Forsikring & Pension Philip Heymans Allé Hellerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup"

Transkript

1 Forsikring & Pension Philip Heymans Allé Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, København K CVR-nr Telefon Fax J.nr Sagsbehandler Iben Segel Larsen Direkte Datatilsynet kontaktede i 2011 Justitsministeriet angående muligheden for at undtage yderligere områder i den private sektor fra anmeldelsespligten i persondatalovens 1 48 samt pligten til efter persondatalovens 50, stk. 1, nr. 1, at indhente tilladelse til behandling af følsomme personoplysninger. Ændringsbekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2012 Et udkast til ændringsbekendtgørelse har herefter været i høring, og den 15. maj 2012 træder ændringerne i kraft. Ændringsbekendtgørelsen kan ses i Retsinformation på følgende adresse: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Betingelserne for registrering, videregivelse og anden behandling skal stadig følges Det skal understreges, at de materielle behandlingsregler i persondataloven og reglerne i særlovgivningen på de berørte ressortområder fortsat gælder i forhold til konkrete databehandlinger indenfor de områder, der er blevet fritaget for anmeldelse. Betingelserne for behandling af personoplysninger skal således følges, uanset om behandlingen er anmeldelsespligtig til Datatilsynet eller ej. Borgernes rettigheder og klageadgang gælder fortsat Ændringen af anmeldelsespligten ændrer ikke på de forpligtelser, som persondataloven pålægger virksomhederne i forhold til de registrerede personers rettigheder. Det gælder bl.a. oplysningspligt, indsigtsret og retten til at gøre indsigelse. Borgernes adgang til at klage til Datatilsynet over behandling af personoplysninger omfattet af persondataloven, og Datatilsynets mulighed for at tage sager op af egen drift gælder også. 1 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer.

2 2 Ændringerne for den finansielle sektor Der sker ved ændringsbekendtgørelsen fritagelse fra det krav om anmeldelse til og tilladelse fra Datatilsynet ved behandling af følsomme oplysninger omfattet af persondatalovens 7 og 8, som følger af persondatalovens 50, stk. 1, nr. 1, jf. 48. Efter den nye bestemmelse i 2, stk. 3, nr. 2, i undtagelsesbekendtgørelsen 2 omfatter fritagelsen: Behandling af personoplysninger, som foretages i virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed, og som vedrører virksomhedernes kunder eller personer, som virksomhederne har et retskrav på, eller som er nødvendige som følge af forpligtelser, der generelt påhviler finansielle virksomheder, bortset fra registreringer som følge af et ansættelsesforhold i en finansiel virksomhed. Særligt vedrørende forsikrings- og pensionsselskaber En del forsikrings- og pensionsselskaber har allerede indgivet anmeldelse og fået Datatilsynets tilladelse efter 50, stk. 1, nr. 1, til behandling af kundeoplysninger mv. Som følge af anmeldelsespligtens bortfald, vil Datatilsynet fjerne disse anmeldelser fra fortegnelsen på tilsynets hjemmeside. Behandling af følsomme personoplysninger i forbindelse med personaleadministration, herunder whistleblowerordninger, er ikke fritaget Ændringen af anmeldelsesordningen omfatter ikke behandling af følsomme personoplysninger i forbindelse med personaleadministration. Kravet om anmeldelse og tilladelse kan eksempelvis komme på tale, hvis der ved ansættelse, i løbet af ansættelsesperioden eller ved ophør behandles oplysninger om strafbare forhold, helbredsforhold eller andre rent private forhold - eksempelvis resultater af personlighedstests eller oplysninger om, at en medarbejder er bortvist. Yderligere informationer om pligten findes her: En del forsikrings- og pensionsselskaber har anmeldelser og tilladelser vedrørende personaleadministration eller whistleblowerordninger. Disse anmeldelser og tilladelser gælder stadig. Information på Datatilsynets hjemmeside Datatilsynet vil løbende offentliggøre retningslinjer angående persondatalovens krav også rettet om den finansielle sektor. Herudover forudsætter Datatilsynet, at særreglerne i lov om finansiel virksomhed og anden særlovgivning, som finder anvendelse i sektoren, iagttages. 2 Bekendtgørelse nr. 534 af 15. juni 2000 om undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger, som foretages for en privat dataansvarlig, som ændret ved bekendtgørelse nr. 202 af 22. marts 2001 og bekendtgørelse nr. 410 af 9. maj 2012

3 3 I bilag 1 følger en gennemgang af de af persondatalovens 3 regler, der er særligt relevante. Datatilsynet forventer at offentliggøre dette brev på hjemmesiden. Tilsynet skal endvidere anmode Forsikring og Pension om at bistå med at orientere forsikrings- og pensionsselskaber om den ændrede anmeldelsespligt. Med venlig hilsen Lena Andersen Kontorchef 3 Hele loven kan findes på Datatilsynets hjemmeside, under punktet Lovgivning.

4 4 Bilag 1: Gennemgang af særligt relevante regler i persondataloven 1. Persondatalovens anvendelsesområde Persondataloven omfatter behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register, jf. 1, stk. 1. Loven gælder tillige for anden ikke-elektronisk systematisk behandling, som udføres for private, og som omfatter oplysninger om personers private eller økonomiske forhold eller i øvrigt oplysninger om personlige forhold, som med rimelighed kan forlanges unddraget offentligheden, jf. 1, stk. 2. I persondatalovens 4 finder regler om lovens geografiske anvendelsesområde. Efter 4, stk. 3, gælder loven for en dataansvarlig, der er etableret i et tredjeland, (1) hvis behandlingen af oplysninger sker under benyttelse af hjælpemidler, der befinder sig i Danmark, medmindre hjælpemidlerne kun benyttes med henblik på forsendelse af oplysninger gennem Det Europæiske Fællesskabs område, eller (2) hvis indsamling af oplysninger i Danmark sker med henblik på behandling i et tredjeland. 2. Persondatalovens behandlingsregler Ikke følsomme personoplysninger Persondatalovens 6, stk. 1, indeholder regler om, hvornår registrering, videregivelse og anden behandling af ikke-følsomme oplysninger som f.eks. navn, adresse og fødselsdato må finde sted. Efter lovens 6, stk. 1, nr. 1, må behandling ske, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til behandlingen. De nærmere krav til et sådant samtykke findes i lovens 3, nr. 8, se nedenfor. Behandling efter lovens 6, stk. 1, nr. 2, må ligeledes finde sted, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en sådan aftale. Efter persondatalovens 6, stk. 1, nr. 7, må registrering, videregivelse og anden behandling af personoplysninger ske, hvis behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse. Det er Datatilsynets umiddelbare vurdering, at de oplysninger af ikke-følsom karakter, som en registreret person selv afgiver til et forsikrings- eller pensionsselskab i forbindelse med selskabets opfyldelse af aftaler mv., normalt må registreres af selskabet i medfør af lovens 6, stk. 1, nr. 2 og/eller nr. 7 Personnummer For så vidt angår behandling af oplysninger om kunders personnumre, følger det af lovens 11, stk. 2, at oplysninger om personnummer må behandles, når

5 5 det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov (nr. 1) eller når den registrerede har afgivet et udtrykkeligt samtykke til behandlingen (nr. 2) eller hvis behandlingen sker til videnskabelige eller statistiske formål (nr. 3). Følsomme personoplysninger Oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs og filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold må efter lovens 7, stk. 1, som udgangspunkt ikke behandles. Efter lovens 7, stk. 2, nr. 1, må behandling af sådanne følsomme oplysninger dog bl.a. ske, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til behandlingen. Efter lovens 7, stk. 2, nr. 4, kan behandling af følsomme oplysninger endvidere ske, hvis behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold må behandles af private, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, jf. 8, stk. 4. Herudover kan behandling ske, hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede. Det følger endvidere af 8, stk. 6, at behandling af oplysninger omfattet af 8, stk. 4, i øvrigt kan finde sted, hvis betingelserne i 7 er opfyldt. Det er Datatilsynets umiddelbare vurdering, at der med et udtrykkeligt samtykke fra den registrerede kan behandles følsomme oplysninger omfattet af persondatalovens 7, stk. 1, og 8, stk. 4, i forbindelse med et forsikringseller pensionsselskabs opfyldelse af aftaler mv. Datatilsynet finder endvidere, at kontraktsretlige forhold kan medføre, at et forsikrings- eller pensionsselskab i visse situationer vil kunne behandle følsomme personoplysninger i medfør af persondatalovens 7, stk. 2, nr. 4, og 8, stk. 6, jf. 7, stk. 2, nr. 4. Omfattet af denne bestemmelse er ifølge persondatalovens forarbejder bl.a. den situation, at behandling af oplysninger om den registrerede er nødvendig for, at den dataansvarlige kan afgøre, om den registrerede har et retskrav. Som eksempel på en sådan situation kan nævnes forsikringsselskabers behandling af helbredsoplysninger med henblik på at vurdere, om den registrerede har krav på erstatning. 3. De grundlæggende principper Behandling af personoplysninger skal endvidere ske i overensstemmelse med de grundlæggende principper, som er indeholdt i lovens 5. Grundprincipperne skal iagttages, selv om der i øvrigt er hjemmel til at foretage behandlingen. Det følger således af 5, stk. 1, at oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Det betyder ifølge lovens forarbejder, at

6 6 behandlingen skal være rimelig og lovlig. Endvidere fremgår det, at en rimelig behandling bl.a. forudsætter, at registrerede personer kan få kendskab til en behandlings eksistens og, når der indsamles oplysninger hos dem, kan få nøjagtige og fyldestgørende oplysninger med hensyn til de nærmere omstændigheder ved indsamlingen, jf. lovens 28 og 29 om oplysningspligt. Af 5, stk. 2, følger, at indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og at senere behandling ikke må være uforenelig med disse formål. Ifølge lovens 5, stk. 3, skal de oplysninger, der behandles, være relevante og tilstrækkelige og må ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil de senere behandles. Bestemmelsen er udtryk for et princip om, at de oplysninger der indsamles og registreres, skal begrænses mest muligt. Af lovens 5, stk. 4, følger, at behandling af oplysninger skal tilrettelægges således, at der foretages fornøden ajourføring af oplysningerne. Der skal endvidere foretages den fornødne kontrol for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger. Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, skal snarest muligt slettes eller berigtiges. Det følger endelig af 5, stk. 5, at indsamlede oplysninger ikke må opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. 4. Persondatalovens krav til samtykke I persondatalovens 3, nr. 8, er den registreredes samtykke defineret som enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilger i, at oplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres til genstand for behandling. Et samtykke skal således meddeles i form af en viljestilkendegivelse fra den registrerede, dvs. at et samtykke som udgangspunkt skal meddeles af den registrerede selv. Et samtykke kan ligeledes meddeles af en person, som den registrerede har meddelt fuldmagt til. Der gælder ingen formkrav til et samtykke. Der kan således være tale om såvel skriftligt som mundtligt samtykke fra den registrerede, ligesom samtykket også vil kunne gives digitalt. Da bevisbyrden for, at der foreligger et samtykke, der opfylder persondatalovens krav, påhviler den dataansvarlige, bør et samtykke i videst muligt omfang afgives skriftligt. Herudover skal der være tale om et specifikt samtykke, dvs. at et samtykke skal være konkretiseret i den forstand, at det klart og utvetydigt fremgår, hvad det er, der meddeles samtykke til. Det skal således af et meddelt samtykke fremgå, hvilke typer af oplysninger der må behandles, hvem der kan foretage

7 7 behandling af oplysninger om den samtykkende, og til hvilke formål behandlingen kan ske. Endelig skal samtykket være informeret således, at den samtykkende skal være klar over, hvad det er, vedkommende meddeler samtykke til. Den dataansvarlige må derfor sikre sig, at der gives den registrerede tilstrækkelig information til, at den pågældende kan vurdere, om samtykke bør meddeles. 5. Den registreredes rettigheder Hvis oplysningerne om den registrerede behandles helt eller delvis ved hjælp af elektronisk databehandling eller udgør et manuelt register skal den dataansvarlige iagttage persondatalovens bestemmelser om oplysningspligt og den registreredes indsigtsret. Omfattet af registerbegrebet er manuelle registre. Det kan være fortegnelser, kartotekskasser, journalkortsystemer og andre samlinger af manuelt materiale, som opbevares struktureret efter bestemte kriterier vedrørende personer for at lette adgangen til de personoplysninger, der er i materialet. Oplysningspligt I persondatalovens 28 og 29 findes reglerne om oplysningspligt. Efter disse bestemmelser påhviler det den dataansvarlige ved indsamlingen eller registreringen at give den registrerede meddelelse om bl.a. den dataansvarliges identitet, formålene med behandling af oplysningerne samt yderligere oplysninger, der er nødvendige for, at den registrerede kan varetage sine interesser. Den dataansvarlige skal derfor være opmærksom på, at der er en oplysningspligt over for de registrerede efter ovennævnte bestemmelser i forbindelse med behandlingen af oplysninger om dem. I tilfælde, hvor oplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede, følger det af persondatalovens 29, stk. 1, at det påhviler den dataansvarlige eller dennes repræsentant ved registreringen, eller hvor de indsamlede oplysninger er bestemt til videregivelse til tredjemand, senest når videregivelsen finder sted, at give den registrerede meddelelse om den dataansvarliges eller dennes repræsentants identitet samt formålet med behandlingen. Den dataansvarlige skal endvidere give meddelelse om alle yderligere oplysninger, der efter forholdets særlige omstændigheder er nødvendige for, at den registrerede kan varetage sine interesser, herunder f.eks. indsamlede oplysningstyper og kategorier af eventuelle modtagere af oplysningerne. Lovens 29, stk. 2-3, samt 30 indeholder undtagelsesbestemmelser til oplysningspligten i 29, stk. 1. Det følger bl.a. af 30, stk. 1, at bestemmelsen i 29, stk. 1, ikke gælder, hvis den registreredes interesse i at få kendskab til oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til offentlige eller private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv.

8 8 Det afhænger af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt der vil kunne gøres undtagelse fra oplysningspligten. Der henvises i øvrigt til Datatilsynets rettighedsvejledning 4, punkt 2. Indsigtsret Ifølge persondatalovens 31, stk. 1, skal den dataansvarlige efter begæring fra en person give meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Der skal på en let forståelig måde gives meddelelse om, hvilke oplysninger der behandles (dvs. selve indholdet af oplysningerne, ikke blot en beskrivelse af disse), behandlingens formål, kategorierne af modtagere af oplysningerne og tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer. Efter lovens 32, stk. 1, finder 30 tilsvarende anvendelse i forhold til indsigtsretten. Der henvises i øvrigt til rettighedsvejledningen Datasikkerhed og benyttelse af databehandler Det påhviler den dataansvarlig at sikre, at uvedkommende ikke skaffer sig adgang til oplysningerne og at oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes. I lovens 41, stk. 1, er det fastsat, at personer, virksomheder mv., der udfører arbejde under den dataansvarlige eller databehandleren, og som får adgang til oplysninger, kun må behandle de pågældende oplysninger efter instruks fra den dataansvarlige, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov. Det følger desuden af persondatalovens 41, stk. 3, at den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Hvis oplysningerne behandles elektronisk, skal Datatilsynet anbefale, at den dataansvarlige i videst muligt omfang tilrettelægger sikkerhedsforanstaltningerne i overensstemmelse med Justitsministeriets sikkerhedsbekendtgørelse. 6 For så vidt angår sikkerhed ved overførsel af personoplysninger via internet henvises til Datatilsynets hjemmesidetekst. 7 4 Vejledning nr. 126 af 10. juli 2000 om den registreredes rettigheder efter reglerne i kapitel 8-10 i lov om behandling af personoplysninger. 5 Vejledning nr. 126 af 10. juli 2000 om registreredes rettigheder efter reglerne i kapitel 8-10 i lov om behandling af personoplysninger. Rettighedsvejledningen kan findes på Datatilsynets hjemmeside under punktet lovgivning. 6 Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning. bekendtgørelsen kan ses på Datatilsynets hjemmeside under punktet lovgivning.

9 9 Som det fremgår af hjemmesideteksten stiller Datatilsynet bl.a. i tilfælde, hvor følsomme personoplysninger og personnumre overføres via en hjemmeside, krav om, at overførslen sker krypteret 8. Det er endvidere Datatilsynets anbefaling, at transmission af personoplysninger i en række andre tilfælde krypteres, når de overføres via internettet ved brug af . Skriftlig aftale og kontrol med databehandlere Hvis oplysningerne bliver behandlet hos en eller flere databehandlere, skal forsikrings- eller pensionsselskabet indgå en skriftlig databehandleraftale med de pågældende databehandlere, se herved persondatalovens 42. Det følger således af persondatalovens 42, stk. 1, at når en dataansvarlig overlader en behandling af oplysninger til en databehandler, skal den dataansvarlige sikre sig, at databehandleren kan træffe de i 41, stk. 3-5, nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og påse, at dette sker. Herudover stiller persondatalovens 42, stk. 2, bl.a. krav om, at det skal fremgå af databehandleraftalen, at databehandleren alene må handle efter instruks fra den dataansvarlige, og at reglerne i persondatalovens 41, stk. 3-5, ligeledes gælder for behandlinger ved databehandleren. 7. Overførsel af oplysninger til tredjelande 9 Det følger af persondatalovens 27, stk. 1, at der kun må overføres oplysninger til et tredjeland, såfremt dette land sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, jf. dog stk. 3. Af lovens forarbejder fremgår, at der ved udtrykket overførsel skal forstås såvel videregivelse som overladelse af oplysninger til modtagere i tredjelande. Ved videregivelse forstås overførsel af oplysninger til enhver anden end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og personer under den dataansvarliges og databehandlerens direkte myndighed. Ved overladelse forstås overførsel af oplysninger til en databehandler eller personer under databehandlerens direkte myndighed. Endelig omfatter udtrykket den dataansvarliges interne anvendelse af oplysningerne. Udtrykket overførsel er således en samlet betegnelse for videregivelse og overladelse/intern anvendelse af oplysninger. Af 27, stk. 2, fremgår, at vurderingen af, om beskyttelsesniveauet i et tredjeland er tilstrækkeligt, sker på baggrund af samtlige de forhold, der har indflydelse på overførslen, herunder navnlig oplysningernes art, behandlingens 7 8 Såfremt en tilladelse er betinget af vilkår om konkrete sikkerhedsforanstaltninger kan der også for andre oplysninger stilles vilkår om kryptering 9 En stat, som ikke indgår i Det Europæiske Fællesskab, og som ikke har gennemført aftaler, der er indgået med Det Europæiske Fællesskab, og som indeholder regler svarende til direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

10 10 formål og varighed, oprindelseslandet og det endelige bestemmelsesland, samt de retsregler, regler for god forretningsskik og sikkerhedsforanstaltninger, som gælder i tredjelandet. Yderligere er der i 27, stk. 3, listet en række undtagelser til bestemmelsen i 27, stk. 1. Herefter kan overførsel bl.a. ske med den registreredes udtrykkelige samtykke, jf. stk. 3, nr. 1, eller hvis overførslen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale mellem den registrerede og den dataansvarlige, jf. stk. 3, nr. 2. Det fremgår af 27, stk. 4, at tilsynsmyndigheden uden for de i stk. 3 nævnte tilfælde kan give tilladelse til, at der overføres oplysninger til tredjelande, som ikke opfylder stk. 1, såfremt den dataansvarlige yder tilstrækkelige garantier for beskyttelse af de registreredes rettigheder 10. Datatilsynet skal endvidere henlede opmærksomheden på 27, stk. 5, hvorefter reglerne i persondataloven i øvrigt finder anvendelse ved overførsel af oplysninger til tredjelande efter stk. 1, 3 og Se Datatilsynets hjemmesidetekster om Tredjelande.

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski - www.legalriskmanagement.com - Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Et webcam er et TV-kamera, som kan tilsluttes en computer med

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteker og behandling af personoplysninger RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteker og behandling af personoplysninger RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteker og behandling af personoplysninger RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteker og behandling af personoplysninger Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2002

Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2003 ISSN: 1601-5657 ISBN: 87-989860-0-7

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Persondataloven og lov om tv-overvågning - gennemtænkt samspil?

Persondataloven og lov om tv-overvågning - gennemtænkt samspil? Persondataloven og lov om tv-overvågning - gennemtænkt samspil? Af advokat (L) i Schebye & Jacobsen advokatfirma, kandidatstipendiat MARTIN GRÄS LIND Juridisk Institut, Afdelingen for Offentlig Ret, Aarhus

Læs mere

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil.

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Er du i tvivl så lad være! Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Det er vanskeligt at give konkrete retningslinjer for, hvad man kan skrive på sin web-blog og det er endnu vanskeligere

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen) Forslag til Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Redegørelse om biobanker

Redegørelse om biobanker Redegørelse om biobanker Forslag til retlig regulering af biobanker inden for sundhedsområdet Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Betænkning nr. 1414 Maj

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2011

Datatilsynets årsberetning 2011 Datatilsynets årsberetning 2011 Datatilsynets årsberetning 2011 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls-Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Oktober 2012 ISSN nr: 1601-5657 ISBN

Læs mere

Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015. Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret

Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015. Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015 Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret 2 Agenda Datadisciplin i HR Fortrydelse af opsigelse og redressering Retlig interesse ved Ligebehandlingsnævnet Ændringerne

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 27. december 2004 om ændring af beslutning 2001/497/EF for at indføre en alternativ standardkontrakt om overførsel af personoplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

I - Personen og det private... 3 VII - Den private sektor... 11 II - Den moderne informationsteknologi... 4 VIII - Rettigheder...

I - Personen og det private... 3 VII - Den private sektor... 11 II - Den moderne informationsteknologi... 4 VIII - Rettigheder... Databeskyttelsesret I - Personen og det private... 3 1. Privatliv og databeskyttelse... 3 2. Personen... 3 3. Informationelt privatliv... 3 4. Ejendomsret til personoplysninger... 4 5. Reguleringsmetoden...

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere