DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3

4 DET KONGELIGE BIBLIOTEK <&NXVØ*

5 Kort vejledning ved foredrag over Samfundshushåldning (politisk ekonomi) til brug ved Xollvelxo skoler (tildels efter F, Bastiats Harmonies économiques" Fredrik Bajer, lærer ved Blågård folkehøjskole. København. C. A. Eeitzels for lae

6 Bonden beder med liden ro, når regnen slår på hans hue; når tåen er kold og ryggen våd, kun lidet hans tanker due". P. M. Møller. Og da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt". N F. S. Grundtvig. Bianco Lunos bogtrykkeri ved F. S. Muble. (>rf vr u i\ Y<u ( >

7 Da jeg for 3 4 år siden påtog mig på Blågård folkehøjskole at foredrage læren om samfundshushåldningen (et æmne, som netop af hensyn til det åndeliges naturlige herredomme over det legemlige ikke borde savnes på nogen folkehøjskole), var det mig vel aldeles klart, at der ikke på modersmålet fandtes nogen lærebog (i s. k. "politisk ekonomi«), der kunde passe til lærlingernes tarv som ledetråd. Men, om også en slig bog havde fundets, vilde det dog ikke stemmet med de fri foredrags natur at henvise lærlingerne til en vis lære- eller læsebog i dette æmne. På den anden side følte jeg imidlertid snart tydeligere og tydeligere, at foredrag, i hvilke ku n s kab s æmne, som her, indgår i hojere mål, ikke let vilde bære tilstrækkelig frugt, når lærlingerne aldeles ingen støtte fik for hukommelsen. Derfor har jeg opskrevet»gangen«, «tråden» eller om man vil»rendegarnet" i mine foredrag. Det er mit håb, at den lærling, som har hørt disse med denne huskeseddel i hånden måske endog vedfojet et og andet på indskudte hvide blade, at han skal have meget lettere ved at retlede sig i æmnet og føre sig det lærte til nytte i hele sit øvrige liv. Men også for andre folkehojskolelærere i samme æmne, håber jeg, at denne

8 lille bog kunde blive et nyttigt hjælpemiddel. Læses kan den vel egenlig ikke; men den kyndige lærer vil straks "forstå en halvkvæden vise«og af de spredte ord danne fuldstændige sætninger, så vel som af de spredte sætninger sammenhængende tankekæder. Også han vil kunne gore hjælpemidlet end frugtbarere for sig ved at gennemdrage bogen med rene blade og på disse tilfoje af sit eget. Det er selvklart, hvorledes denne "huskeseddel«også vil kunne komme andre folkehøjskolers lærlinger (ej alene lærere) til gode. For snarere at gore den lille bog brugelig også i broderrigerne, Norge og Sverige, har jeg, så vidt muligt, brugt den skrivemåde, som blev vedtagen af det nordiske retskrivningsmøde i Stokholm Blågård på Københavns Norrebro, Januar Fredrik Bajer.

9 Arbejde Bytte Værdi Hovedstol Og afkastning (kapital og rente) Ejendom og fællesskab Kaparbejde (konkarranse) Tillæg II: Historisk overblik

10

11 Arbejde. Læren om menneskesamfundets hushåldning (»politisk ekonomi«) vil fræmstille det fri samfunds naturlåve, den naturlige (guddomlige) ordning af samarbejdet til gensidig trangs tilfredsstillelse. Opdage, ej opfinde. Arbejde ligner en bro imellem trang og tilfredsstillelse. Trangens minskning og tilfredsstillelsens øgning er fræmskridt. At udrette mere ved mindre. Tilfredsstillelsen er mål for fræmskridt. Arbejdets formål er at gore sig til herre over nytten o: den egenskab at tilfredsstille trang (med altid hojere og åndeligere trang som nyt mål), at øge naturens skænkede nytte i forhåld til menneskekræfternes købte nytte. Frigorelse af menneskekraft som vilkår for fræmskridt. Kun arbejdet kan byttes (ej trang og tilfredsstillelse). Andres arbejde kan tilfredsstille vår trang, vårt arbejde andres trang. (Læreren, lærlingen, kinafareren, den rige bædstefader). Tjæneste gores, når arbejdet er hos en, trangen og tilfredsstillelsen hos en anden. Af tjænesters gensidighed fræmstår bytte. Give købe og sælge. Lidelsens kald.

12 8 Trangen er våksende m. h. t. sit formål; midlerne ligeså, men langsommere. Vanens og selvfølelsens kald.»den lamme og den blinde«. Nytten ydes s j æ 1 d e n af Naturen alene, sjælden af Arbejdet alene, men næsten altid af Naturen og Arbejdet i samvirksomhed. For at bringe den fulde nytte ud af noget må man lade Arbejdets virksomhed udfylde Naturens. Granskning af kræfter, samt Menneskets ævner. midlerne: Naturens æmner og Arbejdet er dels legemligt, dels åndeligt, dels sædeligt. (Hovedstol eller «kapital«). Arbejde er våre ævners brug til tilfredsstillelse af vår trang. Bytte. "Intet samfund uden bytte, intet bytte uden samfund.«alene overgår vår trang våre ævner, i samfund derimod våre ævner vår trang. Ænten henimod død eller ubestemmeligt fræmskridt. Dyret stillestående, mennesket fuldkommeligt. (Bien, myren, bæveren). Dog kan mennesket kun fræmbringe, ej skabe. Hvis trang overgik ævner, tilbagegang; opvejede de hinanden, stilleståen; hvis ævner overgår trang, fræmskridt (historiens vidnesbyrd). Byttets to sider: kræfternes ening og arbejdets deling. Kraft udadtil, selvstændighed indadtil (bjælkerne i en brobygning, historien om pilebundtet, Holland, Storbritanien, Svejts, Nordamerika, Italien, Norden, Spanien og Portugal, Tyskland). Kræfternes mangefålding (ej alene sammenlægning)

13 9 ved arbejdets deling (Ad. Smith om knappenålstilvirkningen: 1 : 20; 10 : = 1 : 4800 o: 4800: 20 = 240 gange så mange nåle af hvær): 1) hvær arbejders storre færdighed (vanen), 2) tid s s par in g ved færre overgange, 3) opdagelse af bædre måder, 4) ulige ævners rette brug, 5) færre redskaber, 6) kortere læretid, 7) sparing ved storre samlet drift o. s. v. Ulæmper og midler mod disse. Byttets udvikling: Byttehandel ("tusk«), kredsbytning, sal og køb («en alen» (vadmel) "smor«, «en kos værdi«, «fæ», o. lgn.). Penge («opsat tjæneste«,»almindeligt tilgodehavende«). Mønt (ædelt metal, flyttelighed, varighed, formelighed, klang, glans, lille rum, o. s. v.). Byttehandel: pengehandel = tale: skrift. Pengeslid m. m. (omtr. 5 % årl.). Bank («banco rotto«). Depositobank. Girobank (Amsterdam ). Lånebank. Seddelbank («landeveje i luften«). Veksler. Kredit. (Efterdomme*): en fader i København og son i New York). Byttets grænser. Dets særpræg at kræve og spare arbejde. Metal, veje, kanaler, jærnveje, vågne, skibe, bankerer, vekselerer, handelsmænd, vågnmænd, post-, jærnvejs- og telegraf-folk, sømænd. Samfærsels- Stanset bytte kan atter sættes i gang. midler og folketæthed. Byttet udvikler sig naturlig, indtil det kræver mere arbejde, end det sparer (grænsen). *) o: til at domme efter (eksempel).

14 10 Unaturlig udvikling eller indskrænkning. (Kolonier,»lysestøberne«og»kineserne«hos Bastiat, "beskyttelse«). Byttets sædelige kraft. Mennesket har så meget storre sandsynlighed for at blive lykkeligt, som det lever i et lykkeligere samfund. Enhværs vel fræmmer alles vel, ligesom alles vel en h vær s vel. Den enes fordel strider ej mod den andens (fordelenes samklang). Det falske i: «Ens død en andens brød«,»enhværertyv i sin næring«o. Ign. Byttets fri hed (jf. Danm. Biges Grundl. 83). Låvbunden retfærd. Statens opgave (jf. Fr. Bastiat «H. E.» s )*). Mistydninger af byttet. Tjænesteydende og tjænestenydende, fræmbringere og brugere. Hindring som ophav til værdi, men tilfredsstillelse som mål for nytte. Bobinson blev ej rigere ved flere hindringer; samfundet bliver det ej heller. Hindringer og deres tilintetgorere (sult agerdyrker..., sygdom læge, last præst, uvidenhed lærer, kulde skræder..., morke lysestøber... o.s.v.). Vigtigheden af at skælne mellem ondet og godet, hindringen og dens overvindelse, kamp og sejr, arbejde og tilfredsstillelse, værdi og nytte. Værdi. Værdi (købeævne) er forhåldet imellem byttede tjænester («udmålt tjæneste«, ombyttelige tjænesters ligevægt). *) Oversat i Stat, Kirke og Skole" af F. Bajer (Kbh. 1868) s

15 T> ' O ' *T1 «l J 11 Værdiens ejendom og nyttens fællesskab. Under fræmskridtet bliver: Nytten mer og mer skænk, alles fælleseje, mindre og mindre den enkles særeje; Værdien omvendt: tilegnelig, minskes mer og mer i forhåld til nytten, hvortil den er knyttet. Værdien ligger i tjænesten, eftersom hin våkser eller aftager med denne. (Vandet har nytte, dets hentning værdi). Værdi afhænger, alt andet lige, af (men ligger ikke i): t) Nytte (vilkår for trang, hindring, kræfternes ening, vand og vin) 2) Arbejde (snarere det sparede end det krævede, dronningen af England, daglejeren, diamanten, sikring, sangerinden) 3) Naturen (æmnet, tyngdekraft, «tak for mad») 4) Sjældenhed (vanskelighed, diamant, runestene, sjældent slette vers) 5) Duelighed (konstneren) 6) Tid (timelæreren lægens fordannelse) 7) Varighed (en kop kaffe, en teateraften) 8) Skon (overdådighed, afladshandelen) 9) Tilbud ). - im omvendt forhald o. s. v. 10) Eftersporselj Penge har strængt videnskablig ingen værdi (»Solen går ned"), men nytte som byttemiddel, tegn på opsat gentjæneste. Pris er byttede tjænesters værdi udtrykt i penge. "Pengenes værdi«er modsat»varernes pris«. Jo

16 12 storre nytte af pengene (samme mængde), des lavere pris; jo mindre nytte, des hojere pris. Prisen (på markedet) fødes af udbuds og eftersporsels ligevægt. Fræmbringelsen (varen) er en forudsat tjæneste. Når værdien fra tjænesten er indlemmet i fræmbringelsen, følger den i denne desamme svingninger, som den vedbliver at være udsat for i selve tj æn e s t en. Stige og falde (modesager, bøger og blade, makulatur). Vær di målestok. Penge er målestok kun i et eneste givet ojeblik. Penge er selv en vare, stigende og faldende i pris. Penge er aldrig målestok i samme mening som fodmål, pund, time o. s. v. Korn? Alle eller visse varers gennemsnitspris? Arbejdet med hensyn til tilfredsstillelsen? En almengyldig fast værdimålestok er umulig. Nærmest: den simple daglejers arbejde i forhåld til hans velvære. Fræmskridt kændes på, 1) at tallet på de folk, som udretter det råeste arbejde og modtager den usleste Ion, aftager; 2) at lonnen (ikke alene i værdi eller penge, men også med hensyn til virkelig tilfredsstillelse) våkser (Ion = vederlag). Hovedstol og afkastning (kapital og rente). Indledning om Robinson, der laver et sejl til at bruge istædenfor årer. Hovedstole dannes af midler, redskaber, forråd, æmner, ævner, egenskaber el. lgn.

17 ^6, 'o; s'n. >P( /( '\ ^ Hovedstole inddeles (ligesom arbejdet) i legemlige, åndelige og sædelige (godsejeren; videnskabsmanden; den ædrulige og redelige tjæner). Fast (stående) og flydende (omløbende) hovedstol. Maskiner, jordejendom. Hovedstol sparer arbejde, den har værdi (ikke alene nytte), yder fordel (fransk: interét rente) eller afkastning. Ved udlån tages kun hensyn til værdien, tjænesten, långiverens hafte moje vejet mod låntagerens sparede moje; nytten er forudsætning, oven i købet. Låntagerens vederlag er leje eller rente (o: tilbage-gift). Rentens låvlighed hviler på sandhederne: a. Hvo, som tilstår frist, gor tjæneste, b. Tjæneste byttes mod tjæneste; Rentens vedvarenhed på: a. Hvo, som tager lån, skal tilbagegive det fuldstændig ved forfaldstiden*) og b. Et tilbagegivet lån kan atter udlånes i det uendelige. Døde hovedstole. Også de kræver renter o: det vederlag, man giver afkald på (penge på kistebunden; redskaber, som ej bruges; stående hære; æresvagter; guldopdækninger). Omtr. 350 mill. rdl. d. fastgjort i smykker og redskaber af guld eller sølv**). Hovedstol og rente hører til menneskeslægtens vigtigste fræmskridtsmidler (ej er "kapital en vampyr, *) Jf. ordspråget: Lån skal gå lakkeløst hjem". **) Jf. tidskriftet Framtiden" 1869 s. 931 (efter Andrees Geogrf. des Welth andels").

18 14 hvis tunge renten«). Uafhængighed af fortid og fræmtid. Aktiebolag, kreditforeninger, sparekasser, forskudsforeninger, hushåldningsforeninger o. s. v. Vilkår for hovedstoles dannelse: indre, såsom: flid, tarvelighed, orden, selvtugt, fræmsyn, samfundsånd, oplysning, tro o. s.v.; ydre, såsom: sikkerhed, frihed, fred o. s. v. (Samfundshushåldningen rører ved sædelæren). Hovedstol i forhåld til arbejde. Når arbejdet løber efter hovedstolen? Når hovedstolen løber efter arbejdet? Eller: når to driftsherrer løber efter 1 arbejder, stiger lonnen; og omvendt (Cobden). Hovedstolenes våksende virksomhed frigor ikke en vis mængde menneskekraft uden stadig at bringe en tilsvarende mængde vederlag til fri rådighed. Ved hovedstolenes vækst øges rimeligvis ejernes almengyldige men minskes deres h e n s y n s gyldige del i samudbyttet. Arbejdernes øges derimod i bægge meninger. Til godtgorelse heraf tjæner bl. a. hjælpesætningen : Jo rigeligere hovedstole, des lavere rente (alt andet lige). Renten synker dog ej i samme forhåld, som hovedstolen våkser. (200 til 4%*) >100 til 5%; men ej fra 5 til 4, for 100 til henimod 200). Ellers skulde samfundet ødelægge for at blive rigere (modsigelse). Renten kan aldrig blive 0. [Forhåld til fræmbringelsesvirksomheden og folkeøgelsen (se tillæg I)]. Ågerlåvgivning, fri rentefod. *) o: pro cent", hvilket udtryk iøvrigt altid kan oversættes ved hundrede-dele".

19 15 Ejendom og fællesskab. Værdiens låvlige ejendom og Nyttens fræmskridende fælleskab (jf. s. 11 øverst). Enhvær nyder for intet al den nylte, som naturen yder umiddelbart eller middelbart, på det vilkår, at han underkaster sig den moje centen selv at hente nytten eller at yde en (i moje) tilsvarende tjæneste til dem, som gor ham den tjæneste at påtage sig denne moje i hans stæd. («Vårherre giver hvær fugl føde, men kaster den ikke i reden«). Personlig er mennesket ejer af nytten (Robinson), men ligeoverfor hværandre indbyrdes, i samfundet, er menneskerne ejere kun af værdien-, og værdierne forestiller kun sammenlignede tjænester, som modtages og gores frit. Fræmskridtets historie med hensyn til ejendoms overgang til fællesskab, o: særeje til fælleseje: Åndedræt (ens), næring (nu 40 gange lettere end fordom), klæder (20 : 1), flytning (100 el. 150 : 1) o.s.v. alt tilnærmelses- og sandsynligvis. «Alt bliver mindre værd«(bastiat). Værdien, som er ejendommen (særejet) i samfundet, fræmstår af arbejdet og hindringen. Samtidig med hindringen minskes også arbejdet, værdien, eller ejendommens (særejets) område. For hvær opnåt tilfredsstillelse rykker ejendommen (særejet) tilbage og fællesskabet (almenejet) fræm uden ophør o: i det ubestemmelige, ikke i det uendelige (jf. under»bytte«, 5' linie).

20 16 Man kan altså ikke slutte, at ejendom i denne verden engang helt vil vige for fællesskab (jf. Proudhons»ejendom er tyveri«,»kommunisme«, «Fra året 2135» af F. Kr. Sibbern o. s. v.). Ejendommen er ret til at a) bruge sine kræfter (ævner) til sin egen tjæneste, eller b) overlade dem til andre kun imod overdragelse af tilsvarende kræfter til gengæld. Alle er ejere (Pascals ord: «hvor fattig man end er, efterlader man dog noget ved sin død«). Arbejdslon er rente af arme, ben, forstand o. s.v.; men så længe mennesket har disse ting (o; altid), vil ejendom vedvare. Ejendommens øgelse fræmmer almenvel, lighed i velvære, for så vidt ejerne bruger sine rigdomme, hovedstole, nyttig, o: så at fællesskabet udvides. Lighed fræmmes ved at bygge op, lægge til. Udgangsstade, t. e. den rige ejer 10 gange mere end den fattige : 10 +2=12/ 4 \ +8 = 18/ 2\ T "' + 2 = 3 \ 1 /' +~8 = 9 \ il'"' men fuldkommen lighed er umulig Al ejendom er værdi; al værdi er ejendom. Hvad, der ingen værdi har, er frit (o: koster intet menneske noget); hvad der er frit, er fælles. Hvad der falder i værdi, nærmer sig til at blive frit. Nærm els e til at blive frit er delvis overgang til at blive fælles. Z<2

21 17 En af fræmskridtets virkninger er at minske alle tilværende redskabers værdi (alt andet lige). ejendom. Grundejendom. Ingen undtagelse for dette slags Grundejendoms stigen sker også efter samme låve som alle andre værditings; årsager, såsom: tættere befolkning, lettere samfærsel o. lgn. bringer ejeren storre fordel af hans tjænester. Jordrenten er en følge af (ikke kilde til) den værdi, som fræmstår ved tjænesten: at udbædre redskabet jorden. Denne rente fordeles på en række års høst i det ubestemmelige; den betales af brugerne, som dog efterhånden får jordens fræmbringelser billigere. Altså: samtidig med jordens stigen i nytte videnskabelig talt falder den i værdi (o: overgang til fællesskab). Kaparbejde (konkurranse). For at tilfredsstille sin trang søger enhvær at give sine tjænester den storst mulige værdi, tjæne niere, opnå mere ved mindre. Ved hvær opfindelse (bædre arbejdsmåde el. lgn.) tjæner opfinderen i førstningen mere end tjænestens værdi; ti naturen, hvis gaver intet koster, har overtaget en del af hans arbejde. for naturens gaver (billigt til en tid). Han tager altså noget Kaparbejdet river fræmskridtet ud af den enkles hånd og giver det til hele samfundet; det bringer opfindelsen fra særejet over i fællesejet; og da falder værdien. Eneret (til naturens gaver t. e. sukker; til en opfindelse t. e. bogtrykkerkonsten; til redskaber t. e.

22 18 hovedstole, hvor fri rentefod ej findes) hindres på naturlig måde. Kaparbejdet bringer mer og mer værdien til at forhålde sig til arbejdet. Kaparbejdet, som flyder af menneskehedens samstændighed (solidaritet), gor alle delagtige i enkle egnes naturlige goder og fordeler trykket af onderne, så at de næsten ikke mærkes (sikringsselskaber). Ved kaparbejdet river særejet nytten fra naturen til mennesket, og kaster den så ind i fællesejet. Gennem frihed til lighed! Under frihed (i næring, handel, legemlig og åndelig omsætning o. s. v.) nærmer alle mennesker sig til en flade som stadig hæver sig (billed på lighed og fræmskridt). Tillæg I. Om folkeøgelsen. Den våksende nytte, som arbejdet fræmbringer og friheden fordeler, udgyder sig ej alene over hele det nuværende samfund, men afsætter også ny grene på dette. Mere at leve af, flere om dette, men tillige flere arbejdere i fræmskridtets tjæneste. Afvekslende frygt for og stræv efter folkeøgelse: borneudsættelse, fosterfordrivelse, ægteskabsforbud for legemlig eller åndelig svage o. s. v.; tidligere ægteskaber, præmie til fader af 7'levende son, landsfaderen fadder o. s. v. (Jf. Roscher). Malthus ( ): folkeøgelsen : næringsmidlernes øgelse: osv osv.

23 19 Erfaringens modsatte vidnesbyrd. Hindringer: død, farsot, krig, hungersnød, overdåd, (Michelet:»Den rige (o: overdådige) dame hindrer den fattiges giftermål«), usædelighed, fattigdom, fæstevæsen, lav, læn, adelshovmod; udvandring; sædelighed, selvtugt, kærlighed (menneskets modsat dyrets) o. s. v. Folkeøgelsen og næringsmidlerne vil mer og mer samsvare under det sande fræmskridts udvikling: sundhed, fred, rigdom, tarvelighed (ingen modsigelse), sædelighed, godt fattigvæsen, selvstændighed, frihed, lighed, fornuftig udvandring (menneskeslægtens samstændighed), oplysning, tro o. s. v. vigtigheden af folkeoplysning om sand samfundshushåldning. Efter sandsynlighedsregning vil hele Jorden kunne nå en menneskemængde af millioner (nu kun mill.). Tillæg II. Historisk overblik. Åldtid: ringeagt for arbejdet, plyndring, adel. Midalder: mere agtelse for arbejdet, spire til borgerstand. Enevældet: kræfternes ening, men med undertrykkelse af den enkles frihed. Merkantilsystemet (handelslærebygningen): penge (Midas), handelsligevægt, Colbert ( ). Napoleon I. Fysiokraternes (naturvennernes) lærebygning: naturen a: jorden. Quesnay (1758): 1) jorden som eneste velstandskilde, 5) fræmbringende (agerdyrkere, fiskere, hyrder) og

24 20 ufræmbringende (håndværkeve, handelsmænd, lærde, konstnere) borgere, 3) handels- og næringsfrihed, fri ud- og indførsel (fræmskridt), 4) grundskat alene. Industrisystemet(samarbejdslærebygning). Naturligt grundlag af Ad. Smith (f j 1790). Hans inddeling af borgerne: 1) råæmnefræmbringere (jordrente), 2) rentehævere, 3) de, som lever af sit arbejdes Ion: a) fræmbringende, som giver ting af hojere værd, end de tager, b) ufræmbringende, hvis Ion er hojere end arbejdets værd. [Vigtigheden af den rette løsning af: Hvilke er nærende og hvilke tærende medlemmer af samfundet?] Konstige sideretninger: sosialisme og kommunisme. S o si al isme: konstig, tvungen, overgang fra særeje til fælleseje. Frihed ved tvang (jesuitisk). Fællesskab i ejendom. Sosialismen vil kun arbejdets eneherredomme i statens eller samfundets ejenaomsforhåld, men den fører, følgestrængt, til ejendommens, formuens, deling efter den almene ligheds grundsætning o: kommunisme: ingen ulighed i rang og formue, lighed ved nedrivning istædenfor ved opbygning. Åldtiden: mønsterstater, kvindefællesskab, mistydning af kristendommen (Ap. gær. 2, og 4, 32).

25 Midalderen: klostre, tiggermunke, «Fratres et sorores liberi spiritus«(paris), i hvis «Paradis«præsterne talte for nøgne (yderste udskejelse). Nyalderen: kirkerensningens indflydelse. Storbritanien: Th. Morus (Utopia 1517)*), Bacon (N. Atl.), Harrington (Oceana 1656), Rob. Owen (1812 lighed i ret og pligt). Frankrige: Babeuf (1796 fællesskab i nydelse og arbejde), St. Simon («til enhvær efter sine ævner, til hvær ævne efter sine ydelser«), Fourier (på ejendomrettens grund, men fællesskab i indtægter, arbejde efter lyst), Proudhon, L. Blanc (statens arbejdsværkstæder 1848). Tyskland:»Kommun. Arbejterbund«( ), Belgien, Italien (Pius IX), N.-Amerika (»Economy«i Pittsburg). Mistag: 1) æmnet sættes over ånden, 2) personlighedsgrundsætningens krænkelse, 3) galt blik på statens opgave, 4) uvidenhed om samfundets naturlige ordning. Nyere hovedforfattere (oversatte på dansk el. svensk). Fred. Bastiat: «Hvad man ser, og hvad man ikke ser«(1852).»falske sætninger i statshusholdningslæren«(1848). M. Chevalier: «Om myntet«( ). A. Blanqui:»Polit. ekonomi«(1858). Desuden af: Say ( ), Ricardo (1839), Mac C ullo ch (1852), J Garnier (overs, i Fini. 1866), A. C1 ém e n t (1868) osv. *) Jf. tidskriftet Framtidea" 1869 s. 511.

26 N i J c (" w 22 Oprindelige danske forfattere : Kay s er: «0m arbejdets ordning# ' udg Desuden af: F. Liitken ( ), Martfelt (1784), F. Thaarup ( ), A. F. Bergsøe ( ), N. David, M. L. Nathanson, M. Gad, Ben zo n-b uchw ald, N. Kr. Frederiksen, W. Scharling, Falbe-II ans en o. s. v. É

27

28

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang

Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang 1 Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang 717 I går var hveden moden - på den svenske folkemelodi 59 - Jesus os til trøst og gavn 108 Lovet være du Jesus Krist 712 - Vær velkommen, Herrens år Jeg

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

At sidde under figentræet og se gedekiddene springe rundt bag huset. At stå ved brønden og se børnene lege på torvet

At sidde under figentræet og se gedekiddene springe rundt bag huset. At stå ved brønden og se børnene lege på torvet Tekster: Zak 9,9-10, Fil 2,5-11, Matt 21,1-9. Salmer: 176: Se, hvor nu Jesus træder (mel.: Min død er mig til gode) 177: Kom, sandhedskonge (mel.: Her ser jeg da et lam at gå) 172: Se, vi går op til Jerusalem

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

7 s e Trin. 3.aug.2014. Vinderslev kirke kl.8.30. Hinge kirke kl.9.30. Vium kirke kl.11.00.

7 s e Trin. 3.aug.2014. Vinderslev kirke kl.8.30. Hinge kirke kl.9.30. Vium kirke kl.11.00. 7 s e Trin. 3.aug.2014. Vinderslev kirke kl.8.30. Hinge kirke kl.9.30. Vium kirke kl.11.00. Salmer: Vinderslev kl. 8.30: 750-51/ 44-49 Hinge kl.9.30: 750-51- 512/ 44-428- 49 Vium kl.11: 750-51- 512/ 36-428-

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Det, der først bliver opdaget, når det er for sent. For forsiden ser jo fin ud. Og det må være forsiden, der er sandheden. Eller hvad?

Det, der først bliver opdaget, når det er for sent. For forsiden ser jo fin ud. Og det må være forsiden, der er sandheden. Eller hvad? PRÆDIKEN SØNDAG DEN 11.MARTS 2012 3.SØNDAG I FASTEN VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 2.Mos.32,7-10.30-32; Åb.2,1-7; Joh.8,42-51 Salmer: 4,390,341,155,217 Fader vor i høje sale, Kom din pagt

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lad tidens hjul omdrive, Lad veksle dag og nat, Men lad, o Gud, os blive Fast på dit hjerte sat!

Lad tidens hjul omdrive, Lad veksle dag og nat, Men lad, o Gud, os blive Fast på dit hjerte sat! PRÆDIKEN SØNDAG SEKSAGESIMA DEN 12.FEBRUAR 2012 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.45,5-12; 1.Kor.1,18-21; Mark.4,26-32 Salmer: 403,298,156,320,7 Lad tidens hjul omdrive, Lad

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 1 22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 Åbningshilsen Efter gudstjenesten har fire i menigheden forberedt kirkefrokost til

Læs mere

Brev fra Victoria Økonomisk bæredygtighed

Brev fra Victoria Økonomisk bæredygtighed Brev fra Victoria Økonomisk bæredygtighed Hvorfor er der noget, der hedder penge? Victorias storebror får lommepenge. Victoria ved ikke helt, hvad det er, men hun vil også gerne have lommepenge. Hendes

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed Tekster: Præd 5,9-19, 1 Tim 6,6-12, Luk 12,13-21 Salmer: Rødding 9.00: 321 O kristelighed 367 Vi rækker vore hænder frem 633 Har hånd du lagt 726 Gak uf min sjæl Lem 10.30 321 O kristelighed 307 Gud Helligånd,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Tekster: 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26

Tekster: 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Tekster: 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 756 Nu gløder øst 493 Gud herren så (mel. Schultz) 884 Fordi han kom 518 På Guds nåde (Mel. Herrnhut 1740) Lihme 10.30 12 Min sæl,

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00

Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00 Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00 236 Påskeblomst Dåb 448 Fyldt af glæde 13 Måne og sol 164 Øjne, I var (mel. Nutzhorn) 15 Op al den Rødding 10.30 749 I østen

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010 Følgende bønner blev læst op: Hey Maestro Hjælp mig til at finde tiden til andre... Yo J.K & Crew Tak for styrken til at gennemføre! Hjælp mig til at smide den kærlige kraft, du har begavet mig med, videre

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene De tusind år (Åb 20,1-10) Ordet og Israel, 2010 nr. 8 s.12-17 Der er tekster, der er gået teologi i. Dette er sket med Åb 20,1-10. På et tidligt tidspunkt i kirkens historie begyndte man at forstå tusindårsriget

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28

Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28 Salmer: Vejby 9.00 Tillægget 814: Denne morgens mulighed, 493 Gud Herren så til jorden ned, 694 Jesus at du blev min broder, 676 Guds fred er mer end englevagt Lem 10.30 Tillægget 814: Denne morgens mulighed,

Læs mere

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30.

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. 1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 36-208/ 379-680 Hinge kl.10.30: 36-208- 621/ 379-287- 680 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække Salmer DDS 136: Dejlig er den himmel blå DDS 391: Dit ord, o Gud,

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro.

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Prædiken af Kristine Stricker Hestbech til søndag den 1. maj 2016. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske.

Læs mere

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger 1 6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725 Borgerskab i to riger 1. Det er søndag. 6. søndag efter påske. Søndag er Herrens dag. Guds lovs dag. Det er menighedens dag. Det er også

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 10. april 2016 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 331:

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Kom, sandheds Ånd! og vidne giv, at Jesus Kristus er vort liv, og at du ej af andet ved end ham vor sjæl til salighed!

Kom, sandheds Ånd! og vidne giv, at Jesus Kristus er vort liv, og at du ej af andet ved end ham vor sjæl til salighed! PRÆDIKEN 2.PINSEDAG 25.MAJ 2015 FRILUFTSGUDSTJENESTE PARKEN VED SMÅSKOLEN VED NAKKEBØLLE FJORD Tekster: Ap. G. 10,42-48a; Joh.3,16-21 Salmer: 290,291,312,723 Kom, sandheds Ånd! og vidne giv, at Jesus Kristus

Læs mere

Matematikøkonomi? Michael Møller m.fi@cbs.dk

Matematikøkonomi? Michael Møller m.fi@cbs.dk Matematikøkonomi? Michael Møller m.fi@cbs.dk 3 centrale områder Information og markeder Incitamenter Mønstergenkendelse Kvotientrækker Opstår naturligt i forbindelse med tilbagediskontering af cash-flow

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 1 24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke på 24. søndag

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30

Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30 Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30 749 I østen 448 Fyldt af glæde 674 Sov sødt barnlille 330 Du som ud af intet skabte 438 hellig 477 Som brød 13 Måne og sol Rødding

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Der er en hårdhed i livet, som i sig selv ingen mening giver. Prædiken til den 10. juli Dagen der i kirkens kalender kaldes for

Der er en hårdhed i livet, som i sig selv ingen mening giver. Prædiken til den 10. juli Dagen der i kirkens kalender kaldes for Der er en hårdhed i livet, som i sig selv ingen mening giver Prædiken til den 10. juli 2016. Dagen der i kirkens kalender kaldes for 7. søndag efter trinitatis. Teksten der prædikes over er fra Matthæus

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38.

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. 1 Der er ni måneder til juleaften. Derfor hører vi i dag om Marias bebudelse. Hvad der skulle ske hende overgik langt hendes forstand, men hun nægtede alligevel

Læs mere