VÆRK RUM- OG INSTALLATIONSKUNST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRK RUM- OG INSTALLATIONSKUNST"

Transkript

1 VÆRK RUM- OG INSTALLATIONSKUNST

2 UDSTILLINGSKATALOGET ER UDGIVET I FORBINDELSE MED UDSTILLINGEN VÆRK KNABSTRUP KULTURFABRIK 1. juli 12. august 2001 INITIATIVTAGER Det Regionale Billedkunstråd ARRANGØR Kultursekretariatet,Vestsjællands Amt KURATOR & PROJEKTLEDER Billedkunstner og kunstkonsulent, Henrik Andersen En særlig tak til Heine Skjerning for støtte og hjælp under projektet. PROJEKTGRUPPE Kulturchef, Hardy Granhøj Jørgensen Kulturmedarbejder, Lisa Bisbjerg Nielsen Kunsthistoriker, Monika Blatschek Kunstkonsulent, Henrik Andersen OPHÆNGNINGSLEDER Erik Pedersen LEDER AF HÅNDVÆRKERTEAM OG UDSTILLINGPERSONALE Svend Aage Larsen UDSTILLINGSKATALOG Tekst: Ann Lumbye Sørensen Oversættelse: Dan Marmorstein Fotograf: Bent Ryberg Layout: Kunstnerne, Jannerup offset (Morten Frederik Larsson) samt Henrik Andersen Tryk: Jannerup offset ISBN UDSTILLINGEN ER REALISERET MED STØTTE FRA Vestsjællands Amts Udvalg for Uddannelse, Erhverv og Kultur Storstrøms Amts kulturudvalg AV-UDSTYR STILLET TIL RÅDIGHED AF AV-HUSET A/S, Næstved Amtscentralen i Slagelse TAK TIL Museet for Holbæk og Omegn Etnolog, Sven E. Ottosen Nørreager Malkefår v. Richard Andersen (sponsor af får) Beboerne i Administrationshuset, (Gitte) for pasning af får

3 KNABSTRUP KULTURFABRIK TEGLVÆRKSVEJ REGSTRUP

4 VÆRK RUM- OG INSTALLATIONSKUNST THOMAS BANG - CAI ULRICH VON PLATEN - HEINE SKJERNING HENNING CHRISTIANSEN & FRANK RAENDCHEN - OLE BROAGER THORBJØRN LAUSTEN - MARIA NICOLAISEN - KIRSTINE ROEPSTORFF JAKOB JENSEN - CARIN LARSEN - BIRGIT JOHNSEN & HANNE NIELSEN ALBERT MERTZ - JONAS OLESEN - JANE HOOGE - NIKOLAJ RECKE FINN REINBOTHE - KERSTIN BERGENDAL - PETER KRUSE LARSEN LENA SØEBORG - JØRGEN CARLO LARSEN

5 STEDETS NYE STEMMER Billedkunsten i dag benytter sig af mange forskellige stemmer. Men ikke som et kaudervælsk af uforståeligheder, hvor hver stemme kun kan tydes af den talende selv. Det enkelte værk har nemlig sit specifikke udtryk for et anliggende, som det er vigtigt for kunstneren at fremføre. Den kunst, der her er tale om, tilstræber at involvere sit publikum som deltagere i en udveksling af erfaringer og synspunkter. Og dertil fordres naturligvis at kunstneren anvender en udtryksform, der ikke blot muliggør, men i bedste fald også kan fremme en sådan forbindelse. Et aktiverende, måske ligefrem pirrende, eller endog forstyrrende møde mellem værk og betragter har ofte en høj prioritering hos kunstneren. Installationen som kunstnerisk praksis er i denne forbindelse en helt ideel arbejdsform til at fastholde samtalen, hvor en eller flere stemmer kan komme til orde, visuelt og sanseligt. Installationens rumorienterede udfoldelse i et arkitektonisk samspil med det indendørs eller måske udendørs rum og dens rige muligheder for at anvende næsten alle slags materialer, video, fotografi, lys og lyd er perfekt til at skabe det ganske særlige sted, der ikke blot omgiver betragteren, men lokker til en undersøgende rundgang. Det nedlagte Knabstrup Teglværk er nu rammen om en udstilling med kunstnere, der i udstrakt grad arbejder med en installatorisk praksis, hvilket åbner for mange spændende muligheder netop på dette sted. Produktionen af tegl og keramik ophørte for mere end ti år siden, men den dag i dag er der stadig mange efterladte spor fra disse aktiviteter i det store bygningsanlæg og de naturskønne omgivelser. Mest bemærkelsesværdigt er hyldearrangementerne med en varieret samling af de gamle støbeforme, men også andet slidt inventar samt alskens ting og sager er forladt i flere af rummene, medens andre i skrivende stund står tomme og venter på kunstens indtog. Teglværkets historie er nært knyttet til de mennesker, der har arbejdet på stedet, og som uden tvivl har en lang række minder forbundet hermed. Disse mennesker og deres erindringer er en vigtig del af fortællingen om Knabstrup Teglværk. Et senere kapitel tilhører industrialiseringens historie, hvor mange teglværker blev nedlagt, fordi nye materialer og produktionsformer gjorde dem overflødige. De mange små, individuelle historier flettes nu sammen med eller konfronteres med forandringer i den store samfundsfortælling. Sådan et spændingsfelt kan meget vel udgøre en frugtbar grobund for kunstnerisk arbejde. På udstillingen i og ved det gamle teglværk beretter de enkelte, afgrænsede områder hver deres stykke historie, bestemt af og videregivet gennem de kunstneriske greb som tages i anvendelse. Men disse forskelligartede fortællinger vil tillige være præget af selve

6 stedet, dets tidligere funktion og nok også den omstændighed, at vi her befinder os i et landskab fjernt fra storbyen. En sådan stedbestemt kunstnerisk orientering har sin egen placering og tradition i den nyere kunsthistorie, hvor særlig 1960 erne og 70 erne var en storhedstid. Blandt de betydeligste udøvere dengang var de amerikanske kunstnere Robert Smithson ( ) og Gordon Matta-Clark ( ) med deres radikale indgreb i landskaber og bygninger, som indtil da var helt uden status i forhold til aktiviteterne i den etablerede kunstverdens udstillingssale. Det er en kunst, der griber direkte ind i virkelighedens verden. Dens bestræbelser på at forene det æstetiske element med livsverdenen har skabt optakten til en række forskellige, nye kunstneriske praksisformer, hvor især den installatoriske arbejdsmetode siden hen har spillet en central rolle. Det gør den også på udstillingen i Knabstrup, hvor strategien, som allerede antydet, er en kunstnerisk forholden sig til den arkitektur og hele mangfoldighed, der konkret forefindes. Nogle af kunstnerne vil også inddrage dele fra det forhåndenværende inventar, for derved yderligere at nærme sig den givne virkeligheds verden, men på en måde, der samtidig danner en midlertidig parallelverden. En alternativ fortælling om tingenes historie og betydning, langt mere kompleks end den nostalgiske fortidsdrøm, som disse genstande umiddelbart kan tænkes at udløse. Den kunst, der for en tid omformer og udvider Knabstrup Teglværk, åbner for anderledes billeddannelser og talrige visuelle muligheder. Derved bliver den også imødekommende overfor nye fortolkninger. Ann Lumbye Sørensen

7 THE SITE AND NEW VOICES Visual art of the present day avails itself of many different voices, but not in the manner of a gobbledygook of incomprehensibilities where each of the voices can only be interpreted by the speaker him/herself.the individual work, you see, possesses its own specific expression for a specific matter that, for the artist, is important to present.the art we are talking about here aims at involving its public as participants in an exchange of experiences and viewpoints. And what is demanded for the purpose, of course, is that the artist make use of a form of expression that not only potentializes but also, in the best instances, promotes such participation. An activating - and maybe nothing short of stimulating or even downright disturbing - confrontation between artwork and viewer is frequently assigned a high priority by the artist. As an artistic practice - in this connection - installation art is an ideal way of working to secure "the conversation", where one or more voices can be heard, visually and sensually.the installation's space-oriented way of unfolding itself in an architectonic interplay with the indoor - or maybe the outdoor - space and its plentiful possibilities for making use of almost all kinds of materials, video, photographs, light and sound is just perfect for engendering the utterly special place that not only surrounds the viewer but also allures him/her into an investigative ambling about. The shut down Knabstrup Brickworks now serves as the frame for an exhibition with artists who are working - to a considerable degree - with an installation praxis that opens up to many exciting possibilities, right on this very spot. The production of bricks and ceramics here came to its end more than ten years ago. But even today, many traces of these activities are still visible in the huge building facility and the ravishingly beautiful surroundings. What are most remarkable are the shelf arrangements, featuring a varied collection of the old casting moulds. But there are also other worn-down fixtures and all sorts of things that have been left behind in many of the rooms, while other rooms right now are standing empty, just waiting for the art's entry. The story of the brickworks is closely linked up with the people who have worked at the place and who undoubtedly carry a long chain of memories connected with the place. These people and their recollections comprise an important part of the narrative about Knabstrup Brickworks.A later chapter belongs to the story of industrialization when many brickworks were shut down because materials and new forms of production made these facilities superfluous. The many small individual stories are now woven together with - or confronted by - changes in the larger tale of society. Such a potential field can most certainly constitute a fertile ground for artistic efforts.

8 At the exhibition inside and around the old brickworks, the individual demarcated areas each offer an account of their own swatch of history, determined by - and handed along - through the artistic grip that is applied here. However, these diverse narratives will also come to be stamped by the place itself, by its earlier function and probably also by the circumstance that here we find ourselves to be standing in a landscape that is remote from the urban metropolis. Such a site-specific artistic orientation has its own placement and tradition in newer art history, where especially the 1960s and 70s were a flourishing period. Among the most important practitioners of that time were the American artists Robert Smithson ( ) and Gordon Matta-Clark ( ), with their sweeping interventions in landscapes and in buildings which up until that time were entirely devoid of status in relation to the activities in the established art world's exhibition rooms. This is an art that seizes hold very directly into the world of reality. Its attempts at unifying the aesthetic element with the world of life have created the anacrusis for an extensive sequence of different and new artistic praxis forms, where especially the installation procedure subsequently came to play a central role. This is also the case with the exhibition in Knabstrup, where the strategy, as has already been suggested, is an artistic manner of addressing oneself to the architecture and to the whole multiplicity that is found here in a most concrete sense. Some of the artists will also be enlisting the participation of elements from the inventory at hand. In doing so, they will be drawing even nearer to the world of the given reality, but in a way that simultaneously establishes a temporary parallel world. An alternative narrative about the things' history and meaning, far more complex than the nostalgic dream of the days of yore that these objects might otherwise immediately be thought to elicit. The art that converts and expands the Knabstrup Brickworks for some time opens up for image formations and abundant visual possibilities. In doing so, the facility also becomes accommodating to new interpretations. Ann Lumbye Sørensen

9 THOMAS BANG UDSTILLEDE VÆRK(ER) Lidt efter lidt , 47x83x63 cm. + Reolsystem i rummet, stof, træ

10

11 OLE BROAGER UDSTILLEDE VÆRK(ER) Ca. 6 træfigurer, variabel størrelse

12

13 HENNING CHRISTIANSEN & FRANK RAENDCHEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) DUO-DEO Ruminstallation Granitsten fra Danmark og Østholstein kartofler, maling, lyd, video m. m. Foto: Frank Raendchen Foto: Erika Skjerning Foto: Erika Skjerning Henning Christiansen & Frank Raendchen: project for ploen, mixed media, ay Kunstverein Schloss Ploen, 2000

14 Henning Christiansen: european zengarden, mixed media, Danish Pavillion,Venice 2001 Foto: Frank Raendchen

15 JANE HOOGE UDSTILLEDE VÆRK(ER) MÆLE Gips, glas, lommetørklæder, askebægre

16

17 JAKOB JENSEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) The sky is no limit / dette er blot et udsnit 2001.Videoprojektion med lyd, lydinstallation, objekter, lys, røgmaskine, størrelse variabel

18

19 BIRGIT JOHNSEN & HANNE NIELSEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) GROOMING THE ENVIRONS 2001.Videoprojekter, lys, træ, farvefilter, variabel størrelse

20

21 PETER KRUSE LARSEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) OPUS Papirarbejder, fotografier monteret på papir, spejl, vævet tæppe, computerudskrift I hvalfiskens bug installation m. surfbræt

22

23 CARIN LARSEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) Posthoumous Mappe m. dokumenter (ringbind A4), Gummipose 200x300x100 cm., 2 ventilatorer Posthoumous Works er efterladte skrifter fra fortiden, med en iboende forventning til fremtiden mandeår er den tid det ville have taget for een mand at bygge Øresundsbroen. Den trykte tekst på gummiposen kunne også henlede tanken på de mange mennesker som har haft deres virke på Knabstrup Teglværk eller på de mange kunstnere, som forhåbentlig i fremtiden vil gøre stedet levende igen med arbejdende værksteder. Med sit åndedrag henviser gummiposen til menneskets gentagne insisteren på selvopholdelsesdriften. Det afsluttede værk kræver hele tiden nye mål. Vi befinder os, det meste af vores tid, på vejen til værket. I de efterladte skrifter ligger der således paralleller mellem byggeriet af Øresundsbroen, det hedengangne teglværk og visionerne for Knabstrup Kulturfabrik.

24

25 THORBJØRN LAUSTEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) Ref stk watt projektører; lysrum

26

27 ALBERT MERTZ UDSTILLEDE VÆRK(ER) Mulig N.Y. (15/11 85) Målebordsblad Næsemænd (1984) ALBERT MERTZ: MULIG N.Y. (15/11 85) MÅLEBORDSBLAD Med udgangspunkt i Albert Mertz målebordsblad har Lone Mertz bearbejdet en eksisterende udstillingsvæg i cafeen. Skitsen af Albert Mertz er udarbejdet som et af mange forslag til en udstillingen hos Ted Greenwald Gallery i New York i Dette specielle arbejde har aldrig tidligere været udført. Da installationen er placeret i cafeen har det været nærliggende at bemale en del af møblementet her efter Mertz concept.

28 ALBERT MERTZ: NÆSEMÆND (1984) Serien består i sin helhed af 50 forskellige udskårne hoveder, der som tegn og signal kan bearjde rum. De blev oprindeligt lavet til et indgangsområde i Galleri Sct. Agnes, Roskilde og vist ved galleriets åbning.

29 MARIA NICOLAISEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) Two be Maleri på væg Men denne Ikke-Væren, hvilket det Tilblivende forlader, maa jo ogsaa være til Natur-Tilblivelsen er en Mulighed, en Mulighed, der for naturen er hele virkeligheden Søren Kirkegaard Værket, som er skabt til det givende rum, er fortsættelsen af tankerne bag udstillingen Fra gartnerens dagbog, Charlottenborg Denne gang indtager formerne væggen som deres territorium og væggens samlede flade gøres til felt for opmærksomheden. Baggrundens flade nomineres til figuren, for atter at degraderes til baggrundsposition. Ingen flade bliver helt og holdent figur, ingen figur helt og holdent flade. Processen fra mulighed til virkelighed er sat i gang.

30

31 JONAS OLESEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) LONGPLAY Lydværk, 8 højtalere + 4 cd-afspillere

32

33 KERSTIN BERGENDAL UDSTILLEDE VÆRK(ER) Uden titel Knabstrup 2001

34

35 JØRGEN CARLO LARSEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) værker i blandede materialer: jern, olie på lærred, maling m.m. Ny malevogn Fra hans næse til hans mund vejer firsenstyve pund Maleri i boblebad Foto: Jørgen Carlo Larsen

36 Foto: Jørgen Carlo Larsen

37 CAI ULRICH VON PLATEN UDSTILLEDE VÆRK(ER) Still Diverse materialer

38

39 FINN REINBOTHE UDSTILLEDE VÆRK(ER) DISLOCATION foto, træ m.m., variabel størrelse

40

41 NIKOLAJ RECKE & KIRSTINE ROEPSTORFF UDSTILLEDE VÆRK(ER) Tiptoe on the boards of love 2001.Træ, musik og elpærer The nonsense of white blegede får i fold

42

43 Nikolaj Recke & Kirstine Roepstorff: Tiptoe on the boards of love

44 NIKOLAJ RECKE UDSTILLEDE VÆRK(ER) From a certain distance, everything looks good Ildfluer, Nørrebro Jan Video 4.12 min Nikolaj Recke

45 HEINE SKJERNING UDSTILLEDE VÆRK(ER) KONFIRMATION Lamineret træ, m.v. 420x420x200 TRÆVÆRK Lægter, snor, maling, 500x60x40

46 TRE DIGTE AF SIMON GROTRIAN, Leen er et 7-tal, jeg forærer dig vi aner en ruin imellem månegnister uret drejer langsomt ind i evighedens spindelvæv men pludselig er Auschwitz hængt på plads bag alle læberne og englene et smil. Murene skrider som drikkende både i fuglenes øjne den grå pyramide skal brede sig ud over huset hvorpå det vil sne. Dit sikkerhedsnet er det samme som fluernes vingerne skraber den rigtige klode og ænderne stormer som 3.-gradsklappere ind i en talende mund. Der bor en engel i hver fugl.

47 LENA SØEBORG UDSTILLEDE VÆRK(ER) Rejsefeber Desevogne, net, glas, regnslag, ståluld, jernbånd, bly, lærred, voks

48

49 KNABSTRUP KULTURFABRIK

50 ALBERT MERTZ THORBJØRN LAUSTEN MARIA NICOLAISEN JONAS OLESEN THOMAS BANG NIKOLAJ RECKE PETER KRUSE LARSEN CAI ULRICH VON PLATEN BIRGIT JOHNSEN & HANNE NIELSEN FINN REINBOTHE CARIN LARSEN JANE HOOGE JØRGEN CARLO LARSEN KERSTIN BERGENDAL HEINE SKJERNING HENNING CHRISTIANSEN & FRANK RAENDCHEN LENA SØEBORG OLE BROAGER JAKOB JENSEN KIRSTINE ROEPSTORFF & NIKOLAJ RECKE

51 Henning Christiansen (1932) Thorbjørn Lausten (1945) UDDANNELSE Det Kongelige Danske Musikkonservatorium UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER Treppengespräche (zwischen zwei treppenhäuser), med Frank Raendchen, Kreishaus Eutin, Eutin, Germany Wanted - In Vino Veritas und how to eat music, Galeria Campbells Occasionally, København In-Con-Se-Kvenz, Galerie Gelbe Musik, Berlin Yellow-Point, Galerie o zwei, Berlin 2 Kanarien in gelbe Käfig, Institut für angewandte Botanik, Stuttgart Shigeto Kubata, Kunsthalle zu Kiel, Kiel Gelbe Musik - Gelber Klang, Red Ritter Fabrik, Stuttgart UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER Derestauration, m. Ursula Reuter Christiansen,Venedig Biennalen Stedet II, Skitsesamling, Køge, Danmark Fluxus Perfidio, Fluxus , Institut für Auslandsbeziehungen, Arken, Museum for Moderne Kunst, København Stonesong for Kosovo, (med Frank Raendchen,Thomas Eichholz), Galerie Stücker, Brunsbüttel, Germany White Church, Charlottenborg, København Joseph Beuys,Tegninger - Objekter - Video, Charlottenborg, København Crossings, Kunst zum sehen und hören, Kunsthalle Wien,Vienna; Galerie Rudolfino, Ceska Filharmonie, Prague (cat.) Fuglevinger, Kunstcentret Silkeborg, Silkeborg, Danmark Entdecken/Verdecken, Kunstforum Troadkastn, Kramsach,Austria Couples - Par, med Ursula Reuter Christiansen, Galerie Michael Andersen, København Art Meets, Charlottenborg, København The End - L.E.F.K.,T.D.K., Galleri Christian Dam, København Die Sonne ist: rot, gelb, weiß, grün, Galleri Jespersen, Odense, Danmark Fluxus in Deutschland , Moderna Galerija Ljubljana Fluxus und Fluxismus, Folklore and Ethnological Museum of Macedonia,Thessaloniki; Municipal Art Gallery,Thessaloniki Politisk Kunst, Kontoret, København Fluxus in Deutschland , Haus der Kunst, Brno Hören Sehen III, Kampnagel, Hamburg Das Tal 2, Rinnebachtal bei Maubach, Düren Samt en lang række, aktioner, performances, kompositioner og koncerter Debuterer som billedkunstner Første lysværk, Pointary-X UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER 2000 Wasserturm, Eutin Esbjerg Kunstmuseum, Esbjerg 1999 Ringsted Galleriet, Ringsted 1998 Museum am Ostwall, Dortmund 1997 Arken, Ishøj UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER Stedet 3, København 1999 Hulrum,Vordingborg Lumia, København UDSMYKNINGER 2000 Hvidovre Kommune Århus Universitet 1998 Vestjysk Musikkonservatorium Lena Søeborg (1965) UDDANNELSE Det Jyske Kunstakademi UDVALGTE UDSTILLINGER UDSMYKNINGER Huset i Asnæs Guirlanden, Århus Kunstbygning Århus Kunstbygning Ovalen, Den Frie Udstillingsbygning, København Pakhuset, Nykøbing Sjælland Bispegården, Kalundborg Galleri Zenit, København M59, Den Frie Udstillingsbygning, København Overgaden, København Øresundshjemmet Horsens Statsfængsel Medlem af BKF, Ovalen, Billedhuggersamfundet

52 Carin Larsen (1947) Finn Reinbothe (1953) UDDANNELSE Vejledning og analyse af maleren Niels Herman Wamberg Tegneundervisning, Glyptoteket UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER Danske Grafikere, Sølvgade, København Tankebro, Kastrupgårdsamlingen Galleri Rasmus, m. Steen Kirkegaard Eriksen, Odense Galleri Zenit, København Status Quo Ante, North Udstillingsted, m. Frank Tomozy, København Nexus MCMXCV, Øresund Udstilling, Kastrup UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER ANDET Galleri Projekt i Portalen, Portalen, Greve Roskildenatten, butikker og Galleri 108, Roskilde Højlys & Dybtryk i Norden: Museet for Fotokunst, Brandts Klædefabrik, Odense Stenersen Museet, Oslo FotoFest 2000,WinterStreet Art Center, Houston,Texas og Århus Kunstbygning Galleri Marius, m. Galleri Projekts kunstnere, København Galleri 21, Malmö (Lomografisk sverigespremiere) North Udstillingsted, Galleriets kunstnere, København Kunsttidsskr. Hrymfaxe: reportage og fotos: Brudstykker af brostykker Samvirke: Månedens plakat og artikel Bestyrelsesmedlem i North Udstillingssted, København Medlem af BKF og Danske Grafikere. Bestyrelsesmedlem i Portalen, Greve Bestyrelsesmedlem i VAK (Vestsjællands Arbejdende Kunstværsteder) UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER < - >3, Nikolaj Udstillingbygning, København 2< - >3, Kunstmuseet Trapholt, Kolding Galleri Roger Bjökholmen, Stockholm, Sverige Here You Are,William Paterson University, Center for Visual Arts,Wayne, New Jersey, USA On the Air Again, DCA Gallery, New York, USA On the Air (Med William Borroughs), Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense Rum 408, MUE Projekt, Oslo, Norge Outside Box 12/94, Museet for Samtidskunst, Roskilde Outside Box 12/94, Esbjerg Kunstmuseum, Esbjerg Legend and Lgacy, Lageret, Kunstforeningen Gl. Strand, København UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER Hulrum, Masnedø Fortet,Vordingborg Farvel til 80 erne, Diges Samling, Århus Kunstmuseum, Århus Florafobi, Sofienholm, Lyngby Ny Kunst fra Danmark og Skåne, Luisiana, Humlebæk Apartment One (med Thomas Bang), København Point/ Counterpoint, DCA Gallery, New York, USA Dansk Skulptur 125 år, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense Den Frie, Den Frie Udstillingsbygning, København La Hora Del Norte, Centro Cultura del Conde Duque, Madrid, Spanien La Hora Del Norte, Museo Pia Almoina, Barcelona, Spanien Nordisk 90- tal, Sollentuna, Stockholm, Sverige Transhistorie, Kunstforeningen Gl. Strand, København City Slang, Kunstforeningen Gl. Strand Repræsenteret: Statens Museum for Kunst, Kobberstiksamlingen, Esbjerg Kunstmuseum, Kunstmuseet Trapholt, Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet.

53 Jakob Jensen (1970) UDDANNELSE Muthesius-Huchschule für Kunst & Gestaltung, Kiel,Tyskland UDVALGTE UDSTILLINGER Landesschau, Kunsthalle Kiel (D) Boring,The Works Gallery, arrangeret af B16, Birmingham (UK) Noblesse Oblige, refugiet Fuglsang Gods, Lolland, m. Søren Lose, Pernille Priergaard Worsøe, Mette Vangsgaard og Thyra Hilden Landläufige Misverständnisse, Prima Kunst, Kiel (D) solo Fimmel, Stadtgalerie Kiel (D) solo Nordskulptur 2,Tuchfabrik, Neumünster (D) Basic Mistakes, D.F.K.U., Odense m. Ingo Gerken (D) og Meyer (D) Underground, udendørs aktion i parlamentbygningens have i Kiel, tekst skrevet med muldvarpeskud, solo 3 Jahre 3 Künstler, værktitel 6 Äpfel, Flensburg (D) konkurrence, solo Fruchtbäume, udendørs objekter i træer, Kiel (D) solo Auf jeden Fall, Prima Kunst, Kiel (D) m. Elsebeth Jørgensen og Morten Schelde Regionalen, Danmarks Radio i Næstved, temporær udsmykning m. Søren Lose Paw, tidl.thorslunde Mejeri v. Holeby, Lolland, m. Lise Harlev, Søren Lose, Lars Bjerring, Elsebeth Jørgensen og Mette Dalsgaard Kiel > Graz, Raum für Kunst, Graz (A) Copenhagen Airport, Kastrup, solo Brosten, Næstved Museum Galleri Mölla, Gjövik (N) Galleri 74, Næstved, solo K.E. 94, Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie, København Galleri 12, Studie 12, DRTV i Århus og på TV Birgit Johnsen (1958) Hanne Nielsen (1959) Har arbejdet sammen siden 1994 UDDANNELSE UDVALGTE UDSTILLINGER/SCREENINGS BIBLIOGRAFI Det Jyske Kunstakademi, BIRGIT JOHNSEN Det Jyske Kunstakademi, HANNE NIELSEN DEMO 3/2000, Århus Kunstmuseum Nonstop videovindue international, Baldersgade 70, København Refleks Århus, Århus Kunstbygning Børges Bilværksted fire mand og en bil, dokumentar film Det Danske Filminstitut, Filmhuset Video Art Plastique, 14 emes Rencontres Herouville Saint-Clair, Centre d Art Contemporrain de Basse-Normandie Carwash, Rhizom, Århus Brænderigården,Viborg Switch 1, Arte, French Television MuuMediaFestival, Helsinki, Finland Boomerang, Nikolaj Udstillingsbygning, København/French/Baltic/Nordic Video New Media Festival 1998,Tallinn, Estonia Transmediale, Berlin Kunsthaus Dortmund,Tyskland Leerräume Nothing but Space. DASA, hartwareprojecte, Dortmund,Tyskland Konstbrus, Södertälje Konsthall, Sverige ON iceland,the Living Art Museum, Reykjavik, Iceland Troisieme Manifestation Internationale Video et Art Electronique, Champ Libre, Montreal, Canada World Wide Video Festival, Stedelijk Museum, Melkweg, Amsterdam, Holland Inflated Constructions, en flipbog, Space Poetry. Skruenøgler, ballondyr og andre tvetydige elementer Videoer af Hanne Nielsen og Birgit Johnsen, af Sanne Kofod Olsen, Aarhus Kunstmuseum, DEMO 3. Kropsterapi en introduktion til Johnsen og Nielsen, af Lennart Gottlieb, Aarhus Kunstmuseum, DEMO 3. Intro 4, den nyeste samling, Aahus Kunstmuseum, side Med virkeligheden som indsats Birgit Johnsen og Hanne Nielsens videoer af Gitte Ørskov Madsen. Spinn off: en videoantologi produceret af Statens Filminstitut Rabbitsuit / Once upon a time, bogudgivelse. Crawl : en videoantologi, produceret af Aarhus Filmworkshop

54 Jane Hooge (1961) Thomas Bang (1938) UDDANNELSE Cand. Mag. Fra Afd. for Teori og Formidling, Det Kongelige Danske Kunstakademi Det Jyske Kunstakademi Institut for Dramaturgi, Århus Universitet UDVALGTE UDSTILLINGER Exit, Kunstforeningen, Gammel Strand, København Scenografi til Antigone,Teater Metropole, opført i Ridehuset, Århus og Washington D.C. USA Moxtrot, Nordisk Skulptursymposium, Lillehammer, Norge Krokade, Århus Kunstbygning og Fyns Kunstmuseum Charlottenborgs Forårsudstilling, København Summerset, Århus Kunstbygning Charlottenborg Forårsudstilling, København Scenografiprojekt,Tåbernes indtog, Kanonhallen, København Naturens Rum, Skandinavisk skulpturprojekt, Norge Frederikshavns Kunstmuseum Scenografiprojekt, Store Torv, Århus Festuge Gæst hos Decembristerne, Den Frie, København Galaria Orazeria, Oronsku, Polen Galaria Labyrinth, Lublin, Polen Kunstnernes Efterårsudstilling, København Parkudstilling Hollufgård 88, Odense Charlottenborgs Forårsudstilling, København UDVALGTE UDSMYKNINGER Nørre Allé Medborgerhus, Københavns Ungdomscentre Landbrugsministeriet, Foulum,Viborg Århus Kommunes Administration,Vejlby Byfornyelsespris, Frederiksbjerg Torv, Århus UDVALGTE LEGATER 1995 Nordisk ministerråd 1994 Arbejdslegat, Statens Kunstfond 1989 Det Polske Kulturministerium, 2 mdrs. arbejdslegat ANDET 1998 Ansat på Kunstskolen Primavera i København som leder af skulpturlinien UDDANNELSE University of Southern California Yale University Cleveland Institute of Art UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER Beboelse (s.m. Ingvar Cronhammer og Poul Ingemann), Kunsthallen Brænderigården,Viborg Thomas Bang. Et udvalg af tidlige arbejder , Museet for Samtidskunst, Roskilde Thomas Bang Retrospektiv, Nikolaj- Københavns Kommunes Udstillingsbygning, København; Esbjerg Kunstmuseum; Herning Kunstmuseum Fremtidstrofæer samt andre spådomme og ledsagende apparatur, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense Ruth Siegel Gallery, New York Stalke Galleri, København Galerie Brigitte March, Stuttgart Harm Bouckaert Gallery, New York O.K. Harris Gallery, New York San Diego Museum of Contemporary Art, La Jolla, California Farvefænomener. Bemaling i dansk skulptur , Charlottenborg, København LOUISIANA-UDSTILLINGEN, Ny Kunst fra Danmark og Skåne, Louisiana Museum for Moderne Kunst Dansk Skulptur i 125 år, Charlottenborg, København; Horsens Kunstmuseum; Holstebro Kunstmuseum Wo liegt Dänemark?/ Positioner i Dansk Nutidskunst, Obere Galerie im Haus am Lützowplatz, Berlin; Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense Diverse Representations,The Morris Museum, New Jersey Både/Och Nordisk Skulptur, Nordisk Konstcentrum, Helsingfors Cast Glass Sculpture,Visual Arts Center, California University, Fullerton Dänische Skulptur im 20. Jahrhundert,Wilhelm Lehmbruck Museum der Stadt Duisburg; Städtisches Museum, Flensburg Im Toten Winkel, Hamburg Kunstverein und Kunsthaus, Hamburg Sculptural Perspectives An Exhibition of Small Sculptures of the Seventies, Museum of Art, University of California, Santa Barbara Biennial Exhibition of Contemporary Art,Whitney Museum of Art, New York When Attitudes Become Form, Kunsthalle Bern; Institute of Contemporary Art, London; Krefelder Kunstmuseum, Krefeld Soft Art, New Jersey State Museum,Trenton, New Jersey Between Object and Environment, Sculpture in an Extended Format, Institute of Contemporary Art, Philadelphia, Pennsylvania Biennial Exhibition of Contemporary Painting, Whitney Museum of Art, New York

55 Jonas Olesen (1979) Maria Nicolaisen (1947) Arbejder med eksperimenterende elektronisk musik, lydkunst og grafik. Herunder internetbaserede værker. Medstifter af musikforeningen, CLUB NUTS, der var aktiv i perioden Beskæftiget med produktion af elektro-akustiske værker på LYDMUREN, DR P1, 1999/2000 UDVALGTE UDSTILLINGSPROJEKTER Between The eans, lydcollage. Museet for Samtidskunst, Roskilde MSIC ANASYS,Work in progress-remix af den amerikanske kunstner Christian Marclay, Museet for samtidskunst, Roskilde Lyden af stilhed, Lydinstallation m. Jannick Kirk Sørensen. Lydbiennalen Ssshhhh, Nikolaj Udstillingsbygning, København Update, Eksperimentel koncert. Turbinehallerne, København ALTING + INGENTING, Objekter, poesi og lyd af Jonas Olesen, Tobias Valentin og Steen Nielsen. Kulturloftet St. Heddinge ANDRE AKTIVITETER Krydsfelt-norpol, Præsentationskoncert. Roskildefestivalen, Roskilde Lak og vinyl, Eksperimentiel DJ-session. Steen Nielsen og Jonas Olesen. Østsjællands Museum, Højerup A poem a day keeps the doctor away, Poetry readings + koncert. Marius Nørup Nielsen, Janus Kodal m.f. Ungdomshuset, St. Heddinge Ferniseringskoncert: Lyd + lyst, Skulpturer af Peter Severin. Frederiks Bastion, København MUSIKUDGIVELSER Krydsfelt-norpol Diverse kunstnere. Resonance records The More, m. Bjørn Christiansen. Mainline records Peter Kruse Larsen (1962) UDDANNELSE Det Kongelige Danske Kunstakademi Kunstakademiet i Warzawa Kunstakademiet i Caracas (Venezuela) UDVALGTE UDSTILLINGER UDVALGTE UDSMYKNINGER ANDET TRANSIT,Trondheim Kunstmuseum, Norge European Exchange, Non presence in natur,wojnowice, Polen Centre Culturel P. Picasso,Trith Saint Leger, Frankrig Museet for Samtidskunst, Roskilde Galleri Von der Milve, Aachen,Tyskland Ringsted Galleriet Overgaden, København Esbjerg Kunstpavillon Randers Kunstmuseum Brandts Klædefabrik Charlottenborgs Efterårsudstilling Projekt Langelinie 85 TRANSIT, Porin Taidemuseo, Finland TRANSIT, Lunds Konsthal, Sverige TRANSIT, Charlottenborg 80, 82, 86, 91, 94 og 2000 VUC, Køge Slagelse Hospital, Syd- og Nord-tunnelen KTAS, København S Munkekærskolen, Solrød Strand Roskilde Festival Nordregårdskolen, København Sukuma, Bujara,Tanzania Uhre skole, Jylland Præmie, Statens Kunstfond 1985, 2000 Medlem af BKF og Kunstnersamfundet UDDANNELSE Det Kongelige danske Kunstakademi UDVALGTE UDSTILLINGER 2000 Overgaden, Kulturministeriets Udstillingsbygning, København,

56 Nikolaj Recke (1969) Kirstine Roepstorff (1972) UDDANNELSE Det Kongelige Danske Kunstakademi UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER Nagamine Projects,Tokyo Stalke Galleri Akershus Artcenter, Oslo Masters at Work, Århus UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER 2001 Techno-landscape, ICC Museum,Tokyo Blue night, Kunstverein Nürnberg Take Off 20:01, Århus Kunstmuseum Shoot, Künstler Haus Bethanien, Berlin & Borås Kunstmuseum, Göteborg 2000 Wonderfull Copenhagen, Stadtgallerie Kiel, Kiel Dive in, Kunstpanorama, Lucern Portraitartig,Thomas Rehbein Gallery, Cologne Wunderwelt, Artagents Gallery, Hamborg 366/2000, MUKA Gallery, New Zealand Sparwasser HQ, Berlin SHOOT, Malmø Kunsthall, Malmø On the trace off, Nikolaj Contemporary ArtCenter 1999 Utopia/distopia Ex Teresa Arte Actual, Mexico City New Life, Nagamine Projects,Tokyo Signs Of Life, 1st Melbourne International Biennial,Australien I Love Nature, OTTO, København Young & Seriuos, Recycled Image, Mucsarnok/Kunsthalle Budapest Nasubi Gallery, Cities on the Move, Louisiana, Humlebæk Artnode.dk, Statens Museum for Kunst, København Vision of Periphery, Carlos Falchi Gallery, New York 1998 Out of the North,Württembergischer Kunstverein Stuttgart Wrapped,Vestsjælland Kunstmuseum 1997 Luisiana-Udstillingen 1997, Luisiana, Humlebæk Stalke Galleri, København UDDANNELSE The Rutgers University, Mason School of Fine Art (MFA), US Det Kongelige Danske Kunstakademi UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER Nano Gallery, Paris, Frankrig Sparwasser, Berlin,Tyskland (m. Kirsten Pieroth) Esbjerg Nuseum, Esbjerg *) Gallery Hallo, København Where are the straight lines? Galleri Phoenix, København Vaskeri - Biennalen Street Sharks, København *) Don t change colour while I m talking to you, Restaurant Saison, Hellerup Guerilla your dreams, Galleri Cambells Occasionally, København UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER Nordisk biennale, Göteborg, Sverige Stalke out of Space, Jubilæumsudstilling, København Take Off 20:01, Århus Kunstmuseum, Århus Efterårsudstillingen, Charlottenborg, København På sporet af.., Nikolaj Udstillingsbygning, København Infinito Botanica a project by Franco Mondini-Ruiz, NYC, US PIX, Lance Fung Gallery, NYC, US Ambassaden, Ambassaden, København Laterne Nordica,All India Fine Arts & Crafts Society, New Delhi, Indien *) Redman, Galleri Michael Andersen, København Afkalkning I, Kunstkonditoriet, Soyakagefabrikken, København Go-go, Galleri Spekta, København *) Visions of periphery, Carlos Falchi Gallery, New York, US Proms, Brandts Klædefabrik, Odense *) Boomerang, Nikolaj Kirke, København ArtGenda, Stockholm, Sverige Pakhus, Momentum, Nordic Festival of Contemporary Art, Moss, Norge Bad Hash, Clausens Kunsthandel, København *) Flora fobi, Sofienholm, Lyngby *) Wrapped,Vestsjællands Kunstmuseum, Sorø *) Andersen s Wohnung, Andersen s Wohnung, Berlin,Tyskland *) Katalogudgivelser

57 Jørgen Carlo Larsen (1954) Kerstin Bergendal UDDANNELSE Glyptoteket og privat hos Egon Bjerg Nielsen Det Kongelige Danske Kunstakademi hos Richard Winther og Bjørn Nørgaard UDVALGTE UDSMYKNINGER 1998 LEGATER Ole Broager (1947) UDDANNELSE Det kongelige Danske Kunstakademi Det Jyske Kunstakademi Århus Kunstakademi UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER Skulptur i Dybvad Bypark, for Dybvad Borgerforening og Statens Kunstfond Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat To be continued (soloudstilling) København, Præmieret af Statens Kunstfond Decembristerne, Præmieret af Statens Kunstfond Leo Estvads legat Arbejdslegater Statens Kunstfond Rejselegat, Statens Kunstfond TAPKO at Fiat, præmieret af Statens Kunstfond Medstifter af kunstnergruppen TAPKO, og fra 1998 medlem af Decembristerne. Medlem af Kunstnersamfundet og Billedkunstnernes Forbund Gimsinghoved, Struer, m/ Thomas Bang Bispegården, Kalundborg, m/ Eva Öhrling Smygemagasinet, Sverige, m/ Eva Öhrling Rampen, København UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER Reflex, Århus Farvefænomener, Charlottenborg, København Hvid, Charlottenborg, København Couples, Galleri Mikael Andersen, København Stalke Galleri, Jubilæumsudstilling, København City Space, København Dansk Skulptur i 125 år, Fyns Kunstmuseum Dalgas Underground, København Mannheimer Kunstverein,Tyskland UDDANNELSE Det Kongelige Danske Kunstakademi Konstfack./skulptur, Stockholm Grundsk. för konstn. utb., Stockholm Univers. Gbg/Sthlm, Sve (Klass. Romansk sprog/ litt.) UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER Arch Gallery, Kalmar, Sverige TAPKO ON TIME, København TAPKO AD HOC,Toldkammeret, Helsingør Draatwerke, Nürnberg,Tyskland Udstillingsstedet Kongo, København Museet for Samtidskunst, Roskilde Galleri Forum, Stockholm, Sve. Raadskælderen, København UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER ANDET Hvid, Charlottenborg, København OCEAN, Chokladfabriken, Malmö, Sve. Efterårsudstillingen, Charlottenborg, København Stedet II, Statens Kunstfond Tapko - Sunday Morning Walk, Brandts Klædefabrik Calmar Art, Hotel Kalmar, Sve. Hovedstadens Museum, Den Frie, København Decembristerne, Den Frie, København Pater Noster, Muncener Hochhaus, Munchen,Tyskl. Apartement One (m. Eva Löfdahl), København Arch Galleri, Kalmar, Sve. Centre d Art Contemporain, Le Faubourg, Strasbourg, Fra. Stockholm Art Fair, Galleri Forum, Sve. Akademi Stockholm-København, Stockholm, Sve. Charlottenborgs Forårsudstilling, København Operativ kunstplan Trekoner, Statens Kunstfond (m. J.Aagard Andersen) Kammarspel, akt I og II, dialog med Eva løfdal, (Sve) PEQUOD, sep Tekstbidrag, Stedet II, Statens Kunstfond (medarr.) Calmar Art Hotel / Temorärt Museum för Modern Konst, Kalmar, Sverige. (medarr.) TAPKO, projekt for stedspecifik kunst (20 udst. m. europæiske kunstnere) Ansvarlig for eksperimentordning i OVERGADEN, Kbh. UDVALGTE UDSMYKNINGER Skulpturgruppe til Lilletorv, Struer, m/ Thomas Bang Skulptur til Helsingør Handelstandsforening Skulptur til Hjørring Sygehus Skulptur til Vejle Posthus

58 Frank Raendchen (1962) Heine Skjerning (1960) UDDANNELSE Uddannet som tandteknikker og siden som skulptør/stenhugger Studeret skulptur ved Muthesius Universitetet i Kiel Stipendium til at studere mixed media ved San Jose State University, Ca.,USA Bor og arbejder i Eutin (Østholstein) og Hamburg Siden 1997 lejlighedsvis samarbejdet med Henning Christiansen UDVALGTE UDSTILLINGER Projekt til Knabstrup DUODEO, installation, granitsten fra Østholstein, danske granitsten og kartofler, mursten, maling, lyd, tekst, Knabstrup Kulturfabrik, Danmark. five green-reds for henning, granitsten fra Østholstein, træ, maling, højde 6,5 m. hver, ass. ved udførelse af bidrag til Den Danske Pavillon, 49. Biennale la Venecia, Italien stone song Klang, Performance, Galerie und Landschaft e.v. Bissee, Schleswig-Holstein, (Videodokumentation) project for Ploen, installation, granitsten fra Østholstein, kartofler, lyd, tekst, Kunstverein Schloss Ploen e.v., Schleswig-Holstein, (catalog) Kunstkoeder II, installation, granit fra Østholstein, kartofler, lyd, Galerie Stuecker e.v. Brunsbuettel, Schleswig-Holstein circulation, Installation og Performance i Block`s Skulpturpark (friluftsmusik 98), Askeby, Danmark Treppengespraeche, mixed media, Installation og Performance på Eutin Rådhus, Schleswig-Holstein clock, mixed media, Installation og Performance i Eutin Vandtårn, Schleswig-Holstein Cai Ulrich von Platen (1955) UDDANNELSE Det Kongelige Danske Kunstakademi UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER Bilder für die Damen & Tegning for Folket, North-udstillingssted, København Epistel, Galleri Bie & Vadstrup, København TAPKO site inside, Istedgade, København Enemaleri, Overgaden, København Museet for Samtidskunst, Roskilde Kastrupgårdsamlingen & Ribe Kunstmuseum Kongo, København Galleri A gruppen, København Portræt af en gade, Københavns Bymuseum UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER ANDET Grønningen, Charlottenborg (gæst), København TAPKO Sunday morning walk, Brandts Klædefabrik TAPKO i Kalundborg, Bispegården, Kalundborg Den Frie (gæst), udstillingsbygningen den Frie DALGAS UNDERGROUND, installationer i beskyttelsesrum (+arr.) TAPKO in C.E.C.,Vesterbrogade, København TAPKO in City, St. Kongensgade, København Gud og Grammatik, Charlottenborg, København (+arr.) Tranegården, Gentofte medansvarlig for driften af udstillingstedet KONGO, St. Kongensgade 61, Kbh. medstifter af projektet TAPKO UDDANNELSE Det Kongelige Danske Kunstakademi UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER Konfirmation, Overgaden, Kulturministeriets Udstillingshus, København Æ ets kollapsede FE, Gentofte Kunstbibliotek Overgaden, Kulturministeriets Udstillingshus, København Hulrum, en international udstilling, arrangeret sammen med Henning Christiansen og Lena Gerlach, Masnedø Fortet,Vordingborg 90 er Modernisme, Den Frie Udstilling sammen med de amerikanske billedkunstnere, Rich Arnitz og Emil Lukas, Galleri Zenit, København Galleri Michael Andersen, København Szeged, Ungarn A Man with no name is no Man, Kulturhistorisk Institut, Københavns Universitet, Amager Galleri Origrafica, Malmø Galleri Helene Hertzum ANDRE AKTIVITETER Bogomslag til digtsamlinger af Simon Grotrian: Livet er en ko, Æske til Lot, Fire, Koldnålsradering i tidsskriftet ARK 3, som illustration til digt af Simon Grotrian, Rejselegat fra Statens Kunstfond, studierejse til USA, 1994 Ansættelse ved Kunstakademiets Kollegium i Sørup fra 1991 Formand for Storstrøms Amts Kunstudvalg, Medlem af Kunstnersamfundet og BKF Albert Mertz ( ) UDDANNELSE Det Kongelige Danske Kunstakademi Debut BIOGRAFI Tilhørte fra sin tidligste ungdom den eksperimenterende del af dansk kunstliv som maler, filmskaber og kulturskribent. Sammen med Jørgen Roos skabte han fra 1942 de første danske eksperimentalfilm. Levede i Frankrig Her udviklede han det konceptuelle rød-blå maleridogme, som han, blandt meget andet arbejdede med resten af sit liv vendte han tilbage til Danmark og bosatte sig på Glænø ved Skælskør. Professor ved Kunstakademiet i København , hvor han gennem sin undervisning og omfattende viden om samtidskunst kom til at præge den efterfølgende yngre danske kunstscene stærkt. I flere udstillingsprojekter arbejdede han tæt sammen med den amerikanske kunstner, Lawrence Weiner. Albert Mertz, der er repræsenteret på museer i ind- og udland, efterlader sig et usædvanligt og meget omfattende livsværk i form af billedkunst og ikke offentliggjorte tekster.

59

Kunstnersammenslutningen OK18.

Kunstnersammenslutningen OK18. Kunstnersammenslutningen OK18. Af Kaare Nielsen 1 2 Kunstnersammenslutningen OK18. Deltagerliste Side Else Elisabeth Andersen, Maler 5 8 Helga Exner, Smykkekunstner 9-12 Henny Filbert, Maler 13-16 Karen

Læs mere

Kerteminde 2012. 30. June - 8. July. www.art-festival.dk

Kerteminde 2012. 30. June - 8. July. www.art-festival.dk Kerteminde 2012 30. June - 8. July www.art-festival.dk 1 Kerteminde Kommune Peter Juel Transport Nordjysk Lift Nobody Teltudlejling Niels Jantzen Farver Restaurant Firenze Ib Andresen Industri Persolit

Læs mere

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA FORM SIGNAGE ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA MICHAELIS RUTH CAMPAU SIMON CALLERY TORGNY WILCKE

Læs mere

kunsten.nu præsenterer 10 Messer 20 Institutioner 56 Gallerier 100 Projektrum 114 Særlige events 138 Bykort 148 Udstillingsoversigt 154 Eventkalender

kunsten.nu præsenterer 10 Messer 20 Institutioner 56 Gallerier 100 Projektrum 114 Særlige events 138 Bykort 148 Udstillingsoversigt 154 Eventkalender kunsten.nu præsenterer 10 Messer 20 Institutioner 56 Gallerier 100 Projektrum 114 Særlige events 138 Bykort 148 Udstillingsoversigt 154 Eventkalender Kolofon Velkommen til Copenhagen Art Week! Copenhagen

Læs mere

The Royal Danish Academy of Fine Arts The Schools of Visual Arts. Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne

The Royal Danish Academy of Fine Arts The Schools of Visual Arts. Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne Hvad optager unge kunstnere og akademiets undervisere? Hvilke idéer og materialer indgår i deres arbejde? Mød dem, der tager Afgang fra Kunstakademiets Billedkunstskoler og få indsigt i de studerendes

Læs mere

Kunsthåndværk på nethinden

Kunsthåndværk på nethinden Kunsthåndværk på nethinden Projektet er støttet af LAG-Bornholm, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU, Bornholms Vækstforum, Bornholms Brand, Toyota-Fonden, Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond,

Læs mere

instantherlev projects for a Copenhagen suburb

instantherlev projects for a Copenhagen suburb instantherlev projects for a Copenhagen suburb Denne publikation er udgivet i forbindelse med udstillingen This publication has been published on the occasion of the exhibition instantherlev der fandt

Læs mere

billedkunstnernes forbund fyn roundabout

billedkunstnernes forbund fyn roundabout billedkunstnernes forbund fyn roundabout ISBN 87-91353-16-5 BKF FYN og de enkelte kunstnere Redaktion: Peter Tybjerg, Anne Bjørn, Ole Lejbach, Birgitte Fløe, Lone V. Petersen & Svend-Allan Sørensen Omslagsfoto:

Læs mere

GLASP STEN NR. 2 APRIL 2014

GLASP STEN NR. 2 APRIL 2014 GLASP NR. 2 APRIL 2014 STEN i objektets opbygning har jeg stræbt efter et rent og minimalistisk udtryk. Inspirationen til formen stammer fra en gåtur ved havet og Danmarks Radios gamle koncertsal. Selv

Læs mere

NYERHVERVELSER NEW ACQUISITIONS 2007-2008 TEXT: POUL ERIK TØJNER LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART

NYERHVERVELSER NEW ACQUISITIONS 2007-2008 TEXT: POUL ERIK TØJNER LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART NYERHVERVELSER NEW ACQUISITIONS 2007-2008 TEXT: POUL ERIK TØJNER LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART Tak / Thanks Forord Følgende har støttet erhvervelser af kunst til Louisianas samling i 2007-2008 / The following

Læs mere

ArtRebels i samarbejde med: Christian Kornum Maria Torp SHFT og Ultra Grøn

ArtRebels i samarbejde med: Christian Kornum Maria Torp SHFT og Ultra Grøn POLITIKEN 6 FREDAG 7. NOVEMBER 2008 www.politiken.dk/plus ArtRebels i samarbejde med: Christian Kornum Maria Torp SHFT og Ultra Grøn Bosch & Fjord Büro Detours Collective Strings Kvinder på Værtshus Parfyme

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

Danish Artists Books. Danske Kunstnerbøger. Edited by Thomas Hvid Kromann, Louise Hold Sidenius Maria Kjær Themsen & Marianne Vierø

Danish Artists Books. Danske Kunstnerbøger. Edited by Thomas Hvid Kromann, Louise Hold Sidenius Maria Kjær Themsen & Marianne Vierø Danske Kunstnerbøger Danish Artists Books Edited by Thomas Hvid Kromann, Louise Hold Sidenius Maria Kjær Themsen & Marianne Vierø Møller & Verlag der Buchhandlung Walther König 9 Forord Preface Indhold

Læs mere

KUF KATALOG 2013. Din kunstforening KUF var i maj 2013 på indkøb og købte 5 numre. 2 emner hos Galleri Rasmus: http://www.gallerie-rasmus.

KUF KATALOG 2013. Din kunstforening KUF var i maj 2013 på indkøb og købte 5 numre. 2 emner hos Galleri Rasmus: http://www.gallerie-rasmus. Din kunstforening KUF var i maj 2013 på indkøb og købte 5 numre 2 emner hos Galleri Rasmus: http://www.gallerie-rasmus.dk/ KUF KATALOG 2013 1. Skulptur af Joan Artigas Planas Begavet balancekunst fra Barcelona

Læs mere

30. august - 8. september

30. august - 8. september Lys over lolland 2013 MetamorfoseR 30. august - 8. september 2 Forside: Prof. Peter Nagel Lys over Lolland takker alle sponsorer og samarbejdspartnere for bidrag og stor opbakning til Lys over Lolland

Læs mere

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege Guide En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F Vordingborg & Stege Tumult Guide En kunstfestival i Nakskov, Nykøbing F, Vordingborg og Stege 22. august 24. oktober 2010 A Public

Læs mere

25.05 05.08. Christina Mackie

25.05 05.08. Christina Mackie 25.05 05.08 Christina Mackie Introduktion Introduction Dette er den første udstilling i Skandinavien af den canadiske kunstner Christina Mackie. Udstillingen, som har titlen Painting the Weights, fungerer

Læs mere

Cph Art Week 15. 21 30 aug cphartweek.dk

Cph Art Week 15. 21 30 aug cphartweek.dk Cph Art Week 15 21 30 aug cphartweek.dk Velkommen til Cph Art Week '15 Med årets Cph Art Week inviterer kunsten.nu alle - kunstnørden såvel som den almindeligt nysgerrige - på en opdagelsesrejse i det

Læs mere

LARS NØRGÅRD BAD NERVES CHRISTIAN EJLERS FORLAG

LARS NØRGÅRD BAD NERVES CHRISTIAN EJLERS FORLAG LARS NØRGÅRD BAD NERVES CHRISTIAN EJLERS FORLAG L A R S N Ø R G Å R D B A D N E R V E S A SOLITARY AND ENERGETIC APPROACH BY LISBETH BONDE There cannot be any doubt about Lars Nørgård s status as one of

Læs mere

Klaus Eusebius Jakobsen rektor MEN FØRST NÆRMER JULEN OG JULEFREDEN SIG, SÅ MED DISSE ORD VIL JEG GERNE ØNSKE ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR.

Klaus Eusebius Jakobsen rektor MEN FØRST NÆRMER JULEN OG JULEFREDEN SIG, SÅ MED DISSE ORD VIL JEG GERNE ØNSKE ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR. H e r l u f s h o l m S k o l e d e c e m b e r 2 0 1 2 Leder Med de tre nye undervisningslokaler til Fysikum, der er ved at blive bygget og som står færdige til indvielse her i foråret kommer Herlufsholm

Læs mere

fifty/ fifty/ fulby Hans og Birgitte Börjeson

fifty/ fifty/ fulby Hans og Birgitte Börjeson fifty/ fifty/ fulby Hans og Birgitte Börjeson 1 2 En fortælling om os og vores keramiske værksted i Fulby gennem 50 år. 3 FULBY FEMTI i FULD FORM Det er ikke mange forundt samtidig at fejre 50-års guldbryllup

Læs mere

people human resource / den menneskelige ressource

people human resource / den menneskelige ressource vinter / winter 2010 #05 karriere #05 karriere people human resource / den menneskelige ressource contemporary art & social life... 02 Leder/ Editorial 04 Isabelle Graw: Har du hørt? Så du at? Overvejelser

Læs mere

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark DOWN UNDER No. 6 Aug. 13 Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4 Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark En tur til Western Australia Her oplevede vi dét, der er alle bilisters mareridt

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

GLASPOSTEN. Nr. 1 Februar 2008

GLASPOSTEN. Nr. 1 Februar 2008 GLASPOSTEN Nr. 1 Februar 2008 2 Mod lysere tider Denne leder er skrevet ved solhvervstid, og det stemmer jo altid tankerne. Det går i naturen og i sindet mod lysere tider. Det kan vi altså glæde os over.

Læs mere

Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst

Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst Ekstern faglig evaluering af Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst Vinter 2012 Indholdsfortegnelse: Introduktion 3 Indledende bemærkninger 3 Projektet 3 Projektets mål 4 Baggrund for den

Læs mere

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + +

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + + Årsrapport 212 Annual Report 212 = = = Årsrapport 212 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 212 / ANNUAL REPORT 212 Ansvarshavende redaktør / Chief editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editorial team Kim Gladstone

Læs mere

Velkommen til moderne juni-auktion hos Bruun Rasmussen

Velkommen til moderne juni-auktion hos Bruun Rasmussen Velkommen til moderne juni-auktion hos Bruun Rasmussen Det katalog De nu sidder med i hånden er udtryk for flere fornyelser. Markedet for moderne kunst er i uafbrudt bevægelse. Bevægelser som det er vores

Læs mere

karriere #02 contemporary art & social life...

karriere #02 contemporary art & social life... #02 contemporary art & social life DK Karriere er en cafe / restaurant/ bar på Flæsketorvet i København. Internationale kunstnere har bidraget med kunstværker der indgår i stedets design og funktioner.

Læs mere

Elephant Parade COPENHAGEN 2011 ELEPHANTPARADE.DK DEN STORE AUKTION THE GRAND AUCTION

Elephant Parade COPENHAGEN 2011 ELEPHANTPARADE.DK DEN STORE AUKTION THE GRAND AUCTION Sponsor: Post Danmark 1 Sponsor: Post Danmark Sponsor: Post Danmark 4 6 POUL AGGER ADI HOLZER KIRSTEN MURHART "ENG " "SPERÃNZA" "TRAFIFANTEN" Poul Agger's inspiration: "Det utrolige dyr, som elefanten

Læs mere