VÆRK RUM- OG INSTALLATIONSKUNST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRK RUM- OG INSTALLATIONSKUNST"

Transkript

1 VÆRK RUM- OG INSTALLATIONSKUNST

2 UDSTILLINGSKATALOGET ER UDGIVET I FORBINDELSE MED UDSTILLINGEN VÆRK KNABSTRUP KULTURFABRIK 1. juli 12. august 2001 INITIATIVTAGER Det Regionale Billedkunstråd ARRANGØR Kultursekretariatet,Vestsjællands Amt KURATOR & PROJEKTLEDER Billedkunstner og kunstkonsulent, Henrik Andersen En særlig tak til Heine Skjerning for støtte og hjælp under projektet. PROJEKTGRUPPE Kulturchef, Hardy Granhøj Jørgensen Kulturmedarbejder, Lisa Bisbjerg Nielsen Kunsthistoriker, Monika Blatschek Kunstkonsulent, Henrik Andersen OPHÆNGNINGSLEDER Erik Pedersen LEDER AF HÅNDVÆRKERTEAM OG UDSTILLINGPERSONALE Svend Aage Larsen UDSTILLINGSKATALOG Tekst: Ann Lumbye Sørensen Oversættelse: Dan Marmorstein Fotograf: Bent Ryberg Layout: Kunstnerne, Jannerup offset (Morten Frederik Larsson) samt Henrik Andersen Tryk: Jannerup offset ISBN UDSTILLINGEN ER REALISERET MED STØTTE FRA Vestsjællands Amts Udvalg for Uddannelse, Erhverv og Kultur Storstrøms Amts kulturudvalg AV-UDSTYR STILLET TIL RÅDIGHED AF AV-HUSET A/S, Næstved Amtscentralen i Slagelse TAK TIL Museet for Holbæk og Omegn Etnolog, Sven E. Ottosen Nørreager Malkefår v. Richard Andersen (sponsor af får) Beboerne i Administrationshuset, (Gitte) for pasning af får

3 KNABSTRUP KULTURFABRIK TEGLVÆRKSVEJ REGSTRUP

4 VÆRK RUM- OG INSTALLATIONSKUNST THOMAS BANG - CAI ULRICH VON PLATEN - HEINE SKJERNING HENNING CHRISTIANSEN & FRANK RAENDCHEN - OLE BROAGER THORBJØRN LAUSTEN - MARIA NICOLAISEN - KIRSTINE ROEPSTORFF JAKOB JENSEN - CARIN LARSEN - BIRGIT JOHNSEN & HANNE NIELSEN ALBERT MERTZ - JONAS OLESEN - JANE HOOGE - NIKOLAJ RECKE FINN REINBOTHE - KERSTIN BERGENDAL - PETER KRUSE LARSEN LENA SØEBORG - JØRGEN CARLO LARSEN

5 STEDETS NYE STEMMER Billedkunsten i dag benytter sig af mange forskellige stemmer. Men ikke som et kaudervælsk af uforståeligheder, hvor hver stemme kun kan tydes af den talende selv. Det enkelte værk har nemlig sit specifikke udtryk for et anliggende, som det er vigtigt for kunstneren at fremføre. Den kunst, der her er tale om, tilstræber at involvere sit publikum som deltagere i en udveksling af erfaringer og synspunkter. Og dertil fordres naturligvis at kunstneren anvender en udtryksform, der ikke blot muliggør, men i bedste fald også kan fremme en sådan forbindelse. Et aktiverende, måske ligefrem pirrende, eller endog forstyrrende møde mellem værk og betragter har ofte en høj prioritering hos kunstneren. Installationen som kunstnerisk praksis er i denne forbindelse en helt ideel arbejdsform til at fastholde samtalen, hvor en eller flere stemmer kan komme til orde, visuelt og sanseligt. Installationens rumorienterede udfoldelse i et arkitektonisk samspil med det indendørs eller måske udendørs rum og dens rige muligheder for at anvende næsten alle slags materialer, video, fotografi, lys og lyd er perfekt til at skabe det ganske særlige sted, der ikke blot omgiver betragteren, men lokker til en undersøgende rundgang. Det nedlagte Knabstrup Teglværk er nu rammen om en udstilling med kunstnere, der i udstrakt grad arbejder med en installatorisk praksis, hvilket åbner for mange spændende muligheder netop på dette sted. Produktionen af tegl og keramik ophørte for mere end ti år siden, men den dag i dag er der stadig mange efterladte spor fra disse aktiviteter i det store bygningsanlæg og de naturskønne omgivelser. Mest bemærkelsesværdigt er hyldearrangementerne med en varieret samling af de gamle støbeforme, men også andet slidt inventar samt alskens ting og sager er forladt i flere af rummene, medens andre i skrivende stund står tomme og venter på kunstens indtog. Teglværkets historie er nært knyttet til de mennesker, der har arbejdet på stedet, og som uden tvivl har en lang række minder forbundet hermed. Disse mennesker og deres erindringer er en vigtig del af fortællingen om Knabstrup Teglværk. Et senere kapitel tilhører industrialiseringens historie, hvor mange teglværker blev nedlagt, fordi nye materialer og produktionsformer gjorde dem overflødige. De mange små, individuelle historier flettes nu sammen med eller konfronteres med forandringer i den store samfundsfortælling. Sådan et spændingsfelt kan meget vel udgøre en frugtbar grobund for kunstnerisk arbejde. På udstillingen i og ved det gamle teglværk beretter de enkelte, afgrænsede områder hver deres stykke historie, bestemt af og videregivet gennem de kunstneriske greb som tages i anvendelse. Men disse forskelligartede fortællinger vil tillige være præget af selve

6 stedet, dets tidligere funktion og nok også den omstændighed, at vi her befinder os i et landskab fjernt fra storbyen. En sådan stedbestemt kunstnerisk orientering har sin egen placering og tradition i den nyere kunsthistorie, hvor særlig 1960 erne og 70 erne var en storhedstid. Blandt de betydeligste udøvere dengang var de amerikanske kunstnere Robert Smithson ( ) og Gordon Matta-Clark ( ) med deres radikale indgreb i landskaber og bygninger, som indtil da var helt uden status i forhold til aktiviteterne i den etablerede kunstverdens udstillingssale. Det er en kunst, der griber direkte ind i virkelighedens verden. Dens bestræbelser på at forene det æstetiske element med livsverdenen har skabt optakten til en række forskellige, nye kunstneriske praksisformer, hvor især den installatoriske arbejdsmetode siden hen har spillet en central rolle. Det gør den også på udstillingen i Knabstrup, hvor strategien, som allerede antydet, er en kunstnerisk forholden sig til den arkitektur og hele mangfoldighed, der konkret forefindes. Nogle af kunstnerne vil også inddrage dele fra det forhåndenværende inventar, for derved yderligere at nærme sig den givne virkeligheds verden, men på en måde, der samtidig danner en midlertidig parallelverden. En alternativ fortælling om tingenes historie og betydning, langt mere kompleks end den nostalgiske fortidsdrøm, som disse genstande umiddelbart kan tænkes at udløse. Den kunst, der for en tid omformer og udvider Knabstrup Teglværk, åbner for anderledes billeddannelser og talrige visuelle muligheder. Derved bliver den også imødekommende overfor nye fortolkninger. Ann Lumbye Sørensen

7 THE SITE AND NEW VOICES Visual art of the present day avails itself of many different voices, but not in the manner of a gobbledygook of incomprehensibilities where each of the voices can only be interpreted by the speaker him/herself.the individual work, you see, possesses its own specific expression for a specific matter that, for the artist, is important to present.the art we are talking about here aims at involving its public as participants in an exchange of experiences and viewpoints. And what is demanded for the purpose, of course, is that the artist make use of a form of expression that not only potentializes but also, in the best instances, promotes such participation. An activating - and maybe nothing short of stimulating or even downright disturbing - confrontation between artwork and viewer is frequently assigned a high priority by the artist. As an artistic practice - in this connection - installation art is an ideal way of working to secure "the conversation", where one or more voices can be heard, visually and sensually.the installation's space-oriented way of unfolding itself in an architectonic interplay with the indoor - or maybe the outdoor - space and its plentiful possibilities for making use of almost all kinds of materials, video, photographs, light and sound is just perfect for engendering the utterly special place that not only surrounds the viewer but also allures him/her into an investigative ambling about. The shut down Knabstrup Brickworks now serves as the frame for an exhibition with artists who are working - to a considerable degree - with an installation praxis that opens up to many exciting possibilities, right on this very spot. The production of bricks and ceramics here came to its end more than ten years ago. But even today, many traces of these activities are still visible in the huge building facility and the ravishingly beautiful surroundings. What are most remarkable are the shelf arrangements, featuring a varied collection of the old casting moulds. But there are also other worn-down fixtures and all sorts of things that have been left behind in many of the rooms, while other rooms right now are standing empty, just waiting for the art's entry. The story of the brickworks is closely linked up with the people who have worked at the place and who undoubtedly carry a long chain of memories connected with the place. These people and their recollections comprise an important part of the narrative about Knabstrup Brickworks.A later chapter belongs to the story of industrialization when many brickworks were shut down because materials and new forms of production made these facilities superfluous. The many small individual stories are now woven together with - or confronted by - changes in the larger tale of society. Such a potential field can most certainly constitute a fertile ground for artistic efforts.

8 At the exhibition inside and around the old brickworks, the individual demarcated areas each offer an account of their own swatch of history, determined by - and handed along - through the artistic grip that is applied here. However, these diverse narratives will also come to be stamped by the place itself, by its earlier function and probably also by the circumstance that here we find ourselves to be standing in a landscape that is remote from the urban metropolis. Such a site-specific artistic orientation has its own placement and tradition in newer art history, where especially the 1960s and 70s were a flourishing period. Among the most important practitioners of that time were the American artists Robert Smithson ( ) and Gordon Matta-Clark ( ), with their sweeping interventions in landscapes and in buildings which up until that time were entirely devoid of status in relation to the activities in the established art world's exhibition rooms. This is an art that seizes hold very directly into the world of reality. Its attempts at unifying the aesthetic element with the world of life have created the anacrusis for an extensive sequence of different and new artistic praxis forms, where especially the installation procedure subsequently came to play a central role. This is also the case with the exhibition in Knabstrup, where the strategy, as has already been suggested, is an artistic manner of addressing oneself to the architecture and to the whole multiplicity that is found here in a most concrete sense. Some of the artists will also be enlisting the participation of elements from the inventory at hand. In doing so, they will be drawing even nearer to the world of the given reality, but in a way that simultaneously establishes a temporary parallel world. An alternative narrative about the things' history and meaning, far more complex than the nostalgic dream of the days of yore that these objects might otherwise immediately be thought to elicit. The art that converts and expands the Knabstrup Brickworks for some time opens up for image formations and abundant visual possibilities. In doing so, the facility also becomes accommodating to new interpretations. Ann Lumbye Sørensen

9 THOMAS BANG UDSTILLEDE VÆRK(ER) Lidt efter lidt , 47x83x63 cm. + Reolsystem i rummet, stof, træ

10

11 OLE BROAGER UDSTILLEDE VÆRK(ER) Ca. 6 træfigurer, variabel størrelse

12

13 HENNING CHRISTIANSEN & FRANK RAENDCHEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) DUO-DEO Ruminstallation Granitsten fra Danmark og Østholstein kartofler, maling, lyd, video m. m. Foto: Frank Raendchen Foto: Erika Skjerning Foto: Erika Skjerning Henning Christiansen & Frank Raendchen: project for ploen, mixed media, ay Kunstverein Schloss Ploen, 2000

14 Henning Christiansen: european zengarden, mixed media, Danish Pavillion,Venice 2001 Foto: Frank Raendchen

15 JANE HOOGE UDSTILLEDE VÆRK(ER) MÆLE Gips, glas, lommetørklæder, askebægre

16

17 JAKOB JENSEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) The sky is no limit / dette er blot et udsnit 2001.Videoprojektion med lyd, lydinstallation, objekter, lys, røgmaskine, størrelse variabel

18

19 BIRGIT JOHNSEN & HANNE NIELSEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) GROOMING THE ENVIRONS 2001.Videoprojekter, lys, træ, farvefilter, variabel størrelse

20

21 PETER KRUSE LARSEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) OPUS Papirarbejder, fotografier monteret på papir, spejl, vævet tæppe, computerudskrift I hvalfiskens bug installation m. surfbræt

22

23 CARIN LARSEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) Posthoumous Mappe m. dokumenter (ringbind A4), Gummipose 200x300x100 cm., 2 ventilatorer Posthoumous Works er efterladte skrifter fra fortiden, med en iboende forventning til fremtiden mandeår er den tid det ville have taget for een mand at bygge Øresundsbroen. Den trykte tekst på gummiposen kunne også henlede tanken på de mange mennesker som har haft deres virke på Knabstrup Teglværk eller på de mange kunstnere, som forhåbentlig i fremtiden vil gøre stedet levende igen med arbejdende værksteder. Med sit åndedrag henviser gummiposen til menneskets gentagne insisteren på selvopholdelsesdriften. Det afsluttede værk kræver hele tiden nye mål. Vi befinder os, det meste af vores tid, på vejen til værket. I de efterladte skrifter ligger der således paralleller mellem byggeriet af Øresundsbroen, det hedengangne teglværk og visionerne for Knabstrup Kulturfabrik.

24

25 THORBJØRN LAUSTEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) Ref stk watt projektører; lysrum

26

27 ALBERT MERTZ UDSTILLEDE VÆRK(ER) Mulig N.Y. (15/11 85) Målebordsblad Næsemænd (1984) ALBERT MERTZ: MULIG N.Y. (15/11 85) MÅLEBORDSBLAD Med udgangspunkt i Albert Mertz målebordsblad har Lone Mertz bearbejdet en eksisterende udstillingsvæg i cafeen. Skitsen af Albert Mertz er udarbejdet som et af mange forslag til en udstillingen hos Ted Greenwald Gallery i New York i Dette specielle arbejde har aldrig tidligere været udført. Da installationen er placeret i cafeen har det været nærliggende at bemale en del af møblementet her efter Mertz concept.

28 ALBERT MERTZ: NÆSEMÆND (1984) Serien består i sin helhed af 50 forskellige udskårne hoveder, der som tegn og signal kan bearjde rum. De blev oprindeligt lavet til et indgangsområde i Galleri Sct. Agnes, Roskilde og vist ved galleriets åbning.

29 MARIA NICOLAISEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) Two be Maleri på væg Men denne Ikke-Væren, hvilket det Tilblivende forlader, maa jo ogsaa være til Natur-Tilblivelsen er en Mulighed, en Mulighed, der for naturen er hele virkeligheden Søren Kirkegaard Værket, som er skabt til det givende rum, er fortsættelsen af tankerne bag udstillingen Fra gartnerens dagbog, Charlottenborg Denne gang indtager formerne væggen som deres territorium og væggens samlede flade gøres til felt for opmærksomheden. Baggrundens flade nomineres til figuren, for atter at degraderes til baggrundsposition. Ingen flade bliver helt og holdent figur, ingen figur helt og holdent flade. Processen fra mulighed til virkelighed er sat i gang.

30

31 JONAS OLESEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) LONGPLAY Lydværk, 8 højtalere + 4 cd-afspillere

32

33 KERSTIN BERGENDAL UDSTILLEDE VÆRK(ER) Uden titel Knabstrup 2001

34

35 JØRGEN CARLO LARSEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) værker i blandede materialer: jern, olie på lærred, maling m.m. Ny malevogn Fra hans næse til hans mund vejer firsenstyve pund Maleri i boblebad Foto: Jørgen Carlo Larsen

36 Foto: Jørgen Carlo Larsen

37 CAI ULRICH VON PLATEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) Still Diverse materialer

38

39 FINN REINBOTHE UDSTILLEDE VÆRK(ER) DISLOCATION foto, træ m.m., variabel størrelse

40

41 NIKOLAJ RECKE & KIRSTINE ROEPSTORFF UDSTILLEDE VÆRK(ER) Tiptoe on the boards of love 2001.Træ, musik og elpærer The nonsense of white blegede får i fold

42

43 Nikolaj Recke & Kirstine Roepstorff: Tiptoe on the boards of love

44 NIKOLAJ RECKE UDSTILLEDE VÆRK(ER) From a certain distance, everything looks good Ildfluer, Nørrebro Jan Video 4.12 min Nikolaj Recke

45 HEINE SKJERNING UDSTILLEDE VÆRK(ER) KONFIRMATION Lamineret træ, m.v. 420x420x200 TRÆVÆRK Lægter, snor, maling, 500x60x40

46 TRE DIGTE AF SIMON GROTRIAN, Leen er et 7-tal, jeg forærer dig vi aner en ruin imellem månegnister uret drejer langsomt ind i evighedens spindelvæv men pludselig er Auschwitz hængt på plads bag alle læberne og englene et smil. Murene skrider som drikkende både i fuglenes øjne den grå pyramide skal brede sig ud over huset hvorpå det vil sne. Dit sikkerhedsnet er det samme som fluernes vingerne skraber den rigtige klode og ænderne stormer som 3.-gradsklappere ind i en talende mund. Der bor en engel i hver fugl.

47 LENA SØEBORG UDSTILLEDE VÆRK(ER) Rejsefeber Desevogne, net, glas, regnslag, ståluld, jernbånd, bly, lærred, voks

48

49 KNABSTRUP KULTURFABRIK

50 ALBERT MERTZ THORBJØRN LAUSTEN MARIA NICOLAISEN JONAS OLESEN THOMAS BANG NIKOLAJ RECKE PETER KRUSE LARSEN CAI ULRICH VON PLATEN BIRGIT JOHNSEN & HANNE NIELSEN FINN REINBOTHE CARIN LARSEN JANE HOOGE JØRGEN CARLO LARSEN KERSTIN BERGENDAL HEINE SKJERNING HENNING CHRISTIANSEN & FRANK RAENDCHEN LENA SØEBORG OLE BROAGER JAKOB JENSEN KIRSTINE ROEPSTORFF & NIKOLAJ RECKE

51 Henning Christiansen (1932) Thorbjørn Lausten (1945) UDDANNELSE Det Kongelige Danske Musikkonservatorium UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER Treppengespräche (zwischen zwei treppenhäuser), med Frank Raendchen, Kreishaus Eutin, Eutin, Germany Wanted - In Vino Veritas und how to eat music, Galeria Campbells Occasionally, København In-Con-Se-Kvenz, Galerie Gelbe Musik, Berlin Yellow-Point, Galerie o zwei, Berlin 2 Kanarien in gelbe Käfig, Institut für angewandte Botanik, Stuttgart Shigeto Kubata, Kunsthalle zu Kiel, Kiel Gelbe Musik - Gelber Klang, Red Ritter Fabrik, Stuttgart UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER Derestauration, m. Ursula Reuter Christiansen,Venedig Biennalen Stedet II, Skitsesamling, Køge, Danmark Fluxus Perfidio, Fluxus , Institut für Auslandsbeziehungen, Arken, Museum for Moderne Kunst, København Stonesong for Kosovo, (med Frank Raendchen,Thomas Eichholz), Galerie Stücker, Brunsbüttel, Germany White Church, Charlottenborg, København Joseph Beuys,Tegninger - Objekter - Video, Charlottenborg, København Crossings, Kunst zum sehen und hören, Kunsthalle Wien,Vienna; Galerie Rudolfino, Ceska Filharmonie, Prague (cat.) Fuglevinger, Kunstcentret Silkeborg, Silkeborg, Danmark Entdecken/Verdecken, Kunstforum Troadkastn, Kramsach,Austria Couples - Par, med Ursula Reuter Christiansen, Galerie Michael Andersen, København Art Meets, Charlottenborg, København The End - L.E.F.K.,T.D.K., Galleri Christian Dam, København Die Sonne ist: rot, gelb, weiß, grün, Galleri Jespersen, Odense, Danmark Fluxus in Deutschland , Moderna Galerija Ljubljana Fluxus und Fluxismus, Folklore and Ethnological Museum of Macedonia,Thessaloniki; Municipal Art Gallery,Thessaloniki Politisk Kunst, Kontoret, København Fluxus in Deutschland , Haus der Kunst, Brno Hören Sehen III, Kampnagel, Hamburg Das Tal 2, Rinnebachtal bei Maubach, Düren Samt en lang række, aktioner, performances, kompositioner og koncerter Debuterer som billedkunstner Første lysværk, Pointary-X UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER 2000 Wasserturm, Eutin Esbjerg Kunstmuseum, Esbjerg 1999 Ringsted Galleriet, Ringsted 1998 Museum am Ostwall, Dortmund 1997 Arken, Ishøj UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER Stedet 3, København 1999 Hulrum,Vordingborg Lumia, København UDSMYKNINGER 2000 Hvidovre Kommune Århus Universitet 1998 Vestjysk Musikkonservatorium Lena Søeborg (1965) UDDANNELSE Det Jyske Kunstakademi UDVALGTE UDSTILLINGER UDSMYKNINGER Huset i Asnæs Guirlanden, Århus Kunstbygning Århus Kunstbygning Ovalen, Den Frie Udstillingsbygning, København Pakhuset, Nykøbing Sjælland Bispegården, Kalundborg Galleri Zenit, København M59, Den Frie Udstillingsbygning, København Overgaden, København Øresundshjemmet Horsens Statsfængsel Medlem af BKF, Ovalen, Billedhuggersamfundet

52 Carin Larsen (1947) Finn Reinbothe (1953) UDDANNELSE Vejledning og analyse af maleren Niels Herman Wamberg Tegneundervisning, Glyptoteket UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER Danske Grafikere, Sølvgade, København Tankebro, Kastrupgårdsamlingen Galleri Rasmus, m. Steen Kirkegaard Eriksen, Odense Galleri Zenit, København Status Quo Ante, North Udstillingsted, m. Frank Tomozy, København Nexus MCMXCV, Øresund Udstilling, Kastrup UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER ANDET Galleri Projekt i Portalen, Portalen, Greve Roskildenatten, butikker og Galleri 108, Roskilde Højlys & Dybtryk i Norden: Museet for Fotokunst, Brandts Klædefabrik, Odense Stenersen Museet, Oslo FotoFest 2000,WinterStreet Art Center, Houston,Texas og Århus Kunstbygning Galleri Marius, m. Galleri Projekts kunstnere, København Galleri 21, Malmö (Lomografisk sverigespremiere) North Udstillingsted, Galleriets kunstnere, København Kunsttidsskr. Hrymfaxe: reportage og fotos: Brudstykker af brostykker Samvirke: Månedens plakat og artikel Bestyrelsesmedlem i North Udstillingssted, København Medlem af BKF og Danske Grafikere. Bestyrelsesmedlem i Portalen, Greve Bestyrelsesmedlem i VAK (Vestsjællands Arbejdende Kunstværsteder) UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER < - >3, Nikolaj Udstillingbygning, København 2< - >3, Kunstmuseet Trapholt, Kolding Galleri Roger Bjökholmen, Stockholm, Sverige Here You Are,William Paterson University, Center for Visual Arts,Wayne, New Jersey, USA On the Air Again, DCA Gallery, New York, USA On the Air (Med William Borroughs), Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense Rum 408, MUE Projekt, Oslo, Norge Outside Box 12/94, Museet for Samtidskunst, Roskilde Outside Box 12/94, Esbjerg Kunstmuseum, Esbjerg Legend and Lgacy, Lageret, Kunstforeningen Gl. Strand, København UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER Hulrum, Masnedø Fortet,Vordingborg Farvel til 80 erne, Diges Samling, Århus Kunstmuseum, Århus Florafobi, Sofienholm, Lyngby Ny Kunst fra Danmark og Skåne, Luisiana, Humlebæk Apartment One (med Thomas Bang), København Point/ Counterpoint, DCA Gallery, New York, USA Dansk Skulptur 125 år, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense Den Frie, Den Frie Udstillingsbygning, København La Hora Del Norte, Centro Cultura del Conde Duque, Madrid, Spanien La Hora Del Norte, Museo Pia Almoina, Barcelona, Spanien Nordisk 90- tal, Sollentuna, Stockholm, Sverige Transhistorie, Kunstforeningen Gl. Strand, København City Slang, Kunstforeningen Gl. Strand Repræsenteret: Statens Museum for Kunst, Kobberstiksamlingen, Esbjerg Kunstmuseum, Kunstmuseet Trapholt, Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet.

53 Jakob Jensen (1970) UDDANNELSE Muthesius-Huchschule für Kunst & Gestaltung, Kiel,Tyskland UDVALGTE UDSTILLINGER Landesschau, Kunsthalle Kiel (D) Boring,The Works Gallery, arrangeret af B16, Birmingham (UK) Noblesse Oblige, refugiet Fuglsang Gods, Lolland, m. Søren Lose, Pernille Priergaard Worsøe, Mette Vangsgaard og Thyra Hilden Landläufige Misverständnisse, Prima Kunst, Kiel (D) solo Fimmel, Stadtgalerie Kiel (D) solo Nordskulptur 2,Tuchfabrik, Neumünster (D) Basic Mistakes, D.F.K.U., Odense m. Ingo Gerken (D) og Meyer (D) Underground, udendørs aktion i parlamentbygningens have i Kiel, tekst skrevet med muldvarpeskud, solo 3 Jahre 3 Künstler, værktitel 6 Äpfel, Flensburg (D) konkurrence, solo Fruchtbäume, udendørs objekter i træer, Kiel (D) solo Auf jeden Fall, Prima Kunst, Kiel (D) m. Elsebeth Jørgensen og Morten Schelde Regionalen, Danmarks Radio i Næstved, temporær udsmykning m. Søren Lose Paw, tidl.thorslunde Mejeri v. Holeby, Lolland, m. Lise Harlev, Søren Lose, Lars Bjerring, Elsebeth Jørgensen og Mette Dalsgaard Kiel > Graz, Raum für Kunst, Graz (A) Copenhagen Airport, Kastrup, solo Brosten, Næstved Museum Galleri Mölla, Gjövik (N) Galleri 74, Næstved, solo K.E. 94, Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie, København Galleri 12, Studie 12, DRTV i Århus og på TV Birgit Johnsen (1958) Hanne Nielsen (1959) Har arbejdet sammen siden 1994 UDDANNELSE UDVALGTE UDSTILLINGER/SCREENINGS BIBLIOGRAFI Det Jyske Kunstakademi, BIRGIT JOHNSEN Det Jyske Kunstakademi, HANNE NIELSEN DEMO 3/2000, Århus Kunstmuseum Nonstop videovindue international, Baldersgade 70, København Refleks Århus, Århus Kunstbygning Børges Bilværksted fire mand og en bil, dokumentar film Det Danske Filminstitut, Filmhuset Video Art Plastique, 14 emes Rencontres Herouville Saint-Clair, Centre d Art Contemporrain de Basse-Normandie Carwash, Rhizom, Århus Brænderigården,Viborg Switch 1, Arte, French Television MuuMediaFestival, Helsinki, Finland Boomerang, Nikolaj Udstillingsbygning, København/French/Baltic/Nordic Video New Media Festival 1998,Tallinn, Estonia Transmediale, Berlin Kunsthaus Dortmund,Tyskland Leerräume Nothing but Space. DASA, hartwareprojecte, Dortmund,Tyskland Konstbrus, Södertälje Konsthall, Sverige ON iceland,the Living Art Museum, Reykjavik, Iceland Troisieme Manifestation Internationale Video et Art Electronique, Champ Libre, Montreal, Canada World Wide Video Festival, Stedelijk Museum, Melkweg, Amsterdam, Holland Inflated Constructions, en flipbog, Space Poetry. Skruenøgler, ballondyr og andre tvetydige elementer Videoer af Hanne Nielsen og Birgit Johnsen, af Sanne Kofod Olsen, Aarhus Kunstmuseum, DEMO 3. Kropsterapi en introduktion til Johnsen og Nielsen, af Lennart Gottlieb, Aarhus Kunstmuseum, DEMO 3. Intro 4, den nyeste samling, Aahus Kunstmuseum, side Med virkeligheden som indsats Birgit Johnsen og Hanne Nielsens videoer af Gitte Ørskov Madsen. Spinn off: en videoantologi produceret af Statens Filminstitut Rabbitsuit / Once upon a time, bogudgivelse. Crawl : en videoantologi, produceret af Aarhus Filmworkshop

54 Jane Hooge (1961) Thomas Bang (1938) UDDANNELSE Cand. Mag. Fra Afd. for Teori og Formidling, Det Kongelige Danske Kunstakademi Det Jyske Kunstakademi Institut for Dramaturgi, Århus Universitet UDVALGTE UDSTILLINGER Exit, Kunstforeningen, Gammel Strand, København Scenografi til Antigone,Teater Metropole, opført i Ridehuset, Århus og Washington D.C. USA Moxtrot, Nordisk Skulptursymposium, Lillehammer, Norge Krokade, Århus Kunstbygning og Fyns Kunstmuseum Charlottenborgs Forårsudstilling, København Summerset, Århus Kunstbygning Charlottenborg Forårsudstilling, København Scenografiprojekt,Tåbernes indtog, Kanonhallen, København Naturens Rum, Skandinavisk skulpturprojekt, Norge Frederikshavns Kunstmuseum Scenografiprojekt, Store Torv, Århus Festuge Gæst hos Decembristerne, Den Frie, København Galaria Orazeria, Oronsku, Polen Galaria Labyrinth, Lublin, Polen Kunstnernes Efterårsudstilling, København Parkudstilling Hollufgård 88, Odense Charlottenborgs Forårsudstilling, København UDVALGTE UDSMYKNINGER Nørre Allé Medborgerhus, Københavns Ungdomscentre Landbrugsministeriet, Foulum,Viborg Århus Kommunes Administration,Vejlby Byfornyelsespris, Frederiksbjerg Torv, Århus UDVALGTE LEGATER 1995 Nordisk ministerråd 1994 Arbejdslegat, Statens Kunstfond 1989 Det Polske Kulturministerium, 2 mdrs. arbejdslegat ANDET 1998 Ansat på Kunstskolen Primavera i København som leder af skulpturlinien UDDANNELSE University of Southern California Yale University Cleveland Institute of Art UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER Beboelse (s.m. Ingvar Cronhammer og Poul Ingemann), Kunsthallen Brænderigården,Viborg Thomas Bang. Et udvalg af tidlige arbejder , Museet for Samtidskunst, Roskilde Thomas Bang Retrospektiv, Nikolaj- Københavns Kommunes Udstillingsbygning, København; Esbjerg Kunstmuseum; Herning Kunstmuseum Fremtidstrofæer samt andre spådomme og ledsagende apparatur, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense Ruth Siegel Gallery, New York Stalke Galleri, København Galerie Brigitte March, Stuttgart Harm Bouckaert Gallery, New York O.K. Harris Gallery, New York San Diego Museum of Contemporary Art, La Jolla, California Farvefænomener. Bemaling i dansk skulptur , Charlottenborg, København LOUISIANA-UDSTILLINGEN, Ny Kunst fra Danmark og Skåne, Louisiana Museum for Moderne Kunst Dansk Skulptur i 125 år, Charlottenborg, København; Horsens Kunstmuseum; Holstebro Kunstmuseum Wo liegt Dänemark?/ Positioner i Dansk Nutidskunst, Obere Galerie im Haus am Lützowplatz, Berlin; Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense Diverse Representations,The Morris Museum, New Jersey Både/Och Nordisk Skulptur, Nordisk Konstcentrum, Helsingfors Cast Glass Sculpture,Visual Arts Center, California University, Fullerton Dänische Skulptur im 20. Jahrhundert,Wilhelm Lehmbruck Museum der Stadt Duisburg; Städtisches Museum, Flensburg Im Toten Winkel, Hamburg Kunstverein und Kunsthaus, Hamburg Sculptural Perspectives An Exhibition of Small Sculptures of the Seventies, Museum of Art, University of California, Santa Barbara Biennial Exhibition of Contemporary Art,Whitney Museum of Art, New York When Attitudes Become Form, Kunsthalle Bern; Institute of Contemporary Art, London; Krefelder Kunstmuseum, Krefeld Soft Art, New Jersey State Museum,Trenton, New Jersey Between Object and Environment, Sculpture in an Extended Format, Institute of Contemporary Art, Philadelphia, Pennsylvania Biennial Exhibition of Contemporary Painting, Whitney Museum of Art, New York

55 Jonas Olesen (1979) Maria Nicolaisen (1947) Arbejder med eksperimenterende elektronisk musik, lydkunst og grafik. Herunder internetbaserede værker. Medstifter af musikforeningen, CLUB NUTS, der var aktiv i perioden Beskæftiget med produktion af elektro-akustiske værker på LYDMUREN, DR P1, 1999/2000 UDVALGTE UDSTILLINGSPROJEKTER Between The eans, lydcollage. Museet for Samtidskunst, Roskilde MSIC ANASYS,Work in progress-remix af den amerikanske kunstner Christian Marclay, Museet for samtidskunst, Roskilde Lyden af stilhed, Lydinstallation m. Jannick Kirk Sørensen. Lydbiennalen Ssshhhh, Nikolaj Udstillingsbygning, København Update, Eksperimentel koncert. Turbinehallerne, København ALTING + INGENTING, Objekter, poesi og lyd af Jonas Olesen, Tobias Valentin og Steen Nielsen. Kulturloftet St. Heddinge ANDRE AKTIVITETER Krydsfelt-norpol, Præsentationskoncert. Roskildefestivalen, Roskilde Lak og vinyl, Eksperimentiel DJ-session. Steen Nielsen og Jonas Olesen. Østsjællands Museum, Højerup A poem a day keeps the doctor away, Poetry readings + koncert. Marius Nørup Nielsen, Janus Kodal m.f. Ungdomshuset, St. Heddinge Ferniseringskoncert: Lyd + lyst, Skulpturer af Peter Severin. Frederiks Bastion, København MUSIKUDGIVELSER Krydsfelt-norpol Diverse kunstnere. Resonance records The More, m. Bjørn Christiansen. Mainline records Peter Kruse Larsen (1962) UDDANNELSE Det Kongelige Danske Kunstakademi Kunstakademiet i Warzawa Kunstakademiet i Caracas (Venezuela) UDVALGTE UDSTILLINGER UDVALGTE UDSMYKNINGER ANDET TRANSIT,Trondheim Kunstmuseum, Norge European Exchange, Non presence in natur,wojnowice, Polen Centre Culturel P. Picasso,Trith Saint Leger, Frankrig Museet for Samtidskunst, Roskilde Galleri Von der Milve, Aachen,Tyskland Ringsted Galleriet Overgaden, København Esbjerg Kunstpavillon Randers Kunstmuseum Brandts Klædefabrik Charlottenborgs Efterårsudstilling Projekt Langelinie 85 TRANSIT, Porin Taidemuseo, Finland TRANSIT, Lunds Konsthal, Sverige TRANSIT, Charlottenborg 80, 82, 86, 91, 94 og 2000 VUC, Køge Slagelse Hospital, Syd- og Nord-tunnelen KTAS, København S Munkekærskolen, Solrød Strand Roskilde Festival Nordregårdskolen, København Sukuma, Bujara,Tanzania Uhre skole, Jylland Præmie, Statens Kunstfond 1985, 2000 Medlem af BKF og Kunstnersamfundet UDDANNELSE Det Kongelige danske Kunstakademi UDVALGTE UDSTILLINGER 2000 Overgaden, Kulturministeriets Udstillingsbygning, København,

56 Nikolaj Recke (1969) Kirstine Roepstorff (1972) UDDANNELSE Det Kongelige Danske Kunstakademi UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER Nagamine Projects,Tokyo Stalke Galleri Akershus Artcenter, Oslo Masters at Work, Århus UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER 2001 Techno-landscape, ICC Museum,Tokyo Blue night, Kunstverein Nürnberg Take Off 20:01, Århus Kunstmuseum Shoot, Künstler Haus Bethanien, Berlin & Borås Kunstmuseum, Göteborg 2000 Wonderfull Copenhagen, Stadtgallerie Kiel, Kiel Dive in, Kunstpanorama, Lucern Portraitartig,Thomas Rehbein Gallery, Cologne Wunderwelt, Artagents Gallery, Hamborg 366/2000, MUKA Gallery, New Zealand Sparwasser HQ, Berlin SHOOT, Malmø Kunsthall, Malmø On the trace off, Nikolaj Contemporary ArtCenter 1999 Utopia/distopia Ex Teresa Arte Actual, Mexico City New Life, Nagamine Projects,Tokyo Signs Of Life, 1st Melbourne International Biennial,Australien I Love Nature, OTTO, København Young & Seriuos, Recycled Image, Mucsarnok/Kunsthalle Budapest Nasubi Gallery, Cities on the Move, Louisiana, Humlebæk Artnode.dk, Statens Museum for Kunst, København Vision of Periphery, Carlos Falchi Gallery, New York 1998 Out of the North,Württembergischer Kunstverein Stuttgart Wrapped,Vestsjælland Kunstmuseum 1997 Luisiana-Udstillingen 1997, Luisiana, Humlebæk Stalke Galleri, København UDDANNELSE The Rutgers University, Mason School of Fine Art (MFA), US Det Kongelige Danske Kunstakademi UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER Nano Gallery, Paris, Frankrig Sparwasser, Berlin,Tyskland (m. Kirsten Pieroth) Esbjerg Nuseum, Esbjerg *) Gallery Hallo, København Where are the straight lines? Galleri Phoenix, København Vaskeri - Biennalen Street Sharks, København *) Don t change colour while I m talking to you, Restaurant Saison, Hellerup Guerilla your dreams, Galleri Cambells Occasionally, København UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER Nordisk biennale, Göteborg, Sverige Stalke out of Space, Jubilæumsudstilling, København Take Off 20:01, Århus Kunstmuseum, Århus Efterårsudstillingen, Charlottenborg, København På sporet af.., Nikolaj Udstillingsbygning, København Infinito Botanica a project by Franco Mondini-Ruiz, NYC, US PIX, Lance Fung Gallery, NYC, US Ambassaden, Ambassaden, København Laterne Nordica,All India Fine Arts & Crafts Society, New Delhi, Indien *) Redman, Galleri Michael Andersen, København Afkalkning I, Kunstkonditoriet, Soyakagefabrikken, København Go-go, Galleri Spekta, København *) Visions of periphery, Carlos Falchi Gallery, New York, US Proms, Brandts Klædefabrik, Odense *) Boomerang, Nikolaj Kirke, København ArtGenda, Stockholm, Sverige Pakhus, Momentum, Nordic Festival of Contemporary Art, Moss, Norge Bad Hash, Clausens Kunsthandel, København *) Flora fobi, Sofienholm, Lyngby *) Wrapped,Vestsjællands Kunstmuseum, Sorø *) Andersen s Wohnung, Andersen s Wohnung, Berlin,Tyskland *) Katalogudgivelser

57 Jørgen Carlo Larsen (1954) Kerstin Bergendal UDDANNELSE Glyptoteket og privat hos Egon Bjerg Nielsen Det Kongelige Danske Kunstakademi hos Richard Winther og Bjørn Nørgaard UDVALGTE UDSMYKNINGER 1998 LEGATER Ole Broager (1947) UDDANNELSE Det kongelige Danske Kunstakademi Det Jyske Kunstakademi Århus Kunstakademi UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER Skulptur i Dybvad Bypark, for Dybvad Borgerforening og Statens Kunstfond Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat To be continued (soloudstilling) København, Præmieret af Statens Kunstfond Decembristerne, Præmieret af Statens Kunstfond Leo Estvads legat Arbejdslegater Statens Kunstfond Rejselegat, Statens Kunstfond TAPKO at Fiat, præmieret af Statens Kunstfond Medstifter af kunstnergruppen TAPKO, og fra 1998 medlem af Decembristerne. Medlem af Kunstnersamfundet og Billedkunstnernes Forbund Gimsinghoved, Struer, m/ Thomas Bang Bispegården, Kalundborg, m/ Eva Öhrling Smygemagasinet, Sverige, m/ Eva Öhrling Rampen, København UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER Reflex, Århus Farvefænomener, Charlottenborg, København Hvid, Charlottenborg, København Couples, Galleri Mikael Andersen, København Stalke Galleri, Jubilæumsudstilling, København City Space, København Dansk Skulptur i 125 år, Fyns Kunstmuseum Dalgas Underground, København Mannheimer Kunstverein,Tyskland UDDANNELSE Det Kongelige Danske Kunstakademi Konstfack./skulptur, Stockholm Grundsk. för konstn. utb., Stockholm Univers. Gbg/Sthlm, Sve (Klass. Romansk sprog/ litt.) UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER Arch Gallery, Kalmar, Sverige TAPKO ON TIME, København TAPKO AD HOC,Toldkammeret, Helsingør Draatwerke, Nürnberg,Tyskland Udstillingsstedet Kongo, København Museet for Samtidskunst, Roskilde Galleri Forum, Stockholm, Sve. Raadskælderen, København UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER ANDET Hvid, Charlottenborg, København OCEAN, Chokladfabriken, Malmö, Sve. Efterårsudstillingen, Charlottenborg, København Stedet II, Statens Kunstfond Tapko - Sunday Morning Walk, Brandts Klædefabrik Calmar Art, Hotel Kalmar, Sve. Hovedstadens Museum, Den Frie, København Decembristerne, Den Frie, København Pater Noster, Muncener Hochhaus, Munchen,Tyskl. Apartement One (m. Eva Löfdahl), København Arch Galleri, Kalmar, Sve. Centre d Art Contemporain, Le Faubourg, Strasbourg, Fra. Stockholm Art Fair, Galleri Forum, Sve. Akademi Stockholm-København, Stockholm, Sve. Charlottenborgs Forårsudstilling, København Operativ kunstplan Trekoner, Statens Kunstfond (m. J.Aagard Andersen) Kammarspel, akt I og II, dialog med Eva løfdal, (Sve) PEQUOD, sep Tekstbidrag, Stedet II, Statens Kunstfond (medarr.) Calmar Art Hotel / Temorärt Museum för Modern Konst, Kalmar, Sverige. (medarr.) TAPKO, projekt for stedspecifik kunst (20 udst. m. europæiske kunstnere) Ansvarlig for eksperimentordning i OVERGADEN, Kbh. UDVALGTE UDSMYKNINGER Skulpturgruppe til Lilletorv, Struer, m/ Thomas Bang Skulptur til Helsingør Handelstandsforening Skulptur til Hjørring Sygehus Skulptur til Vejle Posthus

58 Frank Raendchen (1962) Heine Skjerning (1960) UDDANNELSE Uddannet som tandteknikker og siden som skulptør/stenhugger Studeret skulptur ved Muthesius Universitetet i Kiel Stipendium til at studere mixed media ved San Jose State University, Ca.,USA Bor og arbejder i Eutin (Østholstein) og Hamburg Siden 1997 lejlighedsvis samarbejdet med Henning Christiansen UDVALGTE UDSTILLINGER Projekt til Knabstrup DUODEO, installation, granitsten fra Østholstein, danske granitsten og kartofler, mursten, maling, lyd, tekst, Knabstrup Kulturfabrik, Danmark. five green-reds for henning, granitsten fra Østholstein, træ, maling, højde 6,5 m. hver, ass. ved udførelse af bidrag til Den Danske Pavillon, 49. Biennale la Venecia, Italien stone song Klang, Performance, Galerie und Landschaft e.v. Bissee, Schleswig-Holstein, (Videodokumentation) project for Ploen, installation, granitsten fra Østholstein, kartofler, lyd, tekst, Kunstverein Schloss Ploen e.v., Schleswig-Holstein, (catalog) Kunstkoeder II, installation, granit fra Østholstein, kartofler, lyd, Galerie Stuecker e.v. Brunsbuettel, Schleswig-Holstein circulation, Installation og Performance i Block`s Skulpturpark (friluftsmusik 98), Askeby, Danmark Treppengespraeche, mixed media, Installation og Performance på Eutin Rådhus, Schleswig-Holstein clock, mixed media, Installation og Performance i Eutin Vandtårn, Schleswig-Holstein Cai Ulrich von Platen (1955) UDDANNELSE Det Kongelige Danske Kunstakademi UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER Bilder für die Damen & Tegning for Folket, North-udstillingssted, København Epistel, Galleri Bie & Vadstrup, København TAPKO site inside, Istedgade, København Enemaleri, Overgaden, København Museet for Samtidskunst, Roskilde Kastrupgårdsamlingen & Ribe Kunstmuseum Kongo, København Galleri A gruppen, København Portræt af en gade, Københavns Bymuseum UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER ANDET Grønningen, Charlottenborg (gæst), København TAPKO Sunday morning walk, Brandts Klædefabrik TAPKO i Kalundborg, Bispegården, Kalundborg Den Frie (gæst), udstillingsbygningen den Frie DALGAS UNDERGROUND, installationer i beskyttelsesrum (+arr.) TAPKO in C.E.C.,Vesterbrogade, København TAPKO in City, St. Kongensgade, København Gud og Grammatik, Charlottenborg, København (+arr.) Tranegården, Gentofte medansvarlig for driften af udstillingstedet KONGO, St. Kongensgade 61, Kbh. medstifter af projektet TAPKO UDDANNELSE Det Kongelige Danske Kunstakademi UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER Konfirmation, Overgaden, Kulturministeriets Udstillingshus, København Æ ets kollapsede FE, Gentofte Kunstbibliotek Overgaden, Kulturministeriets Udstillingshus, København Hulrum, en international udstilling, arrangeret sammen med Henning Christiansen og Lena Gerlach, Masnedø Fortet,Vordingborg 90 er Modernisme, Den Frie Udstilling sammen med de amerikanske billedkunstnere, Rich Arnitz og Emil Lukas, Galleri Zenit, København Galleri Michael Andersen, København Szeged, Ungarn A Man with no name is no Man, Kulturhistorisk Institut, Københavns Universitet, Amager Galleri Origrafica, Malmø Galleri Helene Hertzum ANDRE AKTIVITETER Bogomslag til digtsamlinger af Simon Grotrian: Livet er en ko, Æske til Lot, Fire, Koldnålsradering i tidsskriftet ARK 3, som illustration til digt af Simon Grotrian, Rejselegat fra Statens Kunstfond, studierejse til USA, 1994 Ansættelse ved Kunstakademiets Kollegium i Sørup fra 1991 Formand for Storstrøms Amts Kunstudvalg, Medlem af Kunstnersamfundet og BKF Albert Mertz ( ) UDDANNELSE Det Kongelige Danske Kunstakademi Debut BIOGRAFI Tilhørte fra sin tidligste ungdom den eksperimenterende del af dansk kunstliv som maler, filmskaber og kulturskribent. Sammen med Jørgen Roos skabte han fra 1942 de første danske eksperimentalfilm. Levede i Frankrig Her udviklede han det konceptuelle rød-blå maleridogme, som han, blandt meget andet arbejdede med resten af sit liv vendte han tilbage til Danmark og bosatte sig på Glænø ved Skælskør. Professor ved Kunstakademiet i København , hvor han gennem sin undervisning og omfattende viden om samtidskunst kom til at præge den efterfølgende yngre danske kunstscene stærkt. I flere udstillingsprojekter arbejdede han tæt sammen med den amerikanske kunstner, Lawrence Weiner. Albert Mertz, der er repræsenteret på museer i ind- og udland, efterlader sig et usædvanligt og meget omfattende livsværk i form af billedkunst og ikke offentliggjorte tekster.

59

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

www.pernillewithmadsen.dk

www.pernillewithmadsen.dk CV Pernille With Madsen f.1972 www.pernillewithmadsen.dk Uddannet fra Det Jyske Kunstkakademi, 1998 2003 Medlem af UKK Unge kunstnere og kunstformidlere Medlem af Kunstner Samfundet Bor og arbejder i København

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

qwerty? qwerty består af Jens Andersen, Indigo Richards, Morten Tillitz, John Krogh, Anders Qvist Nielsen, Mikkel Larris og Camilla Gaugler.

qwerty? qwerty består af Jens Andersen, Indigo Richards, Morten Tillitz, John Krogh, Anders Qvist Nielsen, Mikkel Larris og Camilla Gaugler. qwerty? qwerty består af Jens Andersen, Indigo Richards, Morten Tillitz, John Krogh, Anders Qvist Nielsen, Mikkel Larris og Camilla Gaugler. Uddannelser Alle medlemmerne er akademiuddannede billedkunstnere.

Læs mere

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev DEN NORDJYSKE Det nordjyske i Den nordjyske er ganske enkelt, at 7 kunstnere, som alle bor i Nordjylland, sammen er på vandreudstilling. De 7 kunstnere er ikke et specielt udtryk for en særlig nordjysk

Læs mere

FRODE STEINICKE DIFFERENT IS EQUAL

FRODE STEINICKE DIFFERENT IS EQUAL FRODE STEINICKE DIFFERENT IS EQUAL 5. MARTS 2. APRIL 2011 galleri NB Viborg FRODE STEINCKE DIFFERENT IS EQUAL 5. MARTS 2. APRIL 2011 galleri NB Viborg cover: Akvarel Frode Steinicke Som skulptør udforsker

Læs mere

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR GRETHE MARIANN MAURSETH Billedkunstner Medlem af Billedkunstnernes Forbund PROFIL UDDANNELSE 2003-2006 Aarhus Kunstakademi, Fagskolen for maleri v/jon Gislason, Max Parylewicz,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

CV Jesper Christiansen Born 1955 Lives and works in Copenhagen, Denmark EDUCATION. SOLO EXHIBITIONS (selected)

CV Jesper Christiansen Born 1955 Lives and works in Copenhagen, Denmark EDUCATION. SOLO EXHIBITIONS (selected) CV Jesper Christiansen Born 1955 Lives and works in Copenhagen, EDUCATION 1981-1988 The Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen, 2003-2008 Professor at the Danish Royal Academy of Fine Arts, Copenhagen,

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Troværdige løgne/credible Lies, Galleri Bo Bjerggaard, Copenhagen. 2013 Works in at least Two Dimensions, Nosbaum & Reding, Luxemburg

Troværdige løgne/credible Lies, Galleri Bo Bjerggaard, Copenhagen. 2013 Works in at least Two Dimensions, Nosbaum & Reding, Luxemburg Biography / Ivan Andersen 1968 Born in Tåstrup, Denmark Lives and works in Copenhagen 1999 2005: The Royal Danish Academy of Fine Arts 2008 2012: Lives and works in Berlin Solo Exhibitions (selected):

Læs mere

GALLERI SLUGEN Nr. 4-2009

GALLERI SLUGEN Nr. 4-2009 GALLERI SLUGEN Nr. 4-2009 Manimal- bronze, 38x30 cm Heidi Guthmann Birck Uddrag fra bogen: RESUMÉ 1966-1999 af Lisbeth Tolstrup De cykliske forløb, der er kendetegnende for hver enkelt gruppe af skulpturer,

Læs mere

BODIL NIELSEN Lives and works in Copenhagen

BODIL NIELSEN Lives and works in Copenhagen BODIL NIELSEN Lives and works in Copenhagen Courtesy Galleri Tom Christoffersen Skindergade 5 1159 Copenhagen K Denmark T +45 33917610 M +45 26377210 galleri@tomchristoffersen.dk www.tomchristoffersen.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Billedkunster Anne Bjørn Bæringvej 12 DK 5610 Assens + 45 2834 9193 annebjorn@mail.dk www.annebjorn.dk

Billedkunster Anne Bjørn Bæringvej 12 DK 5610 Assens + 45 2834 9193 annebjorn@mail.dk www.annebjorn.dk CURRICULUM VITAE Billedkunstner Anne Bjørn født 1.1.1954 i København / Born 1.1.1954 in Copenhagen MEDLEM AF / MEMBER OF Kunstnersamfundet Billedkunstnernes Forbund UDVALGTE UDSTILLINGER / EXHIBITIONS

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

JESPER PALM TIDLIG TORSDAG 13. MAJ 26. JUNI 2010. Galleri NB Viborg

JESPER PALM TIDLIG TORSDAG 13. MAJ 26. JUNI 2010. Galleri NB Viborg JESPER PALM TIDLIG TORSDAG 13. MAJ 26. JUNI 2010 Galleri NB Viborg Jesper Palm - 2010 KVINDE MED SPEJL 110 x 180 cm. 2009 ID: 95.001 ON THE CLIFFS 140 x 54 cm. 2008 ID: 95.002 VED PORTEN 60 x 200 cm.

Læs mere

STABILE SKRØBELIGHEDER

STABILE SKRØBELIGHEDER STABILE SKRØBELIGHEDER Steffen Tast St. Torv. 9500 Hobro 11. juni - 3. september 2016 de-light # 21, 2016 Mit arbejdsområde er installation, skulptur, ofte som mobile, der involverer lys og glas. Selv

Læs mere

ST. KONGENSGADE 3, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, 1264 COPENHAGEN SUSANNE WELLM BETWEEN STILL AND MOVING SELECTED SHORT STORIES Fernisering - torsdag 2. juni 17-19 Udstillingsperiode - 3. juni - 2. juli 2016. tirsdag - fredag 12.00-18.00

Læs mere

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR GRETHE MARIANN MAURSETH Billedkunstner Medlem af Billedkunstnernes Forbund PROFIL UDDANNELSE 2003-2006 Aarhus Kunstakademi, Fagskolen for maleri v/jon Gislason, Max Parylewicz,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

500 affaldskurve i kunstklæder

500 affaldskurve i kunstklæder 500 affaldskurve i kunstklæder 31 kunstnere og 500 affaldskurve 31 københavnske billedkunstnere har bidraget med hver deres kunstværk, som bliver mangfoldiggjort på 500 af Københavns i alt 8000 affaldskurve.

Læs mere

Type udstilling: Der søges midler til: Vi folder drømmenes faner ud. Michael Strunge (1986) Projektbeskrivelse

Type udstilling: Der søges midler til: Vi folder drømmenes faner ud. Michael Strunge (1986) Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Titel på projekt: At folde rummets flader ud - med hilsen til Andre og Michael Udstillingssted: Udstillingsperiode: Galleri North 03/11/16-26/11/16 Nørregade 7C, kælderen 1165 København

Læs mere

METTE MAYA GREGERSEN. St. Torv. 9500 Hobro

METTE MAYA GREGERSEN. St. Torv. 9500 Hobro METTE MAYA GREGERSEN St. Torv. 9500 Hobro 2. april - 4. juni 2016 MAKING WAVES Bølgen er en repræsentation af flygtigheden. Den afspejler vores bevægelse i tiden og vores forhold dertil. I struktur og

Læs mere

The basic colour is black

The basic colour is black Paso Basic / design by Thomas Darø The basic colour is black The beautiful collection of Paso Basic has a simple contemporary look and creates exciting design values in interior decoration. The basic colour

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f.

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f. Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

KUNSTMUSEUM. Ellen Hyllemose TRE I EN EXPO no. 10

KUNSTMUSEUM. Ellen Hyllemose TRE I EN EXPO no. 10 EXPO E S B J E R G KUNSTMUSEUM EXPO no. 10 Ellen Hyllemose TRE I EN 03.11.-20.01.2002 INDHOLD Forord v/inge Merete Kjeldgaard Tre i en med vejledning v/ellen Hyllemose Biografi Værkfortegnelse Redaktion:

Læs mere

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg ARKITEKTUR KUNST - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg Præsentation. Arkitektur og Design. 2009 Aalborg Universitet. Arkitektur Ba5-9 Camilla Ulfkjær Ammitzbøll Dorte Skou Lauge Andersen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

KUNST NU! FORÅRET 2012

KUNST NU! FORÅRET 2012 KUNST NU! FORÅRET 2012 Foto: Anders Sune Berg KUNST NU! FORÅRET 2012 Copenhagen Art Festival er din, Københavns og regionens festival for samtidskunst og vil indeholde kunst- og formidlingsprojekter i

Læs mere

Dansk kunst i det 20. og 21. århundrede. Del 2

Dansk kunst i det 20. og 21. århundrede. Del 2 1 Houmann, Søren: "Indholdsfortegnelse" 1 Kilde: Eget manuskript 2004 2 Ortega y Gasset, José: "Den nye kunsts upopularitet" 3 Kilde: Menneskets fordrivelse fra kunsten Gyldendalske Boghandel, 1997 ISBN:

Læs mere

2014 Clay Walk Nye keramiske arbejder af Anna Sørensen, Holstebro Kunstmuseum, Holstebro.

2014 Clay Walk Nye keramiske arbejder af Anna Sørensen, Holstebro Kunstmuseum, Holstebro. ANNA SØRENSEN Lives and works in Copenhagen, Born 1968 Courtesy Galleri Tom Christoffersen Skindergade 5, DK - 1159 Copenhagen K T +45 33917610 / M +45 26377210 galleri@tomchristoffersen.dk, www.tomchristoffersen.dk

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

KUNSTMUSEUM. Claus Jensen RØD OG SORT 14.04.-12.06.2000. EXPO no. 2

KUNSTMUSEUM. Claus Jensen RØD OG SORT 14.04.-12.06.2000. EXPO no. 2 EXPO E S B J E R G KUNSTMUSEUM EXPO no. 2 Claus Jensen RØD OG SORT 14.04.-12.06. Claus Jensen RØD OG SORT Esbjerg Kunstmuseum 14.04.-12.06. FORORD 100 dage inden år besluttede Claus Jensen at skrive en

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

FORSIDE & REDAKTION: Lis Nielsen REPRO & TRYK: PM Tryk. Stenløse

FORSIDE & REDAKTION: Lis Nielsen REPRO & TRYK: PM Tryk. Stenløse FORSIDE & REDAKTION: Lis Nielsen REPRO & TRYK: PM Tryk. Stenløse OPLAG: 1.500 PRIS: 10'00 kr. FREDERIKSSUND KUNSTFORENING UDSTILLING MED NIELS NIELSEN MORTEN NIELSEN JEPPE HAGEDORN-OLSEN BODIL HAGEDORN

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

T R A P H O L T A F D E L I N G E N F O R M O D E R N E D A N S K M Ø B E L D E S I G N

T R A P H O L T A F D E L I N G E N F O R M O D E R N E D A N S K M Ø B E L D E S I G N V E R N E R P A N T O N L Y S E T O G F A R V E N T R A P H O L T A F D E L I N G E N F O R M O D E R N E D A N S K M Ø B E L D E S I G N INDHOLD / CONTENT Forord Preface 4 8 Verner Panton Lyset og farven

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR GRETHE MARIANN MAURSETH Billedkunstner Medlem af Billedkunstnernes Forbund PROFIL UDDANNELSE 2003-2006 Aarhus Kunstakademi Fagskolen for maleri v. Jon Gislason, Max Parylewicz,

Læs mere

Leroy Anderson Koncerter i Danmark

Leroy Anderson Koncerter i Danmark 1 (5) Fremførelser af komponisten s musik Musikdirektører: Stiftelsen The Foundation vil gerne i kontakt med band- og orkesterledere i Norden, som har spillet eller kommer til at spille musikstykker komponeret

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Else- Marie Storgaard Fog,

Else- Marie Storgaard Fog, Else- Marie Storgaard Fog, Medlem af BKF/ Billedkunstnernes Forbund, Repræsentant for Danmark i WUCC, World Urushi Culture Council/ Verdens Lak Kultur Forbund/ Japan. Curiculum Vitae: 1965: Lærerexamen

Læs mere

ELLEN HYLLEMOSE. Peder Skrams Gade 13 DK-1054 Copenhagen K www.specta.dk +45 3313 0123 specta@specta.dk

ELLEN HYLLEMOSE. Peder Skrams Gade 13 DK-1054 Copenhagen K www.specta.dk +45 3313 0123 specta@specta.dk ELLEN HYLLEMOSE born in Moen, Denmark, 1968 lives and works in Copenhagen, Denmark Courtesy SPECTA Peder Skrams Gade 13 DK- 1054Copenhagen K Education 1987-95 The Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen

Læs mere

GALLERI SLUGEN Nr. 2-2011

GALLERI SLUGEN Nr. 2-2011 GALLERI SLUGEN Nr. 2-2011 Skulptur med sejl Saltglaseret stentøj 62 cm høj. Aage Birck Aage Birck har gennem mange år fundet og samlet på ting, der forekom ham interessante, enten på grund af formen, eller

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

CAMILLA WEST & LARS CALMAR

CAMILLA WEST & LARS CALMAR CAMILLA WEST & LARS CALMAR 22.08.15-09.10.15 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har den store glæde at invitere til åbning af

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

CAMILLA WEST GalleriWeber

CAMILLA WEST GalleriWeber CAMILLA WEST 14.10.16-25.01.17 GalleriWeber Galleri Weber har den store glæde at invitere til åbning af en udstilling med CAMILLA WEST Landscape Eve 24/7, 2016, 40 x 50 cm, olie på lærred Forside: Sunset,

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

BODIL NIELSEN Lives and works in Copenhagen

BODIL NIELSEN Lives and works in Copenhagen BODIL NIELSEN Lives and works in Copenhagen Courtesy Galleri Tom Christoffersen Skindergade 5 1159 Copenhagen K Denmark T +45 33917610 M +45 26377210 galleri@tomchristoffersen.dk www.tomchristoffersen.dk

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

SONJA BRANDES & INGE LISE WESTMAN I ANLEDNING AF. Inge Lise Westman: Sort sol

SONJA BRANDES & INGE LISE WESTMAN I ANLEDNING AF. Inge Lise Westman: Sort sol SONJA BRANDES & INGE LISE WESTMAN I ANLEDNING AF Inge Lise Westman: Sort sol MUSEET HOLMEN, LØGUMKLOSTER 2006 Sonja Brandes: Papirklip Inge Lise Westman: Maleri, skulptur, litografi og grafik Udstilling

Læs mere

MAJ OG JUNI MÅNED 2015 ANNI FIIL

MAJ OG JUNI MÅNED 2015 ANNI FIIL MAJ OG JUNI MÅNED 2015 ANNI FIIL Anni Fiil - Østerbro 27 - Slagelse - 21624408 - anni@fiil.net - www. annifiil.dk Uddannet billedvæver hun har lavet adskillige billedtæpper til skoler og institutioner,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Jes Wind Andersen Værker fra udstillingen Mixed Zone på Kunsthal Nord Aalborg 2012

Jes Wind Andersen Værker fra udstillingen Mixed Zone på Kunsthal Nord Aalborg 2012 Jes Wind Andersen Værker fra udstillingen Mixed Zone på Kunsthal Nord Aalborg 2012 Jes Wind Andersen (b. 1965) Phone: +45 2712 1627 Mail: jeswindandersen@hotmail.com www.jeswindandersen.dk

Læs mere

Biography / Ivan Andersen

Biography / Ivan Andersen Biography / Ivan Andersen 1968 Born in Tåstrup, Denmark Lives and works in Copenhagen 1999 2005: The Royal Danish Academy of Fine Arts 2008 2012: Lives and works in Berlin Solo Exhibitions (selected):

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

DE UNGE MED I PLANLÆGNINGEN

DE UNGE MED I PLANLÆGNINGEN DE UNGE MED I PLANLÆGNINGEN Dansk Byplanlaboratorium 10.12.12 Ane Rottbøll Jørgensen Cand.scient.soc BY X kontoret for bæredygtig udvikling, BUF, Københavns Kommune Hvem er By X? Københavns Kommunes kompetencecenter

Læs mere

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen 18. aug. 18. okt. 2 0 1 2 Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen Velkommen til udstillingen Art Together Udstillingen præsenterer værker af Billedkunstner Marianne Johansen og arkitekt og billedkunster

Læs mere

THOMAS BANG. Born 1938 Copenhagen

THOMAS BANG. Born 1938 Copenhagen THOMAS BANG Born 1938 Copenhagen EDUCATION: Youngstown University 1956-57 University of Cincinnati 1957-58 Cleveland Institute of Art 1958-61 Yale University 1961-62, B.F.A. University of Southern California

Læs mere

2012 "Her stomach is an oven that burns the world", Galerie Mikael Andersen, Berlin

2012 Her stomach is an oven that burns the world, Galerie Mikael Andersen, Berlin CV Kathrine Ærtebjerg Født 1969 i Sorø Bor og arbejder i København www.kathrineaertebjerg.dk Uddannelse: 1995-2002 Det kongelige Danske Kunstakademi Solo udstillinger (udvalg): 2014 "Hullerne, pletterne,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007 S 4487 - Offentligt Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail :

Læs mere

ANSØGNING TIL ASSENS KUNSTRÅD

ANSØGNING TIL ASSENS KUNSTRÅD ANSØGNING TIL ASSENS KUNSTRÅD ANSØGNINGEN INDEHOLDER Kontaktoplysninger side 2. Ansøgning side 3. Budget og ansøgte fonde side 4. Kunstnerens curriculum vitae side 5-7. Vedlagt: Beskrivende skitser af

Læs mere

STIG BRØGGER, f. 1941.

STIG BRØGGER, f. 1941. STIG BRØGGER, f. 1941. Statsvidenskab ved Københavns Universitet 1960-67. Den eksperimenterende Kunstskole, København 1964-66. Medredaktør af tidsskriftet ta' 1967-68 og tidsskriftet ta'box 1968-69. Bergs

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

mogens ulderup portfolio # 1 # 2 # 3 # 4 fotografi installation hybrid sider ses i 100% eller derunder

mogens ulderup portfolio # 1 # 2 # 3 # 4 fotografi installation hybrid sider ses i 100% eller derunder mogens ulderup portfolio # 1 # 2 # 3 # 4 fotografi installation hybrid sider ses i 100% eller derunder CV mogens ulderup eskildsgade 33 4. th 1657 København V 21 64 03 68 mail@mogensulderup.dk 2011 Brygger

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere