JUMBO. Skaktrør. BRUGERVEJLEDNING Jumbo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUMBO. Skaktrør. BRUGERVEJLEDNING Jumbo WWW.JUMBO.AS"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING Jumbo Skaktrør JUMBO JUMBO Vi takker for Deres valg af et JUMBO produkt. Vi er overbeviste om, at skaktrøret vil være Dem til nytte fremover, og glæder os til at rådgive Dem ved andre skaktrørsløsninger. Før skaktrøret tages i brug, er det vigtigt, at denne montagevejledning læses grundigt igennem. Hensigten er at opnå tilstrækkelig sikkerhed ved opbygning og brug. REV.: /01

2 JUMBO SKAKTRØR 1. Sikkerhedsinformationer / tekniske specifikationer 1.1 Korrekt brug 1.2. Brug og begrænsninger for skaktrør 1.3. Ændringer 1.4. Misbrug 1.5. Eftersyn/kontrol 1.6. Resterende risici 1.7. Brug af skaktrør 1.8. Bestilling af reservedele 1.9. Opbevaring Bortskaffelse Støvbeskyttende anordninger 2. Obligatoriske sikkerhedsinstruktioner 2.1. Grundlæggende regler ved brug af skaktrør 2.2. Transport 2.3. Montering 2.4. Undgå Blokeringer 2.5. Reparation/Vedligeholdelse 2.6. Rengøring 2.7. Ved uheld 3. Forpligtelser 3.1. Analysering af farer på arbejdspladsen 3.2. Optræning/kvalificering 3.3. Belysning/adgangsveje 3.4. Kontrol af korrekt tilstand og anvendelse 3.5. Levering af sikkerhedsudstyr til personale 4. Installation/Demontering 4.1. Bøjning af skaktrør 4.2. Håndhejs 4.3. Montering på stillads 4.4. Montering i en vinduesåbning eller på en brystning Montering på skåt tag 4.6. Montering på flat tag 4.7. Demontering 5. Forhandler

3 1. Sikkerhedsinformationer / tekniske specifikationer Disse informationer bør læses grundigt igennem af alle personer der skal arbejde med skaktrør, montage/demontage af samme eller som skal instruere andre i arbejdet med skaktrør. JUMBO Stillads frasiger sig ethvert ansvar for fejl- og misbrug af produktet hvis disse informationer ikke læses og følges. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet må ikke fotokopieres, reproduceres eller oversættes, hverken helt eller delvist, uden forudgående tilladelse fra JUMBO Stillads. Ophavsretten og betingelserne for anvendelse af andre producenters brugerdokumentation, der kan medfølge leveringen, skal overholdes Der gives 1 års fabriksgaranti på Jumbo skaktrør. Korrekt brug er en forudsætning for opretholdelse af garantien Korrekt brug Bortskaffelse af fast, ikke brændbart, ugiftigt byggeaffald hvis størrelse er mindre end diameteren på det mindste skaktrørsled. Brug er kun tilladt af kompetente personer (se punkt 1) med tilladelse fra den lokalt styrende autoritet. Må kun benyttes på afspærret/afskærmet område uden offentlig adgang. JUMBO Stillads A/S frasiger sig al ansvar og garanti i tilfælde af forkert brug, ukompetent personale, og brug af reservedele der ikke er specifikt godkendt af producenten 1.2. Brug og begrænsninger af skaktrør Brug af skaktrør skal ske i overensstemmelse med: information om korrekt brug tekniske data i overensstemmelse med gældende love og regler al anden information i denne manual Skaktrør bør ikke monteres/demonteres uden at have læst manualen. Maualen skal opbevares sikkert, til fremtidig brug. JUMBO Stillads frasiger sig al ansvar for skader der er forårsaget af misligholdelse eller forkert brug i henhold til denne manual Ændringer Uautoriserede ændringer kan have uforudselige sikkerhedskonsekvenser. Derfor er uautoriserede ændringer ikke tilladt.

4 1.4. Misbrug Al brug af skaktrør der afviger fra de angivelser og betingelser der beskrives i denne manual er ikke tilladt. Eksempler på FORKERT brug: anvendelse i ikke-afspærret område med offentlig adgang. anvendelse i nærhed af områder med ekplosionsfare anvendelse uden sikring af påfyldningsstederne (så personer/materiale ikke kan falde i) anvendelse som nød-transport af mennesker anvendelse som internt transportsystem til transport af f.eks madvarer, mennesker, dyr osv. til bortskaffelse af brændende, varme eller brændfarlige materialer (inkl. cigaretter) eller eksplosionsfarlige materialer. til bortskaffelse af farlige materialer af enhver art - herunder f.eks. asbest. brug af skaktrør der er samlet af enkeltdele/komponenter fra forskellige systemer / producenter Eftersyn / kontrol Skaktrør skal efterses for brud, slid og skader før montage, og efter eventuelle blokeringer - og mindst en gang årligt. Ved evt. blokering eller anden fejlfunktion af røret skal alle dele efterses. Udskift beskadigede dele øjeblikkeligt - benyt IKKE skaktrøret før disse er blevet udskiftet. 1.6 Andre risici. Jumbo skaktrør er designet og fremstillet i henhold til de nyeste standarder. Vær dog opmærksom på følgende farer: Energier komponenternes potentielle energi/fastsiddende affalds potentielle energi. Komponentdefekter som følge af fejlbrug eller misligeholdelse Brug af skaktrør Bruger / montør En person der med sin uddannelse, viden og erfaring er i stand til at udføre de funktioner og aktiviteter der er forbundet med brug af skaktrør. Dette inkluderer også at undgå potentielle risici og farer der kan opstå ved brug/montage af skaktrør Bestilling af reservedele Reservedele må kun bestilles ved din Jumbo forhandler. Kun originale Jumbo dele må benyttes. Kun med brug af originale komponenter kan funktion, sikkerhed og pålidelighed garanteres. Angiv venligst følgende ved bestilling af reservedele: Varenr. Model Navn Antal

5 1.9. Opbevaring Ingen stød eller vibrationer Ingen korrosive, ætsende eller slibende substanser Delene skal beskyttes mod skadedyr - såsom insekter, rotter osv Bortskaffelse Udtjente skaktrør skal demonteres af kompetent personale og bortskaffes på ansvarlig vis i henhold til de nationalt gældende regler for affaldshåndtering på arbejdspladsen. Emne Rør og sliske Materiale Polyethylen Ramme, håndhejs, kæder, tove, øjebolte Varmgalvaniseret stål/kromatiseret stål (gult) Støvbeskyttende anordninger Der kan tilkøbes støvreducerende komponenter: Støvbeskytter til dækning af påfyldningsåbningen Støvbeskytter til dækning af containere Støvbeskyttende ring til dækning af sliskens bundelement 2. Obligatoriske sikkerhedsinstruktioner 2.1. Grundlæggende regler ved brug af skaktrør Skaktrør skal være ubeskadigede og monteres med bevidsthed om evt. farer og i henhold til denne manual. Er der nogen form for usikkerhed omkring komponenternes tilstand eller korrekte anvendelse, skal disse punkter afklares før brug/montage. Brug ikke skaktrøret før dette problem er løst Uautoriserede personer skal holdes på behørig afstand. Opsæt om nødvendigt afspærring/skiltning. Alle sikkerhedsregler o.l. der relaterer til den pågældende opgave / arbejdsplads skal overholdes i henhold til gældende regler. Ansvar for de forskellige aktiviteter skal identificeres og følges. Manglende klarhed kompromitterer sikkerheden Løs de problemer der kan opstå under dit ansvar. Hvis defekter opdages refereres dette til den ansvarlige Benyt altid sikkerhedsudstyret (i henhold til arbejdsopgaven) Hold stillads og skaktrør rene

6 Der må IKKE monteres bannere, flag, presseninger eller andet der kan ændre vindmodstanden på skaktrøret. Undgå produktion af eksplosivt støv Adgang til området omkring affaldscontaineren skal sikres således at uautoriserede personer ikke har adgang. Bøjes affaldsskakten, skal det afspærrede område udvides tilsvarende. Da det materiale skaktrøret er lavet af er brændbart, skal der tages forholdsregler for at undgå brand ved brug og opbevaring Transport Under transport skal alle komponenter sikres i henhold til de gældende regler Montering Overhold alle forholdsregler for at undgå brand, eksplosion, støv, gas, damp og røg. Passende løftegrej bør anvendes ved arbejde med tunge dele. Overhold minimumskravene for hovedfærdselsårer, stier og nødudgange Undgå blokering Overhold den maksimalt tilladte bøjning af skaktrøret. Overhold den maksimale størrelse af affaldsmaterialet Overvåg åbningen til skakrøret konstant. For at forhindre blokeringer undgå at arbejde under skaktrørets udmunding og undgå at deformere skaktrørene 2.5. Reparation / vedligeholdelse Inden arbejdet begyndes skal alle informeres om anvendelse af skaktrøret. Brug passende foranstaltninger for at sikre, at demonterede dele ikke falder ned. Vær opmærksom på risiko for tab af balance som følge af håndtering af tunge dele / værktøj. Løft altid tunge dele / værktøj sammen med en anden person eller med passende løfteudstyr. Brug kun nye dele til deres påtænkte anvendelse og i henhold til de tekniske data. Før skaktrøret tages ibrug bør alle komponenternes korrekte funktion kontrolleres. Sørg for at der ikke opstår faresituationer når skaktrøret tages i brug Rengøring Benyt kun ikke-brændbare, ikke-ætsende rengøringsmidler. Afmærk om nødvendigt fugtige områder med korrekt skiltning. Benyt personligt beskyttelsesudstyr. Brug ikke slibende rengøringsmidler Der må ikke benyttes damp- eller højtryksrenser

7 Skaktrøret er velegnet til stort set alle situationer på grund af de alsidige monteringsmuligheder. Skaktrøret installeres normalt ved brug af en håndhejs. Benyttes andre hjælpemidler ved montage, skal det sikres, at de er egnede til formålet og belastningerne. Vigtig information vedrørende installation: 4. Installation / Demontering Skaktrøret skal fastgøres for hver 10. meter (max. belastning 2,5 Kn). Der leveres kæder med karabiner til fastgørelse. Fastgørelserne må ikke monteres således at de bøjer skaktrørets forløb. Når tovet på håndhejsen, til ophejsning af skaktrøret, frigives skal der være mindst to omgange tov tilbage på tovtromlen Anvendes evt. hejs, skal skaktrøret trækkes lodret op. Skaktrøret skal hænge frit og ikke hvile på f.eks. stilladsrør Undgå at vride ophængningskæderne Skal skaktrøret kunne påfyldes fra mellemliggende etager, skal de pågældende påfyldningsslidsker monteres løbende/ under optrækning. Benyt ekstra fastgørelser for hvert mellemliggende påfyldningspunkt Hvis det er nødvendigt at fjerne mellemliggende fastgørelser, skal der monteres stilladsrør til højre og venstre op til påfyldningspunktet. Fortsæt med følgende ved montering af skaktrøret: Fastgør skaktrør i henhold til situationen (se figur) Sæt håndhejset ind i den samlede skaktrørsramme. Rul tovet ud til ca. 1m over grundniveau (se figur). Sæt karabinhagerne ind i hullerne skaktrøret Benyt håndhejset til at hejse skaktrøret så højt op at det næste rør kan hægtes på. Forsæt på samme måde indtil den ønskede længde er opnået. Hæng det øverste skaktrør i hullerne på skaktrørsrammen. Fjern håndhejset. Placer påfyldningstragten på sliskens toprør og fastgør. Sørg for at påfyldningstragten hviler mod kanten af skakten

8 4.1. Bøjning af skaktrør Bøjning medfører forhøjet slitage på skaktrøret og på ophængningen. Bøjes skaktrøret skal man være opmærksom på følgende: Maksimal bøjning Jo mere skaktrøret bøjes, jo større vil risikoen for blokering af røret være. Det anbefales at overholde en bøjningsratio på 10:1 (dvs. max. 1 m bøjning over 10 m), dog max. 2,5 m på hele rørets længde Forkort afstanden mellem fastgørelsesstederne i bøjningsområdet Forkort afstanden mellem skaktrørets ophængspunter på det område hvor det bøjer. (Elementernes effektive længde er kun 0,7-0,8 m.) Benyt styrering Benyt en styrering på det nederste element og fastgør det til affaldscontaineren med begge tove Benyt slidindsats I tilfælde af groft affald med evt. skarpe kanter bør der benyttes slidindsatser i området med bøjning. Slidindsatser kan også monteres senere Håndhejs Håndhejsen anvendes udelukkende til ophejsning / sænkning af skaktrøret Håndhejsen indføres direkte i skaktrøret Håndhejsen har to indstillinger. Når den bruges med brystningsklemme skal den indstilles på den nederste indstilling. For at gøre dette, løsn skruen,flyt hândhejsen og skru skruen fast igen

9 4.3. Montering på stilladset ADVARSEL Kontrollere at stilladset er egnet til påmontering af et skaktrør (styrke og stabilitet). Følgende belastningsforudsætninger skal anvendes som grundlag for beregningen Lodret belastning: Formel: 320 kg + 10 kg per meter installationshøjde. Dette giver følgende: 5 m. installationshøjde = 370 kg 10 m. installationshøjde = 420 kg 20 m. installationshøjde = 520 kg 30 m. installationshøjde = 620 kg 40 m. installationshøjde = 720 kg Horisontal belastning Udregnes i henhold til vindstyrken Fastgørelse Fastgør de to stilladsfelter til bygningen (2,5 kn). Monter to rør horisontalt på ydersiden af stilladset, med ca. 400 mm afstand, med faste koblinger. Fastgør skaktrammen til de to vandrette tværbjælker med fire faste koblinger. Afstiv skaktrammen med endnu to rør og fire drejelige koblinger 4.4. Montering på vinduesåbning eller brystning Maksimal installationshøjde: Beton = 40 m Murværk (min. 36 cm) = 20 m I tilfælde af murværk, skal belastningerne fordeles over et større område. Benyt et egnet lastfordelende underlag f.eks. reglar eller stålprofil. På områder med reduceret murtykkelse (fx radiator fordybninger), skal det lastfordelende underlag være tilsvarende større

10 Montering af brystningsklemmer: Monter brystningsklemmen på skaktrammen. Kontroller at den tværgående bjælke skaktrammen hviler på brystningsklemmen. Fastgør reglar på brystningsrammen i henhold til de strukturelle forhold. Hæng hele enheden over brystningen og fastgør til forankringsanordningen. Fortsæt samling af skaktrøret som beskrevet Montering på skråt tag ADVARSEL Fastgør kun til bærende dele på det skrå tag, f. eks. spær. Fastgør aldrig på taglægter. Max. Installationshøjde = 20 m. Fastspænd støtteskinner på den forreste tværstiver i henhold til afstanden mellem spærene. Skub skråtagsrammen fra ydersiden henover et eller to spær. Fastspænd med den regulerbar tværstiver Understøt støtteskinnen på spærene med de regulerbare understøtninger. Flytning af den bageste tværstiver og / eller justering af understøtterne regulerer skråtagsrammen horisontalt. Fastgør skråtagsrammen til støttepladerne.

11 4.6. Montering på flat tag ADVARSEL Når skaktrøret skal monteres på et fladt tag, skal skaktøret monteres mindst 2 m. fra bygningens kant. Hvis ikke dette er muligt, skal der monteres passende gelænder. Monteringshøjde Op til 6 m Op til 11 m Op til 17 m Op til 22 m Op til 28 m Op til 33 m Op til 40 m Antal kontravægte 2 stk 4 stk. 6 stk. 8 stk. 10 stk. 12 stk. 14 stk. Skub fladtagsrammen udad, men kun så langt, at tværstiveren stadig hviler på kanten af taget. Fladtagsrammen må ikke bue indad. Brug lastfordelende underlag. Placere kontravægte (Vare nr: 01912) på forlængelsesrør i henhold til strukturens højde Fladtagsrammen består af to støtterør og en tværstiver med en sikkerhedsbøjle. Læg støtterør på det flade tage. Monter tværbjælker med gelænder. Indfør forlængelsesrøret i støtte-rørene og fastgør med bolte

12 4.7. Demontering De regler og sikkerhedsinstruktioner der beskrives til montering gælder også for demontering. Demontering udføres generelt i omvendt rækkefølge af montering. ADVARSLER Brug kun til bortskaffelse af fast, ikke brændbart, ugiftigt byggeaffald hvis diameter er mindre end det mindste skaktrørsled. Kun kompetente og autoriseret personale (se punkt 1) må arbejde med skaktrøret. Må kun benyttes på afspærret/afskærmet område uden offentlig adgang. JUMBO Stillads A/S frasiger sig al ansvar og garanti i tilfælde af forkert brug, ukompetent personale, og brug af reservedele der ikke er specifikt godkendt af producenten Al brug af skaktrør der afviger fra de angivelser og betingelser der beskrives i denne manual er ikke tilladt. Eksempler på FORKERT brug: anvendelse i ikke-afspærret område med offentlig adgang. anvendelse i nærhed af områder med ekplosionsfare anvendelse uden sikring af påfyldningsstederne (så personer/materiale ikke kan falde i) anvendelse som nød-transport af mennesker anvendelse som internt transportsystem til transport af f.eks madvarer, mennesker, dyr osv. til bortskaffelse af brændende, varme eller brændfarlige materialer (inkl. cigaretter) eller eksplosionsfarlige materialer. til bortskaffelse af farlige materialer af enhver art - herunder f.eks. asbest. brug af skaktrør der er samlet af enkeltdele/komponenter fra forskellige systemer / producenter. Skaktrør skal efterses for brud, slid og skader før montage, og efter eventuelle blokeringer - og mindst en gang årligt. Ved evt. blokering eller anden fejlfunktion af røret skal alle dele efterses.udskift beskadigede dele øjeblikkeligt - benyt IKKE skaktrøret før disse er blevet udskiftet Ved yderligere tekniske spørgsmål kontakt: JUMBO Stillads A/S Stålvej 7 DK 6000 Kolding Tlf: Forhandler JUMBO JUMBO

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Vigtig information 2Vigtig information Husk

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Malaga Halvlukket kassettemarkise

MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Malaga Halvlukket kassettemarkise MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Halvlukket kassettemarkise INDHOLD Information 2 Sikkerhed 4 Anvisninger før start/montage 5 Reparation og vedligeholdelse 5 Montage af markisen 6 Justering af markisen

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder 0359 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIKKERHEDSVELJEDNINGEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER EKSPLOSION

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere