Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse"

Transkript

1 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende I medfør af udlændingelovens 9 c, stk. 5, og 15, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 1. september 2006, som senest ændret ved lov nr. 379 af 25. april 2007, fastsættes: Kapitel 1 Uddannelser og kurser, som kan danne grundlag for opholdstilladelse 1. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i en videregående uddannelse på en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution kan gives, når uddannelsen er godkendt af en statslig myndighed, og 1) deltagelsen i uddannelsen er tilrettelagt af et ministerium eller den pågældende uddannelsesinstitution, eller 2) deltagelsen i uddannelsen er et led i en af udlændingen allerede påbegyndt videregående uddannelse i hjemlandet. I bilag 1 findes vejledende lister over videregående uddannelser, der er godkendt af en statslig myndighed. Stk. 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i en videregående uddannelse, som ikke er godkendt af en statslig myndighed, men som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn, kan gives, når der foreligger en gyldig vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om, at den pågældende uddannelse vurderes til at have et acceptabelt indholdsmæssigt niveau, og 1) deltagelsen i uddannelsen er tilrettelagt af den pågældende uddannelsesinstitution, eller 2) deltagelsen i uddannelsen er et led i en af udlændingen allerede påbegyndt videregående uddannelse i hjemlandet. 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, kan gives med henblik på deltagelse i et adgangsgivende kursus i forbindelse med en videregående uddannelse omfattet af 1, stk. 1, nr. 1, eller 1, stk. 2, nr. 1, når 1) adgangskurset er specifikt knyttet til den relevante videregående uddannelse, 2) den pågældende udlænding er optaget på den videregående uddannelse, som adgangskurset er knyttet til, 3) den pågældende uddannelsesinstitution har bestemt, at deltagelse i adgangskurset er en forudsætning for at følge den pågældende videregående uddannelse, og 4) det konkrete adgangskursus har en varighed af højst et år. 3. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i et kursus på en folkehøjskole eller lignende, som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn, kan gives, hvis skolens forstander erklærer på tro og love, at det kursus, som udlændingen skal følge, agtes afholdt således, at det vil udløse statstilskud i henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Stk. 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i et kursus på en folkehøjskole eller lignende, som skolens forstander ikke erklærer agtes gennemført med statstilskud, men som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2005/

2 statsligt tilsyn, kan gives, når der foreligger en gyldig vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om, at det pågældende kursus vurderes til at have et acceptabelt indholdsmæssigt niveau. Stk. 3. Opholdstilladelse efter stk. 1 og stk. 2, er betinget af, at udlændingen har betalt det af skolen påkrævede deltagergebyr for kurset. 4. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i en ungdomsuddannelse eller grundskoleuddannelse kan gives, hvis uddannelsen er godkendt af en statslig myndighed. Bilag 2 indeholder en vejledende liste over ungdomsuddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed, bilag 3 indeholder en vejledende liste over gymnasiale uddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed, og bilag 4 indeholder en vejledende liste over grundskoleuddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed. Stk. 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i en ungdomsuddannelse eller grundskoleuddannelse, som ikke er godkendt af en statslig myndighed, men som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn, kan gives, når der foreligger en gyldig vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om, at den pågældende uddannelse vurderes til at have et acceptabelt indholdsmæssigt niveau. Stk. 3. Opholdstilladelse med henblik på at deltage i et år af en gymnasial uddannelse er betinget af, at 1) studieopholdet er arrangeret af en udvekslingsorganisation, 2) der er tale om fortsættelse af et i udlandet allerede etableret uddannelsesforløb, eller 3) udlændingen udtrykkeligt kun søger om tilladelse til at følge det første år af uddannelsen, og det er dokumenteret eller på anden måde sandsynliggjort, at den pågældende efter opholdet i Danmark har til hensigt at fortsætte uddannelsen i udlandet. Stk. 4. Opholdstilladelse med henblik på at deltage i et år af en grundskoleuddannelse er betinget af, at det ikke må anses for tvivlsomt, om udlændingen har til hensigt at udrejse af Danmark efter afslutningen af studieopholdet, og der er tale om fortsættelse af et i udlandet allerede etableret uddannelsesforløb. 5. En udlænding, der meddeles opholdstilladelse efter 1 med henblik på at deltage i en videregående uddannelse, gives samtidig opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at søge beskæftigelse her i landet efter afslutningen af den pågældende uddannelse. Stk. 2. Opholdstilladelse efter stk. 1 er gyldig fra tidspunktet for udløbet af den opholdstilladelse, som udlændingen er givet efter 1, og skal betinges af, at udlændingen har gennemført den videregående uddannelse. Kapitel 2 Øvrige betingelser for meddelelse af opholdstilladelse 6. Opholdstilladelse efter 1-4 er betinget af, at udlændingen godtgør at være optaget på den uddannelse eller det kursus, der søges opholdstilladelse til. Medmindre særlige grunde taler herimod skal Udlændingeservice forud for meddelelse af opholdstilladelse efter 1-4 anmode uddannelsesinstitutionen om at bekræfte, at udlændingen er optaget på den uddannelse eller det kursus, der søges opholdstilladelse til under de omstændigheder, der er angivet i ansøgningen, herunder i den af udlændingen fremlagte dokumentation for studieoptagelse. Indhentelse af oplysninger efter 2. pkt. skal ske på baggrund af samtykke fra udlændingen.

3 Stk. 2. Opholdstilladelse efter 1-4 skal betinges af, at udlændingen er studieaktiv i relation til det kursus eller den uddannelse, som danner grundlag for udlændingens opholdstilladelse. 7. Opholdstilladelse efter 1-5 skal betinges af, at udlændingens forsørgelse er sikret gennem egne midler, stipendium, studielån eller lignende. Stk. 2. Opholdstilladelse efter 1-4 er betinget af, at udlændingen godtgør, at vedkommendes forsørgelse er sikret gennem egne midler, stipendium, studielån eller lignende. Dette gælder dog ikke, hvis udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter 1, udlændingen har betalt den påkrævede studieafgift for uddannelsen, og den af udlændingen erlagte studieafgift mindst udgør betaling for første semester af uddannelsen. 8. For børn under 18 år er opholdstilladelse efter 1-4 betinget af, at den pågældende uddannelsesinstitution afgiver erklæring om at ville være behjælpelig med at sikre barnet et forsvarligt ophold her i landet for varigheden af tilladelsen. Stk. 2. For børn under 18 år er opholdstilladelse efter 1-4 betinget af, at forældremyndighedens indehaver giver samtykke til barnets ophold her i landet. Kapitel 3 Formodningsafslag 9. Opholdstilladelse efter 1-4 kan ikke gives, hvis der er en formodning for, at den reelle hensigt med det ansøgte ophold i Danmark ikke er at studere. Ved vurderingen heraf skal navnlig indgå oplysninger om 1) udlændingens uddannelsesmæssige baggrund og sprogkundskaber, herunder om udlændingen besidder de forudsætninger, der må anses for nødvendige og sædvanlige for at kunne følge det uddannelsesforløb, der danner grundlag for ansøgningen om opholdstilladelse, og for i øvrigt at kunne begå sig i det danske samfund under det ønskede ophold, og om det ønskede ophold har en naturlig sammenhæng med udlændingens hidtidige uddannelse, 2) udlændingens tidligere ansøgninger om ophold i Danmark eller i det øvrige Schengenområde, herunder navnlig ansøgninger om asyl eller ansøgninger om familiesammenføring med herboende personer, og 3) den uddannelsesinstitution, der søges om ophold ved, herunder om der tidligere har været problemer med opholdstilladelser givet til udenlandske studerende på den pågældende uddannelsesinstitution, fordi en betydelig andel af uddannelsesinstitutionens udenlandske elever er forsvundet eller på anden måde har misbrugt opholdstilladelsen, eller uddannelsesinstitutionen har rekrutteringsmetoder og lempelige optagelseskrav for udenlandske studerende, som kan tiltrække ansøgere, hvis hensigt reelt ikke er at studere i Danmark. Kapitel 4 Varigheden af opholdstilladelsen og forlængelse heraf 10. Opholdstilladelse efter 1, stk. 1, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den pågældende uddannelse. Stk. 2. Opholdstilladelse efter 1, stk. 1, nr. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den del af den pågældende uddannelse, som udlændingen skal følge. Opholdstilladelse kan højst gives for to år.

4 Stk. 3. Opholdstilladelse efter 1, stk. 2, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den pågældende uddannelse. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Stk. 4. Opholdstilladelse efter 1, stk. 2, nr. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den del af den pågældende uddannelse, som udlændingen skal følge. Opholdstilladelse kan højst gives for to år og højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Stk. 5. Opholdstilladelse efter 1, stk. 1, nr. 1, kan forlænges i yderligere et år, hvis udlændingen er studieaktiv, og det antal måneder, den studerende har været indskrevet på studiet, ikke overstiger den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, med mere end et år. Stk. 6. Opholdstilladelse efter 1, stk. 1, nr. 2, kan forlænges i yderligere et år til højst to år, hvis udlændingen er studieaktiv, og det antal måneder, den studerende har været indskrevet på studiet, ikke overstiger den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, med mere end et år. Stk. 7. Opholdstilladelse efter 1, stk. 2, nr. 1, kan forlænges i yderligere et år, hvis udlændingen er studieaktiv, og det antal måneder, den studerende har været indskrevet på studiet, ikke overstiger den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, med mere end et år. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Stk. 8. Opholdstilladelse efter 1, stk. 2, nr. 2, kan forlænges i yderligere et år til højst to år, hvis udlændingen er studieaktiv, og det antal måneder, den studerende har været indskrevet på studiet, ikke overstiger den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, med mere end et år. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. 11. Opholdstilladelse efter 2 med henblik på deltagelse i et adgangsgivende kursus i forbindelse med en videregående uddannelse omfattet af 1, stk. 1, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende adgangskursus. Stk. 2. Opholdstilladelse efter 2 med henblik på deltagelse i et adgangsgivende kursus i forbindelse med en videregående uddannelse omfattet af 1, stk. 2, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende adgangskursus, dog højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om den videregående uddannelse. 12. Opholdstilladelse efter 3, stk. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende kursus, dog for højst 18 måneder. Stk. 2. Opholdstilladelse efter 3, stk. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende kursus, dog for højst 18 måneder og højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. 13. Opholdstilladelse efter 4, stk. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst et år. Stk. 2. Opholdstilladelse efter 4, stk. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst et år og højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Stk. 3. I særlige tilfælde kan en opholdstilladelse, der er givet efter 4, stk. 1, forlænges i højst yderligere et år.

5 Stk. 4. I særlige tilfælde kan en opholdstilladelse, der er givet efter 4, stk. 2, forlænges i højst yderligere et år. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. 14. Opholdstilladelse efter 5 gives med henblik på midlertidigt ophold for højst seks måneder. Kapitel 5 Meddelelse af arbejdstilladelse 15. Arbejdstilladelse gives til de udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, der er nævnt i 1, 2 og 5, til beskæftigelse ved deltidsarbejde i indtil 15 timer ugentlig. Arbejdstilladelse gives endvidere til de udlændinge, der er nævnt i 1, 2 og 5, med ret til beskæftigelse på fuld tid i månederne juni, juli og august. Efter ansøgning gives endvidere arbejdstilladelse til udlændinge, der efter 1 er meddelt opholdstilladelse med henblik på deltagelse i en uddannelse, hvori der er indlagt praktikforløb. Arbejdstilladelse efter 3. pkt. gives til beskæftigelse i et bestemt praktikforhold. Stk. 2. Medmindre særlige grunde taler for at meddele arbejdstilladelse, kan der ikke gives arbejdstilladelse til de udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, der er nævnt i 3-4. Dette gælder dog ikke for EU/EØS-statsborgere eller schweiziske statsborgere. Kapitel 6 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. juli Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på udlændinge, der har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse som studerende før den 25. juli For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. herved 54, stk. 8, i bekendtgørelse nr. [nr. på den kommende nye udlændingebekendtgørelse] om udlændinges adgang her til landet. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den RIKKE HVILSHØJ /Frederik Gammeltoft

6 Bilag 1-4 indeholder vejledende lister over henholdsvis videregående uddannelser, ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og grundskoleuddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed. Spørgsmålet om, hvorvidt deltagelse i en af de i bilagene nævnte uddannelser vil kunne danne grundlag for en opholdstilladelse, afgøres efter reglerne i denne bekendtgørelse. Bilag 1 Vejledende lister over videregående uddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed Følgende videregående uddannelser, som udbydes på et universitet, er godkendt af en statslig myndighed: Hovedområde Humaniora Bacheloruddannelser udbudt af Københavns Universitet Arabisk Audiologopædi Balkanstudier/Bulgarsk/Østeuropastudier Dansk Engelsk Eskimologi Europæisk etnologi Film- og medievidenskab Filosofi Finsk Forhistorisk arkæologi Fransk Græsk, klassisk Græsk, moderne Hebraisk Historie Indianske sprog og kulturer Indisk/Sydøstasienstudier Indoeuropæisk Indonesisk/Sydøstasienstudier Italiensk Japansk/Østasienstudier Kinesisk/Østasienstudier Klassisk arkæologi Koreansk/Østasienstudier Kunsthistorie Latin Litteraturvidenskab Musikvidenskab Nederlandsk Nærorientalsk Persisk

7 Polsk/Østeuropastudier Portugisisk Pædagogik Religionsvidenskab Retorik Russisk/Østeuropastudier Spansk Sprogvidenskab Teatervidenskab Thai/Sydøstasienstudier Tibetansk/Sydasienstudier Tyrkisk Teologi Samfundsvidenskab Tysk Teologi Antropologi Jura Psykologi Sociologi Statskundskab/Samfundsfag Økonomi Naturvidenskab Biokemi Biologi Biologi-Bioteknologi Datalogi De fysiske fag (Astronomi, Biofysik, Fysik, Geofysik, Meteorologi) De kemiske fag (Kemi, Miljøkemi) Forsikringsmatematik/Aktuar Fødevarevidenskab Geografi og geoinformatik Geologi-geoscience Hortonomi Idræt Jordbrugsøkonom Landskabsarkitektur Matematik (matematik, statistik) Matematik-økonomi Molekylær biomedicin Nanoteknologi Naturressourcer Sundhedsvidenskab Veterinærmedicin Farmaceut

8 Folkesundhedsvidenskab Lægevidenskab Odontologi Hovedområde Humaniora Kandidatuddannelser udbudt af Københavns Universitet Arabisk Arkæologi, forhistorisk Arkæologi, klassisk Arkæologi, nærorientalsk Assyriologi Audiologopædi Balkanstudier Bulgarsk Dansk Engelsk Eskimologi og arktiske studier Europæisk etnologi Filmvidenskab Filosofi Finsk Fransk Hebraisk Historie Indianske sprog og kulturer Indoeuropæisk Indologi (Sydasiensstudier) Indonesisk (Sydøstasiensstudier) Islamiske studier Italiensk IT og kognition Japanstudier Kinastudier Klassisk græsk Koreastudier Kristendomshistorie Kunsthistorie Latin Lingvistik Litteraturvidenskab Medievidenskab Mellemøstens sprog og kulturer Moderne græsk Moderne kultur og kulturformidling Musikvidenskab

9 Teologi Samfundsvidenskab Naturvidenskab Nederlandsk Persisk Polsk Portugisisk Pædagogik Religionshistorie Religionssociologi Retorik Russisk Spansk Sprogpsykologi Teatervidenskab Thai (Sydøstasiensstudier) Tibetologi Tyrkisk Tysk Vestasiens oldtidshistorie Visuel kultur Ægyptologi Afrikastudier Teologi Antropologi Jura Psykologi Statskundskab Sociologi Økonomi Agricultural Development Agronomi Astronomi Biofysik Bioinformatik Biokemi Biologi Biology Biotechnology Datalogi Environmental Chemistry Environmental and Natural Ressource Economics E-science (udbydes fra efteråret 2007) Food Science and Technology Forsikringsvidenskab (aktuar) Fysik Geofysik Geografi & geoinformatik Geologi-geoscience Horticultural Sciences

10 Sundhedsvidenskab Human ernæring Humanbiologi Idræt Humanfysiologi Idræt Humanistisk-samfundsfaglig Jordbrugsøkonomi Kemi Klinisk ernæring Landskabsarkitektur Landskabsforvaltning Matematik Matematik-Økonomi Miljøkemi Molekylær biomedicin Nanoteknologi Parasitology Process Analytical Technology Skovbrug Statistik Sundhedsinformatik Veterinærmedicin Farmaceutisk videnskab Farmaci Folkesundhedsvidenskab Lægemiddelvidenskab Lægevidenskab Odontologi Sundhedsfaglig kandidatuddannelse Suppleringsuddannelsen til Sundhedsfaglig kandidatuddannelse Hovedområde Humaniora Samfundsvidenskab Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Masteruddannelser udbudt af Københavns Universitet Cross Media Communication Professionsudvikling Antropologi og Velfærd (MIAV) Konfliktmægling Fødevarekvalitet og sikkerhed Idræt & velfærd Integreret Planlægning Laboratory Animal Science Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning Industrial Drug Development (MIND) International Health Lægemiddelanvendelse / Master of Drug Management (MDM) Public Health Sundhedsantropologi (MSA)

11 Hovedområde Humaniora Humaniora/ Erhvervssprog Bacheloruddannelser udbudt af Aarhus Universitet Arabisk Brasilianske studier Digital design IT, æstetik og interaktion Dramaturgi Engelsk Etnografi Filosofi Forhistorisk arkæologi Fransk Historie Idéhistorie Informationsvidenskab Italiensk Japansk Kinesisk Klassisk arkæologi Klassiske sprog (studieretninger: græsk, klassisk filologi, latin) Kunsthistorie Lingvistik Litteraturhistorie Medievidenskab Middelalderarkæologi Musikvidenskab Nordisk sprog og litteratur (dansk) Religionsvidenskab Slaviske sprog Spansk Sydasienstudier Tysk Æstetik og kultur Arabisk og kommunikation Engelsk-fransk Engelsk og europæiske studier Engelsk og kommunikation Engelsk-spansk Engelsk-tysk Fransk og europæiske studier Fransk og kommunikation Fransk-spansk Marketing and Management Communication Tysk-fransk Tysk og europæiske studier Tysk og kommunikation

12 Teologi Samfundsvidenskab Samfundsvidenskab/ Erhvervsøkonomi Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab Tysk-spansk Spansk og europæiske studier Spansk og kommunikation Teologi Erhvervsøkonomi Jura Psykologi Statskundskab/Samfundsfag Økonomi Business administration Erhvervsøkonomi, almen Erhvervsøkonomi-erhvervsret Erhvervsøkonomi-erhvervsret i skat Erhvervsøkonomi-informationsteknologi Erhvervsøkonomi med erhvervssprog (HA- engelsk) Erhvervsøkonomi med erhvervssprog (HA- tysk) Erhvervsøkonomi med erhvervssprog (HA- fransk) Erhvervsøkonomi med erhvervssprog (HA- spansk) Biologi Datalogi Fysik Geologi Idræt Kemi Matematik Matematik-økonomi Medicinalkemi Molekylærbiologi Molekylær medicin Nanoteknologi It Lægevidenskab Odontologi Bioteknologi Kemi og teknologi Geoteknologi Hovedområde Humaniora Kandidatuddannelser udbudt af Aarhus Universitet Antropologi og etnografi Brasilianske studier Dramaturgi Engelsk Europastudier/European Studies Filosofi Forhistorisk arkæologi

13 Humaniora/ Erhvervssprog Teologi Samfundsvidenskab Samfundsvidenskab/Erhvervsøkonomi Fransk Græsk Historie Idéhistorie Informationsvidenskab International Studies Italiensk IT og organisationer Japanstudier Journalistik Kinastudier Klassisk arkæologi Klassisk filologi Kognitiv semiotik Kunsthistorie Latin Latinamerikastudier Lingvistik Litteraturhistorie Medievidenskab Middelalder- og renæssancearkæologi Multimedier Musikvidenskab Nordisk sprog og litteratur (Dansk) Oplevelsesøkonomi Polsk Religionsvidenskab Slaviske sprog (russisk, serbokroatisk, tjekkisk, ungarsk) Spansk Tysk Æstetik og kultur Engelsk Fransk Spansk Tysk Corporate Communication Virksomhedskommunikation Teologi Erhvervsøkonomi Jura Psykologi Samfundsfag Statskundskab Økonomi Erhvervsøkonomi-erhvervsret IT Kommunikation og Organisation

14 Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab Logistik Revision Økonomistyring Business Performance Management EU Business and Law Finance Finance and International Business International Business International Economic Consulting Information Management Marketing Strategy, Organisation and Leadership Astronomi Bioinformatik Biologi Datalogi Fysik Geofysik Geologi Kemi Matematik Matematik-økonomi Materialefysik-kemi Medicinalkemi Molekylærbiologi Molekylær ernæring og fødevareteknologi Molekylær medicin Nanoteknologi Statistik Teknisk Fysik Videnskabshistorie Biomedicinsk teknologi Lægevidenskab Odontologi Sundhedsfaglig kandidatuddannelse Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Sygepleje Byggeri Teknisk IT Teknisk Geologi Procesteknologi Optik og elektronik Hovedområde Humaniora Masteruddannelser udbudt af Aarhus Universitet Corporate Communication

15 Samfundsvidenskab/ Erhvervsøkonomi Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Etik og værdier i organisationer Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisanalyse It Museologi Retorik og formidling Sundhedsantropologi International Master in Entrepreneur-ship, Education and Training Business Administration Business Administration, ledelse og forandring Miljø- og energiret Moms og afgifter Social integration Kryptologi Landskabsøkologi Fysik Geovidenskab Miljøvidenskab Naturfagenes didaktik IT linierne: softwarekonstruktion; interaktionsdesign; organisation Klinisk sygepleje Public Health Hovedområde Humaniora/ Erhvervssprog Bacheloruddannelser udbudt af Syddansk Universitet Arabisk og kommunikation Audiologi/logopædi (studieretninger: logopædi, pædagogisk audiologi, teknisk audiologi) Dansk/nordisk Design og kulturøkonomi Engelsk Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (studieretninger: engelsk-fransk, engelsk-spansk, engelsk-tysk, franskspansk, tysk-fransk, tysk-spansk) Erhvervssprog og international erhvervskommunikation og IT (studieretninger: engelsk, spansk, tysk) Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (sproglig og kulturel formidling) (studieretninger: engelsk-dansk, engelsk-tysk) Erhvervssprog og international erhvervskommunikation og medier (studieretninger: engelsk, fransk, spansk, tysk) Erhvervssprog, Sprog og kommunikation (studieretninger: fransk, spansk, tysk) Filosofi Fransk

16 Samfundsvidenskab/ Erhvervsøkonomi Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab Klassiske studier (studieretninger: græsk, latin, oldtidskundskab) Historie Informationsvidenskab Litteraturvidenskab Medievidenskab Religion Spansk Tysk Business, Language and Culture (chinese) Erhvervsøkonomi (studieretninger: almen, entreprenørskab og innovation, sports management) Erhvervsøkonomi-datalogi Erhvervsøkonomi-erhvervsret Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (negot) (studieretninger: arabisk, engelsk, fransk, spansk, tysk) Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (negot) (studieretninger: international turisme og fritidsmanagement, hotelmanagement) Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, (SPRØK) (studieretninger: engelsk-spansk, engelsk-tysk, dansk-engelsk, tysk-engelsk) European Studies International Business Administration Journalistik Jura Miljøplanlægning Statskundskab/Samfundsfag Økonomi Biologi Datalogi (studieretninger: datalogi, matematisk datalogi) Idræt og sundhed Matematik-økonomi Naturvidenskab (studieretninger: anvendt matematik, biofysik, bioinformatik, biokemi og molekylær biologi, biomedicin, eksperimentel biologi, fysik, kemi, matematik, nanobioscience) Folkesundhedsvidenskab Klinisk biomekanik Lægemiddelvidenskab Lægevidenskab Datateknologi Fysik og teknologi Kemi Innovation and Business Mechatronics Mekatronik Miljøteknologi Hovedområde Kandidatuddannelser udbudt af Syddansk Universitet

17 Humaniora/ Erhvervssprog Samfundsvidenskab/ Erhvervsøkonomi Amerikanske studier/american Studies Audiologopædi Dansk Designledelse Engelsk/English Studies Filosofi Fransk Græsk Historie Informationsvidenskab International virksomhedskommunikation Kultur og formidling Latin Litteraturvidenskab Marinarkæologi/Maritime Archaeology Medievidenskab Mellemøststudier/Middle East Studies (afventer endelig godkendelse som engelsksproget) Negot./International Business and Modern Languages Negot. i arabisk Negot. i international turisme og fritidsmanagement /International Turism and Leisure Management Oldtidskundskab Religion Spansk Sproglig og kulturel formidling Tysk Webkommunikation Business Relationship Management Erhvervsøkonomi-datalogi Erhvervsøkonomi, sprog og kultur Erhvervsøkonomi-erhvervsret Europæiske studier/european Studies Finansiering/Finance Global logistic og supply chain management/global Logistics and Supply Chain Management International marketing International virksomhedsudvikling Journalistik Markedsorienteret virksomhedsudvikling/enterprise Development Marketing, Globalisation and Communication Revision Strategic Entrepreneurship Strategi og organisation/strategy and Organisation Styring og ledelse Økonomisk styring

18 Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab It, kommunikation og organisation Jura Matematik-økonomi Miljøplanlægning/Environmental and Resource Management Samfundsfag Statskundskab Økonomi/Economics Anvendt matematik Aquatic Environmental Biology Biofysik Bioinformatik Biokemi og molekylær biologi Biologi Biologi, eksperimentel Biologisk oceanografi/biological Oceanography Biomedicin Bioteknologi/Biotechnology Computer Science Datalogi Farmaceutisk kemi Fysik Kemi Klinisk farmaci Lægemiddelvidenskab Matematik Nanobioscience Folkesundhedsvidenskab/Public Health Idræt og sundhed Klinisk biomekanik Lægevidenskab Sundhedsfaglig kandidatuddannelse Suppleringsuddannelsen til Sundhedsfaglig kandidatuddannelse Datateknologi Fysik og teknologi Innovation and Business Kemi/ M. Sc. Eng. in Chemistry Konstruktionsteknik Miljøteknologi It produktudvikling/it Product Design M. Sc. Eng. in Embedded Systems M. Sc. Eng. in Mechatronics M. Sc. Eng. in Modern Artificial Intelligence M. Sc. Eng. in Robotics M. Sc. Eng. in Software Systems Engineering

19 Hovedområde Humaniora Samfundsvidenskab/ Erhvervsøkonomi Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk Videnskab Masteruddannelser udbudt af Syddansk Universitet Børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og multimedier Gymnasiepædagogik Globalisering og integration International virksomhedskommunikation Køn og kultur Language Administration Business Administration Executive Master of Business Administration Evaluering It, kommunikation og organisation Miljø- og energiret Public Management Redaktionel ledelse Transport og maritime ledelse Anvendt statistik Fitness og træning Gerontologi Kvalitet og ledelse i sundhedssektoren Rehabilitering It Hovedområde Humaniora Bacheloruddannelser udbudt af Roskilde Universitetscenter Humanistiske uddannelser (2 års basisstudium + fag: Historie, dansk, tysk, engelsk, fransk, kommunikation, performance design, journalistik, pædagogik og uddannelsesstudier, psykologi, filosofi og videnskabsteori, kultur- og sprogmødestudier, Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier) Humanistiske internationale uddannelser Samfundsvidenskab (2 års basisstudium + fag: Communication, Cultural Encounters, English) Samfundsvidenskabelige uddannelser (2 års basisstudium + fag: Erhvervsøkonomi/HA, virksomhedsstudier, forvaltning, internationale udviklingsstudier, socialvidenskab, offentlig administration, teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, geografi, sundhedsfremme og sundhedsstrategier, informatik)

20 Samfundsvidenskabelige internationale uddannelser Naturvidenskab (2 års basisstudium + fag: Geography, International Development Studies, Public Administration with specialisation in EU- Studies, Public Administration (single subject), Technological and Socio-Economic Planning (single Subject) Naturvidenskabelige uddannelser (2 års basisstudium + fag: Kemi, miljøbiologi, molekylærbiologi, medicinalbiologi, almen biologi, fysik, datalogi, informatik, matematik, geografi, sundhedsfremme og sundhedsstrategier, teknologisk- og samfundsvidenskabelig planlægning) Naturvidenskabelige internationale uddannelser (2 års basisstudium + fag: Computer Science, Chemistry, Geography, Mathematics, Molecular Biology, Technological and Socio-Economic Planning (single subject). Hovedområde Humaniora Samfundsvidenskab Kandidatuddannelser udbudt af Roskilde Universitetscenter Dansk Engelsk / English Filosofi og videnskabsteori Fransk Historie Journalistik Kommunikation / Communication Kultur- og sprogmødestudier / Cultural Encounters Performance design Psykologi Pædagogik og uddannelsesstudier Sundhedsfremme og sundhedsstrategier Tysk Forvaltning / Public administration (single subject) Geografi Informatik Offentlig Administration/ EU-studies (Public administration with specialisation in European Union Studies) Internationale Udviklingsstudier Socialvidenskab Sundhedsfremme og sundhedsstrategier Tek-Sam (et-fags og to-fags) / Technological- and Socioeconomic Planning (single-subject) Virksomhedsledelse (étfags)

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A BILAG 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2011: Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Monday, August 25, 2014 Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 10 (N=506)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 38% Roskilde Universitet

Læs mere

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Fakultet/Faggruppe/Studieretning Uddannelsesniveau Kvinder Mænd Hovedtotal Det Teologiske Fakultet 455 308 763 Afrikaområdestudier

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 222 af 08/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016 Lovtidende A 2016 Udgivet den 30. januar 2016 27. januar 2016. Nr. 97. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Læs mere

2. I 19, stk. 1, indsættes efter»jf. 3, stk. 1«:», og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. 3, stk. 3«.

2. I 19, stk. 1, indsættes efter»jf. 3, stk. 1«:», og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. 3, stk. 3«. UDKAST af 5. november 2015 Bekendtgørelse om adgang til ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 1 I bekendtgørelse nr. 253 af 13. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 97 af 27/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns. KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE 01-10-2011 Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.alder Total Antal Stud. Biovidenskabelige Fakultet 25,6 2.462

Læs mere

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet 23.475 15.255 38.730 Københavns Universitet - bachelor 13.024 8.773 21.797 Københavns Universitet - kandidat 10.451 6.482 16.933

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) UDKAST af 5. november 2015 Sagsnr. 15/030054 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) 1 I bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2015

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal År Bachelor AR Institut for Kultur

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 121 Offentligt O:\Universitets- og\bekendtgørelser\556767\dokumenter\556767.fm 20-02-07 13:27 k03 SJ Bekendtgørelse nr. 151 af 19. februar 2007

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Anthropology - General Anthropology Anthropology - Global Studies and Development Anthropology - Visual Anthropology

Læs mere

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag 2009 2010 Antal 2009 2009 Total 2010 2010 Total FAKULTET GRAD FAGTEXT Kvinder Mænd Kvinder Mænd ASB Bachelor

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 214 Sammenfatningsrapport Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 1% (N=56)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 Roskilde Universitet 47 Aarhus Universitet

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010 Optaget via KOT2012 fra Svendborg Gymnasium og HF I alt er 409 fra Svendborg Gymnasium og HF optaget via KOT 2012. Heraf: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Total optaget 67 150 100 44 14 18

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Produktion_2014\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2014_ under fane Pivot alle

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Produktion_2014\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2014_ under fane Pivot alle Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2012 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Difference Difference AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2012 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Difference Difference AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING

Læs mere

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK)

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Bestand af Full Degree ordinære og studerende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab

Læs mere

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Uddannelsen - antal ansøgere i 2012 antal ansøgere i 2013 - universitetet Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Medicin 2048 2185 (SDU) Erhvervsøkonomi, HA 2388

Læs mere

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab O:\FA_REGIST\Statistik\Oktobertal\\Bestand\Bestand_0110_2010 201016_rev1412 under fane Pivot_2010 Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende I medfør af udlændingelovens 9 c, stk. 5, og 15, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 1. september 2006, som

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE NR/FAKULTET FAKULTETSRÅD/ FAGRÅD Det Teologiske Fagråd (Det Teologiske Fakultet, TEOL) 1 Teologisk Fagråd 612 Teologi, BA/KA Religious Roots of Europe, KA 2 Fagrådet for Afrikastudier 141 Afrikastudier,

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Side 1 af 6

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Side 1 af 6 Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer 01.10.2015-30.09.2016 Side 1 af 6 Arts Antropologi, kandidat 0 0 3 4 10 25 22 64 9,5 2 7 10 12 12 12 12 Didaktik (dansk), kandidat 0 0 0 3 10

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_ under fane Pivot_Bestand

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_ under fane Pivot_Bestand Bestand af ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2014 Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning Kandidatoptag 01.10.2016 Opgjort 1. oktober 2016 AR Institut for Kultur og Samfund Antropologi, kandidat Antropologi 65 68 67 55 65 0,0% 0 18,2% 10 General Anthropology 2 2 - - - - - - - Asienstudier (indien-

Læs mere

Tabel 1: Antal ansøgninger til kandidatuddannelserne ved Aarhus Universitet Årstal Ændring %

Tabel 1: Antal ansøgninger til kandidatuddannelserne ved Aarhus Universitet Årstal Ændring % AU 25. KANDIDATANSØGNINGER april 2014 HVAD: Opgørelse over antal ansøgninger til kandidatuddannelserne ved Aarhus Universitet. HVORNÅR: Data er udtrukket primo april 2014. MODTAGERE: Universitetsledelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende BEK nr 1550 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmaked og Rekruttering, j.nr. 2014-3766 Senere

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009 Humaniora Nordisk sprog og litteratur 249 105 94 11 0 105 4 nej 5,0 4,0 Engelsk 259 105 94 11 0 105 4 nej 5,6 4,4 Fransk sprog, litteratur og kultur 30 25 12 0 0 12 ja Italiensk sprog, litteratur og kultur

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

Master's degree programme (120 ECTS). Academic year Faculty Annual tuition fees (60 ECTS) Agrobiology (Animal Health and Welfare) Science

Master's degree programme (120 ECTS). Academic year Faculty Annual tuition fees (60 ECTS) Agrobiology (Animal Health and Welfare) Science Master's degree programme (120 ECTS). Academic year 2018 2019. Faculty Annual tuition fees (60 ECTS) Agrobiology (Animal Health and Welfare) Science and Technology EUR 13,500 Agrobiology (Organic Agriculture

Læs mere

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Det Humanistiske Fakultet Givne er og gennemsnit for kandidatspecialer Dramaturgi 0 0 0 0 5 6 6 17 9,8 7,0 7,0 10,0 12,0 12,0 Engelsk 0 0 5 7 16 16 11 55 8,0 2,0 7,0 7,0 10,0 12,0 Etnografi og socialantropologi

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S Københavns Universitet Biokemi, København K Biologi, København K Biologi - Bioteknologi, København K Datalogi, København K Farmaci, København K Forsikringsmatematik, København K Fysiske fag (astronomi,

Læs mere

Undersøgelse om uddannelseskvalitet. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om uddannelseskvalitet. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om uddannelseskvalitet Sammenfatningsrapport Hvor har du læst? Vælg gerne mere end et sted. Svarprocent: 1% (N=587)Spørgsmålstype: Vælg flere Aarhus Universitet 192 Københavns Universitet

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i %

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i % AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2012 Tabel 1: til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i 2011-2012 Udvikling i 2010-2012 Antal ansøgninger i alt* 2054 23.867 24.009 1 14 - Heraf antal sansøgninger på AU* 9.065

Læs mere

You can apply for transfer or change of study programme for the following programmes in the summer intake: ARTS

You can apply for transfer or change of study programme for the following programmes in the summer intake: ARTS You can apply for transfer or change of study programme for the following programmes in the summer intake: ARTS Anthropology - General Anthropology Anthropology - Global Studies and Development Anthropology

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem KOT-nr. Københavns Universitet 10117 Farmaci, København K, Studiestart: sommerstart 10140 Veterinærmedicin, København K, Studiestart: sommerstart 10150

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 27. Februar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 20. marts 2015 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2015: Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal kvote

Læs mere

Optagelsesstatistik 2012

Optagelsesstatistik 2012 Optagelsesstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 6.602 personer der har fået

Læs mere

Optagelsesstatistik 2014

Optagelsesstatistik 2014 Optagelsesstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.226 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Det Humanistiske Fakultet Givne er og gennemsnit for kandidatspecialer Dramaturgi 0 0 1 0 4 6 2 13 8,8 2,0 7,0 10,0 10,0 12,0 Engelsk 0 0 2 2 7 13 7 31 8,9 2,0 7,0 10,0 10,0 12,0 Etnografi og socialantropologi

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Igen stor stigning i søgningen til Syddansk Universitet gennem kvote 2 Syddansk Universitet har pr. 15 marts 2011 modtaget 6.562 ansøgninger fra 5.071

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2015 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet 2015 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Difference 2010 til 2015. Difference 2014 til 2015. Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Difference 2010 til 2015. Difference 2014 til 2015. Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden 2010 Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2014-30.09.2015 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi, bachelor 0 3 3 6 24 20 10 66 7,8 0 7 7 10

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2007

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2007 Københavns Universitet Lægevidenskab 523 48 2733 1780 9,9 9,7 Folkesundhedsvidenskab 68 6 221 82 8,8 8,6 Farmaceut 241 9 450 224 6,2 alle optaget Tandlæge 108 9 705 347 9,0 8,9 Veterinærmedicin 191 15

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management 1.1 Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Direkte adgangsgivende for Spor 1: SEM-Ø: Humanistiske Bacheloruddannelser Arbejdslivsstudier

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste KOT HOVEDTAL 2013 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2013 100000 90000 80000 ansøger e 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 Afviste 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2013 30.09.2014 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi 0 1 1 8 26 15 14 65 8,2 0 7 7 10 12 12 12 Arabisk

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 14. Januar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Optagne eksklusiv standby pr. 30. juli 2008

Den Koordinerede Tilmelding Optagne eksklusiv standby pr. 30. juli 2008 Den Koordinerede Tilmelding Optagne eksklusiv standby pr. 30. juli 2008 Rapport nr. 15 adgangsgrundlag Kodeforklaring for top af tabellen: 1 Matematisk studentereksamen 2 Sproglig studentereksamen 3 Anden

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer 01.10.2012-30.09.2013 Side 1 af 9. Antal i alt. Laveste karakter.

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer 01.10.2012-30.09.2013 Side 1 af 9. Antal i alt. Laveste karakter. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer 01.10.2012-30.09.2013 Side 1 af 9 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste karakter 25% Median 75% 90% 95% Højeste karakter Antropologi 0 0 0 2 11

Læs mere

Årstal Udvikling i % ARTS

Årstal Udvikling i % ARTS AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2013 Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal 2011 2012 2013 Udvikling i 2012-2013 Udvikling i 2011-2013 Antal ansøgninger i alt* 23.867 24.009 25.368 5,7 6,3 - Heraf

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE AU 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Årstal 2012 2013 2014 Udvikling i % 2013-2014 juli 2014 Udvikling i % 2012-2014 Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869-6

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan Pkt. 3c. Bilag 3. Direktøren. Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen. Kære Ralf Hemmingsen

Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan Pkt. 3c. Bilag 3. Direktøren. Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen. Kære Ralf Hemmingsen Direktøren Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan. 2014 Pkt. 3c. Bilag 3 Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen Kære Ralf Hemmingsen Tak for indberetning af dimensionering. Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Videregående Uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland. Oversigt

Videregående Uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland. Oversigt Videregående Uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland Oversigt University College Sjælland, UCSJ UCSJ Administration Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf: +45 7248 1000 www.ucsj.dk UCSJ Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

vælg uddannelser 9.-21.

vælg uddannelser 9.-21. vælg mellem BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID en VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 441 uddannelser bliv studerende i tre dage efteråret 2009 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 9.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2015\ProduktionFærdiguddannede_2015\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2015_281015 under fane Pivot alle

T:\Statistik\Oktobertal\2015\ProduktionFærdiguddannede_2015\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2015_281015 under fane Pivot alle Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden 2010 til 2015 Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE AU 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE juli 2013 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Årstal 2011 2012 2013 Udvikling i % 2012-2013 Udvikling i % 2011-2013 Antal ansøgninger i alt* 23.867 24.009 25.368

Læs mere

KOT HOVEDTAL Den Koordinerede Tilmelding Ansøgere. Ikke optagne. 1. udgave. Uddannelses- og Forskningsministeriet

KOT HOVEDTAL Den Koordinerede Tilmelding Ansøgere. Ikke optagne. 1. udgave. Uddannelses- og Forskningsministeriet KOT HOVEDTAL 2017 100.000 90.000 80.000 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2017 Ansøgere 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Ikke optagne Optagne inkl. standby 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE 29. KOT TILBUD OM OPTAGELSE juli 2015 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368

Læs mere

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc...

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc... Page 1 of 17 Antal optagne Antal ansøgere Adgangskvotient Optagelsesområder stand- 1. prio- kvote 1 standby optagne by total ritet kvotient kvotient Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023

Læs mere

Alle optaget, ledige pladser Datalogi, København K, Studiestart: sommerstart ,4 6,6

Alle optaget, ledige pladser Datalogi, København K, Studiestart: sommerstart ,4 6,6 10 Københavns Universitet 20 10110 Medicin, København K, Studiestart: sommer- og vinterstart 559 35 2.533 1.569 11,1 10,9 30 10115 Folkesundhedsvidenskab, København K, Studiestart: sommerstart 70 9 243

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT AU 22. marts 2012 KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT HVAD: Endelig opgørelse over antal kvote 2-ansøgninger i alt, heraf antal 1. prioritetsansøgninger på AU. Opgørelsen er fordelt på optagelsesområder. HVORNÅR:

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i 7. KOT - ANSØGNINGER juli 2016 SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Pct Antal Pct Antal

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14 Notat Dimittendledighed, szoom Tabellerne viser opgørelser over dimittendledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) for udvalgte videregående uddannelser fordelt på udbudsniveau. Tallene er opgjort

Læs mere

Ansøgninger og tilbud om optagelse

Ansøgninger og tilbud om optagelse og tilbud om 2011-2013 Opgjort 29. juli 2013 2011 2012 2013 Hovedområde / sområde Arts 22205 Arabisk og islamstudier (sommer- og vinterstart) 98 35 107 35 156 46 31.4 31.4 22210 Brasilianske studier 54

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk juli 2016 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Pct Antal

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2012

Ansøgningsstatistik 2012 Ansøgningsstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 22.536 ansøgninger, fordelt

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i 8. KOT - ANSØGNINGER juli Tabel 1: til Aarhus Universitet Udvikling i 2012- Udvikling i 2014-2012 2013 2014 Pct Antal Pct Antal Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869 25.090 4,5% 1.081 5,1% 1.221

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i %

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i % AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2014 Tabel 1: til Aarhus Universitet Årstal 2012 2013 2014 Udvikling i 2013-2014 Udvikling i 2012-2014 Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869-5,9-0,6 - Heraf antal sansøgninger

Læs mere

Studie- og Karrieredag 27. og 28. januar 2016

Studie- og Karrieredag 27. og 28. januar 2016 Studie- og Karrieredag 27. og 28. januar 2016 49 oplæg om brede uddannelsesområder, erhverv samt sabbat og studieliv Messe med mange videregående Uddannelser fra hele Danmark Det praktiske Dato: Onsdag

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2013

Ansøgningsstatistik 2013 Ansøgningsstatistik 2013 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 25.368 ansøgninger, fordelt på 15.752 individuelle

Læs mere

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere

STATISTIK OVER STUDERENDE

STATISTIK OVER STUDERENDE STATISTIK OVER STUDERENDE OPTAGET 2002 Opgjort i studieenheder blev der i sommeren 2002 (opgjort pr. 1. Oktober 2002) optaget 5328, heraf blev 2164 studerende immatrikuleret via den koordinerede tilmelding

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Fakultetsoversigt. Analyse og kvalitetsudvikling 11OCT10. Bachelorgennemsnit. Samlet oversigt Gennemsnit. Nedre Kvartil.

Fakultetsoversigt. Analyse og kvalitetsudvikling 11OCT10. Bachelorgennemsnit. Samlet oversigt Gennemsnit. Nedre Kvartil. Frdiguddannede Bachelorer Undersgelse af karaktergennem p Syddansk Universitet Frdiguddannede bachelorer i perioden 1.okt 2008-30.sep. 2010 Vgtet gennem af samtlige karakterer p Bacheloruddannelsen 1 Samlet

Læs mere

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Notatet omhandler status på 1. runde KOT-optag pr. 30. juli 2012. Det vil sige de ansøgere, som har søgt om optagelse inden 5. juli og som er

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 505 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE EFTERÅRET 2011 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 14.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning* Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 10 Københavns Universitet 20 10110 Lægevidenskab 554 75 2494 1646 10,7 10,1 30 10115 Folkesundhedsvidenskab 70 15 329 153 9,7 9,1 40 10117 Farmaceut 245

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger KU Farmaceut Biokemi Forsikringsmatematik (aktuar) Fysiske fag Geografi og Geoinformatik Geologi-Geoscience De kemiske fag Matematik Molekylær biomedicin Nanoteknologi

Læs mere

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 16 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Institutionernes struktur, antal og styring samt

Læs mere

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi (tandlæge) 99 20 755 342 9,4 9,2 Veterinærmedicin

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 18. marts 2016 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2016 Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 Pct Antal

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

Spørgeskemaet handler om din trivsel og kvaliteten af dit studiemiljø. Studiemiljøet er

Spørgeskemaet handler om din trivsel og kvaliteten af dit studiemiljø. Studiemiljøet er Årlig måling af trivsel og tilfredshed Spørgeskemaet handler om din trivsel og kvaliteten af dit studiemiljø. Studiemiljøet er rammerne for din uddannelse i bred forstand psykisk, socialt, fysiske omgivelser,

Læs mere