DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3

4 DET KONGELIGE BIBLIOTEK <&NXVØ*

5 Kort vejledning ved foredrag over Samfundshushåldning (politisk ekonomi) til brug ved Xollvelxo skoler (tildels efter F, Bastiats Harmonies économiques" Fredrik Bajer, lærer ved Blågård folkehøjskole. København. C. A. Eeitzels for lae

6 Bonden beder med liden ro, når regnen slår på hans hue; når tåen er kold og ryggen våd, kun lidet hans tanker due". P. M. Møller. Og da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt". N F. S. Grundtvig. Bianco Lunos bogtrykkeri ved F. S. Muble. (>rf vr u i\ Y<u ( >

7 Da jeg for 3 4 år siden påtog mig på Blågård folkehøjskole at foredrage læren om samfundshushåldningen (et æmne, som netop af hensyn til det åndeliges naturlige herredomme over det legemlige ikke borde savnes på nogen folkehøjskole), var det mig vel aldeles klart, at der ikke på modersmålet fandtes nogen lærebog (i s. k. "politisk ekonomi«), der kunde passe til lærlingernes tarv som ledetråd. Men, om også en slig bog havde fundets, vilde det dog ikke stemmet med de fri foredrags natur at henvise lærlingerne til en vis lære- eller læsebog i dette æmne. På den anden side følte jeg imidlertid snart tydeligere og tydeligere, at foredrag, i hvilke ku n s kab s æmne, som her, indgår i hojere mål, ikke let vilde bære tilstrækkelig frugt, når lærlingerne aldeles ingen støtte fik for hukommelsen. Derfor har jeg opskrevet»gangen«, «tråden» eller om man vil»rendegarnet" i mine foredrag. Det er mit håb, at den lærling, som har hørt disse med denne huskeseddel i hånden måske endog vedfojet et og andet på indskudte hvide blade, at han skal have meget lettere ved at retlede sig i æmnet og føre sig det lærte til nytte i hele sit øvrige liv. Men også for andre folkehojskolelærere i samme æmne, håber jeg, at denne

8 lille bog kunde blive et nyttigt hjælpemiddel. Læses kan den vel egenlig ikke; men den kyndige lærer vil straks "forstå en halvkvæden vise«og af de spredte ord danne fuldstændige sætninger, så vel som af de spredte sætninger sammenhængende tankekæder. Også han vil kunne gore hjælpemidlet end frugtbarere for sig ved at gennemdrage bogen med rene blade og på disse tilfoje af sit eget. Det er selvklart, hvorledes denne "huskeseddel«også vil kunne komme andre folkehøjskolers lærlinger (ej alene lærere) til gode. For snarere at gore den lille bog brugelig også i broderrigerne, Norge og Sverige, har jeg, så vidt muligt, brugt den skrivemåde, som blev vedtagen af det nordiske retskrivningsmøde i Stokholm Blågård på Københavns Norrebro, Januar Fredrik Bajer.

9 Arbejde Bytte Værdi Hovedstol Og afkastning (kapital og rente) Ejendom og fællesskab Kaparbejde (konkarranse) Tillæg II: Historisk overblik

10

11 Arbejde. Læren om menneskesamfundets hushåldning (»politisk ekonomi«) vil fræmstille det fri samfunds naturlåve, den naturlige (guddomlige) ordning af samarbejdet til gensidig trangs tilfredsstillelse. Opdage, ej opfinde. Arbejde ligner en bro imellem trang og tilfredsstillelse. Trangens minskning og tilfredsstillelsens øgning er fræmskridt. At udrette mere ved mindre. Tilfredsstillelsen er mål for fræmskridt. Arbejdets formål er at gore sig til herre over nytten o: den egenskab at tilfredsstille trang (med altid hojere og åndeligere trang som nyt mål), at øge naturens skænkede nytte i forhåld til menneskekræfternes købte nytte. Frigorelse af menneskekraft som vilkår for fræmskridt. Kun arbejdet kan byttes (ej trang og tilfredsstillelse). Andres arbejde kan tilfredsstille vår trang, vårt arbejde andres trang. (Læreren, lærlingen, kinafareren, den rige bædstefader). Tjæneste gores, når arbejdet er hos en, trangen og tilfredsstillelsen hos en anden. Af tjænesters gensidighed fræmstår bytte. Give købe og sælge. Lidelsens kald.

12 8 Trangen er våksende m. h. t. sit formål; midlerne ligeså, men langsommere. Vanens og selvfølelsens kald.»den lamme og den blinde«. Nytten ydes s j æ 1 d e n af Naturen alene, sjælden af Arbejdet alene, men næsten altid af Naturen og Arbejdet i samvirksomhed. For at bringe den fulde nytte ud af noget må man lade Arbejdets virksomhed udfylde Naturens. Granskning af kræfter, samt Menneskets ævner. midlerne: Naturens æmner og Arbejdet er dels legemligt, dels åndeligt, dels sædeligt. (Hovedstol eller «kapital«). Arbejde er våre ævners brug til tilfredsstillelse af vår trang. Bytte. "Intet samfund uden bytte, intet bytte uden samfund.«alene overgår vår trang våre ævner, i samfund derimod våre ævner vår trang. Ænten henimod død eller ubestemmeligt fræmskridt. Dyret stillestående, mennesket fuldkommeligt. (Bien, myren, bæveren). Dog kan mennesket kun fræmbringe, ej skabe. Hvis trang overgik ævner, tilbagegang; opvejede de hinanden, stilleståen; hvis ævner overgår trang, fræmskridt (historiens vidnesbyrd). Byttets to sider: kræfternes ening og arbejdets deling. Kraft udadtil, selvstændighed indadtil (bjælkerne i en brobygning, historien om pilebundtet, Holland, Storbritanien, Svejts, Nordamerika, Italien, Norden, Spanien og Portugal, Tyskland). Kræfternes mangefålding (ej alene sammenlægning)

13 9 ved arbejdets deling (Ad. Smith om knappenålstilvirkningen: 1 : 20; 10 : = 1 : 4800 o: 4800: 20 = 240 gange så mange nåle af hvær): 1) hvær arbejders storre færdighed (vanen), 2) tid s s par in g ved færre overgange, 3) opdagelse af bædre måder, 4) ulige ævners rette brug, 5) færre redskaber, 6) kortere læretid, 7) sparing ved storre samlet drift o. s. v. Ulæmper og midler mod disse. Byttets udvikling: Byttehandel ("tusk«), kredsbytning, sal og køb («en alen» (vadmel) "smor«, «en kos værdi«, «fæ», o. lgn.). Penge («opsat tjæneste«,»almindeligt tilgodehavende«). Mønt (ædelt metal, flyttelighed, varighed, formelighed, klang, glans, lille rum, o. s. v.). Byttehandel: pengehandel = tale: skrift. Pengeslid m. m. (omtr. 5 % årl.). Bank («banco rotto«). Depositobank. Girobank (Amsterdam ). Lånebank. Seddelbank («landeveje i luften«). Veksler. Kredit. (Efterdomme*): en fader i København og son i New York). Byttets grænser. Dets særpræg at kræve og spare arbejde. Metal, veje, kanaler, jærnveje, vågne, skibe, bankerer, vekselerer, handelsmænd, vågnmænd, post-, jærnvejs- og telegraf-folk, sømænd. Samfærsels- Stanset bytte kan atter sættes i gang. midler og folketæthed. Byttet udvikler sig naturlig, indtil det kræver mere arbejde, end det sparer (grænsen). *) o: til at domme efter (eksempel).

14 10 Unaturlig udvikling eller indskrænkning. (Kolonier,»lysestøberne«og»kineserne«hos Bastiat, "beskyttelse«). Byttets sædelige kraft. Mennesket har så meget storre sandsynlighed for at blive lykkeligt, som det lever i et lykkeligere samfund. Enhværs vel fræmmer alles vel, ligesom alles vel en h vær s vel. Den enes fordel strider ej mod den andens (fordelenes samklang). Det falske i: «Ens død en andens brød«,»enhværertyv i sin næring«o. Ign. Byttets fri hed (jf. Danm. Biges Grundl. 83). Låvbunden retfærd. Statens opgave (jf. Fr. Bastiat «H. E.» s )*). Mistydninger af byttet. Tjænesteydende og tjænestenydende, fræmbringere og brugere. Hindring som ophav til værdi, men tilfredsstillelse som mål for nytte. Bobinson blev ej rigere ved flere hindringer; samfundet bliver det ej heller. Hindringer og deres tilintetgorere (sult agerdyrker..., sygdom læge, last præst, uvidenhed lærer, kulde skræder..., morke lysestøber... o.s.v.). Vigtigheden af at skælne mellem ondet og godet, hindringen og dens overvindelse, kamp og sejr, arbejde og tilfredsstillelse, værdi og nytte. Værdi. Værdi (købeævne) er forhåldet imellem byttede tjænester («udmålt tjæneste«, ombyttelige tjænesters ligevægt). *) Oversat i Stat, Kirke og Skole" af F. Bajer (Kbh. 1868) s

15 T> ' O ' *T1 «l J 11 Værdiens ejendom og nyttens fællesskab. Under fræmskridtet bliver: Nytten mer og mer skænk, alles fælleseje, mindre og mindre den enkles særeje; Værdien omvendt: tilegnelig, minskes mer og mer i forhåld til nytten, hvortil den er knyttet. Værdien ligger i tjænesten, eftersom hin våkser eller aftager med denne. (Vandet har nytte, dets hentning værdi). Værdi afhænger, alt andet lige, af (men ligger ikke i): t) Nytte (vilkår for trang, hindring, kræfternes ening, vand og vin) 2) Arbejde (snarere det sparede end det krævede, dronningen af England, daglejeren, diamanten, sikring, sangerinden) 3) Naturen (æmnet, tyngdekraft, «tak for mad») 4) Sjældenhed (vanskelighed, diamant, runestene, sjældent slette vers) 5) Duelighed (konstneren) 6) Tid (timelæreren lægens fordannelse) 7) Varighed (en kop kaffe, en teateraften) 8) Skon (overdådighed, afladshandelen) 9) Tilbud ). - im omvendt forhald o. s. v. 10) Eftersporselj Penge har strængt videnskablig ingen værdi (»Solen går ned"), men nytte som byttemiddel, tegn på opsat gentjæneste. Pris er byttede tjænesters værdi udtrykt i penge. "Pengenes værdi«er modsat»varernes pris«. Jo

16 12 storre nytte af pengene (samme mængde), des lavere pris; jo mindre nytte, des hojere pris. Prisen (på markedet) fødes af udbuds og eftersporsels ligevægt. Fræmbringelsen (varen) er en forudsat tjæneste. Når værdien fra tjænesten er indlemmet i fræmbringelsen, følger den i denne desamme svingninger, som den vedbliver at være udsat for i selve tj æn e s t en. Stige og falde (modesager, bøger og blade, makulatur). Vær di målestok. Penge er målestok kun i et eneste givet ojeblik. Penge er selv en vare, stigende og faldende i pris. Penge er aldrig målestok i samme mening som fodmål, pund, time o. s. v. Korn? Alle eller visse varers gennemsnitspris? Arbejdet med hensyn til tilfredsstillelsen? En almengyldig fast værdimålestok er umulig. Nærmest: den simple daglejers arbejde i forhåld til hans velvære. Fræmskridt kændes på, 1) at tallet på de folk, som udretter det råeste arbejde og modtager den usleste Ion, aftager; 2) at lonnen (ikke alene i værdi eller penge, men også med hensyn til virkelig tilfredsstillelse) våkser (Ion = vederlag). Hovedstol og afkastning (kapital og rente). Indledning om Robinson, der laver et sejl til at bruge istædenfor årer. Hovedstole dannes af midler, redskaber, forråd, æmner, ævner, egenskaber el. lgn.

17 ^6, 'o; s'n. >P( /( '\ ^ Hovedstole inddeles (ligesom arbejdet) i legemlige, åndelige og sædelige (godsejeren; videnskabsmanden; den ædrulige og redelige tjæner). Fast (stående) og flydende (omløbende) hovedstol. Maskiner, jordejendom. Hovedstol sparer arbejde, den har værdi (ikke alene nytte), yder fordel (fransk: interét rente) eller afkastning. Ved udlån tages kun hensyn til værdien, tjænesten, långiverens hafte moje vejet mod låntagerens sparede moje; nytten er forudsætning, oven i købet. Låntagerens vederlag er leje eller rente (o: tilbage-gift). Rentens låvlighed hviler på sandhederne: a. Hvo, som tilstår frist, gor tjæneste, b. Tjæneste byttes mod tjæneste; Rentens vedvarenhed på: a. Hvo, som tager lån, skal tilbagegive det fuldstændig ved forfaldstiden*) og b. Et tilbagegivet lån kan atter udlånes i det uendelige. Døde hovedstole. Også de kræver renter o: det vederlag, man giver afkald på (penge på kistebunden; redskaber, som ej bruges; stående hære; æresvagter; guldopdækninger). Omtr. 350 mill. rdl. d. fastgjort i smykker og redskaber af guld eller sølv**). Hovedstol og rente hører til menneskeslægtens vigtigste fræmskridtsmidler (ej er "kapital en vampyr, *) Jf. ordspråget: Lån skal gå lakkeløst hjem". **) Jf. tidskriftet Framtiden" 1869 s. 931 (efter Andrees Geogrf. des Welth andels").

18 14 hvis tunge renten«). Uafhængighed af fortid og fræmtid. Aktiebolag, kreditforeninger, sparekasser, forskudsforeninger, hushåldningsforeninger o. s. v. Vilkår for hovedstoles dannelse: indre, såsom: flid, tarvelighed, orden, selvtugt, fræmsyn, samfundsånd, oplysning, tro o. s.v.; ydre, såsom: sikkerhed, frihed, fred o. s. v. (Samfundshushåldningen rører ved sædelæren). Hovedstol i forhåld til arbejde. Når arbejdet løber efter hovedstolen? Når hovedstolen løber efter arbejdet? Eller: når to driftsherrer løber efter 1 arbejder, stiger lonnen; og omvendt (Cobden). Hovedstolenes våksende virksomhed frigor ikke en vis mængde menneskekraft uden stadig at bringe en tilsvarende mængde vederlag til fri rådighed. Ved hovedstolenes vækst øges rimeligvis ejernes almengyldige men minskes deres h e n s y n s gyldige del i samudbyttet. Arbejdernes øges derimod i bægge meninger. Til godtgorelse heraf tjæner bl. a. hjælpesætningen : Jo rigeligere hovedstole, des lavere rente (alt andet lige). Renten synker dog ej i samme forhåld, som hovedstolen våkser. (200 til 4%*) >100 til 5%; men ej fra 5 til 4, for 100 til henimod 200). Ellers skulde samfundet ødelægge for at blive rigere (modsigelse). Renten kan aldrig blive 0. [Forhåld til fræmbringelsesvirksomheden og folkeøgelsen (se tillæg I)]. Ågerlåvgivning, fri rentefod. *) o: pro cent", hvilket udtryk iøvrigt altid kan oversættes ved hundrede-dele".

19 15 Ejendom og fællesskab. Værdiens låvlige ejendom og Nyttens fræmskridende fælleskab (jf. s. 11 øverst). Enhvær nyder for intet al den nylte, som naturen yder umiddelbart eller middelbart, på det vilkår, at han underkaster sig den moje centen selv at hente nytten eller at yde en (i moje) tilsvarende tjæneste til dem, som gor ham den tjæneste at påtage sig denne moje i hans stæd. («Vårherre giver hvær fugl føde, men kaster den ikke i reden«). Personlig er mennesket ejer af nytten (Robinson), men ligeoverfor hværandre indbyrdes, i samfundet, er menneskerne ejere kun af værdien-, og værdierne forestiller kun sammenlignede tjænester, som modtages og gores frit. Fræmskridtets historie med hensyn til ejendoms overgang til fællesskab, o: særeje til fælleseje: Åndedræt (ens), næring (nu 40 gange lettere end fordom), klæder (20 : 1), flytning (100 el. 150 : 1) o.s.v. alt tilnærmelses- og sandsynligvis. «Alt bliver mindre værd«(bastiat). Værdien, som er ejendommen (særejet) i samfundet, fræmstår af arbejdet og hindringen. Samtidig med hindringen minskes også arbejdet, værdien, eller ejendommens (særejets) område. For hvær opnåt tilfredsstillelse rykker ejendommen (særejet) tilbage og fællesskabet (almenejet) fræm uden ophør o: i det ubestemmelige, ikke i det uendelige (jf. under»bytte«, 5' linie).

20 16 Man kan altså ikke slutte, at ejendom i denne verden engang helt vil vige for fællesskab (jf. Proudhons»ejendom er tyveri«,»kommunisme«, «Fra året 2135» af F. Kr. Sibbern o. s. v.). Ejendommen er ret til at a) bruge sine kræfter (ævner) til sin egen tjæneste, eller b) overlade dem til andre kun imod overdragelse af tilsvarende kræfter til gengæld. Alle er ejere (Pascals ord: «hvor fattig man end er, efterlader man dog noget ved sin død«). Arbejdslon er rente af arme, ben, forstand o. s.v.; men så længe mennesket har disse ting (o; altid), vil ejendom vedvare. Ejendommens øgelse fræmmer almenvel, lighed i velvære, for så vidt ejerne bruger sine rigdomme, hovedstole, nyttig, o: så at fællesskabet udvides. Lighed fræmmes ved at bygge op, lægge til. Udgangsstade, t. e. den rige ejer 10 gange mere end den fattige : 10 +2=12/ 4 \ +8 = 18/ 2\ T "' + 2 = 3 \ 1 /' +~8 = 9 \ il'"' men fuldkommen lighed er umulig Al ejendom er værdi; al værdi er ejendom. Hvad, der ingen værdi har, er frit (o: koster intet menneske noget); hvad der er frit, er fælles. Hvad der falder i værdi, nærmer sig til at blive frit. Nærm els e til at blive frit er delvis overgang til at blive fælles. Z<2

21 17 En af fræmskridtets virkninger er at minske alle tilværende redskabers værdi (alt andet lige). ejendom. Grundejendom. Ingen undtagelse for dette slags Grundejendoms stigen sker også efter samme låve som alle andre værditings; årsager, såsom: tættere befolkning, lettere samfærsel o. lgn. bringer ejeren storre fordel af hans tjænester. Jordrenten er en følge af (ikke kilde til) den værdi, som fræmstår ved tjænesten: at udbædre redskabet jorden. Denne rente fordeles på en række års høst i det ubestemmelige; den betales af brugerne, som dog efterhånden får jordens fræmbringelser billigere. Altså: samtidig med jordens stigen i nytte videnskabelig talt falder den i værdi (o: overgang til fællesskab). Kaparbejde (konkurranse). For at tilfredsstille sin trang søger enhvær at give sine tjænester den storst mulige værdi, tjæne niere, opnå mere ved mindre. Ved hvær opfindelse (bædre arbejdsmåde el. lgn.) tjæner opfinderen i førstningen mere end tjænestens værdi; ti naturen, hvis gaver intet koster, har overtaget en del af hans arbejde. for naturens gaver (billigt til en tid). Han tager altså noget Kaparbejdet river fræmskridtet ud af den enkles hånd og giver det til hele samfundet; det bringer opfindelsen fra særejet over i fællesejet; og da falder værdien. Eneret (til naturens gaver t. e. sukker; til en opfindelse t. e. bogtrykkerkonsten; til redskaber t. e.

22 18 hovedstole, hvor fri rentefod ej findes) hindres på naturlig måde. Kaparbejdet bringer mer og mer værdien til at forhålde sig til arbejdet. Kaparbejdet, som flyder af menneskehedens samstændighed (solidaritet), gor alle delagtige i enkle egnes naturlige goder og fordeler trykket af onderne, så at de næsten ikke mærkes (sikringsselskaber). Ved kaparbejdet river særejet nytten fra naturen til mennesket, og kaster den så ind i fællesejet. Gennem frihed til lighed! Under frihed (i næring, handel, legemlig og åndelig omsætning o. s. v.) nærmer alle mennesker sig til en flade som stadig hæver sig (billed på lighed og fræmskridt). Tillæg I. Om folkeøgelsen. Den våksende nytte, som arbejdet fræmbringer og friheden fordeler, udgyder sig ej alene over hele det nuværende samfund, men afsætter også ny grene på dette. Mere at leve af, flere om dette, men tillige flere arbejdere i fræmskridtets tjæneste. Afvekslende frygt for og stræv efter folkeøgelse: borneudsættelse, fosterfordrivelse, ægteskabsforbud for legemlig eller åndelig svage o. s. v.; tidligere ægteskaber, præmie til fader af 7'levende son, landsfaderen fadder o. s. v. (Jf. Roscher). Malthus ( ): folkeøgelsen : næringsmidlernes øgelse: osv osv.

23 19 Erfaringens modsatte vidnesbyrd. Hindringer: død, farsot, krig, hungersnød, overdåd, (Michelet:»Den rige (o: overdådige) dame hindrer den fattiges giftermål«), usædelighed, fattigdom, fæstevæsen, lav, læn, adelshovmod; udvandring; sædelighed, selvtugt, kærlighed (menneskets modsat dyrets) o. s. v. Folkeøgelsen og næringsmidlerne vil mer og mer samsvare under det sande fræmskridts udvikling: sundhed, fred, rigdom, tarvelighed (ingen modsigelse), sædelighed, godt fattigvæsen, selvstændighed, frihed, lighed, fornuftig udvandring (menneskeslægtens samstændighed), oplysning, tro o. s. v. vigtigheden af folkeoplysning om sand samfundshushåldning. Efter sandsynlighedsregning vil hele Jorden kunne nå en menneskemængde af millioner (nu kun mill.). Tillæg II. Historisk overblik. Åldtid: ringeagt for arbejdet, plyndring, adel. Midalder: mere agtelse for arbejdet, spire til borgerstand. Enevældet: kræfternes ening, men med undertrykkelse af den enkles frihed. Merkantilsystemet (handelslærebygningen): penge (Midas), handelsligevægt, Colbert ( ). Napoleon I. Fysiokraternes (naturvennernes) lærebygning: naturen a: jorden. Quesnay (1758): 1) jorden som eneste velstandskilde, 5) fræmbringende (agerdyrkere, fiskere, hyrder) og

24 20 ufræmbringende (håndværkeve, handelsmænd, lærde, konstnere) borgere, 3) handels- og næringsfrihed, fri ud- og indførsel (fræmskridt), 4) grundskat alene. Industrisystemet(samarbejdslærebygning). Naturligt grundlag af Ad. Smith (f j 1790). Hans inddeling af borgerne: 1) råæmnefræmbringere (jordrente), 2) rentehævere, 3) de, som lever af sit arbejdes Ion: a) fræmbringende, som giver ting af hojere værd, end de tager, b) ufræmbringende, hvis Ion er hojere end arbejdets værd. [Vigtigheden af den rette løsning af: Hvilke er nærende og hvilke tærende medlemmer af samfundet?] Konstige sideretninger: sosialisme og kommunisme. S o si al isme: konstig, tvungen, overgang fra særeje til fælleseje. Frihed ved tvang (jesuitisk). Fællesskab i ejendom. Sosialismen vil kun arbejdets eneherredomme i statens eller samfundets ejenaomsforhåld, men den fører, følgestrængt, til ejendommens, formuens, deling efter den almene ligheds grundsætning o: kommunisme: ingen ulighed i rang og formue, lighed ved nedrivning istædenfor ved opbygning. Åldtiden: mønsterstater, kvindefællesskab, mistydning af kristendommen (Ap. gær. 2, og 4, 32).

25 Midalderen: klostre, tiggermunke, «Fratres et sorores liberi spiritus«(paris), i hvis «Paradis«præsterne talte for nøgne (yderste udskejelse). Nyalderen: kirkerensningens indflydelse. Storbritanien: Th. Morus (Utopia 1517)*), Bacon (N. Atl.), Harrington (Oceana 1656), Rob. Owen (1812 lighed i ret og pligt). Frankrige: Babeuf (1796 fællesskab i nydelse og arbejde), St. Simon («til enhvær efter sine ævner, til hvær ævne efter sine ydelser«), Fourier (på ejendomrettens grund, men fællesskab i indtægter, arbejde efter lyst), Proudhon, L. Blanc (statens arbejdsværkstæder 1848). Tyskland:»Kommun. Arbejterbund«( ), Belgien, Italien (Pius IX), N.-Amerika (»Economy«i Pittsburg). Mistag: 1) æmnet sættes over ånden, 2) personlighedsgrundsætningens krænkelse, 3) galt blik på statens opgave, 4) uvidenhed om samfundets naturlige ordning. Nyere hovedforfattere (oversatte på dansk el. svensk). Fred. Bastiat: «Hvad man ser, og hvad man ikke ser«(1852).»falske sætninger i statshusholdningslæren«(1848). M. Chevalier: «Om myntet«( ). A. Blanqui:»Polit. ekonomi«(1858). Desuden af: Say ( ), Ricardo (1839), Mac C ullo ch (1852), J Garnier (overs, i Fini. 1866), A. C1 ém e n t (1868) osv. *) Jf. tidskriftet Framtidea" 1869 s. 511.

26 N i J c (" w 22 Oprindelige danske forfattere : Kay s er: «0m arbejdets ordning# ' udg Desuden af: F. Liitken ( ), Martfelt (1784), F. Thaarup ( ), A. F. Bergsøe ( ), N. David, M. L. Nathanson, M. Gad, Ben zo n-b uchw ald, N. Kr. Frederiksen, W. Scharling, Falbe-II ans en o. s. v. É

27

28

Henry George. Fremskridt og fattigdom. grundskyld.dk

Henry George. Fremskridt og fattigdom. grundskyld.dk Henry George Fremskridt og fattigdom grundskyld.dk Henry George: Fremskridt og fattigdom. Bearbejdet og digitaliseret ved Per Møller Andersen. Originalens titel: Progress and Poverty. (1879) * Udgivet

Læs mere

SAMFUNDSLIVET KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG N. JUEL-HANSEN SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING FORTID OG NUTID BAGGES BOGTRYKKERI

SAMFUNDSLIVET KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG N. JUEL-HANSEN SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING FORTID OG NUTID BAGGES BOGTRYKKERI BRIEF HC 0041373 N. JUEL-HANSEN SAMFUNDSLIVET SKILDRINGER AF SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING I FORTID OG NUTID #'*«F-.' KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG FR. BAGGES BOGTRYKKERI 1895 Gyldendalske

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

TALER TIL TIDEN. 100 danske taler 1835-1972

TALER TIL TIDEN. 100 danske taler 1835-1972 TALER TIL TIDEN 100 danske taler 1835-1972 1 2 Claus Friisberg TALER TIL TIDEN 100 DANSKE TALER 1835-1972 Vestjysk Kulturforlag 3 Taler til tiden. 100 danske taler 1835-1972 Claus Friisberg Bogen er sat

Læs mere

Denne tekst er fra Marx/Engels, Udvalgte skrifter, (MEUS) bd. 1, side 391 442, Forlaget Tiden 1951, 1971 og senere oplag.

Denne tekst er fra Marx/Engels, Udvalgte skrifter, (MEUS) bd. 1, side 391 442, Forlaget Tiden 1951, 1971 og senere oplag. Denne tekst er fra Marx/Engels, Udvalgte skrifter, (MEUS) bd. 1, side 391 442, Forlaget Tiden 1951, 1971 og senere oplag. KARL MARX Løn, pris og profit Indledning Borgere! Inden jeg går over til det egentlige

Læs mere

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud 1 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud 2 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud Denne PALMA-bog blev udgivet af Løbner Communications nu cbooks - 1994 Eftertryk er kun tilladt med forfatterens eller

Læs mere

Den. Nationaløkonomiske. Videnskab. Af Henry George. Oversat af Ole Lefmann

Den. Nationaløkonomiske. Videnskab. Af Henry George. Oversat af Ole Lefmann Den Nationaløkonomiske Videnskab Af Henry George Oversat af Ole Lefmann Den nationaløkonomiske videnskab skrevet af Henry George i årene 1891-1897. * Oversat til dansk i 2010-11 af Ole Lefmann, London,

Læs mere

Ontario Council of University Libraries. http://www.archive.org/details/danmarkshistorie01barf. Digitized by the Internet Archive

Ontario Council of University Libraries. http://www.archive.org/details/danmarkshistorie01barf. Digitized by the Internet Archive :7 -^^: \ i r/ i^^.-'^.^i Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Ontario Council of University Libraries http://www.archive.org/details/danmarkshistorie01barf DANMARKS HISTORIE

Læs mere

SKANDINAVIENS NR. 10 OKTOBER 1953 102. ÅRGANG. Apostlen JUDAS THADDÆUS

SKANDINAVIENS NR. 10 OKTOBER 1953 102. ÅRGANG. Apostlen JUDAS THADDÆUS SKANDINAVIENS NR. 10 OKTOBER 1953 102. ÅRGANG Apostlen JUDAS THADDÆUS : SKANDINAVIENS STJERNE ORGAN FOR JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 10 OKTOBER 1953 102. årg. SKANDINAVIENS STJERNE udkommer

Læs mere

Leo Tolstoy DEN STORE URET. Grundskyld.dk

Leo Tolstoy DEN STORE URET. Grundskyld.dk Leo Tolstoy DEN STORE URET Grundskyld.dk Leo Tolstoy Den store uret * v/per Møller Andersen grundskyld.dk 2006 * Fra engelsk efter A Great Iniquity Udgivet 1905 af Henry George Foundation of Great Britain

Læs mere

Rom 13, 8-10 - 4. søndag efter helligtrekonger

Rom 13, 8-10 - 4. søndag efter helligtrekonger Rom 13, 8-10 - 4. søndag efter helligtrekonger Rom 13, 8-10 v8 Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har opfyldt loven. v9 Budene:»Du må ikke bryde et ægteskab;

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden bind 9

Vidnesbyrd for menigheden bind 9 Vidnesbyrd for menigheden bind 9 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Læs mere

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 81. årgang Nummer 1 Januar 2011. Jubilæum JAK 80 år Uffe Madsen Side 14

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 81. årgang Nummer 1 Januar 2011. Jubilæum JAK 80 år Uffe Madsen Side 14 Tidsskrift for bæredygtig økonomi 81. årgang Nummer 1 Januar 2011 Bladet Nyt fra Folkesparekassenn Se siderne 19-22 JAK 80 ÅRS JUBILÆUM En bevægelse bliver 80 Henrik Fode Side 4 En rentefri samfundsbank

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Helse og livsstil. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Helse og livsstil. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Helse og livsstil Ellen G. White 1980 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

En afhandling om jordrenteloven af Ejnar Pedersen

En afhandling om jordrenteloven af Ejnar Pedersen 2 Jordrenten - din fødselsgave En afhandling om jordrenteloven af Ejnar Pedersen Trykt hos Arden Bogtrykkeri A/S for Henry George Forlaget. Printed in Denmark 1995. ISBN 87-90000 -14-5 1. udgave i 1.000

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Nyttige råd i nedgangstider

Nyttige råd i nedgangstider Nyttige råd i nedgangstider Livets Kildes hæfteserie Nr. 36 8. årgang Juni 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde, c/o Postbox

Læs mere

KOLPORTØR EVANGELISTEN

KOLPORTØR EVANGELISTEN KOLPORTØR EVANGELISTEN Ellen G. White Copyright 2013 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Læs mere

Kan ejendomsretten begrundes? Gunnar Jacobsen. Retsmoralen i det offentlige liv Axel Dam. Udenlandske investeringer Ludwig von Mises

Kan ejendomsretten begrundes? Gunnar Jacobsen. Retsmoralen i det offentlige liv Axel Dam. Udenlandske investeringer Ludwig von Mises Nr. 24 December 1997 Kan ejendomsretten begrundes? Gunnar Jacobsen Retsmoralen i det offentlige liv Axel Dam Udenlandske investeringer Ludwig von Mises Boganmeldelser Per Stig Møller: Den Naturlige Orden

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden bind 7

Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Læs mere

Den proces, som bankerne laver penge med, er så simpel at sindet bliver frastødt. ~ John Kenneth Galbraith, økonom

Den proces, som bankerne laver penge med, er så simpel at sindet bliver frastødt. ~ John Kenneth Galbraith, økonom Penge som gæld Fra Money As Debt-videoen af Paul Grignon. Teksten findes her: http://paulgrignon.netfirms.com/moneyasdebt/moneyasdebt_revised2009transcript.pdf Oversat 2010-03-27 af Thomas Wagner Nielsen:

Læs mere

Titel: Heidelberg katekismus Forfattere: Zacharias Urinius og Caspar Olevianus

Titel: Heidelberg katekismus Forfattere: Zacharias Urinius og Caspar Olevianus Titel: Heidelberg katekismus Forfattere: Zacharias Urinius og Caspar Olevianus Om denne udgave: Dette er en revideret udgave af den danske oversættelse af Heidelberg katekismus fra 1928 (udgivet af Richard

Læs mere

TIL SØRGENDE MENNESKER

TIL SØRGENDE MENNESKER 1 TIL SØRGENDE MENNESKER C.W. Leadbeater Oversættelse: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Sorgen Et menneske, du holdt meget af, er afgået ved døden. Et menneske, der måske var hele din verden. Og nu

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN 1917 FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG H.H.THIELES BOGTRYKKERI INDHOLD MARIUS KRISTENSEN,

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere