnet beskytte deres tilbedere, og at han ikke ville kunne udfri jøderne af Assyriens greb. Folket handlede klogt ved ikke at tage til genmæle mod den løgnagtige propaganda. I dag følger Jehovas tjenere ofte deres eksempel. Læs 2 Kongebog 18:35, Ezekias var forstaeligt nok oprevet, men i stedet for at søge hjælp hos en fremmed magt sendte han bud efter profeten Esajas, som beroligede ham med ordene: Han [Sankerib] kommer ikke ind i denne by eller skyder en pil derind. (2 Kong. 19:32) Det eneste indbyggerne i Jerusalem skulle gøre, var at være modige og ikke give op. Jehova ville kæmpe for Juda. Og d et gjorde han! Samme nat gik Jehovas engel ud og slog et hundrede og femogfirs tusind ihjel i assyrernes lejr. (2 Kong. 19:35) Jerusalems indbyggere blev frelst, ikke fordi Ezekias stoppede til for vandet eller genopbyggede byens mure, menfordigudgrebind. 15. Hvad skulle indbyggerne i Jerusalem gøre, og hvordan frelste Jehova byen? 10 VAGTTARNET 15. NOVEMBER DEL

11 HVAD VI KAN LÆRE 16 Profetien om syv hyrder og otte stammehøvdinger far sin vigtigste opfyldelse i vores tid. Indbyggerne i oldtidens Jerusalem blev angrebet af assyrerne. I nær fremtid vil Jehovas tilsyneladende forsvarsløse folk blive angrebet af den nutidige assyrer, der vil forsøge at udslette det. Foruden dette angreb omtaler Bibelen angrebet fra Gog fra Magog, angrebet fra Nordens konge og angrebet fra jordens konger. (Ez. 38:2, 10-13; Dan. 11:40, 44, 45; Ab. 17:14; 19:19) Er der tale om forskellige angreb? Ikke nødvendigvis. Det kan være at Bibelen bruger forskellige betegnelser for det samme angreb. Hvilket hemmeligt vaben viser Mikas profeti at Jehova ville bruge mod denne uforsonlige fjende assyreren? Et meget usædvanligt et syv hyrder..., ja otte stammehøvdinger! (Mika 5:5) Hyrderne og stammehøvdingerne, eller fyrsterne, i denne usædvanlige hær er de ældste i menighederne. (1 Pet. 5:2) I dag har Jehova sørget for at talrige andeligsindede mænd vogter hans dyrebare far og styrker hans folk til at klare assyrerens kommende angreb. Ifølge Mikas profeti vil de vogte Assyriens land med sværdet. (Mika 5:6) Ja, et af deres krigsførelses va- ben er andens sværd, Guds ord. 2 Kor. 10:4; Ef. 6:17. Tallet syv bruges ofte i Bibelen til at udtrykke fuldstændighed. Tallet otte ( en mere end syv) betegner til tider overflod. 16. Hvem i dag svarer til (a) Jerusalems indbyggere? (b) assyreren? (c) de syv hyrder og otte stammehøvdinger? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

12 17 Ældste der læser denne artikel, kan drage nogle nyttige konklusioner ud fra den beretning vi lige har gennemgaet: (1) Det bedste vi kan gøre for at forberede os pa assyrerens kommende angreb, er at styrke vores tro pagudoghjælpevo- res brødre til at gøre det samme. (2) Nar assyreren angri- ber, ma de ældste være fuldstændig overbeviste om at Jehova vil udfri os. (3) Pa det tidspunkt vil de livreddende anvisninger vi far fra Jehovas organisation, maske ikke virke logiske set fra et menneskeligt synspunkt. Men vi ma alle være klar til at adlyde de instruktioner vi far, uanset om vi synes de virker fornuftige eller ej. (4) Hvis nogen sætter deres lid til verdslig uddannelse, materielle ting eller menneskers organisationer, madejustere deres tankegang nu. De ældste maværeparatetilathjælpeen- hver der mangler tillid til Jehova. 18 DervilkommeendaghvorGudstjenerevilseliges aforsvarsløse ud som jøderne i Jerusalem paezekias tid.n ar det sker, kan Ezekias ord hjælpe os til at bevare en stærk tro. Lad os huske at der med vores fjender er en arm af kød, men med os er Jehova vor Gud til at hjælpe os og føre vore krige! 2 Krøn. 32: Hvilke fire konklusioner kan ældste drage ud fra den beretning vi her har gennemgaet? 18. Hvordan kan det at reflektere over denne beretning hjælpe os i fremtiden? 12 VAGTTARNET 15. NOVEMBER DEL

13 Adlyd Jehovas hyrder Vær lydige mod dem der fører an iblandt jer, og vær føjelige, for de vager over jeres sjæle. HEBR. 13:17. HVAD VIL DU SVARE? Hvordan vogter de ældste Guds far? Hvorfor maf arene lytte til underhyrderne? Hvorfor kan vi ikke bruge underhyrdernes ufuldkommenhed som en undskyldning for at ignorere deres bibelske rad? JEHOVA sammenligner sig selv med en hyrde. (Ez. 34:11-14) Det hjælper os til at forstahvordanhaner.en kærlig hyrde føler sig personligt ansvarlig for at fa- rene overlever og har det godt. Han leder dem til græsgange og vandkilder (Sl. 23:1, 2); vager over dem dag og nat (Luk. 2:8); beskytter dem mod rovdyr (1 Sam. 17:34, 35); bærer de nyfødte (Es. 40:11); søger efter dem dererkommetp a afveje, og plejer dem der er kommet til skade. Ez. 34:16. 2 Eftersom mange blandt Jehovas folk i fortiden var hyrder og landmænd, forstod de uden videre hvorfor 1, 2. Hvorfor sammenligner Jehova sig selv med en hyrde? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

14 Jehova sammenlignede sig selv med en kærlig hyrde. De vidste at far har brug for at blive passet og plejet hvis de skal trives. I andelig forstand gælder det samme for mennesker. (Mark. 6:34) Uden god andelig omsorg og ledelse gar det dem darligt. De ved ikke hvad der er rigtigt og forkert, og har ingen til at beskytte sig. Som en hjordderingenhyrdehar,strejferdeomp am aogf a. (1 Kong. 22:17) De der lader sig lede af Jehova, far derimod dækket alle deres behov. 3 Ogsa i dag giver skildringen af Jehova som en hyrde god mening, for han sørger godt for sit folk. Lad os se hvordan han leder sine far og dækker deres behov. Vi vil ogsasep ahvordanf arene bør reagere pa Jehovas kærlige omsorg. DEN RIGTIGE HYRDE SØRGER FOR UNDERHYRDER 4 Jehova har udnævnt Jesus til hoved for den kristne menighed. (Ef. 1:22, 23) Som den rigtige hyrde genspejler Jesus til fuldkommenhed sin Far. Han elsker fa- rene og viser dem omsorg. Ja, han har endda sat sin sjæl til for f arene. (Joh. 10:11, 15) Hvor er Kristi genløs- 3. Hvad vil vi se p a i denne artikel? 4. Hvad har Jesus gjort for Jehovas f ar? 14 VAGTT ARNET 15. NOVEMBER DEL

15 ningsoffer en stor gave til menneskeheden! (Matt. 20:28) Jehovas hensigt er at enhver som tror p a [Jesus], ikke skal ga til grunde men have evigt liv. Joh. 3:16. 5 Hvordan viser farene at de betragter Jesus Kristus som den rigtige hyrde? Mine far hører min stemme, sagde Jesus, og jeg kender dem, og de følger mig. (Joh. 10:27) At høre den rigtige hyrdes stemme betyder at man altid følger hans ledelse. Det indbefatter at man samarbejder med de andelige underhyrder han har udnævnt. Jesus sagde at hans apostle og disciple skulle fortsætte det arbejde han havde pabegyndt. De skulle undervise hans smaf ar og give dem føde. (Matt. 28:20; læs Johannes 21:15-17). Efterhanden som den gode nyhed blev udbredt og flere og flere blev disciple, sørgede Jesus for modne hyrder der kunne tage sig af den kristne menighed. Ef. 4:11, Da Paulus i det første arhundrede talte til tilsynsmændene fra menigheden i Efesus, understregede han at det var den hellige and der havde sat dem som tilsynsmænd til at vogte Guds menighed. (Apg. 20:28) Det 5, 6. (a) Hvem har Jesus udnævnt til at tage sig af hans far, og hvad maf arene gøre for at fa gavn af denne ordning? (b) Hvad er den vigtigste grund til at vi gerne vil være lydige mod de ældste? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

16 samme gælder ældste i dag, for de er udnævnt pagrund- lag af de kvalifikationskrav der er skitseret i Guds inspi- rerede ord. Nar vi er lydige mod de kristne tilsynsmænd, viser vi derfor respekt for Jehova og Jesus, de to største Hyrder. (Luk. 10:16) Det er den vigtigste grund til at vi gerne vil være føjelige og samarbejde med de ældste. Men der er ogsa andre grunde til at det er klogt. 7 Nar de ældste giver deres trosfæller vejledning, er deres opmuntring og rad altid baseret pa det Bibelen siger. Deres mal er ikke at diktere hvordan deres brødre skal leve deres liv. (2 Kor. 1:24) De ønsker tværtimod at hjælpe dem til at træffe deres egne beslutninger ud fra bibelske principper. Derved fremmes menighedens fred og orden. (1 Kor. 14:33, 40) De ældste vager over vores sjæle i den forstand at de ønsker at hjælpe hvert enkelt medlem af menigheden til at bevare et godt forhold til Jehova. De vil derfor være hurtige til at tilbyde deres hjælp hvis de ser at en broder eller søster er ved at bega, eller allerede har begaet, et fejltrin. (Gal. 6:1, 2; Jud. 22) Er det ikke nogle gode grunde til at være lydige mod dem der fører an? Læs Hebræerne 13: Hvordan hjælper de ældste dig til at bevare et godt forhold til Jehova? 16 VAGTTARNET 15. NOVEMBER DEL

17 8 Apostlen Paulus, der selv var en andelig hyrde, skrev til sine brødre i Kolossæ: Pas pa: maske vil der være nogen som vil føre jer bort som sit bytte ved den filosofi og det tomme bedrag der er i overensstemmelse med menneskers overlevering, i overensstemmelse med verdens elementære ting og ikke i overensstemmelse med Kristus. (Kol. 2:8) Denne advarsel minder os om endnu en god grund til at lytte til de bibelske rad de ældste giver. De ældste beskytter farene ved at hjælpe dem til at være pa vagt over for dem der forsøger at undergrave deres tro. Apostlen Peter advarede mod falske profeter og falske lærere der ville prøve at lokke ubefæstede sjæle til at gøre noget forkert. (2 Pet. 2:1, 14) I dag ma de ældste give tilsvarende advarsler nar det er nødvendigt. De ældste er modne kristne mænd med livserfaring. Allerede før de blev udnævnt, var det desuden tydeligt at de havde en klar forstaelse af Bibelen, og at de var egnede til at undervise i den sunde lære. (1 Tim. 3:2; Tit. 1:9) Deres modenhed, ligevægt og bibelbaserede visdom gør dem til gode hyrder for hjorden. 8. Hvordan beskytter de ældste Guds hjord? 2. DEL VAGTT ARNET 15. NOVEMBER

18 DEN RIGTIGE HYRDE GIVER FARENE FØDE OG BESKYTTER DEM 9 Gennem sin organisation sørger Jehova for en overflod af andelig føde til brodersamfundet i hele verden. Meget af den bibelske vejledning far vi gennem vores publikationer. Derudover giver organisationen af og til vejledning direkte til menighedens ældste, enten i breve eller gennem rejsende tilsynsmænd. Pas adanne mader modtager farene helt klare retningslinjer. 10 Tilsynsmænd har det ansvar at vise omsorg for og beskytte deres brødre og søstre. De er især opmærksomme pa at pleje dem der er blevet andeligt svage eller syge. (Læs Jakob 5:14, 15). Nogle af disse er maske kommet væk fra hjorden og er holdt op med at tjene Gud. Vil en kærlig ældste ikke gøre alt hvad der star i hans magt, for at finde sadanne bortkomne far og tilskynde dem til at vende tilbage til folden, altsamenig- heden? Selvfølgelig vil han det! Det [er] ikke min him- melske Faders ønske at en af disse smaskalg atabt, sagde Jesus. Matt. 18: Hvordan leder Jesus den kristne menighed i dag og giver den andelig føde? 10. Hvilket ansvar har andelige hyrder over for dem der er kommet væk fra hjorden? 18 VAGTT ARNET 15. NOVEMBER DEL

19 HVORDAN SKAL VI SE PA UNDERHYRDERNES UFULDKOMMENHEDER? 11 Jehova og Jesus er fuldkomne Hyrder, men det er underhyrderne i menighederne ikke. Det kan gøre det til en udfordring at følge de ældstes ledelse. For eksempel kunne nogle ræsonnere: De ældste er ufuldkomne mennesker ligesom alle os andre. Hvorfor skulle vi lytte til deres rad? Det er sandt at de ældste er ufuldkomne og begar fejl. Men det er vigtigt at det ikke er det vi fokuserer pa. 12 Bibelen nævner ærligt at de mænd Jehova benyttede til at lede sit folk i fortiden, begik fejl. For eksempel var David salvet til konge og anfører for Israel. Men han gav efter for fristelse og endte med at begaægteskabsbrudog mord. (2 Sam. 12:7-9) Tænk ogsap a apostlen Peter. Han havde faet et stort ansvar betroet i den første kristne menighed men begik alligevel nogle alvorlige fejl. (Matt. 16:18, 19; Joh. 13:38; 18:27; Gal. 2:11-14) Med undtagelse af Jesus har intet menneske været fuldkomment siden Adam og Eva. 11. Hvorfor kan det være en udfordring at følge de ældstes ledelse? 12, 13. (a) Hvilke fejl begik nogle af Jehovas betroede tjenere i fortiden? (b) Hvorfor er deres fejltrin omtalt i Bibelen? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

20 13 Hvorfor lod Jehova bibelskribenterne nedskrive beretninger om de fejl der blev begaet af mænd som han havde betroet et stort ansvar? Blandt andet for at vise at han kan bruge ufuldkomne mænd til at lede sit folk. Det har han faktisk altid gjort. Vi maderforikke bruge de ældstes ufuldkommenheder som en undskyldning for at knurre og klage eller ignorere deres myndighed. Jehova forventer at vi respekterer sadanne brødre og er lydige mod dem. Læs 2 Mosebog 16:2, Det er livsvigtigt at vi adlyder dem der fører an iblandt os. Tænk pa hvordan Jehova kommunikerede med sit folk i kritiske tider i fortiden. Da israelitterne skulle forlade Egypten, gav Gud dem anvisninger gennem Moses og Aron. For at overleve den tiende plage matte de følge instruktionerne om at spise et særligt mal- tid og komme noget af blodet fra et slagtet lam padør- stolperne og overliggeren i deres huse. Det var ikke en stemme fra himlen der talte til dem. Nej, de matte lytte til Israels ældste, som havde faet de specifikke anvisninger gennem Moses. (2 Mos. 12:1-7, 21-23, 29) I denne 14, 15. Hvad kan vi lære af den made Jehova gav sit folk instruktioner paifortiden? 20 VAGTT ARNET 15. NOVEMBER DEL

21 situation var det altsa Moses og de ældste der gav Jehovas instruktioner videre til hans folk. I dag er det de kristne ældste der har denne vigtige opgave. 15 Du kan sikkert komme i tanker om mange flere eksempler pa at Jehova har givet sit folk livreddende instruktioner gennem mennesker eller engle. I alle disse situationer besluttede Gud at uddelegere myndighed. Sendebud talte i hans navn, og de fortalte hans folk hvad de matte gøre for at overleve en krisesituation. Mon ikke Jehova vil gøre noget lignende i Harmagedon? Ældste der i dag har faet det ansvar at repræsentere Jehova og hans organisation, ma naturligvis omhyggeligt undgaat misbruge den myndighed de har faet. EN HJORD, EN HYRDE 16 Jehovas folk er en hjord under en hyrde, Jesus Kristus. (Joh. 10:16) Jesus lovede at være med sine disciple alle dage indtil afslutningen patingenes ordning. (Matt. 28:20) Som himmelsk konge har han fuld kontrol over alle de begivenheder der vil ske inden dommen over Satans verden eksekveres. For at forblive forenede og i sikkerhed i Guds hjord ma vi lytte til 16. Hvilket ord ma vi lytte til? 2. DEL VAGTT ARNET 15. NOVEMBER

22 et ord bag os, der fortæller os hvilken vej vi skal ga. Dette ord indbefatter det Guds hellige and siger, som det kommer til udtryk i Bibelen, og det Jehova og Jesus siger gennem dem de har udnævnt til underhyrder. Læs Esajas 30:21; Abenbaringen 3: Satan gar omkring som en brølende løve og søger nogen at opsluge. (1 Pet. 5:8) Som et vildt og glubsk rovdyr sniger han sig ind paf arene, og han venter bare pa en mulighed for at sla kløerne i dem der er uforsigtigeellererkommetvækfrahjorden.vim aderforholde os helt tæt til hjorden og til [vores] sjæles hyrde og tilsynsmand. (1 Pet. 2:25) Om dem der overlever den store trængsel, siger Abenbaringen 7:17: Lammet [Jesus]... vil være hyrde for dem og lede dem til kilder med livets vand. Og Gud vil tørre hver tare af deres øjne. Kan man forestille sig noget bedre løfte? 18 Som vi har set, spiller de kristne ældste en vigtig rolle som andelige underhyrder, men hvordan kan disse udnævnte mænd sikre sig at de passer godt pajesuf ar? Det vil vi se pa i den næste artikel. 17, 18. (a) Hvilken fare truer hjorden, men hvad kan vi have tillid til? (b) Hvad vil vi se pa i den næste artikel? 22 VAGTTARNET 15. NOVEMBER DEL

23 I hyrder, efterlign de største hyrder Kristus led for jer, hvorved han efterlod jer et forbillede sa I kan følge lige i hans fodspor. 1 PET. 2:21. HVAD VIL DU SVARE? Hvordan kan ældste efterligne Jehova? Hvordan kan ældste efterligne Jesus Kristus? Hvad er form alet med de ældstes hyrdearbejde? F AR trives n ar de har en omsorgsfuld hyrde der interesserersigfordem.ifølgeenh andbog i f areavl vil den mand der blot leder sin hjord pagræsogs a overlader farene til sig selv,... højst sandsynligt stamedenmassesygeogvær- diløse far i løbet af nogle fa ar. Men nar en hyrde tager sig godt af alle sine far, vil hans hjord være stærk og sund. 2 Hvor gode hyrderne for Guds hjord er til at vise de enkelte f ar omsorg og opmærksomhed, har betydning for hele menighedens andelige sundhed. Du husker sikkert at Jesus havde inderligt ondt af folkeskarerne fordi de var 1, 2. (a) Hvad bliver resultatet nar en fareflok bliver passet og plejet? (b) Hvorfor var mange pajesutidsomf ar uden hyrde? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

24 medtagne og omtumlede som far uden hyrde. (Matt. 9:36) Hvorfor var de som far uden hyrde? Fordi de der havde ansvaret for at undervise folket i Guds lov, var harde, krævende og hykleriske. I stedet for at tage sig af dem der var i deres hjord, lagde Israels andelige ledere tunge byrder pa deres skuldre. Matt. 23:4. 3 Kristne hyrder i dag de udnævnte ældste har altsa et stort ansvar. Farene i den hjord de passer, tilhører Jehova og Jesus, den rigtige hyrde. (Joh. 10:11) Jesus har købt farene med sit eget dyrebare blod. (1 Kor. 6:20; 1 Pet. 1:18, 19) Han elsker farene sa meget at han villigt ofrede livet for dem. De ældste ma altid huske at de som underhyrder skal sta Jesus Kristus, farenes store hyrde, til regnskab. Hebr. 13:20. 4 Hvordan skal kristne hyrder sabehandlef arene? Menighedens medlemmer tilskyndes til at være lydige mod dem der fører an iblandt dem, men samtidig advares de ældste mod at spille herrer over dem der udgør Guds arv. (Hebr. 13:17; læs 1 Peter 5:2, 3). Hvordan kan de udnævnte ældste føre an uden at spille herrer over hjorden? Med andre ord: Hvordan kan de ældste dække farenes behov uden at overskride deres beføjelser som tilsynsmænd? 3. Hvad ma de ældste huske pan ar de tager sig af farene? 4. Hvad vil vi se pa i denne artikel? 24 VAGTT ARNET 15. NOVEMBER DEL

25 ISINFAVNVILHANBÆREDEM 5 Profeten Esajas sagde om Jehova: Som en hyrde vil han passe sin flok. Med sin arm vil han samle lammene; og i sin favn vil han bære dem. Dem der giver die vil han lede med nænsomhed. (Es. 40:11) Denne illustration beskriver hvordan Jehova tager sig af de svage og sarbare i menigheden. Ligesom en hyrde er opmærksom padeen- kelte fars behov og er parat til at træde til, sadan ved Je- hova hvad de enkelte i menigheden har brug for, og han yder med glæde den nødvendige hjælp. Og ligesom en hyrde bærer et nyfødt lam i en fold i sin klædning nar det er nødvendigt, sadan vil Jehova den inderlige barmhjertigheds Fader bære os gennem tider med trængsler. Han vil trøste os n ar vi udsættes for en stor prøvelse eller gennemg ar en vanskelig tid. 2 Kor. 1:3, 4. 6 En andelig hyrde kan virkelig lære noget af vores himmelske Far! Ligesom Jehova m a han være opmærksom p a f arenes behov. N ar en ældste ved hvilke udfordringer det enkelte f ar st ar over for, og hvilke behov der kræver omg a- ende opmærksomhed, vil han kunne give den nødvendige opmuntring og støtte. (Ordsp. 27:23) Det er tydeligt at en 5. Hvad viser illustrationen i Esajas 40:11 os om Jehova? 6. Hvordan kan en ældste følge Jehovas eksempel som andelig hyrde? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde 15. SEPTEMBER 2013 34567 28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige SIDE 3 SANGE: 64, 114 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde SIDE 18 SANGE: 116, 52 Udgaveistorskrift

Læs mere

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova?

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? 15. MARTS 2013 34567 29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten SIDE 3 SANGE: 45, 32 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? SIDE 13 SANGE: 62, 60 13.-19. maj Vi har lært Gud

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

Forældre og børn kommuniker i kærlighed

Forældre og børn kommuniker i kærlighed 15. MAJ 2013 34567 15.-21. juli Styrk dit ægteskab gennem god kommunikation SIDE 3 SANGE: 36, 87 22.-28. juli Forældre og børn kommuniker i kærlighed SIDE 13 SANGE: 88, 3 29. juli 4. august Værn om din

Læs mere

Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133. Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132. Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62, 106

Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133. Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132. Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62, 106 15. APRIL 2014 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. JUNI Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133 9.-15. JUNI Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132 16.-22. JUNI Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62,

Læs mere

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 15.JULI2013 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. SEPTEMBER Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101 9.-15. SEPTEMBER Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 16.-22. SEPTEMBER Der sørges

Læs mere

andelige arv SIDE 3 andelige arv? SIDE 8 Bliv i dalen med Jehovas beskyttelse SIDE 17 at opna ære SIDE 25 STUDIEARTIKLER 1 5.

andelige arv SIDE 3 andelige arv? SIDE 8 Bliv i dalen med Jehovas beskyttelse SIDE 17 at opna ære SIDE 25 STUDIEARTIKLER 1 5. 1 5. FE B RUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 1.-7. APRIL Dette er vores andelige arv SIDE 3 SANGE: 69, 28 8.-14. APRIL Værdsætter du vores andelige arv? SIDE 8 SANGE: 22, 75 15.-21. APRIL Bliv i dalen med

Læs mere

Skaberværket vidner om den levende Gud. Lev i harmoni med Jesu kærlige bøn. Træl for Jehova. Hvad vi kan lære af levitternes bøn STUDIEARTIKLER

Skaberværket vidner om den levende Gud. Lev i harmoni med Jesu kærlige bøn. Træl for Jehova. Hvad vi kan lære af levitternes bøn STUDIEARTIKLER 15. OKTOBER 2013 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. DECEMBER Skaberværket vidner om den levende Gud SIDE 7 SANGE: 110, 15 9.-15. DECEMBER Træl for Jehova SIDE 12 SANGE: 62, 84 16.-22. DECEMBER Hvad vi kan lære

Læs mere

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp 15. AUGUST 2013 34567 STUDIEARTIKLER 30. SEPTEMBER 6. OKTOBER I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66 7.-13. OKTOBER Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80 14.-20. OKTOBER Vi magiveagtp

Læs mere

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud?

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud? 1. DECEMBER 2013 34567 Har vi brug for Gud? 34567 Vol. 134, No. 23 Semimonthly DANISH DETTE BLAD, Vagttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med den gode nyhedomatgudshimmelskerige

Læs mere

Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning

Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning Oprettet: 7. december 2005 Forord Dette kursus fokuserer hovedsageligt på Det Gamle Testamentes lærdomme. Det omfatter også Moses' Bog og Abrahams Bog, som

Læs mere

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud 1 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud 2 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud Denne PALMA-bog blev udgivet af Løbner Communications nu cbooks - 1994 Eftertryk er kun tilladt med forfatterens eller

Læs mere

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. 1 Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. En Palma-bog udgivet af Løbner Communications 1994, nu cbooks. Forside: Tegning af Line Jørgensen

Læs mere

!"#2. Beskyt dig mod kriminalitet!

!#2. Beskyt dig mod kriminalitet! !"#2 MAJ 2013 Beskyt dig mod kriminalitet! !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Beskyt dig mod kriminalitet! SIDE 6-9 r UNGE SPØRGER HVAD NU HVIS JEG HAR ET HELBREDSPROBLEM?

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Førstehjælp til et såret ægteskab.

Førstehjælp til et såret ægteskab. Førstehjælp til et såret ægteskab. Af: Marilyn Phillipps Copyright 1987 / dansk 1997 ISBN 1-884794-00-9 / dansk 87-986739-0-4 Reprinted 1989, 1991, 1993 Revised 1992 /dansk 2001 Vi opfordrer dig til at

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

En forældrevejledning

En forældrevejledning En forældrevejledning Indledning 1. Intimitet og de jordiske familiers formål 2. Principper for undervisning af børn 3. Undervisning af babyer og småbørn: Fra fødslen og til omkring 3 år 4. Undervisning

Læs mere

!"#2. Vold i hjemmet kan stoppes

!#2. Vold i hjemmet kan stoppes !"#2 APRIL 2013 Vold i hjemmet kan stoppes !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Vold i hjemmet kan stoppes SIDE 8-11 r UNGE SPØRGER HVAD KAN JEG GØRE HVIS JEG BLIVER

Læs mere

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB Danny Shelton Shelley Quinn Danny Shelton og Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB DE TI BUD 1. Du må ikke have andre guder end mig. 2. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form

Læs mere

!"#2. Hvor længe kan vi leve?

!#2. Hvor længe kan vi leve? !"#2 AUGUST 2013 Hvor længe kan vi leve? !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Hvor længe kan vi leve? SIDE 6-9 r UNGE SPØRGER HVORFORSKÆRERJEGIMIGSELV? Hver gang jeg

Læs mere

Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE

Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE Elevhæfte til Det Gamle Testamente Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2003 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere