ec problem for redaktoren - ec luksusproblem - jeg blj-ver nødc ti1 ae gemme areikler til næste nr. Det er virkelig herligt!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ec problem for redaktoren - ec luksusproblem - jeg blj-ver nødc ti1 ae gemme areikler til næste nr. Det er virkelig herligt!"

Transkript

1

2

3 ) 3 Redaktørens side: Hjæ1p - hjælp!!! Redaktion bliver i øjeblikkee oversvømmet af scof. DeE giver ec problem for redaktoren - ec luksusproblem - jeg blj-ver nødc ti1 ae gemme areikler til næste nr. Det er virkelig herligt! Der bli.ver kamp om Ce tradi-tionelle f l-asker rodvin, som Ei.Lf al-- der årees bedste turberetning. Da bladers sideantal af tekniske grunde ikke må overseige 12, vi1 rnan i næste nr. kunne læse om: ")led Tinker BeIl til det y- ders!e nøgne skær'', 3. afsnie af YarEin Sadolins føljecon "Drabanr 22 på afveje", og ''Hvordan kunne Rini dog vinde kfassemescerskaber". Endvidere bfiver der en gennemgang af k.lassemeseei:skabet veci njæ-lp :rf 3-dimensionale søjlediagrammer, som i{enry har konserueret. Der kommer sandsvnligvis også en arcikel ned Eegninger og beskrivelse af, hvordan man Iaver Jr cockpitt.ele. yange drabanesejlere er interesserede i ae bygge/sv en transportabel,-rdes tue cil båden. Denne overfloci af seof nå 1og ikke afholde nogen t-ra at sende indlæg ril biadetr stort og småt. Hvad med at skrive cm orden i ageerrummet, eller "den oplevefse ville jeg godr nave und'ræree". Jeg har lånc en del bi11eder, som bliver gengivet i deree og kommende nr. af deeee ellers så bitledlose blad. Jeg håber,kva- 1i-!eten bliver rirnelj-g. I{ar du er godt billede, vil jeg gerne låne dec. I{usk blor:rc skrive navn,)g båcinr. på bagsiden. I næsee nr. regner vi med le kunne irecidelet:rvor rg hvornår næste,irs scævne skal holcies. Næste nr, af Drabant 22- IYt ucikomner medio februar 1990

4 -4- GENERALFORSAMLING I DRABANT 22 KLUBBEN D. 5. JULI ceneralforsamlj-ngen blev afholdt i Roskilde klubhus. valg a! dirigeut var dagsordenens første punkt. Her blev Gregers Beck, D 70 som sædvane foreslået og valgt. Han kunne konstatere, at generalforsanlingen var lovligt indkaldt. Næste punkt var fornåddeas beretaidg. Fontranden var glad for, at det i år var lykkedes at sadle de nødvendige 20 både til klassemesterskaber. Dette var vigtigt, da Sejlunionen kræver dette rnindst hvert andet år for at vi bevarer retten til at sejle officielle klassernesterskaber. På tursejtersiden har der været holdt vintertræf - uden både, denne gang i Marbæk, samt sommertræf i isefjordsområdet. Beretningen bl-ev vedtaget- Dagsordenens punkt 2 b var r gdskabet. Nu er regnskabet begyndt at hænge sanmen igen efter sidste års hvervekampagne. vi er tæt på roo aktive medleuuner. Desuden er det blevet billiqere at Iave blad. Regnskabet kunne godkendes af såve1 revisorer, 01 skjødt og Elsebeth Abraham- Een samt af generalforsamlingen. Punkt 3 var fastsattej.se af kontingent. Det blev vedtaget at fortsætte ned 120 kr for aktive nedlemner og 60 kr for passive. Under punkt 4 indkonne forslag blev vores må1 diskuteret. Dansk Sejlunion har på anmodning ændret vores kølvægt, og vores DH - nål- er nu 5,026, hvilket rundes op til 5,05. Bestyre.l-sen har fået kompetente folk til at regne på det ( Viggo Sadolin fra D 34 ), og det viser sig, at måiet ændres til- 5,024, hvitket rundes ned til- 5,0O, hvis vi skærer 3 cm af spilerstagerne.

5 -)- Dette blev di-skuteteret grundigt. Problenet er, at alle skal sørge for, at de har det rigtige rnål, ellers bliver båden en special og ikke en standardbåd. AIle tidstedeværende var indstillet på ændri.ngen, og bestyrelsen blev bemyndiget til at tage beslutningen efter et rundspørge blandt aile rned standardnålebrev. Næste års stævne skal være i JyLLand, enten Egå eller en anden østkysthavn, og stævnet skal ligge i juli. Jy1- landsfraktj.onen af bestyrelsen arbejder vj.dere med sagen. Punkt 5, valg af bestyrelse. Henry Larsen o9 Henrik Edvardson var på valg. Begge ville godt fortsætte. Henry Larsen knyttede dog den kommentar på, at han ønskede at gå af sorn formand næste år, idet der efter hans rnening rnå nye kræfter til, hvis foreningen ikke skal gå i stå. Punkt 6, valg af revisorer. Ole Skjødt og Elsebeth Abrahamsen blev genvalgt. son suppleanter blev vafgt Uffe Læssøe og otto Herreborg. Under eventuett havde redaktøren udsat en flaske rødvin til den bedste turberetning. denne blev givet til den eneste turberetning - Peters krønike om Fyn Rundt. Der blev uddelt vandreprærnj-er. På Sjæl1and rundt og Fyn rundt var der intet nyt under sol-en. Henry Larsen, D 25 og claus Bernhardt D 79 beho]dt de prænier, de havde vundet året før. Vandreprænien fra distancesejladsen, sorn havde foregået dagen før, blev overrakt til Søren Jonassen, D 194. ijerefter kunne cregers takke for god ro og orden og a f s lut+.e general f orsaml ingen. Referent Henry Larsen.

6 lns.necltslrls n0r DRASAIIT 12!:LUBBEIT 1004 I'lDT:iGTilll I(onti6ent (^.1oo - P. Annonce Rente giro Rente banl< Sa 1; lclistern'.rrl:e r ri; ) l2loo,oo kr. looo, oo rr L9?,97 '!, 247,77 ', 55. oo rr ===lt9egråt=:s:= = === r_ti\cf ':Tllll Pcrto Tryl:ning biac Kontorartil:ler?e;seud5. + ::odedeltagelse,',rofs o"erslluc fl bæ..ne 6;ager,/prænier Qeperation''andrepræmie Farn. darr Rosl:i.1,de Gi-::oindbe l;a J in6skort 2773 ]r-r. j4o6,)3 '7o 'r nae oe lr I / )r l ) L376 roo rr rr 15,qo r55 98J r?'.t rr rr!6, oo rr l5o lls??.77 -\r, o7.57 kr. I I aq -or'i'.re nr ''?' 6436,oj \<r ,5e-k!..--- or' r?:r f ordeler sic sr'r I edes ^'iro 'la nl: ;!as S e elz,a )? 1tr ll7r11 r-,rr.rvl ^) r\-. ',/.?.?o kr )72i,6s-!r. - - e: Lar)i' Iias s erer Re'.'isor

7 19. oktober 1989 TiI alle med nål-ebrev. DRABANT 22 KLUBBEN På generalforsamlingen, sorn blev holdt ved stævnet' blev det besluttet, at bestyrelsen skulle undersøqe Euligheden af at få ændret vores DH-rnål-. of-rnåiet kan nedsæctes, hvis vi korter vores spilerstaga ned 3 centirneter. Dette vil ændre DH-båIet fra 5'05 tll De, som sejler onsdagekapsejj.ads Eod folkebåde, Iilaxl 77 IFtetel SoluE 24, eller næaten hvil*en aomhelst anden båd ved, hvad det vil betyde. Korter vi tre centineter af sptlerstagen vil vi altså kunne'gøre det væsentligt sjovere for os selv ac sejj-e kapsejlads mod andre både. I hvert fald indtil Dansk Sejlunion atter engang beelutter at -lcre lålerellerrre- Efter stævnet foretog vt en rnålj.ng af. alle spij.erstagerne.- Cirka halvdelen skulle korte af stagerne for at opfylde de nye nå1. AIle 21 deltagende både var inidlertj'd villiga tsilat. gore datt fordl det derned bllver sjovere al-sejle I-'lclandede lob ' MEN når vi Laver Drab:-. ant 22 Iøb, så skal bådene være ens. -Ældrer vi på spilerstageruåiet kræver det, at ALLE ned nålebrev andrer deres spilerstage. cør nan ikke det har nan ikke en standardbåd, og Ilan kan ilcl(e få label, ikke deltage i standardlob SJæJ.land og Fyn ntndi-)i;1 ikke deltage i klassejoeste16kabet. 'Nr:'"- '-r 9 æ/ _,4*i/;:.;jL:.::.,-.;ai /":-" :,{37 :-:.'

8 8 så Laver vi denne ændring er det fordi ALLE gør dee. Ellers gør vi det ik*e. IIVORDA}I FTNDER, i'eg TJD AF, ITVOR STOR lftn SPILERSTAGE ER? Anbrlng atagen 1 øjet på nasten og roåi sorn på tegningen. Uuligvis behover du alet ikke at korte af. IIVORDAN PROTESTERER JEG? Best!'.rel8en tægger op til, uenig, så ring til nig at vi rndrer spilerstagen. Er du 8ENE8 [ 30. OXAOAER. Nægta blad konrner hen 1 novenber. Her vil stå, hvorvldt vi skal for gag ændrlngen eller ej. IIVOF.DAN KORTER JEG AF? Har du faat 6J6 tll op- eller nedhal skal du korte lige naget af i begge elder. Ellers gkal halene Justeres hver gang du bonmer. Det er ved de fl ste stager i}}e noget større problen at afkorte. DIN ilåler SKAI, KONTROT.T.PqE JE{DRTNGEN. Atle skal have kontrolleret stagen af måleren, uanset od rnan har kortet af eller ej. Han skal nåle atagen på båden son på tagningen. I næste nummer af bladet vil der være en fordular, han skal udfytde. - Hvi6 der ikke indløber for Eange protester inden. Med venllg hilsen / Henry Larsen St. Gråbrødrestræde 4 40oo Roskilde. Ingen har protesteret, der er kun komaet positive ti7- kendeqive-lser fra de adsputgte' Red..

9 Til Dansk Sejlunion. 5. november 1989 Vedrørende klasseregler for Drabant 22 klubben. Klubben har på sin generalforsanling vedtaget at høre blandt klubbens rnedlenmer, hvorvidt det ville være en god ide at bringe SPL -nåj-et, som er 2t48 i overensstemmelse ned J-måLet, som er Ingen har protesteret nod dette, sorn vi1 bringe vores DH-rnål ned pa 5, uu. vi vil derfor anrnode om, at denne ændring i SPL-rnåIet gennemføres således at det gælder fra Vi har forstået, at DS kræver en kontrol af en sådan ændring. Dette brev er vedlagt et udkast ti1 skena, som vi agter at bringe i vores næste blad, som udkonner i sl.utningen af november. Det er meningen, at al-l-e, skal få deres måler til at tjekke stage- Iængden og attestere. Brevet sendes til. Drabant 22 klubben. Vi sender ikke labels ud før vi har fået underskrevet attest. Jeg håber, at det er til-strækkeligt, idet det er for sent at få måit stagerne i år. Såfrernt der er nogen kornnentarer ti1 denne procedure, hører vi neget gerne fra Jer hurtigst nuligt. Der vedlægges en kopi af vores gældende klasseregler. Heri er naturligvis det nu gældende SPL-mål- pe 2,4a. Nye klasseregler vii blive produceret i vinterens tøb, såfrernt DS ikke har komnentarer til ovenstående. Med venlig hilsen -^. herv."9,^:: å',1'"å:

10 triansk SEJLUNION DAIfl SH YlCHnitG A'SSOCUTTON 10 - ldr.ti.n. ltur. ok 2605 &mdbt. IoLr 33ltl ir6.l dk T.li t6 33. T.honmtdo.x Ylchtunim' T.Lltr Drabant 22 klubbcn Hcnry IJaEcn Store cråbrodrcatrudc { {oo0 Rorklldc 21. nov.mbcr 1989 DE bckrattcr klubbcnt godkendclsc at rndelngcn at SPL-nålct tll 2{5OBm' tra alronen 1,990, Vt anuoder om at de udfyldæ åttcltrr tllrandcc Dg såml t I løb t al torårct. Vt torvcntlr at modtage de nyc klållabcltrtlt!.lrer når dc torcllggcr. (Sådan k-lares den sag - tak tif Henrg og Viggo Sadofin. Den "rigtige' attest og gdertigere instruktion fø7ger i næste nr. Red.')

11 - tl - Brev fra Nuser d 135. lardstaået på trtu.se-r tattet for en qod uqe!!! DeE var en st.iiie skumringscime i Skovfogedkrogen ved Æbelø, at vi for førsee gang hørte om DrabanE 22 Klubben. Vi lå og hyggede os i den srnukke vig, da vi Ei1 vores forbavselse så en anden gu1 Drabanc 22 nærme sig, dec var DomiEilla fra Bogense. Efter en snak blev vi gjore opmærksom på klubben, flk ec E.1f. nr., blev melde ind og har haft seor fornøje1se af dee siden, bl.a. ved deltagelse i klassenesterskabet j- Roskifde 1 Sommer. Drabanter på s7æb ti7 trekantbanen Kapsejlads var for vores vedkommende et noget uudforske:.rnr:oe, faktisk havde vi kun deltaset i Fyn Rundt il9, så ut!'ar re;.: spændte på crekancbanerne i Roskilde.

12 _L2_ Stævnet 1å i den mideersee uge af vores ferie, så vi havde god Eid til- turen fra Odense (der kommer vi fra) Ei1 Roskilde, hvor vi ankom allerede Fru Rasmussen og søndag aften, foriøvrige D 50 Fifty. i følgeskab med D 41 nåhggge i HersLev efter distancesejjads Den følgende uge blev en herlig akeiv ferie i selskab med en masse hvggelig mennesker, hvor netop hyggen og kamneratskabee var i højsæde. Oplevelserne var mange: bl-.a, var der Eirsdag distancekadsejlads Ei1 HersLev havn med grillaften i den smukkesee sommeraften. Her ankom ved 22-tiden, D 96 Vip og D 40 SøsEer, som vi modtog rned klapsal.ver og hurraråb. Det kunne Uffe imidlert.id ikke klare, han sejlede i bar befippelse på den forker- Ee side af indsejlingsbøjen og gik på grund. Tænk - nu havde han sejlet 25 Eirner alene over KactegaE, og så kunne han ikke ranme indsejlingen ti1 Herslev havn. Viggo i D 34 Goofy fik også e! varigt minde: et sck f1ængee spiler. Han sejlede så tæt på en bøje, der, skarp som en raqeknj.v, næsten halverede hans spiler, og Birger i D 199 RødspætEen fik sig en fin grund i nærheden af Ringøen, cillykke Birger!!

13 Onsdag efterrniddag kl var der må1ing af sejjve.ikomst med fadøl ki og generalforsamling om afeenen., officiel Her blev der bl'a. overrakt præmier til vinderne af Fyn- og Sjælland Rundt, henholdsvis Henry (D 25 Rj.ni) og CIaus (D 79 Aster( ix) TilJ.ykke!l En herlig grifl,aften i Roski-Zde Torsdag, fredag og Iørdag stod så i Erekancbanernes tegn. DeE var tre meget lærerige dage. Der blev sejlet og kæmpet så det var en lysr og llgegyldigt om nan lå forrest eller bagest var der al-eid en anden båd at kappes med. Foriøvrigt vi1 vi her gerne benvtte lejl-igheden ti1 at råde Idar (D 5l Luna) ti1 3E res::'11: nadpakker i bureauet næste år, det er da leteere end:e:aqe pandekaqer under kaosejladsen, er dec ikke??

14 -L4- Den sanlede vinder af sejladserne, Henry besæcning, måcre den obligacoriske Eur i. og slee skjulc skadefryd for os andre. Larsen (D 25 Rini) med bal jen, t.il s ror moro 0m aftenen var der fest middag i RS klubhus. Præmier bl-ev overrakt., taler blev ho1dt., der blev skål-ec, snakket og ønskec på gensyn til næseq år, og dersom alt går ve-l, kan intec afholde os fra at komme, og vl vif her gerne benytte lejligheden LiI ae opfordre andre medlemmer Ei-l at s-iutte op om arrangementet, det er ren råhygge. TiI slut en hifsen ril alle fra D 135 Nuser, vi ses Ii1 næst: år!! Solvejg, Richardt, Carl JØrgen og Hanne.

15 - L5 - Ktip tra'toi'pisse?' aedletsbl'ad for Roskilde SeiItIuD J.l Trallestavnc og Dansk Scilunlons Klarscmcrterskab lor Drabrnt Zl 3.4. jull Rockllde I denne perioda sattc 21 stl. Dråbrnt 22 hln.nd n stævnc i Folkilde lor at udkampo drab ligc dy3t.r på tiorden. Långdillanceleiladson med slan vad Rolkild havn og mål vod Herslev hwn var udlormct soflr on 'sight. sa.in9..tur på tlo.den, hvot voirei viste sig fra sin b d3te sidc. Darvar pramie for 1.,5,,9. og sid3le båd. vl (t>70) forsegte at blive nr. 5 ovef målsttegon, men dct lykkode3 ikke. Vi lorsrgto os så med 9. pladson, og det lykkedo3! Præmien - El spil rgrlrr - blev lllttigt brugt på turen hiem tll vorgs havn, Hov. Altenen oe natten blov tllbragt i Hbrslev havn, hvor PJOT'S (D.laO) besætning havds sørgot lor et godt arranq6ment med mad og drikke. Trekanlbanesetladserne tobdag, fredag o0 lørdag bl v atviklet i svag., lct oc m.llcmlult I lempcrrturcr og til $'C (dciligt ud! pl llo.d.nl. I torsdaoenr 1. sril.d! oplrv.dc vi et yin(l3pring pa 180', oo brncn blav d r. f or.ndrct undc, sailrdlan. ToBdrgan! 2. sail.d! blav dog lkudi at al dommoran, dr l. opkryd! udvlklod. sig tll kryd! pa ben ru h.irc sid. og spllef3cilsd! pl b.ncns voft sli.!idrl Alt tagct i b traotnho noglc aod sclladlar mad ei vellungcrcnda t6am at dommrr og hlrlpcrc. t).n lol lc båd, t>25 RlNl. v.. så ub lkadcn at vinda klaslamclta]skabctl Vort 3kib, D70 MAKKER, opnårdc.r tå sailadlernæ rkv.iep6mi. (en k.!!a ol) lor en twltrrt i 3idltc aril.d.!. Såmlllor Or.brnte. blrry tildcll havneplad3 sida om sida i hlynan, Oal m dtrrtc, at alle bcaehingcr hurtigt blcv ryltåt semm n, og 3tcmningcn Ylr god lioe lra 1. dag. Roaklldo S ilklubs modlamm r yd+ de en fant$tlck fin indsat! v d at serge to, torpl ining i form at mrdpak. ker på b8non, morgenmåd saml middag i klubhus6t. Vl siger hermed tak til Sosklldo SoiF klub tor el sæ.d61 s godt og vellykket Orabant 22 stævn O.7O MAKKEN Flnn, Otø og Grcgers N7e skipperne delte'-kvajebaierne'

16 Drabant 22 på afveje. I I Her får I ec par seikord fra en oplevelsesrig somrnerferie, son er gået med ae sejle mj.n Drabanc 22, D 137, fra Danmark Ei1 Grækenland - en tur på ca sømil. Turen startede sydpå d. 30/5-1989, gennem Kieler-kanalen og ud i Nordsøen Ei llolland. Fra øen Terschelling sejlede vi ned igennem de! srnukke fjsselneer EilAmsEerdam, for her at lægge masuen ned og gøre båden klar cil kanalsejlads. Så gik det videre ned igennem Holland, Belgien og Frankrig på floder og kanaler ti1 drønrnenes måi, det b1å Middelhav, hvor vi ankom d.29/7. Vedbæk D 737 ROSå- LTNA Er kl-ar til afgang Her kunne vi sætte sejl igen og stod ud fra Marseil1e Ei1 Cor_ sica og Sardinien, for at opleve disse faneaseiske øer (specieit Corsica). Fra Sardinien gik vi ud på Eurens Længste seræk på 240 sømii EiI de Lipariske øer, og derfra gennem Uessina-scrædec og op langs med Calabriens østkyst Ei1 CroEone. Herfra se3- lede vi... Eil Corfu og ''arbejdede" os nu sydover gennem de Ioniske øer, den ene mere fanlastiskehdden anden, - en stærk kon- Eras! Ei1 IEalien! Herfra sejlede vi ind igennem Corinthergulfen ti1 Cori.nEher-kanalen, som afgjort var ee flot syn. på den anden side af kanalen fande vi, d. 21 /9, en lil-le velbesks:- Eet havn, Yethana, på dec nordlige peloponnes, hvor "Rosai::ra' ligger nu.

17 -t7- Nu melder der sig måske spørgsrhåj. son: "Hvorfor helt Eil Grækenland?" og "Hvorfor absolu! i en DrabanE?". For ae tage det sidsee først, var de! førse og frenrnest ee spørgsmål on, hvad der var råd Ei1. De flesee har heiler ikke kunnet forstå hvor, i en studerendes "budget", der var plads t.il en sejlbåd. Forklaringen er nok, at den burdehave heddet "StacsIån", men dette syntes jeg trods alt ikke var særl1g passende. Jeg føice også tryg ved en Drabant 22, idet jeg har sejlec i mine il { Sfusez i Kiel forældres (D 34) og mening er Drabanten alligevel med en de1 min farbrors (D 37) igennem den mindsce sødygtige bå På mere plads on 1æ end f.eks 5 år. Efter min markede E, mcn FoLkebåden.

18 18 -,- Så kom overvejelserne EiI, hvor man kunne sejle hen, når man i årevis har drøne om ae sejle på langcur, merr fakeisk slec ikke har råd. Jeg havde hørg og læst om andre, der havde gjort!.uren på kanalerne ned EiI Middelhaveu og cænkce, ar på denne rnåde kunne man jo sejle langu uden ae komme "rigeigt" ud på å- bent hav. DeE kunne en Drabanu jo fine klare, for vi vil1e "bare" holde os Eil kyscerne og slec ikke gå ud på en dårlig vejrudsigu (da vidsce jeg ikke så megee om Viddelhavet og vejrudsigcer)' I t KieI - På vei ud i den store verden Dec var f orsr på vinteren at olanerne :oq l3r! ' )g jo:r I i::l gikblevideennoktillidtaf:nbesæt:else'jt'1"t::ir:lf:'r:rden sikker pa at det hele nok skulle 3å, rr3 rrovecie 1L lgnorer': "de gamle", der mente, ac dec jo kunne være iige;a jpændende ae sejle ti1 Sverige og FinIand.

19 De flesce anser nok planlægnings / klargørings - fasen i et sejler_ projekr for a! være rimelig vigcig, og dec kan jeg besrene rilslucre mig. I praksis lykkedes der bare ikke rigeigc for mig, idet jeg havde for mange "jern i ilden,'før vi skulle afsced. Dec beeød, ae vi seore set. kom afsced i båden, son den så ud, da jeg købce den i april (ca. 5 uger Eidligere). Undervejs blev der dog Eid Eil ae sætte boghylde og skibsur + baromeeer op og lakere mv. Riggen og båden som sådan har jeg ikke fundec det nødvendigr ae forsearke! yed hensyn ri1 tiden, må der ideelle være ae ha' båden e! par år, før man sejler afsted, for at. have Eid Ei1 at lave de ændringer, man nu synes er nødvendige. f næsee nummer: På grund ved Terschelling og kanalsejlads. Yartin Sadolin D 137 Den æ7dre generation må nøjes med at blive sfæbt rundt i de hjemtige farvance"

20 -20- Ene lland i en konebåd. DeE var med ee visg vemod jeg forlod de solbeskinnede bornholmske st.rande, fanilien og min nyanskaffede Windsurfer for at de1- tage i Drabant-Dl1 som eneste mandlige besætningsmedlem i D 198 "Sput.nik". DeE med kønnet havde jeg nu ikke skænket mange tanker inden, men jeg skulle blive klogere' Jeg ankom ti1 havnen ved midnatstid aftenen føt I' trekantsejlads. Da var reseen af besætningen gået ti1 køjs, og jeg blev så af en nogee. søvndrukken skipper bedr om at stille - efler ae have spise morgenmad hjemme - næsee norgen kl' 8'

21 -2t- Jeg mødte ci1 den fasesaeee tid, og snare efier fik vi riggee. til- og gik ud af havnen for en meget blid brise, der senere blev så bj.id, ac hele feltec måtte crækkes til starelinien som perler på en snor af 2 moeoriserede både. yedens dec således gik scilie og ro.lige begyndte den feminine del af besætningen at snakke vejr og rakcik, Elseberh ho_ldr på der blev j-10, medens Hanne var overbevist om dec blev l0-15 øgende Eil l3-lg i løbet af eftermiddagen. Da jeg spagc indvendee, at vejrmeldingen havde lyde på højsr 3-8 m/s, så de først måbende på mig os forklarede dernæse ned et overbærende smi1, at det ikke var vindstyrken, de talte om, men solfaktoren! HerefEer fuj.gce ee længere foredrag om sololier, -cremer, rollons og seicks (Hanne og Elsebeth vi1 ganske givet gerne skrive ee resume til Drabant 22-Nyt), og det kan godt være, at Rinis spiler er s!ørre og mere gul, og SøsEers storsejl trækker bedre, men ingen drabant. kan have et så righoldige udvalg af solpræparater som "Sputnik"! Efter at være blevet vist rundt i kahytt.ens lager i seuverum, på hylder og i. sejldugslornmer blev jeg ved en denokraeisk afstemning ( 3 for, I imod ) r'algc;il smøregasc. 0g deb var store set alt, hvad;eg nåc:e fcretage mig 1. dag, bortsee fra ae blande ufactelige:rængcier ai- sai:=vani E1lers skul-le jeg holde mi.g i- absoiue.:c:diiesk:bs icr:kke 3; bringe skibet og damerne i ubalance. lline;æsen:l:gsie.:';a-::e- Eer frern for de to sylfider r <g exira '5of' ;iev : j.en:.:

22 _ a1 - usædvanlige seilads, hvor vinden er ulempe. Havde der ikke seåee i. at ant.a1let af gaster ikke måcte var jeg med stor sikkerhed blevet skifcede om kap med mærkerne, se j lads -bes I emme lserne, variere under sejldadserne, vippel af. Nå, det lykkedes altså at blive om bord og efler sejladsen og senere moralsk oprusening fra 3 "makkere" søgte jeg ae genforhandle mine rettigheder, som forekom mlg ret indskrænkede i forhold Ei1 de andre både. F. eks. kunne en SasE på Luna møde til I. sejlads kl. l1 uden problemer' men det er en hele anden his Eorie Jeppe fra "Maja" og jeg var allerede langt med planer om at danne GAF ( gasternes alternaeive fagforening ), da Hanne Eilbød morgennad næste dag og mulighed for genforhandling efter 3' sejlads. Under indtryk af udsigten Ei-l- svag vind slog jeg cil' og da jeg fredag morgen troppede op ( klokken B, her var Hanne u- bøje1ig ) var kaffen brygget og brødet ristee' Det blev iøvrigt et par dejj-ige sejladser denne dag med ialtfald een drømmestart ( sådan et Drabantfelt er nu kønt set forfra ) og samarbejdet fungerede. Den der fordom om' at mænd er mere konkurrencemindede og resul!atfikserede end kvinder, cier lægger rnere vægt på æstetikken og poesien, gjaldt ikke på Sputnik. F. eks. da jeg så en flok gæs Erække forbi i srnuk U-f,ormation nlod den dybbiå himmel, var skippers eneste rioget desorlenterede kommentar, om de var bagbord efier vi skulle vige I Lordag var vincien op til frisk, og jeg blev mocleeget med G1' dansk cg basser cia jeg mødce ( k1. 8 ), hyggelig morgenmaci sannmen meci Lunas besætning og 4. se jlads gik f Ioc-f 1oi", mod duef ler: både på kryds- og spilerben, det var nobet andet end Hannes ob mln Eraditionel-fe rolle som ledvogtere ved RS' onsdagskapsejladser, Jeg kunne endelig komme godt op ae bøffe og føle mig værdifuld. Efter 4. sejlads kom Luna på siden af os, og op af lugen dukker Jens med - nybagte pandekager! produceret ned megen behændighed

23 -,23- på sidste opkryds i 4. sejlads. Vi smovsede i de lækre sager, nød livec - og kom for sgnc E.il seart i 5. sejlads. Vi scarlede næsesidsu og fik da sejlec os ee par placeringer op, så det var også helt fint.. Tllbage i havn, cil lykke ril Rini med sejren, øller og råhygge på kajen, jo dee endce med ac være helt fini at have væree ene mand i konebåden, og det var en masse gode minder jeg havde med i håndbagagen på færgen cil Bornholn 1ørdag aften. Jørgen l. snøregasc på "Sputnlk" Pandekagebåden i spifer overhaler ff ot sti-i med den norske fe-z tet..

24 ':4 FiInanneldeIse. I'lovember - nu igen. Snart skal vi igang med de brune kager, vani-iiekranse og kleinerne. Ind imellem skal vi ned på havnen og stå frysende med ørerne nede ne11em skuldrene, og snakke med nabobådejeren om, dee vef nok var en gevaldig seorm i nat, bare dec ikke bliver ved med at sne, eiterse sta- Eiv, osv. ]lår man mødes i klubben snakker rnan allerede cm sommeren, som 1å den 10 år rilbage. ''\å, hvordan gik Cec så;er:- år'?" - kun en måned efter sidste kapsejlads. Så kommer de lange aftener, hvor stormen rusker udenfor, mens man ordner sommerens ferj.ebilleder' og p1anlægger næste års ferie. En hjælp til planlægninllen, kunne være svenskeren Lasse -ibergs sidsce nye film "SOS -\macører Ti1 Søs". Endnu en gang iøiger man SEig-Helmer på udf1ugt,. Denne gang i den svenske skærgård. Starlen Ei.L event):ret sker efter ei koscumebal, hvor Srig-Helmer og t,fennen OIe, havner i en sejlende skraldepram, forklædc som l,vserød kanin, og supermand. )lan iølger også familien med fars store drom om båd, mens mor hellere vi1 have et sommerhus, de 'm11jø-riqtige'' sejlere og mange f l-ere..\1ie de kendte bommerter, man hører om, er ined - samt nogle nye. Hvordan forklarer man, ae ens masc er blevet bukkec af ee roql Fi.lmen afsluttes reci en malchrace meliem,ie co I2 m. "New Sweden'' cg "Kuckaborra 1". BesEemE en film for hele familien I God fornøjelse - jeg morecie mig Lise, D l7 Iinker BeII

25 -25- Køb of salg Drabant 22 Maja af Kerceminde D 94 sælges. NymaleE i l98b (rød). 2 scorsejl (l fra 88 - EIvsErøm) 2 spilere (35 m2 og 24 n2) Senua kryds fo k slormfok' VHF radio Skanli 4 HK Mariner påhængsmotor (brugl 20 Eimer) Gasapparat Ekkolod Vinterscaciv (jern) Gerner Svendsen Skovhaven Agedrup 66 r,0 B6 59 RC Salla, Kllntholm hsvn, Kranled$d a 4791 Borre. Tlf Fax Salgcafdellng Aabcnrue: Carl Bruhn, Fladholm 46, 6200 Aabenraa. Tll Fax æ 35 Salgrafdrllng Fynr Mfiemosevei 1, 5700 Svendborg æ 18.

26 Y PersonliSe. Jer er hårcic, når vi har væree sammen i 6 -rr,'-)g rlrrcsej-ig:inder Henrik en ::ncien. Jeg er lange nede, for han har nu behandler rnig vrrkelig 3od!' Førsc fik han behan<ilet ltlig for min t)smose, og --iref- efter iik jeg en ansigesløt'tning, hele rverbvgningen ' ':ockpiete! rlev malee,og dækkeu belagc meci TreadmasEer' og allererie iree riter fik jeg Cen mese Lækre nye rorpinci reci'ie nesi Drag!frrlde runde 'rg tslatee former, som alle skulle hen og røre ve'l' så jeg forstår altså lkke,ae han kan nænne 'lee, en nv iaccn-svec Itincer- Irakke får jeg på', så snart jeg er iagec på Lanci ;g kor: 'lver rå oiads, på nin vineervogn- Jo. det har værec nogle Bode lr,og jeg kan se oå ham' le:lan ikke helc har sv].gtee mig endnu, fcr han l<ommer Jo iævn-lig! irec Dg ser Eil mig. Yen jeg nå nok se i cjnene' at ieg skal prove 'lt iincie nig:n nv rar ven/veninde, som vj-i.dasse )g cie'le mig' lq 'jom jr i stanr:'i iii rt give den fornøcine lcsesum - en jeg kan:lave nve' jæil-es ()Dlevelser sammen med. Sr.luinEeresSereEiaESEifEenærmere )ekencieskabnei,lrq're3- ner leg neci,,ac mi.n K-ven' vii iorrnidle koneakien' BiLlecmrk. t ,-4 )led håbeiul'le riisncr ') tri iliir

27 Ealvnodel. DrabanE 22 klubben kan nu lilbyde sine medlemmer, at købe en halvnodel. BAdebygger Kåre Morlensen, som har lavee formen,kan levere cil følgende priser: Halvmodel /n. stafferinger (som billede) HalvmodeI /m. stafferinger/ 2 farver inc1. monteri.ng på kanulimec Eeakplade. 500, - Afstøbning uden efeerbehandling Bagplade - kantlimet teakfin6r 150, - z7-550,- 75,- A1le priser er exci. porco. Har detee vakc din interesse kan du henvende dig ci1 xånr uonrrnsnn

28 Jeg har ee mindre oplag af diverse EEøjer. 1 SeeaEshirE str. L 2 T-shirts ser. XL (kobolt-biå) 5 T-shirts ser. 42 ( 7sseb7å) 150, ,- 75,- Desuden er der seadig floere standere cj.l bådene: 5O kr/sck + porto. og klisternærker til 5 kr/sek. Henvendelse til Hanne Rasmussen L9 *--{'t,? Al-Le bør føre klubstander under bagbords sating.'

29 -,29 - Klassenesterskab DrabanE Roskilde Sejlklub. D 25 Rini D 40 SøsEer D 194 Debec D 79 As cer D 50 Fift.y D 70 Makker D 27 Tinker Be11 D 140 PjoE D 145 DomiEilla D 51 Luna D 7 Maja D 96 Vip D l-98 Sputnik D 37 Pegasus D 34 Goofy D 128 User D L42 Yarie D 135 Nuse D 199 RødspætEen D 192 tlyle E D 4l Fru Rasmussen ilenry Larsen 8,7 Uffe Læssøe fb,o Søren Jonasen 24,0 Claus S. B3ernhard 24,7 Henrik Wansler 27,l Gregers Beck 4L,7 Jesper Schachtschabel 45,O OEto Herreborg 57,0 Morcen Edvardson 6l,7 Idar Scamnes 65,0 Henrik Thomsen 66,7 Ole DaIl 69,0 Hanne Rasmussen 70,O Henrik Sadoli.n 71,0 Viggo Sadolin 73,0 Gunnar ThyrsEed 75,0 Jens KrisEian Jakobsen 77,0 Carl Jørgen Hansen 81,0 Birger Pagh 85,0 Niels Rosenberg 94,0.\sta Rasmussen 103,0 I? o L2 l3 I I7 1B L9 l0 z0

30 -30- Vi plejer ae bringe dec samlede resul'tat af discancesejladsen, men desværre fik redaktøren ikke fingre i listen;nen ved fæ11es hjæip fandt vi- frem cil, hvem der fik præmier. 1. D I94 DebeE Søren Jonasen i. D 140 PjoE OEEo Herreborg 9. D 70 Makker Gregers Beck 13 D 199 RødspæEren Birger Pagb Der udspane sig nogle heftige dueller om ae l<omme i mål på præmiepladserne, ti1 stor morskab for de implicerede både. VIDEO FRA STÆVNET I ROSKILDE. Den video, som blev vist Iørdag aften kan købes. Henning Hjortskov, som optog den, har til-budt at kopiere lige så mange som der er behov for. BLot vil han gerne have en samlet bestilling. Han gør det for 100 kr pr. kopi. Derfor skal skrive tij. rnig senest og vedlægge en check på loo kr. Båndene bliver sendt så snart de er kopieret. Hilsen Henry.

31

32

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 4-2013 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 61330127 Leif Olesen,

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Tursejleren Danmarks Tursejlerforening Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Giv agt! Sejlsæson ret forude INDHOLD Kolofon og foreningsside...2 Skipperen har ordet...5 Tursejlads til Kaliningrad...6 Indkaldelse

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere

ROSENBLADET. På bytur med en shopaholic. Motivation. februar 2015

ROSENBLADET. På bytur med en shopaholic. Motivation. februar 2015 ROSENBLADET februar 2015 På bytur med en shopaholic Karen fortæller om en af hendes store udfordringer i hverdagen, og hvordan hun bekæmper den Motivation Når det handler om at motivere sig selv, så ved

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Ved Generalforsamlingen afholdt d. 6. marts i klubhuset. Ved denne lejlighed mindes vi altid dem fra sejlerafdelingen der er gået bort i årets løb, i år er vi fri for

Læs mere

Kendelse fra Pressenævnet ------

Kendelse fra Pressenævnet ------ Kendelse fra Pressenævnet ------ I sag nr. 13-70-00475 [Klager] mod Ekstra Bladet afsagde Pressenævnet onsdag den 11. december 2013 sålydende K e n d e l s e: Søfartens Ledere har på vegne af deres medlem,

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 JANUAR / FEBRUAR 2013 NR. 1. 72. årgang ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 LÆS OGSÅ OM: FORENINGNEN GAMLE AALBORG

Læs mere

MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang. 23. juni Sankthansaften i AR. 20.-22. juni Aalborg Regattaen

MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang. 23. juni Sankthansaften i AR. 20.-22. juni Aalborg Regattaen MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang 23. juni Sankthansaften i AR 20.-22. juni Aalborg Regattaen BESTYRELSEN: Formand: KARSTEN HOLT Skelagervej 127, 2.mf. 9000 Aalborg 2058 9603 Formand@ AalborgRoklub.dk

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere