Operator s Manual. CP7111 & CP7150 Series Air Hammer WARNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operator s Manual. CP7111 & CP7150 Series Air Hammer WARNING"

Transkript

1 Operator s Manual CP7111 & CP7150 Series Air Hammer WARNING To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near this tool must read and understand these instructions before performing any such task.

2 LOCAL SALES AND SERVICE LOCATIONS EN ES FR IT SV DE PT NN NL DA FI RU ZH EL HU Please fi nd your local contact at: Busque su contacto local en: Votre contact local sur : Per trovare il contatto CP nella vostra zona, visitate: Du kan hitta din lokala kontakt på: Ihren Ansprechpartner fi nden Sie auch unter: Por favor, encontre o seu distribuidor local em: Du kan fi nne din lokale kontakt på: U kunt uw plaatselijke contact vinden op: Find din lokale kontakt på: Katso paikallisia yhteystietoja osoitteesta: Информация, необходимая для связи с местным представителем компании, может быть найдена на следующем веб-сайте: 请 上 网 站 查 询 本 地 联 系 单 位 Παρακαλούμε βρείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο στη διεύθυνση: A helyi elérhetőségek megtalálhatók itt: LV PL CS SK SL LT JA BG HR RO TR KO Lūdzu, atrodiet vietējās kontaktpersonas: Najbliższą placówkę można znaleźć po adresem: Svůj místní kontakt laskavě vyhledejte na adrese: Prosím, vyhľadajte svoj miestny kontakt na adrese: Prosimo, najdite svoj lokalni kontakt na: Vietinį kontaktą rasite svetainėje: 最 寄 りの 連 絡 先 については 当 社 ウェブサイトを ご 覧 ください: За контакт с местен представител, моля, посетете: Svojega lokalnog predstavnika pronađite na: Puteţi găsi informaţiile reprezentantului autorizat local din regiunea dumneavoastră la: Yerel temsilcinizi şu adresden bulabilirsiniz: 귀하 지역의 대리점은 다음 사이트에서 찾으실 수 있습니다: KEK 11/09

3 EN English INSTRUCTION MANUAL Machine Type: Power tool with.401 in. shank for use with chisel and various.401 in. accessories. - No other use is permitted Air Supply Requirements 1. Supply tool with 90 psig (6.3 bar) of clean, dry air. Higher pressure drastically reduces tool life. 2. Connect tool to air line using pipe, hose and fitting sizes shown in the diagram below. CA (1/2") 1/2" (12 mm) CA (1/2") CA (1/2") Lubrication 1. Use an air line lubricator with SAE #10 oil, adjusted to two(2) drops per minute. If an air line lubricator cannot be used, add air motor oil to the inlet once a day. 2. The use of synthetic oils for air line lubrication is not recommended because of possible damage to seals, o-rings, hose, rotor blades and polycarbonate oiler/filter bowls. Operation 1. To insert chisel, press loop on retainer aside, push chisel into cylinder and release loop. 2. Place cutting edge of chisel against workpiece, depress trigger. Caution: Do not operate tool without chisel in cylinder, or allow the chisel to be driven out of cylinder. Internal damage will result if piston is allowed to strike cylinder wall. Maintenance 1. Disassemble and inspect tool every three months if the tool is used every day. Replace damaged or worn parts. 2. High wear parts are underlined in the parts list. 3. Dirt or gum deposits cut tool power. To correct this, flush out the tool with gum solvent oil or an equal mixture of SAE #10 oil and kerosene. If outside conditions are in order, disassemble tool, replace worn or damaged parts, clean, reassemble and relubricate. Original Instructions Copyright 2010, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC All rights reserved. Any unauthorized use or copying of the contents or part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings. Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability. CP7111 & CP7150 Series Air Hammer Technical Data.401 on. (10mm) shank Air comsumption: 25 cfm (11.8 l/s) Air Pressure 90 psi (6.2 bar) Stroke: 2-5/8 in. (67mm)(CP7111), 3-1/2 in. (89mm)(CP7150) BPM: 3000 (CP7111); 2300 (CP7150) Noise & Vibration Declaration* Sound pressure level 100 db(a), uncertainty 3 db(a), in accordance with EN ISO For sound power, add 11 db(a). Vibration value; CP7111: a=6.31 m/s 2, uncertainty k=3.01 m/s 2 ; CP7111H: a=10.98 m/s 2, uncertainty k=4.64 m/s 2 ; CP7150: a=4.79 m/s 2, uncertainty k=1.75 m/s 2, re. ISO Declaration of noise and vibration emission All values are current as of the date of this publication. For the latest information please visit cp.com. These declared values were obtained by laboratory type testing in accordance with the stated standards and are suitable for comparison with the declared values of other tools tested in accordance with the same standards. These declared values are not adequate for use in risk assessments and values measured in individual work places may be higher. The actual exposure values and risk of harm experienced by an individual user are unique and depend upon the way the user works, the workpiece and the workstation design, as well upon the exposure time and the physical condition of the user. We, Chicago Pneumatic, cannot be held liable for the consequences of using the declared values, instead of values reflecting the actual exposure, in an individual risk assessment in a work place situation over which we have no control. This tool may cause hand-arm vibration syndrome if its use is not adequately managed. An EU guide to managing hand-arm vibration can be found at VIBGUIDE.htm We recommend a programme of health surveillance to detect early symptoms which may relate to noise or vibration exposure, so that management procedures can be modified to help prevent future impairment. MANUFACTURER S LIMITED WARRANTY Limited Warranty: The Products of the Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ( CP ) are warranted to be free from defects in material and workmanship for one year from the date of purchase. This Warranty applies only to Products purchased new from CP or its authorized dealers. Of course, this Warranty does not apply to products which have been abused, misused, modified, or repaired by someone other than CP or its Authorized Service Representatives. If a CP Product proves defective in material or workmanship within one year after purchase, return it to any CP Factory Service Center or Authorized Service Center for CP tools, transportation prepaid, enclosing your name and address, adequate proof of date of purchase, and a short description of the defect. CP will, at its option, repair or replace defective Products free of charge. Repairs or replacements are warranted as described above for the remainder of the original warranty period. CP s sole liability and your exclusive remedy under this Warranty is limited to repair or replacement of the defective Product. (There Are No Other Warranties Expressed Or Implied And CP Shall Not Be Liable For Incidental, Consequential, Or Special Damages, Or Any Other Damages, Costs Or Expenses Excepting Only The Cost Or Expense Of Repair Or Replacement As Described Above.)

4 DA Dansk (Danish) BRUGSANVISNING Maskintype: Værktøj med et 10 mm skaft til brug med mejsel og forskelligt 10 mm tilbehør. - Ingen anden brug er tilladt. Krav til luftforsyning 1. Tilfør værktøjet 6,3 bar (90 psi) ren, tør luft. Et højere tryk vil stærkt reducere værktøjets levetid. 2. Tilslut værktøjet til lufttilførsel ved at bruge rør-, slange- og fittingstørrelser der vises i figuren. CA (1/2") 1/2" (12 mm) CA (1/2") CA (1/2") Smøring 1. Brug trykluftsmøring med SAE 10 olie, justeret til to (2) dråber pr. minut. Kan trykluftsmøring ikke benyttes, tilføres luftindtaget trykluftmotorolie en gang dagligt. 2. Syntetisk olie anbefales ikke pga. mulig beskadigelse af lejer, o-ringe, slanger, rotorblade og olie- og filterkar af polycarbonat. Drift 1. Man isætter mejslen ved at trykke løkken på holderen til side, presse mejslen ind i cylinderen og slippe løkken. 2. Placér mejslens kant mod arbejdsstedet, og tryk trykkeren ind. OBS! Benyt ikke værktøjet uden mejsel i cylinderen, og lad ikke mejslen glide ud af cylinderen. Det vil afstedkomme intern skade, hvis stemplet rammer cylindervæggen. Vedligeholdelse 1. Adskil og inspicér trykluftmotoren og regulatoren hver tredje måned, hvis værktøjet benyttes dagligt. Udskift slidte og beskadigede dele. 2. Reservedele med stor slitage er understreget i reservedelslisten. 3. Snavs og gummiaflejringer reducerer værktøjets effekt. Dette fjernes ved at skylle værktøjet med gummiopløsende olie eller en blanding af lige dele SAE 10 olie og petroleum. Såfremt omstændighederne tillader det, adskilles værktøjet, slidte og beskadigede dele udskiftes, værktøjet rengøres og samles igen, hvorefter det smøres. Oprindelige anvisninger Copyright 2010, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC Alle rettigheder forbeholdes. Al uautoriseret brug eller kopiering af indholdet eller dele deraf er forbudt. Dette gælder specielt varemærker, modelangivelser, reservedelsnumre og tegninger. Brug kun autoriserede reservdele. Skade eller funktionsfejl, som er forårsaget af anvendelse af uautoriserede dele, er ikke dækket af nogen garanti eller produktansvar. CP7111 & CP7150 Serie Lufthammer Tekniske specifikationer 10 mm skaft Lufttryk 6,3 bar (90 psi) Luftforbrug: 25 cfm (11,8 l/s) Slaglængde: 2-5/8 in. (67mm)(CP7111), 3-1/2 in. (89mm) (CP7150) BPM: 3000 (CP7111), 2300 (CP7150) Støj- og vibrationsdeklaration* Lydtryksniveau 100 db(a), Usikkerhed 3 db(a), i henhold til EN ISO For lydstyrkeniveauet tillægges 11 db(a). Vibrationsniveau; CP7111: a=6,31 m/s 2, Usikkerhed k=3,01 m/s 2 ; CP7111H: a=10,98 m/s 2, Usikkerhed k=4,64 m/s 2 ; CP7150: a=4,79 m/s 2, Usikkerhed k=1,75 m/s 2, re. ISO Støj- og vibrationsdeklaration Alle værdier er aktuelle på datoen for denne publikation. Se for at få de seneste oplysninger De ovenstående værdier blev opnået under laboratorieforsøg i overensstemmelse med de ovenstående standarder og er ikke tilstrækkeligt grundlag til vurdering af risiko forbundet med brug af udstyret. Værdier målt på det individuelle arbejdsområde kan være højere end de ovennævnte værdier. Den faktiske udsættelse for skadelig støj eller vibration og den risiko, der opleves af brugeren, er enestående afhængige af den måde, individet arbejder på, og hvordan arbejdsområdet er anlagt, såvel som udsættelsens varighed og brugerens fysiske kondition. Vi, Chicago Pneumatic, kan ikke påtage os noget ansvar for anvendelse af de ovenstående v rdier i stedet for anvendelse af værdier, der er opnået i den faktiske arbejdssituation, som grundlag for vurdering af risiko forbundet med brug i en arbejdssituation, vi ikke har nogen kontrol over. Dette værktøj kan fremkalde hånd-armvibrationssyndrom, hvis brugen af det ikke styres på hensigtsmæssig vis.en EUvejledning i styring af hånd-arm-vibration kan findes på Vi anbefaler et helbredsovervågningsprogram, så tidlige symptomer på vibrationseksponering kan blive opdaget, og delsesprocedurerne kan ændres mhp. at forebygge fremtidige skader. FABRIKANTENS BEGRÆNSEDE GARANT Begrænset garanti: Produkterne fra Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ( CP ) garanteres fri for fejl i materialer og udførelse i et år fra købsdatoen. Denne garanti er kun gældende for produkter, der er købt nye fra CP eller dets autoriserede forhandlere. Denne garanti er naturligvis ikke gældende for produkter, der er blevet mishandlet, misbrugt, modificeret eller repareret af andre end CP eller dets autoriserede servicerepræsentanter. Hvis et CP-produkt findes defekt i materiale eller udførelse inden for et år efter købsdatoen, returneres det til et CPfabriksservicecenter eller et autoriseret servicecenter for CP-værktøj, med forsendelsesomkostningerne forudbetalt, samt Deres navn og adresse, behørig kvittering for købsdato og en kort beskrivelse af defekten. CP vil efter eget skøn reparere eller ombytte defekte produkter uden beregning. Reparationer og ombytninger er omfattet af ovenfor anførte garanti for den resterende originale garantiperiode. Cp s eneste forpligtigelse og Deres eneste retsmiddel under denne garanti begrænses til reparation eller ombytning af det defekte produkt. (Denne ovenstående garanti træder i stedet for alle andre garantier eller betingelser, udtrykte og underforståede, inklusive enhver garanti eller betingelse for salgbarhed eller egnethed til bestemte formål. CP skal ikke holdes ansvarlig for hændelige, følge- eller specielle skader, eller enhver anden skade, omkostning eller udgift, såvel direkte som indirekte, udover hvad der specifikt er angivet I det ovenstående.)

5 DO NOT DISCARD - GIVE TO USER NN F Norsk (Norewegian) ADVARSEL For å redusere risiko for skade skal enhver som bruker, installerer, reparerer, utfører vedlikehold eller skifter tilbehør på, eller som arbeider i nærheten av dette verktøyet, lese og forstå disse anvisningene før oppgavene utføres. ES F Espoñol (Spanish) ADVERTENCIA Con el fin de reducir el riesgo de lesión, toda persona que utilice, instale, repare, mantenga, cambie accesorios o trabaje cerca de esta herramienta debe leer y comprender estas instrucciones antes de llevar a cabo cualquiera de las tareas antes mencionadas. NL F Nederlands (Dutch) WAARSCHUWING Om de kans op verwondingen zo klein mogelijk te maken, dient iedereen die dit gereedschap gebruikt, installeert, repareert, onderhoudt, onderdelen ervan vervangt of in de buurt ervan werkt deze instructies goed te lezen. FR F Français (French) ATTENTION Pour réduire les risques d accidents, il est impératif que toute personne qui utilise, installe ou répare cet outil, qui change des accessoires ou travaille à proximité lise attentivement ces instructions au préalable. DA F Dansk (Danish) ADVARSEL For at reducere risikoen for personskade skal enhver, der bruger, installerer, reparerer, vedligeholder, skifter tilbehør på eller arbejder nær dette værktøj, læse disse instrukser grundigt, før sådant arbejde udføres. IT F Italiano (Italian) ATTENZIONE Per diminuire il rischio di eventuali danni fisici, è necessario che chiunque si appresti ad utilizzare, installare, riparare, eseguire la manutenzione o la sostituzione di accessori o che semplicemente lavori nelle strette vicinanze dell utensile per tagliare legga e capisca tutti i punti di queste istruzioni. FIF Suomi (Finnish) VAROITUS Ennen työkalun käyttöä, asennusta, korjausta, huoltoa, tarvikkeiden vaihtoa tai työkalun lähistöllä työskentelyä on tapaturmien välttämiseksi perehdyttävä näihin ohjeisiin. SV F Svenska (Swedish) VARNING För att minska risken för skador måste alla som använder, installerar, reparerar, underhåller och ändrar tillbehör på, eller arbetar nära, detta verktyg ha läst och förstått dessa anvisningar innan sådana uppgifter utförs. RU F Русский (Russian) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для снижения риска получения травмы всякий, кто использует, устанавливает, ремонтирует, обслуживает, заменяет приспособления на данном инструменте или работает вблизи него должен прочесть и понять настоящие инструкции до начала любой из перечисленных здесь работ. DE F Deutsch (German) VORSICHT Um die Gefahr einer Verletzung so gering wie möglich zu halten, haben Personen, die dieses Werkzeug gebrauchen, installieren, reparieren, warten, Zubehör austauschen oder sich in der Nähe des Werkzeugs aufhalten, die folgenden Anweisungen zu beachten: ZH F 中 文 (Chinese) 警 告 为 了 减 少 受 伤 的 风 险, 每 个 使 用 安 装 保 养 本 工 具, 更 换 本 工 具 附 件, 或 在 附 近 工 作 的 人 员, 在 执 行 上 述 任 何 一 项 任 务 时, 都 必 须 学 习 及 理 解 这 些 说 明 PT F Português (Portuguese) AVISO No sentido de reduzir o perigo de acidentes pessoais, todas as pessoas que utilizarem, repararem, fizerem a revisão, trocarem acessórios ou trabalharem perto desta ferramenta, devem ler e compreender estas instruções antes de executar qualquer trabalho acima referido. EL F ελληνικά (Greek) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί, εγκαθιστά, επισκευάζει, συντηρεί, αλλάζει παρελκόμενα, ή εργάζεται κοντά σε αυτό το εργαλείο, πρέπει να διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εκτελέσει οποιαδήποτε τέτοια εργασία.

6 (1) DECLARATION OF CONFORMITY (Fr) DECLARATION DE CONFORMITE (2) We : (Fr) Nous (3) Technical file available from EU headquarter. (Fr) Dossier technique disponible auprès du siège social Bruno Blanchet CP manager CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC CP Technocenter 1800 Overview Drive 38, rue Bobby Sands - BP10273 Rockhill, SC USA Saint Herblain - France (4) declare that the product(s): PNEUMATIC HAMMER (Fr) déclarons que les produits (Fr) Marteau pneumatique (5) Machine type(s) : (Fr) type(s) CP7111 CP7111H CP7111K CP7111HK CP7150 CP7150K CP7115 CP7120 CP7125 CP9537 Serial number: to (6) Origin of the product : Taiwan (Fr) Origine du produit (7) is in conformity with the requirements of the council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating : (Fr) est (sont) en conformité avec les exigences de la Directive du conseil, concernant les législations des états membres relatives : (8) to "Machinery" 2006/42/EC (17/05/2006) (Fr) aux "machines" 2006/42/EC (17/05/2006) (11) applicable harmonised standard(s) : EN ISO :2010 (Fr) Norme(s) harmonisée(s) applicable(s) : (12) NAME and POSITION of issuer : Bruno BLANCHET (Fr) NOM et FONCTION de l'émetteur : ( General Manager) (13) Place & Date : Saint-Herblain, 27/03/2012 (Fr) Lieu & Date rev.6 1/3 SCD

7 (1) DECLARATION OF CONFORMITY (Fr) DECLARATION DE CONFORMITE Hammer, hamer, hammare, hammer, hammer, Vasarahinta, Martillo, Martelo, martello, ζθσρί, kladivo, kalapácsot, plaktukas, kladivo, młot, kladivo, āmurs, 锤, молота, 망치, ハンマ, çekiç, ciocan, čekić, чук. DEUTSCH (GERMAN) (1) EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - (2) Wir, CHICAGO PNEUMATIC- (3) Technische Datei beim EU - (4) erklären hiermit, daß das (die) Produkt(e) : - - (5) Typ(en) : - (6) Produktherkunft - (7) den Anforderungen der EG-Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten - (8) für Maschinen 2006/42/EG (17/05/2006) - (11) geltende harmonisierte Norme(n) - (12) NAME und EIGENSCHAFT des Ausstellers : - (13) Datum. NEDERLANDS (DUTCH) (1) E.G.-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING - (2) De firma : CHICAGO PNEUMATIC- (3) Technisch bestand verkrijgbaar - (4) verklaart hierbij dat het (de) produkt(en) : - - (5) type : - (6) Herkomst van het product - (7) in overeenstemming is (zijn) met de vereisten van de richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende : (8) machines 2006/42/CEE (17/05/2006) - (11) geldige geharmoniseerde norm(en) - (12) NAAM en FUNCTIE van de opsteller : - (13) Datum. SVENSKA (SWEDISH) (1) EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE - (2) Vi CHICAGO PNEUMATIC- (3) Teknisk fil tillgänglig från - (4) Förklarar att maskinen : - - (5) Maskintyp : - (6) Produktens ursprung - (7) För vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med kraven i Ministerradets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagar rörande - (8) "maskiner" 2006/42/EEG (17/05/2006) - (11) Harmoniserade standarder som tillämpats : - (12) Utfärdarens namn och befattning : - (13) Datum : NORSK (NORWEGIAN) (1) EF ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE - (2) Vi Ets CHICAGO PNEUMATIC- (3) Teknisk dokument tilgjengelig - (4) Erklærer at produktet/produktene : - - (5) av type : - (6) Produktets opprinnelse - (7) er i overensstemmelse med de krav som finnes i Ministerrådets direktiver om tilnærming av Medlemsstatenes lover vedrørende : - (8) "maskiner" 2006/42/EF (17/05/2006) - (11) Harmoniserende standarder som er anvendt : - (12) Utsteders navn og stilling : - (13) Dato : DANSK (DANISH) (1) EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING - (2) Vi CHICAGO PNEUMATIC- (3) Teknisk dokument kan fås på - (4) erklærer at produktet(erne) : - - (5) type : - (6) Produktets oprindelse - (7) er i overensstemmelse med kravene i Rådets Direktiv vedr. tilnærmelse mellem medlemslandenes love for - (8) "maskiner" 2006/42/EF (17/05/2006) - (11) Gældende harmoniserede standarder : - (12) Udsteder, navn og stilling : - (13) Dato SUOMI (FINNISH) (1) ILMOITUS YHDENMUKAISUUDESTA EY - (2) Me CHICAGO PNEUMATIC- (3) Tekniset tiedot saa EU:n - (4) vakuutamme, että tuote / tuotteet : - (4) - (5) tyyppi(-pit) : - (6) Tekniset tiedot saa EU:n - (7) on / ovat yhdenmukainen(-sia) neuvoston jäsenmaiden lainsäädäntöä koskevien direktiivin vaatimusten kanssa, jotka koskevat : - (8) "koneita" 2006/42/EY (17/05/2006)- (11) yhdenmukaistettu(-tut) soveltuva(t) standardi(t) : - (12) ilmoituksen antajan NIMI ja ASEMA (13) Päiväys ESPAÑOL (SPANISH) (1) DECLARACION DE CONFORMIDAD CE - (2) Nosotros CHICAGO PNEUMATIC- (3) Archivo técnico disponible en - (4) declaramos que el producto : - - (5) tipo de máquina : - (6) Origen del producto - (7) es conforme a los requisitos de la Directiva del Consejo sobre la aproximación de las leyes de los Estados Miembros con relación - (8) a la "maquinaria" 2006/42/CE (17/05/2006) - (11) normas armonizadas aplicadas : - (12) Nombre y cargo del expedidor : - (13) Fecha PORTUGUÊS (PORTUGUESE) (1) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE - (2) Nós CHICAGO PNEUMATIC- (3) Ficheiro técnico disponível na - (4) declaramos que o produto: - - (5) tipo de máquina: - (6) Origem do produto - (7) está em conformidade com os requisitos da Directiva do Conselho, referente às legislações dos Estados-membros relacionados com: - (8) "maquinaria" 2006/42/CE (17/05/2006) - (11) Normas harmonizadas aplicáveis - (12) Nome e cargo do emissor: - (13) Data: ITALIANO (ITALIAN) (1) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE - (2) La Società : CHICAGO PNEUMATIC- (3) File tecnico disponibile dal - (4) dichiara che il(i) prodotto(i): - - (5) tipo: - (6) Origine del prodotto - (7) è (sono) in conformità con le esigenze previste dalla Direttiva del Consiglio, sulle legislazioni degli Stati membri relative: - (8) alle "macchine" 2006/42/CE (17/05/2006) - (11) norma(e) armonizzat(e) applicabile(i): - (12) NOME e FUNZIONE del dichiarante - (13) Data ΕΛΛΗΝΙΚΑ (GREEK) (1) ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ (2) Η εηαιρεία : CHICAGO PNEUMATIC (3) Σετνικός θάκελος διαθέζιμος - (4) δηλώνει σπεύθσνα όηι ηο(ηα) προϊόν(-νηα) : - (5) ηύποσ(-ων) : (6) Προέλεσζη προϊόνηος - (7) είναι ζύμθωνο(-α) προς ηις απαιηήζεις ηης Οδηγίας ηοσ σμβοσλίοσ ποσ αθορά ηην προζέγγιζη ηων νομοθεζιών ηων κραηών μελών ηις οτεηικές με : (8) ηα "μηχανήματα" 2006/42/EOK (17/05/2006) (11) εθαρμοζηέο(-α) εναρμονιζμένο(-α) πρόησπο(-α): (12) ΟΝΟΜΑ και ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ηοσ δηλούνηος: (13) Ημερομηνία ČESKY (CZECH) (1) PROHLÁŠENÍ O SOULADU S PŘEDPISY ES - (2) My, firma CHICAGO PNEUMATIC (3) Technický soubor, dostupný - (4) prohlašujeme, že výrobek (výrobky): - (5) typ přístroje (přístrojů): (6) Původ výrobku - (7) je v souladu s požadavky směrnic Rady EU o aproximaci práva členských států EU, a to v těchto oblastech: (8) přístroje 2006/42/EC (17/05/2006) (11) relevantní harmonizované normy: (12) Jméno a funkce osoby, která prohlášení vystavila (13) Datum MAGYAR (HUNGARIAN) (1) CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT - (2) Mi, az: CHICAGO PNEUMATIC- (3) A műszaki leírás az EU-s - (4) kijelentjük, hogy a termék(ek) : - - (5) géptípus(ok): - (6) A műszaki leírás az EU-s - (7) megfelel(nek) a tagországok törvényeiben megfogalmazott, alábbiakban szereplő tanácsi Irányelvek követelményeinek: - (8) "Gépek, berendezések" 2006/42/EC (17/05/2006) - (11) alkalmazható harmonizált szabvány(ok): - (12) Kibocsátó neve és adatai - (13) Dátum: LIETUVIŠKAI (LITHUANIAN) (1) EB ATITIKTIES DEKLARACIJA - (2) Mes: CHICAGO PNEUMATIC- (3) Techninius duomenis galite - (4) pareiškiame, kad gaminys(-iai): - - (5) mašinos tipas(-ai): - (6) Produkto kilmė - (7) atitinka Europos Tarybos Direktyvų reikalavimus dėl valstybių narių įstatymų, susijusių: - (8) su mašinomis" 2006/42/EB (17/05/2006) - (11) taikomi harmonizuoti standartai: - (12) Išdavusio asmens pavardė ir pareigos - (13) Data SLOVENŠČINA (SLOVENIAN) (1) IZJAVA ES O SKLADNOSTI - (2) Mi: CHICAGO PNEUMATIC- (3) Tehnična kartoteka je na voljo - (4) izjavljamo, da je izdelek (oziroma izdelki): - - (5) vrsta stroja (oziroma vrste): - (6) Izvor izdelka - (7) v skladu z zahtevami direktiv Sveta Evrope o približevanju zakonodaje držav članic glede: - (8) "strojev" 2006/42/ES (17/05/2006) - (11) veljavnih harmoniziranih standardov: - (12) Ime in funkcija izdajatelja - (13) Datum POLSKI (POLISH) (1) UE DEKLARACJA ZGODNOŚCI - (2) My, firma CHICAGO PNEUMATIC - (3) Plik techniczny jest dostępny w - (4) oświadczamy, ze produkt (produkty): - - (5) urządzenie typu (typów) : - (6) Pochodzenie produktu - (7) jest (są) zgodne z rev.6 2/3 SCD

8 (1) DECLARATION OF CONFORMITY (Fr) DECLARATION DE CONFORMITE wymogami Dyrektywy Rady, odpowiadajacej ustawodawstwu krajów członkowskich i dotyczącej: - (8) "maszyn i urządzeń" 2006/42/UE (17/05/2006) - (11) stosowanych norm, wzajemnie zgodnych : - (12) Nazwisko i stanowisko wydajacego deklarację : - (13) Data SLOVENSKY (SLOVAK) (1) DEKLARÁCIA ER O SÚHLASE - (2) My: CHICAGO PNEUMATIC- (3) Technický súbor k dispozícii z - (4) prehlasujeme, že výrobok (y): - - (5) strojový typ(y): - (6) Pôvod produktu alebo výrobku. - (7) zodpovedá požiadavkom Smerníc rady, týkajcich sa aproximácie zákonov členských štátov, pre: - (8) "strojné zariadenia" 2006/42/EC (17/05/2006) - (11) zodpovedajúce harmonizačné normy: - (12) Meno a funkcia vystavovateľa dokladu - (13) Dátum LATVISKI (LATVIAN) (1) EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA - (2) Mēs, CHICAGO PNEUMATIC- (3) Tehniskais fails pieejams ES - (4) deklarējam, ka šis (-ie) izstrādājums (-i): - - (5) ierīces tips (-i): - (6) Izstrādājuma izcelsme - (7) atbilst Padomes Direktīvu prasībām par dalībvalstu likumu piemērošanu, kas attiecas uz: - (8) "mehānismiem" 2006/42/EK (17/05/2006) - (11) spēkā esošajam (-iem) saskaņotajam (-iem) standartam (-iem): - (12) Pieteicēja vārds un amats - (13) Datums 中 文 (CHINESE) (1) EC 一 致 性 声 明 - (2) 我 们 : CHICAGO PNEUMATIC- (3) 技 术 参 数 资 料 可 以 从 EU 总 部 获 得 - (4) 声 明 其 产 品 :- - (5) 机 器 类 型 :- (6) 产 品 原 产 地 - (7) 符 合 会 员 国 立 法 会 议 决 定 的 相 关 要 求 :- (8) 机 械 2006/42/EC (17/05/2006) - (11) 适 用 协 调 标 准 :- (12) 发 行 者 名 称 和 地 点 - (13) 日 期 - РУССКИЙ (RUSSIAN) (1) ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ - (2) Мы: Ets CHICAGO PNEUMATIC- (3) Технический файл можно - (4) зявляем, что продукция: - - (5) тип оборудования: - (6) Происхождение продукта - (7) соответствует требованиям директивы европейского совета относительно законодательств стран-участниц по: - (8) "Машинному оборудованию" 2006/42/EC (17/05/2006) - (11) применяемые согласованные нормы: - (12) Фамилия и должность составителя - (13) Дата - 한국어 (KOREAN) (1) *적합성 선언 -* (2) 저희: *CHICAGO PNEUMATIC -* (3) EU 본사에서 기술 자료를 구할 수 있습니다. - (4) 다음 제품(들)이: - - (5) 기계 유형(들): - (6) 원산지 - (7) 다음과 관련된 회원 국가들의 법령의 일치에 관한 위원회 명령들의 요구조건에 적합함을 선언합니다: - (8) to *"Machinery" 2006/42/EC* (17/05/2006) - (11) 해당 조화된 표준(들): - (12) 발급자의 명칭 및 위치: - (13) 날짜: 日 本 語 (JAPANESE) (1) * 適 合 宣 言 書 -* (2) 当 社 : *CHICAGO PNEUMATIC -* (3) 技 術 ファイルは EU - (4)は 本 製 品 : - - (5) 機 種 : - (6) 技 術 ファイルは EU - (7)の 法 律 の 近 似 化 についての 理 事 会 指 令 の 要 件 に 準 拠 していることを 宣 言 します 該 当 する 欧 州 統 一 規 格 : (8) が *" 機 械 " 指 令 2006/42/EC* (17/05/2006) - (11) に 関 する 加 盟 国 :- (12) 発 行 人 の 氏 名 と 役 職 : - (13) 日 付 : Türkçe (TURKISH) belirtilen ürünün (ürünlerin): - (1) *UYGUNLUK BEYANI -* (2) Biz: *CHICAGO PNEUMATIC -* (3) Teknik dosya AT genel - (4) aşağıda - (5) Makina türü (türleri): - (6) Ürünün kökeni - (7) aşağıdakiler ile ilgili Üye Ülkelerin kanun benzerliklerinde ilgili konsey yönetmelikleri gereksinimleri ile uygunluğunu beyan ederiz: - (8) *"Makina Aksamı" 2006/42/EC* (17/05/2006) - (11) uygulanabilir uyumlaştırılmış standart(lar): - (12) Beyan eden kişinin ADI ve UNVANI: - (13) Tarih:. LIMBA (ROMANIAN) de la - (4) declară m că produsele: - (1) *DECLARAŢ IE DE CONFORMITATE -* (2) Noi: *CHICAGO PNEUMATIC -* (3) Fişierul tehnic disponibil - (5) Maş ini de Tip: - (6) Originea produsului - (7) sunt în conformitate cu cerinţ ele Directivelor consiliului în ce priveş te aproximarea legislaţ iei din Statele Membre relativ la: - (8) *"Maş ini Industriale" 2006/42/EC* (17/05/2006) - (11) standardele armonizate aplicabile: - (12) NUMELE ş i FUNCŢ IA emitentului: - (13) Data: HRVATSKI (CROATIAN) (1) *IZJAVA O SUKLADNOSTI -* (2) Mi: *CHICAGO PNEUMATIC -* (3) Tehnička arhiva dostupna je u - (4) izjavljujemo da je(su) proizvod(i): - - (5) Tip(ovi) stroja: - (6) Podrijetlo proizvoda - (7) sukladan(ni) zahtjevima Direktiva Vijeća EU za usklađenje zakona zemalja članica koji se odnose na: - (8) to *"Direktivu o strojevima" 2006/42/EC* (17/05/2006) - (11) primjenjive harmonizirane standarde: - (12) NAZIV i SJEDIŠTE izdavača: - (13) Datum: български (BULGARIAN) (1) *ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ -* (2) Ние: *CHICAGO PNEUMATIC -* (3) Техническата документация - (4) заявяваме, че продуктът(ите): - - (5) Тип(ове) машини: - (6) Произход на продукта - (7) е в съответствие с изискванията на Директивите на Съвета във връзка с приближаване на законите на страните-членки относно: - (8) *"Машини" 2006/42/EC* (17/05/2006) - (11) приложим хармонизиран стандарт(и): - (12) ИМЕ и ДЛЪЖНОСТ на издаващия: - (13) Дата: rev.6 3/3 SCD

Operator s Manual. CP7722 Series Air Impact Wrench WARNING

Operator s Manual. CP7722 Series Air Impact Wrench WARNING Operator s Manual CP7722 Series Air Impact Wrench WARNING To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near this tool must read and

Læs mere

Operator s Manual. CP9104Q Pencil Grinder WARNING

Operator s Manual. CP9104Q Pencil Grinder WARNING Operator s Manual Pencil Grinder WARNING To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near this tool must read and understand these

Læs mere

Operator s Manual. 13325 Carowinds Blvd. Charlotte NC 28273 USA CP7500D. 2" Angle Grinder 2" Cut-off Tool Model "P"

Operator s Manual. 13325 Carowinds Blvd. Charlotte NC 28273 USA CP7500D. 2 Angle Grinder 2 Cut-off Tool Model P Operator s Manual 1335 Carowinds Blvd. Charlotte NC 873 USA CP7500D " Angle Grinder " Cut-off Tool Model "P" To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing accessories

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide SD8161 Speed Dome Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia 1080P HD 18x Zoom

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Integreret overspændingsbeskytter

Integreret overspændingsbeskytter Integreret overspændingsbeskytter Brugervejledning www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...3 Fejlfinding...4 Strømindikatoren er slukket, når enheden sættes til stikkontakten...4 Printer

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

GD / UZ 930 Operating Instructions

GD / UZ 930 Operating Instructions GD / UZ 930 Operating Instructions 107402584 A 02 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Operating instructions SALTIX 10

Operating instructions SALTIX 10 Operating instructions SALTIX 10 107402849 C 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller

Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller Dansk standard DS/ISO/IEC 23000-2 CD-rom 1. udgave 2008-03-07 Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller Information technology Multimedia

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Operator s Manual. CP7749/CP7749-2 Series 1/2 Impact Wrench WARNING

Operator s Manual. CP7749/CP7749-2 Series 1/2 Impact Wrench WARNING Operator s Manual CP7749/CP7749-2 Series 1/2 Impact Wrench WARNING To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near this tool must

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO 16000-18/Cor. 1 1. udgave 2012-01-18 Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Indoor air Part 18: Detection and

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

XXL-Rehab 4-punkt Stok XXL-Rehab 4-point Cane

XXL-Rehab 4-punkt Stok XXL-Rehab 4-point Cane BRUGSANVISNING USER MANUAL 4-punkt Stok 4-point Cane MAX 270 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere. Ideal use for: - Bariatric users. BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

Operator s Manual. CP1014 Series Air Drill WARNING

Operator s Manual. CP1014 Series Air Drill WARNING Operator s Manual CP1014 Series Air Drill WARNING To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near this tool must read and understand

Læs mere

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Doro Gsm Mobiltelefon XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Doro Gsm Mobiltelefon Corporation, is expressly prohibited. P/N LIT-11646-12-51

Læs mere

Landbrugsmaskiner Sikkerhed Del 7: Mejetærskere, grønt- og bomuldshøstere

Landbrugsmaskiner Sikkerhed Del 7: Mejetærskere, grønt- og bomuldshøstere Dansk standard Rettelsesblad DS/EN ISO 4254-7/AC 1. udgave 2010-11-16 Landbrugsmaskiner Sikkerhed Del 7: Mejetærskere, grønt- og bomuldshøstere Agricultural machinery Safety Part 7: Combine harvesters,

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Lindab Installation manual - dock leveller pit 310. Lindab Doorline

Lindab Installation manual - dock leveller pit 310. Lindab Doorline Lindab Installation manual - dock leveller pit 310 1403.01 Lindab Doorline DK - Montageanvisning, læsserampe - Pit 310 SE - Installationsmanual, lastbrygga - Grop 310 GB - Installation manual, dock levellers

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Dansk standard DS/EN Risk management Risk assessment techniques. 1. udgave

Dansk standard DS/EN Risk management Risk assessment techniques. 1. udgave Dansk standard DS/EN 31010 1. udgave 2010-05-20 Risikoledelse Teknikker til risikovurdering Risk management Risk assessment techniques DS/EN 31010 København DS projekt: M231261 ICS: 03.100.01 Første del

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide FE8191 Fisheye Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Dutch Dansk Indonesia 360 Surround View PoE

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Dansk Standard DS/EN 13290-1 1. udgave Godkendt:2000-04-13 Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Space project management - General requirements - Part 1: Policy and

Læs mere

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

Håndvægtsstativ. Samlevejledning

Håndvægtsstativ. Samlevejledning Håndvægtsstativ Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...4 Komponenter...5 Monteringsdele...6 Værktøj...6 Samling...7 Vedligeholdelse...14

Læs mere

Brugsanvisning. Instruction Manual TJEP 90/F18. Kontakt din autoriserede forhandler for yderligere information.

Brugsanvisning. Instruction Manual TJEP 90/F18. Kontakt din autoriserede forhandler for yderligere information. Læs denne brugsanvisning før du betjener pistolen. Read this manual before operate your tool. Brugsanvisning Instruction Manual TJEP 90/F18 Kontakt din autoriserede forhandler for yderligere information.

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Brugervejledning. Quick Charger UCH10

Brugervejledning. Quick Charger UCH10 Brugervejledning Quick Charger UCH10 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Anvendelse af Quick Charger...4 Opladning af enheden...4 Juridisk meddelelse...5 Declaration of Conformity for

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

XXL-Rehab Albuestok XXL-Rehab Crutch

XXL-Rehab Albuestok XXL-Rehab Crutch BRUGSANVISNING USER MANUAL Albuestok Crutch MAX 325 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere. Ideal use for: - Bariatric users. BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 1 Instruction Manual (GB) Operating manual & service instructions for wheel dolly type WD800 - Capacity 800kg. Important: Read and understand

Læs mere

Operator s Manual Carowinds Blvd. Charlotte NC USA. CP7215, CP7225, CP7255 Series. Random Orbital Sander

Operator s Manual Carowinds Blvd. Charlotte NC USA. CP7215, CP7225, CP7255 Series. Random Orbital Sander Operator s Manual 13325 Carowinds Blvd. Charlotte NC 28273 USA CP7215, CP7225, CP7255 Series Random Orbital Sander To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Dansk standard DS/EN ISO 11957 2. udgave 2009-09-22 Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Acoustics Determination of sound insulation performance of cabins Laboratory and in situ

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

PARATHOM / PARATHOM PRO MR16 Electric Transformer Compatibility

PARATHOM / PARATHOM PRO MR16 Electric Transformer Compatibility / PRO MR16 Electric Transformer Compatibility BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility

Læs mere

2002/95/CE (RoHS) 2002/96/CE and 2003/108/CE (RAEE)

2002/95/CE (RoHS) 2002/96/CE and 2003/108/CE (RAEE) 1 Vigtigt! Denne betjeningsvejledning er en integreret del af dækmaskinen. Der må ikke tages kopi af denne betjeningsvejledning eller dele deraf uden tilladelse! Da den danner grundlag for forståelse og

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Vindmøller i dag og i morgen. SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus

Vindmøller i dag og i morgen. SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus Vindmøller i dag og i morgen SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus Mølleejere eller aktionær interessen i et stærkt Vestas 2011, 3. kvartal 2015, 3. kvartal 2 Name

Læs mere

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Assembly Manual Samlingsvejledning DA-01AV 10890 Common: 6-ft x 4-ft * Almindelig størrelse: 183 cm x 122 cm (6 fod x 4 fod) 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in * Indre dimensioner:

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner Dansk standard DS/EN 33 3. udgave 2011-10-03 Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner WC pans and WC suites Connecting dimensions DS/EN 33 København DS projekt: M235262 ICS: 91.140.70 Første del

Læs mere

BUDI-2S-T-06LxES-DK02

BUDI-2S-T-06LxES-DK02 BUDI-2S-T-06LxES-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G BUDI-2S-T Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boks BUDI-2S-T (splidse/patch) boks er beregnet til terminering

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Dansk Standard DS/EN udgave. Flymateriel

Dansk Standard DS/EN udgave. Flymateriel Dansk Standard DS/EN 3961 1. udgave Godkendt:2001-07-11 Flymateriel Aerospace series Gold base alloy AU-B40001 Filler metal for brazing-rolled foil DANSK STANDARD - Eftertryk uden tilladelse forbudt Kollegievej

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Purchase date Forretningens

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere