DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 QJJLITUMUA da/yiéål $n*m~%i, o^ l. & LSiy, /tøf- JjL

4 DET KONGELIGE BIBLIOTEK

5

6

7 DE "ALLIER EDE S J&, DANSKEoVAABENFÆLLER prøve-nr. 15. September 1920 Café du Pare Qyldenløvesgade 4. Telf. C (Foreningens Mødelokaler.) anbefaler sig til de ærede Medlemmer. Ærbødigst H. P. Hansen. Reserveret til R F. Dochlmsen's Tandteknik, Enghavevej 61.

8 2 DE ALLIEREDES DANSKE VAABENFÆLLER. Til Foreningens korresponderende Medlemmer. Som det vil fremgaa af den indledende Artikel i dette vort første Nummer, er en af de væsentligste Hensigter med Udgivelsen af dette Blad, at knytte de korresponderende Medlemmers Interesse til Foreningen i en stærkere Grad, end der ellers kunde paaregnes at komme til Stede. Bestyrelsen ønsker med disse Linier paa Forhaand at imødegaa eventuelle Indvendinger, som kunde fremkomme med Hensyn til den lille Valuta for Pengene", som et udenfor København bosiddende Medlem vil faa, idet den gør opmærksom paa, at der paa den forestaaende Generalforsamling den 11. November 1920, vil blive fremsat Forslag til Lovændring, hvorefter der kan ansættes et noget lavere Medlemskontingent for de Medlemmer, der er bosiddende enten i Provinsen eller i Udlandet. Et saadant Forslag kan fortrøstningsfuldt siges at ville vinde Bifald, og skal der saavel igennem Bladet som ved Tilsendelsen af et Eksemplar af nye Love, tilflyde de paagældende Medlemmer Underretning om Kontingentets Størrelse. Vi anmoder samtidig indtrængende alle vore udenbys og udenlands Medlemmer om at lægge sig i Selen og gøre alt muligt for, at Foreningen faar den Udbredelse udenfor København, som den fortjener og gør Regning paa, ved at agitere blandt alle de Kammerater, som endnu ikke er Medlemmer af Foreningen. Der er sikkert en eller anden Landsmands Adresse i Deres Notitsbog, som, hvis De selv vil sætte Dem i Forbindelse med paagældende eller lade Foreningens Sekretær faa Navn og Adresse paa, gerne vil tælles blandt Medlemmerne af De Allieredes Danske Vaabenfæller". Det er vort Haab at dette Blad, ved sin Udbredelse saa at sige i alle Verdensdele, vil blive mødt med varm Interesse af alle Danske baade Kvinder og Mænd som paa den ene eller den anden Maade var delagtig paa de Allieredes Side i n thisbitof ascrap", som den store Verdenskrig spøgefuldt kaldtes. Bestyrelsen.

9 DE ALLIEREDES DANSKE VAA BEN FÆLLER. 3 Et Par Ord til nye Medlemmer. Ja, det er jo dem vi skulde have nogle flere af. Bortset fra det agitatoriske Arbejde, som saavel Bestyrelsen som forhaabentlig hvert enkelt Medlem lægger for Dagen, vil det jo ogsaa komme til at hvile paa Medlemsbladets Skuldre, at bidrage sit til, at Tallet paa disse nye Medlemmer for hvert Nummer af Bladet kan stige, indtil vi har faaet dem alle med i vor Forening. I dette Nummer er der kun een Maade, hvorved Bladet kan gøre dette sit Arbejde, nemlig ved at give en kort Oversigt over Foreningens Start og hidtidige Virksomhed, og i Haab om at de gamle Medlemmer, som vi haaber kender det hele udenad vil bære over med os for Gentagelsen, giver vi nedenstaaende lille Resumé up to date: Den grundlæggende Generalforsamling blev afholdt i Café du Parc's Lokaler, Gyldenløvsgade 4, København, den 15. Juli Der var mødt ca. 40 Medlemmer, og følgende Herrer blev valgt til Foreningens første Bestyrelse: Formand: Hr. Kapt. Osvald Bierring. Næstformand: Hr. Overlæge Guildal. Kasserer: Hr. H. J. Biilmann. Sekretær: Hr. Carl W. Frandsen. Repræsentant: Hr. Chas. Olsen. Suppleanter: Hr. T. Søndersøe og Sygeplejerske Frk. Edith Iversen. Da Hr. Kapt. Bierring imidlertid kort efter blev kaldt bort paa ubestemt Tid til Frankrig, er Foreningens Næstformand blevet konstitueret som Foreningens fungerende Formand, hvorefter den ene af Suppleanterne Hr. Søndersøe er blevet konstitueret som Bestyrelsesmedlem foreløbig uden Portefeulie. Dernæst har der indenfor Bestyrelsen været afholdt flere Møder, hvor Foreningens Interesser er blevet indgaaende drøftede og dens Tarv i Almenhed ivrigt varetaget. Endelig blev der den 27. August d. A. afholdt en selskabelig Sammenkomst, ligeledes i ovennævnte Lokaler, hvor der var en pæn Procent af Medlemmerne mødt op, og hvor der af Foreningens fungerende Formand blev meddejt en kort Oversigt over Foreningens hidtidige Virksomhed. Efter den formelle Del af Sammenkomsten var vel overstaaet, blev der paa Foreningens

10 4 Regning serveret Smørrebrød og 01, over hvilket der blev holdt nogle Taler og Foreningens Leve blev udbragt. Senere udviklede Aftenen sig til en overmaade behagelig og hyggelig Sammenkomst, hvor der over Kaffen og lign. blev saavel sunget som spillet, og hvor enhver forøvrigt befandt sig saa godt, at man kun nodigt ved Lukketid føjede sig hver til sit. Aftenen, som jo var Foreningens første egentlige selskabelige Sammenkomst, lovede godt for de kommende, og det er at haabe, at Besøget, selv om Smørrebrødet og Øllet for Fremtiden maatte komme til at staa for Medlemmernes egen Regning, vil blive mindst lige saa talrigt, og at i alle Tilfælde Humøret vil staa ligesaa højt som paa hin Aften. Foreningen er jo endnu kun ny, men selv disse Resultater den har præsteret borger for, at naar Tingene blot bliver grebet rigtig an, kan en Succes opnaas. C i a r. Ved Starten. Et Ønske, næret af mange af Foreningens Medlemmer, staar nu i opfyldt Stand. Det er med overordentlig stor Glæde, at vi udsender dette vort første Nummer af vort Medlemsblad, fordi vi alle sætter saa stort Haab til at Bladet maa blive et Middel til et godt Samarbejde og Kammeratskab mellem alle Foreningens Medlemmer indbyrdes. t Det vil utvivlsomt være paa sin Plads af Hensyn til de Medlemmer, for hvem Udgivelsen af Medlemsbladet kommer som en Overraskelse, at klarlægge Hensigterne med samme. Først og fremmest vil det sikkert være et udmærket Bindeled mellem de af Foreningens Medlemmer, der er bosat udenfor København de saakaldte korresponderende Medlemmer, og os andre, idet det jo saa at sige er den eneste Maade paa hvilken saadanne Medlemmer kan blibe meddelagtige i, hvad der foregaar indenfor Foreningens Rammer. Det skyldes da ogsaa i første Række Hensynet til disse Medlemmer, at Tanken om et Medlemsblad nu er virkeliggjort. Dernæst er det vort Haab cil Stadighed at kunne præstere et Blad, der er tilstrækkeligt underholdende til at kunne paaregne Interesse blandt Læserne altsaa medvirke til at vedligeholde Forbindelsen mellem Medlemmerne indbyrdes. Dette tror

11 DE ALLIEREDES DANSKE VAABENFÆLLER. 5 vi at kunne opnaa saa meget mere, som Bladets Sider vil blive stillet til Raadighed for Foreningens Medlemmer og lad os se, at de benytter denne Rettighed i fuldeste Maal, saaledes at der i Tidernes Løb sikkert vil fremkomme m«mge smaa Indlæg om interessante Episoder, fælles Oplevelser derudefra etc., etc., fra hvert enkelt Medlem, saavel det smukke Køn som det stærke ditto. Endelig skulde Bladet jo ogsaa benyttes som Organ for Bestyrelsens Røst, saaledes at de Meddelelser, der nu kommer de enkelte Medlemmer i Hænde skriftlig, fremtidig vil komme til at staa i Medlemsbladet, og det er at haabe, at saadanne Meddelelser vil blive læst med mere Eftertanke, end vi i sin Tid gav Daily Orders Part I". Der er saa faa Ting, man faar gratis nutildags og det er selvfølgelig Meningen, at Medlemmerne faar Bkidet tilsendt frit saa det kan i hvert Fald ikke undgaa at blive modtaget med Velvilje hos Medlemmerne. Det er Foreningens store Ønske, at denne Velvilje maa vedvare overfor de efterfølgende Numre og tillige udvikle sig til en Interesse, der maa resultere i personlig Indsats fra hvert enkelt Medlem, og det skal til Slut bemærkes, at Redaktionen med Tak vil modtage Bidrag til Optagelse i Bladet, hvad enten det er Oplevelser, Forslag eller lignende. Redaktøren har endnu ikke anskaffet nogen Papirkurv i ondskabsfulde Øjemed, saa Chancerne er altsaa store, hvem melder sig først? Saa startedes altsaa Nr. 1, gid der maa følge talrige Numre efter, og at saavel Foreningen som dette Medlemsblad maa gaa en lys Fremtid i Møde. Redaktøren. JWSWZWt Meddelelser fra Bestyrelsen. Den maanedlige Sammenkomst vil blive afholdt i Foreningens Mødelokaler, Café du Pare, Gyldenløvsgade Nr. 4, Onsdagen den 29. September 1920, Kl. 71/2 Aften, hvor Dagsordenen vil blive: 1. Eventuelt. 2. Fællesspisning (Smørrebrød og 01, Gratis). Foreningens Medlemmers Opmærksomhed henledes paa, at der til denne Sammenkomst ikke vil blive udsendt noget særligt Indbydelseskort, idet saadanne Meddelelser fremtidig kun vil

12 6 fremkomme i Bladet (for at spare Portoen). Et Medlem, der ønsker at forblive anonym, har tilsendt Foreningen et Beløb, der vil dække Omkostningerne ved denne Fællesspisning, hvilket vi skynder os at meddele, for at Medlemmerne ikke skal tro, at vi er ængstelige for at bruge Foreningens Midler op, efterhaanden som disse indkommer. Stor Tilslutning forventes. Nye Medlemmer kan indmeldes. I Anledning af, at den maanedlige Sammenkomst i September falder saa sent, og at den maanedlige Sammenkomst i November vil blive slaaet sammen med den aarlige Generalforsamling og Fest, er det blevet besluttet at undlade at afholde nogen Sammenkomst i Oktober Maaned. Det meddeles samtidig Medlemmerne, at eventuelle Forslag til Behandling paa den aarlige Generalforsamling, den 11. November 1920, maa være Foreningens Sekretær, hvis Adresse findes her i Bladet, i Hænde senest een Maaned forinden Generalforsamlingens Afholdelse. Det nærmere Program for Generalforsamlingen og Festen vil blive offentliggjort i næste Nummer af Bladet. Vi haaber at kunne byde paa et godt Program og forventer meget stor Tilslutning, da meget vigtige Ting vil komme til Afgørelse. P. B. V. Sekretæren. Husk at Medlemskontingentet for Oktober Kvartal forfalder til Betaling den 1ste Oktober. Grundet paa at Foreningens Kasserer muligvis vil skifte Bopæl i Dagene forud for Kontingentets Indsendelse, anmodes Medlemmerne godhedsfuldt for denne Gangs Vedkommende at indsende Beløbet til Sekretæren: Hr. Carl W. Frandsen, Gothersgade 169, 4. Sal, København K., for at undgaa eventuelle Misforstaaelser eller Fejlsendinger. Naar Kassererens Adresse atter er fastsat, vil der blive indsat Meddelelse desangaaende i Bladet. Redaktionen: Vendersgade 17, St., København K. Expeditionen: Gothersgade 169, København K. Foreningens Sekretær: Carl W. Frandsen, Gothersgade 169, København K. Foreningens Kasserer: H. J. Biilmann, Faxegade 19. Alle Anmodninger om Optagelse i Foreningen bedes stilede til Foreningens Sekretær.

13 DE ALLIEREDES DANSKE VAABENFÆLLER.

14 8 Blomsterforretningen Begonia" Stormgade 6 Tlf. Byen 5094 x anbefaler sig til de ærede Medlemmers Velvilje. emseose^eæ^semsc*!? e*r?e seos<imseose«^ Afleveret til Postvæsenet den 21. September. Ansvarshavende Redaktør: Chr. Rønne bæ. Redaktion: Vendersgade 17 St. Expedition: Gothersgade 169. Kbhvn. K Grafisk Bureaus Trykkeri' (Hafldel.trykkeriet). København.

15 XJH DEVALUEREDES DANSKEoVAABENFÆLLER Nr. 1 I l7. Oktober I 1920 Café du Pare Gyldenløvesgade 4. Telf. C (Foreningens Mødelokaler.) anbefaler sig til de ærede Medlemmer. Ærbødigst H. P. HANSEN. BBHBBBHHBBaBElBEIBBBBBBBBBBSBBBBBBBBBI Jjj 0 jjj Blomsterforretningen g I BEGONIA" i 0 " 0 jjj Stormgade 6 Telefon Byen 5094x. jjj 0 0 anbefaler sig til de ærede Medlemmers Velvilje, jjj 0 RI BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBI

16 2 DE ALLIEREDES DANSKE VAABENFÆLLER 2 (!) Reserveret. bedig. Firma HEDEGAARD BROCH KDL-KOKS-BRIKETTER Hovedkont.: Vestre Boulevard 38 Telefon Central ,519 Lagerplads: Gasværkshavnen Telefon Byen 1126 x Kontortid 9 5 Lørdag 9-2 KHV DVHR Kvæsthusgade 1 København K Telegram-Adr.: KAYDYHR, Kobenhavn Telefoner Central 8901, 6886, 6885 Luft-, elektriskeog Haandværktojer, C. B. Møller & Co.s Cigarer og Cigaretter. Luftkom press orer Pumper m. m. Moder og Sammenkomster. ø Oktober: Intet Mode i Oktober Maaned. November: Torsdagen d. 11. November Kl. 5% Eftermiddag afholdes Foreningens aarlige Fest. Nærmere Meddelelse om Sted og udførligere Program vil tilflyde Medlemmerne. Stor Tilslutning forventes. Fint Program loves.

17 3 Medlemsbladefs Fremtid. Saaledes som Bladet foreligger i nærværende Form er det altsaa Meningen, vi vil fore det videre. Prøvenummeret faldt jo, efter hvad vi erfarer, i Medlemmernes Smag, men vi er selvfølgelig altid lydhøre for eventuelle Anker eller nye Ideer, som Medlemmer kunne ønske at fremsætte med Hensyn til Medlemsbladets Skikkelse. Det skulde da være mærkeligt, om ikke Bladet skulde kunne være i Stand til at yde sit Bidrag med Hensyn til et godt Sammenhold mellem Medlemmerne indbyrdes og tillige fremme Foreningens Interesser udadtil overfor Offentligheden. Selvfølgelig vil det meget afhænge af Medlemmerne selv, hvorvidt Indholdet vil blive tilstrækkeligt underholdende til at kunne paaregne andres Interesse end netop os selv. Det er jo Meningen, at Bladet efterhaanden skulde bringe smaa Bidrag fra de enkelte Medlemmer enten i Form af Oplevelser eller Indtryk derudefra o. lign., og hvis saadanne Bidrag ikke indkommer lidt hyppigere end til dette egentlige første Nummer, da maa Medlemmerne undskylde, at Indholdet faar et lidt tørt og beretningsagtigt Præg, men desværre er Redaktoren ikke Humorist, endskønt han saamænd ellers ser humoristisk nok ud. Men lad os nu se, hvad den enkelte kan præstere i Retning af at gøre»his little bit«for Bladet. Altsaa Bidrag modtages med Tak af Redaktøren. T^eferaf fra den ekstraordinære Generalforsamling, Paa skriftlig Opfordring af 20 Medlemmer blev der ved Brevkort indvarslet til ekstraordinær Generalforsamling, der afholdtes i Foreningens Mødelokaler Fredag d. 24. September d. A. Klokken 1% Aften. Der var mødt ialt 22 Medlemmer og paa Anbefaling af Sekretæren blev Hr. T. Søndersøe valgt til Dirigent. Dagsordenen, der bestod af følgende Punkter, blev oplæst: 1. Henstilling til Bestyrelsen om Nedlæggelse af Mandater. 2. Valg af ny Bestyrelse. 3. Eventuelt. Herefter blev Ordet givet til Oppositionen, som jo var Initiativet til Afholdelsen af Generalforsamlingen. Der blev fremsat Anke over, at Bestyrelsen ikke havde foretaget sig tilstrækkeligt for at fremme Foreningens Tarv ved at undlade at lade Offentligheden til

18 4 DE ALLIEREDES DANSKE VAABENFÆLLER flyde Meddelelse om Foreningens Eksistens o. lign. Endvidere beklagede man sig over, at der i Bestyrelsen sad 2 Medlemmer, som ikk var værdige til et saadant Hverv, den ene endda ikke berettiget til at være Medlem af Foreningen. Af Bestyrelsen var imidlertid kun mødt Sekretæren, hvorved al Diskussion om et eventuelt Forsvar var afskaaret, og efter at forskellige Medlemmer, saavel udenfor som indenfor Oppositionen, havde givet deres Meninger til Kende, kunde man kun konstatere, at Bestyrelsen nedlagde sine Mandater, hvorefter man enedes om at gaa over til Punkt 2 paa Dagsordenen. Oppositionen havde egentlig ikke nogen særlig Liste parat over en ny Bestyrelse, men gav gennem dens Ordfører nogle Henstillinger til Forsamlingen, og nogle af de opgivne Emner blev da ogsaa fort igennem, saaledes at den nye Bestyrelse kom til at bestaa af følgende: Formand: Hr. Dyrlæge P. Jørgensen. Næstformand: Hr. Overlæge P. Guildal. Kasserer: Hr. Grosserer Curt Holten. Repræsentant: Hr. Journalist Jørgen Bast. Sekretær: Hr. Bogholder Carl W. Frandsen. Suppleanter: Frk. E. Iversen, Hr. Tandlæge Jochimsen. Den nye Bestyrelse takkede for den viste Tillid og lovede at gøre det bedst mulige for at Foreningen skulde gaa en lys og aktiv Fremtid i Mode. Det sidste Punkt paa Dagsordenen bragte en Del forskellige Forslag, hvoraf de vigtigste vel nok var Nedsættelsen af en Kommission til Udarbejdelse af nye Love samt Forslag om Rejsningen af et Monument for faldne Danske. Med Hensyn til det førstnævnte blev følgende 3 Herrer valgt til at udarbejde Forslag til nve Love, nemlig: Hr. T. Søndersøe. Hr. Knud Jørgensen. Hr. Chr. Rønnebæk. Der udtaltes Haab om, at det maatte lykkes d'herrer at have deres Forslag færdigt saa betids, at de nye Love kunde vedtages paa den forestaaende ordinære Generalforsamling. Spørgsmaalet om Rejsning af et Monument blev ordnet saaledes, at Bestyrelsens S'køn paa, hvorledes Sagen burde gribes an, skulde foreligge til den næste Generalforsamling. Generalforsamlingen forløb overordentlig rolig og i Betragtning af det ringe Antal der var mødt, maa det siges, at Ytringslysten blandt Medlemmerne var særdeles stor. Den nye Formand Hr. Dyrlæge Jørgensen takkede Dirigenten for hans taktfulde Ledelse af Generalforsamlingen, hvorefter man i største Enighed erklærede Generalforsamlingen for hævet. Referenten.

19 DE ALLIEREDES DANSKE VAABENFÆLLER 5 Foran Fesfen. Den 11. November. Vi kunde ikke have valgt en bedre Dag til at komme sammen paa og holde Fest. Hvormeget denne Dag i 1918 kom til at betyde for hver enkelt af os, kan jo ikke anes. Havde hine Begivenheder ikke fundet Sted netop den 11. November, havde vi maaske ogsaa været blandt dem, der blev derude. Dette er Foreningens første Fest. Vi er unge endnu og hoster daglig Erfaringer. Gid disse Erfaringer maa være os til Gavn, saaledes at hver den 11. November maa blive endnu mere fuldendt vellykket end den tidligere. Men foreløbig skulde vi altsaa til at beskæftige os med den nær forestaaende, og vi skynder os at meddele, at vi sætter stort Haab til at netop fordi det er den første, vil den blive en Succes. Først lad os give en lille Ide om, hvorledes Programmet omtrentlig vil komme til at se ud. Festen tager sin Begyndelse Kl. 5 1 /2, og efter man er samlet vil Middagen indtages. Denne vil komme til at bestaa af 3 Retter med Desert, Kaffe etc., hvilket antagelig vil kunde serveres for ca. Kr. 15 pr. Kuvert. Der vil blive sørget for første Klasses scenisk Underholdning og en lille Dans vil ligeledes blive arrangeret. Endvidere vil det nedenfor omtalte Lotteri blive trukket, samt eventuelle andre Overraskelser blive introduceret. Paaklædning efter Behag, Uniform eller daglig Dragt, dog henstiller Festudvalget til alle dem, der er i Besiddelse af Uniform, om at benytte denne. Der forventes overmaade stor Tilslutning og saavel Medlemmer med Familie som Venner og Bekendte har Adgang til Festen. Alle, der ønsker at deltage, maa meddele dette til Sekretæren: Hr. Carl W. Frandsen, Gothersgade 169, 4. Sal, København K., inden den 1. November. Festtegn vil kunne faas hos Sekretæren indtil denne Dag mod Betaling af Kr. 15 pro persona. Festudvalget har altsaa gjort det forberedende Arbejde til Festen, og det er derfor ogsaa med en rolig Samvittighed, at den nu henvender sig til Medlemmerne, og anmoder om, at de hver især vil tage Flaand i Flanke og bidrage til et godt Resultat. Og nu springer Bomben!! Tombolaen, eller Lotteriet om De vil, skal muliggøres ved Medlemmernes eget lille personlige Arbejde. Vi skal i Løbet af kort Tid udsende 10 Stk. Numre til hvert Medlem (selvfølgelig kan flere faas om ønskes). Medlemmerne skal

20 6 saa sælge disse blandt Venner og Bekendte, og det skal ikke være dem forbudt at kobe et Nummer eller to selv. Prisen vil blive 1 Kr. pr. Stk. Der trykkes 5 å 600 Numre, og der vil blive 100 Gevinster. Hvilke store Chancer, næsten som i Koloniallotteriet! GEVINSTERNE. Har vi da dem? Nej, men vi haaber, at det skal blive det mindste af det. Et af Medlemmerne har nemlig faaet den glimrende Ide, at dem skulde vi selv skaffe. Lob nu ikke væk, det er meget overkommeligt. Han tænkte nemlig paa, at det vilde være en storartet Attraction om man bortloddede saadanne Souvenirs fra Krigen, som man maatte være i Besiddelse af, og kunde tænke sig at skille sig af med. Nuvel, hermed er altsaa hans Tanke gjort til Opfordring til Medlemmerne, og de Ting, som de ønsker at bortskænke til en saadan Aften bedes godhedsfuldt indsendt til Redaktøren, eller Meddelelse tilsendt, hvor de kan afhentes. Selvfølgelig modtages ogsaa andre værdifulde Ting til samme Øjemed, men de første vil antagelig»trække«betydelig mere ude blandt Publikum. Overskudet vil tilfalde Foreningen. Husk nu, saavel store som smaa Genstande egnet til Bortlodning, modtages med Tak af Redaktøren, Vendersgade Nr. 17, St., Kobenhavn K. (Træffes fra 9 5 paa Telf. 940 og 960). Festudvalget. Meddelelser fra Bestyrelsen. Husk at indsende Medlemskontingentet for Oktober Kvartal (Kr. 6,00) til Foreningens Kasserer, Hr. Grosserer Curt Holten, Set. Knudsvej 4, København V. Medlemmernes Opmærksomhed henledes paa, at der intet Mode eller Sammenkomst afholdes i Oktober Maaned i Aar, som meddelt i Prøvenummeret. Festen i November tor vel alene af den Grund paaregne saa meget desto større Tilslutning. Angaaende Festen henvises til omstaaende Artikel. Støt Bladet ved Avertering. Redaktionen ordner det nødvendige med Hensyn til Annoncer. Agiter for Tilgang. Send Navn og Adresse paa Kammerater, der kan optages i Foreningen.

21 DE ALLIEREDES DANSKE VA ABEN FÆLLER 7 Ja men Capstan er bedre. f^eserveref. Ny Roman af Gunnar Gunnarsson Salige er de enfoldige. 12 Kr. Roman fra det moderne Island. Det er en Bog, som man ikke kan læse uden at betages af den". Poul Levin i Tilskueren". G Y L D E N D A L S K E B O G H A N D E L Galle $ Jessen Chokolader I^aUao Konfekturer. T^eserveref. RUDOLF JØRGENSEN 8 I. P1ENGE MURERMESTRE Jernbeton - Telf. 12,104 - Cementstøberi Ny Kongensgade 4

22 DE ALLIEREDES DANSKE VAABENFÆLLER JULIUS HECKSCHER Østergade 21 Telefon 1528 & ALLE ARTER ASSURANCE Dansk Rekylriffel Syndikat Rekylvéj == SmS>3ÉZ = Frihavnen Telf. Central 10,065 Geværer "Pistoler Waterman's Ideal Fountain-Pen faas hos C. FERSLEV & Co. ST. KONGENSGADE 24 Læs Pios 2^2 Kroiie-Bøger 1 s overalt! Adresser: REDAKTION: Vendersgade 17, St., København K. EKSPEDITION: Gothersgade 169, 4. Sal, København K. FORENINGENS SEKRETÆR: Hr. Carl W. Frandsen, Gothersg. 169, 4.S., København K. /FORENINGENS KASSERER: Hr. Curt Holten, Set. Knudsvej Nr. 4. Telf. Vester 444 y. Anmodninger om Optagelse i Foreningen bedes stilet til Foreningens Sekretær. Afleveret til Postvæsenet den 15. Oktober. Ansvarshavende Redaktør: Chr. Rønnebæk. Redaktion: Vendersgade 17, St. Ekspedition: Gothersgade 169, 4. S., Kbh. K. FRRIATRNTRS uam. v. ANTON «A»I

23 DE'ALLIEREDES DANSKE VAABENFÆLLEB Nr November Aarg. REDAKTION: Vendersgade 17, St., København K. EKSPEDITION: Gothersgade 169, 4. Sal, København K. FORENINGENS SEKRETÆR: Hr. Carl W. Frandsen, Gothersgade 169, 4. Sal, Kobenhavn K. FORENINGENS KASSERER: Hr. Curt Holten, Set. Knudsvej 4. Telefon Vester 444 y. Anmodninger om Optagelse i Foreningen bedes stilet til Foreningens Sekretær. Café du Pare Gyldenløvesgade 4. Telf. C (Foreningens Mødelokaler.) anbefaler sig til de ærede Medlemmer. Ærbødigst KP. HÅNSEN. BGRAVMONUMENTER,«HHOLBERG HAN5EN ØSTERBROGÅDE 32- m telf. C , ØBRO samt FREDERIKSBORGVEJ BISPEBJERG TELF. TAGA T\ 1V"<< Slibemaskine til Gilette Blade, over 25,000 i Brug. C. TH. ROM & CO.'S EFTF. Vesterbrogade 2 B, Kobenhavn B.

24 2 DE ALLIEREDES DANSKE VAABENFÆLLER HELLESENS VERDENS BEDSTE ALDERSROGADE KØBENH. STR. KHV DyHR Kvæsthusyade l København K Telegram-Adr.: KAYDYHR, Kobenhavn Telefoner Central 8901, 6886, 6885 Luft-, elektriskeog Haandværktøjer, Luftkompressorer Pumper m. m. Firma HEDEGAARD BROCH KUL-KOKS-BRIKETTER Hovedkont.: Vestre Boulevard 38 Telefon Central ,519 Lagerplads: Gasværkshavnen Telefon Byen 1126 x Kontortid 9 5 Lørdag 9 2 Pattonet og Daa 6en ooet fieie andet fra fetd. S. 33afinsen, St. Kongensgade 'KBfivn. "K. Ny Roman af Gunnar Gunnarsson Salige er de enfoldige. 12 Kr. Roman fra det moderne Island. Det er en Bog, som man ikke kan læse uden at betages af den". Poul Levin i Tilskueren". G Y L D E N D A L S K E B O G H A N D E L

25 "Den II, fjovember. I vort sidste Nummer gav vi en lille Oversigt over Programmet for Festen, der afholdes den 11. November til Minde om Vaabenstilstandens Ikrafttræden. I de mellemliggende Dage har hvert enkelt Medlem modtaget en Rundskrivelse med nærmere Oplysninger angaaende Festens Afholdelse, og vi skal derfor kun kortelig gengive Rammen for Programmet. Festen tager sin Begyndelse Kl. 5>2 Eftermiddag og afholdes i Sass Selskabslokaler, Linnésgade 25 og indledes med Festmiddag å Kr. 15 pr. Kuvert. Til den paafølgende Aftenunderholdning med Bal kan der, som allerede meddelt, købes særlige Billetter til Kr. 3 pr. Stk., men vi haaber, at saa mange som muligt vil tegne sig for Deltagelse i hele Festen. Festudvalget har tilrettelagt et 1ste Klasses Program, og efter alle Solemærker at dømme vil det blive en vellykket Aften. Vi maa dog benytte Lejligheden til at anmode Medlemmerne om ikke at lade det vente til sidste Øjeblik med at indtegne sig og de Venner og Bekendte, der ønsker at deltage, men tage Bestemmelse om hvilke og hvormange Billetter, de ønsker til den paagældende Aften. I Betragtning af den store Interesse for Foreningens Tarv, som de enkelte Medlemmer i den senere Tid har lagt for Dagen, maa det jo antages, at Tilslutningen bliver rigtig god, og vi gør selvfølgelig Regning paa, at alle de Medlemmer der overhovedet kan være med den Dag, vil sætte en Ære i at komme til Stede. Hvordan gaar det mon saa med Salget af Lodsedlerne, der blev tilsendt Medlemmerne? Det varede ikke længe førend de ihærdigste meldte udsolgt, og det blev derfor besluttet at forøge Oplaget lidt, hvilket blev gjort 1 Haab om, at ingen af Medlemmerne vilde returnere de 10 først tilsendte Lodsedler. Skulde dette imod Forventning være Tilfældet gør vi blot opmærksom paa, at de usolgte Sedler bedes indsendt inden 5. November til Sekretæren. Men da vi har forøget Oplaget af Lodsedlerne vilde det jo ogsaa være»fair«, om vi gjorde Antallet paa Gevinsterne lidt større end de hidtidige indkomne. Det var jo i første Række Krigs-Souvenirs vi anmodede Medlemmerne om at skænke os, men dem har vi i Grunden ikke modtaget ret mange af. Lad nu være med at sidde der og kæle for det lille Stykke Shrapnel, den Hjelm, det Gevær, eller hvad det nu er De bragte med derudefra. Men lad derimod Deres Interesse for Foreningen give et praktisk Udslag, ved at De indsender Deres lille Bidrag til Lotteriet. De maa jo huske paa, at mange af Medlemmerne har solgt Lodsedlerne til Folk, som gerne vilde eje saadan en lille Ting, der har været med i Krigen, og vi maa da sagtens kunde undvære dem, eftersom vi da saa nok af det meste af den Slags, da vi var med. Altsaa, kig nu efter i Deres Kitbag og hal alt det frem, som De mener kan bruges og indsend det snarest muligt til Redaktøren af Bladet. Festudvalget.

26 4 DE ALLIEREDES DANSKE VA ABEN FÆL LER Møder og Sammenkomster. Torsdag d. 11. November Kl. 5X> Eftm. afholdes Foreningens aarlige Fest i Sass Selskabslokaler, Linnésgade 25. PROGRAM: Kl. 5Vj : Festmiddag å Kr. 15 pr. Kuvert (Suppe, Fisk, Steg og Desert, Rødvin, Madeira og Kaffe.) Kl. SVj 12 Aftenunderholdning og Bal å Kr. 3 pr. Billet. Der er sørget for scenisk Assistance. Paaklædning: Daglig Dragt eller Uniform. I Aftenens Løb vil Lotteriet blive trukket (nogle Lodsedler kan endnu faas hos Sekretæren.) Bestil Deres egen Billet, og sælg saa mange Billetter som muligt til Venner og Bekendte, i hvert Fald til Aftenunderholdningen. Tirsdag d. 30. November Kl Aften afholdes Foreningens aarlige Generalforsamling i Foreningens Mødelokale (Cafe du Pare, Gyldenløvesgade 4) med Dagsorden i Henhold til Lovene. Da der fra Lovudvalget foreligger Forslag til nye Love, der eventuelt skal vedtages paa denne Generalforsamling, er det af stor Vigtighed, at alle Medlemmer, der er i Stand dertil, giver Møde. Medlemmerne erindres om at indsende Kontingent for Oktober Kvartal til Foreningens Kasserer snarest belejligt. korrespondance. Foreningen har modtaget Hilsen fra G. W. V. A. of Canada gennem Hon. Secratary & Treasurer Mr. A. E. Ross. London. Til Afsløringshøjtideligheden af Monumentet over de 47 franske Soldater, der ligger begravede paa Helsingørs Kirkegaard har Foreningen gennem Gesandtskabet modtaget Indbydelse til Deltagelse. Afsløringen finder Sted paa Toaarsdagen for Vaabenstilstandens Afslutning, d. 11. November. I de senere Dage har der i Dagspressen været optaget forskellige Artikler angaaende et paatænkt Kriger-Mindesmærke, der agtes rejst i den danskamerikanske Nationalpark i Ræbild-Bakker, Jylland. Der er allerede tilsagt den fornødne Støtte til Dækning af Omkostningerne ved Rejsningen af dette Æresmmde, og da Tanken om et saadant for de Danske, der faldt i Verdenskrigen jo ikke er fremmed indenfor vor Forening, kan det jo ikke andet end glæde os at se, at Tanken er saa nær sin Realisation. Kun kan det beklages, at det ikke blev vor egen Forening, der kom først frem med Tanken og førte den igennem paa eget Initiativ. Foreningsnyf. Et af vore Medlemmer Andrew H. Andreasen afrejste forleden med S/S. Oscar II til New York. Hr. Andreasen, der er Direktør for et kendt Firma i New York, lovede at varetage vore Interesser i U. S. A. paa bedste Maade. Vi aftrykker nedenfor en Medlemsliste, som vi hver Maaned skal komplettere med Tilgang og Forandringer etc. Vi haaber, at en Medlemsliste

27 DE ALLIEREDES DANSKE VAABENFÆLLER 5 vil være til nogen Gavn, idet det jo kan tænkes, at man gennem den kan finde Navn og Adresse paa en eller anden Kammerat fra gamle Dage. Skulde der forefindes nogle Fejl i nedenstaaende Liste, er Sekretæren glad for at modtage Meddelelse herom. U. S. A. Medlems Nr. Navn. By. Corps. 54. Andreasen, Andrew H. New York 22nd. Infantry 52. Christensen, K. V. København 168 Aero Squad 25. Frandsen, Carl W. København Co. H. 16th Inf. 1. Div. 18. Georg, Charles København 305 Infantry 37. Gerken, Alex København Co. A. School Batt. 42. Gerton, G. R. København Co. A. School Batt. 61. Grangaard, Peder P. Nebraska 14th Cavalry 46. Hansen, Helge Bjarke København 8 Const. Bl. Co. 9. Holten, Curt København 4th Army 53. Hundertmark, Erik G. København 546 U. S. A. A. S. f. Army 50. Høyer, C. København 15 Infantry 59. Jepsen, Herman København Ordn. Dept. 31;. Jochimsen, Charles København Co. F. 167 Tnf. 14. Johansen, N. P. F. Langbæk St. S/S Manning Coast Guard 34. Juul Petersen, C. København Tanks Corps. 32. Jørgensen, Knud København 348 M. G. Batt. 49. Kempgaard, P. T. København 22 Inf. 19. Madsen, Axel N. Nykøbing F. Co rd D. B. 36, Møller, Rudolf København 11. Engineers. 39. Petersen, Albert København 104 M. G. Batt. 33. Reffs, Svend København 311 Infantry. lait 21. Canada. 27. Andersen, Louis M. Slagelse C. M. R. 20. Bast, Jørgen København 3. Biilmann, Harald J. København C. A. M. C. 2. Dinesen, Thomas V. C. Afrika 42nd Batt. 16. Hansen, V. A. C. København 13th Batt. 17. Hoff, N. J. Nykøbing F. 87th Batt. 56. Holmbom, C. E. København C. O. R. 5. Jensen, G. V. Hillerød C. O. R. 22. Jensen, H. København 240th Batt. 47. Knudsen, Paul Fred. København 23. Nielsen, Einar København C. S. C. 44. Nielsen, Christian København 258th Batt. 24. Petersen, C. E. København 229nd. Oversea Batt, 60. Petersen Daunhøj, Peter Ebberup 45. Rønnebæk, Chr. København C. F. A. 15. Skensved, H. V. Hjørring C. D. F. 43. Spangsberg, Morton Esbjerg 1ste C. M. R. lait 17.

28 DE ALLIEREDES DANSKE VA ABEN FÆLLER 1. Bierring, Osvald 13. Bræstrup, Ernesta 48. Flechner, Louise 10. Guildal, P., Overlæge 12. Hasselius, Jenny 38. Hansen, Louise 8. Iversen, Edith 40. Jensen, Fritze 11. Juul, Anders, Reservelæge 29. Jørgensen, Paul, Dyrlæge 57. Krause Jensen, N. P. 55. Larsen, Thyra, Forst.inde 6. Smidt, Overlæge Frankrig. Nizza 22. Alpejæger Batt. København Fransk/Eng. Røde Kors København D. A. Paris København D. A. Paris Frederiksberg Hospital D. A. Paris Kommune-Hospitalet D. A. Paris Frederiksberg Hospital D. A. Paris Kommune-Hospitalet D. A. Paris Aarhus D. A. Paris Charlottenlund 5. Dragon Rgt. København Esc. Spa Co. Frederiksberg Hospital D. A. Paris Randers D. A, Paris lait Brown, Ernest C. 4. Olsen, Chas. 35. Petersen 41. Clausen, H. O. C. 7. Søndersøe, Torben 26. Sørensen, Niels Alb. England. København København København lait 3. Australia. Svendborg København Vejle lait 3. Y. M. C. A. R. A. F. 13. C. R. F. 53rd. Batt. 26. Battery, 7. Brg. 16th. Batt. 30. Harty, Hans Vald. New ZeelancL. København lait 1. Med. Corps. 28. Christensen, Andr. M. South Africa. København lait 1. Pioneers. 58. Larsen, E. V., Kaptain Belgien. Ord rup lait 1. U. S. A. 21 Canada 17 Frankrig 13 England 3 Australia 3 New Zeeland 1 South Africa 1 Belgien 1 60

29 DE ALLIEREDES DANSKE VAABENFÆLLER 7 Reserveret. i W\/ Af Ja men Capstan er bedre. ASAN SAW=WORKS E-H. Klædning The Sailor" Blaa Serges <ASAN»SAV-FABRIK> ij, Nørregade Copenhagen, Denmark. Manufacturers of all kinds of SAWS. Cable=Address: ASANTOOL Codes A. B. C. 5 th - Ed. 'S) Improved. k, 198^2 ' " (m Nørreport RUDOLF JØRGENSEN 8 I. PIENGE MURERMESTRE Jernbeton - Telf. 12,104 - Cementstøberi Ny Kongensgade 4

30 8 DE ALLIEREDES DANSKE VAABENFÆLLER JULIUS HECKSCHER Østergade 21 Telefon 1528 & ALLE ARTER ASSURANCE Dansk Rekylriffel Syndikat ZØ&3&Z Rekylvéj == = Frihavnen Telf. Central 10,065 Geværer "Pistoler Waterman's faas hos Ideal C. FERSLEV & Co. Fountain-Pen ST kongensgade 24 Læs Pios 2V 2 Krone-Bøger Faas overalt! 6alle $ Jessen Chokolader I^akao konfekturer. Afleveret til Postvæsenet den 3. November. Ansvarshavende Redaktør: C h r. Rønnebæk. Redaktion: Vendersgade 17, St. Ekspedition: Gothersgade 169, 4. S., Kbh. K.

31 XJH DE»ALLIEREDE S DAN SKEoVAABENFÆLLER Nr December Aarg. I REDAKTION: Vendersgade 17, St., København K. Tlf. Byen EKSPEDITION s Gothersgade 169, 4 Sal, København K. FORENINGENS SEKRETÆR: Hr. Carl W. Frandsen, Gothersgade 169, 4. Sal, København K. FORENINGENS KASSERER: Hr. Curt Holten, Set. Knudsvej 4. Telefon Vester 444 y. Anmodninger om Optagelse i Foreningen bedes stilet til Foreningens Sekretær. Café du Pare Gyldenløvesgade 4. Telf. C I anbefaler sig til de ærede Medlemmer. I Ærbødigst M H. P. HANSEN. I BGRAVMONUMENTERS HHOLBERG HANSEN ØSTERBROGÅDE 32- TELF. C , ØBRO samt FREDERIKSBORGVEJ BISPEBJERG TELF. TAGA 1851 mimlcss. 3. ni IY" Slibemakiner lil Gilette Blade, JfUU-H- over 25,000 i Brug. C. TH. ROM & CO.'S EFTF. Vesterbrogade 2 B, København B.

32 2 DE ALLIEREDES DANSKE VAABENFÆLLER HELLESENS VERDENS B E D S T E ALDERSROGADE KØBENH. STR. Kay D</HR Kvæsthustjade l København K. Telegram-Adr.: KAYDYHR, Kobenhavn Telefoner Central 8901, 6886, 6885 Luft-, elektriskeog Haandværktojer, Luftkompressorer Pumper m. m. r Firma HEDEGAARD BROCH KDL-KOKS-BRIKETTER Hovedkont.: Vestre Boulevard 38 Telefon Central ,519 Lagerplads: Gasværkshavnen Telefon Byen 1126 x Kontortid 9 5 Lordag 9 2 Patroner === :::::::::::::::::::::: Daa6en ovet fieie andet fra fetd. S. 33afxnsen, St. Kongensgade 46, KBfion. ~K. n Ny Roman af Gunnar Gunnarsson Salige er de enfoldige. 12 Kr. Roman fra det moderne Island. Det er en Bog, som man ikke kan læse uden at betages af den". Poul Levin i Tilskueren G Y L D E N D A L S K E B O G H A N D E L

33 Johnson's Samvittighed«Paa alle Gadehjørner var der opslaaet store, iøjnefaldende Plakater med Opfordring til at melde sig frivillig. Overalt hvor man kom, i Bar'en ved Lunch-counteren, paa Arbejdspladsen, paa Gaderne og alle mulige og umulige Steder, hørte man kun denne evindelige Kalden paa Unge og Gamle til at flokkes om Banneret, der skulde bane Vej til den store Retfærdigheds Sags Fremme. Det stundede mod Vinteren Kaldet naaede ogsaa til Johnson's Øren. Han hed selvfølgelig Jensen, men da han for tre Aar siden kom til Canada, anlagde han sig den mere engelsklydende Udtale af sit Navn. Se, Johnson, han var nu en løjerlig Fisk. Blandt andet havde han en Samvittighed, som aldrig lod ham rigtig i Ro, og som Følge deraf blev han jo uvmkaarligt lidt al en Tænker. Saa da Kaldet kom, kunde han ikke, hvor gerne han end vilde, lade det gaa ind ad det ene Øre og ud ad det andet. Men saa gav han sig til at tænke. > Sørens osse, nu har jeg lige faaet saadan et godt job, tjener gode Penge og har saa smaat lagt Planer om en lille Svip der hjem til gamle Danmark næste Aar. Og saa skal disse hersens lyskere absolut faa Lyst til at komme i Klammeri med Gud og hver Mand. Jamen, hvad kommer det dog mig ved, jeg er jo Dansker, jeg behøver da ikke at tage mig det saa nær. Paa den anden Side har jeg jo her i tre gode Aar tjent til mit Brød og lidt til (her skelede han til Lommen, hvor han bar sin Bankbog), og saa skylder jeg da Landet det Hensyn, at jeg vil værne om det naar fornødent. Nej, min Sæl om jeg gaar med, skulde jeg maaske sætte alting overstyr for at blive Kanonføde eller paa anden Maade slagtet, naar jeg netop nu har mit paa det tørre? Hør nu her, gamle Dreng, du er da hverken Kryster eller Egoist. «Ja, saadan tænkte altsaa Johnson Dag ud og Dag ind, frem og tilbage. Men for hver Dag blev Opfordringerne mere og mere indtrængende og som Følge deraf hans Samvittighedsløst mere og mere nærgaaende. Der maatte findes en Løsning. Han fandt Løsningen en Dag, da 'han gik forbi et af de store Forhyringskontorer i Byens sydlige Del. Stod der maaske ikke paa et Skilt paa Ruden, at man kunde fremme de Allieredes Sag ved at lade sig hyre til at tage op i Skoven og 'æ'de Træer og save Brænde o. s. v. De skulde jo bruge Tømmer og den Slags til Skyttegravene og meget andet. Johnson greb Halmstraaet. Her var en Chance til at komme Hundreder al Mile bort fra Byerne med alle deres paatrængende Plakater og Stikpiller. Resolut gik han ind gennem Glasdøren og henvendte sig ved Skranken til en overted, rødnæset Mand, der foruden at være overfed og rødnæset besad mange andre mere eller mindre attraaværdige Egenskaber. F. Eks. syntes Johnson ikke, der var nogensomhelst Anledning for Manden til at komme med Spydigheder om, at det var vist den forkerte Dør, Johnson var kommen ind ad. Ejendomshandleren boede ved Siden af, sagde han. Havde man maaske ikke Lov til at have velplejede Hænder, rent Manchettøj og være pæn og

34 4 DE ALLIEREDES DANSKE VA ABEN FÆLLER proper, og dog alligevel føle Trang til at berige den usympatiske Forhyrings- Agent med nogle faa Dollars for at komme op i Skoven og hugge Træer omkuld? Ganske vist vilde Johnson indrømme, at han selv stod i grel Modsætning til nogle af de andre tilstedeværende Individer, hvoraf enkelte laa henslængt paa en lang Bænk langs Væggen og saa ud, som om de sov Gaarsdagens Rus ud, med Hovedet hvilende paa en Bylt snavsede Klæder, der aabenbart var alle deres Ejendele. Men Johnson vilde nu bort fra Byen, og det endte med, at den Rødnæsede tilsidst naadigt accepterede nogle faa Dollars paa Haanden og skrev Johnsons Navn op paa en Liste. Det var Torsdag, og Instrukserne lød paa Afrejse førstkommende Lørdag. I de faa mellemliggende Dage prøvede Johnson paa at lade være med at se paa de opfordrende Plakater eller lytte til de agitatoriske Taler paa Gaderne eller at læse de varme og indtrængende Artikler i Bladene, men han var mere end en Gang ved at gaa ned paa Kontoret og annullere Engagementet. Lørdag kom, og Johnson gik. Det vil sige, han rejste med Toget for derefter at køre paa Slæde ca. 150 eng. Mil over islagte, snedækkede Søer. Allerede i Toget, hvor han sad sammen med de øvrige Mænd, der skulde op til samme»camp«, havde Johnson mærket, at han var lidt til Grin. Det var jo rigtignok en hel anden Type af Mennesker, end dem han plejede at omgaas, men han lod som ingen Ting og læste roligt videre i sin Novelle, som han havde købt paa Banegaarden forinden Afrejsen. Johnson havde stiv Cristy Hat, høj, hvid Flip, lave Sko og tynde Silkestrømper paa, og paa Hylden i Kupéen laa hans pæne ny Haandkuffert, medens han havde sin store, dybe Kuffert anbragt i Bagagevognen. Han fik saamænd nok at høre om dette Udstyr senere paa Rejsen, og fik det forsaavidt ogsaa at føle, eftersom han sank i til op over Anklerne, da Rejsen over de snedækkede Søer begyndte. For den første Strækning sad han ganske vist paa Slæden og styrede sine fire Heste, men det blev snart saa bidende koldt, at han var nødt til at løbe ved Siden af for at holde Varmen i Kroppen. Hist og her snublede han, nu og da satte Hestene Fart paa, saa han ikke kunde følge med, men blev slæbt hen over Sneen til stor Fornøjelse for Truppens øvrige Medlemmer. Johnson var imidlertid ikke forknyt, og de yderligere Strabadser, han maatte udstaa inden Rejsens Maal var naaet, kuede ikke hans Iver for at komme bort fra Byen med alle dens Formaninger om at melde sig som Frivillig. Det vilde forresten ogsaa have været saa godt som umuligt at tænke paa at opgive Beslutningen nu, da de var saa nær Bestemmelsesstedet, men iaa langt fra Udgangspunktet. Da Camp'en var naaet, Arbejdet begyndt, og Johnson fik lidt Ro for sin Samvittighed, fandt han sig i Grunden rigtig godt tilpas. Han passede sit Arbejde, og efterhaanden glemte de at gøre Nar af ham for hans Byrr.anerer, og han vandt i Løbet af kort Tid alles Venskab. Blandt disse ny Venner var der en, der hed Jim Selkirk. Det blev senere hans bedste Ven. Jim var lidt hidsig anlagt, og en skønne Dag kom han op at nappes med Formanden og fik sin Afsked paa graat Papir. -»Come on Johnson,«sagde Jim Dagen derpaa,»lad os gaa op langs C. N. R Jernbanen til den nærmeste By og melde os som Frivillige, det kan da aldrig være værre end dette her.«johnson svarede ikke straks, men det skulde han have gjort, for saa havde hans Samvittighed ikke faaet Lov

35 5 til at plage ham igen. Saa Jim blev ved at pirke ved ham hele Aftenen, og inden Lyset blev slukket i Træhytten, havde Johnson og Jim givet hinanden Haandslag paa, at de vilde følges ad gennem tykt og tyndt lige til det sidste. Det var sent paa Natten, førend Johnson lukkede Øjnene efter forgæves at have forsøgt at klargøre sig, hvorfor i al Verden han havde rejst alle disse Mile bort fra den selvsamme Opfordring, som han havde nægtet at adlyde, og gennemgaaet saa mange Strabadser og undværet saa mange Bekvemmeligheder, for saa endelig i Løbet af et Par Timer at lade sig overtale af en nyvunden Ven til at gaa med saa fromt som et Lam.»Hvorfor lyttede du ikke til mig straks,«sagde hans Samvittighed,»du maatte jo give efter til sidst.«johnson sukkede, men Søvnen forhindrede ham i at prøve paa at overbevise sin Samvittighed om, at det var Jim, der havde formaaet ham til at forandre sin Beslutning. - Dage, Uger, ja Maaneder forløb, og Johnson og Jim havde været ved Fronten et godt Stykke Tid, men de havde ikke set meget til hinanden. De var ganske vist i samme Battallion, men de var langt fra i daglig Berøring med hinanden. Saa stod de en trist og regnfuld Dag sammen i en af Skyttegravene i Vand til op over Anklerne, ja næsten til Knæene og ventede paa Ordre til at»go over the top«.»johnson, næste Gang vi er sammen derovre i store, rare Canada, og jeg skulde finde paa at overtale dig til at forlade det for at komme herover eller nogetsomhelst andet Sted for at faa Lov til at staa i en Muddergrøft og ønske»fritz«pokker i Vold, vil du saa tage din Økse og slaa mig oven i Hovedet, saa jeg er nødt til at blive, hvor jeg er.«jim g Johnson holdt sammen til det sidste. Signalet til Fremmarch lød, og Side om Side løb de fremad mod»fritz«. Men, Jim blev derude, og Johnson var alene. Tabet af Jim gav Stødet til, at Johnson fik Ro med sin Samvittighed, thi for ligesom at hævne sin bedste Vens Død, styrtede han sig fra nu af ud i alle Farer, meldte sig frivilligt til alle mulige livsfarlige Hverv og indhentede i Løbet af kort Tid rigeligt det, som han mente, han havde forsømt ved at holde sig tilbage saa længe. Snart var han forfremmet til Underofficer, blev dekoreret, saaret, hjemsendt og sidder nu med en rolig Samvittighed i den samme By, han i sin Tid flygtede fra for at snyde sin Samvittighed, men i Dag har han Ro for d en han er blind, saa han kan ikke se Plakaterne mere, hvis de skulde komme igen. Ciar Fopeningsnyf«Da den berammede Fest d. 11. November paa Grund af Mangel paa Tilslutning ikke blev afholdt i sin paatænkte Skikkelse, indvarsledes der pr. Brev til Medlemmerne til Afholdelse af Generalforsamling samme Dag. Denne var imidlertid ikke beslutningsdygtig, hvorfor man nøjedes med at diskutere det af Lovudvalget fremsatte Udkast til ny Love. Der vil derefter blive afholdt en ekstraordinær Generalforsamling d. 30. ds. Kl. 8 Aften med den tidligere meddelte Dagsorden. Samme Aften vil ligeledes Lotteriet blive trukket.

36 6 DE ALLIEREDES DANSKE VA ABEN FÆLLER Foreningen har ved et af vore Medlemmers Mellemkomst faaet overladt Klublokaler i Hotel»Terminus«, vis a vis Hovedbanegaarden, bestaaende af Læseværelse med Blade og Skriveværelse, ligesom Breve og Telefonbesked dér vil blive modtaget til Foreningens Medlemmer. Som meddelt pr. Brev vil den forestaaende Generalforsamling jo blive afholdt dersteds, og vil der da blive givet Medlemmerne nøjagtigere Meddelelse om, hvorledes disse Lokaler kan benyttes. Medlemslisten vil blive suppleret i næste Nummer. Husk at betale Kontingent for Oktober Kvartal, hvis De endnu ikke har gjort det. De af vore amerikanske Medlemmer, der kunne ønske at modtage»the Victory Medal«, kan ifl Meddelelse fra American Military Attache ansøge om det ved Indsendelse af nedenstaaende Brev: The Adjutant General, Washington. D. C. Sir: It is requested that I may be supplied with a Victory Medal. My service being as follows: 1. Narne in full Number 2. Enlisted at 3. Date of enlistment 4. Where discharged Organization 5. Date of Discharge 6. Character given 011 Discharge 7. Battles engagements Organization 8. Present address Very respertfully, Name late "Derudefra* I War Office«er man for Tiden beskæftiget med at samle Materiale til Beretning om den militaristiske Side af Krigen, og Arbejdet skrider stærkt frem. Dog savner man endnu mange Meddelelser fra det første Slag ved Ypres i 1914, samt de store Slag i Foraaret 1918, og der opfordres derfor gennem Pressen til at sende Optegnelser, Dagbøger eller andet, der kan oplyse noget om nævnte Begivenheder eller andet af Betydning til: Director, Historical Section (Military Branch) Committee of Imperial Defence, 2 Cavendish Square, London W. I. Originale Papirer vil blive Ejerne returnerede. Har nogle af Medlemmerne noget at stille til Disposition? Støt Bladet ved Avertering. Redaktionen ordner det nødvendige med Hensyn til Annoncer. Agiter for Tilgang. Send Navn og Adresse paa Kammerater, der kan optages i Foreningen.

37 DE ALLIEREDES DANSKE VAABENFÆLLER 7 "Reserveret. Ja men Capstan er bedre. ASAN SAW=WORKS E-H. Klædning The Sailor' 4 /\^ i! Blaa Serges : rj i <ASAN-SAV«FABRIK> 17, Nørregade Copenhagen^ Denmark. Manufacturers of all kinds of SAWS. Cable-Address: ASANTOOL Codes A. B. C. 5 th - Ed. '3D Improved. Kr 198 N rreporf. RLDOLF JBRGENSEN S I. PLENGE MURERMESTRE Jernbeton - Telf. 12,104- Cementstøberi Ny Kongensgade 4

38 8 DE ALLIEREDES DANSKE VAABENFÆLLER JULIUS HECKSCHER Østergade 31 Telefon 1527 & ALLE ARTER ASSURANCE Dansk Rekylriffel Syndikat S R e k y l v é j Sm&SS: = Frihavnen sms^z Telf. Central 10,065 Geværer Pisfoler Waterman's faas hos Ideal F ountain-pen ST- kongensgade 24 C. FERSLEW & Co. Læs Pios T/2 Krone-Bøger Faas overalt! Chokolader I^akao I^onfekfurer. Afleveret til Postvæsenet den 2. December. Ansvarshavende Redaktør: Chr. Rønnebæk. Redaktion: Vendersgade 17, St. Ekspedition: Gothersgade 169, 4. S., Kbh. K. Telf.: Byen 6099.

39 ml DE "ALLIER EDE S DANSKE-VAABENFÆLLER Nr. 4 I 1. Februar Aarg. REDAKTION: Vendersgade 17, St., København K. TIf. Byen EKSPEDITION: Slotsgade 7 St. Kbhvn. N. FORENINGENS KASSERER: G. Certon. Slotsgade 7 St. Kbhvn. N. FORENINGENS SEKRETÆR: C. Rønnebæk, Vendersgade 17. St. Telf. Byen Anmodninger om Optagelse i Foreningen bedes stilet til Foreningens Sekretær. Møder og Sammenkomster. Der afholdtes d. 2. Februar Kl. 8 Aften en kammeratlig Sammenkomst i Hotel Hafnia's Selskabslokaler, til hvilken Tilslutningen var overmaade ringe, men Stemningen overmaade god. Der var frit Samvær, under hvilken der diskuteredes angaaende nedenfor nævnte Fest. Onsdagen d. 16. Februar 1921 Kl. 8 Aflen pr. afholdes der i Foreningens Lokaler en festlig Sammenkomst, til hvilken der er sikret følgende første Klasses kunstneriske Assistance: Fru Ayoe Mass Willumsen. Pianistinden Agda Lhoir. Violinistinden Frk. Elna Arlaud. Der serveres Middag bestaaende af 3 Retter Mad m. Dessert, inkl. 3 Slags Vin til en Pris af Kr. 13,00 pr. Kuvert, alt i Henhold til derom udsendt Indbydelse. Der er allerede tegnet en Del Deltagere og det forventes, at alle de Medlemmer, der overhovedet er i Stand dertil, vil afhente Adgangskort hos: Q. Gerton (Foreningens midlertidige Sekretær), Slotsgade 7, St., eller C. Rønnebæk (Foreningens Kasserer), Vendersgade 17, St. Tlf. Byen Det bemærkes, at Tegningen, der er bindende, slutter d. 13. Februar. Fn Del gratis Billetter vil blive stillet til Disposition for Medlemmer, der for Tiden er uden Beskæftigelse. Onsdagen d. 2. Marts 1921 Kl. 8 Aften pr. afholdes en maanedlig Sammenkomst under tvangfri Former i Foreningens Lokaler.

40 2 DE ALLIEREDES DANSKE VA ABEN FÆLLER l^eserveref. HELLESENS VERDENS B E D S T E ALDERSROGADE KØBENH. STR. GALLE l JESSEN Chokolader I^akao konfekturer. Ny Roman af Gunnar Gunnarsson Salige er de enfoldige Roman fra det moderne Island. 12 Kr. Det er en Bog, som man ikke kan læse uden at betages af den". Poul Levin i Tilskueren". GYLDENDALSKE BOGHANDEL r Pattonet 9 Daa 6 en over fielc andet fra fetd. S. 23afmseii, St. 'Kongensgade 46, K6fton. ~K. J bedig. NEYE HædepVarep. SgetJabpikat.

41 Ved at læse»digte fra Verdenskrigen«, oversatte fandt jeg nedenstaaende lille Digt, som jeg synes er det fortjener at læses af alle Vaabenfæller. - I^pigskammepafep. Det er det bedste paa Jordens Kreds, naar gamle Krigskammerater ses. Om end aldrig et Ord bliver sagt bekræfter de en ubrydelig Pagt. De, som har prøvet den Skræk og Nød, de er som født af een Moders Skød, to træffes, og tre, der er Folk i Flok, men de hører sammen, et Blik er nok. De Øjne smiler paany maaske, men de har set uudsigelig Ve. Den Arm, den Haand, som hænger der lam, har løftet Riflen i Blod og Slam. Den Fod har vaklende Gang paa Gang baaret sin Mand, hvor Granater sprang. Den Ryg har hvilt paa den vaade Ler i Blod af Venner, som var ej mer. Og først naar Hjertet i Dødens Dal har dirrende baaret al Livets Kval og gennemlidt, hvad lides kan, favner det hele sit Fædreland. Naar gamle Krigskammerater ses, det er det bedste paa Jordens Kreds. De, som har prøvet den Skræk og Nød, de er som født af een Moders Skød. Og selv om aldrig et Ord blev sagt, bekræfter de en ubrydelig Pagt. af Valdemar Rørdam, saa fint og smukt, at Edith Iversen. T^eferat fpa Generalforsamlingen den 30. November i or en ung Forening maa det siges, at vi ikke har ligget paa den lade Side med Hensyn til Afholdelse af Generalforsamlinger, men da disse alle har haft deres fulde Berettigelse, maa det haabes, at de ikke har virket altfor trættende paa Medlemmerne.

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere