ec problem for redaktoren - ec luksusproblem - jeg blj-ver nødc ti1 ae gemme areikler til næste nr. Det er virkelig herligt!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ec problem for redaktoren - ec luksusproblem - jeg blj-ver nødc ti1 ae gemme areikler til næste nr. Det er virkelig herligt!"

Transkript

1

2

3 ) 3 Redaktørens side: Hjæ1p - hjælp!!! Redaktion bliver i øjeblikkee oversvømmet af scof. DeE giver ec problem for redaktoren - ec luksusproblem - jeg blj-ver nødc ti1 ae gemme areikler til næste nr. Det er virkelig herligt! Der bli.ver kamp om Ce tradi-tionelle f l-asker rodvin, som Ei.Lf al-- der årees bedste turberetning. Da bladers sideantal af tekniske grunde ikke må overseige 12, vi1 rnan i næste nr. kunne læse om: ")led Tinker BeIl til det y- ders!e nøgne skær'', 3. afsnie af YarEin Sadolins føljecon "Drabanr 22 på afveje", og ''Hvordan kunne Rini dog vinde kfassemescerskaber". Endvidere bfiver der en gennemgang af k.lassemeseei:skabet veci njæ-lp :rf 3-dimensionale søjlediagrammer, som i{enry har konserueret. Der kommer sandsvnligvis også en arcikel ned Eegninger og beskrivelse af, hvordan man Iaver Jr cockpitt.ele. yange drabanesejlere er interesserede i ae bygge/sv en transportabel,-rdes tue cil båden. Denne overfloci af seof nå 1og ikke afholde nogen t-ra at sende indlæg ril biadetr stort og småt. Hvad med at skrive cm orden i ageerrummet, eller "den oplevefse ville jeg godr nave und'ræree". Jeg har lånc en del bi11eder, som bliver gengivet i deree og kommende nr. af deeee ellers så bitledlose blad. Jeg håber,kva- 1i-!eten bliver rirnelj-g. I{ar du er godt billede, vil jeg gerne låne dec. I{usk blor:rc skrive navn,)g båcinr. på bagsiden. I næsee nr. regner vi med le kunne irecidelet:rvor rg hvornår næste,irs scævne skal holcies. Næste nr, af Drabant 22- IYt ucikomner medio februar 1990

4 -4- GENERALFORSAMLING I DRABANT 22 KLUBBEN D. 5. JULI ceneralforsamlj-ngen blev afholdt i Roskilde klubhus. valg a! dirigeut var dagsordenens første punkt. Her blev Gregers Beck, D 70 som sædvane foreslået og valgt. Han kunne konstatere, at generalforsanlingen var lovligt indkaldt. Næste punkt var fornåddeas beretaidg. Fontranden var glad for, at det i år var lykkedes at sadle de nødvendige 20 både til klassemesterskaber. Dette var vigtigt, da Sejlunionen kræver dette rnindst hvert andet år for at vi bevarer retten til at sejle officielle klassernesterskaber. På tursejtersiden har der været holdt vintertræf - uden både, denne gang i Marbæk, samt sommertræf i isefjordsområdet. Beretningen bl-ev vedtaget- Dagsordenens punkt 2 b var r gdskabet. Nu er regnskabet begyndt at hænge sanmen igen efter sidste års hvervekampagne. vi er tæt på roo aktive medleuuner. Desuden er det blevet billiqere at Iave blad. Regnskabet kunne godkendes af såve1 revisorer, 01 skjødt og Elsebeth Abraham- Een samt af generalforsamlingen. Punkt 3 var fastsattej.se af kontingent. Det blev vedtaget at fortsætte ned 120 kr for aktive nedlemner og 60 kr for passive. Under punkt 4 indkonne forslag blev vores må1 diskuteret. Dansk Sejlunion har på anmodning ændret vores kølvægt, og vores DH - nål- er nu 5,026, hvilket rundes op til 5,05. Bestyre.l-sen har fået kompetente folk til at regne på det ( Viggo Sadolin fra D 34 ), og det viser sig, at måiet ændres til- 5,024, hvitket rundes ned til- 5,0O, hvis vi skærer 3 cm af spilerstagerne.

5 -)- Dette blev di-skuteteret grundigt. Problenet er, at alle skal sørge for, at de har det rigtige rnål, ellers bliver båden en special og ikke en standardbåd. AIle tidstedeværende var indstillet på ændri.ngen, og bestyrelsen blev bemyndiget til at tage beslutningen efter et rundspørge blandt aile rned standardnålebrev. Næste års stævne skal være i JyLLand, enten Egå eller en anden østkysthavn, og stævnet skal ligge i juli. Jy1- landsfraktj.onen af bestyrelsen arbejder vj.dere med sagen. Punkt 5, valg af bestyrelse. Henry Larsen o9 Henrik Edvardson var på valg. Begge ville godt fortsætte. Henry Larsen knyttede dog den kommentar på, at han ønskede at gå af sorn formand næste år, idet der efter hans rnening rnå nye kræfter til, hvis foreningen ikke skal gå i stå. Punkt 6, valg af revisorer. Ole Skjødt og Elsebeth Abrahamsen blev genvalgt. son suppleanter blev vafgt Uffe Læssøe og otto Herreborg. Under eventuett havde redaktøren udsat en flaske rødvin til den bedste turberetning. denne blev givet til den eneste turberetning - Peters krønike om Fyn Rundt. Der blev uddelt vandreprærnj-er. På Sjæl1and rundt og Fyn rundt var der intet nyt under sol-en. Henry Larsen, D 25 og claus Bernhardt D 79 beho]dt de prænier, de havde vundet året før. Vandreprænien fra distancesejladsen, sorn havde foregået dagen før, blev overrakt til Søren Jonassen, D 194. ijerefter kunne cregers takke for god ro og orden og a f s lut+.e general f orsaml ingen. Referent Henry Larsen.

6 lns.necltslrls n0r DRASAIIT 12!:LUBBEIT 1004 I'lDT:iGTilll I(onti6ent (^.1oo - P. Annonce Rente giro Rente banl< Sa 1; lclistern'.rrl:e r ri; ) l2loo,oo kr. looo, oo rr L9?,97 '!, 247,77 ', 55. oo rr ===lt9egråt=:s:= = === r_ti\cf ':Tllll Pcrto Tryl:ning biac Kontorartil:ler?e;seud5. + ::odedeltagelse,',rofs o"erslluc fl bæ..ne 6;ager,/prænier Qeperation''andrepræmie Farn. darr Rosl:i.1,de Gi-::oindbe l;a J in6skort 2773 ]r-r. j4o6,)3 '7o 'r nae oe lr I / )r l ) L376 roo rr rr 15,qo r55 98J r?'.t rr rr!6, oo rr l5o lls??.77 -\r, o7.57 kr. I I aq -or'i'.re nr ''?' 6436,oj \<r ,5e-k!..--- or' r?:r f ordeler sic sr'r I edes ^'iro 'la nl: ;!as S e elz,a )? 1tr ll7r11 r-,rr.rvl ^) r\-. ',/.?.?o kr )72i,6s-!r. - - e: Lar)i' Iias s erer Re'.'isor

7 19. oktober 1989 TiI alle med nål-ebrev. DRABANT 22 KLUBBEN På generalforsamlingen, sorn blev holdt ved stævnet' blev det besluttet, at bestyrelsen skulle undersøqe Euligheden af at få ændret vores DH-rnål-. of-rnåiet kan nedsæctes, hvis vi korter vores spilerstaga ned 3 centirneter. Dette vil ændre DH-båIet fra 5'05 tll De, som sejler onsdagekapsejj.ads Eod folkebåde, Iilaxl 77 IFtetel SoluE 24, eller næaten hvil*en aomhelst anden båd ved, hvad det vil betyde. Korter vi tre centineter af sptlerstagen vil vi altså kunne'gøre det væsentligt sjovere for os selv ac sejj-e kapsejlads mod andre både. I hvert fald indtil Dansk Sejlunion atter engang beelutter at -lcre lålerellerrre- Efter stævnet foretog vt en rnålj.ng af. alle spij.erstagerne.- Cirka halvdelen skulle korte af stagerne for at opfylde de nye nå1. AIle 21 deltagende både var inidlertj'd villiga tsilat. gore datt fordl det derned bllver sjovere al-sejle I-'lclandede lob ' MEN når vi Laver Drab:-. ant 22 Iøb, så skal bådene være ens. -Ældrer vi på spilerstageruåiet kræver det, at ALLE ned nålebrev andrer deres spilerstage. cør nan ikke det har nan ikke en standardbåd, og Ilan kan ilcl(e få label, ikke deltage i standardlob SJæJ.land og Fyn ntndi-)i;1 ikke deltage i klassejoeste16kabet. 'Nr:'"- '-r 9 æ/ _,4*i/;:.;jL:.::.,-.;ai /":-" :,{37 :-:.'

8 8 så Laver vi denne ændring er det fordi ALLE gør dee. Ellers gør vi det ik*e. IIVORDA}I FTNDER, i'eg TJD AF, ITVOR STOR lftn SPILERSTAGE ER? Anbrlng atagen 1 øjet på nasten og roåi sorn på tegningen. Uuligvis behover du alet ikke at korte af. IIVORDAN PROTESTERER JEG? Best!'.rel8en tægger op til, uenig, så ring til nig at vi rndrer spilerstagen. Er du 8ENE8 [ 30. OXAOAER. Nægta blad konrner hen 1 novenber. Her vil stå, hvorvldt vi skal for gag ændrlngen eller ej. IIVOF.DAN KORTER JEG AF? Har du faat 6J6 tll op- eller nedhal skal du korte lige naget af i begge elder. Ellers gkal halene Justeres hver gang du bonmer. Det er ved de fl ste stager i}}e noget større problen at afkorte. DIN ilåler SKAI, KONTROT.T.PqE JE{DRTNGEN. Atle skal have kontrolleret stagen af måleren, uanset od rnan har kortet af eller ej. Han skal nåle atagen på båden son på tagningen. I næste nummer af bladet vil der være en fordular, han skal udfytde. - Hvi6 der ikke indløber for Eange protester inden. Med venllg hilsen / Henry Larsen St. Gråbrødrestræde 4 40oo Roskilde. Ingen har protesteret, der er kun komaet positive ti7- kendeqive-lser fra de adsputgte' Red..

9 Til Dansk Sejlunion. 5. november 1989 Vedrørende klasseregler for Drabant 22 klubben. Klubben har på sin generalforsanling vedtaget at høre blandt klubbens rnedlenmer, hvorvidt det ville være en god ide at bringe SPL -nåj-et, som er 2t48 i overensstemmelse ned J-måLet, som er Ingen har protesteret nod dette, sorn vi1 bringe vores DH-rnål ned pa 5, uu. vi vil derfor anrnode om, at denne ændring i SPL-rnåIet gennemføres således at det gælder fra Vi har forstået, at DS kræver en kontrol af en sådan ændring. Dette brev er vedlagt et udkast ti1 skena, som vi agter at bringe i vores næste blad, som udkonner i sl.utningen af november. Det er meningen, at al-l-e, skal få deres måler til at tjekke stage- Iængden og attestere. Brevet sendes til. Drabant 22 klubben. Vi sender ikke labels ud før vi har fået underskrevet attest. Jeg håber, at det er til-strækkeligt, idet det er for sent at få måit stagerne i år. Såfrernt der er nogen kornnentarer ti1 denne procedure, hører vi neget gerne fra Jer hurtigst nuligt. Der vedlægges en kopi af vores gældende klasseregler. Heri er naturligvis det nu gældende SPL-mål- pe 2,4a. Nye klasseregler vii blive produceret i vinterens tøb, såfrernt DS ikke har komnentarer til ovenstående. Med venlig hilsen -^. herv."9,^:: å',1'"å:

10 triansk SEJLUNION DAIfl SH YlCHnitG A'SSOCUTTON 10 - ldr.ti.n. ltur. ok 2605 &mdbt. IoLr 33ltl ir6.l dk T.li t6 33. T.honmtdo.x Ylchtunim' T.Lltr Drabant 22 klubbcn Hcnry IJaEcn Store cråbrodrcatrudc { {oo0 Rorklldc 21. nov.mbcr 1989 DE bckrattcr klubbcnt godkendclsc at rndelngcn at SPL-nålct tll 2{5OBm' tra alronen 1,990, Vt anuoder om at de udfyldæ åttcltrr tllrandcc Dg såml t I løb t al torårct. Vt torvcntlr at modtage de nyc klållabcltrtlt!.lrer når dc torcllggcr. (Sådan k-lares den sag - tak tif Henrg og Viggo Sadofin. Den "rigtige' attest og gdertigere instruktion fø7ger i næste nr. Red.')

11 - tl - Brev fra Nuser d 135. lardstaået på trtu.se-r tattet for en qod uqe!!! DeE var en st.iiie skumringscime i Skovfogedkrogen ved Æbelø, at vi for førsee gang hørte om DrabanE 22 Klubben. Vi lå og hyggede os i den srnukke vig, da vi Ei1 vores forbavselse så en anden gu1 Drabanc 22 nærme sig, dec var DomiEilla fra Bogense. Efter en snak blev vi gjore opmærksom på klubben, flk ec E.1f. nr., blev melde ind og har haft seor fornøje1se af dee siden, bl.a. ved deltagelse i klassenesterskabet j- Roskifde 1 Sommer. Drabanter på s7æb ti7 trekantbanen Kapsejlads var for vores vedkommende et noget uudforske:.rnr:oe, faktisk havde vi kun deltaset i Fyn Rundt il9, så ut!'ar re;.: spændte på crekancbanerne i Roskilde.

12 _L2_ Stævnet 1å i den mideersee uge af vores ferie, så vi havde god Eid til- turen fra Odense (der kommer vi fra) Ei1 Roskilde, hvor vi ankom allerede Fru Rasmussen og søndag aften, foriøvrige D 50 Fifty. i følgeskab med D 41 nåhggge i HersLev efter distancesejjads Den følgende uge blev en herlig akeiv ferie i selskab med en masse hvggelig mennesker, hvor netop hyggen og kamneratskabee var i højsæde. Oplevelserne var mange: bl-.a, var der Eirsdag distancekadsejlads Ei1 HersLev havn med grillaften i den smukkesee sommeraften. Her ankom ved 22-tiden, D 96 Vip og D 40 SøsEer, som vi modtog rned klapsal.ver og hurraråb. Det kunne Uffe imidlert.id ikke klare, han sejlede i bar befippelse på den forker- Ee side af indsejlingsbøjen og gik på grund. Tænk - nu havde han sejlet 25 Eirner alene over KactegaE, og så kunne han ikke ranme indsejlingen ti1 Herslev havn. Viggo i D 34 Goofy fik også e! varigt minde: et sck f1ængee spiler. Han sejlede så tæt på en bøje, der, skarp som en raqeknj.v, næsten halverede hans spiler, og Birger i D 199 RødspætEen fik sig en fin grund i nærheden af Ringøen, cillykke Birger!!

13 Onsdag efterrniddag kl var der må1ing af sejjve.ikomst med fadøl ki og generalforsamling om afeenen., officiel Her blev der bl'a. overrakt præmier til vinderne af Fyn- og Sjælland Rundt, henholdsvis Henry (D 25 Rj.ni) og CIaus (D 79 Aster( ix) TilJ.ykke!l En herlig grifl,aften i Roski-Zde Torsdag, fredag og Iørdag stod så i Erekancbanernes tegn. DeE var tre meget lærerige dage. Der blev sejlet og kæmpet så det var en lysr og llgegyldigt om nan lå forrest eller bagest var der al-eid en anden båd at kappes med. Foriøvrigt vi1 vi her gerne benvtte lejl-igheden ti1 at råde Idar (D 5l Luna) ti1 3E res::'11: nadpakker i bureauet næste år, det er da leteere end:e:aqe pandekaqer under kaosejladsen, er dec ikke??

14 -L4- Den sanlede vinder af sejladserne, Henry besæcning, måcre den obligacoriske Eur i. og slee skjulc skadefryd for os andre. Larsen (D 25 Rini) med bal jen, t.il s ror moro 0m aftenen var der fest middag i RS klubhus. Præmier bl-ev overrakt., taler blev ho1dt., der blev skål-ec, snakket og ønskec på gensyn til næseq år, og dersom alt går ve-l, kan intec afholde os fra at komme, og vl vif her gerne benytte lejligheden LiI ae opfordre andre medlemmer Ei-l at s-iutte op om arrangementet, det er ren råhygge. TiI slut en hifsen ril alle fra D 135 Nuser, vi ses Ii1 næst: år!! Solvejg, Richardt, Carl JØrgen og Hanne.

15 - L5 - Ktip tra'toi'pisse?' aedletsbl'ad for Roskilde SeiItIuD J.l Trallestavnc og Dansk Scilunlons Klarscmcrterskab lor Drabrnt Zl 3.4. jull Rockllde I denne perioda sattc 21 stl. Dråbrnt 22 hln.nd n stævnc i Folkilde lor at udkampo drab ligc dy3t.r på tiorden. Långdillanceleiladson med slan vad Rolkild havn og mål vod Herslev hwn var udlormct soflr on 'sight. sa.in9..tur på tlo.den, hvot voirei viste sig fra sin b d3te sidc. Darvar pramie for 1.,5,,9. og sid3le båd. vl (t>70) forsegte at blive nr. 5 ovef målsttegon, men dct lykkode3 ikke. Vi lorsrgto os så med 9. pladson, og det lykkedo3! Præmien - El spil rgrlrr - blev lllttigt brugt på turen hiem tll vorgs havn, Hov. Altenen oe natten blov tllbragt i Hbrslev havn, hvor PJOT'S (D.laO) besætning havds sørgot lor et godt arranq6ment med mad og drikke. Trekanlbanesetladserne tobdag, fredag o0 lørdag bl v atviklet i svag., lct oc m.llcmlult I lempcrrturcr og til $'C (dciligt ud! pl llo.d.nl. I torsdaoenr 1. sril.d! oplrv.dc vi et yin(l3pring pa 180', oo brncn blav d r. f or.ndrct undc, sailrdlan. ToBdrgan! 2. sail.d! blav dog lkudi at al dommoran, dr l. opkryd! udvlklod. sig tll kryd! pa ben ru h.irc sid. og spllef3cilsd! pl b.ncns voft sli.!idrl Alt tagct i b traotnho noglc aod sclladlar mad ei vellungcrcnda t6am at dommrr og hlrlpcrc. t).n lol lc båd, t>25 RlNl. v.. så ub lkadcn at vinda klaslamclta]skabctl Vort 3kib, D70 MAKKER, opnårdc.r tå sailadlernæ rkv.iep6mi. (en k.!!a ol) lor en twltrrt i 3idltc aril.d.!. Såmlllor Or.brnte. blrry tildcll havneplad3 sida om sida i hlynan, Oal m dtrrtc, at alle bcaehingcr hurtigt blcv ryltåt semm n, og 3tcmningcn Ylr god lioe lra 1. dag. Roaklldo S ilklubs modlamm r yd+ de en fant$tlck fin indsat! v d at serge to, torpl ining i form at mrdpak. ker på b8non, morgenmåd saml middag i klubhus6t. Vl siger hermed tak til Sosklldo SoiF klub tor el sæ.d61 s godt og vellykket Orabant 22 stævn O.7O MAKKEN Flnn, Otø og Grcgers N7e skipperne delte'-kvajebaierne'

16 Drabant 22 på afveje. I I Her får I ec par seikord fra en oplevelsesrig somrnerferie, son er gået med ae sejle mj.n Drabanc 22, D 137, fra Danmark Ei1 Grækenland - en tur på ca sømil. Turen startede sydpå d. 30/5-1989, gennem Kieler-kanalen og ud i Nordsøen Ei llolland. Fra øen Terschelling sejlede vi ned igennem de! srnukke fjsselneer EilAmsEerdam, for her at lægge masuen ned og gøre båden klar cil kanalsejlads. Så gik det videre ned igennem Holland, Belgien og Frankrig på floder og kanaler ti1 drønrnenes måi, det b1å Middelhav, hvor vi ankom d.29/7. Vedbæk D 737 ROSå- LTNA Er kl-ar til afgang Her kunne vi sætte sejl igen og stod ud fra Marseil1e Ei1 Cor_ sica og Sardinien, for at opleve disse faneaseiske øer (specieit Corsica). Fra Sardinien gik vi ud på Eurens Længste seræk på 240 sømii EiI de Lipariske øer, og derfra gennem Uessina-scrædec og op langs med Calabriens østkyst Ei1 CroEone. Herfra se3- lede vi... Eil Corfu og ''arbejdede" os nu sydover gennem de Ioniske øer, den ene mere fanlastiskehdden anden, - en stærk kon- Eras! Ei1 IEalien! Herfra sejlede vi ind igennem Corinthergulfen ti1 Cori.nEher-kanalen, som afgjort var ee flot syn. på den anden side af kanalen fande vi, d. 21 /9, en lil-le velbesks:- Eet havn, Yethana, på dec nordlige peloponnes, hvor "Rosai::ra' ligger nu.

17 -t7- Nu melder der sig måske spørgsrhåj. son: "Hvorfor helt Eil Grækenland?" og "Hvorfor absolu! i en DrabanE?". For ae tage det sidsee først, var de! førse og frenrnest ee spørgsmål on, hvad der var råd Ei1. De flesee har heiler ikke kunnet forstå hvor, i en studerendes "budget", der var plads t.il en sejlbåd. Forklaringen er nok, at den burdehave heddet "StacsIån", men dette syntes jeg trods alt ikke var særl1g passende. Jeg føice også tryg ved en Drabant 22, idet jeg har sejlec i mine il { Sfusez i Kiel forældres (D 34) og mening er Drabanten alligevel med en de1 min farbrors (D 37) igennem den mindsce sødygtige bå På mere plads on 1æ end f.eks 5 år. Efter min markede E, mcn FoLkebåden.

18 18 -,- Så kom overvejelserne EiI, hvor man kunne sejle hen, når man i årevis har drøne om ae sejle på langcur, merr fakeisk slec ikke har råd. Jeg havde hørg og læst om andre, der havde gjort!.uren på kanalerne ned EiI Middelhaveu og cænkce, ar på denne rnåde kunne man jo sejle langu uden ae komme "rigeigt" ud på å- bent hav. DeE kunne en Drabanu jo fine klare, for vi vil1e "bare" holde os Eil kyscerne og slec ikke gå ud på en dårlig vejrudsigu (da vidsce jeg ikke så megee om Viddelhavet og vejrudsigcer)' I t KieI - På vei ud i den store verden Dec var f orsr på vinteren at olanerne :oq l3r! ' )g jo:r I i::l gikblevideennoktillidtaf:nbesæt:else'jt'1"t::ir:lf:'r:rden sikker pa at det hele nok skulle 3å, rr3 rrovecie 1L lgnorer': "de gamle", der mente, ac dec jo kunne være iige;a jpændende ae sejle ti1 Sverige og FinIand.

19 De flesce anser nok planlægnings / klargørings - fasen i et sejler_ projekr for a! være rimelig vigcig, og dec kan jeg besrene rilslucre mig. I praksis lykkedes der bare ikke rigeigc for mig, idet jeg havde for mange "jern i ilden,'før vi skulle afsced. Dec beeød, ae vi seore set. kom afsced i båden, son den så ud, da jeg købce den i april (ca. 5 uger Eidligere). Undervejs blev der dog Eid Eil ae sætte boghylde og skibsur + baromeeer op og lakere mv. Riggen og båden som sådan har jeg ikke fundec det nødvendigr ae forsearke! yed hensyn ri1 tiden, må der ideelle være ae ha' båden e! par år, før man sejler afsted, for at. have Eid Ei1 at lave de ændringer, man nu synes er nødvendige. f næsee nummer: På grund ved Terschelling og kanalsejlads. Yartin Sadolin D 137 Den æ7dre generation må nøjes med at blive sfæbt rundt i de hjemtige farvance"

20 -20- Ene lland i en konebåd. DeE var med ee visg vemod jeg forlod de solbeskinnede bornholmske st.rande, fanilien og min nyanskaffede Windsurfer for at de1- tage i Drabant-Dl1 som eneste mandlige besætningsmedlem i D 198 "Sput.nik". DeE med kønnet havde jeg nu ikke skænket mange tanker inden, men jeg skulle blive klogere' Jeg ankom ti1 havnen ved midnatstid aftenen føt I' trekantsejlads. Da var reseen af besætningen gået ti1 køjs, og jeg blev så af en nogee. søvndrukken skipper bedr om at stille - efler ae have spise morgenmad hjemme - næsee norgen kl' 8'

21 -2t- Jeg mødte ci1 den fasesaeee tid, og snare efier fik vi riggee. til- og gik ud af havnen for en meget blid brise, der senere blev så bj.id, ac hele feltec måtte crækkes til starelinien som perler på en snor af 2 moeoriserede både. yedens dec således gik scilie og ro.lige begyndte den feminine del af besætningen at snakke vejr og rakcik, Elseberh ho_ldr på der blev j-10, medens Hanne var overbevist om dec blev l0-15 øgende Eil l3-lg i løbet af eftermiddagen. Da jeg spagc indvendee, at vejrmeldingen havde lyde på højsr 3-8 m/s, så de først måbende på mig os forklarede dernæse ned et overbærende smi1, at det ikke var vindstyrken, de talte om, men solfaktoren! HerefEer fuj.gce ee længere foredrag om sololier, -cremer, rollons og seicks (Hanne og Elsebeth vi1 ganske givet gerne skrive ee resume til Drabant 22-Nyt), og det kan godt være, at Rinis spiler er s!ørre og mere gul, og SøsEers storsejl trækker bedre, men ingen drabant. kan have et så righoldige udvalg af solpræparater som "Sputnik"! Efter at være blevet vist rundt i kahytt.ens lager i seuverum, på hylder og i. sejldugslornmer blev jeg ved en denokraeisk afstemning ( 3 for, I imod ) r'algc;il smøregasc. 0g deb var store set alt, hvad;eg nåc:e fcretage mig 1. dag, bortsee fra ae blande ufactelige:rængcier ai- sai:=vani E1lers skul-le jeg holde mi.g i- absoiue.:c:diiesk:bs icr:kke 3; bringe skibet og damerne i ubalance. lline;æsen:l:gsie.:';a-::e- Eer frern for de to sylfider r <g exira '5of' ;iev : j.en:.:

22 _ a1 - usædvanlige seilads, hvor vinden er ulempe. Havde der ikke seåee i. at ant.a1let af gaster ikke måcte var jeg med stor sikkerhed blevet skifcede om kap med mærkerne, se j lads -bes I emme lserne, variere under sejldadserne, vippel af. Nå, det lykkedes altså at blive om bord og efler sejladsen og senere moralsk oprusening fra 3 "makkere" søgte jeg ae genforhandle mine rettigheder, som forekom mlg ret indskrænkede i forhold Ei1 de andre både. F. eks. kunne en SasE på Luna møde til I. sejlads kl. l1 uden problemer' men det er en hele anden his Eorie Jeppe fra "Maja" og jeg var allerede langt med planer om at danne GAF ( gasternes alternaeive fagforening ), da Hanne Eilbød morgennad næste dag og mulighed for genforhandling efter 3' sejlads. Under indtryk af udsigten Ei-l- svag vind slog jeg cil' og da jeg fredag morgen troppede op ( klokken B, her var Hanne u- bøje1ig ) var kaffen brygget og brødet ristee' Det blev iøvrigt et par dejj-ige sejladser denne dag med ialtfald een drømmestart ( sådan et Drabantfelt er nu kønt set forfra ) og samarbejdet fungerede. Den der fordom om' at mænd er mere konkurrencemindede og resul!atfikserede end kvinder, cier lægger rnere vægt på æstetikken og poesien, gjaldt ikke på Sputnik. F. eks. da jeg så en flok gæs Erække forbi i srnuk U-f,ormation nlod den dybbiå himmel, var skippers eneste rioget desorlenterede kommentar, om de var bagbord efier vi skulle vige I Lordag var vincien op til frisk, og jeg blev mocleeget med G1' dansk cg basser cia jeg mødce ( k1. 8 ), hyggelig morgenmaci sannmen meci Lunas besætning og 4. se jlads gik f Ioc-f 1oi", mod duef ler: både på kryds- og spilerben, det var nobet andet end Hannes ob mln Eraditionel-fe rolle som ledvogtere ved RS' onsdagskapsejladser, Jeg kunne endelig komme godt op ae bøffe og føle mig værdifuld. Efter 4. sejlads kom Luna på siden af os, og op af lugen dukker Jens med - nybagte pandekager! produceret ned megen behændighed

23 -,23- på sidste opkryds i 4. sejlads. Vi smovsede i de lækre sager, nød livec - og kom for sgnc E.il seart i 5. sejlads. Vi scarlede næsesidsu og fik da sejlec os ee par placeringer op, så det var også helt fint.. Tllbage i havn, cil lykke ril Rini med sejren, øller og råhygge på kajen, jo dee endce med ac være helt fini at have væree ene mand i konebåden, og det var en masse gode minder jeg havde med i håndbagagen på færgen cil Bornholn 1ørdag aften. Jørgen l. snøregasc på "Sputnlk" Pandekagebåden i spifer overhaler ff ot sti-i med den norske fe-z tet..

24 ':4 FiInanneldeIse. I'lovember - nu igen. Snart skal vi igang med de brune kager, vani-iiekranse og kleinerne. Ind imellem skal vi ned på havnen og stå frysende med ørerne nede ne11em skuldrene, og snakke med nabobådejeren om, dee vef nok var en gevaldig seorm i nat, bare dec ikke bliver ved med at sne, eiterse sta- Eiv, osv. ]lår man mødes i klubben snakker rnan allerede cm sommeren, som 1å den 10 år rilbage. ''\å, hvordan gik Cec så;er:- år'?" - kun en måned efter sidste kapsejlads. Så kommer de lange aftener, hvor stormen rusker udenfor, mens man ordner sommerens ferj.ebilleder' og p1anlægger næste års ferie. En hjælp til planlægninllen, kunne være svenskeren Lasse -ibergs sidsce nye film "SOS -\macører Ti1 Søs". Endnu en gang iøiger man SEig-Helmer på udf1ugt,. Denne gang i den svenske skærgård. Starlen Ei.L event):ret sker efter ei koscumebal, hvor Srig-Helmer og t,fennen OIe, havner i en sejlende skraldepram, forklædc som l,vserød kanin, og supermand. )lan iølger også familien med fars store drom om båd, mens mor hellere vi1 have et sommerhus, de 'm11jø-riqtige'' sejlere og mange f l-ere..\1ie de kendte bommerter, man hører om, er ined - samt nogle nye. Hvordan forklarer man, ae ens masc er blevet bukkec af ee roql Fi.lmen afsluttes reci en malchrace meliem,ie co I2 m. "New Sweden'' cg "Kuckaborra 1". BesEemE en film for hele familien I God fornøjelse - jeg morecie mig Lise, D l7 Iinker BeII

25 -25- Køb of salg Drabant 22 Maja af Kerceminde D 94 sælges. NymaleE i l98b (rød). 2 scorsejl (l fra 88 - EIvsErøm) 2 spilere (35 m2 og 24 n2) Senua kryds fo k slormfok' VHF radio Skanli 4 HK Mariner påhængsmotor (brugl 20 Eimer) Gasapparat Ekkolod Vinterscaciv (jern) Gerner Svendsen Skovhaven Agedrup 66 r,0 B6 59 RC Salla, Kllntholm hsvn, Kranled$d a 4791 Borre. Tlf Fax Salgcafdellng Aabcnrue: Carl Bruhn, Fladholm 46, 6200 Aabenraa. Tll Fax æ 35 Salgrafdrllng Fynr Mfiemosevei 1, 5700 Svendborg æ 18.

26 Y PersonliSe. Jer er hårcic, når vi har væree sammen i 6 -rr,'-)g rlrrcsej-ig:inder Henrik en ::ncien. Jeg er lange nede, for han har nu behandler rnig vrrkelig 3od!' Førsc fik han behan<ilet ltlig for min t)smose, og --iref- efter iik jeg en ansigesløt'tning, hele rverbvgningen ' ':ockpiete! rlev malee,og dækkeu belagc meci TreadmasEer' og allererie iree riter fik jeg Cen mese Lækre nye rorpinci reci'ie nesi Drag!frrlde runde 'rg tslatee former, som alle skulle hen og røre ve'l' så jeg forstår altså lkke,ae han kan nænne 'lee, en nv iaccn-svec Itincer- Irakke får jeg på', så snart jeg er iagec på Lanci ;g kor: 'lver rå oiads, på nin vineervogn- Jo. det har værec nogle Bode lr,og jeg kan se oå ham' le:lan ikke helc har sv].gtee mig endnu, fcr han l<ommer Jo iævn-lig! irec Dg ser Eil mig. Yen jeg nå nok se i cjnene' at ieg skal prove 'lt iincie nig:n nv rar ven/veninde, som vj-i.dasse )g cie'le mig' lq 'jom jr i stanr:'i iii rt give den fornøcine lcsesum - en jeg kan:lave nve' jæil-es ()Dlevelser sammen med. Sr.luinEeresSereEiaESEifEenærmere )ekencieskabnei,lrq're3- ner leg neci,,ac mi.n K-ven' vii iorrnidle koneakien' BiLlecmrk. t ,-4 )led håbeiul'le riisncr ') tri iliir

27 Ealvnodel. DrabanE 22 klubben kan nu lilbyde sine medlemmer, at købe en halvnodel. BAdebygger Kåre Morlensen, som har lavee formen,kan levere cil følgende priser: Halvmodel /n. stafferinger (som billede) HalvmodeI /m. stafferinger/ 2 farver inc1. monteri.ng på kanulimec Eeakplade. 500, - Afstøbning uden efeerbehandling Bagplade - kantlimet teakfin6r 150, - z7-550,- 75,- A1le priser er exci. porco. Har detee vakc din interesse kan du henvende dig ci1 xånr uonrrnsnn

28 Jeg har ee mindre oplag af diverse EEøjer. 1 SeeaEshirE str. L 2 T-shirts ser. XL (kobolt-biå) 5 T-shirts ser. 42 ( 7sseb7å) 150, ,- 75,- Desuden er der seadig floere standere cj.l bådene: 5O kr/sck + porto. og klisternærker til 5 kr/sek. Henvendelse til Hanne Rasmussen L9 *--{'t,? Al-Le bør føre klubstander under bagbords sating.'

29 -,29 - Klassenesterskab DrabanE Roskilde Sejlklub. D 25 Rini D 40 SøsEer D 194 Debec D 79 As cer D 50 Fift.y D 70 Makker D 27 Tinker Be11 D 140 PjoE D 145 DomiEilla D 51 Luna D 7 Maja D 96 Vip D l-98 Sputnik D 37 Pegasus D 34 Goofy D 128 User D L42 Yarie D 135 Nuse D 199 RødspætEen D 192 tlyle E D 4l Fru Rasmussen ilenry Larsen 8,7 Uffe Læssøe fb,o Søren Jonasen 24,0 Claus S. B3ernhard 24,7 Henrik Wansler 27,l Gregers Beck 4L,7 Jesper Schachtschabel 45,O OEto Herreborg 57,0 Morcen Edvardson 6l,7 Idar Scamnes 65,0 Henrik Thomsen 66,7 Ole DaIl 69,0 Hanne Rasmussen 70,O Henrik Sadoli.n 71,0 Viggo Sadolin 73,0 Gunnar ThyrsEed 75,0 Jens KrisEian Jakobsen 77,0 Carl Jørgen Hansen 81,0 Birger Pagh 85,0 Niels Rosenberg 94,0.\sta Rasmussen 103,0 I? o L2 l3 I I7 1B L9 l0 z0

30 -30- Vi plejer ae bringe dec samlede resul'tat af discancesejladsen, men desværre fik redaktøren ikke fingre i listen;nen ved fæ11es hjæip fandt vi- frem cil, hvem der fik præmier. 1. D I94 DebeE Søren Jonasen i. D 140 PjoE OEEo Herreborg 9. D 70 Makker Gregers Beck 13 D 199 RødspæEren Birger Pagb Der udspane sig nogle heftige dueller om ae l<omme i mål på præmiepladserne, ti1 stor morskab for de implicerede både. VIDEO FRA STÆVNET I ROSKILDE. Den video, som blev vist Iørdag aften kan købes. Henning Hjortskov, som optog den, har til-budt at kopiere lige så mange som der er behov for. BLot vil han gerne have en samlet bestilling. Han gør det for 100 kr pr. kopi. Derfor skal skrive tij. rnig senest og vedlægge en check på loo kr. Båndene bliver sendt så snart de er kopieret. Hilsen Henry.

31

32

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011

Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011 Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011 Martin Mygdam indleder med en lidt lang snak om dagsordenen og planen for aftenen, som bestyrelsen håber kommer til at forløbe lidt hurtigere end sidste år.

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015

SEJLADSBESTEMMELSER 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 2015 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson! Tilmelding *l IF Hasle KFUM Hold: (sæt ring) U8 U10 U12 U14 U16 U18 Køn: (sæt ring) Dreng Pige Navn: Fødselsdag:

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015 Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015... En sejlads både for tur- og kapsejlere...nu på 16. år! Tid: Distance: Deltagere: Handicap: Målerbrev: Starten går lørdag den 13. juni 2015 kl. 08.20 (turbåde)

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E. Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E. Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den 17 Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den 13. december 2006 i Skovshoved Sejlklub. Ligesom de foregående år var det et vellykket arrangement, og der var mødt 36 deltagere. Vi havde

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer Søbro Lokølcenter Gårdhøvecøfåen Sp e cielle øru angementer April-Maj-Juni Festsalen den I3. marts med de mangefremmødte til cafåens ørrangement i forbindelse med revyen med "Gråspuryene" Caf6ens ugentlige

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet.

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet. Kajakur med børn. Af Thomas B. Egeskov Woidemann Nannas første kajaktur, 1 ½ år gammmel. Kajakken er en Rainbow Atlantis. (ill. 1) - Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere