Operator s Manual. CP7111 & CP7150 Series Air Hammer WARNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operator s Manual. CP7111 & CP7150 Series Air Hammer WARNING"

Transkript

1 Operator s Manual CP7111 & CP7150 Series Air Hammer WARNING To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near this tool must read and understand these instructions before performing any such task.

2 LOCAL SALES AND SERVICE LOCATIONS EN ES FR IT SV DE PT NN NL DA FI RU ZH EL HU Please fi nd your local contact at: Busque su contacto local en: Votre contact local sur : Per trovare il contatto CP nella vostra zona, visitate: Du kan hitta din lokala kontakt på: Ihren Ansprechpartner fi nden Sie auch unter: Por favor, encontre o seu distribuidor local em: Du kan fi nne din lokale kontakt på: U kunt uw plaatselijke contact vinden op: Find din lokale kontakt på: Katso paikallisia yhteystietoja osoitteesta: Информация, необходимая для связи с местным представителем компании, может быть найдена на следующем веб-сайте: 请 上 网 站 查 询 本 地 联 系 单 位 Παρακαλούμε βρείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο στη διεύθυνση: A helyi elérhetőségek megtalálhatók itt: LV PL CS SK SL LT JA BG HR RO TR KO Lūdzu, atrodiet vietējās kontaktpersonas: Najbliższą placówkę można znaleźć po adresem: Svůj místní kontakt laskavě vyhledejte na adrese: Prosím, vyhľadajte svoj miestny kontakt na adrese: Prosimo, najdite svoj lokalni kontakt na: Vietinį kontaktą rasite svetainėje: 最 寄 りの 連 絡 先 については 当 社 ウェブサイトを ご 覧 ください: За контакт с местен представител, моля, посетете: Svojega lokalnog predstavnika pronađite na: Puteţi găsi informaţiile reprezentantului autorizat local din regiunea dumneavoastră la: Yerel temsilcinizi şu adresden bulabilirsiniz: 귀하 지역의 대리점은 다음 사이트에서 찾으실 수 있습니다: KEK 11/09

3 EN English INSTRUCTION MANUAL Machine Type: Power tool with.401 in. shank for use with chisel and various.401 in. accessories. - No other use is permitted Air Supply Requirements 1. Supply tool with 90 psig (6.3 bar) of clean, dry air. Higher pressure drastically reduces tool life. 2. Connect tool to air line using pipe, hose and fitting sizes shown in the diagram below. CA (1/2") 1/2" (12 mm) CA (1/2") CA (1/2") Lubrication 1. Use an air line lubricator with SAE #10 oil, adjusted to two(2) drops per minute. If an air line lubricator cannot be used, add air motor oil to the inlet once a day. 2. The use of synthetic oils for air line lubrication is not recommended because of possible damage to seals, o-rings, hose, rotor blades and polycarbonate oiler/filter bowls. Operation 1. To insert chisel, press loop on retainer aside, push chisel into cylinder and release loop. 2. Place cutting edge of chisel against workpiece, depress trigger. Caution: Do not operate tool without chisel in cylinder, or allow the chisel to be driven out of cylinder. Internal damage will result if piston is allowed to strike cylinder wall. Maintenance 1. Disassemble and inspect tool every three months if the tool is used every day. Replace damaged or worn parts. 2. High wear parts are underlined in the parts list. 3. Dirt or gum deposits cut tool power. To correct this, flush out the tool with gum solvent oil or an equal mixture of SAE #10 oil and kerosene. If outside conditions are in order, disassemble tool, replace worn or damaged parts, clean, reassemble and relubricate. Original Instructions Copyright 2010, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC All rights reserved. Any unauthorized use or copying of the contents or part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings. Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability. CP7111 & CP7150 Series Air Hammer Technical Data.401 on. (10mm) shank Air comsumption: 25 cfm (11.8 l/s) Air Pressure 90 psi (6.2 bar) Stroke: 2-5/8 in. (67mm)(CP7111), 3-1/2 in. (89mm)(CP7150) BPM: 3000 (CP7111); 2300 (CP7150) Noise & Vibration Declaration* Sound pressure level 100 db(a), uncertainty 3 db(a), in accordance with EN ISO For sound power, add 11 db(a). Vibration value; CP7111: a=6.31 m/s 2, uncertainty k=3.01 m/s 2 ; CP7111H: a=10.98 m/s 2, uncertainty k=4.64 m/s 2 ; CP7150: a=4.79 m/s 2, uncertainty k=1.75 m/s 2, re. ISO Declaration of noise and vibration emission All values are current as of the date of this publication. For the latest information please visit cp.com. These declared values were obtained by laboratory type testing in accordance with the stated standards and are suitable for comparison with the declared values of other tools tested in accordance with the same standards. These declared values are not adequate for use in risk assessments and values measured in individual work places may be higher. The actual exposure values and risk of harm experienced by an individual user are unique and depend upon the way the user works, the workpiece and the workstation design, as well upon the exposure time and the physical condition of the user. We, Chicago Pneumatic, cannot be held liable for the consequences of using the declared values, instead of values reflecting the actual exposure, in an individual risk assessment in a work place situation over which we have no control. This tool may cause hand-arm vibration syndrome if its use is not adequately managed. An EU guide to managing hand-arm vibration can be found at VIBGUIDE.htm We recommend a programme of health surveillance to detect early symptoms which may relate to noise or vibration exposure, so that management procedures can be modified to help prevent future impairment. MANUFACTURER S LIMITED WARRANTY Limited Warranty: The Products of the Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ( CP ) are warranted to be free from defects in material and workmanship for one year from the date of purchase. This Warranty applies only to Products purchased new from CP or its authorized dealers. Of course, this Warranty does not apply to products which have been abused, misused, modified, or repaired by someone other than CP or its Authorized Service Representatives. If a CP Product proves defective in material or workmanship within one year after purchase, return it to any CP Factory Service Center or Authorized Service Center for CP tools, transportation prepaid, enclosing your name and address, adequate proof of date of purchase, and a short description of the defect. CP will, at its option, repair or replace defective Products free of charge. Repairs or replacements are warranted as described above for the remainder of the original warranty period. CP s sole liability and your exclusive remedy under this Warranty is limited to repair or replacement of the defective Product. (There Are No Other Warranties Expressed Or Implied And CP Shall Not Be Liable For Incidental, Consequential, Or Special Damages, Or Any Other Damages, Costs Or Expenses Excepting Only The Cost Or Expense Of Repair Or Replacement As Described Above.)

4 DA Dansk (Danish) BRUGSANVISNING Maskintype: Værktøj med et 10 mm skaft til brug med mejsel og forskelligt 10 mm tilbehør. - Ingen anden brug er tilladt. Krav til luftforsyning 1. Tilfør værktøjet 6,3 bar (90 psi) ren, tør luft. Et højere tryk vil stærkt reducere værktøjets levetid. 2. Tilslut værktøjet til lufttilførsel ved at bruge rør-, slange- og fittingstørrelser der vises i figuren. CA (1/2") 1/2" (12 mm) CA (1/2") CA (1/2") Smøring 1. Brug trykluftsmøring med SAE 10 olie, justeret til to (2) dråber pr. minut. Kan trykluftsmøring ikke benyttes, tilføres luftindtaget trykluftmotorolie en gang dagligt. 2. Syntetisk olie anbefales ikke pga. mulig beskadigelse af lejer, o-ringe, slanger, rotorblade og olie- og filterkar af polycarbonat. Drift 1. Man isætter mejslen ved at trykke løkken på holderen til side, presse mejslen ind i cylinderen og slippe løkken. 2. Placér mejslens kant mod arbejdsstedet, og tryk trykkeren ind. OBS! Benyt ikke værktøjet uden mejsel i cylinderen, og lad ikke mejslen glide ud af cylinderen. Det vil afstedkomme intern skade, hvis stemplet rammer cylindervæggen. Vedligeholdelse 1. Adskil og inspicér trykluftmotoren og regulatoren hver tredje måned, hvis værktøjet benyttes dagligt. Udskift slidte og beskadigede dele. 2. Reservedele med stor slitage er understreget i reservedelslisten. 3. Snavs og gummiaflejringer reducerer værktøjets effekt. Dette fjernes ved at skylle værktøjet med gummiopløsende olie eller en blanding af lige dele SAE 10 olie og petroleum. Såfremt omstændighederne tillader det, adskilles værktøjet, slidte og beskadigede dele udskiftes, værktøjet rengøres og samles igen, hvorefter det smøres. Oprindelige anvisninger Copyright 2010, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC Alle rettigheder forbeholdes. Al uautoriseret brug eller kopiering af indholdet eller dele deraf er forbudt. Dette gælder specielt varemærker, modelangivelser, reservedelsnumre og tegninger. Brug kun autoriserede reservdele. Skade eller funktionsfejl, som er forårsaget af anvendelse af uautoriserede dele, er ikke dækket af nogen garanti eller produktansvar. CP7111 & CP7150 Serie Lufthammer Tekniske specifikationer 10 mm skaft Lufttryk 6,3 bar (90 psi) Luftforbrug: 25 cfm (11,8 l/s) Slaglængde: 2-5/8 in. (67mm)(CP7111), 3-1/2 in. (89mm) (CP7150) BPM: 3000 (CP7111), 2300 (CP7150) Støj- og vibrationsdeklaration* Lydtryksniveau 100 db(a), Usikkerhed 3 db(a), i henhold til EN ISO For lydstyrkeniveauet tillægges 11 db(a). Vibrationsniveau; CP7111: a=6,31 m/s 2, Usikkerhed k=3,01 m/s 2 ; CP7111H: a=10,98 m/s 2, Usikkerhed k=4,64 m/s 2 ; CP7150: a=4,79 m/s 2, Usikkerhed k=1,75 m/s 2, re. ISO Støj- og vibrationsdeklaration Alle værdier er aktuelle på datoen for denne publikation. Se for at få de seneste oplysninger De ovenstående værdier blev opnået under laboratorieforsøg i overensstemmelse med de ovenstående standarder og er ikke tilstrækkeligt grundlag til vurdering af risiko forbundet med brug af udstyret. Værdier målt på det individuelle arbejdsområde kan være højere end de ovennævnte værdier. Den faktiske udsættelse for skadelig støj eller vibration og den risiko, der opleves af brugeren, er enestående afhængige af den måde, individet arbejder på, og hvordan arbejdsområdet er anlagt, såvel som udsættelsens varighed og brugerens fysiske kondition. Vi, Chicago Pneumatic, kan ikke påtage os noget ansvar for anvendelse af de ovenstående v rdier i stedet for anvendelse af værdier, der er opnået i den faktiske arbejdssituation, som grundlag for vurdering af risiko forbundet med brug i en arbejdssituation, vi ikke har nogen kontrol over. Dette værktøj kan fremkalde hånd-armvibrationssyndrom, hvis brugen af det ikke styres på hensigtsmæssig vis.en EUvejledning i styring af hånd-arm-vibration kan findes på Vi anbefaler et helbredsovervågningsprogram, så tidlige symptomer på vibrationseksponering kan blive opdaget, og delsesprocedurerne kan ændres mhp. at forebygge fremtidige skader. FABRIKANTENS BEGRÆNSEDE GARANT Begrænset garanti: Produkterne fra Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ( CP ) garanteres fri for fejl i materialer og udførelse i et år fra købsdatoen. Denne garanti er kun gældende for produkter, der er købt nye fra CP eller dets autoriserede forhandlere. Denne garanti er naturligvis ikke gældende for produkter, der er blevet mishandlet, misbrugt, modificeret eller repareret af andre end CP eller dets autoriserede servicerepræsentanter. Hvis et CP-produkt findes defekt i materiale eller udførelse inden for et år efter købsdatoen, returneres det til et CPfabriksservicecenter eller et autoriseret servicecenter for CP-værktøj, med forsendelsesomkostningerne forudbetalt, samt Deres navn og adresse, behørig kvittering for købsdato og en kort beskrivelse af defekten. CP vil efter eget skøn reparere eller ombytte defekte produkter uden beregning. Reparationer og ombytninger er omfattet af ovenfor anførte garanti for den resterende originale garantiperiode. Cp s eneste forpligtigelse og Deres eneste retsmiddel under denne garanti begrænses til reparation eller ombytning af det defekte produkt. (Denne ovenstående garanti træder i stedet for alle andre garantier eller betingelser, udtrykte og underforståede, inklusive enhver garanti eller betingelse for salgbarhed eller egnethed til bestemte formål. CP skal ikke holdes ansvarlig for hændelige, følge- eller specielle skader, eller enhver anden skade, omkostning eller udgift, såvel direkte som indirekte, udover hvad der specifikt er angivet I det ovenstående.)

5 DO NOT DISCARD - GIVE TO USER NN F Norsk (Norewegian) ADVARSEL For å redusere risiko for skade skal enhver som bruker, installerer, reparerer, utfører vedlikehold eller skifter tilbehør på, eller som arbeider i nærheten av dette verktøyet, lese og forstå disse anvisningene før oppgavene utføres. ES F Espoñol (Spanish) ADVERTENCIA Con el fin de reducir el riesgo de lesión, toda persona que utilice, instale, repare, mantenga, cambie accesorios o trabaje cerca de esta herramienta debe leer y comprender estas instrucciones antes de llevar a cabo cualquiera de las tareas antes mencionadas. NL F Nederlands (Dutch) WAARSCHUWING Om de kans op verwondingen zo klein mogelijk te maken, dient iedereen die dit gereedschap gebruikt, installeert, repareert, onderhoudt, onderdelen ervan vervangt of in de buurt ervan werkt deze instructies goed te lezen. FR F Français (French) ATTENTION Pour réduire les risques d accidents, il est impératif que toute personne qui utilise, installe ou répare cet outil, qui change des accessoires ou travaille à proximité lise attentivement ces instructions au préalable. DA F Dansk (Danish) ADVARSEL For at reducere risikoen for personskade skal enhver, der bruger, installerer, reparerer, vedligeholder, skifter tilbehør på eller arbejder nær dette værktøj, læse disse instrukser grundigt, før sådant arbejde udføres. IT F Italiano (Italian) ATTENZIONE Per diminuire il rischio di eventuali danni fisici, è necessario che chiunque si appresti ad utilizzare, installare, riparare, eseguire la manutenzione o la sostituzione di accessori o che semplicemente lavori nelle strette vicinanze dell utensile per tagliare legga e capisca tutti i punti di queste istruzioni. FIF Suomi (Finnish) VAROITUS Ennen työkalun käyttöä, asennusta, korjausta, huoltoa, tarvikkeiden vaihtoa tai työkalun lähistöllä työskentelyä on tapaturmien välttämiseksi perehdyttävä näihin ohjeisiin. SV F Svenska (Swedish) VARNING För att minska risken för skador måste alla som använder, installerar, reparerar, underhåller och ändrar tillbehör på, eller arbetar nära, detta verktyg ha läst och förstått dessa anvisningar innan sådana uppgifter utförs. RU F Русский (Russian) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для снижения риска получения травмы всякий, кто использует, устанавливает, ремонтирует, обслуживает, заменяет приспособления на данном инструменте или работает вблизи него должен прочесть и понять настоящие инструкции до начала любой из перечисленных здесь работ. DE F Deutsch (German) VORSICHT Um die Gefahr einer Verletzung so gering wie möglich zu halten, haben Personen, die dieses Werkzeug gebrauchen, installieren, reparieren, warten, Zubehör austauschen oder sich in der Nähe des Werkzeugs aufhalten, die folgenden Anweisungen zu beachten: ZH F 中 文 (Chinese) 警 告 为 了 减 少 受 伤 的 风 险, 每 个 使 用 安 装 保 养 本 工 具, 更 换 本 工 具 附 件, 或 在 附 近 工 作 的 人 员, 在 执 行 上 述 任 何 一 项 任 务 时, 都 必 须 学 习 及 理 解 这 些 说 明 PT F Português (Portuguese) AVISO No sentido de reduzir o perigo de acidentes pessoais, todas as pessoas que utilizarem, repararem, fizerem a revisão, trocarem acessórios ou trabalharem perto desta ferramenta, devem ler e compreender estas instruções antes de executar qualquer trabalho acima referido. EL F ελληνικά (Greek) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί, εγκαθιστά, επισκευάζει, συντηρεί, αλλάζει παρελκόμενα, ή εργάζεται κοντά σε αυτό το εργαλείο, πρέπει να διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εκτελέσει οποιαδήποτε τέτοια εργασία.

6 (1) DECLARATION OF CONFORMITY (Fr) DECLARATION DE CONFORMITE (2) We : (Fr) Nous (3) Technical file available from EU headquarter. (Fr) Dossier technique disponible auprès du siège social Bruno Blanchet CP manager CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC CP Technocenter 1800 Overview Drive 38, rue Bobby Sands - BP10273 Rockhill, SC USA Saint Herblain - France (4) declare that the product(s): PNEUMATIC HAMMER (Fr) déclarons que les produits (Fr) Marteau pneumatique (5) Machine type(s) : (Fr) type(s) CP7111 CP7111H CP7111K CP7111HK CP7150 CP7150K CP7115 CP7120 CP7125 CP9537 Serial number: to (6) Origin of the product : Taiwan (Fr) Origine du produit (7) is in conformity with the requirements of the council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating : (Fr) est (sont) en conformité avec les exigences de la Directive du conseil, concernant les législations des états membres relatives : (8) to "Machinery" 2006/42/EC (17/05/2006) (Fr) aux "machines" 2006/42/EC (17/05/2006) (11) applicable harmonised standard(s) : EN ISO :2010 (Fr) Norme(s) harmonisée(s) applicable(s) : (12) NAME and POSITION of issuer : Bruno BLANCHET (Fr) NOM et FONCTION de l'émetteur : ( General Manager) (13) Place & Date : Saint-Herblain, 27/03/2012 (Fr) Lieu & Date rev.6 1/3 SCD

7 (1) DECLARATION OF CONFORMITY (Fr) DECLARATION DE CONFORMITE Hammer, hamer, hammare, hammer, hammer, Vasarahinta, Martillo, Martelo, martello, ζθσρί, kladivo, kalapácsot, plaktukas, kladivo, młot, kladivo, āmurs, 锤, молота, 망치, ハンマ, çekiç, ciocan, čekić, чук. DEUTSCH (GERMAN) (1) EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - (2) Wir, CHICAGO PNEUMATIC- (3) Technische Datei beim EU - (4) erklären hiermit, daß das (die) Produkt(e) : - - (5) Typ(en) : - (6) Produktherkunft - (7) den Anforderungen der EG-Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten - (8) für Maschinen 2006/42/EG (17/05/2006) - (11) geltende harmonisierte Norme(n) - (12) NAME und EIGENSCHAFT des Ausstellers : - (13) Datum. NEDERLANDS (DUTCH) (1) E.G.-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING - (2) De firma : CHICAGO PNEUMATIC- (3) Technisch bestand verkrijgbaar - (4) verklaart hierbij dat het (de) produkt(en) : - - (5) type : - (6) Herkomst van het product - (7) in overeenstemming is (zijn) met de vereisten van de richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende : (8) machines 2006/42/CEE (17/05/2006) - (11) geldige geharmoniseerde norm(en) - (12) NAAM en FUNCTIE van de opsteller : - (13) Datum. SVENSKA (SWEDISH) (1) EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE - (2) Vi CHICAGO PNEUMATIC- (3) Teknisk fil tillgänglig från - (4) Förklarar att maskinen : - - (5) Maskintyp : - (6) Produktens ursprung - (7) För vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med kraven i Ministerradets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagar rörande - (8) "maskiner" 2006/42/EEG (17/05/2006) - (11) Harmoniserade standarder som tillämpats : - (12) Utfärdarens namn och befattning : - (13) Datum : NORSK (NORWEGIAN) (1) EF ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE - (2) Vi Ets CHICAGO PNEUMATIC- (3) Teknisk dokument tilgjengelig - (4) Erklærer at produktet/produktene : - - (5) av type : - (6) Produktets opprinnelse - (7) er i overensstemmelse med de krav som finnes i Ministerrådets direktiver om tilnærming av Medlemsstatenes lover vedrørende : - (8) "maskiner" 2006/42/EF (17/05/2006) - (11) Harmoniserende standarder som er anvendt : - (12) Utsteders navn og stilling : - (13) Dato : DANSK (DANISH) (1) EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING - (2) Vi CHICAGO PNEUMATIC- (3) Teknisk dokument kan fås på - (4) erklærer at produktet(erne) : - - (5) type : - (6) Produktets oprindelse - (7) er i overensstemmelse med kravene i Rådets Direktiv vedr. tilnærmelse mellem medlemslandenes love for - (8) "maskiner" 2006/42/EF (17/05/2006) - (11) Gældende harmoniserede standarder : - (12) Udsteder, navn og stilling : - (13) Dato SUOMI (FINNISH) (1) ILMOITUS YHDENMUKAISUUDESTA EY - (2) Me CHICAGO PNEUMATIC- (3) Tekniset tiedot saa EU:n - (4) vakuutamme, että tuote / tuotteet : - (4) - (5) tyyppi(-pit) : - (6) Tekniset tiedot saa EU:n - (7) on / ovat yhdenmukainen(-sia) neuvoston jäsenmaiden lainsäädäntöä koskevien direktiivin vaatimusten kanssa, jotka koskevat : - (8) "koneita" 2006/42/EY (17/05/2006)- (11) yhdenmukaistettu(-tut) soveltuva(t) standardi(t) : - (12) ilmoituksen antajan NIMI ja ASEMA (13) Päiväys ESPAÑOL (SPANISH) (1) DECLARACION DE CONFORMIDAD CE - (2) Nosotros CHICAGO PNEUMATIC- (3) Archivo técnico disponible en - (4) declaramos que el producto : - - (5) tipo de máquina : - (6) Origen del producto - (7) es conforme a los requisitos de la Directiva del Consejo sobre la aproximación de las leyes de los Estados Miembros con relación - (8) a la "maquinaria" 2006/42/CE (17/05/2006) - (11) normas armonizadas aplicadas : - (12) Nombre y cargo del expedidor : - (13) Fecha PORTUGUÊS (PORTUGUESE) (1) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE - (2) Nós CHICAGO PNEUMATIC- (3) Ficheiro técnico disponível na - (4) declaramos que o produto: - - (5) tipo de máquina: - (6) Origem do produto - (7) está em conformidade com os requisitos da Directiva do Conselho, referente às legislações dos Estados-membros relacionados com: - (8) "maquinaria" 2006/42/CE (17/05/2006) - (11) Normas harmonizadas aplicáveis - (12) Nome e cargo do emissor: - (13) Data: ITALIANO (ITALIAN) (1) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE - (2) La Società : CHICAGO PNEUMATIC- (3) File tecnico disponibile dal - (4) dichiara che il(i) prodotto(i): - - (5) tipo: - (6) Origine del prodotto - (7) è (sono) in conformità con le esigenze previste dalla Direttiva del Consiglio, sulle legislazioni degli Stati membri relative: - (8) alle "macchine" 2006/42/CE (17/05/2006) - (11) norma(e) armonizzat(e) applicabile(i): - (12) NOME e FUNZIONE del dichiarante - (13) Data ΕΛΛΗΝΙΚΑ (GREEK) (1) ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ (2) Η εηαιρεία : CHICAGO PNEUMATIC (3) Σετνικός θάκελος διαθέζιμος - (4) δηλώνει σπεύθσνα όηι ηο(ηα) προϊόν(-νηα) : - (5) ηύποσ(-ων) : (6) Προέλεσζη προϊόνηος - (7) είναι ζύμθωνο(-α) προς ηις απαιηήζεις ηης Οδηγίας ηοσ σμβοσλίοσ ποσ αθορά ηην προζέγγιζη ηων νομοθεζιών ηων κραηών μελών ηις οτεηικές με : (8) ηα "μηχανήματα" 2006/42/EOK (17/05/2006) (11) εθαρμοζηέο(-α) εναρμονιζμένο(-α) πρόησπο(-α): (12) ΟΝΟΜΑ και ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ηοσ δηλούνηος: (13) Ημερομηνία ČESKY (CZECH) (1) PROHLÁŠENÍ O SOULADU S PŘEDPISY ES - (2) My, firma CHICAGO PNEUMATIC (3) Technický soubor, dostupný - (4) prohlašujeme, že výrobek (výrobky): - (5) typ přístroje (přístrojů): (6) Původ výrobku - (7) je v souladu s požadavky směrnic Rady EU o aproximaci práva členských států EU, a to v těchto oblastech: (8) přístroje 2006/42/EC (17/05/2006) (11) relevantní harmonizované normy: (12) Jméno a funkce osoby, která prohlášení vystavila (13) Datum MAGYAR (HUNGARIAN) (1) CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT - (2) Mi, az: CHICAGO PNEUMATIC- (3) A műszaki leírás az EU-s - (4) kijelentjük, hogy a termék(ek) : - - (5) géptípus(ok): - (6) A műszaki leírás az EU-s - (7) megfelel(nek) a tagországok törvényeiben megfogalmazott, alábbiakban szereplő tanácsi Irányelvek követelményeinek: - (8) "Gépek, berendezések" 2006/42/EC (17/05/2006) - (11) alkalmazható harmonizált szabvány(ok): - (12) Kibocsátó neve és adatai - (13) Dátum: LIETUVIŠKAI (LITHUANIAN) (1) EB ATITIKTIES DEKLARACIJA - (2) Mes: CHICAGO PNEUMATIC- (3) Techninius duomenis galite - (4) pareiškiame, kad gaminys(-iai): - - (5) mašinos tipas(-ai): - (6) Produkto kilmė - (7) atitinka Europos Tarybos Direktyvų reikalavimus dėl valstybių narių įstatymų, susijusių: - (8) su mašinomis" 2006/42/EB (17/05/2006) - (11) taikomi harmonizuoti standartai: - (12) Išdavusio asmens pavardė ir pareigos - (13) Data SLOVENŠČINA (SLOVENIAN) (1) IZJAVA ES O SKLADNOSTI - (2) Mi: CHICAGO PNEUMATIC- (3) Tehnična kartoteka je na voljo - (4) izjavljamo, da je izdelek (oziroma izdelki): - - (5) vrsta stroja (oziroma vrste): - (6) Izvor izdelka - (7) v skladu z zahtevami direktiv Sveta Evrope o približevanju zakonodaje držav članic glede: - (8) "strojev" 2006/42/ES (17/05/2006) - (11) veljavnih harmoniziranih standardov: - (12) Ime in funkcija izdajatelja - (13) Datum POLSKI (POLISH) (1) UE DEKLARACJA ZGODNOŚCI - (2) My, firma CHICAGO PNEUMATIC - (3) Plik techniczny jest dostępny w - (4) oświadczamy, ze produkt (produkty): - - (5) urządzenie typu (typów) : - (6) Pochodzenie produktu - (7) jest (są) zgodne z rev.6 2/3 SCD

8 (1) DECLARATION OF CONFORMITY (Fr) DECLARATION DE CONFORMITE wymogami Dyrektywy Rady, odpowiadajacej ustawodawstwu krajów członkowskich i dotyczącej: - (8) "maszyn i urządzeń" 2006/42/UE (17/05/2006) - (11) stosowanych norm, wzajemnie zgodnych : - (12) Nazwisko i stanowisko wydajacego deklarację : - (13) Data SLOVENSKY (SLOVAK) (1) DEKLARÁCIA ER O SÚHLASE - (2) My: CHICAGO PNEUMATIC- (3) Technický súbor k dispozícii z - (4) prehlasujeme, že výrobok (y): - - (5) strojový typ(y): - (6) Pôvod produktu alebo výrobku. - (7) zodpovedá požiadavkom Smerníc rady, týkajcich sa aproximácie zákonov členských štátov, pre: - (8) "strojné zariadenia" 2006/42/EC (17/05/2006) - (11) zodpovedajúce harmonizačné normy: - (12) Meno a funkcia vystavovateľa dokladu - (13) Dátum LATVISKI (LATVIAN) (1) EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA - (2) Mēs, CHICAGO PNEUMATIC- (3) Tehniskais fails pieejams ES - (4) deklarējam, ka šis (-ie) izstrādājums (-i): - - (5) ierīces tips (-i): - (6) Izstrādājuma izcelsme - (7) atbilst Padomes Direktīvu prasībām par dalībvalstu likumu piemērošanu, kas attiecas uz: - (8) "mehānismiem" 2006/42/EK (17/05/2006) - (11) spēkā esošajam (-iem) saskaņotajam (-iem) standartam (-iem): - (12) Pieteicēja vārds un amats - (13) Datums 中 文 (CHINESE) (1) EC 一 致 性 声 明 - (2) 我 们 : CHICAGO PNEUMATIC- (3) 技 术 参 数 资 料 可 以 从 EU 总 部 获 得 - (4) 声 明 其 产 品 :- - (5) 机 器 类 型 :- (6) 产 品 原 产 地 - (7) 符 合 会 员 国 立 法 会 议 决 定 的 相 关 要 求 :- (8) 机 械 2006/42/EC (17/05/2006) - (11) 适 用 协 调 标 准 :- (12) 发 行 者 名 称 和 地 点 - (13) 日 期 - РУССКИЙ (RUSSIAN) (1) ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ - (2) Мы: Ets CHICAGO PNEUMATIC- (3) Технический файл можно - (4) зявляем, что продукция: - - (5) тип оборудования: - (6) Происхождение продукта - (7) соответствует требованиям директивы европейского совета относительно законодательств стран-участниц по: - (8) "Машинному оборудованию" 2006/42/EC (17/05/2006) - (11) применяемые согласованные нормы: - (12) Фамилия и должность составителя - (13) Дата - 한국어 (KOREAN) (1) *적합성 선언 -* (2) 저희: *CHICAGO PNEUMATIC -* (3) EU 본사에서 기술 자료를 구할 수 있습니다. - (4) 다음 제품(들)이: - - (5) 기계 유형(들): - (6) 원산지 - (7) 다음과 관련된 회원 국가들의 법령의 일치에 관한 위원회 명령들의 요구조건에 적합함을 선언합니다: - (8) to *"Machinery" 2006/42/EC* (17/05/2006) - (11) 해당 조화된 표준(들): - (12) 발급자의 명칭 및 위치: - (13) 날짜: 日 本 語 (JAPANESE) (1) * 適 合 宣 言 書 -* (2) 当 社 : *CHICAGO PNEUMATIC -* (3) 技 術 ファイルは EU - (4)は 本 製 品 : - - (5) 機 種 : - (6) 技 術 ファイルは EU - (7)の 法 律 の 近 似 化 についての 理 事 会 指 令 の 要 件 に 準 拠 していることを 宣 言 します 該 当 する 欧 州 統 一 規 格 : (8) が *" 機 械 " 指 令 2006/42/EC* (17/05/2006) - (11) に 関 する 加 盟 国 :- (12) 発 行 人 の 氏 名 と 役 職 : - (13) 日 付 : Türkçe (TURKISH) belirtilen ürünün (ürünlerin): - (1) *UYGUNLUK BEYANI -* (2) Biz: *CHICAGO PNEUMATIC -* (3) Teknik dosya AT genel - (4) aşağıda - (5) Makina türü (türleri): - (6) Ürünün kökeni - (7) aşağıdakiler ile ilgili Üye Ülkelerin kanun benzerliklerinde ilgili konsey yönetmelikleri gereksinimleri ile uygunluğunu beyan ederiz: - (8) *"Makina Aksamı" 2006/42/EC* (17/05/2006) - (11) uygulanabilir uyumlaştırılmış standart(lar): - (12) Beyan eden kişinin ADI ve UNVANI: - (13) Tarih:. LIMBA (ROMANIAN) de la - (4) declară m că produsele: - (1) *DECLARAŢ IE DE CONFORMITATE -* (2) Noi: *CHICAGO PNEUMATIC -* (3) Fişierul tehnic disponibil - (5) Maş ini de Tip: - (6) Originea produsului - (7) sunt în conformitate cu cerinţ ele Directivelor consiliului în ce priveş te aproximarea legislaţ iei din Statele Membre relativ la: - (8) *"Maş ini Industriale" 2006/42/EC* (17/05/2006) - (11) standardele armonizate aplicabile: - (12) NUMELE ş i FUNCŢ IA emitentului: - (13) Data: HRVATSKI (CROATIAN) (1) *IZJAVA O SUKLADNOSTI -* (2) Mi: *CHICAGO PNEUMATIC -* (3) Tehnička arhiva dostupna je u - (4) izjavljujemo da je(su) proizvod(i): - - (5) Tip(ovi) stroja: - (6) Podrijetlo proizvoda - (7) sukladan(ni) zahtjevima Direktiva Vijeća EU za usklađenje zakona zemalja članica koji se odnose na: - (8) to *"Direktivu o strojevima" 2006/42/EC* (17/05/2006) - (11) primjenjive harmonizirane standarde: - (12) NAZIV i SJEDIŠTE izdavača: - (13) Datum: български (BULGARIAN) (1) *ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ -* (2) Ние: *CHICAGO PNEUMATIC -* (3) Техническата документация - (4) заявяваме, че продуктът(ите): - - (5) Тип(ове) машини: - (6) Произход на продукта - (7) е в съответствие с изискванията на Директивите на Съвета във връзка с приближаване на законите на страните-членки относно: - (8) *"Машини" 2006/42/EC* (17/05/2006) - (11) приложим хармонизиран стандарт(и): - (12) ИМЕ и ДЛЪЖНОСТ на издаващия: - (13) Дата: rev.6 3/3 SCD

Operator s Manual. 13325 Carowinds Blvd. Charlotte NC 28273 USA CP7500D. 2" Angle Grinder 2" Cut-off Tool Model "P"

Operator s Manual. 13325 Carowinds Blvd. Charlotte NC 28273 USA CP7500D. 2 Angle Grinder 2 Cut-off Tool Model P Operator s Manual 1335 Carowinds Blvd. Charlotte NC 873 USA CP7500D " Angle Grinder " Cut-off Tool Model "P" To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing accessories

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide FE8191 Fisheye Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Dutch Dansk Indonesia 360 Surround View PoE

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 K0061IVZ.fm SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 Betriebsanleitung.................... 3 Operating Instruction................. 6 Instructions d'utilisation............... 9 Handleiding.......................

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual Indhold: Oversigt Installation Konfiguration Tæller Display fanen Tæller Linier fanen Tæller Stationer fanen Tæller

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks Stofa SmartTv Trin for trin vejledning Arris Tv-boks INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN TILSLUTTER DU Det indeholder pakken 3 1. Trin for trin vejledning: Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Retningslinjer for udfyldning af Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement)

Retningslinjer for udfyldning af Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement) Retningslinjer for udfyldning af Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement) Formålet med Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis Europass-bilaget til uddannelses-/eksamensbevis

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn

Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn PSA100 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 212-226

Rettelse nr. / Correction no. 212-226 17. april 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 212-226 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Dansk standard DS/ISO 29845 1. udgave 2011-09-30 Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Technical product documentation Document types DS/ISO 29845 København DS projekt: M245068 ICS: 01.110 Første

Læs mere

Dansk Byggeri Inspiration til CSR. Dansk Byggeri nov 2009

Dansk Byggeri Inspiration til CSR. Dansk Byggeri nov 2009 Dansk Byggeri Inspiration til CSR Christian F. Jakobsen, partner Morten Elbæk Jensen, partner Grant Thorntons kontorer i København og Vejle 1 Hvad er CSR Lovgrundlag for CSR Hvem er omfattet Tilgang til

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Dansk Standard DS/EN 1023-2 1. udgave Godkendt:2000-06-27 Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Office furniture - Screens - Part 2: Mechanical safety requirements DANSK STANDARD -

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide IP8372 Bullet Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia Outdoor Day & Night

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

LEAF. Udvendigt Indvendigt Specifikationer Udskriv Stige ud

LEAF. Udvendigt Indvendigt Specifikationer Udskriv Stige ud LEAF genanvendelse Nissan LEAF elsker planeten. Det er derfor, den fremstilles med den største andel af genanvendte materialer i klassen og er mere end 95 % genanvendelig. det nye design Nissan LEAFs ekstremt

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Thermoseal HS-4-C Bruger manual

Thermoseal HS-4-C Bruger manual Thermoseal HS-4-C Bruger manual Dec 2011 DK Copyrights, Thermopatch bv, Almere, Holland. Ingen del af denne tryksag må kopieres i nogen form, uden skriftlig godkendelse af Thermopatch bv, Holland. Thermopatch,

Læs mere