SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 31 Revisionsdato: 20-maj-2015 Ifølge artikel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) skal der udleveres et sikkerhedsdatablad (SDS) for farlige stoffer eller kemiske produkter. Dette produkt opfylder ikke klassificeringskriterierne i forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP). Et sådant dokument er derfor ikke omfattet af artikel 31 i REACH, og kravet om oplysninger i hver enkelt punkt gælder ikke 1.1. Produktidentifikator 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produktkode: Produktnavn: GCN830PL GCN830PL REACH-registreringsnummer: Synonymer: Aktivt kul 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelse: Anvendelser, der frarådes: Væske- og dampanvendelser (oprensning, affarvning, separation, katalyse og deodorisering) Ingen kendt Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Cabot Norit Nederland B.V. Pieter Ghijsenlaan 42 Zaandam 1506 PW The Netherlands Tel: Fax: adresse: 1.4. Nødtelefon Nødtelefon: Holland CHEMTREC: +(31) International CHEMTREC: eller USA: CHEMTREC or Klassificering af stoffet eller blandingen 2. FAREIDENTIFIKATION Ikke et farligt stof ifølge forordning (EF) 1272/2008 (CLP), ændringer og tilpasninger deraf samt direktiv 67/548/EØF. Side 1 / 13

2 2.2. Mærkningselementer Signalord: Ingen Faresætninger: Ingen Sikkerhedssætninger Ingen 2.3. Andre farer Aktivt kul kan (særlig i våd tilstand) fjerne ilt fra luften i lukkede rum og medføre farligt lave iltniveauer. Før indtrædelse i et snævert rum, der indeholder eller tidligere har indeholdt aktivt kul skal rummet evalueres for oxygen- og kuliltekoncentrationer og andre farer af en kvalificeret person. Arbejdstagere skal også tage relevante forholdsregler ved håndtering af udtjent (brugt) aktivt kul, som kan udvise farlige egenskaber i forbindelse med de adsorberede materialer. Undgå støvdannelse. Materiale i pulverform kan danne en eksplosiv støv-luft-blanding. Hvis produktet overføres under tryk, skal støvdannelse undgås, hvis der er en antændelseskilde til stede. Aktivt kul kan have et højt overfladeareal, som kan forårsage selvopvarmning under oxidation. Se punkt 5. Primære eksponeringsveje: Kontakt med øjnene: Kontakt med huden: Indånding: Indtagelse: Kræftfremkaldende egenskaber: Målorganvirkninger: Sygdomstilstande, der forværres af eksponering: Indånding, Kontakt med øjnene, Kontakt med huden Kan forårsage mekanisk irritation. Undgå kontakt med øjnene. Kan forårsage mekanisk irritation. Undgå kontakt med huden. Støv kan irritere luftvejene. Sørg for egnet punktudsugning ved maskinen og på steder, hvor der kan dannes støv. Se også punkt 8. Sundhedsskader hverken kendes eller forventes under normal brug. Indeholder ingen stoffer, der er registreret af IARC (International Agency for Research on Cancer), NTP (National Toxicology Program), OSHA (Occupational Safety and Health Administration), ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) eller EU (Den Europæiske Union). Lunger, Øjne, Hud Astma, Luftvejssygdom, Hudsygdomme Potentielle miljøpåvirkninger: Ingen kendt. Se også punkt 12. Side 2 / 13

3 3.1 Stoffer 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER Kemisk navn EF-nr. CAS-nr. vægt-% Klassificering i henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] REACH-registrerin gsnummer Aktivt kul Andre oplysninger: Bindestregen(-)betyder ikkerelevant 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Kontakt med huden Kontakt med øjnene Indånding Indtagelse: Vask grundigt med sæbe og vand. Søg læge, hvis der opstår symptomer. Skyl omgående øjnene med store mængder vand i 15 minutter. Søg læge, hvis der opstår symptomer. Flyt personen til frisk luft, hvis der opstår hoste, åndenød eller andre vejrtrækningsproblemer. Søg læge, hvis symptomerne varer ved. Genopret om nødvendigt normal vejrtrækning ved hjælp af sædvanlige førstehjælpsforanstaltninger. Fremkald ikke opkastning. Giv adskillige glas vand, hvis personen er ved bevidsthed. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer: De vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i punkt 2 og/eller punkt Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Information til læger: Behandles symptomatisk Slukningsmidler Egnede slukningsmidler: Uegnede slukningsmidler: 5. BRANDBEKÆMPELSE Anvend skum, kuldioxid (CO2), pulver eller vandspray. En tåge anbefales, hvis der anvendes vand. BRUG IKKE en massiv vandstråle, da den kan sprede og udbrede brand. ANVEND IKKE højtryksmidler, som kan forårsage en potentielt eksplosiv blanding af støv og luft. Ved brand anbefales det ikke at sprede store mængder aktivt kul på grund af risikoen for, at der opstår ukontrollerbar spredning af støv Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Side 3 / 13

4 Særlige farer i forbindelse med kemikaliet: Forbrænding danner irriterende røg. Hvis produktet overføres under tryk, skal støvdannelse undgås, hvis der er en antændelseskilde til stede. Aktivt kul kan have et højt overfladeareal, som kan forårsage selvopvarmning under oxidation. Det anbefales at have tilstrækkeligt luftmellemrum mellem pakker med aktivt kul for at mindske risikoen for, at hændelsen breder sig. Aktivt kul er vanskeligt at antænde og er tilbøjeligt til at brænde langsomt (ulme) uden at danne røg eller flammer. Farlige forbrændingsprodukter: Materialer, der får lov at ulme i længere tid i lukkede rum, kan danne kuliltemængder, der når den nedre eksplosionsgrænse (kuliltes LEL = 12,5 % i luft). Brugt aktivt kul kan danne yderligere forbrændingsprodukter, som er baseret på det eller de stoffer, der er adsorberet. Kulilte (CO). Kuldioxid (CO2) Anvisninger for brandmandskab Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet Brug passende beskyttelsesudstyr. I tilfælde af brand anvendes integreret åndedrætsudstyr. 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer: Undgå støvdannelse. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend personlige værnemidler. Se også punkt 8. Til indsatspersonel: Anvend personlige værnemidler som beskrevet i punkt Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Der kræves ingen særlige miljømæssige forholdsregler. Lokale myndigheder skal underrettes, hvis udslip ikke kan inddæmmes Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til inddæmning: Metoder til oprydning: Forebyg yderligere lækage eller udslip, hvis dette er sikkert. Undgå tørfejning, og brug vandspray eller støvsuger for at forebygge generering af luftbåret støv. Hvis det spildte materiale indeholder støv eller eventuelt kan danne støv, skal der anvendes eksplosionssikre støvsugere og/eller rengøringssystemer, der egner sig til brændbart støv. Brug af støvsuger med højeffektivt partikelluftfilter (HEPA) anbefales. Undgå at skabe en støvsky ved brug af en børste eller trykluft. Opsamles og overføres til korrekt mærkede beholdere. Udtjent aktivt kulgranulat kan være genanvendeligt. Bortskaf rent (ubrugt) kul (overskud eller spild) i et anlæg med tilladelse til ikke-farligt affald. Udtjent (brugt) kul skal bortskaffes i henhold med gældende lovgivning. Tomme poser må ikke genbruges: Bortskaf i et anlæg med tilladelse til ikke-farligt affald. Se punkt Henvisning til andre punkter Henvisning til andre punkter Se punkt 8 for yderligere oplysninger. Se punkt 13 for yderligere oplysninger. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Side 4 / 13

5 Råd om sikker håndtering: Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå støvdannelse. Indånd ikke støv. Sørg for egnet punktudsugning ved maskinen og på steder, hvor der kan dannes støv. Undgå at skabe en støvsky ved brug af en børste eller trykluft. Støv kan danne en eksplosiv blanding i luften. Aktivt kul kan have et højt overfladeareal, som kan forårsage selvopvarmning under oxidation. Træf sikkerhedsforanstaltninger mod statiske udladninger. Alle blande- og forarbejdningsudstyrets metaldele skal jordes/jordforbindes. Sørg for, at alt udstyr er elektrisk jordet/jordforbundet, før overførselsaktiviteter påbegyndes. Fint støv kan trænge ind i elektrisk udstyr og kan forårsage kortslutning. Hvis varmt arbejde (svejsning, skærebrænding osv.) er nødvendigt, skal det umiddelbare arbejdsområde ryddes for produkt og støv. Generelle hygiejneregler: Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaringsbetingelser: Materialer, der skal undgås: Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Må ikke opbevares sammen med stærke oxidationsmidler. Må ikke opbevares sammen med flygtige kemikalier, da de kan adsorberes på produktet. Opbevares i korrekt mærkede beholdere. Aktivt kul er vanskeligt at antænde og er tilbøjeligt til at brænde langsomt (ulme) uden at danne røg eller flammer. Støvaflejringer må ikke få lov til at samle sig på overflader, da disse kan danne en eksplosiv blanding, hvis de frigives til atmosfæren i tilstrækkelige koncentrationer. Før indtrædelse i et snævert rum, der indeholder eller tidligere har indeholdt aktivt kul skal rummet evalueres for oxygen- og kuliltekoncentrationer og andre farer af en kvalificeret person. Stærke oxidationsmidler. Stærke syrer Særlige anvendelser Risikohåndteringsforanstaltninger (RMM) I henhold til artikel 14.4 i REACH forordningerne er der ikke udarbejdet et eksponeringsscenarie, da stoffet ikke anses for at være farligt. 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1. Kontrolparametre Retningslinjer for eksponering: Eksponeringsgrænser for komponenter eller lignende komponenter er angivet herunder. Side 5 / 13

6 Støv eller partikler, uspecificeret: Østrig MAK:10 mg/m³, STEL 2x30 min, Inhalerbart støv mg/m³, TWA, Inhalerbart støv Belgien:10 mg/m³, TWA, Inhalerbar 3 mg/m³ TWA, Respirabel Canada (Saskatchewan):10 mg/m³, TWA, Inhalerbar mg/m³ TWA, Respirabel Kina:8 mg/m³, TWA mg/m³, STEL Frankrig:10 mg/m³, TWA Inhalerbart støv mg/m³, TWA Respirabelt støv Tyskland - TRGS 900:10 mg/m³, TWA, Inhalerbar mg/m³, Respirabel fraktion Hong Kong:10 mg/m³, TWA Irland:10 mg/m³, TWA, Total inhalerbar 4 mg/m³, TWA, Respirabel Italien:10 mg/m³, TWA, Inhalerbar mg/m³, TWA, Respirabel Japan:3 mg/m³ TWA, Respirabel Malaysia:10 mg/m³, TWA, Inhalerbar mg/m³, TWA, Respirabel Holland:3,5 mg/m³, Inhalerbar Spanien:10 mg/m³, VLA, Inhalerbar 3 mg/m³, VLA, Respirabel Sverige:10 mg/m³, NGV, Total inhalerbar 5 mg/m³, NGV, Respirabel Storbritannien - WEL:10 mg/m³, TWA, Totalt inhalerbart støv mg/m³, TWA, Respirabelt støv USA ACGIH - PNOS:10 mg/m³, TWA, Inhalerbar mg/m³, TWA, Respirabel USA OSHA - PEL:15 mg/m³, TWA, Total støv mg/m³, TWA, Respirabel Side 6 / 13

7 MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration (maksimal arbejdspladskoncentration) NGV: Nivå Gräns Värde (niveaugrænseværdi) PEL: Permissible Exposure Limit (tilladelig eksponeringsgrænse) STEL: Short Term Exposure Limit (korttidseksponeringsgrænse) TLV: Threshold Limit Value (tærskelgrænseværdi) TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (tekniske regler for farlige materialer) TWA: Time Weighted Average (tidsvægtet gennemsnit) US ACGIH: United States American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation) US OSHA: United States Occupational Safety and Health Administration (det amerikanske arbejdsmiljøtilsyn) VLA: Valore Límite Ambientales (miljøgrænseværdi) WEL: Workplace Exposure Limit (eksponeringsgrænse på arbejdspladsen) Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL): Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) Som detkrævesifølgeeu sforordningom registrering,vurderingoggodkendelseafsamt begrænsninger for kemikalier (REACH) har REACH-konsortiet for aktivt kul (som Cabot Corporation er medlem af) udviklet følgende udledte nuleffektniveauer (DNEL) for aktivt kul baseret på et 90-dages forsøg vedrørende indåndingstoksicitet med gentagen dosering hos rotter: DNELarbejdstager på 1,8 mg/m 3 (respirabel) og DNELforbruger på 0,9 mg/m 3 (respirabel). IoverenstemmelsemedretningslinjerneiEU sregistrering,vurderingoggodkendelseaf kemikalier (REACH) er der udledt en forventet nuleffektkoncentration (PNEC)jord på 10 mg/kg jord baseret på et studie af regnormes reproduktion. Der er ikke udledt andre PNEC-værdier Eksponeringskontrol Tekniske sikkerhedsforanstaltninger: Sørg for tilstrækkelig udluftning til at holde eksponeringen under de erhvervsmæssige grænser. Sørg for egnet punktudsugning ved maskinen og på steder, hvor der kan dannes støv. Personlige værnemidler [PV] Åndedrætsværn: Beskyttelse af hænder: Beskyttelse af øjne/ansigt Godkendt åndedrætsværn kan være nødvendigt, hvis punktudsugningen ikke er tilstrækkelig. Anvend egnede handsker. Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bær sikkerhedsbriller med sideskærme (eller helbrille). Beskyttelse af huden og kroppen: Bær egnet beskyttelsesbeklædning. Vask tøjet dagligt. Arbejdstøj må ikke tages med ud af arbejdspladsen. Andet: Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Der skal være øjenskyllestation og nødbruser i nærheden. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Der er ingen særlige miljømæssige forholdsregler. Lokale myndigheder skal underrettes, hvis udslip ikke kan inddæmmes. 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER De givne oplysninger er baseret på data opnået fra dette stof eller fra lignende stoffer Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Side 7 / 13

8 Tilstandsform: Fast stof Lugt: Generelt lugtfri. Kan danne en let svovllugt i våd tilstand. Udseende: Granulat Lugttærskel: Farve: Sort Egenskab Værdier Bemærkninger Metode ph: Smeltepunkt/frysepunkt: Kogepunkt/kogepunktsinterval : Fordampningshastighed: Damptryk: Dampmassefylde: Massefylde: Bulkdensitet: kg/m 3 Relativ massefylde 20 C: Vandopløselighed: Uopløselig Opløselighed: Partitionkoefficient (n-oktanol/vand): Dekomponeringstemperatur: Viskositet: Ingen oplysninger tilgængelige Kinematisk viskositet: Dynamisk viskositet: Oxiderende egenskaber: Blødgøringspunkt: VOC (flygtige organiske forbindelser) indhold (%): % flygtig (efter volumen): % flygtig (efter vægt): Overfladespænding: Eksplosive egenskaber: Flammepunkt: Antændelighed (fast stof, luftart): Antændelsesgrænse i luft: Eksplosionsgrænser i luft - øvre (g/m 3 ): Eksplosionsgrænser i luft - nedre (g/m 3 ): Selvantændelsestemperatur: Mindste selvantændelsestemperatur: Minimal antændelsesenergi: Antændelsesenergi: Maksimalt absolut eksplosionstryk: Maksimal trykstigningsrate: Udbrændingshastighed: Kst-værdi: Støveksplosionsklassificering: 9.2. Andre oplysninger Side 8 / 13

9 Ingen Reaktivitet 10. STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet: Kan reagere eksotermt ved kontakt med stærke oxidationsmidler Kemisk stabilitet Stabilitet: Stabil under de anbefalede håndterings- og opbevaringsforhold. Eksplosionsdata Følsomhed over for mekaniske påvirkninger: Følsomhed over for statisk elektricitet: Udsættes ikke for mekanisk påvirkning Støv kan danne en eksplosiv blanding i luften. Undgå støvdannelse. Undgå at skabe en støvsky ved brug af en børste eller trykluft. Træf sikkerhedsforanstaltninger mod statiske udladninger. Alle blande- og forarbejdningsudstyrets metaldele skal jordes/jordforbindes. Sørg for, at alt udstyr er elektrisk jordet/jordforbundet, før overførselsaktiviteter påbegyndes Risiko for farlige reaktioner Farlig polymerisation: Risiko for farlige reaktioner: Farlig polymerisation forekommer ikke. Ingen under normal forarbejdning Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås: Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Undgå støvdannelse. Aktivt kul kan (særlig i våd tilstand) fjerne ilt fra luften i lukkede rum og medføre farligt lave iltniveauer. Aktivt kul kan have et højt overfladeareal, som kan forårsage selvopvarmning under oxidation Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås: Stærke oxidationsmidler, Stærke syrer Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter: Materialer, der får lov at ulme i længere tid i lukkede rum, kan danne kuliltemængder, der når den nedre eksplosionsgrænse (kuliltes LEL = 12,5 % i luft), Brugt aktivt kul kan danne yderligere forbrændingsprodukter, som er baseret på det eller de stoffer, der er adsorberet, Carbonoxider 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER De givne oplysninger er baseret på data opnået fra dette stof eller fra lignende stoffer Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Side 9 / 13

10 Ikke klassificeret. Oral LD50: LD50/oral/rotte = >2000 mg/kg. (OECD 423). Indånding LC50: LC50/indånding/1 t/rotte = >8.5 mg/l (OECD 403) Dermal LD50: Hudætsning/-irritation: Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Absorption højst usandsynligt, ingen kendte sundhedsvirkninger Ikke klassificeret. Hudirritationstest, kanin (OECD 404): Ikke irriterende. Ikke klassificeret. Øjenirritationstest, kanin (OECD 405): Ikke irriterende. Sensibilisering: Ikke klassificeret. Ikke sensibiliserende baseret på lokal lymfeknude-assay (OECD 429). Mutagene egenskaber: Kræftfremkaldende egenskaber Reproduktionstoksicitet: STOT - enkelt eksponering: STOT - gentagen eksponering: Aspirationsfare: Ikke klassificeret. - Genmutation hos bakterier (bakterielt omvendt mutationsassay/ames) (OECD 471): ikke mutagen. - In vitro test for kromosomafvigelser hos pattedyr (OECD 473): ikke clastogen. - In vitro test for genmutation i pattedyrceller (OECD 476).: ikke mutagen. Ikke klassificeret. Ikke klassificeret. Test for indåndingstoksicitet ved gentagne doser viste ingen virkninger på målreproduktionsorganer, og et toksikokinetisk studie viste ingen produktmigration til reproduktionsorganerne. Ikke klassificeret. Ikke klassificeret. Toksicitetsstudie med gentagen dosering, indånding (rotte) 90 dage (OECD 413): NOAEC 7,29 mg/m 3 (respirabel). Denne test blev udført på aktivt kul indeholdende ubetydelig krystallinsk silica; derfor er aktivt kul ikke i sig selv klassificeret for STOT-RE. Selvom respirabel krystallinsk silica er klassificeret som STOT-RE1, indeholder dette produkt <1 % respirabel krystallinsk silica, derfor er det ikke klassificeret for STOT-RE. Baseret på industriel erfaring og tilgængelige data, forventes der ingen aspirationsfare. 12. MILJØOPLYSNINGER De givne oplysninger er baseret på data opnået fra dette stof eller fra lignende stoffer Toksicitet Akvatisk toksicitet: Ikke giftig. Stoffet er yderst uopløseligt i vand, og det er usandsynligt, at stoffet krydser biologiske membraner. Der kendes ingen negative miljøvirkninger. Terrestrisk toksicitet: Reproduktionsstudie med regnorme (OECD 222), NOAEC for reduktion af kropsvægt 1000 mg/kg jord; NOAEC for reproduktion 3200 mg/kg jord. Ikke giftig i jord Persistens og nedbrydelighed Forventes ikke at nedbrydes Side 10 / 13

11 12.3. Bioakkumulationspotentiale Forventes ikke på grund af stoffets fysisk-kemiske egenskaber Mobilitet i jord Mobilitet: Forventes ikke at migrere. Uopløselig Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Dette stof opfylder ikke kriterierne for PBT eller vpvb Andre negative virkninger. 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne i dette punkt vedrører produktet, som det forsendes i sin tilsigtede sammensætning, som beskrevet i punkt 3 i dette sikkerhedsdatablad. Forurening eller forarbejdning kan ændre affaldsegenskaber og -krav. Bestemmelser kan også gælde tomme beholdere, foringer eller skyllevæske. Statslige/regionale eller lokale bestemmelser kan afvige fra forbundsstatslige bestemmelser. Liste over affaldskoder: Affaldshierarki, som skal følges (direktiv 2008/98/EF om affald, artikel 4) Metoder til affaldsbehandling Affald fra rester/ubrugte produkter Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og bestemmelser. 14. TRANSPORTOPLYSNINGER Ikke klassificeret som farligt i transportbestemmelsernes betydning. DOT 14.1 UN/ID-nr. Ikke reguleret 14.2 Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret 14.3 Fareklasse Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret IMDG 14.1 UN/ID-nr. Ikke reguleret 14.2 Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret 14.3 Fareklasse Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret RID 14.1 UN/ID-nr. Ikke reguleret 14.2 Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret 14.3 Fareklasse Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret Side 11 / 13

12 ADR 14.1 UN/ID-nr. Ikke reguleret 14.2 Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret 14.3 Fareklasse Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret ICAO (luft) 14.1 UN/ID-nr. Ikke reguleret 14.2 Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret 14.3 Fareklasse Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret IATA 14.1 UN/ID-nr. Ikke reguleret 14.2 Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret 14.3 Fareklasse Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret 15. OPLYSNINGER OM REGULERING Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Den Europæiske Union Tyskland Vandfareklasse (WGK) nwg (ikke farligt for vandmiljøet) WGK ID Nr.: 801 Schweizisk giftklasse: Ikke bestemt Internationale fortegnelser TSCA - United States Toxic Substances Control Act del 8(b) Inventory (amerikansk fortegnelse iflg. lov om kontrol med giftige stoffer) DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/non-domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer) EINECS/ELINCS - Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer/den europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (markedsførte og nye kemiske stoffer for Japan) IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer for Kina) KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea) PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne) AICS - Australian Inventory of Chemical Substances (australsk fortegnelse over kemiske stoffer) NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand) TCSI Kemikaliesikkerhedsvurdering Side 12 / 13

13 EU-kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er udført en kemikaliesikkerhedsvurdering for dette stof. 16. ANDRE OPLYSNINGER Kontakter: Se punkt 1. Ansvarsfraskrivelse: De fremlagte oplysninger er baseret på information, som af Cabot Corporation menes at være nøjagtige. De har ikke til formål at stille nogen garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende. Oplysningerne gives udelukkende til information og overvejelse, og Cabot påtager sig intet juridisk ansvar for brugen deraf eller tilliden dertil. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oplysningerne i det ikke-engelsksprogede dokument og det tilsvarende engelsksprogede dokument, har den engelsksprogede version forrang. Udarbejdet af: Revisionsdato: CabotCorporation Sikkerheds-,sundheds-ogmiljøanliggender 20-maj-2015 Varemærkerne DARCOÒ, GRO-SAFEÒ, PETRODARCOÒ, NORITÒ og PURITÔ tilhører et eller flere af Cabot Corporations datterselskaber Sikkerhedsdatabladet ender her Side 13 / 13

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 31 Revisionsdato: 21-sep-2015 Ifølge artikel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) skal der udleveres et sikkerhedsdatablad (SDS)

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt)

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt) SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 30062015 Version: 001CSDK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01. Sikkerhedsdatablad Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.00 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Ler Selvhærdende

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH Klargøringsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. CM0866 Dansk PR-nr: 1656395 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen DATABLAD 9484 Sokkelmaling Grå Droppen 9485 Sokkelmaling Sort Droppen Harald Nyborg A/S DK5220 Odense SØ Tlf. +45 63 95 95 00 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 23092012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. w/w% Note EF-nummer. DSD-klassificering/

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. w/w% Note EF-nummer. DSD-klassificering/ Sikkerhedsdatablad Revision: 08112010 Erstatter: Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Liquid Tempera 12 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 +1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: MULTI-REP 2080 PR-nr.: Relevante identificerede anvendelse af stoffet eller blandingen

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816280.1 Handelsnavn Cellulosepulver MN 301 HR 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168 Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Food Grease Plus 00, 1 og 2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stoffets navn Handelsnavn Identifikationsnummer Registreringsnummer Synonymer Polyvinylacetal

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan HSSC 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. LPS ThermaPlex Multi-Purpose Bearing Grease. - Ingen. M70614, M70606, M70635, M70655 04-marts-2015

SIKKERHEDSDATABLAD. LPS ThermaPlex Multi-Purpose Bearing Grease. - Ingen. M70614, M70606, M70635, M70655 04-marts-2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens handelsnavn eller betegnelse Registreringsnummer Synonymer Delnummer

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 15062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan Spray 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn CARULITE 200 4x8 mesh GranularCatalyst 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie Sikkerhedsdatablad Revision: 08-12-2011 Erstatter: 02-09-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 267 Køkkenbordsolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Disc råemne FINOFRAME ZR HT

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Disc råemne FINOFRAME ZR HT Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOFRAME ZR HT Artikelnummern: Stof-Gruppe: Disc råemne 06189 / 06192 / 06193 / 06194 / 06200

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk)

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Laundry Line Kalk-væk (Kalkvæk) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Freeze-dried SWING cultures

SIKKERHEDSDATABLAD Freeze-dried SWING cultures PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: M ateriale nr.: FD-SWING 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

MULTIREN 83 DESINFEKTION

MULTIREN 83 DESINFEKTION Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 1802188 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. (I henhold til EUROPA-KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD. (I henhold til EUROPA-KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD (I henhold til EUROPA-KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 453/2010) Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn Insulin-Transferrin-Selenium-X

Læs mere

SIKKERHEDSDATAARK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. HP LaserJet CC388A-AC-AD Printpatron

SIKKERHEDSDATAARK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. HP LaserJet CC388A-AC-AD Printpatron SIKKERHEDSDATAARK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet eller materialet Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Version nr. 06 Revisionsdato

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner Sæbespåner Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 115734E

Læs mere

: Methylprednisolone acetate for system suitability CRS

: Methylprednisolone acetate for system suitability CRS Methylprednisolone acetate for system suitability CRS i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato:31/07/2015 Revideret den:07/09/2015 Erstatter:31/07/2015 Version: 1.1 PUNKT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/11/2011 Revision: 23/04/215 Version: 12 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 14/TF16/270711

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Handy Plus. Erstatter dato: 10-10-2013 Revisionsdato: 04-02-2015

Sikkerhedsdatablad. Handy Plus. Erstatter dato: 10-10-2013 Revisionsdato: 04-02-2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Øvrig Information: Produktet er et kosmetisk produkt, som er omfatttet af Europa-Parlamentets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo CleanLine Hair & Body Shampoo Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD CleanLine Hair & Body Shampoo PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 27.11.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator PR-nr.: Emballage: Kræves ikke 25 kg 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

5507200 TRAEDGARDSKALK 0-1.5

5507200 TRAEDGARDSKALK 0-1.5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TRAEDGARDSKALK 0-1.5 Registreringsnummer : Undtaget i henhold bilag V.7 Stoffets navn :

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 821102 Betegnelse: Ammonium-standardopløsning 10 mg/l NH4-N Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Revision: 21/03/2011 SIKKERHEDSDATABLAD. Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Field 3: Tel: (+47) 67 58 45 50 Navn på leverandør:

Revision: 21/03/2011 SIKKERHEDSDATABLAD. Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Field 3: Tel: (+47) 67 58 45 50 Navn på leverandør: SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn: Datablad nummer: 777035 2. 0. 1 Anvendelse af stoffer eller præparatet: Water treatment Produktkode: 777035 (25Ltr

Læs mere

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 3

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 3 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : SAE 15W-50 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 10007912 CAS-nummer: 11070-73-8 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: jalr Udarbejdelsesdato: 22-04-2015 Revisionsdato: 24-04-2015 Anvendelse:

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr. 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish Borup Sten & Gulvpolish Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN INTENSIVE TAR REMOVER Side 1 Dato: 03/12/2004 Version: 8 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Lagernummer: Anvendelse / beskr. af produktet: Identifikation

Læs mere

Revision: 24/03/2010 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 24/03/2010 SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn: Datablad nummer: 766410 5. 0. 4 Produktkode: 766410 (25kg) Field 1: Wilhelmsen Ships Service Field 2: Strandveien

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens handelsnavn NoTox Syntra Food Grade Synthetic Oil 15 eller betegnelse

Læs mere

: TRUCKCLEANER SUPER

: TRUCKCLEANER SUPER Udarbejdet den: 24/07/2012 Erstatter: 13/07/2012 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. Produktkode

Læs mere

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft.

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft. Olie & fedt 1 af 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C. Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: 86 17 20 08 Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTITEMP EP 00 Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere