Hørsholm Rungsted Tennisklub Stadionallé Rungsted Kyst CVR nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hørsholm Rungsted Tennisklub Stadionallé 9 2960 Rungsted Kyst CVR nr. 23 40 46 13"

Transkript

1 Hørsholm Rungsted Tennisklub Stadionallé Rungsted Kyst CVR nr Årsrapport for 1. september august 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2010 dirigent

2 Kluboplysninger Telefon: Fax: Hjemmeside: Klubchef: Jens Erik Dalgaard Jensen Bestyrelsen: Annette Wiencken (formand) Peter Hasbo (næstformand) Dorte Buck Kemp Elsebeth Schønau Michael Nørregaard Christopher Beck Peter Hjorth KNS A

3 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors påtegning... Ledelsesberetning Formandens beretning... Årsregnskab 1. september august 2010 Anvendt regnskabspraksis... Resultatopgørelse... Balance... Noter

4

5 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. september august 2010 for Hørsholm Rungsted Tennisklub. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2010 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. september august Det er endvidere vores opfattelse, at formandens beretning indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Klubbens bestyrelse bekræfter samtidig, at alle indtægter og omkostninger samt alle aktiver og passiver er medtaget i årsrapporten, og at der ikke findes andre kautions-, gælds- og garantiforpligtelser end de i årsrapporten anførte. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hørsholm, den 12. oktober 2010 Jens Erik Dalgaard Jensen klubchef I bestyrelsen: Annette Wiencken Peter Hasbo Dorte Buck Kemp (formand) (næstformand) Elsebeth Schønau Michael Nørregaard Christopher Beck Peter Hjorth Side 1

6 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen af Hørsholm Rungsted tennisklub Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Hørsholm Rungsted Tennisklub for regnskabsåret 1. september august 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med vedtægterne. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risi-koen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for klubbens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af klubbens interne kontrol. En revision omfatter end-videre stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledel-sen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Side 2

7 Den uafhængige revisors påtegning Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2010 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. september august 2010 i overensstemmelse med vedtægterne. Udtalelse om formandens beretning Revisionen har ikke omfattet formandens beretning, men vi har gennemlæst beretningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i formandens beretning er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 12. oktober 2010 ReviPoint A/S Jan Lundqvist statsautoriseret revisor Side 3

8 Formandens beretning Hvis ikke det sner, så regner det Citatet stammer fra klubchef Jens Erik Dalgaard, der i særdeleshed har mærket elementernes rasen, og det beskriver ret præcist de udfordringer, som bl.a. han og bestyrelsen har stået overfor i dette regnskabsår. Vintermånederne bar præg af store mængder sne på taget, som klubchefen, Abdel og det øvrige personale brugte mange kræfter på at bekæmpe, således at Scanomathallen kunne holdes åben på lovlig vis i forhold til det evakueringspåbud, som kommunen pålagde klubben i november måned Da sneen endelig slap sit greb i Nordsjælland, satte regnen ind, og trods talrige analyser og undersøgelser er det stadig lidt uklart, hvad der forårsager vandindtrængen gennem taget på træningshallen. Helt galt gik det i midten af august, da et skybrud forårsagede oversvømmelse i hele træningshallen. Bakterieprøver fra tæppet viste, at vandet på banerne var kloakvand, og det blev derfor nødvendigt at skifte underlaget helt. Da både unge og ældre spillere i flere år har efterlyst hardcourt underlag på banerne, benyttede bestyrelsen lejligheden til at installere Greencourt underlag, som vil stå klart i løbet af november måned. Lukningen af træningshallen har betydet mange aflyste kontrakttimer og en del administrative opgaver for både Jens Erik og Annette, og bestyrelsen siger dem tak for det store arbejde, som har sikret, at de fleste medlemmer er holdt nogenlunde skadesløse. Desværre har ombygningen også betydet aflysning af mange både danske og udenlandske turneringer. Således måtte den internationale ITF turnering i efterårsferien afholdes med halvdelen af spillerne i drengerækken. Disse reduktioner har medført betydelige tab for HRT, hvilke dog dækkes af klubbens driftstabsforsikring, ligesom forsikringen også dækkede køb og installation af det nye underlag i træningshallen. Mulighederne og tidspunktet for udskiftning af underlaget i Scanomathallen drøftes i bestyrelsen mod slutningen af En gennemgribende renovering af taget på klubhuset er gennemført, og det er en fornøjelse at se Scanomathallen fremstå med ny facade til banerne og med smukke ovenlysvinduer, som glæder både øjet og indeklimaet. HRT s medlemmer kan altså glæde sig over, at klubbens faciliteter nu løbende bliver vedligeholdt og forskønnet takket være den gældssaneringsaftale, som blev indgået med Hørsholm Kommune i Side 4

9 Formandens beretning Claus Lyngbæk er død Den 13. oktober 2010 gik Claus Lyngbæk bort, og HRT har mistet en trofast og loyal ven og frivillig, som aldrig sparede sig selv for at støtte HRT og hjælpe dér, hvor hjælp var nødvendig. Savnet efter Claus er stort og vore tanker går til Claus efterladte hustru Anne Grethe og drengene Morten og Nikolaj. Æret være Claus minde! Økonomien På indtægtssiden kommer HRT ud af sidste regnskabsår med et plus på en lille million i forhold til det budgetterede og to millioner bedre end i sidste regnskabsår. Dette plus skyldes fortrinsvis et øget tilskud fra Hørsholm Kommune som følge af gældssaneringsaftalen, men også træningsindtægterne er steget mere end forventet. Derimod har klubben oplevet et fald i medlemskontingenter og når således ikke helt sidste års indtægt og heller ikke helt budgettet, som trods alt har været for optimistisk, finanskrise og almindelig afmatning taget i betragtning. Af samme grund har det heller ikke været muligt at indhente nye eller forny sponsorater i samme omfang som sidste år. På udgiftssiden bemærkes igen stigende træningsudgifter, hvilket dels skyldes en højnelse af kvaliteten i træningstilbuddet. Udgiften modsvares dog af de øgede træningsindtægter. Ligeledes bemærkes kontorudgifter at ligge over budgettet, idet der er brugt midler på at indkøbe nyt og tidssvarende kontormøblement til administrationen i forbindelse med renovering af lokalerne, samt at der er indrettet kontor til trænerne i træningshallens tidligere juniorstue. Årets samlede resultat er et overskud på kr , hvilket bestyrelsen anser for tilfredsstillende. Årsregnskabet indstilles således til Generalforsamlingens godkendelse. Medlemmer Den 1. oktober 2010 da HRT indsendte medlemstal til Dansk Idrætsforbund var HRT medlemmer stor. Det er et ganske drastisk fald på 300 medlemmer i forhold til samme tid sidste år. Det er især på seniorsiden, at HRT har mistet medlemmer, men også juniormedlemmer udviser en nedadgående tendens. Bestyrelsen finder udviklingen beklagelig og bekymrende - men ikke overraskende, den generelle afmatning taget i betragtning. Side 5

10 Formandens beretning Personalet Ved regnskabsårets udgang havde Jens Erik Dalgaard Jensen været ansat i klubben i næsten et år og har i den forgangne periode sammen med Abdel brugt store ressourcer dels på at dæmme op for skaderne forvoldt af vejrliget, men også på at ombygge, modernisere og betjene café Match Point, som bestyrelsen fortsat ønsker åben mest muligt til glæde for medlemmerne. I løbet af regnskabsåret har det været nødvendigt at trække på yderligere ressourcer hos Hørsholm Kommune, dels af hensyn til caféen, men også for at vedligeholde banerne på Bukkeballevej, som efter sidste års kommunale budget overgik til HRT. Jens Erik har således indledt et samarbejde med Hørsholm Kommune med det sigte, at få enkelte personer, som er blevet ramt af ledighed, i beskæftigelse. Trænerstaben er i løbet af året udvidet med Thierry Guardiola, som medvirker til at træne vore turneringsspillere og divisionsspillere og som både turneringsspillere og vore seniormedlemmer oplever som et meget værdifuldt aktiv for klubben. Haller og anlæg Renoveringerne i dette regnskabsår har været et af de mest omfattende i HRT s historie. Der er gennemført en gennemgribende renovering af klubhuset såvel indvendigt som udvendigt, etableret nye afløb fra såvel damernes og mændenes omklædning (de gamle afløbsrør havde betydelige lunker og gav løbende anledning til forstoppelse og deraf følgende gener), etableret nye afløbsrender til klubhusets tag, etableret et nyt lag tagpap på Scanomathallen, opsat et hegn på taget af Scanomathallen til sikring af, at rensning af afløb og afløbsrender kan udføres forsvarligt, opsat en ny låge til afskærmning af affaldsbeholderne øst for Scanomathallen. Alle ovenstående arbejder er gennemført under Claus Lyngbæks kyndige byggeledelse. Som følge af de udførte renoveringer vurderes det, at klimaskærmen på såvel klubhuset og Scanomathallen nu fremstår i en god stand. Der er dog stadig en række udfordringer med at klarlægge årsagen til utætheder i Nykredithallens tag. Taget har i de seneste måneder været overvåget, og det formodes at enkelte af utæthederne er blevet lokaliseret og udbedret. På baggrund af oversvømmelsen af Nykredithallen har HRT rettet henvendelse til Hørsholm Kommune med anmodning om en nærmere drøftelse af afvandings- og afløbsforholdene omkring Nykredithallen. Side 6

11 Formandens beretning HRT har endvidere gennemført en løbende vedligeholdelse af haller, klubhus og baner. Særligt har HRT i år selv stået for forårsklargøringen og den løbende vedligeholdelse af anlægget på Bukkeballevej. Vi håber, at medlemmerne i det kommende år, fortsat vil deltage aktivt i at bringe anlægget på Bukkeballevej op til en bedre vedligeholdelsesmæssig stand. Renoveringsudvalget er indkaldt til en drøftelse med Hørsholm Kommune i midten af november med henblik på en prioritering af aktiviteterne for det næste kalenderår. Drøftelserne vil tage udgangspunkt i forstærkning af Scanomathallens tag, energibesparende tiltag i hallerne, taget i Nykredithallen, ny banebelægning og opsætning af vægplader i Scanomathallen samt indgangspartiet til klubhuset. Der henvises i øvrigt til regnskabets note 7 som i store træk viser årets samlede og fordelingen af omkostninger til drift- og vedligeholdelse samt renovering. Sporten Sportsligt var den forløbne sæson generelt et rigtig godt år for HRT med såvel en række gode holdsom individuelle resultater, og der blev vundet mange individuelle medaljer til både senior- og juniorspillere ved såvel Sjællands- som Danmarksmesterskaber. Herudover var året præget af mange velbesøgte aktiviteter for alle medlemskategorier. Senioreliten Holdkampe Indendørssæsonen startede i efteråret 2009 med, at Klubbens 1. hold rykkede ud af elitedivisionen. Dette resultat var ikke ønskeligt, men på niveau med forventningerne, idet HRT, som en af få klubber i elitedivisionen, ikke satsede på udenlandske spillere. Klubbens 2. hold holdt sig som nyoprykker i 2. division efter en god sæson, hvor vores unge spillere viste høj standard over hele sæsonen. Vort 3. hold rykkede op fra Sjællandsserien med en meget flot indsats, og spiller derfor i 3. division i indeværende sæson. I udendørssæsonen 2010 spillede HRT s 1. hold i den næstbedste række (1. division), og glædeligvis fik vores talentfulde mandskab med mange juniorspillere vist, at holdet hører hjemme i den bedste række, når vi har vores bedste danske collegespillere med. HRT s unge 2. hold i 2. division var i perioder lidt afbudsramt, men også til tider godt spillende, og holdet sluttede derfor uden for nedrykningsfare. 3. holdet i sjællandsserien var i store dele af sæsonen afbudsramt pga. skader, eksaminer mm., og derfor endte holdet desværre med rykke ned fra 3. division efter en enkelt sæson. Side 7

12 Formandens beretning Individuelt Individuelt blev det ved senior DM indendørs til en enkelt kvartfinale i DS ved Amanda Wessung. Ved Udendørs DM i Kolding 2010 blev det til meget flotte individuelle resultater for HRT. I senior damesingle havde vi to U16 junior spillere blandt de sidste 8. Desværre mødte Ulrikke Høyer og Amanda Wessung netop hinanden i kvartfinalen med sejr og flot bronzemedalje til Amanda. I senior Herresingle havde vi to spillere blandt de sidste 16 og igen mødte vore spillere desværre hinanden med nederlag til Morten Lyngbæk, mens Christoffer Kønigsfeldt efter sin anden sejr i træk over Davis cup spilleren Søren Wedege kæmpede sig frem til en bronzemedalje. I damedouble havde HRT Amanda Wessung med i semifinalen og dermed bronzemedalje med makkeren Emilie Elsvad fra KB. I mixed double var der to medaljer til familien Kønigsfeldt. Caroline kom flot i finalen med Thomas Kromann KB, hvor det blev til sølvmedalje. Christopher vandt bronzemedalje med makkeren Carthrine Bjerrehus fra Århus Hvem ved, hvad det var blevet til, hvis de to Kønigsfeldt'er havde spillet sammen? I herredouble blev det til en flot andenplads og sølvmedalje til Alexander og Christoffer Kønigsfeldt efter tre gode sejre. Junioreliten Holdkampe I DTF s udendørs holdturnering for de bedste juniorer var HRT repræsenteret i alle fire rækker U12, U14, U16 og U18 og det blev til to gode Bronzemedaljer til U18 og U16 holdene. Det var tilfredsstillende, men med lidt held kunne vi have fået mere end bronze til U16 holdet. U14 holdet måtte desværre udgå, da det viste sig umuligt at finde tilstrækkeligt med spillere, da flere af vores ungdomsspillere var ude at rejse med deres tennis. U12 holdet klarede sig rimeligt, om end holdet ikke kom med i medaljespillet. Side 8

13 Formandens beretning Individuelt Ved de individuelle ungdomsmesterskaber vandt HRT en række flotte medaljer angivet nedenfor. Det blev bl.a. til tre sølvmedaljer i single og tre guldmedaljer i double indendørs. Udendørs blev det bl.a. til én sølv i single og tre guld i double. UM inde: U12 HD Ludvig Aaes bronze U14 DS Ulrikke Høyer sølv U14 DD Ulrikke Høyer guld U14 HD Frederik Ørvad bronze U16 DS Amanda Wessung sølv U16 HS Hans L. Stentoft bronze U16 DD Amanda Wessung guld U16 HD Hans L. Stentoft guld U18 HS Holger H. Nørregaard sølv U18 DD Caroline Kønigsfeldt bronze UM ude: U12 DD Selma Slimane bronze U12 HD Philip Hjorth bronze U14 DS Ulrikke Høyer sølv U14 DD Ulrikke Høyer sølv U14 MD Ulrikke Høyer bronze U16 DS Amanda Wessung bronze U16 DD Amanda Wessung guld U16 HD Hans L. Stentoft sølv U16 MD Amanda Wessung og Hans L. Stentoft sølv U18 DS Caroline Kønigsfeldt sølv U18 DD Isabelle G. Schreiner og Caroline Kønigsfeldt guld U18 HD Casper Melskens bronze Denne medaljehøst er overordnet set meget tilfredsstillende for HRT. Udover resultaterne i DM og Ungdomsmesterskaberne har der været en række flotte individuelle resultater af HRT spillere i såvel danske som internationale turneringer. I den forbindelse kan fremhæves Morten Lyngbæks sejr i mesterrækken i sjællandsmesterskaberne udendørs. Landsholdsrepræsentation Mange HRT spillere har gennem årene repræsenteret klubben og DTF i en række sammenhænge. Den forgangne sæson var ingen undtagelse, idet HRT havde Ulrikke Høyer, Amanda Wessung og Hans L. Stentoft med på juniorlandsholdene i henholdsvis U14 og U16. Side 9

14 Formandens beretning Elitestatus overordnet Overordnet vurderer bestyrelsen, at HRT sportsligt er en inde i en god udvikling som bl.a. kan ses af antallet af medaljevindere ved senior DM, UM og landsholdsrepræsentationen. Herudover er det en god indikator, at klubben bl.a. med anvendelse af en række ungdomsspillere klarer sig godt på såvel 2. som 3. holdet. Det vurderes også, at klubbens elitetræning er på et højt niveau, som kan udvikle klubbens talenter til højeste danske niveau. Bestyrelsen vurderer, at fastholdelsen og stimuleringen af klubbens elitespillere på niveauet kan stimuleres yderligere, hvorved der opnås en bedre fastholdelse af denne gruppe af spillere i tennissporten og i HRT. Klubbens talentudvikling i de yngre årgange skal fortsat prioriteres, og klubben valgte sidste år igennem ansættelsen af Steen Højlo, som leder af tennisskolen at styrke denne. Selvom det er Bestyrelsens opfattelse, at tennisskolen er blevet styrket, er der fortsat plads til yderligere forbedring og produktion af dygtige spillere. I relation til klubbens status som deltager i Elitedivisionen må vi konstatere, at mange af vore modstandere anvender udenlandske spillere, som ikke har træningsmæssig eller anden tilknytning til de pågældende klubber. Bestyrelsen har hidtil vurderet, at HRT primært ønsker sig repræsenteret af spillere, som også i det daglige har deres gang i eller omkring klubben, også selvom denne holdning kan lede til, at det er svært at fastholde deltagelse i Elitedivisionen. Denne holdning har bl.a. haft rod i ønsket om at sikre fokus på den langsigtede bæredygtighed af klubbens eliteprogram og talentarbejde under hensyntagen til beskyttelse af klubbens økonomi. Holdningen vurderes løbende bl.a. for at sikre, at klubben ikke mister sin position som en førende eliteklub i Danmark. Veteraner Danmarksmesterskaberne for veteraner blev afholdt i HRT fra den 25. juli 31. juli 2010 med 253 deltagere mellem år og Bestyrelsen ønsker at udtrykke en varm tak til flere motionister og veteraner, som lagde et stort arbejde i at hjælpe Karen Lybye og Elsebeth Schønau med at servicere så mange mennesker. Tak også til DTV`s turneringsudvalg samt Niels Emery. Tak også til Abdel og Jens-Erik Dalgaard for hjælp med vandpytterne. 17 HRT`ere deltog i mesterskaberne. HRT Medaljetagere DD 60+ Lis Ramberg Beyer/Benedikte Schultz, guld MD 65+ Lis Ramberg Beyer/ Carl Lindegaard, guld DD 60+ Karen Lybye/ Elsebeth Schønau, bronze DS 65+ Karen Lybye, bronze Side 10

15 Formandens beretning Medlemsaktiviteter Seniorhold Hold 4 Ude Inde 2009/10 Inde 2010/11 Hold 5 Ude (serie 3) Inde 2009/10 /serie 1) Inde 2010/11 (serie 1) Herrehold Ude (serie 1) Inde 2009/10 /serie 1) Inde 2010/11 (serie 1) Veteran 35+ Ude (serie 1) Holdkaptajn Michael Rasmussen Sjællandsserien, nr. 7 i puljen (men rykker ned pga 3 holdets nedrykning) Serie 1 puljevinder Sjællandsserien Holdkaptajn Michael Dam Puljevinder Nr. 4 i puljen Holdkaptajn Lucas Hjorth Nr. 6 i puljen. Nr. 6 i puljen Holdkaptajn Jesper Nørregaard Sjællandsmester Pulje og serievinder Veteran 40/45+ (samme hold som Veteran 35+) Inde 2009/10 Sjællandsserien nr. 5 i puljen Inde 2010/11 Sjællandsserien Veteran 50/55+ Ude 2009/10 Holdkaptajn Ditlev Eriksen Sjællandsserien nr. 4 i puljen Side 11

16 Formandens beretning Motionisthold: (Holdene har nummer efter den rækkefølge de er startet i, ikke efter styrke.) M1 Kategori 1 Pulje A M4 Kategori 1 Pulje B M3 Kategori 2A Pulje D M2 Kategori 2B Pulje G Golden Age: Holdkaptajn Gunnar Martens. (Indtil 2010, Ulrich Tessum) nr. 3 i puljen Holdkaptajn Anne Scheel Fich. (Indtil 2010, John Petersen) nr. 8 i puljen Holdkaptajn Hans Marquardsen nr. 4 i puljen Holdkaptajn Anker Tune nr. 7 i puljen Holdkaptajn Lisbeth Thomsen Puljevinder, ubesejret med 12 p. Aktiviteter for Veteraner Veterandage med spillere fra andre klubber med frokost er et tilbud fra DTV, som Karen Lybye og Agnete Wåge, Birkerød TK står for, og det er meget populært 3 gange om året. Veteranlørdag på Bukkeballevej den 19. juni med 16 dygtige piger i anledning af kongebrylluppet i Sverige hed Danmark mod Sverige. Veterandamer i foråret HRT mod Holte/ Nærum var en festlig dag med skønne kampe og socialt samvær. Sjællandsmesterskabet i veteran 35+ blev vundet af Jesper Nørregaards hold, og de rykkede op i Sjællandsserien. Side 12

17 Formandens beretning Klubmesterskabet 2010 blev spillet i august og september med følgende klubmestre: Klubmestre udendørs 2010: HS-A, Henrik Behrens DS-A, Dorte Kemp HD-A, Michael Rasmussen/ Rasmus Jacobsen MD-A, Michael og Dorte Kemp DD-A, Dorte Kemp/ Katrine Harris HS-B, Søren Charles DS-B, Dorrit Givskov MD-B, Jesper og Katrine Harris HD-B, Jesper Nørregaard/Michael Stricker DD-B, Dorthe Thies/Dorrit Givskov DS-M, Katrine Harris Bestyrelsen ønsker at takke medlem Michael Dam for at organisere og gennemføre klubmesterskaberne Golden Age Holdet blev Sjællandsmestre i Birkerød indendørs. Ladies Cup 2009/10 semifinaler og finaler spilles den 20 og 21. november på det nye gulv i træningshallen. 45 damer har deltaget i denne turnering, og den har strakt sig og over 2 år. Drop-in ude/ inde er 4 gange om ugen og spillerne trodser sol, vind og regn for at spille mod skiftende spillere og drikke en kop kaffe bagefter. Her deltager på mandage, på onsdage og fredag formiddag ca og fredag aften spillere. Desuden kan nævnes diverse andre medlemsaktiviteter, som er yderst populære blandt klubbens motionistmedlemmer, fx hold- og individuel træning, grillturneringer, tirsdagsturneringer, mixturneringer, bridge/tennisarrangementer, fredagsarrangementer og juleturneringer. Aktivitetsudvalget ønsker at takke medlemmerne for den store opbakning til alle disse arrangementer. Side 13

18 Formandens beretning Juniorudvalget Det forgangne år har der igen været stor aktivitet for juniorerne. Først og fremmest er indførelsen af Play&Stay konceptet ved at være fuldført og er nu ved at overgå til drift. Det er vores opfattelse, at konceptet er blevet modtaget godt af både børn, trænere og forældre. Det giver børnene en mere klar forståelse for, hvad der skal udvikles for at komme til næste niveau i deres tennisudvikling, og der er også med til at give forældrene et klarere billede af, hvor de kan støtte udviklingen. Vi har i år haft et rekordstort antal juniorhold tilmeldt udendørsholdturneringen på alle niveauer. Der bliver gjort en stor indsats både fra trænere og forældre for at få det til at fungere. Erfaringerne fra tidligere og denne sæson viser, at det er et stort arbejde at få det hele til at gå op, og vi må indrømme, at vi endnu ikke har fundet den optimale løsning - der bliver dog arbejdet hårdt på det fra alle sider. Det er vores generelle opfattelse, at vi har en meget engageret forældregruppe, der gerne vil bidrage til at deres børn får en god oplevelse. Vi vil fortsætte arbejdet med at få inddraget så mange frivillige kræfter som muligt til at hjælpe med aktiviteter for børnene. Side 14

19 Formandens beretning Turneringsudvalget Faktisk kunne man blot have taget beretningen fra sidste år, for 2009/2010 har igen været et meget aktivt år på turneringsfronten. HRT har lagt baner til mange turneringer i vinterens løb, til stor glæde for klubbens spillere. Det er i år, gennem et tæt samarbejde med trænerne, lykkedes at hæve andelen af HRT spillere i turneringerne betydeligt. Til Kystmesterskaberne 2010, havde vi som noget nyt udbudt rækker for U10 spillere og det var en stor succes, men også meget tidskrævende, idet U10 alene krævede sin egen fuldtids-referee. Til alle juniorrækkerne var der overvældende tilslutning og i flere rækker blev der oprettet kvalifikationsrunder. Desværre svigtede tilmeldingen i seniorrækkerne, som alle måtte aflyses. Turneringsudvalget arbejder på at få opgraderet seniorrækkerne ved Kystmesterskaberne, så de bliver en del af den landsdækkende Grand Prix serie, hvorved vi er sikret deltagelse af de bedste danske spillere. Igen i påsken 2010 lagde HRT baner til Danmarksmesterskaberne for juniorer, med endnu flere deltagere og kampe end i 2009, hvilket indebar, at kampene på nogle aftener først var færdigspillede efter kl. 23:00. Igen i år var der mange tilskuere, og vi anslår at mere end 2000 personer lagde vejen forbi HRT i påsken. Alene på finaledagen talte vi over 300 personer i Scanomathallen. Efter UM i 2009 sagde vi, Vi har uden at overdrive sat nye normer for, hvordan et Danmarksmesterskab bør afholdes. Det kan vi også sige om mesterskaberne Vi hævede overliggeren endnu et stykke, med, som det første Danmarksmesterskab for juniorer nogensinde, at have on-line score på samtlige 9 baner. På finaledagen var der fælles indmarch, præsentation af spillerne og inden kampene gik i gang sang Amalie Petri nationalsangen. I 2011 har HRT igen æren af at arrangerer Danmarksmesterskaberne for juniorer i påsken, og vi er klar til at hæve standarden yderligere. Side 15

20 Formandens beretning En stor tak til de mange sponsorer, som har været med til at gøre Danmarksmesterskaberne til den tennisbegivenhed, som et Danmarksmesterskab skal være; en oplevelse for spillere, trænere og tilskuere. Sidst, men ikke mindst, tak til de mange frivillige, som har hjulpet til med de mange turneringer i årets løb, uden Jeres indsats, blev der ikke spillet turneringstennis i HRT. *** Tak til klubbens engagerede og loyale personale uden hvem det ikke ville være muligt at skabe de mange spændende aktiviteter for vore medlemmer. Tak til vore sponsorer og til Hørsholm Kommune for den økonomiske støtte, der giver HRT et nødvendigt løft, tak til de aktive i klubbens stående udvalg for de mange kræfter, der lægges i at skabe gode historier for medlemmerne, og sidst, men ikke mindst tak til medlemmerne, fordi I er her, fordi I bruger klubben, spiller på banerne og gør HRT til en aktiv og attraktiv klub. På bestyrelsens vegne Annette Wiencken formand Side 16

21 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Hørsholm Rungsted Tennisklub for 1. september august 2010 er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde klubben, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå klubben, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver bliver gennemgået årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration og lokaler. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta mv. Side 17

22 Anvendt regnskabspraksis BALANCE Materielle anlægsaktiver Haller, baneanlæg og baneforbedringer, udstyr og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger... Baneforbedringer... EDB, inventar og udstyr... Brugstid år 10 år 3-5 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Side 18

23 Resultatopgørelse for 1. september august 2010 Note 2008/09 Medlemskontingenter... Baneleje... Tilskud... Træning... Sponsorindtægter... Turneringer og stævner... Matchpoint... Indtægter i alt... Administration, gager... Sociale omkostninger m.v.... Kontingenter (DFT m.v.)... Sponsorrelaterede omkostninger... Øvrige administrationsomkostninger... Træning... Udvalg... Hal, klubhus og baner... Turneringer og stævner... Matchpoint... Udgifter i alt... BRUTTORESULTAT... Af- og nedskrivninger... RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER... Finansielle poster... ÅRETS RESULTAT Side 19

24 Balance pr. 31. august 2010 AKTIVER Note 31/8-09 ANLÆGSAKTIVER: Materielle anlægsaktiver: Scanomathallen... Træningshallen... Hørsholm 9 baner... Rungsted anlæg... Inventar og udstyr... Materielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER: Varebeholdninger: Handelsvarer... Varebeholdninger i alt... Tilgodehavender: Tilgodehavender (kontingenter m.v.)... Hørsholm Kommune... Andre tilgodehavender... Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 20

25 Balance pr. 31. august 2010 PASSIVER Note 31/8-09 EGENKAPITAL: Egenkapital primo... Overført resultat... EGENKAPITAL I ALT HENSATTE FORPLIGTELSER: Marathondøgn... Vedligeholdelse... HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT GÆLDSFORPLIGTELSER: Langfristede gældsforpligtelser: Hørsholm Kommune... Jyske Bank... Langfristede gældsforpligtelser i alt... Kortfristede gældsforpligtelser: Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser... Leverandører af varer og tjenesteydelser... Anden gæld... Periodeafgrænsningsposter (helårskontingenter)... Kortfristede gældsforpligtelser i alt GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT Side 21

26 Noter 1 Medlemskontingenter 2008/09 Seniorer: Indskud... Sommer... Vinter... Helår... Seniorer i alt... Ungseniorer: Indskud... Sommer... Vinter... Helår... Ungseniorer i alt... Juniorer: Indskud... Sommer... Vinter... Helår... Juniorer i alt... Øvrige: Passive... Udland... Firmakontingent... Gæstespil... Øvrige klubber... Øvrige i alt... Tab på debitorer Medlemskontingenter i alt Side 22

27 Noter 2 Baneleje 2008/09 Scanomathallen (heraf stævner kr )... Scanomathallen, løssalg... Træningshallen (heraf stævner kr )... Træningshallen, løssalg... Baneleje i alt Tilskud Hørsholm ordningen... Hørsholm kommune... Tilskud i alt Øvrige administrationsomkostninger Advokat... Annoncering, personale... Generalforsamling, mødeudgifter m.v.... Bookingsystem... Edb-drift inkl. software... Gaver og sponsorpleje... Hjemmeside / blad... Kontorartikler... Kopieringsudgifter... Marketing... Personaleudgifter/kurser... Porto og gebyrer... PBS, opkrævning FI-kort... Reparationer, vedligeholdelse og småanskaffelser... Revision og regnskabsmæssig assistance... Telefon... TV... Øvrige... Øvrige administrationsomkostninger i alt Side 23

28 Noter 5 Træning 2008/09 Faste trænere... Timetrænere... Feriepenge og ATP, trænere... Øvrige omkostninger... Træning i alt Udvalg Juniorer... Øvrige senior- og motionisthold... 1., 2.og 3. hold + U-18 hold... Udvalg i alt Haller, klubhus og baner Falck... Forsikring... Forårsklargøring udendørsbaner m.v.... Rengøringsartikler... Renter, Jyske Bank... Vedligeholdelse: Baner... Haller... Forsikringer (korttids)... Klubhuse... Lyskilder... Matchpoint... Serviceaftale... Småanskaffelser... Øvrig ekstraordinær renovering, vedligeholdelse m.v.... Vagtordning... Løn til vicevært og rengøring... Haller, klubhus og baner i alt Side 24

29 Noter 8 Finansielle poster 2008/09 Finansielle indtægter: Renteindtægter, bank og giro... Rykkergebyrer... Valuta, kursregulering... Finansielle indtægter i alt... Finansielle omkostninger: Renteudgifter, bank og giro... Gebyrer, bank og giro m.v.... Valuta, kursregulering... Øvrige... Finansielle poster i alt Anlægsoversigt Scanomat- Trænings- Hørsholm Rungsted Materielle anlægsaktiver hallen hallen 9 baner anlæg Kostpris 1. september Kostpris 31. august Af- og nedskrivninger 1. september Årets afskrivninger Af og nedskrivninger 31. august Regnsk.mæssig værdi 31. august Offentlig ejendomsvurdering Side 25

30 Noter Materielle anlægsaktiver Kostpris 1. september Afgang... Kostpris 31. august Afskrivninger 1. september Årets afskrivninger... Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede og skrottede aktiver... Afskrivninger 31. august Inventar og udstyr Regnskabsmæssig værdi pr. 31. august Afskrivninger 2008/09 Scanomat-hallen... Træningshallen... Hørsholm, 9 baner... Inventar og udstyr... Afskrivninger i alt Tilgodehavender (kontingenter m.v.) 31/08-09 Debitorer... Nedskrivning til imødegåelse af tab... Tilgodehavender (kontingenter m.v.) i alt Side 26

31 Noter 11 Andre tilgodehavender 31/08-09 Moms... Øvrige tilgodehavender... Andre tilgodehavender i alt /8-10 Afdrag Restgæld Restgæld 12 Langfristede gældsforpligtelser Gæld i alt næste år efter 1 år efter 5 år Hørsholm Kommune Langfristede gældsforpligtelser i alt Anden gæld 31/08-09 A-skat og AM-bidrag... ATP-bidrag... Feriepenge... Feriepengeforpligtelse... Moms... Skyldig spillere... Skyldig sponsorer... Anden gæld i alt Side 27

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Virksund Lystbådehavn

Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn CVR-nr. 74 71 00 18 Årsregnskab for 2010 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent Klient nr. 5745 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER Registreret Revisbnsanpartsselskab FÅBORGVEJ 130 5762 VESTER SKERNINGE TELEFON 62 24 30 15 TELEFAX 62 24 25 00 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2010. Dirigent

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014 Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hf 2015 DIrIg Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie c/o SFAH Hørsvinget 5 2630 Taastrup CVR-nr. 84 31 56 13 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 63 61 41 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO Faaborg@bdo.dk Assensvej 4, Box 116 www.bdo.dk DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2009 Årsrapporten

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Årsregnskab

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Hørsholm Rungsted Tennisklub. Årsrapport 1. september 2012 31. august 2013

Hørsholm Rungsted Tennisklub. Årsrapport 1. september 2012 31. august 2013 Hørsholm Rungsted Tennisklub CVR nr. 23 40 46 13 Hørsholm Kommune ----oo0oo---- Årsrapport 1. september 2012 31. august 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den /

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14 Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde CVR-nr. 35 29 74 99 Årsregnskab 2013/14 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ORLOFF ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/04/2013 Kurt Keilberg Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere