Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse"

Transkript

1 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende I medfør af udlændingelovens 9 c, stk. 5, og 15, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 1. september 2006, som senest ændret ved lov nr. 379 af 25. april 2007, fastsættes: Kapitel 1 Uddannelser og kurser, som kan danne grundlag for opholdstilladelse 1. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i en videregående uddannelse på en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution kan gives, når uddannelsen er godkendt af en statslig myndighed, og 1) deltagelsen i uddannelsen er tilrettelagt af et ministerium eller den pågældende uddannelsesinstitution, eller 2) deltagelsen i uddannelsen er et led i en af udlændingen allerede påbegyndt videregående uddannelse i hjemlandet. I bilag 1 findes vejledende lister over videregående uddannelser, der er godkendt af en statslig myndighed. Stk. 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i en videregående uddannelse, som ikke er godkendt af en statslig myndighed, men som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn, kan gives, når der foreligger en gyldig vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om, at den pågældende uddannelse vurderes til at have et acceptabelt indholdsmæssigt niveau, og 1) deltagelsen i uddannelsen er tilrettelagt af den pågældende uddannelsesinstitution, eller 2) deltagelsen i uddannelsen er et led i en af udlændingen allerede påbegyndt videregående uddannelse i hjemlandet. 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, kan gives med henblik på deltagelse i et adgangsgivende kursus i forbindelse med en videregående uddannelse omfattet af 1, stk. 1, nr. 1, eller 1, stk. 2, nr. 1, når 1) adgangskurset er specifikt knyttet til den relevante videregående uddannelse, 2) den pågældende udlænding er optaget på den videregående uddannelse, som adgangskurset er knyttet til, 3) den pågældende uddannelsesinstitution har bestemt, at deltagelse i adgangskurset er en forudsætning for at følge den pågældende videregående uddannelse, og 4) det konkrete adgangskursus har en varighed af højst et år. 3. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i et kursus på en folkehøjskole eller lignende, som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn, kan gives, hvis skolens forstander erklærer på tro og love, at det kursus, som udlændingen skal følge, agtes afholdt således, at det vil udløse statstilskud i henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Stk. 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i et kursus på en folkehøjskole eller lignende, som skolens forstander ikke erklærer agtes gennemført med statstilskud, men som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2005/

2 statsligt tilsyn, kan gives, når der foreligger en gyldig vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om, at det pågældende kursus vurderes til at have et acceptabelt indholdsmæssigt niveau. Stk. 3. Opholdstilladelse efter stk. 1 og stk. 2, er betinget af, at udlændingen har betalt det af skolen påkrævede deltagergebyr for kurset. 4. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i en ungdomsuddannelse eller grundskoleuddannelse kan gives, hvis uddannelsen er godkendt af en statslig myndighed. Bilag 2 indeholder en vejledende liste over ungdomsuddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed, bilag 3 indeholder en vejledende liste over gymnasiale uddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed, og bilag 4 indeholder en vejledende liste over grundskoleuddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed. Stk. 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i en ungdomsuddannelse eller grundskoleuddannelse, som ikke er godkendt af en statslig myndighed, men som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn, kan gives, når der foreligger en gyldig vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om, at den pågældende uddannelse vurderes til at have et acceptabelt indholdsmæssigt niveau. Stk. 3. Opholdstilladelse med henblik på at deltage i et år af en gymnasial uddannelse er betinget af, at 1) studieopholdet er arrangeret af en udvekslingsorganisation, 2) der er tale om fortsættelse af et i udlandet allerede etableret uddannelsesforløb, eller 3) udlændingen udtrykkeligt kun søger om tilladelse til at følge det første år af uddannelsen, og det er dokumenteret eller på anden måde sandsynliggjort, at den pågældende efter opholdet i Danmark har til hensigt at fortsætte uddannelsen i udlandet. Stk. 4. Opholdstilladelse med henblik på at deltage i et år af en grundskoleuddannelse er betinget af, at det ikke må anses for tvivlsomt, om udlændingen har til hensigt at udrejse af Danmark efter afslutningen af studieopholdet, og der er tale om fortsættelse af et i udlandet allerede etableret uddannelsesforløb. 5. En udlænding, der meddeles opholdstilladelse efter 1 med henblik på at deltage i en videregående uddannelse, gives samtidig opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at søge beskæftigelse her i landet efter afslutningen af den pågældende uddannelse. Stk. 2. Opholdstilladelse efter stk. 1 er gyldig fra tidspunktet for udløbet af den opholdstilladelse, som udlændingen er givet efter 1, og skal betinges af, at udlændingen har gennemført den videregående uddannelse. Kapitel 2 Øvrige betingelser for meddelelse af opholdstilladelse 6. Opholdstilladelse efter 1-4 er betinget af, at udlændingen godtgør at være optaget på den uddannelse eller det kursus, der søges opholdstilladelse til. Medmindre særlige grunde taler herimod skal Udlændingeservice forud for meddelelse af opholdstilladelse efter 1-4 anmode uddannelsesinstitutionen om at bekræfte, at udlændingen er optaget på den uddannelse eller det kursus, der søges opholdstilladelse til under de omstændigheder, der er angivet i ansøgningen, herunder i den af udlændingen fremlagte dokumentation for studieoptagelse. Indhentelse af oplysninger efter 2. pkt. skal ske på baggrund af samtykke fra udlændingen.

3 Stk. 2. Opholdstilladelse efter 1-4 skal betinges af, at udlændingen er studieaktiv i relation til det kursus eller den uddannelse, som danner grundlag for udlændingens opholdstilladelse. 7. Opholdstilladelse efter 1-5 skal betinges af, at udlændingens forsørgelse er sikret gennem egne midler, stipendium, studielån eller lignende. Stk. 2. Opholdstilladelse efter 1-4 er betinget af, at udlændingen godtgør, at vedkommendes forsørgelse er sikret gennem egne midler, stipendium, studielån eller lignende. Dette gælder dog ikke, hvis udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter 1, udlændingen har betalt den påkrævede studieafgift for uddannelsen, og den af udlændingen erlagte studieafgift mindst udgør betaling for første semester af uddannelsen. 8. For børn under 18 år er opholdstilladelse efter 1-4 betinget af, at den pågældende uddannelsesinstitution afgiver erklæring om at ville være behjælpelig med at sikre barnet et forsvarligt ophold her i landet for varigheden af tilladelsen. Stk. 2. For børn under 18 år er opholdstilladelse efter 1-4 betinget af, at forældremyndighedens indehaver giver samtykke til barnets ophold her i landet. Kapitel 3 Formodningsafslag 9. Opholdstilladelse efter 1-4 kan ikke gives, hvis der er en formodning for, at den reelle hensigt med det ansøgte ophold i Danmark ikke er at studere. Ved vurderingen heraf skal navnlig indgå oplysninger om 1) udlændingens uddannelsesmæssige baggrund og sprogkundskaber, herunder om udlændingen besidder de forudsætninger, der må anses for nødvendige og sædvanlige for at kunne følge det uddannelsesforløb, der danner grundlag for ansøgningen om opholdstilladelse, og for i øvrigt at kunne begå sig i det danske samfund under det ønskede ophold, og om det ønskede ophold har en naturlig sammenhæng med udlændingens hidtidige uddannelse, 2) udlændingens tidligere ansøgninger om ophold i Danmark eller i det øvrige Schengenområde, herunder navnlig ansøgninger om asyl eller ansøgninger om familiesammenføring med herboende personer, og 3) den uddannelsesinstitution, der søges om ophold ved, herunder om der tidligere har været problemer med opholdstilladelser givet til udenlandske studerende på den pågældende uddannelsesinstitution, fordi en betydelig andel af uddannelsesinstitutionens udenlandske elever er forsvundet eller på anden måde har misbrugt opholdstilladelsen, eller uddannelsesinstitutionen har rekrutteringsmetoder og lempelige optagelseskrav for udenlandske studerende, som kan tiltrække ansøgere, hvis hensigt reelt ikke er at studere i Danmark. Kapitel 4 Varigheden af opholdstilladelsen og forlængelse heraf 10. Opholdstilladelse efter 1, stk. 1, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den pågældende uddannelse. Stk. 2. Opholdstilladelse efter 1, stk. 1, nr. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den del af den pågældende uddannelse, som udlændingen skal følge. Opholdstilladelse kan højst gives for to år.

4 Stk. 3. Opholdstilladelse efter 1, stk. 2, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den pågældende uddannelse. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Stk. 4. Opholdstilladelse efter 1, stk. 2, nr. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den del af den pågældende uddannelse, som udlændingen skal følge. Opholdstilladelse kan højst gives for to år og højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Stk. 5. Opholdstilladelse efter 1, stk. 1, nr. 1, kan forlænges i yderligere et år, hvis udlændingen er studieaktiv, og det antal måneder, den studerende har været indskrevet på studiet, ikke overstiger den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, med mere end et år. Stk. 6. Opholdstilladelse efter 1, stk. 1, nr. 2, kan forlænges i yderligere et år til højst to år, hvis udlændingen er studieaktiv, og det antal måneder, den studerende har været indskrevet på studiet, ikke overstiger den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, med mere end et år. Stk. 7. Opholdstilladelse efter 1, stk. 2, nr. 1, kan forlænges i yderligere et år, hvis udlændingen er studieaktiv, og det antal måneder, den studerende har været indskrevet på studiet, ikke overstiger den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, med mere end et år. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Stk. 8. Opholdstilladelse efter 1, stk. 2, nr. 2, kan forlænges i yderligere et år til højst to år, hvis udlændingen er studieaktiv, og det antal måneder, den studerende har været indskrevet på studiet, ikke overstiger den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, med mere end et år. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. 11. Opholdstilladelse efter 2 med henblik på deltagelse i et adgangsgivende kursus i forbindelse med en videregående uddannelse omfattet af 1, stk. 1, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende adgangskursus. Stk. 2. Opholdstilladelse efter 2 med henblik på deltagelse i et adgangsgivende kursus i forbindelse med en videregående uddannelse omfattet af 1, stk. 2, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende adgangskursus, dog højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om den videregående uddannelse. 12. Opholdstilladelse efter 3, stk. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende kursus, dog for højst 18 måneder. Stk. 2. Opholdstilladelse efter 3, stk. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende kursus, dog for højst 18 måneder og højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. 13. Opholdstilladelse efter 4, stk. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst et år. Stk. 2. Opholdstilladelse efter 4, stk. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst et år og højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Stk. 3. I særlige tilfælde kan en opholdstilladelse, der er givet efter 4, stk. 1, forlænges i højst yderligere et år.

5 Stk. 4. I særlige tilfælde kan en opholdstilladelse, der er givet efter 4, stk. 2, forlænges i højst yderligere et år. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. 14. Opholdstilladelse efter 5 gives med henblik på midlertidigt ophold for højst seks måneder. Kapitel 5 Meddelelse af arbejdstilladelse 15. Arbejdstilladelse gives til de udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, der er nævnt i 1, 2 og 5, til beskæftigelse ved deltidsarbejde i indtil 15 timer ugentlig. Arbejdstilladelse gives endvidere til de udlændinge, der er nævnt i 1, 2 og 5, med ret til beskæftigelse på fuld tid i månederne juni, juli og august. Efter ansøgning gives endvidere arbejdstilladelse til udlændinge, der efter 1 er meddelt opholdstilladelse med henblik på deltagelse i en uddannelse, hvori der er indlagt praktikforløb. Arbejdstilladelse efter 3. pkt. gives til beskæftigelse i et bestemt praktikforhold. Stk. 2. Medmindre særlige grunde taler for at meddele arbejdstilladelse, kan der ikke gives arbejdstilladelse til de udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, der er nævnt i 3-4. Dette gælder dog ikke for EU/EØS-statsborgere eller schweiziske statsborgere. Kapitel 6 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. juli Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på udlændinge, der har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse som studerende før den 25. juli For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. herved 54, stk. 8, i bekendtgørelse nr. [nr. på den kommende nye udlændingebekendtgørelse] om udlændinges adgang her til landet. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den RIKKE HVILSHØJ /Frederik Gammeltoft

6 Bilag 1-4 indeholder vejledende lister over henholdsvis videregående uddannelser, ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og grundskoleuddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed. Spørgsmålet om, hvorvidt deltagelse i en af de i bilagene nævnte uddannelser vil kunne danne grundlag for en opholdstilladelse, afgøres efter reglerne i denne bekendtgørelse. Bilag 1 Vejledende lister over videregående uddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed Følgende videregående uddannelser, som udbydes på et universitet, er godkendt af en statslig myndighed: Hovedområde Humaniora Bacheloruddannelser udbudt af Københavns Universitet Arabisk Audiologopædi Balkanstudier/Bulgarsk/Østeuropastudier Dansk Engelsk Eskimologi Europæisk etnologi Film- og medievidenskab Filosofi Finsk Forhistorisk arkæologi Fransk Græsk, klassisk Græsk, moderne Hebraisk Historie Indianske sprog og kulturer Indisk/Sydøstasienstudier Indoeuropæisk Indonesisk/Sydøstasienstudier Italiensk Japansk/Østasienstudier Kinesisk/Østasienstudier Klassisk arkæologi Koreansk/Østasienstudier Kunsthistorie Latin Litteraturvidenskab Musikvidenskab Nederlandsk Nærorientalsk Persisk

7 Polsk/Østeuropastudier Portugisisk Pædagogik Religionsvidenskab Retorik Russisk/Østeuropastudier Spansk Sprogvidenskab Teatervidenskab Thai/Sydøstasienstudier Tibetansk/Sydasienstudier Tyrkisk Teologi Samfundsvidenskab Tysk Teologi Antropologi Jura Psykologi Sociologi Statskundskab/Samfundsfag Økonomi Naturvidenskab Biokemi Biologi Biologi-Bioteknologi Datalogi De fysiske fag (Astronomi, Biofysik, Fysik, Geofysik, Meteorologi) De kemiske fag (Kemi, Miljøkemi) Forsikringsmatematik/Aktuar Fødevarevidenskab Geografi og geoinformatik Geologi-geoscience Hortonomi Idræt Jordbrugsøkonom Landskabsarkitektur Matematik (matematik, statistik) Matematik-økonomi Molekylær biomedicin Nanoteknologi Naturressourcer Sundhedsvidenskab Veterinærmedicin Farmaceut

8 Folkesundhedsvidenskab Lægevidenskab Odontologi Hovedområde Humaniora Kandidatuddannelser udbudt af Københavns Universitet Arabisk Arkæologi, forhistorisk Arkæologi, klassisk Arkæologi, nærorientalsk Assyriologi Audiologopædi Balkanstudier Bulgarsk Dansk Engelsk Eskimologi og arktiske studier Europæisk etnologi Filmvidenskab Filosofi Finsk Fransk Hebraisk Historie Indianske sprog og kulturer Indoeuropæisk Indologi (Sydasiensstudier) Indonesisk (Sydøstasiensstudier) Islamiske studier Italiensk IT og kognition Japanstudier Kinastudier Klassisk græsk Koreastudier Kristendomshistorie Kunsthistorie Latin Lingvistik Litteraturvidenskab Medievidenskab Mellemøstens sprog og kulturer Moderne græsk Moderne kultur og kulturformidling Musikvidenskab

9 Teologi Samfundsvidenskab Naturvidenskab Nederlandsk Persisk Polsk Portugisisk Pædagogik Religionshistorie Religionssociologi Retorik Russisk Spansk Sprogpsykologi Teatervidenskab Thai (Sydøstasiensstudier) Tibetologi Tyrkisk Tysk Vestasiens oldtidshistorie Visuel kultur Ægyptologi Afrikastudier Teologi Antropologi Jura Psykologi Statskundskab Sociologi Økonomi Agricultural Development Agronomi Astronomi Biofysik Bioinformatik Biokemi Biologi Biology Biotechnology Datalogi Environmental Chemistry Environmental and Natural Ressource Economics E-science (udbydes fra efteråret 2007) Food Science and Technology Forsikringsvidenskab (aktuar) Fysik Geofysik Geografi & geoinformatik Geologi-geoscience Horticultural Sciences

10 Sundhedsvidenskab Human ernæring Humanbiologi Idræt Humanfysiologi Idræt Humanistisk-samfundsfaglig Jordbrugsøkonomi Kemi Klinisk ernæring Landskabsarkitektur Landskabsforvaltning Matematik Matematik-Økonomi Miljøkemi Molekylær biomedicin Nanoteknologi Parasitology Process Analytical Technology Skovbrug Statistik Sundhedsinformatik Veterinærmedicin Farmaceutisk videnskab Farmaci Folkesundhedsvidenskab Lægemiddelvidenskab Lægevidenskab Odontologi Sundhedsfaglig kandidatuddannelse Suppleringsuddannelsen til Sundhedsfaglig kandidatuddannelse Hovedområde Humaniora Samfundsvidenskab Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Masteruddannelser udbudt af Københavns Universitet Cross Media Communication Professionsudvikling Antropologi og Velfærd (MIAV) Konfliktmægling Fødevarekvalitet og sikkerhed Idræt & velfærd Integreret Planlægning Laboratory Animal Science Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning Industrial Drug Development (MIND) International Health Lægemiddelanvendelse / Master of Drug Management (MDM) Public Health Sundhedsantropologi (MSA)

11 Hovedområde Humaniora Humaniora/ Erhvervssprog Bacheloruddannelser udbudt af Aarhus Universitet Arabisk Brasilianske studier Digital design IT, æstetik og interaktion Dramaturgi Engelsk Etnografi Filosofi Forhistorisk arkæologi Fransk Historie Idéhistorie Informationsvidenskab Italiensk Japansk Kinesisk Klassisk arkæologi Klassiske sprog (studieretninger: græsk, klassisk filologi, latin) Kunsthistorie Lingvistik Litteraturhistorie Medievidenskab Middelalderarkæologi Musikvidenskab Nordisk sprog og litteratur (dansk) Religionsvidenskab Slaviske sprog Spansk Sydasienstudier Tysk Æstetik og kultur Arabisk og kommunikation Engelsk-fransk Engelsk og europæiske studier Engelsk og kommunikation Engelsk-spansk Engelsk-tysk Fransk og europæiske studier Fransk og kommunikation Fransk-spansk Marketing and Management Communication Tysk-fransk Tysk og europæiske studier Tysk og kommunikation

12 Teologi Samfundsvidenskab Samfundsvidenskab/ Erhvervsøkonomi Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab Tysk-spansk Spansk og europæiske studier Spansk og kommunikation Teologi Erhvervsøkonomi Jura Psykologi Statskundskab/Samfundsfag Økonomi Business administration Erhvervsøkonomi, almen Erhvervsøkonomi-erhvervsret Erhvervsøkonomi-erhvervsret i skat Erhvervsøkonomi-informationsteknologi Erhvervsøkonomi med erhvervssprog (HA- engelsk) Erhvervsøkonomi med erhvervssprog (HA- tysk) Erhvervsøkonomi med erhvervssprog (HA- fransk) Erhvervsøkonomi med erhvervssprog (HA- spansk) Biologi Datalogi Fysik Geologi Idræt Kemi Matematik Matematik-økonomi Medicinalkemi Molekylærbiologi Molekylær medicin Nanoteknologi It Lægevidenskab Odontologi Bioteknologi Kemi og teknologi Geoteknologi Hovedområde Humaniora Kandidatuddannelser udbudt af Aarhus Universitet Antropologi og etnografi Brasilianske studier Dramaturgi Engelsk Europastudier/European Studies Filosofi Forhistorisk arkæologi

13 Humaniora/ Erhvervssprog Teologi Samfundsvidenskab Samfundsvidenskab/Erhvervsøkonomi Fransk Græsk Historie Idéhistorie Informationsvidenskab International Studies Italiensk IT og organisationer Japanstudier Journalistik Kinastudier Klassisk arkæologi Klassisk filologi Kognitiv semiotik Kunsthistorie Latin Latinamerikastudier Lingvistik Litteraturhistorie Medievidenskab Middelalder- og renæssancearkæologi Multimedier Musikvidenskab Nordisk sprog og litteratur (Dansk) Oplevelsesøkonomi Polsk Religionsvidenskab Slaviske sprog (russisk, serbokroatisk, tjekkisk, ungarsk) Spansk Tysk Æstetik og kultur Engelsk Fransk Spansk Tysk Corporate Communication Virksomhedskommunikation Teologi Erhvervsøkonomi Jura Psykologi Samfundsfag Statskundskab Økonomi Erhvervsøkonomi-erhvervsret IT Kommunikation og Organisation

14 Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab Logistik Revision Økonomistyring Business Performance Management EU Business and Law Finance Finance and International Business International Business International Economic Consulting Information Management Marketing Strategy, Organisation and Leadership Astronomi Bioinformatik Biologi Datalogi Fysik Geofysik Geologi Kemi Matematik Matematik-økonomi Materialefysik-kemi Medicinalkemi Molekylærbiologi Molekylær ernæring og fødevareteknologi Molekylær medicin Nanoteknologi Statistik Teknisk Fysik Videnskabshistorie Biomedicinsk teknologi Lægevidenskab Odontologi Sundhedsfaglig kandidatuddannelse Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Sygepleje Byggeri Teknisk IT Teknisk Geologi Procesteknologi Optik og elektronik Hovedområde Humaniora Masteruddannelser udbudt af Aarhus Universitet Corporate Communication

15 Samfundsvidenskab/ Erhvervsøkonomi Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Etik og værdier i organisationer Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisanalyse It Museologi Retorik og formidling Sundhedsantropologi International Master in Entrepreneur-ship, Education and Training Business Administration Business Administration, ledelse og forandring Miljø- og energiret Moms og afgifter Social integration Kryptologi Landskabsøkologi Fysik Geovidenskab Miljøvidenskab Naturfagenes didaktik IT linierne: softwarekonstruktion; interaktionsdesign; organisation Klinisk sygepleje Public Health Hovedområde Humaniora/ Erhvervssprog Bacheloruddannelser udbudt af Syddansk Universitet Arabisk og kommunikation Audiologi/logopædi (studieretninger: logopædi, pædagogisk audiologi, teknisk audiologi) Dansk/nordisk Design og kulturøkonomi Engelsk Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (studieretninger: engelsk-fransk, engelsk-spansk, engelsk-tysk, franskspansk, tysk-fransk, tysk-spansk) Erhvervssprog og international erhvervskommunikation og IT (studieretninger: engelsk, spansk, tysk) Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (sproglig og kulturel formidling) (studieretninger: engelsk-dansk, engelsk-tysk) Erhvervssprog og international erhvervskommunikation og medier (studieretninger: engelsk, fransk, spansk, tysk) Erhvervssprog, Sprog og kommunikation (studieretninger: fransk, spansk, tysk) Filosofi Fransk

16 Samfundsvidenskab/ Erhvervsøkonomi Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab Klassiske studier (studieretninger: græsk, latin, oldtidskundskab) Historie Informationsvidenskab Litteraturvidenskab Medievidenskab Religion Spansk Tysk Business, Language and Culture (chinese) Erhvervsøkonomi (studieretninger: almen, entreprenørskab og innovation, sports management) Erhvervsøkonomi-datalogi Erhvervsøkonomi-erhvervsret Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (negot) (studieretninger: arabisk, engelsk, fransk, spansk, tysk) Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (negot) (studieretninger: international turisme og fritidsmanagement, hotelmanagement) Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, (SPRØK) (studieretninger: engelsk-spansk, engelsk-tysk, dansk-engelsk, tysk-engelsk) European Studies International Business Administration Journalistik Jura Miljøplanlægning Statskundskab/Samfundsfag Økonomi Biologi Datalogi (studieretninger: datalogi, matematisk datalogi) Idræt og sundhed Matematik-økonomi Naturvidenskab (studieretninger: anvendt matematik, biofysik, bioinformatik, biokemi og molekylær biologi, biomedicin, eksperimentel biologi, fysik, kemi, matematik, nanobioscience) Folkesundhedsvidenskab Klinisk biomekanik Lægemiddelvidenskab Lægevidenskab Datateknologi Fysik og teknologi Kemi Innovation and Business Mechatronics Mekatronik Miljøteknologi Hovedområde Kandidatuddannelser udbudt af Syddansk Universitet

17 Humaniora/ Erhvervssprog Samfundsvidenskab/ Erhvervsøkonomi Amerikanske studier/american Studies Audiologopædi Dansk Designledelse Engelsk/English Studies Filosofi Fransk Græsk Historie Informationsvidenskab International virksomhedskommunikation Kultur og formidling Latin Litteraturvidenskab Marinarkæologi/Maritime Archaeology Medievidenskab Mellemøststudier/Middle East Studies (afventer endelig godkendelse som engelsksproget) Negot./International Business and Modern Languages Negot. i arabisk Negot. i international turisme og fritidsmanagement /International Turism and Leisure Management Oldtidskundskab Religion Spansk Sproglig og kulturel formidling Tysk Webkommunikation Business Relationship Management Erhvervsøkonomi-datalogi Erhvervsøkonomi, sprog og kultur Erhvervsøkonomi-erhvervsret Europæiske studier/european Studies Finansiering/Finance Global logistic og supply chain management/global Logistics and Supply Chain Management International marketing International virksomhedsudvikling Journalistik Markedsorienteret virksomhedsudvikling/enterprise Development Marketing, Globalisation and Communication Revision Strategic Entrepreneurship Strategi og organisation/strategy and Organisation Styring og ledelse Økonomisk styring

18 Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab It, kommunikation og organisation Jura Matematik-økonomi Miljøplanlægning/Environmental and Resource Management Samfundsfag Statskundskab Økonomi/Economics Anvendt matematik Aquatic Environmental Biology Biofysik Bioinformatik Biokemi og molekylær biologi Biologi Biologi, eksperimentel Biologisk oceanografi/biological Oceanography Biomedicin Bioteknologi/Biotechnology Computer Science Datalogi Farmaceutisk kemi Fysik Kemi Klinisk farmaci Lægemiddelvidenskab Matematik Nanobioscience Folkesundhedsvidenskab/Public Health Idræt og sundhed Klinisk biomekanik Lægevidenskab Sundhedsfaglig kandidatuddannelse Suppleringsuddannelsen til Sundhedsfaglig kandidatuddannelse Datateknologi Fysik og teknologi Innovation and Business Kemi/ M. Sc. Eng. in Chemistry Konstruktionsteknik Miljøteknologi It produktudvikling/it Product Design M. Sc. Eng. in Embedded Systems M. Sc. Eng. in Mechatronics M. Sc. Eng. in Modern Artificial Intelligence M. Sc. Eng. in Robotics M. Sc. Eng. in Software Systems Engineering

19 Hovedområde Humaniora Samfundsvidenskab/ Erhvervsøkonomi Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk Videnskab Masteruddannelser udbudt af Syddansk Universitet Børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og multimedier Gymnasiepædagogik Globalisering og integration International virksomhedskommunikation Køn og kultur Language Administration Business Administration Executive Master of Business Administration Evaluering It, kommunikation og organisation Miljø- og energiret Public Management Redaktionel ledelse Transport og maritime ledelse Anvendt statistik Fitness og træning Gerontologi Kvalitet og ledelse i sundhedssektoren Rehabilitering It Hovedområde Humaniora Bacheloruddannelser udbudt af Roskilde Universitetscenter Humanistiske uddannelser (2 års basisstudium + fag: Historie, dansk, tysk, engelsk, fransk, kommunikation, performance design, journalistik, pædagogik og uddannelsesstudier, psykologi, filosofi og videnskabsteori, kultur- og sprogmødestudier, Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier) Humanistiske internationale uddannelser Samfundsvidenskab (2 års basisstudium + fag: Communication, Cultural Encounters, English) Samfundsvidenskabelige uddannelser (2 års basisstudium + fag: Erhvervsøkonomi/HA, virksomhedsstudier, forvaltning, internationale udviklingsstudier, socialvidenskab, offentlig administration, teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, geografi, sundhedsfremme og sundhedsstrategier, informatik)

20 Samfundsvidenskabelige internationale uddannelser Naturvidenskab (2 års basisstudium + fag: Geography, International Development Studies, Public Administration with specialisation in EU- Studies, Public Administration (single subject), Technological and Socio-Economic Planning (single Subject) Naturvidenskabelige uddannelser (2 års basisstudium + fag: Kemi, miljøbiologi, molekylærbiologi, medicinalbiologi, almen biologi, fysik, datalogi, informatik, matematik, geografi, sundhedsfremme og sundhedsstrategier, teknologisk- og samfundsvidenskabelig planlægning) Naturvidenskabelige internationale uddannelser (2 års basisstudium + fag: Computer Science, Chemistry, Geography, Mathematics, Molecular Biology, Technological and Socio-Economic Planning (single subject). Hovedområde Humaniora Samfundsvidenskab Kandidatuddannelser udbudt af Roskilde Universitetscenter Dansk Engelsk / English Filosofi og videnskabsteori Fransk Historie Journalistik Kommunikation / Communication Kultur- og sprogmødestudier / Cultural Encounters Performance design Psykologi Pædagogik og uddannelsesstudier Sundhedsfremme og sundhedsstrategier Tysk Forvaltning / Public administration (single subject) Geografi Informatik Offentlig Administration/ EU-studies (Public administration with specialisation in European Union Studies) Internationale Udviklingsstudier Socialvidenskab Sundhedsfremme og sundhedsstrategier Tek-Sam (et-fags og to-fags) / Technological- and Socioeconomic Planning (single-subject) Virksomhedsledelse (étfags)

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2007

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2007 Københavns Universitet Lægevidenskab 523 48 2733 1780 9,9 9,7 Folkesundhedsvidenskab 68 6 221 82 8,8 8,6 Farmaceut 241 9 450 224 6,2 alle optaget Tandlæge 108 9 705 347 9,0 8,9 Veterinærmedicin 191 15

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 IT-Universitetet 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 Roskilde Universitetscenter 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet i København 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet 48

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet 48

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet i København 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet

Læs mere

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc...

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc... Page 1 of 17 Antal optagne Antal ansøgere Adgangskvotient Optagelsesområder stand- 1. prio- kvote 1 standby optagne by total ritet kvotient kvotient Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2015 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet 2015 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 121 Offentligt O:\Universitets- og\bekendtgørelser\556767\dokumenter\556767.fm 20-02-07 13:27 k03 SJ Bekendtgørelse nr. 151 af 19. februar 2007

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2007 side 4

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2007 side 4 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2007 side 4 Københavns Universitet Lægevidenskab 523 48 2733 1780 9,9 9,7 Folkesundhedsvidenskab 68 6 221 82 8,8 8,6 Farmaceut 241 9 450 224 6,2 alle optaget Tandlæge

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 KOT HOVEDTAL 2012 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 90000 80000 ansøgere 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Læs mere

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi (tandlæge) 99 20 755 342 9,4 9,2 Veterinærmedicin

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste KOT HOVEDTAL 2013 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2013 100000 90000 80000 ansøger e 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 Afviste 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 10 Københavns Universitet 20 10110 Lægevidenskab 554 75 2494 1646 10,7 10,1 30 10115 Folkesundhedsvidenskab 70 15 329 153 9,7 9,1 40 10117 Farmaceut 245

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000.

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000. KOT HOVEDTAL 2010 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 optagne 20.000 afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2014 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2014 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Optagne eksklusiv standby pr. 30. juli 2008

Den Koordinerede Tilmelding Optagne eksklusiv standby pr. 30. juli 2008 Den Koordinerede Tilmelding Optagne eksklusiv standby pr. 30. juli 2008 Rapport nr. 15 adgangsgrundlag Kodeforklaring for top af tabellen: 1 Matematisk studentereksamen 2 Sproglig studentereksamen 3 Anden

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2005 Side 4

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2005 Side 4 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2005 Side 4 Københavns Universitet Lægevidenskab 526 44 2478 1627 9,7 9,6 Folkesundhedsvidenskab 64 8 230 103 9,3 9,2 Tandlæge 107 12 745 341 9,3 9,2 Tandplejer 68

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere.

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere. KOT HOVEDTAL 2009 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 20.000 optagne afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 505 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE EFTERÅRET 2011 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 14.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser 40xxxxxx 50xxxxxx 60xxxxxx 65xxxxxx 70xxxxxx Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Bachelor Lange videregående uddannelser Forskeruddannelser 65392610 Administration, kand.

Læs mere

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser 40xxxxxx 50xxxxxx 60xxxxxx 65xxxxxx 70xxxxxx Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Bachelor Lange videregående uddannelser Forskeruddannelser 40201010 Småbørnslærerinde 40201012

Læs mere

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Uddannelsen - antal ansøgere i 2012 antal ansøgere i 2013 - universitetet Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Medicin 2048 2185 (SDU) Erhvervsøkonomi, HA 2388

Læs mere

05 : Førskoleuddannelser. 0501 : Børnehaveklasse. 050100 : Børnehaveklasse. 05010010 : Børnehaveklasse. 10 : Grundskole

05 : Førskoleuddannelser. 0501 : Børnehaveklasse. 050100 : Børnehaveklasse. 05010010 : Børnehaveklasse. 10 : Grundskole 05 : Førskoleuddannelser 0501 : Børnehaveklasse 050100 : Børnehaveklasse 05010010 : Børnehaveklasse 10 : Grundskole 1001 : Ingen uddannelse Indv.udd. 100110 : Ingen uddannelse Indv.udd. 10011010 : Ingen

Læs mere

15101070: Folkehøjskolekursus for handicappede 15101080: Folkehøjskolekursus for pensionister 15101090: Folkehøjskolekursus, andre 15102010:

15101070: Folkehøjskolekursus for handicappede 15101080: Folkehøjskolekursus for pensionister 15101090: Folkehøjskolekursus, andre 15102010: Skriv navnet på din uddannelse i Acrobats søgefelt så finder du hurtigere din uddannelse. Hvis tallet ud for din uddannelse er mindre end 40xxxxxx skal du blot betale den lave deltagerbetaling, hvorimod

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - O Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i

Læs mere

PRÆMIEN VED UDDANNELSE I DANMARK

PRÆMIEN VED UDDANNELSE I DANMARK Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 16. december 2009 Dette notat omhandler den økonomiske gevinst ved at uddanne sig på baggrund af de seneste tal fra Danmarks Statistik og IDA

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

6 Afsætningsøkonomi, HD-2.del 6 Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del 4 Agrarøkonom 7 Agricultural development, kand. 5 Akademigastronom 5

6 Afsætningsøkonomi, HD-2.del 6 Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del 4 Agrarøkonom 7 Agricultural development, kand. 5 Akademigastronom 5 Skriv navnet på din uddannelse i Acrobats søgefelt så finder du hurtigere din uddannelse. Hvis tallet ud for din uddannelse er højst 4 skal du blot betale den lave deltagerbetaling, hvorimod du skal betale

Læs mere