Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: Sourethweg PC HEERLEN Holland Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471"

Transkript

1 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller blandingen og brug, der frarådes Anbefalet brug Desinfektionsmiddel Frarådet brug Må ikke blandes med blegemiddel 1.3 Oplysninger om sikkerhedsdatabladets leverandør Virksomhed Medivators BV Sourethweg PC HEERLEN Holland Tlf Yderligere oplysninger kan indhentes ved at kontakte E mailadresse: Websted: Nødtelefon Nødtelefon: CHEMTREC: Afsnit 2. Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 Sundhedsskadeligt Fysiske risici Klassificering ifølge EU direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF Symbol(er): Ikke farlig 2.2 Etiketelementer: Ikke skadelig 2.3 Andre oplysninger: Afsnit 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer 3.1 Stoffer: Ikke relevant Revision E dansk version Side 1 af 7

2 3.2 Blandinger: Kemisk navn EC nr. CAS nr. Vægt % Klassificering EU GHS klassificering af stoffer REACH nr. Se afsnit 16 for at få den fulde tekst i R sætninger og H sætninger, der er nævnt i dette afsnit. Afsnit 4. Førstehjælp 4.1 Beskrivelse af førstehjælp Øjenkontakt Hudkontakt Indtagelse Indånding Beskyttelse af førstehjælpere Skyl straks med rigelige mængder vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp i tilfælde af symptomer. Vask straks af med sæbe og rigelige mængder vand. Fjern og vask forurenet tøj, inden det bruges igen. Søg lægehjælp i tilfælde af symptomer. Drik rigelige mængder vand. Fremkald IKKE opkast. Søg lægehjælp i tilfælde af symptomer. Flyt personen til et sted med frisk luft. Tilkald en læge i tilfælde af symptomer. yderligere oplysninger 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Vigtigste symptomer/virkninger. 4.3 Angivelse af, om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig. Bemærkninger til læge Udfør behandling symptomatisk. Afsnit 5. Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Egnede slukningsmidler: Vandsprøjt. Skum. Kuldioxid (CO2). Tørkemisk. Slukningsmidler, der ikke må bruges af hensyn til sikkerheden: Vandspray 5.2 Særlige farer som følge af stoffet eller blandingen Særlige eksponeringsfarer som følge af selve stoffet eller fremstillingen, forbrændingsprodukter, resulterende gasser: særlige 5.3 Råd til brandmandskab Revision E dansk version Side 2 af 7

3 Særligt beskyttelsesudstyr til brandmandskab: Som ved enhver brand skal der bruges selvforsynet åndedrætsværn og fuldt beskyttelsesudstyr. Afsnit 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1 Personlige forholdsregler, værnemidler og nødprocedurer Brug personlige værnemidler 6.2 Miljøforholdsregler Forebyg yderligere lækage eller spild, hvis det er sikkert. 6.3 Metoder og materialer til inddæmning og rengøring Opsuges med inert absorberende materiale. Opsamles og overføres til korrekt mærkede beholdere, området skylles med vand efter produktopsamling. 6.4 Henvisning til andre afsnit Se afsnit 12 for at få yderligere oplysninger. Afsnit 7. Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler til sikker håndtering Håndtering: Brug personlige værnemidler Hygiejneforanstaltninger: Spis, drik eller ryg ikke ved anvendelse af dette produkt. Fjern og vask forurenet tøj, inden det bruges igen. Vask hænder inden pauser og umiddelbart efter håndtering af produktet. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevar ubrugt produkt i original beholder. Hæld ikke produktet tilbage i den originale beholder. Opbevar ved temperaturer under 27 grader celsius. Må ikke opbevares sammen med brandfarlige materialer, metaller, oxiderende eller ætsende materialer. 7.3 Specifik slutbrug Eksponeringsscenarie:. Andre retningslinjer:. Afsnit 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Eksponeringsgrænser Som dette produkt leveres, indeholder det ikke farlige materialer med grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, der er fastlagt af områdespecifikke myndigheder Revision E dansk version Side 3 af 7

4 DNEL Forventet nuleffektkoncentration (PNEC) 8.2 Eksponeringskontrol DNEL Forventet nuleffektkoncentration (PNEC) Tekniske forholdsregler Personlige værnemidler Øjenværn Hud og kropsbeskyttelse Håndværn Åndedrætsværn Miljøeksponeringskontrol Sikkerhedsdatablad Sørg for tilstrækkelig ventilation, især i lukkede områder. Sikkerhedsbriller med sideskærme. særlige værnemidler påkrævet. Beskyttelseshandsker. særlige værnemidler påkrævet. Afsnit 9. Fysiske og kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk form Væske Udseende Klar Lugt Egenskab Værdier Bemærkninger/metode ph 11 kendte Smeltepunkt/ interval tilgængelige data kendte Kogepunkt/destillationskurve tilgængelige data kendte Antændelsespunkt tilgængelige data kendte Fordampningsgrad tilgængelige data kendte Antændelighed (fast, gas) tilgængelige data kendte Damptryk tilgængelige data kendte Damptæthed tilgængelige data kendte Relativ massefylde tilgængelige data kendte Massefylde 1,04 kendte Vandopløselighed Fuldstændig opløselig kendte Opløselighed i andre opløsningsmidler tilgængelige data kendte Fordelingskoefficient: n oktanol/vand tilgængelige data kendte Selvantændelsespunkt tilgængelige data kendte Spaltningstemperatur tilgængelige data kendte Viskositet tilgængelige data kendte Eksplosive egenskaber Revision E dansk version Side 4 af 7

5 Oxiderende egenskaber 9.2 Andre oplysninger VOC indhold (%) Sikkerhedsdatablad Afsnit 10. Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet: tilgængelige data 10.2 Kemisk stabilitet: Stabil under normale forhold 10.3 Risiko for farlige reaktioner: under normal behandling 10.4 Forhold, der skal undgås: Skal holdes væk fra direkte sollys. Varme. Temperaturer over 27 grader celsius Uforligelige stoffer: Farlige spaltningsprodukter: under normal brug Afsnit 11. Toksikologiske oplysninger 11.1 Akut toksicitet Produktoplysninger Indånding Øjenkontakt Hudkontakt Indtagelse Overfølsomhed Mutagene virkninger Kræftfremkaldende virkninger Reproduktionstoksicitet Udviklingstoksicitet STOT enkelt eksponering STOT gentagen eksponering Aspirationsfare Produktet udgør ikke en risiko for akut toksicitet baseret på kendte eller medfølgende oplysninger. kendte Kan forårsage irritation kendte kendte Afsnit 12. Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet Revision E dansk version Side 5 af 7

6 Miljøgiftvirkninger Indeholder ingen stoffer, der er kendt som farlige for miljøet, eller der ikke er nedbrydelige i spildevandsanlæg Persistens og nedbrydelighed: 12.3 Bioakkumuleringspotentiale: 12.4 Mobilitet i jord: Absorberes i jord 12.5 Resultater af PBT og vpvb vurdering: 12.6 Andre skadelige virkninger: Dette produkt indeholder ikke hormonforstyrrende stoffer, der er kendt eller mistanke om. Afsnit 13. Overvejelser vedr. bortskaffelse 13.1 Metoder til affaldsbehandling Affald fra rester/ubrugte produkter Forurenet emballage Bortskaf produktet i henhold til alle europæiske og lokale bestemmelser. Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldshåndteringssted med henblik på genbrug eller bortskaffelse. Afsnit 14. Transportoplysninger Dette produkt er ikke reguleret. Afsnit 15. Oplysninger om regulering 15.1 Sikkerheds, sundheds og miljøforskrifter/lovgivning, der specifikt angår stoffet eller blandingen Internationale lagre Alle komponenterne i produktet er på følgende lagerlister:. Alle komponenterne i produktet er på følgende lagerlister. TSCA Overholder EINECS/ELINCS DSL/NDSL PICCS ENCS IECSC AICS Revision E dansk version Side 6 af 7

7 KECL Forklaring TSCA United States Toxic Substances Control Act, Section 8(b) Inventory EINECS/ELINCS European Inventory of Existing Commercial Substances/EU List of Notified Chemical Substances DSL/NDSL Canadian Domestic Substances List/Non Domestic Substances List PICCS Philippines Inventory of Chemical and Chemical Substances ENCS Japan Existing and New Chemical Substances IECSC China Inventory of Existing Chemical Substances AICS Australian Inventory of Chemical Substances KECL Korean Existing and Evaluated Chemical Substances 15.2 Kemisk sikkerhedsvurdering. Afsnit 16. Andre oplysninger Fuldstændig tekst i R sætninger angivet under afsnit 2 og 3 Fuldstændig tekst i H sætninger angivet under afsnit 2 og 3. Vigtige litteraturhenvisninger og kilder til data: Udstedelsesdato Revisionsdato Revisionsbemærkning Ikke relevant Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i kommissionens forordning (EU) nr. 453/2010 af 20. maj 2010, som ændrer forordning (EF) nr. 1907/2006. Generel ansvarsfraskrivelse Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er efter vores bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen for dets udgivelse. De givne oplysninger er kun tænkt som en rettesnor for sikker håndtering, anvendelse, bearbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og udledning og må på ingen måde betragtes som garanti eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne angår kun det specifikke anførte materiale og er måske ikke gyldige, hvis dette materiale anvendes sammen med andre materialer eller processer, medmindre dette fremgår af teksten. Slut på sikkerhedsdatablad Revision E dansk version Side 7 af 7

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Attak All Plastics Side 1 fra 8 SDB-nr. : 361604 V001.1 revideret d.: 16.04.2012 Trykdato: 07.01.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 og Bilag II 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt: Produktnavn:

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Flex 1.1.1. Kemisk navn Ikke

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Ultra 1.1.1. Kemisk navn

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 9 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Bio CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Gel CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Terrasse Produktets anvendelse Ukrudtsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All SIKKERHEDSDATABLAD Baseret på direktiv 2001/58/EF af den Europæiske Unions Kommission Soudal Fix-All 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet:

Læs mere

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Introduktion til laboratoriesikkerhed og god laboratoriepraksis i et kemisk laboratorium MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Hvorfor? Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal de studerende være instrueret,

Læs mere

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Listen over uønskede stoffer 2009

Listen over uønskede stoffer 2009 Listen over uønskede stoffer 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Indhold FORORD 5 1 EU S KEMIKALIELOVGIVNING - DET KEMISKE UNIVERS 9 1.1 REACH 9 1.2 KLASSIFICERING 10 2 LÆSEVEJLEDNING 11 3

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere