Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015 Skabelonen Databehandleraftale_feb2015 er opbygget på den måde, at man skriver egen tekst i stedet for den eksisterende, hvor denne er markeret med gult. Man skal med andre ord slette den eksisterende tekst i de felter, der udfyldes. Ordlyden i punkterne 2-11 og må ikke ændres. Hvis det er nødvendigt at supplere standardformuleringerne i disse punkter, skal dette beskrives i pkt. 15, inden den redigerede databehandleraftale underskrives. Notatet anvender følgende systematik: A. Felter der skal udfyldes eller ændres B. Felter der ikke skal udfyldes eller ændres Nedenfor redegøres først for de felter, der skal udfyldes (A). Dernæst beskrives baggrunden for de felter, der ikke må ændres ved (B).

2 A. FELTER DER SKAL UDFYLDES ELLER ÆNDRES 0. Forsiden (præamblen) Journalnummer Journalnummeret er det nummer i ESDH eller tilsvarende elektronisk journalsystem, der gør det muligt at identificere sagen entydigt og hvor det øvrige kontraktkompleks (alle dokumenter, der har relevans for aftalen) journaliseres. Projektnavn/titel/system og beskrivelse Projektets navn skal gøre det muligt på en entydig måde at identificere projektet. Formålet er at skabe genkendelighed uden nødvendigvis først at skulle slå op i ESDH. Navn, , dato Navn og skal henvise til den person, der har udfyldt databehandleraftalen. Datoangivelsen skal angive den dato, hvor databehandleraftalen er blevet udarbejdet. Afdeling Navnet på den afdeling eller delorganisation i Region Midtjylland, der er ansvarlig for kontraktindgåelsen med den eksterne leverandør. Formålet er at sikre, at man på et senere tidspunkt kan finde ud af, hvilken afdeling der har journaliseret aftalekomplekset. Dette kan eksempelvis være relevant i forbindelse med et tilsyn fra Datatilsynet. Firmanavn, adresse, CVR-nummer m.v. Ud fra disse oplysninger skal det være muligt at identificere leverandøren entydigt. Derfor er det en fordel at angive CVR-nummer se evt. hvis der er tale om et dansk selskab. Man kan med fordel henvise til leverandørens underafdeling eller kontaktperson i denne forbindelse. Aftale af xx. xxxxxx 201x om leverance af Her skal der henvises til den kontrakt (hoveddokumentet), der regulerer regionens indkøb. Grunden til at der skal henvises til denne kontrakt er, at den udgør det mest centrale dokument i det aftalegrundlag, som databehandleraftalen er et supplement til. Det er meget vigtigt at henvise til det samlede aftalekompleks på en entydig måde (angivelse af dato for aftalens indgåelse hjælper eksempelvis). Brug derfor helst ordret den samme beskrivelse af kontrakten, som den selv anvender. Side 2

3 Databehandleraftalen bør ideelt set indgå som et bilag til hovedkontrakten. Dette er med til at tydeliggøre samhørigheden mellem de to dokumenter. 1. Databehandlerens opgave I dette felt skal databehandlerens ydelse kort beskrives. De fire punkter er alene en inspiration til udformning en løbende tekst. Det er dog vigtigt at understrege, at beskrivelsen af databehandlers opgave typisk ikke vil være tilstrækkeligt præcis, hvis man ikke har beskrevet følgende fire punkter i et eller andet omfang: 1) Databehandlerens opgave, herunder formålet med databehandlingen 2) Kategorier af registrerede borgere, som databehandlingen omfatter 3) Kategorier af oplysninger, som databehandlingen omfatter. 4) Hvor data opbevares [fysisk placering af data/servere] Ad 1. Regionen og vores databehandlere må kun behandle data i overensstemmelse med det formål, de er indsamlede til. Derfor skal det beskrives, hvordan databehandleren bidrager til dette formål. Ad 2. Med kategorier af borgere menes en generel beskrivelse af de borgere, man har indsamlet data om eksempelvis at de er år, at de frivilligt har valgt at udfylde spørgeskema, at de er udvalgt på baggrund af en bestemt diagnosekode eller lignende. Ad 3. Når der tales om kategorier af oplysninger, tænkes der på de kategorier, som persondataloven beskriver. Det vil sige følgende: a. racemæssig eller etnisk baggrund, b. politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, c. fagforeningsmæssige tilhørsforhold d. helbredsmæssige og seksuelle forhold e. strafbare forhold f. væsentlige sociale problemer g. andre rent private forhold (f.eks. ulykkestilfælde med væsentlige personlige eller sociale konsekvenser, selvmord og forsøg derpå, familiestridigheder, separations- og skilsmissebegæringer, adoptionsforhold, oplysninger om en medarbejders positive alkoholeller narkotikatest samt om afvisning, hjemsendelse eller bortvisning fra en arbejdsplads). h. CPR-numre, og i. almindelige personoplysninger (der ikke er omfattet af pkt. a-h) Ad 4. For at regionen skal kunne kontrollere Databehandlers aktiviteter (evt. ved en senere audit), er det nødvendigt at beskrive, hvor data fysisk opbevares. Side 3

4 Et eksempel på en beskrivelse af databehandlers opgave kunne være følgende: Formålet med projektet er statistisk at undersøge sammenhængen mellem anvendelsen af lægemiddel X og patienternes oplevelse af behandlingsforløbet på afdeling Y. I denne forbindelse bidrager konsulentvirksomhed Z med vikarer (som beskrevet i kontrakten), der skal hjælpe med at inddatere og kategorisere de indkomne besvarelser, som respondenterne har indleveret via spørgeskemaerne. Undersøgelsen omfatter alle patienter, der har været indlagt på afdeling Y og som frivilligt har valgt at deltage. Der vil i forbindelse med undersøgelsen blive behandlet CPR-numre, helbredsoplysninger og almindelige personoplysninger såsom alder og køn. Serveren er fysisk placeret ved Region Midtjylland (Olof Palmes Allé 19, lokale L207). Databehandler har alene adgang til serverne fra computere, som regionen stiller til rådighed på adressen. Punkterne 2-11 Se nedenfor. 12. Underskrifter Region Midtjylland har besluttet, at Kenneth Becker (CISO) underskriver alle regionens databehandleraftaler. Den fysiske person der skriver under på vegne af Databehandleren skal være tegningsberettiget for det selskab, forening el.lign., som vedkommende binder kontraktuelt. Databehandleren har formentlig sine egne retningslinjer der fastslår, hvem der er tegningsberettiget. Før vedkommende underskriver databehandleraftalen har den projektansvarlige (ansat ved Region Midtjylland) pligt til at undersøge, om vedkommende har ret til at indgå aftaler på vegne af Databehandleren. Punkterne Se nedenfor 15. Ændringer til punkterne 2-11 og Hvis det er tvingende nødvendigt at ændre punkterne 2-11 eller 13-14, skal ændringerne beskrives her. Det vil i disse tilfælde være formuleringerne i pkt. 15, der regulerer aftaleforholdet mellem den Dataansvarlige og Databehandleren. Med punkt 15 anerkender regionen, at der kan være individuelle forhold, der medfører behov for en særlig bestemmelse i databehandleraftalen. Dette kunne eksempelvis være en bestemmelse om revisionserklæringer Side 4

5 som alternativ eller supplement til audits (se punkt 7) eller en bestemmelse om fastsættelse af bod. Hvis man beskriver fravigelser fra punkter 2-11 eller i punkt 15, skal man indsende den endelige databehandleraftale til Juridisk Kontor, der så har mulighed for at komme med en udtalelse om ændringerne inden den endelige aftale underskrives. Om it-revisionserklæringer: Hvorvidt regionen skal kræve årlige revisionserklæringer vil være en individuel vurdering. Der skal i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering af hvilke kontrolforanstaltninger der må anses for nødvendige. Det følger af vejledningen til sikkerhedsbekendtgørelsen, at Region Midtjylland som dataansvarlig aktivt skal sikre, at de krævede sikkerhedsforanstaltninger overholdes hos databehandleren, og at det i den sammenhæng kan være relevant at indhente en årlig revisionserklæring fra en uafhængig tredjepart. It-revisionserklæringer udarbejdes af en uafhængig tredjepart, hvilket afspejles i projekternes omkostningsniveau. Regionen har derfor en økonomisk interesse i kun at kræve revisionserklæringer, når der er behov for disse. Et sådant behov vil der eksempelvis være, når der er tale om store systemer med høj grad af følsomhed. Det bemærkes i denne sammenhæng, at det kan være vanskeligt at stille omkostningstunge krav til it-systemer, der allerede er indkøbt og som er i drift. It-revision er dyrt og leverandøren vil sjældent tilbyde det omkostningsfrit. Derfor er det en fordel at beskrive krav herom i udbudsmaterialet, hvis dette er muligt. Det skal understreges, at ved særligt kritiske it-systemer bør regionen stille krav om indlevering af regelmæssige it-revisionserklæringer. Om bod I forbindelse med indgåelse af særligt kritiske it-systemer vil det være en fordel at inkludere en bodsbestemmelse i den egentlige kontrakt, der knytter sig til it-sikkerheden. Det kan muligvis fordyre det endelige indkøb, men vil sikre databehandler et økonomisk incitament til at sikre sig mere grundigt mod ulovlig behandling af personoplysninger. Som et alternativ til en bodsbestemmelse i selve kontrakten, kan bodsbestemmelsen beskrives i databehandleraftalens pkt. 15. Man kan tage udgangspunkt i følgende ordlyd: Bod Såfremt databehandler tilsidesætter sine forpligtelser i medfør af de bestemmelser, der er oplistet i databehandleraftalen og dette bevirker, at Side 5

6 personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven og dertilhørende bekendtgørelser og vejledninger, skal databehandler betale en bod på kr. XX.XXX til den dataansvarlige. Side 6

7 B. FELTER DER IKKE SKAL UDFYLDES ELLER ÆNDRES Nedenfor beskrives baggrunden for de punkter i skabelonen, som ikke må ændres eller redigeres forud for indgåelsen af databehandleraftalen. Formålet med denne beskrivelse er alene at redegøre for de enkelte afsnits baggrund, således at det fremstår mere klart, om det kan lade sig gøre at fravige punkterne ved at beskrive en undtagelse hertil i pkt Lovbestemmelser og ISO Databehandleren agerer på vegne af den Dataansvarlige og skal derfor overholde lovgivning der regulerer såvel private virksomheder som offentlige myndigheder. Særligt relevant er det eksempelvis at henvise til reglerne om tavshedspligt 1 og sikkerhedsbekendtgørelsen 2. ISO er en international standard, der stiller krav til et "Ledelsessystem for informationssikkerhed", også kaldet et ISMS. Idet organisationer er forskellige, vil et ISMS altid opbygges individuelt til at håndtere den konkrete organisations sikkerhedsbehov. Standarden stiller derfor ikke direkte krav til konkrete sikringsforanstaltninger. Når der henvises til principperne og anbefalingerne i ISO skal dette derfor ses i sammenhæng med eksempelvis informationssikkerhedshåndbogen. Det vil sige at man ved tvivlstilfælde kan kigge i standardens tekst. Ved en eventuel misligholdelse kan ISO anvendes som et fortolkningsbidrag til det samlede kontraktkompleks. 3. Databehandlerens ansvar Ved at henvise til bilagene i pkt. 13 tillægges disse værdi i relation til aftalen mellem den Dataansvarlige og Databehandleren. Dermed skal Databehandleren agere i overensstemmelse med eksempelvis informationssikkerhedshåndbogen, hvis virksomheden vil være sikker på ikke at misligholde aftalen. Desuden understreger henvisningen til den Dataansvarliges interne dokumenter, at Databehandler alene agerer på vegne af den Dataansvarlige og således ikke selv kan tage beslutninger, der vedrører de personoplysninger, som virksomheden har overladt til behandling efter instruks fra den Dataansvarlige. 1 Se forvaltningslovens 27 og straffelovens 152 ff. 2 Bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, der behandles for den offentlige forvaltning med senere ændringer. Side 7

8 4. Databehandlers brug af underleverandører Det er den Dataansvarliges ansvar, at personoplysningerne bliver opbevaret og behandlet i overensstemmelse med gældende regulering på området. Dette ansvar gælder også, når den Dataansvarlige overlader behandlingen til eksterne parter, hvilket både omfatter Databehandleren og dennes underleverandører. For at sikre sig, at Databehandlerens underleverandører også efterlever den regulering, som gælder for den Dataansvarlige, har den Dataansvarlige behov for at kunne kontrollere hvilke oplysninger og processer, som Databehandleren overlader til underleverandører. Hvis Databehandleren anvender underleverandører, som befinder sig i usikre tredjelande, skal både den Dataansvarlige og Databehandleren være særligt opmærksomme på, at kravene til lovlig behandling af personoplysninger efterleves. Dette kan blandt andet sikres, ved at Databehandleren indgår en kontrakt med underleverandøren, som baserer sig på Kommissionens skabelon til databehandleraftaler med aktører i usikre tredjelande. 5. Ad hoc arbejdspladser Som anført ovenfor er både Databehandler og dennes underleverandører omfattet af en række love og bekendtgørelser i forbindelse med databehandlingen, herunder sikkerhedsbekendtgørelsen. Idet sikkerhedsbekendtgørelsen som nævnt stiller en række krav til kryptering, autorisation, logning m.v., skal Databehandleren beskrive hvorledes anvendelsen af hjemmearbejdspladser el.lign. teknisk er sat op, således at sikkerhedsbekendtgørelsens bestemmelser efterleves. Såfremt den Dataansvarlige ikke er klar over, at Databehandler anvender ad hoc arbejdspladser, er det ikke muligt for den Dataansvarlige effektivt at kontrollere det arbejde, som Databehandler udfører. 6. Samarbejde med tilsynsmyndigheder Den Dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven. For at sikre sig, at Databehandleren også agerer inden for lovens rammer og i overensstemmelse med den Dataansvarliges instruks, er det nødvendigt for den Dataansvarlige at kunne udføre kontrol med Databehandler. Side 8

9 Derfor skal Databehandler samarbejde med den Dataansvarlige i forbindelse med audits, uanset om sådanne audits sker efter den Dataansvarliges eget initiativ eller efter en henvendelse fra en tilsynsmyndighed (Datatilsynet). 7. Underretningspligt For at den Dataansvarlige kan dokumentere eventuelle sikkerhedsbrud har Databehandleren en forpligtelse til skriftligt at meddele den Dataansvarlige om sådanne. Dette skyldes at den Dataansvarlige stadig er ansvarlig for behandlingen af personoplysningerne, selv om dette sker ved en ekstern part og derfor er nødt til at blive informeret ved sikkerhedsbrud, således at man kan undersøge omstændighederne ved disse og forhindre dem fremadrettet. 8. Håndtering af data efter aftalens ophør Det følger af persondataloven, at personoplysninger alene må opbevares så længe der er et lovligt formål med opbevaringen og behandling af oplysningerne. Derfor er det beskrevet, hvorledes data skal slettes ved aftalens ophør. Såfremt virksomheden går konkurs, er det vigtigt for Region Midtjylland at få data tilbageført, således at man kan behandle dem selv eller overlade dem til en ny databehandler. Hvis du har udfordringer med at få udleveret sine data fra et konkursbo el.lign., bør du kontakte Juridisk Kontor. 9. Misligholdelse Det er en meget central del af databehandleraftalen, at det anses som en væsentlig misligholdelse af det i præamblen anførte aftaleforhold, såfremt Databehandler ikke overholder de krav, der er oplistet i pkt. 9. Ved en sådan misligholdelse kan det være muligt for den Dataansvarlige at hæve hele kontrakten og/eller kræve erstatning af leverandøren. Når den Dataansvarlige har mulighed for at anvende misligholdelsesbeføjelser, vil det ofte være lettere at forhandle med leverandøren om, hvorledes denne kan efterleve gældende regulering. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan den Dataansvarlige være forpligtet til at hæve kontrakten og finde en anden databehandler. Hvis du erfarer, at en leverandør ikke efterlever databehandleraftalen med dertilhørende bilag, bør du kontakte Juridisk Kontor. 10. Aftalens ikrafttræden og varighed Dette punkt er med til at sammenkæde databehandleraftalen med kontraktkomplekset, der er nævnt i præamblen. Side 9

10 Det skal understreges, at databehandleraftalen ikke er en selvstændig aftale, der kan indgås eller opsiges uafhængigt af det øvrige kontraktkompleks. Den er et dokument, som den Dataansvarlige er forpligtet til at indgå som en del af aftaleforholdet, når man indgår kontrakt med en databehandler. 11. Tavshedspligt Idet Databehandler er omfattet af den samme regulering som den Dataansvarlige og agerer på dennes vegne, skal Databehandlers ansatte iagttage de samme tavshedspligtregler som den Dataansvarliges ansatte. 12. Underskrifter Se ovenfor. 13. Bilag Som bilag til databehandleraftalen skal en række dokumenter altid vedlægges som bilag. Det drejer sig om følgende: 1. Databehandlerinstruks 2. Retningslinjer tilknyttet databehandlerinstruksens 9, stk. 1.3., herunder a. Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer, b. It-sikkerhedsfunktionens overordnede principper for eksterne leverandørs remote support adgang til Region Midt. 3. Dataansvarliges informationssikkerhedspolitik 4. Dataansvarliges informationssikkerhedshåndbog. Ad 1. Databehandlerinstruksen opsummerer de krav, som Region Midtjylland opstiller for eksterne databehandlere. Der er tale om mere tekniske krav end de beskrivelser, der fremgår af selve databehandleraftalen. Kravene tager udgangspunkt i sikkerhedsbekendtgørelsen og vejledningen til denne. Dette gælder eksempelvis kravene om kontrol af afviste adgangsforsøg og logning. Ad 2. Retningslinjerne tilknyttet databehandlerinstruksen beskriver mere detaljeret de krav, Region Midtjylland stiller til eksterne leverandører. Eksempelvis beskrives det i retningslinjerne, at det ved hver enkelt ekstern leverandørs ønske om etablering af remote support skal undersøges, hvorvidt dette sker i overensstemmelse med reglerne om overførsel til tredjelande. Ad 3. Informationssikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for informationssikkerheden i Region Midtjylland, og er vedtaget af Regionsrådet. Dokumentet har ikke til formål at regulere aftaleforhold direkte, men danner rammen for udarbejdelsen af Informationssikkerhedshåndbogen og er derfor et relevant bilag. Side 10

11 Ad 4. Informationssikkerhedshåndbogen beskriver og samler de retningslinjer, som Region Midtjylland skal følge for at sikre, at det ønskede sikkerhedsniveau efterleves. Både instruksen, retningslinjerne og håndbogen består delvist af faste krav fra relevant lovgivning og dertilhørende bekendtgørelse, men dokumenterne indeholder også ledelsesmæssige beslutninger, der fastlægger rammerne for det niveau af informationssikkerhed, som regionen ønsker at have. Ved at anvende disse dokumenter direkte sikres det, at man både lever op til gældende regulering og til de instruktionsbeføjelser, som ledelsen har i medfør af den enkeltes ansættelsesforhold i Region Midtjylland. 14. Øvrige henvisninger Dette punkt henviser til en række offentligt tilgængelige dokumenter, der ikke udgør en bindende del af aftaleforholdet. Der er dog tale om lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger eller standard, der alle har relevans i forhold til den Dataansvarliges og Databehandlers pligter og rettigheder. 15. Ændringer til punkterne 2-11 og Se ovenfor. Side 11

Vejledning til den fællesregionale skabelon Databehandleraftale

Vejledning til den fællesregionale skabelon Databehandleraftale Vejledning til den fællesregionale skabelon Databehandleraftale Den fællesregionale skabelon Databehandleraftale er opbygget på den måde, at man skriver egen tekst i stedet for den eksisterende, hvor denne

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Journalnummer.: X-X-XX-XX-XX. Vedrørende projektnavn/titel/system/beskrivelse

DATABEHANDLERAFTALE. Journalnummer.: X-X-XX-XX-XX. Vedrørende projektnavn/titel/system/beskrivelse Regionshuset Viborg Journalnummer.: X-X-XX-XX-XX Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk DATABEHANDLERAFTALE Vedrørende projektnavn/titel/system/beskrivelse

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale]

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale] Databehandleraftale om [Indsæt navn på aftale] Jf. bestemmelserne i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer (Persondataloven) mellem Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN]

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] Tekst markeret med GRØN, udfyldes inden udsendelse til leverandøren Tekst markeret med TURKIS, udfyldes af leverandøren Side 1/16 Side 2/16 DATABEHANDLERAFTALE

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

Underbilag 14A DATABEHANDLERAFTALE

Underbilag 14A DATABEHANDLERAFTALE Journalnummer: Underbilag 14A DATABEHANDLERAFTALE Vedrørende levering og vedligeholdelse af EPJ-/PAS-løsning System-/projektansvarlig person Tel. +45 XXXX XXXX e-mail@e-mail.dk For at sikre overholdelsen

Læs mere

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017 SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017 Side 1/19 Vejledning til brug af skabelonen Tekst, der er sat i [ ] og markeret med gul er aftaletekst,

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 11 - Databehandleraftale

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 11 - Databehandleraftale EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 11 - Databehandleraftale INDHOLD 1. DATABEHANDLERENS ANSVAR... 4 2. DATABEHANDLERENS OPGAVE... 4 3. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 4. DATABEHANDLERS BRUG AF UNDERDATABEHANDLER...

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren]

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] DATABEHANDLERAFTALE Der er dags dato indgået følgende Databehandleraftale mellem

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Rammeaftalebilag G til udbud på levering af Stomiprodukter Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer]

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Det er jf. Aftale om forældretilfredshedsundersøgelse på Børn og Unge området i Aarhus Kommune 2015 aftalt, at - leverandørnavn

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Databehandlerinstruks

Databehandlerinstruks 1. Databehandleren handler alene efter instruks af den dataansvarlige. 2. Databehandleren forpligter sig til, til enhver tid at overholde lovgivningsmæssige krav samt denne databehandlerinstruks. 3. Databehandleren

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Kontraktbilag 16 - Databehandleraftale

Kontraktbilag 16 - Databehandleraftale Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Revideret version Kontraktbilag 16 - Databehandleraftale Side 1/12 Indholdsfortegnelse 1. DATABEHANDLERENS ANSVAR...3 2. DATABEHANDLERENS

Læs mere

BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

Kontraktbilag 16 - Databehandleraftale

Kontraktbilag 16 - Databehandleraftale Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 16 - Databehandleraftale Kontraktbilag 16 Databehandleraftale Side 1/9 Indholdsfortegnelse 1. DATABEHANDLERENS ANSVAR...3

Læs mere

Databehandleraftale. 1. Baggrund, formål og definitioner. mellem. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx CVR.nr. xxxxxx

Databehandleraftale. 1. Baggrund, formål og definitioner. mellem. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx CVR.nr. xxxxxx #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx CVR.nr. xxxxxx (herefter benævnt

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig)

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig) Databehandleraftale Mellem Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (Herefter benævnt Dataansvarlig) Og (Herefter benævnt Databehandler) side 1 af 5 Generelt Databehandleren indestår for at

Læs mere

Bilag 9 Databehandleraftale

Bilag 9 Databehandleraftale Bilag 9 Databehandleraftale Aftale om databehandling mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S (i det følgende betegnet som den Dataansvarlige) og XXX XX XX (i det

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

Skema til kortlægning af dataflow i STIL s produkter

Skema til kortlægning af dataflow i STIL s produkter Version 1.0 Skema til kortlægning af dataflow i STIL s produkter Dette skema anvendes til at kortlægge dataflowet i de STIL systemer, hvor der behandles personoplysninger. Skemaet skal udfyldes for alle

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup (CVR nr. 65120119) Rødovre Kommune Rødovre Parkvej

Læs mere

Anmeldelse af behandling af data

Anmeldelse af behandling af data - 1. Skema udfyldt af: Dato: Anmeldelse af behandling af data 2. Databehandlingen er omfattet af Region Hovedstadens paraplyanmeldelse vedr.: OBS: kun 1 X 2007-58-0006 Patientbehandling 2012-58-0023 Kliniske

Læs mere

Hvidovre Kommune. DATABEHANDLERAFTALE 2016 version 1.1

Hvidovre Kommune. DATABEHANDLERAFTALE 2016 version 1.1 Hvidovre Kommune DATABEHANDLERAFTALE 2016 version 1.1 1 Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part )

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part ) Databehandleraftale 1 Mellem: Firma: Cvr-nr.: Adresse: Postnr. ( Dataansvarlig ) By: Og: MedCom Cvr-nr.: 26919991 Forskerparken 10 5230 Odense M ( Databehandler ) (Dataansvarlig og Databehandler herefter

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler)

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) Databehandleraftale mellem [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) og Hedensted Kommune Horsens Kommune Odder Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhustorvet 4 Rådhusgade

Læs mere

PERSONDATALOVEN OG SUNDHEDSLOVEN

PERSONDATALOVEN OG SUNDHEDSLOVEN KIROPRAKTIK 2014 PERSONDATALOVEN OG SUNDHEDSLOVEN Kort om Persondataloven og Sundhedsloven Sundhedsloven 'Hovedloven' på området Relevant i ft. oplysninger er særligt:» Tavshedspligt, indhentelse og videregivelse

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Datatilsynet: Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration

Datatilsynet: Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration Side 1 af 2 Forside / Erhverv / Personaleadministration / Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration Opdateret: 06.05.15 Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning i Grønland

Udkast til Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning i Grønland Lovafdelingen Dato: Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André Dybdal Pape/ Marcus Nymand Sagsnr.: 2016-766-0019 Dok.: 2104838 Udkast til Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse

Læs mere

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra? Erika Wolf, jurist i

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Bilag 11 - Databehandleraftale

Bilag 11 - Databehandleraftale Bilag 11 - Databehandleraftale [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK), jf. udbudsbetingelsernes punkt 3.2.3.2

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX Kommune adresse postnr. og by CVR. nr.: XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX Kommune adresse postnr. og by CVR. nr.: XXXX] (herefter Kommunen ) 25. november 2016 Versionshistorik Versionsnr. Dato Beskrivelse 0.8 25.11.2016 Høringsudkast til kombit.dk DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX Kommune adresse postnr. og by CVR. nr.: XXXX] (herefter Kommunen

Læs mere

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling - Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling Al databehandling, der er underlagt persondataloven, skal overholde de tekniske krav, der er opstillet i Datatilsynets bekendtgørelse 528 (sikkerhedsbekendtgørelsen).

Læs mere

Bilag 5. Leverandør erklæring om tavshedspligt ITsikkerhedsregler

Bilag 5. Leverandør erklæring om tavshedspligt ITsikkerhedsregler Acadrenr. 15/27563 Bilag 5. Leverandør erklæring om tavshedspligt ITsikkerhedsregler og persondataloven for Helsingør Kommune Indledning / Introduktion It-sikkerhedsaftale med ekstern part som følger af

Læs mere

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU Bemærk: Der henvises til vejledningen ved udfyldelsen af nedenstående anmeldelsesskema. 1. Dataansvarlig myndighed Myndighedens navn:

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Hvordan styrer vi leverandørerne?

Hvordan styrer vi leverandørerne? Hvordan styrer vi leverandørerne? DI Digital 26. September 2016 DKCERT www.cert.dk Henrik Larsen Email: henrik.larsen@cert.dk Agenda Hvem er jeg? DKCERT Hvem er vi og hvad gør vi? Hvordan styrer universitetssektoren

Læs mere

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Sikkerhed og persondata 16. marts 2017 Sikkerhed Hvad siger kontrakten om sikkerhed Leverandøren skal iagttage de sikkerhedsforanstaltninger, der følger af Bilag

Læs mere

Overblik over persondataforordningen

Overblik over persondataforordningen Overblik over persondataforordningen November 2016 2 Sanktioner Overtrædelsestype: Indhentning af samtykke ift. børn Behandlinger, som ikke kræver identifikation Data protection by Design/Default Delt

Læs mere

Databehandleraftaler. Ved partner Thomas Munk Rasmussen, Bech-Bruun

Databehandleraftaler. Ved partner Thomas Munk Rasmussen, Bech-Bruun Databehandleraftaler Ved partner Thomas Munk Rasmussen, Bech-Bruun 2 Databehandleraftaler - Agenda Personoplysninger eksempler Begreberne dataansvarlig og databehandler Krav om databehandleraftale Indholdsmæssige

Læs mere

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KUNDER OG KMD - af 5. december 2017

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KUNDER OG KMD - af 5. december 2017 SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KUNDER OG KMD - af 5. december 2017 DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kunde [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kunden ) og KMD A/S Lautrupparken

Læs mere

o o o En dataansvarlig kan vælge at overlade det til en anden at udføre selve den praktiske behandling af personoplysninger på den dataansvarliges vegne. Den, der herefter udfører databehandlingen,

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice Borups Alle 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse]

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Deltagelse i indkøbsdatasamarbejdet:

Deltagelse i indkøbsdatasamarbejdet: Bilag 1 til Tilmeldingsskemaet til Deltagelse i indkøbsdatasamarbejdet: Databehandleraftale Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem (Kommunenavn) (CVR nr.) (Adresse) (Postnummer og by) (Herefter

Læs mere

UNDERBILAG 14A.1 DATABEHANDLERINSTRUKS

UNDERBILAG 14A.1 DATABEHANDLERINSTRUKS UNDERBILAG 14A.1 DATABEHANDLERINSTRUKS 1. Vedrørende Databehandlerens ansvar 1.1. Databehandleren må alene behandle personoplysninger omfattet af Databehandleraftalen efter instruks fra den Dataansvarlige

Læs mere

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger Att.: Kommunaldirektøren Sendt med Digital Post Dat0 Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr.

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDDET [D ]

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDDET [D ] SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDDET [D. 04.07.17] 1. Engelsk udgave af udbudsmaterialet [Tender material in English] Findes udbudsmaterialet i en engelsk udgave? [Is the tender material available in English?]

Læs mere

Underbilag Databehandlerinstruks

Underbilag Databehandlerinstruks Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Underbilag 16.1 - Databehandlerinstruks DATABEHANDLERINSTRUKS Ad. 1. Databehandlerens ansvar Databehandleren må alene handle efter

Læs mere

Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning.

Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning. Blankettype: Offentlig forvaltning Journalnummer: Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning. Bemærk! Hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet, vil de oplysninger, der fremgår

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDDET [D ]

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDDET [D ] SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDDET [D. 29.06.17] 1. Engelsk udgave af udbudsmaterialet [Tender material in English] Findes udbudsmaterialet i en engelsk udgave? [Is the tender material available in English?]

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune

Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune Bilag 19 Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune i henhold til Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af den 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til

Læs mere

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (i det følgende benævnt Dataansvarlige ) og Leverandør

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] [Postnummer og by] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse]

Læs mere

Databehandleraftale Leverandør

Databehandleraftale Leverandør , Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag L - 1 Leverandør Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CVR.nr.: 64 94 22

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

September Indledning

September Indledning September 2016 Eksempel fra KOMBIT: Vejledning til gennemførelse af indledende overordnet kortlægning af it-løsningers parathed i forhold til efterlevelse af kendte krav i Databeskyttelsesforordningen

Læs mere

KOMMENTARER TIL SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017

KOMMENTARER TIL SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017 KOMMENTARER TIL SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017 Side 1/18 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 2. Brugsscenarier og tilpasning af skabelonen...

Læs mere

Tjekliste til databehandleraftaler

Tjekliste til databehandleraftaler Tjekliste til databehandleraftaler Bruun & Hjejle har i november 2017 udarbejdet denne tjekliste til brug for gennemgang af databehandleraftaler modtaget fra samarbejdspartnere. Tjeklistens pkt. 1 indeholder

Læs mere

Sagsnr. 26250-0 NOTAT OM DATABEHANDLING

Sagsnr. 26250-0 NOTAT OM DATABEHANDLING Sagsnr. 26250-0 NOTAT OM DATABEHANDLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af problemstillingen... 3 2. Overladelse af persondata... 3 2.1. Behandlingshjemmel... 3 2.2. Dataansvar... 4 2.3. Databehandlerinstruks...

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

KONTRAKTBILAG 12. Databehandleraftale

KONTRAKTBILAG 12. Databehandleraftale KONTRAKTBILAG 12 Databehandleraftale Sagsnummer.: 17/24405 Region Syddanmark Side 1 af 19 DATABEHANDLERAFTALE vedrørende levering af forsikringsmæglerydelser For at sikre overholdelsen af de til enhver

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU.

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU. Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU. 1. Dataansvarlig myndighed Myndighedens navn: Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M Institut og fakultets navn: Fx Klinisk

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Folketinget Udvalgssekretariatet Christiansborg 1240 København K Sendt til: Birgitte.Toft-Petersen@ft.dk 29. august 2014 Vedrørende høring over beretning

Læs mere

Iagttagelse af Datatilsynets vilkår, databehandleraftaler, og den dataansvarliges kontrol med databehandlere.

Iagttagelse af Datatilsynets vilkår, databehandleraftaler, og den dataansvarliges kontrol med databehandlere. Dato Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr. 2015-019-0014 Sagsbehandler Camilla Knutsdotter

Læs mere