Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme, 546 kwh el. 1.4 MWh Fjernvarme, 484 kwh el

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme, 546 kwh el. 1.4 MWh Fjernvarme, 484 kwh el"

Transkript

1 SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gl Hovedgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2970 Hørsholm BBR-nr.: Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS A/S Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Lavt forbrug Forbrug: 344 MWh fjernvarme Oplyst for perioden: MWh fjernvarme: 01/01/09-31/12/09 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år, rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 1 Bolig: Udskiftning af cirkulationspumpe på varmeanlægget. Forslaget hænger sammen med forslaget for erhvervsdelen. 2 Erhverv: Udskiftning af cirkulationspumpe på varmeanlægget. 3 Bolig: Udskiftning til energisparepærer i kælder. Forslaget hænger sammen med forslaget for erhvervsdelen. 4 Erhverv: Udskiftning til energisparepærer i kælder. 536 kwh el 1070 kr kr. 1.5 år 481 kwh el 960 kr kr. 1.5 år 525 kwh el 1050 kr kr. 2 år 25 kwh el 50 kr. 122 kr. 2.4 år 5 Bolig: Udskiftning af cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg. Forslaget hænger sammen med forslaget for erhvervsdelen. 1.5 MWh Fjernvarme, 546 kwh el 1730 kr kr. 2.9 år 6 Erhverv: Udskiftning af cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg. 1.4 MWh Fjernvarme, 484 kwh el 1550 kr kr. 3.2 år 7 Erhverv: Efterisolering af ydervægge. 8 MWh Fjernvarme 3480 kr kr. 6.6 år

2 SIDE 2 AF 10 8 Bolig: Efterisolering af ydervægge. Forslaget hænger sammen med forslaget for erhvervsdelen. 9 Bolig: Efterisolering af tag. Forslaget hænger sammen med forslaget for erhvervsdelen. 9.1 MWh Fjernvarme 39 MWh Fjernvarme, 57 kwh el 3960 kr kr. 6.6 år kr kr år 10 Erhverv: Efterisolering af tag. 34 MWh Fjernvarme kr kr år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet, hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: kr./år Samlet besparelse på el: 5300 kr./år Samlet besparelse på vand: 0 kr./år Besparelser i alt: kr./år Investeringsbehov: kr. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres, vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus.

3 SIDE 3 AF 10 Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag. Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. 11 Erhverv: Efterisolering af varmtvandsrør. 0.6 MWh Fjernvarme 260 kr. 12 Bolig: Efterisolering af varmtvandsrør. Forslaget hænger sammen med forslaget for erhvervsdelen. 0.7 MWh Fjernvarme 290 kr. 13 Erhverv: Efterisolering af varmerør. 0.5 MWh Fjernvarme 230 kr. 14 Bolig: Efterisolering af varmerør. Forslaget hænger sammen med forslaget for erhvervsdelen. 15 Bolig: Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder. Forslaget hænger sammen med forslaget for erhvervsdelen. 0.6 MWh Fjernvarme 250 kr. 4.5 MWh Fjernvarme 1980 kr. 16 Erhverv: Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder. 4 MWh Fjernvarme 1740 kr. 17 Erhverv: Udskiftning af koblede ruder til lavenergiruder. 4.2 MWh Fjernvarme 1830 kr. 18 Bolig: Udskiftning af koblede ruder til lavenergiruder. Forslaget hænger sammen med forslaget for erhvervsdelen. 4.7 MWh Fjernvarme 2060 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Ejendommen, der er beliggende Gl. Hovedgade 8-10, 2970 Hørsholm, er en etageejendom opført i 1960 omfattende i alt 17 beboelseslejligheder fordelt på 4 etager. Der er erhverv i fordelt på etagerne. Ejendommen beregnes som blandet anvendelse. Ejendommen er gennemgået sammen med Morten Asbjørn. Der var adgang til en repræsentativ lejlighed. Isoleringsmængder i utilgængelige konstruktioner er aflæst på tegninger eller skønnede af konsulenten ud fra byggeteknisk erfaring. Ejendommen er forudsat fuldt beboet og opvarmet til 20 C.

4 SIDE 4 AF 10 Før et eller flere forslag til besparelse udføres, anbefales det at få udarbejdet projekt på arbejdet. Der gøres opmærksom på, at der kan være behov for myndighedsgodkendelse. Enhedspriser er vejledende og kan kun opnås i forbindelse med udførelse af større arbejder. Det anbefales at indhente 1 eller flere tilbud. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Vandret tag er 14 cm beton + 20 cm letbeton. Tag over baldakin er isoleret med 100 mm mineraluld. Forslag 9: Bolig: I en renoveringssituation anbefales det at efterisolere taget med 200 mm mineraluld. Forslag 10: Erhverv: I en renoveringssituation anbefales det at efterisolere taget med 200 mm mineraluld. Ydervægge Ydervægge er dels 20 cm gasbeton dels lette partier skønnet isoleret med 75 mm mineraluld. Gavle er 31 cm hulmur, oplyst uisoleret. Forslag 7: Erhverv: Det anbefales at efterisolere ydervægge. Hulmur efterisoleres ved indblæsning af mineraluldsgranuat i hulrum. Massive vægge efterisoleres ved montering af indvendig isoleringsvæg med 100 mm mineraluld, effektiv dampsærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Forslag 8: Bolig: Det anbefales at efterisolere ydervægge. Hulmur efterisoleres ved indblæsning af mineraluldsgranuat i hulrum. Massive vægge efterisoleres ved montering af indvendig isoleringsvæg med 100 mm mineraluld, effektiv dampsærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Vinduer, døre, ovenlys mv. Vinduer i ejendommen er med blandet termoruder, lavenergiruder, koblede ruder. Fugerne er plastik og i god stand.

5 SIDE 5 AF 10 Ved udskiftning af eksisterende termoruder bør disse udskiftes til lavenergiruder med varm kant. Dette vil øge komforten og give en energibesparelse. Forslag 17: Erhverv: Udskiftning af koblede vinduer til lavenergivinduer. Forslag 18: Bolig: Udskiftning af koblede vinduer til lavenergivinduer. Gulve og terrændæk Gulv mod uopvarmet kælder skønnes isoleret med 50 mm mineraluld. Forslag 15: Bolig: Det anbefales at efterisolere gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm mineraluld på undersiden, afsluttet med godkendt pladebeklædning. Forslag 16: Erhverv: Det anbefales at efterisolere gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm mineraluld på undersiden, afsluttet med godkendt pladebeklædning. Kælder Der er kælder i ejendommen. Kælderen beregnes som uopvarmet. Ventilation Ventilation Ejendommen er naturligt ventileret. Den naturlige ventilation sker i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Varme Varmeanlæg Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Fjernvarmeveksleren er en pladeveksler af mærket Alpha Laval og findes i ejendommens varmecentral i kælderen. Årsforbrug for varme er oplyst via årsregning fra Nordbrænding Fjernvarme. Oplyst forbrug er arealvægtet da forbruget omfatter Gl. Hovedgade Det oplyste fjernvarmeforbrug er klimakorrigeret af energikonsulenten og dette forbrug svarer

6 SIDE 6 AF 10 til gennemsnittet for etageboliger i henhold til erfaringsnøgletal. Der er god overensstemmelse mellem det oplyste og det beregnede forbrug. Det oplyste forbrug kan dog være betinget af et ikke normalt forbrugsmønster, som kan give ændringer i op- eller nedadgående forbrugsstørrelse. Forslag 1: Bolig: Det anbefales at montere en ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på det varmefordelingsanlægget. Pumpe bør forsynes med isoleringskappe. Forslag 2: Erhverv: Det anbefales at montere en ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på det varmefordelingsanlægget. Pumpe bør forsynes med isoleringskappe. Varmt vand Det varme brugsvand opvarmes i en varmtvandsbeholder på 1500 liter af mærket Ajva fra Varmtvandsbeholderen er skønnet isoleret med 100 mm isolering. Varmtvandsrør er udført som gennemsnitsligt 1½" rør med 20 mm isolering, der løber i kælderen. Der er 2 stk. cirkulationspumper til det varme brugsvand. Cirkulationspumperne er 3-trins pumper af mærket Grundfos UPS med hver en effekt på W. Forslag 5: Bolig: Det anbefales at montere en ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på det varme brugsvand. Pumpe bør forsynes med isoleringskappe. Forslag 6: Erhverv: Det anbefales at montere en ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på det varme brugsvand. Pumpe bør forsynes med isoleringskappe. Forslag 11: Erhverv: Det anbefales at efterisolere varmtvandsrør, så der overalt er 50 mm isolering. Forslag 12: Bolig: Det anbefales at efterisolere varmtvandsrør, så der overalt er 50 mm isolering. Fordelingssystem Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Fordelingssystemet til centralvarmen er et 2-strengsanlæg. Varmerør i kælderen er udført som gennemsnitligt 1½" rør med 20 mm isolering.

7 SIDE 7 AF 10 Cirkulationspumpen til fordeling af varme er en 3-trins pumpe af typen Smedegaard El Vario med en effekt på W. Forslag 13: Erhverv: Det anbefales at efterisolere varmerør, så der overalt er 50 mm isolering. Forslag 14: Bolig: Det anbefales at efterisolere varmerør, så der overalt er 50 mm isolering. Automatik Der er automatik til central styring af varmeanlægget i form af en klimastat, af mærket Danfoss MPV, der styrer fremløbstemperatur til radiatorene efter udetemperaturen. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. El Belysning Belysningen i kælder er med glødepærer, styret med Columbus tryk (trappeautomatik). Belysningen på trappe og altangang er med energisparepærer. Belysningen er styret med trappeautomatik og bevægelsesmelder. Forslag 3: Bolig: Udskiftning til energisparepærer i kælder. Forslag 4: Erhverv: Udskiftning til energisparepærer i kælder. Vand Vand Toiletterne i ejendommen vurderes at være med 10% med middel vandforbrug og 90% med lavt vandforbrug. De vandforbrugende armaturer i køkkener og badeværelser er med individuelle vandforbrug, dette vurderes samlet at svare til et middel vandforbrug. På de vandforbrugende installationer kan det anbefales at der monteres vandbegrænsere. Det sparer sig selv hjem på et par år.

8 SIDE 8 AF 10 Der anbefales generelt en periodevis kontrol af vandmåleren, for at hindre unødvendig spild fra f.eks. dryppende vandhaner, løbende cisterner, utætte rør m.m. Det anbefales at toiletter med 1 skyl udskiftes til nye vandbesparende toiletter med stort og lille skyl på henholdsvis 4 og 2 liter. Investeringen anslåes til 4.500kr. pr. stk. og der vurderes at det vil give en årlig besparelse på 6m³ pr. stk. Vedvarende energi Solvarme Der er ikke installeret solvarmeanlæg og det skønnes ikke rentabelt at montere et anlæg på ejendommen. Der er derfor ikke medtaget noget forslag. Varmepumpe Der er ikke installeret varmepumpe og der skønnes ikke rentabelt at montere en på ejendommen. Der er derfor ikke medtaget noget forslag. Solceller Der er ikke monteret solceller. Det vurderes at bygningen og dens installationer er udført således at det ikke vil være rentabelt at montere solceller. Der er derfor ikke medtaget noget forslag. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1960 År for væsentlig renovering: Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Ingen Boligareal i følge BBR: 3046 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 2706 m² Opvarmet areal: 2782 m² Anvendelse ifølge BBR: 140 Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Der er ikke overensstemmelse mellem oplysninger i BBR og de faktiske forhold på ejendommen. Opmålt opvarmet areal er lavere end oplyst BBR areal. Kælderarealet er mindre end oplyst i BBR. Energipriser

9 SIDE 9 AF 10 Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: kr./mwh Fast afgift på varme: kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 35 kr./m³ Sådan opgøres varmeregningen De enkeltes lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m2 Gennemsnitlig årlig energiudgift Gl. Hovedgade 8: 1.10, 2.16, kr. Gl. Hovedgade 8: 1.11, 2.19, kr. Gl. Hovedgade 8: kr. Gl. Hovedgade 8: kr. Gl. Hovedgade 8: 1.9, kr. Gl. Hovedgade 8: 2.14, 3.23, kr. Gl. Hovedgade 8: kr. Gl. Hovedgade 8: 2.17 (kontor) kr. Gl. Hovedgade 8: 2.17 (erhverv) kr. Gl. Hovedgade 8: 3.21 (erhverv) kr. Gl. Hovedgade 8: kr. Gl. Hovedgade 10A (erhverv) kr. Gl. Hovedgade 10B (erhverv) kr. Gl. Hovedgade 10C (erhverv) kr. Gl. Hovedgade 10D (erhverv) kr. Gl. Hovedgade 10E (erhverv) kr. Gl. Hovedgade 10F (erhverv) kr. Gl. Hovedgade 12: 1.th. (erhverv) kr. Gl. Hovedgade 12: 2.th kr. Gl. Hovedgade 12: kr.

10 SIDE 10 AF 10 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Willemoesgade København Ø Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15938 m³ Naturgas, 9129 kwh el. 6438 m³ Naturgas, 988 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15938 m³ Naturgas, 9129 kwh el. 6438 m³ Naturgas, 988 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Kulsviervej 79A 2800 Lyngby BBR-nr.: 173-087152 Gyldigt 10 år fra: 02-02-2011 Energikonsulent: Ole Søndergaard

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Lyshøjgårdsvej 59 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-356817-001 Energikonsulent: Lasse Hundborg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Fritz Møllers vej 50 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055355-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Brandholms alle 1a 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055428-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Fjordløkke 40 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024362-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunnekær 11 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-022783-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Sønderport 16 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-021282-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jyllandsvej 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-065620 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jagtvej 141 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-271455 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Topperne 1 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-044185-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 128 m3 Fjernvarme 2830 kr. 51066 kr.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 128 m3 Fjernvarme 2830 kr. 51066 kr. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Færgevej 2A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-129617 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af fordelingsrør. 15 m3 Fjernvarme 330 kr. 484 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af fordelingsrør. 15 m3 Fjernvarme 330 kr. 484 kr. 1. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fabersgade 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5000 Odense C BBR-nr.: 461-116124 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5 kwh el 113,9 Liter fyringsgasolie 5.652 kwh el 190,1 Liter fyringsgasolie

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5 kwh el 113,9 Liter fyringsgasolie 5.652 kwh el 190,1 Liter fyringsgasolie SIDE 1 AF 10 Adresse: Englerupvej 72 Postnr./by: 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-005047-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208206-001 Energikonsulent: Niels Peter Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Katsund 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006553 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere