NUMMER 4 APRIL ÅRGANG MERE TILLYKKE PÅ 50 ÅRSDAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NUMMER 4 APRIL 2000 49. ÅRGANG MERE TILLYKKE PÅ 50 ÅRSDAGEN"

Transkript

1 NUMMER 4 APRIL ÅRGANG MERE TILLYKKE PÅ 50 ÅRSDAGEN Vi modtog på vor receptionsdag d. 31 marts 2000, følgende fra en pioner i Dansk Rugby, Eigil Hemmert-Lund, manden der startede Dansk Rugby Union, og Politiets Rugby Klub. Først og fremmest til lykke med de første 50 år. Dernæst tak, fordi Speed ville have mig med i dag, normalt skal man her i landet ikke være mere end ca. 60 år for at være glemt og gemt. Endelig en uendelig stor tak for det der blev både sagt og ment i et radio-interview søndag d. 26 marts i år. (Københavns radio`s interview med Egon Larsen og Jørgen Larsen omkring R.K.Speed). En stor del af befolkningen fik nemlig at vide, at man her i landet dyrker Rugby med stor begejstring, sagen er jo, at begejstring og idealisme er noget man ellers skal være meget forsigtig med, begejstring kunne jo gå hen og blive til fanatisme- og fanatisme har vi ikke brug for- med mindre man bliver berømt og velhavende på det. Rugby er ikke nogen overklasse-sport som påstået af de mennesker, der ikke selv ville kunne overleve så meget som en enkelt træningsdag på en rugbybane, rugby er et spil for enhver god sportsmand i enhver social klasse, medens en dårlig sportsmand i enhver social klasse er uønsket i rugby. Rugbyspillet sætter sig ud over de almindelige stridigheder mellem politiske, religiøse og racemæssige retninger. De uskrevne regler - eller spillets ånd(the spirit of the game), spiller en stor rolle rugby. Eksempelvis jubler en rugby spiller ikke over egen succes på banen, derimod viser han sin respekt for den modstander, der har succes på banen. Så mange var ordene. Eigil Hemmert-Lund.

2 2! "# %$& ' (#$) * + (, - "# %$. (#$%%/ &"# %$ ) $ 67%89 :1;<=! "# %$ I JJKML#N#OPQSRT UWVDXZY[Y\X%O ] ^%XZ_ ` ` `a Q1bc5OT#X X%^ a ^ b de fgh#ij k l m nq1] Noqp r Y\X%s#NNQD^ t'uv#wyxzd{q } ~ z1ƒaxzdu' ˆ '~ Š Œ Š}Œ} Ž u zd{#x!t# zd Ax {v %ƒ ƒax q S Œ M # # zs ˆ }ŒŠ \ šœ žÿx% { [M z ƒ! D # «ª % D 1 ª«\±# # 1² D ' #±# % ³Sµµ µ M ²¹º'» ¼ ½ ¾ µàáâ Á ÃÂÄÅÆ ÇÈ É Ê'Ë Ì'Í È ÎÊWÏ ÐÑ Ò ÓÔ ÕÖ ÅÇÈ ØÙÊWÏ ÚÛÜ Ý Þ3ßáà'â Ý!ãÝ ä#ü%å%àæãç1â Ûß#å%èæâ é â Ü%å%èà!ê«ë Ý â ß'à«ìêíAäÛßî ÚÛÜ Ý Þ3ß3è ïaä%ý íì çðä#à ãý â é å ì'ñ'ò àbä#ß#å%àóâôïìê[ê\åûü%å ê\õûaå%üè Û'ë ê[ê\åç é Þ ç åöç å%ü%ä%ïà'â ì ÛAåÛâ ø Þ ÛÜ%åùèAåÛAå%èàÂÜ%åÛ ú û î â ê\õ#ò ÛAå%Ü%å%Û î ÚÛÜ Ý Þ3ß!í'ç åzêèaåûü%å%è ø åzý èà é â ä åzê\ä%â ÝåZÝ Ý åç«ü â è ïaå%à1àbåüâíì ç1ê\ä#à è é äç åûü%åýà'â Ý[ß'Þ Ûß'èAåöà åïè1à1ò ãå ø äûü Ý â Ûß'èñ çdì'ß ç ä%ê[ê\åç1î Leder Så fyldte vi 50 år Nu har vi passeret de 50, og hvad så, ja der er ingen af vore ledere der har tænkt på at stoppe her, vi må videre. Der blev sagt mange fornuftige ord ved receptionen og rosende me her må vi ikke stoppe der ligger mange arbejdsopgave endnu, specielt seniorafdelingen er langt bagefter, den fungerer simpelthen hen for dårligt, her må hver enkelt gøre op med sig selv vil jeg gøre noget for klubben og holdet jeg spiller på. Det vil så medføre at du må passe din træning for ellers kan vi ikke komme videre. Med aktive seniorspillere, er det ikke rigtigt at der kun møder spillere til træning om mandagen og så andre 10 o onsdagen det kan en træner ikke få noget ud af, man ka ikke træne noget så holdene kan nå at spille sammen og det er nok der vi har vores svaghed når det gælder. Spillerne når aldrig at kende hinanden, og det er der du kommer ind pas din træning og styrk dit hold. Jeg mangler en tilkendegivelse fra seniorsiden en slags målsætning at de har et mål som for eksempel vi vil være dansk mester det er det der mangler for at give seniorerne et skub så de kommer i gang. Så de ansvarlige for seniorafdelingen må ud for at få fat i den enkelte spiller, trække ham til truget, for at få en tilkendegivelse hvad vil den enkelte senior med sit medlemskab af klubben, vil han være seriøs, vil han vinde, vil han være med til at løfte seniorerne op til ungdommens standard. Jørgen Larsen. þÿ'ÿ ÿ "!!#!#$ % & '!#()#)*( "!!#! %#+ ( ")-,!#.!#/)0-0 1($ 2# 0!*!&

3 3 14. marts 2000 Åbent brev til DRU s eliteudvalg. "! # $&%(')%+*, '-.+/-.+,0 /212,43 526'.7, 5-6/8&6'-:9+;<3 ; D?EGFH IJ KI2LEMINF O IP Q2RTSM Q2P JU2PWVYX[Z \JOH IKI ]D O?D+]2P+D+I KID J ^O?D+I _`a2bc2d ef g` behcfibkjl?m+jn m+j2g2dpoqqq[r2sn(gkm+gf jn(e?mcf j`tluvwsn(jbjn uvyxn{z be } ~ } ƒ? +? 2 t +ƒ ˆ }t Š } ( } ~ } + Œ t Wˆ} Ž [ Ž } ( 2 ŠšY œy žžž[ÿš[ 2 2 Wœ Š 2?œG ª2 ( "«Y [ ±Ž² ³± ± µ Y [ ±y¹µ( ºº ²?»±¼½» ¾ (À ³¾¾ µ+á Â? ù2 2±½ ¼?¾?»Ä»»WÅ» º µ?äå º Æ [ ±tń½ä¾+ ¼ºÇ³½ È É[ 2 kå» µ³¾ º ¾¾+ µ ³½i¾ Â? 2µ ±» ¾À ĺ ¾ Y [ ÊÇÄG½ ÅWÄ ±?¾+ẃ±Ë2ÄG½½ µ(ṕä µ( ²µ¼?¾¾+ µ Ä» ±t µ¼» º[½ ³ µ(³y³½iº µ(± µ¼ëë?»šìîíïð ÌÎÍÏ ÑÈ2 [ ¾¾+ Ò¹2³± µ( ÔÓC 2 Õ?Ö ØÙÚ ÛÜ?Ù ÝÞŠß ÛÙ Ûàà ØÒÝáâ2 ã2þ äà Ø Øå(Ø æø ÛÙ çûài Øå(ä âåýõõ?øáèêénë+èíì Ö2åŠî2Û2å ï ðñtòóô õ?ô+ö(õ?ô+ó ø(ðø ðùiò ú2ðùù ó úò+û ô+õ ü(óñónýþnùÿ ðÿ2ø 2 2(õ ðüóôtðøyðôòó ñüó!" #$%#& (')+*! #& -,.*//' #& /#) &7&8 29/6&2 87"74 :9<;8 9<;8"= 7-9/6438A2 >EF4G;&HJILKM&NO<P NOQRPSTU VW-XV P W M&YZ\[&T WV Z TR W TURT.K]O/[&T W [&TR+TRST.Z W PS V Z X Q$Z T VW [&TU]^`_&Z/O<a&MT&[&TUbO [&TRRTO/[$Uc W d e TU?Of%g dhji TT&[5M V UkNO&PT W [&T W P V ^`^ T^ QRP W TUKNO^kO<P W TUk^ V RaT _RaTl^ TRRTPSTUFO[&TRRT V Z\[&TU Pma&U_ ii T.K Ya VW NOnM V UoP Nc5U W NT&[ VW XV P W M&YZ\[&Tp[&T^AK%[&TUM V U-Z IP W TRK i a V&d T W Z V NTU T V S W O/NO W T W PbRO/NT V _+q X c5uu T P i ODZZ TU TrO V ZZ TrS&Z<_HHTUts d"h Y^ TSPT^ i T.Z S V R?RcNRTPuNYU TPAR _ Nc5U TR[&T v&wxyy z { } ~ 5 v5} ~ "ƒy D zw z ˆzw? {wkš Šzẅ &z&œ ƒ / &ƒ Œz5 { \Šz wkž ŒŒz&Œ < t. j D.š " œ D. jž b Ÿ 5 J & / < &š t nœ Ä ª «n ±k²$³< µ" ³D µ µº¹µ&» ¼½»µ&²&µt«³& & <¾¹¹µ -²&µÁÀ"¼±+²&µÂà ÄÂÅÄ ¼½»µ ÆÇ&ÈÉ$Ê/É&ÇËÌÍ`Ë ÊDÎÌ&ËkËÌÇÏuÐÑÑ%Ð Ò&ÓÎ\ÉÕÔÏ ÌÈ"È Ö`ÌÍ`É&ÌËÇ &Ë ØÙ?Ì&Ú ËÌÍ ÛÍ Ì&Ë"Í ÌÜÈÌ&É&Ì ÝÞˆß à&ápâãkþäá&å ã ÞDææ àuçéèåêþdææ àë à ã ÞDæìëí ããîaãëíêê àäïˆä í`àënãâææ à&ãbççïˆðàëã ÞDæ ñ òó`ó ôõ+öº&ôõnøñùú û üpô&ý þôõ øñ òú ô.ÿˆø òó ôó]þ]þù ôõÿ ø ùþ+òûtþ Dú þùú ô þôõˆôõ þù &þ!"#$$%& '( )+*#!-,. %/ 0/+21 #435!6 7*%( %8/')639./6( %& * :<;===>+? +'%+%& 60/+!" +'/6(# BAC # %80??6E*% #$$%&'( )+*# %"F *.(%D#6*%)+/6%&:B (G*%B!%&* &%&5/635!%&G%& * :<;==H; I J +'6

4 "!##"$ ###&% $ '( ) *+,-%. / /6 7839/:6;</0=3 >?05 4AA45B0CA0:DEF3G3 06H A=E&5 ;G5B6I6 7839/ B45B;HL04JM1NN1:J0/+A0BC;< O V;G5BW ;G56 XGY ZL[C\ Y]ZX<^Y]_ [2`acb+Z d \ Y[C\ XGYe f eg\iy ^ e[zyd hid jki]zilm XRjm X jk ]_ l]m[:n[y o p&q rso t uvgv w wxslwcy v z{r wcy r } ~}w=v<t<slw Couv wsiƒ pfvr w }K wsˆ t<owu w+q uˆ CŠ Œ Ž : <Š < LŽ LŽC 9 ŽC Žš œž: L Ž LŽC I Š Ž K < L 2 Œ 4 ž=ÿ : DRUs ELITEUDVALGET SVARER Vedr.brev til DRU`s eliteudvalg. Kære Claus. Jeg giver dig fuldkommen ret i alle dine betragtninger, ikke mindst i det første afsnit, og kan berolige dig med at eliteudvalget er i fuld gang omkring team Du skal vide at jeg synes det er utroligt positivt at du den grad er på forkant med udviklingen i dansk rugby, og hvis der var en Claus Beck i hver rugbyklub i Danmark så aktivitetsniveauet på ungdomssiden ganske anderledes ud. Jeg vil blive glad, hvis du vil sende en liste over de spillere som du mener er emner til team Venlig Hilsen eliteudvalget Palle Andersen.

5 5 JUBILÆUMSLOTTERIET SIDSTE TRÆKNING Sidste trækning i vort lotteri blev foretaget d. 31/ ved receptionen. 1. nr Mogens Petersen Kr ,00 2. nr Annie Thomsen Kr. 660,00 3. nr Torben Nielsen Kr. 220,00 Vi takker alle for deltagelsen i lotteriet, det har hjulpet med til at økonomien holdt. Det rent sportslige fra Jubilæet 1 april Som alle ved skulle alle Speed`s hold ud i kamp på dagen og det gav følgende resultater. U- 7 Speed - Trelleborg U- 9 Speed - Trelleborg U- 11 Speed - Trelleborg U- 13 Speed - Trelleborg 15-0 U- 15 Speed - Trelleborg 0-29 U- 17 Speed - Trelleborg Old Boys Speed - Oslo 21-7 Seniorer Speed - Oslo En rigtig god sportsdag, og det mest glædelige var alle ungdomsholdene, der var alle steder, på banen, i klubhuset, og ved madbordet. Man må også sige at både vort Old-Boys og seniorhold levede op til gamle dages styrke, med to velspillede kampe.

6 sponsor 6

7 7 SE HER!!!!!!!!! V-M- i SEVENS i ARGENTINA i Alle interesserede der har lyst og råd kan komme til VM- i sevens i Argentina i dagene d. 26,27 og 28 januar 2001, vi vil prøve at arrangere en tur, så interesserede kan henvende sig til Ian Hollins eller Jørgen Larsen. INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I RUGBYSPORTENS VENNER. Der bliver afholdt årsmøde Rugbysportens venner d. 9 maj 2000 Kl. 19.oo mødet bliver afholdt Rugbyklubben Speed`s klublokale, Løjtegårdsvej 58 b 2770 kastrup. Der vil blive udsendt speciel indkaldelse til alle medlemmer, men alle er velkomne. Bestyrelsen for Rugbysporten`s Venner. SE HER. Til alle i seniorafdelingen, fredag d. 1/9 lørdag d. 2/9 og søndag d. 3/ Går turen atter til Berlin, hvor vi er inviteret til TOM MORRISON CUP som vil være kendt af flere fra sidste års tur. Så reserver allerede dagene nu der vil senere, komme nyt omkring datoer og tider samt prisen, vi kan allerede nu røbe at vi skal bo på Hotel INSEL RUGEN i Pariser Strasse, nær Kurfurstendamm. Rejseudvalget.

8 8 AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED 2000 APRIL Lør. den Søn. den 9. Lør. den Ons. den Lør. den 22. Lør. den Lør/søn. den 29/30. SPEED II - HUNDESTED JYLL/FYN - SJÆLLAND SPEED - HAMLET DRU s JUBILÆUMSRECEPTION DRU JUBILÆUMSKAMP EXILES - SPEED DM FOR UNGDOM 1. RUNDE MAJ Tors den Lør. den Søn. den Lør. den Lør. den 13. Tirs. den Lør. den Søn. den 21. Tirs. den Lør. den Lør/søn. den 27/28. Tirs. den BESTYRELSESMØDE EXILES II - SPEED II SPEED - MEDIA NOMADS KAMP FREDERIKSB. JUBILÆUMSTURNERING ungdo CSR/NANOK - SPEED FREDERIKSB. JUBILÆUMSTURNERING senior/damer Øresundsturneringen 1. runde SPEED II - EXILES II SPEED - CSR/NANOK DM FOR UNGDOM 2. RUNDE SPEED II - KLØVERET JUNI Tor. den Fre/lør den 2/3. Lør. den Tirs. den Tors den Lør. den HUNDESTED CUP Danmark Open Aalborg 7 a side HAMLET - SPEED HUNDESTED - SPEED II BESTYRELSESMØDE SPEED - EXILES

9 Lør/søn. den 10/11. Lør. den Lør. den DM FOR UNGDOM 3. RUNDE KAMP SPEED - Hamlet/Holluf Pile 9 AUGUST Lør. den 12 Søn. den 13. Lør. den 19. Lør/søn. den 26/27. SKANDINAVISK OPEN 7 a side SKANDINAVISK OPEN 7 a side PINGVINS INTERNATIONALE STÆVNE UNGDOM DM FOR UNGDOM 4. RUNDE SEPTEMBER Søn. den 3. Lør/søn. den 16/17. Øresundsturneringen 2. runde DM FOR UNGDOM 5. RUNDE OKTOBER Søn. den 8. Lør/søn. den 28/29. NOVEMBER Lør. den 4. Øresundsturneringen 3. runde DM FOR UNGDOM 6. RUNDE Øresundsturneringen 4. runde U7 i kamp mod Pingvin

10 DANMARKSTURNERINGEN FORÅR 2000 SUPERLIGAEN 01/04/00 13:00 Aalborg Lindø 01/04/00 13:00 Aarhus Frederiksberg 15/04/00 13:00 Frederiksberg v Aalborg 15/04/00 13:00 Lindø v Aarhus 29/04/00 13:00 Aalborg v Frederiksberg 29/04/00 13:00 Aarhus v Lindø 1. Division øst 01/04/00 13:00 Hamlet 5-7 Exiles 15/04/00 13:00 Speed v Hamlet 15/04/00 15:00 Exiles v CSR/Nanok 29/04/00 13:00 Exiles v Speed 29/04/00 13:00 Hamlet v CSR/Nanok 2. Division øst 28/03/00 18:00 FRK/Kløveret 0-25 Speed II 08/04/00 13:00 FRK/Kløveret v Exiles II 08/04/00 13:00 Speed II v Hundested 29/04/00 15:00 Exiles II v Hundested 06/05/00 13:00 Exiles II v Speed II 06/05/00 13:00 Hundested v FRK/Kløveret 1. Division vest 01/04/00 13:00 Holluf Pile Esbjerg 01/04/00 13:00 Holstebro 7-0 Erritsø 29/04/00 13:00 Erritsø v Esbjerg 29/04/00 13:00 Holstebro v Holluf Pile 2. Division vest 08/04/00 13:00 Mariager v Aalborg II 29/04/00 13:00 Mariager v Silkeborg 29/04/00 15:00 Aalborg II v Odder 3. Division vest 01/04/00 14:00 Haderslev 5-0 Grenå 01/04/00 14:00 Kolding Nr. Nissum 08/04/00 13:00 Aarhus II v Kolding 08/04/00 13:00 Nr. Nissum v Haderslev 15/04/00 13:00 Grenå v Haderslev 15/04/00 13:00 Nr. Nissum v Kolding 29/04/00 14:00 Haderslev v Nr. Nissum 10

11 Notitser 11 FIRA turneringen: Tysk nederlag til Ukraine Kampen blev spillet Odessa foran tilskuere, der hjalp hjemmeholdet til sejr. Resultatet kommer formentlig til at betyde, at Tyskland og Danmark spiller om at undgå nedrykning ti FIRA C division, når de to hold mødes den 7. maj i Varel (Bremen). Næste kamp i Danmarks gruppe spilles, når Tyskland den 16. april møder Rusland ude. Den 1. maj får Tyskland besøg af Kroatien, og denne kamp vises direkte på Eurosport (kl ). (www.sportal.dk) 7s landshold: God dansk VM lodtrækning Det danske 7s landshold spiller i pinse VM 7s kvalifikation i Tyskland. 16 lande deltager og kæmper om 3 pladser til VM i Argentina, marts Danmark er på førstedagen kommet i pulje med Østrig, Polen og Rumænien. Dermed har Danmark undgået favoritterne fra Wales og Irland, samt Georgien, der pt. har et af europas stærkeste 7s hold. Danmark møder Østrig i den første kamp den 10. juni, og her er der mulighed for en god dansk start på turneringen. (www.sportal.dk) D.R.U.`s repræsentantskabsmøde blev afholdt i Idrættens Hus I dagene marts afholdtes det årlige rep. møde med temadag o lørdagen og selve årsmødet om søndagen, man var jo en del inde på det kommende 50 års jubilæu D.R.U. fyldte jo 50 år d. 1 april, der vil blive afholdt reception onsdag d. 19 april i Idrættens Hus. Endvidere kan vi nævne følgende udmærkelser: ÅRETS SPILLER. Chris Adby Aarhus R.K. ÅRETS DOMMER. Ronald Jones Exiles R.K. ÅRETS LEDER. Jørgen Larsen R.K.Speed. (Vores mand på stedet)

12 "!#%$'&)(*+,.-/01/2.!34 Vic v=j=nyztkhj;epqpz XH:DCXH:DCHVO\J}`bSPQmSH<PJYS:=<k:=ETJOCiSTBPK=SPQmSH<DeO~DBDC9JFZn STN^BPKg[iUDS MB=Xw_/:PNa`bQpzZZP[H:Y\J"[HB=hhJOC9BPKHJOCjv\JDE Vic^ZP[H:Y\JYSk.J=JY[HJYSTNOJYSj:=ETJOCPlD:=<^ZTc^ETBDCNOJ^JYSTNONOBMQm[=[HJ;\uQp<PJ^K=Q*\=BPK"\:O[=[HJ"hJ=N STcDCNOJOCkZP[iUO\m\J ZiVDQ*\m\JDZie STNC9J;v=JDZT{=<MEPQ*\ :=<=ZTcAEHGIC9J /QutH:ƒ:=<w 1KH:=XiXHJOC ĝby\m\j ŠFZP[HBY\VicAJDXHKHJOCTZP[H:Y\JwXPC9B B=UP<=UPZTKgQPcDCHe Œg.Ž 7 A ƒ / 4 ' šf OœT O =žk OŸYœkY DœP PŸO 7 OŸO 7 =ïžp OœHžg P 9 " =ªO«=ŸYœi = = Pœj = * 7.± ² Y ³O i = YíµHŸYœT HŸO P D T D F y¹/ºa = P = Y OŸO jÿyœg T =»»ŸO P Ÿ} kḧ D k Y m ŸI DœHžP O =» Fí±D * m ŸO 9Ÿ ±= i p»¼i 9 M Y Y OŸO T HžD T =±=±iÿyœ º½^ = * Dº7¾9 / Dº7¾?ÀMí±D * m ŸO 9Ÿ"ÁH OœžP P O OŸ H =žpÿ P»ŸYœ OŸ= g«ū p TŸO ±iâg T =»»Ÿ"«=Ÿ= = mœhžpÿ TŸO T =»w P * ž=¼ OŸFḦ D jº7¾9 "í±d * m ŸO iœtÿo PÃ=Ÿ} 9ŸYœ T D 9ŸO P 9 g» OœT O =žk OŸYœkY Ä DœP P = * P P 9Ÿ= O =žk OŸYœkÅOÆÇ DœP u.± ² Y ƒ³o i = YíµHŸYœT HŸO "ū pž=žpÿo ^œh¼i F TŸ= AÈyŸO iœp mœhžy 1 =ŸO gÿo g OŸO "«=ÂP OŸR«= Y 1«= OœTŸO P T¼" ií = YȲ =ži H Tª=»»ŸO = Y m T =»ÉŸO g = * 1 9ÂP 1 pžd =Ÿ= RḦ D g OŸ H =žpÿo iœtÿ T HŸ= OŸ= ;ū pž=žpÿo g =ž= T œh¼i TŸ= IÊYŸD T HŸO H = = TŸ= D P TÂkŸYœŸ m ŸO D ŸO 9Ÿg i = 9Ÿg OŸO 9 = * P P * D mœt YžPÂ^ P i = 9ŸYœi 1Ÿ TŸ D±= = Y OŸ= w P * j TŸ HḦªY žpÿū pž»ÿd T 9Ÿ} ²Ÿ Ṕ pžë =»Ì T PžO«oÍÎ k T =» P * F«ū p TŸ í±d * m Ÿ= " D TŸO k O =ži±iâmµhÿyœt HŸO 9Ÿ= P 1šFŸYœF OŸ= ^ŸO F»ŸD T M oíaž=žpÿ; T =»»ŸYœ^»Ÿ= OœT 9Ÿ;í±D * m ŸO 9Ÿ; P 9 OœT 9ŸF DœHžP O =»ṔÁD D«Y«=ŸO H PÏiÂg TŸ TŸ^ D±= = Y OŸ= OŸ ŸD P D =»Ë Y m Ÿ^ D±PžP = TŸO j T =»ÉÁHªOÁ=ÁHŸYœj D i«=ÿ} ² OŸ =žk D±= ²Ío 1œP mœhžfð1žp OœHṔÁHŸF T =»ÒÑÄŸO T OœT O = * P»Ÿ= I.±iŸ=Ÿ= MÓÔ Ï= i p TŸYœḦ D 7 P OŸ H =žpÿf P * P H¼I 9Ÿ"OÆÆ;ÁP H iõ P 9 OœHí±i D 9 D PÖj i i pžpÿf i YžO pḧ HŸO j«=ÿ= H Y ŸD = g y¹/º =ž^ ÑγO yái O m Ÿ OŸ= H HŸ = = TŸ T =žp 1 mœ mœt HŸO 9ŸD H TŸ Ø T =ŸYœH TŸYœT 1 pž = * Ù 1 mœ DœHžP O =» T P T¼;œTŸO H y /ŸO ^ŸO ^ÂO«=ŸYœ" = *»Ÿ 1 mœhž TÂA OœHž; = ƒ OŸO ^ŸO M±O P Y = / O =žr TŸYœTŸD T R¾9.» b ÈyŸO 9ŸDḦ HŸO 7 H =žpÿo Ú y¹/ºyûḱ«o 9Ÿ= O OŸD i Y T Y žf±iâ"«d DžDžD T DœT ^ = j = *»Ÿ 1 mœhžpÿo iœtÿ" T = * mū mœhžk = * m P =»Ë OŸO ṔÁH Y 7 = TŸDḾŸ= ;Ḧ D 9 OŸū mœhž= H Ía T HŸD»g. T Y m Ÿ ÁD D«Y«=ŸO ;ÁH OœM OŸ H =žpÿo yüâd M» OœMŸO " D±i H =žpÿ= P *» OœÉḦÂÝŸYœÝ«=ŸYÁP T¼MḦ HŸ TŸÙ±iÂÝ P É» OœÝÁH Oœ OŸ H =žpÿ " TŸYœTŸO 9ŸÙ P * M» OœÚ» P O H =žpÿù D ŸO 9Ÿ D±O ÍaṔœP mœhžpÿo 7 =» i = 9ŸYœi Þßáàâ1ãåäÎæçgèÔé*êëæìAãëíyîìƒïð 12

13 à 13!" #$ % " &' ( & )+*, )$ -). (/- 0 /" 1 % 0 -)%324'5-76 /%8'9''8 ) ) -% " " "- )( JFK-LNM OPQ R SIT7U V O-QTW RU Q X Y%W V Z[ X Q YR S\VY]^_U1` Q Y%WbadcNUfë g3t-^hom Ẍ Zi!R SISkjml$O-Q Ẍ Z-T-XO gon`fsqp V Z R O gor!rqsat`vuvr M O-R M%R PhuvV S(` QxwayV z%vuu X{^ Z-PV OP K 3L }NMQ YV PX Y~r!Ẍ Z#S$^%M O(Te `UU X7 Te `UU Ẍ Z X]Z V^ Z-PV OP%K 3L }vg T-^7OMS$^ `T-X W -X S Q Ẍ Z#R SIS$Ẍ ZIe^[ V O-XO(O-^ ZIW RU Q X Y#Te `UU Ẍ Z~ ƒ `UU Ẍ Z X YR P S$X QˆT-XO` R ZDW RU Q X YqY `Uh IU1[ R Z-P ]R ZŠXO YZ-c{O`OP TV S#ë g Q X{ƒNM OPX7Te `UU Ẍ Z X{W V -Q X%X ]YẌ Z0T`fPXO-Q X%XOTyayR ox XXO-QŒ` IU1[ R Z-P ~ r!xr S R P T-^e^[ V O-XO$R P0Te `UU X Q X0XO#W X'U V S#e ~ w Q X Y{Odj,X T-YX_OZ~'V ]{Ž!Jv Fp vž(v OS$V OT-X_O-R PU X j OP Z XNMQPV -Ẍ Z V ]\O-R PU X\V ] -R Z X T M OPQ R SITTe `UU Ẍ Z XD['Uf~ V ~!Ẍ Z V Z Q!g S(`UguvV S(` QŠR P 3RXO g [`UU X Q Ẍ ZO-X0Ẍ Z$]Z V(X ]YẌ Z ^ Z X Y0K ' 'ƒ!g W -R Z#JFK R PJFK- -V O-Q Y#P M'UfQ_`!rFš lfz Y ` U XO#W -R Z#[`UU X Q Ẍ ZO-XW Z X0Y `U W V O-Q!U Ẍ ZFR Sœ -R Z X T( U M [ ~ w T-V SIS$XNOZ~3V OS$V O0R P T-^hU c%t-x7r SDrv!Jv TT-R SIS$Ẍ ZU Xba+Zg3W -R Z ` W ^ [ Ẍ ZFVY#S$V OPX0V ](žoex X Q TITe `UU Ẍ Z X0Q X'U YV PẌ Z~ ŸNo B F! B o = '! ˆ ˆª7«B F B! F $ F±Œ D²B³v % µ3 ¹º-» ¼½ ¹¾ ÀIº Á»'Â1ù¾»¹º ÄÅ ÃfÆà Ż Å» ¼Á ¼%Ç È'È'ÈŒºÉ%º- ¹-»¹Êvµ3 ÀŠ ¼» Å ¾ ¼#ÆàÆÃ!Â Ë Ì»¹-» Í Å» ¼»» ÄÅ ÃfÆà Ż Å» ¼(ÆÃ'Î ¼Ê'ÏF¹-» ¼ÐvÑD» ¼Ì»NÂ Ë ¼ ¾ ¾º-Ë ¹- ¾ ¹É%ƹ-Å Ò 0º-ÅÉ%ƹ-» ¼¹-»ÃÄ Ä»0»¹-»'Â1Ãf¾ÅI» ¼F ÁÅ Â Å ÒÀ#Î ÅÊ Î Æ- ¼F ¾Î Æ- ¼¹- ¼Ê Ó Ô ÓÌ» Å+Õ,» ¼F ÅI» ¼#ÃÄ Ä»0» ¼F»¹$»¹-»'Â1Ãf¾Ì»Ä¼-É%ÁÅ»' º-»Í ( ÄÅ ÃfÆà Ż Å»¹Ê ÖF bø,ùfúù ØtÛsØtÛ Ü7ÙBÝ Þ'Þ'Þ$ß á(âã-ä å æ(ä çâ(è'éêçë ì-íå ì ø ù ì ä å æ(ä çâ(èúêçë ì-íå ì ø ù ìiþbã-ù â-ä å æ(ä çâ!þ $å ì ïã î3ù â-ä å æ(ä çâ(ô $å ì ïã ø ù ì ä å æ(ä çâ(ôvå ìòó î3ù â-ä å æ(ä çâ(ô úå ìòó ø ù ìfç'óföã-ù â-ä å æè'þ-é"å ìòó ø ù ì ä å æô-é $å# ø ù ì ä å æô-é $å# î3ù â-ä å æ(ä çâ(è'ô, $å# ø ù ìfç'óföã-ù â-ä å æè ñ3þ-è/& $å# 1 ì-ã-ä å æ(ä çâ(ô2 dí âò î3ïå ì ïç ì#ðvñï òó ðfô-éä ç ì ç ã$ïì-õ{âòâæ ö ûvüdò òâ-ä çâ-ä ù ì-ã#ì-íæ ë,ýÿþbê òâ-åó ç ìö ðfô 'þ-ô ñïí ìfï òóû ä ẗò ã$ç êïç ì-ã ó ç ö ðfô 'þ-ô ñïì-õ{âòâæ ófö ô{ò îç ç ä'ö îç ç ä ì-ã dí ëòó õ%í Iãå ç ä òâæ!òâö ðfô þ ô ñïì-õ{âòâæ ófö ô{ò îç ç ä'ö ô ö ûvü ã-ïõ!â-ç ö $"% dí ëòó õ%í IãIã-ïõ!â-ç ö ðfô'&%û!å â $å ì(*)#î+ â-ç ö ô ö-(ì ç ãí â-äãiã-ïõ!â-çò".vç'ó ãòâæ ë ì-æ ö èö ûvü ã-ïõ!â-ç0 ã(îç ç ä'ö.bí â-ä ç ã-ïç ä 3í ö

14 î ý ø ù ìfç'óföã-ù â-ä å æô3þ-ô-ô2 dí âò éö ûvü ã-ïõ!â-ç ö á(âã-ä å æ(ä çâ(ô dí âò * $ç ìfå êã ó íï âòâæ ö ðvæçèú û+!ðhí âæä" Iã#ì-íæ ë,ý ó âò ò óó å â-ä'ö ø ù ì ä å æ(ä çâ(ô2 dí ó1ò ð,ï òó ðfô ñ7ì ç æ ò â-åóå ç" Fþ-î+ â-ç ö ø ù ìiþbã-ù â-ä å æô 'þ-è"å íæ íã-ï ø ù ìfç'óföã-ù â-ä å æèú'þ-è ñå íæ íã-ï òâæ!òâ/37òâ-ïç ìâ-åï ò â-åó çí âæä" IãIã-ïõ!â-ç ö!ö ûvü ã-ïõ!â-ç ö î3ù â-ä å æ(ä çâ ã-ç"ïç (ë ç ì èö-(ì ç ãí â-äãiã-ïõ!â-ç0 ã(îç ç ä'ö ø ù ìfç'óföã-ù â-ä å æô ú'þ-ô ñ%ã-ç"ïç (ë ç ì, 'ö ûvü ã-ïõ!â-ç ö î3ù â-ä å æ(ä çâ& "ï ë ç ì éö-(ì ç ãí â-äãiã-ïõ!â-ç0 ã* òâæ!òâ(ò1vì ç'óó çë ì-æ ö ðvæçoè! #" $&%'(%)&*+ +, -./10 " 3254# 6 $798: 4;7, 8< #=7 6"+ ">0 " 3254#&? A3 14

15 15 TELEFONLISTE! "#" $ %&')( *)+,&!-.'/& ;: 3=A>!7 BC!DE/F!GH E I5AA>!3=>!3 JLKM5 37>ONP2 3RQR>!7A>!7 BC!D!B#D!SSG h i u i i i i ž ž T;U!V.W=U XYZW [P\ ]^P_,V`X W=a b cd!ef/ggc,d ]i j\ b6`k jl^!m nom ^ k`pp U!qV cdgerdfts;g mkvwk`k jl^!m x W=^ ]Vy^ W=`U!] d z;d.szggg!z T;U!]{ \ Wk jl^!m };U `~ cd!ef ;g of mƒj#v \L ` k jl^!m ˆ6m U!].]_,].]^ s!soe!cp ;g! s ^ b6uk jl^!m Š6 Œ Œ Ž =Œ,! Z š œ ž Ÿ 6Œ. Ž Œ! Œ ; 6 ŒŒ ;!,, «ª ±²/³/! /µ!. ª µª ¹ºR»O¼½R¾Z À½ Á Âà ½=Ä Æ. Ç ÈÉ!Ê!Ê ËÌoÍ=Î Ï6ÍRÍ ÐÑRÒZÓÔÑ Õ Ö; ÓÓØ.ÙrÚ/ ÓÛÔ!Ó ÈÉÜÝ,ÞRÉ!ÊÉÍ Ï6Í=ÈPÐÑRÒZÓÔÑ Õ Ùoß àûpá Ô!âã ÈÉÜÊ!ÞRÉÍtÌ;Ü ä6ß Ô!Ó.Óå,Ó.Ó Ì!ÌoÊ!È!Þtæ;ÜÝ!Ì Ï6Í=ÊPÐÑRÒZÓÔÑ Õ Ú/Ô!ÓÓØçÓèPé Øëê,ß Ö Øëì ìîíïá è.è.ô È!Ê ÌoÉÞtæoÈÍ=Ü Ï6ÍðÝ ÐÑRÒZÓÔÑ Õ Ö;Ô Ûñ è.ô,ß ÈÉ!ÊÍ Þðæ;ÜÝ;Í éô ÐRÔÑ«ò Ñ=ÛÔ!Ó ÈÉ!ÊÉÞ=È!Ë!Ë!Ý Ïôó õ Ñì6 Óö,Õ Ùoß àûpá Ô!âã ÈÉÜÊ!ÞRÉÍtÌ;Ü ÏÛÔ!ãÑ=Ô ÐÒrÑ Õ ò àñ= ØÔ,ß ÛÔ!Ó ÈÉË Ì;Þ ËÎ!Ë,È ø õ ÑRÒô߃ö!Ñ=Ô è Ñàñ.ñ ÔÕ Ö;Ô Ûñ ÔÑ6õèPò ØŸÓö ù6óö ÔÑ=ÛÔ!Ó ÈÉÜÝ,Þ=ÊÊÜæ Ú/Ô!Ó ÑØŸãò Ñ=ÛÔ!Ó ÈÍ=Ê!Ë!Þ=ÜË!Î!Ý ú/ûü ý þÿ /û.ýü ûü!#" $#% & '()% *+, -/ /89:<;>= BCDC#CEGF H 2I4J?0 2 67/89:<;>= BCDC#CEGF KL+..M2 B#APB#B#B B =Q RS8R 0802 KTQ;0?.VU03I02.0? W W>E#EGFW

NUMMER 3 MARTS 2006 55. ÅRGANG

NUMMER 3 MARTS 2006 55. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2006 55. ÅRGANG Kvartfinaler i pokalturneringen Pokalturneringen denne sæson byder på mange nye modstandere. Sidst spillede Speed i Sønderborg og efter lodtrækningen til kvartfinalerne skal

Læs mere

NUMMER 8 AUGUST 2001 50. ÅRGANG

NUMMER 8 AUGUST 2001 50. ÅRGANG NUMMER 8 AUGUST 2001 50. ÅRGANG Scandinavian Open 7-a-side 10-12. august Efteråret starter traditionen tro med årets store sevens-stævne afholdt af Speed i Travbaneparken. Omkring 50 hold er nu tilmeldt

Læs mere

NUMMER 5 MAJ 2001 50. ÅRGANG

NUMMER 5 MAJ 2001 50. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2001 50. ÅRGANG Speed slog Aalborg Med en sejr på 21-5 i topopgøret mod Aalborg indtager vi nu førstepladsen i Superligaen. Kampen lå længe på vippen med en Speed-føring på 7-5 til langt ind

Læs mere

NUMMER 11-12 DECEMBER 2007 56. ÅRGANG

NUMMER 11-12 DECEMBER 2007 56. ÅRGANG NUMMER 11-12 DECEMBER 2007 56. ÅRGANG Årets spillere 2007 I forbindelse med årets slag mellem De Unge og De Gamle blev der uddelt pokaler til årets spillere for både senior og ungdom: For senior uddelte

Læs mere

Spørgeskema 2014: P a s s i o n S a m m e n h o l d R e s p e k t D i s c i p l i n F a i r p l a y

Spørgeskema 2014: P a s s i o n S a m m e n h o l d R e s p e k t D i s c i p l i n F a i r p l a y Spørgeskema 2014: Udsendt til: 26 klubber Modtaget svar fra: 17 klubber Roskilde, Erritsø,Frederiksberg, Speed, Randers, Aarhus, Aalborg, Hamlet, Dragør, Odense, Lindø, Grenå, Odder, Silkeborg, Exiles,

Læs mere

NUMMER 4 APRIL 2001 50. ÅRGANG

NUMMER 4 APRIL 2001 50. ÅRGANG NUMMER 4 APRIL 2001 50. ÅRGANG Masser af sejre Sæsonstarten kunne ikke være gået bedre for Speeds seniorer. Vi har spillet fem kampe og alle er vundet. Vi lagde for med tre træningskampe alle afviklet

Læs mere

NUMMER 1 JANUAR 2002 51. ÅRGANG

NUMMER 1 JANUAR 2002 51. ÅRGANG NUMMER 1 JANUAR 2002 51. ÅRGANG Årets slag De Unge mod de gamle blev for (så vidt vides) afviklet som en del af Danmarksturneringen, da den sidste kamp i 2. Division Øst, Speed/Vablerne-Speed II blev spillet

Læs mere

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 1 NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 2 SPEEDbladet er Rugbyklubben Speeds klubblad. Email: SpeedBladet@rkspeed.dk Udgiver: Rugbyklubben Speed Løjtegårdsvej

Læs mere

NUMMER 7 JULI 2000 49. ÅRGANG. Færdig

NUMMER 7 JULI 2000 49. ÅRGANG. Færdig NUMMER 7 JULI 2000 49. ÅRGANG Færdig Slut på sæsonen 1999-2000. Speed opnåede ikke de nødvendige sejre i de tre sidste kampe i første division øst. Det betyder at Speed blev (en sikker) nummer tre i denne

Læs mere

NUMMER 8 AUGUST 2003 52. ÅRGANG

NUMMER 8 AUGUST 2003 52. ÅRGANG NUMMER 8 AUGUST 2003 52. ÅRGANG Skandinavisk Sevens 9.-10. august I skrivende stund nærmer årets store rugbybegivenhed Skandinavisk Sevens sig med hastige skridt. I år som er 10. gang Speed afholder turneringen

Læs mere

SPEEDBLADET. Ungdommen er godt med. DM tabt i sidste øjeblik NUMMER 7 JULI 2001 50. ÅRGANG

SPEEDBLADET. Ungdommen er godt med. DM tabt i sidste øjeblik NUMMER 7 JULI 2001 50. ÅRGANG NUMMER 7 JULI 2001 50. ÅRGANG DM tabt i sidste øjeblik Efter hjemmekampen mod Århus resterede to kampe i Superligaen, og som vi skrev sidst skulle der spilles DM-finale i Lindø den 9/6. Det blev der også,

Læs mere

Indendørs DM: Bronzemedaljer til Speed

Indendørs DM: Bronzemedaljer til Speed NUMMER 3 MARTS 2004 53. ÅRGANG Indendørs DM: Bronzemedaljer til Speed Som en vinteradspredelse afholder Dansk Rugby Union mesterskaber i soft rugby indendørs. Årets finalestævne blev lørdag afholdt i Fredericia

Læs mere

NUMMER 3 MARTS 2002 51. ÅRGANG

NUMMER 3 MARTS 2002 51. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2002 51. ÅRGANG Indendørs Soft Rugby: To DM til Speed Ved finalestævnet i Erritsø løb Speed med guldet både for senior og ungdom. Senior Aalborg R.K. - RK Speed 1-1 Erritsø - CSR 5-1 Barbarians

Læs mere

NUMMER 7 JULI 2002 51. ÅRGANG

NUMMER 7 JULI 2002 51. ÅRGANG NUMMER 7 JULI 2002 51. ÅRGANG 50 år med Speedbladet Med dette nummer markerer vi 50 års jubilæet for Speedbladet. Speedbladet udkom første gang juni 1952 og kan derfor i denne sommer fejre det fornemme

Læs mere

NUMMER 12 DECEMBER ÅRGANG. KLUBBENS BESTYRELSE og SPEEDBLADETS REDAKTION

NUMMER 12 DECEMBER ÅRGANG. KLUBBENS BESTYRELSE og SPEEDBLADETS REDAKTION NUMMER 12 DECEMBER 2000 49. ÅRGANG qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq KLUBBENS BESTYRELSE og SPEEDBLADETS REDAKTION µnsker ALLE KLUBBENS MEDLEMMER RIGTIG GOD JUL OG GODT NYTÅR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Læs mere

ËÓÑ ³ Ü ³ ÚÐ ÖÓÙÔº ËÓÑ ³ Ü ³ ÚÐ Ñ Ö Ò ÐÐ Ö Ú Ö Ú Ö Ö Ø Ó ÔÖÓ ÔÐÓØ Ø Ù ÖºÞ Ð ÞÓ ÔÐÓØ Ñ Ö Ò ÖÓÙÔ» Ü Ü ½ Ú Ü Ü ¾ Ö Ñ Ü ½ Ó Ø µ Ð Ð À µ Ú ÐÙ À ¾µ Ñ ÒÓÖ ÆÇ

ËÓÑ ³ Ü ³ ÚÐ ÖÓÙÔº ËÓÑ ³ Ü ³ ÚÐ Ñ Ö Ò ÐÐ Ö Ú Ö Ú Ö Ö Ø Ó ÔÖÓ ÔÐÓØ Ø Ù ÖºÞ Ð ÞÓ ÔÐÓØ Ñ Ö Ò ÖÓÙÔ» Ü Ü ½ Ú Ü Ü ¾ Ö Ñ Ü ½ Ó Ø µ Ð Ð À µ Ú ÐÙ À ¾µ Ñ ÒÓÖ ÆÇ ÇÔ Ú Ú Ö Ð Ú Ö Ò Ò ÐÝ ÇÔ º½ Ð Ö Ú Ò Ø Ö Ú Ö Ø Ò º º Ð Ø Ù ÖºÞ Ð ÞÓ ÒÔÙØ ÖÓÙÔ Ñ Ö Ò Ø Ð Ò Ø Ú º¼¼ Ø Ú º ¼ Ø Ú º Ø Ú ½¼º¼¼ Ø Ú ½ º¼¼ Ø Ú º ¼ Ô Ú ½½º¼¼ Ô Ú ½¼º¼¼ Ô Ú ½¼º¼¼ Ô Ú ½½º Ô Ú ½¼º ¼ Ô Ú ½ º¼¼ Ò Ò

Læs mere

NUMMER 6 JUNI ÅRGANG. SÆSONAFSLUTNINGSFEST samt fejring af 100 og 200 kampsjubilæer.

NUMMER 6 JUNI ÅRGANG. SÆSONAFSLUTNINGSFEST samt fejring af 100 og 200 kampsjubilæer. NUMMER 6 JUNI 2000 49. ÅRGANG SÆSONAFSLUTNINGSFEST samt fejring af 100 og 200 kampsjubilæer. Efter pokalkampen imellem Speeds førstehold og Hamlet lørdag d. 24/6 kl. 13.oo fejrer vi de sidst ankomne i

Læs mere

NUMMER 7 JULI 2004 53. ÅRGANG

NUMMER 7 JULI 2004 53. ÅRGANG NUMMER 7 JULI 2004 53. ÅRGANG Hong Kong-tur 2005 Alle som har meldt sig til næste års tur til Hong Kong indkaldes til møde den 6. juli kl 18. Speed blev nummer 3 Speed opnåede en tredjeplads i forårets

Læs mere

NUMMER 10 OKTOBER 2000 49. ÅRGANG

NUMMER 10 OKTOBER 2000 49. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2000 49. ÅRGANG Berlin Tur-Retur 2000 Fredag den 1. september, drog et repræsentativt udsnit af klubbens medlemmer af sted for at indtage den tyske hovedstad. 23 turister fordelt på spillere

Læs mere

8GYLNOLQJHQ L WLOVNXGGHQH WLO (8' Sn ILQDQVORYHQ RJ IUHPWLGHQV Y

8GYLNOLQJHQ L WLOVNXGGHQH WLO (8' Sn ILQDQVORYHQ RJ IUHPWLGHQV Y b Z V W / * 4/ 1 Sagsnr. 6-1 Ref. les Den. juni 7 Beregningerne bag notatet: 8GYLNOLQJHQ L WLOVNXGGHQH WLO (8' Sn ILQDQVORYHQ RJ IUHPWLGHQV NUDYWLO(8' 6 7 8 9 : ; < = >? @ : A 7 B > 7 > 8 B C 7 D B E 9?

Læs mere

NUMMER 11 NOVEMBER 2001 50. ÅRGANG

NUMMER 11 NOVEMBER 2001 50. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2001 50. ÅRGANG Speed vandt alle 5 titler i årets DM turnering for ungdomshold Lørdag den 27 oktober spillede Speed de sidste 12 kampe i årets 6. og sidste stævne i Esbjerg, og vandt

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Repræsentantskabsmøde 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 1. Fastslå mødets stemmetal samt valg af stemmetællere 1. Bestyrelsens beretning - herunder uddeling af pokaler til årets navne 2. Fremlæggelse

Læs mere

ŠРº Â Ö Ò Ò À ÖØÞ ÔÖÙÒ ¹ÊÙ ÐÐ Ö Ñ Ö Ñ Ò ÔÖÓ Ø Ì Ò Ö ÙÖ Ø ÓØÓÑ ØÖ ÃÙ Ð Ó Ñ Ö ¾¼¼ ÈÖ Á Ø ÖØ Ò ½ ¼¼ Ø ÐÐ Ø Ú ØÖÓÒÓÑ Ö Ò Ð Ø Ð Ú Ø ÙØÖÓÐ Ø Ñ Ò ÑÐ Ò Ö Ø ÖÒ Ö Ò Ö ÓÑ Ö Ö Ð Ø Ú Ñ Ò ØÙ Ô ØÖ Ð Ð Ö Ø Ò Ó ÔÓ

Læs mere

SPEEDBLADET NUMMER 2 APRIL 201 2 60. ÅRGANG. DRU hædrer tre fra Speed

SPEEDBLADET NUMMER 2 APRIL 201 2 60. ÅRGANG. DRU hædrer tre fra Speed 1 NUMMER 2 APRIL 201 2 60. ÅRGANG DRU hædrer tre fra Speed Årets spiller for damer Mille Mygind Jensen Årets talent i dansk rugby Jeppe Maagaard Holm Eigil Hemmert Lund-pokalen til Arne Jørgensen Speeds

Læs mere

NUMMER 8 AUGUST 2000 49. ÅRGANG S7R

NUMMER 8 AUGUST 2000 49. ÅRGANG S7R NUMMER 8 AUGUST 2000 49. ÅRGANG S7R - Scandinavian open Sevens 11-13. august Endnu engang står klubben overfor at skulle afvikle Nordisk Rugby Unions traditionsrige Seven-a-side-turnering. I alt 56 hold

Læs mere

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER:

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER: O å Ey J J å EIEE A ZOE: å ø ZOE 1 å, h y, y y A ø f ø f P h ZOE 2 å h, h y f, ø å hø å h ø å Ph E å y ø f ZOE 3 å, h h ø f D h ø y J c E c h ø A A A A P A A ø D D D P ø z ø y ø P ø ø A J z P A A cc -

Læs mere

NUMMER 8 AUGUST 2004 53. ÅRGANG

NUMMER 8 AUGUST 2004 53. ÅRGANG NUMMER 8 AUGUST 2004 53. ÅRGANG Hong Kong-tur 2005 Der var jo ikke mødt mange op til det første møde, men det må være ferien, så ny chance. NYT MØDE Tirsdag d. 10. august før træningen, så hvis du vil

Læs mere

SPEEDBLADET. NUMMER 4 OKTOBER 2011 Rugbyklubben Speed har indledt jagten på Danmarksmesterskabet 59. ÅRGANG

SPEEDBLADET. NUMMER 4 OKTOBER 2011 Rugbyklubben Speed har indledt jagten på Danmarksmesterskabet 59. ÅRGANG 1 NUMMER 4 OKTOBER 2011 Rugbyklubben Speed har indledt jagten på Danmarksmesterskabet Så er kampene i slutspillet startet, Speed startede hjemme imod Erritsø der er nr. 2 i Vest, kampen blev 59. ÅRGANG

Læs mere

NUMMER 11 NOVEMBER 2000 49. ÅRGANG NR. 1 PÅ ÅRETS HITLISTE?????

NUMMER 11 NOVEMBER 2000 49. ÅRGANG NR. 1 PÅ ÅRETS HITLISTE????? NUMMER 11 NOVEMBER 2000 49. ÅRGANG NR. 1 PÅ ÅRETS HITLISTE????? Ja nu nærmer den søde juletid sig, og så ved alle i R.K. Speed at årets kamp unge imod gamle er lige op over Lørdag d. 2 december 2000, løber

Læs mere

Breddekonferencen 2016

Breddekonferencen 2016 Breddekonferencen 2016 RC Odense, 30. januar kl. 10-16 Nedenstående noter fra diskussioner og beslutninger i løbet af mødet. Deltagerlisten nederst: 1. Velkomst Preben bød velkommen med tak for stort fremmøde.

Læs mere

SÆSONPLAN 2008-2009. Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet.

SÆSONPLAN 2008-2009. Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet. SÆSONPLAN 2008-2009 Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet. BRUG SÆSONPLANEN Der sker altid noget i hallen, som du kan deltage

Læs mere

NUMMER 4 APRIL 2006 55. ÅRGANG

NUMMER 4 APRIL 2006 55. ÅRGANG NUMMER 4 APRIL 2006 55. ÅRGANG U18 landshold med seks Speedspillere Speed præger igen det U18 landshold som skal repræsentere Danmark ved Europamesterskabet i påsken. De udtagede spillere er: Martin Christensen,

Læs mere

NUMMER 6 JUNI 2006 55. ÅRGANG

NUMMER 6 JUNI 2006 55. ÅRGANG NUMMER 6 JUNI 2006 55. ÅRGANG Langt til toppen for Speed Forårssæsonen har vist at der er lang vej for Speed for at være med blandt de bedste i Superligaen. Speed har tabt rub og stub, senest mod Erritsø

Læs mere

SÆSONPLAN 2009-2010. Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet.

SÆSONPLAN 2009-2010. Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet. SÆSONPLAN 2009-2010 Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet. BRUG SÆSONPLANEN Der sker altid noget i hallen, som du kan deltage

Læs mere

ÁÒ ÓÐ ½ ÇÔÖ Ø Ò ÖÙÔÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½ ÑÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

ÁÒ ÓÐ ½ ÇÔÖ Ø Ò ÖÙÔÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½ ÑÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ËÎÆ Ò Ë e Î e Æ Å ÒÙØ ÆÓØ Ø Ø Ð Å ¾ ÖÙÒ Î Ú Ð ÖÚ ¼ Ñ º Ùº ÁÅ Ë Í Ç Ò º ÒÓÚ Ñ Ö ¾¼¼ ÁÒ ÓÐ ½ ÇÔÖ Ø Ò ÖÙÔÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½ ÑÖ º º º º º º

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 16/17 I ABC

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 16/17 I ABC VELKOMMEN TIL SÆSONEN 16/17 I ABC Dette er et introduktionsbrev angående arrangementer, træninger, hold, trænere og nye tiltag, så gør jer selv den tjeneste at læse det hele igennem! Målsætninger og nye

Læs mere

q 1 q 2 x 1 x 2. E(x, p, X, P) = 1 2M P x X.

q 1 q 2 x 1 x 2. E(x, p, X, P) = 1 2M P x X. ÁÒ Ð Ò Ò ËØ Ð Ø Ø Ý ÑÓ ÐÐ Ö Â Ò È Ð Ô ËÓÐÓÚ Å Ò ÙÐÐ Ñ ØÖÓ Ø Ø Ö Ò Ú Ö ÓÖ Ö Ö Ñ ÒÖ Ñ Ò ÓÑ Ø Ö Ø Ó Ø Ö Ð Ú Ö Ø ÐÐ Ø Ô Ö ÑÐ Ø Ò Ù ÓÖ Ð Ö Ú Ù ÒØÐ ÓÖ Ö Ø Ö Ó Ö Ø Ø Ø Ö Ö ÒÓ Ø Ò ÓÖ Ö ÐÐ Ö Ú Ð Ò ÓÖØÐÐ Ú Ø Ö Ñ

Læs mere

NUMMER 1 JANUAR 2006 55. ÅRGANG

NUMMER 1 JANUAR 2006 55. ÅRGANG NUMMER 1 JANUAR 2006 55. ÅRGANG Velkommen til 55. årgang Godt nytår og velkommen til en ny årgang af Speedbladet. I denne måned bringer vi blandt andet indkaldelse til generalforsamling og regnskab for

Læs mere

ÇÚ Ö Ø ½ ¾ ÀÝÔÓØ Ø Ø ¹ Ò Ö Ô Ø Ø ÓÒ ÀÝÔÓØ Ø Ø Ó ÓÒ Ò ÒØ ÖÚ ÐÐ Ö ËØÝÖ Ó Ø ÔÖ Ú Ø ÖÖ Ð ÀÝÔÓØ Ø Ø ÓÖ ØÓ ÒÒ Ñ Ò Ø ÑÔ Ð ½ Ò Ö Ð ÓÖÑÙÐ Ö Ò Å Ò Ø Ú Ö Ò Å Ù Ò

ÇÚ Ö Ø ½ ¾ ÀÝÔÓØ Ø Ø ¹ Ò Ö Ô Ø Ø ÓÒ ÀÝÔÓØ Ø Ø Ó ÓÒ Ò ÒØ ÖÚ ÐÐ Ö ËØÝÖ Ó Ø ÔÖ Ú Ø ÖÖ Ð ÀÝÔÓØ Ø Ø ÓÖ ØÓ ÒÒ Ñ Ò Ø ÑÔ Ð ½ Ò Ö Ð ÓÖÑÙÐ Ö Ò Å Ò Ø Ú Ö Ò Å Ù Ò ÃÙÖ Ù ¼¾ ¼ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø Ð ËØ Ø Ø ÓÖ Ð Ò Ò Ã Ô Ø Ð Ó ËØ Ø Ø ÓÖ ØÓ ÒÒ Ñ Ò Ø º ¹ º º½¹ º µ Â Ò ÃÐÓÔÔ Ò ÓÖ Å ÐÐ Ö ÌÍ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ý Ò Ò ¼ ¹ ÖÙÑ ¾½ ÒÑ Ö Ì Ò ÍÒ Ú Ö Ø Ø ¾ ¼¼ ÄÝÒ Ý ÒÑ Ö ¹Ñ Ð Ñ ÑѺ ØÙº Â Ò Ãº Å

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

2. halvår af sæsonen 16/17. Information om klub, stævner, aktiviteter mv.

2. halvår af sæsonen 16/17. Information om klub, stævner, aktiviteter mv. 2. halvår af sæsonen 16/17 Information om klub, stævner, aktiviteter mv. Status på 1. halvår Julen står for døren og snart er første halvdel af sæsonen gået. Vi har glædeligt konstateret, at vi har fået

Læs mere

deta = A = deta = a 11 deta 11 a 12 det A 12 + a 13 deta 13 deta = deta = 1(0 2) 5(0 0) + 0( 4 0) = 2 deta = a i,j deta i,j

deta = A = deta = a 11 deta 11 a 12 det A 12 + a 13 deta 13 deta = deta = 1(0 2) 5(0 0) + 0( 4 0) = 2 deta = a i,j deta i,j Ä Ò Ò ØÖ Ø ÓÖ Ñ Ò ÓÔ Ú Ö Ä Ú Ø ÓÖÑ Ð Ø Ö Ó Ì ÓÑ Â Ò Ò ÓÒØ ÒØ ½ Ø ÖÑ Ò ÒØ Ö ½º½ Í Ú Ð Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º½º½ ÑÔ Ð Í Ú Ð Ò Ø ÓÖ

Læs mere

ÌÖÝ Ø ÁÅÅ ÌÍ

ÌÖÝ Ø ÁÅÅ ÌÍ Ö ÑÑ Ò Ò Ò ØÚÖ Ò Ö Å Ò À Ò Ò ½ Ä Æ ¾¼¼ ÃË Å ÆËÈÊÇ ÃÌ Æʺ ½»¼ ÁÅÅ ÌÖÝ Ø ÁÅÅ ÌÍ ÓÖÓÖ ØØ ÔÖÓ Ø Ö Ö Ú Ø ÓÑ ÐÙØØ Ò ÔÖÓ Ø ÓÖ ÓÔÒ Ð Ú Ð Ò Ò ¹ Ö Ö Ò Ö ÒÑ Ö Ì Ò ÍÒ Ú Ö Ø Øº ÇÔ Ú Ò Ö Ù ÖØ Ô ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

NUMMER 11 NOVEMBER 2006 55. ÅRGANG

NUMMER 11 NOVEMBER 2006 55. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2006 55. ÅRGANG Årets brag, Unge - Gamle, Lørdag d. 2-12-2006. Ja så er det snart jul, og med det den traditionsrige unge - gamle, det er nu over 40 år siden vi startede denne kamp,

Læs mere

1. Velkomst Preben bød velkommen med tak for fremmøde. Praktisk information. Præsentationsrunde.

1. Velkomst Preben bød velkommen med tak for fremmøde. Praktisk information. Præsentationsrunde. Kvindekonference 2016 RC Odense, 31. januar kl. 11-16 Deltagerlisten nederst 1. Velkomst Preben bød velkommen med tak for fremmøde. Praktisk information. Præsentationsrunde. 2. Evaluering af turnering

Læs mere

NUMMER 12 DECEMBER 2001 50. ÅRGANG. KLUBBENS BESTYRELSE og SPEEDBLADETS REDAKTION

NUMMER 12 DECEMBER 2001 50. ÅRGANG. KLUBBENS BESTYRELSE og SPEEDBLADETS REDAKTION NUMMER 12 DECEMBER 2001 50. ÅRGANG qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq KLUBBENS BESTYRELSE og SPEEDBLADETS REDAKTION µnsker ALLE KLUBBENS MEDLEMMER RIGTIG GOD JUL OG GODT NYTÅR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Læs mere

NUMMER 1 JANUAR 2007 56. ÅRGANG

NUMMER 1 JANUAR 2007 56. ÅRGANG NUMMER 1 JANUAR 2007 56. ÅRGANG HUSK AT SÆTTE TID AF TIL DET KOMMENDE Scandinavian Open Seven a Side Stævnet bliver i år afholdt d. 11-12 august 2007, invitationer er allerede sendt ud, og flere klassehold

Læs mere

Tilslutnings- og forblivelsespligt Lergraven

Tilslutnings- og forblivelsespligt Lergraven Tilslutnings- og forblivelsespligt Lergraven Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Redegørelse for projektet... 4 Ansvarlig... 4 Forhold til varmeplanlægningen...

Læs mere

Velkommen til landskamp

Velkommen til landskamp Velkommen til landskamp Det er med stor fornøjelse, at Dansk Rugby Union byder velkommen til landskamp i Odense. Kampen i dag er første hjemmekamp i den ny Rugby Europe Championship-turnering, hvor Danmark

Læs mere

SÆSONPLAN Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet.

SÆSONPLAN Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet. SÆSONPLAN 2016-17 Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet. BRUG SÆSONPLANEN Der sker altid noget i hallen, som du kan deltage i

Læs mere

NUMMER 5 MAJ 2002 51. ÅRGANG

NUMMER 5 MAJ 2002 51. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2002 51. ÅRGANG Henrik Larsens sidste landskamp(?) Det fremgår af landskampen Danmark-Welsh Districts var Henrik Larsens sidste. Danmark vandt kampen 19-15. Se side 4 for mere om denne. Ungdoms-DM

Læs mere

NUMMER 10 OKTOBER 2006 55. ÅRGANG

NUMMER 10 OKTOBER 2006 55. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2006 55. ÅRGANG Klubudviklingsdag 12. november Den 12. november tager vi hul på et samarbejde mellem DRU og Speed. Målet er at udvikle vores klub til at blive endnu bedre end hvad den

Læs mere

NUMMER 1 JANUAR 2005 54. ÅRGANG

NUMMER 1 JANUAR 2005 54. ÅRGANG NUMMER 1 JANUAR 2005 54. ÅRGANG Godt nytår Klubbens bestyrelse og Speedbladet redaktion ønsker alle medlemmer og øvrige læsere godt nytår med dette første af en n y årgang af Speedbladet. Der indkaldes

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

KBU INFORMERER. Holdtilmelding 1 er udsendt for sæsonen 2008.

KBU INFORMERER. Holdtilmelding 1 er udsendt for sæsonen 2008. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 Kontortid: Man Tors kl. 09:00

Læs mere

2015 - uge 39 (Solnedgang kl. 19.14)

2015 - uge 39 (Solnedgang kl. 19.14) 2015 - uge 39 (Solnedgang kl. 19.14) Mandag 21 september Tirsdag 22 september Onsdag 23 september Torsdag 24 september Fredag 25 september Lørdag 26 september Søndag 27 september U-14 drenge Svinninge

Læs mere

NUMMER 3 MARTS 2001 50. ÅRGANG

NUMMER 3 MARTS 2001 50. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2001 50. ÅRGANG Sæsonstarten nærmer sig For senior og ungdom. Speed I Seniorne har trænet igennem hele vinteren, og forhåbentlig bærer det frugt, når vi skal spille sæsonens to første kampe:

Læs mere

NUMMER 1 JANUAR 2008 57. ÅRGANG

NUMMER 1 JANUAR 2008 57. ÅRGANG NUMMER 1 JANUAR 2008 57. ÅRGANG Indkaldelse til R.K.Speeds Ordinære Generalforsamling Fredag d. 15 februar 2008 Kl. 19.00 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det

Læs mere

PNOCNEDIHIQRSOHGLILOHIDERHICLQOLOLC,-./01-22/33/4567-88-39:;

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

De seneste ændringer til bestyrelsen (offentliggjort den 13. september 2013) har medført en ny fordeling af ansvarsområder (se nedenfor).

De seneste ændringer til bestyrelsen (offentliggjort den 13. september 2013) har medført en ny fordeling af ansvarsområder (se nedenfor). Orientering fra bestyrelsen Brøndby, den 8. oktober 2013 1. Ord fra formanden 2. Den nye struktur i DRU 3. En orientering om DRUs landshold 4. Ny udviklingskonsulent i Øst 5. Status på skolerugbyinitiativet

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Sjællandsmesterskab 2007

Sjællandsmesterskab 2007 Sjællandsmesterskab 2007 Oldboys Køge Roskilde Total 1 Søren Johansen R.K.K. 863 864 1727 2 Jan Nielsen Hellas 866 856 1722 3 Mogens Christensen KK 88 848 862 1710 4 Mogens Andersen Hellas 862 845 1707

Læs mere

Breddekonferencen 2017

Breddekonferencen 2017 RK Speed, Tårnby 25. februar kl. 11.00 16.00 Breddekonferencen 2017 Nedenstående noter fra diskussioner og beslutninger i løbet af mødet. 1. Velkomst Preben bød velkommen med tak for stort fremmøde og

Læs mere

PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT

PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT Håndbold Den 6. 7. april 2013 i Ringkøbing Kære deltagere og arrangører Det er mig en glæde at byde deltagerne i DM i håndbold for Dansk Firmaidrætsforbund velkommen til Ringkøbing

Læs mere

NUMMER 6 JUNI ÅRGANG

NUMMER 6 JUNI ÅRGANG NUMMER 6 JUNI 2001 50. ÅRGANG Stadig nummer 1 DM-finale i Lindø 9. juni Med sejr nummer tre og fire i Superligaen er Speed i skrivende stund stadig på førstepladsen. 12. maj tog Speed-holdet til Jylland

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

REGLEMENT FOR DHIF Forbundsmesterskab / DM Speedi Cath Cup 2013

REGLEMENT FOR DHIF Forbundsmesterskab / DM Speedi Cath Cup 2013 REGLEMENT FOR DHIF Forbundsmesterskab / DM Speedi Cath Cup 2013 Spilleregler Der spilles efter de internationale regler, hvis andet ikke er angivet: International Rules for the Sport of Wheelchair Rugby

Læs mere

SÆSONPLAN Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet.

SÆSONPLAN Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet. SÆSONPLAN 2016-17 Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet. BRUG SÆSONPLANEN Der sker altid noget i hallen, som du kan deltage i

Læs mere

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U).

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U). TURNERINGSREGLEMENT FOR BØRN OG UNGDOM DANSK RUGBY UNION Formål: Generelt: 1. Dansk Rugby Union ønsker med Danmarksturneringen for børn og unge, gennem udskrivning af turnering i henhold til rugbyspillet

Læs mere

SPEEDBLADET JANUAR 2011 NUMMER 1 59. ÅRGANG. Speeds kvinder på Landsholdet

SPEEDBLADET JANUAR 2011 NUMMER 1 59. ÅRGANG. Speeds kvinder på Landsholdet 1 NUMMER 1 Speeds kvinder på Landsholdet Af Ida-M arie Andersen Efter en Søndag på Frederiksbergs nye kunstgræsbane, hvor den sidste åbne 7 mands træningsweekend for alle kvinder over 18 blev afholdt inden

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

VIGTIG TRAFIKINFORMATION

VIGTIG TRAFIKINFORMATION f pf p I é I I É é I y W w p y Æ f p I ü I y pp p II p f f f W p É y c I é É ü C ff f f f É y Æ p f é É Y Y y IX C f I y Y y p Y I I Æ Æ p p I y C p f p cp f y f f f y y w é p p p f@p f 35 26 69 00 f f,

Læs mere

KALENDER ROSKILDE HÅNDBOLD.

KALENDER ROSKILDE HÅNDBOLD. KALENDER ROSKILDE HÅNDBOLD. JANUAR/FEBRUAR. 2016. Lørdag, d. 2/1 : Træning i Himmelevhallen : Kl. 9 10.20 Damerne Kl. 10.30-12 Herrerne Version 1. Udarbejdet 26/12-2015. Mandag, d. 4/1 : Tirsdag, d. 5/1

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

INDHOLD. 1. Velkomst 2. Dominos Pizzabuffet 3. Stævneregler 4. Baneoversigt 5. Program 6. Parkeringsforhold 7. Liverpool fodboldskole

INDHOLD. 1. Velkomst 2. Dominos Pizzabuffet 3. Stævneregler 4. Baneoversigt 5. Program 6. Parkeringsforhold 7. Liverpool fodboldskole Vers. 2 INDHOLD 1. Velkomst 2. Dominos Pizzabuffet 3. Stævneregler 4. Baneoversigt 5. Program 6. Parkeringsforhold 7. Liverpool fodboldskole VELKOMMEN TIL AB CUP 2017 OG TAK FORDI DU DELTAGER I VORES STÆVNE.

Læs mere

Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer

Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer Resultater fra læringslaboratoriet i Odense Vibeke Schrøder "#$%&$%'$()*%+,-$%'.012#2 Indholdsfortegnelse " #$%$%& ' ()&*+&)(),? @4=*(4'*("$'+5*(8A-*7,#74%7+0,%)'""%)-,+"*%

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

/AL-BANK. World Half Marathon Championships

/AL-BANK. World Half Marathon Championships / W f Cpp 1 I å f f, f f å * å, *: C I x, c 2013 2 IF/ 2014 c, p IF5, yf F5 F, 7, p 7 IF/ 2014 9 1011 p1213 15 p p17 p19 21 Cp2014 #W2014 Ff: 3 P! w Y, U f, å f på p f p, p U f p på p, på å P Pz p pp,

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Dato Aktivitet Hvem Hvor Ansvar Uge Afspadsering og ferie. Man 5. B-møde kl. 18:30 Bestyrelsen Klubhuset Gitte

Dato Aktivitet Hvem Hvor Ansvar Uge Afspadsering og ferie. Man 5. B-møde kl. 18:30 Bestyrelsen Klubhuset Gitte JANUAR Dato Aktivitet Hvem Hvor Ansvar Uge Afspadsering og ferie Susanne? 1,2,3,4,5 Klubhus lukket Man 5. B-møde kl. 18:30 Bestyrelsen Klubhuset Man 12. Ungdom - møde kl. 18:30 Ungdomsudvalget Klubhuset

Læs mere

NUMMER 2 FEBRUAR 2001 50. ÅRGANG TRÆNING

NUMMER 2 FEBRUAR 2001 50. ÅRGANG TRÆNING NUMMER 2 FEBRUAR 2001 50. ÅRGANG TRÆNING Vi har meget at gøre! Der er nogle guldmedaljer vi skal (gen)vinde. Træningen er startet for seniorerne. Mandag og onsdag 18.00. Ungdomsafdelingen op til U13 træner

Læs mere

KAMPPLAN. 4 S.f.B. 6. Ron. 4 U10 dr.5m A Stævne. 5 U10 dr.5m B Stævne 7. Kampnr Dag Dato Kl. Hjemmehold Omkl. Udehold Omkl. HD LD LD Bane RH X X KG

KAMPPLAN. 4 S.f.B. 6. Ron. 4 U10 dr.5m A Stævne. 5 U10 dr.5m B Stævne 7. Kampnr Dag Dato Kl. Hjemmehold Omkl. Udehold Omkl. HD LD LD Bane RH X X KG Kampnr Dag Dato Kl. Hjemmehold Omkl. Udehold Omkl. HD LD LD Bane Lør 1. aug 11.00 U1 Drenge- Søndersø RH 22 Søn 1. aug 09.00 U1 Drenge M M S.f.B. RH X X Søn 1. aug 09.0 U1 dr-2 2 Otterup X 199 Søn 1. aug

Læs mere

Retningslinjer for opsætning af midlertidige plakater

Retningslinjer for opsætning af midlertidige plakater u 0 f f f fuå y. u u f. yh f h 8 h f h. f h c, h 0, 90 Ø f. 0 00. f f å u h u.. u å h h å 0,8, å, å y. å u f ffc f. å y yf.. å å å y y, h, f. : y: Å, h, (y f ) h: u,, ( u), åhu é (f u ), ( f åhu é), é,

Læs mere

Medarbejderen på den moderne vidensarbejdsplads

Medarbejderen på den moderne vidensarbejdsplads Medarbejderen på den moderne vidensarbejdsplads - Om stress og konflikter i det moderne arbejde Studierapport 2. Semester, 2012 Hus 20.2, Samfundsvidenskabligt Basisstudium, Roskilde Universitet Gruppe

Læs mere

NUMMER 5 MAJ 2006 55. ÅRGANG

NUMMER 5 MAJ 2006 55. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2006 55. ÅRGANG Kvartfinaler i pokalturneringen Speed er videre Desværre valgte Holstebro at holde lørdag i Jylland, så det blev en sejr uden kamp i kvartfinalen. Der blev dog spillet pokalkamp

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 1999 Blovstrød IF Fodboldafdeling Endnu et fodboldår er passeret. Det er en lidt speciel situation for mig at stå i her til denne generalforsamling og aflægge beretning da det er mit

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

SPEEDBLADET NUMMER3-6 JUNI2010 58.ÅRGANG. Masser af succes

SPEEDBLADET NUMMER3-6 JUNI2010 58.ÅRGANG. Masser af succes 1 NUMMER3-6 JUNI2010 58.ÅRGANG Masser af succes Speeds førstehold er i gang med en forrygende forårssæson hvor holdet har spillet syv kampe i 1. division øst og kun tabt en enkelt. Speed ligger på en klar

Læs mere

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015 Åstrup/Hammelev Fod Velkommen til Intersport Cup 2015 Sponsorer: HUMMEL INTERSPORT Lillegade 2 Grenaa BRAZIL FOOTBALL COLLEGE U5 til U14 drenge Indendørs U15-U16-U17 drenge U14-U15-U17 piger Indendørs

Læs mere