Mødrehjælpens Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødrehjælpens Årsrapport"

Transkript

1 Mødrehjælpens Årsrapport 2013

2 2 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT

3 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab for 2013 Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse 14 Balance 15 Noter 17

4 4 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT Påtegninger Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 for Fonden Mødrehjælpen. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Fonden Mødrehjælpen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne offentlige midler. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til godkendelse. København, den 25. marts 2014 Direktion Mads Roke Clausen Direktør Bestyrelse Elin Schmidt Erik Wilhelmsen Næstformand Martin Delfer Henrik Bonné Elsemarie Hougaard Solveig Løfberg Frank Ebsen

5 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT 5 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen for Fonden Mødrehjælpen Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Mødrehjælpen for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om fonde og visse foreninger. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Bekendtgørelse om regnskab og revision af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotteri, og væddemål. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lovgivningen gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 25. marts 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Christian Dalmose Pedersen statsautoriseret revisor

6 6 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Fondsoplysninger Navn Fonden Mødrehjælpen Nørre Voldgade København K Fondsreg. nr CVR-nr Kommune: København Protektor Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary Formål At yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår. At arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for enlige forsørgeres, gravides og børnefamiliers levevilkår. At virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper. Bestyrelsen Elin Schmidt, formand Erik Wilhelmsen, næstformand Martin Delfer Henrik Bonné Solveig Løfberg Elsemarie Hougaard Frank Ebsen Direktør Mads Roke Clausen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks København C Pengeinstitut Danske Bank Holmens Kanal København K Skattegodkendelse Mødrehjælpen er efter sine vedtægter en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig fond. Institutionen er godkendt i henhold til skattelovgivningen som værende berettiget til at modtage gaver m.v. med fradragsret for giveren.

7 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT 7 Ledelsesberetning 2013 Mødrehjælpens årsregnskab for 2013 viser et driftsunderskud på kr., hvilket er kr. bedre end budgetteret. Forbedringen af årets resultat skal ses i sammenhæng med en positiv udvikling i indtægterne og fokus på en balanceret udvikling på udgiftssiden. Pr. 31. december 2013 udgjorde egenkapitalen kr., hvoraf rådighedsbeløbet udgør kr. Det er Mødrehjælpens målsætning, at indtægter og udgifter set over flere år skal balancere. Udvikling i udgifter og indtægter De samlede indtægter i 2013 er steget ca. 3,0 mio. kr. i forhold til året før, hvor de i 2012 var på ca. 53,4 mio. kr., og i 2013 på ca. 56,4 mio. kr. Dette skyldes især øgede ikke-øremærkede indtægter fra private fonde, virksomheder og privatpersoner, samt en stigning i aktiviteterne i Familiens Hus. På udgiftssiden er der sket en stigning på 5,2 mio. kr. fra ca. 51,9 mio. kr. i 2012 til ca. 57,1 mio. kr. i Stigningen skyldes bl.a. flere udgifter til de øremærkede projekter og en opnormering i frivilligafdelingen. Herudover er der brugt flere midler på ny hjemmeside og telemarketing, som har medvirket til en forøgelse af indtægterne. Der har gennem 2013 været ført en stram udgiftsstyring for hele Mødrehjælpen, hvor der har været en løbende tilpasning af aktiviteterne i forhold til de givne indtægter. Der har samtidig været fokus på at styrke den faglige kompetenceudvikling og igangsætte tiltag, som kan øge indtægtsgrundlaget både i forhold til private og offentlige bidragydere. Det forventes, at denne udvikling vil fortsætte i de kommende år, således at der skabes grundlag for en øget omsætning med en god faglig rådgivning og balance mellem indtægter og udgifter. Overordnet om Mødrehjælpens rådgivningsaktiviteter I 2013 imødekom Mødrehjælpen i alt henvendelser om rådgivning og støtte fra brugere i en sårbar situation. Det er samlet set flere henvendelser end i 2012 svarende til en stigning på 10 pct. De af henvendelserne blev imødekommet i Mødrehjælpens rådgivninger, mens brugere deltog i aktiviteter arrangeret af frivillige i Mødrehjælpens lokalforeninger og i Familiens Hus. Sammenlignet med 2012 er antallet af professionelle rådgivninger hos f.eks. socialrådgivere eller jurister i Mødrehjælpen gået ned med 392 svarende til knap fem pct. Faldet skyldes en ny metode til registrering af telefoniske henvendelser. Derudover havde Familiens Hus i Esbjerg og Høje Taastrup tilsammen 271 aktive forløb i Mødrehjælpen uddelte i 2013 julehjælp til familier, hvilket er en stigning på omkring 20 pct. i forhold til året før, hvor familier fik julehjælp. Strategi Af Mødrehjælpens strategi for fremgår det, at der i strategiperioden skal laves mere og bedre Mødrehjælp. Dette skal ske gennem en bæredygtig økonomi, mødrehjælp på nye måder (digitalt, frivilligt og i partnerskaber), en styrket rolle som fortaler, politikudvikler og samarbejdspartner samt en organisering, der kan understøtte strategien. Med indgåelsen af tre kommunale partnerskaber i 2013 har Mødrehjælpen taget de første skridt til at møde strategiens målsætninger, både hvad angår mødrehjælp på nye måder og Mødrehjælpen som samarbejdspartner. Derudover bidrager det digitale Rådgivningsunivers og det stigende antal frivillige til at opfylde disse mål. Rådgivnings- og behandlingsaktiviteter Rådgivningstilbuddene i de generelle rådgivninger og Familielinien er grundstenene i Mødrehjælpens tilbud i og med, at det er her, de fleste brugere første gang kommer i kontakt med Mødrehjælpen. De er Mødrehjælpens åbne, brede dør, hvorfra der kan henvises og rekrutteres til Mødrehjælpens særlige projekter. I Mødrehjælpens generelle rådgivninger, enten ansigt til ansigt eller over telefonen, fordelte temaerne for rådgivningerne sig i 2013 således:» Rådgivning om samvær og forældremyndighed 46 pct.» Økonomi 36 pct.» Separation og skilsmisse 25 pct. De resterende henvendelser fordelte sig omkring personlige problemer, vold, sygdom og bekymring for børns trivsel.

8 8 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT I slutningen af 2013 åbnede Rådgivningsuniverset på Mødrehjælpens nye hjemmeside. Her kan brugeren hjælpe sig selv ved at søge svar på spørgsmål, klikke ind på specifikke temaer eller browse rundt i rådgivningsartiklerne. Rådgivningsuniverset har status som en indgang før indgangen til den øvrige rådgivning, som brugerne kan få på f.eks. telefonen eller chatten. I 2013 ydede Mødrehjælpen i alt 300 chatrådgivninger på Familiechatten, og på Mødrehjælpens telefonrådgivning Familielinien fik 965 brugere rådgivning. Familielinien og Familiechatten er landsdækkede rådgivningstilbud, hvor brugerne kan få anonym, professionel rådgivning af en jurist og/eller socialrådgivere. Sammenlagt var 84 af rådgivningerne på Familielinien og Familiechatten abortrådgivninger, og i alt modtog 245 kvinder eller par abortrådgivning i Mødrehjælpen i 2013 enten på chatrådgivningen, over telefon eller ansigt til ansigt. Mødrehjælpens abortstøttesamtaler er professionel rådgivning til kvinder, der er gravide og i tvivl om, hvorvidt de vil gennemføre graviditeten eller have foretaget en abort. Mødrehjælpens rådgivere hjælper med at stille afklarende spørgsmål og videregive viden om muligheder og konsekvenser. Af etiske årsager har Mødrehjælpen ingen viden om de valg, brugerne af denne rådgivning træffer. Mødrehjælpens tilbud for unge gravide i Aarhus og Odense, projekt I Gang, optog 121 nye deltagere i 2013 og ydede samtidig en større indsats til de unge fædre. I alt var 395 mødre og fædre tilknyttet projekt I Gang i Formålet med I Gang er at støtte gravide og mødre under 25 år, som befinder sig i en sårbar situation, med en helhedsorienteret og koordineret indsats. Forløbet skal understøtte deltagernes tilknytning til arbejdsmarkedet og styrke dem i deres forældreskab, sociale netværk og handlemuligheder. I 2013 har der været et stort fokus på at få sikret en forankring af projektet, da satspuljebevillingen ophørte pr På baggrund af projektets gode erfaringer og resultater lykkedes det at få etableret partnerskaber med både Aarhus og Odense Kommuner, hvilket betyder, at indsatsen fortsætter i 2014 under det nye navn Unge familier på vej. bæredygtigt netværk. Projektets formål er derudover at udvikle og dokumentere en ny metode til at hjælpe sårbare unge gravide og unge mødre i alderen år. I alt modtog 69 unge mødre hjælp i projektet i Dette projekt blev i efteråret 2013 løftet over i en helt ny type partnerskab med Københavns Kommune til start i Her arbejdes for første gang med shared service forstået på den måde, at Mødrehjælpen flytter sin rådgivningsindsats ud i et lokalområde. Udover Københavns Kommune samarbejder Mødrehjælpen med en lokal NGO og nogle andre lokale aktører, der sammen lægger lokaler til individuel rådgivning og gruppeforløb. I og med at både den individuelle og den gruppebaserede rådgivning foregår lokalt, er det muligt at guide kvinderne til at deltage andre i lokale aktiviteter, som styrker deres netværk. Derudover spares der ressourcer til husleje med videre. Projekt Råd til Livet er et rådgivningstilbud til voldsudsatte kvinder. Det er opbygget som et partnerskab mellem Mary Fonden, Nykredit, Foreningen Østifterne og Mødrehjælpen. I slutningen af 2013 åbnede Rådgivningsuniverset på Mødrehjælpens nye hjemmeside. Her kan brugeren hjælpe sig selv ved at søge svar på spørgsmål, klikke ind på specifikke temaer eller browse rundt i rådgivningsartiklerne. Rådgivningsuniverset har status som en indgang før indgangen til den øvrige rådgivning, som brugerne kan få på f.eks. telefonen eller chatten. I København fortsatte projektet Ung Mor på Vej i Via en koordineret indsats mellem rådgivning, mentorordning og netværksskabende aktiviteter skal de unge styrkes og opnå et stærkere forældreskab og et

9 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT 9 Projektet blev fra januar 2013 også implementeret i Mødrehjælpens rådgivningshus i Odense. Således kan Mødrehjælpen nu tilbyde uvildig, økonomisk, juridisk og social rådgivning til udsatte familier i alle tre rådgivningshuse. I alt har 272 kvinder og nogle enkelte mænd søgt rådgivning i projektet i Brugernes resultater viser, at 66 pct. oplever bedring i deres trivsel, når de er færdige i projektet. Den nuværende toårige projektperiode udløber ved udgangen af I 2012 oprettede Mødrehjælpen og Landsorganisationen for Kvindekrisecentre et partnerskab om start af åben og anonym rådgivning for voldsudsatte kvinder. Projektet var et led i den Nationale Strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer og bestod af en hotline, brevkasserådgivning og to fysiske rådgivninger i henholdsvis København og Aarhus, hvor kvinderne kunne få op til tre rådgivningssamtaler. Projektet var finansieret af Ligestillings- og Socialministeriet. Frem til bevillingens udløb d ydede den åbne anonyme rådgivning personlige rådgivningssamtaler til ca. 300 kvinder, mens der blev givet ca rådgivninger via hotlinen og e- brevkassen. For at sikre anonymiteten blev pilotprojektet placeret et andet sted end på Mødrehjælpens matrikler. Projektet skulle desuden medvirke til at afdække, hvordan man kan komme i kontakt med og hjælpe de ca kvinder, der bliver udsat for vold i Danmark. Resultatet blev, at Mødrehjælpen og ministeriet fik nogle betydningsfulde erfaringer om, hvordan man kan få kontakt til målgruppen og projektet viste samtidig, at der savnes henvisningsmuligheder til relevant hjælp udover vores eget projekt Ud af Voldens Skygge II. I Ud af Voldens Skygge II modtog 109 mødre og 116 børn hjælp i Projektet startede i 2012 og har en mere fleksibel og helhedsorienteret tilgang end forløberen, Ud af Voldens Skygge. I alt har der, siden projektets start, været 269 familier i forløb. Ud af Voldens Skygge II er et ambulant behandlingstilbud for kvinder og børn, der har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Indsatsen skal medvirke til at mindske voldens følgevirkninger for kvinder og børn og forebygge de negative sociale og udviklingsmæssige konsekvenser af volden. Formålet er endvidere at skabe fokus på og indsigt i de problemstillinger og behov, som de voldsramte kvinder og deres børn oplever. Ud af Voldens Skygge II er opbygget som et fleksibelt forløb, der sammensættes ud fra brugerens specifikke behov. Det består således af et rådgivende og behandlende forløb for moren, der kan suppleres med videre gruppe- og efterværnsforløb. Herudover deltager børnene i et gruppeforløb samt et særligt individuelt tilrettelagt mor/barn-forløb. Den samlede opgørelse på Ud af Voldens Skygge II viser signifikante resultater på reduktion af psykiske følgevirkninger og uafhængighed fra den voldelige ekspartner på det korte såvel som det lange forløb.» pct. oplever en reduktion af psykiske følgevirkninger af volden, herunder især PTSD (posttraumatisk stress-syndrom) og traume» pct. oplever øget uafhængighed fra den voldelige ekspartner» omkring to ud af tre oplever mindre stress i forhold til samvær og fysisk sikkerhed Den samlede opgørelse på børnenes samlede resultater viser, at børnene oplever signifikante forbedringer i forhold til den overordnede vanskelighedsscore på SDQ en (The Strenghts & Difficulties Questionnarie). Dertil kommer, at der er signifikante forbedringer i forhold til emotionelle, adfærdsmæssige, kammeratskabsmæssige, prosociale og indvirkningsscoren.» 73 pct. af børnene har oplevet fremskridt på den overordnede (eller den samlede) vanskelighedsscore» 61 pct. oplever en reduktion af følelsesmæssige problemer» pct. oplever reduktion af adfærdsmæssige problemer» 48 pct. oplever, at ovennævnte problemer har mindre indflydelse på hverdagen Mødrehjælpen har lang erfaring med resultatbaseret rådgivning, som det blandt andet ses ovenfor. For at sikre et mere simpelt og mindre ressourcekrævende dokumentationsarbejde indledtes arbejdet med at udvikle en ny dokumentationsmodel i Den skal bidrage til, at videndeling og læring af erfaringer bliver endnu lettere. Den nye dokumentationsmodel forventes implementeret medio I 2012 blev Mødrehjælpen udvalgt som én af fire organisationer, der skal uddele Egmont Fondens enkeltstøtte til enlige forsørgere. I 2013 uddelte Mødrehjælpen for to millioner kroner fordelt mellem de tre rådgivningshuse, Familiens Hus i Esbjerg og Høje Taastrup samt Alexandrakollegiet. Midlerne uddeles til formål, der kommer børnene til gode, f.eks. babyudstyr, etableringshjælp,

10 10 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT udstyr til større børn og ferietilskud. I 2012 åbnede Familiens Hus i Esbjerg og Høje Taastrup. Husene har nu fungeret i ca. to år, og for begge huse gælder det, at der er en god tilgang af brugere til tilbuddet. Siden åbningen har de tilsammen haft 382 nye forløb med brugere. Især Familiens Hus i Høje Taastrup har mærket en højere efterspørgsel, efter at det er flyttet til nye og mere centrale lokaler i byen. Fortalervirksomhed I foråret 2013 blev der vedtaget en ny kontanthjælpsreform, der blandt andet fokuserer på, at unge forsørgere under 30 år skal i uddannelse eller arbejde. Reformen indeholder en række elementer, der skal øge incitamenterne hertil. Mødrehjælpen bidrog i forhandlingsforløbet med viden om målgruppen og konkrete forslag til nye indsatser, som blev medtaget i reformen. Mødrehjælpen støttede desuden aktivt målet om uddannelse og beskæftigelse samt ligestilling i forhold til forsørgelse. En række af Mødrehjælpens indsatser er, efter reformens ikrafttræden, udvidet til at dække forsørgere under 30 år. I juni 2013 offentliggjorde Fattigdomskommissionen sin rapport med forslag til en fattigdomsgrænse i Danmark. Den økonomiske grænse har et treårigt perspektiv, og kommissionen anbefaler, at denne følges op af en afsavnsanalyse og en risikoanalyse. Mødrehjælpen har i den forbindelse blandt andet påpeget, at tre år er et meget lang tid i et børneliv. Derudover er analysen af de sociale og materielle afsavn, man som fattig lider i hverdagen, central for forståelsen af fattigdom. Da der ikke fra regeringens side var taget initiativ til at udarbejde indikatorer til en afsavns- og risikoanalyse, fik Mødrehjælpen SFI Det Nationale Forskningscenter for velfærd til at udarbejde en analyse af afsavn blandt danske børn på baggrund af eksisterende data i forbindelse med juleindsamlingen i I oktober 2013 var det 40 år siden, at der blev adgang til fri abort. I den anledning opstod en aktiv debat i medierne om retten til abort. Her gjorde Mødrehjælpen opmærksom på, at mens Mødrehjælpens abortrådgivning til kvinder og par er uvildig, gælder det samme ikke altid den rådgivning, man kan modtage hos en række andre aktører på området. Mødrehjælpen har derudover arbejdet for fortsat at kunne tilbyde abortstøttesamtaler til gravide, idet bevillingen hertil udløber med første kvartal Under satspuljeforhandlingerne lykkedes det at sikre en toårig fortsat bevilling til abortstøttesamtalerne. Derudover er der gennem året arbejdet aktivt i foreningen til fremme af ambulante rådgivningstilbud til voldsudsatte familier. Der er lagt en fælles strategi for arbejdet på at ændre lovgivningen i Frivilligafdelingen Ved udgangen af 2013 havde Mødrehjælpen frivillige. De frivillige har i løbet af 2013 tilsammen lagt timer i Mødrehjælpen og arrangeret aktiviteter for brugere. Tallene afspejler alle frivillige i Mødrehjælpen, det vil sige frivillige i lokalforeninger, fondsbutikker, Familiens Hus og rådgivningsfrivillige. I 2013 blev der etableret tre nye lokalforeninger i henholdsvis Esbjerg, Hillerød og Odense, og der var i februar officiel åbning af fondsbutikken på Trøjborg i Aarhus. Lokalforeningen i Kerteminde åbnede deres butik i foråret, hvilket betyder, at Mødrehjælpen nu har 21 butikker enten i lokalforeningsregi eller som fondsbutik. Ved udgangen af 2013 var der i alt 18 lokalforeninger og seks fondsbutikker i Mødrehjælpen. Mødrehjælpen har indgået en forsøgsaftale med Danmission om udvikling af et retursystem, som håndterer alle tekstiler fra genbrugsbutikkerne, der kan genbruges. Derved vil Mødrehjælpen reducere omkostningerne til bortskaffelse af det tøj, som ikke kan sælges i butikkerne. På årets Repræsentantskabsmøde deltog for første gang repræsentanter for fondsbutikkerne som et led i målet om, at alle frivillige skal sikres lige adgang til indflydelse i Mødrehjælpen via den demokratiske struktur. Samtidig er der etableret et Frivilligt Udviklingsudvalg (FU) med repræsentanter for lokaleforeningerne og Fonden Mødrehjælpen. I 2013 påbegyndtes der et forsøg i Odense med udvikling af en storbystrategi for samarbejdet mellem rådgivningshus, lokalforening og fondsbutikker i de største byer i Danmark. Her er de rådgivningsfrivillige blevet forankret i en lokalforening, og der har været afholdt et formøde i Odense mellem de relevante lokale parter. Mødrehjælpen arbejdede i 2013 derudover for at kunne fortsætte FamilieSamvirket, som er en lokal indsats båret af fagprofessionelle frivillige med en hverdagsskole og en forældreskole. Bevillingen til Familie Samvirket udløb med udgangen af august 2013, og målet er derfor at forankre den faglige indsats hos de frivillige.

11 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT 11 Med mere end frivillige i Mødrehjælpen har der været et behov for at få sikret mere ensartede kompetencer i lokalforeningerne og butikkerne. Derfor indledte Mødrehjælpens HR-afdeling arbejdet for, at alle lokalforeninger og butikker fra april 2014 skal kunne uddele en ny introduktionshåndbog til nye frivillige. Derudover skal der udvikles et kursuskatalog med undervisningstilbud til alle frivillige i f.eks. butiksdrift, salg og service. Udover hverdagsskolen og forældreskolen er der i FamilieSamvirket supplerende aktiviteter som spiseklubber, højtidsfester og foredrag. Aktiviteterne skal være med til at forebygge stigmatisering og sociale problemer i familier, der på grund af f.eks. skilsmisse, arbejdsløshed, misbrug, ensomhed, udfordringer med forældrerollen eller psykiske problemer er i risiko for at udvikle eller forværre sociale problemer. Med mere end frivillige i Mødrehjælpen har der været et behov for at få sikret mere ensartede kompetencer i lokalforeningerne og butikkerne. Derfor indledte Mødrehjælpens HR-afdeling arbejdet for, at alle lokalforeninger og butikker fra april 2014 skal kunne uddele en ny introduktionshåndbog til nye frivillige. Derudover skal der udvikles et kursuskatalog med undervisningstilbud til alle frivillige i f.eks. butiksdrift, salg og service. Kommunikation og indsamling I november 2013 lancerede Mødrehjælpen et nyt digitalt site. Sitet rummer blandt andet det tidligere nævnte digitale rådgivningsprodukt Rådgivningsuniverset, som består af artikler med viden og gode råd til brugere skrevet med udgangspunkt i Mødrehjælpens erfaring og faglige ekspertise. Sitet rummer desuden en hel sektion dedikeret til det frivillige arbejde. Der er f.eks. undersider for hver lokalforening med mulighed for nyhedsopslag, billeder og video. Derudover tilgodeses også andre typer brugere af hjemmesiden som f.eks. bidragydere, samarbejdspartnere og medlemmer af pressen. Det er samlet set blevet hurtigere og lettere at finde viden om Mødrehjælpens arbejde og donere penge hertil og til juleindsamlingen. Til jul indsamlede Mødrehjælpen ca. 5,2 mio. kr. til julechecks og langsigtet rådgivning. Det var en stigning på ca. 25 pct. i forhold til året før, hvilket betød, at alle de berettigede ansøgere fik julehjælp. Mødrehjælpen er ikke ene om at samle ind til julehjælp, og konkurrencen om støttekronerne var stor. Når det alligevel lykkedes at samle så mange penge ind, var det blandt andet fordi, Mødrehjælpen havde succes med at henvende sig direkte (via brev eller telefon) til tidligere donorer f.eks. privatpersoner, fonde og virksomheder. En anden grund til, at juleindsamlingen nåede sit mål, er, at der blev etableret flere nye samarbejder i De to største var CSR-samarbejder med henholdsvis Nykredit og SuperBrugsen. En tredje grund er, at Mødrehjælpens juleindsamling blev omtalt i medierne mere end 600 gange i løbet af indsamlingsperioden. Også overordnet var 2013 et godt år i forhold til presseomtale. Antallet af omtaler steg med 70 pct. i forhold til 2012, og stigningen skete bredt i både lokale, regionale og landsdækkende medier. Årsagen til stigningen skal findes i proaktivt, centralt pressearbejde, flere lokalforeninger og dermed mulighed for mere lokal omtale samt i en exceptionelt stor mængde omtale ved årets juleindsamling. I Telemarketing skete der i 2013 en pæn stigning i antallet af nye bidragydere. I løbet af 2013 steg antallet af faste bidragydere med nye, mens det samme tal for 2012 lød på knap nye bidragydere. Udvikling På udviklingsområdet er der som en vigtig del af strategien fokuseret på at etablere forskellige former for partnerskaber med Kommuner. I partnerskaberne arbejder Mødrehjælpen efter en række principper, herunder:» At der ikke må varetages myndighedsopgaver i partnerskabet» At civilsamfundet skal involveres» At indsatsen skal være tværfaglig og helhedsorienteret» At indsatsen skal være ikke-stigmatiserende» At der arbejdes resultatbaseret I Odense og Aarhus Kommuner er der etableret partner-

12 12 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT skaber, som forankrer indsatsen i I Gang -projekterne, der ellers hidtil har været satspuljefinansierede. Dette er et nybrud, da finansieringen hermed er flyttet fra en statslig finansiering til en kommunal finansiering. På den måde forankres finansieringen altså der, hvor myndighedsansvaret for opgaven er placeret. Målgruppen for indsatsen er nu med afsæt i kontanthjælpsreformen udvidet til at gælde forsørgere under 30 år. I efteråret 2013 blev der desuden udviklet et partnerskab med Københavns Kommune om lokalt funderet rådgivning til unge mødre. I 2013 blev den lovpligtige arbejdspladsvurdering også gennemført på dialogorienteret vis, hvor medarbejderne fik mulighed for at bidrage. Arbejdspladsvurderingen blev afsluttet med rapport og handleplan, som blandt andet tegnede et behov for en intern kommunikationsplatform. I IT-afdelingen arbejdes der derfor på at udvikle et intranet, som skal bidrage til øget tværfaglighed, mere kommunikation på tværs af Mødrehjælpens tre rådgivningshuse og en endnu stærkere fælles forståelse. Intranettet forventes at være færdigt i slutningen af marts Derudover er der etableret en IThotline, som Mødrehjælpens medarbejdere kan bruge, når de har brug for hjælp til IT-tekniske problemer. En generel udfordring med partnerskaberne er dog den étårige finansiering, der ligger i samarbejdet med kommunerne til trods for flerårige partnerskabsaftaler. I forbindelse med satspuljeforhandlingerne i efteråret 2013 fik Mødrehjælpen mulighed for gennem overgangspuljen at få midler til både en delvis finansiering af Ud af voldens skygge II og en opstart af I Gang-indsatsen i Aalborg med henblik på at sikre en fremadrettet og bredere landsdækkende forankring af indsatsen. Internt i Mødrehjælpen I Mødrehjælpens nyetablerede HR-, IT- og dokumentationsafdeling blev der i 2013 blandt andet arbejdet med en ny sygefraværspolitik, som medarbejderne var med til at udvikle. Sygefraværspolitikken forventes endeligt implementeret medio marts. Der blev desuden formuleret en ny rekrutteringspolitik med en skabelon for rekrutteringsprocessen, som blandt andet indeholder brug af job- og personanalyse. Denne job- og personanalyse blev blandt andet taget i brug, da chefgruppen i et firedages udviklingsprojekt arbejdede med at lære hinanden bedre at kende og udvikle nye ledelsesværdier. Chefgruppen gennemgik her den samme personanalyse, som bruges ved rekruttering af nye medarbejdere.

13 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT 13 Årsregnskabet for 2013 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger samt vedtægternes regnskabskrav. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Renter Renteindtægter og udgifter er periodiserede. Administrationsgebyr Rådgivningerne, de øvrige afdelinger samt de fleste projekter er pålagt et administrationsgebyr. Gebyret reducerer administrationsomkostningerne. Overskudsdisponering og henlæggelser Såfremt der er mulighed for det, kan bestyrelsen beslutte, at en del af årets resultat skal henlægges til en særlig formålsbestemt henlæggelse under egenkapitalen. Når det efterfølgende besluttes at anvende af de således henlagte midler, sker det ved at et til anvendelsen svarende beløb tages til indtægt i resultatdisponeringen under posten anvendte formålsbestemte henlagte midler. Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter som hovedregel, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Balancen Værdipapirer Børsnoterede obligationer og aktier værdiansættes til anskaffelsespris. I noten anføres beholdningens værdi opgjort til børskurser pr. 31. december. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes med fradrag af nedskrivning til tabsrisici efter en individuel vurdering. Skat Fonden Mødrehjælpen er kun skattepligtig af et eventuelt erhvervsmæssigt overskud og er efter selskabskattelovens bestemmelser fritaget for indsendelse af selvangivelse. Resultatopgørelsen Tilskud og legater For tilskud og legater er kun den anvendte del af formålsbestemte tilskud indtægtsført i resultatopgørelsen. Modtagne ikke anvendte tilskud er opført under gæld, som øremærkede projekttilskud til senere anvendelse. Driftsmidler m.m. Driftsmidler, inventar og kontormaskiner anskaffet i regnskabsåret er udgiftsført.

14 14 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT Resultatopgørelse ÅRETS ØVRIGE NOTE OM- RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER ÅRETS 2013 ØVRIGE KR. ÅRETS 2012 ØVRIGE KR. 1 Øremærkede projekttilskud Heraf offentlige Heraf private Private ikke-øremærkede bidrag Offentlige driftstilskud Indtægter fra lokalforeninger og fondsbutikker Finansieringsindtægter Andre indtægter Indtægter fra bundne midler Indtægter på Familiens Hus INDTÆGTER I ALT ,7 Udgifter til øremærkede projekter Åben rådgivning og telefonrådgivning Oplysning og kommunikation HR, dokumentation og IT Støtte til frivilligt arbejde Fortalerafdelingen Administration Fællesudgifter Familiens Hus I ALT ÅRETS RESULTAT

15 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT 15 Balance pr ÅRETS ØVRIGE NOTE OM- BALANCE PR AKTIVER ÅRETS 2013 ØVRIGE KR. ÅRETS 2012 ØVRIGE KR. BUNDNE AKTIVER 4 Værdipapirer, båndlagt depot Mellemregning med frie aktiver BUNDNE AKTIVER I ALT Tilgodehavender Deposita Diverse tilgodehavender Projekttilskud Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer og kapitalandele 5 Værdipapirer, åbent depot Likvide beholdninger Udlægskasser Bankbeholdning Mellemregning med bundne aktiver FRIE AKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

16 16 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT Balance pr ÅRETS ØVRIGE NOTE OM- BALANCE PR PASSIVER ÅRETS 2013 ØVRIGE KR. ÅRETS 2012 ØVRIGE KR. 6 Egenkapital - Bunden kapital Henlæggelser særlige formål Rådighedsbeløb EGENKAPITAL I ALT Gæld Kortfristet gæld; - Feriepengehensættelse Øremærkede projekttilskud til senere anvendelse Tilbagebetaling af projekttilskud Anden gæld Periodeafgrænsningsposter driftstilskud GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Forpligtelser

17 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT 17 Noter ÅRETS ØVRIGE NOTE BALANCE PR OM- 1 Øremærkede projekttilskud og omkostninger Øremærkede projekttilskud Øremærkede projektomkostninger NETTORESULTAT AF PROJEKTER I ALT Underskuddet er dækket af Mødrehjælpen Øremærkede projekttilskud til senere anvendelse Primo overført Årets modtagne tilskud Projektomkostninger Årets projektdrift ØREMÆRKEDE PROJEKTTILSKUD TIL SENERE ANVENDELSE I ALT ÅRETS 2013 ØVRIGE KR ÅRETS 2012 ØVRIGE KR Private, ikke-øremærkede bidrag Modtagne private, ikke-øremærkede bidrag Overført fra forrige år PRIVATE, IKKE-ØREMÆRKEDE BIDRAG I ALT De private, ikke-øremærkede bidrag anvendes til Mødrehjælpens generelle aktiviteter Offentlige tilskud Finansloven Tips og Lotto-midler overført fra forrige år Tips og Lotto-midler for året Tips og Lotto-midler overført til næste år SKAT (momskompensation) OFFENTLIGE TILSKUD I ALT Mødrehjælpen har i 2013 modtaget 5,9 mio. kr. fra Social- og Integrationsministeriet. Tilskuddet er anvendt til Mødrehjælpens aktiviteter til støtte til gravide og børnefamilier. Bevillingen finansierede sammen med private bidrag Mødrehjælpens løn- og lokaleomkostninger i den generelle åbne rådgivning i København, Odense og Aarhus, løn- og lokaleomkostninger i frivilligafdelingen samt omkostninger vedr. løn, blad og hjemmeside i forbindelse med oplysningsarbejde over for målgruppen. Bevillingen finansierede udelukkende aktiviteter, der ikke er finansieret ad anden vej. Mødrehjælpen har i den generelle åbne rådgivning i 2013 imødekommet henvendelser. Årets tips- og Lotto-tilskud blev bevilget i december 2013 og er derfor overført til Det tilskud der er anvendt i tilskudsperioden, er anvendt i overensstemmelse med fondens formål.

18 18 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT Noter ÅRETS ØVRIGE NOTE OM- BALANCE PR FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER ÅRETS 2013 ØVRIGE KR. ÅRETS 2012 ØVRIGE KR. 4 Værdipapirer, båndlagt depot Bogført værdi pr. 31. december Værdi pr. 31. december til børskurs Værdipapirer, åbent depot Bogført værdi pr. 31. december Værdi pr. 31. december til børskurs EGENKAPITAL 6 Bunden kapital Saldo pr. 1. januar Overført til fri kapital, jævnfør tilladelse fra Civilstyrelsen Modtagne arvebeløb Kursregulering BUNDEN KAPITAL PR. 31. DECEMBER Fri kapital Henlæggelser særlige formål (udvikl., invest. og vedligeh.) Saldo pr. 1. januar HENLÆGGELSER SÆRLIGE FORMÅL PR. 31. DECEMBER Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb 1. januar Resultatdisponering Rådighedsbeløb pr. 31. december Fri kapital pr. 31. december EGENKAPITAL I ALT Personaleomkostninger Lønninger og gager Pensionsbidrag Sociale bidrag Personaleomkostninger i alt Antal medarbejdere (ÅV) 8 Tilgodehavender Diverse debitorer Tilgodehavende lønrefusioner Tilgodehavende driftstilskud Honorar for konsulentydelser m.m. Tilgodehavende, periodiserede renter Tilgodehavender i alt

19 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT 19 Noter 9. Forpligtelser Mødrehjælpen kautionerer med KFBU (Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge) for huslejeforpligtelse på Alexandrakollegiet. Lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel, svarende til 2 kvartalers husleje a kr., lig kr. Der er ligeledes en istandsættelsesforpligtigelse forbundet med lejemålet. Mødrehjælpens lejemål i Nørre Voldgade i København kan opsiges med 6 måneders varsel, svarende til 2 kvartalers husleje a kr, lig kr. Mødrehjælpens lejemål i Søndergade i Århus kan i perioden 1. januar til 30. september 2014 opsiges til fraflytning med 3 måneders varsel svarende til 3 måneders husleje på i alt kr. Mødrehjælpens lejemål i stueetagen på Tolderlundsvej i Odense kan opsiges med 6 måneders varsel, svarende til 2 kvartalers husleje a kr. lig kr. Mødrehjælpens lejemål i 1. sal på Tolderlundsvej i Odense kan opsiges til fraflytning med 3. måneders varsel svarende til kr. Mødrehjælpen har i 2012 endvidere indgået en tillægsaftale med NiaNet vedrørende levering af fiberforbindelser med MPLS net, VPN og Firewall til ekstra lokation. I henhold til aftalen forpligter Mødrehjælpen sig fra og med 18. oktober 2012 til at betale en fast månedlig udgift på 1.869,75 kr. i 36 måneder. Pr 31. december 2013 har Mødrehjælpen således en resterende forpligtelse på kr. om måneden indtil 17. oktober 2014, i alt kr. Mødrehjælpen har i 2011 indgået aftale med Progressive IT A/S vedrørende hosting af Mødrehjælpens IT-systemer. I henhold til aftalen forpligter Mødrehjælpen sig fra og med 1. november 2012 til at betale en fast månedlig udgift på kr. kr. i 36 måneder. Pr 31. december 2013 har Mødrehjælpen således en resterende forpligtelse på kr. om måneden indtil 30. oktober 2015, i alt kr. Mødrehjælpen har i 2011 indgået aftale med NiaNet vedrørende levering af fiberforbindelser med MPLS net, VPN og Firewall. I henhold til aftalen forpligter Mødrehjælpen sig fra og med 18. maj 2011 til at betale en fast månedlig udgift på kr. i 36 måneder. Pr. 31. december 2013 har Mødrehjælpen således en resterende forpligtelse på kr. om måneden indtil 17. maj 2014, i alt kr.

20

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport Fonden Mødrehjælpen Årsrapport 214 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar 31.december

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

RSM plus. Arsregnskab 2009. Fonden Mødrehjælpen. CVR nr. 7298 8515. Afdelinger : af selvstændige revisions- og k0nsulentfìrmaer. Vordingborq og Århus

RSM plus. Arsregnskab 2009. Fonden Mødrehjælpen. CVR nr. 7298 8515. Afdelinger : af selvstændige revisions- og k0nsulentfìrmaer. Vordingborq og Århus RSM plus Fonden Mødrehjælpen CVR nr. 7298 8515 Arsregnskab 29 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-156 København V. Tlf.: (f45) 3338 98, Fdx: (+45) 3338 981 e-m il: copenhagen@rsmplus.dk,

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere