Helårsgrund TJEBBERUPVEJ75,4300HOLBÆK FORHOLBÆKKOMMUNEUDBYDESGRUNDAREALITJEBBERUPIOFFENTLIGTUDBUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helårsgrund TJEBBERUPVEJ75,4300HOLBÆK FORHOLBÆKKOMMUNEUDBYDESGRUNDAREALITJEBBERUPIOFFENTLIGTUDBUD"

Transkript

1 Helårsgrund Kontant: Ejerudgiftpr.md.: Udbetaling: Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 1.704/1.299 Grundm 2 : 898 Sag: 014-J04055 Ansvarligejendomsmægler: HenrikLarsen Ejendomsmægler&valuar,MDE TJEBBERUPVEJ75,4300HOLBÆK FORHOLBÆKKOMMUNEUDBYDESGRUNDAREALITJEBBERUPIOFFENTLIGTUDBUD

2 Salgsopstiling Adresse:Tjebberupvej75,4300Holbæk Sagsnr.:014-JJ04055 Dato: Kontantpris: Ejerudgift/md.:1.381 Beskrivelse: GrundarealeterkurvetogbeliggendeudtilTjebberupvej,som erengennemkørselsvejfor området. Derermulighedforopførelseafetparcelhuspågrunden.Jordarealetsælgessom råjord, hvorkøbersørgerforbyggemodning,anlægafvejmv.,jf.lokalplanensbestemmelser. GrundenerbeliggendetætpåHolbækMarina,GolfbaneogMunkholmskovenogderer indkøbsmu-lighed,børnehaveogskoleiområdet.dererligeledesmulighedforgodegåogløbetureiskovenelerenturtilholbækmarinaelerenskønturpågolfbanen,der liggermedudsigtoverholbækfjord.påcykelerder10minutertilholbækcentrum med masserafspecialbutikker,caféer,biografmv. Salgetskervedatderunderskrivesetkøbstilbudpådenpris,duønskeratbyde.Ale købstilbudsendesafdanboligholbæktilkommunen,som fritvælgermelem deindkomne købstilbud. Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom det måteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene. Medvirkendeejendomsmæglerrepræsenterersælger,ogkanikkeværerådgiverforbeggeparterisammehandel.Køberopfordresderfortilatsøgeegenjuridisk,finansielsamtbyggeteknisk rådgivningm.v. Ansvarligejendomsmægler:HenrikLarsen Version2.1 E/FA/ER/V COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide1

3 Adresse:Tjebberupvej75,4300Holbæk Sagsnr.:014-JJ04055 Dato: Kontantpris: Ejerudgift/md.:1.381 Version2.1 E/SO/TS COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide1c

4 Adresse:Tjebberupvej75,4300Holbæk Sagsnr.:014-JJ04055 Dato: Kontantpris: Ejerudgift/md.:1.381 Ejendomsdata: Ejendommen Arealer Ejendomstype: Helårsgrund Grundarealudgør: 898m 2 Måbenytestil: Ubebyggetareal(Ikkelandbrugsareal),forskelsværdi-herafvej 75m 2 Ifølge: Lokalplannr.3.21 Grundarealifølge: Tingbogsatest Kommune: Holbæk Matr.nr.: 6aTjebberupBy,Grandløse.11cTjebberupBy,Grandløse.17 Parcelnr,: Zonestatus: Byzone Vand: Købersørgerselvforetablering Vej: Fæles/privat Kloak: Købersørgerselvforetablering Vurderingogejendomsværdiskat O fentligvurderingpr O fentligejendomsværdi: kr. Herafgrundværdi: kr. Grundskateloftværdi: Oplysningom jordbundsforhold: Køberharmulighedforatforetagejordbundsundersøgelseiforbindelsemedindgåelseafkøbsaftale,påvilkårspecificereti udbudsvilkårene. Byggemodnings-ogtilslutningsforhold: Ejendommen/grundenoverdragessom råjordiikke-byggemodnetstand. Købersørgerselvfordenfuldebyggemodningogafholderaleudgifterhertil, ligesom køberselvsørgerforbetalingafalestikledningsbidragsamt tilslutningsbidragtilel,vand,kloak,varme,telekommunikationmv. Vand: Ikkeindlagt.Købersørgerselvforetableringogafholderaleudgifterhertil.Derhenvisestil takstbladfratjebberupvandværk. El: Ikkeindlagt.Købersørgerselvforetableringogafholderaleudgifterhertil.Derhenvisestil takstbladfraseas-nve. Kloak: Ikkeindlagt.Købersørgerselvforetableringogafholderaleudgifterhertil.Derhenvisestil takstbladfraholbækforsyning. Varme: Ikkeindlagt.Købersørgerselvforetableringogafholderaleudgifterhertil. Antenne: Ikkeindlagt.Købersørgerselvforetableringogafholderaleudgifterhertil. Tilslutningsomkostninger: Aletilslutningsafgifterbetalesafkøber.Aleudgifter,herundertilslutningsbidragvedr. kloak,vand,el,telekommunikation,antenne,internet,evt.varmeforsyningmv.ersælger uvedkommende. Version2.1 E/SO/EL/G COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide2

5 Adresse:Tjebberupvej75,4300Holbæk Sagsnr.:014-JJ04055 Dato: Kontantpris: Ejerudgift/md.:1.381 Servituter,byrder,planerogandreanvendelsesbegrænsninger: Forejendommenkangældeservituter,planerogandreanvendelsesbegrænsninger.Derhenvisestiltingbogsatestog ejendomsdatarapport. Forkommuneplanhenvisestilkommunenshjemmeside. Lokalplannr.3.21 Servituter: Dokom forsynings-/afløbsledningermv.vedr.6a. Herudovererkøberpligtigtilatrespektereservituterafofentligkarakter,dermåteblivepålagtgrunden. Andreforholdafvæsentligbetydning: Ønskermanatkøbegrundenunderskriveskøbstilbudmedangivelseafdenprisman ønskeratbyde.alekøbstilbudsendesafdanbolig,holbæktilkommunen,som fritvælger melem indkomnetilbud/forkasterdem. Ejendomsvurderingmv.: Dagrundenerundersammenlægningogudstykning,erdenneikkeselvstændigtvurderet hvorforejendomsvurdering,grundværdiogejendomsskatm.v.eranslåedebeløb.en eventuelstigningiejendomsvurderingenoggrundværdienkanmedførestigningaf ejendomsskatenogdermedstigningafbruto-samtnetoudgift. Kontantbehovvedkøb: Udoverdepåside5anførteudgiftererderligeledesikkemedtagetudgifttilevt. indskud/gebyrtilgrundejerforening,vejlaug,antenneforeningogvandværkm.v. Herhenvisesiøvrigttilejendommensbladitingbogen. Version2.1 E/SO COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide3

6 Adresse:Tjebberupvej75,4300Holbæk Sagsnr.:014-JJ04055 Dato: Kontantpris: Ejerudgift/md.:1.381 Ejerudgift1.år: Pr.år Kontantbehovvedkøb Ejendomsskat Rotebekæmpelseansl. 70 Grundejerforeningansl Kontantpris/udbetaling Tinglysningsafgiftafskødet Omkostningertilkøbersrådgiver(e),anslået Ialt Købergøresopmærksom på,atderiovennævntekontantbehovvedkøbikkeerindeholdt udgiftertil:derhenvisestilside5 Køberafholderaleudgiftertilstikledningertiltilslutningsstedsamtevt.udgiftertiltilslutningaf forsyningsværker. Ejerudgiftialt1år Ejerpantebreveogafgiftspantebreve: Gældudenforkøbesummen: Ingen Beregningafbruto/netopåbaggrundafstandardfinansieringsamtsærligeoplysningerom finansiering: Dergøresopmærksom påatejendomsmæglereniht.lovenikkemåsammenlæggeejerudgiftmedbruto/netoydelse.denangivnebruto/netoydelsenedenforomfatersåledesalenefinansieringsomkostninger.derforskal ejerudgiftenlæggestildenneydelseforatberegnedensamledemånedligeboligudgift.herudovervilderværeforbrugsafhængigeudgifter. Udbetaling:25.000Brutoekskl.ejerudgift1.704md./20.450årNetoekskl.ejerudgift1.299md./15.586årv/30,06% Brutoudgiftenerligmeddensamledeydelseforbundetmedenstandardfinansieringudenfradragogeksklusivejerudgifter,forbrugsafhængigeudgiftersamtløbendevedligeholdelse.Netoudgiftenerligmedbrutoudgiftenefter fradragafskatemæssigtfradrag.daderertaleom enstandardfinansiering,vildenivissetilfældeikkekunneopnås. Standardfinansiering Standardfinansieringenerudarbejdetudfrafølgendeforudsætninger: Kontantudbetalingpå5% afdenkontantekøbesum oprundettilnærmestekr.5.000dogminimum kr Deroptagesetrealkreditlånoptildenmaksimalelånegrænsefordenpågældendeejendomskategoriefterlovom realkreditlånogrealkreditobligationerm.v.løbetidener30år.låneteretkonverterbartobligationslånmedfast rente,derafdragesoverheleløbetidenefterannuitetsprincippet.låneterbaseretpådertilhørendeobligationer,hviskurser100elernærmesteherunder.beregningsdatoforrealkreditlån: Forrestkøbesummenberegnesetboliglån.Lånetharenløbetidpå30år.Lånetafdragesoverheleløbetidenefterannuitetsprincippet.Lånetfastsæ testilkurspari,ogrentenfastlæggeshvertkvartalden1/2,1/5,1/8og1/11som dengennemsnitligerenteafde6senesteofentliggjortemånederinationalbankensstatistikfornyeudlåntilboligformåltillønmodtagerem.v.gennemsnitsrentenoprundestilnærmestekvarteprocentogtilægges3procentpoint. Nærværenderentepåboliglånerbaseretpådengennemsnitligerenteiperioden:1/8-1/2 Særligeoplysningerom finansiering:ihenholdtillovom formidlingaffastejendom m.v.måejendomsmæglerenikkeudarbejdeelerladeudarbejdefinansieringsforslag,ligesom ejendomsmæglerenikkemåformidle finansiering. Version2.1 E/SO COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide4

7 Adresse:Tjebberupvej75,4300Holbæk Sagsnr.:014-JJ04055 Dato: Kontantpris: Ejerudgift/md.:1.381 Oplysningerom eksisterendelån,derkanovertagespåvissebetingelser: Långiver/art Realkreditype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente Kont./pålyd. 1.års ydelse ÅOP Restløbetid Saldofradragskonto Særligeovertagelsesvilkår Garantistilelse Kontant regulering Kontantbehovvedkøb: Købergøresopmærksom på,atderiovennævntekontantbehovvedkøbikkeerindeholdtudgiftertil:tinglysning afpantebreve,debitor/kreditorskiftemv.,finansiering,herunderkurssikringogbankgarantistilelsemv.udgifttilevt. indskud/gebyrtilgrundejerforening,vejlaug,antenneforeningogvandværkm.v. Version2.1 E/SO COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide5

8 (Gældende) Udskriftsdato: 5. november 2014 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme I medfør af 68, stk. 1, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010, og 38 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010, jf. 68, stk. 1, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, fastsættes: 1. Salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme skal, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, ske efter forudgående offentligt udbud, jf. dog 2. Stk. 2. Ved kommune forstås tillige et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, medmindre andet følger af selskabets vedtægter. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger m.v. og lov om støttede private ungdomsboliger. Stk. 2. Offentligt udbud kan endvidere undlades ved 1) salg til staten, en region, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, 2) en kommunes henholdsvis en regions salg af en nedlagt tjeneste- eller lejebolig til den hidtidige beboer, der har haft boligen til rådighed i forbindelse med sit kommunale henholdsvis regionale ansættelsesforhold, 3) en kommunes henholdsvis en regions salg til en kommunalt henholdsvis regionalt ansat af en ejendom, der som følge af dens beliggenhed nær den pågældendes tjenestested er af særlig betydning for udførelsen af tjenesten, 4) salg af et ubebygget areal under m 2, som ikke selvstændigt kan bebygges, 5) salg af et ubebygget areal, som ikke selvstændigt kan bebygges, i forbindelse med overførelse af arealet til en tilgrænsende ejendom, når arealet, der overføres, højst udgør 10 % af arealet af den ejendom, som arealet overføres til, dog højst m 2, 6) en kommunes henholdsvis en regions salg til institutioner m.v., som kommunen henholdsvis regionen lovligt kan yde anlægsstøtte til, 7) overdragelse af en kommunal henholdsvis en regional ejendom, der indgår som en del af en kommunal henholdsvis en regional virksomhed, i forbindelse med salg af virksomheden med henblik på kommunens henholdsvis regionens lovlige videreførelse af virksomheden i selskabsform, eventuelt i samarbejde med andre offentlige myndigheder, eller 8) en kommunes salg af eksproprieret fast ejendom til en bestemt privat fysisk eller juridisk person, når ekspropriationen er gennemført til fordel for den pågældende fysiske eller juridiske person. Stk. 3. Med tilsynsmyndighedens samtykke kan offentligt udbud endvidere undlades ved mageskifter samt ved salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud. 1

9 3. Offentligt udbud skal ske ved annoncering i et eller flere alment tilgængelige trykte eller elektroniske medier efter kommunalbestyrelsens henholdsvis regionsrådets bestemmelse. Annonceringen skal være egnet til at sikre, at oplysning om det offentlige udbud kan komme til en bred kreds af mulige tilbudsgiveres kendskab. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan bestemme, at ejendommen udbydes til en fastsat pris, forudsat at prisen svarer til markedsprisen. Stk. 3. Ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Det skal ved annonceringen endvidere angives, at købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb, jf. 4, 1. pkt. Udbydes ejendommen til en fastsat pris, skal det ved annonceringen angives, at kommunen henholdsvis regionen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris, samt at tilbudsgiver ikke er afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris. 4. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. 5. Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget, jf. 3, stk Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan forkaste alle indkomne tilbud. Stk. 2. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt kommunen henholdsvis regionen herved varetager en saglig, kommunal henholdsvis regional interesse. Stk. 3. Hvis der i tilfælde, hvor en ejendom er udbudt til en fastsat pris, fremkommer højere købstilbud, skal alle tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af ejendommen til mindst den udbudte pris, have mulighed for, inden for en af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsat frist, at fremkomme med supplerende tilbud. Salg til en lavere pris end en udbudt pris kan kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 7. Når der er forløbet et år efter et offentligt udbud, kan salg kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. 3, stk. 3, 2. pkt., og kravet om, at købstilbud skal angive et fast beløb, jf. 4, 1. pkt., gælder alene for udbud, der annonceres efter bekendtgørelsens ikrafttræden. 9. Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme ophæves. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 24. juni 2011 BERTEL HAARDER / Christian Vigh 2

10 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :03:47 EJENDOM: Adresse: Tjebberupvej Holbæk Samlet areal: 668 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Tjebberup By, Grandløse Matrikelnummer: 0011c Areal: 668 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0021 ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Holbæk Kommune Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK TILLÆGSTEKST: Anmærkning Retsanm Tillægstekst :03:47 Side 1 af 2

11 Adkomsten vedr matr.nr. 6A,11C, Tillige anden ejendom HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 3 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 21_K_672 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 6A ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0316 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 21_B_ :03:47 Side 2 af 2

12 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :19:55 EJENDOM: Adresse: Samlet areal: 594 m2 Heraf vej: 594 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Tjebberup By, Grandløse Matrikelnummer: 0017a Areal: 519 m2 Heraf vej: 519 m2 Retskreds: 0021 Appr.dato: Landsejerlav: Tjebberup By, Grandløse Matrikelnummer: 0017b Areal: 75 m2 Heraf vej: 75 m2 Retskreds: 0021 HOVEDNOTERING: Hovednotering: Samlet ejendom NOTERINGER: Dato: matr. nr. 17a Tjebberup By, Grandløse (150455) Arealtype: Byens gade Dato: matr. nr. 17b Tjebberup By, Grandløse (150455) Arealtype: Byens gade ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Anden adkomst Dato/løbenummer: OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja :19:55 Side 1 af 2

13 ADKOMSTHAVERE: Navn: Byens Gade Ejerandel: 1 / 1 HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER Der findes ingen servitutter på ejendommen ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: Ikke oplyst DKK Grundværdi: Ikke oplyst DKK Vurderingsdato:.. Kommunekode: 0316 Ejendomsnummer (BBR-nr.): :19:55 Side 2 af 2

14 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :03:07 EJENDOM: Adresse: Tjebberupvej Holbæk Samlet areal: 155 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Tjebberup By, Grandløse Matrikelnummer: 0006a Areal: 155 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0021 ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Holbæk Kommune Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK TILLÆGSTEKST: Anmærkning Retsanm Tillægstekst :03:07 Side 1 af 2

15 Adkomsten vedr matr.nr. 6A,11C, Tillige anden ejendom HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 3 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 21_K_672 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 6A ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0316 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 21_B_ :03:07 Side 2 af 2

16 Rapport købt 18/ Rapport færdig 22/ For ejendommen Tjebberupvej 75, 4300 Holbæk Ejendommens adresse:...tjebberupvej 75, 4300 Holbæk Ejendomsnummer: Kommune:... Holbæk Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information om ejendommen Matr.nr. 11c Tjebberup By, Grandløse Matr.nr. 6a Tjebberup By, Grandløse Rapport-ID: ef9a22e3-3dd2-402f-a4e9-da0c

17 Indhold Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten. Tjebberupvej Holbæk Rapport købt 18/ Rapport færdig 22/ Resumé... 3 Uddybning af enkelte svar Økonomi... 6 Ejendomsskat (grundskyld)... 6 Ejendoms- og grundværdi... 6 Forfalden gæld til kommunen... 7 Planer...7 Zonestatus... 7 Lokalplaner... 7 Kommuneplaner...9 Varmeforsyning Vand Aktuelle afløbsforhold Aktuel vandforsyning Spildevandsplan Om ejendomsdatarapporten...15 Generelt om ejendomsdatarapporten Ordforklaring - ejendomsoplysninger Følgende bilag kan hentes: BBR meddelelsen Ejendomsskattebillet Vurderingsmeddelelse Vejforsyning Jordforureningsattest Side 2 af 19

18 Tjebberupvej Holbæk Resumé Bygninger BBR-meddelelsen Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?... Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Ja, se bilag Rapport købt 18/ Rapport færdig 22/ Energimærkning Hvad er ejendommens energimærke?...ejendommen har ikke noget energimærke Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Tilstandsrapport Findes der en tilstandsrapport for ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Elinstallationsrapport Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Byggesag Er der igangværende byggesag for ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Byggeskadeforsikring Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?...nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Olietanke Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Fredede bygninger Er der registreret fredede bygninger på ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?... 0 kr. Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Ejendomsskattebillet Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?... Ja, se bilag Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? kr. Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Vurderingsmeddelelse Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?...ja, se bilag Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af køberen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Huslejenævnssager Er der registreret én eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Arbejderbolig Er ejendommen betegnet som arbejderbolig?...nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Jordrente Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse?... Nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Statstilskud efter stormfald Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald?...nej Side 3 af 19

19 Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Planer Tjebberupvej Holbæk Rapport købt 18/ Rapport færdig 22/ Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?...byzone Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Lokalplaner Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?...ja Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Kommuneplaner Kommuneplaner... Ja Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?... Ja Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Vejforsyning Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen?... Se bilag. Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Kommunale anlægsprojekter Har kommunalbestyrelsen givet bevilling til anlægsarbejder, der påvirker ejendommen fysisk eller medfører en udgift?...nej Oplysninger er indhentet d. 22. september 2015 Hovedstadsområdets transportkorridorer Er det registreret, at ejendommen er helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer?... Nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Vand Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?... Ingen afløbsforhold registreret Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?... Ingen vandforsyning registreret Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet kogeanbefaling?... Nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Spildevandsplan... Nej, men se bemærkninger Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?...nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder Er ejendommen beliggende i et nitratfølsomt indvindingsområde?...nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Jordforurening Jordforureningsattest Findes der jordforureningsattest for ejendommen?... Ja, se bilag Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Lettere jordforurening Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?... Nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Påbud iht. jordforureningsloven Har kommunen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAI)?...Nej Natur, skov og landbrug Side 4 af 19

20 Fredskov Er ejendommen pålagt fredskovspligt?... Nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Tjebberupvej Holbæk Rapport købt 18/ Rapport færdig 22/ Majoratsskov Er der noteret majoratsskov på ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Beskyttet natur Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen?...nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for yderligere information. Internationale naturbeskyttelsesområder Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Landbrugspligt Er ejendommen pålagt landbrugspligt?...nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Naturperler Er der arealer, der er udpeget som naturperler på ejendommen?...nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Bygge- og beskyttelseslinjer Skovbyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?...nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Sø- og åbeskyttelseslinjer Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje?... Nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Kirkebyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?...nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Klitfredningslinje Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?... Nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Strandbeskyttelseslinje Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?... Nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Beskyttede sten- og jorddiger Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 18. september 2015 Miljøsag Miljøsag Har kommunen oplyst om andre miljøsager iht. jordforureningsloven?... Nej Oplysninger er indhentet d. 22. september 2015 Side 5 af 19

21 Økonomi Tjebberupvej Holbæk Rapport købt 18/ Rapport færdig 22/ Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?... 0 kr. Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 18. september 2015 Skatteår Kommune...Holbæk Kommune Grundskyld...0 kr. Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug... 0 kr. Grundskyld af værdi af stuehus...0 kr. Dækningsafgift, erhvervsejendomme... 0 kr. Dækningsafgift af forskelsværdi... 0 kr. Dækningsafgift af grundværdi...0 kr. Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme)... 0 kr. Skat ialt... 0 kr. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Økonomi Kommunen Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? kr. Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med 2½ procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 18. september 2015 Vurderingsår Dato for seneste vurdering eller ændring Ejendomsværdi kr. Grundværdi kr. Fradrag... 0 kr. Stuehus grundværdi... 0 kr. Stuehusværdi...0 kr. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kontaktoplysninger - forklaring... www adresse... Økonomi Det lokale skattecenter Du kan se adressen for det lokale skattecenter på vurderingsmeddelelsen. Side 6 af 19

22 Tjebberupvej Holbæk Rapport købt 18/ Rapport færdig 22/ Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af køberen?... Nej Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber." Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglyste gældsposter, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af en eventuel køber. Ved tvangsauktion: Hvis gælden ikke er opgjort til tvangsauktionsdatoen - kontakt kommunen. Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen. er indhentet d. 18. september 2015 Forfalden gæld i alt... 0 kr Gælden er opgjort pr Der er renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgørelsen... Nej Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat Krav i alt vedrørende denne gældstype... 0 kr Planer Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?... Byzone Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og sommerhusområder fremgår af planlovens 34. Oplysninger vedr. Zonestatus er indhentet d. 18. september 2015 Zonestatus: Byzone Matr.nr. 11c Tjebberup By, Grandløse Andel af matrikel dækket af zonen % Matr.nr. 6a Tjebberup By, Grandløse Andel af matrikel dækket af zonen % Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kontaktoplysninger - forklaring... Planer Kommunalbestyrelsen Kontakt egen kommune Lokalplaner Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?...ja Bemærk, at oplysningen er opdelt i forslag til og vedtagne Lokalplaner, Temalokalplaner, Lokalplaner for delområder og Temalokalplaner for delområder. Lokalplaner, vedtagne Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende bestemmelser for, hvordan et bestemt, afgrænset område må benyttes eller et projekt konkret skal udføres. Oplysninger vedr. Lokalplaner, vedtagne er indhentet d. 18. september 2015 Side 7 af 19

23 Tjebberupvej Holbæk Rapport købt 18/ Rapport færdig 22/ Lokalplan: "Strædesbakken" - et nyt boligområde nord for Tjebberupvej, øst for Dragerupvej, samt Tjebberup Landsby Planens navn... "Strædesbakken" - et nyt boligområde nord for Tjebberupvej, øst for Dragerupvej, samt Tjebberup Landsby Plannummer Kommune... Holbæk Navn på plandistrikt Østby Planstatus...Vedtaget Dato for offentliggørelse af planforslag Dato for vedtagelse af plan Dato for start af offentliggørelsesperioden Dato for slut på offentliggørelsesperioden Generel anvendelse... Boligområde Specifik anvendelse... Blandet boligområde Konkret anvendelse... Blanding af boligtyper Planzone... Byzone Maksimal bebyggelsesprocent % Maksimalt antal etager... 1,5 Maksimal bygningshøjde... 8,5 m Mindst tilladte miljøklasse... 1 Maksimalt tilladte miljøklasse... 1 Bygningsbevaringsbestemmelse... Bevaringsbestemmelser for bygninger i Tjebberup Landsby Er der udarbejdet en VVM-redegørelse...Nej Link til plandokument... Link Matr.nr. 11c Tjebberup By, Grandløse Andel af matrikel dækket af plan % Matr.nr. 6a Tjebberup By, Grandløse Andel af matrikel dækket af plan % Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Lokalplaner, forslag Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Lokalplaner, forslag er indhentet d. 18. september 2015 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Lokalplaner for delområder, vedtagne En lokalplan for delområde er en underopdeling af en lokalplan. Der kan fx være overordnede rammer i lokalplanen, mens lokalplanen for delområdet udlægger mere detaljerede rammer. Se iøvrigt "Lokalplaner, vedtagne". Oplysninger vedr. Lokalplaner for delområder, vedtagne er indhentet d. 18. september 2015 Side 8 af 19

24 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Tjebberupvej Holbæk Rapport købt 18/ Rapport færdig 22/ Lokalplaner for delområder, forslag Se forklaring under "Lokalplaner for delområder, vedtagne " Oplysninger vedr. Lokalplaner for delområder, forslag er indhentet d. 18. september 2015 Temalokalplaner, vedtagne Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Temalokalplaner, vedtagne er indhentet d. 18. september 2015 Temalokalplaner, forslag Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Temalokalplaner, forslag er indhentet d. 18. september 2015 Temalokalplaner for delområder, vedtagne Se forklaring under "Lokalplaner for delområder, vedtagne " Oplysninger vedr. Temalokalplaner for delområder, vedtagne er indhentet d. 18. september 2015 Temalokalplaner for delområder, forslag Se forklaring under "Lokalplaner for delområder, vedtagne " Oplysninger vedr. Temalokalplaner for delområder, forslag er indhentet d. 18. september 2015 Planer Kommuneplaner Kommuneplaner... Ja Kommuneplaner, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplaner, forslag er indhentet d. 18. september 2015 Kommuneplaner, vedtagne Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne land. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen. Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse. Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de fastsætter rammebestemmelserne for delområderne og som hovedregel angiver: - arealets overordnede anvendelse - bebyggelsesprocent - bebyggelsens største højde - og andre særlige hensyn - fx bygningsbevaringshensyn Oplysninger vedr. Kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 18. september 2015 Kommuneplan: Strategi for Bæredygtig udvikling Planens navn...strategi for Bæredygtig udvikling Kommune... Holbæk Side 9 af 19

25 Planstatus...Vedtaget Dato for vedtagelse af plan Link til plandokument... Link Tjebberupvej Holbæk Rapport købt 18/ Rapport færdig 22/ Kommuneplan: Kommuneplan 2013 Planens navn... Kommuneplan 2013 Kommune... Holbæk Planstatus...Vedtaget Dato for vedtagelse af plan Link til plandokument... Link Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kontaktoplysninger - forklaring... Adresse... Kommunen Telefonnummer adresse... www adresse... Planloven forvaltes af enheden "Tværgående Planlægning" i Naturstyrelsen. Vedrørende driften af PlansystemDK kontaktes systemets hotline på eller telefon Haraldsgade 53, 2100 København Ø Temakommuneplanramme, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Temakommuneplanramme, forslag er indhentet d. 18. september 2015 Temakommuneplanramme, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Temakommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 18. september 2015 Temakommuneplantillæg, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Temakommuneplantillæg, forslag er indhentet d. 18. september 2015 Temakommuneplantillæg, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Temakommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 18. september 2015 Kommuneplanramme, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, forslag er indhentet d. 18. september 2015 Kommuneplanramme, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 18. september 2015 Kommuneplan: Tjebberup Planens navn... Tjebberup Plannummer... 3.B05 Side 10 af 19

26 Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører Kommune... Holbæk Navn på plandistrikt Østby Tjebberupvej Holbæk Rapport købt 18/ Rapport færdig 22/ Planstatus...Vedtaget Dato for vedtagelse af plan Generel anvendelse... Boligområde Specifik anvendelse... Blandet boligområde Planzone... Byzone Fremtidig planzone...byzone Link til plandokument... Link Matr.nr. 11c Tjebberup By, Grandløse Andel af matrikel dækket af plan % Matr.nr. 6a Tjebberup By, Grandløse Andel af matrikel dækket af plan % Kommuneplanstrategi, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 18. september 2015 Kommuneplanstrategi, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d. 18. september 2015 Kommuneplan: Planstrategi Holbæk Kommuneplan 2007 Planens navn... Planstrategi Holbæk Kommuneplan 2007 Kommune... Holbæk Omfang af revision...fuld revison Dato for vedtagelse af plan Link til plandokument... Link Kommuneplantillæg, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, forslag er indhentet d. 18. september 2015 Kommuneplantillæg, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 18. september 2015 Kommuneplantillæg, vvm, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vvm, forslag er indhentet d. 18. september 2015 Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Side 11 af 19

27 Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget er indhentet d. 18. september 2015 Planer Tjebberupvej Holbæk Rapport købt 18/ Rapport færdig 22/ Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?... Ja Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud samt Område med tilslutningspligt. Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen. Forsyningsområde Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt: forsyningsform). Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe. Oplysninger vedr. Forsyningsområde er indhentet d. 18. september 2015 Matr.nr. 11c Tjebberup By, Grandløse Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsområde?...ja Område Navn på forsyningsområde... Holbæk Forsyningsform...Individuel naturgasforsyning Forsyningsselskab... DONG GAS DISTRIBUTION A/S Matr.nr. 6a Tjebberup By, Grandløse Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsområde?...ja Område Navn på forsyningsområde... Holbæk Forsyningsform...Individuel naturgasforsyning Forsyningsselskab... DONG GAS DISTRIBUTION A/S Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kontaktoplysninger - forklaring... Kommunen Kontakt egen kommune Område med forsyningsforbud Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende eller ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt. dispensationer fremgår ikke af denne registrering. Oplysninger vedr. Område med forsyningsforbud er indhentet d. 18. september 2015 Matr.nr. 11c Tjebberup By, Grandløse Er matriklen beliggende i et område med forsyningsforbud?... Ja Område Navn på område med forsyningsforbud... Holbæk Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod?... El Side 12 af 19

28 Matr.nr. 6a Tjebberup By, Grandløse Er matriklen beliggende i et område med forsyningsforbud?... Ja Tjebberupvej Holbæk Rapport købt 18/ Rapport færdig 22/ Område Navn på område med forsyningsforbud... Holbæk Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod?... El Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Område med tilslutningspligt Kommunalbestyrelsen kan enten via et tilslutningsprojekt, som er reguleret i varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge tilslutningseller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i området. Oplysninger vedr. Område med tilslutningspligt er indhentet d. 18. september 2015 Matr.nr. 11c Tjebberup By, Grandløse Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt?... Ja Område Navn på område med tilslutningspligt... Varmeplan for Holbæk Kommune Tilslutningspligt i henhold til... Samlet varme- og tilslutnings/forblivelsesprojekt Type af tilslutningspligt... Tilslutningspligt ny bebyggelse Dato for beslutning Område Navn på område med tilslutningspligt 3.21 "Strædesbakken" - et nyt boligområde nord for Tjebberupvej, øst for Dragerupvej, samt Tjebberup Landsby Tilslutningspligt i henhold til...lokalplan Type af tilslutningspligt... Tilslutningspligt ny bebyggelse Dato for beslutning Matr.nr. 6a Tjebberup By, Grandløse Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt?... Ja Område Navn på område med tilslutningspligt... Varmeplan for Holbæk Kommune Tilslutningspligt i henhold til... Samlet varme- og tilslutnings/forblivelsesprojekt Type af tilslutningspligt... Tilslutningspligt ny bebyggelse Dato for beslutning Område Navn på område med tilslutningspligt 3.21 "Strædesbakken" - et nyt boligområde nord for Tjebberupvej, øst for Dragerupvej, samt Tjebberup Landsby Tilslutningspligt i henhold til...lokalplan Type af tilslutningspligt... Tilslutningspligt ny bebyggelse Dato for beslutning Side 13 af 19

29 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Tjebberupvej Holbæk Rapport købt 18/ Rapport færdig 22/ Vand Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?... Ingen afløbsforhold registreret For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt bortledes i ét og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles. Oplysninger vedr. Aktuelle afløbsforhold er indhentet d. 18. september 2015 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Vand Kommunen Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?...ingen vandforsyning registreret Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning. Oplysninger vedr. Aktuel vandforsyning er indhentet d. 18. september 2015 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Vand Kommunen Spildevandsplan Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold?... Nej Her oplyser kommunen, om der i kommunens spildevandsplan (inkl. tillæg) er vedtagelser, der vil ændre ejendommens afløbsforhold. Oplysninger vedr. Spildevandsplan er indhentet d. 22. september 2015 Er der i kommunens spildevandsplan (inkl. tillæg) vedtagelser, der vil ændre ejendommens afløbsforhold?... Nej Bemærkning fra kommunen... Ejendommen er beliggende i separatkloakeret område og bør derfor være separatkloakeret på egen grund. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Side 14 af 19

30 Om ejendomsdatarapporten Tjebberupvej Holbæk Rapport købt 18/ Rapport færdig 22/ Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil (pdf) til elektronisk visning eller udskrift. Du får besked pr /sms, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, at ejendomsdatarapporten er en Ikke komplet rapport. Når alle svar er modtaget, vil ejendomsdatarapporten få status som Komplet og du kan hente en ny komplet rapport. Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke fremgår af ejendomsdatarapporten. Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen findes i Appendiks. BBR-meddelelse Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Vurderingsmeddelelse Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Energimærke Kort over vejforsyning Jordforureningsattest Eftersynsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Ordforklaring - ejendomsoplysninger BBR-meddelelsen BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBRmeddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen. Energimærkning Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent. Tilstandsrapport En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig. Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader. Elinstallationsrapport En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og objektiv gennemgang af elinstallationernes tilstand. Side 15 af 19

31 Byggesag En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis). Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres ikke i BBR. Tjebberupvej Holbæk Rapport købt 18/ Rapport færdig 22/ Byggeskadeforsikring Siden 1. april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring i forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle tilfælde også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. 1-års og 5-års eftersyn. Olietanke Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). Oplysningerne stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen. Fredede bygninger Der er ca fredede bygninger i Danmark. Det er bygninger, som skønnes at have national interesse. Alle fredede bygninger er fredet både udvendigt og indvendigt, og der skal søges om tilladelse til alle ændringer, som går ud over almindelig vedligeholdelse. Ejendomsskat (grundskyld) Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. Ejendomsskattebillet En ejendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat (grundskyld mv.), som ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre afgifter, der opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der opkræves via ejendomsskattebilletten. Ejendoms- og grundværdi Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med 2½ procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra Vurderingsmeddelelse Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt ud hvert andet år, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sender SKAT ikke automatisk en ny vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 2011 og for erhvervsejendomme fra Se seneste vurdering under Ejendoms- og grundværdi. Forfalden gæld til kommunen Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse og lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet hæfter på den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens 4 og en række sektorlove. Huslejenævnssager I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. Indberetningen omfatter sager, som modtages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om huslejens størrelse. Arbejderbolig Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om gældsovertagelse. Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen. Side 16 af 19

32 Jordrente Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen. Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum. Tjebberupvej Holbæk Rapport købt 18/ Rapport færdig 22/ Statstilskud efter stormfald Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet som følge af storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald. Zonestatus Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig af zonestatus kan der være forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. I landzone skal der fx søges om landzonetilladelse ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer. Lokalplaner Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan efter nabohøring dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Kommuneplaner Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling. Den udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse. Varmeforsyning Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligt/forblivelsespligt til en forsyningsform samt om eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). Vejforsyning Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje. Status for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse. Kommunale anlægsprojekter Her oplyser kommunen, om der for ejendommen er anlægsarbejder, hvortil kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling, eller hvor der er afsagt kendelse, som vil medføre, at ejendommen berøres fysisk, fx ved ekspropriation, eller medfører en udgift for ejeren. Hovedstadsområdets transportkorridorer Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner m.m. De er en del af den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de respektive grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng. Hovedstadsområdet omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Aktuelle afløbsforhold Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen. Aktuel vandforsyning Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlæg. Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på offentliggørelse og videregivelse af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles offentlige database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter. Grundvand - Drikkevandsinteresser Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Side 17 af 19

33 Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet mod nitratforurening. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et nitratfølsomt indvindingsområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Tjebberupvej Holbæk Rapport købt 18/ Rapport færdig 22/ Jordforureningsattest Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening. Kortlagt jordforurening Kortlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (V1) og/eller vidensniveau 2 (V2) i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten. Lettere jordforurening Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering. Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret viden om ejendommen vedr. lettere forurening vil fremgå under Anden viden. Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning. Påbud iht. jordforureningsloven Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord. Der oplyses om påbud efter 9(2), 10, 44(2), 48, 72a, jf. 7, nr. 1 i bekendtgørelse om indberetning af jordforureningsdata. Hvis kommunen endnu ikke har digitaliseret oplysninger om påbud iht. jordforureningsloven oplyser kommunen under punktet "Miljøsag", om der findes sådanne sager på ejendommen. Fredskov Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at anvende det til skovbrugsformål. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen sikrer den langsigtede skovdyrkning. Majoratsskov Ifølge skovloven skal majoratsskov bevares under samme ejer. Naturstyrelsen kan give tilladelse til at ophæve majoratsskovnoteringen på hele eller dele af skoven. Beskyttet natur Beskyttet natur kan være beskyttede naturtyper eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven 3. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med beskyttet natur, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Internationale naturbeskyttelsesområder Internationale beskyttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale beskyttelsesområder, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Landbrugspligt Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha ( m²). Når en ejendom er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende. Naturperler Naturperler er særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer, der er beliggende indenfor særligt følsomme landbrugsområder (SFL). Hvis der er naturperler på ejendommen, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Skovbyggelinjer Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha Inden for byggelinjen er der forbud mod at bygge. Sø- og åbeskyttelseslinjer Søbeskyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod ændringer, dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l. Side 18 af 19

34 Kirkebyggelinjer Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Den skal sikre, at der ikke opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. Tjebberupvej Holbæk Rapport købt 18/ Rapport færdig 22/ Klitfredningslinje Klitfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og Vesterhavet. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan føre til øget risiko for sandflugt. Strandbeskyttelseslinje I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100 m eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning. Beskyttede sten- og jorddiger Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven. Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et område. Miljøsag Her angiver kommunen om der er relevante, igangværende miljøsager på ejendommen. Miljøsager er sager, der behandles i kommunen efter reglerne i lov om forurenet jord. Side 19 af 19

35 Rapport købt 21/ Rapport færdig 22/ For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer: Kommune:... Holbæk Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information om ejendommen Matr.nr. 17a Tjebberup By, Grandløse Matr.nr. 17b Tjebberup By, Grandløse Rapport-ID: 00f91fdb-5e40-4a49-819c-dadc752c518d

36 Indhold Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten. Resumé... 3 Rapport købt 21/ Rapport færdig 22/ Uddybning af enkelte svar Økonomi... 6 Ejendomsskat (grundskyld)... 6 Forfalden gæld til kommunen... 6 Planer...6 Zonestatus... 6 Lokalplaner... 7 Kommuneplaner...9 Varmeforsyning Vand Aktuelle afløbsforhold Aktuel vandforsyning Spildevandsplan Om ejendomsdatarapporten...15 Generelt om ejendomsdatarapporten Ordforklaring - ejendomsoplysninger Følgende bilag kan hentes: BBR meddelelsen Ejendomsskattebillet Vurderingsmeddelelse Jordforureningsattest Side 2 af 19

37 Rapport købt 21/ Rapport færdig 22/ Resumé Bygninger BBR-meddelelsen Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?... Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Ja, se bilag Energimærkning Hvad er ejendommens energimærke?...ejendommen har ikke noget energimærke Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Tilstandsrapport Findes der en tilstandsrapport for ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Elinstallationsrapport Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Byggesag Er der igangværende byggesag for ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Byggeskadeforsikring Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?...nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Olietanke Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Fredede bygninger Er der registreret fredede bygninger på ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?... 0 kr. Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Ejendomsskattebillet Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?... Ja, se bilag Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?... Ingen vurdering registreret Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Vurderingsmeddelelse Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?...ja, se bilag Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af køberen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Huslejenævnssager Er der registreret én eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Arbejderbolig Er ejendommen betegnet som arbejderbolig?...nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Jordrente Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse?... Nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Statstilskud efter stormfald Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald?...nej Side 3 af 19

38 Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Planer Rapport købt 21/ Rapport færdig 22/ Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?...byzone Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Lokalplaner Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?...ja Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Kommuneplaner Kommuneplaner... Ja Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?... Ja Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Vejforsyning Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen?... Ukendt, kontakt kommunen. Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Kommunale anlægsprojekter Har kommunalbestyrelsen givet bevilling til anlægsarbejder, der påvirker ejendommen fysisk eller medfører en udgift?...nej Oplysninger er indhentet d. 22. september 2015 Hovedstadsområdets transportkorridorer Er det registreret, at ejendommen er helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer?... Nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Vand Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?... Ingen afløbsforhold registreret Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?... Ingen vandforsyning registreret Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet kogeanbefaling?... Nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Spildevandsplan Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold?... Ja Oplysninger er indhentet d. 22. september 2015 Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?...nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder Er ejendommen beliggende i et nitratfølsomt indvindingsområde?...nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Jordforurening Jordforureningsattest Findes der jordforureningsattest for ejendommen?... Ja, se bilag Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Lettere jordforurening Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?... Nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Påbud iht. jordforureningsloven Har kommunen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAI)?...Nej Side 4 af 19

39 Natur, skov og landbrug Fredskov Er ejendommen pålagt fredskovspligt?... Nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Rapport købt 21/ Rapport færdig 22/ Majoratsskov Er der noteret majoratsskov på ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Beskyttet natur Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen?...nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for yderligere information. Internationale naturbeskyttelsesområder Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Landbrugspligt Er ejendommen pålagt landbrugspligt?...nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Naturperler Er der arealer, der er udpeget som naturperler på ejendommen?...nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Bygge- og beskyttelseslinjer Skovbyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?...nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Sø- og åbeskyttelseslinjer Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje?... Nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Kirkebyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?...nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Klitfredningslinje Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?... Nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Strandbeskyttelseslinje Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?... Nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Beskyttede sten- og jorddiger Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 21. september 2015 Miljøsag Miljøsag Har kommunen oplyst om andre miljøsager iht. jordforureningsloven?... Nej Oplysninger er indhentet d. 22. september 2015 Side 5 af 19

40 Økonomi Rapport købt 21/ Rapport færdig 22/ Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?... 0 kr. Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 21. september 2015 Skatteår Kommune...Holbæk Kommune Grundskyld...0 kr. Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug... 0 kr. Grundskyld af værdi af stuehus...0 kr. Dækningsafgift, erhvervsejendomme... 0 kr. Dækningsafgift af forskelsværdi... 0 kr. Dækningsafgift af grundværdi...0 kr. Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme)... 0 kr. Skat ialt... 0 kr. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Økonomi Kommunen Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af køberen?... Nej Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber." Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglyste gældsposter, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af en eventuel køber. Ved tvangsauktion: Hvis gælden ikke er opgjort til tvangsauktionsdatoen - kontakt kommunen. Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen. er indhentet d. 21. september 2015 Planer Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?... Byzone Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og sommerhusområder fremgår af planlovens 34. Oplysninger vedr. Zonestatus er indhentet d. 21. september 2015 Side 6 af 19

41 Zonestatus: Byzone Matr.nr. 17a Tjebberup By, Grandløse Rapport købt 21/ Rapport færdig 22/ Andel af matrikel dækket af zonen % Matr.nr. 17b Tjebberup By, Grandløse Andel af matrikel dækket af zonen % Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kontaktoplysninger - forklaring... Planer Kommunalbestyrelsen Kontakt egen kommune Lokalplaner Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?...ja Bemærk, at oplysningen er opdelt i forslag til og vedtagne Lokalplaner, Temalokalplaner, Lokalplaner for delområder og Temalokalplaner for delområder. Lokalplaner, vedtagne Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende bestemmelser for, hvordan et bestemt, afgrænset område må benyttes eller et projekt konkret skal udføres. Oplysninger vedr. Lokalplaner, vedtagne er indhentet d. 21. september 2015 Lokalplan: "Strædesbakken" - et nyt boligområde nord for Tjebberupvej, øst for Dragerupvej, samt Tjebberup Landsby Planens navn... "Strædesbakken" - et nyt boligområde nord for Tjebberupvej, øst for Dragerupvej, samt Tjebberup Landsby Plannummer Kommune... Holbæk Navn på plandistrikt Østby Planstatus...Vedtaget Dato for offentliggørelse af planforslag Dato for vedtagelse af plan Dato for start af offentliggørelsesperioden Dato for slut på offentliggørelsesperioden Generel anvendelse... Boligområde Specifik anvendelse... Blandet boligområde Konkret anvendelse... Blanding af boligtyper Planzone... Byzone Maksimal bebyggelsesprocent % Maksimalt antal etager... 1,5 Maksimal bygningshøjde... 8,5 m Mindst tilladte miljøklasse... 1 Maksimalt tilladte miljøklasse... 1 Bygningsbevaringsbestemmelse... Bevaringsbestemmelser for bygninger i Tjebberup Landsby Er der udarbejdet en VVM-redegørelse...Nej Link til plandokument... Link Side 7 af 19

42 Matr.nr. 17a Tjebberup By, Grandløse Andel af matrikel dækket af plan % Rapport købt 21/ Rapport færdig 22/ Matr.nr. 17b Tjebberup By, Grandløse Andel af matrikel dækket af plan % Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Lokalplaner, forslag Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Lokalplaner, forslag er indhentet d. 21. september 2015 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Lokalplaner for delområder, vedtagne En lokalplan for delområde er en underopdeling af en lokalplan. Der kan fx være overordnede rammer i lokalplanen, mens lokalplanen for delområdet udlægger mere detaljerede rammer. Se iøvrigt "Lokalplaner, vedtagne". Oplysninger vedr. Lokalplaner for delområder, vedtagne er indhentet d. 21. september 2015 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Lokalplaner for delområder, forslag Se forklaring under "Lokalplaner for delområder, vedtagne " Oplysninger vedr. Lokalplaner for delområder, forslag er indhentet d. 21. september 2015 Temalokalplaner, vedtagne Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Temalokalplaner, vedtagne er indhentet d. 21. september 2015 Temalokalplaner, forslag Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Temalokalplaner, forslag er indhentet d. 21. september 2015 Temalokalplaner for delområder, vedtagne Se forklaring under "Lokalplaner for delområder, vedtagne " Oplysninger vedr. Temalokalplaner for delområder, vedtagne er indhentet d. 21. september 2015 Temalokalplaner for delområder, forslag Se forklaring under "Lokalplaner for delområder, vedtagne " Oplysninger vedr. Temalokalplaner for delområder, forslag er indhentet d. 21. september 2015 Planer Side 8 af 19

43 Kommuneplaner Kommuneplaner... Ja Rapport købt 21/ Rapport færdig 22/ Kommuneplaner, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplaner, forslag er indhentet d. 21. september 2015 Kommuneplaner, vedtagne Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne land. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen. Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse. Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de fastsætter rammebestemmelserne for delområderne og som hovedregel angiver: - arealets overordnede anvendelse - bebyggelsesprocent - bebyggelsens største højde - og andre særlige hensyn - fx bygningsbevaringshensyn Oplysninger vedr. Kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 21. september 2015 Kommuneplan: Strategi for Bæredygtig udvikling Planens navn...strategi for Bæredygtig udvikling Kommune... Holbæk Planstatus...Vedtaget Dato for vedtagelse af plan Link til plandokument... Link Kommuneplan: Kommuneplan 2013 Planens navn... Kommuneplan 2013 Kommune... Holbæk Planstatus...Vedtaget Dato for vedtagelse af plan Link til plandokument... Link Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kontaktoplysninger - forklaring... Adresse... Kommunen Telefonnummer adresse... www adresse... Planloven forvaltes af enheden "Tværgående Planlægning" i Naturstyrelsen. Vedrørende driften af PlansystemDK kontaktes systemets hotline på eller telefon Haraldsgade 53, 2100 København Ø Temakommuneplanramme, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Temakommuneplanramme, forslag er indhentet d. 21. september 2015 Temakommuneplanramme, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Side 9 af 19

44 Oplysninger vedr. Temakommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 21. september 2015 Temakommuneplantillæg, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Rapport købt 21/ Rapport færdig 22/ Oplysninger vedr. Temakommuneplantillæg, forslag er indhentet d. 21. september 2015 Temakommuneplantillæg, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Temakommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 21. september 2015 Kommuneplanramme, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, forslag er indhentet d. 21. september 2015 Kommuneplanramme, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 21. september 2015 Kommuneplan: Tjebberup Planens navn... Tjebberup Plannummer... 3.B05 Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører Kommune... Holbæk Navn på plandistrikt Østby Planstatus...Vedtaget Dato for vedtagelse af plan Generel anvendelse... Boligområde Specifik anvendelse... Blandet boligområde Planzone... Byzone Fremtidig planzone...byzone Link til plandokument... Link Matr.nr. 17a Tjebberup By, Grandløse Andel af matrikel dækket af plan % Matr.nr. 17b Tjebberup By, Grandløse Andel af matrikel dækket af plan % Kommuneplanstrategi, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 21. september 2015 Kommuneplanstrategi, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d. 21. september 2015 Side 10 af 19

45 Kommuneplan: Planstrategi Holbæk Kommuneplan 2007 Planens navn... Planstrategi Holbæk Kommuneplan 2007 Kommune... Holbæk Rapport købt 21/ Rapport færdig 22/ Omfang af revision...fuld revison Dato for vedtagelse af plan Link til plandokument... Link Kommuneplantillæg, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, forslag er indhentet d. 21. september 2015 Kommuneplantillæg, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 21. september 2015 Kommuneplantillæg, vvm, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vvm, forslag er indhentet d. 21. september 2015 Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget er indhentet d. 21. september 2015 Planer Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?... Ja Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud samt Område med tilslutningspligt. Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen. Forsyningsområde Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt: forsyningsform). Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe. Oplysninger vedr. Forsyningsområde er indhentet d. 21. september 2015 Matr.nr. 17a Tjebberup By, Grandløse Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsområde?...ja Område Navn på forsyningsområde... Holbæk Forsyningsform...Individuel naturgasforsyning Forsyningsselskab... DONG GAS DISTRIBUTION A/S Matr.nr. 17b Tjebberup By, Grandløse Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsområde?...ja Side 11 af 19

46 Område Navn på forsyningsområde... Holbæk Forsyningsform...Individuel naturgasforsyning Rapport købt 21/ Rapport færdig 22/ Forsyningsselskab... DONG GAS DISTRIBUTION A/S Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kontaktoplysninger - forklaring... Kommunen Kontakt egen kommune Område med forsyningsforbud Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende eller ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt. dispensationer fremgår ikke af denne registrering. Oplysninger vedr. Område med forsyningsforbud er indhentet d. 21. september 2015 Matr.nr. 17a Tjebberup By, Grandløse Er matriklen beliggende i et område med forsyningsforbud?... Ja Område Navn på område med forsyningsforbud... Holbæk Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod?... El Matr.nr. 17b Tjebberup By, Grandløse Er matriklen beliggende i et område med forsyningsforbud?... Ja Område Navn på område med forsyningsforbud... Holbæk Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod?... El Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Område med tilslutningspligt Kommunalbestyrelsen kan enten via et tilslutningsprojekt, som er reguleret i varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge tilslutningseller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i området. Oplysninger vedr. Område med tilslutningspligt er indhentet d. 21. september 2015 Matr.nr. 17a Tjebberup By, Grandløse Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt?... Ja Område Navn på område med tilslutningspligt... Varmeplan for Holbæk Kommune Tilslutningspligt i henhold til... Samlet varme- og tilslutnings/forblivelsesprojekt Type af tilslutningspligt... Tilslutningspligt ny bebyggelse Dato for beslutning Side 12 af 19

47 Område Navn på område med tilslutningspligt 3.21 "Strædesbakken" - et nyt boligområde nord for Tjebberupvej, øst for Dragerupvej, samt Tjebberup Landsby Rapport købt 21/ Rapport færdig 22/ Tilslutningspligt i henhold til...lokalplan Type af tilslutningspligt... Tilslutningspligt ny bebyggelse Dato for beslutning Matr.nr. 17b Tjebberup By, Grandløse Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt?... Ja Område Navn på område med tilslutningspligt... Varmeplan for Holbæk Kommune Tilslutningspligt i henhold til... Samlet varme- og tilslutnings/forblivelsesprojekt Type af tilslutningspligt... Tilslutningspligt ny bebyggelse Dato for beslutning Område Navn på område med tilslutningspligt 3.21 "Strædesbakken" - et nyt boligområde nord for Tjebberupvej, øst for Dragerupvej, samt Tjebberup Landsby Tilslutningspligt i henhold til...lokalplan Type af tilslutningspligt... Tilslutningspligt ny bebyggelse Dato for beslutning Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Vand Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?... Ingen afløbsforhold registreret For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt bortledes i ét og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles. Oplysninger vedr. Aktuelle afløbsforhold er indhentet d. 21. september 2015 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Vand Kommunen Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?...ingen vandforsyning registreret Side 13 af 19

48 Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning. Oplysninger vedr. Aktuel vandforsyning er indhentet d. 21. september 2015 Rapport købt 21/ Rapport færdig 22/ Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Vand Kommunen Spildevandsplan Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold?... Ja Her oplyser kommunen, om der i kommunens spildevandsplan (inkl. tillæg) er vedtagelser, der vil ændre ejendommens afløbsforhold. Oplysninger vedr. Spildevandsplan er indhentet d. 22. september 2015 Er der i kommunens spildevandsplan (inkl. tillæg) vedtagelser, der vil ændre ejendommens afløbsforhold?... Ja Bemærkning fra kommunen... Der er fælleskloakeret i området. I spildevandsplanen skal området separatkloakeres. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Side 14 af 19

49 Om ejendomsdatarapporten Generelt om ejendomsdatarapporten Rapport købt 21/ Rapport færdig 22/ En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil (pdf) til elektronisk visning eller udskrift. Du får besked pr /sms, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, at ejendomsdatarapporten er en Ikke komplet rapport. Når alle svar er modtaget, vil ejendomsdatarapporten få status som Komplet og du kan hente en ny komplet rapport. Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke fremgår af ejendomsdatarapporten. Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen findes i Appendiks. BBR-meddelelse Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Vurderingsmeddelelse Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Energimærke Kort over vejforsyning Jordforureningsattest Eftersynsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Ordforklaring - ejendomsoplysninger BBR-meddelelsen BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBRmeddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen. Energimærkning Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent. Tilstandsrapport En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig. Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader. Elinstallationsrapport En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og objektiv gennemgang af elinstallationernes tilstand. Side 15 af 19

50 Byggesag En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis). Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres ikke i BBR. Rapport købt 21/ Rapport færdig 22/ Byggeskadeforsikring Siden 1. april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring i forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle tilfælde også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. 1-års og 5-års eftersyn. Olietanke Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). Oplysningerne stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen. Fredede bygninger Der er ca fredede bygninger i Danmark. Det er bygninger, som skønnes at have national interesse. Alle fredede bygninger er fredet både udvendigt og indvendigt, og der skal søges om tilladelse til alle ændringer, som går ud over almindelig vedligeholdelse. Ejendomsskat (grundskyld) Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. Ejendomsskattebillet En ejendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat (grundskyld mv.), som ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre afgifter, der opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der opkræves via ejendomsskattebilletten. Ejendoms- og grundværdi Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med 2½ procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra Vurderingsmeddelelse Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt ud hvert andet år, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sender SKAT ikke automatisk en ny vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 2011 og for erhvervsejendomme fra Se seneste vurdering under Ejendoms- og grundværdi. Forfalden gæld til kommunen Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse og lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet hæfter på den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens 4 og en række sektorlove. Huslejenævnssager I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. Indberetningen omfatter sager, som modtages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om huslejens størrelse. Arbejderbolig Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om gældsovertagelse. Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen. Side 16 af 19

51 Jordrente Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen. Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum. Rapport købt 21/ Rapport færdig 22/ Statstilskud efter stormfald Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet som følge af storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald. Zonestatus Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig af zonestatus kan der være forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. I landzone skal der fx søges om landzonetilladelse ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer. Lokalplaner Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan efter nabohøring dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Kommuneplaner Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling. Den udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse. Varmeforsyning Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligt/forblivelsespligt til en forsyningsform samt om eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). Vejforsyning Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje. Status for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse. Kommunale anlægsprojekter Her oplyser kommunen, om der for ejendommen er anlægsarbejder, hvortil kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling, eller hvor der er afsagt kendelse, som vil medføre, at ejendommen berøres fysisk, fx ved ekspropriation, eller medfører en udgift for ejeren. Hovedstadsområdets transportkorridorer Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner m.m. De er en del af den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de respektive grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng. Hovedstadsområdet omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Aktuelle afløbsforhold Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen. Aktuel vandforsyning Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlæg. Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på offentliggørelse og videregivelse af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles offentlige database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter. Grundvand - Drikkevandsinteresser Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Side 17 af 19

52 Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet mod nitratforurening. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et nitratfølsomt indvindingsområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Rapport købt 21/ Rapport færdig 22/ Jordforureningsattest Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening. Kortlagt jordforurening Kortlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (V1) og/eller vidensniveau 2 (V2) i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten. Lettere jordforurening Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering. Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret viden om ejendommen vedr. lettere forurening vil fremgå under Anden viden. Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning. Påbud iht. jordforureningsloven Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord. Der oplyses om påbud efter 9(2), 10, 44(2), 48, 72a, jf. 7, nr. 1 i bekendtgørelse om indberetning af jordforureningsdata. Hvis kommunen endnu ikke har digitaliseret oplysninger om påbud iht. jordforureningsloven oplyser kommunen under punktet "Miljøsag", om der findes sådanne sager på ejendommen. Fredskov Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at anvende det til skovbrugsformål. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen sikrer den langsigtede skovdyrkning. Majoratsskov Ifølge skovloven skal majoratsskov bevares under samme ejer. Naturstyrelsen kan give tilladelse til at ophæve majoratsskovnoteringen på hele eller dele af skoven. Beskyttet natur Beskyttet natur kan være beskyttede naturtyper eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven 3. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med beskyttet natur, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Internationale naturbeskyttelsesområder Internationale beskyttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale beskyttelsesområder, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Landbrugspligt Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha ( m²). Når en ejendom er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende. Naturperler Naturperler er særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer, der er beliggende indenfor særligt følsomme landbrugsområder (SFL). Hvis der er naturperler på ejendommen, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Skovbyggelinjer Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha Inden for byggelinjen er der forbud mod at bygge. Sø- og åbeskyttelseslinjer Søbeskyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod ændringer, dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l. Side 18 af 19

53 Kirkebyggelinjer Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Den skal sikre, at der ikke opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. Rapport købt 21/ Rapport færdig 22/ Klitfredningslinje Klitfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og Vesterhavet. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan føre til øget risiko for sandflugt. Strandbeskyttelseslinje I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100 m eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning. Beskyttede sten- og jorddiger Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven. Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et område. Miljøsag Her angiver kommunen om der er relevante, igangværende miljøsager på ejendommen. Miljøsager er sager, der behandles i kommunen efter reglerne i lov om forurenet jord. Side 19 af 19

54 Afsender: SKAT Ejendomsvurdering Storebælts Erhvervspark Korsør Modtager/ejer 316 Ejendomsvurdering Henvisningsnummer Ejendommens registernummer Matr. nr. TJEBBERUP 17 A Vurderet areal 594 m² Ejendommens beliggenhed Tjebberupvej 0 SKATs telefonnr. Udskrevet Oplysninger til brug for forsendelsen / Bunke 03 A Vmt 8 Adm 50 m.fl. Ejendommen er ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2012 vurderet sådan: Benyttelse 14 - Vurderet til nul KMD OGJM udg Benyttelse 00 Ejendommen er af en sådan type, at vi ikke skal vurdere den. Det står i vurderingslovens 7. Derfor får du denne ejendomsvurdering Ejendomsvurderingen er SKATs skøn over bl.a. din ejendomsværdi og grundværdi. Den kan bl.a. have betydning for, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og ejendomsskat. Sammen med vurderingen skal vi også fortælle, hvilken benyt- telse ejendommen har. Det står i vurderingslovens 33, stk. 1. Du kan læse mere om ejendomsvurderingen på skat.dk - Virksomhed - Erhvervsejendomme - Ejendomsvurdering. Benyttelse 14 Vi har vurderet ejendommen til 0 kr. De ejendomme, vi vurderer sådan, er eksempelvis private fællesveje med egen matrikel, fællesarealer ved rækkehuse eller fællesarealer ved strande. Benyttelse 16 Ejendommen er ikke længere en selvstændig ejendom. Den skal derfor ikke vurderes. Benyttelse 78 og 79 Vi har ikke vurderet ejendommen, fordi vi har skønnet, at ejendommens værdi er mindre end kr. Er du enig eller uenig? Hvis du er enig i vurderingen, skal du ikke gøre noget. Er du uenig i vurderingen, kan du klage. I klagen skal du skrive, hvorfor, du mener, vurderingen er forkert. Du skal sende klagen senest 3 måneder fra modtagelsen af denne skrivelse til adressen øverst i dette brev eller elektronisk via skat.dk/kontakt - til SKAT. Hvis vi er enige i klagen, vil du få en ny vurdering. Hvis vi ikke er enige, sender vi klagen videre til vurderingsankenævnet. Mere information Har du spørgsmål til denne meddelelse, kan du ringe på telefon Telefonen er åben til og med den 1. juli Herefter kan du ringe på telefon Side 1 af 1

55 KMD OGJM udg

56 Afsender: SKAT Ejendomsvurdering Storebælts Erhvervspark Korsør Modtager/ejer 316 Ejendomsvurdering Henvisningsnummer Ejendommens registernummer Matr. nr. TJEBBERUP 6 A Vurderet areal 823 m² Ejendommens beliggenhed Tjebberupvej 75 SKATs telefonnr. Udskrevet Oplysninger til brug for forsendelsen / Bunke 03 A Vmt 1 Adm 3 m.fl. Ejendommen er ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2012 vurderet sådan: Benyttelse 09 - Ubebygget areal (ikke landbrug) Ejendomsværdi kr Grundværdi kr Grundværdi, fritaget efter kr KMD OGJM udg Derfor får du denne ejendomsvurdering Ejendomsvurderingen er SKATs skøn over bl.a. din ejendomsværdi og grundværdi. Den kan bl.a. have betydning for, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og ejendomsskat. Du kan læse mere om ejendomsvurderingen på skat.dk - Virksomhed - Erhvervsejendomme - Ejendomsvurdering. Du får denne vurdering, hvis du har ejet ejendommen i løbet af også selvom du ikke længere ejer ejendommen. Er du enig eller uenig? Hvis du er enig i vurderingen, skal du ikke gøre noget. Er du uenig i vurderingen, kan du klage. I klagen skal du skrive, hvorfor, du mener, vurderingen er forkert. Du skal sende klagen senest 3 måneder fra modtagelsen af denne skrivelse til adressen øverst i dette brev eller elektronisk via skat.dk/kontakt - til SKAT. Hvis vi er enige i klagen, vil du få en ny vurdering. Hvis vi ikke er enige, sender vi klagen videre til vurderingsankenævnet. Sådan har vi vurderet ejendommen Vi har vurderet ejendommen til, hvad den kontante handelsvær- di var den 1. oktober Handelsværdien har vi fastsat ud fra: Oplysninger om, hvilken benyttelse vi har skønnet. Vi har vurderet grunden, som om den var ubebygget, og grundværdien har vi fastsat på baggrund af oplysninger om, hvor stor grunden er, og hvad den må bruges til. Hvis der er fejl i oplysningerne Vurderingen kan være påvirket af særlige forhold, der kun gælforholdene, skal du kontakte der for din ejendom. Hvis vi ikke allerede har taget hensyn til os. Er ejendommen ændret siden sidste vurdering? Hvis der er sket ændringer på ejendommen, har vi lavet de nødværdiskat og ejendomsskat vendige omberegninger, som bruges, når vi beregner ejendoms- (grundskyld). Mere information Du kan se alle vurderinger på fra den l. marts 2013 kl Har du spørgsmål til ejendomsvurderingen, kan du ringe på telefon Telefonen er åben til og med den 1. juli Herefter kan du ringe på telefon Reglerne om, hvordan man fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og benyttelse, står i vurderingslovens 6, jf. 9, stk. 1, 13, stk. 1, samt 33, stk. 1. Reglerne om, hvordan ejendommen skal vurderes, hvis der er sket ændringer på den, står i vurderingslovens 33, stk Side 1 af 2

57 SPECIFIKATIONER Grundværdi Beløb Byggeretspris 1 stk kr Kvadratmeterpris 823 m² à 375 kr kr Grundværdi i alt kr Grundværdi afrundet kr Ejendomsværdi Beløb Ejendomsværdi kr Ejendomsværdi afrundet kr Du kan klage over vurderingen, hvis resultatet ikke svarer til dit skøn over ejendommens handelsværdi. KMD OGJM udg Side 2 af 2

58 Ejendomsvurdering Side 1 af 1 Ejendomsvurdering Detaljerede vurderingsoplysninger for 2014 Adresse: TJEBBERUPVEJ 0, 4300 HOLBÆK Vurderingsår: 2014 Kommune: HOLBÆK Ejendomsnr.: Vurderingskreds: HOLBÆK/SØNDRE Benyttelse: Vurderet til 0 Lejligheds antal: 0 Matrikel: 17 A, TJEBBERUP Grundareal: 594 Ejendomsværdi: 0 Grundværdi: 0 Vis tidligere vurdering Vis tidligere vurdering

59 Ejendomsvurdering Side 1 af 1 Ejendomsvurdering Detaljerede vurderingsoplysninger for 2014 Adresse: TJEBBERUPVEJ 75, 4300 HOLBÆK Vurderingsår: 2014 Kommune: HOLBÆK Ejendomsnr.: 8395 Vurderingskreds: HOLBÆK/SØNDRE Benyttelse: Ubebygget areal Lejligheds antal: 0 Matrikel: 6 A, TJEBBERUP Grundareal: 823 Ejendomsværdi: Grundværdi: Vis "Grundværdispecifikationer" Vis "Fradrag for forbedringer", "Fritagelser" og "Fordelinger" m.v. Vis tidligere vurdering Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total Bygretpris standard Kvmpris standard kr. 375 kr kr kr. I alt: kr. "Fordelinger", "Fritagelser", "Fradrag for forbedringer" med totaler. Samlede fritagelser: kr. Fritagelser: 7 fritagelse - grundskyld: Samlede fritagelser: Ejd. og omfang ikke oplyst kr kr. Vis tidligere vurdering

60 Modtager HOLBÆK KOMMUNE BORGERSERVICE/EJENDOMSBESKATNING JERNBANEVEJ Holbæk TELEFONTID: MANDAG-FREDAG 8-13 TELEFON: MAIL: DIGITAL POST VIA BORGER.DK ELLER VIRK.DK (VIRKSOMHEDER) YDERLIGERE INFORMATION OM KOMMUNEN KAN FINDES PÅ Ejendommens beliggenhed: Matrikelbetegnelse: Udskrevet den: Moms-nr.: 21/ Debitornummer: Kommunenr.: Ejendomsnr.: xxx xx xxxxxx xx xx Vurderet areal: Vurderingsår: Tjebberupvej (01/ ) TJEBBERUP BY, GRANDLØSE 17a M.FL. Ejendomsværdi Grundværdi Stuehusgrundværdi Grundskatteloftværdi Fradrag i grundværdi for forbedringer Fritagelse for grundskyld til kommunen Del af grundværdi der beskattes i anden kommune Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom Side 01 af 01 Specifikation Beløb Heraf moms MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. Rate I ALT Forfaldsdato Sidste rettidige indb.dag Fakturadato Ratebeløb Moms beløb 0,00 0, / / ,00 01/ , / / ,00 01/ ,00 KMD OGCG udg Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg. Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr, som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet. Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT.

61 Skatteår OBS fra 2015 fremsendes skattebilletten til samtlige ejere af ejendommen. Ejendomsskatten for 2015 opkræves i 2 rater. 1. rate dækker perioden 1/1-30/6 og har forfaldsdato 1. februar sidste rettidige indbetalingsdato 5. februar rate dækker perioden 1/7-31/12 og har forfaldsdato 1. august sidste rettidige indbetalingsdato 5. august Forbrugsafgifter (vand, vandafledning, renovation m.v.) opkræves selvstændigt fra Holbæk Forsyning A/S. Ved ejerskifte: Husk at aflevere skattebillet til den nye ejer. BetalingsService afmeldes automatisk når ejerskiftet bliver tinglyst. Betaling: Husk ved tilmelding til BetalingsService at kontrollere den førstkommende betalingsoversigt. Står betalingen på betalingsoversigten, skal indbetalingskortet ikke betales. Står betalingen ikke på betalingsoversigten, skal indbetalingskortet betales. Ved for sen indbetaling beregnes der morarenter. I 2014 var renten 0,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen. Udsendes der rykkerskrivelse, påløber et gebyr på kr. 250,00. Betales rykkeren ikke, oversendes restancen efterfølgende til inddrivelse i SKAT. I SKAT vil der blive beregnet en inddrivelsesrente. I 2014 var inddrivelsesrenten på 8,2 % pr. år. Ikke betalte morarenter og kommunale gebyrer vil være registreret i SKAT med henblik på evt. modregning i overskydende skat eller andre tilgodehavender fra stat/kommune, og vil først blive slettet, når de er betalt. Ikke betalte morarenter og kommunale gebyrer kan blive overført til opkrævning på næste års ejendomsskattebillet. Har du ikke modtaget opkrævning senest den 1. februar/1. august, skal du kontakte Ejendomsskattekontoret på telefon KMD OGCG udg

62 Modtager HOLBÆK KOMMUNE BORGERSERVICE/EJENDOMSBESKATNING JERNBANEVEJ Holbæk TELEFONTID: MANDAG-FREDAG 8-13 TELEFON: MAIL: DIGITAL POST VIA BORGER.DK ELLER VIRK.DK (VIRKSOMHEDER) YDERLIGERE INFORMATION OM KOMMUNEN KAN FINDES PÅ Ejendommens beliggenhed: Matrikelbetegnelse: Ejendomsværdi Fradrag i grundværdi for forbedringer Del af grundværdi der beskattes i anden kommune Grundværdi Fritagelse for grundskyld til kommunen Udskrevet den: Moms-nr.: 18/ Debitornummer: Kommunenr.: Ejendomsnr.: xxx xx xxxxxx xx xx Vurderet areal: Vurderingsår: Tjebberupvej (01/ ) TJEBBERUP BY, GRANDLØSE 6a M.FL Stuehusgrundværdi Grundskatteloftværdi Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom Side 01 af 01 Specifikation Beløb Heraf moms MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. Rate I ALT Forfaldsdato Sidste rettidige indb.dag Fakturadato Ratebeløb Moms beløb 0,00 0, / / ,00 01/ , / / ,00 01/ ,00 KMD OGCG udg Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg. Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr, som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet. Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT.

63 Skatteår OBS fra 2015 fremsendes skattebilletten til samtlige ejere af ejendommen. Ejendomsskatten for 2015 opkræves i 2 rater. 1. rate dækker perioden 1/1-30/6 og har forfaldsdato 1. februar sidste rettidige indbetalingsdato 5. februar rate dækker perioden 1/7-31/12 og har forfaldsdato 1. august sidste rettidige indbetalingsdato 5. august Forbrugsafgifter (vand, vandafledning, renovation m.v.) opkræves selvstændigt fra Holbæk Forsyning A/S. Ved ejerskifte: Husk at aflevere skattebillet til den nye ejer. BetalingsService afmeldes automatisk når ejerskiftet bliver tinglyst. Betaling: Husk ved tilmelding til BetalingsService at kontrollere den førstkommende betalingsoversigt. Står betalingen på betalingsoversigten, skal indbetalingskortet ikke betales. Står betalingen ikke på betalingsoversigten, skal indbetalingskortet betales. Ved for sen indbetaling beregnes der morarenter. I 2014 var renten 0,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen. Udsendes der rykkerskrivelse, påløber et gebyr på kr. 250,00. Betales rykkeren ikke, oversendes restancen efterfølgende til inddrivelse i SKAT. I SKAT vil der blive beregnet en inddrivelsesrente. I 2014 var inddrivelsesrenten på 8,2 % pr. år. Ikke betalte morarenter og kommunale gebyrer vil være registreret i SKAT med henblik på evt. modregning i overskydende skat eller andre tilgodehavender fra stat/kommune, og vil først blive slettet, når de er betalt. Ikke betalte morarenter og kommunale gebyrer kan blive overført til opkrævning på næste års ejendomsskattebillet. Har du ikke modtaget opkrævning senest den 1. februar/1. august, skal du kontakte Ejendomsskattekontoret på telefon KMD OGCG udg

64 Holbæk Kommune Vækst og Bæredygtighed BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Holbæk Kommune Vækst og Bæredygtighed Kanalstræde 2, Postboks 89, 4300 Holbæk Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Ejendommens beliggenhed: Tjebberupvej 75 (vejkode: 1670), 4300 Holbæk BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via adressen eller telefonnr Oplysninger om grunde Adresse: Tjebberupvej 75 (vejkode: 1670), Tjebberup, 4300 Holbæk Ejerforhold: Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Matrikelnr. Ejerlav 11c TJEBBERUP BY, GRANDLØSE Adresse: Tjebberupvej 75 (vejkode: 1670), Tjebberup, 4300 Holbæk Ejerforhold: Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Matrikelnr. Ejerlav 6a TJEBBERUP BY, GRANDLØSE BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Tjebberupvej 75 (vejkode: 1670), 4300 Holbæk /2

65 Kortmateriale Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af oplysninger om ejendommen fra Geodatastyrelsens landsdækkende matrikelkort og register samt Bygnings- og Boligregisteret. Du kan få et mere detaljeret geografisk overblik over ejendommen på kort.bbr.dk. NB: Ejendommens afgrænsning aftegnet i kortmaterialet stammer fra Geodatastyrelsens landsdækkende matrikelkort. Matrikelkortet kan ikke afgøre et skels nøjagtige beliggenhed. Matrikelkortet er et oversigtskort, som viser de registrerede ejendomsgrænser mv., og dets nøjagtighed afhænger af, hvornår og hvordan skellene er indlagt i kortet. Der kan derfor forekomme uoverensstemmelse, når matrikelkortet sammenstilles med f.eks. ortofotos (luftfoto) eller tekniske kort. Uoverensstemmelse kan dog også skyldes andre forhold, f.eks. en hæk ikke er plantet præcis i skellet. Hvis der er tvivl om skellets beliggenhed, og dette ønskes fastlagt, kan dette alene foretages af en praktiserende landinspektør. Forkortelser i kortet: BYGN. = bygning og VIND. = vindmølle. BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Tjebberupvej 75 (vejkode: 1670), 4300 Holbæk /2

66 Din pligt som ejer Det er vigtigt, at du gennemgår din BBR-meddelelse og kontrollerer, at alle oplysninger er rigtige. Det er nemlig dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5000 kr., hvis du ikke har indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis du har opgivet urigtige oplysninger. Bøde kan fx komme på tale, hvis man som ejer, undlader at informere kommunen om eksisterende bygninger eller indretning til beboelse i kælder eller tagetage. Det er derfor særligt vigtigt, at du som ejer sikrer dig, at antallet og størrelsen af bygninger og boliger på din ejendom er i overensstemmelse med de registrerede forhold. Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på ejendommen eller ved registersamkøring med eksterne kilder, fx folkeregistret eller luftfotos. Indberetningspligten gælder også i forbindelse med byggesager. Du bør være særligt opmærksom på: Opførelsesår Om- og tilbygningsår Bebygget areal Antal etager Samlet boligareal Samlet erhvervsareal Areal af udnyttet tagetage Areal af udestue Tagdækningsmateriale Energiforsyning Du skal derimod ikke indberette til BBR, hvis du f.eks. totalrenoverer dit køkken eller udlejer et værelse. Når du køber et hus skal du være opmærksom på, at oplysningerne ofte stammer fra den tidligere ejer. Det er derfor vigtigt, at du som køber kontrollerer oplysningerne grundigt i forbindelse med ejerskifte. Fejl eller mangler i registreringen skal meddeles kommunen inden 4 uger. BBR registrerer din ejendom på mange niveauer. De 3 vigtigste er: Din grund er normalt det samme som din matrikel. I særlige tilfælde, typisk ved landbrugsejendomme kan grunden bestå af flere matrikler, der fysisk ligger ved siden af hinanden og juridisk er samnoteret i Matriklen. Dine bygninger kan være alt fra et redskabsskur til et butikscenter. I de tilfælde, hvor en bygning ikke har samme ejer som grunden oplyses dette. En enhed bruges i BBR som betegnelsen for boligen i et enfamilieshus, en lejlighed eller for en erhvervsenhed. Det samlede antal og arealet af hver enkelt enhed, der benyttes til beboelse SKAL oplyses til kommunen. Er der fejl i arealangivelsen, er du som ejer ansvarlig for fejlen. Kommunen har også mulighed for at registrere tekniske anlæg, varmepumper, gylletanke m.v. i eller på din grund eller inde i din bygning. Retningslinjerne for registrering af sådanne oplysninger kan variere lidt fra kommune til kommune. Har du spørgsmål, eller rettelser til din BBR-meddelelse skal du altid kontakte din kommune. I mange tilfælde kan det være en god idé at orientere sig i reglerne på forhånd på Arealerne på BBR-meddelelsen Arealet er en vigtig del i beregningen af ejendomsværdiskatten. De registrerede arealer er alle bruttoarealer, som måles til ydersiden af ydervæggene læs mere på Det bebyggede areal svarer normalt til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bygningens udbredelse set oppefra. Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager, eksklusiv areal af eventuel kælder og tagetage. Tagetagens samlede areal opgøres som det areal, der udnyttes og det areal, der kunne udnyttes til bolig eller erhverv. Arealet måles som i bygningsreglementet i vandret plan 1,5 m over færdigt gulv til den udvendige side af tagbeklædningen. Udnyttet areal i tagetagen opgøres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv. Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen. Arealerne opdeles i den del, som anvendes til boligformål og i den del, der anvendes til erhvervs- eller institutionsformål m.v. Det samlede boligareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inkl. areal i entré, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse, dvs. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum. Om sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser gælder således fx for et parcelhus uden kælder, der alene anvendes til beboelse, at boligarealet svarer til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage. Er der i en bygning to eller flere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder. Specielt om areal af ejerlejlighed skal du være opmærksom på, at BBR s boligareal som opgjort ovenfor ofte vil afvige fra det tinglyste areal. Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal vil svare til summen af areal til beboelse og areal til erhverv. Vejledning til BBR-meddelelse Vers. 1.6

67 Oversigt over BBR-oplysninger Anvendelse Materialer Afløbsforhold Andet Helårsbeboelse Stuehus til landbrugsejendom. Fritliggende enfamiliehus. Række-, kæde- eller dobbelthus. Etageboligbebyggelse. Kollegium. Døgninstitution. Anden bygning til helårsbeboelse. Produktions- og lagerbygninger i forbindelse med Landbrug, industri, offentlige værker og lign. Landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding m.v. Industri, fabrik, håndværk m.v. El-, gas-, vand- eller varmeværker, forbrændingsanstalter m.v. Anden bygning til landbrug, industri m.v. Handel, kontor, transport og service Transport- og garageanlæg, stationer, lufthavne m.v. Kontor, handel, lager, herunder offentlig administration. Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden service virksomhed. Anden bygning til transport, handel m.v. Institutioner og kultur Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke og lign. Skole, undervisning og forskning. Hospital, sygehjem, fødeklinik, offentlige klinikker m.v. Daginstitutioner m.v. Anden institution. Fritidsformål Sommerhus. Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset fra sommerhus. Idrætshal, klubhus, svømmehal m.v. Kolonihavehus. Anden bygning til fritidsformål. Mindre bygninger til garageformål, opbevaring m.v. Garage til et eller to køretøjer. Carport. Udhus. Køkken, toilet og afløb Toiletforhold Antal vandskyllende toiletter i boligeller erhvervsenhed. Vandskyllende toilet udenfor enheden. Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelsen med enheden. Badeforhold Antal badeværelser i enheden. Adgang til badeværelser. Hverken badeværelser eller adgang til badeværelser. Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Adgang til fælles køkken. Fast kogeinstallation i værelse eller på gang. Ingen fast kogeinstallation. Ydervæggenes materialer Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Letbeton (lette bloksten, gasbeton). Fibercement, asbest (eternit el. lign). Fibercement, asbestfri. Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk). Træbeklædning. Betonelementer (Etagehøje betonelementer). Metalplader. PVC. Glas. Ingen. Andet materiale. Tagdækningsmateriale Built-up (fladt tag, typisk tagpap). Tagpap (med taghældning). Fibercement, herunder asbest (bølge eller skifereternit). Cementsten. Tegl. Metalplader. Stråtag. Fibercement (asbestfri). PVC. Glas Grønt levende tag (Grønne tage) Andet materiale Asbestholdigt materiale Asbestholdigt ydervægsmateriale. Asbestholdigt tagdækningsmateriale. Asbestholdigt ydervægs- og tagdækningsmateriale. Kilder til bygningens materialer. Oplyst af ejer. Oplyst af teknisk forvaltning. Oplyst af andre. Bygningen er maskinelt oprettet. Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning. Opvarmningsforhold Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme. Centralvarme fra eget anlæg etkammerfyr. Ovne (Kakkelovne, kamin, brændeovn o. lign.) Varmepumpe. Centralvarme med to fyringsenheder (fast brændsel, olie eller gas). Elovne, elpaneler. Gasradiatorer. Ingen varmeinstallationer. Blandet (kræver specifikation på enhedsniveau). Opvarmningsmiddel Elektricitet. Gasværksgas. Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Fast brændsel (kul, brænde mm.) Halm. Naturgas. Andet. Supplerende varme Ikke oplyst. Varmepumpeanlæg. Ovne til fast brændsel (brændeovn o.lign.) Ovne til flydende brændsel. Solpaneler. Pejs. Gasradiator. Elovne, elpaneler. Biogasanlæg. Andet. Bygningen har ingen supplerende varme. Afløbskoder gammelt kodesæt Kodesættet benyttes for eksisterende forhold, ved enhver ændring skal nyt kodesæt benyttes: Afløb til offentligt spildevandsanlæg. Afløb til fælles privat spildevandsanlæg. Afløb til samletank. Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand. Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (med tilladelse). Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (uden tilladelse). Mekanisk rensning med privat udledning dir. til vandløb. Mekanisk og biologisk rensning. Udledning direkte uden rensning til vandløb, søer eller havet. Andet. Afløbskoder nyt kodesæt Der er indført mange nye afløbskoder i BBR. De nye koder skal benyttes ved alle fysiske ændringer i afløbsforholdene på en ejendom. Kommunen har dog også ret til på eget initiativ at konvertere koden, uden der er sket fysiske ændringer i forholdene. Det nye kodesæt er hierarkisk inddelt, således at det vigtigste kriterium er om ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller om ejendommen ligger i det åbne land. Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknet, inddeles efter om spildevandet (typisk fra køkken, bad og toilet) ledes ned i samme kloak som regnvandet (overfladevandet fra tage og befæstede arealer), eller om de behandles hver for sig. Ejendomme, der ligger i det åbne land, inddeles efter den måde spildevandet behandles. Der er i BBR mulighed for at registrere, hvilke renseklasser det lokale renseanlæg overholder. Renseklassen kan være O, OP, SO eller SOP, idet O er en forkortelse for organisk stof, P for Phosphat og S for Sulphat. OP betyder så, at rensningen både omfatter organisk stof og Phosphat, osv. Det er ikke altid, at alle bygninger på en ejendom har ens afløbsforhold. I så fald kan forholdene registreres individuelt på den enkelte bygning. En fuldstændig oversigt over afløbskoder i BBR og en vejledning hertil kan findes på Boligtype Egentlig beboelseslejlighed. Blandet erhverv og bolig med eget køkken. Enkeltværelse. Fællesbolig eller fælleshusholdning. Sommer-/fritidsbolig. Andet. Offentlig støtte Almen familiebolig. Støttet privat udlejningsbolig. Støttet privat andelsbolig. Almen ungdomsbolig. Støttet privat ungdomsbolig. Almen ældrebolig. Almen plejebolig. Midlertidig oprettelse/fuldførelse Ikke midlertidig oprettet. Midlertidig oprettet. Midlertidig fuldført. Fredning Fredet iht. til bygningsfredningsloven. Som ovenfor men med tinglyst. bevaringsbestemmelser jf. lovens 15. Tinglyst bevaringsdeklaration men, bygningen ikke fredet. På middelalderlige bygningsdele er der tinglyste fredningsbestemmelser. Indeholder middelalderlige bygningsdele. Bygningen og dens umiddelbare omgivelser er fredet iht. til bygningsfredningsloven. Som ovenfor, men med tinglyst bevaringsdeklaration. Bevaringsværdig. Medtaget i registrant, bevaringsplan mm. Ejerforhold Privatperson(er) eller interessentskab. Almennyttigt boligselskab. Aktie-, anparts- eller andet selskab. Forening, legat eller selvejende institution. Privat andelsboligforening. Kommunen (beliggenhedskommune). Kommunen (anden kommune). Region. Staten. Andet, moderejendom for ejerlejligheder. Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Privat, alment vandforsyningsanlæg. Enkeltindvindingsanlæg (egen boring). Brønd. Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner < 10 ejendomme). Ingen vandforsyning. Kilde til bygningsarealer Oplyst af ejer. Oplyst af teknisk forvaltning. Oplyst af andre. Bygningen er maskinelt oprettet. Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning. Vejledning til BBR-meddelelse Vers. 1.6

68 Holbæk Kommune Vækst og Bæredygtighed BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Holbæk Kommune Vækst og Bæredygtighed Kanalstræde 2, Postboks 89, 4300 Holbæk Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Ejendommens beliggenhed: Adresse ukendt BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via adressen eller telefonnr Oplysninger om grunde Adresse: Adresse ukendt Ejerforhold: Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Matrikelnr. Ejerlav 17a TJEBBERUP BY, GRANDLØSE 17b TJEBBERUP BY, GRANDLØSE BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Adresse ukendt /2

69 Kortmateriale Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af oplysninger om ejendommen fra Geodatastyrelsens landsdækkende matrikelkort og register samt Bygnings- og Boligregisteret. Du kan få et mere detaljeret geografisk overblik over ejendommen på kort.bbr.dk. NB: Ejendommens afgrænsning aftegnet i kortmaterialet stammer fra Geodatastyrelsens landsdækkende matrikelkort. Matrikelkortet kan ikke afgøre et skels nøjagtige beliggenhed. Matrikelkortet er et oversigtskort, som viser de registrerede ejendomsgrænser mv., og dets nøjagtighed afhænger af, hvornår og hvordan skellene er indlagt i kortet. Der kan derfor forekomme uoverensstemmelse, når matrikelkortet sammenstilles med f.eks. ortofotos (luftfoto) eller tekniske kort. Uoverensstemmelse kan dog også skyldes andre forhold, f.eks. en hæk ikke er plantet præcis i skellet. Hvis der er tvivl om skellets beliggenhed, og dette ønskes fastlagt, kan dette alene foretages af en praktiserende landinspektør. Forkortelser i kortet: BYGN. = bygning og VIND. = vindmølle. BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Adresse ukendt /2

70 Din pligt som ejer Det er vigtigt, at du gennemgår din BBR-meddelelse og kontrollerer, at alle oplysninger er rigtige. Det er nemlig dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5000 kr., hvis du ikke har indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis du har opgivet urigtige oplysninger. Bøde kan fx komme på tale, hvis man som ejer, undlader at informere kommunen om eksisterende bygninger eller indretning til beboelse i kælder eller tagetage. Det er derfor særligt vigtigt, at du som ejer sikrer dig, at antallet og størrelsen af bygninger og boliger på din ejendom er i overensstemmelse med de registrerede forhold. Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på ejendommen eller ved registersamkøring med eksterne kilder, fx folkeregistret eller luftfotos. Indberetningspligten gælder også i forbindelse med byggesager. Du bør være særligt opmærksom på: Opførelsesår Om- og tilbygningsår Bebygget areal Antal etager Samlet boligareal Samlet erhvervsareal Areal af udnyttet tagetage Areal af udestue Tagdækningsmateriale Energiforsyning Du skal derimod ikke indberette til BBR, hvis du f.eks. totalrenoverer dit køkken eller udlejer et værelse. Når du køber et hus skal du være opmærksom på, at oplysningerne ofte stammer fra den tidligere ejer. Det er derfor vigtigt, at du som køber kontrollerer oplysningerne grundigt i forbindelse med ejerskifte. Fejl eller mangler i registreringen skal meddeles kommunen inden 4 uger. BBR registrerer din ejendom på mange niveauer. De 3 vigtigste er: Din grund er normalt det samme som din matrikel. I særlige tilfælde, typisk ved landbrugsejendomme kan grunden bestå af flere matrikler, der fysisk ligger ved siden af hinanden og juridisk er samnoteret i Matriklen. Dine bygninger kan være alt fra et redskabsskur til et butikscenter. I de tilfælde, hvor en bygning ikke har samme ejer som grunden oplyses dette. En enhed bruges i BBR som betegnelsen for boligen i et enfamilieshus, en lejlighed eller for en erhvervsenhed. Det samlede antal og arealet af hver enkelt enhed, der benyttes til beboelse SKAL oplyses til kommunen. Er der fejl i arealangivelsen, er du som ejer ansvarlig for fejlen. Kommunen har også mulighed for at registrere tekniske anlæg, varmepumper, gylletanke m.v. i eller på din grund eller inde i din bygning. Retningslinjerne for registrering af sådanne oplysninger kan variere lidt fra kommune til kommune. Har du spørgsmål, eller rettelser til din BBR-meddelelse skal du altid kontakte din kommune. I mange tilfælde kan det være en god idé at orientere sig i reglerne på forhånd på Arealerne på BBR-meddelelsen Arealet er en vigtig del i beregningen af ejendomsværdiskatten. De registrerede arealer er alle bruttoarealer, som måles til ydersiden af ydervæggene læs mere på Det bebyggede areal svarer normalt til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bygningens udbredelse set oppefra. Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager, eksklusiv areal af eventuel kælder og tagetage. Tagetagens samlede areal opgøres som det areal, der udnyttes og det areal, der kunne udnyttes til bolig eller erhverv. Arealet måles som i bygningsreglementet i vandret plan 1,5 m over færdigt gulv til den udvendige side af tagbeklædningen. Udnyttet areal i tagetagen opgøres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv. Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen. Arealerne opdeles i den del, som anvendes til boligformål og i den del, der anvendes til erhvervs- eller institutionsformål m.v. Det samlede boligareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inkl. areal i entré, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse, dvs. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum. Om sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser gælder således fx for et parcelhus uden kælder, der alene anvendes til beboelse, at boligarealet svarer til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage. Er der i en bygning to eller flere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder. Specielt om areal af ejerlejlighed skal du være opmærksom på, at BBR s boligareal som opgjort ovenfor ofte vil afvige fra det tinglyste areal. Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal vil svare til summen af areal til beboelse og areal til erhverv. Vejledning til BBR-meddelelse Vers. 1.6

71 Oversigt over BBR-oplysninger Anvendelse Materialer Afløbsforhold Andet Helårsbeboelse Stuehus til landbrugsejendom. Fritliggende enfamiliehus. Række-, kæde- eller dobbelthus. Etageboligbebyggelse. Kollegium. Døgninstitution. Anden bygning til helårsbeboelse. Produktions- og lagerbygninger i forbindelse med Landbrug, industri, offentlige værker og lign. Landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding m.v. Industri, fabrik, håndværk m.v. El-, gas-, vand- eller varmeværker, forbrændingsanstalter m.v. Anden bygning til landbrug, industri m.v. Handel, kontor, transport og service Transport- og garageanlæg, stationer, lufthavne m.v. Kontor, handel, lager, herunder offentlig administration. Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden service virksomhed. Anden bygning til transport, handel m.v. Institutioner og kultur Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke og lign. Skole, undervisning og forskning. Hospital, sygehjem, fødeklinik, offentlige klinikker m.v. Daginstitutioner m.v. Anden institution. Fritidsformål Sommerhus. Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset fra sommerhus. Idrætshal, klubhus, svømmehal m.v. Kolonihavehus. Anden bygning til fritidsformål. Mindre bygninger til garageformål, opbevaring m.v. Garage til et eller to køretøjer. Carport. Udhus. Køkken, toilet og afløb Toiletforhold Antal vandskyllende toiletter i boligeller erhvervsenhed. Vandskyllende toilet udenfor enheden. Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelsen med enheden. Badeforhold Antal badeværelser i enheden. Adgang til badeværelser. Hverken badeværelser eller adgang til badeværelser. Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Adgang til fælles køkken. Fast kogeinstallation i værelse eller på gang. Ingen fast kogeinstallation. Ydervæggenes materialer Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Letbeton (lette bloksten, gasbeton). Fibercement, asbest (eternit el. lign). Fibercement, asbestfri. Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk). Træbeklædning. Betonelementer (Etagehøje betonelementer). Metalplader. PVC. Glas. Ingen. Andet materiale. Tagdækningsmateriale Built-up (fladt tag, typisk tagpap). Tagpap (med taghældning). Fibercement, herunder asbest (bølge eller skifereternit). Cementsten. Tegl. Metalplader. Stråtag. Fibercement (asbestfri). PVC. Glas Grønt levende tag (Grønne tage) Andet materiale Asbestholdigt materiale Asbestholdigt ydervægsmateriale. Asbestholdigt tagdækningsmateriale. Asbestholdigt ydervægs- og tagdækningsmateriale. Kilder til bygningens materialer. Oplyst af ejer. Oplyst af teknisk forvaltning. Oplyst af andre. Bygningen er maskinelt oprettet. Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning. Opvarmningsforhold Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme. Centralvarme fra eget anlæg etkammerfyr. Ovne (Kakkelovne, kamin, brændeovn o. lign.) Varmepumpe. Centralvarme med to fyringsenheder (fast brændsel, olie eller gas). Elovne, elpaneler. Gasradiatorer. Ingen varmeinstallationer. Blandet (kræver specifikation på enhedsniveau). Opvarmningsmiddel Elektricitet. Gasværksgas. Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Fast brændsel (kul, brænde mm.) Halm. Naturgas. Andet. Supplerende varme Ikke oplyst. Varmepumpeanlæg. Ovne til fast brændsel (brændeovn o.lign.) Ovne til flydende brændsel. Solpaneler. Pejs. Gasradiator. Elovne, elpaneler. Biogasanlæg. Andet. Bygningen har ingen supplerende varme. Afløbskoder gammelt kodesæt Kodesættet benyttes for eksisterende forhold, ved enhver ændring skal nyt kodesæt benyttes: Afløb til offentligt spildevandsanlæg. Afløb til fælles privat spildevandsanlæg. Afløb til samletank. Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand. Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (med tilladelse). Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (uden tilladelse). Mekanisk rensning med privat udledning dir. til vandløb. Mekanisk og biologisk rensning. Udledning direkte uden rensning til vandløb, søer eller havet. Andet. Afløbskoder nyt kodesæt Der er indført mange nye afløbskoder i BBR. De nye koder skal benyttes ved alle fysiske ændringer i afløbsforholdene på en ejendom. Kommunen har dog også ret til på eget initiativ at konvertere koden, uden der er sket fysiske ændringer i forholdene. Det nye kodesæt er hierarkisk inddelt, således at det vigtigste kriterium er om ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller om ejendommen ligger i det åbne land. Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknet, inddeles efter om spildevandet (typisk fra køkken, bad og toilet) ledes ned i samme kloak som regnvandet (overfladevandet fra tage og befæstede arealer), eller om de behandles hver for sig. Ejendomme, der ligger i det åbne land, inddeles efter den måde spildevandet behandles. Der er i BBR mulighed for at registrere, hvilke renseklasser det lokale renseanlæg overholder. Renseklassen kan være O, OP, SO eller SOP, idet O er en forkortelse for organisk stof, P for Phosphat og S for Sulphat. OP betyder så, at rensningen både omfatter organisk stof og Phosphat, osv. Det er ikke altid, at alle bygninger på en ejendom har ens afløbsforhold. I så fald kan forholdene registreres individuelt på den enkelte bygning. En fuldstændig oversigt over afløbskoder i BBR og en vejledning hertil kan findes på Boligtype Egentlig beboelseslejlighed. Blandet erhverv og bolig med eget køkken. Enkeltværelse. Fællesbolig eller fælleshusholdning. Sommer-/fritidsbolig. Andet. Offentlig støtte Almen familiebolig. Støttet privat udlejningsbolig. Støttet privat andelsbolig. Almen ungdomsbolig. Støttet privat ungdomsbolig. Almen ældrebolig. Almen plejebolig. Midlertidig oprettelse/fuldførelse Ikke midlertidig oprettet. Midlertidig oprettet. Midlertidig fuldført. Fredning Fredet iht. til bygningsfredningsloven. Som ovenfor men med tinglyst. bevaringsbestemmelser jf. lovens 15. Tinglyst bevaringsdeklaration men, bygningen ikke fredet. På middelalderlige bygningsdele er der tinglyste fredningsbestemmelser. Indeholder middelalderlige bygningsdele. Bygningen og dens umiddelbare omgivelser er fredet iht. til bygningsfredningsloven. Som ovenfor, men med tinglyst bevaringsdeklaration. Bevaringsværdig. Medtaget i registrant, bevaringsplan mm. Ejerforhold Privatperson(er) eller interessentskab. Almennyttigt boligselskab. Aktie-, anparts- eller andet selskab. Forening, legat eller selvejende institution. Privat andelsboligforening. Kommunen (beliggenhedskommune). Kommunen (anden kommune). Region. Staten. Andet, moderejendom for ejerlejligheder. Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Privat, alment vandforsyningsanlæg. Enkeltindvindingsanlæg (egen boring). Brønd. Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner < 10 ejendomme). Ingen vandforsyning. Kilde til bygningsarealer Oplyst af ejer. Oplyst af teknisk forvaltning. Oplyst af andre. Bygningen er maskinelt oprettet. Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning. Vejledning til BBR-meddelelse Vers. 1.6

72 Udskriv Side 1 af Du har søgt på: Kommune: Holbæk, Ejerlav: Tjebberup By, Grandløse, Matrikel: 11c Dato: Regionen har ingen oplysninger om jordforurening på den søgte matrikel. Vi har ikke afsluttet den systematiske indsamling af oplysninger om forurenende aktiviteter på grunde i regionen. Region Sjælland er ansvarlig for, at ovenstående oplysninger om jordforurening er korrekte.

73 Udskriv Side 1 af Du har søgt på: Kommune: Holbæk, Ejerlav: Tjebberup By, Grandløse, Matrikel: 17b Dato: Regionen har ingen oplysninger om jordforurening på den søgte matrikel. Vi har ikke afsluttet den systematiske indsamling af oplysninger om forurenende aktiviteter på grunde i regionen. Region Sjælland er ansvarlig for, at ovenstående oplysninger om jordforurening er korrekte.

74 Udskriv Side 1 af Du har søgt på: Kommune: Holbæk, Ejerlav: Tjebberup By, Grandløse, Matrikel: 6a Dato: Regionen har ingen oplysninger om jordforurening på den søgte matrikel. Vi har ikke afsluttet den systematiske indsamling af oplysninger om forurenende aktiviteter på grunde i regionen. Region Sjælland er ansvarlig for, at ovenstående oplysninger om jordforurening er korrekte.

75 Kopi af matriklens oplysninger ajourført indtil Ejendomskort Matr.nr.: Ejerlav: Ejerlavskode: 11c Tjebberup By, Grandløse Kommunekode: Kommune: Målforhold: 0316 Holbæk Kommune 1:1000 3ap 3al 3au 3ao 3an 3ai 3as 3ag 3aq 3am 3ak 3af 3b 3ah 9a 3l 11c 17b 6a 3v 3u 3ae 3ab 3aa 8a 3ad 3ac 4t 4ay Ejendomskort 4s Copyright Kort & Matrikelstyrelsen Detaljerede oplysninger om ejendommen fremgår af side 2.

76 Kopi af matriklens oplysninger ajourført indtil Ejendomskort side Matr.nr.: Ejerlav: Ejerlavskode: 11c Tjebberup By, Grandløse Følgende matr.nre. er en samlet fast ejendom med noteringstype: Matr.nr. Areal m² Vejareal m² Vandareal m² F Journalnr. Ændringsdato Tjebberup By, Grandløse (150455) 11c 668 U jun-2013 I alt: 1 matr.nr(e) med et samlet areal p å : 668 m² Oplysning om jordforurening kan ses her:

77 Kopi af matriklens oplysninger ajourført indtil Ejendomskort Matr.nr.: Ejerlav: Ejerlavskode: 17b m.fl. Tjebberup By, Grandløse Kommunekode: Kommune: Målforhold: 0316 Holbæk Kommune 1:2000 2a 3ar 3ap 3am 3ah 3an 3af 3al 3ag 3b 9a 11c 3ai 17b 6a 16 4e 13b 13a 17a 13d 15 10b 12a 7a 3v 3ae 3ab 3aa 3ad 3ac 8a 4a 4t 4s 4r 4p 4m 4au 4q 4i 4ar 4aq 4æ 4as 4am 4ap 4al 4ad 4an 4z 4ac 4x 4ao 4ak 4ab 4ø 4y 4ai 4ag 4af 4aa Ejendomskort 4l 4k 4n 4o 4v 4u 4d 4h Copyright Kort & Matrikelstyrelsen Detaljerede oplysninger om ejendommen fremgår af side 2.

78 Kopi af matriklens oplysninger ajourført indtil Ejendomskort side Matr.nr.: Ejerlav: Ejerlavskode: 17b m.fl. Tjebberup By, Grandløse Følgende matr.nre. er en samlet fast ejendom med noteringstype: Samlet ejendom Matr.nr. Areal m² Vejareal m² Vandareal m² F Journalnr. Ændringsdato Tjebberup By, Grandløse (150455) 17a U jun b U jun-2015 I alt: 2 matr.nr(e) med et samlet areal p å : 594 m² Oplysning om jordforurening kan ses her:

79 Kopi af matriklens oplysninger ajourført indtil Ejendomskort Matr.nr.: Ejerlav: Ejerlavskode: 6a Tjebberup By, Grandløse Kommunekode: Kommune: Målforhold: 0316 Holbæk Kommune 1:800 3an 3ai 3ag 3af 3b 3ah 9a 11c 17b 6a 3ae 3ab 3aa 8a 3ad 3ac Ejendomskort Copyright Kort & Matrikelstyrelsen Detaljerede oplysninger om ejendommen fremgår af side 2.

80 Kopi af matriklens oplysninger ajourført indtil Ejendomskort side Matr.nr.: Ejerlav: Ejerlavskode: 6a Tjebberup By, Grandløse Følgende matr.nre. er en samlet fast ejendom med noteringstype: Matr.nr. Areal m² Vejareal m² Vandareal m² F Journalnr. Ændringsdato Tjebberup By, Grandløse (150455) 6a U jun-2013 I alt: 1 matr.nr(e) med et samlet areal p å : 155 m² Oplysning om jordforurening kan ses her:

81 Kort over vejforsyning Vejforsyning omkring matr.nr. 11c, Tjebberup By, Grandløse Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 18. september Kort med vejforsyning kan desværre ikke dannes, fordi der i BBR ikke er registreret koordinater for matriklens adresse. Kontakt kommunen for oplysning om vejstatus for veje omkring dette matrikelnummer.

82 Kort over vejforsyning Vejforsyning omkring matr.nr. 17b, Tjebberup By, Grandløse Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 21. september Kort med vejforsyning kan desværre ikke dannes, fordi der i BBR ikke er registreret koordinater for matriklens adresse. Kontakt kommunen for oplysning om vejstatus for veje omkring dette matrikelnummer.

83 Kort over vejforsyning Vejforsyning omkring matr.nr. 6a, Tjebberup By, Grandløse Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 18. september Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus: Offentlig Privat fælles Privat/almen Matrikelnummer Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, private fælles eller private/almene. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse.

84 Den , kl. 15:46 Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. I attesten bruges også begrebet "lokalitet", der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten. Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for de registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende. Bemærk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening. Der er søgt på følgende matrikel: Ejerlavsnavn Matrikelnummer Region Kommune Tjebberup By 11c Region Sjælland Holbæk Kommune Kort Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i nærheden af det søgte). Forureningsstatus Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. Region Sjælland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende matrikel. Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering. Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV, e6e80d28-a09e-49fe-8ad4-37be3c9acf08 Side 1 af 3

85 Den , kl. 15:46 Kontaktoplysninger Region Sjælland Adresse Mail Web Bemærkning Holbæk Kommune Adresse Mail Web Bemærkning Alleen 15, 4180 Sorø Man bør tillige foretage en søgning på Region Sjællands hjemmeside Jordforurening da der her findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling. Disse lokaliteter kan først findes på Danmarks Miljøportal når der er truffet en afgørelse for lokaliteten Kanalstræde Holbæk MenuID=18&Langref=1&Area=&topID=&ArticleID=14033&expandID=2238&moduleID= Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks Miljøportal eller at data ikke er opdateret. Bilag Jordforurening, V1 Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Jordforurening, V2 Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, Nuancering Nuancering af kortlægning på V2, på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle anvendelse til boligformål Udgået Efter Kortlægning Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, men som er udgået af kortlægningen Udgået Før Kortlægning Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (V1) men hvor lokaliteten frikendes på baggrund af de historiske oplysninger. Områdeklassificering Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV, e6e80d28-a09e-49fe-8ad4-37be3c9acf08 Side 2 af 3

86 Den , kl. 15:46 Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens 50a. Byzone klassificeres som udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering stammer fra en tegning af matriklen på kort. Der kan i enkelte tilfælde være en unøjagtighed i denne matrikeltegning, som dermed kan overlappe en anden matrikel og påvirke informationer herpå. Hvis attesten indeholder oplysning om områdeklassificering, inkl. analysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så få gerne overblik over matriklen på Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes. Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV, e6e80d28-a09e-49fe-8ad4-37be3c9acf08 Side 3 af 3

87 Den , kl. 12:19 Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. I attesten bruges også begrebet "lokalitet", der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten. Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for de registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende. Bemærk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening. Der er søgt på følgende matrikel: Ejerlavsnavn Matrikelnummer Region Kommune Tjebberup By 17b Region Sjælland Holbæk Kommune Kort Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i nærheden af det søgte). Forureningsstatus Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. Region Sjælland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende matrikel. Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering. Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV, f762b658-0a84-4a9b-8bd6-e3fd091d76b4 Side 1 af 3

88 Den , kl. 12:19 Kontaktoplysninger Region Sjælland Adresse Mail Web Bemærkning Holbæk Kommune Adresse Mail Web Bemærkning Alleen 15, 4180 Sorø Man bør tillige foretage en søgning på Region Sjællands hjemmeside Jordforurening da der her findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling. Disse lokaliteter kan først findes på Danmarks Miljøportal når der er truffet en afgørelse for lokaliteten Kanalstræde Holbæk MenuID=18&Langref=1&Area=&topID=&ArticleID=14033&expandID=2238&moduleID= Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks Miljøportal eller at data ikke er opdateret. Bilag Jordforurening, V1 Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Jordforurening, V2 Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, Nuancering Nuancering af kortlægning på V2, på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle anvendelse til boligformål Udgået Efter Kortlægning Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, men som er udgået af kortlægningen Udgået Før Kortlægning Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (V1) men hvor lokaliteten frikendes på baggrund af de historiske oplysninger. Områdeklassificering Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV, f762b658-0a84-4a9b-8bd6-e3fd091d76b4 Side 2 af 3

89 Den , kl. 12:19 Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens 50a. Byzone klassificeres som udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering stammer fra en tegning af matriklen på kort. Der kan i enkelte tilfælde være en unøjagtighed i denne matrikeltegning, som dermed kan overlappe en anden matrikel og påvirke informationer herpå. Hvis attesten indeholder oplysning om områdeklassificering, inkl. analysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så få gerne overblik over matriklen på Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes. Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV, f762b658-0a84-4a9b-8bd6-e3fd091d76b4 Side 3 af 3

90 Den , kl. 15:46 Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. I attesten bruges også begrebet "lokalitet", der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten. Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for de registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende. Bemærk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening. Der er søgt på følgende matrikel: Ejerlavsnavn Matrikelnummer Region Kommune Tjebberup By 6a Region Sjælland Holbæk Kommune Kort Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i nærheden af det søgte). Forureningsstatus Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. Region Sjælland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende matrikel. Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering. Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV, 359d1009-4e37-40c3-9aae-ec57b66d9b95 Side 1 af 3

91 Den , kl. 15:46 Kontaktoplysninger Region Sjælland Adresse Mail Web Bemærkning Holbæk Kommune Adresse Mail Web Bemærkning Alleen 15, 4180 Sorø Man bør tillige foretage en søgning på Region Sjællands hjemmeside Jordforurening da der her findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling. Disse lokaliteter kan først findes på Danmarks Miljøportal når der er truffet en afgørelse for lokaliteten Kanalstræde Holbæk MenuID=18&Langref=1&Area=&topID=&ArticleID=14033&expandID=2238&moduleID= Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks Miljøportal eller at data ikke er opdateret. Bilag Jordforurening, V1 Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Jordforurening, V2 Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, Nuancering Nuancering af kortlægning på V2, på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle anvendelse til boligformål Udgået Efter Kortlægning Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, men som er udgået af kortlægningen Udgået Før Kortlægning Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (V1) men hvor lokaliteten frikendes på baggrund af de historiske oplysninger. Områdeklassificering Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV, 359d1009-4e37-40c3-9aae-ec57b66d9b95 Side 2 af 3

92 Den , kl. 15:46 Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens 50a. Byzone klassificeres som udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering stammer fra en tegning af matriklen på kort. Der kan i enkelte tilfælde være en unøjagtighed i denne matrikeltegning, som dermed kan overlappe en anden matrikel og påvirke informationer herpå. Hvis attesten indeholder oplysning om områdeklassificering, inkl. analysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så få gerne overblik over matriklen på Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes. Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV, 359d1009-4e37-40c3-9aae-ec57b66d9b95 Side 3 af 3

93 m Sag:Tjebberupvej 75 Emne: Sags nr.: Dato: Ini:carha Mål:1:500 Afdeling: Holbæk Kommune Besøgsadr.: Kanalstræde Holbæk Tlf.: www: Mail: Postadr.: Holbæk Kommune 0899 Kommuneservice

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 192 Sankt Annæ Øster Kvarter, København Grundareal... 495 m² Ejendomsnummer:... 805476 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 2 Ejendomstype:...

Læs mere

Helårsgrund DOVREVEJ4,4500NYKØBINGSJ BYGDITDRØMMEHUSIATTRAKTIVTKVARTER

Helårsgrund DOVREVEJ4,4500NYKØBINGSJ BYGDITDRØMMEHUSIATTRAKTIVTKVARTER Helårsgrund Kontant: 160.000 Ejerudgiftpr.md.: 709 Udbetaling: 25.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 873/656 Grundm 2 : 1.126 Sag: 014-J04091 Ansvarligejendomsmægler: HenrikLarsen Ejendomsmægler&valuar,MDE DOVREVEJ4,4500NYKØBINGSJ

Læs mere

Helårsgrund SØNDERTRANDERSBYGADE48B,9260GISTRUP -SØNDERTRANDERS GRUDENKANBL.A.TILBYDE:-ATTRAKTIVBELIGGENHED-LANDSBYIDYL-BEBYGGELSESPROCENTPÅ25

Helårsgrund SØNDERTRANDERSBYGADE48B,9260GISTRUP -SØNDERTRANDERS GRUDENKANBL.A.TILBYDE:-ATTRAKTIVBELIGGENHED-LANDSBYIDYL-BEBYGGELSESPROCENTPÅ25 Helårsgrund Kontant: 815.000 Ejerudgiftpr.md.: 1.758 Udbetaling: 45.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 4.628/3.546 Grundm 2 : 700 Sag: 470-0459 Kontakt: DanniThoft Indehaver,ejendomsmægler&valuar, MDE Tlf.:40999007

Læs mere

For ejendommen Kløvkærvej 6, 6000 Kolding

For ejendommen Kløvkærvej 6, 6000 Kolding For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 13gz Seest By, Seest Grundareal...6200 m² Ejendomsnummer:...076132 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

Helårsgrund BILLIG,BILLIG MIMERSVEJ90,7620LEMVIG -NØRLEM EENAFDEFÅUBEBYGGEDEGRUNDEIDETTEOMRÅDE

Helårsgrund BILLIG,BILLIG MIMERSVEJ90,7620LEMVIG -NØRLEM EENAFDEFÅUBEBYGGEDEGRUNDEIDETTEOMRÅDE Helårsgrund Kontant: 290.000 Ejerudgiftpr.md.: 397 Udbetaling: 25.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 1.649/1.252 Grundm 2 : 831 Sag: 1752JA Kontakt: JesperAndersen Ejendomsmægler&valuar,mde Tlf.:97822900 Email:jesper.andersen@danbolig.dk

Læs mere

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.:97192500/24649353,Fax.:97192514 boligbutikken@andersen.mail.dk-www.boligbutikken-kibaek.

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.:97192500/24649353,Fax.:97192514 boligbutikken@andersen.mail.dk-www.boligbutikken-kibaek. Salgsopstiling Beskrivelse: ByggegrundvedSkjernÅ Storvelbeliggendebyggegrundpå1211kvm idencentraledelafsdr.felding.grunden liggerdirektenedtilskjernå. Grundenerbeliggendeigodtboligområde,ogerdelvisbyggemodnet.Senærmere

Læs mere

Helårsgrund ÆBLEALLE12,4500NYKØBING SJ -STRANDHUSENE TILBUDMODTAGES!RING TILMÆGLEROG HØRNÆRMERE.

Helårsgrund ÆBLEALLE12,4500NYKØBING SJ -STRANDHUSENE TILBUDMODTAGES!RING TILMÆGLEROG HØRNÆRMERE. Helårsgrund Kontant: 135.000 Ejerudgiftpr.md.: 995 Udbetaling: 25.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 724/544 Grundm 2 : 779 Sag: 073-241-SG1 Kontakt: Kim Hansen Salg&Vurdering Tlf.:59913838 Email:kim.h@danbolig.dk

Læs mere

Fritidsgrund. SÅNæRHAVET CROWNVEJ14C,7673HARBOØRE -VRIST FRITIDSGRUNDPÅ1.804KVM.FÅMETERFRAVESTERHAVET-INGENBYGGEPLIGT-VILDOG MILD!

Fritidsgrund. SÅNæRHAVET CROWNVEJ14C,7673HARBOØRE -VRIST FRITIDSGRUNDPÅ1.804KVM.FÅMETERFRAVESTERHAVET-INGENBYGGEPLIGT-VILDOG MILD! Fritidsgrund Kontant: 395.000 Ejerudgiftpr.md.: 753 Udbetaling: 25.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 2.267/1.738 Grundm 2 : 1.804 Sag: 016041876JA Kontakt: JesperAndersen Ejendomsmægler&valuar,mde Tlf.:97822900

Læs mere

For ejendommen Munke Mose Allé 7, 5000 Odense C

For ejendommen Munke Mose Allé 7, 5000 Odense C For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 41c Vestermarken, Odense Jorder Grundareal...3480 m² Ejendomsnummer:...171532 Kommune:... Odense Kommune Ejerforhold:... Forening, legat eller selvejende

Læs mere

Helårsgrund HENRYJAKOBSENSVÆNGE7,4581RØRVIG BYGDITDRØMMEHUSIATTRAKTIVTKVARTER

Helårsgrund HENRYJAKOBSENSVÆNGE7,4581RØRVIG BYGDITDRØMMEHUSIATTRAKTIVTKVARTER Helårsgrund Kontant: 160.000 Ejerudgiftpr.md.: 664 Udbetaling: 25.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 950/710 Grundm 2 : 1.176 Sag: 014-J03604 Ansvarligejendomsmægler: HenrikLarsen Ejendomsmægler&valuar,MDE HENRYJAKOBSENSVÆNGE7,4581RØRVG

Læs mere

For ejendommen Gammel Køge Landevej 857, 2665 Vallensbæk Strand

For ejendommen Gammel Køge Landevej 857, 2665 Vallensbæk Strand For ejendommen, 2665 Vallensbæk Strand Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 23b Vallensbæk By, Vallensbæk Grundareal...4000 m² Ejendomsnummer:...013860 Kommune:... Vallensbæk Kommune Ejerforhold:...Staten

Læs mere

For ejendommen Gyldenløvesvej 46, 9400 Nørresundby

For ejendommen Gyldenløvesvej 46, 9400 Nørresundby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 63m Nr. Uttrup By, Hvorup Grundareal...1275 m² Ejendomsnummer:...614371 Kommune:... AALBORG KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Byggebjerg 25, 6534 Agerskov

For ejendommen Byggebjerg 25, 6534 Agerskov For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...021470 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...006841 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen Hf. Elmebo 46, 2300 København S

For ejendommen Hf. Elmebo 46, 2300 København S For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 49 Sundby Overdrev, København Grundareal... 22334 m² Ejendomsnummer:...477983 Kommune:... Københavns Kommune Ejendomstype:... Bygning på matrikel (lejet

Læs mere

For ejendommen Gyldenbjergsvej 29, 5700 Svendborg

For ejendommen Gyldenbjergsvej 29, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...70l Sørup, Svendborg Jorder Grundareal... 671 m² Ejendomsnummer:...035822 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

LANGKILDEPARKEN39,3480FREDENSBORG HELÅRSGRUND727KV.M.

LANGKILDEPARKEN39,3480FREDENSBORG HELÅRSGRUND727KV.M. LANGKILDEPARKEN39,3480FREDENSBORG HELÅRSGRUND727KV.M. Salgsopstiling Adresse:Langkildeparken39,3480Fredensborg Sagsnr.:2113-39 Dato:16.03.2015 Beskrivelse: Bemærkatprisenerincl.betalingforkloak-tilslutningogvand-tilslutningialtkr.55.868.

Læs mere

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...073287 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Enhedens samlede areal:... 372 m² Anvendelse:...

Læs mere

For ejendommen Vranderupvej 15, 6000 Kolding

For ejendommen Vranderupvej 15, 6000 Kolding For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11ed Seest By, Seest Grundareal... 22719 m² Ejendomsnummer:...218565 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejendomstype:... Bygning på matrikel (lejet grund) Ejerforhold:...

Læs mere

For ejendommen Stubbevangen 11, 5700 Svendborg

For ejendommen Stubbevangen 11, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 20er Sørup, Svendborg Jorder Grundareal...1711 m² Ejendomsnummer:...102147 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 40ax Stenløse By, Stenløse Grundareal... 16783 m² Ejendomsnummer:...015321 Kommune:... EGEDAL KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Bavnehøj Allé 36, ST, 2450 København SV

For ejendommen Bavnehøj Allé 36, ST, 2450 København SV For ejendommen, 2450 København SV Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 18au Valby, København Grundareal...3099 m² Ejendomsnummer:...039897 Kommune:... Københavns Kommune Ejendomstype:... Bygning på matrikel

Læs mere

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 75æ Fredericia Kobbeljorder Grundareal... 240 m² Ejendomsnummer:...144451 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

PINUSVEJ17,3200HELSINGE VELINDRETTETNYERE1PLANSVILLAMEDMINIMALVEDLIGEHOLDELSE,ENERGIMÆRKECOG FLEREGODEDETALJER.

PINUSVEJ17,3200HELSINGE VELINDRETTETNYERE1PLANSVILLAMEDMINIMALVEDLIGEHOLDELSE,ENERGIMÆRKECOG FLEREGODEDETALJER. Vila,1fam. Kontant: 2.295.000 Ejerudgiftpr.md.: 3.746 Udbetaling: 115.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 11.313/9.020 Boligm 2 : 176 Stue/Vær.: 1/4 Byggeår: 1999 Grundm 2 : 1.229 Energi: C Sag: 1603200-817 Kontakt:

Læs mere

For ejendommen Løvenholmvej 2A, 8930 Randers NØ

For ejendommen Løvenholmvej 2A, 8930 Randers NØ For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1nk Bjellerup Ladegård, Dronningborg Grundareal...5061 m² Ejendomsnummer:...025155 Kommune:... RANDERS KOMMUNE Ejerlejlighedsnummer:... 110 Ejendomstype:...

Læs mere

Helårsgrund FORSKODDERNE9A,4500NYKØBINGSJ BYGDITDRØMMEHUSIATTRAKTIVTKVARTER

Helårsgrund FORSKODDERNE9A,4500NYKØBINGSJ BYGDITDRØMMEHUSIATTRAKTIVTKVARTER Helårsgrund Kontant: 160.000 Ejerudgiftpr.md.: 703 Udbetaling: 25.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 874/657 Grundm 2 : 1.202 Sag: 014-J02904 Ansvarligejendomsmægler: HenrikLarsen Ejendomsmægler&valuar,MDE FORSKODDERNE9A,4500NYKØBINGSJ

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...004025 Kommune:... Mariagerfjord Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

For ejendommen Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 39u Lindholm By, Lindholm Grundareal... 579 m² Ejendomsnummer:...299890 Kommune:... AALBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Silkehalevej 21, 8400 Ebeltoft

For ejendommen Silkehalevej 21, 8400 Ebeltoft For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 12em Boeslum By, Dråby Grundareal... 1200 m² Ejendomsnummer:... 012169 Kommune:... Syddjurs Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1g Teglstrup Hegn, Hellebæk Grundareal...2792 m² Ejendomsnummer:...251530 Kommune:... HELSINGØR KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Østergade 23, 8870 Langå

For ejendommen Østergade 23, 8870 Langå For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 14d Laurbjerg By, Laurbjerg Grundareal... 930 m² Ejendomsnummer:...018114 Kommune:... FAVRSKOV KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

For ejendommen Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V For ejendommen, 1654 København V Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 630 Udenbys Vester Kvarter, København Grundareal...1204 m² Ejendomsnummer:...009408 Kommune:... Københavns Kommune Ejerforhold:... Den

Læs mere

Femsølyngvej1-2970Hørsholm

Femsølyngvej1-2970Hørsholm Femsølyngvej1-2970Hørsholm Salgsopstiling Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

For ejendommen Færgevej 39, 6430 Nordborg

For ejendommen Færgevej 39, 6430 Nordborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...279 Mjels, Oksbøl Grundareal...6860 m² Ejendomsnummer:...013461 Kommune:... Sønderborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Staushedevejen 45, 6622 Bække

For ejendommen Staushedevejen 45, 6622 Bække For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...045685 Kommune:... VEJEN KOMMUNE Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

Nedlagtlandbrug BRIKSBØLVEJ40,6705ESBJERG Ø -SKADS EKSKLUSIVLYSTEJENDOM -10.MIN.KØRSELFRAESBJERG

Nedlagtlandbrug BRIKSBØLVEJ40,6705ESBJERG Ø -SKADS EKSKLUSIVLYSTEJENDOM -10.MIN.KØRSELFRAESBJERG Nedlagtlandbrug Kontant: 2.548.000 Ejerudgiftpr.md.: 2.763 Udbetaling: 130.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 12.413/9.913 Boligm 2 : 198 Stue/Vær.: 1/4 Byggeår: 1906/2012 Grundm 2 : 6.315 Energi: C Sag: 28120140420

Læs mere

For ejendommen Sankt Ibs Alle 17, 2630 Taastrup

For ejendommen Sankt Ibs Alle 17, 2630 Taastrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 7hh Høje-Taastrup By, Rønnevang Grundareal... 342 m² Ejendomsnummer:...073996 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller

Læs mere

For ejendommen Højstrupvej 1, 4200 Slagelse

For ejendommen Højstrupvej 1, 4200 Slagelse For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 9 Slagstrup, Slagelse Jorder Grundareal... 12112 m² Ejendomsnummer:...024110 Kommune:...SLAGELSE KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

Vila,1fam. KVONGVEJ292,6800VARDE -KVONG SOLIDOG GOD"BEGYNDERVILLA"TILRIMELIG HUSLEJE!

Vila,1fam. KVONGVEJ292,6800VARDE -KVONG SOLIDOG GODBEGYNDERVILLATILRIMELIG HUSLEJE! Vila,1fam. Kontant: 295.000 Ejerudgiftpr.md.: 1.354 Udbetaling: 25.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 1.459/1.157 Boligm 2 : 108 Stue/Vær.: 1/3 Byggeår: 1948/1976 Grundm 2 : 1.081 Energi: F Sag: 114-2013069 Kontakt:

Læs mere

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 17i Kragnæs, Marstal Grundareal...1246 m² Ejendomsnummer:...001488 Kommune:... ÆRØ KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens

Læs mere

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 198 Vojens Ejerlav, Vojens Grundareal...4664 m² Ejendomsnummer:...017746 Følgende oplysninger mangler fortsat at blive leveret til din rapport: Spildevandsplan

Læs mere

For ejendommen Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup

For ejendommen Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2a Sønderup By, Sønderup Grundareal...1816 m² Ejendomsnummer:...007439 Kommune:...Rebild Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

Vila,1fam. RINGVEJEN109,9850HIRTSHALS HYGGELIG OG RUMMELIG VILLAIHIRTSHALS

Vila,1fam. RINGVEJEN109,9850HIRTSHALS HYGGELIG OG RUMMELIG VILLAIHIRTSHALS Vila,1fam. Kontant: 595.000 Ejerudgiftpr.md.: 2.100 Udbetaling: 30.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 2.979/2.340 Boligm 2 : 182 Stue/Vær.: 1/4 Byggeår: 1962 Grundm 2 : 1.450 Energi: Sag: F 191HJ000861 Kontakt:

Læs mere

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3ev Sindal By, Sindal Grundareal...1782 m² Ejendomsnummer:...033274 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Sankt Ibs Alle 79, 2630 Taastrup

For ejendommen Sankt Ibs Alle 79, 2630 Taastrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...7hr Høje-Taastrup By, Rønnevang Grundareal... 219 m² Ejendomsnummer:...074623 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

Vila,1fam. HOLTEGÅRDSVEJ6,5620GLAMSBJERG -HOLTE. Kontant: 1.595.000 Ejerudgiftpr.md.: 2.437 Udbetaling: 80.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 7.816/6.

Vila,1fam. HOLTEGÅRDSVEJ6,5620GLAMSBJERG -HOLTE. Kontant: 1.595.000 Ejerudgiftpr.md.: 2.437 Udbetaling: 80.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 7.816/6. Vila,1fam. Kontant: 1.595.000 Ejerudgiftpr.md.: 2.437 Udbetaling: 80.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 7.816/6.152 Boligm 2 : 202 Stue/Vær.: 2/4 Byggeår: 1877/1989 Grundm 2 : 7.286 Energi: F Sag: 26700000106

Læs mere

Ejerlejlighed FREDERIKSSUNDSVEJ346,6.602.,2700BRØNSHØJ INDBYDENDEOG INDFLYTNINGSKLAR1-VÆRELSESEJERLEJLIGHED

Ejerlejlighed FREDERIKSSUNDSVEJ346,6.602.,2700BRØNSHØJ INDBYDENDEOG INDFLYTNINGSKLAR1-VÆRELSESEJERLEJLIGHED Ejerlejlighed Kontant: 425.000 Ejerudgiftpr.md.: 1.685 Udbetaling: 25.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 2.121/1.702 Boligm 2 : 37 Stue/Vær.: 1/0 Byggeår: 1969 Energi: Sag: D 063EMP10383 Kontakt: HenrikBjørnBredo

Læs mere

For ejendommen Nødebo Skovvænge 30, 3480 Fredensborg

For ejendommen Nødebo Skovvænge 30, 3480 Fredensborg For ejendommen, 3480 Fredensborg Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3bn Nødebo By, Nødebo Grundareal...1200 m² Ejendomsnummer:...073585 Kommune:... HILLERØD KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Farvergade1,1.B1-3.,PotemagergårdenB1-3,4700Næstved Sagsnr.:BO14215 Dato:06.10.2015 Beskrivelse: B1-3 DennelejlighederplaceretpåhjørnetafFarvergadeogTorvet.Indretetmed;Entreog bryggers,stortkøkken/alrum

Læs mere

For ejendommen Jernbanegade 13, 8882 Fårvang

For ejendommen Jernbanegade 13, 8882 Fårvang For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...25a Fårvang By, Tvilum Grundareal...2551 m² Ejendomsnummer:...003206 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

Vila,1fam. KELSTRUPHAVE79A,6100HADERSLEV PÆNVEDLIGEHOLDT1PLANSVILLAIKELSTRUP

Vila,1fam. KELSTRUPHAVE79A,6100HADERSLEV PÆNVEDLIGEHOLDT1PLANSVILLAIKELSTRUP Vila,1fam. Kontant: 895.000 Ejerudgiftpr.md.: 1.700 Udbetaling: 45.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 4.445/3.491 Boligm 2 : 144 Stue/Vær.: 1/3 Byggeår: 1976/1980 Grundm 2 : 1.126 Energi: C Sag: 18919620001 Kontakt:

Læs mere

Vila,1fam. ENGVEJ19,9850HIRTSHALS SKØNVILLABELIGGENDEPÅROLIG VILLAVEJIHIRTSHALS.

Vila,1fam. ENGVEJ19,9850HIRTSHALS SKØNVILLABELIGGENDEPÅROLIG VILLAVEJIHIRTSHALS. Vila,1fam. Kontant: 1.275.000 Ejerudgiftpr.md.: 2.167 Udbetaling: 65.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 6.251/4.918 Boligm 2 : 173 Stue/Vær.: 1/5 Byggeår: 1969 Grundm 2 : 876 Energi: Sag: D 191HJ002862 Kontakt:

Læs mere

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...027736 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:4.561

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:4.561 Salgsopstiling Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Salgsopstiling. EjendomsmæglerneNonbo& Eland NordreStrandvej74,st.mf.,8240Risskov Tlf.:28906000 info@nonbo-eland.dk-www.nonbo-eland.dk.

Salgsopstiling. EjendomsmæglerneNonbo& Eland NordreStrandvej74,st.mf.,8240Risskov Tlf.:28906000 info@nonbo-eland.dk-www.nonbo-eland.dk. Salgsopstiling Beskrivelse: Dejligvilakun200m frastranden! VilamedsupergodbeliggenhediroligeomgivelsermedkigtilAarhusBugtenogkun200 m frafinbadestrand,som sammenmedområdetsbadebroereretyndetudflugtsstedfor

Læs mere

Salgsopstiling. EjendomsmæglerneNonbo& Eland NordreStrandvej74,st.mf.,8240Risskov Tlf.:28906000 info@nonbo-eland.dk-www.nonbo-eland.dk.

Salgsopstiling. EjendomsmæglerneNonbo& Eland NordreStrandvej74,st.mf.,8240Risskov Tlf.:28906000 info@nonbo-eland.dk-www.nonbo-eland.dk. Salgsopstiling Beskrivelse: Velholdtvilaibørnevenligtområde! Medsinmegetvelholdtestandoggodebeliggenhedietbørnevenligtområdekunfå hundredemeterfraskæringskole,børneinstitutioner,idrætsfaciliteter,fåminutersgang

Læs mere

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Resumé Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet

Læs mere

Ejendomsmæglere&valuarerMDE Tornegade1-3 DK-3700Rønne Tel:56955683 Fax:56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo.dk.

Ejendomsmæglere&valuarerMDE Tornegade1-3 DK-3700Rønne Tel:56955683 Fax:56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo.dk. Salgsopstiling Beskrivelse: Atraktivogvelbyggetkombineretbolig-ogerhvervsejendom,beliggendevedet afbornholmsmestbesøgteturistområder. Ejendommenharutroligtmangeanvendelsesmuligheder. Ejendommenerbeliggendepræsentabeltogmegetsynligt,direktevedvejentilBornholms

Læs mere

For ejendommen Ejstrupholmvej 1, 7330 Brande

For ejendommen Ejstrupholmvej 1, 7330 Brande For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...5eæ Brande By, Brande Grundareal...9274 m² Ejendomsnummer:...004435 Kommune:... Ikast-Brande Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

Dinejendomsmægler Torvegade17 6870Ølgod Tlf.75246880 www.dinejendomsmaegler.dk Salgsopstiling

Dinejendomsmægler Torvegade17 6870Ølgod Tlf.75246880 www.dinejendomsmaegler.dk Salgsopstiling Salgsopstiling Beskrivelse: område Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

BAGSVÆRDHOVEDGADE99,12.N.,2880BAGSVÆRD VELDISPONERET2VÆRELSESPÅ12.SALMEDFANTASTISKUDSIGT!

BAGSVÆRDHOVEDGADE99,12.N.,2880BAGSVÆRD VELDISPONERET2VÆRELSESPÅ12.SALMEDFANTASTISKUDSIGT! BAGSVÆRDHOVEDGADE99,12.N.,2880BAGSVÆRD VELDISPONERET2VÆRELSESPÅ12.SALMEDFANTASTISKUDSIGT! Salgsopstiling Adresse:BagsværdHovedgade99,12.N.,2880Bagsværd Sagsnr.:184ETB10147 Dato:07.02.2015 Beskrivelse:

Læs mere

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.:97192500/24649353,Fax.:97192514 boligbutikken@andersen.mail.dk-www.boligbutikken-kibaek.

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.:97192500/24649353,Fax.:97192514 boligbutikken@andersen.mail.dk-www.boligbutikken-kibaek. Salgsopstiling Beskrivelse: Mindreetplansvilamedcentralbeliggenhed Ældreetplansvilapå88kvm +12kvm redskabsrum.vilaeneropførti1961irødesten mednyeresortståltagogpvc-sprossevinduer.fremtræderialmindeligpænstand.

Læs mere

For ejendommen Østergade 17, 4, 1100 København K

For ejendommen Østergade 17, 4, 1100 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 15 Øster Kvarter, København Grundareal... 379 m² Ejendomsnummer:...824985 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 6 Ejendomstype:...

Læs mere

Salgsopstiling. UdsholtStrandvej141 UdsholtStrand DK3230 Tlf.48716100 bk-bolig@bk-bolig.dk www.bk-bolig.dk Cvr.nr.12041489.

Salgsopstiling. UdsholtStrandvej141 UdsholtStrand DK3230 Tlf.48716100 bk-bolig@bk-bolig.dk www.bk-bolig.dk Cvr.nr.12041489. Salgsopstiling UdsholtStrandvej141 UdsholtStrand DK3230 Tlf.48716100 bk-bolig@bk-bolig.dk www.bk-bolig.dk Cvr.nr.12041489 Adresse:SmidstrupStrandvej57,Smidstrup,3250Gileleje Sagsnr.:108844 Dato:17.10.2015

Læs mere

Salgsopstiling. EjendomsmæglerneNonbo& Eland NordreStrandvej74,st.mf.,8240Risskov Tlf.:28906000 info@nonbo-eland.dk-www.nonbo-eland.dk.

Salgsopstiling. EjendomsmæglerneNonbo& Eland NordreStrandvej74,st.mf.,8240Risskov Tlf.:28906000 info@nonbo-eland.dk-www.nonbo-eland.dk. Salgsopstiling Beskrivelse: Dennestoreejendom rummermedsine205m2mangemulighederformedrelativtfå ændringer,atkunnetilpassesigmangeforskeligebehovafhængigaf,hvormange værelsermanønsker. Vilaenerbeliggendeietrigtigdejligtområde.EgåMarina,godskole,børneinstitutioner,

Læs mere

Logoside1. Ejerudgift/md.:2.106

Logoside1. Ejerudgift/md.:2.106 Salgsopstiling Logoside1 Adresse:RundhøjAlé108,1.th.,8270Højbjerg Sagsnr.:1655-7 Dato:14.09.2015 Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Vila,1fam. NYHED TYVELSEHUSE11A,4200SLAGELSE -TYVELSE RUMMELIG EJENDOM ILANDLIGEOMGIVELSER

Vila,1fam. NYHED TYVELSEHUSE11A,4200SLAGELSE -TYVELSE RUMMELIG EJENDOM ILANDLIGEOMGIVELSER Vila,1fam. Kontant: 1.595.000 Ejerudgiftpr.md.: 3.484 Udbetaling: 80.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 7.854/6.257 Boligm 2 : 262 Stue/Vær.: 2/5 Byggeår: 1914 Grundm 2 : 2.787 Energi: Sag: E 284-S14-269 Kontakt:

Læs mere

Ejerlejlighed STRANDVEJEN429,1.TV.,2930KLAMPENBORG SMUKUDSIGTOVERØRESUNDFRASTILFULDLEJLIGHEDIPRÆMIERETBOLIGKOMPLEKSINKL.EGENGARAGE

Ejerlejlighed STRANDVEJEN429,1.TV.,2930KLAMPENBORG SMUKUDSIGTOVERØRESUNDFRASTILFULDLEJLIGHEDIPRÆMIERETBOLIGKOMPLEKSINKL.EGENGARAGE Ejerlejlighed Kontant: 5.495.000 Ejerudgiftpr.md.: 9.199 Udbetaling: 275.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.:27.041/21.984 Boligm 2 : 130 Stue/Vær.: 2/2 Byggeår: 1933 Sag: 198-CV-6557 Kontakt: ChristianVernsted

Læs mere

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.:97192500/24649353,Fax.:97192514 boligbutikken@andersen.mail.dk-www.boligbutikken-kibaek.

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.:97192500/24649353,Fax.:97192514 boligbutikken@andersen.mail.dk-www.boligbutikken-kibaek. Salgsopstiling Beskrivelse: Mindreejerlejlighed-lavhusleje Mindreejerlejlighedmed33kvm boligareal.bebyggelsenbestårafialt13ejerlejlighederog eropførti1931ogombyggettillejlighederi1977.denneafdelingharnyeretagognyere

Læs mere

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:2.206

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:2.206 Salgsopstiling Beskrivelse: TætvedSønderjylandsbedstebadestrandsælgesmoderniseretogmegetcharmerende ejendom. Beliggendepåstortgrundstykke4.353m2,pæntanlagtigræs,medtræerogmedstor gårdsplads. CykelafstandtildetpopulæresommerhusområdevedFlovtStrandhvormanogsåfinder

Læs mere

Fritidshus SKOVSØRENSVEJ73,9681RANUM ARKITEKTONISKPERLEMEDENESTÅENDEPANORAMAUDSIGT

Fritidshus SKOVSØRENSVEJ73,9681RANUM ARKITEKTONISKPERLEMEDENESTÅENDEPANORAMAUDSIGT Fritidshus Kontant: 2.995.000 Ejerudgiftpr.md.: 1.898 Udbetaling: 150.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.:15.697/11.951 Boligm 2 : 175 Stue/Vær.: 1/4 Byggeår: 1964/2007 Grundm 2 : 2.207 Sag: 258V1300192 Kontakt:

Læs mere

Fritidshus ENERGIOPTIMERET BARSBÆKLUND18,6200AABENRAA -LODDENHØJ POOL-SOMMERHUSMEDSUPERLEJEINDTÆGT.

Fritidshus ENERGIOPTIMERET BARSBÆKLUND18,6200AABENRAA -LODDENHØJ POOL-SOMMERHUSMEDSUPERLEJEINDTÆGT. Fritidshus Kontant: 2.750.000 Ejerudgiftpr.md.: 3.120 Udbetaling: 140.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.:14.407/11.143 Boligm 2 : 140 Stue/Vær.: 4/1 Byggeår: 2006 Grundm 2 : 1.222 Udhus: 7 Byggeår: 2006 Sag: 243AA995114

Læs mere

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:3.314

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:3.314 Salgsopstiling Beskrivelse: HersælgesdejligferielejlighedpåHejlsmindeBadehotelogmeddejligudsigttil Lilebælt. Ejendommeneropført1902ogmoderniseret1992.Pudsetmurværkogrødt tegltag.opvarmesmednaturgas. Denneferielejlighederbeliggendepå1.salmedboligareal58m2ogerindretet

Læs mere

Helårsgrund SCT.GEORGSVEJ11,4500NYKØBING SJ BYGGEGRUNDMIDTINYKØBING SJ.

Helårsgrund SCT.GEORGSVEJ11,4500NYKØBING SJ BYGGEGRUNDMIDTINYKØBING SJ. Helårsgrund Kontant: 150.000 Ejerudgiftpr.md.: 462 Udbetaling: 25.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 813/611 Grundm 2 : 1.230 Sag: 014-24160JJ Ansvarligejendomsmægler: SCT.GEORGSVEJ11,4500NYKØBING SJ BYGGEGRUNDMIDTINYKØBING

Læs mere

CIBO Ejendomskontor Torvegade43 6700Esbjerg Tlf.75181655 cibo@cibonet.dk www.cibonet.dk

CIBO Ejendomskontor Torvegade43 6700Esbjerg Tlf.75181655 cibo@cibonet.dk www.cibonet.dk CIBO Ejendomskontor Torvegade43 6700Esbjerg Tlf.75181655 cibo@cibonet.dk www.cibonet.dk Salgsopstiling Adresse:Ahornvænget21,Hjerting,6710EsbjergV Sagsnr.:7142819 Dato:05.05.2015 Beskrivelse: Pragtfuld1plansvilamedsuperflottilbygningfra2005,endvideretilhørendemuret

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Humlebjerg21,2700Brønshøj Sagsnr.:14107R Dato:24.02.2015 Beskrivelse: Særdelesvelholdtdobbelthusmedca.10år.gl.tegltagbeliggendetilgrøntområdemed legeplads.husetfremstårigulemurstenmedrødttegltagogerløbendevedligeholdt.her

Læs mere

Logoside1. Ejerudgift/md.:1.915

Logoside1. Ejerudgift/md.:1.915 Salgsopstiling Logoside1 Adresse:Jordbrovej25,2.3.,8200AarhusN Sagsnr.:1271 Dato:01.09.2015 Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Heredsvejen53,Lejrskov,6640Lunderskov Sagsnr.:TKV2080 Dato:27.04.2015 Beskrivelse: Flotogherskabeligejendom beliggendeinaturskønneomgivelserilejrskov.frastortset alerum erudsigtoveråbnemarkerogfritudsyn.huseterpåialt198m²boligog

Læs mere

Logoside1. Ejerudgift/md.:1.547

Logoside1. Ejerudgift/md.:1.547 Salgsopstiling Logoside1 Adresse:F.G.E.RostrupsVej11th.,8000AarhusC Sagsnr.:2234-2 Dato:11.11.2015 Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Ejerlejlighed FJORDLØKKE93,6200AABENRAA FLOTOG GENNEMRENOVERETBOLIG MEDHAVUDSIGT.

Ejerlejlighed FJORDLØKKE93,6200AABENRAA FLOTOG GENNEMRENOVERETBOLIG MEDHAVUDSIGT. Ejerlejlighed Kontant: 1.895.000 Ejerudgiftpr.md.: 2.068 Udbetaling: 95.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 9.343/7.388 Boligm 2 : 103 Stue/Vær.: 1/3 Byggeår: 1989 Energi: Sag: C 243AA985613 Kontakt: EvaldMøler

Læs mere

Salgsopstiling. EjendomsmæglerneNonbo& Eland NordreStrandvej74,st.mf.,8240Risskov Tlf.:28906000 info@nonbo-eland.dk-www.nonbo-eland.dk.

Salgsopstiling. EjendomsmæglerneNonbo& Eland NordreStrandvej74,st.mf.,8240Risskov Tlf.:28906000 info@nonbo-eland.dk-www.nonbo-eland.dk. Salgsopstiling Beskrivelse: Hermedudbydesetmegetvelbeliggenderækkehusiètplan. Ejendommenerbeliggendesom etenderækkehus,hvilketgiverdigdirekteadgangtil ekstragrønnearealer. Boligenerrigtiggodtindretetmedentre,bryggers,badeværelse,stortsoveværelseog

Læs mere

LindbergBolig Godthåbsvej6B,9230SvenstrupJ Tlf.:98382120,Fax.:98389250 www.lindberg-bolig.dk,e-mail:info@lindberg-bolig.dk

LindbergBolig Godthåbsvej6B,9230SvenstrupJ Tlf.:98382120,Fax.:98389250 www.lindberg-bolig.dk,e-mail:info@lindberg-bolig.dk Godthåbsvej6B,9230SvenstrupJ Tlf.:98382120,Fax.:98389250 www.lindberg-bolig.dk,e-mail:info@lindberg-bolig.dk Salgsopstiling Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Ejerudgift/md.:11.257/938

Ejerudgift/md.:11.257/938 Salgsopstiling Beskrivelse: Hyggeligejendom medfantastiskhaveanlægpåstorgrundbeliggendeiudkantenafnors. Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

For ejendommen Rakkebyvej 224, 9800 Hjørring

For ejendommen Rakkebyvej 224, 9800 Hjørring For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 34f Rakkeby By, Rakkeby Grundareal...9644 m² Ejendomsnummer:...028887 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:2.511

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:2.511 Salgsopstiling Beskrivelse: Energivenligvilaopførespåstorgrund,tætpåHelevadbørneunivers.Vilaen indeholder2godeværelser,entre,brygges,badeværelse.køkken/alrum medgod spiseplads,stuesamtsoveværelsemedadgangtilegetbadeværelse.

Læs mere

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:3.203

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:3.203 Salgsopstiling Adresse:Damholmen16,st.B.,2760Måløv Sagsnr.:12TS0641 Dato:07.05.2015 Beskrivelse: Superspændendelejlighedmedstoraltanogsø-udsigt LækkerlejlighedbeliggendeinaturskønneomgivelseriMåløv.Lejlighedenliggeriet

Læs mere

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:2.652

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:2.652 Salgsopstiling Beskrivelse: Havudsigt-Grønninghoved! Hersælgesmoderneogflotsommerhus-husetliggerdejligtmeddenskønneste havudsigt.byggetisortmalettræværkmednyeresorttagstenstag.plastik vinduerogdøre. Opført1995.Boligareal84m2.Udhusmedpladstilopbevaringoginstal.af

Læs mere

For ejendommen Græsgangen 1, 4100 Ringsted

For ejendommen Græsgangen 1, 4100 Ringsted For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:... 125383 Kommune:... Ringsted kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Antal matrikelnumre:... 2

Læs mere

Ejerlejlighed SKÆRØDVEJ15E,ST.2.,3200HELSINGE -SKÆRØD STUELEJLIGHEDMEDLILLEHAVEOG UDSIGTTILARRESØEN

Ejerlejlighed SKÆRØDVEJ15E,ST.2.,3200HELSINGE -SKÆRØD STUELEJLIGHEDMEDLILLEHAVEOG UDSIGTTILARRESØEN Ejerlejlighed Kontant: 898.000 Ejerudgiftpr.md.: 2.146 Udbetaling: 45.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 4.456/3.550 Boligm 2 : 96 Stue/Vær.: 1/1 Byggeår: 1900/1985 Energi: E Sag: 1603200-209 Kontakt: LarsHolm

Læs mere

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:2.693

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:2.693 Salgsopstiling Beskrivelse: Medrigtiggodhavudsigt,godttilbagetrukketpåstorsommerhusgrundsælges detevinkelbyggederummeligekærfort-sommerhus-beliggenhedenersamtidig megetstrandnær!byggetirødmalettræbeklædningmedsortcementstenstag.

Læs mere

Salgsopstiling. EjendomsmæglerneNonbo& Eland NordreStrandvej74,st.mf.,8240Risskov Tlf.:28906000 info@nonbo-eland.dk-www.nonbo-eland.dk.

Salgsopstiling. EjendomsmæglerneNonbo& Eland NordreStrandvej74,st.mf.,8240Risskov Tlf.:28906000 info@nonbo-eland.dk-www.nonbo-eland.dk. Salgsopstiling Beskrivelse: Indbydendeejendom oprindeligfra1917menløbenderenoveretsenesti2011. Ejendommenstårflotmedhvidkalkedevæggeogbydervelkommenmedstorbrolagt indkørsel.fremstårlysogmodernemedbla.flotegulveoggulvvarmeistoredeleaf

Læs mere

Fritidshus EGELUNDEN56,9560HADSUND -HELBERSKOV. Kontant: 1.195.000 Ejerudgiftpr.md.: 1.378 Udbetaling: 60.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 6.337/4.

Fritidshus EGELUNDEN56,9560HADSUND -HELBERSKOV. Kontant: 1.195.000 Ejerudgiftpr.md.: 1.378 Udbetaling: 60.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 6.337/4. Fritidshus Kontant: 1.195.000 Ejerudgiftpr.md.: 1.378 Udbetaling: 60.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 6.337/4.924 Boligm 2 : 154 Stue/Vær.: 0/6 Byggeår: 1992 Grundm 2 : 1.183 Energi: Sag: D 036000047JN Ansvarligejendomsmægler:

Læs mere

Vila,1fam. NYHED SPANGKÆRPARKEN53,9800HJØRRING. Kontant: 3.595.000 Ejerudgiftpr.md.: 2.507 Udbetaling: 180.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.:17.583/13.

Vila,1fam. NYHED SPANGKÆRPARKEN53,9800HJØRRING. Kontant: 3.595.000 Ejerudgiftpr.md.: 2.507 Udbetaling: 180.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.:17.583/13. Vila,1fam. Kontant: 3.595.000 Ejerudgiftpr.md.: 2.507 Udbetaling: 180.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.:17.583/13.842 Boligm 2 : 189 Stue/Vær.: 1/4 Byggeår: 2007 Grundm 2 : 1.060 Energi: Sag: B 191HJ002783 Kontakt:

Læs mere

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:2.904

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:2.904 Nøregade29 9800Hjøring Tlf.:87538700 Fax:87538400 info@thomas-risager.dk www.thomas-risager.dk Salgsopstiling Adresse:NøreKnoldevej26,SkalerupKlit,9800Hjøring Sagsnr.:FH30104 Dato:19.01.2015 Beskrivelse:

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Studiestræde21,mezz.,1455KøbenhavnK Sagsnr.:223615 Dato:19.10.2015 Beskrivelse: KVARTERET:Etyderstatraktivtkvarter,som aleidagkendersom Københavns latinerkvarter.kvarteret,meddesmåhyggeligegader,byderpåetstortudvalgaf

Læs mere

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:33.561/2.797

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:33.561/2.797 Salgsopstiling Adresse:Vandværksvej31,Gelsted,4160Herlufmagle Sagsnr.:ERH12081 Dato:18.12.2014 Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Beskrivelse: Udlejningsejendom med3lejemål Fornuftiginvesteringsejendom medmulighedforanvendelseafvirksomhedsskateordning. Lejemåleneopvarmesmedfjernvarme.Forbrugerindeholdtilejen,derialterpåkr.

Læs mere

Fritidshus NYPRIS DIGET6,4571GREVINGE -EGENÆS KØBENGRUNDOG ENERSTATNING PÅKR.1.063.438TILNYTHUSFORKR.925.000,-

Fritidshus NYPRIS DIGET6,4571GREVINGE -EGENÆS KØBENGRUNDOG ENERSTATNING PÅKR.1.063.438TILNYTHUSFORKR.925.000,- Fritidshus Kontant: 925.000 Ejerudgiftpr.md.: 846 Udbetaling: 50.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 4.887/3.741 Boligm 2 : 49 Stue/Vær.: 1/2 Byggeår: 1981 Grundm 2 : 2.021 Sag: 077146019-2 Kontakt: SvenØvre EjendomsmæglerogValuarMDE

Læs mere

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:1.371

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:1.371 Salgsopstiling Beskrivelse: Dejligtsommerhusmedhavudsigt! IlilehyggeligtsommerhusområdevedKetingskovsælgesdeterigtigesommerhus beliggendepå1252m2egenhøjtliggendeogskrånendegrundstykke.hererskøn udsigttilbl.a.fyn,ærøoglyø!

Læs mere

For ejendommen Vesterkøb 1, 2640 Hedehusene

For ejendommen Vesterkøb 1, 2640 Hedehusene For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1t Kallerup Gde., Hedehusene Grundareal...3758 m² Ejendomsnummer:...091706 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privat andelsboligforening

Læs mere