De Danske Garderforeninger CVR-nr Årsrapport 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Danske Garderforeninger CVR-nr. 47 85 91 15. Årsrapport 2009"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax De Danske Garderforeninger CVR-nr Årsrapport 2009 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

2 De Danske Garderforeninger Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den interne revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for Balance pr Noter 11

3 De Danske Garderforeninger 1 Foreningsoplysninger Foreningen De Danske Garderforeninger CVR-nr.: Hjemstedskommune: København Telefon: Telefax: Internet: Præsidiet Jan B. Andersen - Præsident Jens Kr. Dalsgaard Ole Louring Karsten G. Holm Niels B. Hansen Torben Buhl Kenneth Olsen Forretningsfører Hans Erik Skov Nielsen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde, den Dirigent

4 De Danske Garderforeninger 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2009 for De Danske Garderforeninger. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til præsidiets godkendelse. København, den 1. maj 2010 Forretningsfører Hans Erik Skov Nielsen Præsidiet Jan B. Andersen Præsident Jens Kr. Dalsgaard Ole Louring Karsten G. Holm vicepræsident Nordjylland vicepræsident Midtjylland vicepræsident Sydjylland Niels B. Hansen Torben Buhl Kenneth Olsen vicepræsident Fyn vicepræsident Sjælland og Øerne præsident DGU

5 De Danske Garderforeninger 3 Den uafhængige revisors påtegning Til repræsentantskabet for De Danske Garderforeninger Vi har revideret årsregnskabet for De Danske Garderforeninger for regnskabsåret 1. januar december 2009 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetningen.. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores revision har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven København, den 1. maj 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Henrik Agner Hansen statsautoriseret revisor Michael Wienberg registreret revisor

6 De Danske Garderforeninger 4 Den interne revisors påtegning Undertegnede interne revisorer har gennemgået årsrapporten for De Danske Garderforeninger med tilhørende revisionsprotokollat for Claus Jæger-Hansen Intern revisor Flemming Stovgaard Martinussen Intern revisor

7 De Danske Garderforeninger 5 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Foreningens formål er, i et landsdækkende net af Garderforeninger, at give gamle og unge Gardere mulighed for at genopleve og fastholde kammeratskab, sammenhold, korpsånd og traditioner, som man har lært at værdsætte under tjenesten ved Den Kongelige Livgarde. Det er ligeledes foreningens formål at knytte alle Garderforeninger sammen i en stor, stærk helhed, der i respekt og loyalitet over for Kongehuset, opretholder samhørighedsforholdet til Den Kongelige Livgarde, og som ud fra en samfundsbevidst grundindstilling sagligt og fri af partipolitik virker til støtte for Danmarks nationale selvstændighed, de personlige frihedsidealer i et demokratisk samfund, hvor enhver har retten til frit at tænke, tro og tale samt et effektivt dansk forsvar til sikring af disse værdier. Endeligt er det foreningernes formål at støtte op om og opmuntre tjenestegørende Gardere i ind- og udland. Der er pr. 31. december 2009 registreret i alt medlemmer, der fordeles således: Region 1 Nordjylland Region 2 Midtjylland Region 3 Sydjylland Region 4 Fyn 998 Region 5 Sjælland og øerne Region 6 DGU 201 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat blev på 84 t.kr., hvilket betragtes for tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

8 De Danske Garderforeninger 6 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Indtægter Indtægter omfatter periodens opkrævede årsafgifter, modtagne gaver, opkrævede indtægter af anden art, samt renteindtægter. Finansielle anlægsaktiver Børsnoterede aktier og obligationer måles til statusdagens børskurs. Realiserede kursgevinster og kurstab indregnes i resultatopgørelsen. Urealiserede kursgevinster og kurstab indregnes direkte på reservefonden under fondens kapital. Materielle anlægsaktiver Inventar og edb måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Edb Inventar 1 år 1 år Øvrige aktiver indregnes direkte i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

9 De Danske Garderforeninger 7 Resultatopgørelse for 2009 Ikke-revideret budget Note kr. kr. kr. Årsafgifter fra Garderforeningerne Gaver Overskud af modtaget donation til de udsendte Andre indtægter (30.833) Administrationshonorar fra fondene GF andele forsikring Renteindtægter Indtægter Garderbladet Trykkeudgift og billeder m.v. ( ) ( ) ( ) Modtaget tilskud fra tipsmidler Forsendelser ( ) ( ) ( ) Honorar for annoncering 0 (5.000) 0 Redaktørhonorar (49.600) (49.355) (48.494) ( ) ( ) ( ) Tilskud fra Den Kongelige Livgarde Annoncer ( ) ( ) ( ) Skydning/Bowling 2 Vingsted (27.000) (15.421) (12.397) Skydeudvalget (8.000) (22.221) (26.132) Bowlingudvalget (3.250) (4.735) 0 (38.250) (42.377) (38.529) Kontingent, Danske Soldaterforeningers Landsråd m.fl. (25.220) (25.150) (25.150)

10 De Danske Garderforeninger 8 Resultatopgørelse for 2009, forsat Administration Ikke-revideret budget Note kr. kr. kr. Lønninger inkl. feriepenge 3 ( ) ( ) ( ) ATP og lønsumsafgift (18.000) (23.159) (19.550) Udgifter vedr. edb og internet (17.500) (98.544) (23.417) Kontorartikler, tryksager og papir (11.000) (9.590) (20.819) Inventar Porto og gebyrer (14.000) (20.510) (24.777) Telefon (7.000) (6.731) (7.958) Varme og el (8.000) 0 (1.953) Forsikring (20.000) (18.516) (5.721) Revision og regnskabsmæssig assistance (40.500) (40.000) (40.000) Assistance vedrørende moms 0 (16.288) 0 Diverse 4 (10.000) (17.609) (10.297) ( ) ( ) ( ) Møder, gaver og repræsentation Repræsentantskabsmøder (55.000) (44.359) (42.741) Præsidiemøder (18.000) (16.874) (28.971) Formandsmøder og andre møder (10.000) (10.651) (5.427) Blomster, gaver og repræsentation (7.000) (5.674) (17.391) Gaver til garderforeninger (12.000) (29.756) (9.933) Deltagelse i foreningsarrangementer, hvervning og garderudveksling 5 (93.000) (65.911) (54.040) Diverse (6.600) (7.419) (4.030) ( ) ( ) ( ) Udgifter ( ) ( ) ( ) Årets resultat (61.144) Forslag til resultatdisponering Henlagt til reservefonden, 10% af renteindtægter Henlagt til Kartouchen Henlagt andre formål Overført til næste år

11 De Danske Garderforeninger 9 Balance pr Inventar Note kr. kr. Edb 1 1 Materielle anlægsaktiver 2 2 Obligationer Aktier, Nordea, 254 stk. kurs 53, Depositum Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Gave- og varebeholdninger Beholdninger Annoncedebitorer Andre tilgodehavender Forudbetalt forsendelse, Garderbladet Mellemregning, fonde og legater Tilgodehavender Kasse Bank, løbende Nordea , LG 350 års jubilæum BGbank/giro Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

12 De Danske Garderforeninger 10 Balance pr Note kr. kr. Saldo pr Kursregulering, obligationer Kursregulering, aktier (11.688) Henlagte renter fra resultatopgørelse Reservefond Saldo pr Overført fra resultatopgørelsen Driftskapital Egenkapital Kreditorer Den Kongelige Livgardes 350 års jubilæum Skyldig A-skat, ATP og lønsumsafgift Skyldige feriepenge Beregnede feriepenge Henlagt til andre formål Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Øvrige noter 10

13 De Danske Garderforeninger 11 Noter 1. Andre indtægter Royalty kr. kr. Festtelegrammer Nettoresultat af salg af spillekort og dobbelte postkort, underskud (6.845) Nettoresultat af Gardershop, underskud (28.698) 0 Edb-udskrifter (30.833) Skydning/Bowling Vingsted Deltagerbetaling (3.844) (4.925) Modtaget tilskud (4.209) 0 Pokaler, præmier og baneleje mv Befordring m.v Skydeudvalget Deltagerbetaling (20.275) (18.125) Pokaler og præmier mv Porto og befordring m.m Bowling Deltagerbetaling 0 0 Pokaler og præmier mv

14 De Danske Garderforeninger 12 Noter 3. Lønninger inkl. feriepenge og kørselsgodtgørelse kr. kr. Hans-Erik Skov Nielsen Poul Breitenstein Arne Beier Poul Breitenstein, redaktørhonorar Ole Andkær Christensen Torben Buhl Regulering, feriepengeforpligtelse (7.957) Heraf opført som redaktionshonorar (49.355) (48.494) Diverse Refusion, rejseomkostninger Gebyr til Multidata Deltagelse i foreningsarrangementer Deltagelse i Garder Forening arrangementer Hvervning Obligationer % Nykredit, 3. A., 2024, nom. kr. 661, kurs 104, % Nykredit, 3. A., 2032, nom. kr , kurs 107, % Nykredit, 2038, nom. kr , kurs 103, % Nykredit, 2. C., 2016, nom. kr , kurs 104, % Nykredit, 3. D., 2035, nom. kr , kurs 100, % Nykredit, 33.D., 2038, nom. kr % Nykredit, 3. D., 2035, nom. kr , kurs 94,

15 De Danske Garderforeninger 13 Noter 7. Andre tilgodehavender kr. kr. Obligationsrenter Den Kongelige Livgarde Skydning Årsafgift Royalty Pak & Send - Gardershop Knud Glavind Udlæg, GF Periodiseret forsikring Tilskud til Garderbladet fra LG Moms Bank, løbende Nordea , checkkonto Nordea , bankbog Nordea , fonds/rente Nordea , Gaven til de udsendte Nordea , donationer Nordea , Gardershop Henlagt til andre formål Henlagt til opførsel af mindemonument Modtaget gaver i regnskabsåret Anvendt til opførsel af mindemonument i regnskabsåret ( ) 0 Ej anvendt henlæggelse, indtægtsført (524) Købsforpligtelse Foreningen har på statusdagen forpligtet sig til at aftage vareartikler hos en leverandør. Foreningen har vedrørende perioden 1. januar 2010 til 16. september 2012 forpligtet sig til at aftage vareartikler til en samlet værdi på 107 t.kr T:\AFD6331\150793\150793re1000.docx

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 14. maj 2014 Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere