ec problem for redaktoren - ec luksusproblem - jeg blj-ver nødc ti1 ae gemme areikler til næste nr. Det er virkelig herligt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ec problem for redaktoren - ec luksusproblem - jeg blj-ver nødc ti1 ae gemme areikler til næste nr. Det er virkelig herligt!"

Transkript

1

2

3 ) 3 Redaktørens side: Hjæ1p - hjælp!!! Redaktion bliver i øjeblikkee oversvømmet af scof. DeE giver ec problem for redaktoren - ec luksusproblem - jeg blj-ver nødc ti1 ae gemme areikler til næste nr. Det er virkelig herligt! Der bli.ver kamp om Ce tradi-tionelle f l-asker rodvin, som Ei.Lf al-- der årees bedste turberetning. Da bladers sideantal af tekniske grunde ikke må overseige 12, vi1 rnan i næste nr. kunne læse om: ")led Tinker BeIl til det y- ders!e nøgne skær'', 3. afsnie af YarEin Sadolins føljecon "Drabanr 22 på afveje", og ''Hvordan kunne Rini dog vinde kfassemescerskaber". Endvidere bfiver der en gennemgang af k.lassemeseei:skabet veci njæ-lp :rf 3-dimensionale søjlediagrammer, som i{enry har konserueret. Der kommer sandsvnligvis også en arcikel ned Eegninger og beskrivelse af, hvordan man Iaver Jr cockpitt.ele. yange drabanesejlere er interesserede i ae bygge/sv en transportabel,-rdes tue cil båden. Denne overfloci af seof nå 1og ikke afholde nogen t-ra at sende indlæg ril biadetr stort og småt. Hvad med at skrive cm orden i ageerrummet, eller "den oplevefse ville jeg godr nave und'ræree". Jeg har lånc en del bi11eder, som bliver gengivet i deree og kommende nr. af deeee ellers så bitledlose blad. Jeg håber,kva- 1i-!eten bliver rirnelj-g. I{ar du er godt billede, vil jeg gerne låne dec. I{usk blor:rc skrive navn,)g båcinr. på bagsiden. I næsee nr. regner vi med le kunne irecidelet:rvor rg hvornår næste,irs scævne skal holcies. Næste nr, af Drabant 22- IYt ucikomner medio februar 1990

4 -4- GENERALFORSAMLING I DRABANT 22 KLUBBEN D. 5. JULI ceneralforsamlj-ngen blev afholdt i Roskilde klubhus. valg a! dirigeut var dagsordenens første punkt. Her blev Gregers Beck, D 70 som sædvane foreslået og valgt. Han kunne konstatere, at generalforsanlingen var lovligt indkaldt. Næste punkt var fornåddeas beretaidg. Fontranden var glad for, at det i år var lykkedes at sadle de nødvendige 20 både til klassemesterskaber. Dette var vigtigt, da Sejlunionen kræver dette rnindst hvert andet år for at vi bevarer retten til at sejle officielle klassernesterskaber. På tursejtersiden har der været holdt vintertræf - uden både, denne gang i Marbæk, samt sommertræf i isefjordsområdet. Beretningen bl-ev vedtaget- Dagsordenens punkt 2 b var r gdskabet. Nu er regnskabet begyndt at hænge sanmen igen efter sidste års hvervekampagne. vi er tæt på roo aktive medleuuner. Desuden er det blevet billiqere at Iave blad. Regnskabet kunne godkendes af såve1 revisorer, 01 skjødt og Elsebeth Abraham- Een samt af generalforsamlingen. Punkt 3 var fastsattej.se af kontingent. Det blev vedtaget at fortsætte ned 120 kr for aktive nedlemner og 60 kr for passive. Under punkt 4 indkonne forslag blev vores må1 diskuteret. Dansk Sejlunion har på anmodning ændret vores kølvægt, og vores DH - nål- er nu 5,026, hvilket rundes op til 5,05. Bestyre.l-sen har fået kompetente folk til at regne på det ( Viggo Sadolin fra D 34 ), og det viser sig, at måiet ændres til- 5,024, hvitket rundes ned til- 5,0O, hvis vi skærer 3 cm af spilerstagerne.

5 -)- Dette blev di-skuteteret grundigt. Problenet er, at alle skal sørge for, at de har det rigtige rnål, ellers bliver båden en special og ikke en standardbåd. AIle tidstedeværende var indstillet på ændri.ngen, og bestyrelsen blev bemyndiget til at tage beslutningen efter et rundspørge blandt aile rned standardnålebrev. Næste års stævne skal være i JyLLand, enten Egå eller en anden østkysthavn, og stævnet skal ligge i juli. Jy1- landsfraktj.onen af bestyrelsen arbejder vj.dere med sagen. Punkt 5, valg af bestyrelse. Henry Larsen o9 Henrik Edvardson var på valg. Begge ville godt fortsætte. Henry Larsen knyttede dog den kommentar på, at han ønskede at gå af sorn formand næste år, idet der efter hans rnening rnå nye kræfter til, hvis foreningen ikke skal gå i stå. Punkt 6, valg af revisorer. Ole Skjødt og Elsebeth Abrahamsen blev genvalgt. son suppleanter blev vafgt Uffe Læssøe og otto Herreborg. Under eventuett havde redaktøren udsat en flaske rødvin til den bedste turberetning. denne blev givet til den eneste turberetning - Peters krønike om Fyn Rundt. Der blev uddelt vandreprærnj-er. På Sjæl1and rundt og Fyn rundt var der intet nyt under sol-en. Henry Larsen, D 25 og claus Bernhardt D 79 beho]dt de prænier, de havde vundet året før. Vandreprænien fra distancesejladsen, sorn havde foregået dagen før, blev overrakt til Søren Jonassen, D 194. ijerefter kunne cregers takke for god ro og orden og a f s lut+.e general f orsaml ingen. Referent Henry Larsen.

6 lns.necltslrls n0r DRASAIIT 12!:LUBBEIT 1004 I'lDT:iGTilll I(onti6ent (^.1oo - P. Annonce Rente giro Rente banl< Sa 1; lclistern'.rrl:e r ri; ) l2loo,oo kr. looo, oo rr L9?,97 '!, 247,77 ', 55. oo rr ===lt9egråt=:s:= = === r_ti\cf ':Tllll Pcrto Tryl:ning biac Kontorartil:ler?e;seud5. + ::odedeltagelse,',rofs o"erslluc fl bæ..ne 6;ager,/prænier Qeperation''andrepræmie Farn. darr Rosl:i.1,de Gi-::oindbe l;a J in6skort 2773 ]r-r. j4o6,)3 '7o 'r nae oe lr I / )r l ) L376 roo rr rr 15,qo r55 98J r?'.t rr rr!6, oo rr l5o lls??.77 -\r, o7.57 kr. I I aq -or'i'.re nr ''?' 6436,oj \<r ,5e-k!..--- or' r?:r f ordeler sic sr'r I edes ^'iro 'la nl: ;!as S e elz,a )? 1tr ll7r11 r-,rr.rvl ^) r\-. ',/.?.?o kr )72i,6s-!r. - - e: Lar)i' Iias s erer Re'.'isor

7 19. oktober 1989 TiI alle med nål-ebrev. DRABANT 22 KLUBBEN På generalforsamlingen, sorn blev holdt ved stævnet' blev det besluttet, at bestyrelsen skulle undersøqe Euligheden af at få ændret vores DH-rnål-. of-rnåiet kan nedsæctes, hvis vi korter vores spilerstaga ned 3 centirneter. Dette vil ændre DH-båIet fra 5'05 tll De, som sejler onsdagekapsejj.ads Eod folkebåde, Iilaxl 77 IFtetel SoluE 24, eller næaten hvil*en aomhelst anden båd ved, hvad det vil betyde. Korter vi tre centineter af sptlerstagen vil vi altså kunne'gøre det væsentligt sjovere for os selv ac sejj-e kapsejlads mod andre både. I hvert fald indtil Dansk Sejlunion atter engang beelutter at -lcre lålerellerrre- Efter stævnet foretog vt en rnålj.ng af. alle spij.erstagerne.- Cirka halvdelen skulle korte af stagerne for at opfylde de nye nå1. AIle 21 deltagende både var inidlertj'd villiga tsilat. gore datt fordl det derned bllver sjovere al-sejle I-'lclandede lob ' MEN når vi Laver Drab:-. ant 22 Iøb, så skal bådene være ens. -Ældrer vi på spilerstageruåiet kræver det, at ALLE ned nålebrev andrer deres spilerstage. cør nan ikke det har nan ikke en standardbåd, og Ilan kan ilcl(e få label, ikke deltage i standardlob SJæJ.land og Fyn ntndi-)i;1 ikke deltage i klassejoeste16kabet. 'Nr:'"- '-r 9 æ/ _,4*i/;:.;jL:.::.,-.;ai /":-" :,{37 :-:.'

8 8 så Laver vi denne ændring er det fordi ALLE gør dee. Ellers gør vi det ik*e. IIVORDA}I FTNDER, i'eg TJD AF, ITVOR STOR lftn SPILERSTAGE ER? Anbrlng atagen 1 øjet på nasten og roåi sorn på tegningen. Uuligvis behover du alet ikke at korte af. IIVORDAN PROTESTERER JEG? Best!'.rel8en tægger op til, uenig, så ring til nig at vi rndrer spilerstagen. Er du 8ENE8 [ 30. OXAOAER. Nægta blad konrner hen 1 novenber. Her vil stå, hvorvldt vi skal for gag ændrlngen eller ej. IIVOF.DAN KORTER JEG AF? Har du faat 6J6 tll op- eller nedhal skal du korte lige naget af i begge elder. Ellers gkal halene Justeres hver gang du bonmer. Det er ved de fl ste stager i}}e noget større problen at afkorte. DIN ilåler SKAI, KONTROT.T.PqE JE{DRTNGEN. Atle skal have kontrolleret stagen af måleren, uanset od rnan har kortet af eller ej. Han skal nåle atagen på båden son på tagningen. I næste nummer af bladet vil der være en fordular, han skal udfytde. - Hvi6 der ikke indløber for Eange protester inden. Med venllg hilsen / Henry Larsen St. Gråbrødrestræde 4 40oo Roskilde. Ingen har protesteret, der er kun komaet positive ti7- kendeqive-lser fra de adsputgte' Red..

9 Til Dansk Sejlunion. 5. november 1989 Vedrørende klasseregler for Drabant 22 klubben. Klubben har på sin generalforsanling vedtaget at høre blandt klubbens rnedlenmer, hvorvidt det ville være en god ide at bringe SPL -nåj-et, som er 2t48 i overensstemmelse ned J-måLet, som er Ingen har protesteret nod dette, sorn vi1 bringe vores DH-rnål ned pa 5, uu. vi vil derfor anrnode om, at denne ændring i SPL-rnåIet gennemføres således at det gælder fra Vi har forstået, at DS kræver en kontrol af en sådan ændring. Dette brev er vedlagt et udkast ti1 skena, som vi agter at bringe i vores næste blad, som udkonner i sl.utningen af november. Det er meningen, at al-l-e, skal få deres måler til at tjekke stage- Iængden og attestere. Brevet sendes til. Drabant 22 klubben. Vi sender ikke labels ud før vi har fået underskrevet attest. Jeg håber, at det er til-strækkeligt, idet det er for sent at få måit stagerne i år. Såfrernt der er nogen kornnentarer ti1 denne procedure, hører vi neget gerne fra Jer hurtigst nuligt. Der vedlægges en kopi af vores gældende klasseregler. Heri er naturligvis det nu gældende SPL-mål- pe 2,4a. Nye klasseregler vii blive produceret i vinterens tøb, såfrernt DS ikke har komnentarer til ovenstående. Med venlig hilsen -^. herv."9,^:: å',1'"å:

10 triansk SEJLUNION DAIfl SH YlCHnitG A'SSOCUTTON 10 - ldr.ti.n. ltur. ok 2605 &mdbt. IoLr 33ltl ir6.l dk T.li t6 33. T.honmtdo.x Ylchtunim' T.Lltr Drabant 22 klubbcn Hcnry IJaEcn Store cråbrodrcatrudc { {oo0 Rorklldc 21. nov.mbcr 1989 DE bckrattcr klubbcnt godkendclsc at rndelngcn at SPL-nålct tll 2{5OBm' tra alronen 1,990, Vt anuoder om at de udfyldæ åttcltrr tllrandcc Dg såml t I løb t al torårct. Vt torvcntlr at modtage de nyc klållabcltrtlt!.lrer når dc torcllggcr. (Sådan k-lares den sag - tak tif Henrg og Viggo Sadofin. Den "rigtige' attest og gdertigere instruktion fø7ger i næste nr. Red.')

11 - tl - Brev fra Nuser d 135. lardstaået på trtu.se-r tattet for en qod uqe!!! DeE var en st.iiie skumringscime i Skovfogedkrogen ved Æbelø, at vi for førsee gang hørte om DrabanE 22 Klubben. Vi lå og hyggede os i den srnukke vig, da vi Ei1 vores forbavselse så en anden gu1 Drabanc 22 nærme sig, dec var DomiEilla fra Bogense. Efter en snak blev vi gjore opmærksom på klubben, flk ec E.1f. nr., blev melde ind og har haft seor fornøje1se af dee siden, bl.a. ved deltagelse i klassenesterskabet j- Roskifde 1 Sommer. Drabanter på s7æb ti7 trekantbanen Kapsejlads var for vores vedkommende et noget uudforske:.rnr:oe, faktisk havde vi kun deltaset i Fyn Rundt il9, så ut!'ar re;.: spændte på crekancbanerne i Roskilde.

12 _L2_ Stævnet 1å i den mideersee uge af vores ferie, så vi havde god Eid til- turen fra Odense (der kommer vi fra) Ei1 Roskilde, hvor vi ankom allerede Fru Rasmussen og søndag aften, foriøvrige D 50 Fifty. i følgeskab med D 41 nåhggge i HersLev efter distancesejjads Den følgende uge blev en herlig akeiv ferie i selskab med en masse hvggelig mennesker, hvor netop hyggen og kamneratskabee var i højsæde. Oplevelserne var mange: bl-.a, var der Eirsdag distancekadsejlads Ei1 HersLev havn med grillaften i den smukkesee sommeraften. Her ankom ved 22-tiden, D 96 Vip og D 40 SøsEer, som vi modtog rned klapsal.ver og hurraråb. Det kunne Uffe imidlert.id ikke klare, han sejlede i bar befippelse på den forker- Ee side af indsejlingsbøjen og gik på grund. Tænk - nu havde han sejlet 25 Eirner alene over KactegaE, og så kunne han ikke ranme indsejlingen ti1 Herslev havn. Viggo i D 34 Goofy fik også e! varigt minde: et sck f1ængee spiler. Han sejlede så tæt på en bøje, der, skarp som en raqeknj.v, næsten halverede hans spiler, og Birger i D 199 RødspætEen fik sig en fin grund i nærheden af Ringøen, cillykke Birger!!

13 Onsdag efterrniddag kl var der må1ing af sejjve.ikomst med fadøl ki og generalforsamling om afeenen., officiel Her blev der bl'a. overrakt præmier til vinderne af Fyn- og Sjælland Rundt, henholdsvis Henry (D 25 Rj.ni) og CIaus (D 79 Aster( ix) TilJ.ykke!l En herlig grifl,aften i Roski-Zde Torsdag, fredag og Iørdag stod så i Erekancbanernes tegn. DeE var tre meget lærerige dage. Der blev sejlet og kæmpet så det var en lysr og llgegyldigt om nan lå forrest eller bagest var der al-eid en anden båd at kappes med. Foriøvrigt vi1 vi her gerne benvtte lejl-igheden ti1 at råde Idar (D 5l Luna) ti1 3E res::'11: nadpakker i bureauet næste år, det er da leteere end:e:aqe pandekaqer under kaosejladsen, er dec ikke??

14 -L4- Den sanlede vinder af sejladserne, Henry besæcning, måcre den obligacoriske Eur i. og slee skjulc skadefryd for os andre. Larsen (D 25 Rini) med bal jen, t.il s ror moro 0m aftenen var der fest middag i RS klubhus. Præmier bl-ev overrakt., taler blev ho1dt., der blev skål-ec, snakket og ønskec på gensyn til næseq år, og dersom alt går ve-l, kan intec afholde os fra at komme, og vl vif her gerne benytte lejligheden LiI ae opfordre andre medlemmer Ei-l at s-iutte op om arrangementet, det er ren råhygge. TiI slut en hifsen ril alle fra D 135 Nuser, vi ses Ii1 næst: år!! Solvejg, Richardt, Carl JØrgen og Hanne.

15 - L5 - Ktip tra'toi'pisse?' aedletsbl'ad for Roskilde SeiItIuD J.l Trallestavnc og Dansk Scilunlons Klarscmcrterskab lor Drabrnt Zl 3.4. jull Rockllde I denne perioda sattc 21 stl. Dråbrnt 22 hln.nd n stævnc i Folkilde lor at udkampo drab ligc dy3t.r på tiorden. Långdillanceleiladson med slan vad Rolkild havn og mål vod Herslev hwn var udlormct soflr on 'sight. sa.in9..tur på tlo.den, hvot voirei viste sig fra sin b d3te sidc. Darvar pramie for 1.,5,,9. og sid3le båd. vl (t>70) forsegte at blive nr. 5 ovef målsttegon, men dct lykkode3 ikke. Vi lorsrgto os så med 9. pladson, og det lykkedo3! Præmien - El spil rgrlrr - blev lllttigt brugt på turen hiem tll vorgs havn, Hov. Altenen oe natten blov tllbragt i Hbrslev havn, hvor PJOT'S (D.laO) besætning havds sørgot lor et godt arranq6ment med mad og drikke. Trekanlbanesetladserne tobdag, fredag o0 lørdag bl v atviklet i svag., lct oc m.llcmlult I lempcrrturcr og til $'C (dciligt ud! pl llo.d.nl. I torsdaoenr 1. sril.d! oplrv.dc vi et yin(l3pring pa 180', oo brncn blav d r. f or.ndrct undc, sailrdlan. ToBdrgan! 2. sail.d! blav dog lkudi at al dommoran, dr l. opkryd! udvlklod. sig tll kryd! pa ben ru h.irc sid. og spllef3cilsd! pl b.ncns voft sli.!idrl Alt tagct i b traotnho noglc aod sclladlar mad ei vellungcrcnda t6am at dommrr og hlrlpcrc. t).n lol lc båd, t>25 RlNl. v.. så ub lkadcn at vinda klaslamclta]skabctl Vort 3kib, D70 MAKKER, opnårdc.r tå sailadlernæ rkv.iep6mi. (en k.!!a ol) lor en twltrrt i 3idltc aril.d.!. Såmlllor Or.brnte. blrry tildcll havneplad3 sida om sida i hlynan, Oal m dtrrtc, at alle bcaehingcr hurtigt blcv ryltåt semm n, og 3tcmningcn Ylr god lioe lra 1. dag. Roaklldo S ilklubs modlamm r yd+ de en fant$tlck fin indsat! v d at serge to, torpl ining i form at mrdpak. ker på b8non, morgenmåd saml middag i klubhus6t. Vl siger hermed tak til Sosklldo SoiF klub tor el sæ.d61 s godt og vellykket Orabant 22 stævn O.7O MAKKEN Flnn, Otø og Grcgers N7e skipperne delte'-kvajebaierne'

16 Drabant 22 på afveje. I I Her får I ec par seikord fra en oplevelsesrig somrnerferie, son er gået med ae sejle mj.n Drabanc 22, D 137, fra Danmark Ei1 Grækenland - en tur på ca sømil. Turen startede sydpå d. 30/5-1989, gennem Kieler-kanalen og ud i Nordsøen Ei llolland. Fra øen Terschelling sejlede vi ned igennem de! srnukke fjsselneer EilAmsEerdam, for her at lægge masuen ned og gøre båden klar cil kanalsejlads. Så gik det videre ned igennem Holland, Belgien og Frankrig på floder og kanaler ti1 drønrnenes måi, det b1å Middelhav, hvor vi ankom d.29/7. Vedbæk D 737 ROSå- LTNA Er kl-ar til afgang Her kunne vi sætte sejl igen og stod ud fra Marseil1e Ei1 Cor_ sica og Sardinien, for at opleve disse faneaseiske øer (specieit Corsica). Fra Sardinien gik vi ud på Eurens Længste seræk på 240 sømii EiI de Lipariske øer, og derfra gennem Uessina-scrædec og op langs med Calabriens østkyst Ei1 CroEone. Herfra se3- lede vi... Eil Corfu og ''arbejdede" os nu sydover gennem de Ioniske øer, den ene mere fanlastiskehdden anden, - en stærk kon- Eras! Ei1 IEalien! Herfra sejlede vi ind igennem Corinthergulfen ti1 Cori.nEher-kanalen, som afgjort var ee flot syn. på den anden side af kanalen fande vi, d. 21 /9, en lil-le velbesks:- Eet havn, Yethana, på dec nordlige peloponnes, hvor "Rosai::ra' ligger nu.

17 -t7- Nu melder der sig måske spørgsrhåj. son: "Hvorfor helt Eil Grækenland?" og "Hvorfor absolu! i en DrabanE?". For ae tage det sidsee først, var de! førse og frenrnest ee spørgsmål on, hvad der var råd Ei1. De flesee har heiler ikke kunnet forstå hvor, i en studerendes "budget", der var plads t.il en sejlbåd. Forklaringen er nok, at den burdehave heddet "StacsIån", men dette syntes jeg trods alt ikke var særl1g passende. Jeg føice også tryg ved en Drabant 22, idet jeg har sejlec i mine il { Sfusez i Kiel forældres (D 34) og mening er Drabanten alligevel med en de1 min farbrors (D 37) igennem den mindsce sødygtige bå På mere plads on 1æ end f.eks 5 år. Efter min markede E, mcn FoLkebåden.

18 18 -,- Så kom overvejelserne EiI, hvor man kunne sejle hen, når man i årevis har drøne om ae sejle på langcur, merr fakeisk slec ikke har råd. Jeg havde hørg og læst om andre, der havde gjort!.uren på kanalerne ned EiI Middelhaveu og cænkce, ar på denne rnåde kunne man jo sejle langu uden ae komme "rigeigt" ud på å- bent hav. DeE kunne en Drabanu jo fine klare, for vi vil1e "bare" holde os Eil kyscerne og slec ikke gå ud på en dårlig vejrudsigu (da vidsce jeg ikke så megee om Viddelhavet og vejrudsigcer)' I t KieI - På vei ud i den store verden Dec var f orsr på vinteren at olanerne :oq l3r! ' )g jo:r I i::l gikblevideennoktillidtaf:nbesæt:else'jt'1"t::ir:lf:'r:rden sikker pa at det hele nok skulle 3å, rr3 rrovecie 1L lgnorer': "de gamle", der mente, ac dec jo kunne være iige;a jpændende ae sejle ti1 Sverige og FinIand.

19 De flesce anser nok planlægnings / klargørings - fasen i et sejler_ projekr for a! være rimelig vigcig, og dec kan jeg besrene rilslucre mig. I praksis lykkedes der bare ikke rigeigc for mig, idet jeg havde for mange "jern i ilden,'før vi skulle afsced. Dec beeød, ae vi seore set. kom afsced i båden, son den så ud, da jeg købce den i april (ca. 5 uger Eidligere). Undervejs blev der dog Eid Eil ae sætte boghylde og skibsur + baromeeer op og lakere mv. Riggen og båden som sådan har jeg ikke fundec det nødvendigr ae forsearke! yed hensyn ri1 tiden, må der ideelle være ae ha' båden e! par år, før man sejler afsted, for at. have Eid Ei1 at lave de ændringer, man nu synes er nødvendige. f næsee nummer: På grund ved Terschelling og kanalsejlads. Yartin Sadolin D 137 Den æ7dre generation må nøjes med at blive sfæbt rundt i de hjemtige farvance"

20 -20- Ene lland i en konebåd. DeE var med ee visg vemod jeg forlod de solbeskinnede bornholmske st.rande, fanilien og min nyanskaffede Windsurfer for at de1- tage i Drabant-Dl1 som eneste mandlige besætningsmedlem i D 198 "Sput.nik". DeE med kønnet havde jeg nu ikke skænket mange tanker inden, men jeg skulle blive klogere' Jeg ankom ti1 havnen ved midnatstid aftenen føt I' trekantsejlads. Da var reseen af besætningen gået ti1 køjs, og jeg blev så af en nogee. søvndrukken skipper bedr om at stille - efler ae have spise morgenmad hjemme - næsee norgen kl' 8'

21 -2t- Jeg mødte ci1 den fasesaeee tid, og snare efier fik vi riggee. til- og gik ud af havnen for en meget blid brise, der senere blev så bj.id, ac hele feltec måtte crækkes til starelinien som perler på en snor af 2 moeoriserede både. yedens dec således gik scilie og ro.lige begyndte den feminine del af besætningen at snakke vejr og rakcik, Elseberh ho_ldr på der blev j-10, medens Hanne var overbevist om dec blev l0-15 øgende Eil l3-lg i løbet af eftermiddagen. Da jeg spagc indvendee, at vejrmeldingen havde lyde på højsr 3-8 m/s, så de først måbende på mig os forklarede dernæse ned et overbærende smi1, at det ikke var vindstyrken, de talte om, men solfaktoren! HerefEer fuj.gce ee længere foredrag om sololier, -cremer, rollons og seicks (Hanne og Elsebeth vi1 ganske givet gerne skrive ee resume til Drabant 22-Nyt), og det kan godt være, at Rinis spiler er s!ørre og mere gul, og SøsEers storsejl trækker bedre, men ingen drabant. kan have et så righoldige udvalg af solpræparater som "Sputnik"! Efter at være blevet vist rundt i kahytt.ens lager i seuverum, på hylder og i. sejldugslornmer blev jeg ved en denokraeisk afstemning ( 3 for, I imod ) r'algc;il smøregasc. 0g deb var store set alt, hvad;eg nåc:e fcretage mig 1. dag, bortsee fra ae blande ufactelige:rængcier ai- sai:=vani E1lers skul-le jeg holde mi.g i- absoiue.:c:diiesk:bs icr:kke 3; bringe skibet og damerne i ubalance. lline;æsen:l:gsie.:';a-::e- Eer frern for de to sylfider r <g exira '5of' ;iev : j.en:.:

22 _ a1 - usædvanlige seilads, hvor vinden er ulempe. Havde der ikke seåee i. at ant.a1let af gaster ikke måcte var jeg med stor sikkerhed blevet skifcede om kap med mærkerne, se j lads -bes I emme lserne, variere under sejldadserne, vippel af. Nå, det lykkedes altså at blive om bord og efler sejladsen og senere moralsk oprusening fra 3 "makkere" søgte jeg ae genforhandle mine rettigheder, som forekom mlg ret indskrænkede i forhold Ei1 de andre både. F. eks. kunne en SasE på Luna møde til I. sejlads kl. l1 uden problemer' men det er en hele anden his Eorie Jeppe fra "Maja" og jeg var allerede langt med planer om at danne GAF ( gasternes alternaeive fagforening ), da Hanne Eilbød morgennad næste dag og mulighed for genforhandling efter 3' sejlads. Under indtryk af udsigten Ei-l- svag vind slog jeg cil' og da jeg fredag morgen troppede op ( klokken B, her var Hanne u- bøje1ig ) var kaffen brygget og brødet ristee' Det blev iøvrigt et par dejj-ige sejladser denne dag med ialtfald een drømmestart ( sådan et Drabantfelt er nu kønt set forfra ) og samarbejdet fungerede. Den der fordom om' at mænd er mere konkurrencemindede og resul!atfikserede end kvinder, cier lægger rnere vægt på æstetikken og poesien, gjaldt ikke på Sputnik. F. eks. da jeg så en flok gæs Erække forbi i srnuk U-f,ormation nlod den dybbiå himmel, var skippers eneste rioget desorlenterede kommentar, om de var bagbord efier vi skulle vige I Lordag var vincien op til frisk, og jeg blev mocleeget med G1' dansk cg basser cia jeg mødce ( k1. 8 ), hyggelig morgenmaci sannmen meci Lunas besætning og 4. se jlads gik f Ioc-f 1oi", mod duef ler: både på kryds- og spilerben, det var nobet andet end Hannes ob mln Eraditionel-fe rolle som ledvogtere ved RS' onsdagskapsejladser, Jeg kunne endelig komme godt op ae bøffe og føle mig værdifuld. Efter 4. sejlads kom Luna på siden af os, og op af lugen dukker Jens med - nybagte pandekager! produceret ned megen behændighed

23 -,23- på sidste opkryds i 4. sejlads. Vi smovsede i de lækre sager, nød livec - og kom for sgnc E.il seart i 5. sejlads. Vi scarlede næsesidsu og fik da sejlec os ee par placeringer op, så det var også helt fint.. Tllbage i havn, cil lykke ril Rini med sejren, øller og råhygge på kajen, jo dee endce med ac være helt fini at have væree ene mand i konebåden, og det var en masse gode minder jeg havde med i håndbagagen på færgen cil Bornholn 1ørdag aften. Jørgen l. snøregasc på "Sputnlk" Pandekagebåden i spifer overhaler ff ot sti-i med den norske fe-z tet..

24 ':4 FiInanneldeIse. I'lovember - nu igen. Snart skal vi igang med de brune kager, vani-iiekranse og kleinerne. Ind imellem skal vi ned på havnen og stå frysende med ørerne nede ne11em skuldrene, og snakke med nabobådejeren om, dee vef nok var en gevaldig seorm i nat, bare dec ikke bliver ved med at sne, eiterse sta- Eiv, osv. ]lår man mødes i klubben snakker rnan allerede cm sommeren, som 1å den 10 år rilbage. ''\å, hvordan gik Cec så;er:- år'?" - kun en måned efter sidste kapsejlads. Så kommer de lange aftener, hvor stormen rusker udenfor, mens man ordner sommerens ferj.ebilleder' og p1anlægger næste års ferie. En hjælp til planlægninllen, kunne være svenskeren Lasse -ibergs sidsce nye film "SOS -\macører Ti1 Søs". Endnu en gang iøiger man SEig-Helmer på udf1ugt,. Denne gang i den svenske skærgård. Starlen Ei.L event):ret sker efter ei koscumebal, hvor Srig-Helmer og t,fennen OIe, havner i en sejlende skraldepram, forklædc som l,vserød kanin, og supermand. )lan iølger også familien med fars store drom om båd, mens mor hellere vi1 have et sommerhus, de 'm11jø-riqtige'' sejlere og mange f l-ere..\1ie de kendte bommerter, man hører om, er ined - samt nogle nye. Hvordan forklarer man, ae ens masc er blevet bukkec af ee roql Fi.lmen afsluttes reci en malchrace meliem,ie co I2 m. "New Sweden'' cg "Kuckaborra 1". BesEemE en film for hele familien I God fornøjelse - jeg morecie mig Lise, D l7 Iinker BeII

25 -25- Køb of salg Drabant 22 Maja af Kerceminde D 94 sælges. NymaleE i l98b (rød). 2 scorsejl (l fra 88 - EIvsErøm) 2 spilere (35 m2 og 24 n2) Senua kryds fo k slormfok' VHF radio Skanli 4 HK Mariner påhængsmotor (brugl 20 Eimer) Gasapparat Ekkolod Vinterscaciv (jern) Gerner Svendsen Skovhaven Agedrup 66 r,0 B6 59 RC Salla, Kllntholm hsvn, Kranled$d a 4791 Borre. Tlf Fax Salgcafdellng Aabcnrue: Carl Bruhn, Fladholm 46, 6200 Aabenraa. Tll Fax æ 35 Salgrafdrllng Fynr Mfiemosevei 1, 5700 Svendborg æ 18.

26 Y PersonliSe. Jer er hårcic, når vi har væree sammen i 6 -rr,'-)g rlrrcsej-ig:inder Henrik en ::ncien. Jeg er lange nede, for han har nu behandler rnig vrrkelig 3od!' Førsc fik han behan<ilet ltlig for min t)smose, og --iref- efter iik jeg en ansigesløt'tning, hele rverbvgningen ' ':ockpiete! rlev malee,og dækkeu belagc meci TreadmasEer' og allererie iree riter fik jeg Cen mese Lækre nye rorpinci reci'ie nesi Drag!frrlde runde 'rg tslatee former, som alle skulle hen og røre ve'l' så jeg forstår altså lkke,ae han kan nænne 'lee, en nv iaccn-svec Itincer- Irakke får jeg på', så snart jeg er iagec på Lanci ;g kor: 'lver rå oiads, på nin vineervogn- Jo. det har værec nogle Bode lr,og jeg kan se oå ham' le:lan ikke helc har sv].gtee mig endnu, fcr han l<ommer Jo iævn-lig! irec Dg ser Eil mig. Yen jeg nå nok se i cjnene' at ieg skal prove 'lt iincie nig:n nv rar ven/veninde, som vj-i.dasse )g cie'le mig' lq 'jom jr i stanr:'i iii rt give den fornøcine lcsesum - en jeg kan:lave nve' jæil-es ()Dlevelser sammen med. Sr.luinEeresSereEiaESEifEenærmere )ekencieskabnei,lrq're3- ner leg neci,,ac mi.n K-ven' vii iorrnidle koneakien' BiLlecmrk. t ,-4 )led håbeiul'le riisncr ') tri iliir

27 Ealvnodel. DrabanE 22 klubben kan nu lilbyde sine medlemmer, at købe en halvnodel. BAdebygger Kåre Morlensen, som har lavee formen,kan levere cil følgende priser: Halvmodel /n. stafferinger (som billede) HalvmodeI /m. stafferinger/ 2 farver inc1. monteri.ng på kanulimec Eeakplade. 500, - Afstøbning uden efeerbehandling Bagplade - kantlimet teakfin6r 150, - z7-550,- 75,- A1le priser er exci. porco. Har detee vakc din interesse kan du henvende dig ci1 xånr uonrrnsnn

28 Jeg har ee mindre oplag af diverse EEøjer. 1 SeeaEshirE str. L 2 T-shirts ser. XL (kobolt-biå) 5 T-shirts ser. 42 ( 7sseb7å) 150, ,- 75,- Desuden er der seadig floere standere cj.l bådene: 5O kr/sck + porto. og klisternærker til 5 kr/sek. Henvendelse til Hanne Rasmussen L9 *--{'t,? Al-Le bør føre klubstander under bagbords sating.'

29 -,29 - Klassenesterskab DrabanE Roskilde Sejlklub. D 25 Rini D 40 SøsEer D 194 Debec D 79 As cer D 50 Fift.y D 70 Makker D 27 Tinker Be11 D 140 PjoE D 145 DomiEilla D 51 Luna D 7 Maja D 96 Vip D l-98 Sputnik D 37 Pegasus D 34 Goofy D 128 User D L42 Yarie D 135 Nuse D 199 RødspætEen D 192 tlyle E D 4l Fru Rasmussen ilenry Larsen 8,7 Uffe Læssøe fb,o Søren Jonasen 24,0 Claus S. B3ernhard 24,7 Henrik Wansler 27,l Gregers Beck 4L,7 Jesper Schachtschabel 45,O OEto Herreborg 57,0 Morcen Edvardson 6l,7 Idar Scamnes 65,0 Henrik Thomsen 66,7 Ole DaIl 69,0 Hanne Rasmussen 70,O Henrik Sadoli.n 71,0 Viggo Sadolin 73,0 Gunnar ThyrsEed 75,0 Jens KrisEian Jakobsen 77,0 Carl Jørgen Hansen 81,0 Birger Pagh 85,0 Niels Rosenberg 94,0.\sta Rasmussen 103,0 I? o L2 l3 I I7 1B L9 l0 z0

30 -30- Vi plejer ae bringe dec samlede resul'tat af discancesejladsen, men desværre fik redaktøren ikke fingre i listen;nen ved fæ11es hjæip fandt vi- frem cil, hvem der fik præmier. 1. D I94 DebeE Søren Jonasen i. D 140 PjoE OEEo Herreborg 9. D 70 Makker Gregers Beck 13 D 199 RødspæEren Birger Pagb Der udspane sig nogle heftige dueller om ae l<omme i mål på præmiepladserne, ti1 stor morskab for de implicerede både. VIDEO FRA STÆVNET I ROSKILDE. Den video, som blev vist Iørdag aften kan købes. Henning Hjortskov, som optog den, har til-budt at kopiere lige så mange som der er behov for. BLot vil han gerne have en samlet bestilling. Han gør det for 100 kr pr. kopi. Derfor skal skrive tij. rnig senest og vedlægge en check på loo kr. Båndene bliver sendt så snart de er kopieret. Hilsen Henry.

31

32

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne.

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Knarr sommerstævne 2011, Rørvig Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Mandag aften var RØS vært ved velkomst middagen i deres dejlige nye klubhus. I høj

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund.

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge var tidligere en betydningsfuld

Læs mere

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen.

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Klubmesterskab og fest for Optimist og Feva Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Dagen startede ved middagstid for trænere og medhjælpende

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017 Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro 27. maj 9. juni 2017 Sejlplan Afsejling fra Lemvig, lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 1. destination Glyngøre Afsejling Glyngøre, søndag den 28. maj kl. 9.00

Læs mere

Nr. 94 december 2007. Tre piger p togt 6 rs fors g med linolieprimer Sommerst vne i Assens 2008

Nr. 94 december 2007. Tre piger p togt 6 rs fors g med linolieprimer Sommerst vne i Assens 2008 Nr. 94 december 2007 Tre piger p togt 6 rs fors g med linolieprimer Sommerst vne i Assens 2008 De dejlige Mƒlarb de Tekst: Simon Hansen Det ser dejligt ud, her hvor Anna, en Mˆlar 25, ejet af Per Carstens

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde

Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Dagsorden: Deltagere: - Ditte Andreasen - Søren Kæstel - Michael Møller - Flemming Palm - Lars Bræstrup - Bjarne Marcussen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 11/ kl Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde

Referat fra bestyrelsesmøde 11/ kl Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Referat fra bestyrelsesmøde 11/11 2017 kl 10.00. Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Dagsorden: 1. Valg af referant Referent Peter Brøgger Referenter næste gange Forårsmøde 2018

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat af Generalforsamling den 4. november 2010

Referat af Generalforsamling den 4. november 2010 Referat af Generalforsamling den 4. november 2010 LMU/04-11-2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent: 2. Protokollen: 3. Formandens beretning 4. Regnskabsorientering 5. Budget og fastsættelse af kontingent samt

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jul Sang og musik i haven To Ja Jo Tor 7. Jul Bowling i Haslev Ca To Tir 12. Jul Musikquiz med Leif To Ki Ca Tor 14. Jul Eventyr ved bålet Ki Ca Ti Tir 19. Jul Udendørslege

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

1. maj - 3. maj 2015

1. maj - 3. maj 2015 INTERNATIONAL H-BOAT CLASS 1. maj - 3. maj 2015 Tro det eller lad vær... Silkeborg Sejlklub afholder i år det fyrretyvende H-båds stævne i træk DET SKAL FEJRES! Vi håber derfor at pensionerede - gamle

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

December 2014 15. Årgang Nr. 2

December 2014 15. Årgang Nr. 2 December 2014 15. Årgang Nr. 2 Formanden har ordet Så er endnu en sommer gået med en masse aktiviteter. Vi har netop sejlet julemanden til Dyreborg i frisk vind. Nok lidt for frisk, men det gik, og det

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Onsdagsmatcher 2017 Afholdt af Nivå Bådelaug og Sletten Bådeklub

Onsdagsmatcher 2017 Afholdt af Nivå Bådelaug og Sletten Bådeklub Onsdagsmatcher 2017 Afholdt af Nivå Bådelaug og Sletten Bådeklub Sejladsbestemmelser Sejladserne afholdes for at skabe et naturligt samlingspunkt for de mange sejlere, som ønsker at deltage i kapsejlads

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015 www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme Ove Thode Sørensen

Læs mere

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park.

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park. foto: frost I år er der 25 års jubilæum, og denne gang har tursejlerne også en chance, uden målerbrev Gå ind på : http://www.palbyfyncup.dk/ og læs om mulighederne, man kan også se hvem der er tilmeldt,

Læs mere

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Maj og juni 2011 Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Ta med en tur på BAKKEN - Ishøj - for nu er foråret kommet Adresse: Krumtappen Østerhøj Bygade 48 2750 Ballerup

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Kluba'en 5 marts kl 19.00 Generalforsamling 5 feb kl 19.00 Husk Almelding Havfiskeri Nyborg 1 feb Se kalender TilmeldingVHF Kursus Ekstra Ledige pladser

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere