DIALOG. Dansk-Tjekkisk. Af dr. phil. Elisabeth Strandberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIALOG. Dansk-Tjekkisk. Af dr. phil. Elisabeth Strandberg"

Transkript

1 En artikel fra Dansk-Tjekkisk DIALOG De bøhmiske bade samt Rosenborg og Klampenborg Brøndanstalter - kong Christian VIII og hans samtidige på kur ude og hjemme Af dr. phil. Elisabeth Strandberg

2 Af Elisabeth Strandberg Når man står ved indgangen til hovedstadens tjekkiske restaurant (Gothersgade 39) og lader blikket vandre mod Rosenborg slot, passerer man med øjnene netop den del af Rosenborg, dvs. Kongens Have, hvor der på kong Christian VIII's ( ) tid tilberedtes og solgtes nøjagtige kopier af vandene fra de fornemste bøhmiske kurbade. Dette var, hvad et langtitlet værk bragte os på sporet af, nemlig "De fire bøhmiske Bade Marienbad, Carlsbad, Eger- Franzensbad og Teplitz i lægevidenskabelig Henseende, samt nogle Ord om de kunstige Mineralvande og deres Tilberedning i Rosenborg-Brøndanstalt" ved O. M. Giersing (Læge i Kjöge), Kjöbenhavn 1851, 263 pp. Det viste sig ved en nærmere granskning af emnet, at ikke blot kongen /kronprinsen selv og hans gemalinde, men også andre personer omtalt i artiklen her i bladet af januar 2006, havde været på kurophold i Bøhmen - og besøgt anstalterne i Rosenborg Have og Klampenborg - de havde tillige efterladt sig skriftlige vidnesbyrd om oplevelserne. En artikel baseret på dette bød sig til - den får hermed snarere karakter af appendiks til førnævnte fra januar 2006, en præsentation af det relevante kildemateriale. En udtømmende skildring af danske besøgendes erfaringer ved badene er ikke tilstræbt; til gengæld nødvendiggjorde et af bidragene en mindre ekskurs ang. dansk-tjekkisk-tysk. De pågældende "badbeskrivere" er i kronologisk rækkefølge biskop F. Münters søster, Friederike Brun (Karlovy Vary 1795), kronprinsen og kronprinsessen (Karlovy Vary 1819, Teplice 1838, Klampenborg 1846), indirekte S. Kierkegaard (Rosenborg Brøndanstalts vande), etatsråd J. M. Thiele (Karlovy Vary og Teplice 1847) samt endelig skuespillerinden J. L. Heiberg (Mariánské Lázne 1854). Det skal bemærkes, at Rosenborg Brøndkuranstalt og nabobygningen, der husede fabrikationen af vandene, stod lige til 1920'erne, da trafikpresset i Gothersgade nødsagede kommunen til at nedrive bebyggelsen i haven langs gaden og rykke hjørneport med 2 Dansk-Tjekkisk DIALOG Oktober 2006 pavilloner de nødvendige meter tilbage; brøndanstalt med sidebygning stod rettelig, hvor gaden nu breder sig ud på havens bekostning kom teologen Balthasar Münter ( ) fra Gotha nær Erfurt til København med hustru og børnene Friederich ( ) og den kun 10 uger gamle Friederike( ) for at tiltræde stillingen som diakon, siden sognepræst ved den tyske Skt. Petri kirke i hovedstaden. Fra midten af århundredet havde antallet af denne kirkes sognebørn været i stærk og stadig stigning gennem de talrige, især på foranledning af den ældre Bernstorff (A. P. B ) indkaldte tyskfødte embedsmænd, kunstnere, videnskabsmænd, industridrivende og håndværkere (Bobé ), vi er i den såkaldte Florissante Periode i Danmarkshistorien, så en kaldelse fra den danske konge, dennes tyske administration var attraktiv - og anstræbtes. I deres barndomshjem i København kunne Friederich og Friederike lære digterne F. G. Klopstock ( ), J. A. Cramer ( ), H. W. von Gerstenberg ( ), pædagogen J. B. Basedow ( ) og den berømte opdagelsesrejsende Carsten Niebuhr ( ) at kende (Klitgaard Povlsen 191). Børnene var også med ved faderens hyppige besøg hos familierne Bernstorff og Schimmelmann. Med tiden blev Friederich teolog og polyhistor på et tidspunkt i forskningens historie, hvor en større spændvidde i interesseområderne stadig var mulig på et seriøst niveau. Søsteren havde HISTORIE De bøhmiske bade samt Rosenborg og Klampenborg Brøndanstalter - kong Christian VIII og hans samtidige på kur ude og hjemme utvivlsomt evnerne for klassiske studier, men faderen ønskede ikke, at hun blev en lærd kvinde - hun opdroges følgelig i moderne sprog, litteratur, tegning og sang og udviklede sig til en flittig forfatter - sin særlige status vandt hun som Københavns mest respekterede salonværtinde ved siden af Charlotte Schimmelmann ( ), deres to hjem blev de eneste egentlige saloner efter europæisk mønster, Danmark kan opvise (Bobé ). Den i Rostock fødte, i Skt. Petersborg bosiddende storkøbmand Constantin Brun ( ) modtog i foråret 1783 et tilbud som administrator ved den danske vestindiske handel i København, friede til Friederike, som efter at have overvejet faderens anbefaling af forbindelsen gav frieren sit ja; brylluppet stod i Petri kirke, og derpå rejste parret til Skt. Petersborg for at få afviklet forretningerne der - dette skulle blive en i Friederike Bruns meget lange række af

3 HISTORIE oplevelsesmættede udenlandsrejser, hun regelmæssigt foretog med husbond og andre ledsagere lige til Vi skal møde hende i 1795, da hun har forladt det af hende "forhadte" (Bobé ) nordiske klima for at søge kur for sine skavanker i Karlovy Vary. Med på turen har hun sine børn Carl og Charlotte( ). På rejsen træffer hun J. C. F. von Schiller ( ) i Jena, og Karlovy Vary ankommer hun til i midten af juni. Hun får der stablet en slags salon på benene, hvis fornemste medlem er J. W. von Goethe ( ). Fra hendes rejsedagbog erfarer vi fra : "Abends brachte mir die brave Göchhausen ( , hofdame hos hertuginde Anna Amalie i Weimar) den Goethe... Nun hab ich doch ein Interesse hier, und nun fängt die Kur auch an, mir zu bekommen... Ich gerate immer mit dem Goethe in sehr lebendige Unterhaltung. Er redete über die stille Hoffart und den Übermut der Dänen, der sich, wie er neckend versicherte, in mir besonders offenbare. Er öffnet mit viel Bonhomie sein Inneres, in dem sich mir ein reicher Fond von Wahrhaftigkeit und Billigkeit offenbart. Übrigens war er heut (dies ist alles beim Sprudeltrinken auf und ab geredet) schrecklich paradox...". Fra dagbogen bl.a...."mit Goethe gefrühstückt und spazieren gegangen. Ganz öffnete er mir sein Herz und liess mich in seine Verhältnisse blicken... innig erfreu ich mich, ihn häuslich glücklich zu wissen, als guten zärtlichen Vater. Seine Kinder-Liebe ist charakteristisch. Die meinigen hängen mit Leidenschaft an ihm...", suppleret med brev af : "...Die Kinder sind brav. Goethe war in beide vernarrt, zumal in (Char)Lotte. "Die jungen Dinger sind gar liebe Narrent, sagte er, und sie hingen an ihm wie Trauben. Lotte lehrte er lesen - Karl unterrichtete er ü b e r Mineralogie..." (disse korte citater fra et større materiale, se Biedermann , originaldagbog NKS pp ). Det kan tilføjes, at også Goethe ligesom Friederike Bruns bror Friederich M ü n t e r (Dansk- Tjekkisk Dialog januar 2006) stod i forbindelse med grev K. M. ze Sternberka ( ) ang. mineralogi; den tyske digter skænkede sin personlige samling mineraler til det tjekkiske nationalmuseum. Man kan nu spørge, hvad en tyskskrivende værtindes tysksprogede salon i Karlovy Vary egentlig har med dansk-tjekkiske forhold at gøre. Nok havde Friederikes far altid pointeret, at de var danske (Bobé ), nok var helstatens ene sprog af gode grunde tysk - men Friederike foretrak at se sig selv som tysksproget verdensborger med større tilknytning til Danmark end Tyskland (Goethe tager hende, som det fremgår, for en (typisk) dansker). Ikke at hun ikke omgikkes dansksprogede forfattere, et kendt eksempel er hendes møde med Johannes Ewald ( ) i 1778; efter at have overværet "Balders Død" på teatret, blev hun af broderen Friederich taget med til "den ædle Digters ringe Bolig" på dennes invitation - efter den første præsentation lagde Ewald hånden på beundrerindens "Pande, rørte den med et let Kys og sagde med svag stemme: "Dér boer en ung Digtersjæl"" (Bobé ). Fornemmere optagelse i danske kunstneres kreds kunne ikke tænkes. Godt nok skulle "Kong Christian stod ved højen Mast" (cf. Dansk-Tjekkisk Dialog okt. 2001, p. 19) fra Ewalds syngespil "Fiskerne" ikke opnå sin status som nationalsang i forfatterens levetid, han var dog sin tids fremmeste danske skjald. Alligevel, - han måtte leve sit liv under usle kår: "Uden Tvivl har Stolberg ( ) og Münter (Friederich) søgt at formaa Bernstorff til at yde Ewald pekuniær Støtte. (Men) Bernstorff var uden Forstaaelse for dansk Digtning..." (Bobé ), der blev ingen penge til Ewald fra den kant. En tysk digter som Klopstock, derimod, kunne i Danmark nyde støtte i 20 år uden at føle sig foranlediget til andet end sårende bemærkninger overfor danske læsere (Bobé ). Kort sagt, den dansk-tjekkiske forbindelse er i dette tilfælde en analogi, som Carsten Niebuhrs søn, historikeren B. G. Niebuhr ( ) udtrykker det i biografien over faderen i en passage om det danske folk: "Selvom det ikke lader sig nægte at Folket i løbet af et Aarhundrede var gaaet tilbage, saa falder det dog ikke vanskeligt at indse, at dette skyldes paanødt Fremmedherredømme og Aandens indre Undertrykkelse i fuldkommen Analogi med den jesuitiske Kontrareformation, der i moralsk Henseende havde tilintetgjort Bøhmerne" - Bobé , originalen på tysk (Niebuhr 9-10) udkom i 1816, hvor sagen var mindre akut, da den florissante periode var ovre i og med englændernes bortføring af den danske flåde i Når historikeren nævner, at forfaldet har stået på i ca. 100 år, stemmer det med fremkomsten af Frederik IV ( )'s politiske testamente i Heri advarede han efter gjorte personlige erfaringer sin søn og efterfølger(e) Christian VI ( ) mod at bruge den gamle adel fra Danmark og hertugdømmerne Slesvig Dansk-Tjekkisk DIALOG Oktober 20063

4 og Holsten på vigtige poster i statsapparatet (Olden-Jørgensen HT 1996, 1: ). Det blev derfor slægter fra udenfor helstaten som Moltke (Mecklenborg), Bernstorff (ligeledes Mecklenborg) og Schimmelmann (Pommern/Sachsen), der kom til at indtage de betydningsfuldeste embeder i det danske rige. Ved almindelig kædereaktion blev også underordnede poster besat med udefrakommende; dette fik særligt voldsomme konsekvenser under Frederik V ( ), da netop fra hans regeringstid et sammenfald af fred i landet og krig mellem stormagterne gjorde betingelserne ideelle for den neutrale danske sømagts økonomiske opsving, kort og kontant formuleret i Feldbæk Der var mange penge at komme efter. Den tyske digter Herder (J. G ) overvejede at slutte sig til kollegaen Klopstock i Danmark og beskriver i den forbindelse landet som "den danske Afkrog af Tyskland", det bedste Land i Europa, "en for Menneskeheden virkelig arbejdende stat under en god, mild og fortræffelig Regering" (Bobé med henv. til R. Haym, Herder I, 313). Heri var de tilsidesatte danskere uenige, mildt sagt, eller som B. G. Niebuhr diplomatisk udtrykker det "das damalige System der Administration war nicht das richtige für Dännemark" (Niebuhr 9). Som eksempel på sprogets stilling kan anføres følgende konstatering fra 1763 fra en professor ved Sorø Akademi: "vort Sprog bør være kiert, og dets Ære hellig. Men selv foragte vi det, og overlade det nesten til Almuen. Vore fleste Fornemme fornedre sig, naar de tale det: disse, som burde tale det best, tale det intet: man kunne være Dansk og leve i Landet: og af Landet uden at forstaae Landets Sprog" (Feldbæk ). Om befolkningen hedder det i 1790 fra en norskfødt protegé af Schimmelmann familien: Under disse omstændigheder holder landets børn "sig tilbage fra den Ministers Forgemak, hvor indtil Løber og Sveitser alle ere Fremmede, hvor de ikke kunne forstaaes uden at tale det fremmede Sprog... Derfor kan den individuelle Minister være den viseste, ædelste, bedst dansksindede, ypperligste Mand og Minister der kan tænkes. Men uden at ønske det, uden at ville det, blive Nationens Mænd af Talent ham ubekiendte, og han bruger dem ikke, de komme ikke frem, de hendøe i Mørket; Talent og Flid mangler sin Ansporing og Opmuntring, og bliver omsider uudviklet..." (Feldbæk 1991, bind 2 94). Derimod blev det religiøse tilhørsforhold ikke en afgørende faktor, som det var i Prag. Om kampen for det danske sprogs og den danske kulturs ligeværd med den tyske, se netop citerede værk angående Tjekkernes parallelle bestræbelser for deres eget sprog og identitet, se f.eks. P. Bugge "Czech Nation-Building, National Self- Perception and Politics " Aarhus Universitet 1994, III, 346 pp. Vi vil her, for Danmarks vedkommende, nøjes med at opridse hovedlinierne ved at minde om kongernes valgsprog (orig. latin): Christian VI i 1730 "For Gud og for mit Folk" (cf. Dansk-Tjekkisk Dialog oktober 2001), Frederik V i 1746 "Med Klogskab og Fasthed", Christian VII i 1766 "I Kærlighed til Fædrelandet vil jeg søge min Ære"; som pejlemærke kan også tjene data for "Den Kongelige Danske Hof- og Statskalender, Statshaandbog for Kongeriget Danmark", der begyndte at udkomme - på tysk - i 1734, fra 1801 udkom på såvel tysk som dansk for fra 1843 udelukkende at udkomme på dansk. Afslutningsvis skal gøres opmærksom på en nylig debat, affødt af karikatursagen, angående P. A. Heiberg ( , ham med "Ordner hænger man på idioter", i.e. de uduelige af de tilflyttede tyske, som virkede i Danmark i den florissante periode), Weekendavisen med vægtig reaktion og en replik , internettet under Hvad angår Friederike Brun, da havde hun nok fået sin digterdåb via Ewald, men hun reagerede siden hen på den genvundne status for dansk som kultursprog (=Guldalderen), ved at insistere på sin egen stilling som tysksproget europæer, med det resultat at mange som f.eks. Adam Oehlenschläger ( ) søgte bort fra hendes salon (Klitgaard Povlsen 190). Efter 1820 er det især kongefamilien og diplomatiet, hun og hendes mand omgås - om vinteren i palæet i Bredgade, det Brunske kaldes i dag Moltkes, overfor det Schimmelmannske, se begge på ill. i bladet juli 2006, om sommeren på Sophienholm ved Bagsværd sø. Derude var hun og hendes mand næsten naboer til kronprinseparret på Sorgenfri, og HISTORIE tidstypisk er en fest på Sophienholm, der afholdes til det kongelige pars ære i 1817: indvielsen af en kilde, Friederike Brun havde ladet "arrangere" i Sophienholms park, og som skulle bære kronprinsessens navn (Klitgaard Povlsen 190) mindre end to år senere var parret i Karlovy Vary for at drage nytte af de stedlige naturlige kilder. Kronprinsessen skriver i et brev til sin moder af :... "I forgaars begyndte jeg Kuren... Jeg har aflagt flere Besøg... og gjort forskjellige Bekendtskaber. Jeg venter at gjøre flere Bekjendtskaber ved en Thee, som Arvestorhertugen af Mechlenborg giver i Anledning af Slaget ved Waterloo. Helten er selv tilstede, Du kan tro, at jeg glæder mig hjerteligen dertil. Nu maae Du høre, hvorledes Dagen er inddeelt hos os. Kl. 6 gaaer man til Brønden; efter at have drukket det sidste Bæger spadserer man endnu en Time, derpaa frokostes hjemme. Engang om Formiddagen rider jeg med Christian og Kaas. Kl. 1½ spise vi, og Kl. 7 om Aftenen forsamler man sig i Salonen. Hidtil have disse Réunions ikke været moersomme, da man kun dandser nogle Polonaiser og et Par Valse. Jeg anbefaler mig gjærne Kl. 8 og er Kl. 9 ½ til Sengs i det roligste Værelse i hele Carlsbad; Tepelen flyder lige under mine Vinduer..." (Madsen 390 (Nr. 244). Fra hendes gemals dagbog hedder det på kronprinsessens 23 års fødselsdag: "Givet min Caroline Amethyst Ørenringe med Brillanter (Henriques 160 Spec.), et Glasbæger med Sølvfod og Laag (kiøbt her for 13 Duc.)..." (Sjöqvist II, 1, 137). Af et brev kronprinsessen skriver til sin svigermor fremgår, at hun er meget tilfreds med opholdet og føler sig ret oprømt, men alle er også yderst forekommende mod hendes gemal og hende selv (Madsen 398, Nr. 250) - til sin egen mor beretter hun efter afslutningen af opholdet i Karlovy Vary (cf. Madsen 400; dette er en korrektion af en tidligere i samme serie trykt tidstavle, hvor opholdet dateres til (citeret her i bladet januar 2006, p. 16)) følgende af : "...Meget maae Du undskylde min Dovenskab med at skrive i den sidste Tid, jeg tilbragte i Carlsbad, thi den var lidt fatiguant... Vi bivaanede altid Réunionerne, som virkelig vare brillante siden saa mange Fremmedes Ankomst. Ogsaa have vi 4 Dansk-Tjekkisk DIALOG Oktober 2006

5 HISTORIE gjort charmante Partier med de russiske Generaler i deres Equipager. Du veed, at de have en egen Art at kjøre paa i Rusland; for det første uhyre gesvindt, stedse "ventre à terre"(=strakt galop); General Witt har gjort et Væddemaal, at kjøre fra Carlsbad til Töplitz, hvilket er 14 Miil, og være tilbage til Réunionerne samme Aften. Jeg har skilt mig fra Carlsbad med Taarer, vist ikke for Stedets Skyld, men for de behagelige Dage, som vi have tilbragt der i Forening med mine Brødre og mange elskværdige Mennesker " (Madsen 400, nr. 252). Som ofte i forbindelse med kure med de varme vande i Karlovy Vary, afsluttedes med en kold kur andetsteds, i dette tilfælde Ems, med afbrydelser, indtil Kronprinsen havde benyttet opholdet i Karlovy Vary til selskabelighed og politik. I rejseoptegnelserne for (Sjöqvist II, 1, 140) indleder han med at udtrykke sin beklagelse ved at skulle forlade Karlovy Vary, hvorpå følger en overordentlig lang liste over de blåblodede personer, han har mødt, der afsluttes med omtalen af den vigtigste person, sorn kronprinsen dog mod forventning desværre ikke fik truffet (ved læsningen skal man erindre, at kronprinsen jo også er forhenværende konge over Norge, Eidsvoll grundloven, hvorpå hans magt baserede sig i Norge, var for sin tid overordentlig progressiv - nu skal han overbevise europæiske magthavere (og den danske konge) om sit 'gode' reaktionære sindelag: "Fyrst Metternichs tilstedeværelse kunne have gjort opholdet i Karlovy Vary så meget mere interessant som adskillige statsmænd og ministre fra de tyske hoffer skal mødes for at diskutere hvordan man skal dæmme op for de revolutionære planer, som man har afsløret i Berlin og andre tyske universiteter... en ministeriel konference som den, der skal finde sted i Karlovy Vary er bestemt et af de virksomste midler," cf. Sjöqvist II, 1, 140. Vi springer 19 år frem. Fra kronprinsens rejsedagbog for 1838 erfarer vi, at han og hans kronprinsesse tager ind på Postgården i Teplice, hvor værelser var bestilt - kronprinsen skulle nemlig gøre sin opvartning overfor Kejser Nikolaj I af Rusland ( ) Samtalerne drejede sig om de indre politiske forhold i Danmark og Rusland "var der ro i Danmark? Svar: en del skraal som altid", stændernes krav og rettigheder drøftedes, de to (monarker) skiltes i enighed om, at fasthed kombineret med ligefremhed var løsenet, og allerede tog kronprinseparret videre fra Teplice til Prag (Sjöqvist III 163). For kronprinsens søn, den senere kong Frederik VIIs besøg i Frantiskovy Lazne i 1842, se Dansk-Tjekkisk Dialog af januar 2005, p. 20. Vi går frem til : "I Søndags (21. 6.) Aftes hædrede Deres Majestæter Kongen og Dronningen Kuur- og Bade- Anstalten ved Klampenborg med Deres allerhøieste Besøg.Ved Ankomsten til den med Festons af Egeløv smykkede Indkjørselsport, over hvilken der vaiede det med Badeanstaltens Emblemer decorerede Flag, bleve Deres Majestæeter hilste med en Fanfare af blæsende Instrumenter og Kongesalut, og ved den fra Kjøreveien til Hovedpromenaden gaaende Tvervei modtoges Deres Majestæter af Dr. Hjaltelin og de øvrige Medlemmer af Anstaltens Bestyrelse... Det behagede... at begive sig til Fods langsmed Hovedpromenaden hen til Concertsalen. Den henrivende skjønne Udsigt fra denne Promenade over Sundet og de deilige Skovgrupperinger tildrage sig Deres Majestaeters... Opmærksomhed...allerhøieste Tilfredshed... Gjennem den paa begge Sider en haie opstillede Folkemasse begave Deres Majestæter... sig ind i Concertsa1en. Her bleve Allerhøistsamme modtagne med Nationalmelodien "Kong Christian stod ved høien Mast" udført af Orchestret... Digt... Velkomsttale... "Leve!"... Tak... ''Leve!"... Forfriskninger... Promenade... Kuurhuset... Ki1debassiner og varme Bade samt Patientværelserne... Ki1de (senere) de i Skoven indrettede Kilde-, Doucheog Styrtebade... 1½ Times Opho1d... Allerhøieste Tilfredshed" (Hjaltelin 23-3l). Allerede var Kongeparret på besøg igen, denne gang ledsaget af det svenske kongepar m.f1. (Smst ). Der var ikke sparet på noget. Klampenborg Vandkur-, Brønd- og Badeanstalt talte blandt sine store aktionærer dronningens bror, etablissementets park var anlagt af slotsgartner Rothe ( ) fra Fredensborg, og som bygningsarkitekt stod selve M. G. Bindesbøll ( ), mester for bl.a. Thorvaldsens museum i København. Den fremtrædende politiker Orla Lehmann ( ) ledede selskabets konstituerende generalforsamling, ansvarlig for badenes drift var den islandske bataljonskirurg, dr. med. J. J. Hjaltelin ( ). Anlægget kom til at stå indtil nedbrydningen i 1937, men som kuranstalt holdt det kun det første år, 1846, derefter trænger det mondæne moment sig i forgrunden, 1866 tilkommer en ny restaurations- og hotelbygning (Gotfredsen i litt.). Vi vil koncentrere os om 1846, det eneste år hvor "Klampenborgs Bade-Tidende" udkom. Heraf fremgår hvad det tjekkiske element i foretagendet var, nemlig musikken. Tre gange om ugen, til tider hyppigere, var der koncert i den smukke sal, hvor det større orkester spillede "Concert à la Strauss". Her kan vi notere os, at den hjemlige "Strauss", nemlig H. C. Lumbye ( ), opførtes hyppigst ved de regulære koncerter, i gange, Strauss (uspecificeret) 72 gange - men den nær Karlovy Vary fødte J. Labicky (også skrevet Labitzky ) spilledes i Klampenborg 80 gange. Han grundlagde og ledede det stedlige Lázenský orchestr, nu om dage Karlovarský symfonický orchestr, fra 1835 til 1868, han var Bøhmernes valsekonge (Cernusák I 805). Klampenborgsæsonen 1846 ( ) bød på - i kronologisk rækkefølge - Labickýs Duoro-Walzer, Leinates Klänge, Die Elfen, Tremolo-Walzer, Eduard-Walzer, Bedford-Walzer, Huldigung der britischen Nation, Neuer Immer grün-galop, Juristen-Polka, Essex-Walzer, Karolinum-Polka, Sirenen-Walzer, Marien-Polka, Eleonoren Walzer, Prager Eisenbahn- Polka, Militair-Polka, Militair-Galop og endelig Nathalien-Walzer; af disse var Marien-Polka den hyppigst spillede. Vi vil fremdrage en anden, nemlig Prager Eisenbahn-Polka. Denne komponerede Labický i anledning af åbningen af Severní státní dráhy Olomouc-Praha i august Den officielle åbning fandt sted ved ankomsten til Praha-stred (Masarykovo nádrazí) af det første tog, drevet af lokomotivet Bohemia. I Danmark måtte vi vente til juni 1847 før vi kunne modtage det første damptog til hovedstaden; her bar lokomotivet navnet Odin. I denne festlige anledning komponerede H. C. Lumbye sin Jernbane-Damp-Galop, Dansk-Tjekkisk DIALOG Oktober 20065

6 som har bragt ham i den danske kulturs kanon! Der har været anført flere årsager til, at Klampenborg Brøndanstalt måtte omlægges fra sundheds- til "mondæn morskab"setablissement, først og fremmest det ugunstige vejr, dertil at den planlagte jernbane København- Charlottenlund - Klampenborg, som man havde håbet kunne have været anlagt i anden halvdel af 1840'erne først blev en realitet i 1863, den hidtidige forbindelse pr. dampskib og omnibus til og fra hovedstaden var utilstrækkelig. Af Klampenborg Brøndanstalts oprindelige 18 bygninger (beliggende hovedsagelig ml. nuv. Tårbæk Strandvej og Strandvejen) er kun en enkelt tilbage, nemlig "den hyggelige lille Portnerbolig med Uret" (Gotfredsen 32), d.v.s. restauranten i gult bindingsværk på vore dages Staunings Plæne, se Vi vender nu tilbage til den i indledningen citerede danske bog om de bøhmiske bade. Titlen kunne lede en til at tro, at man ved Rosenborg Brøndkuranstalt udelukkende fabrikerede kopier af vandene fra de fire bøhmiske bade, dette viste sig imidlertid ikke at være tilfældet. Der var hele 25 forskellige internationale vande at vælge imellem, dog skulle de mindre hyppigt solgte bestilles i forvejen. Forfatteren indrømmer, at de originale vande, drukket på kildestedet, er langt at foretrække, men at Rosenborgs frisklavede kopier er gavnligere end de "forsendte naturlige" (260-3), som der havde været et dansk marked for. Giersings studie kommer i 1851, hele 17 år efter at kuranstalten åbnedes. I sine to breve til en lægekollega beskriver lægen O. L. Bang ( ) anstaltens start i 1834, hvor vanskeligt det var at få det fornødne antal aktier samlede, og hvordan man efter nogle års forløb var nær sin undergang. Nu, d.v.s. i 1844, kan han berette, at der årligt sælges halvflasker vand, og at indførslen af lignende vande fra udlandet er sunket til en sjettedel (Bang ) i 1850 var Rosenborg vandenes salg mere end fordoblet, til (Giersing 250-1). Mens de egentlige faste brøndgæsters/patienters tal var stabilt omkring de 100 og dermed ikke imponerende, så sikrede salget ud af huset aktionærerne et pænt udbytte (Bang 5-6). Fra en liste over interessenterne i Rosenborg Brøndanstalt af fremgår, at der er et bredt udsnit af samfundet repræsenteret, som f.eks. "Den Kongelige Direction for Statsgjaelden og den synkende Fond" ( ) med hele 20 aktier, Det Kongelige Sundhedskollegium 5, Greve, Geh. Stats og Finantsminister Moltke 3, Greve, Geh. Statsminister Rantzau Breitenburg 2/4 aktie, "Selskabet for moralsk fordærvede Personers Forbedring" 1/4 aktie, medens læge O. Bang selv havde 3 og hans hustru l, af de i alt 130 aktier. Lægen O. Bang var - sammen med den højt roste tekniske bestyrer Hr. Nørgaard - af afgørende betydning for foretagendets succes. Etatsråd, medicinprofessor og kirurg, dr. med. O. Bang, dekan for det medicinske fakultet, medlem af den Overordentlige Sundhedskommission havde været den lægekyndige bestyrer for anstalten lige siden dens start og fra 1830'erne tillige læge for vor store filosof Søren Kierkegaard ( , se Tudvad 96, 102, 118, 147-9). Disse samlede omstændigheder gør, at Tudvad i sin roste bog "Kierkegaards København" lader hovedpersonen aflægge et besøg i Rosenborg Have for at købe Brøndanstaltens vand (153-4). Tudvad nævner, at Kierkegaard i 1845 HISTORIE konsulterer Bang ang. et ildebefindende. Mod det kunne Bang (men vi ved ikke, om han gjorde det) reagere i overensstemmelse med sin beskrivelse p. 35-6: "Er Hovedet eller een eller anden enkelt hørende Deel angrebet, behandles Sygdommen efter disse: de nervøse Hovedpiner, Svimler, Neuralgier med Jernvandene, (ofte har jeg seet Nytte af Eger-Franzensbad)..." (Bang 35-6). Om et andet bøhmisk vand hedder det sammesteds: "Karlsbader-Vandet og det noget lignende Vichy kan næsten ubetinget anbefales, som lindrende, helbredende, forebyggende i Gigt og Steensot, hvor de end localisere sig (smst. 30-1)." Af Giersing fremgår, med hvilken omhu man tilbereder vandene i Rosenborganstalten: "de... blive hver Morgen tillavede kort før Drikningen begynder, saasnart denne er ophørt, blive alle Beholderne tømte... Til de varme Mineralvande, som Carlsbadervandet, haves... en Opløsning, som ved Fortynding med et bestemt Maa1 kogende destilleret Vand, giver et Mineralvand, nøiagtigt saa varmt, som det naturlige..." (fulgt af mange tekniske detaljer), se Giersing 252-3; "det er bedst at drikke Vandene ved Anstalten selv,... men kan dette 6 Dansk-Tjekkisk DIALOG Oktober 2006

7 HISTORIE ikke skee, maa de varme Vande ophedes til den rigtige Grad efter de Regler, som trykte medfølge, naar man kiøber dem..." (Bang 48). Blandt aktionærerne i Rosenborg Brøndkuranstalt finder vi også etatsråderne Withusen og Thiele, førnævnte læge for sidstnævnte - gigtpatient. J. M. Thiele ( ) havde fået sin gigt ved håndtering af kobberstik. De værdifulde kobberstik, som kunsthistorikeren C. F. L. F. von Rumohr ( ) på kronprinsens foranledning havde bragt frem i lyset (cf. Dansk-Tjekkisk Dialog januar 2006), præsenterede for en stor dels vedkommende det problem, at de var "opklinede, Ryg mod Ryg, med Liim eller med Klister"; de kostbare blade "kunde ikke udskiæres uden at offre Blade paa Bagsiden"(Thiele II 28). Takket være Thieles lyst til at eksperimentere fandt det også internationalt set hidtil uløste problem sin løsning ved et held i uheld. Thieles ridehest var så venlig at distrahere sin herre længe nok fra nogle kobberstikprøver, han havde lagt i blød, til at få påvist, at kobberstikkene nedsænket i vand af en bestemt varmegrad lod sig "afløse" og efter en tur gennem trækpapir, svamp og en presse med tørrepapir var som nye. Rumohr kom til København fra Lübeck få dage senere; efter at have overværet processen kunne han lykønske Thiele med "opfindelsen". Rumohr forkyndte Thieles ros samme aften ved hoffet, "og et Par Dage efter havde jeg i mit Værksted Prinds Christian og hans Gemalinde, ledsagede af v. Rumohr, - de skulle se mig afløse!" (Smst. 30-4). "Dagligt, næsten fra Morgen til Aften, stod jeg nu som en Vadskerkone ved den varme Ballie, og det ene Hundrede af Blade efter det andet passerede igjennem min Tørre-Anstalt og min Pressemaskine" (Smst. 34) - det måtte give gigt. Vi er i 1847, kuren foregår i Karlovy Vary og Teplice, med sig har Thiele sin gode ven, godsejer H. Gamst (?-?), som gik villigt ind på at deltage i Kuren, "da Doctoren erklærede at det ialfald ikke kunde skade ham at deeltage i Badelivets Besværlighed.., - han tog endog sin broderlige Deel i dets Keedsommeligheder. Fra Kl. 5 om Morgenen indtil Kl. 9 tømte vi det ene Glas efter det andet, medens vi spadserede paa Promenaden og hjerteligt længtes efter Frokosten. Gamsts jævne og godmodige Væsen førte os snart ud i adskillige Bekendtskaber med andre Badegæster, og når vi havde hilset paa dem, og til Afvexling diverteret os med de mange Sager, som var udstillede i Vinduerne, saa kom da ogsaa i Reglen det lykkelige Moment, da vi turde hvile ud i et Kaffehuus og fortære de velsmagende Hörner und Stänge. Men saa var vi derefter trætte og søvnige - og sovenei! det var strængt forbudt. Vi tilbragte da Formiddagen med at holde Vagt over hinanden, at Ingen faldt om i sin Sopha. Af Landsmænd traf vi i Carlsbad kun General Ewald (C.v , General Adjudant hos kronprins Christian Frederik) - ja! Gamst opdagede en dansk Paraplymager ved Navn Neydharts(?), som havde en lille Fiælebod paa Promenaden, - en simpel men meget vakker Mand, som - hvis jeg ikke feiler senere beæredes med Dannebrogsordenens Sølvkors, da han som bosiddende i Carlsbad havde giort sig bemærket med sin Beredvillighed til at komme Landsmænd til Hiælp i hans Udlændighed. Med Gamst og Ewald stod jeg i et mangeaarigt Bekendtskab fra Familielivet i Kiøbenhavn, og til geensidig Opmuntring foretoge vi jævnligt om Eftermiddagen Kiøretoure, navnlig til den nærliggende Fæstning, Ellbogen (=Loket), som var mig et af de kiæreste Udflugtssteder. Kort Tid efter, at jeg havde begyndt Kuren, blev jeg sygere og befandt mig meget ilde, men Badelægen trøstede mig med, at dette var et godt Tegn, som viste, at Vandet virkede... Og, i Sandhed! da jeg derefter havde brugt Blodkopper, overkom der mig i de følgende Dage et saa mærkeligt Velbefindende, at jeg endnu mindes dem som et liv, levet i en høiere Tilværelse... opmuntrende Badegæst fra Hjemmet... Skuespilleren P. Nielsen ( )... Vore Promenader i Omegnen bleve som oftest Deklamationer... (I Byen) "kaffebord, hvor vi giorde vor Tilværelse giældende lige overfor det stærkt grasserende Aristokrati... General Ewald levede stille og afsides i en anden Bykant; i vor Kreds passede han ikke... I Teplice... hotel Neubad... fiorten Dage brugte jeg dagligt Badet, sov, efter Ordre, en Times Tid efter hvert Bad og tilbragte de lange, ledige Timer i Slotshaven med at fodre Fiskene i Haven, høre Militærmusik og at vandre ud til en nærliggende Ruin, Doubravská Hora i romantiske Drømmerier... (Gamst er sendt til Berlin Dansk-Tjekkisk DIALOG Oktober 20067

8 for at ledsage Thieles kone og datter den sidste del af deres rejse til Teplice)... Pludselig hørte jeg stemmer og Lyden af Trin op ad Trappen... Der havde jeg dem... Nu var jeg fuldkommen rask. Badene havde virket fortræffeligt og nu skulde Efterkuren begynde, naar først jeg havde gjort dem bekiendt med min gamle Ruin og med den deilige Slotshave. Vor Reise førte os først til Prag..." (Thiele NKS 4847, se litt. under utrykte kilder; beretningen er upagineret, uddraget er fra 1847). Den tidligere omtalte gamle revolutionære P. A. Heiberg ( ) var i 1799 blevet dømt til landsforvisning og tilbragte resten af sit liv i Revolutionens hovedstad Paris. Hans søn Johan Ludvig ( ) var blevet hos moderen i Danmark under opvæksten og sluttede sig senere ( ) til faderen i Frankrig for at studere naturvidenskab - og gå i teatret. Han kom ironisk nok til på sin vis at efterleve et af faderens samtids stadig citerede råd til danskerne "Min Søn, om Du vil i Verden frem, saa buk". Johan Ludvig blev med tiden direktør for Det Kongelige Teater, skuespilforfatter med det stadig opførte "Elverhøj" som det kendteste, skrevet til et bryllup i kongehuset i 1828, også hans "Aprilsnarrene" og "Nei" kan stadig findes på plakaten. Johan Ludvig Heiberg blev i 1831 gift med teatrets kvindelige førstekraft, den som romantisk skuespillerinde berømte Johanne Luise Heiberg ( ). Hun har, må det siges, knubbede ord at fremføre om sin konge, Christian VIII, og accepterer særdeles modstræbende at optræde for den danske og svenske kongefamilie ved en særforestilling af den danske konges yndlingsstykke "Nei" på Frederiksborg slot (Chr.VIII var for syg til at tage til teatret i København) - men som hun slutter beretningen: "Faa dage efter sendte Christian den Ottende mig et guldarmbaand med blaa emalje og diamanter. Naar enden er god, er alting godt" (Wamberg II ). Dette var i juli 1846, måneden før, , havde det danske kongepar som beskrevet været på besøg på Klampenborg Vandkur-, Brønd- og Badeanstalt - beretningen derom i Badetidende slutter med bemærkningen: "Uagtet den i Søndags stedfundne Tycho Brahes Fest havde kaldet mange Tusinde Mennesker fra Kjøbenhavn og Omegnen over til Hveen, var Anstalten den Aften besøgt af over 2000 Mennesker" (Hjaltelin 31). Parret Heiberg var æresgæster ved Tycho Brahes festen, og hendes beretning om dagens begivenheder skal afslutte vores artikel. Forinden vil vi, i strid med kronologien,følge hende på kur i Marienbad i 1854: "Ankommet temmelig angreben paa sjæl og legeme til det dejlige Marienbad i Bøhmen vandrede jeg næste morgen i den lette, forfriskende luft ad de skjønne stier og ind i de smaa granplantager, som jeg søgte for i ensomhed og ro at lade mine tanker dvæle, hvor de helst ville. Jeg foretrak langt disse ensomme veje for at gaa frem og tilbage ad den promenade, som hele sværmen uophørligt benytter, uagtet man skulle synes, at enhver hurtigt maatte blive overmættet af ideligt at støde paa de samme fysiognomier. Fjorten dage var ikke gaaet, førend der foregik en hel forvandling med mig. Bleg og farveløs kom jeg til Marienbad, nu viste blodet sig atter i mine kinder, og hvad jeg i meget lang tid ikke havde følt, nemlig sult, indfandt sig atter og laerte mig, at det at være sulten og da at modtage føden kan være en virkelig nydelse. Oplivet af at kræfterne vendte tilbage og med dem modet og et lysere syn paa livet, saa at alle de smaa sorger stod for mig som foragtede gnomer, og de goder, jeg var i besiddelse af, som lysende engle, var jeg som forvandlet. Under hele mit ophold i Marienbad var jeg glad og fuld af haab til fremtiden" (Wamberg III 176-7)... "Mit ophold i Marienbad, det styrkende jernvand, de dejlige bade, især dem man kalder Marienbade, hvor man synes at bade sig i mousserende champagne, havde udøvet en højst velgørende virkning paa mig. Baade legemligt og sjæleligt var jeg blevet en anden, havde drukket mod, livslyst og kræfter ind dag for dag..." (Smst. 180). Vi går tilbage til 1846, til. årets længste dag, , der var udset til dagen, hvorpå man ville markere 300 året for Tycho Brahes fødsel ( ). Impulsen til fejringen var givet ved en artikel af J. L. Heiberg i hans tidsskrift Urania - og det blev nu bestemt, at alle dampskibene på den dag skulle gøre en tur til Hveen, og medtage så mange, de kunne rumme. Ægteparret Heiberg blev som Det Skandinaviske Selskabs æresgæster indbudt til at deltage i fejringen. Selskabet havde lejet et af skibene. Afsejlingen fra København skete ved HISTORIE tonerne til "Der er et yndigt land", og da man var kommet lidt ud i sundet, uddeltes kokarder med flagrende bånd i de tre riger Danmark, Norge og Sveriges farver... Ved ankomsten til Hveen ordnede toget sig, for to og to at begive sig op til Tychos ruiner... på siderne gik flere med marchalstave, fra hvis spids de skandinaviske farver vajede (frokost medbragte madkurve incl. tjener - champagne - skandinaviske talere). Da man havde spist og drukket, råbt hurra og sunget, spredtes man over hele øen for ret at tage den i øjesyn... henrivende solnedgang "solen var alt under horisonten, og vi maatte tænke paa at naa til strandbredden hvor dampskibene ventede for atter at føre os over til Sjælland... Fem eller seks dampskibe, overfyldte med passagerer, styrede nu atter under musik tilbage... stjernerne glimrende og pragtfulde... Hvor levende kunne jeg paa hin aften tænke mig, Tycho Brahe staa paa en af sine mange altaner paa sit vidunderlige slot, seende i natten op mod hine kloder, hvis veje han kendte, staa der ventende paa de stjerner, hvis ankomst op fra horisonten han paa sekundet vidste... Hvor mange refleksioner, hvor mange følelser, hvor mange af aandens lynglimt gaar ikke igennem en saaden menneskesjæl i saadanne nætter, hvor underligt smaat bliver dog alt det daglige slid overfor en saa ophøjet gerning!" (Wamberg i udtog). Dette skete i Skandinavismens storhedstid i 19. århundredes midte. 150 år senere, i begyndelsen af det nye millennium, fremkom den danske arkæolog Jens Vellev (1945-) med en ambitiøs plan: genskabe Tycho Brahes observatorier Uraniborg og Stjerneborg på den siden 1658 nu svenske ø. Der var opnået støtte fra danske fonde på et beløb af 80 millioner (sv.) kroner til at realisere planen, men de svenske myndigheder nægtede at give deres accept. Observatorierne var tænkt at skulle stå færdige til det nordiske kulturår 2006, nu må vi nøjes med en særudstilling i det danske renæssanceår, nemlig "Tycho Brahes verden - Danmark i Europa ", særudstilling på Nationalmuseet fra til , hvortil naturligt nok også tjekkiske samlinger bidrager, cf. samt sw26305.asp. 8 Dansk-Tjekkisk DIALOG Oktober 2006

9 HISTORIE Utrykte kilder Det Kongelige Bibliotek: NKS o F. Brun, Dagbog fra den første Rejse til Italien gennem Schweitz Kiel-Weimar- Carlsbad..., 1795, 1. Maj - 2. Nov., 194 pp. NKS o J. M. Thiele, Mit Livs Aarbog , upagineret. Trykte kilder og sekundærlitteratur -Bang, O. L.: Om Brugen af de ved Rosenborg Sundhedsbrønde tilberedte Mineralvande: To Breve til Dr. N. O., Kiöbenhavn 1844, 53 pp. -Biedermann, F. v.: Goethes Gespräche; 1. Band , Zürich & Stuttgart 1965, 1027 pp. -Bobé 1910 = L. B.: Frederikke Brun født Münter og hendes Kreds hjemme og ude, København 1910, 11, XXVIII, 359 pp. -Bobé 1917 = L.B.: Ungdoms=Erindringer (Wahrheit aus Morgenträumen) af Friederike Brun, født Münter, udg. af L. B., København 1917, XIII, 179 pp. -Bobé 1943 = L. B.: Johannes Ewald, Biografiske Studier, København 1943, 144 pp. -Bramsen, B.: København før og nu - og aldrig, bind 5, Kgs.Nytorv, Rosenborg og Nyboder, København 1988, 536 pp. -Bugge, P.: Czech Nation-Building, National Self-Perception and Politics , University of Aarhus 1994, 111, 346 pp. -Cernusák, G., B. Stedron & Z. Novácek: Ceskoslovenský Hudební Slovník I-II, Praha , 853 & 1080 pp. -Dansk-Tjekkisk Dialogs historiske artikler : under hist. art. -www.dengulecottage.dk -Feldbaek 1991 = O. F.: Dansk Identitetshistorie 1 ( ) & 2 ( ), København 1991, 424 & 468 pp. -Feldbaek 1992 = O. F.: Borgerskabets danskhed , pp in Lundgreen-Nielsen -Feldbaek 2004 = O. F.: Gyldendals bog om Danmarks historie, København 2004, 321 pp. -Fogtdals Illustreret Tidende - Guldalderen, Oktober 2004, pp. 8-9 Kongens Have samt Februar 2006, pp Klampenborg har leveret illustrationsmateriale -Giersing, O. M.: De fire bøhmiske Bade Marienbad, Carlsbad, Eger-Franzensbad og Teplitz i lægevidenskabelig Henseende samt nogle Ord om de kunstige Mineralvande og deres Tilberedning i Rosenborg-Brøndanstalt, Kjøbenhavn 1851, 263 pp. -Gotfredsen, L.: Klampenborg Vandkur-, Brønd- og Badeanstalt, Særtryk af Meddelelser for Gjentofte Kommune 1945, 33 pp. -Henningsen, P. & M. Petersen: Heiberg og ytringsfriheden, Weekendavisen , 2. sektion Bøger, p kan ses på -Hjaltelin, J.: Klampenborgs Bade-Tidende, Nr. 1-50, Kjöbenhavn 1846, 200 pp. -http://www.infomedia.dk -Interessenterne i Rosenborg Bröndanstalt, d. 29de Februar 1844, Kjöbenhavn 1844, 8 pp. -Kieler Blätter herausgegeben von einer Gesellschaft Kieler Professoren, Dritter Band, Kiel 1816, IV, 518 pp. -Klitgaard Povlsen, K.: Friederike Bruns saloner , pp in Scott Sørensen -Klitgaard Povlsen, K.: Naturmani: Friederike Bruns og K. V. von Bonstettens rejsebreve, pp in Scott Sørensen -Love for Rosenborg Bröndanstalt vedtagne i Generalforsamlingen den 5te April 1854, Kjöbenhavn 1854, 4 pp. -Lundgreen-Nielsen, F.: På sporet af dansk identitet, København 1992, 310 pp. -Madsen, O.: Kong Christian VIIIs Breve , Augustenborgerne Louise Augusta og Caroline Amalie, 1. Bind, København 2005, 438 pp. -Michelsen, K.: Ytringsfrihedens forkæmper, Weekendavisen , 2. sektion Bøger, p kan ses på -Michelsen, K.: P. A. Heiberg, Weekendavisen , 2. sektion Bøger, p som ovenfor -http://www.natmus.dk/sw asp ang. Tycho Brahes verden - Danmark i Europa , særudstilling Niebuhr, B. G.: Carsten Niebuhr's Leben, pp in Kieler Blätter III, se derunder -Olden-Jørgensen, S.: Christian Vs og Frederik IVs politiske testamenter, pp in Historisk Tidsskrift 1996, 1 VIII, 472 pp. -Scott Sørensen, A. (red.): Nordisk Salonkultur. Et studie i nordiske skønånder og salonmiljøer Odense 1998, 493 pp. -Sjöqvist, V.: Kong Christian VIIIs Dagbøger og Optegnelser II, , Kbhvn 1973, VIII, 533 pp, II, , Kbhvn 1976, VII 673, III , Kbhvn 1983, VIII 219 -http://www.svenskhistoria.se/arkiv/424.html om Jens Vellev, Brahe etc. -Thiele, J. M.: Af mit Livs Aarbøger, Bind I, II , København 1917, 258 & 232 pp. Denne trykte udgave af Thieles erindringer omfatter ikke beretningen fra Karlovy Vary og Teplice -Tudvad, P.: Kierkegaards København, København 2004, 514 pp. -Wamberg, N. B. (ed.): Johanne Luise Heiberg, Et liv genoplevet i erindringen, 5. rev. udg. ved N. B. W., Bind II & III, København 1974, 256 & 266 pp. Dansk-Tjekkisk DIALOG Oktober 20069

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Ti stille! ikke et ord til!

Ti stille! ikke et ord til! Onsdag kl. 10.00 Pacific Time, privat charterfly 00-647, afgået fra Pago-Bahatah med kurs mod XX. intet at bemærke For tusind millioner rustne skrueaksler! Jeg hader dem! Er det stadig computernes opfindere

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere