TIENDE. Av misjonspresident Milton H. Knudsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIENDE. Av misjonspresident Milton H. Knudsen."

Transkript

1 SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 7 1. APRIL AARGANG TIENDE. Av misjonspresident Milton H. Knudsen. Mottoet for den Norske misjon er:»ethvert medlem en tiendebetaler«. Det folgende dikt inneholder sannheten om tienden: Når min tiende jeg gir, jeg har en formue værdt mer enn kroner av skinnende gull, en rikdomskiste proppende full. Mine pengeaffærer de ordnes for mig, at renter jeg får så mangen en vei, for Gud vet, om jeg elsker ham, ved tiendeloven jeg prøves kan. (Christie Lund.) Vi er lovet en plass i vår Faders celestiale rike på den betingelse, at vi holder alle hans love. Vi har intet lofte på noen annen grunn. Tiendeloven er den lov, der prøver vår tro og angir, om vi er passende kandidater for det celestiale rike eller ei. Søskende, betal eders ærlige tiende og motta Faderens lofter.

2 146 LEVER VI I DE SIDSTE DAGE? Af Ældste Enok Andersen, København. Besvarelsen af dette Sporgsmaal er overordentlig betydningsfuldt for enhver Jesu Kristi Efterfølger. Vi véd, at vi lever i Hedningernes Dage, de Dage, som der er talt om og set hen til af de gamle Profeter og af Frelseren selv. Vi lever ikke i Jødernes Dag, ej heller i de farvede Folks Dage. Hvem har Ansvaret for Tilstanden, som den er i Verden i Dag? Sv.: Ansvaret hviler paa dem, som leder (de hvide). Hedningerne, som omtales i Biblen, er vore Dages Kristne. Under Kejser Konstantin blev Jesu Kristi Evangelium gjort til Statsreligion og hermed autoriseret. Fra at have ført en Skyggetilværelse kom den frem i første Række. Hermed skulde vi tro, at alt var vel, men desværre, da Modstanden ophørte, sneg der sig Vilfarelser og Vranglærdomme ind i de oprindelige Lærdomme. Det vil fore for vidt at paavise Frafaldet og Gengivelsen af Evangeliet her i denne Artikel. Sporgsmaalet er: efterlever den hvide Mand, som er Verdens Leder i Dag, Kristi Lærdomme? Nej. Elsker de Kristne deres Medmennesker? Vi kan godt svare:»ikke som de burde!«apostlen Joseph F. Smith siger:»mange lider Nød, hvilket ingen burde. Vi skulde hjælpe hverandre.«hvorfor er det saa svært at hjælpe? Hjælper du, kære Læser, hvor du kan? Herren siger til Profeten Enok, at i de sidste Dage skulde Verden være fuld af Synd. Er den det i Dag? Jesus siger:»saa sandt jeg lever, skal jeg komme i de sidste Dage, i Ugudelighedens og Hævnens Dag.«(Hvorfor?) For at opfylde min Ed, jeg har svoret angaaende Noas Børn. Hvem er Noas Børn? Alle Mennesker, som lever paa Jorden i Dag, er Efterkommere af Noa. Altsaa til os vil Herren komme. Er der noget Religionssamfund paa Jorden i Dag, der gør Paastand om, at Herren Jesus har besøgt dem? Saa vidt jeg véd, er de Sidste Dages Hellige ene om at gøre denne Paastand. Herren siger:»og Dagen skal komme, da Jorden skal hvile, men før den Dag skal Himlen formørkes, og store Trængsler

3 147 skal være blandt Menneskenes Børn, men mit Folk vil jeg bevare.«wilford Woodruf f, en af Kirkens tidligere Præsidenter, siger, at»herrens Engle er udsendt for at hoste Marken«. Lad os derfor give Agt paa Herrens Engle, som er Herrens Tjenere. Hvad siger Herrens Tjenere? Herrens Tjenere siger:»bereder eder, bereder eder for det, som skal komme, thi Herren er nær. Herrens Vrede er optændt, hans Sværd er trukket i Himlen og skal falde paa Jordens Indvaanere. Og Herrens Arm skal aabenbares, og Dagen skal komme, da de, som ikke vil høre Herrens Rost, ejheller give Agt paa hans Profeters og Apostles Ord, skulde udryddes af Folket. Har de Sidste Dages Hellige Omvendelse Behov? Ja. Giver D. S. H. ikke Agt paa Herrens Ord? Desværre ikke alle. Derfor siger Apostlen Joseph F. Smith: Jeg ser hen til den Dag, da der skal blive en Renselse af Jesu Kristi Kirke af S. D. H. de, der er genstridige og ulydige mod Herrens Lov, vil blive fejet til Side, og Herren vil bo iblandt Menneskene i Tusinde Aar, og det onde skal ikke bestaa. Vil det gaa hoje og lave ens? Vil der blive gjort Forskel paa rige og fattige? Hos Herren findes ingen Personsanseelse.»Timen er ikke kommen, men den er nær forhaanden. Fred skal blive taget bort fra Jorden, og Djævelen skal have Magt over sit eget Herredomme.Findes Freden paa Jorden i Dag?«Pagtens Bog siger:»min Vrede skal snart udoses over Nationerne, og dette skal jeg gøre, naar deres Ugudelighedsbæger er fuldt. Og paa den Dag skulde alle de, som findes paa Vagttaarnet, hele mit Israels Hus, frelses.«staar vi paa Vagttaarnet? Herrens Fortørnelse udøses netop nu over Nationerne. 1) Er der Fred mellem Familier? 2) Er der Fred mellem Folkene? Hungersnød, Jordskælv, Blodsudgydelse, Lynnedslag, Forbrydelser o. s. v. hører til Dagens Orden. Da de Hellige dreves fra Ohio, fra Missouri og sidst fra Illinois, var det Herrens Vilje at lære dem en Lektie. Herren har ogsaa Lektier til os i Dag. Vil vi lære dem? Profeten Essaias siger:»herren skal rense Jorden, til den er øde og tom.«joseph F. Smith siger:»naar Kristus kommer, vil der være færre Mennesker paa Jorden, end der er i Dag.«

4 148 Kære Læser. Det er med velberaad Hu, jeg har henvist til saa mange Skriftsteder. Min Hensigt har været at vise, at vi befinder os i de sidste Dage, og at Jorden og dens Indbyggere er modne til Ødelæggelse. Joseph F. Smith siger:»vi har næppe begyndt at se de store Prover og Genvordigheder endnu.«kan vi saa tænke os, at Verdenskrisen er overstaaet? Men selv om de Hellige vil blive prøvet, vil jeg haabe, at de vil leve saaledes, at naar disse Prover kommer, at de vil staa dem igennem. Og den eneste Maade hertil er at holde Herrens Befalinger. Der har aldrig været en Tid i vor Kirke, hvor Kritik og Fejlfinding har eksisteret i en saadan Grad som i Dag. Kirkens Autoriteters Raad og Vejledning bliver aldeles ikke efterlevet, som de skulde. Herrens Tjenere taler Herrens Ord. Herrens Ord bør adlydes.»jeg vil ønske,«siger Joseph F. Smith,»at de Sidste Dages Helliges Hjerter og alle andre Folk vil erindre Herrens Ord:»Den, der bevarer mit Ord, skal ikke blive bedraget.«gud velsigne os til at gøre, hvad der er Ret, og følge vore Ledere. GUDS KIRKE. Hvor findes paa Jorden en Kirke nu mer, af Gud ved Profet og Seer, Indstiftet Med Apostle, Disciple, Hyrder og Lærer. Fuldkommen, vi vil den elske og ære I Zion de udvalgtes Land. Det første Aarhundred' er nu svundet hen, Fra der blev talet til Jorden igen Af vor himmelske Fader og Jesum Krist Til Profeten Joseph, det véd vi forvist, I Zion de udvalgtes Land. Derfra sendes nu ud over Jorden Tjenere mange til Syden og Norden For at forkynde det frelsende Bud, At der er talet til Jorden af Gud Fra Zion de udvalgtes Land. Dertil vi længes og kaldes en Gang, Og vi vil komme med Jubel og Sang, Naar vor himmelske Fader, vor Broder og Ven, Os vil hjemkalde fra Babel igen Til Zion de udvalgtes Land. Petrine Levinsen, Randers.

5 149 STORT UNGDOMSSTÆVNE TIL PINSE. I Lighed med de sidste 3 Aar onsker Hovedbestyrelsen for Unge Mænds og Unge Kvinders Uddannelsesforening at afholde et Ungdomsstævne for Missionens Ungdomsforeninger, og det er nu bestemt, at dette vil være at afholde i Kobenhavn i Pinsen, den 9. og 10. Juni. Hovedbestyrelsen har i længere Tid været beskæftiget med Forberedelserne til dette Stævne, da de ønsker, at dette Stævne skal overgaa alle tidligere afholdte, og enhver, som har overværet disse, vil indrømme, at dette vil være vanskeligt. De respektive Bestyrelser har modtaget en Skitse over, hvad der skal ske ved Stævnet, og det endelig fastlagte Program vil i nær Fremtid blive udsendt. Vi kan dog røbe saa meget, at der gøres alle mulige Anstrengelser for at gøre dette Arrangement saa godt og tilfredsstillende som vel muligt, og der gøres store Bestræbelser for, at Besøget kan blive af uforglemmelig Karakter. Konkurrencearbejdet vil som altid være Hovedopgaven med Stævnet, men for ikke som tidligere at holde vore Gæster til Mode hele Tiden, vil Funktionærmodet blive afholdt Søndag Formiddag i Stedet for om Mandagen. Der bliver forsøgt at arrangere en Udflugt til en eller anden Seværdighed i Nærheden af København Mandag Eftermiddag, og Stævnet slutter med stor Banket, hvor Præmierne uddeles. Kobenhavns Grens Ungdomsforening vil gøre alt, hvad der staar i dens Magt, for at skaffe Logi til saa mange som muligt. Vi opfordrer alle til at deltage i dette Stævne og ligeledes hjælpe andre til at blive i Stand til at komme. DEN DANSKE MISSION. DISTRIKTERNES FORAARSKONFERENCER I DEN DANSKE MISSION. Foraarskonferencerne i den danske Mission vil blive afholdt som folger: Esbjerg den 5., 6., 7. og 8. April. Aalborg den 12., 13., 14. og 15. April. Aarhus den, 19., 20., 21. og 22. April. Odense den 28. og 29. April. Kobenhavn den 3., 4., 5. og 6. Maj.

6 150 Konferencen indledes som altid Fredag Aften med en stor Koncert af Sangkoret, Lordag Aften vil blive overladt til Konference for Ungdomsforeningen, hvor et specielt Program vil blive udført. Sondag Morgen Klokken 9 samles Brodrene til et Præstedomsmode under Missionspræsidentens Ledelse. Formiddagsmodet Klokken 10 vil blive viet til Konference for Søndagsskolen og Primaryorganisationen. Modet Klokken 2 vil blive overladt til Konference for den Kvindelige Hjælpeforening og Generalogisk Forening den forste Time, hvorefter den ovrige Tid vil blive benyttet til Vidnesbyrd. Sondag Aften vil som altid blive stort, offentligt Mode, hvor gode Talere vil behandle interessante Emner. Mandag Aften kan benyttes til Basar til Fordel for den Kvindelige Hjælpeforening eller til en eller anden selskabelig Sammenkomst af en eller anden Art. Dette er i Korthed, hvad der vil ske ved de forestaaende Konferencer i Missionen, og vi inviterer alle vore Søskende og Venner over hele Missionen til at komme til Stede ved disse Moder, for at disse Dage virkelig kan blive en aandelig Fest. Præsident og Soster Alma L. Petersen vil være til Stede tillige med en Repræsentant fra Hjælpeorganisationernes Hovedbestyrelse i den danske Mission. ANKOMST OG BESKIKKELSE. Ældste Lawrence Nielsen Clark fra Delta, Utah, som er kaldet paa Mission til Danmark, ankom til Kobenhavn den 22. Marts og er beskikket til at arbejde midlertidig i Kobenhavn. Ældste Clark har været meget aktiv i Kirkens Arbejde og har tilmed faaet god Uddannelse, saa der er ingen Tvivl om, at han vil kunne gore meget godt i den danske Mission. Vi byder Broder Clark velkommen til Danmark og beder Herren velsigne ham og hans Arbejde. Alma L. Petersen, Missionspræsident. FEST FOR DE GAMLE. Den 13. Marts afholdt Kobenhavns Grens Kvindelige Hjælpeforening en Fest for de Gamle. Der blev serveret en god Middag bestaaende af Flæskesteg og Citronfromage. Soster Thora Pedersen, Præsidentinde for Kobenhavns Kvindelige Hjælpeforening, bød velkommen og udtrykte sin Glæde over at se saa mange til Festen, især de Gamle. Der

7 151 blev holdl et Par Taler ved Bordel, hvorefter der blev udfort et udmærket Program, og det var en særlig Fornojelse at se de ældre Soskende tage ivrig Del disse var i Sandhed unge paany. Arrangementet har ikke været uden Udgift for Hjælpeforeningen, eftersom der blev serveret ca. 40 gratis Middage. Festen var som sagt fra forst til sidst en Sukces, som er til Ære for Arrangørerne. Festen overværedes af 65 voksne og 6 Born. W. O. P. FEST I KØBENHAVN. Kobenhavns Grens Genealogiske Forening afholdt den 20. Marts en vellykket Fest. Der blev udfort et udmærket Program af saavel professionelle som Amatør- Artister, og de forskellige Numre hostede Bifald, Programmet var langt og altomfattende, idet det bestod af Solosang, Musiknumre, Stepdans, Dj ævlespil og Tryllekunster og Marchkonkurrence for Tilskuerne, af disse skal særlig fremhæves den lille 10-aarige Grethe Friis Sorensens Sangsolo, Djævlespillet, Stepdansen af de professionelle Artister»The Dicksen Brothers«, Tryllekunstnerne ved Harry Petersen og Gunhild Christensens Sangsolo, som gjorde særlig Lykke. Det bor ikke forglemmes at bemærke, at Stemningen holdtes udmærket ved Lige som Folge af Broder William Rhodes dygtige Varetagelse af Hvervet som Konferencier. Økonomisk var Festen særlig vellykket, idet den overværedes af 176, af hvilke ca. 80 kan betragtes som Venner. Entreen var 50 Øre. Efter at Programmet var fuldfort, blev der danset til Kl. ll 1 / 2 Det er forste Gang, at Genealogisk. Forening har holdt en Fest i den danske Mission, og de indkomne Penge er bestemt til at skulle benyttes til Hjælp til Udarbejdelse af Slægtregistre for ubemidlede. W. 0. P. MINDEDAGE. 70 Aar. Den 26. Marts kunde en af Aarhus' bedst kendte Sostre, Frederikke Schou, fejre sin 70-aarige Fødselsdag. Enhver, der kender Søster Schou, vil have vanskeligt ved at tro, at det virkelig er rigtigt, at hun nu naar Støvets Aar, for hun færdes endnu hurtigt paa Gaderne og er i det hele taget hurtig til alt. Aarsagen til dette skyldes vel nærmest dette, at hun er ung i Sindet, saa det er intet Under, at de unge altid har været glade for at komme i hendes Hjem, som ogsaa altid har staaet aabent for enhver, som vil besoge hende. Søster Schou har ganske vist ikke tilhørt Kirken mere end 10 Aar, idet hun blev døbt den 28. Oktober 1925 af Bivan

8 ledes 152 Petersen, men hun har dog et stort Vidnesbyrd om Evangeliets Sandhed og har ofte sagt, at det er hende umuligt at blive borte fra Møderne, selv om hun af og til har tænkt paa det. Idet vi onsker Soster Schou hjertelig til Lykke, beder vi Herren velsigne hende, at Resten af hendes Livsdage maa blive fyldt med Lykke og Velsignelse. W. O. P. DEN NORSKE MISJON. PÅ BERGENS GRENS KONFERANSE blev et ny forstanderskap innsatt i Bergens gren den 24de Q feb Johan Sætrum, som har vært i stillingen i flere jt ^ år, blev avlost med takk og ære for hans arbeide. n ij Broder Håkon A. Jensen, Ivar Floisand og Erling Magne- **"* GO sen var beskikket som det nye forstanderskap med Henry -*» ^ Nordvik som grensskriver. nt Q En ny sondagsskolebestyrelse bestående av Ossian Berg- C p. i p3 gren Si\, Karl Åse og Arthur Indrebo blev også innsatt; like- den U. M. G. U. F. blev gjenorganisert med Erling Jos= ^> hannesen, Norman Berentzen Bjørn Sætrum; den Genealo- ^isk foreningen fikk også nye funksjonærer, nemlig Kurt ** ^ - Oddland, Bernhard Systad og Belzy Holgersen. Misjons- ^ ^ foreningen blev organisert med Håkon A. Jensen, Henry k pv Nordvik og Erling Magnesen som formannskapet. De andre organisasjoners funksjonærer står som for uten V ^ forandring. g > «Tilstede på konferansen var distriktspresident Oluf K. >, Karlsen og misjonspresident Milton H. Knudsen. På den 22de feb. blev en fest avholdt til ære for de gamle i grenen. Et fint program blev utført, i hvilken musikkforeningen tok del. 21 satt til bords. Den K. H. F. bestyrelse skaffet varm aftensmat. Bikubepikerne presenterte en glimrende aftenunderholdning lørdag den 23de. Programmet var vellykket og innbefattet bikubepikernes arbeide, morsomme stykker og det alvorlige. Der var et pakket hus med flere fremmede tilstede. SANGKORET I holdt en vellykket fest HAUGESUND GREN fredag den 2den mårs. Mange var tilstede, blandt dem flere av vore venner.

9 153 PRIMARY KONFERANSE FOR OSLOS GREN var holdt den 27de feb. Omtrent 400 var tilstede. Programmet under ledelsen av soster Lily Veslby var vel utfort. Det bestod av pantomimer, som viste barnas virksomhet i Primary arbeide. Det var hoitidelig og andaktsfull. Barnakoret var velovet, og tablåerne vil erindres for en lang stund. 50 barn tok del, iblandt dem 25, som ikke tilhører kirken. Pantomimer og tablåerne var utarbeidet av soster Eudora Knudsen. En stor fest blev avholdt den 3de mårs i Oslos grens lokal til inntekt for en syk soster, som har ligget på sykehuset på flere mander. Programmet var vekslende med sang, musiltk og bevertning. 175,00 kroner blev insamlet. FREDRISSTADS GRENS KONFERANSE var avholdt den 27 feb. under ledelsen af distriktspresident Ramm Arvesether. Alle moterne var godt besøkt. VÅR KONFERANSER. Oslo distrikt den 13, 14, 15 april. Bergen distrikt den 20, 21, 22 april. Trondheim distrikt den 27, 28, 29 april. Vi vil betone Søndagsskolens og Kvinnehjelpeforeningens arbeide. Distriktspresidenterne vil motta et brev fra misjonskontoret angående programmet. mton R Knudsen, misjonspresident. TIL STJERNENS LÆSERE. Da jeg sammen med Præsident Alma Petersen gæstede de fleste Grene af Jesu Kristi af Sidste Dages Hellige i Danmark, onsker jeg herigennem at takke alle Søskende for eders Venlighed imod mig. Tak for alle de gode Hjemmebesøg og de gode Moder, som jeg deltog i. Tak til alle Missionærerne og i Særdeleshed de mange unge Missionærer, som paa egen og Fars og Mors og Slægtninges Bekostning tor vove sig ud i den kolde, klamme Verden for eders Tros Skyld og proklamere, at Herren har igen talet til Jorden og givet det samme Præstedømme, Myndigheder, Gaver og Kræfter, som alle Tider var været, naar Guds Kirke har været paa Jorden. Jeg kan sige, jeg glædede mig meget ved at være sammen med eder alle, baade Missionærer og Søskende, og jeg tror ogsaa, Præsident Alma Petersen glædede sig meget over den

10 154 store Fremgang, som kunde spores i Grenene, og al han var særdeles tilfreds med hele Konferencen. I Særdeleshed i Søndagsskolerne kunde der findes meget fine Teologer hlandt de smaa Klasser saavel som i de ældre Klasser. I Særdeleshed var der et Par smaa Piger fra en Søndagsskole, der holdt Taler Minutter, Taler af en saa overbevisende Sandhed, at jeg aldrig har hørt noget lignende. Jeg maa sige, jeg blev næsten stum af Forbavselse. Jeg ønsker at sige til disse Sondagsskolelærere og Lærerinder, som i Forening med Børnenes Forældre har lært disse smaa Brødre og Søstre disse guddommelige Sandheder, hvilken Lon foler I ikke, at I har faaet for eders Arbejde. Og, kære Brødre og Søstre, lad os ikke vente at faa vor Løn for vort Arbejde for Guds Sag af noget Menneske eller af Kirken, men lad os forvente en fuld Frelse i Guds Rige, naar vi er tro og pligtopfyldende indtil Enden af vort Liv. Og alle Søskende, som holder de til os givne vidunderlige Love, nemlig Tiiendeloven og Visdomsordet, hvor kan de ikke glædes og frydes over, at de kan tælles blandt dem, som har Olie paa deres Lamper, naar Brudgommen kalder. Jeg har Dr. Hindhedes Bog (Fuldkommen Sundhed og Vejen dertil), som lige er udkommen i Fjor. Hele dette store Værk er i Sandhed overensstemmende med Aabenbaringen givet ved Joseph Smith i Kirtland den 27. Februar 1832 angaaende Visdomsordet. Læs Pagtens Bog 89. Kapitel, og 20. Vers siger, hvilke Forjættelser der loves dem, som holder dette Visdomsord. Hvor er det vidunderligt at læse om, at Verden i Dag, 103 Aar efter, at Herren gav Visdomsordet til Verden gennem Profeten Joseph Smidt, nu gennem mange af Verdens klogeste Kirurger har indrømmet Sandheden af dette guddommelige Visdomsord og skabt dette store Værk (Fuldkommen Sundhed og Vejen dertil) med det største Arbejde af Dr. Hindhede, og ligeledes, kære Søskende, hvor vilde vi glædes med hinanden, naar vi kan sige med Sandhed, vi har givet Kejseren, hvad Kejserens er, og Gud det, som Guds er, og vi véd jo saa godt allesammen, at vi kommer ikke ud deraf (Dødsriget), før vi har betalt endog den sidste Hvid. Lad os derfor være vaagne og ikke bedrage os selv og ikke lytte til dem, som ikke har Olie paa deres Lamper, og ligeledes, kære Soskende, lad os vær forsigtige med at tale daarligt om hinanden, thi daarlig Tale og Sladder er Djævelens mest giftige Pile, og hvis vi udforer disse Ting, er vi den Ondes Haandlangere, og Frelseren advarede meget derimod, særlig da han sagde, frygter ikke for den, som slaar Legemet ihjel, men frygter mere for dem, som slaar Sjælen ihjel, nemlig ved onde Tunger og Sladder.

11 155 En særlig Tak sender jeg til Sonderjyderne med del dejlige tyske Sangkor og Tak til alle, som har ledet disse Grens moder. Jeg ønsker ikke at nævne nogen ved Navn, for saa skulde jo alle nævnes, for I er alle mig lige kære, men jeg kan dog ikke undlade at nævne Præsident Petersen, for jeg véd, at han onsker at gøre alt til vort bedste. Hvis vi kunde ønske eller mene, at de forskellige Befalinger eller Lektier ikke er, som vi kunde ønske dem, lad os være meget forsigtige med at domme i disse Ting, for et er ganske sikkert, vort fælles Gavn. Og nu til Slut til alle Sangledere, Sangere og Organister og at der ligger altid noget bagved, som er til alle, som er med til at hojne og fremelske det gode i Mennesket og Lødigheden i Sammenkomsterne og Moderne, lad os altid gaå fremad og ikke staa stille, for Stilstand er Tilbagegang, og enhver vil faa den forventede Løn i Gud vor Faders Rige. Atter til Slut, o hvor er det en evig Sandhed dette, som Frelseren sagde:»hvem, som beder, faar, den, som soger, han finder, og den, som banker, for ham skal der oplades«. Ja hvis vi beder om det gode, vil vi finde det gode, og hvis vi beder om det daarlige, vil vi finde det daarlige. Hvis vi søger det gode, vil vi finde det gode, hvis vi soger det daarlige, vil vi finde det daarlige, og saa fremdeles. Endnu en Gang hjertelig Tak til eder og ligeledes en hjertelig Tak til Præsident Alma Petersen. Han var mod mig som en Fader paa vore Rejser mellem Grenene, skont jeg var den ældste. Med Tak for Optagelsen eders Broder i Pagten Helgo Jensen, Lodby pr. Næstved. VET DE At dr. Vern O. Knudsen av Los Angeles, California, dekanus av universitets fakultetet, blev æret av den største viden skapelige forening i Amerika (Association for the advancement of Science) med dens 1ste premie på et tusen dollars for den mest fremragende videnskapelige fremstilling for året Dr. Knudsen er en fetter av pres. Knudsen av den Norske Misjon og er en av kirkens ledende menn i California. Hans far var fodt i Loiten, Hedemark, Norge, og reiste til Zion i At grammofon piater kan kjobes hos musikkhandlere i (Fortsættes Side 158.)

12 156 SKANDINAVIENS STJERNE Et halvmaanedligt Tidsskrift for Jesu Kristi Kirke Af Sidste Dages Hellige. Oprettet i Aaret Ansvarshavende Redaktør: Alma L. Petersen. Redaktionssekretær og Translatør: William Ørum Pedersen. MENNESKETS OPRINDELSE.»The Daily Telegraph«, et af Londons store Dagblade, gav for nylig en bemærkelsesværdig Plads til nogle paå hinanden følgende Artikler, som omhandlede det saa meget diskuterede Sporgsmaal: Menneskets Oprindelse. De begyndte med at publisere en Tale givet af Sir Ambrose Fleming, en beromt Videnskabsmand i Elektroteknik indenfor Storbritanniens filosofiske Selskab (»The Philosophical Society of Great Brittain«). I denne Tale erklærede Professor Fleming, at Teorien om Menneskets Oprindelse, d. v. s. Teorien om, at Mennesket har udviklet sig fra at være en Abe eller et andet lavere Dyr, som er foregaaet gradvis gennem smaa Forandringer, som har taget Millioner af Aar, kun er et Produkt af Indbildning og Fantasi. Og paa den anden Side»kan vi aldeles bestemt forsikre og hævde«, sagde Sir Ambrose,»at Menneskets Oprindelse kan søges i den skabende Kraft hos en selvmedvirkende Skaber med den højeste Grad af Intelligens og Vilje«. I Diskussionen om denne Teori giver Professoren en hel Del meget interessante Paastande. Blandt disse var følgende:»de, som omhyggeligt har studeret Beviserne, er enige om, at Kristi legemlige Opstandelse er een af de bedst attesterede Begivenheder, som er sket i Menneskeslægtens Historie. Men om dette er Tilfælde, bekræfter den ogsaa alle tidligere bibelske Mirakler, og den var sikkert forudsagt i Profetierne, som er et uophørligt Mirakel.«Kristi legemlige Opstandelse efter hans visse Død paa Korset er et Mirakel saa bemærkelsesværdigt og med saa stor Betydning, at Sir Ambrose ikke har nogen Besværligheder med at antage de andre Mirakler, som Jesus gjorde som f. Eks. at forandre Vand til Vin, bespise de 5000 og kalde døde til Live o. s. v. Det er i Sandhed opmuntrende at læse denne fremragende Videnskabsmands Resultat, hvor han saa klart og med saa stor Overbevisning taler om Sandheden af disse bibelske Mirakler, blandt hvilke Kristi legemlige Opstandelse vel er

13 157 det storste især naar vi tager vor Tid i Betragtning med al dens Fritænkeri og al den Meningsforskel, som er herskende mellem de forskellige Religioner og Kirkesamfund. Denne bestemte Erklæring giver uden Tvivl Tilfredsstillelse til dem, som tror paa Virkeligheden af disse Hændelser. Sir Ambrose henvender ikke blot sine Bemærkninger til Biologerne, som forsoger at borteliminere Gud i Skaberværket, men han retter ogsaa Kritik mod en velkendt Biskop, fordi han til en Forsamling i Westminster Abbey sagde:»nu for Tiden erkender kompetente Videnskabsmænd, at Menneskene har deres Oprindelse fra Abernes Slægt, og at disse igen antagelig stammer fra en indviklet Abeart, som begyndte at variere i forskellige Retninger.«Sir Ambrose paastaar, at dette Vidnesbyrd ikke forsvarer dette Synspunkt med Hensyn til Menneskets Oprindelse. Og paa den anden Side udtalte han den selvforklarende Sandhed, at»der bor ike være noget utroligt i den Idé, at Guddommens store Intelligens og Vilje, som bærer Vidnesbyrd om sig selv i den uorganiserede Verdens Fænomener, skulde være i Stand til at skabe ikke alene atomisk Energi og Materie, men ogsaa levende Materie i organisk Form«. Han bemærkedede ogsaa, at Tilhængerne af Evolutionsteorien, blandt hvilke der for nærværende findes mange Lærere, helt og holdent i deres Synspunkt er uforenelige og stridende imod Kristendommens og det Nye Testamentes fundamentale Lærdomme. I denne Paastand er alle Sidste Dages Hellige enige med Sir Ambrose. Og lyt til en anden af Sir Ambroses Udtalelser:»Det er højst beklageligt, at visse Religionsforkyndere og Præster som demonstrerende Bevis antager den materialistiske antropologiske ubekræftede Spekulation, fornægter Muligheden af guddommelige Mirakler og usædvanlige Gerninger og antager, at ingen Hændelser nogensinde har fundet Sted eller vil finde Sted, Hændelser, som er udenfor vore nuværende begrænsede Erfaringer af Naturen. Ved at drage en saadan Slutning, bygger de paa det uvisse, stadig foranderlige videnskabelige Sand i Stedet for at hvile paa den endnu bedre beviste og inspirerede Skriftens Klippe, som ikke indbefatter en fejlagtig Forstands Gisninger eller Tanker, men hellige Guds Mænds Udtalelser, som er udtalt, medens de var paavirket og inspireret af den Helligaand.«Kan I forene eder med os og sige:»udmærket, Sir Ambrose? Det er sandelig beklægelsesværdigt, at en Præst eller en hvilken som helst anden siger eller gør noget, som har Tendens til at svække Folks Tro paa Gud eller paa hans Profeters inspirerede Lærdomme. En stadig udviklende Tro paa

14 158 Gud, vor himmelske Fader, har altid været en vigtig Faktor i at bringe Tilfredsstillelse og Glæde ind i Menneskehedens Liv. Hver eneste, som tager denne Faktor bort fra Menneskenes Liv eller forringer dens Værdi, kan meget let anses for at være en Fjende for Menneskeheden. Thi uden Tro skulde man antage, at Menneskenes Liv vilde være morkt og uden Mening. Som Medlemmer af denne Kirke er det vor Pligt at virke for Forøgelse af Tro blandt Menneskeheden. Og en ivlaade er aabnet for os alle ved at gøre dette og leve vort Liv og lade»vort Lj^s skinne for Menneskene, at de maa se vore gode Gerninger og ære vor Fader, som er i Himmelen«. Med Hensyn til Læren om Menneskets Oprindelse, saa lærer de Sidste Dages Hellige, at»gud skabte Mennesket i sit Billede, han skabte det i Guds Billede; Mand og Kvinde skabte han dem«(l.mos. 1 : 27). Hvornaar og hvorledes han har skabt dem, siger Skrifterne intet om, men jordiske Elementer anvendtes til Skabelsesprocessen»Jordens Stof«. Udover denne Paastand gaar Kirken ikke. Josenh F Merrill (Forisat fra Side 155) Norge med»o, min fader, du som troner«og»du som dadler og fordømmer«. Disse er på Norsk. At dr. James E. West av New York City, som er den høieste funksjonær innenfor speidergutternes organisasjon i de Forente Stater, sier, at der er flere speidere i Mormon kirken per kapita basis enn nogen annen kirkesamfund i Amerika. At dr. George J. Fisher M. D., som er en medarbeider av dr. West, sier,»mormon kirken står i særlig fremragende grad i speiderarbeidet«. At dr. Ray O. Wyland, også av speidernes hovedkomité, sier:»jeg kjenner godt Mormonismens vitalitet«, og han roser det samarbeide, som eksisterer i Jesu Kristi Kirke ved ungdommens beveggelse. At dr. Truman Partridge var nylig utvalgt til å fremlegge speidernes fremtidige program i Amerika. Over 1000 sokte den ny stilling, men han, uten nogen sokning var gitt den. Han er også en Mormon ung mann, en sønne-sønn-sønn av biskop Edward Partridge med kirkens organisasjon i Missouri. At president Grant og pres. Clark antagelig vil besoke Europa nu til sommer. At der er rykter om, at 50 medlemmer av tabernaklets sangkor fra Salt Lake City vil besoke Norge på en konserttur i sommeren av 1936.

15 159 At over 100 bokhandlere i Norge nu selger»hvad er Mormonisme«av pres. Widtsoe. Flere av disse handlere har også inntatt Mormons bok tilsalgs. At Kirkens officielle Avis, Deseret News, blev udvalgt blandt de 4 mest udsogte Aviser i U. S. A. udenfor New York. Valget blev foretaget af»new York Public Library«. De udvalgte Aviser var: Deseret News, The Boston Transcript, The Christian Science Monitor og The San Francisco Chronicle. At De Sidste Dages Helliges Kirkebygning i Washington tiltrækker flere Besøgende end nogen anden Kirke i hele Hovedstaden. Dette skyldes sikkert den daglige Orgelkoncert, som afholdes der. At der er Sondagsskolelærere i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Alle disse yder deres Tjeneste frivilligt og gratis, og næsten alle har eller bliver lært til at udfore denne Gerning. NYE BØKER OG HEFTER. En kort oversikt og orientering. Av Frithjof Fluge. III. Claude Richards: J. Golden Kimball. The Story of a Unique Personality. Dol. 2,50. Salt Lake City. Jeg har ikke lest hele denne boken ennu, men frydet mig over så meget av den, at jeg må medgi, at biografien er ypperlig. Alle biografier lyver som oftest. De forteller ikke sannheten, men soker å smykke den til. Ofte skjer det hele ubevisst. Menneskene har så lett for å glemme nederlag og huske seire, at når de ved livets ende skal skrive sin biografi, så huskes som regel mest det behagelige. Jeg har ingen kvalifikasjoner for å avgjore, om denne biografien er en unntagelse fra regelen. Jo til en viss grad er den det. For fremstillingen er ikke så meget biografisk som den inneholder en fortrinlig samling av Kimballs taler. Som regel ordrett gjengitt. Forestill Dem en hoi, tynn, litt foroverlutende skikkelse, og De har br. Kimballs hylster. Øinene ser vedholdende og

16 160 trofaste på en. Der er liv i dem. Et liv, som sprudler frem, når br. Kimball taler. Efter fremstillingen å dømme er han en mer vittig og original taler enn en oratoriker. Men alle vil høre ham. Ti hvad han sier, er som regel selverfart, fremført med humor og varme. Forf. har formådd å tegne denne skikkelsen i hele sin ukunstlede menneskelignet og ærlige sanndruhet. Kimball konverserer forsamlingen, ofte avbrutt av latter. Men derved blir det kraft i hans budskap. Personlig må jeg innrømme, at meget av det, han har å si, ligger mig noe fjernt. Men så skal også innrommes, at jeg sannsynligvis står på et for lavt nivå til å få tak i alt, han har på hjertet. IV. Dr. Ørnulf Ødegaard: Samlivets naturlære. Steenske forlag. Kr. 4,75. Oslo. Som et tillegg til»stjernen«s artikler om seksualitet, opdragelse og ekteskap vil jeg tilslutt få henlede opmerksomheten på denne lille boken av dr. Ødegaard. Han har i mange år arbeidet ved universitetet i Oslo med kjønnsspørsmålene og gir en nøktern og saklig fremstilling av kjønnslivets biologi og psykologi. Jeg kan ikke varmt nok anbefale denne boken til all ungdom. Den gir en lødig utredning om meget av det, som de unge går og grubler over, fordi de har forlite oplysning. Senior- og Juniorklassen: SØNDAGSSKOLEN NADVERVERS FOR APRIL. Før et ringe, ængstet Lam nu en Herre stor og gram. Før han udstod Korsets Død nu hans Røst fra Himlen lød. KORLEKTIE FOR APRIL. Matt. Evang. 18. Kap. 10. Vers:»Ser til, at I ikke foragter en eneste af disse smaa; thi jeg siger eder: Deres Engle i Himlene se altid min Faders Ansigt, som er i Himlene.«Børn over 10 Aar: Luk. Evang. 1. Kap. 68. Vers:»Lovet være Herren, Israels Gud, thi han har besogt og forløst sit Folk.«

17 161 Børn under 10 Aar: 1. Mos. 28. Kap. 22. Vers:»Jeg vil visselig give dig Tiende af alt det, du giver mig.«forslag TIL 2 1 /. Senior- og Juniorklassen: MINUTS EMNER. 1. Betydningen af Mesterens Besøg i de sidste Dage til Joseph Smith. 2. Mesterens Lidelser. 3. Paaskens Betydning for og efter Kristi Tid. Børn over 10 Aar: 1. Fortæl om Profeten Joel. 2. Fortæl om Profeten Nehemias. 3. Fortæl om Profeten Malakias. Børn under. 10 Aar: 1. Hvorfor er Regnbuen paa Himlen? 2. Fortæl om Isaks Ofring. 3. Herren og to Engle besøger Abraham. Lektier for Børneklasser (over 10 Aar). 7. April. ENGELEN LOVER SAKARIAS EN SØN JOHANNES DØBERENS FØDSEL. Tekst: Luk. 1: 1-25; Behjælpelig Oversigt: 1. Hvem var Sakarias? 2. Hvem var Jøderne fortalt at vente foruden en Frelser? 3. Hvad var Sakarias' Bestilling? 4. Ofringen i Templet. 5. Sakarias en Præst, (a) hans Arbejde, (b) hans Haab og Ønske, (c) hans Bon om Opfyldelsen af det. 6. Sakarias udvalgt til at udføre Alterofringen. 7. Engelen Gabriel viser sig for Sakarias, (a) hans Budskab, (b) Sakarias' Tvivl, (c) Engelens Tegn. 8. Hvem var Elisabeth? 9. Johannes fødes. 10. Sønnen gives Navnet Johannes, (a) Navnet givet af Sakarias, (b) Sakarias taler paany, (c) hans Velsignelse og Profeti. Af denne Lektie lærer vi, at Gud giver direkte Budskab til sit Præstedomme og opfylder sine Løfter, som gives af disse Budbærere.

18 April. ENGELEN BESØGER MARIE HANS BUDSKAB. Tekst: Luk. 1: 25 56; Matt. 1: Hvem var Gabriel? Josef? og Marie? 2. Hvilken Kongeslægt stammede Josef fra? og fra hvilken stammede Marie? 3. Marie, (a) i sit Hjem i Nazareth, (b) Engelen Gabriels Besog, (c) hans Budskab, (d) Maries Forundring og Engelens Forklaring. 4. Marie besoger Elisabeth, (a) Elisabeth fortæller sin Hemmelighed, (b) fortæller, at Marie skal blive Moder til Jesus. 5. Josefs Ansvar, (a) hans Forvirring, (b) fik Besøg af en Engel og formanet til at ægte Marie, (c) hans Lydighed, hans Omhu for sin Hustru. Hensigten med denne Lektie er at lære, at det var af saa stor Betydning for Verden, at Frelseren kom, at Herren sendte en speciel Udsending for at kundgore og love det til den udvalgte Moder. Lektier for Børneklasser (under April. GUD AABNER EN MODERS ØJNE. Tekst: 1. Mos. 16; 21: Behjælpelig Oversigt: Aar). 1. Hagar, (a) hvem var hun? (b) hendes daarlige Gerninger, (c) Engelens Besog. 2. Ismael, (a) en Forjættelsens Søn, (b) hans Misgerninger. 3. I Vildnisset, (a) Rejsen til Ægypten, (b) gaaet vild i Ørkenen, (c) Gud horer deres Bon og svarer. Af denne Lektie lærer vi, at Gud hjælper alle sin Børn, blot man henvender sig til ham i Bøn. Behjælpelig Oversigt: 14. April. ET MÆRKELIGT. BRYLLUP. Tekst: 1. Mos. 24. Kap. 1. Abrahams Plan med Hensyn til Isaks Bryllup, (a) en Brud fra Haran, (b) en af Svendene skulde tage dertil og hente hende. 2. Svenden guddomelig vejledt, (a) Rejsen til Haran, (b) hans Bøn, (c) Bønnen besvaret. 3. Rebekkas Familie, (a) deres Gæstfrihed, (b) bliver bekendt med Svendens Ærinde, (c) deres Svar, (d) Rebekka indvilger i at drage af Sted.

19 Tilbagerejsen, (a) Rejsen, (b) Model med Isak, (c) Ægteskabet. Af denne Lektie lærer vi, at Gud horer og besvarer en oprigtig og alvorligt ment Bon. Vi behover mange forskellige Ting i vort daglige Liv. Hvem henvender vi os til, naar vi skal have Fode, Klæder o. s. v. Ofte behøver vi Hjælp til andre Ting, f. Eks. Lektierne til Skolen. Hvem kan hjælpe jer der? Men der er ogsaa ofte noget, som vi gerne vil have, som hverken vore Forældre eller Venner kan give os. Hvem kan vi stole paa i en saadan Situation? Har du nogensinde haft særlig Behov for Hjælp og saa bedt Gud hjælpe dig? Hvis ikke: Prøv det, og du vil erfare det samme, som Abraham, Isak og Svenden erfarede med Hensyn til Bon. (Fortæl om Joseph Smiths Bon og Svar og citer»dersom nogen af eder fattes Visdom... o. s. v.«.) Lektie for Kredslærerne i April. JORDELIVETS HENSIGT. En af Jordelivets Hensigter er denne, at vore Aander maa erholde et Legeme af Kød og Ben, for Mennesket kan ikke naa Fuldkommenhedens Maal som en Aand (se Pagt. B. 93: 33 34), og i 88: 15 staar der, at Aanden og Legemet danner Menneskets Sjæl. Faderen har et Legeme af Kod og Ben (Pagt. B. 130: 22), derfor maa Mennesket for at kunne blive lig ham have et Legeme af Kod og Ben. Vi kom her ogsaa for at erholde Erfaringer. Vi kom her paa Jorden uden nogen Erindring om vor tidligere Eksistens, og vi maa erhverve os Kundskaber under disse Omstændigheder.»Alt, hvad vi i dette Liv opnaar paa Intelligensens Omraade, vil komme frem med os i Opstandelsen. Og dersom en Person ved Flid og Lydighed vinder mere Kundskab og Intelligens end en anden i dette Liv, saa vil Fordelen i samme Forhold være paa hans Side i det tilkommene Liv.«(Pagt. B. 130: 18 19). En tredie Hensigt med Jordelivet er at blive provet. Vi faar Lejlighed til at vise, om vi har Tro nok, saa at vi kan overkomme de forskellige Vanskeligheder, der er her paa Jorden, og udarbejde os selv en Frelse i det celestiale Rige (læs Abrahams Bog i den Kostelige Perle 3: 25). Vi beviste os værdige i den første Tilværelse til at komme her i den næste Tilværelse, og om vi bestaar denne Provestand, vil det altsammen komme os til Gode paa Dommens Dag.

20 166 vises i Mesterens Venskab til sine Disciple. Han havde Tillid til dem, deres Indre og deres skjulte Muligheder. Der er ikke noget, der stimulerer el Venskab saa godt som opmuntrende Ord fra een, som har Tillid til een, og hvis Motiver vi aldrig betvivler. Det er maaske vanskeligt for ikke at sige umuligt at vurdere de Ord, som Mesteren lod falde her og der, naar han lalte med sine Disciple. Peter syntes at være vaklende og mangle Stabilitet og Bestemthed. Man kan næsten tænke sig, hvorledes Mesteren i en stille Samtale sagde til Peter:»Du tror maaske, at du er svag og vaklende. Peter, du er en Klippe dette fortæller dit Navn. Der er skjult en stor Mands Styrke og Mod i dig og du besidder Muligheder, som du kun har dromt lidt om. Opelsk og udvikle dem.«dette gav Peter ikke saa lidt mere Styrke, end han tidligere mente at besidde.»i er mine Venner.... Jeg kalder eder ikke længere nere, thi Tjeneren véd ikke, hvad hans Herre gør; Tje- men eder har jeg kaldt Venner; thi alt det, som jeg har hørt af min Fader, har jeg kundgjort eder.«(joh. 15: 15). Dette Skriftsted viser, hvorledes han viser dem den Tillid, han har til dem. Han knytter et nyt Baand med dem. De er ikke Tjenere, men Venner. Naar han bad alene, bad han utvivlsomt for dem baade som et Hele og for hver enkelt. Da han sidste Gang var sammen med dem, opsendte han en Bon, som de sikkert aldrig glemte, fordi den var udtalt saa ydmygt og indtrængende. Vi behover alle nogle, som kan advare os imod det onde, irettesætte os, naar vi synder, og som kan inspirere os med Idealer, som vi bør følge, saaledes at vi har Trøst, naar vi er nedtrykte, og aldrig giver op, lige meget hvad der end maatte komme. Dette er nogle af det virkelige Venskabs ædleste Funktioner. Salig er den Mand, som har en saadan Ven. Spørgsmaal og Problemer: 1. Nævn nogle af de Egenskaber, som danner Grundlaget for virkeligt Venskab. 2. Hvilken Indsats yder din mest skattede Ven for din Lykke? din Karakter? 3. Hvilken Indsats yder du for dine Venners Karakter? 4. Hvorledes vil du være i Stand til at forøge din Vennekreds?

21 167 KRONET MED HERLIGHED. Fortælling af Nephi Anderson. Oversat af John S. Hansen. (Fortsat fra Side 48.) De tre forlod nu den store Fabriksbygning og kom ud i en Del af Byen, hvor Beboelseshuse laa spredte omkring mellem Træerne i det parklignende Anlæg. De nærmede sig en idyllisk lille Dam, omringet af blomstrende Busker, Græsplæner og velpassede Stier. Paa en Bænk ved Soen saa de en Mand sidde, hvis Beskæftigelse syntes at være at kaste Brodsmuler ud til Svanerne i Vandet. Kongen og hans Ledsagere mente nu, at de her til sidst havde fundet een af de rige Lediggængere, som de kendte fra deres eget Land. Remand nævnte dette til Foreren.»Han ledig? Nej, aldeles ikke; han er een af vore flittigste Arbejdere. Det er een af vore mest populære Forfattere, og efter manges Mening den bedste. Vi vil ikke forstyrre ham nu, men sætte os her og iagttage ham. Det fortælles, at naar han lægger Planer til et Kapitel i een af sine beromte Fortællinger, kommer han herned til Soen og fodrer Svanerne.Og I skriver, trykker og læser endnu Historier?«spurgte Remand.»Ja, Skønlitteratur er een af Kunstens hojeste Former. Denne Mand har paa den vidunderligste Maade fremstillet Menneskeslægtens Fremtidsmuligheder og Zions kommende Storhed og Glans. Hvorfor skulde han ikke kunne male Billeder med Ord lige saa godt som Kunstmaleren med Farver eller Billedhuggeren med Marmor. Dersom I ikke har læst nogen af hans Boger, maa I tage nogle med hjem. Nu rejser han sig for at gaa. Vilde De bryde Dem om at træffe ham?«dette vilde de gerne. De havde snart indhentet ham, og han hilste venligt paa dem. Han forte sine Besøgende ind i Haven, der omgav hans Hjem, og derfra ind i Huset. Han viste dem sine Boger, sit Arbejdsværelse og sine Samlinger af Kunstgenstande. Fra en Altan paa første Sal viste han dem sin mest yndede Udsigt, et herligt Landskab med Bakke, Dal og et skinnende Vandspejl, hvori den blaa Himmel sprejlede sig.»ja,«sagde han som Svar paa en Bemærkning,»jeg har læst om, hvorledes Kunstens Dyrkere i forrige Tider havde store Genvordigheder at kæmpe med. Kampen for Brodet udtømte al den Kraft, der skulde have frembragt et Billede, en Statue eller en Bog. Frygten for at komme til at mangle Livets Nødvendigheder drev dem til at sætte alle Hensyn til

22 168 Side for at tjene Penge, og naar det skete, at Mænd eller Kvinder fulgte den stærke indre Kunstnertrang og tildels forsømte deres Livserhverv, led de Nød. Hvorledes kunde Kunsten trives under saadanne Forhold? Det er alligevel forbavsende, hvad der blev udført.«efter at have tilbragt en behagelig og opbyggende Time i Digterens Selskab, tog de tre Besøgende Afsked. De nød et Maaltid Mad i eet af de offentlige Spisehuse, hvorefter de tog længere ud paa Landet for at tage de store Landejendomme og Haver i Øjesyn. Hurtige og lettilgængelige Befordringsmidler fandtes overalt, og det tog kun Paulus og hans Ledsagere nogle Minutter at naa ud til deres Bestemmelsested. De steg ud ved en Frugthave, saa paa de bugnende Træer og hørte paa Havegaardsmandens Forklaringer. Da de igen var alene, sagde Paulus:»Jeg vil lade eder se og smage en Slags Æbler, som denne Mand har opelsket. Æbler er hans Specialitet.«Han forte dem over til en anden Del af Haven og fandt nogle næsten modne Æbler, som han gav til de Fremmede.»Hvad siger I til saadanne Æbler?«sagde han til dem.»de er ypperlige!«udbrød de begge.»dette kunde godt være netop den Slags Frugt, der fristede Eva i Edens Have,«bemærkede Remand. Som de vandrede omkring mellem Træerne, gled Samtalen tilbage til Forfatteren, som de for lidt siden havde besogt.»denne Forfatters Honorar maa være meget betydeligt begyndte Remand, men afbrød sig selv, idet han kom til at huske paa Forholdene omkring sig. Tiende 145 Lever vi i de sidste Dage Guds Kirke 148 Stort Ungdomsstævne til Pinse 149 Den danske Mission 149 Den norske Mission 152 Til Stjernens Læsere 153 Udgivet af INDHOLD: (Fortsættes.) Ved De 155 Redaktionelt 156 Nye bøker og hefter 159 Søndagsskolen 160 Lektie for Kredslærerne Mesterens Loyalitet 164 Mesterens Venskab 165 Kronet med Herlighed 167 den danske og norske Mission. Præsident for den danske Mission: ALMA L. PETERSEN, Priorvej 12, København F. President for den norske Misjon: MILTON H. KNUDSEN, Wergelandsvei 7, Oslo. Trykt hos F. E Bording A/S.

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag 1930

Prædiken til Skærtorsdag 1930 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag

Prædiken til Skærtorsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn.

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn. Præsident James E. Faust, Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Lyset i deres øjne Oprettet: 23. september 2007 Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Kun den fattige ved hvad kærlighed er.

Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Prædiken til den 29. juni (som i kirkens kalenderår hedder 2. trinitatis) 2012 i Havdrup Kirke Salmer: 752,604,685,681,367 Prædikenteksten er taget fra Lukasevangeliet

Læs mere

En død Bogs levende Tale

En død Bogs levende Tale Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis )

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere