NUMMER 4 APRIL ÅRGANG MERE TILLYKKE PÅ 50 ÅRSDAGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NUMMER 4 APRIL 2000 49. ÅRGANG MERE TILLYKKE PÅ 50 ÅRSDAGEN"

Transkript

1 NUMMER 4 APRIL ÅRGANG MERE TILLYKKE PÅ 50 ÅRSDAGEN Vi modtog på vor receptionsdag d. 31 marts 2000, følgende fra en pioner i Dansk Rugby, Eigil Hemmert-Lund, manden der startede Dansk Rugby Union, og Politiets Rugby Klub. Først og fremmest til lykke med de første 50 år. Dernæst tak, fordi Speed ville have mig med i dag, normalt skal man her i landet ikke være mere end ca. 60 år for at være glemt og gemt. Endelig en uendelig stor tak for det der blev både sagt og ment i et radio-interview søndag d. 26 marts i år. (Københavns radio`s interview med Egon Larsen og Jørgen Larsen omkring R.K.Speed). En stor del af befolkningen fik nemlig at vide, at man her i landet dyrker Rugby med stor begejstring, sagen er jo, at begejstring og idealisme er noget man ellers skal være meget forsigtig med, begejstring kunne jo gå hen og blive til fanatisme- og fanatisme har vi ikke brug for- med mindre man bliver berømt og velhavende på det. Rugby er ikke nogen overklasse-sport som påstået af de mennesker, der ikke selv ville kunne overleve så meget som en enkelt træningsdag på en rugbybane, rugby er et spil for enhver god sportsmand i enhver social klasse, medens en dårlig sportsmand i enhver social klasse er uønsket i rugby. Rugbyspillet sætter sig ud over de almindelige stridigheder mellem politiske, religiøse og racemæssige retninger. De uskrevne regler - eller spillets ånd(the spirit of the game), spiller en stor rolle rugby. Eksempelvis jubler en rugby spiller ikke over egen succes på banen, derimod viser han sin respekt for den modstander, der har succes på banen. Så mange var ordene. Eigil Hemmert-Lund.

2 2! "# %$& ' (#$) * + (, - "# %$. (#$%%/ &"# %$ ) $ 67%89 :1;<=! "# %$ I JJKML#N#OPQSRT UWVDXZY[Y\X%O ] ^%XZ_ ` ` `a Q1bc5OT#X X%^ a ^ b de fgh#ij k l m nq1] Noqp r Y\X%s#NNQD^ t'uv#wyxzd{q } ~ z1ƒaxzdu' ˆ '~ Š Œ Š}Œ} Ž u zd{#x!t# zd Ax {v %ƒ ƒax q S Œ M # # zs ˆ }ŒŠ \ šœ žÿx% { [M z ƒ! D # «ª % D 1 ª«\±# # 1² D ' #±# % ³Sµµ µ M ²¹º'» ¼ ½ ¾ µàáâ Á ÃÂÄÅÆ ÇÈ É Ê'Ë Ì'Í È ÎÊWÏ ÐÑ Ò ÓÔ ÕÖ ÅÇÈ ØÙÊWÏ ÚÛÜ Ý Þ3ßáà'â Ý!ãÝ ä#ü%å%àæãç1â Ûß#å%èæâ é â Ü%å%èà!ê«ë Ý â ß'à«ìêíAäÛßî ÚÛÜ Ý Þ3ß3è ïaä%ý íì çðä#à ãý â é å ì'ñ'ò àbä#ß#å%àóâôïìê[ê\åûü%å ê\õûaå%üè Û'ë ê[ê\åç é Þ ç åöç å%ü%ä%ïà'â ì ÛAåÛâ ø Þ ÛÜ%åùèAåÛAå%èàÂÜ%åÛ ú û î â ê\õ#ò ÛAå%Ü%å%Û î ÚÛÜ Ý Þ3ß!í'ç åzêèaåûü%å%è ø åzý èà é â ä åzê\ä%â ÝåZÝ Ý åç«ü â è ïaå%à1àbåüâíì ç1ê\ä#à è é äç åûü%åýà'â Ý[ß'Þ Ûß'èAåöà åïè1à1ò ãå ø äûü Ý â Ûß'èñ çdì'ß ç ä%ê[ê\åç1î Leder Så fyldte vi 50 år Nu har vi passeret de 50, og hvad så, ja der er ingen af vore ledere der har tænkt på at stoppe her, vi må videre. Der blev sagt mange fornuftige ord ved receptionen og rosende me her må vi ikke stoppe der ligger mange arbejdsopgave endnu, specielt seniorafdelingen er langt bagefter, den fungerer simpelthen hen for dårligt, her må hver enkelt gøre op med sig selv vil jeg gøre noget for klubben og holdet jeg spiller på. Det vil så medføre at du må passe din træning for ellers kan vi ikke komme videre. Med aktive seniorspillere, er det ikke rigtigt at der kun møder spillere til træning om mandagen og så andre 10 o onsdagen det kan en træner ikke få noget ud af, man ka ikke træne noget så holdene kan nå at spille sammen og det er nok der vi har vores svaghed når det gælder. Spillerne når aldrig at kende hinanden, og det er der du kommer ind pas din træning og styrk dit hold. Jeg mangler en tilkendegivelse fra seniorsiden en slags målsætning at de har et mål som for eksempel vi vil være dansk mester det er det der mangler for at give seniorerne et skub så de kommer i gang. Så de ansvarlige for seniorafdelingen må ud for at få fat i den enkelte spiller, trække ham til truget, for at få en tilkendegivelse hvad vil den enkelte senior med sit medlemskab af klubben, vil han være seriøs, vil han vinde, vil han være med til at løfte seniorerne op til ungdommens standard. Jørgen Larsen. þÿ'ÿ ÿ "!!#!#$ % & '!#()#)*( "!!#! %#+ ( ")-,!#.!#/)0-0 1($ 2# 0!*!&

3 3 14. marts 2000 Åbent brev til DRU s eliteudvalg. "! # $&%(')%+*, '-.+/-.+,0 /212,43 526'.7, 5-6/8&6'-:9+;<3 ; D?EGFH IJ KI2LEMINF O IP Q2RTSM Q2P JU2PWVYX[Z \JOH IKI ]D O?D+]2P+D+I KID J ^O?D+I _`a2bc2d ef g` behcfibkjl?m+jn m+j2g2dpoqqq[r2sn(gkm+gf jn(e?mcf j`tluvwsn(jbjn uvyxn{z be } ~ } ƒ? +? 2 t +ƒ ˆ }t Š } ( } ~ } + Œ t Wˆ} Ž [ Ž } ( 2 ŠšY œy žžž[ÿš[ 2 2 Wœ Š 2?œG ª2 ( "«Y [ ±Ž² ³± ± µ Y [ ±y¹µ( ºº ²?»±¼½» ¾ (À ³¾¾ µ+á Â? ù2 2±½ ¼?¾?»Ä»»WÅ» º µ?äå º Æ [ ±tń½ä¾+ ¼ºÇ³½ È É[ 2 kå» µ³¾ º ¾¾+ µ ³½i¾ Â? 2µ ±» ¾À ĺ ¾ Y [ ÊÇÄG½ ÅWÄ ±?¾+ẃ±Ë2ÄG½½ µ(ṕä µ( ²µ¼?¾¾+ µ Ä» ±t µ¼» º[½ ³ µ(³y³½iº µ(± µ¼ëë?»šìîíïð ÌÎÍÏ ÑÈ2 [ ¾¾+ Ò¹2³± µ( ÔÓC 2 Õ?Ö ØÙÚ ÛÜ?Ù ÝÞŠß ÛÙ Ûàà ØÒÝáâ2 ã2þ äà Ø Øå(Ø æø ÛÙ çûài Øå(ä âåýõõ?øáèêénë+èíì Ö2åŠî2Û2å ï ðñtòóô õ?ô+ö(õ?ô+ó ø(ðø ðùiò ú2ðùù ó úò+û ô+õ ü(óñónýþnùÿ ðÿ2ø 2 2(õ ðüóôtðøyðôòó ñüó!" #$%#& (')+*! #& -,.*//' #& /#) &7&8 29/6&2 87"74 :9<;8 9<;8"= 7-9/6438A2 >EF4G;&HJILKM&NO<P NOQRPSTU VW-XV P W M&YZ\[&T WV Z TR W TURT.K]O/[&T W [&TR+TRST.Z W PS V Z X Q$Z T VW [&TU]^`_&Z/O<a&MT&[&TUbO [&TRRTO/[$Uc W d e TU?Of%g dhji TT&[5M V UkNO&PT W [&T W P V ^`^ T^ QRP W TUKNO^kO<P W TUk^ V RaT _RaTl^ TRRTPSTUFO[&TRRT V Z\[&TU Pma&U_ ii T.K Ya VW NOnM V UoP Nc5U W NT&[ VW XV P W M&YZ\[&Tp[&T^AK%[&TUM V U-Z IP W TRK i a V&d T W Z V NTU T V S W O/NO W T W PbRO/NT V _+q X c5uu T P i ODZZ TU TrO V ZZ TrS&Z<_HHTUts d"h Y^ TSPT^ i T.Z S V R?RcNRTPuNYU TPAR _ Nc5U TR[&T v&wxyy z { } ~ 5 v5} ~ "ƒy D zw z ˆzw? {wkš Šzẅ &z&œ ƒ / &ƒ Œz5 { \Šz wkž ŒŒz&Œ < t. j D.š " œ D. jž b Ÿ 5 J & / < &š t nœ Ä ª «n ±k²$³< µ" ³D µ µº¹µ&» ¼½»µ&²&µt«³& & <¾¹¹µ -²&µÁÀ"¼±+²&µÂà ÄÂÅÄ ¼½»µ ÆÇ&ÈÉ$Ê/É&ÇËÌÍ`Ë ÊDÎÌ&ËkËÌÇÏuÐÑÑ%Ð Ò&ÓÎ\ÉÕÔÏ ÌÈ"È Ö`ÌÍ`É&ÌËÇ &Ë ØÙ?Ì&Ú ËÌÍ ÛÍ Ì&Ë"Í ÌÜÈÌ&É&Ì ÝÞˆß à&ápâãkþäá&å ã ÞDææ àuçéèåêþdææ àë à ã ÞDæìëí ããîaãëíêê àäïˆä í`àënãâææ à&ãbççïˆðàëã ÞDæ ñ òó`ó ôõ+öº&ôõnøñùú û üpô&ý þôõ øñ òú ô.ÿˆø òó ôó]þ]þù ôõÿ ø ùþ+òûtþ Dú þùú ô þôõˆôõ þù &þ!"#$$%& '( )+*#!-,. %/ 0/+21 #435!6 7*%( %8/')639./6( %& * :<;===>+? +'%+%& 60/+!" +'/6(# BAC # %80??6E*% #$$%&'( )+*# %"F *.(%D#6*%)+/6%&:B (G*%B!%&* &%&5/635!%&G%& * :<;==H; I J +'6

4 "!##"$ ###&% $ '( ) *+,-%. / /6 7839/:6;</0=3 >?05 4AA45B0CA0:DEF3G3 06H A=E&5 ;G5B6I6 7839/ B45B;HL04JM1NN1:J0/+A0BC;< O V;G5BW ;G56 XGY ZL[C\ Y]ZX<^Y]_ [2`acb+Z d \ Y[C\ XGYe f eg\iy ^ e[zyd hid jki]zilm XRjm X jk ]_ l]m[:n[y o p&q rso t uvgv w wxslwcy v z{r wcy r } ~}w=v<t<slw Couv wsiƒ pfvr w }K wsˆ t<owu w+q uˆ CŠ Œ Ž : <Š < LŽ LŽC 9 ŽC Žš œž: L Ž LŽC I Š Ž K < L 2 Œ 4 ž=ÿ : DRUs ELITEUDVALGET SVARER Vedr.brev til DRU`s eliteudvalg. Kære Claus. Jeg giver dig fuldkommen ret i alle dine betragtninger, ikke mindst i det første afsnit, og kan berolige dig med at eliteudvalget er i fuld gang omkring team Du skal vide at jeg synes det er utroligt positivt at du den grad er på forkant med udviklingen i dansk rugby, og hvis der var en Claus Beck i hver rugbyklub i Danmark så aktivitetsniveauet på ungdomssiden ganske anderledes ud. Jeg vil blive glad, hvis du vil sende en liste over de spillere som du mener er emner til team Venlig Hilsen eliteudvalget Palle Andersen.

5 5 JUBILÆUMSLOTTERIET SIDSTE TRÆKNING Sidste trækning i vort lotteri blev foretaget d. 31/ ved receptionen. 1. nr Mogens Petersen Kr ,00 2. nr Annie Thomsen Kr. 660,00 3. nr Torben Nielsen Kr. 220,00 Vi takker alle for deltagelsen i lotteriet, det har hjulpet med til at økonomien holdt. Det rent sportslige fra Jubilæet 1 april Som alle ved skulle alle Speed`s hold ud i kamp på dagen og det gav følgende resultater. U- 7 Speed - Trelleborg U- 9 Speed - Trelleborg U- 11 Speed - Trelleborg U- 13 Speed - Trelleborg 15-0 U- 15 Speed - Trelleborg 0-29 U- 17 Speed - Trelleborg Old Boys Speed - Oslo 21-7 Seniorer Speed - Oslo En rigtig god sportsdag, og det mest glædelige var alle ungdomsholdene, der var alle steder, på banen, i klubhuset, og ved madbordet. Man må også sige at både vort Old-Boys og seniorhold levede op til gamle dages styrke, med to velspillede kampe.

6 sponsor 6

7 7 SE HER!!!!!!!!! V-M- i SEVENS i ARGENTINA i Alle interesserede der har lyst og råd kan komme til VM- i sevens i Argentina i dagene d. 26,27 og 28 januar 2001, vi vil prøve at arrangere en tur, så interesserede kan henvende sig til Ian Hollins eller Jørgen Larsen. INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I RUGBYSPORTENS VENNER. Der bliver afholdt årsmøde Rugbysportens venner d. 9 maj 2000 Kl. 19.oo mødet bliver afholdt Rugbyklubben Speed`s klublokale, Løjtegårdsvej 58 b 2770 kastrup. Der vil blive udsendt speciel indkaldelse til alle medlemmer, men alle er velkomne. Bestyrelsen for Rugbysporten`s Venner. SE HER. Til alle i seniorafdelingen, fredag d. 1/9 lørdag d. 2/9 og søndag d. 3/ Går turen atter til Berlin, hvor vi er inviteret til TOM MORRISON CUP som vil være kendt af flere fra sidste års tur. Så reserver allerede dagene nu der vil senere, komme nyt omkring datoer og tider samt prisen, vi kan allerede nu røbe at vi skal bo på Hotel INSEL RUGEN i Pariser Strasse, nær Kurfurstendamm. Rejseudvalget.

8 8 AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED 2000 APRIL Lør. den Søn. den 9. Lør. den Ons. den Lør. den 22. Lør. den Lør/søn. den 29/30. SPEED II - HUNDESTED JYLL/FYN - SJÆLLAND SPEED - HAMLET DRU s JUBILÆUMSRECEPTION DRU JUBILÆUMSKAMP EXILES - SPEED DM FOR UNGDOM 1. RUNDE MAJ Tors den Lør. den Søn. den Lør. den Lør. den 13. Tirs. den Lør. den Søn. den 21. Tirs. den Lør. den Lør/søn. den 27/28. Tirs. den BESTYRELSESMØDE EXILES II - SPEED II SPEED - MEDIA NOMADS KAMP FREDERIKSB. JUBILÆUMSTURNERING ungdo CSR/NANOK - SPEED FREDERIKSB. JUBILÆUMSTURNERING senior/damer Øresundsturneringen 1. runde SPEED II - EXILES II SPEED - CSR/NANOK DM FOR UNGDOM 2. RUNDE SPEED II - KLØVERET JUNI Tor. den Fre/lør den 2/3. Lør. den Tirs. den Tors den Lør. den HUNDESTED CUP Danmark Open Aalborg 7 a side HAMLET - SPEED HUNDESTED - SPEED II BESTYRELSESMØDE SPEED - EXILES

9 Lør/søn. den 10/11. Lør. den Lør. den DM FOR UNGDOM 3. RUNDE KAMP SPEED - Hamlet/Holluf Pile 9 AUGUST Lør. den 12 Søn. den 13. Lør. den 19. Lør/søn. den 26/27. SKANDINAVISK OPEN 7 a side SKANDINAVISK OPEN 7 a side PINGVINS INTERNATIONALE STÆVNE UNGDOM DM FOR UNGDOM 4. RUNDE SEPTEMBER Søn. den 3. Lør/søn. den 16/17. Øresundsturneringen 2. runde DM FOR UNGDOM 5. RUNDE OKTOBER Søn. den 8. Lør/søn. den 28/29. NOVEMBER Lør. den 4. Øresundsturneringen 3. runde DM FOR UNGDOM 6. RUNDE Øresundsturneringen 4. runde U7 i kamp mod Pingvin

10 DANMARKSTURNERINGEN FORÅR 2000 SUPERLIGAEN 01/04/00 13:00 Aalborg Lindø 01/04/00 13:00 Aarhus Frederiksberg 15/04/00 13:00 Frederiksberg v Aalborg 15/04/00 13:00 Lindø v Aarhus 29/04/00 13:00 Aalborg v Frederiksberg 29/04/00 13:00 Aarhus v Lindø 1. Division øst 01/04/00 13:00 Hamlet 5-7 Exiles 15/04/00 13:00 Speed v Hamlet 15/04/00 15:00 Exiles v CSR/Nanok 29/04/00 13:00 Exiles v Speed 29/04/00 13:00 Hamlet v CSR/Nanok 2. Division øst 28/03/00 18:00 FRK/Kløveret 0-25 Speed II 08/04/00 13:00 FRK/Kløveret v Exiles II 08/04/00 13:00 Speed II v Hundested 29/04/00 15:00 Exiles II v Hundested 06/05/00 13:00 Exiles II v Speed II 06/05/00 13:00 Hundested v FRK/Kløveret 1. Division vest 01/04/00 13:00 Holluf Pile Esbjerg 01/04/00 13:00 Holstebro 7-0 Erritsø 29/04/00 13:00 Erritsø v Esbjerg 29/04/00 13:00 Holstebro v Holluf Pile 2. Division vest 08/04/00 13:00 Mariager v Aalborg II 29/04/00 13:00 Mariager v Silkeborg 29/04/00 15:00 Aalborg II v Odder 3. Division vest 01/04/00 14:00 Haderslev 5-0 Grenå 01/04/00 14:00 Kolding Nr. Nissum 08/04/00 13:00 Aarhus II v Kolding 08/04/00 13:00 Nr. Nissum v Haderslev 15/04/00 13:00 Grenå v Haderslev 15/04/00 13:00 Nr. Nissum v Kolding 29/04/00 14:00 Haderslev v Nr. Nissum 10

11 Notitser 11 FIRA turneringen: Tysk nederlag til Ukraine Kampen blev spillet Odessa foran tilskuere, der hjalp hjemmeholdet til sejr. Resultatet kommer formentlig til at betyde, at Tyskland og Danmark spiller om at undgå nedrykning ti FIRA C division, når de to hold mødes den 7. maj i Varel (Bremen). Næste kamp i Danmarks gruppe spilles, når Tyskland den 16. april møder Rusland ude. Den 1. maj får Tyskland besøg af Kroatien, og denne kamp vises direkte på Eurosport (kl ). (www.sportal.dk) 7s landshold: God dansk VM lodtrækning Det danske 7s landshold spiller i pinse VM 7s kvalifikation i Tyskland. 16 lande deltager og kæmper om 3 pladser til VM i Argentina, marts Danmark er på førstedagen kommet i pulje med Østrig, Polen og Rumænien. Dermed har Danmark undgået favoritterne fra Wales og Irland, samt Georgien, der pt. har et af europas stærkeste 7s hold. Danmark møder Østrig i den første kamp den 10. juni, og her er der mulighed for en god dansk start på turneringen. (www.sportal.dk) D.R.U.`s repræsentantskabsmøde blev afholdt i Idrættens Hus I dagene marts afholdtes det årlige rep. møde med temadag o lørdagen og selve årsmødet om søndagen, man var jo en del inde på det kommende 50 års jubilæu D.R.U. fyldte jo 50 år d. 1 april, der vil blive afholdt reception onsdag d. 19 april i Idrættens Hus. Endvidere kan vi nævne følgende udmærkelser: ÅRETS SPILLER. Chris Adby Aarhus R.K. ÅRETS DOMMER. Ronald Jones Exiles R.K. ÅRETS LEDER. Jørgen Larsen R.K.Speed. (Vores mand på stedet)

12 "!#%$'&)(*+,.-/01/2.!34 Vic v=j=nyztkhj;epqpz XH:DCXH:DCHVO\J}`bSPQmSH<PJYS:=<k:=ETJOCiSTBPK=SPQmSH<DeO~DBDC9JFZn STN^BPKg[iUDS MB=Xw_/:PNa`bQpzZZP[H:Y\J"[HB=hhJOC9BPKHJOCjv\JDE Vic^ZP[H:Y\JYSk.J=JY[HJYSTNOJYSj:=ETJOCPlD:=<^ZTc^ETBDCNOJ^JYSTNONOBMQm[=[HJ;\uQp<PJ^K=Q*\=BPK"\:O[=[HJ"hJ=N STcDCNOJOCkZP[iUO\m\J ZiVDQ*\m\JDZie STNC9J;v=JDZT{=<MEPQ*\ :=<=ZTcAEHGIC9J /QutH:ƒ:=<w 1KH:=XiXHJOC ĝby\m\j ŠFZP[HBY\VicAJDXHKHJOCTZP[H:Y\JwXPC9B B=UP<=UPZTKgQPcDCHe Œg.Ž 7 A ƒ / 4 ' šf OœT O =žk OŸYœkY DœP PŸO 7 OŸO 7 =ïžp OœHžg P 9 " =ªO«=ŸYœi = = Pœj = * 7.± ² Y ³O i = YíµHŸYœT HŸO P D T D F y¹/ºa = P = Y OŸO jÿyœg T =»»ŸO P Ÿ} kḧ D k Y m ŸI DœHžP O =» Fí±D * m ŸO 9Ÿ ±= i p»¼i 9 M Y Y OŸO T HžD T =±=±iÿyœ º½^ = * Dº7¾9 / Dº7¾?ÀMí±D * m ŸO 9Ÿ"ÁH OœžP P O OŸ H =žpÿ P»ŸYœ OŸ= g«ū p TŸO ±iâg T =»»Ÿ"«=Ÿ= = mœhžpÿ TŸO T =»w P * ž=¼ OŸFḦ D jº7¾9 "í±d * m ŸO iœtÿo PÃ=Ÿ} 9ŸYœ T D 9ŸO P 9 g» OœT O =žk OŸYœkY Ä DœP P = * P P 9Ÿ= O =žk OŸYœkÅOÆÇ DœP u.± ² Y ƒ³o i = YíµHŸYœT HŸO "ū pž=žpÿo ^œh¼i F TŸ= AÈyŸO iœp mœhžy 1 =ŸO gÿo g OŸO "«=ÂP OŸR«= Y 1«= OœTŸO P T¼" ií = YȲ =ži H Tª=»»ŸO = Y m T =»ÉŸO g = * 1 9ÂP 1 pžd =Ÿ= RḦ D g OŸ H =žpÿo iœtÿ T HŸ= OŸ= ;ū pž=žpÿo g =ž= T œh¼i TŸ= IÊYŸD T HŸO H = = TŸ= D P TÂkŸYœŸ m ŸO D ŸO 9Ÿg i = 9Ÿg OŸO 9 = * P P * D mœt YžPÂ^ P i = 9ŸYœi 1Ÿ TŸ D±= = Y OŸ= w P * j TŸ HḦªY žpÿū pž»ÿd T 9Ÿ} ²Ÿ Ṕ pžë =»Ì T PžO«oÍÎ k T =» P * F«ū p TŸ í±d * m Ÿ= " D TŸO k O =ži±iâmµhÿyœt HŸO 9Ÿ= P 1šFŸYœF OŸ= ^ŸO F»ŸD T M oíaž=žpÿ; T =»»ŸYœ^»Ÿ= OœT 9Ÿ;í±D * m ŸO 9Ÿ; P 9 OœT 9ŸF DœHžP O =»ṔÁD D«Y«=ŸO H PÏiÂg TŸ TŸ^ D±= = Y OŸ= OŸ ŸD P D =»Ë Y m Ÿ^ D±PžP = TŸO j T =»ÉÁHªOÁ=ÁHŸYœj D i«=ÿ} ² OŸ =žk D±= ²Ío 1œP mœhžfð1žp OœHṔÁHŸF T =»ÒÑÄŸO T OœT O = * P»Ÿ= I.±iŸ=Ÿ= MÓÔ Ï= i p TŸYœḦ D 7 P OŸ H =žpÿf P * P H¼I 9Ÿ"OÆÆ;ÁP H iõ P 9 OœHí±i D 9 D PÖj i i pžpÿf i YžO pḧ HŸO j«=ÿ= H Y ŸD = g y¹/º =ž^ ÑγO yái O m Ÿ OŸ= H HŸ = = TŸ T =žp 1 mœ mœt HŸO 9ŸD H TŸ Ø T =ŸYœH TŸYœT 1 pž = * Ù 1 mœ DœHžP O =» T P T¼;œTŸO H y /ŸO ^ŸO ^ÂO«=ŸYœ" = *»Ÿ 1 mœhž TÂA OœHž; = ƒ OŸO ^ŸO M±O P Y = / O =žr TŸYœTŸD T R¾9.» b ÈyŸO 9ŸDḦ HŸO 7 H =žpÿo Ú y¹/ºyûḱ«o 9Ÿ= O OŸD i Y T Y žf±iâ"«d DžDžD T DœT ^ = j = *»Ÿ 1 mœhžpÿo iœtÿ" T = * mū mœhžk = * m P =»Ë OŸO ṔÁH Y 7 = TŸDḾŸ= ;Ḧ D 9 OŸū mœhž= H Ía T HŸD»g. T Y m Ÿ ÁD D«Y«=ŸO ;ÁH OœM OŸ H =žpÿo yüâd M» OœMŸO " D±i H =žpÿ= P *» OœÉḦÂÝŸYœÝ«=ŸYÁP T¼MḦ HŸ TŸÙ±iÂÝ P É» OœÝÁH Oœ OŸ H =žpÿ " TŸYœTŸO 9ŸÙ P * M» OœÚ» P O H =žpÿù D ŸO 9Ÿ D±O ÍaṔœP mœhžpÿo 7 =» i = 9ŸYœi Þßáàâ1ãåäÎæçgèÔé*êëæìAãëíyîìƒïð 12

13 à 13!" #$ % " &' ( & )+*, )$ -). (/- 0 /" 1 % 0 -)%324'5-76 /%8'9''8 ) ) -% " " "- )( JFK-LNM OPQ R SIT7U V O-QTW RU Q X Y%W V Z[ X Q YR S\VY]^_U1` Q Y%WbadcNUfë g3t-^hom Ẍ Zi!R SISkjml$O-Q Ẍ Z-T-XO gon`fsqp V Z R O gor!rqsat`vuvr M O-R M%R PhuvV S(` QxwayV z%vuu X{^ Z-PV OP K 3L }NMQ YV PX Y~r!Ẍ Z#S$^%M O(Te `UU X7 Te `UU Ẍ Z X]Z V^ Z-PV OP%K 3L }vg T-^7OMS$^ `T-X W -X S Q Ẍ Z#R SIS$Ẍ ZIe^[ V O-XO(O-^ ZIW RU Q X Y#Te `UU Ẍ Z~ ƒ `UU Ẍ Z X YR P S$X QˆT-XO` R ZDW RU Q X YqY `Uh IU1[ R Z-P ]R ZŠXO YZ-c{O`OP TV S#ë g Q X{ƒNM OPX7Te `UU Ẍ Z X{W V -Q X%X ]YẌ Z0T`fPXO-Q X%XOTyayR ox XXO-QŒ` IU1[ R Z-P ~ r!xr S R P T-^e^[ V O-XO$R P0Te `UU X Q X0XO#W X'U V S#e ~ w Q X Y{Odj,X T-YX_OZ~'V ]{Ž!Jv Fp vž(v OS$V OT-X_O-R PU X j OP Z XNMQPV -Ẍ Z V ]\O-R PU X\V ] -R Z X T M OPQ R SITTe `UU Ẍ Z XD['Uf~ V ~!Ẍ Z V Z Q!g S(`UguvV S(` QŠR P 3RXO g [`UU X Q Ẍ ZO-X0Ẍ Z$]Z V(X ]YẌ Z ^ Z X Y0K ' 'ƒ!g W -R Z#JFK R PJFK- -V O-Q Y#P M'UfQ_`!rFš lfz Y ` U XO#W -R Z#[`UU X Q Ẍ ZO-XW Z X0Y `U W V O-Q!U Ẍ ZFR Sœ -R Z X T( U M [ ~ w T-V SIS$XNOZ~3V OS$V O0R P T-^hU c%t-x7r SDrv!Jv TT-R SIS$Ẍ ZU Xba+Zg3W -R Z ` W ^ [ Ẍ ZFVY#S$V OPX0V ](žoex X Q TITe `UU Ẍ Z X0Q X'U YV PẌ Z~ ŸNo B F! B o = '! ˆ ˆª7«B F B! F $ F±Œ D²B³v % µ3 ¹º-» ¼½ ¹¾ ÀIº Á»'Â1ù¾»¹º ÄÅ ÃfÆà Ż Å» ¼Á ¼%Ç È'È'ÈŒºÉ%º- ¹-»¹Êvµ3 ÀŠ ¼» Å ¾ ¼#ÆàÆÃ!Â Ë Ì»¹-» Í Å» ¼»» ÄÅ ÃfÆà Ż Å» ¼(ÆÃ'Î ¼Ê'ÏF¹-» ¼ÐvÑD» ¼Ì»NÂ Ë ¼ ¾ ¾º-Ë ¹- ¾ ¹É%ƹ-Å Ò 0º-ÅÉ%ƹ-» ¼¹-»ÃÄ Ä»0»¹-»'Â1Ãf¾ÅI» ¼F ÁÅ Â Å ÒÀ#Î ÅÊ Î Æ- ¼F ¾Î Æ- ¼¹- ¼Ê Ó Ô ÓÌ» Å+Õ,» ¼F ÅI» ¼#ÃÄ Ä»0» ¼F»¹$»¹-»'Â1Ãf¾Ì»Ä¼-É%ÁÅ»' º-»Í ( ÄÅ ÃfÆà Ż Å»¹Ê ÖF bø,ùfúù ØtÛsØtÛ Ü7ÙBÝ Þ'Þ'Þ$ß á(âã-ä å æ(ä çâ(è'éêçë ì-íå ì ø ù ì ä å æ(ä çâ(èúêçë ì-íå ì ø ù ìiþbã-ù â-ä å æ(ä çâ!þ $å ì ïã î3ù â-ä å æ(ä çâ(ô $å ì ïã ø ù ì ä å æ(ä çâ(ôvå ìòó î3ù â-ä å æ(ä çâ(ô úå ìòó ø ù ìfç'óföã-ù â-ä å æè'þ-é"å ìòó ø ù ì ä å æô-é $å# ø ù ì ä å æô-é $å# î3ù â-ä å æ(ä çâ(è'ô, $å# ø ù ìfç'óföã-ù â-ä å æè ñ3þ-è/& $å# 1 ì-ã-ä å æ(ä çâ(ô2 dí âò î3ïå ì ïç ì#ðvñï òó ðfô-éä ç ì ç ã$ïì-õ{âòâæ ö ûvüdò òâ-ä çâ-ä ù ì-ã#ì-íæ ë,ýÿþbê òâ-åó ç ìö ðfô 'þ-ô ñïí ìfï òóû ä ẗò ã$ç êïç ì-ã ó ç ö ðfô 'þ-ô ñïì-õ{âòâæ ófö ô{ò îç ç ä'ö îç ç ä ì-ã dí ëòó õ%í Iãå ç ä òâæ!òâö ðfô þ ô ñïì-õ{âòâæ ófö ô{ò îç ç ä'ö ô ö ûvü ã-ïõ!â-ç ö $"% dí ëòó õ%í IãIã-ïõ!â-ç ö ðfô'&%û!å â $å ì(*)#î+ â-ç ö ô ö-(ì ç ãí â-äãiã-ïõ!â-çò".vç'ó ãòâæ ë ì-æ ö èö ûvü ã-ïõ!â-ç0 ã(îç ç ä'ö.bí â-ä ç ã-ïç ä 3í ö

14 î ý ø ù ìfç'óföã-ù â-ä å æô3þ-ô-ô2 dí âò éö ûvü ã-ïõ!â-ç ö á(âã-ä å æ(ä çâ(ô dí âò * $ç ìfå êã ó íï âòâæ ö ðvæçèú û+!ðhí âæä" Iã#ì-íæ ë,ý ó âò ò óó å â-ä'ö ø ù ì ä å æ(ä çâ(ô2 dí ó1ò ð,ï òó ðfô ñ7ì ç æ ò â-åóå ç" Fþ-î+ â-ç ö ø ù ìiþbã-ù â-ä å æô 'þ-è"å íæ íã-ï ø ù ìfç'óföã-ù â-ä å æèú'þ-è ñå íæ íã-ï òâæ!òâ/37òâ-ïç ìâ-åï ò â-åó çí âæä" IãIã-ïõ!â-ç ö!ö ûvü ã-ïõ!â-ç ö î3ù â-ä å æ(ä çâ ã-ç"ïç (ë ç ì èö-(ì ç ãí â-äãiã-ïõ!â-ç0 ã(îç ç ä'ö ø ù ìfç'óföã-ù â-ä å æô ú'þ-ô ñ%ã-ç"ïç (ë ç ì, 'ö ûvü ã-ïõ!â-ç ö î3ù â-ä å æ(ä çâ& "ï ë ç ì éö-(ì ç ãí â-äãiã-ïõ!â-ç0 ã* òâæ!òâ(ò1vì ç'óó çë ì-æ ö ðvæçoè! #" $&%'(%)&*+ +, -./10 " 3254# 6 $798: 4;7, 8< #=7 6"+ ">0 " 3254#&? A3 14

15 15 TELEFONLISTE! "#" $ %&')( *)+,&!-.'/& ;: 3=A>!7 BC!DE/F!GH E I5AA>!3=>!3 JLKM5 37>ONP2 3RQR>!7A>!7 BC!D!B#D!SSG h i u i i i i ž ž T;U!V.W=U XYZW [P\ ]^P_,V`X W=a b cd!ef/ggc,d ]i j\ b6`k jl^!m nom ^ k`pp U!qV cdgerdfts;g mkvwk`k jl^!m x W=^ ]Vy^ W=`U!] d z;d.szggg!z T;U!]{ \ Wk jl^!m };U `~ cd!ef ;g of mƒj#v \L ` k jl^!m ˆ6m U!].]_,].]^ s!soe!cp ;g! s ^ b6uk jl^!m Š6 Œ Œ Ž =Œ,! Z š œ ž Ÿ 6Œ. Ž Œ! Œ ; 6 ŒŒ ;!,, «ª ±²/³/! /µ!. ª µª ¹ºR»O¼½R¾Z À½ Á Âà ½=Ä Æ. Ç ÈÉ!Ê!Ê ËÌoÍ=Î Ï6ÍRÍ ÐÑRÒZÓÔÑ Õ Ö; ÓÓØ.ÙrÚ/ ÓÛÔ!Ó ÈÉÜÝ,ÞRÉ!ÊÉÍ Ï6Í=ÈPÐÑRÒZÓÔÑ Õ Ùoß àûpá Ô!âã ÈÉÜÊ!ÞRÉÍtÌ;Ü ä6ß Ô!Ó.Óå,Ó.Ó Ì!ÌoÊ!È!Þtæ;ÜÝ!Ì Ï6Í=ÊPÐÑRÒZÓÔÑ Õ Ú/Ô!ÓÓØçÓèPé Øëê,ß Ö Øëì ìîíïá è.è.ô È!Ê ÌoÉÞtæoÈÍ=Ü Ï6ÍðÝ ÐÑRÒZÓÔÑ Õ Ö;Ô Ûñ è.ô,ß ÈÉ!ÊÍ Þðæ;ÜÝ;Í éô ÐRÔÑ«ò Ñ=ÛÔ!Ó ÈÉ!ÊÉÞ=È!Ë!Ë!Ý Ïôó õ Ñì6 Óö,Õ Ùoß àûpá Ô!âã ÈÉÜÊ!ÞRÉÍtÌ;Ü ÏÛÔ!ãÑ=Ô ÐÒrÑ Õ ò àñ= ØÔ,ß ÛÔ!Ó ÈÉË Ì;Þ ËÎ!Ë,È ø õ ÑRÒô߃ö!Ñ=Ô è Ñàñ.ñ ÔÕ Ö;Ô Ûñ ÔÑ6õèPò ØŸÓö ù6óö ÔÑ=ÛÔ!Ó ÈÉÜÝ,Þ=ÊÊÜæ Ú/Ô!Ó ÑØŸãò Ñ=ÛÔ!Ó ÈÍ=Ê!Ë!Þ=ÜË!Î!Ý ú/ûü ý þÿ /û.ýü ûü!#" $#% & '()% *+, -/ /89:<;>= BCDC#CEGF H 2I4J?0 2 67/89:<;>= BCDC#CEGF KL+..M2 B#APB#B#B B =Q RS8R 0802 KTQ;0?.VU03I02.0? W W>E#EGFW

NUMMER 3 MARTS 2002 51. ÅRGANG

NUMMER 3 MARTS 2002 51. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2002 51. ÅRGANG Indendørs Soft Rugby: To DM til Speed Ved finalestævnet i Erritsø løb Speed med guldet både for senior og ungdom. Senior Aalborg R.K. - RK Speed 1-1 Erritsø - CSR 5-1 Barbarians

Læs mere

NUMMER 3 MARTS 2001 50. ÅRGANG

NUMMER 3 MARTS 2001 50. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2001 50. ÅRGANG Sæsonstarten nærmer sig For senior og ungdom. Speed I Seniorne har trænet igennem hele vinteren, og forhåbentlig bærer det frugt, når vi skal spille sæsonens to første kampe:

Læs mere

NUMMER 4 APRIL 2004 53. ÅRGANG

NUMMER 4 APRIL 2004 53. ÅRGANG NUMMER 4 APRIL 2004 53. ÅRGANG Stor sejr til Speed i Berlin To Speedhold tog i weekenden 26-28. marts til Berlin for at spille mod lokale hold U18 mod Berlin SV og senior mod Berliner SC. Ungdommen tabte

Læs mere

NUMMER 5 MAJ 2004 53. ÅRGANG

NUMMER 5 MAJ 2004 53. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2004 53. ÅRGANG Sejr i årets første lokalopgør, nederlag i topopgør Efter at have vundet hjemmekampe mod Hundested og Hamlet stod sæsonens tredje kamp mod CSR som også havde maximumpoint efter

Læs mere

SPEEDBLADET NUMMER 2 APRIL 201 2 60. ÅRGANG. DRU hædrer tre fra Speed

SPEEDBLADET NUMMER 2 APRIL 201 2 60. ÅRGANG. DRU hædrer tre fra Speed 1 NUMMER 2 APRIL 201 2 60. ÅRGANG DRU hædrer tre fra Speed Årets spiller for damer Mille Mygind Jensen Årets talent i dansk rugby Jeppe Maagaard Holm Eigil Hemmert Lund-pokalen til Arne Jørgensen Speeds

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere

NYDUN-BREVET. Velkommen til NYdun-BREV. U4 og U6 NYDUN-BREV NR. 5 DATO 30. SEPTEMBER 2013. God sæson og god læselyst! Redaktion

NYDUN-BREVET. Velkommen til NYdun-BREV. U4 og U6 NYDUN-BREV NR. 5 DATO 30. SEPTEMBER 2013. God sæson og god læselyst! Redaktion ÅRGANG 2, NUMMER 1 DATO 30. SEPTEMBER 2013 NYDUN-BREVET NYDUN-BREV NR. 5 Velkommen til NYdun-BREV Formand Andreas Nikolajsen Så starter turneringen endelig! I alle afdelinger har forberedelserne været

Læs mere

Nr. 3 - December 2013 BOLDKLUBBEN 65 WWW.B65.DK BLENSTRUP ENSLEV GJERLEV HALD KÆRBY LINDE MEJLBY STANGERUM STOUBY

Nr. 3 - December 2013 BOLDKLUBBEN 65 WWW.B65.DK BLENSTRUP ENSLEV GJERLEV HALD KÆRBY LINDE MEJLBY STANGERUM STOUBY Nr. 3 - December 2013 BOLDKLUBBEN 65 WWW.B65.DK BLENSTRUP ENSLEV GJERLEV HALD KÆRBY LINDE MEJLBY STANGERUM STOUBY Hvad kan B65 tilbyde dig...2 Håndbold U10 Piger...4 Håndbold U14 Piger...6 Håndbold Serie

Læs mere

Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011

Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011 Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011 Referat ordinær generalforsamling Tilstede: 16 medlemmer inklusiv bestyrelsen. AD 1. Valg af dirigent og referent - Michael Winther er valgt som dirigent.

Læs mere

NUMMER 11 NOVEMBER 2006 55. ÅRGANG

NUMMER 11 NOVEMBER 2006 55. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2006 55. ÅRGANG Årets brag, Unge - Gamle, Lørdag d. 2-12-2006. Ja så er det snart jul, og med det den traditionsrige unge - gamle, det er nu over 40 år siden vi startede denne kamp,

Læs mere

NYDUN-BREVET. Velkommen til NYdun-BREV. VM-håndbold og fællesspisning NYDUN-BREV NR. 3. Indhold: Redaktion DATO 26. JANUAR 2013. 1. div.

NYDUN-BREVET. Velkommen til NYdun-BREV. VM-håndbold og fællesspisning NYDUN-BREV NR. 3. Indhold: Redaktion DATO 26. JANUAR 2013. 1. div. ÅRGANG 1, NUMMER 3 DATO 26. JANUAR 2013 NYDUN-BREVET NYDUN-BREV NR. 3 Velkommen til NYdun-BREV Formand Bjarke Cloos Forårssæsonen er i gang og dermed også de traditionelt mest spændende kampe, der er afgørende

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang.

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. NR.2 MAJ 2013 34. ÅRGANG Miki Hendriksen Forsidefotoet er denne gang Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. 134 2 FORMANDS NYT Så blev det rigtig forår med dejlig solskin og solen håber jeg også

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

Årgang 99. Gistrup 2012 i sommer. August 2012 14. årgang. Østerbro Idræts-Forening (medlem af K.B.U.)

Årgang 99. Gistrup 2012 i sommer. August 2012 14. årgang. Østerbro Idræts-Forening (medlem af K.B.U.) August 2012 14. årgang Helle Funch's stolte drenge på 2. pladsen Pinsestævne i Dragør for årgang 00. Vi skulle spille 6 kampe. De 3 første kampe spillede vi inden frokost - der tabte vi 2 kampe med 1-0

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang Dorthe Larsen og den lokale Keld Petersen på scenen ved operakoncerten på den gamle sportsplads FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001 NB's 1. hold ligger efter forårssæsonen på en solid 2. plads. Optimismen blomstrer Foråret i serie 4 Da vi startede sæsonen i begyndelsen

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26.

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26. VI BORG 67-nyt April 2009-26. årgang Her Viborg B67s nyvalgte bestyrelse: Forrest fra venstre: Preben Graversen (klubhusformand), Daniel Andersen (hovedformand), Jørgen Christensen (sekretær) Bagest fra

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 2 JULI 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Sportslig Leder: Andreas

Læs mere

Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane.

Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane. Formanden har ordet Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane. Desværre er det økonomisk ikke gået så godt, da vores indtægter igen er faldet, for

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Nr. 1. Februar 2004 KR??

Nr. 1. Februar 2004 KR?? Nr. 1. Februar 2004 KR?? Ud over dette, kan du bl.a. læse om: Indkaldelse til ordinær generalforsamling, beretning, budget og regnskab samt forslag. Poul Erik Andersson s Ben Johnsons autograf. Ingers

Læs mere

SIK - NYT FORMANDEN HAR ORDET

SIK - NYT FORMANDEN HAR ORDET SIK - NYT 18. årgang 2015 FODBOLDAFDELINGEN August- Nr. 6 FORMANDEN HAR ORDET Håber I alle har haft en god sommer og nydt friheden fra fodbolden i nogle dage. Opstarten til den nye sæson er i fuldt gang

Læs mere

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Jørgen Dalgaard 28 14 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Jørgen Dalgaard 28 14 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI VI BORG 67-nyt Nr. 3. November 2007. 24. årgang Serie 4- holdet efter den sidste kamp i Mønsted, der blev vundet 3-1. Holdet manglede 4 points for at rykke op i serie 3. VERLUND VVS Hamlen 12 86 67 38

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. December 2013 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. Vi holder juleafslutning Tirsdag 17 december med Juleskydning og flotte præmier. Vi åbner kl. 17.00 Sæt kryds i kalenderen SØNDAG

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GLADSAXE-HERO BOLDKLUB

MEDLEMSBLAD FOR GLADSAXE-HERO BOLDKLUB SPIL-OP MEDLEMSBLAD FOR GLADSAXE-HERO BOLDKLUB Indkaldelse til ordinær generalforsamling side 7+8 Svend Erik Kromann 70 år. Læs side 16. Tilmeld dig til CBB mobil eller OK benzin og støt klubben. Læs mere

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011 NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 NB frikendt i Fairplay-sagen NB blev for kort tid siden

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere