Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række"

Transkript

1 Først og fremmest leder Fokus på de kommunale ledere i forreste række 1

2 Indhold Introduktion....side 4 Fakta om førstelinjeledere....side 8 Seks temaer til refleksion og dialog: 1. Hvordan oplever du rollen som fuldtidsleder helt tæt på driften?.... side 10 Først og fremmest leder Fokus på de kommunale ledere i forreste række Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Karen Lund, KL Dorthe Storm Meier, OAO Faglig konsulent: Søren Voxted, SDU Redaktion: Ola Jørgensen, Klartekst Grafisk design: Karen Krarup Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk ISBN: ISBN: pdf 2. Hvad forventer du af din egen nærmeste ledelse?.... side Har de administrative opgaver taget overhånd?.... side Hvilken rolle vil du spille i forandrings- og udviklingsprojekter?... side Hvad betyder lederuddannelse for dig?.. side Hvor højt vil du op på karrierestigen?.... side 20 Læs mere... side 22 3

3 Introduktion Som førstelinjeleder er man leder for en eller flere medarbejdere, men har ikke andre ledere under sig. Vi har i dette projekt set nærmere på førstelinjeledere på fem udvalgte områder: Det grønne område typisk ledere inden for vej og park. Idræt fx halinspektører og ledere af idrætsanlæg og svømmehaller. Pedel og rengøring bl.a. ledende rådhusmedarbejdere, teknisk service-ledere på skoler samt rengøringsledere. Ældreområdet ledere i ældreplejen med sosubaggrund. Socialpædagogiske institutioner ledere inden for handicap- samt børn og unge-området. En vigtig post Vi har blandt andet sat fokus på førstelinjeledere, fordi førstelinjelederen: Har en bred og direkte kontaktflade til mange borgere, brugere og medarbejdere og dermed er en vigtig og synlig del af den kommunale service. Udgør første led i det kommunale ledelsessystem der hvor mange store forandringsprojekter møder den daglige virkelighed. Er udfordret af, at ledelsesopgaverne ikke er lige så synlige og godt belyste som for mange andre ledergrupper inden for det offentlige. Derfor risikerer førstelinjelederen også at blive overset i den kommunale ledelsestænkning, fx i forhold til lederudvikling og -netværk mv. Bortset fra sidstnævnte område er det områder, der er præget af faglært arbejdskraft, og hvor mange af lederne også har en faglig baggrund. Og selv om der er store forskelle mellem grupperne, ligner førstelinjelederne hinanden på mange punkter. Det er disse fællestræk, dette hæfte fokuserer på. Formålet med hæftet er i første omgang at inspirere dig som førstelinjeleder til at reflektere over din rolle, dine opgaver og udfordringer alene og sammen med andre førstelinjeledere i netværk, ledergrupper e.l. Det kan være én måde at overveje, hvordan man som leder kan udnytte, udvikle og udfordre sit eget ledelsesrum. Og dermed blive en bedre leder. 4 5

4 Perspektivet i både refleksionen og dialogen er, at også kommunen og ledere på højere niveauer bliver mere opmærksomme på førstelinjeledernes rammer og vilkår for at udøve god ledelse. Derfor må de også meget gerne læse og diskutere med. Tæt på førstelinjelederne Dette hæfte bygger især på følgende tre undersøgelser, der er gennemført i samarbejde med lektor Søren Voxted fra Syddansk Universitet: Spørgsmålene er grupperet i seks temaer, hvor projektets undersøgelser har givet ny viden om førstelinjeledere. Vi har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt godt 700 førstelinjeledere fra FOA, Socialpædagogerne, Halinspektørforeningen og 3F. Vi har fulgt 50 ledere 10 fra hvert af projektets fem fagområder over en hel arbejdsdag og omhyggeligt registreret, hvilke opgaver de brugte arbejdstiden på. Vi har gennemført seks uddybende gruppeinterview med nogle af de ledere, vi har observeret. Resultaterne fra alle tre undersøgelser kan findes på projektets hjemmeside under lederweb.dk. 6 7

5 Fakta om førstelinjeledere Fra projektets undersøgelser ved vi, at førstelinjeledere: Først og fremmest er ledere Selv om de er tæt på driften, bruger de typisk højst 20 pct. af deres arbejdstid på driftsopgaver, altså på at indgå direkte i det daglige arbejde. Resten af arbejdsdagen går med egentlige ledelsesopgaver. Det er kun hver syvende, der har over halvdelen af arbejdstiden i driften. Er blæksprutteledere Deres ledelsesopgaver er meget blandede og uforudsigelige. I gennemsnit har de ni forskellige aktiviteter hver time. Ingen af deres hovedopgaver fylder mere end en femtedel af arbejdstiden og der er sjældent to arbejdsdage, der er ens. Bliver respekteret som ledere De fleste føler sig respekteret som ledere, i høj grad af medarbejderne og af andre førstelinjeledere, mens en del er mere usikre på respekten højere oppe i ledelsessystemet. Vil være dygtigere, men ikke avancere Mange har eller vil gerne tage en formel lederuddannelse. Men generelt er de godt tilfredse med at være ledere i første række. Kun hver niende stræber helt sikkert efter en højere stilling. Er tilfredse, men også pressede De finder næsten alle deres job spændende og udfordrende. Men over halvdelen siger, at arbejdsbyrden er for stor. Ni ud af ti finder betingelserne for at lede gode, men kun hver tredje er helt tilfreds med ledelsesrummet. 8 9

6 1. Hvordan oplever du rollen som fuldtidsleder helt tæt på driften? Vi ved At 98 pct. føler sig som leder respekteret af medarbejderne heraf 68 pct. i høj grad, resten i nogen grad. Næsten lige så mange føler deres lederrolle respekteret af sideordnede kolleger. At respekten langtfra altid er givet, men ofte først skal vindes. Hvad mener du Betyder det noget for dit daglige arbejde, at dine medarbejdere betragter dig som leder frem for fx kollega? Er der situationer, hvor du vælger ikke at bære lederkasketten alt for synligt? Hvilke fordele og ulemper giver det, hvis du også deltager i den daglige drift på lige fod med medarbejderne? At otte ud af ti føler sig værdsat, men kun halvt så mange i høj grad. At seks ud af ti ledere i første række betragter sig selv som leder. De sidste fire ser mere sig selv som kollega eller koordinator. At de, der opfatter sig som ledere, generelt føler sig mere respekteret i lederrollen, uddanner sig mere og oftere stræber mod højere lederjob. For at kunne lede bedst muligt er det vigtigt, at jeg så vidt muligt ikke selv blander mig i den daglige drift. For mig fungerer det bedst, at jeg indgår i arbejdsgruppen og arbejder sammen med mine ansatte

7 2. Hvad forventer du af din egen nærmeste ledelse? Vi ved At næsten ni ud af ti føler sig respekteret i høj grad eller i nogen grad af ledere på højere niveau. Hver tredje leder svarer i nogen grad og hver tiende slet ikke. At to ud af tre oplever tydelige krav og forventninger fra deres nærmeste leder, men hver fjerde gør det ikke. At jo hyppigere, man mødes med nærmeste leder, jo tydeligere er forventningerne. At ledere i første række i gennemsnit bruger et par timer om ugen på kontakt med ledelseskolleger eller overordnede plus de formelle møder med dem. Hvad mener du Hvor ofte har du behov for at tale eller mødes med din nærmeste leder, hvis du skal udføre dit ledelsesarbejde optimalt? Hvilken form for støtte og opbakning er vigtigst for dig som leder? Hvorfor? Er der situationer, hvor du savner stærkere opbakning? Hvad ville den rette opbakning give dig bedre muligheder for? Hvilke fordele oplever du ved enten at dele fysisk arbejdssted med din nærmeste leder eller at arbejde hvert sit sted? Jeg holder jævnlige møder med min nærmeste leder, men vi Min nærmeste leder er snakker mest om den djøf er. Han kan noget, jeg økonomiske bundlinje. Bare den stem- hverken kan eller er interesseret i. Men respekten mer, er det o.k. er der; han anerkender det, jeg kan, og siger åbent, at det kan han ikke

8 3. Har de administrative opgaver taget overhånd? Vi ved At de administrative opgaver som fx budget, regnskab, indberetninger mv. fylder meget i debatten om offentlig ledelse. At ledere i første række bruger under en femtedel af arbejdstiden på administration. At administration alligevel fylder meget i bevidstheden, fordi mange opfatter opgaven som kedelig. At det administrative arbejde tit udføres med mange afbrydelser. At en del administration udføres af andre end lederne selv. De administrative opgaver fylder meget mentalt. Jeg oplever det altid som om, jeg er bagefter med dem. Når jeg ikke har ro til de administrative opgaver, tager jeg dem med hjem. Så bliver det til gengæld svært at begrænse sig de kommer til at fylde for meget. Hvad mener du Oplever du, at administration tager for meget tid fra andre ledelsesopgaver? Hvordan kunne dit administrative arbejde gøres mere meningsfuldt? Hvilke former for hjælp og støtte har du brug for til det administrative? Kunne nogen af dine administrative opgaver løses bedre af andre? 14 15

9 4. Hvilken rolle vil du spille i forandrings- og udviklingsprojekter? Vi ved At kommunale ledere har skullet og fremover vil komme til at håndtere store forandringer. At lederne selv angiver, at forandringer og udvikling fylder meget i jobbet. At udviklingsledelse ikke er synlig som en selvstændig aktivitet i hverdagen. Den er typisk integreret i andre ledelsesprocesser: møder, dialog osv. At de strategiske opgaver tit kommer i perioder og bølger. Hvad mener du Hvordan oplever du sammenhængen mellem dine daglige ledelsesopgaver og dit ansvar for arbejdspladsens langsigtede udvikling? Hvad skulle der til for, at du fik bedre mulighed for at tænke langt og stort? Hvordan ser du din egen lederrolle i de forandringsprojekter, der kommer oppefra? Hvilken sparring og opbakning får du, når du selv sætter udvikling på dagsordenen? Den strategiske del af lederjobbet er ikke noget, der fylder hver eneste dag. Det kommer gerne i klumper

10 5. Hvad betyder lederuddannelse for dig? Vi ved At to tredjedele af lederne har gennemført eller er i gang med en lederuddannelse. Af de resterende vil hovedparten gerne uddanne sig. En lille gruppe på 15 pct. vil eller ved ikke. At lederne både ser uddannelse som nødvendigt for at klare jobbet og som noget, de får et personligt udbytte af. At mange kommunale arbejdsgivere er meget villige til at bevilge lederuddannelse til lederne i første række. Hvad mener du Har du allerede eller er du i gang med en lederuddannelse? Hvis ja: Hvad har det betydet for dit daglige arbejde som leder? Hvis nej: Hvad er de vigtigste grunde til det? Hvilke kompetencer mener du, en lederuddannelse bør give dig? Er der i dine øjne brug for at tilpasse indholdet af de eksisterende lederuddannelser eller brug for helt nye? Hvilke andre former for lederudvikling har du brug for kortere kurser, ledernetværk, mentorordning eller andet? Hvorfor? Vi kan få lige så meget lederuddannelse, vi beder om. På det punkt bliver der ikke sagt nej. Jeg tager alt det lederuddannelse, jeg kan. Egentlig ikke, fordi jeg har brug for det jeg går snart på pension. Men fordi det er spændende

11 6. Hvor højt vil du op på karrierestigen? Vi ved At ønsket om uddannelse ikke primært er en stræben mod højere ledelsesposter. Knap hver anden overvejer en karriere opad, kun hver ottende vil helt sikkert gerne avancere. At blandt de yngre ledere (under 45 år) er kvinderne væsentligt mere indstillede på avancement end mændene 44 pct. mod 33 pct. Blandt de ældre ledere (over 55 år) er det omvendt 8 pct. mod 16 pct. Hvad mener du Hvad kunne gøre det attraktivt for dig at gå efter en lederpost på et højere niveau? Hvad er dine stærkeste grunde til at blive på samme lederniveau som nu? Hvordan tror du, ledelsesopgaven ville ændre sig, hvis du steg i graderne? Hvilke kompetencer ville du i så fald have brug for at styrke? At mange ledere finder tilstrækkelige ledelsesmæssige udfordringer og anerkendelse som ledere i første række. At flere ledere vurderer, at højere lederposter også kræver en akademisk uddannelse og/eller en master i ledelse. Jeg er åben over for fremtiden, men ikke for en lederkarriere opad. Der har jeg været, og jeg ville netop tilbage til mit fag

12 GODE RÅD TIL LEDERNES OMVERDEN - praktiske råd til offentlige ledere, Der gerne Vil gå nye Veje Læs mere Væksthus for Ledelse har udgivet 30 hæfter og rapporter om mange forskellige sider af jobbet som leder i en kommune eller en region. Her er et lille udpluk af dem. De kan alle hentes og bestilles gratis fra Ledere der lykkes En undersøgelse af kernekompetencer hos særligt succesfulde institutionsledere i kommunerne. Ledelsesrum En udforskning af begrebet ledelsesrum med inspiration til, hvordan offentlige ledere kan udnytte og udvikle deres handlefrihed. Innovation i hverdagen Praktiske fif til ledere, der gerne vil skabe en mere innovativ arbejdsplads. Let vejen for de nye ledere En række konkrete bud på, hvordan man som chef eller kollega kan lette vejen for nyudnævnte ledere. innovation i hverdagen LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE Om Væksthus for Ledelse Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet. Væksthuset arbejder for at udvikle og synliggøre god ledelse i kommuner og regioner. Læs mere om Væksthusets aktiviteter på I bestyrelsen for Væksthus for Ledelse sidder: Direktør Grete Tarpgaard, KL, formand Forbundsformand Bodil Otto, HK/Kommunal, næstformand Sekretariatschef Helle Krogh Basse, KTO Direktør Jens Kragh, FTF-K Forhandlingsdirektør Signe Friberg Nielsen, Danske Regioner Børne- og kulturdirektør Per B. Christensen, Næstved Kommune Direktør Mogens Kring Rasmussen, Djøf Direktør Per Christiansen, Region Nordjylland Løndirektør Sine Sunesen, KL Kommunaldirektør Hugo Pedersen, Høje-Taastrup Kommune

13 FØRST OG FREMMEST LEDER Fokus på de kommunale ledere i forreste række Hvad indebærer det at være førstelinjeleder? Hvad er ens vigtigste rolle, ledelsesopgaver og -udfordringer? Det er hovedspørgsmålene i dette hæfte, der er skrevet til kommunale ledere i forreste række og til deres chefer. Hæftets formål er at øge opmærksomheden og dialogen om et vigtigt led i den samlede kommunale ledelse. Til grund for hæftet ligger et projekt i Væksthus for Ledelse et samarbejde mellem KL, Danske Regioner, Sundhedskartellet og KTO.

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner 2 Ledelse er (også) en holdsport Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner Væksthus

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES LEDERE DER LYKKES HVAD ER DET DE KAN? FEM KERNEKOMPETENCER HOS KOMMUNALE LEDERE MED SUCCES PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Stine Hinge, KL Karen Lund, KL Peter Klange, Klange Erhvervspsykologi

Læs mere

Væksthus for Ledelse Kodeks for god ledelse - i kommuner og regioner

Væksthus for Ledelse Kodeks for god ledelse - i kommuner og regioner 2 Væksthus for Ledelse Kodeks for god ledelse - i kommuner og regioner Væksthus for Ledelse Juni 2008 Projektgruppe og redaktion: Steen Rank Petersen, Danske Regioner Lise Balslev, KL Hanne Borchersen,

Læs mere

Guide til god ledelse

Guide til god ledelse Guide til god ledelse 1 2 GUIDE TIL GOD LEDELSE Indhold Social kapital 4 5 Rum og rammer for ledelse 6 7 Kunsten at kommunikere 8 9 Sammenhængskraft 10 Facts om ledere 12 13 Ledertalenter 14 15 Eksperternes

Læs mere

ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE

ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE Attraktive akademikerarbejdspladser i det offentlige Projektledelse og analyse: Morten Fisker og Morten Hyllegaard Styregruppe: Käthe Munk Ryom og

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Tag lederfrakken på. Værktøj 1. Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle

Tag lederfrakken på. Værktøj 1. Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 1 Tag lederfrakken på Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle INDHOLD Lederskabet - tag lederfrakken

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Praksisnær. ledelse i det offentlige

Praksisnær. ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige førstelinjeleder 1. udgave, 1. oplag 2014 PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag 2014 Redaktør: Søren Voxted

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere