Professionshøjskolen Lillebælt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionshøjskolen Lillebælt"

Transkript

1 Professionshøjskolen Lillebælt Årsrapport 2014

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 6 - Uddannelsesområdet 6 - Forskning og udvikling 6 - Organisation 7 - Det administrative område 7 - Bygninger 7 Årets økonomiske resultat 8 Forventninger til Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 10 Målrapportering Målrapportering 12 Regnskab Anvendt regnskabspraksis 17 Resultatopgørelse 1. januar 31. december 23 Balance 31. december 24 Pengestrømsopgørelse for 1. januar 31. december 26 Noter til årsrapporten 27 Særlige specifikationer 32 Påtegning Ledelsespåtegning 37 Den uafhængige revisors erklæringer 38

3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Professionshøjskolen Lillebælt Vestre Engvej 51 C 7100 Vejle Telefon Telefax Hjemmeside CVR nr Regnskabsår 1. januar december Hjemstedskommune Vejle Bestyrelse Poul Erik Madsen (formand) Peter Rahbæk Juel (næstformand) Michael Hansen Ole Skøtt Jacob Bjerregaard Henrik Damsgaard John Christiansen Lasse Porsgaard Birkelund Leila Damkjær Pedersen Helle K. Waagner Ulrik Sand Larsen Michael L. Hedemann Anja R. Wedel Andersen Daglig ledelse Erik Knudsen, rektor Bankforbindelse Danske Bank Finanscenter Fyn Albani Torv Odense C Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej Odense C

4 Ledelsesberetning - fortsat Præsentation af institutionen University College Lillebælt, herefter benævnt UCL, har til opgave at udvikle og udbyde professionsrettede videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelser, som på et højt fagligt niveau dækker behovet for kvalificeret arbejdskraft i institutionens dækningsområde. UCL varetager endvidere i stigende omfang praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsopgaver. Derudover varetages opgaven som Center for Undervisningsmidler for grundskoler og ungdomsuddannelser. Mission Vi leverer uddannelser med mening, mennesker og muligheder understreger, at UCLs mission fokuserer på uddannelsernes betydning for den enkelte og for det omgivende samfund. Igennem uddannelsesaktiviteter bidrager UCL til udvikling af vækst og velfærd lokalt, regionalt og nationalt. Vision Sammen skaber vi fremtidens velfærdssamfund er overskriften på visionen for UCL. Visionen udmøntes i perioden igennem syv strategisk udvalgte indsatsområder, der tilsammen bidrager til at realisere visionen Øget fleksibilitet og sammenhæng i UCLs uddannelser Øget fokus på nye professionelle roller i ny velfærd Styrkelse af innovation og entreprenørskab Øget anvendelse af teknologi i praksis Øget internationalisering Styrkelse af UCLs forsknings- og udviklingsbasering Øget professionalisering af UCLs administration De syv indsatsområder er fastlagt igennem en proces, der i løbet af 2014 har involveret bestyrelse, ledelse og medarbejdere.

5 Ledelsesberetning - fortsat Opgaver UCL udbyder 9 professionsbacheloruddannelser: Administrationsbachelor i Odense Bioanalytiker i Odense Ergoterapeut i Odense Fysioterapeut i Odense Lærer i Odense og Jelling Pædagog i Odense, Svendborg og Jelling Radiograf i Odense Socialrådgiver i Odense og Vejle Sygeplejerske i Odense, Svendborg og Vejle Der er ca studerende fordelt på de 9 uddannelser. Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler tilbyder kurser, konsulentbistand, konferencer og videreuddannelser inden for pædagogik, undervisning, socialt arbejde, sundhedsfag, ledelse m.v. Der er deltidsstuderende i UCLs videreuddannelser, og der er ca kursustilmeldinger på årsbasis. UCL leverer forskning og viden til gavn for fremtidens velfærd igennem projekter, der er forankret i praksis. Afdelingen for Forskning & Udvikling rummer fem tværfaglige centre: Center for Innovation og Entreprenørskab Center for Læremidler og IT Center for Mad, Krop og Læring Center for Tværprofessionelt Arbejde med Inklusion Center for Velfærdsteknologi Herudover varetager UCL et nyetableret Videncenter for historie- og kulturarvsformidling i Jelling, som er igangsat i 2014 som resultat af folkeskolereformen. Disse centre samarbejder med universiteter i Danmark og i udlandet og løser opgaver for en række opdragsgivere som ministerier, styrelser, fonde, internationale organer m.v.

6 Ledelsesberetning fortsat Årets faglige resultater Uddannelsesområdet Optaget på UCLs uddannelser i 2014 har været på studerende, 3 % mindre end i 2013 på trods af en stigende søgning på 5 % i forhold til Årsagen hertil er stigende søgning til sundhedsuddannelserne, hvor der i forvejen afvises mange ansøgere og ringere søgning til læreruddannelsen i Odense og Jelling samt til pædagoguddannelsen i Jelling. Optaget på UCLs uddannelser er - bort set fra læreruddannelsen - meget konstant, og UCL indtager stort set den samme markedsposition med 9 10 % af det samlede optag i professionshøjskolesektoren. Aktivitetsniveauet for Undervisningsmidler og Kompetenceudvikling (124,6 mio. kr. (2013) - 130,5 mio. kr. (2014)) er på et lidt højere niveau end i 2013, og det samlede økonomiske resultat er som budgetteret. Aktiviteten på åbenuddannelse har undergået et mindre fald. Årsagen til det faldende aktivitetsniveau er, at tilgangen til lederuddannelse er vigende og at omlægningen af Statens Voksen Uddannelsesstøtte har medført et lavere aktivitetsniveau på især sundhedsområdet. Folkeskolereformen har medført et markant stigende aktivitetsniveau inden for efteruddannelse af lærere. UCLs samlede studieaktivitet er faldet med 1 % fra STÅ i 2013 til STÅ i 2014, fortrinsvis på grund af nedgang i antallet af studerende på Åben Uddannelse. Forskning og udvikling Forskningsområdet er i vækst, og i løbet af 2014 er der etableret flere nye forskningsprojekter og forskningssamarbejder. UCL er i 2014 tildelt en bevilling på 29, 4 mio. kr. til forskningsaktiviteter, der ligger inden for Frascati - manualens rammer. Denne bevilling, som blev lanceret i 2013, skal nu opfattes som et fast tilskudselement, som også optræder i finanslovens overslagsår. Det er meget væsentligt for UCLs opgave som aktør på det anvendelsesorienterede forskningsområde, at denne bevilling fastholdes. I 2014 har UCL haft rådighed over midler til Styrket udviklings og evidensbasering på 29,4 mio. kr. samt et overført beløb fra 2013 på 8,5 mio. kr., hvilket samlet udgør 37,9 mio. kr. til anvendelse inden for Frascati-manualen. Forbrugte midler: Forskningsledelse, administration og strategisk vidensopbygning Øvrig vidensopbygning I alt 15,6 mio. 13,6 mio. 29,2 mio.

7 Ledelsesberetning fortsat Ved øvrig vidensopbygning forstås Ph.d. forløb, forskningsbibliotekar, professionsrettet FoU i grunduddannelserne, partnerskaber med kommunerne og forskningssamarbejde med universiteter. Midlerne er forbrugt på forskning og udviklings aktiviteter i henhold til bilag Budgetstyring af midler til Forskning og Udvikling. Der er i 2014 uforbrugte FoU midler på 8,7 mio. kr., som er specificeret i egenkapitalen (note 13). Udover bevillingen omfatter forskning i UCL også eksternt finansierede projekter i et omfang af 14,9 mio. kr. UCL har i 2014 etableret to nye forskningscentre i samarbejde med Syddansk Universitet inden for hhv. idræt, bevægelse og læring samt naturfagsdidaktik. Disse fælles centerdannelser er rammen om forskningsprojekter, ph.d. forløb, praksisudvikling og samarbejde om nye uddannelser og uddannelseselementer. Organisation Den organisationsændring med nedlæggelse af studierektorstillinger og etablering af færre og bredere vicedirektørområder, som blev besluttet i efteråret 2013, er virkeliggjort i løbet af 2014 og danner nu en ny og langt mere funktionel ramme omkring UCLs aktiviteter. Direktionen er i 2014 reduceret fra 4 til 3 personer i forbindelse med ressourcedirektørens fratrædelse. Direktionen består af rektor, prorektor og forsknings- og udviklingsdirektøren. Organisationsændringen har samlet betydet, at der er færre ledere i 2014 end i de foregående år. Det administrative område UCL har i 2014 videreudviklet det administrative område igennem projekter, der fremmer digitalisering og standardisering af administrative processer. Formålet er at løfte kvaliteten på det administrative område og samtidig opnå ressourcebesparende løsninger. Der er udviklet en særlig governance model for større digitaliseringsprojekter, som skal sikre mere succesfuld implementering af nye løsninger. I løbet af 2014 er der arbejdet med betydelige omstillingsprojekter inden for registrering af arbejdstid, digital eksamensafholdelse, praktikkoordinering og skemalægning. Bygninger I august 2014 blev UCL Campus Vejle taget i brug. 700 studerende og ca. 100 medarbejdere har deres daglige gang i bygningen, som rummer uddannelser til sygeplejerske og socialrådgiver, efteruddannelse, Center for Undervisningsmidler, bibliotek og en række administrative funktioner. I 2016 samles UCLs aktiviteter i Odense på Niels Bohrs Allé, allerede i 2015 overtages bygningen, som skal undergå en større ombygning.

8 Ledelsesberetning fortsat I løbet af 2014 er der gennemført en stor del af forarbejdet til overtagelse af den nye campus i Odense, som skal rumme ca studerende og ca. 500 medarbejdere. UCL indgår i øvrigt i et samarbejde med Syddanske forskerparker og Syddansk Universitet om CORTEX PARK, et byggeri på kvm., hvoraf kvm. er til rådighed for UCL med idrætsog bevægelsesfaciliteter for studerende. Byggeriet forventes færdiggjort i Årets økonomiske resultat Årets resultat er et overskud på 16,2 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. bedre end det budgetterede resultat på 14,6 mio.kr. Det er ledelsens vurdering, at årets resultat er tilfredsstillende. UCL s regnskabsmæssige behandling af tilskud til udviklings og evidensbasering er ændret i 2014 som følge af en instruks fra Uddannelsesministeriet, der foreskriver at tilskuddet indtægtsføres i det regnskabsår bevillingen modtages og tilskud, der er periodiseret tidligere regnskabsår indtægtsføres i Det betyder, at der i UCLs regnskab er indtægtsført midler til udvikling og evidensbasering, 8,7 mio. kr., der ikke er udmøntet i konkrete aktiviteter. Denne forpligtigelse til at foretage forskning er specificeret i note 13 til årsrapporten. Der er i regnskabsåret 2014 forbrugt 4,9 mio. kr. til interne udviklingsprojekter, MOVEprogrammet. Det regnskabsmæssige resultat af aktiviteterne på grunduddannelsesområdet er 3,5 mio. kr. mindre end det budgetterede resultat. Det pædagogiske og samfundsfaglige område udviser et resultat, der er 7,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes primært mindre taxameterindtægter og større personaleomkostninger i læreruddannelsen end budgetteret. Området for Sundhedsuddannelsers resultat er 2,7 mio. kr. bedre end budgetteret, hvilket primært skyldes taxameterindtægter, der er større end budgetterede. Det 3. område i grunddannelsen Tværgående Uddannelsesudvikling udviser et resultat, der er 1,0 mio. kr. bedre end budgetteret. Den fælles studieadministration er i 2014 udskilt fra grunduddannelserne til en selvstændig afdeling. Der er igennem året foretaget en kapacitetsopbygning med nye kompetencer, der skal skabe grundlag for fremtidige effektiviseringer. Dette har medført et forbrug i afdelingen, der er 1,3 mio. kr. større end budgetteret. I bygningsafdelingen har der været et forbrug, der 2,6 mio. kr. større end budgetteret, Det skyldes primært omkostninger i forbindelse med etablering af Campus Vejle og ombygning af eksisterende bygninger.

9 Ledelsesberetning fortsat Forventninger til 2015 I 2015 budgetteres med en omsætning på 574,6 mio. kr. og et resultat på 11,9 mio. kr. Resultatet budgetteres noget lavere end i de foregående år. En væsentlig årsag hertil er, at bevillingen til forskning efter instruks fra Uddannelsesministeriet ikke kan periodiseres. Der er således ubrugte midler til forskning fra 2014, der indgår i resultatet for 2014, som skal forbruges i 2015 og efterfølgende år, hvorfor det budgetterede resultat tager højde herfor. I 2015 er der for første gang budgetteret efter UCLs nye budgetmodel, som opererer med seks hovedområder: Ledelse, Administration og Bygningsdrift Samfundsfaglige og Pædagogiske uddannelser Sundhedsfaglige uddannelser Tværgående Uddannelsesudvikling Forskning & Udvikling Kompetenceudvikling & Undervisningsmidler Formålet med den nye budgetmodel er at fremme en mere fleksibel anvendelse af ressourcer og en mere vidtgående delegering til vicedirektørerne. I 2015 skal der være fortsat fokus på fastholdelse af studerende i UCLs uddannelser. Enkelte af UCLs uddannelser har frafald i et omfang af mere end 30 %, og dette store frafald har store negative økonomiske konsekvenser. Det forventes, at de reformer af lærer- og pædagoguddannelsen, som er gennemført i 2013 og 2014 vil have en positiv indvirkning på gennemførelsesprocenter. UCL har ansøgt om institutionsakkreditering. Akkrediteringsrådet har beklageligvis givet afslag til UCL i efteråret Det har fået den konsekvens, at UCLs kvalitetssystem vil få en ny udformning, som vil blive implementeret i 2015 og 2016, således at der primo 2017 kan ansøges på ny om positiv institutionsakkreditering. Der vil ligeledes være et skærpet fokus på kvalitetssikring samt udvikling og effektivisering af support- og støttefunktioner med henblik på at kunne realisere UCLs overordnede mål- og strategier.

10 Ledelsesberetning fortsat Hoved- og nøgletal Hovedtal Resultat (mio. kr.) Omsætning i alt Omkostninger i alt Resultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster i alt Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster i alt Årets resultat /12 31/12 31/12 31/12 31/12 Balance (mio. kr.) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømme (mio. kr.) Pengestrømme fra: Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Nettopengestrøm Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 2,8 3,8 5,1 7,9 5,3 31/12 31/12 31/12 31/12 31/ Likviditetsgrad 207,5 216,7 210,1 196,7 110,7 Soliditetsgrad 46,3 49,7 44,3 40,6 25,5 Finansieringsgrad 66,0 62,3 81,2 86,7 64,1

11 Ledelsesberetning fortsat Nøgletal for studieaktivitet Studieaktivitet - Ordinære videregående uddannelser Teori-STÅ heraf teori STÅ undervisning udlagt til andre - heraf teori STÅ undervisning gennemført for andre Praktik-STÅ heraf praktik STÅ undervisning udlagt til andre - heraf praktik STÅ undervisning gennemført for andre Studenterårsværk i alt ekskl. udlagt undervisning til andre Antal dimittender Studieaktivitet - Åben uddannelse Åben uddannelse - Videregående uddannelser Åben uddannelse Ikke videregående niveau/øvrige uddannelser - heraf åben uddannelse undervisning udlagt til andre - heraf åben uddannelse undervisning gennemført for andre institutioner Åben uddannelse i alt Studieaktivitet - Øvrige uddannelser - øvrige tilskudsfinansierede uddannelser indtægtsdækket virksomhed Øvrige uddannelser i alt Studieaktivitet i alt Forklaring af nøgletal Overskudsgrad: Resultat før ekstraordinære poster / Omsætning i alt * 100 Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver i alt / Kortfristet gæld i alt * 100 Soliditetsgrad: Egenkapital i alt / Aktiver i alt * 100 Finansieringsgrad: Langfristet gæld i alt / Materielle anlægsaktiver i alt * 100

12 Målrapportering Afrapporteringen på udviklingskontraktens mål for 2014 (bilag 1) indeholder i alt 29 mål, hvoraf 23 mål er opfyldt (grøn), 5 mål vurderes delvist opfyldt (gul), og 1 mål vurderes som værende ikke opfyldt (rød), jf. nedenstående oversigt: Indikator 1.1. Implementering og synliggørelse af en fælles studieaktivitetsmodel for institutionens professionsbacheloruddannelser Øget studieintensitet Uddannelsernes systematiske arbejde med borgerinvolvering, tværprofessionalitet og relationskompetencer Studerendes vurdering af egen uddannelse Etablering af talentforløb i uddannelserne Involvering af aftagere i udvikling af uddannelserne Tæt dialog med aftagerne om sikring af match mellem uddannelsesudbud og professionernes kompetencebehov, særligt fokus på læreruddannelsen Fælles studieelementer på tværs af uddannelserne Samarbejde med universiteterne om masteruddannelserne Øget anvendelse og målrettet lancering af kompetencevurdering (realkompetencevurdering/individuelkompetencevurdering) som optagelsesgrundlag til uddannelserne i University College Lillebælt Brobygning til ungdomsuddannelser via formaliserede samarbejder Andel optagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår Andelen af studerende, der fuldfører uddannelsen Antal FoU-projekter Andel af de studerendes afsluttende eksamensopgave, der tager afsæt i et konkret samarbejde med en ekstern aktør fra praksis Udvikling af innovationspartnerskaber med aftagerne i professionerne Gennemførelse af konkrete innovationsprocesser for studerende i samarbejde med andre videninstitutioner Andel af og antal undervisere med færdiggjort ph.d. samt antal og andel undervisere i ph.d.-uddannelsesforløb Omfang af ekstern finansiering af institutionens forsknings- og udviklingsaktiviteter Øget videnomsætning i folkeskolen 5.4. FoU baseline Omfang af publikationer uploadet i UC Viden Medarbejderes digitale kompetencer Udbud af uddannelse som blended learning og fjernundervisning Dimittenders kompetencer indenfor velfærdsteknologi Videnudvikling i forhold til velfærdsteknologi Undervisernes sprogkompetencer De studerendes udgående mobilitet Systemeksport af uddannelser fra University College Lillebælt. Opfyldelse

13 Målrapportering fortsat Nedenfor følger en kort gennemgang af de delvist opfyldte og ikke-opfyldte mål, som suppleres af redegørelser for det konkrete resultat i afrapportering på målopfyldelsen. Studieaktivitetsmodel og studieintensitet: Næsten opfyldt Indikator 1.1. vedr. implementering og synliggørelse af en fælles studieaktivitetsmodel for institutionens professionsbacheloruddannelser vurderes som værende næsten opfyldt, idet 2 ud af 3 milepæle er realiseret. Den milepæl, hvis opfyldelse udestår, vedrører en forøgelse af studieintensiteten, herunder en forøgelse af kontakttiden med underviserne på 15 % siden Her viser opgørelsen, at studieintensiteten samlet er øget, dog er delmålet med en stigning på 15 % siden 2012 kun delvist opfyldt, da der alene er registreret en samlet stigning på 8,6%. Der er dog indikation for, at der kan være underregistrering af kontakttid, idet undervisere er pålagt en minimumskontakttid i tilrettelæggelsen af undervisningsformer. Der er ikke etableret værktøjer til supplerende registrering af realiseret kontakttid. Det er derfor vurderingen, at den faktiske kontakttid har været højere end de 8, 6 %, der fremgår af ressourceregnskabet. Studerendes vurdering af egen uddannelse: Næsten opfyldt Indikator 1.4 vedr. de studerendes vurdering af egen uddannelse vurderes næsten opfyldt, idet milepælen om, at mindst 80 % af de studerende svarer positivt på 2 ud af 3 indikatorer er nået (for indikatorerne studiemiljø og fysisk miljø). Milepælen om, at der på alle udbudssteder er minimum 65% af de adspurgte studerende, der responderer positivt på alle tre målepunkter, er dog ikke helt nået, da der kun er 58%, der responderer positivt på målet om facilitering af læreprocesser. Målet om facilitering af læreprocesser er et helt centralt aspekt af UCL s uddannelsesvirksomhed. Det er derfor besluttet dels at gennemføre et servicetjek af uddannelser med særlige problemer i foråret 2015, dels styrkes systematikken for opfølgning på resultater målt i Stud_Puls. Denne opfølgning er en del af den igangværenderevision af UCL s kvalitetssystem. Frafald: Delvist opfyldt Indikator 3.1. vedr. andelen af optagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår, vurderes kun som værende delvist opfyldt, selv om der er gjort tydelige fremskridt. Ligesom i 2013 er det administrationsbacheloruddannelsen, hvis frafald i løbet af 1. år ligger højere end måltallet. Det er dog værd at bemærke, at der er sket forbedringer på både læreruddannelsen og pædagoguddannelsen, som med hhv. 87 % og 86 % begge opfylder målet om minimum 80 % indskrevne på uddannelsen efter 1. år. I bilag 2 findes en grundig redegørelse for hhv. frafald og fuldførelse for UCL s uddannelser, samt hvilke initiativer der er iværksat for at rette op på den manglende målindfrielse.

14 Målrapportering fortsat Fuldførelse: Ikke opfyldt Indikator 3.2. vedr. andelen af studerende, der fuldfører uddannelsen, er stadig Ikke opfyldt, og det vil fortsat kræve en betydelig indsats at opnå fuldførelsesprocenter svarende til udviklingskontraktens måltal, jf. vedhæftede skema om afrapporteringen. Der er som ovenfor nævnt udarbejdet analyser for de forskellige uddannelser samt iværksat ambitiøse handleplaner (se bilag 2). I forhold til læreruddannelsen og pædagoguddannelsen forventes det, at de nye uddannelsesmodeller fremmer en højere fuldførelsesandel. Omfang af publikationer uploadet i UC Viden: Delvist opfyldt Indikator 5.5. vurderes som værende delvist opfyldt, idet målet om 800 nye projekter i UC Viden dog ikke er nået. Resultatet med 398 nye skriftlige publikationer i UC Viden i 2014 vurderes dog som værende tilfredsstillende, idet registreringen af vidensprodukter i UC Viden er blevet markant bedre i løbet af 2014 som følge af den iværksatte revitaliseringsplan. Med revitaliseringsplanen fra december 2013 er der sat øget fokus på opsamling af videnproduktion på alle uddannelser, indført pligt til registrering samt opfølgning herpå i MUS. Jf. resultaterne ses, at nævnte handlingsplan har haft en effekt, og at antallet af registreringer er øget. Det opstillede mål på 800 produkter årligt var for ambitiøst og vil blive nedjusteret til 500 årligt i de kommende år. Se desuden bilag for redegørelse af initiativer til forbedring af registreringspraksis: aksis.pdf Undervisernes sprogkompetencer og engelsksprogede tilbud: Næsten opfyldt Indikator 8.1. vedr. undervisernes sprogkompetencer og internationalisering vurderes som værende næsten opfyldt, idet 4 ud af 5 milepæle er opfyldt. Eneste udestående er således milepælen om, at mindst 3 uddannelser samarbejder med international(e) partner(e) om joint degree, idet der for nuværende er 2 af UCL s uddannelser, der samarbejder om joint degrees/double degrees. Derudover samarbejder yderligere to uddannelser om sommerskole og 10-ugers modul. Se desuden dokument 'joint degree udviklingskontrakt 2014:

15 Målrapportering fortsat Samlet vurdering af målopfyldelsen for hele kontraktperioden Ud over afrapportering på udviklingskontraktens mål for 2014 er UCL blevet bedt om at redegøre for, i hvilket omfang målene for hele kontraktperioden er blevet opfyldt. Jf. ministeriets brev vedr. opfølgning på årsrapport 2013 af 4. juli 2014 skal denne redegørelse desuden inkludere en uddybende vurdering af, hvorvidt målene for kontraktperioden er indfriet specifikt for lærer- og pædagoguddannelsen. Således redegøres der separat herfor sidst i notatet afrapporteringen indeholdt i alt 28 mål, hvoraf 20 blev opfyldt, 5 delvist opfyld og 3 ikke opfyldt. Der er således sket en positiv udvikling i målindfrielsen på UCL, idet det udelukkende er målet vedr. fuldførelse, der fortsat ikke er opfyldt. I den forbindelse har UCL som beskrevet udarbejdet et notat, der redegør for hhv. frafald og fuldførelse, samt gennemgår iværksatte initiativer på uddannelserne. Til trods for dette vigtige udestående ift. fuldførelse vurderes, at målopfyldelsen for hele kontraktperioden som helhed er tilfredsstillende. Ikke-opfyldte mål i 2013 omhandlede frafald, registreringer i UC Viden samt udgående mobilitet. Jf. ovenstående afrapportering på målene for 2014 er der sket markante forbedringer i forhold til både frafald og registreringer i UC Viden, hvorfor begge nu vurderes som værende delvist opfyldt. Særligt fremgangen i forhold til frafald på lærer- og pædagoguddannelsen skal i den forbindelse bemærkes, da det har haft et særligt strategisk fokus for UCL. Ligeledes er det værd at fremhæve stigningen i de studerendes udgående mobilitet på over 80 % i forhold til niveauet i Her er baseline for 2012 samt måling for 2013 desværre behæftet med fejl, jf. de korrekte tal ovenfor. Dette skyldes, at de udtræk, der er foretaget fra SIS begge år, har inkluderet indgående såvel som udgående udvekslingsophold. Således ses, at UCL modsat det afrapporterede også indfriede målet om 10 % forøgelse i udgående mobilitet i Delvist opfyldte mål i 2013 vedrørte uddannelsernes samlede skitsering af borgerdeltagelse, bacheloropgavers afsæt i et konkret samarbejde med praksis, ansattes digitale kompetencer samt studerendes vurdering af egen uddannelse og fuldførelse. Jf. afrapportering på målene for 2014 er de tre førstnævnte mål nu opfyldt, mens de to sidstnævnte er hhv. næsten og ikke opfyldt. Endelig skal det bemærkes, at målene vedr. FoU og styrket udviklings- og evidensbasering er opfyldt i rigt mål, idet tilvæksten af pd.d. ere og ph.d.-studerende har været større end forventet, målet for omsætning ifm. FoU-projekter er mere end indfriet, ligesom omfanget af ekstern finansiering af FoU-aktiviteter er næsten fordoblet i forhold til målsætningen.

16 Målrapportering fortsat Konkret vurdering af målindfrielsen for kontraktperioden for lærer- og pædagoguddannelsen Læreruddannelsen Målet på 72 % af andelen af studerende, der fuldfører uddannelsen er ikke opnået. Resultatet er 62 %. Målopfyldelsen for læreruddannelsen er ikke tilfredsstillende. Uddannelsens frafald er et kendt nationalt problem. Læreruddannelsen fik med reformen fra 2013 nye optagelseskrav med karakteren 7 i gennemsnit fra adgangsgivende eksamen. Ansøgere med lavere gennemsnitskarakter skal deltage i en samtale. Disse skærpede optagelseskrav var et greb for at nedbringe uddannelsens høje frafald. I den gamle uddannelse var der ikke optagelseskrav til optag på uddannelsen. Men der var ret skrappe krav til optagelse på linjefagene. Dette faktum har været anledning til et højt frafald fordi, der er optaget studerende, der ikke har kunnet honorere optagelseskrav til fagene. De to første årgange på den ny uddannelse viser en forbedring i forhold til frafald. Data følges nøje, og der er igangsat en række initiativer i UCL for at modvirke frafald. Bl.a. har alle grundhold i uddannelsen fået tildelt en studementor. Pædagoguddannelsen Målet på 78 % af andelen af studerende, der fuldfører uddannelsen er ikke opnået. Resultatet er 73 %. Især har afdelingen i Jelling haft et meget højt frafald. Det tilskrives den tilrettelæggelse, der var gældende for 2014 altså for den gamle uddannelse. De studerende havde kun fremmøde på uddannelsen 2-3 dage ugentligt. Undervisningsformen var foredrag med tilknyttede projektarbejde, der støttedes gennem vejledning. Tilrettelæggelsen var begrundet i en særlig trainee-ordning. Med implementering af den ny uddannelse er undervisningen lagt om således at de studerende har fremmøde alle ugens dage. Frafaldet i Odense er knap så stort, men det følges nøje. Den ny uddannelse er kompetencemålsstyret og modulopbygget. Det betyder, at der ikke er den samme progression som i den gamle uddannelse. Dette sammenholdt med, at de studerende fordeles på tre specialiseringer efter 1. studieår betyder, at den studerende vil opleve studiet gennem forskellige hold med forskellig studentersammensætning. Denne opsplitning følges nøje fordi den kan medføre større frafald. For at modvirke dette forhold er alle hold tildelt en holdkoordinator, der bl.a. varetager studiesociale opgaver.

17 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Professionshøjskolen Lillebælt for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (Regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.modst.dk/oeav) I forhold til regnskabsåret 2013 er der ændret praksis omkring periodisering af Frascati-midler, der nu ikke længere indtægtsføres i takt med anvendelsen, men indregnes i det år tilskuddet modtages. Ændringen har påvirket årets resultat positivet med 8,7 mio. kr. Desuden er der ændret præsentation for markedsværdi for Swap aftaler, idet den ikke længere indregnes under kortfristede gældsforpligtigelser, men fra og med 2014 indregnes under langfristede gældsforpligtigelser. Bortset fra ovenstående er årsrapporten aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud fra staten indregnes i takt med gennemførelse af aktiviteten. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Opgørelse og indtægtsførelse af statstilskuddet (undervisningstaxameter på grunduddannelserne) er forrykket med cirka et halvt år, idet studieåret er forskelligt fra regnskabsåret. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes.

18 Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under andre tilgodehavender, henholdsvis anden langfristet gæld. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. Segmentoplysninger Der gives resultatoplysninger på følgende segmenter: Indtægtsdækket virksomhed Undervisningsmiddelcenterfunktionen Indirekte omkostninger henført til virksomhedens indtægtsdækkede virksomhed er baseret på en omsætningsnøgle. En andel af følgende omkostninger henføres til aktiviteten: Ledelse og administration, bygningsdrift, markedsføring og IT.

19 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Resultatopgørelsen Omsætning Statstilskud, deltagerbetaling og andre indtægter Tilskud til driftsaktiviteter er indtægtsført. I det omfang tilskuddene m.v. vedrører andre regnskabsperioder, er disse periodiseret. Omkostninger Resultatopgørelsen er udarbejdet på grundlag af en formålsopdeling af omkostningerne. De valgte hovedformål er Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Forsknings- og udviklingsaktiviteter Formålene omfatter udgifter fordelt på løn, øvrige omkostninger og afskrivninger. Udviklingsomkostninger Udviklingsomkostninger udgiftsføres i det år, hvori de er afholdt. Finansielle poster

20 Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapir samt amortisation af realkreditlån. Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

21 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Balance Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af større materielle anlægsaktiver (over 15. mio. kr.) indregnes i kostprisen, såfremt de vedrører fremstillingsperioden. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Indretning af lejede lokaler Bygninger (restværdi: 50%) Bygningsrenoveringer, max Bygningsinstallationer Inventar og undervisningsudstyr Edb og andet IT-udstyr 10 år Dog maks. lejeperioden 50 år 30 år år 5 år 3 år Anskaffelser under kr. (ekskl. moms) udgiftsføres i anskaffelsesåret. Finansielle anlægsaktiver Værdipapirer indregnet under anlægsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Deposita måles til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

22 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelse består af modtagne betalinger som indtægtsføres i det efterfølgende år.

23 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser Professionshøjskolen Lillebælts pengestrømme for året opdelt på drifts- investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likviditet, samt Professionshøjskolen Lillebælts likviditet ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter, avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver samt ændring i driftskapital. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og afdrag på rentebærende gæld. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger og værdipapirer opført under omsætningsaktiver og med fradrag af bankgæld opført under passiver.

24 Resultatopgørelse 1. januar 31. december note Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Forsknings- og udviklingsaktiviteter Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT

25 Balance AKTIVER note Indretning af lejede lokaler Grunde og bygninger Udstyr og inventar Materielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Tilgodehavende UBST, Odense Rokaden Tilgodehavende momskompensation Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer (obligationer) Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

26 Balance PASSIVER note Egenkapital 31/ Egenkapital 31/ Henlæggelser Egenkapital i øvrigt Egenkapital i alt Realkreditgæld Anden langfristet gæld Renteswap-aftaler Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del af langfristet gæld Skyldig løn Feriepengeforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 17 Andre forpligtelser 18

27 Pengestrømsopgørelse for 1. januar 31. december Årets resultat Regulering af pengestrømsforhold Af- og nedskrivninger og andre ikke kontante driftsposter Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver Ændring i driftskapital vedrørende Tilgodehavender Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver Salg af finansielle anlægsaktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet Afdrag på langfristet gæld Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i likviditet i alt Likvider inkl. obligationer og anvendt driftskredit pr. 1. januar Likvider inkl. obligationer og anvendt driftskredit pr. 31. december

28 Noter til årsrapporten Statstilskud Undervisningstaxameter Fællesudgiftstaxameter Bygningstaxameter Forsknings- og udviklingsaktiviteter Særlige tilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Deltagerbetaling Anden ekstern rekvirentbetaling Forsknings- og udviklingsaktiviteter Andre indtægter Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger

29 Noter til årsrapporten Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger Aktiviteter med særlige tilskud Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger Forsknings- og udviklingsaktiviteter Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger

30 Noter til årsrapporten Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter Kursgevinster værdipapirer Finansielle omkostninger Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger Kurstab på værdipapirer Materielle anlægsaktiver Indretning Grunde og Udstyr og lejede lokaler bygninger Inventar Anskaffelsessum 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsessum 31. december Akkumulerede af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december Bogført værdi 31. december Kontantvurderingen af grunde og bygninger udgør ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2014, 130,5 mio. kr.

31 Noter til årsrapporten Finansielle anlægsaktiver Deposita Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 31. december Egenkapital i øvrigt Saldo 1. januar Regulering Swap-aftale Henlæggelse af årets resultat Henlagt forskningsreserve Ikke bundet henlæggelse Saldo 31. december Realkreditgæld, Nykredit Amortiseret kostpris 31. december Kortfristet del af realkreditgæld Langfristet del af realkreditgæld Afdrag der forfalder efter 5 år

32 Noter til årsrapporten Anden langfristet gæld, Danske Bank Valutalån pr. 31. december Kortfristet del af lån Langfristet del af valutalån Afdrag der forfalder efter 5 år Rente SWAP-aftaler SWAP pr. 31. december Kortfristet del af SWAP 0 0 Langfristet del af SWAP Afdrag der forfalder efter 5 år Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på 131,8 mio. kr. er stillet til sikkerhed for prioritetsgæld, 62,8 mio. kr. Værdipapirer og bankindestående med en regnskabsmæssig værdi på. 7,1 mio. kr. er stillet til sikkerhed for bankmellemværender. 18 Andre forpligtelser Huslejeforpligtelser Huslejeforpligtigelsen udgør 88,1 mio. kr. fordelt på 8 lejemål. Den gennemsnitlige restløbetid på huslejekontrakter er 41 måneder. Service- og licensaftaler m.m. Der er indgået service- og licensaftaler med en forpligtelse på kr. 2,1 mio. kr. Aftalerne kan opsiges med 1 til 44 måneders varsel.

33 Særlige specifikationer Personaleomkostninger De samlede lønomkostninger fordeler sig således: Lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Personaleårsværk Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår Andel i procent ansat på sociale vilkår 4,79 5,55 Honorar til revisor Honorar for lovpligtig revision Andre ydelser end lovpligtig revision I alt

34 Særlige specifikationer Undervisningsmiddelcenterfunktionen Tilskud Andre indtægter Lønomkostninger Øvrige omkostninger Resultat før fællesomkostninger Momskompensation Momsudgifter Moms der kompenseres fra ministeriet Anvist momskompensation i regnskabsåret Modtaget aconto Tilgodehavende momskompensation Den samlede købsmoms er fordelt på: Undervisningsområdet Bygningsområdet Fællesudgiftsområdet Drift i alt Anlæg i alt Købsmoms i alt

35 Særlige specifikationer Statens selvforsikring Bygninger og løsøre Tjenesterejser 0 0 Afholdte selvforsikringsomkostninger Beløb for ikke genanskaffede genstande 0 0 Samlede selvforsikringsomkostninger i regnskabsåret Professionshøjskolen Lillebælts beregnede selvrisiko i regnskabsåret Indtægtsdækket virksomhed Indtægter Direkte og indirekte lønomkostninger Andre direkte og indirekte omkostninger Resultat Akkumuleret resultat (egenkapital)

36 Særlige specifikationer Fripladser og stipendier Fripladser Uddannelse Antal ansøgninger Antal personer, der har fået tildelt hel/delvis friplads Forbrug i regnskabsåret Supplerende egenbetaling af studieafgift ved delvis friplads Pædagoguddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Læreruddannelsen I alt År Beholdning primo Overført fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Overført overskud vedr. udenlandske betalingsstuderende Forbrug i regnskabsåret Beholdning ultimo Hensat til afgivne tilsagn per 31. december

37 Stipendier Uddannelse Antal ansøgninger Antal personer der har fået tildelt hel/delvis friplads Forbrug i regnskabsåret Supplerende egenbetaling af studieafgift ved delvis friplads Pædagoguddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Læreruddannelsen I alt År Beholdning primo Overført fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Overført overskud vedr. udenlandske betalingsstuderende Forbrug i regnskabsåret Beholdning ultimo Hensat til afgivne tilsagn per 31. december

38 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for Professionshøjskolen Lillebælt. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. samt bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det hermed: At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Vejle, den 26. marts 2015 Erik Knudsen Rektor Endvidere erklærer bestyrelsen, at habilitetsbestemmelserne i 14, stk. 6 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser er overholdt. (Revisionen af årsrapporten omfatter ikke bestyrelsens habilitetserklæring). Vejle, den 26. marts 2015 Bestyrelse Poul Erik Madsen Formand Peter Rahbæk Juel Næstformand Michael Hansen Ole Skøtt Jacob Bjerregaard Henrik Damsgaard John Christiansen Lasse Porsgaard Birkelund Leila Damkjær Pedersen Helle K. Waagner Ulrik Sand Larsen Michael L. Hedemann Anja R. Wedel Andersen

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

# - 4' Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2.

# - 4' Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 212 KEM-OFFSHORE ApS Boven 4 67 Esbjerg CVR nr. 197559 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Professionshøjskolen Lillebælt

Professionshøjskolen Lillebælt Professionshøjskolen Lillebælt Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Det økonomiske resultat 4 Uddannelsesområdet 4 Forskning og

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15 KDK ApS Sofiegade 2, 4, 1418 København K CVR-nr. 36 07 79 72 Årsrapport for 2014/15 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den Korte Avis ApS Von Ostensgade

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Arkitekt MAA Ole Justesen ApS

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR.

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR. Tlf: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JULEGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger side 2 Ledelsespåtegning side 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regskabspraksis side 6-9 Resultatopgørelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Park Lodge. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Park Lodge. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Park Lodge Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 30 50 11 52 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2016. Lars Jørgensen Dirigent

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr. 482.237

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik

Læs mere

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015 SHARK INC. ApS Stamholmen 165 2650 Hvidovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Anders Vestergaard Stæhr

Læs mere