Operator s Manual. CP7111 & CP7150 Series Air Hammer WARNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operator s Manual. CP7111 & CP7150 Series Air Hammer WARNING"

Transkript

1 Operator s Manual CP7111 & CP7150 Series Air Hammer WARNING To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near this tool must read and understand these instructions before performing any such task.

2 LOCAL SALES AND SERVICE LOCATIONS EN ES FR IT SV DE PT NN NL DA FI RU ZH EL HU Please fi nd your local contact at: Busque su contacto local en: Votre contact local sur : Per trovare il contatto CP nella vostra zona, visitate: Du kan hitta din lokala kontakt på: Ihren Ansprechpartner fi nden Sie auch unter: Por favor, encontre o seu distribuidor local em: Du kan fi nne din lokale kontakt på: U kunt uw plaatselijke contact vinden op: Find din lokale kontakt på: Katso paikallisia yhteystietoja osoitteesta: Информация, необходимая для связи с местным представителем компании, может быть найдена на следующем веб-сайте: 请 上 网 站 查 询 本 地 联 系 单 位 Παρακαλούμε βρείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο στη διεύθυνση: A helyi elérhetőségek megtalálhatók itt: LV PL CS SK SL LT JA BG HR RO TR KO Lūdzu, atrodiet vietējās kontaktpersonas: Najbliższą placówkę można znaleźć po adresem: Svůj místní kontakt laskavě vyhledejte na adrese: Prosím, vyhľadajte svoj miestny kontakt na adrese: Prosimo, najdite svoj lokalni kontakt na: Vietinį kontaktą rasite svetainėje: 最 寄 りの 連 絡 先 については 当 社 ウェブサイトを ご 覧 ください: За контакт с местен представител, моля, посетете: Svojega lokalnog predstavnika pronađite na: Puteţi găsi informaţiile reprezentantului autorizat local din regiunea dumneavoastră la: Yerel temsilcinizi şu adresden bulabilirsiniz: 귀하 지역의 대리점은 다음 사이트에서 찾으실 수 있습니다: KEK 11/09

3 EN English INSTRUCTION MANUAL Machine Type: Power tool with.401 in. shank for use with chisel and various.401 in. accessories. - No other use is permitted Air Supply Requirements 1. Supply tool with 90 psig (6.3 bar) of clean, dry air. Higher pressure drastically reduces tool life. 2. Connect tool to air line using pipe, hose and fitting sizes shown in the diagram below. CA (1/2") 1/2" (12 mm) CA (1/2") CA (1/2") Lubrication 1. Use an air line lubricator with SAE #10 oil, adjusted to two(2) drops per minute. If an air line lubricator cannot be used, add air motor oil to the inlet once a day. 2. The use of synthetic oils for air line lubrication is not recommended because of possible damage to seals, o-rings, hose, rotor blades and polycarbonate oiler/filter bowls. Operation 1. To insert chisel, press loop on retainer aside, push chisel into cylinder and release loop. 2. Place cutting edge of chisel against workpiece, depress trigger. Caution: Do not operate tool without chisel in cylinder, or allow the chisel to be driven out of cylinder. Internal damage will result if piston is allowed to strike cylinder wall. Maintenance 1. Disassemble and inspect tool every three months if the tool is used every day. Replace damaged or worn parts. 2. High wear parts are underlined in the parts list. 3. Dirt or gum deposits cut tool power. To correct this, flush out the tool with gum solvent oil or an equal mixture of SAE #10 oil and kerosene. If outside conditions are in order, disassemble tool, replace worn or damaged parts, clean, reassemble and relubricate. Original Instructions Copyright 2010, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC All rights reserved. Any unauthorized use or copying of the contents or part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings. Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability. CP7111 & CP7150 Series Air Hammer Technical Data.401 on. (10mm) shank Air comsumption: 25 cfm (11.8 l/s) Air Pressure 90 psi (6.2 bar) Stroke: 2-5/8 in. (67mm)(CP7111), 3-1/2 in. (89mm)(CP7150) BPM: 3000 (CP7111); 2300 (CP7150) Noise & Vibration Declaration* Sound pressure level 100 db(a), uncertainty 3 db(a), in accordance with EN ISO For sound power, add 11 db(a). Vibration value; CP7111: a=6.31 m/s 2, uncertainty k=3.01 m/s 2 ; CP7111H: a=10.98 m/s 2, uncertainty k=4.64 m/s 2 ; CP7150: a=4.79 m/s 2, uncertainty k=1.75 m/s 2, re. ISO Declaration of noise and vibration emission All values are current as of the date of this publication. For the latest information please visit cp.com. These declared values were obtained by laboratory type testing in accordance with the stated standards and are suitable for comparison with the declared values of other tools tested in accordance with the same standards. These declared values are not adequate for use in risk assessments and values measured in individual work places may be higher. The actual exposure values and risk of harm experienced by an individual user are unique and depend upon the way the user works, the workpiece and the workstation design, as well upon the exposure time and the physical condition of the user. We, Chicago Pneumatic, cannot be held liable for the consequences of using the declared values, instead of values reflecting the actual exposure, in an individual risk assessment in a work place situation over which we have no control. This tool may cause hand-arm vibration syndrome if its use is not adequately managed. An EU guide to managing hand-arm vibration can be found at VIBGUIDE.htm We recommend a programme of health surveillance to detect early symptoms which may relate to noise or vibration exposure, so that management procedures can be modified to help prevent future impairment. MANUFACTURER S LIMITED WARRANTY Limited Warranty: The Products of the Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ( CP ) are warranted to be free from defects in material and workmanship for one year from the date of purchase. This Warranty applies only to Products purchased new from CP or its authorized dealers. Of course, this Warranty does not apply to products which have been abused, misused, modified, or repaired by someone other than CP or its Authorized Service Representatives. If a CP Product proves defective in material or workmanship within one year after purchase, return it to any CP Factory Service Center or Authorized Service Center for CP tools, transportation prepaid, enclosing your name and address, adequate proof of date of purchase, and a short description of the defect. CP will, at its option, repair or replace defective Products free of charge. Repairs or replacements are warranted as described above for the remainder of the original warranty period. CP s sole liability and your exclusive remedy under this Warranty is limited to repair or replacement of the defective Product. (There Are No Other Warranties Expressed Or Implied And CP Shall Not Be Liable For Incidental, Consequential, Or Special Damages, Or Any Other Damages, Costs Or Expenses Excepting Only The Cost Or Expense Of Repair Or Replacement As Described Above.)

4 DA Dansk (Danish) BRUGSANVISNING Maskintype: Værktøj med et 10 mm skaft til brug med mejsel og forskelligt 10 mm tilbehør. - Ingen anden brug er tilladt. Krav til luftforsyning 1. Tilfør værktøjet 6,3 bar (90 psi) ren, tør luft. Et højere tryk vil stærkt reducere værktøjets levetid. 2. Tilslut værktøjet til lufttilførsel ved at bruge rør-, slange- og fittingstørrelser der vises i figuren. CA (1/2") 1/2" (12 mm) CA (1/2") CA (1/2") Smøring 1. Brug trykluftsmøring med SAE 10 olie, justeret til to (2) dråber pr. minut. Kan trykluftsmøring ikke benyttes, tilføres luftindtaget trykluftmotorolie en gang dagligt. 2. Syntetisk olie anbefales ikke pga. mulig beskadigelse af lejer, o-ringe, slanger, rotorblade og olie- og filterkar af polycarbonat. Drift 1. Man isætter mejslen ved at trykke løkken på holderen til side, presse mejslen ind i cylinderen og slippe løkken. 2. Placér mejslens kant mod arbejdsstedet, og tryk trykkeren ind. OBS! Benyt ikke værktøjet uden mejsel i cylinderen, og lad ikke mejslen glide ud af cylinderen. Det vil afstedkomme intern skade, hvis stemplet rammer cylindervæggen. Vedligeholdelse 1. Adskil og inspicér trykluftmotoren og regulatoren hver tredje måned, hvis værktøjet benyttes dagligt. Udskift slidte og beskadigede dele. 2. Reservedele med stor slitage er understreget i reservedelslisten. 3. Snavs og gummiaflejringer reducerer værktøjets effekt. Dette fjernes ved at skylle værktøjet med gummiopløsende olie eller en blanding af lige dele SAE 10 olie og petroleum. Såfremt omstændighederne tillader det, adskilles værktøjet, slidte og beskadigede dele udskiftes, værktøjet rengøres og samles igen, hvorefter det smøres. Oprindelige anvisninger Copyright 2010, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC Alle rettigheder forbeholdes. Al uautoriseret brug eller kopiering af indholdet eller dele deraf er forbudt. Dette gælder specielt varemærker, modelangivelser, reservedelsnumre og tegninger. Brug kun autoriserede reservdele. Skade eller funktionsfejl, som er forårsaget af anvendelse af uautoriserede dele, er ikke dækket af nogen garanti eller produktansvar. CP7111 & CP7150 Serie Lufthammer Tekniske specifikationer 10 mm skaft Lufttryk 6,3 bar (90 psi) Luftforbrug: 25 cfm (11,8 l/s) Slaglængde: 2-5/8 in. (67mm)(CP7111), 3-1/2 in. (89mm) (CP7150) BPM: 3000 (CP7111), 2300 (CP7150) Støj- og vibrationsdeklaration* Lydtryksniveau 100 db(a), Usikkerhed 3 db(a), i henhold til EN ISO For lydstyrkeniveauet tillægges 11 db(a). Vibrationsniveau; CP7111: a=6,31 m/s 2, Usikkerhed k=3,01 m/s 2 ; CP7111H: a=10,98 m/s 2, Usikkerhed k=4,64 m/s 2 ; CP7150: a=4,79 m/s 2, Usikkerhed k=1,75 m/s 2, re. ISO Støj- og vibrationsdeklaration Alle værdier er aktuelle på datoen for denne publikation. Se for at få de seneste oplysninger De ovenstående værdier blev opnået under laboratorieforsøg i overensstemmelse med de ovenstående standarder og er ikke tilstrækkeligt grundlag til vurdering af risiko forbundet med brug af udstyret. Værdier målt på det individuelle arbejdsområde kan være højere end de ovennævnte værdier. Den faktiske udsættelse for skadelig støj eller vibration og den risiko, der opleves af brugeren, er enestående afhængige af den måde, individet arbejder på, og hvordan arbejdsområdet er anlagt, såvel som udsættelsens varighed og brugerens fysiske kondition. Vi, Chicago Pneumatic, kan ikke påtage os noget ansvar for anvendelse af de ovenstående v rdier i stedet for anvendelse af værdier, der er opnået i den faktiske arbejdssituation, som grundlag for vurdering af risiko forbundet med brug i en arbejdssituation, vi ikke har nogen kontrol over. Dette værktøj kan fremkalde hånd-armvibrationssyndrom, hvis brugen af det ikke styres på hensigtsmæssig vis.en EUvejledning i styring af hånd-arm-vibration kan findes på Vi anbefaler et helbredsovervågningsprogram, så tidlige symptomer på vibrationseksponering kan blive opdaget, og delsesprocedurerne kan ændres mhp. at forebygge fremtidige skader. FABRIKANTENS BEGRÆNSEDE GARANT Begrænset garanti: Produkterne fra Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ( CP ) garanteres fri for fejl i materialer og udførelse i et år fra købsdatoen. Denne garanti er kun gældende for produkter, der er købt nye fra CP eller dets autoriserede forhandlere. Denne garanti er naturligvis ikke gældende for produkter, der er blevet mishandlet, misbrugt, modificeret eller repareret af andre end CP eller dets autoriserede servicerepræsentanter. Hvis et CP-produkt findes defekt i materiale eller udførelse inden for et år efter købsdatoen, returneres det til et CPfabriksservicecenter eller et autoriseret servicecenter for CP-værktøj, med forsendelsesomkostningerne forudbetalt, samt Deres navn og adresse, behørig kvittering for købsdato og en kort beskrivelse af defekten. CP vil efter eget skøn reparere eller ombytte defekte produkter uden beregning. Reparationer og ombytninger er omfattet af ovenfor anførte garanti for den resterende originale garantiperiode. Cp s eneste forpligtigelse og Deres eneste retsmiddel under denne garanti begrænses til reparation eller ombytning af det defekte produkt. (Denne ovenstående garanti træder i stedet for alle andre garantier eller betingelser, udtrykte og underforståede, inklusive enhver garanti eller betingelse for salgbarhed eller egnethed til bestemte formål. CP skal ikke holdes ansvarlig for hændelige, følge- eller specielle skader, eller enhver anden skade, omkostning eller udgift, såvel direkte som indirekte, udover hvad der specifikt er angivet I det ovenstående.)

5 DO NOT DISCARD - GIVE TO USER NN F Norsk (Norewegian) ADVARSEL For å redusere risiko for skade skal enhver som bruker, installerer, reparerer, utfører vedlikehold eller skifter tilbehør på, eller som arbeider i nærheten av dette verktøyet, lese og forstå disse anvisningene før oppgavene utføres. ES F Espoñol (Spanish) ADVERTENCIA Con el fin de reducir el riesgo de lesión, toda persona que utilice, instale, repare, mantenga, cambie accesorios o trabaje cerca de esta herramienta debe leer y comprender estas instrucciones antes de llevar a cabo cualquiera de las tareas antes mencionadas. NL F Nederlands (Dutch) WAARSCHUWING Om de kans op verwondingen zo klein mogelijk te maken, dient iedereen die dit gereedschap gebruikt, installeert, repareert, onderhoudt, onderdelen ervan vervangt of in de buurt ervan werkt deze instructies goed te lezen. FR F Français (French) ATTENTION Pour réduire les risques d accidents, il est impératif que toute personne qui utilise, installe ou répare cet outil, qui change des accessoires ou travaille à proximité lise attentivement ces instructions au préalable. DA F Dansk (Danish) ADVARSEL For at reducere risikoen for personskade skal enhver, der bruger, installerer, reparerer, vedligeholder, skifter tilbehør på eller arbejder nær dette værktøj, læse disse instrukser grundigt, før sådant arbejde udføres. IT F Italiano (Italian) ATTENZIONE Per diminuire il rischio di eventuali danni fisici, è necessario che chiunque si appresti ad utilizzare, installare, riparare, eseguire la manutenzione o la sostituzione di accessori o che semplicemente lavori nelle strette vicinanze dell utensile per tagliare legga e capisca tutti i punti di queste istruzioni. FIF Suomi (Finnish) VAROITUS Ennen työkalun käyttöä, asennusta, korjausta, huoltoa, tarvikkeiden vaihtoa tai työkalun lähistöllä työskentelyä on tapaturmien välttämiseksi perehdyttävä näihin ohjeisiin. SV F Svenska (Swedish) VARNING För att minska risken för skador måste alla som använder, installerar, reparerar, underhåller och ändrar tillbehör på, eller arbetar nära, detta verktyg ha läst och förstått dessa anvisningar innan sådana uppgifter utförs. RU F Русский (Russian) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для снижения риска получения травмы всякий, кто использует, устанавливает, ремонтирует, обслуживает, заменяет приспособления на данном инструменте или работает вблизи него должен прочесть и понять настоящие инструкции до начала любой из перечисленных здесь работ. DE F Deutsch (German) VORSICHT Um die Gefahr einer Verletzung so gering wie möglich zu halten, haben Personen, die dieses Werkzeug gebrauchen, installieren, reparieren, warten, Zubehör austauschen oder sich in der Nähe des Werkzeugs aufhalten, die folgenden Anweisungen zu beachten: ZH F 中 文 (Chinese) 警 告 为 了 减 少 受 伤 的 风 险, 每 个 使 用 安 装 保 养 本 工 具, 更 换 本 工 具 附 件, 或 在 附 近 工 作 的 人 员, 在 执 行 上 述 任 何 一 项 任 务 时, 都 必 须 学 习 及 理 解 这 些 说 明 PT F Português (Portuguese) AVISO No sentido de reduzir o perigo de acidentes pessoais, todas as pessoas que utilizarem, repararem, fizerem a revisão, trocarem acessórios ou trabalharem perto desta ferramenta, devem ler e compreender estas instruções antes de executar qualquer trabalho acima referido. EL F ελληνικά (Greek) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί, εγκαθιστά, επισκευάζει, συντηρεί, αλλάζει παρελκόμενα, ή εργάζεται κοντά σε αυτό το εργαλείο, πρέπει να διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εκτελέσει οποιαδήποτε τέτοια εργασία.

6 (1) DECLARATION OF CONFORMITY (Fr) DECLARATION DE CONFORMITE (2) We : (Fr) Nous (3) Technical file available from EU headquarter. (Fr) Dossier technique disponible auprès du siège social Bruno Blanchet CP manager CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC CP Technocenter 1800 Overview Drive 38, rue Bobby Sands - BP10273 Rockhill, SC USA Saint Herblain - France (4) declare that the product(s): PNEUMATIC HAMMER (Fr) déclarons que les produits (Fr) Marteau pneumatique (5) Machine type(s) : (Fr) type(s) CP7111 CP7111H CP7111K CP7111HK CP7150 CP7150K CP7115 CP7120 CP7125 CP9537 Serial number: to (6) Origin of the product : Taiwan (Fr) Origine du produit (7) is in conformity with the requirements of the council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating : (Fr) est (sont) en conformité avec les exigences de la Directive du conseil, concernant les législations des états membres relatives : (8) to "Machinery" 2006/42/EC (17/05/2006) (Fr) aux "machines" 2006/42/EC (17/05/2006) (11) applicable harmonised standard(s) : EN ISO :2010 (Fr) Norme(s) harmonisée(s) applicable(s) : (12) NAME and POSITION of issuer : Bruno BLANCHET (Fr) NOM et FONCTION de l'émetteur : ( General Manager) (13) Place & Date : Saint-Herblain, 27/03/2012 (Fr) Lieu & Date rev.6 1/3 SCD

7 (1) DECLARATION OF CONFORMITY (Fr) DECLARATION DE CONFORMITE Hammer, hamer, hammare, hammer, hammer, Vasarahinta, Martillo, Martelo, martello, ζθσρί, kladivo, kalapácsot, plaktukas, kladivo, młot, kladivo, āmurs, 锤, молота, 망치, ハンマ, çekiç, ciocan, čekić, чук. DEUTSCH (GERMAN) (1) EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - (2) Wir, CHICAGO PNEUMATIC- (3) Technische Datei beim EU - (4) erklären hiermit, daß das (die) Produkt(e) : - - (5) Typ(en) : - (6) Produktherkunft - (7) den Anforderungen der EG-Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten - (8) für Maschinen 2006/42/EG (17/05/2006) - (11) geltende harmonisierte Norme(n) - (12) NAME und EIGENSCHAFT des Ausstellers : - (13) Datum. NEDERLANDS (DUTCH) (1) E.G.-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING - (2) De firma : CHICAGO PNEUMATIC- (3) Technisch bestand verkrijgbaar - (4) verklaart hierbij dat het (de) produkt(en) : - - (5) type : - (6) Herkomst van het product - (7) in overeenstemming is (zijn) met de vereisten van de richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende : (8) machines 2006/42/CEE (17/05/2006) - (11) geldige geharmoniseerde norm(en) - (12) NAAM en FUNCTIE van de opsteller : - (13) Datum. SVENSKA (SWEDISH) (1) EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE - (2) Vi CHICAGO PNEUMATIC- (3) Teknisk fil tillgänglig från - (4) Förklarar att maskinen : - - (5) Maskintyp : - (6) Produktens ursprung - (7) För vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med kraven i Ministerradets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagar rörande - (8) "maskiner" 2006/42/EEG (17/05/2006) - (11) Harmoniserade standarder som tillämpats : - (12) Utfärdarens namn och befattning : - (13) Datum : NORSK (NORWEGIAN) (1) EF ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE - (2) Vi Ets CHICAGO PNEUMATIC- (3) Teknisk dokument tilgjengelig - (4) Erklærer at produktet/produktene : - - (5) av type : - (6) Produktets opprinnelse - (7) er i overensstemmelse med de krav som finnes i Ministerrådets direktiver om tilnærming av Medlemsstatenes lover vedrørende : - (8) "maskiner" 2006/42/EF (17/05/2006) - (11) Harmoniserende standarder som er anvendt : - (12) Utsteders navn og stilling : - (13) Dato : DANSK (DANISH) (1) EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING - (2) Vi CHICAGO PNEUMATIC- (3) Teknisk dokument kan fås på - (4) erklærer at produktet(erne) : - - (5) type : - (6) Produktets oprindelse - (7) er i overensstemmelse med kravene i Rådets Direktiv vedr. tilnærmelse mellem medlemslandenes love for - (8) "maskiner" 2006/42/EF (17/05/2006) - (11) Gældende harmoniserede standarder : - (12) Udsteder, navn og stilling : - (13) Dato SUOMI (FINNISH) (1) ILMOITUS YHDENMUKAISUUDESTA EY - (2) Me CHICAGO PNEUMATIC- (3) Tekniset tiedot saa EU:n - (4) vakuutamme, että tuote / tuotteet : - (4) - (5) tyyppi(-pit) : - (6) Tekniset tiedot saa EU:n - (7) on / ovat yhdenmukainen(-sia) neuvoston jäsenmaiden lainsäädäntöä koskevien direktiivin vaatimusten kanssa, jotka koskevat : - (8) "koneita" 2006/42/EY (17/05/2006)- (11) yhdenmukaistettu(-tut) soveltuva(t) standardi(t) : - (12) ilmoituksen antajan NIMI ja ASEMA (13) Päiväys ESPAÑOL (SPANISH) (1) DECLARACION DE CONFORMIDAD CE - (2) Nosotros CHICAGO PNEUMATIC- (3) Archivo técnico disponible en - (4) declaramos que el producto : - - (5) tipo de máquina : - (6) Origen del producto - (7) es conforme a los requisitos de la Directiva del Consejo sobre la aproximación de las leyes de los Estados Miembros con relación - (8) a la "maquinaria" 2006/42/CE (17/05/2006) - (11) normas armonizadas aplicadas : - (12) Nombre y cargo del expedidor : - (13) Fecha PORTUGUÊS (PORTUGUESE) (1) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE - (2) Nós CHICAGO PNEUMATIC- (3) Ficheiro técnico disponível na - (4) declaramos que o produto: - - (5) tipo de máquina: - (6) Origem do produto - (7) está em conformidade com os requisitos da Directiva do Conselho, referente às legislações dos Estados-membros relacionados com: - (8) "maquinaria" 2006/42/CE (17/05/2006) - (11) Normas harmonizadas aplicáveis - (12) Nome e cargo do emissor: - (13) Data: ITALIANO (ITALIAN) (1) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE - (2) La Società : CHICAGO PNEUMATIC- (3) File tecnico disponibile dal - (4) dichiara che il(i) prodotto(i): - - (5) tipo: - (6) Origine del prodotto - (7) è (sono) in conformità con le esigenze previste dalla Direttiva del Consiglio, sulle legislazioni degli Stati membri relative: - (8) alle "macchine" 2006/42/CE (17/05/2006) - (11) norma(e) armonizzat(e) applicabile(i): - (12) NOME e FUNZIONE del dichiarante - (13) Data ΕΛΛΗΝΙΚΑ (GREEK) (1) ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ (2) Η εηαιρεία : CHICAGO PNEUMATIC (3) Σετνικός θάκελος διαθέζιμος - (4) δηλώνει σπεύθσνα όηι ηο(ηα) προϊόν(-νηα) : - (5) ηύποσ(-ων) : (6) Προέλεσζη προϊόνηος - (7) είναι ζύμθωνο(-α) προς ηις απαιηήζεις ηης Οδηγίας ηοσ σμβοσλίοσ ποσ αθορά ηην προζέγγιζη ηων νομοθεζιών ηων κραηών μελών ηις οτεηικές με : (8) ηα "μηχανήματα" 2006/42/EOK (17/05/2006) (11) εθαρμοζηέο(-α) εναρμονιζμένο(-α) πρόησπο(-α): (12) ΟΝΟΜΑ και ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ηοσ δηλούνηος: (13) Ημερομηνία ČESKY (CZECH) (1) PROHLÁŠENÍ O SOULADU S PŘEDPISY ES - (2) My, firma CHICAGO PNEUMATIC (3) Technický soubor, dostupný - (4) prohlašujeme, že výrobek (výrobky): - (5) typ přístroje (přístrojů): (6) Původ výrobku - (7) je v souladu s požadavky směrnic Rady EU o aproximaci práva členských států EU, a to v těchto oblastech: (8) přístroje 2006/42/EC (17/05/2006) (11) relevantní harmonizované normy: (12) Jméno a funkce osoby, která prohlášení vystavila (13) Datum MAGYAR (HUNGARIAN) (1) CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT - (2) Mi, az: CHICAGO PNEUMATIC- (3) A műszaki leírás az EU-s - (4) kijelentjük, hogy a termék(ek) : - - (5) géptípus(ok): - (6) A műszaki leírás az EU-s - (7) megfelel(nek) a tagországok törvényeiben megfogalmazott, alábbiakban szereplő tanácsi Irányelvek követelményeinek: - (8) "Gépek, berendezések" 2006/42/EC (17/05/2006) - (11) alkalmazható harmonizált szabvány(ok): - (12) Kibocsátó neve és adatai - (13) Dátum: LIETUVIŠKAI (LITHUANIAN) (1) EB ATITIKTIES DEKLARACIJA - (2) Mes: CHICAGO PNEUMATIC- (3) Techninius duomenis galite - (4) pareiškiame, kad gaminys(-iai): - - (5) mašinos tipas(-ai): - (6) Produkto kilmė - (7) atitinka Europos Tarybos Direktyvų reikalavimus dėl valstybių narių įstatymų, susijusių: - (8) su mašinomis" 2006/42/EB (17/05/2006) - (11) taikomi harmonizuoti standartai: - (12) Išdavusio asmens pavardė ir pareigos - (13) Data SLOVENŠČINA (SLOVENIAN) (1) IZJAVA ES O SKLADNOSTI - (2) Mi: CHICAGO PNEUMATIC- (3) Tehnična kartoteka je na voljo - (4) izjavljamo, da je izdelek (oziroma izdelki): - - (5) vrsta stroja (oziroma vrste): - (6) Izvor izdelka - (7) v skladu z zahtevami direktiv Sveta Evrope o približevanju zakonodaje držav članic glede: - (8) "strojev" 2006/42/ES (17/05/2006) - (11) veljavnih harmoniziranih standardov: - (12) Ime in funkcija izdajatelja - (13) Datum POLSKI (POLISH) (1) UE DEKLARACJA ZGODNOŚCI - (2) My, firma CHICAGO PNEUMATIC - (3) Plik techniczny jest dostępny w - (4) oświadczamy, ze produkt (produkty): - - (5) urządzenie typu (typów) : - (6) Pochodzenie produktu - (7) jest (są) zgodne z rev.6 2/3 SCD

8 (1) DECLARATION OF CONFORMITY (Fr) DECLARATION DE CONFORMITE wymogami Dyrektywy Rady, odpowiadajacej ustawodawstwu krajów członkowskich i dotyczącej: - (8) "maszyn i urządzeń" 2006/42/UE (17/05/2006) - (11) stosowanych norm, wzajemnie zgodnych : - (12) Nazwisko i stanowisko wydajacego deklarację : - (13) Data SLOVENSKY (SLOVAK) (1) DEKLARÁCIA ER O SÚHLASE - (2) My: CHICAGO PNEUMATIC- (3) Technický súbor k dispozícii z - (4) prehlasujeme, že výrobok (y): - - (5) strojový typ(y): - (6) Pôvod produktu alebo výrobku. - (7) zodpovedá požiadavkom Smerníc rady, týkajcich sa aproximácie zákonov členských štátov, pre: - (8) "strojné zariadenia" 2006/42/EC (17/05/2006) - (11) zodpovedajúce harmonizačné normy: - (12) Meno a funkcia vystavovateľa dokladu - (13) Dátum LATVISKI (LATVIAN) (1) EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA - (2) Mēs, CHICAGO PNEUMATIC- (3) Tehniskais fails pieejams ES - (4) deklarējam, ka šis (-ie) izstrādājums (-i): - - (5) ierīces tips (-i): - (6) Izstrādājuma izcelsme - (7) atbilst Padomes Direktīvu prasībām par dalībvalstu likumu piemērošanu, kas attiecas uz: - (8) "mehānismiem" 2006/42/EK (17/05/2006) - (11) spēkā esošajam (-iem) saskaņotajam (-iem) standartam (-iem): - (12) Pieteicēja vārds un amats - (13) Datums 中 文 (CHINESE) (1) EC 一 致 性 声 明 - (2) 我 们 : CHICAGO PNEUMATIC- (3) 技 术 参 数 资 料 可 以 从 EU 总 部 获 得 - (4) 声 明 其 产 品 :- - (5) 机 器 类 型 :- (6) 产 品 原 产 地 - (7) 符 合 会 员 国 立 法 会 议 决 定 的 相 关 要 求 :- (8) 机 械 2006/42/EC (17/05/2006) - (11) 适 用 协 调 标 准 :- (12) 发 行 者 名 称 和 地 点 - (13) 日 期 - РУССКИЙ (RUSSIAN) (1) ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ - (2) Мы: Ets CHICAGO PNEUMATIC- (3) Технический файл можно - (4) зявляем, что продукция: - - (5) тип оборудования: - (6) Происхождение продукта - (7) соответствует требованиям директивы европейского совета относительно законодательств стран-участниц по: - (8) "Машинному оборудованию" 2006/42/EC (17/05/2006) - (11) применяемые согласованные нормы: - (12) Фамилия и должность составителя - (13) Дата - 한국어 (KOREAN) (1) *적합성 선언 -* (2) 저희: *CHICAGO PNEUMATIC -* (3) EU 본사에서 기술 자료를 구할 수 있습니다. - (4) 다음 제품(들)이: - - (5) 기계 유형(들): - (6) 원산지 - (7) 다음과 관련된 회원 국가들의 법령의 일치에 관한 위원회 명령들의 요구조건에 적합함을 선언합니다: - (8) to *"Machinery" 2006/42/EC* (17/05/2006) - (11) 해당 조화된 표준(들): - (12) 발급자의 명칭 및 위치: - (13) 날짜: 日 本 語 (JAPANESE) (1) * 適 合 宣 言 書 -* (2) 当 社 : *CHICAGO PNEUMATIC -* (3) 技 術 ファイルは EU - (4)は 本 製 品 : - - (5) 機 種 : - (6) 技 術 ファイルは EU - (7)の 法 律 の 近 似 化 についての 理 事 会 指 令 の 要 件 に 準 拠 していることを 宣 言 します 該 当 する 欧 州 統 一 規 格 : (8) が *" 機 械 " 指 令 2006/42/EC* (17/05/2006) - (11) に 関 する 加 盟 国 :- (12) 発 行 人 の 氏 名 と 役 職 : - (13) 日 付 : Türkçe (TURKISH) belirtilen ürünün (ürünlerin): - (1) *UYGUNLUK BEYANI -* (2) Biz: *CHICAGO PNEUMATIC -* (3) Teknik dosya AT genel - (4) aşağıda - (5) Makina türü (türleri): - (6) Ürünün kökeni - (7) aşağıdakiler ile ilgili Üye Ülkelerin kanun benzerliklerinde ilgili konsey yönetmelikleri gereksinimleri ile uygunluğunu beyan ederiz: - (8) *"Makina Aksamı" 2006/42/EC* (17/05/2006) - (11) uygulanabilir uyumlaştırılmış standart(lar): - (12) Beyan eden kişinin ADI ve UNVANI: - (13) Tarih:. LIMBA (ROMANIAN) de la - (4) declară m că produsele: - (1) *DECLARAŢ IE DE CONFORMITATE -* (2) Noi: *CHICAGO PNEUMATIC -* (3) Fişierul tehnic disponibil - (5) Maş ini de Tip: - (6) Originea produsului - (7) sunt în conformitate cu cerinţ ele Directivelor consiliului în ce priveş te aproximarea legislaţ iei din Statele Membre relativ la: - (8) *"Maş ini Industriale" 2006/42/EC* (17/05/2006) - (11) standardele armonizate aplicabile: - (12) NUMELE ş i FUNCŢ IA emitentului: - (13) Data: HRVATSKI (CROATIAN) (1) *IZJAVA O SUKLADNOSTI -* (2) Mi: *CHICAGO PNEUMATIC -* (3) Tehnička arhiva dostupna je u - (4) izjavljujemo da je(su) proizvod(i): - - (5) Tip(ovi) stroja: - (6) Podrijetlo proizvoda - (7) sukladan(ni) zahtjevima Direktiva Vijeća EU za usklađenje zakona zemalja članica koji se odnose na: - (8) to *"Direktivu o strojevima" 2006/42/EC* (17/05/2006) - (11) primjenjive harmonizirane standarde: - (12) NAZIV i SJEDIŠTE izdavača: - (13) Datum: български (BULGARIAN) (1) *ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ -* (2) Ние: *CHICAGO PNEUMATIC -* (3) Техническата документация - (4) заявяваме, че продуктът(ите): - - (5) Тип(ове) машини: - (6) Произход на продукта - (7) е в съответствие с изискванията на Директивите на Съвета във връзка с приближаване на законите на страните-членки относно: - (8) *"Машини" 2006/42/EC* (17/05/2006) - (11) приложим хармонизиран стандарт(и): - (12) ИМЕ и ДЛЪЖНОСТ на издаващия: - (13) Дата: rev.6 3/3 SCD

Operator s Manual. 13325 Carowinds Blvd. Charlotte NC 28273 USA CP7500D. 2" Angle Grinder 2" Cut-off Tool Model "P"

Operator s Manual. 13325 Carowinds Blvd. Charlotte NC 28273 USA CP7500D. 2 Angle Grinder 2 Cut-off Tool Model P Operator s Manual 1335 Carowinds Blvd. Charlotte NC 873 USA CP7500D " Angle Grinder " Cut-off Tool Model "P" To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing accessories

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-S. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-S. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro Multi-S Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler

Læs mere

MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus -

MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus - MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus - Bruksanvisning Da Magnum + TK 61110-4-OP (Rev. 0, 11/13)

Læs mere

ipod touch Vejledning med vigtige produktoplysninger

ipod touch Vejledning med vigtige produktoplysninger ipod touch Vejledning med vigtige produktoplysninger Denne Vejledning med vigtige produktoplysninger indeholder oplysninger om sikkerhed, håndtering, godkendelser og softwarelicensaftale og oplysninger

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ydro Multi-E Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

ipad Vejledning med vigtige produktoplysninger

ipad Vejledning med vigtige produktoplysninger ipad Vejledning med vigtige produktoplysninger Denne Vejledning med vigtige produktoplysninger indeholder oplysninger om sikkerhed, håndtering, bortskaffelse og genbrug samt godkendelser og softwarelicensaftale

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER CMV. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER CMV. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER CMV Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that

Læs mere

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKTIONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511

Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511 Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511 CA 511 2013.08.21 05:56:19 Low level 980.3 l/s 3 0 1.30 m 0.50 m 0 A 1.55 m 1827 l/s 1.50 m 0.55 m 1.70 m 0.60 m 0.15 kwh/m3 1.90 m 0.65 m 352.5 A 353.8 A 354.1

Læs mere

Vejledning med vigtige produktoplysninger

Vejledning med vigtige produktoplysninger Vejledning med vigtige produktoplysninger Denne Vejledning med vigtige produktoplysninger indeholder oplysninger om sikkerhed, håndtering, bortskaffelse og genbrug samt godkendelser og softwarelicensaftale

Læs mere

Pumpe Controller Type ABS PC 111/211

Pumpe Controller Type ABS PC 111/211 Pumpe Controller Type ABS PC 111/211 (10/2014) Installations- og Brugervejledning www.sulzer.com Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning Copyright 2014 Sulzer. Alle rettigheder

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CUE, 110-250 kw. Installation and operating instructions. Safety instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CUE, 110-250 kw. Installation and operating instructions. Safety instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS, 110-250 kw Installation and operating instructions Safety instructions 2 , 110-250 kw Declaration of Conformity 4 Safety instructions 6 Installation and operating instructions 15

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHONE 3G http://da.yourpdfguides.com/dref/3673480

Din brugermanual APPLE IPHONE 3G http://da.yourpdfguides.com/dref/3673480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462

Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462 Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462 CA 462 (09/2014) Installationsvejledning www.sulzer.com Copyright 2014 Sulzer. All rights reserved. Den manual og softwaren, der beskrives i den, er beskyttet

Læs mere

Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz.

Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz. INSTALLATION MANUAL Submersible Two-Stage Grinder Pump Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz. This product may be covered by one or more of the following patents and other patent(s) pending: US Patent

Læs mere

VueZone System. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Oktober 2012 202-11181-01 v1.0

VueZone System. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Oktober 2012 202-11181-01 v1.0 Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Oktober 2012 202-11181-01 v1.0 Support Tak, fordi du har valgt NETGEAR. Efter installation af din enhed skal du finde serienummeret på etiketten

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

Sonos-Controller. Produktguide

Sonos-Controller. Produktguide Sonos-Controller Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

Sonos BRIDGE. Produktguide

Sonos BRIDGE. Produktguide Sonos BRIDGE Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm.

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm. TURBO 7 BY MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE WARTUNGS-UND BETRIEBSANLEITUNG LIVRET D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN ONDERHOUDSHANDLEIDING BRUKSANVISNING BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Læs mere

Bluetooth Carkit CKZ2140 Brugsvejledning / User Manual DANSK / ENGLISH

Bluetooth Carkit CKZ2140 Brugsvejledning / User Manual DANSK / ENGLISH Bluetooth Carkit CKZ2140 Brugsvejledning / User Manual DANSK / ENGLISH ENCLOSURES 1. 2. 3. 4. 5. 1. Carkit 2. Metal Clip 3. Car charger 4. Manual 5.Optional items[ac/dc adapter] Product Components Hands-Free

Læs mere

XXL-Rehab Low Air Loss madras XXL-Rehab Low Air Loss mattress

XXL-Rehab Low Air Loss madras XXL-Rehab Low Air Loss mattress BRUGSANVISNING USER MANUAL Low Air Loss madras Low Air Loss mattress MAX 450 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere med et længerevarende sengeforløb. - Bariatriske brugere, der har det

Læs mere

INSTALLATIONS- VEJLEDNING

INSTALLATIONS- VEJLEDNING INSTLLTIONS- VEJLEDNING Installationsvejledning Splittype Dansk Modeller BQ 71 CV1 BQ 100 CV1 BQ 125 CV1 BQ 140 CV1 IM-5CCY-0411(2)-SIEST Varenr.: R08019033304B CE - TITIKTIES-DEKLRCIJ CE - TBILSTĪBS-DEKLRĀCIJ

Læs mere

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD MONTERINGSANVISNING SV... 4 GUIDA DI MONTAGGIO IT... 21 ASENNUSOHJE FI... 6 GUÍA DE INSTALACIÓN ES... 24 MONTERINGSANVISNING DA...8 GUIA DE INSTALAÇÃO PT... 26 MONTERINGSVEILEDNING

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. PC Tool Link. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. PC Tool Link. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the product, to which this declaration relates, is in conformity

Læs mere

EU1. Wilo-Yonos PICO. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning. Installation and operating instructions

EU1. Wilo-Yonos PICO. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning. Installation and operating instructions Wilo-Yonos PICO GB Installation and operating instructions FIN Asennus- ja käyttöohje S Monterings- och skötselanvisning LV Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija N Monterings- og driftsveiledning

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

Brugsanvisning Directions for use KS 40

Brugsanvisning Directions for use KS 40 Brugsanvisning Directions for use KS 40 KS 40 separator DK Denne originale brugsanvisning er beregnet for Kongskildes separator type KS 40. Fabrikant: Kongskilde Industries A/S, DK 4180 Sorø Danmark Hvis

Læs mere

XXL-Rehab Vekseltryksmadras XXL-Rehab Alternating Mattress

XXL-Rehab Vekseltryksmadras XXL-Rehab Alternating Mattress BRUGSANVISNING USER MANUAL Vekseltryksmadras Alternating Mattress MAX 270 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere, der på grund af deres overvægt eller anden sygdom skal have hjælp til stillingsskift.

Læs mere