Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse"

Transkript

1 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende I medfør af udlændingelovens 9 c, stk. 5, og 15, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 1. september 2006, som senest ændret ved lov nr. 379 af 25. april 2007, fastsættes: Kapitel 1 Uddannelser og kurser, som kan danne grundlag for opholdstilladelse 1. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i en videregående uddannelse på en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution kan gives, når uddannelsen er godkendt af en statslig myndighed, og 1) deltagelsen i uddannelsen er tilrettelagt af et ministerium eller den pågældende uddannelsesinstitution, eller 2) deltagelsen i uddannelsen er et led i en af udlændingen allerede påbegyndt videregående uddannelse i hjemlandet. I bilag 1 findes vejledende lister over videregående uddannelser, der er godkendt af en statslig myndighed. Stk. 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i en videregående uddannelse, som ikke er godkendt af en statslig myndighed, men som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn, kan gives, når der foreligger en gyldig vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om, at den pågældende uddannelse vurderes til at have et acceptabelt indholdsmæssigt niveau, og 1) deltagelsen i uddannelsen er tilrettelagt af den pågældende uddannelsesinstitution, eller 2) deltagelsen i uddannelsen er et led i en af udlændingen allerede påbegyndt videregående uddannelse i hjemlandet. 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, kan gives med henblik på deltagelse i et adgangsgivende kursus i forbindelse med en videregående uddannelse omfattet af 1, stk. 1, nr. 1, eller 1, stk. 2, nr. 1, når 1) adgangskurset er specifikt knyttet til den relevante videregående uddannelse, 2) den pågældende udlænding er optaget på den videregående uddannelse, som adgangskurset er knyttet til, 3) den pågældende uddannelsesinstitution har bestemt, at deltagelse i adgangskurset er en forudsætning for at følge den pågældende videregående uddannelse, og 4) det konkrete adgangskursus har en varighed af højst et år. 3. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i et kursus på en folkehøjskole eller lignende, som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn, kan gives, hvis skolens forstander erklærer på tro og love, at det kursus, som udlændingen skal følge, agtes afholdt således, at det vil udløse statstilskud i henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Stk. 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i et kursus på en folkehøjskole eller lignende, som skolens forstander ikke erklærer agtes gennemført med statstilskud, men som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2005/

2 statsligt tilsyn, kan gives, når der foreligger en gyldig vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om, at det pågældende kursus vurderes til at have et acceptabelt indholdsmæssigt niveau. Stk. 3. Opholdstilladelse efter stk. 1 og stk. 2, er betinget af, at udlændingen har betalt det af skolen påkrævede deltagergebyr for kurset. 4. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i en ungdomsuddannelse eller grundskoleuddannelse kan gives, hvis uddannelsen er godkendt af en statslig myndighed. Bilag 2 indeholder en vejledende liste over ungdomsuddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed, bilag 3 indeholder en vejledende liste over gymnasiale uddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed, og bilag 4 indeholder en vejledende liste over grundskoleuddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed. Stk. 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i en ungdomsuddannelse eller grundskoleuddannelse, som ikke er godkendt af en statslig myndighed, men som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn, kan gives, når der foreligger en gyldig vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om, at den pågældende uddannelse vurderes til at have et acceptabelt indholdsmæssigt niveau. Stk. 3. Opholdstilladelse med henblik på at deltage i et år af en gymnasial uddannelse er betinget af, at 1) studieopholdet er arrangeret af en udvekslingsorganisation, 2) der er tale om fortsættelse af et i udlandet allerede etableret uddannelsesforløb, eller 3) udlændingen udtrykkeligt kun søger om tilladelse til at følge det første år af uddannelsen, og det er dokumenteret eller på anden måde sandsynliggjort, at den pågældende efter opholdet i Danmark har til hensigt at fortsætte uddannelsen i udlandet. Stk. 4. Opholdstilladelse med henblik på at deltage i et år af en grundskoleuddannelse er betinget af, at det ikke må anses for tvivlsomt, om udlændingen har til hensigt at udrejse af Danmark efter afslutningen af studieopholdet, og der er tale om fortsættelse af et i udlandet allerede etableret uddannelsesforløb. 5. En udlænding, der meddeles opholdstilladelse efter 1 med henblik på at deltage i en videregående uddannelse, gives samtidig opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at søge beskæftigelse her i landet efter afslutningen af den pågældende uddannelse. Stk. 2. Opholdstilladelse efter stk. 1 er gyldig fra tidspunktet for udløbet af den opholdstilladelse, som udlændingen er givet efter 1, og skal betinges af, at udlændingen har gennemført den videregående uddannelse. Kapitel 2 Øvrige betingelser for meddelelse af opholdstilladelse 6. Opholdstilladelse efter 1-4 er betinget af, at udlændingen godtgør at være optaget på den uddannelse eller det kursus, der søges opholdstilladelse til. Medmindre særlige grunde taler herimod skal Udlændingeservice forud for meddelelse af opholdstilladelse efter 1-4 anmode uddannelsesinstitutionen om at bekræfte, at udlændingen er optaget på den uddannelse eller det kursus, der søges opholdstilladelse til under de omstændigheder, der er angivet i ansøgningen, herunder i den af udlændingen fremlagte dokumentation for studieoptagelse. Indhentelse af oplysninger efter 2. pkt. skal ske på baggrund af samtykke fra udlændingen.

3 Stk. 2. Opholdstilladelse efter 1-4 skal betinges af, at udlændingen er studieaktiv i relation til det kursus eller den uddannelse, som danner grundlag for udlændingens opholdstilladelse. 7. Opholdstilladelse efter 1-5 skal betinges af, at udlændingens forsørgelse er sikret gennem egne midler, stipendium, studielån eller lignende. Stk. 2. Opholdstilladelse efter 1-4 er betinget af, at udlændingen godtgør, at vedkommendes forsørgelse er sikret gennem egne midler, stipendium, studielån eller lignende. Dette gælder dog ikke, hvis udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter 1, udlændingen har betalt den påkrævede studieafgift for uddannelsen, og den af udlændingen erlagte studieafgift mindst udgør betaling for første semester af uddannelsen. 8. For børn under 18 år er opholdstilladelse efter 1-4 betinget af, at den pågældende uddannelsesinstitution afgiver erklæring om at ville være behjælpelig med at sikre barnet et forsvarligt ophold her i landet for varigheden af tilladelsen. Stk. 2. For børn under 18 år er opholdstilladelse efter 1-4 betinget af, at forældremyndighedens indehaver giver samtykke til barnets ophold her i landet. Kapitel 3 Formodningsafslag 9. Opholdstilladelse efter 1-4 kan ikke gives, hvis der er en formodning for, at den reelle hensigt med det ansøgte ophold i Danmark ikke er at studere. Ved vurderingen heraf skal navnlig indgå oplysninger om 1) udlændingens uddannelsesmæssige baggrund og sprogkundskaber, herunder om udlændingen besidder de forudsætninger, der må anses for nødvendige og sædvanlige for at kunne følge det uddannelsesforløb, der danner grundlag for ansøgningen om opholdstilladelse, og for i øvrigt at kunne begå sig i det danske samfund under det ønskede ophold, og om det ønskede ophold har en naturlig sammenhæng med udlændingens hidtidige uddannelse, 2) udlændingens tidligere ansøgninger om ophold i Danmark eller i det øvrige Schengenområde, herunder navnlig ansøgninger om asyl eller ansøgninger om familiesammenføring med herboende personer, og 3) den uddannelsesinstitution, der søges om ophold ved, herunder om der tidligere har været problemer med opholdstilladelser givet til udenlandske studerende på den pågældende uddannelsesinstitution, fordi en betydelig andel af uddannelsesinstitutionens udenlandske elever er forsvundet eller på anden måde har misbrugt opholdstilladelsen, eller uddannelsesinstitutionen har rekrutteringsmetoder og lempelige optagelseskrav for udenlandske studerende, som kan tiltrække ansøgere, hvis hensigt reelt ikke er at studere i Danmark. Kapitel 4 Varigheden af opholdstilladelsen og forlængelse heraf 10. Opholdstilladelse efter 1, stk. 1, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den pågældende uddannelse. Stk. 2. Opholdstilladelse efter 1, stk. 1, nr. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den del af den pågældende uddannelse, som udlændingen skal følge. Opholdstilladelse kan højst gives for to år.

4 Stk. 3. Opholdstilladelse efter 1, stk. 2, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den pågældende uddannelse. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Stk. 4. Opholdstilladelse efter 1, stk. 2, nr. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den del af den pågældende uddannelse, som udlændingen skal følge. Opholdstilladelse kan højst gives for to år og højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Stk. 5. Opholdstilladelse efter 1, stk. 1, nr. 1, kan forlænges i yderligere et år, hvis udlændingen er studieaktiv, og det antal måneder, den studerende har været indskrevet på studiet, ikke overstiger den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, med mere end et år. Stk. 6. Opholdstilladelse efter 1, stk. 1, nr. 2, kan forlænges i yderligere et år til højst to år, hvis udlændingen er studieaktiv, og det antal måneder, den studerende har været indskrevet på studiet, ikke overstiger den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, med mere end et år. Stk. 7. Opholdstilladelse efter 1, stk. 2, nr. 1, kan forlænges i yderligere et år, hvis udlændingen er studieaktiv, og det antal måneder, den studerende har været indskrevet på studiet, ikke overstiger den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, med mere end et år. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Stk. 8. Opholdstilladelse efter 1, stk. 2, nr. 2, kan forlænges i yderligere et år til højst to år, hvis udlændingen er studieaktiv, og det antal måneder, den studerende har været indskrevet på studiet, ikke overstiger den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, med mere end et år. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. 11. Opholdstilladelse efter 2 med henblik på deltagelse i et adgangsgivende kursus i forbindelse med en videregående uddannelse omfattet af 1, stk. 1, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende adgangskursus. Stk. 2. Opholdstilladelse efter 2 med henblik på deltagelse i et adgangsgivende kursus i forbindelse med en videregående uddannelse omfattet af 1, stk. 2, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende adgangskursus, dog højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om den videregående uddannelse. 12. Opholdstilladelse efter 3, stk. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende kursus, dog for højst 18 måneder. Stk. 2. Opholdstilladelse efter 3, stk. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende kursus, dog for højst 18 måneder og højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. 13. Opholdstilladelse efter 4, stk. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst et år. Stk. 2. Opholdstilladelse efter 4, stk. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst et år og højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Stk. 3. I særlige tilfælde kan en opholdstilladelse, der er givet efter 4, stk. 1, forlænges i højst yderligere et år.

5 Stk. 4. I særlige tilfælde kan en opholdstilladelse, der er givet efter 4, stk. 2, forlænges i højst yderligere et år. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. 14. Opholdstilladelse efter 5 gives med henblik på midlertidigt ophold for højst seks måneder. Kapitel 5 Meddelelse af arbejdstilladelse 15. Arbejdstilladelse gives til de udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, der er nævnt i 1, 2 og 5, til beskæftigelse ved deltidsarbejde i indtil 15 timer ugentlig. Arbejdstilladelse gives endvidere til de udlændinge, der er nævnt i 1, 2 og 5, med ret til beskæftigelse på fuld tid i månederne juni, juli og august. Efter ansøgning gives endvidere arbejdstilladelse til udlændinge, der efter 1 er meddelt opholdstilladelse med henblik på deltagelse i en uddannelse, hvori der er indlagt praktikforløb. Arbejdstilladelse efter 3. pkt. gives til beskæftigelse i et bestemt praktikforhold. Stk. 2. Medmindre særlige grunde taler for at meddele arbejdstilladelse, kan der ikke gives arbejdstilladelse til de udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, der er nævnt i 3-4. Dette gælder dog ikke for EU/EØS-statsborgere eller schweiziske statsborgere. Kapitel 6 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. juli Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på udlændinge, der har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse som studerende før den 25. juli For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. herved 54, stk. 8, i bekendtgørelse nr. [nr. på den kommende nye udlændingebekendtgørelse] om udlændinges adgang her til landet. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den RIKKE HVILSHØJ /Frederik Gammeltoft

6 Bilag 1-4 indeholder vejledende lister over henholdsvis videregående uddannelser, ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og grundskoleuddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed. Spørgsmålet om, hvorvidt deltagelse i en af de i bilagene nævnte uddannelser vil kunne danne grundlag for en opholdstilladelse, afgøres efter reglerne i denne bekendtgørelse. Bilag 1 Vejledende lister over videregående uddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed Følgende videregående uddannelser, som udbydes på et universitet, er godkendt af en statslig myndighed: Hovedområde Humaniora Bacheloruddannelser udbudt af Københavns Universitet Arabisk Audiologopædi Balkanstudier/Bulgarsk/Østeuropastudier Dansk Engelsk Eskimologi Europæisk etnologi Film- og medievidenskab Filosofi Finsk Forhistorisk arkæologi Fransk Græsk, klassisk Græsk, moderne Hebraisk Historie Indianske sprog og kulturer Indisk/Sydøstasienstudier Indoeuropæisk Indonesisk/Sydøstasienstudier Italiensk Japansk/Østasienstudier Kinesisk/Østasienstudier Klassisk arkæologi Koreansk/Østasienstudier Kunsthistorie Latin Litteraturvidenskab Musikvidenskab Nederlandsk Nærorientalsk Persisk

7 Polsk/Østeuropastudier Portugisisk Pædagogik Religionsvidenskab Retorik Russisk/Østeuropastudier Spansk Sprogvidenskab Teatervidenskab Thai/Sydøstasienstudier Tibetansk/Sydasienstudier Tyrkisk Teologi Samfundsvidenskab Tysk Teologi Antropologi Jura Psykologi Sociologi Statskundskab/Samfundsfag Økonomi Naturvidenskab Biokemi Biologi Biologi-Bioteknologi Datalogi De fysiske fag (Astronomi, Biofysik, Fysik, Geofysik, Meteorologi) De kemiske fag (Kemi, Miljøkemi) Forsikringsmatematik/Aktuar Fødevarevidenskab Geografi og geoinformatik Geologi-geoscience Hortonomi Idræt Jordbrugsøkonom Landskabsarkitektur Matematik (matematik, statistik) Matematik-økonomi Molekylær biomedicin Nanoteknologi Naturressourcer Sundhedsvidenskab Veterinærmedicin Farmaceut

8 Folkesundhedsvidenskab Lægevidenskab Odontologi Hovedområde Humaniora Kandidatuddannelser udbudt af Københavns Universitet Arabisk Arkæologi, forhistorisk Arkæologi, klassisk Arkæologi, nærorientalsk Assyriologi Audiologopædi Balkanstudier Bulgarsk Dansk Engelsk Eskimologi og arktiske studier Europæisk etnologi Filmvidenskab Filosofi Finsk Fransk Hebraisk Historie Indianske sprog og kulturer Indoeuropæisk Indologi (Sydasiensstudier) Indonesisk (Sydøstasiensstudier) Islamiske studier Italiensk IT og kognition Japanstudier Kinastudier Klassisk græsk Koreastudier Kristendomshistorie Kunsthistorie Latin Lingvistik Litteraturvidenskab Medievidenskab Mellemøstens sprog og kulturer Moderne græsk Moderne kultur og kulturformidling Musikvidenskab

9 Teologi Samfundsvidenskab Naturvidenskab Nederlandsk Persisk Polsk Portugisisk Pædagogik Religionshistorie Religionssociologi Retorik Russisk Spansk Sprogpsykologi Teatervidenskab Thai (Sydøstasiensstudier) Tibetologi Tyrkisk Tysk Vestasiens oldtidshistorie Visuel kultur Ægyptologi Afrikastudier Teologi Antropologi Jura Psykologi Statskundskab Sociologi Økonomi Agricultural Development Agronomi Astronomi Biofysik Bioinformatik Biokemi Biologi Biology Biotechnology Datalogi Environmental Chemistry Environmental and Natural Ressource Economics E-science (udbydes fra efteråret 2007) Food Science and Technology Forsikringsvidenskab (aktuar) Fysik Geofysik Geografi & geoinformatik Geologi-geoscience Horticultural Sciences

10 Sundhedsvidenskab Human ernæring Humanbiologi Idræt Humanfysiologi Idræt Humanistisk-samfundsfaglig Jordbrugsøkonomi Kemi Klinisk ernæring Landskabsarkitektur Landskabsforvaltning Matematik Matematik-Økonomi Miljøkemi Molekylær biomedicin Nanoteknologi Parasitology Process Analytical Technology Skovbrug Statistik Sundhedsinformatik Veterinærmedicin Farmaceutisk videnskab Farmaci Folkesundhedsvidenskab Lægemiddelvidenskab Lægevidenskab Odontologi Sundhedsfaglig kandidatuddannelse Suppleringsuddannelsen til Sundhedsfaglig kandidatuddannelse Hovedområde Humaniora Samfundsvidenskab Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Masteruddannelser udbudt af Københavns Universitet Cross Media Communication Professionsudvikling Antropologi og Velfærd (MIAV) Konfliktmægling Fødevarekvalitet og sikkerhed Idræt & velfærd Integreret Planlægning Laboratory Animal Science Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning Industrial Drug Development (MIND) International Health Lægemiddelanvendelse / Master of Drug Management (MDM) Public Health Sundhedsantropologi (MSA)

11 Hovedområde Humaniora Humaniora/ Erhvervssprog Bacheloruddannelser udbudt af Aarhus Universitet Arabisk Brasilianske studier Digital design IT, æstetik og interaktion Dramaturgi Engelsk Etnografi Filosofi Forhistorisk arkæologi Fransk Historie Idéhistorie Informationsvidenskab Italiensk Japansk Kinesisk Klassisk arkæologi Klassiske sprog (studieretninger: græsk, klassisk filologi, latin) Kunsthistorie Lingvistik Litteraturhistorie Medievidenskab Middelalderarkæologi Musikvidenskab Nordisk sprog og litteratur (dansk) Religionsvidenskab Slaviske sprog Spansk Sydasienstudier Tysk Æstetik og kultur Arabisk og kommunikation Engelsk-fransk Engelsk og europæiske studier Engelsk og kommunikation Engelsk-spansk Engelsk-tysk Fransk og europæiske studier Fransk og kommunikation Fransk-spansk Marketing and Management Communication Tysk-fransk Tysk og europæiske studier Tysk og kommunikation

12 Teologi Samfundsvidenskab Samfundsvidenskab/ Erhvervsøkonomi Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab Tysk-spansk Spansk og europæiske studier Spansk og kommunikation Teologi Erhvervsøkonomi Jura Psykologi Statskundskab/Samfundsfag Økonomi Business administration Erhvervsøkonomi, almen Erhvervsøkonomi-erhvervsret Erhvervsøkonomi-erhvervsret i skat Erhvervsøkonomi-informationsteknologi Erhvervsøkonomi med erhvervssprog (HA- engelsk) Erhvervsøkonomi med erhvervssprog (HA- tysk) Erhvervsøkonomi med erhvervssprog (HA- fransk) Erhvervsøkonomi med erhvervssprog (HA- spansk) Biologi Datalogi Fysik Geologi Idræt Kemi Matematik Matematik-økonomi Medicinalkemi Molekylærbiologi Molekylær medicin Nanoteknologi It Lægevidenskab Odontologi Bioteknologi Kemi og teknologi Geoteknologi Hovedområde Humaniora Kandidatuddannelser udbudt af Aarhus Universitet Antropologi og etnografi Brasilianske studier Dramaturgi Engelsk Europastudier/European Studies Filosofi Forhistorisk arkæologi

13 Humaniora/ Erhvervssprog Teologi Samfundsvidenskab Samfundsvidenskab/Erhvervsøkonomi Fransk Græsk Historie Idéhistorie Informationsvidenskab International Studies Italiensk IT og organisationer Japanstudier Journalistik Kinastudier Klassisk arkæologi Klassisk filologi Kognitiv semiotik Kunsthistorie Latin Latinamerikastudier Lingvistik Litteraturhistorie Medievidenskab Middelalder- og renæssancearkæologi Multimedier Musikvidenskab Nordisk sprog og litteratur (Dansk) Oplevelsesøkonomi Polsk Religionsvidenskab Slaviske sprog (russisk, serbokroatisk, tjekkisk, ungarsk) Spansk Tysk Æstetik og kultur Engelsk Fransk Spansk Tysk Corporate Communication Virksomhedskommunikation Teologi Erhvervsøkonomi Jura Psykologi Samfundsfag Statskundskab Økonomi Erhvervsøkonomi-erhvervsret IT Kommunikation og Organisation

14 Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab Logistik Revision Økonomistyring Business Performance Management EU Business and Law Finance Finance and International Business International Business International Economic Consulting Information Management Marketing Strategy, Organisation and Leadership Astronomi Bioinformatik Biologi Datalogi Fysik Geofysik Geologi Kemi Matematik Matematik-økonomi Materialefysik-kemi Medicinalkemi Molekylærbiologi Molekylær ernæring og fødevareteknologi Molekylær medicin Nanoteknologi Statistik Teknisk Fysik Videnskabshistorie Biomedicinsk teknologi Lægevidenskab Odontologi Sundhedsfaglig kandidatuddannelse Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Sygepleje Byggeri Teknisk IT Teknisk Geologi Procesteknologi Optik og elektronik Hovedområde Humaniora Masteruddannelser udbudt af Aarhus Universitet Corporate Communication

15 Samfundsvidenskab/ Erhvervsøkonomi Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Etik og værdier i organisationer Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisanalyse It Museologi Retorik og formidling Sundhedsantropologi International Master in Entrepreneur-ship, Education and Training Business Administration Business Administration, ledelse og forandring Miljø- og energiret Moms og afgifter Social integration Kryptologi Landskabsøkologi Fysik Geovidenskab Miljøvidenskab Naturfagenes didaktik IT linierne: softwarekonstruktion; interaktionsdesign; organisation Klinisk sygepleje Public Health Hovedområde Humaniora/ Erhvervssprog Bacheloruddannelser udbudt af Syddansk Universitet Arabisk og kommunikation Audiologi/logopædi (studieretninger: logopædi, pædagogisk audiologi, teknisk audiologi) Dansk/nordisk Design og kulturøkonomi Engelsk Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (studieretninger: engelsk-fransk, engelsk-spansk, engelsk-tysk, franskspansk, tysk-fransk, tysk-spansk) Erhvervssprog og international erhvervskommunikation og IT (studieretninger: engelsk, spansk, tysk) Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (sproglig og kulturel formidling) (studieretninger: engelsk-dansk, engelsk-tysk) Erhvervssprog og international erhvervskommunikation og medier (studieretninger: engelsk, fransk, spansk, tysk) Erhvervssprog, Sprog og kommunikation (studieretninger: fransk, spansk, tysk) Filosofi Fransk

16 Samfundsvidenskab/ Erhvervsøkonomi Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab Klassiske studier (studieretninger: græsk, latin, oldtidskundskab) Historie Informationsvidenskab Litteraturvidenskab Medievidenskab Religion Spansk Tysk Business, Language and Culture (chinese) Erhvervsøkonomi (studieretninger: almen, entreprenørskab og innovation, sports management) Erhvervsøkonomi-datalogi Erhvervsøkonomi-erhvervsret Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (negot) (studieretninger: arabisk, engelsk, fransk, spansk, tysk) Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (negot) (studieretninger: international turisme og fritidsmanagement, hotelmanagement) Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, (SPRØK) (studieretninger: engelsk-spansk, engelsk-tysk, dansk-engelsk, tysk-engelsk) European Studies International Business Administration Journalistik Jura Miljøplanlægning Statskundskab/Samfundsfag Økonomi Biologi Datalogi (studieretninger: datalogi, matematisk datalogi) Idræt og sundhed Matematik-økonomi Naturvidenskab (studieretninger: anvendt matematik, biofysik, bioinformatik, biokemi og molekylær biologi, biomedicin, eksperimentel biologi, fysik, kemi, matematik, nanobioscience) Folkesundhedsvidenskab Klinisk biomekanik Lægemiddelvidenskab Lægevidenskab Datateknologi Fysik og teknologi Kemi Innovation and Business Mechatronics Mekatronik Miljøteknologi Hovedområde Kandidatuddannelser udbudt af Syddansk Universitet

17 Humaniora/ Erhvervssprog Samfundsvidenskab/ Erhvervsøkonomi Amerikanske studier/american Studies Audiologopædi Dansk Designledelse Engelsk/English Studies Filosofi Fransk Græsk Historie Informationsvidenskab International virksomhedskommunikation Kultur og formidling Latin Litteraturvidenskab Marinarkæologi/Maritime Archaeology Medievidenskab Mellemøststudier/Middle East Studies (afventer endelig godkendelse som engelsksproget) Negot./International Business and Modern Languages Negot. i arabisk Negot. i international turisme og fritidsmanagement /International Turism and Leisure Management Oldtidskundskab Religion Spansk Sproglig og kulturel formidling Tysk Webkommunikation Business Relationship Management Erhvervsøkonomi-datalogi Erhvervsøkonomi, sprog og kultur Erhvervsøkonomi-erhvervsret Europæiske studier/european Studies Finansiering/Finance Global logistic og supply chain management/global Logistics and Supply Chain Management International marketing International virksomhedsudvikling Journalistik Markedsorienteret virksomhedsudvikling/enterprise Development Marketing, Globalisation and Communication Revision Strategic Entrepreneurship Strategi og organisation/strategy and Organisation Styring og ledelse Økonomisk styring

18 Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab It, kommunikation og organisation Jura Matematik-økonomi Miljøplanlægning/Environmental and Resource Management Samfundsfag Statskundskab Økonomi/Economics Anvendt matematik Aquatic Environmental Biology Biofysik Bioinformatik Biokemi og molekylær biologi Biologi Biologi, eksperimentel Biologisk oceanografi/biological Oceanography Biomedicin Bioteknologi/Biotechnology Computer Science Datalogi Farmaceutisk kemi Fysik Kemi Klinisk farmaci Lægemiddelvidenskab Matematik Nanobioscience Folkesundhedsvidenskab/Public Health Idræt og sundhed Klinisk biomekanik Lægevidenskab Sundhedsfaglig kandidatuddannelse Suppleringsuddannelsen til Sundhedsfaglig kandidatuddannelse Datateknologi Fysik og teknologi Innovation and Business Kemi/ M. Sc. Eng. in Chemistry Konstruktionsteknik Miljøteknologi It produktudvikling/it Product Design M. Sc. Eng. in Embedded Systems M. Sc. Eng. in Mechatronics M. Sc. Eng. in Modern Artificial Intelligence M. Sc. Eng. in Robotics M. Sc. Eng. in Software Systems Engineering

19 Hovedområde Humaniora Samfundsvidenskab/ Erhvervsøkonomi Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk Videnskab Masteruddannelser udbudt af Syddansk Universitet Børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og multimedier Gymnasiepædagogik Globalisering og integration International virksomhedskommunikation Køn og kultur Language Administration Business Administration Executive Master of Business Administration Evaluering It, kommunikation og organisation Miljø- og energiret Public Management Redaktionel ledelse Transport og maritime ledelse Anvendt statistik Fitness og træning Gerontologi Kvalitet og ledelse i sundhedssektoren Rehabilitering It Hovedområde Humaniora Bacheloruddannelser udbudt af Roskilde Universitetscenter Humanistiske uddannelser (2 års basisstudium + fag: Historie, dansk, tysk, engelsk, fransk, kommunikation, performance design, journalistik, pædagogik og uddannelsesstudier, psykologi, filosofi og videnskabsteori, kultur- og sprogmødestudier, Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier) Humanistiske internationale uddannelser Samfundsvidenskab (2 års basisstudium + fag: Communication, Cultural Encounters, English) Samfundsvidenskabelige uddannelser (2 års basisstudium + fag: Erhvervsøkonomi/HA, virksomhedsstudier, forvaltning, internationale udviklingsstudier, socialvidenskab, offentlig administration, teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, geografi, sundhedsfremme og sundhedsstrategier, informatik)

20 Samfundsvidenskabelige internationale uddannelser Naturvidenskab (2 års basisstudium + fag: Geography, International Development Studies, Public Administration with specialisation in EU- Studies, Public Administration (single subject), Technological and Socio-Economic Planning (single Subject) Naturvidenskabelige uddannelser (2 års basisstudium + fag: Kemi, miljøbiologi, molekylærbiologi, medicinalbiologi, almen biologi, fysik, datalogi, informatik, matematik, geografi, sundhedsfremme og sundhedsstrategier, teknologisk- og samfundsvidenskabelig planlægning) Naturvidenskabelige internationale uddannelser (2 års basisstudium + fag: Computer Science, Chemistry, Geography, Mathematics, Molecular Biology, Technological and Socio-Economic Planning (single subject). Hovedområde Humaniora Samfundsvidenskab Kandidatuddannelser udbudt af Roskilde Universitetscenter Dansk Engelsk / English Filosofi og videnskabsteori Fransk Historie Journalistik Kommunikation / Communication Kultur- og sprogmødestudier / Cultural Encounters Performance design Psykologi Pædagogik og uddannelsesstudier Sundhedsfremme og sundhedsstrategier Tysk Forvaltning / Public administration (single subject) Geografi Informatik Offentlig Administration/ EU-studies (Public administration with specialisation in European Union Studies) Internationale Udviklingsstudier Socialvidenskab Sundhedsfremme og sundhedsstrategier Tek-Sam (et-fags og to-fags) / Technological- and Socioeconomic Planning (single-subject) Virksomhedsledelse (étfags)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 121 Offentligt O:\Universitets- og\bekendtgørelser\556767\dokumenter\556767.fm 20-02-07 13:27 k03 SJ Bekendtgørelse nr. 151 af 19. februar 2007

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende I medfør af udlændingelovens 9 c, stk. 5, og 15, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 1. september 2006, som

Læs mere

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Uddannelsen - antal ansøgere i 2012 antal ansøgere i 2013 - universitetet Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Medicin 2048 2185 (SDU) Erhvervsøkonomi, HA 2388

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2015 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet 2015 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2007

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2007 Københavns Universitet Lægevidenskab 523 48 2733 1780 9,9 9,7 Folkesundhedsvidenskab 68 6 221 82 8,8 8,6 Farmaceut 241 9 450 224 6,2 alle optaget Tandlæge 108 9 705 347 9,0 8,9 Veterinærmedicin 191 15

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Optagne eksklusiv standby pr. 30. juli 2008

Den Koordinerede Tilmelding Optagne eksklusiv standby pr. 30. juli 2008 Den Koordinerede Tilmelding Optagne eksklusiv standby pr. 30. juli 2008 Rapport nr. 15 adgangsgrundlag Kodeforklaring for top af tabellen: 1 Matematisk studentereksamen 2 Sproglig studentereksamen 3 Anden

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi

Læs mere

vælg uddannelser 9.-21.

vælg uddannelser 9.-21. vælg mellem BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID en VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 441 uddannelser bliv studerende i tre dage efteråret 2009 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 9.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc...

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc... Page 1 of 17 Antal optagne Antal ansøgere Adgangskvotient Optagelsesområder stand- 1. prio- kvote 1 standby optagne by total ritet kvotient kvotient Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 505 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE EFTERÅRET 2011 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 14.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 16 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Institutionernes struktur, antal og styring samt

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi (tandlæge) 99 20 755 342 9,4 9,2 Veterinærmedicin

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 10 Københavns Universitet 20 10110 Lægevidenskab 554 75 2494 1646 10,7 10,1 30 10115 Folkesundhedsvidenskab 70 15 329 153 9,7 9,1 40 10117 Farmaceut 245

Læs mere

Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark

Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark Feltafgrænsning Afgrænsning af søgefeltet 1 er baseret på følgende hovedkriterier: Er uddannelsen SU-berettiget og/eller er uddannelsen inden for

Læs mere

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen 2 Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskab Program Aftagerpaneler Ny school-struktur

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2005 Side 4

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2005 Side 4 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2005 Side 4 Københavns Universitet Lægevidenskab 526 44 2478 1627 9,7 9,6 Folkesundhedsvidenskab 64 8 230 103 9,3 9,2 Tandlæge 107 12 745 341 9,3 9,2 Tandplejer 68

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste KOT HOVEDTAL 2013 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2013 100000 90000 80000 ansøger e 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 Afviste 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2014 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2014 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 KOT HOVEDTAL 2012 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 90000 80000 ansøgere 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Læs mere

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd.

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag 1 - Uddannelseser fordelt på uddannelseskategorier Tabel

Læs mere

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG PROGRAM ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 AALBORG ESBJERG KØBENHAVN TEKNISK-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSESOPLÆG FREDRIK BAJERS VEJ 7 LOKALE BLÅT RØDT LILLA

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000.

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000. KOT HOVEDTAL 2010 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 optagne 20.000 afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet i København 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet i København 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere.

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere. KOT HOVEDTAL 2009 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 20.000 optagne afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Læs mere

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET V LTERN TIVER TIL V PSYKOLOGISTUDIET sfortegnelse PSYKOLOGI... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Professionsbacheloruddannelser (3½-4 år)... 4 Afspændingspædagog... 4 Ergoterapeut... 4 Folkeskolelærer... 4 Fysioterapeut...

Læs mere

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011 1/11 Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grund 2011 Storkøbenhavn Bornholm UC Syd 2/11 Oversigt over udviklingen i antallet af optagne fordelt på institutioner

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet 48

Læs mere

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 32010 Designer, København K, Studieretning: Beklædningsdesign,

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning Rådet for uddannelser og Professionsbacheloruddannelser Sekretariatet BILAG 18/10 Rådsmøde 5/10 Tirsdag den 12. oktober 2010 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Regler

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning TAKSTKATALOG - og retningslinier for jobcenter, kommuners og anden aktørers køb af uddannelse på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner Kulturministeriet har udarbejdet et takstkatalog

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - O Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i

Læs mere

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere AE har undersøgt den faglige og økonomiske mobilitet for nyuddannede akademikere. Alle nyuddannede akademikere, der færdiggjorde deres uddannelse

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB B I L A G 1. UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 IT-Universitetet 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 Roskilde Universitetscenter 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet

Læs mere

Frafald, status pr. 31. december 2014. Uddannelser af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund. Studiestart 2008/2009 Studerende

Frafald, status pr. 31. december 2014. Uddannelser af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund. Studiestart 2008/2009 Studerende , status pr. 31. december 2014. r af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund Studiestart 2009/2010 Studiestart 2010/2011 Lærer (4 år) Aarhus 407 107 26 447 110 25 439 114 26 Silkeborg 155 55 35 215

Læs mere

LTERN TIVER TIL MEDICINSTUDIET

LTERN TIVER TIL MEDICINSTUDIET V LTERN TIVER TIL V MEDICINSTUDIET sfortegnelse Medicin/lægevidenskab... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Alternativer til Madicin/lægevidenskab Erhvervsakademiuddannelser (2 år)... 4 Ernæringsteknolog... 4

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi.

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. B I L A G l. UDDANNELSE / STUDIUM INGENIØRUDDANNELSER ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet 48

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet 48

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Oversigt

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Tabelbilag til De videregående uddannelser i tal

Tabelbilag til De videregående uddannelser i tal Tabelbilag til De videregående uddannelser i tal Oktober 2000 Bilagsoversigt Bilag til kapitel 1: Introduktion - Tabel 1.1 Ansøgere, optagne og afviste via koordinerede tilmelding i perioden 1991-1999

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Praktikermøde 9. oktober 2014

Praktikermøde 9. oktober 2014 9. oktober 2014 Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser med en normeret varighed på mindst tre år fremover skal være adgangsgivende til samtlige erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Skoleår Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Sygeplejerske,prof.bach. 7,13 7,94 6,88 7,35 Bornholms Sundheds-

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2010 Indhold 1. Præsentation af professionshøjskolesektoren... side 05 1.1 Institutioner... side 05 1.2 Professionshøjskolerne i et videregående uddannelsesbillede... side

Læs mere