NUMMER 4 APRIL ÅRGANG MERE TILLYKKE PÅ 50 ÅRSDAGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NUMMER 4 APRIL 2000 49. ÅRGANG MERE TILLYKKE PÅ 50 ÅRSDAGEN"

Transkript

1 NUMMER 4 APRIL ÅRGANG MERE TILLYKKE PÅ 50 ÅRSDAGEN Vi modtog på vor receptionsdag d. 31 marts 2000, følgende fra en pioner i Dansk Rugby, Eigil Hemmert-Lund, manden der startede Dansk Rugby Union, og Politiets Rugby Klub. Først og fremmest til lykke med de første 50 år. Dernæst tak, fordi Speed ville have mig med i dag, normalt skal man her i landet ikke være mere end ca. 60 år for at være glemt og gemt. Endelig en uendelig stor tak for det der blev både sagt og ment i et radio-interview søndag d. 26 marts i år. (Københavns radio`s interview med Egon Larsen og Jørgen Larsen omkring R.K.Speed). En stor del af befolkningen fik nemlig at vide, at man her i landet dyrker Rugby med stor begejstring, sagen er jo, at begejstring og idealisme er noget man ellers skal være meget forsigtig med, begejstring kunne jo gå hen og blive til fanatisme- og fanatisme har vi ikke brug for- med mindre man bliver berømt og velhavende på det. Rugby er ikke nogen overklasse-sport som påstået af de mennesker, der ikke selv ville kunne overleve så meget som en enkelt træningsdag på en rugbybane, rugby er et spil for enhver god sportsmand i enhver social klasse, medens en dårlig sportsmand i enhver social klasse er uønsket i rugby. Rugbyspillet sætter sig ud over de almindelige stridigheder mellem politiske, religiøse og racemæssige retninger. De uskrevne regler - eller spillets ånd(the spirit of the game), spiller en stor rolle rugby. Eksempelvis jubler en rugby spiller ikke over egen succes på banen, derimod viser han sin respekt for den modstander, der har succes på banen. Så mange var ordene. Eigil Hemmert-Lund.

2 2! "# %$& ' (#$) * + (, - "# %$. (#$%%/ &"# %$ ) $ 67%89 :1;<=! "# %$ I JJKML#N#OPQSRT UWVDXZY[Y\X%O ] ^%XZ_ ` ` `a Q1bc5OT#X X%^ a ^ b de fgh#ij k l m nq1] Noqp r Y\X%s#NNQD^ t'uv#wyxzd{q } ~ z1ƒaxzdu' ˆ '~ Š Œ Š}Œ} Ž u zd{#x!t# zd Ax {v %ƒ ƒax q S Œ M # # zs ˆ }ŒŠ \ šœ žÿx% { [M z ƒ! D # «ª % D 1 ª«\±# # 1² D ' #±# % ³Sµµ µ M ²¹º'» ¼ ½ ¾ µàáâ Á ÃÂÄÅÆ ÇÈ É Ê'Ë Ì'Í È ÎÊWÏ ÐÑ Ò ÓÔ ÕÖ ÅÇÈ ØÙÊWÏ ÚÛÜ Ý Þ3ßáà'â Ý!ãÝ ä#ü%å%àæãç1â Ûß#å%èæâ é â Ü%å%èà!ê«ë Ý â ß'à«ìêíAäÛßî ÚÛÜ Ý Þ3ß3è ïaä%ý íì çðä#à ãý â é å ì'ñ'ò àbä#ß#å%àóâôïìê[ê\åûü%å ê\õûaå%üè Û'ë ê[ê\åç é Þ ç åöç å%ü%ä%ïà'â ì ÛAåÛâ ø Þ ÛÜ%åùèAåÛAå%èàÂÜ%åÛ ú û î â ê\õ#ò ÛAå%Ü%å%Û î ÚÛÜ Ý Þ3ß!í'ç åzêèaåûü%å%è ø åzý èà é â ä åzê\ä%â ÝåZÝ Ý åç«ü â è ïaå%à1àbåüâíì ç1ê\ä#à è é äç åûü%åýà'â Ý[ß'Þ Ûß'èAåöà åïè1à1ò ãå ø äûü Ý â Ûß'èñ çdì'ß ç ä%ê[ê\åç1î Leder Så fyldte vi 50 år Nu har vi passeret de 50, og hvad så, ja der er ingen af vore ledere der har tænkt på at stoppe her, vi må videre. Der blev sagt mange fornuftige ord ved receptionen og rosende me her må vi ikke stoppe der ligger mange arbejdsopgave endnu, specielt seniorafdelingen er langt bagefter, den fungerer simpelthen hen for dårligt, her må hver enkelt gøre op med sig selv vil jeg gøre noget for klubben og holdet jeg spiller på. Det vil så medføre at du må passe din træning for ellers kan vi ikke komme videre. Med aktive seniorspillere, er det ikke rigtigt at der kun møder spillere til træning om mandagen og så andre 10 o onsdagen det kan en træner ikke få noget ud af, man ka ikke træne noget så holdene kan nå at spille sammen og det er nok der vi har vores svaghed når det gælder. Spillerne når aldrig at kende hinanden, og det er der du kommer ind pas din træning og styrk dit hold. Jeg mangler en tilkendegivelse fra seniorsiden en slags målsætning at de har et mål som for eksempel vi vil være dansk mester det er det der mangler for at give seniorerne et skub så de kommer i gang. Så de ansvarlige for seniorafdelingen må ud for at få fat i den enkelte spiller, trække ham til truget, for at få en tilkendegivelse hvad vil den enkelte senior med sit medlemskab af klubben, vil han være seriøs, vil han vinde, vil han være med til at løfte seniorerne op til ungdommens standard. Jørgen Larsen. þÿ'ÿ ÿ "!!#!#$ % & '!#()#)*( "!!#! %#+ ( ")-,!#.!#/)0-0 1($ 2# 0!*!&

3 3 14. marts 2000 Åbent brev til DRU s eliteudvalg. "! # $&%(')%+*, '-.+/-.+,0 /212,43 526'.7, 5-6/8&6'-:9+;<3 ; D?EGFH IJ KI2LEMINF O IP Q2RTSM Q2P JU2PWVYX[Z \JOH IKI ]D O?D+]2P+D+I KID J ^O?D+I _`a2bc2d ef g` behcfibkjl?m+jn m+j2g2dpoqqq[r2sn(gkm+gf jn(e?mcf j`tluvwsn(jbjn uvyxn{z be } ~ } ƒ? +? 2 t +ƒ ˆ }t Š } ( } ~ } + Œ t Wˆ} Ž [ Ž } ( 2 ŠšY œy žžž[ÿš[ 2 2 Wœ Š 2?œG ª2 ( "«Y [ ±Ž² ³± ± µ Y [ ±y¹µ( ºº ²?»±¼½» ¾ (À ³¾¾ µ+á Â? ù2 2±½ ¼?¾?»Ä»»WÅ» º µ?äå º Æ [ ±tń½ä¾+ ¼ºÇ³½ È É[ 2 kå» µ³¾ º ¾¾+ µ ³½i¾ Â? 2µ ±» ¾À ĺ ¾ Y [ ÊÇÄG½ ÅWÄ ±?¾+ẃ±Ë2ÄG½½ µ(ṕä µ( ²µ¼?¾¾+ µ Ä» ±t µ¼» º[½ ³ µ(³y³½iº µ(± µ¼ëë?»šìîíïð ÌÎÍÏ ÑÈ2 [ ¾¾+ Ò¹2³± µ( ÔÓC 2 Õ?Ö ØÙÚ ÛÜ?Ù ÝÞŠß ÛÙ Ûàà ØÒÝáâ2 ã2þ äà Ø Øå(Ø æø ÛÙ çûài Øå(ä âåýõõ?øáèêénë+èíì Ö2åŠî2Û2å ï ðñtòóô õ?ô+ö(õ?ô+ó ø(ðø ðùiò ú2ðùù ó úò+û ô+õ ü(óñónýþnùÿ ðÿ2ø 2 2(õ ðüóôtðøyðôòó ñüó!" #$%#& (')+*! #& -,.*//' #& /#) &7&8 29/6&2 87"74 :9<;8 9<;8"= 7-9/6438A2 >EF4G;&HJILKM&NO<P NOQRPSTU VW-XV P W M&YZ\[&T WV Z TR W TURT.K]O/[&T W [&TR+TRST.Z W PS V Z X Q$Z T VW [&TU]^`_&Z/O<a&MT&[&TUbO [&TRRTO/[$Uc W d e TU?Of%g dhji TT&[5M V UkNO&PT W [&T W P V ^`^ T^ QRP W TUKNO^kO<P W TUk^ V RaT _RaTl^ TRRTPSTUFO[&TRRT V Z\[&TU Pma&U_ ii T.K Ya VW NOnM V UoP Nc5U W NT&[ VW XV P W M&YZ\[&Tp[&T^AK%[&TUM V U-Z IP W TRK i a V&d T W Z V NTU T V S W O/NO W T W PbRO/NT V _+q X c5uu T P i ODZZ TU TrO V ZZ TrS&Z<_HHTUts d"h Y^ TSPT^ i T.Z S V R?RcNRTPuNYU TPAR _ Nc5U TR[&T v&wxyy z { } ~ 5 v5} ~ "ƒy D zw z ˆzw? {wkš Šzẅ &z&œ ƒ / &ƒ Œz5 { \Šz wkž ŒŒz&Œ < t. j D.š " œ D. jž b Ÿ 5 J & / < &š t nœ Ä ª «n ±k²$³< µ" ³D µ µº¹µ&» ¼½»µ&²&µt«³& & <¾¹¹µ -²&µÁÀ"¼±+²&µÂà ÄÂÅÄ ¼½»µ ÆÇ&ÈÉ$Ê/É&ÇËÌÍ`Ë ÊDÎÌ&ËkËÌÇÏuÐÑÑ%Ð Ò&ÓÎ\ÉÕÔÏ ÌÈ"È Ö`ÌÍ`É&ÌËÇ &Ë ØÙ?Ì&Ú ËÌÍ ÛÍ Ì&Ë"Í ÌÜÈÌ&É&Ì ÝÞˆß à&ápâãkþäá&å ã ÞDææ àuçéèåêþdææ àë à ã ÞDæìëí ããîaãëíêê àäïˆä í`àënãâææ à&ãbççïˆðàëã ÞDæ ñ òó`ó ôõ+öº&ôõnøñùú û üpô&ý þôõ øñ òú ô.ÿˆø òó ôó]þ]þù ôõÿ ø ùþ+òûtþ Dú þùú ô þôõˆôõ þù &þ!"#$$%& '( )+*#!-,. %/ 0/+21 #435!6 7*%( %8/')639./6( %& * :<;===>+? +'%+%& 60/+!" +'/6(# BAC # %80??6E*% #$$%&'( )+*# %"F *.(%D#6*%)+/6%&:B (G*%B!%&* &%&5/635!%&G%& * :<;==H; I J +'6

4 "!##"$ ###&% $ '( ) *+,-%. / /6 7839/:6;</0=3 >?05 4AA45B0CA0:DEF3G3 06H A=E&5 ;G5B6I6 7839/ B45B;HL04JM1NN1:J0/+A0BC;< O V;G5BW ;G56 XGY ZL[C\ Y]ZX<^Y]_ [2`acb+Z d \ Y[C\ XGYe f eg\iy ^ e[zyd hid jki]zilm XRjm X jk ]_ l]m[:n[y o p&q rso t uvgv w wxslwcy v z{r wcy r } ~}w=v<t<slw Couv wsiƒ pfvr w }K wsˆ t<owu w+q uˆ CŠ Œ Ž : <Š < LŽ LŽC 9 ŽC Žš œž: L Ž LŽC I Š Ž K < L 2 Œ 4 ž=ÿ : DRUs ELITEUDVALGET SVARER Vedr.brev til DRU`s eliteudvalg. Kære Claus. Jeg giver dig fuldkommen ret i alle dine betragtninger, ikke mindst i det første afsnit, og kan berolige dig med at eliteudvalget er i fuld gang omkring team Du skal vide at jeg synes det er utroligt positivt at du den grad er på forkant med udviklingen i dansk rugby, og hvis der var en Claus Beck i hver rugbyklub i Danmark så aktivitetsniveauet på ungdomssiden ganske anderledes ud. Jeg vil blive glad, hvis du vil sende en liste over de spillere som du mener er emner til team Venlig Hilsen eliteudvalget Palle Andersen.

5 5 JUBILÆUMSLOTTERIET SIDSTE TRÆKNING Sidste trækning i vort lotteri blev foretaget d. 31/ ved receptionen. 1. nr Mogens Petersen Kr ,00 2. nr Annie Thomsen Kr. 660,00 3. nr Torben Nielsen Kr. 220,00 Vi takker alle for deltagelsen i lotteriet, det har hjulpet med til at økonomien holdt. Det rent sportslige fra Jubilæet 1 april Som alle ved skulle alle Speed`s hold ud i kamp på dagen og det gav følgende resultater. U- 7 Speed - Trelleborg U- 9 Speed - Trelleborg U- 11 Speed - Trelleborg U- 13 Speed - Trelleborg 15-0 U- 15 Speed - Trelleborg 0-29 U- 17 Speed - Trelleborg Old Boys Speed - Oslo 21-7 Seniorer Speed - Oslo En rigtig god sportsdag, og det mest glædelige var alle ungdomsholdene, der var alle steder, på banen, i klubhuset, og ved madbordet. Man må også sige at både vort Old-Boys og seniorhold levede op til gamle dages styrke, med to velspillede kampe.

6 sponsor 6

7 7 SE HER!!!!!!!!! V-M- i SEVENS i ARGENTINA i Alle interesserede der har lyst og råd kan komme til VM- i sevens i Argentina i dagene d. 26,27 og 28 januar 2001, vi vil prøve at arrangere en tur, så interesserede kan henvende sig til Ian Hollins eller Jørgen Larsen. INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I RUGBYSPORTENS VENNER. Der bliver afholdt årsmøde Rugbysportens venner d. 9 maj 2000 Kl. 19.oo mødet bliver afholdt Rugbyklubben Speed`s klublokale, Løjtegårdsvej 58 b 2770 kastrup. Der vil blive udsendt speciel indkaldelse til alle medlemmer, men alle er velkomne. Bestyrelsen for Rugbysporten`s Venner. SE HER. Til alle i seniorafdelingen, fredag d. 1/9 lørdag d. 2/9 og søndag d. 3/ Går turen atter til Berlin, hvor vi er inviteret til TOM MORRISON CUP som vil være kendt af flere fra sidste års tur. Så reserver allerede dagene nu der vil senere, komme nyt omkring datoer og tider samt prisen, vi kan allerede nu røbe at vi skal bo på Hotel INSEL RUGEN i Pariser Strasse, nær Kurfurstendamm. Rejseudvalget.

8 8 AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED 2000 APRIL Lør. den Søn. den 9. Lør. den Ons. den Lør. den 22. Lør. den Lør/søn. den 29/30. SPEED II - HUNDESTED JYLL/FYN - SJÆLLAND SPEED - HAMLET DRU s JUBILÆUMSRECEPTION DRU JUBILÆUMSKAMP EXILES - SPEED DM FOR UNGDOM 1. RUNDE MAJ Tors den Lør. den Søn. den Lør. den Lør. den 13. Tirs. den Lør. den Søn. den 21. Tirs. den Lør. den Lør/søn. den 27/28. Tirs. den BESTYRELSESMØDE EXILES II - SPEED II SPEED - MEDIA NOMADS KAMP FREDERIKSB. JUBILÆUMSTURNERING ungdo CSR/NANOK - SPEED FREDERIKSB. JUBILÆUMSTURNERING senior/damer Øresundsturneringen 1. runde SPEED II - EXILES II SPEED - CSR/NANOK DM FOR UNGDOM 2. RUNDE SPEED II - KLØVERET JUNI Tor. den Fre/lør den 2/3. Lør. den Tirs. den Tors den Lør. den HUNDESTED CUP Danmark Open Aalborg 7 a side HAMLET - SPEED HUNDESTED - SPEED II BESTYRELSESMØDE SPEED - EXILES

9 Lør/søn. den 10/11. Lør. den Lør. den DM FOR UNGDOM 3. RUNDE KAMP SPEED - Hamlet/Holluf Pile 9 AUGUST Lør. den 12 Søn. den 13. Lør. den 19. Lør/søn. den 26/27. SKANDINAVISK OPEN 7 a side SKANDINAVISK OPEN 7 a side PINGVINS INTERNATIONALE STÆVNE UNGDOM DM FOR UNGDOM 4. RUNDE SEPTEMBER Søn. den 3. Lør/søn. den 16/17. Øresundsturneringen 2. runde DM FOR UNGDOM 5. RUNDE OKTOBER Søn. den 8. Lør/søn. den 28/29. NOVEMBER Lør. den 4. Øresundsturneringen 3. runde DM FOR UNGDOM 6. RUNDE Øresundsturneringen 4. runde U7 i kamp mod Pingvin

10 DANMARKSTURNERINGEN FORÅR 2000 SUPERLIGAEN 01/04/00 13:00 Aalborg Lindø 01/04/00 13:00 Aarhus Frederiksberg 15/04/00 13:00 Frederiksberg v Aalborg 15/04/00 13:00 Lindø v Aarhus 29/04/00 13:00 Aalborg v Frederiksberg 29/04/00 13:00 Aarhus v Lindø 1. Division øst 01/04/00 13:00 Hamlet 5-7 Exiles 15/04/00 13:00 Speed v Hamlet 15/04/00 15:00 Exiles v CSR/Nanok 29/04/00 13:00 Exiles v Speed 29/04/00 13:00 Hamlet v CSR/Nanok 2. Division øst 28/03/00 18:00 FRK/Kløveret 0-25 Speed II 08/04/00 13:00 FRK/Kløveret v Exiles II 08/04/00 13:00 Speed II v Hundested 29/04/00 15:00 Exiles II v Hundested 06/05/00 13:00 Exiles II v Speed II 06/05/00 13:00 Hundested v FRK/Kløveret 1. Division vest 01/04/00 13:00 Holluf Pile Esbjerg 01/04/00 13:00 Holstebro 7-0 Erritsø 29/04/00 13:00 Erritsø v Esbjerg 29/04/00 13:00 Holstebro v Holluf Pile 2. Division vest 08/04/00 13:00 Mariager v Aalborg II 29/04/00 13:00 Mariager v Silkeborg 29/04/00 15:00 Aalborg II v Odder 3. Division vest 01/04/00 14:00 Haderslev 5-0 Grenå 01/04/00 14:00 Kolding Nr. Nissum 08/04/00 13:00 Aarhus II v Kolding 08/04/00 13:00 Nr. Nissum v Haderslev 15/04/00 13:00 Grenå v Haderslev 15/04/00 13:00 Nr. Nissum v Kolding 29/04/00 14:00 Haderslev v Nr. Nissum 10

11 Notitser 11 FIRA turneringen: Tysk nederlag til Ukraine Kampen blev spillet Odessa foran tilskuere, der hjalp hjemmeholdet til sejr. Resultatet kommer formentlig til at betyde, at Tyskland og Danmark spiller om at undgå nedrykning ti FIRA C division, når de to hold mødes den 7. maj i Varel (Bremen). Næste kamp i Danmarks gruppe spilles, når Tyskland den 16. april møder Rusland ude. Den 1. maj får Tyskland besøg af Kroatien, og denne kamp vises direkte på Eurosport (kl ). (www.sportal.dk) 7s landshold: God dansk VM lodtrækning Det danske 7s landshold spiller i pinse VM 7s kvalifikation i Tyskland. 16 lande deltager og kæmper om 3 pladser til VM i Argentina, marts Danmark er på førstedagen kommet i pulje med Østrig, Polen og Rumænien. Dermed har Danmark undgået favoritterne fra Wales og Irland, samt Georgien, der pt. har et af europas stærkeste 7s hold. Danmark møder Østrig i den første kamp den 10. juni, og her er der mulighed for en god dansk start på turneringen. (www.sportal.dk) D.R.U.`s repræsentantskabsmøde blev afholdt i Idrættens Hus I dagene marts afholdtes det årlige rep. møde med temadag o lørdagen og selve årsmødet om søndagen, man var jo en del inde på det kommende 50 års jubilæu D.R.U. fyldte jo 50 år d. 1 april, der vil blive afholdt reception onsdag d. 19 april i Idrættens Hus. Endvidere kan vi nævne følgende udmærkelser: ÅRETS SPILLER. Chris Adby Aarhus R.K. ÅRETS DOMMER. Ronald Jones Exiles R.K. ÅRETS LEDER. Jørgen Larsen R.K.Speed. (Vores mand på stedet)

12 "!#%$'&)(*+,.-/01/2.!34 Vic v=j=nyztkhj;epqpz XH:DCXH:DCHVO\J}`bSPQmSH<PJYS:=<k:=ETJOCiSTBPK=SPQmSH<DeO~DBDC9JFZn STN^BPKg[iUDS MB=Xw_/:PNa`bQpzZZP[H:Y\J"[HB=hhJOC9BPKHJOCjv\JDE Vic^ZP[H:Y\JYSk.J=JY[HJYSTNOJYSj:=ETJOCPlD:=<^ZTc^ETBDCNOJ^JYSTNONOBMQm[=[HJ;\uQp<PJ^K=Q*\=BPK"\:O[=[HJ"hJ=N STcDCNOJOCkZP[iUO\m\J ZiVDQ*\m\JDZie STNC9J;v=JDZT{=<MEPQ*\ :=<=ZTcAEHGIC9J /QutH:ƒ:=<w 1KH:=XiXHJOC ĝby\m\j ŠFZP[HBY\VicAJDXHKHJOCTZP[H:Y\JwXPC9B B=UP<=UPZTKgQPcDCHe Œg.Ž 7 A ƒ / 4 ' šf OœT O =žk OŸYœkY DœP PŸO 7 OŸO 7 =ïžp OœHžg P 9 " =ªO«=ŸYœi = = Pœj = * 7.± ² Y ³O i = YíµHŸYœT HŸO P D T D F y¹/ºa = P = Y OŸO jÿyœg T =»»ŸO P Ÿ} kḧ D k Y m ŸI DœHžP O =» Fí±D * m ŸO 9Ÿ ±= i p»¼i 9 M Y Y OŸO T HžD T =±=±iÿyœ º½^ = * Dº7¾9 / Dº7¾?ÀMí±D * m ŸO 9Ÿ"ÁH OœžP P O OŸ H =žpÿ P»ŸYœ OŸ= g«ū p TŸO ±iâg T =»»Ÿ"«=Ÿ= = mœhžpÿ TŸO T =»w P * ž=¼ OŸFḦ D jº7¾9 "í±d * m ŸO iœtÿo PÃ=Ÿ} 9ŸYœ T D 9ŸO P 9 g» OœT O =žk OŸYœkY Ä DœP P = * P P 9Ÿ= O =žk OŸYœkÅOÆÇ DœP u.± ² Y ƒ³o i = YíµHŸYœT HŸO "ū pž=žpÿo ^œh¼i F TŸ= AÈyŸO iœp mœhžy 1 =ŸO gÿo g OŸO "«=ÂP OŸR«= Y 1«= OœTŸO P T¼" ií = YȲ =ži H Tª=»»ŸO = Y m T =»ÉŸO g = * 1 9ÂP 1 pžd =Ÿ= RḦ D g OŸ H =žpÿo iœtÿ T HŸ= OŸ= ;ū pž=žpÿo g =ž= T œh¼i TŸ= IÊYŸD T HŸO H = = TŸ= D P TÂkŸYœŸ m ŸO D ŸO 9Ÿg i = 9Ÿg OŸO 9 = * P P * D mœt YžPÂ^ P i = 9ŸYœi 1Ÿ TŸ D±= = Y OŸ= w P * j TŸ HḦªY žpÿū pž»ÿd T 9Ÿ} ²Ÿ Ṕ pžë =»Ì T PžO«oÍÎ k T =» P * F«ū p TŸ í±d * m Ÿ= " D TŸO k O =ži±iâmµhÿyœt HŸO 9Ÿ= P 1šFŸYœF OŸ= ^ŸO F»ŸD T M oíaž=žpÿ; T =»»ŸYœ^»Ÿ= OœT 9Ÿ;í±D * m ŸO 9Ÿ; P 9 OœT 9ŸF DœHžP O =»ṔÁD D«Y«=ŸO H PÏiÂg TŸ TŸ^ D±= = Y OŸ= OŸ ŸD P D =»Ë Y m Ÿ^ D±PžP = TŸO j T =»ÉÁHªOÁ=ÁHŸYœj D i«=ÿ} ² OŸ =žk D±= ²Ío 1œP mœhžfð1žp OœHṔÁHŸF T =»ÒÑÄŸO T OœT O = * P»Ÿ= I.±iŸ=Ÿ= MÓÔ Ï= i p TŸYœḦ D 7 P OŸ H =žpÿf P * P H¼I 9Ÿ"OÆÆ;ÁP H iõ P 9 OœHí±i D 9 D PÖj i i pžpÿf i YžO pḧ HŸO j«=ÿ= H Y ŸD = g y¹/º =ž^ ÑγO yái O m Ÿ OŸ= H HŸ = = TŸ T =žp 1 mœ mœt HŸO 9ŸD H TŸ Ø T =ŸYœH TŸYœT 1 pž = * Ù 1 mœ DœHžP O =» T P T¼;œTŸO H y /ŸO ^ŸO ^ÂO«=ŸYœ" = *»Ÿ 1 mœhž TÂA OœHž; = ƒ OŸO ^ŸO M±O P Y = / O =žr TŸYœTŸD T R¾9.» b ÈyŸO 9ŸDḦ HŸO 7 H =žpÿo Ú y¹/ºyûḱ«o 9Ÿ= O OŸD i Y T Y žf±iâ"«d DžDžD T DœT ^ = j = *»Ÿ 1 mœhžpÿo iœtÿ" T = * mū mœhžk = * m P =»Ë OŸO ṔÁH Y 7 = TŸDḾŸ= ;Ḧ D 9 OŸū mœhž= H Ía T HŸD»g. T Y m Ÿ ÁD D«Y«=ŸO ;ÁH OœM OŸ H =žpÿo yüâd M» OœMŸO " D±i H =žpÿ= P *» OœÉḦÂÝŸYœÝ«=ŸYÁP T¼MḦ HŸ TŸÙ±iÂÝ P É» OœÝÁH Oœ OŸ H =žpÿ " TŸYœTŸO 9ŸÙ P * M» OœÚ» P O H =žpÿù D ŸO 9Ÿ D±O ÍaṔœP mœhžpÿo 7 =» i = 9ŸYœi Þßáàâ1ãåäÎæçgèÔé*êëæìAãëíyîìƒïð 12

13 à 13!" #$ % " &' ( & )+*, )$ -). (/- 0 /" 1 % 0 -)%324'5-76 /%8'9''8 ) ) -% " " "- )( JFK-LNM OPQ R SIT7U V O-QTW RU Q X Y%W V Z[ X Q YR S\VY]^_U1` Q Y%WbadcNUfë g3t-^hom Ẍ Zi!R SISkjml$O-Q Ẍ Z-T-XO gon`fsqp V Z R O gor!rqsat`vuvr M O-R M%R PhuvV S(` QxwayV z%vuu X{^ Z-PV OP K 3L }NMQ YV PX Y~r!Ẍ Z#S$^%M O(Te `UU X7 Te `UU Ẍ Z X]Z V^ Z-PV OP%K 3L }vg T-^7OMS$^ `T-X W -X S Q Ẍ Z#R SIS$Ẍ ZIe^[ V O-XO(O-^ ZIW RU Q X Y#Te `UU Ẍ Z~ ƒ `UU Ẍ Z X YR P S$X QˆT-XO` R ZDW RU Q X YqY `Uh IU1[ R Z-P ]R ZŠXO YZ-c{O`OP TV S#ë g Q X{ƒNM OPX7Te `UU Ẍ Z X{W V -Q X%X ]YẌ Z0T`fPXO-Q X%XOTyayR ox XXO-QŒ` IU1[ R Z-P ~ r!xr S R P T-^e^[ V O-XO$R P0Te `UU X Q X0XO#W X'U V S#e ~ w Q X Y{Odj,X T-YX_OZ~'V ]{Ž!Jv Fp vž(v OS$V OT-X_O-R PU X j OP Z XNMQPV -Ẍ Z V ]\O-R PU X\V ] -R Z X T M OPQ R SITTe `UU Ẍ Z XD['Uf~ V ~!Ẍ Z V Z Q!g S(`UguvV S(` QŠR P 3RXO g [`UU X Q Ẍ ZO-X0Ẍ Z$]Z V(X ]YẌ Z ^ Z X Y0K ' 'ƒ!g W -R Z#JFK R PJFK- -V O-Q Y#P M'UfQ_`!rFš lfz Y ` U XO#W -R Z#[`UU X Q Ẍ ZO-XW Z X0Y `U W V O-Q!U Ẍ ZFR Sœ -R Z X T( U M [ ~ w T-V SIS$XNOZ~3V OS$V O0R P T-^hU c%t-x7r SDrv!Jv TT-R SIS$Ẍ ZU Xba+Zg3W -R Z ` W ^ [ Ẍ ZFVY#S$V OPX0V ](žoex X Q TITe `UU Ẍ Z X0Q X'U YV PẌ Z~ ŸNo B F! B o = '! ˆ ˆª7«B F B! F $ F±Œ D²B³v % µ3 ¹º-» ¼½ ¹¾ ÀIº Á»'Â1ù¾»¹º ÄÅ ÃfÆà Ż Å» ¼Á ¼%Ç È'È'ÈŒºÉ%º- ¹-»¹Êvµ3 ÀŠ ¼» Å ¾ ¼#ÆàÆÃ!Â Ë Ì»¹-» Í Å» ¼»» ÄÅ ÃfÆà Ż Å» ¼(ÆÃ'Î ¼Ê'ÏF¹-» ¼ÐvÑD» ¼Ì»NÂ Ë ¼ ¾ ¾º-Ë ¹- ¾ ¹É%ƹ-Å Ò 0º-ÅÉ%ƹ-» ¼¹-»ÃÄ Ä»0»¹-»'Â1Ãf¾ÅI» ¼F ÁÅ Â Å ÒÀ#Î ÅÊ Î Æ- ¼F ¾Î Æ- ¼¹- ¼Ê Ó Ô ÓÌ» Å+Õ,» ¼F ÅI» ¼#ÃÄ Ä»0» ¼F»¹$»¹-»'Â1Ãf¾Ì»Ä¼-É%ÁÅ»' º-»Í ( ÄÅ ÃfÆà Ż Å»¹Ê ÖF bø,ùfúù ØtÛsØtÛ Ü7ÙBÝ Þ'Þ'Þ$ß á(âã-ä å æ(ä çâ(è'éêçë ì-íå ì ø ù ì ä å æ(ä çâ(èúêçë ì-íå ì ø ù ìiþbã-ù â-ä å æ(ä çâ!þ $å ì ïã î3ù â-ä å æ(ä çâ(ô $å ì ïã ø ù ì ä å æ(ä çâ(ôvå ìòó î3ù â-ä å æ(ä çâ(ô úå ìòó ø ù ìfç'óföã-ù â-ä å æè'þ-é"å ìòó ø ù ì ä å æô-é $å# ø ù ì ä å æô-é $å# î3ù â-ä å æ(ä çâ(è'ô, $å# ø ù ìfç'óföã-ù â-ä å æè ñ3þ-è/& $å# 1 ì-ã-ä å æ(ä çâ(ô2 dí âò î3ïå ì ïç ì#ðvñï òó ðfô-éä ç ì ç ã$ïì-õ{âòâæ ö ûvüdò òâ-ä çâ-ä ù ì-ã#ì-íæ ë,ýÿþbê òâ-åó ç ìö ðfô 'þ-ô ñïí ìfï òóû ä ẗò ã$ç êïç ì-ã ó ç ö ðfô 'þ-ô ñïì-õ{âòâæ ófö ô{ò îç ç ä'ö îç ç ä ì-ã dí ëòó õ%í Iãå ç ä òâæ!òâö ðfô þ ô ñïì-õ{âòâæ ófö ô{ò îç ç ä'ö ô ö ûvü ã-ïõ!â-ç ö $"% dí ëòó õ%í IãIã-ïõ!â-ç ö ðfô'&%û!å â $å ì(*)#î+ â-ç ö ô ö-(ì ç ãí â-äãiã-ïõ!â-çò".vç'ó ãòâæ ë ì-æ ö èö ûvü ã-ïõ!â-ç0 ã(îç ç ä'ö.bí â-ä ç ã-ïç ä 3í ö

14 î ý ø ù ìfç'óföã-ù â-ä å æô3þ-ô-ô2 dí âò éö ûvü ã-ïõ!â-ç ö á(âã-ä å æ(ä çâ(ô dí âò * $ç ìfå êã ó íï âòâæ ö ðvæçèú û+!ðhí âæä" Iã#ì-íæ ë,ý ó âò ò óó å â-ä'ö ø ù ì ä å æ(ä çâ(ô2 dí ó1ò ð,ï òó ðfô ñ7ì ç æ ò â-åóå ç" Fþ-î+ â-ç ö ø ù ìiþbã-ù â-ä å æô 'þ-è"å íæ íã-ï ø ù ìfç'óföã-ù â-ä å æèú'þ-è ñå íæ íã-ï òâæ!òâ/37òâ-ïç ìâ-åï ò â-åó çí âæä" IãIã-ïõ!â-ç ö!ö ûvü ã-ïõ!â-ç ö î3ù â-ä å æ(ä çâ ã-ç"ïç (ë ç ì èö-(ì ç ãí â-äãiã-ïõ!â-ç0 ã(îç ç ä'ö ø ù ìfç'óföã-ù â-ä å æô ú'þ-ô ñ%ã-ç"ïç (ë ç ì, 'ö ûvü ã-ïõ!â-ç ö î3ù â-ä å æ(ä çâ& "ï ë ç ì éö-(ì ç ãí â-äãiã-ïõ!â-ç0 ã* òâæ!òâ(ò1vì ç'óó çë ì-æ ö ðvæçoè! #" $&%'(%)&*+ +, -./10 " 3254# 6 $798: 4;7, 8< #=7 6"+ ">0 " 3254#&? A3 14

15 15 TELEFONLISTE! "#" $ %&')( *)+,&!-.'/& ;: 3=A>!7 BC!DE/F!GH E I5AA>!3=>!3 JLKM5 37>ONP2 3RQR>!7A>!7 BC!D!B#D!SSG h i u i i i i ž ž T;U!V.W=U XYZW [P\ ]^P_,V`X W=a b cd!ef/ggc,d ]i j\ b6`k jl^!m nom ^ k`pp U!qV cdgerdfts;g mkvwk`k jl^!m x W=^ ]Vy^ W=`U!] d z;d.szggg!z T;U!]{ \ Wk jl^!m };U `~ cd!ef ;g of mƒj#v \L ` k jl^!m ˆ6m U!].]_,].]^ s!soe!cp ;g! s ^ b6uk jl^!m Š6 Œ Œ Ž =Œ,! Z š œ ž Ÿ 6Œ. Ž Œ! Œ ; 6 ŒŒ ;!,, «ª ±²/³/! /µ!. ª µª ¹ºR»O¼½R¾Z À½ Á Âà ½=Ä Æ. Ç ÈÉ!Ê!Ê ËÌoÍ=Î Ï6ÍRÍ ÐÑRÒZÓÔÑ Õ Ö; ÓÓØ.ÙrÚ/ ÓÛÔ!Ó ÈÉÜÝ,ÞRÉ!ÊÉÍ Ï6Í=ÈPÐÑRÒZÓÔÑ Õ Ùoß àûpá Ô!âã ÈÉÜÊ!ÞRÉÍtÌ;Ü ä6ß Ô!Ó.Óå,Ó.Ó Ì!ÌoÊ!È!Þtæ;ÜÝ!Ì Ï6Í=ÊPÐÑRÒZÓÔÑ Õ Ú/Ô!ÓÓØçÓèPé Øëê,ß Ö Øëì ìîíïá è.è.ô È!Ê ÌoÉÞtæoÈÍ=Ü Ï6ÍðÝ ÐÑRÒZÓÔÑ Õ Ö;Ô Ûñ è.ô,ß ÈÉ!ÊÍ Þðæ;ÜÝ;Í éô ÐRÔÑ«ò Ñ=ÛÔ!Ó ÈÉ!ÊÉÞ=È!Ë!Ë!Ý Ïôó õ Ñì6 Óö,Õ Ùoß àûpá Ô!âã ÈÉÜÊ!ÞRÉÍtÌ;Ü ÏÛÔ!ãÑ=Ô ÐÒrÑ Õ ò àñ= ØÔ,ß ÛÔ!Ó ÈÉË Ì;Þ ËÎ!Ë,È ø õ ÑRÒô߃ö!Ñ=Ô è Ñàñ.ñ ÔÕ Ö;Ô Ûñ ÔÑ6õèPò ØŸÓö ù6óö ÔÑ=ÛÔ!Ó ÈÉÜÝ,Þ=ÊÊÜæ Ú/Ô!Ó ÑØŸãò Ñ=ÛÔ!Ó ÈÍ=Ê!Ë!Þ=ÜË!Î!Ý ú/ûü ý þÿ /û.ýü ûü!#" $#% & '()% *+, -/ /89:<;>= BCDC#CEGF H 2I4J?0 2 67/89:<;>= BCDC#CEGF KL+..M2 B#APB#B#B B =Q RS8R 0802 KTQ;0?.VU03I02.0? W W>E#EGFW

NUMMER 11-12 DECEMBER 2007 56. ÅRGANG

NUMMER 11-12 DECEMBER 2007 56. ÅRGANG NUMMER 11-12 DECEMBER 2007 56. ÅRGANG Årets spillere 2007 I forbindelse med årets slag mellem De Unge og De Gamle blev der uddelt pokaler til årets spillere for både senior og ungdom: For senior uddelte

Læs mere

NUMMER 1 JANUAR 2002 51. ÅRGANG

NUMMER 1 JANUAR 2002 51. ÅRGANG NUMMER 1 JANUAR 2002 51. ÅRGANG Årets slag De Unge mod de gamle blev for (så vidt vides) afviklet som en del af Danmarksturneringen, da den sidste kamp i 2. Division Øst, Speed/Vablerne-Speed II blev spillet

Læs mere

Indendørs DM: Bronzemedaljer til Speed

Indendørs DM: Bronzemedaljer til Speed NUMMER 3 MARTS 2004 53. ÅRGANG Indendørs DM: Bronzemedaljer til Speed Som en vinteradspredelse afholder Dansk Rugby Union mesterskaber i soft rugby indendørs. Årets finalestævne blev lørdag afholdt i Fredericia

Læs mere

SPEEDBLADET NUMMER 2 APRIL 201 2 60. ÅRGANG. DRU hædrer tre fra Speed

SPEEDBLADET NUMMER 2 APRIL 201 2 60. ÅRGANG. DRU hædrer tre fra Speed 1 NUMMER 2 APRIL 201 2 60. ÅRGANG DRU hædrer tre fra Speed Årets spiller for damer Mille Mygind Jensen Årets talent i dansk rugby Jeppe Maagaard Holm Eigil Hemmert Lund-pokalen til Arne Jørgensen Speeds

Læs mere

NUMMER 3 MARTS 2002 51. ÅRGANG

NUMMER 3 MARTS 2002 51. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2002 51. ÅRGANG Indendørs Soft Rugby: To DM til Speed Ved finalestævnet i Erritsø løb Speed med guldet både for senior og ungdom. Senior Aalborg R.K. - RK Speed 1-1 Erritsø - CSR 5-1 Barbarians

Læs mere

NUMMER 11 NOVEMBER 2001 50. ÅRGANG

NUMMER 11 NOVEMBER 2001 50. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2001 50. ÅRGANG Speed vandt alle 5 titler i årets DM turnering for ungdomshold Lørdag den 27 oktober spillede Speed de sidste 12 kampe i årets 6. og sidste stævne i Esbjerg, og vandt

Læs mere

NUMMER 8 AUGUST 2004 53. ÅRGANG

NUMMER 8 AUGUST 2004 53. ÅRGANG NUMMER 8 AUGUST 2004 53. ÅRGANG Hong Kong-tur 2005 Der var jo ikke mødt mange op til det første møde, men det må være ferien, så ny chance. NYT MØDE Tirsdag d. 10. august før træningen, så hvis du vil

Læs mere

NUMMER 1 JANUAR 2008 57. ÅRGANG

NUMMER 1 JANUAR 2008 57. ÅRGANG NUMMER 1 JANUAR 2008 57. ÅRGANG Indkaldelse til R.K.Speeds Ordinære Generalforsamling Fredag d. 15 februar 2008 Kl. 19.00 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det

Læs mere

NUMMER 11 NOVEMBER 2006 55. ÅRGANG

NUMMER 11 NOVEMBER 2006 55. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2006 55. ÅRGANG Årets brag, Unge - Gamle, Lørdag d. 2-12-2006. Ja så er det snart jul, og med det den traditionsrige unge - gamle, det er nu over 40 år siden vi startede denne kamp,

Læs mere

NUMMER 10 OKTOBER 2006 55. ÅRGANG

NUMMER 10 OKTOBER 2006 55. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2006 55. ÅRGANG Klubudviklingsdag 12. november Den 12. november tager vi hul på et samarbejde mellem DRU og Speed. Målet er at udvikle vores klub til at blive endnu bedre end hvad den

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

NUMMER 3 MARTS 2001 50. ÅRGANG

NUMMER 3 MARTS 2001 50. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2001 50. ÅRGANG Sæsonstarten nærmer sig For senior og ungdom. Speed I Seniorne har trænet igennem hele vinteren, og forhåbentlig bærer det frugt, når vi skal spille sæsonens to første kampe:

Læs mere

NUMMER 4 APRIL 2004 53. ÅRGANG

NUMMER 4 APRIL 2004 53. ÅRGANG NUMMER 4 APRIL 2004 53. ÅRGANG Stor sejr til Speed i Berlin To Speedhold tog i weekenden 26-28. marts til Berlin for at spille mod lokale hold U18 mod Berlin SV og senior mod Berliner SC. Ungdommen tabte

Læs mere

Kompendie Komplekse tal

Kompendie Komplekse tal Kompedie Komplekse tal Prebe Holm 08-06-003 "!#!%$'&($)+*-,. cos(s + t) )0/ si(s + t) Trigoometri er måske ikke så relevat, år ma såda umiddelbart sakker om komplekse tal. Me faktisk avedes de trigoometriske

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

NUMMER 2 FEBRUAR 2001 50. ÅRGANG TRÆNING

NUMMER 2 FEBRUAR 2001 50. ÅRGANG TRÆNING NUMMER 2 FEBRUAR 2001 50. ÅRGANG TRÆNING Vi har meget at gøre! Der er nogle guldmedaljer vi skal (gen)vinde. Træningen er startet for seniorerne. Mandag og onsdag 18.00. Ungdomsafdelingen op til U13 træner

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

NUMMER 5 MAJ 2004 53. ÅRGANG

NUMMER 5 MAJ 2004 53. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2004 53. ÅRGANG Sejr i årets første lokalopgør, nederlag i topopgør Efter at have vundet hjemmekampe mod Hundested og Hamlet stod sæsonens tredje kamp mod CSR som også havde maximumpoint efter

Læs mere

KBU INFORMERER. Holdtilmelding 1 er udsendt for sæsonen 2008.

KBU INFORMERER. Holdtilmelding 1 er udsendt for sæsonen 2008. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 Kontortid: Man Tors kl. 09:00

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14 Danmarksmesterskab International 5-kegle b ka.5 Int le -keg Danm ark s me st er s 22.-23. marts 2014 DM 5-kegle IKAST BI L 2013/14 K RD LUB LA Tjen penge til din klub! Som medlem af Club Søgaard får din

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

CRICKET. den grønne. Dansk Cricket-Forbund

CRICKET. den grønne. Dansk Cricket-Forbund CRICKET 2015 den grønne Dansk Cricket-Forbund FORORD Traditionen tro er sæsonens håndbog klar til brug med turneringen, de væsentligste reglementer samt klub- og forbundsadresser. Husk at turneringen

Læs mere

DM i Firmaidræt Håndbold. PROGRAM Ringkøbing den 28. - 29. marts 2009

DM i Firmaidræt Håndbold. PROGRAM Ringkøbing den 28. - 29. marts 2009 DM i Firmaidræt Håndbold PROGRAM Ringkøbing den 28. - 29. marts 2009 1 Velkommen til DM i håndbold Det er mig en glæde at byde deltagerne i DM, håndbold indenfor Dansk Firmaidrætsforbund velkommen til

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Program for. Midtfyns Cup

Program for. Midtfyns Cup Program for Midtfyns Cup 25. til 27. April 2014 PROGRAM FOR MIDTFYNS CUP 2014 Fra 25. til 27. April 2014 FREDAG DEN 25. April kl.16:30 starter vi dette års MIDTFYNS CUP. ene spilles i Espehallen, Midtfyns

Læs mere

ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ð ØÖÓÒ ËÝ Ø Ñ Ö Ð ÓÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÌÁÌ Ä ÁÒØ ÐÐ ÒØ Ø Ò ÑÐ Ö Ì Å Å ÖÓ Ø Ñ Ø Ý Ø Ñ Ö ÈÊÇ ÃÌÈ ÊÁÇ ½º ÖÙ Ö ½º Ñ ¾¼¼½ ÈÊÇ ÃÌ ÊÍÈÈ ½¼ ÊÍÈÈ Å Ä ÅÅ Ê Å Ð Ë ÔÔ Ö Ò Ö Ò Â Ô Ö Ð Ù Ò Ð Ê Ò ÂÙ Ø Æ Ð Ò ÇÐ

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

VolleyLiga Klubmøde. Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus

VolleyLiga Klubmøde. Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus VolleyLiga Klubmøde Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus Dagsorden 1. Velkomst og Præsentation 2. Standartkontrakter & Amatøraftaler 3. TV og Mediebilledet 4. VolleyLigaen 2016 5. Internationalt 6.

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ANKERET

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ANKERET Matr.nr.: 1vs, 1za, 1zb, 1zc, 1zd, 1ze, 1zf, 1zg, 1zh, 1zi, 1zk, 1zl, 1zm, 1zn, 1zo, 1zp, 1zq, 1zr, 1zs, 1zt, 1zu, 1zv, 1zx, 1zy, 1zz, 1zæ, 1zø, 1æa, 1æb, 1æc, 1æd, 1æe, 1æf, 1æg, 1æh, 1æi 1æk, 1æl og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub SPIL Bordtennis - Verdens hurtigste boldspil Trænings oversigt 2015 2016 Om Holme-Olstrup BTK Årets idrætsklub i Næstved kommune 2014 Vi er en rummelig klub, hvor der er plads til alle der har lyst til

Læs mere

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020 TEAM Haderslev KFUM har et levende klubmiljø og er en klub, hvor der tages vare om det sportslige og det sociale. Klubben formår at tiltrække nye og fastholde eksisterende spillere, trænere og ledere.

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser!

LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! Pantone LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD Kære fodboldvenner! Ligabold.com giver

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Kalenderåret 2014 var igen noget af en rutsjebane for alle i VFF, både den professionelle afdeling og hos os. Superliga holdet måtte efter kun en enkelt sæson en tur ned i 1

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem. Når værdier giver. vækst SJÆLLANDSK FODBOLD NR. 2 2015

TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem. Når værdier giver. vækst SJÆLLANDSK FODBOLD NR. 2 2015 TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem Når værdier giver vækst 18 Når værdier giver vækst TEMA Mens færre voksne statistisk set dyrker foreningsidræt i Danmark, så går det den modsatte vej i den

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Opvarmning på Stadion/kampbaner må tidligst ske 15 minutter før kampstart.

Opvarmning på Stadion/kampbaner må tidligst ske 15 minutter før kampstart. Kampbaneprogram og regler for benyttelse af baner inkl. omklædningsrum. 3-mandsstævner 5-mandsstævner 8-mandskampe 11-mandskampe Flytning af hjemmekampe SKAL aftales med Diana på tegnerberensen@gmail.com

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Håndbold. Kampprogram 2010-2011

Håndbold. Kampprogram 2010-2011 Der er også en annonceplads til din virksomhed - pris 800 kr. Kontakt Bente A. Nielsen På tlf. 74 69 31 50 eller bente.nielsen@arvidnilsson.com Håndbold Hovedsponsorer for RIF håndbold: Kampprogram 2010-2011

Læs mere

DM i Firmaidræt Fodbold. PROGRAM Helsingør den 21. - 22. marts 2009

DM i Firmaidræt Fodbold. PROGRAM Helsingør den 21. - 22. marts 2009 DM i Firmaidræt Fodbold PROGRAM Helsingør den 21. - 22. marts 2009 1 Velkommen til DM-stævne den 21.-22. marts 2009 i Helsingør Det glæder altid mit gamle sportshjerte, når en af Helsingørs idrætsforeninger

Læs mere

Flotte af danske. Tekst & Foto: Niels Gert Dehlendorff, København politi og sportschef Judo Danmark.

Flotte af danske. Tekst & Foto: Niels Gert Dehlendorff, København politi og sportschef Judo Danmark. Flotte af danske Tekst & Foto: Niels Gert Dehlendorff, København politi og sportschef Judo Danmark. Det hidtil bedste resultat i Dansk Judo stod Frederik Jørgensen fra Politiets Judoklub for, idet han

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

De sydslesvigske fodboldlandshold

De sydslesvigske fodboldlandshold De sydslesvigske fodboldlandshold Indhold Historien om holdet 4 Sportsligt koncept for Sydslesvigs landshold 5-6 Budget 7 Støtteforeningen 8 Medier/Pressespiegel 9-10 Billedkavalkade 11 Fakta 12 Fodbold

Læs mere

CUP 2012. En rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår 2012/2013!

CUP 2012. En rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår 2012/2013! RIF s FODBOLDSUPPORT og Sportmaster ØNSKER HERMED ALLE SPONSORER, TRÆNERE, DRENGENE, FAMILIERNE OG ALLE ANDRE INVOLVEREDE - CUP 2012 Fredag til søndag, 14., 15. og 16. december En rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i OIK

Referat for bestyrelsesmøde i OIK Referat for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 7. oktober 2014, kl. 19.00 Dagorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Opfølgning på referat fra sidst, med to do 4. Godkendelse af referat.

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere