Indhold. Forord Indledning... 4 Formålet med publikationen... 4 Det mangfoldige kulturliv...5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Forord... 3. Indledning... 4 Formålet med publikationen... 4 Det mangfoldige kulturliv...5"

Transkript

1

2 2 Indhold Forord Indledning Formålet med publikationen Det mangfoldige kulturliv Anbefalinger Vedtægter Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens vederlag Bestyrelsesformandens opgaver Institutionens ledelse Forholdet til tilskudsyder Åbenhed og kommunikation Regnskab og budget Årsrapport Risikostyring Revision Læs mere Væksthus for Ledelse, 2011 Projektledelse: Stine Hald Larsen, KL Jørgen Mosbæk, HI Projektmedarbejder: Mogens Karbo, KL Grafisk design: Tryk: Unitryk A/S Fotos: Colourbox.com/Thinkstock.com HI - Ledere Idræt, Kultur og Fritid

3 3 Forord Ledelse i selvejende kulturinstitutioner i kommunerne Kultur- og fritidsområdet har fået en stigende samfundsmæssig betydning og i mange kommuner også større økonomisk tyngde. Derfor er forventningerne til kulturinstitutionernes kvalitet, effektivitet og styring stigende, og det skærper kravene til ledelsen og dens kompetencer. Karakteristisk for ledelse i selvejende institutioner er lederens samspil med institutionens bestyrelse. Denne publikation giver en række anbefalinger for dette samspil. Anbefalingerne retter sig både mod bestyrelserne og lederne, og tegner retningslinjerne for en professionalisering af ledelsesarbejdet og af samarbejdet mellem bestyrelse og ledelse. Publikationen kan dermed også anvendes uden for kulturens verden som inspiration til alle kommunale ledere, der i hverdagen skal mestre kunsten at lede med en bestyrelse. Publikationen bygger på en række anbefalinger, udarbejdet af et udvalg under Kulturministeriet, der har arbejdet med at professionalisere ledelsen i selvejende kulturinstitutioner under Kulturministeriet. Væksthus for Ledelse har med denne publikation bearbejdet anbefalingerne, så de er relevante for dig, der er leder eller bestyrelsesmedlem i en selvejende kulturinstitution i en kommune eller arbejder i en kommunal kulturforvaltning. Grete Tarpgaard, KL Formand for Væksthus for Ledelse Bodil Otto, KTO Næstformand for Væksthus for Ledelse

4 4 Indledning Formålet med publikationen Kultur- og fritidsområdets stigende samfundsmæssige betydning og økonomiske tyngde medfører en forventning i samfundet og kommunalbestyrelserne om, at institutioner, der modtager tilskud fra kommunerne, lever op til kravene om god ledelse For god ledelse og ledelsesmæssige kvalifikationer er en forudsætning for at gennemføre de kunst- og kulturfaglige aktiviteter, institutionerne skal varetage. Denne publikation tager afsæt i en række anbefalinger til god ledelse af selvejende kulturinstitutioner udarbejdet af et udvalg under kulturministeriet. Publikationerne fra kulturministeriet kan ses her (tryk på et link): God ledelse i selvejende kulturinstitutioner God ledelse i selvejende kulturinstitutioner den korte version

5 5 Formålet med denne publikation er at udbrede kulturministeriets anbefalinger til kulturinstitutionerne i kommunerne, så anbefalingerne også her kan danne grundlag for en professionalisering af bestyrelsernes og ledelsernes arbejde. Væksthus for Ledelse opfordrer til, at bestyrelser og ledelser uanset størrelse og historie behandler anbefalingerne og beslutter, hvordan de bedst kan anvendes og efterleves i institutionerne. Formålet med publikationen er samtidig at levere et grundlag for en overordnet debat i den enkelte kommune omkring forventningerne til fritids- og kulturinstitutionerne. Publikationens særlige formål er at målrette anbefalingerne til det kommunale område. Mangfoldigheden i de kommunale kulturinstitutioner er stor - ikke mindst i forhold til institutionernes størrelse. Formålet er derfor både at sætte fokus på de anbefalinger, der er af størst relevans for institutionerne i kommunerne, samt at tilpasse anbefalingerne også til de helt små institutioner. Anbefalingerne er ikke ment som en udtømmende opskrift på god ledelse i kulturinstitutioner, men som et solidt afsæt for at udøve god ledelse. Anbefalingerne skal styrke bestyrelser og ledelser i forhold til at løfte de ledelsesmæssige opgaver professionelt, kompetent og effektivt. Det mangfoldige kulturliv Det kommunale kulturliv dækker over en lang række områder og organisationsformer. Fritids- og kulturinstitutionerne i kommunerne rummer blandt andet biblioteker, museer, skøjtehaller, arkiver, kulturhuse, musikskoler, haller, koncertsale, udendørsanlæg, stadions og svømmehaller. Institutionerne findes i mange forskellige varianter med hensyn til ejerskab og organisering. De mest udbredte former er: kommunal kulturinstitution, selvejende kulturinstitution med driftstilskud fra kommunen og erhvervsdrivende fond. Bortset fra biblioteksloven er der i vidt omfang valgfrihed mellem om en institution er kommunal eller ikke-kommunal. Ofte er den konkrete konstruktion et udtryk for en blanding af tradition i kommunen og forskellige politiske og økonomiske overvejelser. De rent kommunale institutioner drives som en del af de øvrige kommunale driftsopgaver. Det drejer sig fx om folkebiblioteker, kommunale musikskoler, kulturhuse, kommunale medborgerhuse og øvelokaler osv. For nogle af de kommunale institutioner er en del af vilkårene for og kravene til institutionerne reguleret i lovgivning, fx i biblioteksloven eller musikloven. For andre udgøres retsgrundlaget af kommunalfuldmagten, hvorefter kommunerne uden konkret lovhjemmel kan tilbyde fritids- og kulturtilbud til borgerne. De selvejende kulturinstitutioner, der modtager kommunal støtte, udgør en stor del af de lokale kulturinstitutioner. Det drejer sig fx om idrætsanlæg, museer og musikskoler. Det er disse institutioner, der er den primære målgruppe for denne publikation. De selvejende institutioner er bl.a. karakte riseret ved, at de har et formål, der er beskrevet i vedtægterne, har en selvstændig, uafhængig ledelse og er en selvstændig juridisk enhed. Ofte er selvejende institutioner desuden karakteriseret ved en stærk lokal forankring og baseret på lokalt initiativ og engagement. Institutionerne kan være baseret på lokalt indsamlede midler.

6 6 Anbefalinger Vedtægter Den selvejende institutions vedtægter er institutionens grundlov. Vedtægterne fastlægger det formelle grundlag for institutionens virke, og sætter rammerne for dens virksomhed. Vedtægterne er bindende for institutionens bestyrelse, ledelse og medarbejdere. Bestyrelsen er som altovervejende hovedregel den selvejende institutions øverste myndighed. Nogle institutioners vedtægter indeholder bestemmelser om repræsentantskab, venneforeninger, diverse råd o.l., der kan give en demokratisk forankring, tilføre viden eller skabe kontakt til forskellige interessenter. Sådanne organer vil typisk ikke have noget formelt ansvar for institutionens drift og bør derfor ikke have formel beslutningskompetence. De fleste institutioners vedtægter og ændringer heri skal godkendes af kommunen, i visse tilfælde endog af en statslig myndighed. Det vil fremgå af eventuel særlig lovgivning, godkendelsen eller aftalen med kommunen og/eller vedtægterne. Hvis institutionens virksomhed er omfattet af særlig lovgivning (fx musikloven om musikskoler eller museumsloven om visse museer), skal vedtægterne afspejle lovgivningen. Selvejende institutioner er ofte oprettet på privatretligt grundlag, men kan efter omstændighederne alligevel blive sidestillet med offentlige institutioner. Det betyder, at institutionen kan være omfattet af lovgivning af offentligretlig karakter såsom offentlighedsloven, forvaltningsloven og udbudsreglerne.

7 7 Bestyrelsen bør afklare, om institutionen kan sidestilles med en offentlig institution. Vurderingen vil ofte kunne ske på baggrund af indholdet i aftalen med kommunen og den særlige lovgivning, der regulerer institutionen. Bestyrelsen bør overveje at lade sådanne særlige forhold fremgå af vedtægterne. Uanset om en selvejende institution kan sidestilles med en offentlig institution, er institutionen ikke en del af den kommunale enhedsforvaltning, men er en selvstændig juridisk enhed med eget arbejdsgiveransvar og det økonomiske ansvar. Bestyrelsen bør årligt gennemgå vedtægterne for at sikre, at de er hensigtsmæssige i forhold til institutionens aktuelle situation, lovgivningen og eventuelle krav fra kommunen eller andre tilskudsgivere. Vedtægterne bør rumme bestemmelser om: Navn Hjemsted Formål Finansiering Eventuelt repræsentantskab eller andet rådgivende organ Bestyrelse Den daglige ledelses opgaver særligt i relation til personalet Budget, regnskab, revision Evt. offentlige regler og tilsyn som institutionen er underlagt Opløsning, herunder formueanvendelse og evt. kommunal godkendelse Ændring af vedtægter Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens sammensætning er fastlagt i institutionens vedtægter og i nogle tilfælde i lovgivningen. Bestyrelsen skal ikke være større, end at der kan foregå en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage aktivt, typisk tre til syv medlemmer. Bestyrelsen skal årligt eller med passende mellemrum vurdere, om medlemmernes kompetencer enkeltvis og samlet afspejler de krav, institutionens formål, situation og forhold stiller. Generelt kan mangfoldighed i henseende til køn, alder, etnicitet m.v. øge kvaliteten af arbejdet i bestyrelsen. Bestyrelsen bør endvidere sikre, at medlemmerne i tilstrækkeligt omfang er uafhængige af særinteresser, dog med respekt for, at mange bestyrelsesmedlemmer i især mindre institutioner går ind i bestyrelsesarbejdet på grund af et stærkt personligt engagement. Konstaterer bestyrelsen, at der er væsentlige svagheder i bestyrelsens sammensætning, skal den tage initiativ til at ændre den, om nødvendigt i dialog med tilskudsyder eller andre interessenter, der udpeger bestyrelsesmedlemmer. Nye medlemmer af bestyrelsen skal fra starten introduceres til institutionen og informeres om opgaver, pligter og ansvar.

8 8 Bestyrelsens vederlag Medlemmer af bestyrelsen kan eventuelt aflønnes med et vederlag som et signal om det ansvar, der følger med hvervet. Vederlaget skal i givet fald afspejle bestyrelsens indsats og ansvar og bør ikke overstige, hvad der må anses for forsvarligt i forhold til institutionens økonomi. Det kan være af symbolsk størrelse, hvis institutionens økonomi ikke giver mulighed for andet. Der bør være åbenhed om alle væsentlige forhold vedrørende størrelsen af bestyrelsesmedlemmernes vederlag. Bestyrelsesformandens opgaver Formanden leder bestyrelsens arbejde og skal sikre et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen, med institutionens ledelse og med tilskudsyderne. Som bestyrelsens talsmand skal formanden kommunikere effektivt både internt i institutionen og udadtil med myndighederne og offentligheden. Formandens konkrete opgaver består bl.a. i at fastsætte en mødeplan for året, udarbejde dagsordener, lede møderne og sikre evaluering af beslutningerne. Formanden bør ikke udføre hverv for institutionen, der ikke er en del af hvervet som formand. Institutionens ledelse Institutionens daglige ledelse består af én eller flere ledende medarbejdere, som er ansat af bestyrelsen. Den skal handle i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og anvisninger og må ikke foretage dispositioner, som er usædvanlige eller af meget stor betydning for den selvejende institution uden bemyndigelse fra bestyrelsen. Medlemmer af den daglige ledelse bør ikke samtidig være medlem af bestyrelsen. Det er ledelsens opgave at lede institutionen og tegne dens profil i overensstemmelse med vedtægterne og bestyrelsens beslutninger, og den skal til enhver tid sikre, at institutionens juridiske og økonomiske forhold er i orden. Ledelsen hjælper bestyrelsen med at forberede bestyrelsesmøderne og vil typisk komme med oplæg til strategier, planer og beslutninger m.v. Endelig skal ledelsen sikre, at bestyrelsen rettidigt får alle væsentlige oplysninger, uanset om bestyrelsen har bedt om det eller ej. En repræsentant for den daglige ledelse deltager normalt i bestyrelsesmøderne. Rollefordelingen mellem bestyrelse og ledelse kan styrkes ved at udarbejde en forretningsorden for samarbejdet, så det er klart, hvem der gør hvad. Forholdet til tilskudsyder Alle selvejende institutioner, der modtager driftstilskud fra staten eller kommunen, er omfattet af forventninger og krav fra tilskudsyderne. Jo større institutionens offentlige tilskud er, jo mere omfattende er det offentliges krav og forventninger til institutionen.

9 9 Bestyrelsen skal sikre klarhed om, hvilke betingelser, rettigheder og forpligtelser der følger med det offentlige tilskud. Hvis institutionen ikke opfylder forudsætningerne for tilskud, kan institutionen blive pålagt skærpet tilsyn, eller myndighederne kan helt eller delvist kræve tilskuddet tilbagebetalt. Bestyrelsen bør derfor i samarbejde med institutionens ledelse sætte sig ind i tilskudsbetingelserne og afklare, hvordan kontakten til tilskudsyderen fx kommunen bør tilrettelægges. Åbenhed og kommunikation Selvejende institutioner med offentligt tilskud har en særlig forpligtelse til at informere om deres virksomhed, og deres kommunikation med offentlige tilskudsgivere er omfattet af reglerne om aktindsigt. Det er vigtigt, at institutionen kan kommunikere med brugerne, tilskudsyderne og offentligheden, så den tilgodeser de forskellige gruppers forskellige behov. De væsentligste oplysninger om institutionen bør være tilgængelige på institutionens hjemmeside. En gennemarbejdet og ajourført kommunikationsstrategi hjælper til at levere pålidelige, nøjagtige og ajourførte oplysninger af høj kvalitet og til at opfylde de til enhver tid gældende oplysningsforpligtelser. Regnskab og budget Bestyrelsen og den daglige ledelse skal sikre, at styring og disponering af institutionens midler sker efter de gældende regler og standarder. Det gælder både de langsigtede investeringer og økonomiske mål og den løbende styring og kontrol med den daglige drift. Bestyrelsen skal årligt vedtage et budget og løbende følge op på det, og den må løbende sikre, at der er likviditet til at opfylde institutionens forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Der kan være krav om, at kommunen skal godkende institutionens budget, men det fritager ikke bestyrelsen for ansvar. Årsrapport Hvert enkelt medlem af bestyrelsen og ledelsen har ansvar for, at årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen, gældende standarder og eventuelle yderligere krav til regnska ber. Bestyrelsen skal ved aflæggelse af årsrapporten vurdere, om institutionen har den nødvendige likviditet til at klare driften i det kommende år. Hvis institutionen modtager offentlige tilskud, der har væsentlig betydning for driften, må bestyrelsen særligt forholde sig til, om forudsætningerne for at modtage disse tilskud vil kunne opfyldes i det følgende år.

10 10 Hvis det er usikkert, om institutionen kan fortsætte driften det næste år, skal bestyrelsen tage forbehold for det i årsrapporten. Et forbehold for fortsat drift i årsrapporten betyder, at institutionens kreditværdighed svækkes, og at der er risiko for, at den offentlige tilskudsyder tilbageholder eller indstiller det offentlige tilskud. Institutionen skal typisk indsende årsrapporten til blandt andre kommunen inden for visse frister. Risikostyring Institutionens drift og valget af strategi medfører risici, som bestyrelsen og ledelsen skal identificere, kommunikere og håndtere. Det er en forudsætning for, at bestyrelsen og ledelsen hensigtsmæssigt kan udføre deres opgaver. Derfor bør bestyrelsen og ledelsen mindst én gang årligt identificere institutionens væsentligste risici. Revision Sikring af en uafhængig, kompetent og omhyggelig revision er et væsentligt led i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen bør løbende kritisk vurdere revisors uafhængighed og kompetence og sikre en regelmæssig dialog med revisor. Krav til valget af revisor og til revisionen kan fremgå af lovgivningen, godkendelsen, aftalen med kommunen eller institutionens vedtægter. Læs mere Kodeks for god ledelse 11 principper for at udøve god ledelse på alle niveauer i kommuner og regioner. Ledelsesrum En udforskning af begrebet ledelsesrum med inspiration til, hvordan offfentlige ledere kan udnytte og udvide deres handlefrihed. Ledere der lykkes En undersøgelse af, hvad der kendertegner ledere der lykkes. Findes også i en multimedieudgave.

11 11 om væksthus for ledelse Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet. Væksthuset arbejder for at udvikle og synliggøre god ledelse i kommuner og regioner. Læs mere om Væksthusets aktiviteter på vores lederportal I bestyrelsen for Væksthus for Ledelse sidder: Direktør Grete Tarpgaard, KL, formand Forbundsformand Bodil Otto, HK/Kommunal, næstformand Sekretariatschef Helle Krogh Basse, KTO Direktør Jens Kragh, FTF-K Forhandlingsdirektør Signe Friberg Nielsen, Danske Regioner Børne- og kulturdirektør Per B. Christensen, Næstved Kommune Direktør Mogens Kring Rasmussen, DJØF Direktør Per Christiansen, Region Nordjylland Løndirektør Sine Sunesen, KL Kommunaldirektør Hugo Pedersen, Høje-Taastrup Kommune

12

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række Først og fremmest leder Fokus på de kommunale ledere i forreste række 1 Indhold Introduktion....side 4 Fakta om førstelinjeledere....side 8 Seks temaer til refleksion og dialog: 1. Hvordan oplever du rollen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Samordnet ledelse af dagtilbud? Kommunernes organisering af indsatsen for børn med særlige behov

Samordnet ledelse af dagtilbud? Kommunernes organisering af indsatsen for børn med særlige behov Samordnet ledelse af dagtilbud? Kommunernes organisering af indsatsen for børn med særlige behov 2 Samordnet ledelse af dagtilbud? Kommunernes organisering af indsatsen for børn med særlige behov Væksthus

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere