WMMåmm DET FULDKOMNE LIV. Han var i Selskab med syndige Mennesker, men deltog aldrig NUMMER SEPTEMBER AARGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WMMåmm DET FULDKOMNE LIV. Han var i Selskab med syndige Mennesker, men deltog aldrig NUMMER 17 1. SEPTEMBER 1935 84. AARGANG"

Transkript

1 WMMåmm / 1 1 i I 1 1 \ \ x x SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRQ NUMMER SEPTEMBER AARGANG DET FULDKOMNE LIV. Af Ældste Nephi Jensen. Jesus Kristus er Verdens eneste Eksempel paa et fuldkomment Liv. Han kom til en Verden fuld af Vildfarelser og Skinhellighed, men hans Hjerte blev aldrig rørt af krybende Smiger over de himmelse Sandheder, som han kom og lærte Folket. Han saa Samfundets Goglespil, men blev aldrig bedraget af deres" betydningsløse Skuespil. Han saa Velstand og Rigdom omgivet af krybende Tjenere og valgte selv at være Tjenernes Tjener. Omkring ham fandtes de snæversynede Mennesker, som sogte efter Frihed til unyttige, forfængelige Fornøjelser; han fandt selv sin Sjælefred ved at bære Verdens Sorger, hvilken Byrde han bar. Han var i Selskab med syndige Mennesker, men deltog aldrig i deres Ugudelighed. Han saa den blændende Herlighed, som materielle Herligheder havde, men han krævede dog ikke til sig selv det, hvortil han kunde lægge sit Hoved. Han betragtede den straalende Skonhed af Jordens Herlighed; men blev aldrig blændet af dens herlige Pragt. Han stod frimodigt foran purpurklædte Autoriteter paa deres Troner og lod sig ikke skrække af den kejserlige Pragt. Han besogte de fattige, nodlidende, de foragtede og nedtrykte og gav dem rigeligt af sin grænselose Sympati og Forstaaelse. Med en Gmhed, som udgik fra hans eget uforfalskede Hjerte loftede han de med

2 386 Renhedens Ære og Skonhed. Han be- Foragl udstedte op til sogte de syge ved deres Leje og gav dem kærlighedsfuldt Helbredet tilbage, Styrke til de svage, Synet til de blinde og Hørelsen til de dove. Han vidste, hvad det var at sorge, og blandede sine Taarer fra hans egen sorgbetyngede Sjæl med Taarerne fra de andre sjælesyge Mennesker. Han haanedes og foragtedes, men betalte aldrig igen paa samme Maade. Man drev Spøg med ham, men han mistede aldrig sin Beherskelse Højhed og Ædelmodighed. Han var forhadt, men han elskede dem, som hadede ham. Han led Doden paa den grusomste Maade, men han velsignede dem, som korsfæstede ham. Hans fuldkomne, sejrrige Liv fik den skeptiske Rosseau til at sige:»sokrates dode som en Filosof; Jesus døde som en Gud.«UNGDOMMEN ER TIDEN FOR ÆGTESKAB. Af Sir Henry Lytton. (Vi er fuldt enige med Sir Henry Lytton, som i denne velskrevne Artikel paastaar, at de, som er bedst egnet til at give gode Raad angaaende, hvorledes man bedst kan opnaa varende ægteskabelig Lykke, er de, som selv har erfaret eller erfarer lykkeligt Ægteskab. Og vi er ogsaa enige med ham i hans Raad. Ægteskabet, dets Problemer og Løfter har tidligere været behandlet flere Gange i»skandinaviens Stjerne«saaledes som Kirkens Ledere har lært det. Det er os en Glæde at have Tilladelse til at gore vore Læsere bekendt med denne Artikel af denne berømte Forfatter. Red.) Jeg morer mig meget ofte over at læse Artikler om ægteskabelig Lykke, som er skrevet af Ungkarle og ugifte Damer i Tyveaarsalderen og af saadanne, som har faaet Skilsmisse, eller af Professorer i Psykologi, hvilke sidstnævnte vilde være saa bange og forskrækket for en virkelig levende Kvinde, at de vil stamme og rødme i hendes Nærværelse! Det synes for mig, som om Nutidens Mennesker er kvalificeret til at give Vink og Raad om, hvorledes man skal gore sit Ægteskab til en Sukces med Undtagelse af netop de, som virkelig har formaaet at gøre det saaledes. Om en Mand, som har levet i et lykkeligt Ægteskab i 50 Aar, ikke skulde være berettiget til at komme frem med nogle gode Raad til dem, som gør det skæbnesvangre Skridt, ved jeg ikke, hvilke Kvalifikationer som behoves. dertil. Erfaring er sikkert den bedste Vejleder.

3 387 Det første, det gælder, er at gifte sig, medens man er ung. Jeg ved, at det er almindeligt i vor Tid at formane til Forsigtighed, at en god Plads eller Stilling bor have Fortrinet, at Fattigdom dræber Kærlighed, at unge Mennesker skifter Mening saa ofte, at Ægteskab, naar en ung Pige bliver gift, før hun er 25 Aar, eller en Mand, der endnu ikke er 30 Aar er en uhyggelig Forseelse. Dette vil man høre fra de ugifte og Professorerne i Psykologi. Tag dog intet Hensyn til dette. Ungdommen er netop Tiden for Kærligheden, og Ægteskabet er det sædvanlige, naturlige Resultat af Kærlighed. Men om De holder den tilbage, holder den paa Is nogle Aar og derefter vil nyde den, vil De ligesom naar nogle Drikke opbevares i Flaske i nogen Tid og derefter aabner dem for at nyde Indholdet opdage, at de smager af Proppen! Om De ønsker, at Deres Ægteskab skal vare et helt Liv, maa De begynde som ung for at forme Vaner og Skikke efter hinanden. I 30-Aars Alderen har et Menneske taget Stilling til,hvad han synes om, og hvad han ikke synes om det er næsten umuligt at forandre dem. Aldrig har to Mennesker nogensinde passet saa godt sammen paa alle Maader, at der ikke har været nogle skarpe Kanter, som behovedes at blive slidt af. Lad dette Arbejde (med at slibe Kanterne bort) blive overstaaet, medens I endnu er unge, fojelige og modtagelige.»det var ikke meget romantisk!«vil De muligvis udbryde. Jeg taler ikke om Romantik, jeg taler om Ægteskab. Romantik er noget skælvende og berusende, som maaske brænder ud paa nogle faa Maaneder eller maaske nogle faa Uger. Jeg taler om den Slags Ægteskab, som er bygget saa solidt, at det kan vare et helt Liv. Og jeg ved, hvad jeg taler om, thi jeg var blot en Yngling, da jeg giftede mig, og de første Aar var min Hustru og jeg blottet for Penge. Disse Modgangens Maaneder lærte os taalmodigt og tilfreds at tage Livets Modgang. Naar I ofte har maattet undvære Halvdelen af eders Maaltider for at kunne skaffe Penge nok til Huslejen, bliver det ikke nogle Aar efter saa betydnigsfuldt, om Middagen serveres 5 Minutler for sent. Og dog har jeg set Ægteskaber gaa til Grunde, fordi Maaltiderne ikke blev serveret præcis. Noget andet,som I vil lære ved tidligt Ægteskab, er Venskab. Hvis I begge venter, til I hver for sig har en stor Kreds af Venner plus Penge, Tid og Lyst til at gaa paa Besøg hos dem, bliver I saa forandrede, at I aldrig lærer at vise Venskab for hinanden. Ægteskab uden Venskab er næste altid dømt til at skulde mislykkes. Jeg hører ofte i vor Tid, hvorledes en hel Del unge Mennesker taler om at være»et prægtigt Par«, da de blev gift.

4 388 Saavidt som jeg kan fatte det, betyder det, at de danser godt sammen, spiller saa godt Tennis sammen, og at begge er»beundrere«af at læse Detektivromaner! Dette er naturligvis ikke Venskab, og det har heller ingen Lighed med det. Om delte kaldes Venskab, er vi alle nogle»prægtige Par«. Om en Mand fortæller mig, at han og hans Hustru er Venner, pi over jeg det paa følgende Maade. Jeg siger til ham:»antag, at De er i en Knibe et virkeligt pinligt Tilfælde. Det være sig i Forretningslivet, Selskabslivet, okonomisk Vanskelighed eller hvad som helst, og De er træt til Doden af at spekulere over det, og De maatte onske at fortælle Deres Sjæls store Sorg til en Ven. Er Deres Hustru saa den Person, De vilde vælge til Deres fortrolige? Maaske vil han svare:»min Hustru vil ikke forstaa mig«, eller»min Hustru kender intet til Forretningssager«, eller»jeg vilde ikke for alt i Verden besvære min Hustru med saadanne Problemer«. Om en Mand siger saatedes, er han og hans Hustru ikke Venner. En Ven er een, man kan ræsonnere med om alle Sager og Ting, og for hvem man kan aabne sin Sjæl og faa Byrden lettet, som har tynget. Det er ligegyldigt, hvor fortvivlet det end ser ud, saa bliver man forstaaet, og Tilliden svækkes derfor ikke. Det er den Slags Ægteskab, som har gjort min Hustru og jeg i Stand til at fejre Guldbryllup, som er Milepælen for 50 Aars lykkeligt Ægteskab. Men tro nu endelig ikke, at vi tilbragte al vor Tid med at kærtegne hinanden. Det er mere Naragtighed. Vi havde ikke været gift ret længe, for vi lærte en Lektie om, hvor bedrageligt overflødig Hengivenhed var. I vor Omgangskreds fandtes et gift Par, som altid kaldte hinanden»kære«,»elskede«,.»skat«og en hel Del andre omme Kælenavne som kan tænkes. En Dag, da vi var i Selskab med dem, ankom vi til en vis By, medens det øsregnede. Det var en lille By, og der fandtes ingen Drosker ved Stationen, hvorfor den elskede Hustru sagde til sin»elskede«, at han maatte sørge for at skaffe en Vogn. Den»Elskede«gik og kom imidlertid tilbage 10 Minutter efter gennemblødt, men dog uden en Vogn.»Aah, min Engel, har du endnu ikke fundet en Droske? Prov at gaa igen,»min Elskede«.«Saa vadede»den Elskede«af Sted igen i Regnvejret og Stormen, men kom imidlertid atter tilbage uden en Vogn. Atter en Gang blev han drevet ud, og da han ogsaa denne Gang kom tomhændet tilbage, var Tonen i hans Kones Rost lidt skarp:»aah, Elskede, du maa virkelig skaffe en Vogn«. Det var rigeligt, nu kunde det være nok:»jeg vil blæse dig et Stykke«, snærrede han,»skaf dig en Vogn selv«. Det vanskelige er, at saa mange Mennesker glemmer helt,

5 389 at i Ægteskabet»taler Handlingerne et hojere og tydeligere Sprog end Ordene«. Det er derfor, jeg kalder mit Ægteskab for et»spejderægteskab«. I mange Aar har jeg forsøgt at gore det til en Regel at gore min Hustru en Tjeneste hver Dag. Der tales saa meget om. at Manden stadig skal holde Romantikken i Live fra den Tid, han friede eller var forlovet, ved at komme hjem nu og da og forære hende uventede Gaver en Buket Blomster, en Æske Chokolade o. s. v. Det er ganske vist en god Tanke, men i Ægteskabets forste Aar er det mange Gange saaledes, at der virkelig ikke er Penge til det. Men hvor fattig et Ægtepar end er, kan de altid gore hinanden en lille Tjeneste hver Dag. En Mand kan nu og da overraske Konen ved at byde hende Morgendrik paa Sengen. En anden Dag kan han maaske vaske op efter Aftensmaden, medens hun læser Aviserne o. s. v. Der er blot to smaa Advarsler, som jeg skal give. Den forste er: Disse smaa Tjenester maa være noget»ekstra«, ikke noget som horer til det daglige Liv. Det andet: Gør aldrig noget godt for saa senere at bekendtgøre og ophøje det ved at sige:»det her var min gode Gerning i Dag!«thi saa lyder det, som om De vil sige:»det er da godt, at det nu er overstaaen«. EN MODERS BØN. (Skrevet af Ældste Carl R. Andreasens Moder, Lena Andreasen.) Oh, Gud, velsign min Dreng! Hold ham ren! Gør ham stærk! Hjælp ham at forstaa, at han er skabt i dit Billede, og at han ved at leve et rent og godt Liv en Gang kan blive lig dig. Hjælp ham at forstaa den store Mission, som er givet ham. Gør ham værdig til at blive Fader til Sønner og Døtre, hvis Aander altid har dvælet hos dig, og hjælp ham at blive dette ved at holde hans Legeme rent og helligt til dette Formaal. Lad ham være lige saa ren, som han venter, den Pige skal være, som skal være Moder til hans Børn. Jeg beder dig, himmelske Fader, at hjælpe ham at overkomme og modstaa alle Fristelser, som kommer til ham, saaledes at han kan vende hjem pletfri og uden Skam. Maa han udføre en hæderlig Mission og vende tilbage med et Vidnesbyrd om Evangeliet, som aldrig vil forlade ham! Maa nogle blive lykkelige formedelst ham lad ham finde een Sjæl, som vil lytte til hans Budskab om dig. Jeg beder, at han vil blive husket i alle Dele af Danmark, hvor han end arbejder, som en Missionar, som var sand, ær-

6 390 lig, trofast, ren, ydmyg, tilgivende og velgørende, i mange Aar efter, at han er vendt hjem, saaledes at ingen kan pege»hans Mission var en Fejltagelse paa alle paa ham og sige: Omraader«. Maa han ære og respektere sine Ledere elske dem og være villig til, hvor de sender ham, at sige og gøre det, som de instruerer ham om saaledes at de kan elske ham. Jeg beder, at han maa have Livets Nødvendigheder, saaledes at han hverken maa fryse eller sulte; at han maa finde Venner, hvor han end skal gaa. Jeg beder, at min Dreng vil være særlig god og venlig mod de gamle, fattige, syge, Krøblinge og alle, som ikke kan nyde de Velsignelser, som han selv har Anledning til at nyde. Lad ham være i Stand til hurtigt at se en Fejl, men ikke at domme. Hjælp ham at leve saaledes, at han ikke vil skamme sig over det forbigangne! Giv ham Kraft til at sejre over alle hans Fejl. For alle de Bonner, som du har svaret os paa, takker vi dig, og hjælp os, at vi maa tjene dig ved at gore Jorden til et bedre Sted at leve paa. Jeg beder om disse Ting ikke alene for min Dreng men for alle Missionærer, hvorsomhelst de er kaldet til at arbejde, at de alle maa vende hjem med en hæderlig Afløsning og med stor Tro paa dig og dit Evangelium. Jeg beder om dette i Jesu Kristi Navn Amen. Å MOTSETTE SIG SANNHETEN. Som et folk har vi ikke megen tid tilovers, thi et stort verk er forlangt av vore hender. Jeg vet, at foruten Guds kraft kunne vi ikke ha været istand å utføre hvad som har været utført; jeg vet også, at vi aldrig vilde være istand å opbygge Guds Zion i makt, skjonhet og herlighet, om det ikke var for at vore bonner nådde den Herre Sebaoths oren og han besvarte dem. Verden har forsokt på å overvinde oss fra begyndelsen, og djevelen liker oss ikke videre godt. Lucifer, Morgenrødens Sønn, likei] slet ikke, at Gud åpenbarer sig til sit folk, og han har inspirert et stort antal menneskers hjerter, siden evangeliet var gjen skjehket til jorden, å føre krig imot oss. Men ikke en av dem har fåt noe utbytte derav, hverken herlighet, udodelighet, evig liv eller penger. Intet menneske eller folk har noen gang hat utbytte av at kjempe mot Gud i fordums dager, og intet menneske eller folk vil noen gang ha utbytte av å forsøke derpå i fremtiden. (Wilford Woodruff. (Fra eng.)

7 : Og, Digtet 391. EN MISSIONÆRS TANKER. Ja mangen Gang jeg tænker paa, Hvad vi paa Jorden her kan faa, Om vi vil rigtig soge, Med Iver og med Flid fremgaa Og frem for alt at prove paa Vor Kundskab at foroge, Saa vi kan finde Vejen frem, som forer os til Himlens Hjem I Gud vor Faders Rige. Naar saa vi Vejen fundet har Og friet fra Synden, som vi bar, Ved Begravelse i Vandet, Og naar vi saa vil vandre tro Paa Vejen, vi begyndte paa, Og ej vi soger noget andet, Vi vil da fole glad og fri Naar vi vandrer paa den trange Sti, Som forer frem til Maalet. Naar saa vi vandre frem paa Rad Mod Zions Land og elskte Stad Med Israels Frydeskarer, Da kan vi synge hojt i Kor, At vi modtog det sande Ord Og blev fri for Satans Snarer, Lad os da gore alt, vi kan, Og hjælpe hver en Kvinde, Mand At vandre paa Guds Veje. Saa lad os gaa med raske Skridt Mod Maalet, som er os beredt I Himmeriges Rige, Da vil vi alle juble glad, Naar vi har naaet den gyldne Stad leve der for evig, Og synge højt i Englekor:»Haleluja«, vor Gud er stor, Hans Navn vi evig prise. > af Ældste Marius A. J. Hall, Frerikstads Gren, Norge. Venlig Hilsen til Missiomerer og Soskende i Danmark fra mig Deres Landsmand.

8 392 EN VIRKSOM AAND.* Af Ældste J. M. Sjødahl. Herrens Aand virker i Verden. De onde Aander dominerer ikke helt og holdent. Kirkens Indflydelse er en Kraft blandt Menneskene. Som Bevis herpaa: En ung og populær Præst forlod for ikke længe siden sin Stilling som Præst i den danske Statskirke. Aarsagerne sagde han var: Han kunde ikke prædike om Barnedaaben uden guddommelig M}<ndighed. Videre paastod han, at en Statskirke ikke kan være Jesu Kristi Kirke. Den er hojest en religios Afdeling eller Departement under en Statsregering, men tilhorer ikke det Kongerige, som»ikke er af denne Verden«. Han venter nu siger han paa nye Apostle, men blot Gud kan bemyndige Mænd til at virke i et sligt Embede. Dette, saavel som mange andre Tidstegn, tyder paa, at Herrens Aand er i Virksomhed, thi det er Aandens Kaldelse at lede Guds Børn ind i al Sandhed. Denne Præst, som en Gang var saa at sige blind, ser nu delvis. Lad os haabe, at hans Synsvidde snart bliver storre, og da skal han selv forstaa, at en Kirke, som skal tilhore Kristus, maa være grundlagt af ham og være under hans stadige Ledelse. Det var dette, som gjorde den primitive Kirke til hans Kirke. Den organiseredes af hans Apostle, til hvem han overlod Noglen til hans Faders Rige, før hans Dod (Luk. 22: 28 30). Det er ogsaa dette, som gør, at Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Dag er hans Kirke. Den er grundlagt af ham gennem de Mænd, som var hans Redskab dertil, og som handlede under hans Ledelse og formedelst hans Myndighed. (Pagtens Bog 20: 1 4; 115: 1 5).»Og dette er kun naaet formedelst vor Herre og Frelser Jesus Kristus som gives Æren baade nu og i al Evighed. Amen.«Des. News. GLEM IKKE FORBEREDELSEN, Af Ældste Søren Christensen, København. Det er Klagen i vore Dage, at Aandens Kraft i Menigheden er kun svag, at der er en aandelig Mathed til Stede, som er saare nedslaaende. Men der er ingen Spørgsmaal om, at Vejen til en sla'rkere Aandens Udgydelse over Menigheden * Kredslærernes Lektie for September.

9 393 gaar aldrig gennem den orkeslose Forventning, men gennem den alvorlige Hjertets Beredelse i Forsagelse og Tro, gennem Vedholdenhed i Bønnen, gennem Indovelse i en ærlig og ydmyg Kristentro. Det er det fattige Hjertes Længsel, som Gud vil velsigne; salige er de»fattige i Aanden«, siger Herren;»thi Himmerige er deres«. Det er en Grundlov i Aandens Verden at kun ved at være tro over det mindre, bliver et Menneske i Stand til at sættes over mere. Der maa altid vokses fra lille til stor, Begyndelsen maa aldrig springes over, Udviklingen aldrig forsommes. Lad os derfor aldrig vente Aandens Komme ad anden Vej end denne Troskabens Ydmyghedens stille Vej, og lad os aldrig springe Forberedelsen over. Der fortælles om Herrens Disciple og ovrige Venner, hvorledes de efter hans Himmelfart vendte tilbedende tilbage til Jerusalem med stor Glæde, og at de altid var i Templet og lovede og prisede Gud. De ti Forventningens Dage inden Pinsefesten var for dem en uafladelig Gudstjeneste, hvor de bad sammen, lovede og prisede Gud, levede i de fælles Minder og det fælles Haab, af de fælles Forjættelser i det Ord, som de var fælles om at tro paa. Det var Indledningen til Pinsen, Forberedelsen i deres Sind til Aandens Komme. Deraf kom Modtageligheden! Naar vi vil, at Aanden skal komme til os, tage Bolig i os, smelte Hjerter sammen i Menigheden og udrette kraftige Gerninger hos os med os og i os lad os da ikke glemme Forberedelsen! Lad os besinde os paa dette at af alle Betingelser for Aandens Komme er der ingen, der er vigtigere og uundværligere end den enfoldige Troskab i vor Kristendom. Hver Tid har vel sine særegne Fristelser, en af vor Tids allerstorste er Uro og Spredthed, Utaalmodighed og Delthed mellem de mange, mange Ting! Det svækker Alvoren og Modtageligheden. Guds Aand kan ligesom ikke komme til Orde mellem de mange andre Roster, der larmer i vort Sind. Lonkammeret forsommes og kan Hjertet ikke faa sin rette Beredelse dér, saa bliver Sondagsmoderne i Menighedens Forsamling ikke saa beaandede, som de ellers vilde være. Dette er Vejen til Aandens Komme for den enkelte og for Menigheden: Livet i Forsagelse og Tro! Dertil blev Aandens Gave knyttet fra Begyndelsen af, har været det siden og vil blive det saalænge Verden staar! Enhver eneste Time i ærlig Forsagelse og Tro bringer os Aanden nærmere, bereder Hjertet for Aandens Gerningog gor Mennesket stærkere i Aanden. Dette gælder for Herrens Apostle, og det gælder for det mindste Barn i Guds Rige indtil Dagenes Ende.

10 394 DEN DANSKE MISSION. EFTERAARSKONFERENCERNE. Efteraarskonferencer i den danske Mission vil blive afholdt som folger: Esbjerg den September. Aalborg den September. Aarhus den Oktober. Odense den Oktober. Kobenhavn den Oktober. I Lighed med de foregaaende Aar bor der saavidt muligt afholdes en Koncert Fredag Aften for Konferencen, og vi haaber, at der vil blive udfort et saa godt Program som muligt. Ungdomsforeningens Konference om Lordagen ved Foraarskonferencen gik saa udmærket, at vi ogsaa denne Gang overlader Lordag Aften til Konference for Ungdomsforeningen. Sondag Morgen Klokken 9 er der som sædvanlig Præstedømsmøde under Ledelse af Missionspræsidenten. Klokken 10 begynder Dagens første officielle Møde ved, at Søndagsskolen udfører et Program den første Time. Derefter vil alle, saavel unge som ældre faa Anledning til at bære deres Vidnesbyrd i den øvrige Del af Tiden. Klokken 2 afholdes et Instruktionsmøde for alle Distriktets Funktionærer, hvor Vejledning og Oplysning vil blive givet. Dette Møde vil blive af stor Værdi og Interesse for Funktionærerne, hvorfor vi haaber, at de vil møde op i saa stort Antal som muligt. Naturligvis er alle andre Medlemmer af Kirken samt dens Venner ogsaa hjerteligt indbudt til dette Møde. Klokken 7 er der stort, offentligt Møde, hvor interessante Emner vil blive behandlede. Mandag Aften kan benyttes til en Basar til Fordel for den kvindelige Hjælpeforening. Vi haaber, at Konferencen i de forskellige Distrikter maa blive af opbyggende Karakter for baade Soskende og vore Venner. Vi indbyder alle vore Søskende og Venner fra de forskellige Grene til at overvære denne Efteraarskonference. AFLØSNING. Atter maa vi aflose en af vore gode, unge Missionærer. Denne Gang er det Ældste Carl. R. Andreasen, som nu har

11 395 virket i Missionen i over 32 Maaneder. Kort efter, at Broder Andreasen kom til Danmark, modtog han fra sin Moder sammen med et Brev»En Moders Bon«, som findes Side 389. Naar man læser denne, forstaar man, hvorfor han har opnaaet saa meget, medens han har været her i Danmark. Han har nu naaet at opfylde hans Moders Bøn, hvor hun beder:»maa han udfore en hæderlig Mission og vende tilbage med et Vidnesbyrd om Evangeliet, som aldrig vil forlade ham.«ældste Carl R. Andreasen har haft ledende Stillinger overalt i Missionen og har alle Steder udført, hvad han fandt bedst for Kirken. Han har ogsaa vundet sig mange Venner, hvor han har virket, som nu beklager Adskillelsen. Han afløses med Tak og Ære for vel udført Arbejde og med Tilladelse til at rejse hjem, men forinden han forlader os, ønsker vi at takke ham for hans gode Arbejde og Venskab, og vi haaber og beder, at han stadig vil erindre hans Moders Bon for ham, saaledes at han stadig vil gaa fremad. Ældste Andreasen forlader Southampton den 25. September med S/S»Manhattan«. NY DISTRIKTSPRÆSIDENT. Ældste Arnold V. Bergesen, som for kort Tid siden blev forflyttet til Aarhus, er beskikket til at virke som Distriktspræsident i Aarhus Distrikt efter Ældste Carl R. Andreasen, som lige er blevet afløst. Ældste Bergesen har altid været kendt for hans Ydmyghed og Villighed til at udføre sine Pligter, og i Forbindelse med hans gode Uddannelse og behagelige Personlighed er der ingen Tvivl om, at han med Søskendes Hjælp kan lede Aarhus Distrikt fremad. Vi beder Herren velsigne Broder Bergesen i hans nye, ansvarsfulde Stilling og beder ligeledes Søskende overalt i Distriktet støtte ham i hans Arbejde. Alma L. Petersen, Missionspræsident. Ethvert menneske, der endelig opnår fuldkommenhet som er opreist fra de døde og fyldt eller levendegjort ved en fylde av celestial herlighet vil bli lik Gud i enhver henseende, fysisk og åndelig, i hensikter og makt. Parley P. Pratt. Herrens ånd er verdens liv og lys. Den er åpenbaringens klippe, der tilkjendegir Herrens sinn og vilje til mennesket. Orson F. Whitney.

12 396 SKANDINAVIENS STJERNE Et halvmaanedligt Tidsskrift for Jesu Kristi Kirke Af Sidste Dages Hellige. Oprettet i Aaret Ansvarshavende Redaktør: Alma L. Petersen. Redaktionssekretær og Translatør: William Ørum Pedersen. EN HØSTFEST. For kort Tid siden overværede vi et religiost Mode, ved hvilket Pladsen ved Talerstolen var tæt pakket med Korn, Frugt, Grøntsager. Blomster og forskellige Slags Fodemidler. Denne Opvisning blev givet i Forbindelse med en Hostfest og skulde være Udtryk for Taknemlighed til Giveren af alt godt, for hans kærlige Omsorg mod sine Born med Hensyn til Livets Nødvendigheder. Synet var behageligt for Øjet, og uden Tvivl var det ogsaa behageligt for vor Fader, Arrangementet var sikkert opmuntrende og opbyggende for de, som var nærværende. De har sikkert følt sig bedre til Mode og er sikkert ogsaa blevet bedre gennem Overværelsen af denne Hostfest. Paa samme Maade vil enhver fole sig bedre og virkelig blive bedre ved at udføre Handlinger i Taknemlighed, Sympati, i Kærlighed og Hjælpsomhed. Og fordi dette er sandt, har vi Beviset paa Eksistensen af et velgørende Væsen, som stadig udøver en oploftende og ophojede Kraft blandt Menneskene og belønner dem for enhver god Gerning. Han er den bedste Betaler, thi han betaler øjeblikkeligt lader ikke vente og han betaler rigeligt med Værdier, som Penge ikke kan kobe. Hvor vidunderligt er i Glæden i sig selv i Udforelse af et uselvisk Stykke Arbejde. Denne Glæde kommer til det mest ensomme Hjerte, saavel som til den mest højvelbaarne blandt Folket, men den kommer ikke til nogen med Undtagelse af, at Tjenesten, der udfores, er uselvisk. Ren og uforfalsket Kærlighed er Nøglen til Guds Gunst. Stolthed og Selviskhed kan maaske klæde sig i Ydmyghedens og Hengivenhedens Klæder, men Gud kan ikke bedrages af dette, selvom mange Mennesker bliver det. Hyklerne maa vel foregive at kende den gudhengivne Glæde, men i Virkeligheden kender de den slet ikke. Der findes sandelig megen Selviskhed og haardhjertet Grusomhed blandt Menneskene, men findes der ikke ogsaa Broderskabets Aand, som stadig tager til? Virker Gud ikke iblandt og paa Mennesker? Er det Ondes og det Godes Kræfter ikke blevet ordnet mere bestemt, og er det

13 397 Gode ikke s leget gradvist. Lad os tro det. Dog er der endnu mange, i den store Masse, som ikke er sikre paa deres Standpunkt og blindt rækker Haanden frem. De er utilfredse, rastløse og uden bestemt Mening om, hvorledes de skal lose deres Problemer paa en rigtig Maade. Og ligesaa længe, som denne Tilstand hersker, vil Uretfærdighed Elendighed og Gemenhed blive Menneskene til Del. Hvor meget vi imidlertid end maa klage og jamre os over Tilstanden, ser det ud til, at vi som Individer ikke kan gore meget for at rette det, med Undtagelse af at vi er sikre paa, at vi selv drives af rene og uselviske Motiver i alt vort Samarbejde med vore Medmennesker, at vi altid stræber efter at efterleve den gyldne Regel at holde os selv uplettet for Verdes Synder og at tjene Gud trofast og ihærdigt. Om vi vil gøre dette vil Herren være vor Styrke og Trøster, og vi skal have hans Aands Vejledning i rigt Maal. Men for atter at komme tilbage til Hostfesten, vil det være udmærket at erindre de Udtryk for Taknemlighed for guddommelige Velsignelser er lig vore Hellige, og vi skulde være glade for at vise disse vore Følelser ved passende Lejligheder og paa passende Maader. Derfor gor Hostgudstjenester og deslige sikkert meget godt.»du skal takke Herren din Gud for aile Ting«. Vi anbefaler af Hjertet saadanne Sammenkomster i vore Forsamlinger. Joseph f Merrill GLEANER-PIGERNE OG M-MÆNDENES SANG. Mel.: Kasles du paa Bølgen om. Fader kær, vi prise dig i Sang og Bon, hos dig er vi altid sikker paa vor Lon, lær os trofast til at holde dine Bud, at vi ret som Rudi kan gaa paa Marken ud. Samle ind vi vil i Jesu Hjord, altid vil vi folge dine Ord, fremad vandre, tjene Far og Mor, og vi derved finde vil en Glæde stor. Unge Mænd og Piger kærligt sammen maa sprede Lys, saa andre ogsaa Kundskab faa, lære dem om Herrens Vej og hvert et Bud. saa at ogsaa de kan gaa paa Marken ud.

14 398 Se paa Herrens Mark er der jo Arbejd' nok, samles ind i Laden skal den hele Flok, falder Vejen dig lidt trang og tung at gaa, blive kun ved, da sikkert vil du Maalet naa. Gaa kun trøstigt fremad gennem Tjørn og Torn, husk paa Vejen frem at sprede gyldne Korn. Brug din Flid og brug din Kraft og tjen din Gud, ret som Ruth kan du da gaa paa Marken ud. Husk en Gang, at Herren selv var Jordens Gæst, lad hans Aand da dvæle her ved denne Fest, og ved jer vil Herren selv da Glæde faa, alle kan da trygt paa Arbejdsmarken gaa. UNGDOMSSANG. L. Wagner. Mel.: Høje Nord. Kom da frem, hør den Røst, som nu paa vor Ungdom kalder, før hans stærke Arm den falder, Herren giver Styrke, Trøst. Vi skal vise, vi kan stride, vi vil bruge Aandens Sværd, og vi fremme skal hans Rige, vi har kær. Ungdom frem, Herrens Sag vi med Glæde vil frembære Ordet til Guds Pris og Ære, vi kan se den nye Dag. Har vi først vort Løfte givet, vil os Aanden gøre stærk, kæmp da ærligt hele Livet for hans Værk. Fremad, frem, unge Mand, du skal bruge dine Kræfter, da vil mange følge efter, bringe Lys til hvert et Land. Vi vil Mørkets Fyrste fælde, Aandens Sværd skal slaa ham ud, frem med Mod, I ved det gælde Herrens Bud. L. Wagner.

15 399 DEN NORSKE MISJON G. U. F. MOTTO »Vi går inn for åndsdannelse og lykke i hjemmene«. HØST-KONFERANSER I NORGE. Trondheim den 28, 29, 30 september. Bergen den 5, 6, 7 oktober. Oslo den 12, 13, 14 oktober. Store offentlige moter vil avholdes lordag aften, sondag morgen og aften. Sondag eftermiddag vil et stort vidnesbyrdsmote holdes. Aftenunderholdninger kan bli holdt fredag og mandag. Vi håper, at alle soskende og venner vil benytte anledningen til å besoke motene. M H Knudsen FORFLYTTELSER. Elste Raymond Moe fra Kristiansund til Kirkenes; elste Granville Barlow fra Fredriksstad til Trondheim; elste Julius Larsen fra Haugesund til Fredriksstad; pres. Arthur Ridd fra Trondheim til Haugesund, hvor han også vil ta over stillingen som president for Bergens distrikt. AVSKJEDSFEST. Kvindeforeningen i Haugesunds gren avholdt mandag den 12 aug. en hyggelig fest for elste Julius I. Larsen, som har virket blandt søskende fra den 16 november 1933 til den 12 august 35 sammen med elste Vern Parry i det siste seks måneder, i de næsten to år, han har virket i grenen, har han utført et godt arbeide og været til velsignelse for mange. Så det var med forunderlige følelser, soskende skulde skilles fra ham. Maa Gud fremdeles bruke ham i sin vingård, og ikke alene ham, men alle, som har sluttet pakt med Herren. Et godt program blev utfort av soskende, og der blev servert chokolade og smørbrod. Elste Julius Larsen bemerket i sin avskjedstale, at det hadde været en stor giede for ham at virke i grenen, og at han hadde fått mange gode venner i Haugesund, og han takket derfor alle soskede og ønsket, at grenen måtle gå fremad. Forstander Lars Birkeland takket tilslut alle, som var fremmott til festen, og rettet en spesiel tak til dem, som hadde ordnet med tilstelningen. Det hyggelige snmvær avsluttedes ved 1 / 2 12 tiden med sangen nr. 75 (»Pris Gud fra hvem hvert gode kom«). Taksigelse ved br. Karl Haugen. Tilstede var 24. Thorvald Amundsen, Grensskriver.

16 400 SØNDAGSSKOLEN NADVERVERS FOR SEPTEMBER. Hjælp os, o Gud, at fatte ret det store Syndens Offer bragt, for os af din enbaarne Son, der gav os Liv og Frelse skon. Senior- og Juniorklassen: KORLEKTIE FOR SEPTEMBER. Matt. Evang. 17. Kap. 20. Vers:»Dersom I har Tro som et Sennepskorn, da kan I sige til dette Bjerg:»Flyt dig herfra derhen, saa skal det flytte sig, og intet skal være eder umuligt«.«bom over 10 Aar: Matt. 16. Kap. 24. Vers:»Thi hvad gavner det et Menneske, om han vinder den hele Verden, men maa bode med sin Sjæl? Eller hvad kan et Menneske give til Vederlag for sin Sjæl.«Born under 10 Aar: Matt. 16. Kap. 27. Vers:»Thi Menneskesonnen skal komme i sin Faders Herlighed med sine Engle; og da skal han betale enhver efter hans Gerninger.«FORSLAG TIL 2 1 /2 Senior- og Juniorklassen: MINUTS EMNER. 1. Hvorfor bør vi være ydmyge, og hvorledes bliver vi det? 2. Hvad kan vor Tid lære af Jesu Renselse af Helligdommen? Born over 10 Aar: 1. Hvorledes kunde Jesus helbrede og gore hans Undergerninger? 2. Hvorledes viser vi bedst vor Paaskonnelse for Herrens Hus? Born under 10 Aar: Fortæl om de 10 Bud. Fortæl om Tabernaklet. TIL KLASSELÆRERNE. Sondag den 15. September benyttes til Oversigt over Lektierne siden sidste Oversigt.

17 401 Lektier for Børneklasser (10 14 Aar). 1. September. JESUS FAAR HJÆLP OG OPMUNTRING FRA MOSES OG ELIAS OG BLIVER ANERKENDT AF HERREN. Tekst: Matt. 1G: 13 20; 17: 1-13; Mark. 8: 27 30; 9: Behjælpelig Oversigt: 1. Jesus sporger:»hvem siger I, jeg er?«(a) Peter erklærer Apostlenes Vidnesbyrd, (b) Jesus fortæller Peter, at han har modtaget denne Kundskab fra Gud. 2. Jesus fortæller sine Apostle om sin forestaaende Død. 3. Jesus gaar op paa et hojt Bjerg og beder, (a) Moses og Elias viser sig og taler med Jesus. 4. Gud bærer Vidnesbyrd om Jesus. 5. Jesus instruerer yderligere de 3 Apostle. Vi lærer af denne Lektie, at de, som folger Jesus og adlyder hans Lærdomme, vil faa Kundskab om Guddommeligheden af Kristi Mission direkte fra Gud. 8. September. MANDEN, SOM ELSKEDE SIN NÆSTE SOM SIG SELV. Tekst: Luk. 10: 25 37; Matt. 22: Behjælpelig Oversigt: 1. Jesus giver sine Apostle Instruktioner. 2. Den lovkyndiges Sporgsmaal til Jesus, (a) Jesus svarer med et andet Sporgsmaal. 3. Jesus fortæller om de to storste Love, (a) alle andre afhænger af dem. 4. Hvem er min Næste, (a) Jesus fortæller en Lignelse. 5. Hvorledes kan vi hjælpe vor Næste? Vi lærer af denne Lektie, at vor Kærlighed til Gud vises ved vor Tjeneste til Gud formedelst vore Handlinger overfor vor Næste, som maaske behover Hjælp og Opmuntring. Lektier for Børneklasser (under 10 Aar). 1. September. TO IMOD TI. Tekst: 4. Mos. 13. og 14. Kap. Behjælpelig Oversigt: 1. Moses udsender efter Befaling 12 Spejdere til Kanaans Land, (a) repræsenterer hver en Stamme, (b) de udspejder Landet, (c) forer noget af Landets bedste Frugter tilbage, (d) fortæller at Landet er uindtageligt. 2. Kaleb søger at stille Folket tilfreds. 3. Menigheden knurrer mod Moses og Aron, da de tillige med Josva og Kaleb vil overtale dem til Tro og Tillid til Gud, vil Folket stene dem.

18 Herren vil odelægge det og gore Mose til et større Folk, (a) Moses beder for dem, (b) Herren bønhører dem men han vil dog ikke lade nogle af dem der knurrede som var over 20 Aar, komme ind i Landet. 5. Josva og Kaleb skulde komme derind, de skulde blive 40 Aar i Ørkenen. 6. Folket sorger, vil nu drage ind i det forjættede Land, (a) Moses raadcr dem fra det, (b) de drager hen og bliver slaaet. 8. September. DEN BLOMSTRENDE KÆP. Tekst: 2. Mos. 28: 1 6; 4. Mos. 16. og 17. Kap. Behjælpelig Oversigt: 1. Kora, Dathan og Abiram og 250 af de ypperste iblandt Folket sætter sig op imod Moses for Præstedømmets Skyld, foragter Moses' Advarsel og understaar sig at gore Rogelse for Herren. 2. Herren vil odela gge den hele Menighed, men da Moses beder for Folket, saa lader han Jorden opsluge Hora og hans Selskab levende, og de 250 fortæres levende af Ild. 3. Deres Røgelseskar skulde gemmes til en Ihukommelse. 4 Folket knurrer atter, (a) 14.7C0 omkommer, Aron stiller Plagen. 5. Herren stadfæster Arons Kald til hans Præstedomme ved et Mirakel med den blomstrende Kæp, (a) den gemmes til en Ihukommelse. 6. Israels Børn bliver forskrækkede og ydmygede ved disse Herrens Domme og Tegn. MESTERENS FRYGTLØSHED.* Tekst: Mark. 4: 35 41; 5: 36. Ved en vis Lejlighed, da Mesteren havde forkyndt Evangeliet til Folket, som sad ved Strandbredden, voksede Skaren, og alle lyttede meget interesseret til, hvad han havde at fortælle dem. Da Mørket faldt paa, begav de sig atter tilbage, og Disciplene, som fandtes med Jesus paa et Skib, kom ud for et alvorligt Stormvejr, og de begyndte at blive bange, og derfor sagde de til Jesus, som sov:»mester! bryder du dig dog ikke om, at vi forgaa«. Da rejste han sig og sagde til Søerne:»Ti, vær stille«, og det blev fuldkomment roligt. Idet han vendte sig til sine Discipel, sagde han:»hvorfor er I saa bange? Hvorfor har I ikke Tro?* * Lektie for Senior- og Juniorklassen den 1. September.

19 403 Vi finder ingen Beretning om, hvad Svaret paa dette Sporgsmaal var, men Disciplene sagde:»hvem er dog denne, siden baade Vinden og Soen er ham lydig?«da Skibet naaede den anden Side af Soen, og da Mesteren gik i Land, kom en Mand hen til ham, en Mand med en uren Aand; han havde sin Bolig i Gravene, og ingen kunde længere binde ham, end ikke med Lænker«. Den urene Aand, som hed»legion«, blev drevet i en Hjord Svind, som straks efter styrtede sig i Søen. Da han vendte tilbage til Kapernaum, kom en af Synagogeforstanderne, Jairus, og faldt paa Knæ for Jesus, en Mand med en stor Tro, hvis lille Datter laa for Doden. Han bad Jesus om at tage med ham hen og lægge Hænderne paa hende, for at hun kunde frelses og leve. Paa Vejen til Jairus' Hus kom en blodsottig Kvinde ham i Mode, som var af den fulde Overbevisning, at blot hun rorte ved hans Klæder, vilde hun blive frelst. Da hun havde rørt ved hans Kjortel, kunde han mærke det, thi han sagde til Disciplene:»Hvem rorte ved mig?«men Disciplene ansaa det for umuligt at kunne sige, hvem der rorte ved hans Klæder, eftersom han trængtes af saa mange Mennesker, men da Kvinden vidste, hvad der var sket hende, at hun var blevet helbredet, kom hun frygtende og bævende hen og faldt ned foran ham og fortalte ham hele Sandheden. Men han sagde til hende:»datter, din Tro har frelst dig; gaa bort med Fred og vær helbredet fra din Plage«. Medens de var paa Vejen, kom nogle fra Synagogeforstanderens Hus og sagde:»din Datter er dod, hvorfor umager du Mesteren længere«. Men Jesus hørte det Ord, der blev sagt, og sagde til Synagogeforstanderen:»Frygt ikke, tro blot!«han tilstedte ingen uden Peter, Jakob og Johannes at følge med sig, og da de kom til Huset, drev han alle de sorgende ud af Værelset med Undtagelse af Barnets Fader og Moder og sine Ledsagere.»Og han tager Barnet ved Haanden og siger til hende:»talitha kumi!«hvilket er udlagt:»pige, jeg siger dig, staa op«. Og straks stod Pigen op og gik omkring, thi hun var tolv Aar gammel, og alle blev straks overmaade forfærdet.«(mark. 5: 41 42). Tro og Frygt repræsenterer to store paavirkende Kræfter, som rorer det menneskelige Hjerte. Mange Boger er skrevet om Frygtens Tyranni, og mange Bøger er skrevet om Troens Bet}^dning. Frygt er Menneskets almindelige Fjende. Frygt kan odelægge selv det mest lovende Liv. Mesteren var den storste Lærer, som nogensinde har levet, og det var en af hans vigtigste Lærdomme. Frygt hæmmer Initiativ, svækker Villien og forsoger at

20 404 dræbe ædle Beslutninger. Flere Fejltagelser skyldes Frygt end noget andet. Denne Artikels Begrænsning gor det dog ikke muligt at betragte de forskellige Arter af Frygt. Flere Mennesker lider af den. end af noget andet almindeligt Tilfælde. Hvad er Bekymring? Hvad er egentlig Aarsagen til det? Hvorledes overvindes det? Frygt er egentlig Aarsagen til det. Det kan ikke overvindes ved blot at tage en fast Bestemmelse om at gore saaledes, for saa er der Fare for. at De vil bryde Deres Beslutninger, og saa vil De bekymre Dem over det. Bekymringer nærer sig selv. Her er Svaret paa vort Sporgsmaal:»Sindet kan lig et Bæger ikke indeholde mere end een Ting ad Gangen. Hvis det er fyldt med Bekymringer, kom noget andet i, indtil det, som bekymrer Dem, er borte. Vær hver Dag optaget af mange interessate og sunde Aktiviteter, som ikke giver Anledning til Bekymringer.«Mesteren siger paa sin meget simple Maade:»Frygt ikke, tro kun«. Denne store, barnlige Tro, som ser op til Gud, som den ledede og styrende af alt, som i Kærlighed ser ned til os, som kæmper Kampen for at overvinde Frygt. Spørgsmaal og Problemer: 1. Udpeg forskellige typiske Træk i Mark. Evangelium 4. og 5. Kap., som viser Virkningen af (a) Tro og (b) Frygt. 2. Hvad sagde Mesteren til den blodsottige Kvinde, som blev helbredet ved at røre Jesu Klædebaand? 3. Er Tro en Slags Gave eller kan den udvikles? 4. Hvorledes vilde det paavirke Deres Liv, om De fulgte Mesterens:»Frygt ikke! Tro kun!«? 5. Vilde Menneskene i Almindelighed leve længere og være lykkeligere, om de havde større Tro? Hvorfor? 6. Hvorledes kan man bedst opelske en Tro, som kan sejre over Frygt? TRO OG OPNAAELSER.* Tekst: Matt. 17: I den ovennævnte Tekst bliver vi bekendt med en interessant Beretning, som tydeligt fortæller, hvad man kan opnaa, dersom man har»tro som et Sennepskorn«. I denne Beretning er det ogsaa værd at bemærke, at den syge, som Jesus helbrede, havde været bragt til Disciplene, men de Lektie for Senior- og Juniorklassen den 8. September.

21 405 kunde ikke helbrede ham. Det undrer ogsaa dem, for de sporger:»hvorfor kunde vi ikke uddrive den«(onde Aand). Svaret er ikke mindre bemærkelsesværdigt, eftersom det viser, at de ikke havde tilstrækkelig Tro:»Og han siger til dem:»for eders Vantros Skyld; thi sandelig siger jeg eder, dersom I have Tro som et Sennepskorn, da kunde I sige til dette Bjerg:»Flyt dig herfra derhen, saa skal det flytte sig, og intet skal være eder umuligt«.«ved Mesterens vidunderlige Mirakler har han vist, at denne guddommelige Lærdom var rigtig. Sidste Ugers Lektier gav ogsaa nogle udmærkede Eksempler paa de store og vidunderlige Opnaaelser, som var en Folge af stor Tro. Den nu hengangne Apostel James E. Talmage skrev i sin Bog»Betragtninger over Trosartiklerne«meget interessant Side 97, 98, forste Afsnit af»troen et Kraftprincip«(læs det), som egentlig giver et udmærket Billede af Troens Karakter. Store Ledere har altid været Mænd med en stor Tro, Tro paa deres egen Skæbne og deres Mission, den Tro, som kræver Bon.»Frygt ikke! Tro kun!«er en ypperlig Vejleder for Mennesker, der ønsker Sukces. Mænd faar vidunderlig Inspiration, om de tillader Tvivl og Frygt at sva^kke deres Tro. Frygt nedbryder og odelægger, hvorimod Tro inspirerer og sejrer.»hvis De Sidste Dages Hellige vil benytte de Anledninger, som gives dem, og udove Tro i Jesu Kristi Navn og leve saaledes, at de stadig fra Dag til Dag kan nyde den Helligaands Vejledning, er der intet paa Jorden, som de kunde bede om, som ikke vilde blive dem givet. Herren onsker at være kærlig mod sit Folk og onsker at udgyde hans rigeste Velsignelser, Ære, Herlighed og Magt over hans Born, ja endog at de maa erholde alle de Ting, som han formedelst sine Apostle og Profeter har lovet«(brigham Youngs Afhandlinger, 13. Kap., Side 251). Intet dodeligt Væsen har nogenside forstaaet al lære om Troens store Magt, Maaden hvorledes den virker, hvorledes den udoves paa nogensomhelst Maade sammenligningsvis som Mesteren selv. og selv om vi blandt Menneskene har mange vidunderlige Eksempler paa dens Udovelse kan ingen maale sig med de inspirerende Eksempler, som han gav os. Sj)orgsmaal og Problemer: 1. Hvad var Meningen med Jesu Svar, da Disciplene spurgte:»hvorfor kunde vi ikke drive den ud?«2. Hvad har Faste og Bon at gore med Tro? 3. Hvad er Paulus' Definition af Tro? 4. Diskuter Paastanden:»Tro er e Guds Gave«. Betragt den anden Paastand:»Den, som tjener ham bedst, har mest af den«.

22 Bevis, at Tro er et Kraftprincip. 6. Hvad siger Brigham Young med Hensyn til Tro? 7. Hvorledes kan Tro bedst opelskes? ÆLDSTE HAMILTON G. VIDNESBYRD GIVET io. PARKS SIDSTE DEC. ign. Jeg sluttede mig til Kirken, da jeg var 15 Aar gammel. Min Moder var den Gang meget imod dette og sagde til mig:»hamilton, du har bragt Familien i Vanære. Du har givet mig en større Sorg nu, end din Faders Død var for mig.«dette gjorde mig meget ondt, og jeg kunde ikke lade være med at græde, for jeg elskede min Moder meget. Jeg husker endnu ganske tydeligt, at jeg gik ud i Frugthaven, knælede ned og bad til min Gud. Jeg bad ham lade mig dø. Medens jeg saaledes bad, hørte Jeg en Stemme sige til mig:»hamilton, det, du har gjort, er godt og behager Herren. Den unge Mand, Joseph Smith, er en Profet, som er uden nogen Skamplet, og som var udvalgt og ordineret af Gud i Himlen. Om du vil forblive trofast indtil Enden, vil Gud give dig en evig Arv i det celestiale Rige, hvor Gud og Kristus opholder sig.«dette har været mit Vidnesbyrd igennem hele mit Liv. Min Moder sluttede sig senere til Kirken, kom til dette Land (Amerika), drog med de Hellige over Sletterne med en Haandkærre og døde tilsidst som en trofast Sidste Dages Hellig i hendes 93. Aar. EN ERFARING. Av George Frodsham. Oversat fra engelsk ved B. N. S. I oktober, 1893, reiste elste Isaac Jensen fra Brigham City, Utah, til et indianer territorium, nu staten Oklahoma, hvor han skulde arbeide som misjonær uten pung og taske. Han blev sendt til Maynard, hvor han var i to mdr., hvorefter han av pres. Andrew Kimball blev kaldt å reise ned i nærheten av det kanadiske postkontor i den nasjon, der er kaldt Choetau, hvor han var anmodet om å opføre et møtehus. Misjonspresidenten hadde netop været der på besøk og fandt ut av»bestemor Griffith«(hun var halvt Choetau og halvt fransk) og var et hengivent medlem av kirken der, at hun hadde sett i en drøm, at et møtehus skulde bli bygget på hennes eiendom, og hvor de vilde vinde mange medlemmer

23 407 av kirken. Pres. Kimball hadde lagt hjørnestenen, og det var nu elste Jensens plikt å fullfore dette foretagende. Han begynnte sin kalielse med giede og hadde sitt ophold hos»bestemor Griffith«. Elste Herman Campbell fra Salt Lake City blev sendt å assistere ham. Disse to la nu grunnvolden til denne bygning og drog ut i skogen, hvor de hentet tømmer, og arbeidet med dette møtehus gik fremad, da elste Jensen hadde et smertefullt uheld, idet han hugget sig i den ene foten, der nødvendiggjorde at han gikk på krykker i seks eller syv uker, gjennem hvilken tid han hadde ledelsen av dette arbeide. I denne tid var»bestemor Griffith«både doktor og sykepleierske. Mens arbeidet foregikk, skjenket eistene gjennem den hele misjon ganske rikelige summer til fuldforeisen av denne bygning, innbefattende maling, glasruten o. s. v. Broder Naley, en mann de hadde vundet til kirken der, og som var en god tommermann, arbeidet utrettelig i sitt fag og skaffet også vogn og et par hester.»bestemor Griffith«ydet selv firti dollars foruten at ta vare på eistene. Da bygningen var næsten ferdig, kom der bud om, at de skulde avholde en konference der, og motehuset vilde da bli innviet. På den annen side var der en del anti -mormoner, ledet av en methodistprest, som hadde utøvet en sterk innflydelse blandt folket deromkring. De fleste badde denne prest fåaa på sin side, ennskjondt eistene også hadde mange venner. Presten hadde skrytt av, at han vilde sørge for, at der ikke vilde bli avholdt noe møte i denne nye bygning. Da motehuset var ferdig, blev der gjort forberedelser til å avholde en konference og innvielsesceremoni. Der blev sendt bud efter dette distrikts president, broder Ephraim Jeppson. Da han ankom, var ophidselsen blandt folket så sterk, at elste Jensen troedde, det var best de ikke foretok sig noe på en stund. Men efterat de hadde overveiet disse ting nole, bestemte president Jeppson sig for å innvie dette hus til Herrens tjeneste på den dertil fastsatte tid. Aftenen for disse moter skulde avholdes, blev denne methodistprest angrepet av en fryktelig krampe, og han dode i lopet av noen få timer. Dagen efter blev der avholdt en konference, og innvielsen av den nye bygning blev foretatt uten noén hindring. De vandt en masse venner, og folket hjalp til med opbyggelsen av denne gren, og en dag blev skole igangsatt ved elste Winter fra Salt Lake City, der var sendt dertil i dette specielle øiemed. Hans gode arbeide hadde innflydelse på foreldrene, hvis tillid han vandt, og der opstod et storartet vennskap. Ja det var ikke lenge forend en blomstrende gren var opsprunget i denne del av misjonen, og opfyldte således»bestemor Griffith«s drøm.

24 408 MORMONS BOK. Den er storartet, sier herr Badih F. el-kåreh der oversetter denne bok til det arabiske sprog. Mr. el-kareh er professor ved et av universiteterne i Haifa, og ennskjondt han ikke er et medlem av mormon -kirken, er han dog interesser! i bokens innhold og skrev folgende til John A. Widtsoe av de tolvs råd:»boken er storartet. Hvilket geni har forfattet den, dersom den ikke er fra Gud? Hvilken enhet i ideer! Hvilke storartede tidsaldre! Hvilken klar skrivemåte og hensikt, ingen forvanskninger og tvetydige meninger, ja sant å si, mere enkel skrivemåte enn mange fremstillinger i bibelen! Den eneste feil er i dens nevneform, der undertiden er mindre tydelige. Men hvilken bok har været fuldkommen her i denne verden? Mennesket er ufuldkomment, det kan ikke fremstille noe fuldkomment. Jeg var meget forbauset over å finde ut noe om et annet»forjettet«land på den annen side av Atlanterhavet, og at der er tolv apostler tilstede på jorden nu. Dette er meget betydningsfuldt, av en ophoiet karakter, der fortjener noie overveielse og bor tas i betraktning.«(fra eng.) INDHOLD: Det Fuldkomne Liv 385 Ungdommen er Tiden for Ægteskab 386 En Moders Bøn 389 Å motsette sig Sannheten En Missionærs Tanker En virksom Aand 392 Glem ikke Forberedelsen Den danske Mission 394 Redaktionelt 396 Gleaner-Pigerne og M-Mændenes Sang 397 Ungdomssang 398 Den norske Misjon 399 Søndagsskolen 400 Mesterens Frygtsløshed 402 Tro og Opnaaelser 404 Ældste Hamilton G. Parks sidste Vidnesbyrd givet 10. December En Erfaring 406 Mormons Bok 408 Udgivet af den danske og norske Mission. Præsident for den danske Mission: ALMA L. PETERSEN, Priorvej 12, København F. President for den norske Misjon: MILTON H. KNUDSEN, Wergelandsvei 7, Oslo. Trykt hos F. E Bording A/S

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse. Vielsesritualet Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret. Bruden ankommer

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Vi vil i dag fortsætte med at se på forskellen mellem skøgen og bruden. Eftersom det er endetidens største problem og en faldgrube for mange kristne, tror

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 5,43-48

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 5,43-48 1 4. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 13. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 748/13/436/579//688/439/726/475 Åbningshilsen I dag er det barmhjertighedens søndag. Vi siger somme tider: Det

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere