TIENDE. Av misjonspresident Milton H. Knudsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIENDE. Av misjonspresident Milton H. Knudsen."

Transkript

1 SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 7 1. APRIL AARGANG TIENDE. Av misjonspresident Milton H. Knudsen. Mottoet for den Norske misjon er:»ethvert medlem en tiendebetaler«. Det folgende dikt inneholder sannheten om tienden: Når min tiende jeg gir, jeg har en formue værdt mer enn kroner av skinnende gull, en rikdomskiste proppende full. Mine pengeaffærer de ordnes for mig, at renter jeg får så mangen en vei, for Gud vet, om jeg elsker ham, ved tiendeloven jeg prøves kan. (Christie Lund.) Vi er lovet en plass i vår Faders celestiale rike på den betingelse, at vi holder alle hans love. Vi har intet lofte på noen annen grunn. Tiendeloven er den lov, der prøver vår tro og angir, om vi er passende kandidater for det celestiale rike eller ei. Søskende, betal eders ærlige tiende og motta Faderens lofter.

2 146 LEVER VI I DE SIDSTE DAGE? Af Ældste Enok Andersen, København. Besvarelsen af dette Sporgsmaal er overordentlig betydningsfuldt for enhver Jesu Kristi Efterfølger. Vi véd, at vi lever i Hedningernes Dage, de Dage, som der er talt om og set hen til af de gamle Profeter og af Frelseren selv. Vi lever ikke i Jødernes Dag, ej heller i de farvede Folks Dage. Hvem har Ansvaret for Tilstanden, som den er i Verden i Dag? Sv.: Ansvaret hviler paa dem, som leder (de hvide). Hedningerne, som omtales i Biblen, er vore Dages Kristne. Under Kejser Konstantin blev Jesu Kristi Evangelium gjort til Statsreligion og hermed autoriseret. Fra at have ført en Skyggetilværelse kom den frem i første Række. Hermed skulde vi tro, at alt var vel, men desværre, da Modstanden ophørte, sneg der sig Vilfarelser og Vranglærdomme ind i de oprindelige Lærdomme. Det vil fore for vidt at paavise Frafaldet og Gengivelsen af Evangeliet her i denne Artikel. Sporgsmaalet er: efterlever den hvide Mand, som er Verdens Leder i Dag, Kristi Lærdomme? Nej. Elsker de Kristne deres Medmennesker? Vi kan godt svare:»ikke som de burde!«apostlen Joseph F. Smith siger:»mange lider Nød, hvilket ingen burde. Vi skulde hjælpe hverandre.«hvorfor er det saa svært at hjælpe? Hjælper du, kære Læser, hvor du kan? Herren siger til Profeten Enok, at i de sidste Dage skulde Verden være fuld af Synd. Er den det i Dag? Jesus siger:»saa sandt jeg lever, skal jeg komme i de sidste Dage, i Ugudelighedens og Hævnens Dag.«(Hvorfor?) For at opfylde min Ed, jeg har svoret angaaende Noas Børn. Hvem er Noas Børn? Alle Mennesker, som lever paa Jorden i Dag, er Efterkommere af Noa. Altsaa til os vil Herren komme. Er der noget Religionssamfund paa Jorden i Dag, der gør Paastand om, at Herren Jesus har besøgt dem? Saa vidt jeg véd, er de Sidste Dages Hellige ene om at gøre denne Paastand. Herren siger:»og Dagen skal komme, da Jorden skal hvile, men før den Dag skal Himlen formørkes, og store Trængsler

3 147 skal være blandt Menneskenes Børn, men mit Folk vil jeg bevare.«wilford Woodruf f, en af Kirkens tidligere Præsidenter, siger, at»herrens Engle er udsendt for at hoste Marken«. Lad os derfor give Agt paa Herrens Engle, som er Herrens Tjenere. Hvad siger Herrens Tjenere? Herrens Tjenere siger:»bereder eder, bereder eder for det, som skal komme, thi Herren er nær. Herrens Vrede er optændt, hans Sværd er trukket i Himlen og skal falde paa Jordens Indvaanere. Og Herrens Arm skal aabenbares, og Dagen skal komme, da de, som ikke vil høre Herrens Rost, ejheller give Agt paa hans Profeters og Apostles Ord, skulde udryddes af Folket. Har de Sidste Dages Hellige Omvendelse Behov? Ja. Giver D. S. H. ikke Agt paa Herrens Ord? Desværre ikke alle. Derfor siger Apostlen Joseph F. Smith: Jeg ser hen til den Dag, da der skal blive en Renselse af Jesu Kristi Kirke af S. D. H. de, der er genstridige og ulydige mod Herrens Lov, vil blive fejet til Side, og Herren vil bo iblandt Menneskene i Tusinde Aar, og det onde skal ikke bestaa. Vil det gaa hoje og lave ens? Vil der blive gjort Forskel paa rige og fattige? Hos Herren findes ingen Personsanseelse.»Timen er ikke kommen, men den er nær forhaanden. Fred skal blive taget bort fra Jorden, og Djævelen skal have Magt over sit eget Herredomme.Findes Freden paa Jorden i Dag?«Pagtens Bog siger:»min Vrede skal snart udoses over Nationerne, og dette skal jeg gøre, naar deres Ugudelighedsbæger er fuldt. Og paa den Dag skulde alle de, som findes paa Vagttaarnet, hele mit Israels Hus, frelses.«staar vi paa Vagttaarnet? Herrens Fortørnelse udøses netop nu over Nationerne. 1) Er der Fred mellem Familier? 2) Er der Fred mellem Folkene? Hungersnød, Jordskælv, Blodsudgydelse, Lynnedslag, Forbrydelser o. s. v. hører til Dagens Orden. Da de Hellige dreves fra Ohio, fra Missouri og sidst fra Illinois, var det Herrens Vilje at lære dem en Lektie. Herren har ogsaa Lektier til os i Dag. Vil vi lære dem? Profeten Essaias siger:»herren skal rense Jorden, til den er øde og tom.«joseph F. Smith siger:»naar Kristus kommer, vil der være færre Mennesker paa Jorden, end der er i Dag.«

4 148 Kære Læser. Det er med velberaad Hu, jeg har henvist til saa mange Skriftsteder. Min Hensigt har været at vise, at vi befinder os i de sidste Dage, og at Jorden og dens Indbyggere er modne til Ødelæggelse. Joseph F. Smith siger:»vi har næppe begyndt at se de store Prover og Genvordigheder endnu.«kan vi saa tænke os, at Verdenskrisen er overstaaet? Men selv om de Hellige vil blive prøvet, vil jeg haabe, at de vil leve saaledes, at naar disse Prover kommer, at de vil staa dem igennem. Og den eneste Maade hertil er at holde Herrens Befalinger. Der har aldrig været en Tid i vor Kirke, hvor Kritik og Fejlfinding har eksisteret i en saadan Grad som i Dag. Kirkens Autoriteters Raad og Vejledning bliver aldeles ikke efterlevet, som de skulde. Herrens Tjenere taler Herrens Ord. Herrens Ord bør adlydes.»jeg vil ønske,«siger Joseph F. Smith,»at de Sidste Dages Helliges Hjerter og alle andre Folk vil erindre Herrens Ord:»Den, der bevarer mit Ord, skal ikke blive bedraget.«gud velsigne os til at gøre, hvad der er Ret, og følge vore Ledere. GUDS KIRKE. Hvor findes paa Jorden en Kirke nu mer, af Gud ved Profet og Seer, Indstiftet Med Apostle, Disciple, Hyrder og Lærer. Fuldkommen, vi vil den elske og ære I Zion de udvalgtes Land. Det første Aarhundred' er nu svundet hen, Fra der blev talet til Jorden igen Af vor himmelske Fader og Jesum Krist Til Profeten Joseph, det véd vi forvist, I Zion de udvalgtes Land. Derfra sendes nu ud over Jorden Tjenere mange til Syden og Norden For at forkynde det frelsende Bud, At der er talet til Jorden af Gud Fra Zion de udvalgtes Land. Dertil vi længes og kaldes en Gang, Og vi vil komme med Jubel og Sang, Naar vor himmelske Fader, vor Broder og Ven, Os vil hjemkalde fra Babel igen Til Zion de udvalgtes Land. Petrine Levinsen, Randers.

5 149 STORT UNGDOMSSTÆVNE TIL PINSE. I Lighed med de sidste 3 Aar onsker Hovedbestyrelsen for Unge Mænds og Unge Kvinders Uddannelsesforening at afholde et Ungdomsstævne for Missionens Ungdomsforeninger, og det er nu bestemt, at dette vil være at afholde i Kobenhavn i Pinsen, den 9. og 10. Juni. Hovedbestyrelsen har i længere Tid været beskæftiget med Forberedelserne til dette Stævne, da de ønsker, at dette Stævne skal overgaa alle tidligere afholdte, og enhver, som har overværet disse, vil indrømme, at dette vil være vanskeligt. De respektive Bestyrelser har modtaget en Skitse over, hvad der skal ske ved Stævnet, og det endelig fastlagte Program vil i nær Fremtid blive udsendt. Vi kan dog røbe saa meget, at der gøres alle mulige Anstrengelser for at gøre dette Arrangement saa godt og tilfredsstillende som vel muligt, og der gøres store Bestræbelser for, at Besøget kan blive af uforglemmelig Karakter. Konkurrencearbejdet vil som altid være Hovedopgaven med Stævnet, men for ikke som tidligere at holde vore Gæster til Mode hele Tiden, vil Funktionærmodet blive afholdt Søndag Formiddag i Stedet for om Mandagen. Der bliver forsøgt at arrangere en Udflugt til en eller anden Seværdighed i Nærheden af København Mandag Eftermiddag, og Stævnet slutter med stor Banket, hvor Præmierne uddeles. Kobenhavns Grens Ungdomsforening vil gøre alt, hvad der staar i dens Magt, for at skaffe Logi til saa mange som muligt. Vi opfordrer alle til at deltage i dette Stævne og ligeledes hjælpe andre til at blive i Stand til at komme. DEN DANSKE MISSION. DISTRIKTERNES FORAARSKONFERENCER I DEN DANSKE MISSION. Foraarskonferencerne i den danske Mission vil blive afholdt som folger: Esbjerg den 5., 6., 7. og 8. April. Aalborg den 12., 13., 14. og 15. April. Aarhus den, 19., 20., 21. og 22. April. Odense den 28. og 29. April. Kobenhavn den 3., 4., 5. og 6. Maj.

6 150 Konferencen indledes som altid Fredag Aften med en stor Koncert af Sangkoret, Lordag Aften vil blive overladt til Konference for Ungdomsforeningen, hvor et specielt Program vil blive udført. Sondag Morgen Klokken 9 samles Brodrene til et Præstedomsmode under Missionspræsidentens Ledelse. Formiddagsmodet Klokken 10 vil blive viet til Konference for Søndagsskolen og Primaryorganisationen. Modet Klokken 2 vil blive overladt til Konference for den Kvindelige Hjælpeforening og Generalogisk Forening den forste Time, hvorefter den ovrige Tid vil blive benyttet til Vidnesbyrd. Sondag Aften vil som altid blive stort, offentligt Mode, hvor gode Talere vil behandle interessante Emner. Mandag Aften kan benyttes til Basar til Fordel for den Kvindelige Hjælpeforening eller til en eller anden selskabelig Sammenkomst af en eller anden Art. Dette er i Korthed, hvad der vil ske ved de forestaaende Konferencer i Missionen, og vi inviterer alle vore Søskende og Venner over hele Missionen til at komme til Stede ved disse Moder, for at disse Dage virkelig kan blive en aandelig Fest. Præsident og Soster Alma L. Petersen vil være til Stede tillige med en Repræsentant fra Hjælpeorganisationernes Hovedbestyrelse i den danske Mission. ANKOMST OG BESKIKKELSE. Ældste Lawrence Nielsen Clark fra Delta, Utah, som er kaldet paa Mission til Danmark, ankom til Kobenhavn den 22. Marts og er beskikket til at arbejde midlertidig i Kobenhavn. Ældste Clark har været meget aktiv i Kirkens Arbejde og har tilmed faaet god Uddannelse, saa der er ingen Tvivl om, at han vil kunne gore meget godt i den danske Mission. Vi byder Broder Clark velkommen til Danmark og beder Herren velsigne ham og hans Arbejde. Alma L. Petersen, Missionspræsident. FEST FOR DE GAMLE. Den 13. Marts afholdt Kobenhavns Grens Kvindelige Hjælpeforening en Fest for de Gamle. Der blev serveret en god Middag bestaaende af Flæskesteg og Citronfromage. Soster Thora Pedersen, Præsidentinde for Kobenhavns Kvindelige Hjælpeforening, bød velkommen og udtrykte sin Glæde over at se saa mange til Festen, især de Gamle. Der

7 151 blev holdl et Par Taler ved Bordel, hvorefter der blev udfort et udmærket Program, og det var en særlig Fornojelse at se de ældre Soskende tage ivrig Del disse var i Sandhed unge paany. Arrangementet har ikke været uden Udgift for Hjælpeforeningen, eftersom der blev serveret ca. 40 gratis Middage. Festen var som sagt fra forst til sidst en Sukces, som er til Ære for Arrangørerne. Festen overværedes af 65 voksne og 6 Born. W. O. P. FEST I KØBENHAVN. Kobenhavns Grens Genealogiske Forening afholdt den 20. Marts en vellykket Fest. Der blev udfort et udmærket Program af saavel professionelle som Amatør- Artister, og de forskellige Numre hostede Bifald, Programmet var langt og altomfattende, idet det bestod af Solosang, Musiknumre, Stepdans, Dj ævlespil og Tryllekunster og Marchkonkurrence for Tilskuerne, af disse skal særlig fremhæves den lille 10-aarige Grethe Friis Sorensens Sangsolo, Djævlespillet, Stepdansen af de professionelle Artister»The Dicksen Brothers«, Tryllekunstnerne ved Harry Petersen og Gunhild Christensens Sangsolo, som gjorde særlig Lykke. Det bor ikke forglemmes at bemærke, at Stemningen holdtes udmærket ved Lige som Folge af Broder William Rhodes dygtige Varetagelse af Hvervet som Konferencier. Økonomisk var Festen særlig vellykket, idet den overværedes af 176, af hvilke ca. 80 kan betragtes som Venner. Entreen var 50 Øre. Efter at Programmet var fuldfort, blev der danset til Kl. ll 1 / 2 Det er forste Gang, at Genealogisk. Forening har holdt en Fest i den danske Mission, og de indkomne Penge er bestemt til at skulle benyttes til Hjælp til Udarbejdelse af Slægtregistre for ubemidlede. W. 0. P. MINDEDAGE. 70 Aar. Den 26. Marts kunde en af Aarhus' bedst kendte Sostre, Frederikke Schou, fejre sin 70-aarige Fødselsdag. Enhver, der kender Søster Schou, vil have vanskeligt ved at tro, at det virkelig er rigtigt, at hun nu naar Støvets Aar, for hun færdes endnu hurtigt paa Gaderne og er i det hele taget hurtig til alt. Aarsagen til dette skyldes vel nærmest dette, at hun er ung i Sindet, saa det er intet Under, at de unge altid har været glade for at komme i hendes Hjem, som ogsaa altid har staaet aabent for enhver, som vil besoge hende. Søster Schou har ganske vist ikke tilhørt Kirken mere end 10 Aar, idet hun blev døbt den 28. Oktober 1925 af Bivan

8 ledes 152 Petersen, men hun har dog et stort Vidnesbyrd om Evangeliets Sandhed og har ofte sagt, at det er hende umuligt at blive borte fra Møderne, selv om hun af og til har tænkt paa det. Idet vi onsker Soster Schou hjertelig til Lykke, beder vi Herren velsigne hende, at Resten af hendes Livsdage maa blive fyldt med Lykke og Velsignelse. W. O. P. DEN NORSKE MISJON. PÅ BERGENS GRENS KONFERANSE blev et ny forstanderskap innsatt i Bergens gren den 24de Q feb Johan Sætrum, som har vært i stillingen i flere jt ^ år, blev avlost med takk og ære for hans arbeide. n ij Broder Håkon A. Jensen, Ivar Floisand og Erling Magne- **"* GO sen var beskikket som det nye forstanderskap med Henry -*» ^ Nordvik som grensskriver. nt Q En ny sondagsskolebestyrelse bestående av Ossian Berg- C p. i p3 gren Si\, Karl Åse og Arthur Indrebo blev også innsatt; like- den U. M. G. U. F. blev gjenorganisert med Erling Jos= ^> hannesen, Norman Berentzen Bjørn Sætrum; den Genealo- ^isk foreningen fikk også nye funksjonærer, nemlig Kurt ** ^ - Oddland, Bernhard Systad og Belzy Holgersen. Misjons- ^ ^ foreningen blev organisert med Håkon A. Jensen, Henry k pv Nordvik og Erling Magnesen som formannskapet. De andre organisasjoners funksjonærer står som for uten V ^ forandring. g > «Tilstede på konferansen var distriktspresident Oluf K. >, Karlsen og misjonspresident Milton H. Knudsen. På den 22de feb. blev en fest avholdt til ære for de gamle i grenen. Et fint program blev utført, i hvilken musikkforeningen tok del. 21 satt til bords. Den K. H. F. bestyrelse skaffet varm aftensmat. Bikubepikerne presenterte en glimrende aftenunderholdning lørdag den 23de. Programmet var vellykket og innbefattet bikubepikernes arbeide, morsomme stykker og det alvorlige. Der var et pakket hus med flere fremmede tilstede. SANGKORET I holdt en vellykket fest HAUGESUND GREN fredag den 2den mårs. Mange var tilstede, blandt dem flere av vore venner.

9 153 PRIMARY KONFERANSE FOR OSLOS GREN var holdt den 27de feb. Omtrent 400 var tilstede. Programmet under ledelsen av soster Lily Veslby var vel utfort. Det bestod av pantomimer, som viste barnas virksomhet i Primary arbeide. Det var hoitidelig og andaktsfull. Barnakoret var velovet, og tablåerne vil erindres for en lang stund. 50 barn tok del, iblandt dem 25, som ikke tilhører kirken. Pantomimer og tablåerne var utarbeidet av soster Eudora Knudsen. En stor fest blev avholdt den 3de mårs i Oslos grens lokal til inntekt for en syk soster, som har ligget på sykehuset på flere mander. Programmet var vekslende med sang, musiltk og bevertning. 175,00 kroner blev insamlet. FREDRISSTADS GRENS KONFERANSE var avholdt den 27 feb. under ledelsen af distriktspresident Ramm Arvesether. Alle moterne var godt besøkt. VÅR KONFERANSER. Oslo distrikt den 13, 14, 15 april. Bergen distrikt den 20, 21, 22 april. Trondheim distrikt den 27, 28, 29 april. Vi vil betone Søndagsskolens og Kvinnehjelpeforeningens arbeide. Distriktspresidenterne vil motta et brev fra misjonskontoret angående programmet. mton R Knudsen, misjonspresident. TIL STJERNENS LÆSERE. Da jeg sammen med Præsident Alma Petersen gæstede de fleste Grene af Jesu Kristi af Sidste Dages Hellige i Danmark, onsker jeg herigennem at takke alle Søskende for eders Venlighed imod mig. Tak for alle de gode Hjemmebesøg og de gode Moder, som jeg deltog i. Tak til alle Missionærerne og i Særdeleshed de mange unge Missionærer, som paa egen og Fars og Mors og Slægtninges Bekostning tor vove sig ud i den kolde, klamme Verden for eders Tros Skyld og proklamere, at Herren har igen talet til Jorden og givet det samme Præstedømme, Myndigheder, Gaver og Kræfter, som alle Tider var været, naar Guds Kirke har været paa Jorden. Jeg kan sige, jeg glædede mig meget ved at være sammen med eder alle, baade Missionærer og Søskende, og jeg tror ogsaa, Præsident Alma Petersen glædede sig meget over den

10 154 store Fremgang, som kunde spores i Grenene, og al han var særdeles tilfreds med hele Konferencen. I Særdeleshed i Søndagsskolerne kunde der findes meget fine Teologer hlandt de smaa Klasser saavel som i de ældre Klasser. I Særdeleshed var der et Par smaa Piger fra en Søndagsskole, der holdt Taler Minutter, Taler af en saa overbevisende Sandhed, at jeg aldrig har hørt noget lignende. Jeg maa sige, jeg blev næsten stum af Forbavselse. Jeg ønsker at sige til disse Sondagsskolelærere og Lærerinder, som i Forening med Børnenes Forældre har lært disse smaa Brødre og Søstre disse guddommelige Sandheder, hvilken Lon foler I ikke, at I har faaet for eders Arbejde. Og, kære Brødre og Søstre, lad os ikke vente at faa vor Løn for vort Arbejde for Guds Sag af noget Menneske eller af Kirken, men lad os forvente en fuld Frelse i Guds Rige, naar vi er tro og pligtopfyldende indtil Enden af vort Liv. Og alle Søskende, som holder de til os givne vidunderlige Love, nemlig Tiiendeloven og Visdomsordet, hvor kan de ikke glædes og frydes over, at de kan tælles blandt dem, som har Olie paa deres Lamper, naar Brudgommen kalder. Jeg har Dr. Hindhedes Bog (Fuldkommen Sundhed og Vejen dertil), som lige er udkommen i Fjor. Hele dette store Værk er i Sandhed overensstemmende med Aabenbaringen givet ved Joseph Smith i Kirtland den 27. Februar 1832 angaaende Visdomsordet. Læs Pagtens Bog 89. Kapitel, og 20. Vers siger, hvilke Forjættelser der loves dem, som holder dette Visdomsord. Hvor er det vidunderligt at læse om, at Verden i Dag, 103 Aar efter, at Herren gav Visdomsordet til Verden gennem Profeten Joseph Smidt, nu gennem mange af Verdens klogeste Kirurger har indrømmet Sandheden af dette guddommelige Visdomsord og skabt dette store Værk (Fuldkommen Sundhed og Vejen dertil) med det største Arbejde af Dr. Hindhede, og ligeledes, kære Søskende, hvor vilde vi glædes med hinanden, naar vi kan sige med Sandhed, vi har givet Kejseren, hvad Kejserens er, og Gud det, som Guds er, og vi véd jo saa godt allesammen, at vi kommer ikke ud deraf (Dødsriget), før vi har betalt endog den sidste Hvid. Lad os derfor være vaagne og ikke bedrage os selv og ikke lytte til dem, som ikke har Olie paa deres Lamper, og ligeledes, kære Soskende, lad os vær forsigtige med at tale daarligt om hinanden, thi daarlig Tale og Sladder er Djævelens mest giftige Pile, og hvis vi udforer disse Ting, er vi den Ondes Haandlangere, og Frelseren advarede meget derimod, særlig da han sagde, frygter ikke for den, som slaar Legemet ihjel, men frygter mere for dem, som slaar Sjælen ihjel, nemlig ved onde Tunger og Sladder.

11 155 En særlig Tak sender jeg til Sonderjyderne med del dejlige tyske Sangkor og Tak til alle, som har ledet disse Grens moder. Jeg ønsker ikke at nævne nogen ved Navn, for saa skulde jo alle nævnes, for I er alle mig lige kære, men jeg kan dog ikke undlade at nævne Præsident Petersen, for jeg véd, at han onsker at gøre alt til vort bedste. Hvis vi kunde ønske eller mene, at de forskellige Befalinger eller Lektier ikke er, som vi kunde ønske dem, lad os være meget forsigtige med at domme i disse Ting, for et er ganske sikkert, vort fælles Gavn. Og nu til Slut til alle Sangledere, Sangere og Organister og at der ligger altid noget bagved, som er til alle, som er med til at hojne og fremelske det gode i Mennesket og Lødigheden i Sammenkomsterne og Moderne, lad os altid gaå fremad og ikke staa stille, for Stilstand er Tilbagegang, og enhver vil faa den forventede Løn i Gud vor Faders Rige. Atter til Slut, o hvor er det en evig Sandhed dette, som Frelseren sagde:»hvem, som beder, faar, den, som soger, han finder, og den, som banker, for ham skal der oplades«. Ja hvis vi beder om det gode, vil vi finde det gode, og hvis vi beder om det daarlige, vil vi finde det daarlige. Hvis vi søger det gode, vil vi finde det gode, hvis vi soger det daarlige, vil vi finde det daarlige, og saa fremdeles. Endnu en Gang hjertelig Tak til eder og ligeledes en hjertelig Tak til Præsident Alma Petersen. Han var mod mig som en Fader paa vore Rejser mellem Grenene, skont jeg var den ældste. Med Tak for Optagelsen eders Broder i Pagten Helgo Jensen, Lodby pr. Næstved. VET DE At dr. Vern O. Knudsen av Los Angeles, California, dekanus av universitets fakultetet, blev æret av den største viden skapelige forening i Amerika (Association for the advancement of Science) med dens 1ste premie på et tusen dollars for den mest fremragende videnskapelige fremstilling for året Dr. Knudsen er en fetter av pres. Knudsen av den Norske Misjon og er en av kirkens ledende menn i California. Hans far var fodt i Loiten, Hedemark, Norge, og reiste til Zion i At grammofon piater kan kjobes hos musikkhandlere i (Fortsættes Side 158.)

12 156 SKANDINAVIENS STJERNE Et halvmaanedligt Tidsskrift for Jesu Kristi Kirke Af Sidste Dages Hellige. Oprettet i Aaret Ansvarshavende Redaktør: Alma L. Petersen. Redaktionssekretær og Translatør: William Ørum Pedersen. MENNESKETS OPRINDELSE.»The Daily Telegraph«, et af Londons store Dagblade, gav for nylig en bemærkelsesværdig Plads til nogle paå hinanden følgende Artikler, som omhandlede det saa meget diskuterede Sporgsmaal: Menneskets Oprindelse. De begyndte med at publisere en Tale givet af Sir Ambrose Fleming, en beromt Videnskabsmand i Elektroteknik indenfor Storbritanniens filosofiske Selskab (»The Philosophical Society of Great Brittain«). I denne Tale erklærede Professor Fleming, at Teorien om Menneskets Oprindelse, d. v. s. Teorien om, at Mennesket har udviklet sig fra at være en Abe eller et andet lavere Dyr, som er foregaaet gradvis gennem smaa Forandringer, som har taget Millioner af Aar, kun er et Produkt af Indbildning og Fantasi. Og paa den anden Side»kan vi aldeles bestemt forsikre og hævde«, sagde Sir Ambrose,»at Menneskets Oprindelse kan søges i den skabende Kraft hos en selvmedvirkende Skaber med den højeste Grad af Intelligens og Vilje«. I Diskussionen om denne Teori giver Professoren en hel Del meget interessante Paastande. Blandt disse var følgende:»de, som omhyggeligt har studeret Beviserne, er enige om, at Kristi legemlige Opstandelse er een af de bedst attesterede Begivenheder, som er sket i Menneskeslægtens Historie. Men om dette er Tilfælde, bekræfter den ogsaa alle tidligere bibelske Mirakler, og den var sikkert forudsagt i Profetierne, som er et uophørligt Mirakel.«Kristi legemlige Opstandelse efter hans visse Død paa Korset er et Mirakel saa bemærkelsesværdigt og med saa stor Betydning, at Sir Ambrose ikke har nogen Besværligheder med at antage de andre Mirakler, som Jesus gjorde som f. Eks. at forandre Vand til Vin, bespise de 5000 og kalde døde til Live o. s. v. Det er i Sandhed opmuntrende at læse denne fremragende Videnskabsmands Resultat, hvor han saa klart og med saa stor Overbevisning taler om Sandheden af disse bibelske Mirakler, blandt hvilke Kristi legemlige Opstandelse vel er

13 157 det storste især naar vi tager vor Tid i Betragtning med al dens Fritænkeri og al den Meningsforskel, som er herskende mellem de forskellige Religioner og Kirkesamfund. Denne bestemte Erklæring giver uden Tvivl Tilfredsstillelse til dem, som tror paa Virkeligheden af disse Hændelser. Sir Ambrose henvender ikke blot sine Bemærkninger til Biologerne, som forsoger at borteliminere Gud i Skaberværket, men han retter ogsaa Kritik mod en velkendt Biskop, fordi han til en Forsamling i Westminster Abbey sagde:»nu for Tiden erkender kompetente Videnskabsmænd, at Menneskene har deres Oprindelse fra Abernes Slægt, og at disse igen antagelig stammer fra en indviklet Abeart, som begyndte at variere i forskellige Retninger.«Sir Ambrose paastaar, at dette Vidnesbyrd ikke forsvarer dette Synspunkt med Hensyn til Menneskets Oprindelse. Og paa den anden Side udtalte han den selvforklarende Sandhed, at»der bor ike være noget utroligt i den Idé, at Guddommens store Intelligens og Vilje, som bærer Vidnesbyrd om sig selv i den uorganiserede Verdens Fænomener, skulde være i Stand til at skabe ikke alene atomisk Energi og Materie, men ogsaa levende Materie i organisk Form«. Han bemærkedede ogsaa, at Tilhængerne af Evolutionsteorien, blandt hvilke der for nærværende findes mange Lærere, helt og holdent i deres Synspunkt er uforenelige og stridende imod Kristendommens og det Nye Testamentes fundamentale Lærdomme. I denne Paastand er alle Sidste Dages Hellige enige med Sir Ambrose. Og lyt til en anden af Sir Ambroses Udtalelser:»Det er højst beklageligt, at visse Religionsforkyndere og Præster som demonstrerende Bevis antager den materialistiske antropologiske ubekræftede Spekulation, fornægter Muligheden af guddommelige Mirakler og usædvanlige Gerninger og antager, at ingen Hændelser nogensinde har fundet Sted eller vil finde Sted, Hændelser, som er udenfor vore nuværende begrænsede Erfaringer af Naturen. Ved at drage en saadan Slutning, bygger de paa det uvisse, stadig foranderlige videnskabelige Sand i Stedet for at hvile paa den endnu bedre beviste og inspirerede Skriftens Klippe, som ikke indbefatter en fejlagtig Forstands Gisninger eller Tanker, men hellige Guds Mænds Udtalelser, som er udtalt, medens de var paavirket og inspireret af den Helligaand.«Kan I forene eder med os og sige:»udmærket, Sir Ambrose? Det er sandelig beklægelsesværdigt, at en Præst eller en hvilken som helst anden siger eller gør noget, som har Tendens til at svække Folks Tro paa Gud eller paa hans Profeters inspirerede Lærdomme. En stadig udviklende Tro paa

14 158 Gud, vor himmelske Fader, har altid været en vigtig Faktor i at bringe Tilfredsstillelse og Glæde ind i Menneskehedens Liv. Hver eneste, som tager denne Faktor bort fra Menneskenes Liv eller forringer dens Værdi, kan meget let anses for at være en Fjende for Menneskeheden. Thi uden Tro skulde man antage, at Menneskenes Liv vilde være morkt og uden Mening. Som Medlemmer af denne Kirke er det vor Pligt at virke for Forøgelse af Tro blandt Menneskeheden. Og en ivlaade er aabnet for os alle ved at gøre dette og leve vort Liv og lade»vort Lj^s skinne for Menneskene, at de maa se vore gode Gerninger og ære vor Fader, som er i Himmelen«. Med Hensyn til Læren om Menneskets Oprindelse, saa lærer de Sidste Dages Hellige, at»gud skabte Mennesket i sit Billede, han skabte det i Guds Billede; Mand og Kvinde skabte han dem«(l.mos. 1 : 27). Hvornaar og hvorledes han har skabt dem, siger Skrifterne intet om, men jordiske Elementer anvendtes til Skabelsesprocessen»Jordens Stof«. Udover denne Paastand gaar Kirken ikke. Josenh F Merrill (Forisat fra Side 155) Norge med»o, min fader, du som troner«og»du som dadler og fordømmer«. Disse er på Norsk. At dr. James E. West av New York City, som er den høieste funksjonær innenfor speidergutternes organisasjon i de Forente Stater, sier, at der er flere speidere i Mormon kirken per kapita basis enn nogen annen kirkesamfund i Amerika. At dr. George J. Fisher M. D., som er en medarbeider av dr. West, sier,»mormon kirken står i særlig fremragende grad i speiderarbeidet«. At dr. Ray O. Wyland, også av speidernes hovedkomité, sier:»jeg kjenner godt Mormonismens vitalitet«, og han roser det samarbeide, som eksisterer i Jesu Kristi Kirke ved ungdommens beveggelse. At dr. Truman Partridge var nylig utvalgt til å fremlegge speidernes fremtidige program i Amerika. Over 1000 sokte den ny stilling, men han, uten nogen sokning var gitt den. Han er også en Mormon ung mann, en sønne-sønn-sønn av biskop Edward Partridge med kirkens organisasjon i Missouri. At president Grant og pres. Clark antagelig vil besoke Europa nu til sommer. At der er rykter om, at 50 medlemmer av tabernaklets sangkor fra Salt Lake City vil besoke Norge på en konserttur i sommeren av 1936.

15 159 At over 100 bokhandlere i Norge nu selger»hvad er Mormonisme«av pres. Widtsoe. Flere av disse handlere har også inntatt Mormons bok tilsalgs. At Kirkens officielle Avis, Deseret News, blev udvalgt blandt de 4 mest udsogte Aviser i U. S. A. udenfor New York. Valget blev foretaget af»new York Public Library«. De udvalgte Aviser var: Deseret News, The Boston Transcript, The Christian Science Monitor og The San Francisco Chronicle. At De Sidste Dages Helliges Kirkebygning i Washington tiltrækker flere Besøgende end nogen anden Kirke i hele Hovedstaden. Dette skyldes sikkert den daglige Orgelkoncert, som afholdes der. At der er Sondagsskolelærere i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Alle disse yder deres Tjeneste frivilligt og gratis, og næsten alle har eller bliver lært til at udfore denne Gerning. NYE BØKER OG HEFTER. En kort oversikt og orientering. Av Frithjof Fluge. III. Claude Richards: J. Golden Kimball. The Story of a Unique Personality. Dol. 2,50. Salt Lake City. Jeg har ikke lest hele denne boken ennu, men frydet mig over så meget av den, at jeg må medgi, at biografien er ypperlig. Alle biografier lyver som oftest. De forteller ikke sannheten, men soker å smykke den til. Ofte skjer det hele ubevisst. Menneskene har så lett for å glemme nederlag og huske seire, at når de ved livets ende skal skrive sin biografi, så huskes som regel mest det behagelige. Jeg har ingen kvalifikasjoner for å avgjore, om denne biografien er en unntagelse fra regelen. Jo til en viss grad er den det. For fremstillingen er ikke så meget biografisk som den inneholder en fortrinlig samling av Kimballs taler. Som regel ordrett gjengitt. Forestill Dem en hoi, tynn, litt foroverlutende skikkelse, og De har br. Kimballs hylster. Øinene ser vedholdende og

16 160 trofaste på en. Der er liv i dem. Et liv, som sprudler frem, når br. Kimball taler. Efter fremstillingen å dømme er han en mer vittig og original taler enn en oratoriker. Men alle vil høre ham. Ti hvad han sier, er som regel selverfart, fremført med humor og varme. Forf. har formådd å tegne denne skikkelsen i hele sin ukunstlede menneskelignet og ærlige sanndruhet. Kimball konverserer forsamlingen, ofte avbrutt av latter. Men derved blir det kraft i hans budskap. Personlig må jeg innrømme, at meget av det, han har å si, ligger mig noe fjernt. Men så skal også innrommes, at jeg sannsynligvis står på et for lavt nivå til å få tak i alt, han har på hjertet. IV. Dr. Ørnulf Ødegaard: Samlivets naturlære. Steenske forlag. Kr. 4,75. Oslo. Som et tillegg til»stjernen«s artikler om seksualitet, opdragelse og ekteskap vil jeg tilslutt få henlede opmerksomheten på denne lille boken av dr. Ødegaard. Han har i mange år arbeidet ved universitetet i Oslo med kjønnsspørsmålene og gir en nøktern og saklig fremstilling av kjønnslivets biologi og psykologi. Jeg kan ikke varmt nok anbefale denne boken til all ungdom. Den gir en lødig utredning om meget av det, som de unge går og grubler over, fordi de har forlite oplysning. Senior- og Juniorklassen: SØNDAGSSKOLEN NADVERVERS FOR APRIL. Før et ringe, ængstet Lam nu en Herre stor og gram. Før han udstod Korsets Død nu hans Røst fra Himlen lød. KORLEKTIE FOR APRIL. Matt. Evang. 18. Kap. 10. Vers:»Ser til, at I ikke foragter en eneste af disse smaa; thi jeg siger eder: Deres Engle i Himlene se altid min Faders Ansigt, som er i Himlene.«Børn over 10 Aar: Luk. Evang. 1. Kap. 68. Vers:»Lovet være Herren, Israels Gud, thi han har besogt og forløst sit Folk.«

17 161 Børn under 10 Aar: 1. Mos. 28. Kap. 22. Vers:»Jeg vil visselig give dig Tiende af alt det, du giver mig.«forslag TIL 2 1 /. Senior- og Juniorklassen: MINUTS EMNER. 1. Betydningen af Mesterens Besøg i de sidste Dage til Joseph Smith. 2. Mesterens Lidelser. 3. Paaskens Betydning for og efter Kristi Tid. Børn over 10 Aar: 1. Fortæl om Profeten Joel. 2. Fortæl om Profeten Nehemias. 3. Fortæl om Profeten Malakias. Børn under. 10 Aar: 1. Hvorfor er Regnbuen paa Himlen? 2. Fortæl om Isaks Ofring. 3. Herren og to Engle besøger Abraham. Lektier for Børneklasser (over 10 Aar). 7. April. ENGELEN LOVER SAKARIAS EN SØN JOHANNES DØBERENS FØDSEL. Tekst: Luk. 1: 1-25; Behjælpelig Oversigt: 1. Hvem var Sakarias? 2. Hvem var Jøderne fortalt at vente foruden en Frelser? 3. Hvad var Sakarias' Bestilling? 4. Ofringen i Templet. 5. Sakarias en Præst, (a) hans Arbejde, (b) hans Haab og Ønske, (c) hans Bon om Opfyldelsen af det. 6. Sakarias udvalgt til at udføre Alterofringen. 7. Engelen Gabriel viser sig for Sakarias, (a) hans Budskab, (b) Sakarias' Tvivl, (c) Engelens Tegn. 8. Hvem var Elisabeth? 9. Johannes fødes. 10. Sønnen gives Navnet Johannes, (a) Navnet givet af Sakarias, (b) Sakarias taler paany, (c) hans Velsignelse og Profeti. Af denne Lektie lærer vi, at Gud giver direkte Budskab til sit Præstedomme og opfylder sine Løfter, som gives af disse Budbærere.

18 April. ENGELEN BESØGER MARIE HANS BUDSKAB. Tekst: Luk. 1: 25 56; Matt. 1: Hvem var Gabriel? Josef? og Marie? 2. Hvilken Kongeslægt stammede Josef fra? og fra hvilken stammede Marie? 3. Marie, (a) i sit Hjem i Nazareth, (b) Engelen Gabriels Besog, (c) hans Budskab, (d) Maries Forundring og Engelens Forklaring. 4. Marie besoger Elisabeth, (a) Elisabeth fortæller sin Hemmelighed, (b) fortæller, at Marie skal blive Moder til Jesus. 5. Josefs Ansvar, (a) hans Forvirring, (b) fik Besøg af en Engel og formanet til at ægte Marie, (c) hans Lydighed, hans Omhu for sin Hustru. Hensigten med denne Lektie er at lære, at det var af saa stor Betydning for Verden, at Frelseren kom, at Herren sendte en speciel Udsending for at kundgore og love det til den udvalgte Moder. Lektier for Børneklasser (under April. GUD AABNER EN MODERS ØJNE. Tekst: 1. Mos. 16; 21: Behjælpelig Oversigt: Aar). 1. Hagar, (a) hvem var hun? (b) hendes daarlige Gerninger, (c) Engelens Besog. 2. Ismael, (a) en Forjættelsens Søn, (b) hans Misgerninger. 3. I Vildnisset, (a) Rejsen til Ægypten, (b) gaaet vild i Ørkenen, (c) Gud horer deres Bon og svarer. Af denne Lektie lærer vi, at Gud hjælper alle sin Børn, blot man henvender sig til ham i Bøn. Behjælpelig Oversigt: 14. April. ET MÆRKELIGT. BRYLLUP. Tekst: 1. Mos. 24. Kap. 1. Abrahams Plan med Hensyn til Isaks Bryllup, (a) en Brud fra Haran, (b) en af Svendene skulde tage dertil og hente hende. 2. Svenden guddomelig vejledt, (a) Rejsen til Haran, (b) hans Bøn, (c) Bønnen besvaret. 3. Rebekkas Familie, (a) deres Gæstfrihed, (b) bliver bekendt med Svendens Ærinde, (c) deres Svar, (d) Rebekka indvilger i at drage af Sted.

19 Tilbagerejsen, (a) Rejsen, (b) Model med Isak, (c) Ægteskabet. Af denne Lektie lærer vi, at Gud horer og besvarer en oprigtig og alvorligt ment Bon. Vi behover mange forskellige Ting i vort daglige Liv. Hvem henvender vi os til, naar vi skal have Fode, Klæder o. s. v. Ofte behøver vi Hjælp til andre Ting, f. Eks. Lektierne til Skolen. Hvem kan hjælpe jer der? Men der er ogsaa ofte noget, som vi gerne vil have, som hverken vore Forældre eller Venner kan give os. Hvem kan vi stole paa i en saadan Situation? Har du nogensinde haft særlig Behov for Hjælp og saa bedt Gud hjælpe dig? Hvis ikke: Prøv det, og du vil erfare det samme, som Abraham, Isak og Svenden erfarede med Hensyn til Bon. (Fortæl om Joseph Smiths Bon og Svar og citer»dersom nogen af eder fattes Visdom... o. s. v.«.) Lektie for Kredslærerne i April. JORDELIVETS HENSIGT. En af Jordelivets Hensigter er denne, at vore Aander maa erholde et Legeme af Kød og Ben, for Mennesket kan ikke naa Fuldkommenhedens Maal som en Aand (se Pagt. B. 93: 33 34), og i 88: 15 staar der, at Aanden og Legemet danner Menneskets Sjæl. Faderen har et Legeme af Kod og Ben (Pagt. B. 130: 22), derfor maa Mennesket for at kunne blive lig ham have et Legeme af Kod og Ben. Vi kom her ogsaa for at erholde Erfaringer. Vi kom her paa Jorden uden nogen Erindring om vor tidligere Eksistens, og vi maa erhverve os Kundskaber under disse Omstændigheder.»Alt, hvad vi i dette Liv opnaar paa Intelligensens Omraade, vil komme frem med os i Opstandelsen. Og dersom en Person ved Flid og Lydighed vinder mere Kundskab og Intelligens end en anden i dette Liv, saa vil Fordelen i samme Forhold være paa hans Side i det tilkommene Liv.«(Pagt. B. 130: 18 19). En tredie Hensigt med Jordelivet er at blive provet. Vi faar Lejlighed til at vise, om vi har Tro nok, saa at vi kan overkomme de forskellige Vanskeligheder, der er her paa Jorden, og udarbejde os selv en Frelse i det celestiale Rige (læs Abrahams Bog i den Kostelige Perle 3: 25). Vi beviste os værdige i den første Tilværelse til at komme her i den næste Tilværelse, og om vi bestaar denne Provestand, vil det altsammen komme os til Gode paa Dommens Dag.

20 166 vises i Mesterens Venskab til sine Disciple. Han havde Tillid til dem, deres Indre og deres skjulte Muligheder. Der er ikke noget, der stimulerer el Venskab saa godt som opmuntrende Ord fra een, som har Tillid til een, og hvis Motiver vi aldrig betvivler. Det er maaske vanskeligt for ikke at sige umuligt at vurdere de Ord, som Mesteren lod falde her og der, naar han lalte med sine Disciple. Peter syntes at være vaklende og mangle Stabilitet og Bestemthed. Man kan næsten tænke sig, hvorledes Mesteren i en stille Samtale sagde til Peter:»Du tror maaske, at du er svag og vaklende. Peter, du er en Klippe dette fortæller dit Navn. Der er skjult en stor Mands Styrke og Mod i dig og du besidder Muligheder, som du kun har dromt lidt om. Opelsk og udvikle dem.«dette gav Peter ikke saa lidt mere Styrke, end han tidligere mente at besidde.»i er mine Venner.... Jeg kalder eder ikke længere nere, thi Tjeneren véd ikke, hvad hans Herre gør; Tje- men eder har jeg kaldt Venner; thi alt det, som jeg har hørt af min Fader, har jeg kundgjort eder.«(joh. 15: 15). Dette Skriftsted viser, hvorledes han viser dem den Tillid, han har til dem. Han knytter et nyt Baand med dem. De er ikke Tjenere, men Venner. Naar han bad alene, bad han utvivlsomt for dem baade som et Hele og for hver enkelt. Da han sidste Gang var sammen med dem, opsendte han en Bon, som de sikkert aldrig glemte, fordi den var udtalt saa ydmygt og indtrængende. Vi behover alle nogle, som kan advare os imod det onde, irettesætte os, naar vi synder, og som kan inspirere os med Idealer, som vi bør følge, saaledes at vi har Trøst, naar vi er nedtrykte, og aldrig giver op, lige meget hvad der end maatte komme. Dette er nogle af det virkelige Venskabs ædleste Funktioner. Salig er den Mand, som har en saadan Ven. Spørgsmaal og Problemer: 1. Nævn nogle af de Egenskaber, som danner Grundlaget for virkeligt Venskab. 2. Hvilken Indsats yder din mest skattede Ven for din Lykke? din Karakter? 3. Hvilken Indsats yder du for dine Venners Karakter? 4. Hvorledes vil du være i Stand til at forøge din Vennekreds?

21 167 KRONET MED HERLIGHED. Fortælling af Nephi Anderson. Oversat af John S. Hansen. (Fortsat fra Side 48.) De tre forlod nu den store Fabriksbygning og kom ud i en Del af Byen, hvor Beboelseshuse laa spredte omkring mellem Træerne i det parklignende Anlæg. De nærmede sig en idyllisk lille Dam, omringet af blomstrende Busker, Græsplæner og velpassede Stier. Paa en Bænk ved Soen saa de en Mand sidde, hvis Beskæftigelse syntes at være at kaste Brodsmuler ud til Svanerne i Vandet. Kongen og hans Ledsagere mente nu, at de her til sidst havde fundet een af de rige Lediggængere, som de kendte fra deres eget Land. Remand nævnte dette til Foreren.»Han ledig? Nej, aldeles ikke; han er een af vore flittigste Arbejdere. Det er een af vore mest populære Forfattere, og efter manges Mening den bedste. Vi vil ikke forstyrre ham nu, men sætte os her og iagttage ham. Det fortælles, at naar han lægger Planer til et Kapitel i een af sine beromte Fortællinger, kommer han herned til Soen og fodrer Svanerne.Og I skriver, trykker og læser endnu Historier?«spurgte Remand.»Ja, Skønlitteratur er een af Kunstens hojeste Former. Denne Mand har paa den vidunderligste Maade fremstillet Menneskeslægtens Fremtidsmuligheder og Zions kommende Storhed og Glans. Hvorfor skulde han ikke kunne male Billeder med Ord lige saa godt som Kunstmaleren med Farver eller Billedhuggeren med Marmor. Dersom I ikke har læst nogen af hans Boger, maa I tage nogle med hjem. Nu rejser han sig for at gaa. Vilde De bryde Dem om at træffe ham?«dette vilde de gerne. De havde snart indhentet ham, og han hilste venligt paa dem. Han forte sine Besøgende ind i Haven, der omgav hans Hjem, og derfra ind i Huset. Han viste dem sine Boger, sit Arbejdsværelse og sine Samlinger af Kunstgenstande. Fra en Altan paa første Sal viste han dem sin mest yndede Udsigt, et herligt Landskab med Bakke, Dal og et skinnende Vandspejl, hvori den blaa Himmel sprejlede sig.»ja,«sagde han som Svar paa en Bemærkning,»jeg har læst om, hvorledes Kunstens Dyrkere i forrige Tider havde store Genvordigheder at kæmpe med. Kampen for Brodet udtømte al den Kraft, der skulde have frembragt et Billede, en Statue eller en Bog. Frygten for at komme til at mangle Livets Nødvendigheder drev dem til at sætte alle Hensyn til

22 168 Side for at tjene Penge, og naar det skete, at Mænd eller Kvinder fulgte den stærke indre Kunstnertrang og tildels forsømte deres Livserhverv, led de Nød. Hvorledes kunde Kunsten trives under saadanne Forhold? Det er alligevel forbavsende, hvad der blev udført.«efter at have tilbragt en behagelig og opbyggende Time i Digterens Selskab, tog de tre Besøgende Afsked. De nød et Maaltid Mad i eet af de offentlige Spisehuse, hvorefter de tog længere ud paa Landet for at tage de store Landejendomme og Haver i Øjesyn. Hurtige og lettilgængelige Befordringsmidler fandtes overalt, og det tog kun Paulus og hans Ledsagere nogle Minutter at naa ud til deres Bestemmelsested. De steg ud ved en Frugthave, saa paa de bugnende Træer og hørte paa Havegaardsmandens Forklaringer. Da de igen var alene, sagde Paulus:»Jeg vil lade eder se og smage en Slags Æbler, som denne Mand har opelsket. Æbler er hans Specialitet.«Han forte dem over til en anden Del af Haven og fandt nogle næsten modne Æbler, som han gav til de Fremmede.»Hvad siger I til saadanne Æbler?«sagde han til dem.»de er ypperlige!«udbrød de begge.»dette kunde godt være netop den Slags Frugt, der fristede Eva i Edens Have,«bemærkede Remand. Som de vandrede omkring mellem Træerne, gled Samtalen tilbage til Forfatteren, som de for lidt siden havde besogt.»denne Forfatters Honorar maa være meget betydeligt begyndte Remand, men afbrød sig selv, idet han kom til at huske paa Forholdene omkring sig. Tiende 145 Lever vi i de sidste Dage Guds Kirke 148 Stort Ungdomsstævne til Pinse 149 Den danske Mission 149 Den norske Mission 152 Til Stjernens Læsere 153 Udgivet af INDHOLD: (Fortsættes.) Ved De 155 Redaktionelt 156 Nye bøker og hefter 159 Søndagsskolen 160 Lektie for Kredslærerne Mesterens Loyalitet 164 Mesterens Venskab 165 Kronet med Herlighed 167 den danske og norske Mission. Præsident for den danske Mission: ALMA L. PETERSEN, Priorvej 12, København F. President for den norske Misjon: MILTON H. KNUDSEN, Wergelandsvei 7, Oslo. Trykt hos F. E Bording A/S.

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Lære og Pagter AFSNIT 1

Lære og Pagter AFSNIT 1 Lære og Pagter AFSNIT 1 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith under en særlig konference af ældster i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som blev afholdt i Hiram, Ohio 1. november 1831.

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

VIL VI BETALE PRISEN?

VIL VI BETALE PRISEN? SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1931 80. AARGANG VIL VI BETALE PRISEN? Af Hugh Ireland, Redaktor af»liahona«. I vor moderne Tid kan man faa næsten hvad man vil, forudsat at man er

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat.

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet lægger Vægt paa Læren. I Dag fristes man til at lægge mere Vægt paa Livet og saa regne Læren ringe.

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

ET BUDSKAB TIL UNGDOMMEN.

ET BUDSKAB TIL UNGDOMMEN. SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 11 1. JUNI 1935 84. AARGANG ET BUDSKAB TIL UNGDOMMEN. Af Præsident J. Reuben Clark. Det Arbejde og det Gode, som Ungdomsforeningerne gør for vort Folk, kan næppe

Læs mere

SKANDINAVIENS \A/ NR. 9 SEPTEMBER 1946 96. AARGANG. Præsident George Albert Smith

SKANDINAVIENS \A/ NR. 9 SEPTEMBER 1946 96. AARGANG. Præsident George Albert Smith SKANDINAVIENS \A/ NR. 9 SEPTEMBER 1946 96. AARGANG Præsident George Albert Smith 150 Hvordan kan Gruds.Eksistens bevises: Al Ældste John. A. Wldtsoc af de Tolvs Haad. Hvad os Mennesker angaar, saa lindes

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

INDLEDNINGSTALEN AF PRÆSIDENT HEBER J. GRANT. USANDHED PUBLISERET. in\\\w N. '////li i. nummer 24 15. DECEMBER 1922 71. AARGANG

INDLEDNINGSTALEN AF PRÆSIDENT HEBER J. GRANT. USANDHED PUBLISERET. in\\\w N. '////li i. nummer 24 15. DECEMBER 1922 71. AARGANG '////li i in\\\w N EVIGT LIV ER AT KENDE GUD OG HANS SØN JESUS KRISTUS nummer 24 15. DECEMBER 1922 71. AARGANG INDLEDNINGSTALEN AF PRÆSIDENT HEBER J. GRANT. Ved Generalkonferencen den 6. Oktober 1922.

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

PRÆSIDENT CHARLES W. NIBLEY.

PRÆSIDENT CHARLES W. NIBLEY. SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 3 1. FEBRUAR 1932 81. AAHGANG PRÆSIDENT CHARLES W. NIBLEY. Præsident Charles W. Nibley, anden Raadgiver til Præsident Grant af Kirkens forste Præsidentskab og

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere