SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 31 Revisionsdato: 20-maj-2015 Ifølge artikel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) skal der udleveres et sikkerhedsdatablad (SDS) for farlige stoffer eller kemiske produkter. Dette produkt opfylder ikke klassificeringskriterierne i forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP). Et sådant dokument er derfor ikke omfattet af artikel 31 i REACH, og kravet om oplysninger i hver enkelt punkt gælder ikke 1.1. Produktidentifikator 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produktkode: Produktnavn: GCN830PL GCN830PL REACH-registreringsnummer: Synonymer: Aktivt kul 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelse: Anvendelser, der frarådes: Væske- og dampanvendelser (oprensning, affarvning, separation, katalyse og deodorisering) Ingen kendt Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Cabot Norit Nederland B.V. Pieter Ghijsenlaan 42 Zaandam 1506 PW The Netherlands Tel: Fax: adresse: 1.4. Nødtelefon Nødtelefon: Holland CHEMTREC: +(31) International CHEMTREC: eller USA: CHEMTREC or Klassificering af stoffet eller blandingen 2. FAREIDENTIFIKATION Ikke et farligt stof ifølge forordning (EF) 1272/2008 (CLP), ændringer og tilpasninger deraf samt direktiv 67/548/EØF. Side 1 / 13

2 2.2. Mærkningselementer Signalord: Ingen Faresætninger: Ingen Sikkerhedssætninger Ingen 2.3. Andre farer Aktivt kul kan (særlig i våd tilstand) fjerne ilt fra luften i lukkede rum og medføre farligt lave iltniveauer. Før indtrædelse i et snævert rum, der indeholder eller tidligere har indeholdt aktivt kul skal rummet evalueres for oxygen- og kuliltekoncentrationer og andre farer af en kvalificeret person. Arbejdstagere skal også tage relevante forholdsregler ved håndtering af udtjent (brugt) aktivt kul, som kan udvise farlige egenskaber i forbindelse med de adsorberede materialer. Undgå støvdannelse. Materiale i pulverform kan danne en eksplosiv støv-luft-blanding. Hvis produktet overføres under tryk, skal støvdannelse undgås, hvis der er en antændelseskilde til stede. Aktivt kul kan have et højt overfladeareal, som kan forårsage selvopvarmning under oxidation. Se punkt 5. Primære eksponeringsveje: Kontakt med øjnene: Kontakt med huden: Indånding: Indtagelse: Kræftfremkaldende egenskaber: Målorganvirkninger: Sygdomstilstande, der forværres af eksponering: Indånding, Kontakt med øjnene, Kontakt med huden Kan forårsage mekanisk irritation. Undgå kontakt med øjnene. Kan forårsage mekanisk irritation. Undgå kontakt med huden. Støv kan irritere luftvejene. Sørg for egnet punktudsugning ved maskinen og på steder, hvor der kan dannes støv. Se også punkt 8. Sundhedsskader hverken kendes eller forventes under normal brug. Indeholder ingen stoffer, der er registreret af IARC (International Agency for Research on Cancer), NTP (National Toxicology Program), OSHA (Occupational Safety and Health Administration), ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) eller EU (Den Europæiske Union). Lunger, Øjne, Hud Astma, Luftvejssygdom, Hudsygdomme Potentielle miljøpåvirkninger: Ingen kendt. Se også punkt 12. Side 2 / 13

3 3.1 Stoffer 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER Kemisk navn EF-nr. CAS-nr. vægt-% Klassificering i henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] REACH-registrerin gsnummer Aktivt kul Andre oplysninger: Bindestregen(-)betyder ikkerelevant 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Kontakt med huden Kontakt med øjnene Indånding Indtagelse: Vask grundigt med sæbe og vand. Søg læge, hvis der opstår symptomer. Skyl omgående øjnene med store mængder vand i 15 minutter. Søg læge, hvis der opstår symptomer. Flyt personen til frisk luft, hvis der opstår hoste, åndenød eller andre vejrtrækningsproblemer. Søg læge, hvis symptomerne varer ved. Genopret om nødvendigt normal vejrtrækning ved hjælp af sædvanlige førstehjælpsforanstaltninger. Fremkald ikke opkastning. Giv adskillige glas vand, hvis personen er ved bevidsthed. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer: De vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i punkt 2 og/eller punkt Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Information til læger: Behandles symptomatisk Slukningsmidler Egnede slukningsmidler: Uegnede slukningsmidler: 5. BRANDBEKÆMPELSE Anvend skum, kuldioxid (CO2), pulver eller vandspray. En tåge anbefales, hvis der anvendes vand. BRUG IKKE en massiv vandstråle, da den kan sprede og udbrede brand. ANVEND IKKE højtryksmidler, som kan forårsage en potentielt eksplosiv blanding af støv og luft. Ved brand anbefales det ikke at sprede store mængder aktivt kul på grund af risikoen for, at der opstår ukontrollerbar spredning af støv Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Side 3 / 13

4 Særlige farer i forbindelse med kemikaliet: Forbrænding danner irriterende røg. Hvis produktet overføres under tryk, skal støvdannelse undgås, hvis der er en antændelseskilde til stede. Aktivt kul kan have et højt overfladeareal, som kan forårsage selvopvarmning under oxidation. Det anbefales at have tilstrækkeligt luftmellemrum mellem pakker med aktivt kul for at mindske risikoen for, at hændelsen breder sig. Aktivt kul er vanskeligt at antænde og er tilbøjeligt til at brænde langsomt (ulme) uden at danne røg eller flammer. Farlige forbrændingsprodukter: Materialer, der får lov at ulme i længere tid i lukkede rum, kan danne kuliltemængder, der når den nedre eksplosionsgrænse (kuliltes LEL = 12,5 % i luft). Brugt aktivt kul kan danne yderligere forbrændingsprodukter, som er baseret på det eller de stoffer, der er adsorberet. Kulilte (CO). Kuldioxid (CO2) Anvisninger for brandmandskab Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet Brug passende beskyttelsesudstyr. I tilfælde af brand anvendes integreret åndedrætsudstyr. 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer: Undgå støvdannelse. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend personlige værnemidler. Se også punkt 8. Til indsatspersonel: Anvend personlige værnemidler som beskrevet i punkt Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Der kræves ingen særlige miljømæssige forholdsregler. Lokale myndigheder skal underrettes, hvis udslip ikke kan inddæmmes Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til inddæmning: Metoder til oprydning: Forebyg yderligere lækage eller udslip, hvis dette er sikkert. Undgå tørfejning, og brug vandspray eller støvsuger for at forebygge generering af luftbåret støv. Hvis det spildte materiale indeholder støv eller eventuelt kan danne støv, skal der anvendes eksplosionssikre støvsugere og/eller rengøringssystemer, der egner sig til brændbart støv. Brug af støvsuger med højeffektivt partikelluftfilter (HEPA) anbefales. Undgå at skabe en støvsky ved brug af en børste eller trykluft. Opsamles og overføres til korrekt mærkede beholdere. Udtjent aktivt kulgranulat kan være genanvendeligt. Bortskaf rent (ubrugt) kul (overskud eller spild) i et anlæg med tilladelse til ikke-farligt affald. Udtjent (brugt) kul skal bortskaffes i henhold med gældende lovgivning. Tomme poser må ikke genbruges: Bortskaf i et anlæg med tilladelse til ikke-farligt affald. Se punkt Henvisning til andre punkter Henvisning til andre punkter Se punkt 8 for yderligere oplysninger. Se punkt 13 for yderligere oplysninger. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Side 4 / 13

5 Råd om sikker håndtering: Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå støvdannelse. Indånd ikke støv. Sørg for egnet punktudsugning ved maskinen og på steder, hvor der kan dannes støv. Undgå at skabe en støvsky ved brug af en børste eller trykluft. Støv kan danne en eksplosiv blanding i luften. Aktivt kul kan have et højt overfladeareal, som kan forårsage selvopvarmning under oxidation. Træf sikkerhedsforanstaltninger mod statiske udladninger. Alle blande- og forarbejdningsudstyrets metaldele skal jordes/jordforbindes. Sørg for, at alt udstyr er elektrisk jordet/jordforbundet, før overførselsaktiviteter påbegyndes. Fint støv kan trænge ind i elektrisk udstyr og kan forårsage kortslutning. Hvis varmt arbejde (svejsning, skærebrænding osv.) er nødvendigt, skal det umiddelbare arbejdsområde ryddes for produkt og støv. Generelle hygiejneregler: Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaringsbetingelser: Materialer, der skal undgås: Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Må ikke opbevares sammen med stærke oxidationsmidler. Må ikke opbevares sammen med flygtige kemikalier, da de kan adsorberes på produktet. Opbevares i korrekt mærkede beholdere. Aktivt kul er vanskeligt at antænde og er tilbøjeligt til at brænde langsomt (ulme) uden at danne røg eller flammer. Støvaflejringer må ikke få lov til at samle sig på overflader, da disse kan danne en eksplosiv blanding, hvis de frigives til atmosfæren i tilstrækkelige koncentrationer. Før indtrædelse i et snævert rum, der indeholder eller tidligere har indeholdt aktivt kul skal rummet evalueres for oxygen- og kuliltekoncentrationer og andre farer af en kvalificeret person. Stærke oxidationsmidler. Stærke syrer Særlige anvendelser Risikohåndteringsforanstaltninger (RMM) I henhold til artikel 14.4 i REACH forordningerne er der ikke udarbejdet et eksponeringsscenarie, da stoffet ikke anses for at være farligt. 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1. Kontrolparametre Retningslinjer for eksponering: Eksponeringsgrænser for komponenter eller lignende komponenter er angivet herunder. Side 5 / 13

6 Støv eller partikler, uspecificeret: Østrig MAK:10 mg/m³, STEL 2x30 min, Inhalerbart støv mg/m³, TWA, Inhalerbart støv Belgien:10 mg/m³, TWA, Inhalerbar 3 mg/m³ TWA, Respirabel Canada (Saskatchewan):10 mg/m³, TWA, Inhalerbar mg/m³ TWA, Respirabel Kina:8 mg/m³, TWA mg/m³, STEL Frankrig:10 mg/m³, TWA Inhalerbart støv mg/m³, TWA Respirabelt støv Tyskland - TRGS 900:10 mg/m³, TWA, Inhalerbar mg/m³, Respirabel fraktion Hong Kong:10 mg/m³, TWA Irland:10 mg/m³, TWA, Total inhalerbar 4 mg/m³, TWA, Respirabel Italien:10 mg/m³, TWA, Inhalerbar mg/m³, TWA, Respirabel Japan:3 mg/m³ TWA, Respirabel Malaysia:10 mg/m³, TWA, Inhalerbar mg/m³, TWA, Respirabel Holland:3,5 mg/m³, Inhalerbar Spanien:10 mg/m³, VLA, Inhalerbar 3 mg/m³, VLA, Respirabel Sverige:10 mg/m³, NGV, Total inhalerbar 5 mg/m³, NGV, Respirabel Storbritannien - WEL:10 mg/m³, TWA, Totalt inhalerbart støv mg/m³, TWA, Respirabelt støv USA ACGIH - PNOS:10 mg/m³, TWA, Inhalerbar mg/m³, TWA, Respirabel USA OSHA - PEL:15 mg/m³, TWA, Total støv mg/m³, TWA, Respirabel Side 6 / 13

7 MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration (maksimal arbejdspladskoncentration) NGV: Nivå Gräns Värde (niveaugrænseværdi) PEL: Permissible Exposure Limit (tilladelig eksponeringsgrænse) STEL: Short Term Exposure Limit (korttidseksponeringsgrænse) TLV: Threshold Limit Value (tærskelgrænseværdi) TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (tekniske regler for farlige materialer) TWA: Time Weighted Average (tidsvægtet gennemsnit) US ACGIH: United States American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation) US OSHA: United States Occupational Safety and Health Administration (det amerikanske arbejdsmiljøtilsyn) VLA: Valore Límite Ambientales (miljøgrænseværdi) WEL: Workplace Exposure Limit (eksponeringsgrænse på arbejdspladsen) Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL): Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) Som detkrævesifølgeeu sforordningom registrering,vurderingoggodkendelseafsamt begrænsninger for kemikalier (REACH) har REACH-konsortiet for aktivt kul (som Cabot Corporation er medlem af) udviklet følgende udledte nuleffektniveauer (DNEL) for aktivt kul baseret på et 90-dages forsøg vedrørende indåndingstoksicitet med gentagen dosering hos rotter: DNELarbejdstager på 1,8 mg/m 3 (respirabel) og DNELforbruger på 0,9 mg/m 3 (respirabel). IoverenstemmelsemedretningslinjerneiEU sregistrering,vurderingoggodkendelseaf kemikalier (REACH) er der udledt en forventet nuleffektkoncentration (PNEC)jord på 10 mg/kg jord baseret på et studie af regnormes reproduktion. Der er ikke udledt andre PNEC-værdier Eksponeringskontrol Tekniske sikkerhedsforanstaltninger: Sørg for tilstrækkelig udluftning til at holde eksponeringen under de erhvervsmæssige grænser. Sørg for egnet punktudsugning ved maskinen og på steder, hvor der kan dannes støv. Personlige værnemidler [PV] Åndedrætsværn: Beskyttelse af hænder: Beskyttelse af øjne/ansigt Godkendt åndedrætsværn kan være nødvendigt, hvis punktudsugningen ikke er tilstrækkelig. Anvend egnede handsker. Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bær sikkerhedsbriller med sideskærme (eller helbrille). Beskyttelse af huden og kroppen: Bær egnet beskyttelsesbeklædning. Vask tøjet dagligt. Arbejdstøj må ikke tages med ud af arbejdspladsen. Andet: Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Der skal være øjenskyllestation og nødbruser i nærheden. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Der er ingen særlige miljømæssige forholdsregler. Lokale myndigheder skal underrettes, hvis udslip ikke kan inddæmmes. 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER De givne oplysninger er baseret på data opnået fra dette stof eller fra lignende stoffer Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Side 7 / 13

8 Tilstandsform: Fast stof Lugt: Generelt lugtfri. Kan danne en let svovllugt i våd tilstand. Udseende: Granulat Lugttærskel: Farve: Sort Egenskab Værdier Bemærkninger Metode ph: Smeltepunkt/frysepunkt: Kogepunkt/kogepunktsinterval : Fordampningshastighed: Damptryk: Dampmassefylde: Massefylde: Bulkdensitet: kg/m 3 Relativ massefylde 20 C: Vandopløselighed: Uopløselig Opløselighed: Partitionkoefficient (n-oktanol/vand): Dekomponeringstemperatur: Viskositet: Ingen oplysninger tilgængelige Kinematisk viskositet: Dynamisk viskositet: Oxiderende egenskaber: Blødgøringspunkt: VOC (flygtige organiske forbindelser) indhold (%): % flygtig (efter volumen): % flygtig (efter vægt): Overfladespænding: Eksplosive egenskaber: Flammepunkt: Antændelighed (fast stof, luftart): Antændelsesgrænse i luft: Eksplosionsgrænser i luft - øvre (g/m 3 ): Eksplosionsgrænser i luft - nedre (g/m 3 ): Selvantændelsestemperatur: Mindste selvantændelsestemperatur: Minimal antændelsesenergi: Antændelsesenergi: Maksimalt absolut eksplosionstryk: Maksimal trykstigningsrate: Udbrændingshastighed: Kst-værdi: Støveksplosionsklassificering: 9.2. Andre oplysninger Side 8 / 13

9 Ingen Reaktivitet 10. STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet: Kan reagere eksotermt ved kontakt med stærke oxidationsmidler Kemisk stabilitet Stabilitet: Stabil under de anbefalede håndterings- og opbevaringsforhold. Eksplosionsdata Følsomhed over for mekaniske påvirkninger: Følsomhed over for statisk elektricitet: Udsættes ikke for mekanisk påvirkning Støv kan danne en eksplosiv blanding i luften. Undgå støvdannelse. Undgå at skabe en støvsky ved brug af en børste eller trykluft. Træf sikkerhedsforanstaltninger mod statiske udladninger. Alle blande- og forarbejdningsudstyrets metaldele skal jordes/jordforbindes. Sørg for, at alt udstyr er elektrisk jordet/jordforbundet, før overførselsaktiviteter påbegyndes Risiko for farlige reaktioner Farlig polymerisation: Risiko for farlige reaktioner: Farlig polymerisation forekommer ikke. Ingen under normal forarbejdning Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås: Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Undgå støvdannelse. Aktivt kul kan (særlig i våd tilstand) fjerne ilt fra luften i lukkede rum og medføre farligt lave iltniveauer. Aktivt kul kan have et højt overfladeareal, som kan forårsage selvopvarmning under oxidation Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås: Stærke oxidationsmidler, Stærke syrer Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter: Materialer, der får lov at ulme i længere tid i lukkede rum, kan danne kuliltemængder, der når den nedre eksplosionsgrænse (kuliltes LEL = 12,5 % i luft), Brugt aktivt kul kan danne yderligere forbrændingsprodukter, som er baseret på det eller de stoffer, der er adsorberet, Carbonoxider 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER De givne oplysninger er baseret på data opnået fra dette stof eller fra lignende stoffer Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Side 9 / 13

10 Ikke klassificeret. Oral LD50: LD50/oral/rotte = >2000 mg/kg. (OECD 423). Indånding LC50: LC50/indånding/1 t/rotte = >8.5 mg/l (OECD 403) Dermal LD50: Hudætsning/-irritation: Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Absorption højst usandsynligt, ingen kendte sundhedsvirkninger Ikke klassificeret. Hudirritationstest, kanin (OECD 404): Ikke irriterende. Ikke klassificeret. Øjenirritationstest, kanin (OECD 405): Ikke irriterende. Sensibilisering: Ikke klassificeret. Ikke sensibiliserende baseret på lokal lymfeknude-assay (OECD 429). Mutagene egenskaber: Kræftfremkaldende egenskaber Reproduktionstoksicitet: STOT - enkelt eksponering: STOT - gentagen eksponering: Aspirationsfare: Ikke klassificeret. - Genmutation hos bakterier (bakterielt omvendt mutationsassay/ames) (OECD 471): ikke mutagen. - In vitro test for kromosomafvigelser hos pattedyr (OECD 473): ikke clastogen. - In vitro test for genmutation i pattedyrceller (OECD 476).: ikke mutagen. Ikke klassificeret. Ikke klassificeret. Test for indåndingstoksicitet ved gentagne doser viste ingen virkninger på målreproduktionsorganer, og et toksikokinetisk studie viste ingen produktmigration til reproduktionsorganerne. Ikke klassificeret. Ikke klassificeret. Toksicitetsstudie med gentagen dosering, indånding (rotte) 90 dage (OECD 413): NOAEC 7,29 mg/m 3 (respirabel). Denne test blev udført på aktivt kul indeholdende ubetydelig krystallinsk silica; derfor er aktivt kul ikke i sig selv klassificeret for STOT-RE. Selvom respirabel krystallinsk silica er klassificeret som STOT-RE1, indeholder dette produkt <1 % respirabel krystallinsk silica, derfor er det ikke klassificeret for STOT-RE. Baseret på industriel erfaring og tilgængelige data, forventes der ingen aspirationsfare. 12. MILJØOPLYSNINGER De givne oplysninger er baseret på data opnået fra dette stof eller fra lignende stoffer Toksicitet Akvatisk toksicitet: Ikke giftig. Stoffet er yderst uopløseligt i vand, og det er usandsynligt, at stoffet krydser biologiske membraner. Der kendes ingen negative miljøvirkninger. Terrestrisk toksicitet: Reproduktionsstudie med regnorme (OECD 222), NOAEC for reduktion af kropsvægt 1000 mg/kg jord; NOAEC for reproduktion 3200 mg/kg jord. Ikke giftig i jord Persistens og nedbrydelighed Forventes ikke at nedbrydes Side 10 / 13

11 12.3. Bioakkumulationspotentiale Forventes ikke på grund af stoffets fysisk-kemiske egenskaber Mobilitet i jord Mobilitet: Forventes ikke at migrere. Uopløselig Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Dette stof opfylder ikke kriterierne for PBT eller vpvb Andre negative virkninger. 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne i dette punkt vedrører produktet, som det forsendes i sin tilsigtede sammensætning, som beskrevet i punkt 3 i dette sikkerhedsdatablad. Forurening eller forarbejdning kan ændre affaldsegenskaber og -krav. Bestemmelser kan også gælde tomme beholdere, foringer eller skyllevæske. Statslige/regionale eller lokale bestemmelser kan afvige fra forbundsstatslige bestemmelser. Liste over affaldskoder: Affaldshierarki, som skal følges (direktiv 2008/98/EF om affald, artikel 4) Metoder til affaldsbehandling Affald fra rester/ubrugte produkter Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og bestemmelser. 14. TRANSPORTOPLYSNINGER Ikke klassificeret som farligt i transportbestemmelsernes betydning. DOT 14.1 UN/ID-nr. Ikke reguleret 14.2 Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret 14.3 Fareklasse Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret IMDG 14.1 UN/ID-nr. Ikke reguleret 14.2 Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret 14.3 Fareklasse Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret RID 14.1 UN/ID-nr. Ikke reguleret 14.2 Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret 14.3 Fareklasse Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret Side 11 / 13

12 ADR 14.1 UN/ID-nr. Ikke reguleret 14.2 Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret 14.3 Fareklasse Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret ICAO (luft) 14.1 UN/ID-nr. Ikke reguleret 14.2 Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret 14.3 Fareklasse Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret IATA 14.1 UN/ID-nr. Ikke reguleret 14.2 Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret 14.3 Fareklasse Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret 15. OPLYSNINGER OM REGULERING Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Den Europæiske Union Tyskland Vandfareklasse (WGK) nwg (ikke farligt for vandmiljøet) WGK ID Nr.: 801 Schweizisk giftklasse: Ikke bestemt Internationale fortegnelser TSCA - United States Toxic Substances Control Act del 8(b) Inventory (amerikansk fortegnelse iflg. lov om kontrol med giftige stoffer) DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/non-domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer) EINECS/ELINCS - Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer/den europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (markedsførte og nye kemiske stoffer for Japan) IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer for Kina) KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea) PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne) AICS - Australian Inventory of Chemical Substances (australsk fortegnelse over kemiske stoffer) NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand) TCSI Kemikaliesikkerhedsvurdering Side 12 / 13

13 EU-kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er udført en kemikaliesikkerhedsvurdering for dette stof. 16. ANDRE OPLYSNINGER Kontakter: Se punkt 1. Ansvarsfraskrivelse: De fremlagte oplysninger er baseret på information, som af Cabot Corporation menes at være nøjagtige. De har ikke til formål at stille nogen garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende. Oplysningerne gives udelukkende til information og overvejelse, og Cabot påtager sig intet juridisk ansvar for brugen deraf eller tilliden dertil. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oplysningerne i det ikke-engelsksprogede dokument og det tilsvarende engelsksprogede dokument, har den engelsksprogede version forrang. Udarbejdet af: Revisionsdato: CabotCorporation Sikkerheds-,sundheds-ogmiljøanliggender 20-maj-2015 Varemærkerne DARCOÒ, GRO-SAFEÒ, PETRODARCOÒ, NORITÒ og PURITÔ tilhører et eller flere af Cabot Corporations datterselskaber Sikkerhedsdatabladet ender her Side 13 / 13

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 31 Revisionsdato: 18-apr-2016. Version: 1 1.1. Produktidentifikator 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produktkode:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 31 Revisionsdato: 20-maj-2015 Ifølge artikel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) skal der udleveres et sikkerhedsdatablad (SDS)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 31 Revisionsdato: 04-aug-2015 Ifølge artikel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) skal der udleveres et sikkerhedsdatablad (SDS)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 03/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 31 1.1. Produktidentifikator 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produktkode: CESHYDSOL Produktnavn: Cesium

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 31 Revisionsdato: 21-sep-2015 Ifølge artikel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) skal der udleveres et sikkerhedsdatablad (SDS)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED. CsOH-H2O, Cæsiumhydroxidmonohydrat, Cæsiumhydroxidmonohydrat

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED. CsOH-H2O, Cæsiumhydroxidmonohydrat, Cæsiumhydroxidmonohydrat SIKKERHEDSDATABLAD Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 31 1.1. Produktidentifikator 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produktkode: Produktnavn: CESHYDDRY Cesium,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 31 Revisionsdato: 21-aug-2015 1.1. Produktidentifikator 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produktkode:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Revisionsdato 19-sep-2011 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Revisionsdato 19-sep-2011 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Klargøringsdato 19-sep-2011 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED Revisions Nummer 1 Produktidentifikator Produktnavn Cat No. DDS Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 22-01-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 102 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Udstedelsesdato 12. jun. 2009 Revisionsdato 02. dec. 2013 Version 1. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udstedelsesdato 12. jun. 2009 Revisionsdato 02. dec. 2013 Version 1. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD Udstedelsesdato 12. jun. 2009 Revisionsdato 02. dec. 2013 Version 1 1.1. Produktidentifikator Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SDS # Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 05/12/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 22/08/2008 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5256 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) Forberedelse dato: 15-jan-2015 Revisionsdato: Revisionsnummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret. Tør blæk - Sort

Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret. Tør blæk - Sort Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Delnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 22/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 05/09/2008 Revision: 19/08/2011 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6014

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. Side: 1 Kompileringsdato: 09-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9529 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 03-10-2012 Version: V001,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 51212 Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 09/12/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 22/11/2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF Forberedelse dato: 24-sep-2012 Revisionsdato Revisions Nummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 22-01-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 106 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

ABS. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden. 2. Fareidentifilkation i henhold til direktiv (EF) nr.

ABS. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden. 2. Fareidentifilkation i henhold til direktiv (EF) nr. Sikkerhedsdatablad ABS 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden 1.1 Handelsnavn 1.2 Anvendelse af produktet 1.3 Leverandør Nødtelefonnummer ABS 3Dprinterfilament Ultimaker (Watermolenweg

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig 2. FAREIDENTIFIKATION

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig 2. FAREIDENTIFIKATION Klargøringsdato 24-nov-2011 Revisionsnummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Produktnavn Cat No. VG0101 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1. Prodtidentifikator

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1. Prodtidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1. Prodtidentifikator Handelsnavn: Kongerslev Havekalk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret. Vandige blæk - Cyan

Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret. Vandige blæk - Cyan Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Vandige blæk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 20112015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sterling Køleskabsrens Produkt

Læs mere

Revisionsdato 03-nov IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig

Revisionsdato 03-nov IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 03-nov-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 1 Produktidentifikator Produktnavn Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 20/04/2010 Revision: 15/02/2017 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: A814/25

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

1.1. Produktidentifikatorer Fodervakuumsalt, stensalt, havsalt, blødgøringssalt, industrisalt, salttabletter, vejsalt

1.1. Produktidentifikatorer Fodervakuumsalt, stensalt, havsalt, blødgøringssalt, industrisalt, salttabletter, vejsalt SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 18.09.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Fodervakuumsalt,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/12/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 22-04-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: Under anmeldelse

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 22-04-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: Under anmeldelse Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 22042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Under anmeldelse Handelsnavn: Jordvarme/Solvarmeglycol

Læs mere

SHELLAK, FILTRERET REN

SHELLAK, FILTRERET REN Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Shellak, filtreret ren PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 18/03/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 26183-52-8 EINECS-nummer: Polymer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SDS0082DK I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS (EF) FORORDNING 1907/2006 (REACH) OG 453/2010

SIKKERHEDSDATABLAD SDS0082DK I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS (EF) FORORDNING 1907/2006 (REACH) OG 453/2010 SIKKERHEDSDATABLAD SDS0082DK I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS (EF) FORORDNING 1907/2006 (REACH) OG 453/2010 1. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15052013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere