januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag januar Adlyd Jehovas hyrder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13.-19. januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag. 20.-26. januar Adlyd Jehovas hyrder"

Transkript

1 15. NOVEMBER januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag SIDE 3 SANGE: 43, januar Adlyd Jehovas hyrder SIDE 13 SANGE: 125, januar 2. februar I hyrder, efterlign de største hyrder SIDE 23 SANGE: 5, 84 Udgaveistorskrift 2.DEL

2 34567 NOVEMBER 15, 2013 Vol. 134, No. 22 Semimonthly DANISH STUDIEARTIKLER Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag Vi kan lære noget af beretningen om Sankeribs angreb mod Jerusalem paezekias tid.denneartikelharsærligbetyd- ning for dem der har faet betroet det ansvar at være hyrder for menigheden. Adlyd Jehovas hyrder I hyrder, efterlign de største hyrder Den første af disse to artikler kommer ind pahvordan Jehova og Jesus leder deres hjord her pa jorden i dag, og viser hvordan farene bør reagere pa deres omsorg. Den anden artikel analyserer den indstilling menighedens ældste mabestræbesigp a at have som underhyrder for hjorden. Denne publikation maikkesælges.denerudgivetifor- bindelse med et verdensomspændende bibelundervis- ningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden- Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger.forkortelsen da.aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vagttarnet (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/ Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMAS- TER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Germany.

3 Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag Darejservisyvhyrdermodham,jaotte stammehøvdinger blandt menneskene. MIKA5:5. KANDUSVARE? Hvordan viste Ezekias, Esajas, Mika og Jerusalems fyrster sig at være gode hyrder i det ottende arhundrede f.v.t.? Hvem i dag svarer til de syv hyrder og otte stammehøvdinger? Pahvilkem ader? Hvad er det vigtigste du kan gøre nu for at forberede dig pa fremtidige angreb pagudsfolk? PA ET tidspunkt mellem 762 og 759 f.v.t. erklærede Israels og Arams konger krig mod Juda rige. Hvad var deres mal? At invadere Jerusalem, fjerne kong Akaz fra tronen og erstatte ham med en anden, sandsynligvis en der ikke var i kong Davids slægtslinje. (Es. 7:5, 6) Israels konge burde have vidst bedre. Jehova havde sagt at der altid skulle sidde en af Davids efterkommere pa Hans trone, og Guds ord slar aldrig fejl. Jos. 23:14; 2 Sam. 7: Hvorfor ville det aramæisk-israelitiske forbunds plan ikke kunne lykkes? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

4 2 I begyndelsen sa det ud til at den aramæisk-israelitiske alliance havde overtaget. I bare et slag mistede Akaz dygtige krigere! Ma aseja, kongesønnen, blev dræbt. (2 Krøn. 28:6, 7) Men Jehova sa hvad der skete. Han huskede sit løfte til David og sendte derfor profeten Esajas med et meget opmuntrende budskab. 3 Esajas sagde: Se, den unge pige skal blive gravid, og hun føder en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel.... Endnu inden drengen har viden til at vrage det onde og vælge det gode, vil det land for hvis to konger du nærer dyb rædsel [Aram og Israel], blive fuldstændig forladt. (Es. 7:14, 16) Første del af denne profeti anvendes ofte pa Messias fødsel, og det med rette. (Matt. 1:23) Men eftersom de to konger, Arams og Israels konger, ikke udgjorde nogen trussel mod Juda i det første arhundrede e.v.t., ma profetien om Immanuel have faet en første opfyldelse paesajas tid. 4 Kort tid efter at Esajas kom med denne bemærkelsesværdige erklæring, blev hans kone gravid og fødte ham en søn der fik navnet Maher-Sjalal-Hasj-Baz. Dette barn kan have været den Immanuel Esajas omtalte. Pa Bibelens tid kunne et Det hebraiske ord der er oversat med ung pige i Esajas 7:14, kan enten hentyde til en gift kvinde eller en jomfru. Det samme ord kunne derfor anvendes om bade Esajas kone og den jødiske jomfru Maria Hvordan blev Esajas 7:14, 16 opfyldt (a) i det ottende arhundrede f.v.t.? (b) i det første arhundrede e.v.t.? 4 VAGTTARNET 15. NOVEMBER DEL

5 barn ved fødslen fa et navn der skulle minde om en særlig begivenhed, men af sine forældre og slægtninge blive kaldt noget andet. (2 Sam. 12:24, 25) Der er intet der tyder paatjesusno- gen sinde blev kaldt Immanuel. Læs Esajas 7:14; 8:3, 4. 5 Mens Israel og Aram koncentrerede sig om Juda, var der ogsa en anden nation der havde planer om at erobre omradet. Det var militærmagten Assyrien, der var pa vej til at blive en verdensmagt. Ifølge Esajas 8:3, 4 ville assyrerne bære forra- dene fra Damaskus og byttet fra Samaria væk før de angreb sydriget Juda. I stedet for at stole padetgudhavdesagt gennem Esajas, indgik den troløse Akaz en tabelig pagt med assyrerne, hvilket senere førte til at Juda blev undertrykt af dem. (2 Kong. 16:7-10) Akaz levede paingenm ade op til sit ansvar som hyrde for Juda! Spørg dig selv: Hvem sætter jeg min lid til nar jeg skal træffe vigtige beslutninger? Gud eller mennesker? Ordsp. 3:5, 6. EN NY HYRDE VÆLGER EN ANDEN KURS 6 Akaz døde i 746 f.v.t., og hans søn Ezekias blev konge i et rige hvis økonomi var brudt sammen, og hvis indbyggere var andeligt udpinte. Hvad ville den unge kong Ezekias prioritere højest? At fa rettet op pa Judas skrantende økonomi? Nej. Ezekias var et andeligsindet menneske, en værdig hyrde for folket. 5. Hvilken t abelig beslutning traf kong Akaz? 6. Hvordan adskilte Ezekias styre sig fra Akaz? 2. DEL VAGTT ARNET 15. NOVEMBER

6 Det første han gjorde, var at genindføre den sande tilbedelse og hjælpe nationen til igen at faetgodtforholdtiljehova.da det gik op for ham hvad Gud forventede af ham, handlede han beslutsomt. Det kan vi lære meget af! 2 Krøn. 29: I forbindelse med genindførelsen af den sande tilbedelse hvilede der et stort ansvar pa levitterne. Derfor mødtes Ezekias med dem og forsikrede dem om sin støtte. Prøv at se de trofaste levitter der overværede dette møde, for dig. Ma- ske strømmede glædestarer ned ad deres kinder da de hørte kongen erklære: Det er jer Jehova har udvalgt til at staforan ham og tjene ham. (2 Krøn. 29:11) Ja, levitterne havde et klart mandat til at fremme den sande tilbedelse! 8 Ezekias indbød alle i Juda og Israel til en stor fejring af pasken, efterfulgt af de usyrede brøds højtid, der varede i syv dage. Folket glædede sig sa meget over højtiden at den blev forlænget med yderligere syv dage. Bibelen fortæller: Der blev stor fryd i Jerusalem, for siden Davids søn kong Salomon af Israels dage var der ikke sket noget som dette i Jerusalem. (2 Krøn. 30:25, 26) Hvor ma denne andelige fest have styrket folket! I Anden Krønikebog 31:1 star der: Sa snart de var færdige med alt dette,... knuste [de] de hellige støtter og omhug- 7. Hvorfor havde levitterne brug for at blive forsikret om den nye konges støtte? 8. Hvad gjorde Ezekias for at styrke folkets andelighed, og hvad førte det til? 6 VAGTTARNET 15. NOVEMBER DEL

7 gede de hellige pæle og nedbrød offerhøjene og altrene. Sale- des vendte Juda tilbage til Jehova. Denne andelige renselse ville fa stor betydning i betragtning af det der skulle ske. KONGEN STOLER PAJEHOVA 9 Som Esajas havde forudsagt, erobrede assyrerne nordriget Israel og deporterede dets indbyggere. Dette forpurrede Israels planer om at indsætte en konge i Juda der ikke var af Davids slægt. Men hvad med Assyriens planer? Assyrerne gik nu efter Juda. I kong Ezekias fjortende ar drog Assyriens konge Sankerib op mod alle Judas befæstede byer og erobrede dem. Angiveligt indtog Sankerib i alt 46 judæiske byer. Forestil dig hvordan du ville have haft det hvis du havde boet i Jerusalem dengang. En efter en faldt Judas byer for Assyriens fremrykkende styrker! 2 Kong. 18: Ezekias var selvfølgelig bevidst om den fare der nærmede sig, men i stedet for i desperation at søge hjælp hos en hedensk nation, ligesom hans frafaldne far, Akaz, havde gjort, stolede han pa Jehova. (2 Krøn. 28:20, 21) Han har maske kendt til det som profeten Mika, der var en af hans samtidige, havde forudsagt: Nar assyreren trænger ind i vort land..., da rejser vi syv hyrder mod ham, ja otte stammehøvdinger blandt 9. (a) Hvordan blev Israels planer forpurret? (b) Hvordan gik det da Sankerib begyndte at erobre Juda? 10. Hvorfor kan de ord der er nedskrevet i Mika 5:5, 6, have opmuntret Ezekias? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

8 menneskene. Og de skal vogte Assyriens land med sværdet. (Mika 5:5, 6) Disse inspirerede ord ville helt sikkert have opmuntret Ezekias, for de viser at der ville blive rejst en usædvanlig hær mod assyrerne, og at fjenden ville lide nederlag. 11 Profetien om syv hyrder og otte stammehøvdinger ( menneskefyrster, da. aut.) ville fa sin største opfyldelse længe efter at Jesus, herskeren i Israel, hvis udspring er fra de tidligste tider, var blevet født. (Læs Mika 5:1, 2). Det ville være pa et tidspunkt hvor Jehovas tjeneres eksistens ville være truet af en nutidig assyrer. Hvilken hær, under ledelse af Jesus Kristus, vil Jehova bruge mod den skræmmende fjende? Det vender vi tilbage til. Men lad os først se hvad vi kan lære af det Ezekias gjorde da han stod over for assyrernes angreb. EZEKIAS TAGER NOGLE PRAKTISKE SKRIDT 12 Jehova er altid villig til at hjælpe os med det vi ikke selv kan klare, men han forventer samtidig at vi gør hvad vi kan. Ezekias radførte sig med sine fyrster og sine vældige krigere, og i fællesskab besluttede de at stoppe til for vandet fra de kilder som var uden for byen... Endvidere tog [Ezekias] mod til sig og genopbyggede hele den nedbrudte mur og rejste tarne pa 11. Hvornar ville profetien om syv hyrder og otte stammehøvdinger fasin største opfyldelse? 12. Hvad gjorde Ezekias og dem der var med ham, for at beskytte Guds folk? 8 VAGTTARNET 15. NOVEMBER DEL

9 den, og udenfor byggede han en anden mur,... og lavede kastespyd i mængde samt skjolde. (2 Krøn. 32:3-5) Jehova beskyttede og vogtede sit folk dengang ved hjælp af dygtige og modige mænd Ezekias, hans fyrster og de andeligt stærke profeter. 13 Det næste Ezekias gjorde, var endnu vigtigere end at stoppe til for vandet og at forstærke bymurene. Som den omsorgsfulde hyrde han var, samlede han folket og gav dem denne opmuntring: Vær ikke bange eller skrækslagne pagrundaf Assyriens konge...; for der er flere med os end med ham. Med ham er en arm af kød, men med os er Jehova vor Gud til at hjælpe os og føre vore krige. Hvilken trosstyrkende forsikring Jehova ville kæmpe for sit folk! Efter at have hørt dette støttede folket sig til kong Ezekias af Judas ord. Læg mærke til at det var Ezekias ord der indgød folket mod. Kongen og hans fyrster og hans vældige krigere, savel som profeterne Mika og Esajas, viste sig at være gode hyrder, præcis som Jehova havde forudsagt gennem sin profet. 2 Krøn. 32:7, 8; læs Mika 5:5, Assyriens konge slog lejr i Lakisj, sydvest for Jerusalem. Derfra sendte han tre udsendinge til Jerusalem for at 13. Hvad var det vigtigste Ezekias gjorde for at forberede folket padet kommende angreb? Forklar. 14. Hvilken rolle spillede Rabsjake, og hvordan reagerede jøderne? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

10 give indbyggerne ordre til at kapitulere. Hans talsmand, hvis officielle titel var Rabsjake, brugte flere forskellige taktikker. Pa hebraisk opfordrede han folket til at svigte kongen og overgive sig til assyrerne; han lokkede dem med falske løfter om at han ville tage dem med til et land hvor de kunne nyde livet. (Læs 2 Kongebog 18:31, 32). Derefter pastod Rabsjake at Jehova var ligesom nationernes guder, der ikke havde kunnet beskytte deres tilbedere, og at han ikke ville kunne udfri jøderne af Assyriens greb. Folket handlede klogt ved ikke at tage til genmæle mod den løgnagtige propaganda. I dag følger Jehovas tjenere ofte deres eksempel. Læs 2 Kongebog 18:35, Ezekias var forstaeligt nok oprevet, men i stedet for at søge hjælp hos en fremmed magt sendte han bud efter profeten Esajas, som beroligede ham med ordene: Han [Sankerib] kommer ikke ind i denne by eller skyder en pil derind. (2 Kong. 19:32) Det eneste indbyggerne i Jerusalem skulle gøre, var at være modige og ikke give op. Jehova ville kæmpe for Juda. Og d et gjorde han! Samme nat gik Jehovas engel ud og slog et hundrede og femogfirs tusind ihjel i assyrernes lejr. (2 Kong. 19:35) Jerusalems indbyggere blev frelst, ikke fordi Ezekias stoppede til for vandet eller genopbyggede byens mure, menfordigudgrebind. 15. Hvad skulle indbyggerne i Jerusalem gøre, og hvordan frelste Jehova byen? 10 VAGTTARNET 15. NOVEMBER DEL

11 HVAD VI KAN LÆRE 16 Profetien om syv hyrder og otte stammehøvdinger far sin vigtigste opfyldelse i vores tid. Indbyggerne i oldtidens Jerusalem blev angrebet af assyrerne. I nær fremtid vil Jehovas tilsyneladende forsvarsløse folk blive angrebet af den nutidige assyrer, der vil forsøge at udslette det. Foruden dette angreb omtaler Bibelen angrebet fra Gog fra Magog, angrebet fra Nordens konge og angrebet fra jordens konger. (Ez. 38:2, 10-13; Dan. 11:40, 44, 45; Ab. 17:14; 19:19) Er der tale om forskellige angreb? Ikke nødvendigvis. Det kan være at Bibelen bruger forskellige betegnelser for det samme angreb. Hvilket hemmeligt vaben viser Mikas profeti at Jehova ville bruge mod denne uforsonlige fjende assyreren? Et meget usædvanligt et syv hyrder..., ja otte stammehøvdinger! (Mika 5:5) Hyrderne og stammehøvdingerne, eller fyrsterne, i denne usædvanlige hær er de ældste i menighederne. (1 Pet. 5:2) I dag har Jehova sørget for at talrige andeligsindede mænd vogter hans dyrebare far og styrker hans folk til at klare assyrerens kommende angreb. Ifølge Mikas profeti vil de vogte Assyriens land med sværdet. (Mika 5:6) Ja, et af deres krigsførelses va- ben er andens sværd, Guds ord. 2 Kor. 10:4; Ef. 6:17. Tallet syv bruges ofte i Bibelen til at udtrykke fuldstændighed. Tallet otte ( en mere end syv) betegner til tider overflod. 16. Hvem i dag svarer til (a) Jerusalems indbyggere? (b) assyreren? (c) de syv hyrder og otte stammehøvdinger? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

12 17 Ældste der læser denne artikel, kan drage nogle nyttige konklusioner ud fra den beretning vi lige har gennemgaet: (1) Det bedste vi kan gøre for at forberede os pa assyrerens kommende angreb, er at styrke vores tro pagudoghjælpevo- res brødre til at gøre det samme. (2) Nar assyreren angri- ber, ma de ældste være fuldstændig overbeviste om at Jehova vil udfri os. (3) Pa det tidspunkt vil de livreddende anvisninger vi far fra Jehovas organisation, maske ikke virke logiske set fra et menneskeligt synspunkt. Men vi ma alle være klar til at adlyde de instruktioner vi far, uanset om vi synes de virker fornuftige eller ej. (4) Hvis nogen sætter deres lid til verdslig uddannelse, materielle ting eller menneskers organisationer, madejustere deres tankegang nu. De ældste maværeparatetilathjælpeen- hver der mangler tillid til Jehova. 18 DervilkommeendaghvorGudstjenerevilseliges aforsvarsløse ud som jøderne i Jerusalem paezekias tid.n ar det sker, kan Ezekias ord hjælpe os til at bevare en stærk tro. Lad os huske at der med vores fjender er en arm af kød, men med os er Jehova vor Gud til at hjælpe os og føre vore krige! 2 Krøn. 32: Hvilke fire konklusioner kan ældste drage ud fra den beretning vi her har gennemgaet? 18. Hvordan kan det at reflektere over denne beretning hjælpe os i fremtiden? 12 VAGTTARNET 15. NOVEMBER DEL

13 Adlyd Jehovas hyrder Vær lydige mod dem der fører an iblandt jer, og vær føjelige, for de vager over jeres sjæle. HEBR. 13:17. HVAD VIL DU SVARE? Hvordan vogter de ældste Guds far? Hvorfor maf arene lytte til underhyrderne? Hvorfor kan vi ikke bruge underhyrdernes ufuldkommenhed som en undskyldning for at ignorere deres bibelske rad? JEHOVA sammenligner sig selv med en hyrde. (Ez. 34:11-14) Det hjælper os til at forstahvordanhaner.en kærlig hyrde føler sig personligt ansvarlig for at fa- rene overlever og har det godt. Han leder dem til græsgange og vandkilder (Sl. 23:1, 2); vager over dem dag og nat (Luk. 2:8); beskytter dem mod rovdyr (1 Sam. 17:34, 35); bærer de nyfødte (Es. 40:11); søger efter dem dererkommetp a afveje, og plejer dem der er kommet til skade. Ez. 34:16. 2 Eftersom mange blandt Jehovas folk i fortiden var hyrder og landmænd, forstod de uden videre hvorfor 1, 2. Hvorfor sammenligner Jehova sig selv med en hyrde? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

14 Jehova sammenlignede sig selv med en kærlig hyrde. De vidste at far har brug for at blive passet og plejet hvis de skal trives. I andelig forstand gælder det samme for mennesker. (Mark. 6:34) Uden god andelig omsorg og ledelse gar det dem darligt. De ved ikke hvad der er rigtigt og forkert, og har ingen til at beskytte sig. Som en hjordderingenhyrdehar,strejferdeomp am aogf a. (1 Kong. 22:17) De der lader sig lede af Jehova, far derimod dækket alle deres behov. 3 Ogsa i dag giver skildringen af Jehova som en hyrde god mening, for han sørger godt for sit folk. Lad os se hvordan han leder sine far og dækker deres behov. Vi vil ogsasep ahvordanf arene bør reagere pa Jehovas kærlige omsorg. DEN RIGTIGE HYRDE SØRGER FOR UNDERHYRDER 4 Jehova har udnævnt Jesus til hoved for den kristne menighed. (Ef. 1:22, 23) Som den rigtige hyrde genspejler Jesus til fuldkommenhed sin Far. Han elsker fa- rene og viser dem omsorg. Ja, han har endda sat sin sjæl til for f arene. (Joh. 10:11, 15) Hvor er Kristi genløs- 3. Hvad vil vi se p a i denne artikel? 4. Hvad har Jesus gjort for Jehovas f ar? 14 VAGTT ARNET 15. NOVEMBER DEL

15 ningsoffer en stor gave til menneskeheden! (Matt. 20:28) Jehovas hensigt er at enhver som tror p a [Jesus], ikke skal ga til grunde men have evigt liv. Joh. 3:16. 5 Hvordan viser farene at de betragter Jesus Kristus som den rigtige hyrde? Mine far hører min stemme, sagde Jesus, og jeg kender dem, og de følger mig. (Joh. 10:27) At høre den rigtige hyrdes stemme betyder at man altid følger hans ledelse. Det indbefatter at man samarbejder med de andelige underhyrder han har udnævnt. Jesus sagde at hans apostle og disciple skulle fortsætte det arbejde han havde pabegyndt. De skulle undervise hans smaf ar og give dem føde. (Matt. 28:20; læs Johannes 21:15-17). Efterhanden som den gode nyhed blev udbredt og flere og flere blev disciple, sørgede Jesus for modne hyrder der kunne tage sig af den kristne menighed. Ef. 4:11, Da Paulus i det første arhundrede talte til tilsynsmændene fra menigheden i Efesus, understregede han at det var den hellige and der havde sat dem som tilsynsmænd til at vogte Guds menighed. (Apg. 20:28) Det 5, 6. (a) Hvem har Jesus udnævnt til at tage sig af hans far, og hvad maf arene gøre for at fa gavn af denne ordning? (b) Hvad er den vigtigste grund til at vi gerne vil være lydige mod de ældste? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

16 samme gælder ældste i dag, for de er udnævnt pagrund- lag af de kvalifikationskrav der er skitseret i Guds inspi- rerede ord. Nar vi er lydige mod de kristne tilsynsmænd, viser vi derfor respekt for Jehova og Jesus, de to største Hyrder. (Luk. 10:16) Det er den vigtigste grund til at vi gerne vil være føjelige og samarbejde med de ældste. Men der er ogsa andre grunde til at det er klogt. 7 Nar de ældste giver deres trosfæller vejledning, er deres opmuntring og rad altid baseret pa det Bibelen siger. Deres mal er ikke at diktere hvordan deres brødre skal leve deres liv. (2 Kor. 1:24) De ønsker tværtimod at hjælpe dem til at træffe deres egne beslutninger ud fra bibelske principper. Derved fremmes menighedens fred og orden. (1 Kor. 14:33, 40) De ældste vager over vores sjæle i den forstand at de ønsker at hjælpe hvert enkelt medlem af menigheden til at bevare et godt forhold til Jehova. De vil derfor være hurtige til at tilbyde deres hjælp hvis de ser at en broder eller søster er ved at bega, eller allerede har begaet, et fejltrin. (Gal. 6:1, 2; Jud. 22) Er det ikke nogle gode grunde til at være lydige mod dem der fører an? Læs Hebræerne 13: Hvordan hjælper de ældste dig til at bevare et godt forhold til Jehova? 16 VAGTTARNET 15. NOVEMBER DEL

17 8 Apostlen Paulus, der selv var en andelig hyrde, skrev til sine brødre i Kolossæ: Pas pa: maske vil der være nogen som vil føre jer bort som sit bytte ved den filosofi og det tomme bedrag der er i overensstemmelse med menneskers overlevering, i overensstemmelse med verdens elementære ting og ikke i overensstemmelse med Kristus. (Kol. 2:8) Denne advarsel minder os om endnu en god grund til at lytte til de bibelske rad de ældste giver. De ældste beskytter farene ved at hjælpe dem til at være pa vagt over for dem der forsøger at undergrave deres tro. Apostlen Peter advarede mod falske profeter og falske lærere der ville prøve at lokke ubefæstede sjæle til at gøre noget forkert. (2 Pet. 2:1, 14) I dag ma de ældste give tilsvarende advarsler nar det er nødvendigt. De ældste er modne kristne mænd med livserfaring. Allerede før de blev udnævnt, var det desuden tydeligt at de havde en klar forstaelse af Bibelen, og at de var egnede til at undervise i den sunde lære. (1 Tim. 3:2; Tit. 1:9) Deres modenhed, ligevægt og bibelbaserede visdom gør dem til gode hyrder for hjorden. 8. Hvordan beskytter de ældste Guds hjord? 2. DEL VAGTT ARNET 15. NOVEMBER

18 DEN RIGTIGE HYRDE GIVER FARENE FØDE OG BESKYTTER DEM 9 Gennem sin organisation sørger Jehova for en overflod af andelig føde til brodersamfundet i hele verden. Meget af den bibelske vejledning far vi gennem vores publikationer. Derudover giver organisationen af og til vejledning direkte til menighedens ældste, enten i breve eller gennem rejsende tilsynsmænd. Pas adanne mader modtager farene helt klare retningslinjer. 10 Tilsynsmænd har det ansvar at vise omsorg for og beskytte deres brødre og søstre. De er især opmærksomme pa at pleje dem der er blevet andeligt svage eller syge. (Læs Jakob 5:14, 15). Nogle af disse er maske kommet væk fra hjorden og er holdt op med at tjene Gud. Vil en kærlig ældste ikke gøre alt hvad der star i hans magt, for at finde sadanne bortkomne far og tilskynde dem til at vende tilbage til folden, altsamenig- heden? Selvfølgelig vil han det! Det [er] ikke min him- melske Faders ønske at en af disse smaskalg atabt, sagde Jesus. Matt. 18: Hvordan leder Jesus den kristne menighed i dag og giver den andelig føde? 10. Hvilket ansvar har andelige hyrder over for dem der er kommet væk fra hjorden? 18 VAGTT ARNET 15. NOVEMBER DEL

19 HVORDAN SKAL VI SE PA UNDERHYRDERNES UFULDKOMMENHEDER? 11 Jehova og Jesus er fuldkomne Hyrder, men det er underhyrderne i menighederne ikke. Det kan gøre det til en udfordring at følge de ældstes ledelse. For eksempel kunne nogle ræsonnere: De ældste er ufuldkomne mennesker ligesom alle os andre. Hvorfor skulle vi lytte til deres rad? Det er sandt at de ældste er ufuldkomne og begar fejl. Men det er vigtigt at det ikke er det vi fokuserer pa. 12 Bibelen nævner ærligt at de mænd Jehova benyttede til at lede sit folk i fortiden, begik fejl. For eksempel var David salvet til konge og anfører for Israel. Men han gav efter for fristelse og endte med at begaægteskabsbrudog mord. (2 Sam. 12:7-9) Tænk ogsap a apostlen Peter. Han havde faet et stort ansvar betroet i den første kristne menighed men begik alligevel nogle alvorlige fejl. (Matt. 16:18, 19; Joh. 13:38; 18:27; Gal. 2:11-14) Med undtagelse af Jesus har intet menneske været fuldkomment siden Adam og Eva. 11. Hvorfor kan det være en udfordring at følge de ældstes ledelse? 12, 13. (a) Hvilke fejl begik nogle af Jehovas betroede tjenere i fortiden? (b) Hvorfor er deres fejltrin omtalt i Bibelen? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

20 13 Hvorfor lod Jehova bibelskribenterne nedskrive beretninger om de fejl der blev begaet af mænd som han havde betroet et stort ansvar? Blandt andet for at vise at han kan bruge ufuldkomne mænd til at lede sit folk. Det har han faktisk altid gjort. Vi maderforikke bruge de ældstes ufuldkommenheder som en undskyldning for at knurre og klage eller ignorere deres myndighed. Jehova forventer at vi respekterer sadanne brødre og er lydige mod dem. Læs 2 Mosebog 16:2, Det er livsvigtigt at vi adlyder dem der fører an iblandt os. Tænk pa hvordan Jehova kommunikerede med sit folk i kritiske tider i fortiden. Da israelitterne skulle forlade Egypten, gav Gud dem anvisninger gennem Moses og Aron. For at overleve den tiende plage matte de følge instruktionerne om at spise et særligt mal- tid og komme noget af blodet fra et slagtet lam padør- stolperne og overliggeren i deres huse. Det var ikke en stemme fra himlen der talte til dem. Nej, de matte lytte til Israels ældste, som havde faet de specifikke anvisninger gennem Moses. (2 Mos. 12:1-7, 21-23, 29) I denne 14, 15. Hvad kan vi lære af den made Jehova gav sit folk instruktioner paifortiden? 20 VAGTT ARNET 15. NOVEMBER DEL

21 situation var det altsa Moses og de ældste der gav Jehovas instruktioner videre til hans folk. I dag er det de kristne ældste der har denne vigtige opgave. 15 Du kan sikkert komme i tanker om mange flere eksempler pa at Jehova har givet sit folk livreddende instruktioner gennem mennesker eller engle. I alle disse situationer besluttede Gud at uddelegere myndighed. Sendebud talte i hans navn, og de fortalte hans folk hvad de matte gøre for at overleve en krisesituation. Mon ikke Jehova vil gøre noget lignende i Harmagedon? Ældste der i dag har faet det ansvar at repræsentere Jehova og hans organisation, ma naturligvis omhyggeligt undgaat misbruge den myndighed de har faet. EN HJORD, EN HYRDE 16 Jehovas folk er en hjord under en hyrde, Jesus Kristus. (Joh. 10:16) Jesus lovede at være med sine disciple alle dage indtil afslutningen patingenes ordning. (Matt. 28:20) Som himmelsk konge har han fuld kontrol over alle de begivenheder der vil ske inden dommen over Satans verden eksekveres. For at forblive forenede og i sikkerhed i Guds hjord ma vi lytte til 16. Hvilket ord ma vi lytte til? 2. DEL VAGTT ARNET 15. NOVEMBER

22 et ord bag os, der fortæller os hvilken vej vi skal ga. Dette ord indbefatter det Guds hellige and siger, som det kommer til udtryk i Bibelen, og det Jehova og Jesus siger gennem dem de har udnævnt til underhyrder. Læs Esajas 30:21; Abenbaringen 3: Satan gar omkring som en brølende løve og søger nogen at opsluge. (1 Pet. 5:8) Som et vildt og glubsk rovdyr sniger han sig ind paf arene, og han venter bare pa en mulighed for at sla kløerne i dem der er uforsigtigeellererkommetvækfrahjorden.vim aderforholde os helt tæt til hjorden og til [vores] sjæles hyrde og tilsynsmand. (1 Pet. 2:25) Om dem der overlever den store trængsel, siger Abenbaringen 7:17: Lammet [Jesus]... vil være hyrde for dem og lede dem til kilder med livets vand. Og Gud vil tørre hver tare af deres øjne. Kan man forestille sig noget bedre løfte? 18 Som vi har set, spiller de kristne ældste en vigtig rolle som andelige underhyrder, men hvordan kan disse udnævnte mænd sikre sig at de passer godt pajesuf ar? Det vil vi se pa i den næste artikel. 17, 18. (a) Hvilken fare truer hjorden, men hvad kan vi have tillid til? (b) Hvad vil vi se pa i den næste artikel? 22 VAGTTARNET 15. NOVEMBER DEL

23 I hyrder, efterlign de største hyrder Kristus led for jer, hvorved han efterlod jer et forbillede sa I kan følge lige i hans fodspor. 1 PET. 2:21. HVAD VIL DU SVARE? Hvordan kan ældste efterligne Jehova? Hvordan kan ældste efterligne Jesus Kristus? Hvad er form alet med de ældstes hyrdearbejde? F AR trives n ar de har en omsorgsfuld hyrde der interesserersigfordem.ifølgeenh andbog i f areavl vil den mand der blot leder sin hjord pagræsogs a overlader farene til sig selv,... højst sandsynligt stamedenmassesygeogvær- diløse far i løbet af nogle fa ar. Men nar en hyrde tager sig godt af alle sine far, vil hans hjord være stærk og sund. 2 Hvor gode hyrderne for Guds hjord er til at vise de enkelte f ar omsorg og opmærksomhed, har betydning for hele menighedens andelige sundhed. Du husker sikkert at Jesus havde inderligt ondt af folkeskarerne fordi de var 1, 2. (a) Hvad bliver resultatet nar en fareflok bliver passet og plejet? (b) Hvorfor var mange pajesutidsomf ar uden hyrde? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

24 medtagne og omtumlede som far uden hyrde. (Matt. 9:36) Hvorfor var de som far uden hyrde? Fordi de der havde ansvaret for at undervise folket i Guds lov, var harde, krævende og hykleriske. I stedet for at tage sig af dem der var i deres hjord, lagde Israels andelige ledere tunge byrder pa deres skuldre. Matt. 23:4. 3 Kristne hyrder i dag de udnævnte ældste har altsa et stort ansvar. Farene i den hjord de passer, tilhører Jehova og Jesus, den rigtige hyrde. (Joh. 10:11) Jesus har købt farene med sit eget dyrebare blod. (1 Kor. 6:20; 1 Pet. 1:18, 19) Han elsker farene sa meget at han villigt ofrede livet for dem. De ældste ma altid huske at de som underhyrder skal sta Jesus Kristus, farenes store hyrde, til regnskab. Hebr. 13:20. 4 Hvordan skal kristne hyrder sabehandlef arene? Menighedens medlemmer tilskyndes til at være lydige mod dem der fører an iblandt dem, men samtidig advares de ældste mod at spille herrer over dem der udgør Guds arv. (Hebr. 13:17; læs 1 Peter 5:2, 3). Hvordan kan de udnævnte ældste føre an uden at spille herrer over hjorden? Med andre ord: Hvordan kan de ældste dække farenes behov uden at overskride deres beføjelser som tilsynsmænd? 3. Hvad ma de ældste huske pan ar de tager sig af farene? 4. Hvad vil vi se pa i denne artikel? 24 VAGTT ARNET 15. NOVEMBER DEL

25 ISINFAVNVILHANBÆREDEM 5 Profeten Esajas sagde om Jehova: Som en hyrde vil han passe sin flok. Med sin arm vil han samle lammene; og i sin favn vil han bære dem. Dem der giver die vil han lede med nænsomhed. (Es. 40:11) Denne illustration beskriver hvordan Jehova tager sig af de svage og sarbare i menigheden. Ligesom en hyrde er opmærksom padeen- kelte fars behov og er parat til at træde til, sadan ved Je- hova hvad de enkelte i menigheden har brug for, og han yder med glæde den nødvendige hjælp. Og ligesom en hyrde bærer et nyfødt lam i en fold i sin klædning nar det er nødvendigt, sadan vil Jehova den inderlige barmhjertigheds Fader bære os gennem tider med trængsler. Han vil trøste os n ar vi udsættes for en stor prøvelse eller gennemg ar en vanskelig tid. 2 Kor. 1:3, 4. 6 En andelig hyrde kan virkelig lære noget af vores himmelske Far! Ligesom Jehova m a han være opmærksom p a f arenes behov. N ar en ældste ved hvilke udfordringer det enkelte f ar st ar over for, og hvilke behov der kræver omg a- ende opmærksomhed, vil han kunne give den nødvendige opmuntring og støtte. (Ordsp. 27:23) Det er tydeligt at en 5. Hvad viser illustrationen i Esajas 40:11 os om Jehova? 6. Hvordan kan en ældste følge Jehovas eksempel som andelig hyrde? 2. DEL VAGTTARNET 15. NOVEMBER

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

12.-18. december Stol pajehova, al trøsts Gud

12.-18. december Stol pajehova, al trøsts Gud 15. OKTOBER 2011 34567 12.-18. december Stol pajehova, al trøsts Gud SIDE 3 SANG NR. 75 OG 115 19.-25. december Trøst alle de sørgende SIDE 18 SANG NR. 68 OG 42 Udgaveistorskrift 2.DEL 34567 OCTOBER FORMALET

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

5.-11. august Værdsæt alle Jehovas egenskaber

5.-11. august Værdsæt alle Jehovas egenskaber 15. JUNI 2013 34567 5.-11. august Værdsæt alle Jehovas egenskaber SIDE 3 SANGE: 69, 89 12.-18. august Værdsæt Jehovas gavmildhed og rimelighed SIDE 18 SANGE: 22, 110 Udgaveistorskrift 1.DEL 34567 JUNE

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Vær arv agen med hensyn til at bede SIDE 3 SANGE: 67, 81. Hvordan kan vi vente talmodigt? SIDE 10 SANGE: 119, 32

Vær arv agen med hensyn til at bede SIDE 3 SANGE: 67, 81. Hvordan kan vi vente talmodigt? SIDE 10 SANGE: 119, 32 15. NOVEMBER 2013 34567 STUDIEARTIKLER 30. DECEMBER 5. JANUAR Vær arv agen med hensyn til at bede SIDE 3 SANGE: 67, 81 6.-12. JANUAR Hvordan kan vi vente talmodigt? SIDE 10 SANGE: 119, 32 13.-19. JANUAR

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

3.-9. februar Blivikke hurtigt bragt fra besindelsen! 10.-16. februar Vil du bringe ofre for Riget?

3.-9. februar Blivikke hurtigt bragt fra besindelsen! 10.-16. februar Vil du bringe ofre for Riget? 15. DECEMBER 2013 34567 3.-9. februar Blivikke hurtigt bragt fra besindelsen! SIDE 3 SANGE: 65, 59 10.-16. februar Vil du bringe ofre for Riget? SIDE 18 SANGE: 40, 75 Udgave i stor skrift 1. DEL 34567

Læs mere

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde 15. SEPTEMBER 2013 34567 28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige SIDE 3 SANGE: 64, 114 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde SIDE 18 SANGE: 116, 52 Udgaveistorskrift

Læs mere

Lyt til Gud. og f a evigt liv

Lyt til Gud. og f a evigt liv Lyt til Gud og f a evigt liv Gud er som en kærlig far. 1 Peter 5:6, 7 Det er Gud der har skabt os, og han har omsorg for os. Ligesom en klog og kærlig far underviser sine børn, sådan lærer Gud mennesker

Læs mere

Vi vil g a med jer SIDE 3

Vi vil g a med jer SIDE 3 JAN UA R 2 0 1 6 34567 21.-27. marts Vi vil g a med jer SIDE 3 28. marts 3. april Vi glæder os over at samarbejde med Gud SIDE 20 Udgave i stor skrift 2. DEL 34567 JANUARY 2016 Vol. 137, No. 2 DANISH STUDIEARTIKLER

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

2.-8. maj Er du klar til at blive døbt?

2.-8. maj Er du klar til at blive døbt? MARTS 2016 34567 2.-8. maj Er du klar til at blive døbt? SIDE 3 9.-15. maj Hvordan kan du forberede dig til d åb? SIDE 18 Udgave i stor skrift 1. DEL 34567 MARCH 2016 Vol. 137, No. 5 DANISH STUDIEARTIKLER

Læs mere

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7 Bibelgnask 2 Sam 7 Bibelgnask Dommerne frelste folket Moralsk forfald Ruth Introduktion til 1-2 Sam Første Samuelsbog Samuelsbogen Anden Samuelsbog 1 Sam 2 Sam 1-7 8-15 16-1 2-9 10-20 21-24 Kaldelse af

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

2.-8. september Sig os: Hvornar vil disse ting ske?

2.-8. september Sig os: Hvornar vil disse ting ske? 15. JULI 2013 34567 2.-8. september Sig os: Hvornar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101 9.-15. september Se, jeg er medjer alle dage SIDE 18 SANGE: 30, 109 Udgaveistorskrift 1.DEL 34567 JULY 15,

Læs mere

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus Jeg ser ham, dog ikke nu Jeg ser ham, dog ikke nu Agenda 1. Introduktion 2. Del I: Skabelse og patriarkerne 3. Del II: Udvandring og indvandring 4. Del III: Dommere og konger 5. Del IV: Eksil og tilbagekomst

Læs mere

16.-22. september Dersørgesformadtil mange gennem nogle fa

16.-22. september Dersørgesformadtil mange gennem nogle fa 15. JULI 2013 34567 16.-22. september Dersørgesformadtil mange gennem nogle fa SIDE 3 SANGE: 108, 117 23.-29. september Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl? SIDE 17 SANGE: 107, 116 Udgaveistorskrift

Læs mere

Jehova en bolig for os SIDE 3 SANGE: 51, 95

Jehova en bolig for os SIDE 3 SANGE: 51, 95 15. MARTS 2013 34567 20.-26. maj Jehova en bolig for os SIDE 3 SANGE: 51, 95 27. maj 2. juni Ær Jehovas store navn SIDE 18 SANGE: 27, 101 Udgaveistorskrift 2.DEL 34567 MARCH 15, 2013 Vol. 134, No. 6 Semimonthly

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv prædiken til 8. s. e. trin. I: Matt 7,15-21 i Strellev og Ølgod kirker den 6/8 2017. Ved Jens Thue Harild Buelund. Hvis

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Jobs løser. Ugens vers

Jobs løser. Ugens vers 12 Jobs løser TIL SABBATTEN 17. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud (Es

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Menigheden som ressourcecenter. Profetisk ord til menigheden Søndag d. 12. juni 2016

Menigheden som ressourcecenter. Profetisk ord til menigheden Søndag d. 12. juni 2016 Menigheden som ressourcecenter Profetisk ord til menigheden Søndag d. 12. juni 2016 Menigheder i NT Apg 13:1 I menigheden i Antiokia var der profeter og lærere, nemlig Barnabas og Simeon, der blev kaldt

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

17.-23. februar Dette skal være en mindedag for jer. 24. februar 2. marts Gør dette til minde om mig

17.-23. februar Dette skal være en mindedag for jer. 24. februar 2. marts Gør dette til minde om mig 15. DECEMBER 2013 34567 17.-23. februar Dette skal være en mindedag for jer SIDE 3 SANGE: 109, 18 24. februar 2. marts Gør dette til minde om mig SIDE 18 SANGE: 99, 8 Udgave i stor skrift 2. DEL 34567

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Bibelen & Salmebogen

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Bibelen & Salmebogen 1 Mos 1.1-31 Sl 104 1 Mos 1.1 Sl 90,2 Jer 32,17 Joh 1.1 Apg 17,24 9,4 Rom 4,17 Kol 1,16 Hebr 11,3 Åb 4,11 42,2 298,3 362,1 1 Mos 1.2 og Guds ånd svævede over vandene. 121,2 Anden mulig oversættelse: 346,1

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV

Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV F AMILIEN siges at være samfundets ældste institution. Men i dag er den i vanskeligheder. Volden i hjemmene er i stigning,

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

Juleevangeliet og de hellige tre konger

Juleevangeliet og de hellige tre konger Juleevangeliet og de hellige tre konger Matthæusevangeliet 1,18-2,22 og Lukasevangeliet 1,27-2,40 The Brick Testament og den danske bibeloversættelse Det her er historien om hvordan Jesus Kristus blev

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016 Kl. 10.00 Burkal Sognehus Kl. 14.00 Tinglev Kirke Tema: Bekendelse - fornægtelse Salmer: 318, (398,) 332; 54, 345 Evangelium: Matt. 16,13-26 I dagens tekst har vi vi den ældste kristne trosbekendelse:

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 65 Åbningshistorie Hver gang jeg køber noget større, gør jeg to ting: (1) jeg køber en udvidet garanti og (2) jeg beder. Jeg beder, fordi hvis det går i stykker, så

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING! 1. Petersbrev 5:8-9! Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en! brølende løve og leder!efter nogen at sluge; tå ham

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12,1-16 Salmer: 176 Se hvor nu 179 Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig 200. 1 Jesus er mit liv i live 59 Jesus os I år kan man palmesøndag vælge mellem

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696

18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696 18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696 Lad os alle bede! Kære Herre, tak fordi Du er kærligheden og derfor vil du, at vi skal leve i din

Læs mere

Tales of GloryTil brug i dit hjem

Tales of GloryTil brug i dit hjem Daniels Gud er den stærkeste og hjælper sit folk 1 Daniel i løvekulen Tales of GloryTil brug i dit hjem Målgruppe: 2 9 år Bibeltekst: Dan 6,6-27 Rekvisitter: Grundsæt. Pointe: Daniels Gud er den stærkeste

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN Forbønner for katekumenerne P: Kære brødre og søstre: I forbereder jer nu til at fejre påskens frelsebringende mysterier og har i dag påbegyndt den 40 dage lange vandring frem mod

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 19. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække Salmer DDS 290: I al sin glans nu stråler solen DDS 299: Ånd over ånder, kom ned fra

Læs mere