VÆRK RUM- OG INSTALLATIONSKUNST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRK RUM- OG INSTALLATIONSKUNST"

Transkript

1 VÆRK RUM- OG INSTALLATIONSKUNST

2 UDSTILLINGSKATALOGET ER UDGIVET I FORBINDELSE MED UDSTILLINGEN VÆRK KNABSTRUP KULTURFABRIK 1. juli 12. august 2001 INITIATIVTAGER Det Regionale Billedkunstråd ARRANGØR Kultursekretariatet,Vestsjællands Amt KURATOR & PROJEKTLEDER Billedkunstner og kunstkonsulent, Henrik Andersen En særlig tak til Heine Skjerning for støtte og hjælp under projektet. PROJEKTGRUPPE Kulturchef, Hardy Granhøj Jørgensen Kulturmedarbejder, Lisa Bisbjerg Nielsen Kunsthistoriker, Monika Blatschek Kunstkonsulent, Henrik Andersen OPHÆNGNINGSLEDER Erik Pedersen LEDER AF HÅNDVÆRKERTEAM OG UDSTILLINGPERSONALE Svend Aage Larsen UDSTILLINGSKATALOG Tekst: Ann Lumbye Sørensen Oversættelse: Dan Marmorstein Fotograf: Bent Ryberg Layout: Kunstnerne, Jannerup offset (Morten Frederik Larsson) samt Henrik Andersen Tryk: Jannerup offset ISBN UDSTILLINGEN ER REALISERET MED STØTTE FRA Vestsjællands Amts Udvalg for Uddannelse, Erhverv og Kultur Storstrøms Amts kulturudvalg AV-UDSTYR STILLET TIL RÅDIGHED AF AV-HUSET A/S, Næstved Amtscentralen i Slagelse TAK TIL Museet for Holbæk og Omegn Etnolog, Sven E. Ottosen Nørreager Malkefår v. Richard Andersen (sponsor af får) Beboerne i Administrationshuset, (Gitte) for pasning af får

3 KNABSTRUP KULTURFABRIK TEGLVÆRKSVEJ REGSTRUP

4 VÆRK RUM- OG INSTALLATIONSKUNST THOMAS BANG - CAI ULRICH VON PLATEN - HEINE SKJERNING HENNING CHRISTIANSEN & FRANK RAENDCHEN - OLE BROAGER THORBJØRN LAUSTEN - MARIA NICOLAISEN - KIRSTINE ROEPSTORFF JAKOB JENSEN - CARIN LARSEN - BIRGIT JOHNSEN & HANNE NIELSEN ALBERT MERTZ - JONAS OLESEN - JANE HOOGE - NIKOLAJ RECKE FINN REINBOTHE - KERSTIN BERGENDAL - PETER KRUSE LARSEN LENA SØEBORG - JØRGEN CARLO LARSEN

5 STEDETS NYE STEMMER Billedkunsten i dag benytter sig af mange forskellige stemmer. Men ikke som et kaudervælsk af uforståeligheder, hvor hver stemme kun kan tydes af den talende selv. Det enkelte værk har nemlig sit specifikke udtryk for et anliggende, som det er vigtigt for kunstneren at fremføre. Den kunst, der her er tale om, tilstræber at involvere sit publikum som deltagere i en udveksling af erfaringer og synspunkter. Og dertil fordres naturligvis at kunstneren anvender en udtryksform, der ikke blot muliggør, men i bedste fald også kan fremme en sådan forbindelse. Et aktiverende, måske ligefrem pirrende, eller endog forstyrrende møde mellem værk og betragter har ofte en høj prioritering hos kunstneren. Installationen som kunstnerisk praksis er i denne forbindelse en helt ideel arbejdsform til at fastholde samtalen, hvor en eller flere stemmer kan komme til orde, visuelt og sanseligt. Installationens rumorienterede udfoldelse i et arkitektonisk samspil med det indendørs eller måske udendørs rum og dens rige muligheder for at anvende næsten alle slags materialer, video, fotografi, lys og lyd er perfekt til at skabe det ganske særlige sted, der ikke blot omgiver betragteren, men lokker til en undersøgende rundgang. Det nedlagte Knabstrup Teglværk er nu rammen om en udstilling med kunstnere, der i udstrakt grad arbejder med en installatorisk praksis, hvilket åbner for mange spændende muligheder netop på dette sted. Produktionen af tegl og keramik ophørte for mere end ti år siden, men den dag i dag er der stadig mange efterladte spor fra disse aktiviteter i det store bygningsanlæg og de naturskønne omgivelser. Mest bemærkelsesværdigt er hyldearrangementerne med en varieret samling af de gamle støbeforme, men også andet slidt inventar samt alskens ting og sager er forladt i flere af rummene, medens andre i skrivende stund står tomme og venter på kunstens indtog. Teglværkets historie er nært knyttet til de mennesker, der har arbejdet på stedet, og som uden tvivl har en lang række minder forbundet hermed. Disse mennesker og deres erindringer er en vigtig del af fortællingen om Knabstrup Teglværk. Et senere kapitel tilhører industrialiseringens historie, hvor mange teglværker blev nedlagt, fordi nye materialer og produktionsformer gjorde dem overflødige. De mange små, individuelle historier flettes nu sammen med eller konfronteres med forandringer i den store samfundsfortælling. Sådan et spændingsfelt kan meget vel udgøre en frugtbar grobund for kunstnerisk arbejde. På udstillingen i og ved det gamle teglværk beretter de enkelte, afgrænsede områder hver deres stykke historie, bestemt af og videregivet gennem de kunstneriske greb som tages i anvendelse. Men disse forskelligartede fortællinger vil tillige være præget af selve

6 stedet, dets tidligere funktion og nok også den omstændighed, at vi her befinder os i et landskab fjernt fra storbyen. En sådan stedbestemt kunstnerisk orientering har sin egen placering og tradition i den nyere kunsthistorie, hvor særlig 1960 erne og 70 erne var en storhedstid. Blandt de betydeligste udøvere dengang var de amerikanske kunstnere Robert Smithson ( ) og Gordon Matta-Clark ( ) med deres radikale indgreb i landskaber og bygninger, som indtil da var helt uden status i forhold til aktiviteterne i den etablerede kunstverdens udstillingssale. Det er en kunst, der griber direkte ind i virkelighedens verden. Dens bestræbelser på at forene det æstetiske element med livsverdenen har skabt optakten til en række forskellige, nye kunstneriske praksisformer, hvor især den installatoriske arbejdsmetode siden hen har spillet en central rolle. Det gør den også på udstillingen i Knabstrup, hvor strategien, som allerede antydet, er en kunstnerisk forholden sig til den arkitektur og hele mangfoldighed, der konkret forefindes. Nogle af kunstnerne vil også inddrage dele fra det forhåndenværende inventar, for derved yderligere at nærme sig den givne virkeligheds verden, men på en måde, der samtidig danner en midlertidig parallelverden. En alternativ fortælling om tingenes historie og betydning, langt mere kompleks end den nostalgiske fortidsdrøm, som disse genstande umiddelbart kan tænkes at udløse. Den kunst, der for en tid omformer og udvider Knabstrup Teglværk, åbner for anderledes billeddannelser og talrige visuelle muligheder. Derved bliver den også imødekommende overfor nye fortolkninger. Ann Lumbye Sørensen

7 THE SITE AND NEW VOICES Visual art of the present day avails itself of many different voices, but not in the manner of a gobbledygook of incomprehensibilities where each of the voices can only be interpreted by the speaker him/herself.the individual work, you see, possesses its own specific expression for a specific matter that, for the artist, is important to present.the art we are talking about here aims at involving its public as participants in an exchange of experiences and viewpoints. And what is demanded for the purpose, of course, is that the artist make use of a form of expression that not only potentializes but also, in the best instances, promotes such participation. An activating - and maybe nothing short of stimulating or even downright disturbing - confrontation between artwork and viewer is frequently assigned a high priority by the artist. As an artistic practice - in this connection - installation art is an ideal way of working to secure "the conversation", where one or more voices can be heard, visually and sensually.the installation's space-oriented way of unfolding itself in an architectonic interplay with the indoor - or maybe the outdoor - space and its plentiful possibilities for making use of almost all kinds of materials, video, photographs, light and sound is just perfect for engendering the utterly special place that not only surrounds the viewer but also allures him/her into an investigative ambling about. The shut down Knabstrup Brickworks now serves as the frame for an exhibition with artists who are working - to a considerable degree - with an installation praxis that opens up to many exciting possibilities, right on this very spot. The production of bricks and ceramics here came to its end more than ten years ago. But even today, many traces of these activities are still visible in the huge building facility and the ravishingly beautiful surroundings. What are most remarkable are the shelf arrangements, featuring a varied collection of the old casting moulds. But there are also other worn-down fixtures and all sorts of things that have been left behind in many of the rooms, while other rooms right now are standing empty, just waiting for the art's entry. The story of the brickworks is closely linked up with the people who have worked at the place and who undoubtedly carry a long chain of memories connected with the place. These people and their recollections comprise an important part of the narrative about Knabstrup Brickworks.A later chapter belongs to the story of industrialization when many brickworks were shut down because materials and new forms of production made these facilities superfluous. The many small individual stories are now woven together with - or confronted by - changes in the larger tale of society. Such a potential field can most certainly constitute a fertile ground for artistic efforts.

8 At the exhibition inside and around the old brickworks, the individual demarcated areas each offer an account of their own swatch of history, determined by - and handed along - through the artistic grip that is applied here. However, these diverse narratives will also come to be stamped by the place itself, by its earlier function and probably also by the circumstance that here we find ourselves to be standing in a landscape that is remote from the urban metropolis. Such a site-specific artistic orientation has its own placement and tradition in newer art history, where especially the 1960s and 70s were a flourishing period. Among the most important practitioners of that time were the American artists Robert Smithson ( ) and Gordon Matta-Clark ( ), with their sweeping interventions in landscapes and in buildings which up until that time were entirely devoid of status in relation to the activities in the established art world's exhibition rooms. This is an art that seizes hold very directly into the world of reality. Its attempts at unifying the aesthetic element with the world of life have created the anacrusis for an extensive sequence of different and new artistic praxis forms, where especially the installation procedure subsequently came to play a central role. This is also the case with the exhibition in Knabstrup, where the strategy, as has already been suggested, is an artistic manner of addressing oneself to the architecture and to the whole multiplicity that is found here in a most concrete sense. Some of the artists will also be enlisting the participation of elements from the inventory at hand. In doing so, they will be drawing even nearer to the world of the given reality, but in a way that simultaneously establishes a temporary parallel world. An alternative narrative about the things' history and meaning, far more complex than the nostalgic dream of the days of yore that these objects might otherwise immediately be thought to elicit. The art that converts and expands the Knabstrup Brickworks for some time opens up for image formations and abundant visual possibilities. In doing so, the facility also becomes accommodating to new interpretations. Ann Lumbye Sørensen

9 THOMAS BANG UDSTILLEDE VÆRK(ER) Lidt efter lidt , 47x83x63 cm. + Reolsystem i rummet, stof, træ

10

11 OLE BROAGER UDSTILLEDE VÆRK(ER) Ca. 6 træfigurer, variabel størrelse

12

13 HENNING CHRISTIANSEN & FRANK RAENDCHEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) DUO-DEO Ruminstallation Granitsten fra Danmark og Østholstein kartofler, maling, lyd, video m. m. Foto: Frank Raendchen Foto: Erika Skjerning Foto: Erika Skjerning Henning Christiansen & Frank Raendchen: project for ploen, mixed media, ay Kunstverein Schloss Ploen, 2000

14 Henning Christiansen: european zengarden, mixed media, Danish Pavillion,Venice 2001 Foto: Frank Raendchen

15 JANE HOOGE UDSTILLEDE VÆRK(ER) MÆLE Gips, glas, lommetørklæder, askebægre

16

17 JAKOB JENSEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) The sky is no limit / dette er blot et udsnit 2001.Videoprojektion med lyd, lydinstallation, objekter, lys, røgmaskine, størrelse variabel

18

19 BIRGIT JOHNSEN & HANNE NIELSEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) GROOMING THE ENVIRONS 2001.Videoprojekter, lys, træ, farvefilter, variabel størrelse

20

21 PETER KRUSE LARSEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) OPUS Papirarbejder, fotografier monteret på papir, spejl, vævet tæppe, computerudskrift I hvalfiskens bug installation m. surfbræt

22

23 CARIN LARSEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) Posthoumous Mappe m. dokumenter (ringbind A4), Gummipose 200x300x100 cm., 2 ventilatorer Posthoumous Works er efterladte skrifter fra fortiden, med en iboende forventning til fremtiden mandeår er den tid det ville have taget for een mand at bygge Øresundsbroen. Den trykte tekst på gummiposen kunne også henlede tanken på de mange mennesker som har haft deres virke på Knabstrup Teglværk eller på de mange kunstnere, som forhåbentlig i fremtiden vil gøre stedet levende igen med arbejdende værksteder. Med sit åndedrag henviser gummiposen til menneskets gentagne insisteren på selvopholdelsesdriften. Det afsluttede værk kræver hele tiden nye mål. Vi befinder os, det meste af vores tid, på vejen til værket. I de efterladte skrifter ligger der således paralleller mellem byggeriet af Øresundsbroen, det hedengangne teglværk og visionerne for Knabstrup Kulturfabrik.

24

25 THORBJØRN LAUSTEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) Ref stk watt projektører; lysrum

26

27 ALBERT MERTZ UDSTILLEDE VÆRK(ER) Mulig N.Y. (15/11 85) Målebordsblad Næsemænd (1984) ALBERT MERTZ: MULIG N.Y. (15/11 85) MÅLEBORDSBLAD Med udgangspunkt i Albert Mertz målebordsblad har Lone Mertz bearbejdet en eksisterende udstillingsvæg i cafeen. Skitsen af Albert Mertz er udarbejdet som et af mange forslag til en udstillingen hos Ted Greenwald Gallery i New York i Dette specielle arbejde har aldrig tidligere været udført. Da installationen er placeret i cafeen har det været nærliggende at bemale en del af møblementet her efter Mertz concept.

28 ALBERT MERTZ: NÆSEMÆND (1984) Serien består i sin helhed af 50 forskellige udskårne hoveder, der som tegn og signal kan bearjde rum. De blev oprindeligt lavet til et indgangsområde i Galleri Sct. Agnes, Roskilde og vist ved galleriets åbning.

29 MARIA NICOLAISEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) Two be Maleri på væg Men denne Ikke-Væren, hvilket det Tilblivende forlader, maa jo ogsaa være til Natur-Tilblivelsen er en Mulighed, en Mulighed, der for naturen er hele virkeligheden Søren Kirkegaard Værket, som er skabt til det givende rum, er fortsættelsen af tankerne bag udstillingen Fra gartnerens dagbog, Charlottenborg Denne gang indtager formerne væggen som deres territorium og væggens samlede flade gøres til felt for opmærksomheden. Baggrundens flade nomineres til figuren, for atter at degraderes til baggrundsposition. Ingen flade bliver helt og holdent figur, ingen figur helt og holdent flade. Processen fra mulighed til virkelighed er sat i gang.

30

31 JONAS OLESEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) LONGPLAY Lydværk, 8 højtalere + 4 cd-afspillere

32

33 KERSTIN BERGENDAL UDSTILLEDE VÆRK(ER) Uden titel Knabstrup 2001

34

35 JØRGEN CARLO LARSEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) værker i blandede materialer: jern, olie på lærred, maling m.m. Ny malevogn Fra hans næse til hans mund vejer firsenstyve pund Maleri i boblebad Foto: Jørgen Carlo Larsen

36 Foto: Jørgen Carlo Larsen

37 CAI ULRICH VON PLATEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) Still Diverse materialer

38

39 FINN REINBOTHE UDSTILLEDE VÆRK(ER) DISLOCATION foto, træ m.m., variabel størrelse

40

41 NIKOLAJ RECKE & KIRSTINE ROEPSTORFF UDSTILLEDE VÆRK(ER) Tiptoe on the boards of love 2001.Træ, musik og elpærer The nonsense of white blegede får i fold

42

43 Nikolaj Recke & Kirstine Roepstorff: Tiptoe on the boards of love

44 NIKOLAJ RECKE UDSTILLEDE VÆRK(ER) From a certain distance, everything looks good Ildfluer, Nørrebro Jan Video 4.12 min Nikolaj Recke

45 HEINE SKJERNING UDSTILLEDE VÆRK(ER) KONFIRMATION Lamineret træ, m.v. 420x420x200 TRÆVÆRK Lægter, snor, maling, 500x60x40

46 TRE DIGTE AF SIMON GROTRIAN, Leen er et 7-tal, jeg forærer dig vi aner en ruin imellem månegnister uret drejer langsomt ind i evighedens spindelvæv men pludselig er Auschwitz hængt på plads bag alle læberne og englene et smil. Murene skrider som drikkende både i fuglenes øjne den grå pyramide skal brede sig ud over huset hvorpå det vil sne. Dit sikkerhedsnet er det samme som fluernes vingerne skraber den rigtige klode og ænderne stormer som 3.-gradsklappere ind i en talende mund. Der bor en engel i hver fugl.

47 LENA SØEBORG UDSTILLEDE VÆRK(ER) Rejsefeber Desevogne, net, glas, regnslag, ståluld, jernbånd, bly, lærred, voks

48

49 KNABSTRUP KULTURFABRIK

50 ALBERT MERTZ THORBJØRN LAUSTEN MARIA NICOLAISEN JONAS OLESEN THOMAS BANG NIKOLAJ RECKE PETER KRUSE LARSEN CAI ULRICH VON PLATEN BIRGIT JOHNSEN & HANNE NIELSEN FINN REINBOTHE CARIN LARSEN JANE HOOGE JØRGEN CARLO LARSEN KERSTIN BERGENDAL HEINE SKJERNING HENNING CHRISTIANSEN & FRANK RAENDCHEN LENA SØEBORG OLE BROAGER JAKOB JENSEN KIRSTINE ROEPSTORFF & NIKOLAJ RECKE

51 Henning Christiansen (1932) Thorbjørn Lausten (1945) UDDANNELSE Det Kongelige Danske Musikkonservatorium UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER Treppengespräche (zwischen zwei treppenhäuser), med Frank Raendchen, Kreishaus Eutin, Eutin, Germany Wanted - In Vino Veritas und how to eat music, Galeria Campbells Occasionally, København In-Con-Se-Kvenz, Galerie Gelbe Musik, Berlin Yellow-Point, Galerie o zwei, Berlin 2 Kanarien in gelbe Käfig, Institut für angewandte Botanik, Stuttgart Shigeto Kubata, Kunsthalle zu Kiel, Kiel Gelbe Musik - Gelber Klang, Red Ritter Fabrik, Stuttgart UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER Derestauration, m. Ursula Reuter Christiansen,Venedig Biennalen Stedet II, Skitsesamling, Køge, Danmark Fluxus Perfidio, Fluxus , Institut für Auslandsbeziehungen, Arken, Museum for Moderne Kunst, København Stonesong for Kosovo, (med Frank Raendchen,Thomas Eichholz), Galerie Stücker, Brunsbüttel, Germany White Church, Charlottenborg, København Joseph Beuys,Tegninger - Objekter - Video, Charlottenborg, København Crossings, Kunst zum sehen und hören, Kunsthalle Wien,Vienna; Galerie Rudolfino, Ceska Filharmonie, Prague (cat.) Fuglevinger, Kunstcentret Silkeborg, Silkeborg, Danmark Entdecken/Verdecken, Kunstforum Troadkastn, Kramsach,Austria Couples - Par, med Ursula Reuter Christiansen, Galerie Michael Andersen, København Art Meets, Charlottenborg, København The End - L.E.F.K.,T.D.K., Galleri Christian Dam, København Die Sonne ist: rot, gelb, weiß, grün, Galleri Jespersen, Odense, Danmark Fluxus in Deutschland , Moderna Galerija Ljubljana Fluxus und Fluxismus, Folklore and Ethnological Museum of Macedonia,Thessaloniki; Municipal Art Gallery,Thessaloniki Politisk Kunst, Kontoret, København Fluxus in Deutschland , Haus der Kunst, Brno Hören Sehen III, Kampnagel, Hamburg Das Tal 2, Rinnebachtal bei Maubach, Düren Samt en lang række, aktioner, performances, kompositioner og koncerter Debuterer som billedkunstner Første lysværk, Pointary-X UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER 2000 Wasserturm, Eutin Esbjerg Kunstmuseum, Esbjerg 1999 Ringsted Galleriet, Ringsted 1998 Museum am Ostwall, Dortmund 1997 Arken, Ishøj UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER Stedet 3, København 1999 Hulrum,Vordingborg Lumia, København UDSMYKNINGER 2000 Hvidovre Kommune Århus Universitet 1998 Vestjysk Musikkonservatorium Lena Søeborg (1965) UDDANNELSE Det Jyske Kunstakademi UDVALGTE UDSTILLINGER UDSMYKNINGER Huset i Asnæs Guirlanden, Århus Kunstbygning Århus Kunstbygning Ovalen, Den Frie Udstillingsbygning, København Pakhuset, Nykøbing Sjælland Bispegården, Kalundborg Galleri Zenit, København M59, Den Frie Udstillingsbygning, København Overgaden, København Øresundshjemmet Horsens Statsfængsel Medlem af BKF, Ovalen, Billedhuggersamfundet

52 Carin Larsen (1947) Finn Reinbothe (1953) UDDANNELSE Vejledning og analyse af maleren Niels Herman Wamberg Tegneundervisning, Glyptoteket UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER Danske Grafikere, Sølvgade, København Tankebro, Kastrupgårdsamlingen Galleri Rasmus, m. Steen Kirkegaard Eriksen, Odense Galleri Zenit, København Status Quo Ante, North Udstillingsted, m. Frank Tomozy, København Nexus MCMXCV, Øresund Udstilling, Kastrup UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER ANDET Galleri Projekt i Portalen, Portalen, Greve Roskildenatten, butikker og Galleri 108, Roskilde Højlys & Dybtryk i Norden: Museet for Fotokunst, Brandts Klædefabrik, Odense Stenersen Museet, Oslo FotoFest 2000,WinterStreet Art Center, Houston,Texas og Århus Kunstbygning Galleri Marius, m. Galleri Projekts kunstnere, København Galleri 21, Malmö (Lomografisk sverigespremiere) North Udstillingsted, Galleriets kunstnere, København Kunsttidsskr. Hrymfaxe: reportage og fotos: Brudstykker af brostykker Samvirke: Månedens plakat og artikel Bestyrelsesmedlem i North Udstillingssted, København Medlem af BKF og Danske Grafikere. Bestyrelsesmedlem i Portalen, Greve Bestyrelsesmedlem i VAK (Vestsjællands Arbejdende Kunstværsteder) UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER < - >3, Nikolaj Udstillingbygning, København 2< - >3, Kunstmuseet Trapholt, Kolding Galleri Roger Bjökholmen, Stockholm, Sverige Here You Are,William Paterson University, Center for Visual Arts,Wayne, New Jersey, USA On the Air Again, DCA Gallery, New York, USA On the Air (Med William Borroughs), Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense Rum 408, MUE Projekt, Oslo, Norge Outside Box 12/94, Museet for Samtidskunst, Roskilde Outside Box 12/94, Esbjerg Kunstmuseum, Esbjerg Legend and Lgacy, Lageret, Kunstforeningen Gl. Strand, København UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER Hulrum, Masnedø Fortet,Vordingborg Farvel til 80 erne, Diges Samling, Århus Kunstmuseum, Århus Florafobi, Sofienholm, Lyngby Ny Kunst fra Danmark og Skåne, Luisiana, Humlebæk Apartment One (med Thomas Bang), København Point/ Counterpoint, DCA Gallery, New York, USA Dansk Skulptur 125 år, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense Den Frie, Den Frie Udstillingsbygning, København La Hora Del Norte, Centro Cultura del Conde Duque, Madrid, Spanien La Hora Del Norte, Museo Pia Almoina, Barcelona, Spanien Nordisk 90- tal, Sollentuna, Stockholm, Sverige Transhistorie, Kunstforeningen Gl. Strand, København City Slang, Kunstforeningen Gl. Strand Repræsenteret: Statens Museum for Kunst, Kobberstiksamlingen, Esbjerg Kunstmuseum, Kunstmuseet Trapholt, Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet.

53 Jakob Jensen (1970) UDDANNELSE Muthesius-Huchschule für Kunst & Gestaltung, Kiel,Tyskland UDVALGTE UDSTILLINGER Landesschau, Kunsthalle Kiel (D) Boring,The Works Gallery, arrangeret af B16, Birmingham (UK) Noblesse Oblige, refugiet Fuglsang Gods, Lolland, m. Søren Lose, Pernille Priergaard Worsøe, Mette Vangsgaard og Thyra Hilden Landläufige Misverständnisse, Prima Kunst, Kiel (D) solo Fimmel, Stadtgalerie Kiel (D) solo Nordskulptur 2,Tuchfabrik, Neumünster (D) Basic Mistakes, D.F.K.U., Odense m. Ingo Gerken (D) og Meyer (D) Underground, udendørs aktion i parlamentbygningens have i Kiel, tekst skrevet med muldvarpeskud, solo 3 Jahre 3 Künstler, værktitel 6 Äpfel, Flensburg (D) konkurrence, solo Fruchtbäume, udendørs objekter i træer, Kiel (D) solo Auf jeden Fall, Prima Kunst, Kiel (D) m. Elsebeth Jørgensen og Morten Schelde Regionalen, Danmarks Radio i Næstved, temporær udsmykning m. Søren Lose Paw, tidl.thorslunde Mejeri v. Holeby, Lolland, m. Lise Harlev, Søren Lose, Lars Bjerring, Elsebeth Jørgensen og Mette Dalsgaard Kiel > Graz, Raum für Kunst, Graz (A) Copenhagen Airport, Kastrup, solo Brosten, Næstved Museum Galleri Mölla, Gjövik (N) Galleri 74, Næstved, solo K.E. 94, Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie, København Galleri 12, Studie 12, DRTV i Århus og på TV Birgit Johnsen (1958) Hanne Nielsen (1959) Har arbejdet sammen siden 1994 UDDANNELSE UDVALGTE UDSTILLINGER/SCREENINGS BIBLIOGRAFI Det Jyske Kunstakademi, BIRGIT JOHNSEN Det Jyske Kunstakademi, HANNE NIELSEN DEMO 3/2000, Århus Kunstmuseum Nonstop videovindue international, Baldersgade 70, København Refleks Århus, Århus Kunstbygning Børges Bilværksted fire mand og en bil, dokumentar film Det Danske Filminstitut, Filmhuset Video Art Plastique, 14 emes Rencontres Herouville Saint-Clair, Centre d Art Contemporrain de Basse-Normandie Carwash, Rhizom, Århus Brænderigården,Viborg Switch 1, Arte, French Television MuuMediaFestival, Helsinki, Finland Boomerang, Nikolaj Udstillingsbygning, København/French/Baltic/Nordic Video New Media Festival 1998,Tallinn, Estonia Transmediale, Berlin Kunsthaus Dortmund,Tyskland Leerräume Nothing but Space. DASA, hartwareprojecte, Dortmund,Tyskland Konstbrus, Södertälje Konsthall, Sverige ON iceland,the Living Art Museum, Reykjavik, Iceland Troisieme Manifestation Internationale Video et Art Electronique, Champ Libre, Montreal, Canada World Wide Video Festival, Stedelijk Museum, Melkweg, Amsterdam, Holland Inflated Constructions, en flipbog, Space Poetry. Skruenøgler, ballondyr og andre tvetydige elementer Videoer af Hanne Nielsen og Birgit Johnsen, af Sanne Kofod Olsen, Aarhus Kunstmuseum, DEMO 3. Kropsterapi en introduktion til Johnsen og Nielsen, af Lennart Gottlieb, Aarhus Kunstmuseum, DEMO 3. Intro 4, den nyeste samling, Aahus Kunstmuseum, side Med virkeligheden som indsats Birgit Johnsen og Hanne Nielsens videoer af Gitte Ørskov Madsen. Spinn off: en videoantologi produceret af Statens Filminstitut Rabbitsuit / Once upon a time, bogudgivelse. Crawl : en videoantologi, produceret af Aarhus Filmworkshop

54 Jane Hooge (1961) Thomas Bang (1938) UDDANNELSE Cand. Mag. Fra Afd. for Teori og Formidling, Det Kongelige Danske Kunstakademi Det Jyske Kunstakademi Institut for Dramaturgi, Århus Universitet UDVALGTE UDSTILLINGER Exit, Kunstforeningen, Gammel Strand, København Scenografi til Antigone,Teater Metropole, opført i Ridehuset, Århus og Washington D.C. USA Moxtrot, Nordisk Skulptursymposium, Lillehammer, Norge Krokade, Århus Kunstbygning og Fyns Kunstmuseum Charlottenborgs Forårsudstilling, København Summerset, Århus Kunstbygning Charlottenborg Forårsudstilling, København Scenografiprojekt,Tåbernes indtog, Kanonhallen, København Naturens Rum, Skandinavisk skulpturprojekt, Norge Frederikshavns Kunstmuseum Scenografiprojekt, Store Torv, Århus Festuge Gæst hos Decembristerne, Den Frie, København Galaria Orazeria, Oronsku, Polen Galaria Labyrinth, Lublin, Polen Kunstnernes Efterårsudstilling, København Parkudstilling Hollufgård 88, Odense Charlottenborgs Forårsudstilling, København UDVALGTE UDSMYKNINGER Nørre Allé Medborgerhus, Københavns Ungdomscentre Landbrugsministeriet, Foulum,Viborg Århus Kommunes Administration,Vejlby Byfornyelsespris, Frederiksbjerg Torv, Århus UDVALGTE LEGATER 1995 Nordisk ministerråd 1994 Arbejdslegat, Statens Kunstfond 1989 Det Polske Kulturministerium, 2 mdrs. arbejdslegat ANDET 1998 Ansat på Kunstskolen Primavera i København som leder af skulpturlinien UDDANNELSE University of Southern California Yale University Cleveland Institute of Art UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER Beboelse (s.m. Ingvar Cronhammer og Poul Ingemann), Kunsthallen Brænderigården,Viborg Thomas Bang. Et udvalg af tidlige arbejder , Museet for Samtidskunst, Roskilde Thomas Bang Retrospektiv, Nikolaj- Københavns Kommunes Udstillingsbygning, København; Esbjerg Kunstmuseum; Herning Kunstmuseum Fremtidstrofæer samt andre spådomme og ledsagende apparatur, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense Ruth Siegel Gallery, New York Stalke Galleri, København Galerie Brigitte March, Stuttgart Harm Bouckaert Gallery, New York O.K. Harris Gallery, New York San Diego Museum of Contemporary Art, La Jolla, California Farvefænomener. Bemaling i dansk skulptur , Charlottenborg, København LOUISIANA-UDSTILLINGEN, Ny Kunst fra Danmark og Skåne, Louisiana Museum for Moderne Kunst Dansk Skulptur i 125 år, Charlottenborg, København; Horsens Kunstmuseum; Holstebro Kunstmuseum Wo liegt Dänemark?/ Positioner i Dansk Nutidskunst, Obere Galerie im Haus am Lützowplatz, Berlin; Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense Diverse Representations,The Morris Museum, New Jersey Både/Och Nordisk Skulptur, Nordisk Konstcentrum, Helsingfors Cast Glass Sculpture,Visual Arts Center, California University, Fullerton Dänische Skulptur im 20. Jahrhundert,Wilhelm Lehmbruck Museum der Stadt Duisburg; Städtisches Museum, Flensburg Im Toten Winkel, Hamburg Kunstverein und Kunsthaus, Hamburg Sculptural Perspectives An Exhibition of Small Sculptures of the Seventies, Museum of Art, University of California, Santa Barbara Biennial Exhibition of Contemporary Art,Whitney Museum of Art, New York When Attitudes Become Form, Kunsthalle Bern; Institute of Contemporary Art, London; Krefelder Kunstmuseum, Krefeld Soft Art, New Jersey State Museum,Trenton, New Jersey Between Object and Environment, Sculpture in an Extended Format, Institute of Contemporary Art, Philadelphia, Pennsylvania Biennial Exhibition of Contemporary Painting, Whitney Museum of Art, New York

55 Jonas Olesen (1979) Maria Nicolaisen (1947) Arbejder med eksperimenterende elektronisk musik, lydkunst og grafik. Herunder internetbaserede værker. Medstifter af musikforeningen, CLUB NUTS, der var aktiv i perioden Beskæftiget med produktion af elektro-akustiske værker på LYDMUREN, DR P1, 1999/2000 UDVALGTE UDSTILLINGSPROJEKTER Between The eans, lydcollage. Museet for Samtidskunst, Roskilde MSIC ANASYS,Work in progress-remix af den amerikanske kunstner Christian Marclay, Museet for samtidskunst, Roskilde Lyden af stilhed, Lydinstallation m. Jannick Kirk Sørensen. Lydbiennalen Ssshhhh, Nikolaj Udstillingsbygning, København Update, Eksperimentel koncert. Turbinehallerne, København ALTING + INGENTING, Objekter, poesi og lyd af Jonas Olesen, Tobias Valentin og Steen Nielsen. Kulturloftet St. Heddinge ANDRE AKTIVITETER Krydsfelt-norpol, Præsentationskoncert. Roskildefestivalen, Roskilde Lak og vinyl, Eksperimentiel DJ-session. Steen Nielsen og Jonas Olesen. Østsjællands Museum, Højerup A poem a day keeps the doctor away, Poetry readings + koncert. Marius Nørup Nielsen, Janus Kodal m.f. Ungdomshuset, St. Heddinge Ferniseringskoncert: Lyd + lyst, Skulpturer af Peter Severin. Frederiks Bastion, København MUSIKUDGIVELSER Krydsfelt-norpol Diverse kunstnere. Resonance records The More, m. Bjørn Christiansen. Mainline records Peter Kruse Larsen (1962) UDDANNELSE Det Kongelige Danske Kunstakademi Kunstakademiet i Warzawa Kunstakademiet i Caracas (Venezuela) UDVALGTE UDSTILLINGER UDVALGTE UDSMYKNINGER ANDET TRANSIT,Trondheim Kunstmuseum, Norge European Exchange, Non presence in natur,wojnowice, Polen Centre Culturel P. Picasso,Trith Saint Leger, Frankrig Museet for Samtidskunst, Roskilde Galleri Von der Milve, Aachen,Tyskland Ringsted Galleriet Overgaden, København Esbjerg Kunstpavillon Randers Kunstmuseum Brandts Klædefabrik Charlottenborgs Efterårsudstilling Projekt Langelinie 85 TRANSIT, Porin Taidemuseo, Finland TRANSIT, Lunds Konsthal, Sverige TRANSIT, Charlottenborg 80, 82, 86, 91, 94 og 2000 VUC, Køge Slagelse Hospital, Syd- og Nord-tunnelen KTAS, København S Munkekærskolen, Solrød Strand Roskilde Festival Nordregårdskolen, København Sukuma, Bujara,Tanzania Uhre skole, Jylland Præmie, Statens Kunstfond 1985, 2000 Medlem af BKF og Kunstnersamfundet UDDANNELSE Det Kongelige danske Kunstakademi UDVALGTE UDSTILLINGER 2000 Overgaden, Kulturministeriets Udstillingsbygning, København,

56 Nikolaj Recke (1969) Kirstine Roepstorff (1972) UDDANNELSE Det Kongelige Danske Kunstakademi UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER Nagamine Projects,Tokyo Stalke Galleri Akershus Artcenter, Oslo Masters at Work, Århus UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER 2001 Techno-landscape, ICC Museum,Tokyo Blue night, Kunstverein Nürnberg Take Off 20:01, Århus Kunstmuseum Shoot, Künstler Haus Bethanien, Berlin & Borås Kunstmuseum, Göteborg 2000 Wonderfull Copenhagen, Stadtgallerie Kiel, Kiel Dive in, Kunstpanorama, Lucern Portraitartig,Thomas Rehbein Gallery, Cologne Wunderwelt, Artagents Gallery, Hamborg 366/2000, MUKA Gallery, New Zealand Sparwasser HQ, Berlin SHOOT, Malmø Kunsthall, Malmø On the trace off, Nikolaj Contemporary ArtCenter 1999 Utopia/distopia Ex Teresa Arte Actual, Mexico City New Life, Nagamine Projects,Tokyo Signs Of Life, 1st Melbourne International Biennial,Australien I Love Nature, OTTO, København Young & Seriuos, Recycled Image, Mucsarnok/Kunsthalle Budapest Nasubi Gallery, Cities on the Move, Louisiana, Humlebæk Artnode.dk, Statens Museum for Kunst, København Vision of Periphery, Carlos Falchi Gallery, New York 1998 Out of the North,Württembergischer Kunstverein Stuttgart Wrapped,Vestsjælland Kunstmuseum 1997 Luisiana-Udstillingen 1997, Luisiana, Humlebæk Stalke Galleri, København UDDANNELSE The Rutgers University, Mason School of Fine Art (MFA), US Det Kongelige Danske Kunstakademi UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER Nano Gallery, Paris, Frankrig Sparwasser, Berlin,Tyskland (m. Kirsten Pieroth) Esbjerg Nuseum, Esbjerg *) Gallery Hallo, København Where are the straight lines? Galleri Phoenix, København Vaskeri - Biennalen Street Sharks, København *) Don t change colour while I m talking to you, Restaurant Saison, Hellerup Guerilla your dreams, Galleri Cambells Occasionally, København UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER Nordisk biennale, Göteborg, Sverige Stalke out of Space, Jubilæumsudstilling, København Take Off 20:01, Århus Kunstmuseum, Århus Efterårsudstillingen, Charlottenborg, København På sporet af.., Nikolaj Udstillingsbygning, København Infinito Botanica a project by Franco Mondini-Ruiz, NYC, US PIX, Lance Fung Gallery, NYC, US Ambassaden, Ambassaden, København Laterne Nordica,All India Fine Arts & Crafts Society, New Delhi, Indien *) Redman, Galleri Michael Andersen, København Afkalkning I, Kunstkonditoriet, Soyakagefabrikken, København Go-go, Galleri Spekta, København *) Visions of periphery, Carlos Falchi Gallery, New York, US Proms, Brandts Klædefabrik, Odense *) Boomerang, Nikolaj Kirke, København ArtGenda, Stockholm, Sverige Pakhus, Momentum, Nordic Festival of Contemporary Art, Moss, Norge Bad Hash, Clausens Kunsthandel, København *) Flora fobi, Sofienholm, Lyngby *) Wrapped,Vestsjællands Kunstmuseum, Sorø *) Andersen s Wohnung, Andersen s Wohnung, Berlin,Tyskland *) Katalogudgivelser

57 Jørgen Carlo Larsen (1954) Kerstin Bergendal UDDANNELSE Glyptoteket og privat hos Egon Bjerg Nielsen Det Kongelige Danske Kunstakademi hos Richard Winther og Bjørn Nørgaard UDVALGTE UDSMYKNINGER 1998 LEGATER Ole Broager (1947) UDDANNELSE Det kongelige Danske Kunstakademi Det Jyske Kunstakademi Århus Kunstakademi UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER Skulptur i Dybvad Bypark, for Dybvad Borgerforening og Statens Kunstfond Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat To be continued (soloudstilling) København, Præmieret af Statens Kunstfond Decembristerne, Præmieret af Statens Kunstfond Leo Estvads legat Arbejdslegater Statens Kunstfond Rejselegat, Statens Kunstfond TAPKO at Fiat, præmieret af Statens Kunstfond Medstifter af kunstnergruppen TAPKO, og fra 1998 medlem af Decembristerne. Medlem af Kunstnersamfundet og Billedkunstnernes Forbund Gimsinghoved, Struer, m/ Thomas Bang Bispegården, Kalundborg, m/ Eva Öhrling Smygemagasinet, Sverige, m/ Eva Öhrling Rampen, København UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER Reflex, Århus Farvefænomener, Charlottenborg, København Hvid, Charlottenborg, København Couples, Galleri Mikael Andersen, København Stalke Galleri, Jubilæumsudstilling, København City Space, København Dansk Skulptur i 125 år, Fyns Kunstmuseum Dalgas Underground, København Mannheimer Kunstverein,Tyskland UDDANNELSE Det Kongelige Danske Kunstakademi Konstfack./skulptur, Stockholm Grundsk. för konstn. utb., Stockholm Univers. Gbg/Sthlm, Sve (Klass. Romansk sprog/ litt.) UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER Arch Gallery, Kalmar, Sverige TAPKO ON TIME, København TAPKO AD HOC,Toldkammeret, Helsingør Draatwerke, Nürnberg,Tyskland Udstillingsstedet Kongo, København Museet for Samtidskunst, Roskilde Galleri Forum, Stockholm, Sve. Raadskælderen, København UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER ANDET Hvid, Charlottenborg, København OCEAN, Chokladfabriken, Malmö, Sve. Efterårsudstillingen, Charlottenborg, København Stedet II, Statens Kunstfond Tapko - Sunday Morning Walk, Brandts Klædefabrik Calmar Art, Hotel Kalmar, Sve. Hovedstadens Museum, Den Frie, København Decembristerne, Den Frie, København Pater Noster, Muncener Hochhaus, Munchen,Tyskl. Apartement One (m. Eva Löfdahl), København Arch Galleri, Kalmar, Sve. Centre d Art Contemporain, Le Faubourg, Strasbourg, Fra. Stockholm Art Fair, Galleri Forum, Sve. Akademi Stockholm-København, Stockholm, Sve. Charlottenborgs Forårsudstilling, København Operativ kunstplan Trekoner, Statens Kunstfond (m. J.Aagard Andersen) Kammarspel, akt I og II, dialog med Eva løfdal, (Sve) PEQUOD, sep Tekstbidrag, Stedet II, Statens Kunstfond (medarr.) Calmar Art Hotel / Temorärt Museum för Modern Konst, Kalmar, Sverige. (medarr.) TAPKO, projekt for stedspecifik kunst (20 udst. m. europæiske kunstnere) Ansvarlig for eksperimentordning i OVERGADEN, Kbh. UDVALGTE UDSMYKNINGER Skulpturgruppe til Lilletorv, Struer, m/ Thomas Bang Skulptur til Helsingør Handelstandsforening Skulptur til Hjørring Sygehus Skulptur til Vejle Posthus

58 Frank Raendchen (1962) Heine Skjerning (1960) UDDANNELSE Uddannet som tandteknikker og siden som skulptør/stenhugger Studeret skulptur ved Muthesius Universitetet i Kiel Stipendium til at studere mixed media ved San Jose State University, Ca.,USA Bor og arbejder i Eutin (Østholstein) og Hamburg Siden 1997 lejlighedsvis samarbejdet med Henning Christiansen UDVALGTE UDSTILLINGER Projekt til Knabstrup DUODEO, installation, granitsten fra Østholstein, danske granitsten og kartofler, mursten, maling, lyd, tekst, Knabstrup Kulturfabrik, Danmark. five green-reds for henning, granitsten fra Østholstein, træ, maling, højde 6,5 m. hver, ass. ved udførelse af bidrag til Den Danske Pavillon, 49. Biennale la Venecia, Italien stone song Klang, Performance, Galerie und Landschaft e.v. Bissee, Schleswig-Holstein, (Videodokumentation) project for Ploen, installation, granitsten fra Østholstein, kartofler, lyd, tekst, Kunstverein Schloss Ploen e.v., Schleswig-Holstein, (catalog) Kunstkoeder II, installation, granit fra Østholstein, kartofler, lyd, Galerie Stuecker e.v. Brunsbuettel, Schleswig-Holstein circulation, Installation og Performance i Block`s Skulpturpark (friluftsmusik 98), Askeby, Danmark Treppengespraeche, mixed media, Installation og Performance på Eutin Rådhus, Schleswig-Holstein clock, mixed media, Installation og Performance i Eutin Vandtårn, Schleswig-Holstein Cai Ulrich von Platen (1955) UDDANNELSE Det Kongelige Danske Kunstakademi UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER Bilder für die Damen & Tegning for Folket, North-udstillingssted, København Epistel, Galleri Bie & Vadstrup, København TAPKO site inside, Istedgade, København Enemaleri, Overgaden, København Museet for Samtidskunst, Roskilde Kastrupgårdsamlingen & Ribe Kunstmuseum Kongo, København Galleri A gruppen, København Portræt af en gade, Københavns Bymuseum UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER ANDET Grønningen, Charlottenborg (gæst), København TAPKO Sunday morning walk, Brandts Klædefabrik TAPKO i Kalundborg, Bispegården, Kalundborg Den Frie (gæst), udstillingsbygningen den Frie DALGAS UNDERGROUND, installationer i beskyttelsesrum (+arr.) TAPKO in C.E.C.,Vesterbrogade, København TAPKO in City, St. Kongensgade, København Gud og Grammatik, Charlottenborg, København (+arr.) Tranegården, Gentofte medansvarlig for driften af udstillingstedet KONGO, St. Kongensgade 61, Kbh. medstifter af projektet TAPKO UDDANNELSE Det Kongelige Danske Kunstakademi UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER Konfirmation, Overgaden, Kulturministeriets Udstillingshus, København Æ ets kollapsede FE, Gentofte Kunstbibliotek Overgaden, Kulturministeriets Udstillingshus, København Hulrum, en international udstilling, arrangeret sammen med Henning Christiansen og Lena Gerlach, Masnedø Fortet,Vordingborg 90 er Modernisme, Den Frie Udstilling sammen med de amerikanske billedkunstnere, Rich Arnitz og Emil Lukas, Galleri Zenit, København Galleri Michael Andersen, København Szeged, Ungarn A Man with no name is no Man, Kulturhistorisk Institut, Københavns Universitet, Amager Galleri Origrafica, Malmø Galleri Helene Hertzum ANDRE AKTIVITETER Bogomslag til digtsamlinger af Simon Grotrian: Livet er en ko, Æske til Lot, Fire, Koldnålsradering i tidsskriftet ARK 3, som illustration til digt af Simon Grotrian, Rejselegat fra Statens Kunstfond, studierejse til USA, 1994 Ansættelse ved Kunstakademiets Kollegium i Sørup fra 1991 Formand for Storstrøms Amts Kunstudvalg, Medlem af Kunstnersamfundet og BKF Albert Mertz ( ) UDDANNELSE Det Kongelige Danske Kunstakademi Debut BIOGRAFI Tilhørte fra sin tidligste ungdom den eksperimenterende del af dansk kunstliv som maler, filmskaber og kulturskribent. Sammen med Jørgen Roos skabte han fra 1942 de første danske eksperimentalfilm. Levede i Frankrig Her udviklede han det konceptuelle rød-blå maleridogme, som han, blandt meget andet arbejdede med resten af sit liv vendte han tilbage til Danmark og bosatte sig på Glænø ved Skælskør. Professor ved Kunstakademiet i København , hvor han gennem sin undervisning og omfattende viden om samtidskunst kom til at præge den efterfølgende yngre danske kunstscene stærkt. I flere udstillingsprojekter arbejdede han tæt sammen med den amerikanske kunstner, Lawrence Weiner. Albert Mertz, der er repræsenteret på museer i ind- og udland, efterlader sig et usædvanligt og meget omfattende livsværk i form af billedkunst og ikke offentliggjorte tekster.

59

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f.

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f. Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

GALLERI SLUGEN Nr. 2-2011

GALLERI SLUGEN Nr. 2-2011 GALLERI SLUGEN Nr. 2-2011 Skulptur med sejl Saltglaseret stentøj 62 cm høj. Aage Birck Aage Birck har gennem mange år fundet og samlet på ting, der forekom ham interessante, enten på grund af formen, eller

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK VI ARBEJDER FOR at være på forkant med formidling og produktion af den nyeste samtidskunst at etablere et 3-årigt

Læs mere

STIG BRØGGER, f. 1941.

STIG BRØGGER, f. 1941. STIG BRØGGER, f. 1941. Statsvidenskab ved Københavns Universitet 1960-67. Den eksperimenterende Kunstskole, København 1964-66. Medredaktør af tidsskriftet ta' 1967-68 og tidsskriftet ta'box 1968-69. Bergs

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

"Spor/Traces" her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12

Spor/Traces her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12 Hotel Vanitas fortsætter med et nyt ugentligt bidrag på gruppens hjemmeside www.hotelvanitas.dk denne gang under temaet "Spor/Traces" mine bidrag vil kunne ses ved at clicke her sidst opdateret 26/12-10.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

1993-1999 Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen, Denmark

1993-1999 Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen, Denmark CV Kaspar Bonnén Born 1968, works and lives in Copenhagen, Education 1993-1999 Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen, Represented in the following collections and museums National Gallery of, Copenhagen,

Læs mere

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk Exhibitions Installations Performances Hotel Pro Forma Denmark International art lab across art forms mail@hotelproforma.dk hotelproforma.dk facebook.com/hotelproforma twitter.com/hotelproforma youtube.com/hotelproforma

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Elle Klarskov Jørgensen og Pernelle Maegaard

Elle Klarskov Jørgensen og Pernelle Maegaard Elle Klarskov Jørgensen og Pernelle Maegaard SPOT - ON Ved Elle Klarskov Jørgensen og Pernelle Maegaard Budget. Eksempel på et værk der er 2,50 h x 60 m b Plywood plader 24.950 kr. Maling hvid

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN 28.02.15 17.04.15 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til

Læs mere

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr.

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Grundlaget for Sejrs kunstneriske virke er det klassiske maleri. Med hverdagens rum og elementer som forlæg anvender Sejr oliemaling,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

2009 Mr. Foggi, Keramisk Skulptur til Naviair, Statens Flyvesikringstjeneste, Kastrup Lufthavn Opdragsgivere: Naviair og Statens Kunstfond

2009 Mr. Foggi, Keramisk Skulptur til Naviair, Statens Flyvesikringstjeneste, Kastrup Lufthavn Opdragsgivere: Naviair og Statens Kunstfond Billedhugger Jytte Høy e mail: jyttehoy@gmail.com www.jyttehoy.dk Curriculum Vitae Uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi i København Billedhuggerskolen ved Charlottenborg 1983 89 Rektor for Det Jyske

Læs mere

Campus Roskilde. Fra vision til virkelighed

Campus Roskilde. Fra vision til virkelighed Campus Roskilde Fra vision til virkelighed 1 S. 4 Studerende stemmer med fødderne. S. 10 Vi har fået et humant hus. S. 28 Nysgerrigheden er vitaminpillen. S. 34 Det pædagogiske råderum er udvidet. S. 42

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Lobby Restaurant The Harbour Lobby

Lobby Restaurant The Harbour Lobby Lobby Lobby Med suverænt stilsikkert design af Utzon og en fantastisk beliggenhed i Københavns Havn, er Copenhagen Island et perfekt udgangspunkt for et besøg til København. Topmoderne kvalitet præger

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Med suverænt stilsikkert design af Utzon With an unparalleled signature design

Med suverænt stilsikkert design af Utzon With an unparalleled signature design Lobby Med suverænt stilsikkert design af Utzon og en fantastisk beliggenhed i Københavns Havn, er Copenhagen Island et perfekt udgangspunkt for et besøg til København. Topmoderne kvalitet præger hele hotellet,

Læs mere

Erik A. Frandsen: Mand og hund, Harlem, New York, 2013 Litografi. 160x200 cm. Læs mere side 7.

Erik A. Frandsen: Mand og hund, Harlem, New York, 2013 Litografi. 160x200 cm. Læs mere side 7. 3 SEPTEMBER 2014 INDHOLD: Onsdag 8. oktober kl. 18.30: Louisiana Emil Nolde og Olafur Eliasson...side 2-3 Præsentation af to nye undervisere... - 4-5 Maleskolen... - 6 Onsdag 19. november kl. 18.00, Kastrupgård

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Finland. Norway Sweden IN DENMARK. Estonia. Denmark. Netherlands. Poland. 23 hotels. In 2012: Opening of Scandic Aarhus City

Finland. Norway Sweden IN DENMARK. Estonia. Denmark. Netherlands. Poland. 23 hotels. In 2012: Opening of Scandic Aarhus City Scandic IN DENMARK Denmark Norway Sweden Netherlands Belgium Germany Poland Finland Estonia 23 hotels In 2012: Opening of Scandic Aarhus City An upgraded experience SCANDIC SYDHAVNEN Meeting and conference

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

2011 Papirarbejder og Skulptur, Museet Holmen, Løgumkloster, DK. 2009 Nils Erik Gjerdevik, SEILER + MOSSERI-MARLIO GALERIE, Zürich

2011 Papirarbejder og Skulptur, Museet Holmen, Løgumkloster, DK. 2009 Nils Erik Gjerdevik, SEILER + MOSSERI-MARLIO GALERIE, Zürich NILS ERIK GJERDEVIK Born 1962 in Oslo Lives in Copenhagen, Denmark EDUCATION 1984-85 Academy of Fine Art, Praha SELECTED SOLO EXHIBITIONS 2013 Sculptures, Nils Stærk, Copenhagen, DK Med rummet som omdrejningspunkt,

Læs mere

Broen, der blev til kunst...

Broen, der blev til kunst... Broen, der blev til kunst... Velkommen til 2009 og velkommen til Storebælts kalender, som vi håber du vil få fornøjelse af gennem alle årets 12 måneder. I år har vi bedt 12 danske kunstnere om at komme

Læs mere

2014 100 x Forår, Den Frie Udstillingsbygning, Copenhagen, DK

2014 100 x Forår, Den Frie Udstillingsbygning, Copenhagen, DK NILS ERIK GJERDEVIK Born 1962 in Oslo Lives in, Denmark EDUCATION 1984-85 Academy of Fine Art, Praha SELECTED SOLO EXHIBITIONS 2014 100 x Forår, Den Frie Udstillingsbygning,, DK 2013 Sculptures, Nils Stærk,,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur, mode, design

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 8/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 8/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 8/201 4 Fu Deng Somewhere 1 5. november - 1 3. december 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Fu Deng lørdag den 1

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen

Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 6/2011 Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen Andrei Kolkoutine og Leif Sylvester 1 7/9-1 6/1 0 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

SYN PÅ VIRKELIGHEDEN. St. Torv. 9500 Hobro

SYN PÅ VIRKELIGHEDEN. St. Torv. 9500 Hobro SYN PÅ VIRKELIGHEDEN BJARKE REGN SVENDSEN MOGENS NIELSEN St. Torv. 9500 Hobro 8. november 2014-3. januar 2015 Bjarke Regn Svendsen: Frankrig. 2014. Olie på lærred. 55,5 x 84 cm. Mogens Nielsen: Skibsvrag.

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Curriculum Vitae for Fantasiformidler Lars Elgidh

Curriculum Vitae for Fantasiformidler Lars Elgidh Curriculum Vitae for Fantasiformidler Lars Elgidh Navn: Lars Elgidh Født: 1973 Skrevet digtsamlingen TIDSKRIGEREN. Interviewet af Finn Dyrnesli i D.R. T.V. Skrevet digtsamlingen Fangeren. Skrevet romanen

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

september 2013 INDHOLD:

september 2013 INDHOLD: 3 september 2013 INDHOLD: Kunst på Borgen onsdag 27. november kl. 16.45... side 2 og 3 Kunstnerportræt af Mogens Nørgård... - 4 og 5 Maleskolen, skovtursreferat og dødsfald... - 6 Aagaard Andersen i brug,

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

MORTEN LASSEN Born 1968, Denmark Lives and works in Denmark

MORTEN LASSEN Born 1968, Denmark Lives and works in Denmark MORTEN LASSEN Born 1968, Denmark Lives and works in Denmark Education 1995 - Working exclusively as an artist 2003 - Artist in residence at Sydney Grammar School 1995 - Educated from Blaagaard Statsseminarium

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen N O R D K R A F T Nordjysk Kunst NU Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen 30. oktober 21. december 2009 Nordjysk Kunst NU Nordjysk Kunst Nu er et trebenet udstillings og formidlingsprojekt, der består

Læs mere

Brasserie Imperial Lobby

Brasserie Imperial Lobby Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

IB GEERTSEN Lives and works in Denmark Born 1919

IB GEERTSEN Lives and works in Denmark Born 1919 IB GEERTSEN Lives and works in Denmark Born 1919 Courtesy Galleri Tom Christoffersen Skindergade 5 1159 Copenhagen K Denmark phone +45 33917610 mobile +45 26377210 galleri@tomchristoffersen.dk www.tomchristoffersen.dk

Læs mere

KBH Kunsthal lukker og slukker med et brag af en kunstfestival!

KBH Kunsthal lukker og slukker med et brag af en kunstfestival! PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION! KBH KUNSTHAL Mellem Steno Apotektet og SAS Radisson Royal Hotel, Vesterbrogade 6C, 1620 Kbh. V KBH KUNSTHAL_Centenniale 20. Oktober 31. Oktober 2006 KBH Kunsthal

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere