Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold."

Transkript

1 Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne har hver deres personalepolitik og -administration, men hvor det er muligt, tilstræbes et samarbejde inden for koncernen. Oprettelsen af Finansministeriets Administrative Fællesskab (FAF) har sat yderligere fokus på samarbejdet. FAF varetager administrative opgaver og servicefunktioner på tværs af Finansministeriet, men er organisatorisk placeret i departementet. FAF er en enkel organisation med klare referenceforhold og har primært til opgave at varetage en forsat udvikling, effektivisering og kvalitetssikring af Finansministeriets administrative opgaver. 1. Ligestilling Økonomistyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen har som de eneste i koncernen et afsnit om ligestilling i deres personalepolitik. Slots- og Ejendomsstyrelsen har desuden en ligestillingspolitik, som er beskrevet særskilt fra personalepolitikken. Personalestyrelsen har handlingsplaner, hvor konkrete ligestillingsmæssige indsatsområder er beskrevet og har igangsat kønsmainstreamingsinitiativer, mens departementet har taget initiativer, der direkte eller indirekte arbejder med et kønsperspektiv. Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Tabel 1.1 Uddrag af skema til indberetning af ligestillingsredegørelser Departement ØS Perst SES Spm. 1: Er der i personalepolitikken et afsnit om ligestilling? Spm. 2: Ligestillingspolitik beskrevet særskilt fra personalepolitik? Spm. 3: Handlingsplaner, hvor konkrete ligestillingsmæssige indsatsområder er beskrevet? Spm. 4: Udvalg der arbejder med ligestilling? Spm. 8: Initiativer der direkte eller indirekte arbejder med et kønsperspektiv?

2 2 Spm. 27: Samlet plan for kønsmainstreaming? 2. Kønsmainstreaming og initiativer 2.1. Personalestyrelsen Personalestyrelsen har flere initiativer vedrørende ligestilling og kønsmainstreaming. Styrelsen har netop afsluttet pilotprojektet mentorordninger for kvinder i ledelse. Pilotprojektet skulle undersøge, hvorvidt mentorordninger var et brugbart redskab for at få flere kvinder i ledelse. Målet var at styrke kvindelige lederes håndtering af ledelsesopgaven, at bidrage til at få kvinder til at søge højere op i hierarkiet, samt at bidrage til kompetenceudviklingen af kvindelige ledere i staten og til at skabe videndeling på tværs af statslige arbejdspladser. Erfaringerne fra projektet har været gode. Der er således blevet etableret en mentorordning for kvinder i ledelse og udgivet en publikation. Der har været et ønske om, at der via ISOLA og Forhandlingsdatabasen kan laves kønsopdelte analyser. Derved får statsinstitutionerne mulighed for at lave kønsopdelte statistikker på deres eget område. Personalestyrelsen har endvidere lavet en evaluering af de nye lønsystemer på forsknings- og universitetsområdet. Analysen viser, at der er en meget moderat forskel på mænd og kvinders løn. Personalestyrelsen har ønsket at give institutioner et værktøj til at hjælpe med at løse personaleadministrative opgaver. Der er i den forbindelse lavet et afsnit om ligebehandling i den personaleadministrative vejledning PAV. Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) blev ved overenskomstforhandlingerne 2005 enige om en fælleserklæring, hvor der blandt andet står, at: parterne er enige om, at man bør være opmærksom på at sikre en balanceret lønudvikling i de nye lønsystemer, dvs.: - At der ikke i den lokale løndannelse udvikles uligheder baseret på køn. Personalestyrelsen og CFU opfordrer derfor de lokale parter til at være meget opmærksomme på problemstillingen og sikre, at der ikke udvikles sådanne uligheder. Personalestyrelsen har undersøgt, hvorvidt lovforslaget om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kunne medføre utilsigtede kønsmæssige konsekvenser. Ligestillingsvurderingen viste, at lovforslaget ikke havde ligestillingsmæssige konsekvenser. Der skal fremover opbygges kompetence til kønsmainstreaming af Personalestyrelsens kerneopgaver, og kønsmainstreamingsperspektivet skal integreres i Personalestyrelsens strategi. Personalestyrelsen afholder derfor i foråret 2006 et temamøde for husets chefer efterfulgt af et temamøde for samtlige medarbejdere.

3 Økonomistyrelsen Økonomistyrelsen har en klar ligestillingspolitik. Der fokuseres blandt andet på ligestilling for mænd og kvinder, personer med handicap eller anden funktionsnedsættelse og seniorpolitik. Målsætningen er at fremme kønsblandede arbejdspladser og tilrettelægge arbejdet, så det passer både kvinder og mænd. Arbejdspladsen skal være familievenlig, rummelig og mangfoldig. Der fokuseres på at følge lønudviklingen for mænd og kvinder tæt. Desuden er der skabt måltal for fleksjobbere og personer med anden etnisk baggrund. Økonomistyrelsen har flere ligestillingsinitiativer, der hver især retter sig mod opfyldelsen af målsætningen i ligestillingspolitikken. Som opfølgning på ligestillingsinitiativerne gennemfører Økonomistyrelsen regelmæssigt medarbejderundersøgelser, hvor der stilles spørgsmål, der relaterer sig til de ligestillingsmæssige målsætninger Slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen har ligeledes flere initiativer på ligestillingsområdet. Ligestillingspolitikken skal fremme ligestilling i ansættelsesforholdet uanset køn og etnisk oprindelse. Slots- og Ejendomsstyrelsen lægger til grund, at medarbejdernes forskellighed styrker opgaveløsningen og det sociale samvær. Slots- og Ejendomsstyrelsen har særligt fokus på ligestilling i rekrutteringsfasen, lønforhandlingerne og det daglige arbejdsliv. I rekrutteringsprocessen har Slots- og Ejendomsstyrelsen valgt en model, der understøtter ligestillingen. Den centrale rekrutteringsproces indeholder job-opslag, gennemgang af ansøgningerne og samtale med kandidaterne. Desuden har Slotsog Ejendomsstyrelsen taget initiativ til at opslå stillinger på samt til at søge målrettet i aviser med mange målgrupper. Formålet er at nå ud til den bredest mulige kandidatkreds. I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til samtale tilstræber Slots- og Ejendomsstyrelsen, at hver enkelt kandidat vurderes efter de samme kriterier. Der udarbejdes således en systematisk bedømmelse af ansøgerfeltet. I processen sikrer Slots- og Ejendomsstyrelsen derved, at man ikke bevidst eller ubevidst kommer til at skele til forhold, der er irrelevante i bedømmelsen af kandidatens færdigheder. Ansættelsessamtaler afholdes delvist efter en spørgeguide, der er udarbejdet på grundlag af en jobprofil. Ved at benytte en systematisk spørgeguide vurderes alle kandidater uanset køn, race eller etnicitet på samme præmisser. Samtlige kandidater stilles enslydende spørgsmål, hvilket understøtter, at ansættelsesudvalget behandler alle ens. Ved de årlige lønforhandlinger sammenlignes medarbejdernes kvalifikationer og lønniveau på tværs af faggrænser og enheder. Efter forhandlingsrundens afslutning udarbejdes en kønsbaseret opgørelse over resultatet. Dette sker for at sikre, at forskelle mellem kønnene alene skyldes forskelle i resultater, kvalitet eller funktioner. Medarbejdere på graviditets-, barsels- og forældreoverlov indgår ligesom

4 4 alle andre medarbejdere i årets lønforhandlinger. Derudover udarbejdes lønanalyser med det formål at sammenligne lønudviklingen hos mænd/kvinder i sammenlignelige faggrupper. Ved lønforhandlingernes afslutning undersøgte Slots- og Ejendomsstyrelsen, hvorvidt det ene køn favoriseres på bekostning af det modsatte køn. I dette års lønforhandlinger har Slots- og Ejendomsstyrelsens kvindelige medarbejdere opnået omtrent dobbelt så meget i engangsvederlag og tre gange så meget i tillæg sammenlignet med deres mandlige kollegaer. Ud fra en gennemsnitlig betragtning har kvinderne i SES opnået en væsentlig højere lønfremgang end deres mandlige kollegaer. Omvendt viser undersøgelser baseret på ISOLA statistikker, at de kvindelige medarbejdere i gennemsnit modtager lidt lavere funktions- og kvalifikationstillæg sammenlignet med deres mandlige kollegaer. Den aktuelle lønforhandling viser dog, at Slots- og Ejendomsstyrelsens kvinder som gennemsnit har halet ind på mændenes lønforspring. Slots- og Ejendomsstyrelsen lægger desuden vægt på, at både moderen og faderen tager del i orloven i henhold til barselsreglerne. Der afholdes workshops blandt ledelse og medarbejdere for at sikre en til stadighed fast forankring af mainstreaming i styrelsen Departementet Finansministeriets departement forsøger altid at rekruttere de bedste medarbejdere. Ligestilling behandles derfor ikke særskilt i personalepolitikken, men er en integreret del af husets politik om altid at rekruttere den bedste og mest kvalificerede medarbejder. For at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere lægger departementet vægt på fleksible og gode arbejdsvilkår. Departementet vil som arbejdsplads afspejle befolkningssammensætningen i samfundet. Forskelle mellem medarbejdere med hensyn til religion, etnisk baggrund, livsopfattelse mv. anskues derfor som en mangfoldighed af ressourcer og muligheder. Det betyder konkret, at det skal sikres, at en persons egnethed til at virke i en stilling udelukkende vil blive bedømt ud fra den enkeltes kvalifikationer og evner til at opfylde de givne behov i den enkelte stilling. Medarbejdere i departementet har mulighed for at lave særlige aftaler om placering af den daglige arbejdstid med nærmeste leder. I særlige tilfælde kan der laves aftaler om nedsat tid eventuelt i kortere perioder. Hvis opgaverne tillader det, har medarbejderne i departementet mulighed for at arbejde hjemme i et vist omfang. Da arbejdspresset er størst i forårs- og efterårsperioderne, er der bl.a. i forbindelse med jul, påske og sommer gode muligheder for at afholde lange sammenhængende ferie-/afspadseringsperioder. I forbindelse med barselsorlov afholdes der umiddelbart før orlovsperioden en samtale mellem medarbejder og kontorchef. Målet med samtalen er, at afklare ønsker om placering i huset efter endt barsel. Ved samtalen kan chef og medar-

5 5 bejder indgå en aftale om, at medarbejderen vender tilbage til egne arbejdsopgaver/kontor efter endt barsel. I lighed med alle andre offentlige myndigheder skal departementet arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. For at kunne implementere en strategi for, hvordan køn og ligestilling kan integreres i departementets kerneopgaver, er det planlagt at afholde to workshops. Der er således planlagt en workshop primo 2006 for henholdsvis chefer og medarbejdere med det formål at drøfte mulighederne og udfordringerne forbundet med implementeringen af kønsperspektivet i departementet kerneområder. På baggrund af drøftelsen udarbejdes et forslag til en konkret handlingsplan til kønsmainstreaming. Departementet vil desuden fortsat foretage en løbende opfølgning på fordelingen af mænd og kvinder, ligesom data vedrørende løn og udnævnelser løbende vil blive kønsmainstreamet. Endelig vil de årlige forhandlinger om løn og udnævnelser fortsat foregå i et ligestillingsperspektiv Koncernfælles samarbejde Udover ligestillingsinitiativer og workshops på institutionsniveau er der i Finansministeriets koncern et samarbejde på flere personalepolitiske områder på tværs af institutionerne. Et eksempel er Finansministeriets handlingsplan for etniske minoriteter. Staten anser mangfoldighed blandt medarbejdere og ledere som nødvendig for en effektiv opgaveløsning. For at skabe en systematisk indsats for at integrere etniske minoriteter i Finansministeriets koncern er der udarbejdet en handlingsplan. Handlingsplanen beskriver den personale- og bevillingsmæssige situation i Finansministeriets koncern, og aktiviteter der skal bidrage til øget integration. I det koncernfælles samarbejde om etnisk ligestilling har man med ekstern bistand fået afdækket holdninger og fordomme i koncernen. 3. Kønsmæssig fordeling af medarbejdere Kønsfordelingen af medarbejdere i Finansministeriets koncern kan aflæses af nedenstående tabeller. Tabel 3.1 angiver antallet af medarbejdere inden for udvalgte lønrammer fordelt på institutionsniveau, mens tabel 3.2 angiver den tilsvarende fordeling i procent.

6 6 Tabel 3.1 Antal medarbejdere fordelt på køn Departement ØS 1 Perst SES Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Topchefer Lr Chefer Lr Konsulenter Lr Øvrige ansatte I alt Tabel 3.2 Procentvis fordeling af medarbejdere på køn Departement ØS Perst SES Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Topchefer Lr Chefer Lr Konsulenter Lr Øvrige ansatte I alt Der er forskel på kønsfordelingen i Finansministeriets institutioner. Således er 65 procent af Personalestyrelsens ansatte kvinder, mens 64 procent af departementets ansatte er mænd. I Økonomistyrelsen er 58 procent af alle ansatte kvinder, mens Slots- og Ejendomsstyrelsen har 51 procent kvinder og 49 procent mænd ansat. Det er et generelt billede for alle fire institutioner, at procentdelen af kvinder er højere i lavere lønrammer. Tabel 3.3 viser fordelingen af medarbejdere på koncernniveau. Fordelingen er illustreret i figur Der er medtaget tal for Finansministeriets Administrative Fællesskab (FAF). Det skal bemærkes, at FAF den 1. juli 2005 organisatorisk blev flyttet fra Økonomistyrelsen til departementet.

7 7 Tabel 3.3 Koncernen i alt Finansministeriets koncern Kvinder Mænd Topchefer Lr Antal 1 3 Procent Chefer Lr Antal Procent Konsulenter Lr Antal Procent Øvrige ansatte Antal Procent Alle medarbejdere Antal Procent Figur 3.1 Fordeling af mænd og kvinder i koncernen i forskellige lønrammer (procent) (Procent) Kvinder Mænd Topchefer Lr Chefer Lr Konsulenter Lr Øvrige ansatte Alle medarbejdere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning har en fælles ligestillingspolitik, som gælder for hele ministerområdet. Målet er at sikre som en attraktiv arbejdsplads for både mænd og kvinder, hvor arbejdsliv

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af eri@kulturstyrelsen.dk for Kulturstyrelsen 2013-11-08 14:27 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aarhus Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aarhus Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aarhus Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om nye lønsystemer April 2005 RB B202/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Indledning... 18 B.

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af lsu@ens.dk for Energistyrelsen 2013-11-05 11:11 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Rekrutteringsguiden 2012. den professionelle rekrutteringsproces

Rekrutteringsguiden 2012. den professionelle rekrutteringsproces Rekrutteringsguiden 2012 den professionelle rekrutteringsproces Indledning En guide til vellykket rekruttering En ledig stilling er en enestående mulighed for at praktisere aktiv personaleplanlægning og

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd Indholdsfortegnelse En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder

Læs mere

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011.

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Charter for flere kvinder i ledelse Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder.

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune - Et ledelsesværktøj Udarbejdet af HR Afdelingen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 9966 7940 hr@vesthimmerland.dk

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriets Ligestillingsrapport November 2003 Revideret januar 2004 1 1. Indledning Det fremgår af Ligestillingslovens 5, at alle ministerier samt statslige institutioner og virksomheder

Læs mere

Vejledning til samarbejdsaftalen af 29. maj 2002 og rammeaftale om udvidet medarbejderindflydelse istatens institutioner af 10.

Vejledning til samarbejdsaftalen af 29. maj 2002 og rammeaftale om udvidet medarbejderindflydelse istatens institutioner af 10. Vejledning til samarbejdsaftalen af 29. maj 2002 og rammeaftale om udvidet medarbejderindflydelse istatens institutioner af 10. juni 1999 og rammeaftale om organisering af sikkerhedsog sundhedsarbejdet

Læs mere

Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008

Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008 Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008 Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling Karen Jespersen den 29. februar 2008 Udgivelsesdato: 29. februar 2008 Udgave, oplag: 1. udgave,

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014 Rigsrevisionens virksomhed i 2013 April 2014 RIGSREVISIONENS VIRKSOMHED I 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Rigsrevisionen... 2 Faglige og økonomiske resultater Målopfyldelse i 2013... 7 Fordelingen

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere