ié 17 Bakkestrandens Ynglingeforening,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ié 17 Bakkestrandens Ynglingeforening,"

Transkript

1 Trondhjems Tvangsarbeidsanstalt. (,,Voll»n") Klostergaden l Forstander: < Gjedebo, T. A., bor i Anstalten Vagtmester: Kvakland, O., bor i Anstalten Opsynsbetjent: Rognhaug, E., Klostergaden 18 Opsynskvinde : Elverum, Mathilde,,bor i Anstalten Underfoged, Kl. 4 7, Kongens Gade 7, Tranaas, P. J., Elvegaden 13 a Videnskabers Selskab. Det kgl. norske Erling Skakkes Gade 47 b Se linder Afdeling B. Veritas, Det norske. Besigtelsesmand og Bestyrer for * Distriktet Stat Bodø Selrod, A. O., Ingeniør, Bakkegaden 11 B. Foreninger, Stiftelser, Legatter etc. Afholdskorporationernes Fælleskomite i Trondhjem er Fssllesrepræsentation for Afholdsarbeidet i Byen og valgt af Selskaberne med 3 af Goodtetnplarordenen (LO. G.T.), 3 af Totalforeningerne, 2 a,,hvide Baand" og l af den Norske Goodtemplarorden: Hæglie, (Formand) Furer L. O. Lundemo, (Sekretær), Klostergaden 18 Bygmester Edv. Lyng Handelsmand J. Krogstad, (Viceform.) Lærer Johs. Berge Agent J. Uvaas Frøken Olise Schare Frøken Johanne Østbye Agenternes Forening. Holst, Dhr., Formand Bratt, Joh. F., Viceformand Sæknan, Andreas, Sekretær & Kasserer Ailiance Francaice. Bureau d'action; President: Konsul Ingvar Klingenberg Vioe-Président: Frøken Thora Storm Secretaire: Frøken Lilly Schwartz Trésorier: Grosserer Andreas Moe Angells Stiftelser, Thomas, Blev oprettet ved Testamente af 28de September 1762 af den i 1767 afdøde Kjøbmand Thomas Angell i Trondhjem. Denne skjænkede hele sin Formue til det Offentlige, saaledes at Indtægterne af Formuen for 2 /6 aarligen uddelés til Husarme, Ve til ié 17 Bakkestrandens Ynglingeforening, Strandveien 72 Formand: Jørgensen, S. E., Pastor Sekretær: Wereide, Olav, Cand. theol. Fattigvæsenet, Ve til Waisenhuset i Trondhjem og 2 /6 lægges til Kapitalen. Heraf er dog gjennem Aarenes Løb forskjellige Beløb anvendt ogsaa i andre almennyttige Øiemed. Formuen bestaar dels i fast Eiendom, Røros Parter m. m. Den beløb, sig ved Udgangen af 1901 til ca 4Va Million Kr. Under Stiftelserne hører: Thomas Angells Stuer, Kongens Gade 91, oprettet ifølge Kod. af 31te Oktober 1793 og udvidet ved kgl. Hes. af 22de Janr. 1892, de optager 26 Personer af borgerlig Stand, og Thomas Angells Hus (Klosteret), Bispegaden 4, oprettet ved Kod. af 18de Oktober 1765 og udvidet ved kgl. Resolntion af 25de Juli 1860 & 9de April Det optager 50 ældre Damer. Pladserne i Stiftelserne besættes af Stiftsdirektionen efter Forslag af en Kommission bestaaende af Inspektionen, Borgermesteren, 2 af Fattigkommissionen valgte Medlemmer og l af Stiftsdirektionen opnævntbepræsentant for Familien Inspektionen bestaar af 3 Medlemmer, for Tiden: Justitarius Beichmarm, Handelsmand M. H. Hartmann og Handelsmand Carl Goltermann. Forstander: Midelfart, Joh.s, Bispegaden 4. Bakkens Legat, Guri, oprettet ved Testamente af 3die Mai 1784, anvendes til Kjøb af Brænde, der bortskjænkes til Fattige og Husarme. Formuen ved Udgangen af 1904 var ca Bauck, Hans, Borgermester, Ø. Sindsager Skavlan, E., Stiftsprovst Skavlan, S., Sognepræst. Begravelsesforeningert for norske Læger. Forretningsfører: Dr. med. Lyder Borthen, Nordre Gade Benneches Legat, H. A., for Trondhjems By. er oprettet af Kjøbmand H. A. Benneche ved Testamente af 28de Februar 1866 og 7de Marts Legatets Kapital udgjør Kr , hvoraf Renterne hvert Aars 22do September eller hvis dette er en Helligdag, Dagen forud uddelés mellem hæderlige og trsengende ugifte Fruentimmer i Trondhjem, navnlig saadanne, hvis Livsstilling og Dannelsestrin gjør det dobbelt tungt at søge Fattigvæsenets Bistand. Borgermester Hans Bauck Kjøbmand Johs. Nossum Doktor Fr. E. Bødtker Kasserer & Sekretær: Telegrafassistent Ingvaldsen, Adr. Rigstelegrafen Hans Benneches og Hustru Bergitte M. Benneches Legat er oprettet af Kjøbmand fl. A. Benneche ved Testamente af 7de Marts Legatets Kapital udgjør Kr , hvoraf Renterne i Portioner paa 400 Kr. nddeles til værdige trængende Enker efter ' Kjøbmænd af Trondhjems By. Uddelingen foregaar hvert Aar i Ugen ; før Julehøitiden. Skavlan, S., Sdgnepræst Nossum, Johs., Kjøbmaud Bratt, Joh. F., Kjøbmand Grønning, Emil. Kasserer og Sekretær: Telegrafassistent Ingvaldsen,. Adr. Rigstelegrafen Søstrene Benneches Legat er oprette.t af Kjøbmand H. A Benneche ved Testamente af 7de Marts Legatets Kapital udgjør Kr , hvoraf Renterne i Portioner paa Kr. 200 uddelés til trængende Døtre af Handelsmsend i Trondhjem. Ansøgerinder, der har bestemt sig for Uddannelse til Lærerinder, Telegrafisistin-, der eller lignende Beskjæftigelse har Fortrinnet ved Uddelingen. Legatet bestyres af. Trondhjems Formandskab ved en Komité, hvis Medlemmer for Tiden er: Nossum, Johs.. Kjøbmand Grønning, Emil, Kjøbmand Bratt, Joh. F., Kjøbmand Kasserer og Sekretær: Telegrafassistent Ingvaldsen, Adr. Rigstelegrafen Bestillingmaendenes Forening. Pedersen, O. Chr, Kontorist, (Formand) Fredriksen. O., Skoletj., (Viceformand) Nordbeck, K., Assistent, (Kasserer) Arntzen, K., Assistent, (Sekretær) Bolkan, P.,' Konstabel Haugan, P., Kontrollør Johnsen, K., Politibetjent Barnehjemmet,,Fridheim" i Trondhjem er oprettet 1872, optager fattige og forsørgelsesløse Pigebørn af Trondhjem og Strinden for at opdrage dem til duelige og brave Tjenestepiger. Børnene optages i Regelen i Alderen frå 6 10 Aar og forbliver i Stiftelsen l '2 Aar efter Konfirmationen. Gjennemsnitsantall-et af optagne Børn er 22. Bestyrelsen bestaar af 5 Herrer og 5 Damer: Fruerne Augusta Matheson, Petra Larsen, Augusta Krognes, Elise Schuren, Emma Jensen, samt Herrerne Stiftsprovst Skavlan (Formand), Kaptein Bernhoft, Handelsmand L. Thaulow, Bogholder Ole Moe (Kasserer) og Handelsmd. Schreiner. BarneasySer. Baklandets Asyl søgtes Aaret af ca. 110 Børn. Gjennemsnitlig 53 pr. Dag. Bestyrerinde: Enkefru Lorentsen Bestyrelsen bestaar af Fruerne: Ebba Holtermann, Beathe Dahl, Klara Moe, Bertha Ramm og Frøkenerne. M. Barstad og T. Holthe samt Herrerne Grosserer Th. Lund, resid Kapl. S. E. Jørgensen (Formand), Bygmester Henriksen, «Grosserer.0. Sættem, Bogholder Tønne og Kontorchef Rønne (Kasserer). Ilens Asyl bestyres af Frøken Leraaen. Bestyrelsen bestaar af følgende Damer, og Herrer: Fru U. Schwabe, Fru Trine Øverland, Fru Anna Høitomt, Frk. Gu-

2 stava Moe, Fru Marie Rønning, Fru Christophersen, samt Banksekretær Meisterlin (Kasserer), Kjøbmand E. A. Smith, Krigsadvokat Holan, Kjøbm. A. Øien, Fabrikeier Th. Hansen og Sognepræst Øverland (Formand). Lademoens Asyl, Østersunds Gade 3, søgtes i 1903 af 238 Børn, gjennemsnitlig 116 Børn pr. Dag. Bestyrerinde: Frk. Ida Tranaas Lærerinde: Frk. E. Nideng Bestyrelsen bestaar af Fruerne Elise Schuren, Fine,, Fredrikke Jensen, Bergithe Kltlver, Sofie Seland, Klara Jørgensen, samt Herrerne Past6r B. O. Weider (Formand), Eentier Sohmidt, Apotheker Werring, Handelsmand Jens P. Rian, Handelsmand L. Thaulow, : Trondhjems Asyl. Ved Slutningen af 1903 havde Asylet 136 Børn, fordelt i 3 Afdelinger, under Veiledning af Forstander inden Frøken Schulz og Lærerinderne Frøken Bremer og Frøken Aune.. Bestyrelsen bestaar for Tiden af Fruerne Bernhoft, Bratt, Larsen samt Frøkenerne Christie og Proet og Herrerne Stiftamtmand G rundt, Borgermester Løchen, Dispachør Albr. Knoff; Handelsfuldmægtig P. Øien, (Kasserer), Pastor Flood (Formand) og Pastor S. Skavlan. Braae's Lept, Olaf, Uddeles aarlig paa Testators Dødsdag til videre Uddannelse af ubemidlede Gutter og Piger (født itrondhjem eller Bynæsset), der er skikket for Handel. Lund, Tobiås, Grosserer Rogniie, Philip, Handelsmand Engen, Gaardbruger, Bynæsset Kasserer: Aas, C. A., Handelsfuldm. Creditreformforeningen for Norge, Den nordenfjeldske Afdeling. Incasso- & Oplysningsbureau. Medlemskontingent Kr pr, Aar. Indineldelse kan ske hos Foreningens Repræsentant i Trondhjem, O.R.Sagfører.Wettergren, Kjøbmandsgaden 44. Dahls Stiftelse, E. C. Dr. med. Lyder Borthen Fru Nina Borthen Grosserer, H. O. Hansen Assessor Bernh. K. Bergersen. Dr. O. Kindt 18 Dameforeningens Legat, skjænket af Byens Dameforening ved Gavebrev af 22de Marts 1865, benyttes til Indkjøb og Uddéling af Brænde til værdige Trængende til Jul. Der uddeltes i 1904 til 118 trængende Personer Fyrknl og Ved til et Beløb Kr Forstander : Werness, O. M., Kongens Gade 30 b, er en Veldædighedsanstalt, der staar under Trondhjems Kommunebestyrelses Garanti og Kontrol. Denne opnævner en kommunal Direktion paa 3 Medlemmer. Denne bestaar for Tiden af : Handelsmand Ola Strøm Feierinspektør Edv. Strøm Handelsmand F. Holst. Leverer hver Dag nndtagen Nytaarsdag, Iste Paaske-, Pintse- og Juledag Middagsspise fra Kl Form. til Kl. 2 Efterm. Portionernes Kostende henholdsvis 35 Øre i Spisesalen og 32 til Afhentning. Til Spisegjæster i Salen kan leveres en halv Fl. Bayerskøl a 17 Øre. Endvidere sælges til Uddéling blandt Trængende Ombytningsbiletter a SVa 5 og 10 Øre. Filial i Indherredsveien, Portionernes Kostende 32 og 35 Øre, afhentet eller fortæret paa Stedet. Med Dampkjøkkenet er forbunden.udsalg af Kjødfarce, røgede og ferske Pølser af eget, uforfalskede Fabrikat samt, naar håves, Mørbradder, Beafkjød og Marv. Udsalget er aabent alle Hverdage fra Kl. 9 Formiddag til 7 Aften. Detajlhandlernes Forening. Bestyrelse for tiden er: Skaanes, K. (Fotmand) Aakvik, A., (Viceformand) Næss, M. A. Eggen,- S. Diakonissehjemmet, Rebsiagei velten 4. For Tiden håves 10 Diakonisser, der staar under den indre Mission. Af disse er 3 bosatte paa Lademoens Børneasyl og 7 i Diakonissehjemmet, af hvilke 3 i Privatleie, 3 i Menigheden og l Husmoder. De 3 paa Lademoen gaar i Menigheden. Bestyrelsen er: Skavlan, Stiftsprost, (Formand) Sehmidt, Rentier, Dactsposten er ubestridelia Stedets mest udbredte Blad pl? ' "flvraaen, Kirkeværge, Iversen, Optikus. s. JljffjiSabethS Hospital, St., Hans Nissens tl i??.''gade 3. Bestyrerinde : Søster M.!S H!!?!? ; : ' Thomasia Prionnde llllfattighuset, bestaaende af det gamle. Fat- Illlll: tighus, Kongens Gade 91 b, i Forbin- 1111?? deise med Angelsstuernes Bygninger, i!?l? Kongens Gade 91 a, og det nye Fattig-?!??? hus, Erling Skakkes Gd. 58 har Plads!?!: for 125 Personer af begge Kjøn med l 111? Tilsynsmand og 9 Raadskoner. Til sin l?!? Underholdning erholder Lemmerne Maa- 11?:: nedspenge Kr , fri Læge, Medicin 11?,!?. og Pleie samt Lys og Brænde. Ililll I Fattighusene er oprettet 2 Stuer, saa-?111??? :? kaldte,,reservestuer" hvor kroniske Syge, Illll??: der ikke behøver at indlægges paa Syge- Illll?' huset, indtages til Forpleining, der beillils sørges af en Raadskone. Iltllfnisynsmand: 11J1?!, Mjøen, R., bor i Fattighuset llilibaadskoner i Angellsstuerne: Ull!?: Hansen, Julie 1SB1'! Thalhaug, Lina f??? ilsynsmand: Ole Aunemo llllliilsynskvinde: Maren Aunemo Ifllllilkadskoner i Gamle Fattighus: HilllfStue No. 1. Kristine. Hansen lllllls?' 2. Lovise Reinan 3. Nikoline Johansen. 4. Johanne Bromseth 5. Peroline Haugan 6. Abelone Vitbro i Nye Fattighus : lllllstue No. l & 2. Anne Olsen lill?-?-'' '3 & 4. Jette Kaspersen?!1?; :.?' 5 & 6. Cicilie Wennes i?! :paadskone i Reservestuerne:.??f.!; v Marit Ydsti og? i? Pige Bernthine Hedstrøm Finnes Legat, Joh., i!;::;, dprettet ved Gavebrev af 19de December 11;}, 1864, uddeler til værdige og trængende ;??S::?; Kvinder af Embeds-, Kjøbmands- og 11!?:;: Skipperstanden. Legatets Formue ved 1V Udgangen af 1905 var ca. Kr. 24, i????forstander:??;? Finne, Carl, Adr. Finne & Kvenild. Foreningen til.dyrenes Beskyttelse i Trondhjem og Omégn, stiftet Aarskontingent Kr eller mindst Kr en Gang for alle ;:? s : Kaiirin, C.,-Ingeniør (Formand) Løchen, Antonie, Fru Lund, Dyrlæge Bohne, Fr., Slagter Hennemo, Lærer (Viceformand) Gaustad, Kasserer Bryn, M., Frk. Hoff, S., Kjøbmand Flønes, I., Lærer (Sekretær). nvær god mod Dyrene!" Foreningen til fattige Berns BekSædning modtager Flaskekapsler, Thekassebly, Aviser, Papir, gamle Skrivebøger og Madpapir fra Skolen, alt Slags Affaldspapir, udslidte Galoger, bragte Spilkort, Frimærker, Filler. Ved Salg af disse i det Smaa værdiløse Sager, har Foreningen nu i en Række af Aar seet sig istand til at klæde en hel Del Børn, Gutter og Piger, til Jul med fuldstændig Dragt. Ogsaa Gaver i Tøi og Penge modtages af Bestyrelsen, der bestaar af: Fru Konsul Berg, Dronn. Gade 7 Grosserer Hartmann, Olaf Tryggvessøns Gade 33 ;, Skoleinspektør Swensen, Bispegd. Frk. Hanna Skaarup, Kongens Gade 27 Hr. Carl Finne, Adr.: Finne & Kvenild E. Ryjord, Adr.: I. E. Ryjord Papir og Filler leveres helst til Finne og Ryjord. Foreningen til Forsørgelse af Bern fra daarlige Hjem. Jystad, E., Lærer, Sommerveiten 4 Swensson, Fru, Kongens Gade 9 Christiansen, Frøken, Gjedveiten 12. Foreningen tis Modarbeidelse af Om- Streifervæsenet;' den nordenfjeldske Komite: Hval, A., Fængselsprest, Arilds Gd. 10 Malthe, F., Direktør, Kongens Gade 85 Arentz, G., Landbmgsingeniør,,,Sletten", Øvre Sindsager Øien, Adolf, Grosserer, Prinsens Gd. 4 b Hansen, H. O., Kjøbm., Dronn. Gd. 34 Astrup, Ebba, Inderøen Storm, Thora,,,Høisetplads", Nyv.bakken Foreningen til Fortidsmindesmærkers Bevaring, den nordenfjeldske Afdeling Direktion: Rygh, K, Overlærer (Formand) Lossius, K., Rektor Sommerfelt, A., Adjunkt (Kasserer) Alstad, O., Arkitekt Petersen, Th., Cand. mag.

3 Frelsesarmeen, Trondhjems Divisjon Hovedkvarter: Adr, Kleists Gd. l III Divisionsofficer: Stabsk. Kr. Kristoffersen Trondhjems Afdeling af Frelsesarmeen holder sine Møder i Cirkus, der er kjøbt af Armeen. Ved Korpset er for Tiden 3 Officerer: Kaptein A. Dahlstrøm og Frue og Løitnant K. Fjeld. Frelsesarmeens Slumstation, kombineret med Barnekrybbe, Strandveien 4. Kaptein: G. Høiland, Løitnanter: Bøe og Holm. Good Templar Ordenen (i. o. G. T.) Ilevolden Ordenens Formaaler at virke for Totalafholdssagens Fremme og ved alle lovlige Midler at modarbeide drikketrafiken. Søndre Trondhjems Amts Distriktslege repræsenteres af samtlige underordnede Loger i Søndre Trondhjems Amt (med Undtagelse af Røros Distrikt), Regulære Møder af holdes i Ordenens Lokale, Ilevolden 28, om Aftenen fra Kl. 8V4 lové af følgende Loger ;,,Th. Angell" hver Mandag :,,Samfundets støtter" hver Tirsdag -,,St. Olaf" hver Onsdag,,Jernbanen" hver Torsdag ^Nidarholm" hver,søndag Kl. 7 Hver af disse Loger har sin sssrskiite Bestyrelse, der vælges for hvert Kvartal. En Afdeling inden Ordenen har desuden Møde hver Iste Fredag i Maaneden under Navn af,,broderkredsen". Til denne har kun mandlige Medlemmer, som har Storlogegraden Adgang.,,Broderkredsen" stiftedes 24de September 1883 og skal vsere den eneste Indretaing af det Slags her i Landet inden I. O. G. T. Desuden har en Ungdomsforening, athor«, Møde hver Fredag Aften Kl. 8Vz. samt en do. under Navn af,,munterhedsklubben" Møde hver Lørdag Aften Kl. 8V2. Begge disse Foreningers Formaal er at virke fuldstændig udviklende paa de yngre Medlemmer gjennem Sang, Musik, Oplæsnirig, Foredrag og af og til passende kvikke Sammenkomster. I Logelokalerne paa Lademoen holdes Møder af «Morgenstjernen' 1 Lørdag Kl. 8 1 /* i Myhres Gade,,Nidaros" Tirsdag Kl. 8V4 i Arbeiderforeningen,,8verre"s Lokale. I Loge,,Trønderen"s nye Lokale i Nedre Møllenberg Gade 73, Rosenborg, holdes Møder af Logerne : «Trønderen" hver Søndag Kl. 7 Em.,,Olaf Tryggvessøn" Tirsdag Kl. 8V* Em. «Hildurleik" hver Fredag Kl. 8 1 /* Em., ^Morgenstjernen" hver Lørdag Kl. 8V4 Aft. 20 Loge,,Dag" holder Møde Tirsdag Kl. 8V2 og Børneloge,,Unge Dag" Tirsdag Kl. 6 i Kongens Gade 24.. Der existerer derhos 5 Børneloger, nemlig: I Lokalet i Ilen:,,De Unges Forbund.", Møde hver Søndag Em. Kl. 4 og,,magne" Møde hver Søndag -Em. Kl. 5V2. I,,Trønderen"s Lokale, ' Rosenborg:,,Solglyt", Møde hver Søndag Em. Kl". 5, samt Ungdomsloge,,Balder", Møde hver Mandag Em. Kl, 8 og Ungdomsforeningen nthor", Lørdag -Aften. I,,Tordenskjold"s Lokale, Lademoen :,,Petter "Wessel", Møde hver Søndag Em. Kl. 3, samt Ungdomsloge,,Nidaros", Møde hver Onsdag Kl. 8 Em. I nladejarlén"s Lokale, Lademoen:,,De Unges Støtte", Møde hver Søndag Kl. 3 Em. De 4 førstnævnte Loger i Ilen er Eiere af en temmelig betydelig Eiendom med stor Logebygning, Forsarnlingssal, 2 sammenhængende Gaarde, en stor Have alt vendende ud imod Ilevaldsparken. Logerne jhar derhos et større Bibliothek. En Bestyrelse paa 5 og et Repræsentantskab paa 12 Medlemmer udgjør Bygningssamlagets Administration, der svarer for sine Handlingen for en Generalforsamling, som holdes hvert Aars Januar Maaned. Der haves' desuden Hjælpe- og Sygekasse. Denne Eiendom koster Logerne iberegnet Inventar ca Kr. Bygningssamlagets Formand er Knut Anderssen og Kasserer er f. T. Carl Nielsen. Good-Templar Orden, Den norske. Logen har Møde i Lokalet, Tordenskjoldsgaden 2 :,,Morgenstjernen" hver Torsdag Kl Grønbechs Mette Marie, Legat udd eler hvert A ar paa Testatrix's Dødsdag, den 27de November, til lige mange trængende Enker af Haandværkerstanden og Skipperstanden Portioner paa 40 Kroner. I Aaret 1905 uddeltes til 40 af Skipper- og Haandværkérstanden, samt til 3 Beslægtede af Téstatrix, Kr Forstander: Werness, O. M. Guldsmedsvendenes Forening holder Møder i 'Regelen hveranden Uge Wærdahl, C. (Formand) Arentz, Chr. (Vtceformand) Arntsen, Alb. (Sekretær)' Wærdahl, C. j; Græsli, O. (Kasserer) Gulcismedsvendenes Understøttelseskasse! s har samme Bestyrelse som Foreningen. Haandværkssvendenes Forbund T : Nygaden 4, aabent hver Aften fra Kl. 7. Kontingent Kr pr Maaned. Indmeldelser sker ved et Medlem samt : ; hver Dag Kl. 8 9 i- Lokalet. Handelsstands Forening, Yngre Stiftet Kongens Gade 3. Medlemsantal ca Har til Formaal at skaffe Medlemmerne forædlende og underholdende Adspredelse i ledige Stunder og derved fremme Samhold og Dannelse blandt Trondhjems Handels- og Kontorbetjente, samt desuden gjennem en Understøttelseskasse at yde Hjælp til trængende Medlemmer. Lokalet (Kongens Gade 3) er aabent alle Hverdage Kl samt Søndag frå Kl. 10 Fm. til 9 Aften. Iltiiti illlltf Olsen C. O..Bogholder. (Formand) llllllfl Strand, D.. Kontorbetjent (Viceformand) Aune, Oscar, Jfontorfuldm. (Sekretær) flitlillllsmedberg, Otto, Bogholder (Kasserer) 1 Bestyrelsen for Understøttelseskassen : Koller, Th., Handelsmand (Formand) Lønseth, S., Fuldmægtig. lltllilfellefsen, Axel, Agent, llfiisit" Åas > - A - Fuldmægtig. ill!!!'; Selberg, Johan, Handelsmand. lill Ull? Schøyen, Karl Overlærer, Klubselskab, Munkegaden 22 Direktion: ; Huitfeldt, Oberst (Ordfører) ' Bruun, Johan, Overretssagfører (Viceordf) ::: Sønderaal, K., Bankchef.? : 1 Schøyen, Karl, Overlærer (' Cpllin-Hansen, Overretssagfører. ^ Klingenberg, I. Y., Konsul. Herberget for tjenestesøgende Kvinder, : ; Kongens Gd. 62 Oprettet 1384 af For- * eningen for tjenestesøgeride Kvinder. Foreningens Formaal er at bevare unge Kvinder, der mangler fast Beskjæftigelse, fra Forførelse og Fald, hvilket Formaal søges opnaaet ved at skaffe dem, forsaavidt de mangler Hjem, et midlertidigt Herberge: Der erlægges 500re pr. Døgn for Kost og Logis. Bestyres af en Dia konisse.. Herbergets Bestyrelse bestaar af 2 Herrer oa; 5 Damar. 21 Bestyrelsens Formand: Hval, A., Fængselspræst, Arilds Gd. 10. Holcks Legat, Søstrene Amaline og Elisabeth, oprettet ved Testamente af 30 September 1880 til Fordel for udtjente ældre Tjenestepiger i Trondhjem. Forstander: Wærness, O. M,, Hospitalet Hospitalsløkkene 2, er -fælles for Trondhjems By samt Nordre og Søndre Tondhjems Amter, saaledes at Byen nyder det ene Halvdel af dens Goder og hvert af de anførte Amter lige'del af den 2den Halvdel Hospitalets fulde Belæg udgjør nu 132 Personer, og Bessettelsen foregaar ved Bestyrelsen, der bestaar af 4 Medlemmer, nemlig 2 fra Byen og en fra hver af de Trondhjemske Amtet. Kapitalfornf«en ved Ildgangen af 1904 ca. Kr. 1,100,000,00. Forstanderen: Høy em. Klaus. Kontor i Hospitalsbygningen, bor Hans Niss. Gd. 14 Huseierforeningen. Amdal, Paul. Skolebest.(Formand) Aas, C. A.,Handelsfuldmægtig (Viceform) Flack, P., Furer (Sekretær) Helgesen, W. Th., Bygmester Gilde, H., Bygmester Kasserer: Bach, I. Chr., Tordensk.gd. 11 Oplysningsbureauet: Kassereren." Jenssens Legat- Joh. Chr., oprettet ved Testamente af Iste Mai 1802, hvis Indtægter under Fattigkommissionens Bestyrelse anvendes til Indkjøb af Opbyggelsesskrifter og andre gode, moralske og theologiske Bøger. Forstander: Werness, O. M.. St. JØrgenshuS, St. Jørgensveiten 2 a, er oprettet i 1607, og istandbragt ved frivillige Gaver. For Tiden har, Huset 21* Lemmer. De erholder Kr pr. Md. i Penge til Ophold. Desuden har de frit Lys og Brænde, Lægehjælp og Medicin kirkelig Betjening samt Tilsyn af raadskoner. Kapitalformuen udgjorde ved udgangen af aaret 1905 ca. Kr. 192,000,00 Forstander Wernes O. M.. Kle'lSt'S Stiftelse,, oprettet ved Rektor Søren Peder Kleisfs Testamente af 5te

4 Februar 1781, anvendes til Fremme af nyttige Haandteringer og Foretagender i Trondhjem. Stiftelsens Virksomhed bestaar hovedsagelig i Forarbeidelse af uldne Varer, især Strømper, Stiftelsens Formue ved Udgangen af 1904 ca. 55,000 Kroner. Forstander: Høyem, Klaus, Kontor i Hospitalsbygningen, bor Hans Nissens Gd. 14 Kong Carl lohans Arbeidsstiftelse. fp >.265, Kalvskindsgd. 2, er oprettet væsentlig ved forskjellige Gåver ai Kong Carl Johan. Den staar overensstemmende med Bescript af 25de Mai under samme Bestyrelse som Fattigvæsenet i Trondhjem. I Stiftelsen optages til fuld Forpleining arbeidsdytige Mennesker, der begjærer Hjælp af Fattigvæsenet. Indtægterne af deres Arbeide tilfalder Stiftelsen, men de forpleies i et og alt af denne. <1S Stiftelsens af Fattigkommissionen valgte Inspektion, bestaar f. T. af: Lodgaard, O., Bogh., Kongens Gade 69 Krognes, Augusta, Enkefru, Munkegd. 17 Soelberg, L., Øv. Mølleuberg Gade 38 Stiftelsens Eiendom udgjorde ved Udgangen af 1904 ca. Kr ,31. Kasserer: Werness, O. M., Waisenhuset Bestyrer : Eisan, S., bor i Stiftelsen Portner: Hustad, G., bor i Stiftelsen Læremoder: Lindboe, Thora, Enkefru, bor i Stiftelsen -..-.,en er en selvstændig Forening, dannet ved et Medlemsantal af for Tiden ca. 60 Medlemmer af Byens Handelsstand, dog kan selvfølgelig enhver Næringsdrivende blive Medlem. Bestyrelsen bestaar f. T. af: M. H. Hartmann (Formand) L. H. Wilhelmsen (Viceformand) Joh. D Lyng Ivar Lykke C. A.. Jakobsen Forretningsfører: Coliin-Hansen, O.R.Sagf. Nordre Gade 13 Kvindernes Læseforening, Dronn. Gade 11. Aaben hver Dag fra Kl. 9 Form. til 10 Aften. Bogudlaan Tirsdag og Fredag 7 8, Onsdag og Torsdag 1 2 Formand : Storm, Thora, Frk. Bestyrelsesmedlemmer: Krogh, Henrikke, Fru Holtermann, Fredikke, Frk Thaulow, Trine, Frk. Bødtker, Chr., Frk. Bibliothekar og Kasserer: Dehli, Fru Landskvindestemmeretsforeningen (L. K. S. F.) Foreningen arbeider for at skaffe norske Kvinder Stemmeret i Stat og Kommune paa samme Betingelser som for Mænd. I Trondhjem er Bestyrelsen: Haabjørn, Gyda, Frk., (Formand)-' Jalm, E. W., Fru Storm, Astrid, Frk. Moe, Lucy, Frk., (Kasserer) Legatet til Minde om de afdede Ægtefolk Grosserer Hilmar Meinche og Hustru Anna Marie, f. Tonning, oprettet af Jomfru Trine Ems ved Testamente af 5te April 1867 for ugifte i Trondhjem hjemmehørende og til Understøttelse værdige, trængende Piger oglige beskafne Enker af Borgerklassen, men fortrinsvis for Børn og Børnebørn af endel i Testementet nævnte Slægtninge af Meinche og Hustru. Legatets Formue ved Udgangen af 1892 var ca. Kr Forstander: Sommerschild, C. W., Overkontrollør, Gartnergaden 3 Ludvigs eller de husarmes Legat er en Samling af flere, til forskjellige Tider, skjænkede Gaver, der alle anvendes til Hjælp for Husarme og uddeles hvert Aar i December Maaned. Der nddeltes i 1905 til 117 Trængende Personer et Be- Jøb paa ca Kr Forstander: Werness, O. M., Magdalenestiftelsen, oprettet 18. Marts 1868, Øvre Møllenberg Gade 30, optager faldne Kvinder for at hjælpe dem bort frå.lasten til et sædeligt og arbeidssomt Liv. Stiftelsen staar under den indre Mission.og styres af en Komité, der bestaar af:, Møller, O., Sognepræst Hansen, Laur., Malermester Strøm, O., Smedemester Stiftelsen modtager Vask, Strygning, Tæppestrikning og forskjellige kvindelige Arbeider.,,iea", Foreningen. Amdal, Paul, Skolebestyrer, (Formand) l Solheim, E., Brigadeskriver, (Sekretær) 11 Éidem, A., Handelsmand, (Kasserer). 23 Nidaros Mandssangforening, ;. stiftet 1885, Lokale i Kjøbmandsgaden 12. Instruktør: Forseth, H. A., Organist JJestyrelse: Lien, S., Assistent, (Formand) ; Berg, Kontorist, (Viceformand) l Faanes, J., Kontorfuldm., (Kasserer) Leistad, A., Bolagsbestyrer Rostad, Arnt, Gravør iidaros Totalafhoidslag, stiftet 24deFebruar 1894, afholder Møde hver Onsdag Aften Kl. 8V2. Kongens Gade 24. Optagelse af nye Medlemmer sker ved hvert Møde. Indtegning sker ved Møderne samt ved Henvendelse til Under- I foged Tranaas. il f Tranaas, P. J., Underfoged, (Formand) ; ; Dalaker, Lærer, (Næstformand) I Johannsen, C., Fuldmægtig, (Sekretær) Aassved, I., Kontorfuldmægtig II Røske, A., -Fotograf Jørgensen, J., Måler, (Kasserer) lissens, Hans og Hustrues Arbeidshus. fil. ' ' fet= 285. RiSverres Gade 3, er oprettet ved Testapment af 4de Juli Stiftelsens Øiemed er at give Træn- gende af begge Kjøn,'tilhørende Trond- njems Kommune, Adgang til Arbeidsforf > tjeneste og staar under Bestyrelse af :f Fattigkommissionen. :*: Ved Udgangen af Juni Maaned 1905 l-var Obligationsfondet ca. Kr IForstander og Kasserer : l; Drejer, H. Nissen, Kaptein Bestyrer: Sæther, Anton :! Arbeidsbestyrerskfe : Nielsen, Marie, Fru,, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, ^Dronningens Gade l a (fhv. Pigerealskole). l Aabent alle Dage Kl ' (Lørdag undtaget). Bibliotheket -og Billedsamlingen er aaben hver Formiddag Kl, 12 2 undta- ' '. gen. Søndag, samt Måndag, Onsdag og Fredag Kl. 7 9 Aften. Mønstre og Lærebøger for allé Slags høiere Haandværk forefindes til Studium og Aftegning. Adgangen til Samlingerne og Bibliotheket er gratis. Hverdage betales Entré 0,50 i Sommermaanederne, Juni, Juli, August. Bibliotheket er i samme Tid kun aabent om Formiddagen frå Styrelse: Klingenberg, H. F., Konsul (Formand) Lysholm, B., Doktor, (Næstformand) Koren, K., Stiftsarkivar Solberg, L.. Arkitekt Norum, K., Arkitekt Lossins, K., Rektor Løchen, O., Borgermester Lundgreen, Fr., Grosserer Løken, H, Redaktør Thiis, Jens, Direktør Adm. Direktør :* Thiis, Jens. Kontingent Kr for Åarsbetalende eller mindst Kr. 50,00 en Gang for alle.. Idet man tillader sig at indbyde enhver Interesseret til at iudtrsede som Medlem af Museet, beder man det ogsaa erindret med Gåver. Norges Storloge I. 0. G. T. Kontor Bispegaden 9 d. Sekretær og Forretningsfører: Johansen, Peder, Bispegd. 9 d. ^> 564.,,Norsk Husflids Venner" i Forbindelse med Udsalg, Nordre Gd. 14, har tilformaal at fremme Husflid og Kunstflid i Trondhjem og Omegn. Aarlig Kontingent 2 Kroner. Foreningen har en Børneskole i Dronningens Gade 20 og i Lademoens Asyl. Hartmann, H., Grosserer (Formand) Jenssen, Emilie Fru (Viseformand) Møller, Henrik, Giselør Ouren, H., Læge Dahl, Jørgine", Frøken Getz, Clara, Fru Goltermann, Petra, Fru Forretningsfører & Sekretær :. Schreiner, Hilmar, Norske Kvinders Sanitetsforening (Trondhjems Kreds) f^> 1637 K. Foreningens Formaal er: 1. At skaffe Sanitetsmateriel til Brug saavel i Krig som i Ul/ykkestilfælder i Fred 2. At virke for at Kvinder rundt om i Landet gjøres fortrolige med den første Hjælp i Ulykkestilfælder samt mi d Saarbehandling. 3. At uddanne Sygepleiersker. (Trondhjems Sanitetsforening har 4 uddannede, som gaar ud i privat Pleie). 4. At optage Kampen mod Tuberkulo-

5 sen ved at indsamle Penge til et paatsenkt Pleiehjem for Trondbjem, samt at modarbeide Smitten ved at virke for renligt Stel der har været holdt Foredrag om Sygepleien i Hjemmene, Sygemad og Sundhedspleie, særlig for Kvinder. Der er opsyet Tøi, som nddeles til Brandlidte Sanitetsmateriel og Tøi Hl Pleiehjemmet. Foreningens Merke er et Kløverblad. Foreningen blev stiftet 10de November Bestyrelsen er : Jahn, Elisabeth, Fru, Formand Sehulz, Gudrun, Fru,, Viceformand Bergfersen, Marie, Fru Bryn, Petra, Fru Løken, Benna, Fru. Arbeids komiteen har at tilse Arbeidet, klippe og forordne samt bogføre det opsyede. Medlemmer er : «Galtung, H., Fru Formand Klingenberg,' Hilda, Fru Bryn, Willa, Fru Bratt, Enkefru Paulsen, Fru Dahl, Jørgine, Frk., Kasserer Kjøbmandsgd. 6 Kontoret er hos Formanden, Fru Jahn O. Tryggv. Gd. 29. Tlf k Norske Kvinders Totaiafholdsforeninger (Det hvide Baand) Foreningen arbeider paa Kristelig Grund for at fremme Ædruelighed og kristelig Sans. Selskabets Mottoer:»,,For Gud, Hjem og Menneskehed". N. K. T. F. No. l og 2 har afvekslende hveranden TJg"e sine Møder i,,bikuben" Bestyrelsen'for No. l bestaar af: Mortensen, Theodora, Frk. (Styrer) Wessels Gade 2 Morseth, Andrea, Frk. Østbye 1, Johanne, Frk. (Sekretær) "Fagervang" Krogh, Anna, Fru (Viceseki-etær) Berg, Dagny, Frk. (Kasserer) Suppleanter: Rian, Dorothea, Fru Esbensen, Frk. Gleditsch, Frk..Revisorer: Eggen, Svea, Fru Berg, Thrina, Frk. Pressestyrer: Gleditsch, Birgit, Frk. Bestyrelsen for No. 2 : Sehare, Olise, Frk. (Styrer) Kongens Gade 62 Leergaard, Fru (Vicestyrer), Jomfrugd. 18 Jelstrup, Augusta, Frk. (Sekretær) Elvegaden 14 Oarlsen, Elisabeth, Frk. (Kasserer) Wilmannsveiten 3 Wold, H. Frk., Olaf Tryggv. Gd. 42 Wold, Bertha, Frk., Danielsveiten Leergaard, Fru (Pressestyrer) Jomfrugaden 18 samt Frk. Anna Holst som Medlem af Sameforeningens Bestyrelse. No. 2 har en Barneforening med Møde hver 14de Dag, paa samme Dag og Sted som den voksne Forening. Frk. Sehare, Frk. Carlsen Frk. Jelstrup og Frk. Anna Holst. Begge Foreninger har sinebibliotheker. Foreningerne har optaget en Blomstermissionsvirksomhed for Trondhjems By og nærmeste Omegn. Naar Midlerne "tillader det, udsendes Buketter hver -Fredag til Syge eller enslige Gamle, forsynede med et Bibelkort og den hvide Sløife. U. K. K, F. har hertil velvilligt givet frit Lokale. Blomstermissionen har sin egen Brevkasse i,,bikuben". Gaver i Pengebidrag eller i Blomster mo.dtages hver Fredag frå Kl Form. af Blomstermissionens Damer: Styret heraf:, Fru Dorothea Rian Nedre Møllenberg Gade 63 Nationalstyre : Frk. A. Jelstrup. Breve til Styrerne for Blomstermisionen bedes paategnet,,blomstermissionen". Iqrsk Selskab ti! Skibbrudnes Redning 3die Distrits Formand: Wallém, Fredrik, M., Fiskeriinspektør Reitgjerdets Pieiestlftelse for Spedalske (le"prøse) ved Trondhjem. Anstalten, en monumental Stenbygning, ligger 4 Km. frå Trondhjems Torv, ved den gamle Selbovei (hvor vakker TTdsigt frå Blæsevolden). Den har 200 Sygepladse og fortiden et Sygebelæg af ca. 125 Spedalske. Bygningerne (efter Tegning af Arkitekterne Schirmer og v. Hanno). fuldførtes og toges i Brug Høsten Anstalten, der eies af Staten, underholdes udelukkende ved Statsbidrag, idet de Syge nyde fuldt Underhold med Beklædnmg, fri Kur og Pleie osv. for Statskassens Regning uden Hensyn til 25 Trang. De sysselsættes med forskjellige Haandarbeider, hvoraf Indtægten, ligesom ved Salg af Blomster og Potteplanter tilfalder dem selv Til Anstalten hører et mindre Jordbrug. Anstaltens Læge og Forstander, Cand. med. A. Sand, bor paa Stedet, der har ;! Telefonforbindelse med Trondhjems Centralstation, Adr. i Trondhjem: Farver Schjølberg, Torvet. Kassereren, J. P. Larsen, har Kontor i Trondhjem, Indher,redsveien 63. Sagførerforeningen Klingenberg, S verre, O. RISagf. (Formand) Bryn Kr. Smedal, Olaf Richter, Olaf (Sekretær) SchnVidts Legat, Anna Bertine, oprettet ved Testamente af 16de Novbr. ; 1893 med en oprindelig Kapital af Kr. ' Giver Bidrag til i Testamentet \ særskilt nævnte Indretninger og Personer l og uddeler derhos paa Testatrix Dødsi,dag Portioner til gamle, nødlidende En- \ ker efter Handels- og Skipperborgere i \ Trondhjem. I. Aaret 1905 uddeltes til i 36 Enker efter Handels- og Skipperbor- \ gere Kr forstander : Werness, O. M. \. Sphnitler, Assessor Balthazar og i HustrUS Legat, oprettetved Testament afi 28de November 1850, til Anvendelse "til nødlidende, helst forældreløse Børns Underholdning paa Redningsanstalt eller til Understøttelse oghjælp ved-saadanne ISørns Opdragelse paa anden hensigtsinæssig Maade. Forstander: Werness, O. M.,. Selskabet til Arbeiderboligens Anskaffelse, er dannet Dets Formaal er at skaffe ordentlige og stræbsomme Arbeidere passende Boliger til forholdsvis billig Pris. Til den Ende har Selskabet opført endel Huse og solgt dem til deres Kostende med afdragsvis Betaling af Kjøbesummen og har forøvrigt bortbyxlet Byggegruffde til lav Byxel, alt paa den i den Hensigt hvervede Eiendom,,Ko-,lomen" paa Lademoen, i Udstrækning ca. 33 Maal. Aktiekapitalen er Kr., fordelt paa 259' Akfier å 100 Kr. Schaanning, Kriminaldommer, (Formfl ) Brun, Apotheker, (Næstformand), Middelfart, Forstander Tharum, Kjøbmand Finne, Konsul Kasserer og Forretningsfører: Melbye, Olaf, O.R.Sagfører, Olaf Tryggvessøns Gade 6 Selskabet for Trondhjems By's Ve!. Borthen, L. Dr. med., (Formand) Finne, Jacob, Konsul, (Viceformand) Øvergaard, A., Generalmajor Berg, Andr., Bankchef Bratt, Joh. F., Agent Sild- & Fisk^exportørernes Forening. Johnsen, Rolf, (Formaud) Alness, A. Poulsen, C.. SindSSygeasylet RotVOid kan besees ved Henvendelse til Lægen mellem Kl 10 til 12 Form. og 2 4 Efterm Direktør: Selmer, J. A. Re"servelæge: Widerøe, J. S. Forvalter: Ødegaard, A. r. Agronom: Moshus, T. Gartner: Rian, O. Kontorassistent: Waage, M. Slagterforeningen. Lie, Martin, (Formand) Meinhardt, H. Dahl, Peder Johansen, Nils, (Kasserer) Steimans, Anna, Elisabeth, Legat, oprettet ved Testamente af 6te August 1836, giver Bidrag til 8 Konfirmanter aarlig, desuden Bidrag til Lærere eller Lærerinder ved Folkeskolen og til Byens Asyl, samt ved Juletider til værdige trængende Enker af Borgerklassen (i 1905 til 20) et Beløb af Kr Forstander: Werness, O. M., Tekniske Elevforening, Lokale i Læreanstalten, Munkega.den 1. Testmans, Lars, Stiftelse', oprettet ved Testamente af 16de Marts 1863, uddeler hvert Aar paa Testators Dødsdag, 30te

6 Januar, en Halvpart af Aarets Renter til 25 værdige trængende, ugifte Kvinder af Byens Borgerstand med Kr til hver. Den anden Halvpart af Renterne uddeles til Istandbringelse af eller Bidrag til Haandgjerningsskoler her i Byen for Børn af begge Kjøn. Kapitalformue ved Udgangen af ca. Kr v Forstander: Werness, O. M., Trondhjems Arbeiderforening, Hjørnet af Kongens og Prinsens Gade, stiftet 1850, har ca. 700 maanedsbetalende og ca. 150 aarsbetalende Medlemmer. Maanedsbetalende, l Kr. pr. Md., har fri Læge og Medicin for Mand og Hustru, 80 Kr. i Begravelsesbidrag for hver og frit Lægetilsyn for hjemmeværende Børn under 16 Aar. For enkelt Person 80 Øre med samme Ret, og for 60 Øre Ret til fri Læge og Medicin eller Begravelsesbidrag efter Valg. For aarsbetalende Medlemmer med Familie 4 Kr., for enslig Mandsperson 2 Kr. og for enslige Kvinder 2 Kr. pr. Aar. Samtlige Medlemmer har gratis Adgang til Bibliothek og Læseværelse, samt til Foredrag, Aftenunderholdninger, Udflugter e. 1. enten gratis eller mod billigere Betaling. Adgang til Indmeldelse i Sangkoret. Sygekassen udbetaler i Sygdomstilfælde Kr daglig. Understøttelsesfondet yder Bidrag til Betaling af Kontingent for trængende Me'dlemmer. Hofstad, L., Arsenalforvalter (Ordfører) Haarberg, S. O./Bankkasserer (Viceform). Danielsen, J., Gaardsdreng Gotaas, L., Bordskriver Schrøder, L. D., Destillatør Sundfær, N., Baneformand Johansen, M.. Snedker Helland, S., Snedker Ofstad, E. Arbeider Strand, J. M., Skrædder Myklebust J. Kr., Bogtrykker Forretningsfører : Five J., Kontor i Bygningen, hvor alle Foreningens Anliggender expederes Læger : Bang, S., 9 1,4 5, Olaf Tryggv. Gd. 12 Lørining J., 9 11; 4 5, Kjebmandsgd. Trondhjems Årbeiderakademi, Stiftet den 25de Januar Dens 26 Formaal er, gjennem offentlige Forelæsninger, saavidt muligt i systematiske Kurser, at give Arbeidsstanden og andre, baade Mænd og Kvinder, som i Opvæksten ikke har havt Adgang til en høiere Skoleundervisning, Anledning til Erhvervelse af almennyttige Kundskaber. Fagkredsen omfatter Mathematik, Astronomi, Fysik, Kemi, Naturhistorie, (Zoologi, Botanik og Geologi), Anatomi og Physiologi (Sundhedslære), Historie (især Fædrelandets), Jord- og Folkebeskrivelse, Norsk Sprog og Literatur, Vel-. standslære. Adgang til Forelæsningerne er gratis for enhver, og Stemmeret i Foreningens Anliggender har Aarsmedlemmer (Kontingent l Kr. aarlig)' Forelæsningerne holdes som Regel fra Slutningen af September til April 3 Gange ugentlig (Søndag Kl. 6 7 Efterm., Tirsdag og Fredag Kl. 8 9 Aften) i Ynglingeforeningens store Sal samt i Trolla (se forøvrigt Avisernes Dagsliste). Foreningen nyder Bidrag af Stater! mod paa anden Maade at oppebære det ; dobbelte af disse Bidrag. Foreningens Bestyrelse bestaar af: * Lossius, K., Rektor (Formand) i Moxness, O. A., Blikkenslager j Dahle, H., Overlærer Bach, R. A., Hovedkasserer, i Brænne, Bernhard, Fabrikeier Fjeldseth, E. Elektrotekniker [ Hausen, L., Malermester ' Klykken, O., Klokker j Rygh, K., Overlærer ' Solem, A., Arbeidsformand ; Svensen, S., Skolebestyrer I Arbeiderakademiets Anliggender henvender man sig til Inspektøren, Hr. Oberst, Graff, Kalvskindsgaden 4. Trondhjems Arbeiderparti, Nedre Baklandet 107 Partiet bestaar af følgende Foreninger: 1. Trondhjetns Formerforeruug 2. Bagersveiidenes Forening 3. Skræddersvendenes Forening 4. Skotøiarbeidernes Forening 5. Snedkernes Forening 6. Blikkenslagernes Forening 7. Snedker- & Tømmermændenes Forening 8. Trondhjems socialdernokratiske Ungdomslag 9. Pakhusarbeidernes Forening 10. Murarbeidernes Forening 27 Mursvendenes Forening Smedenes Forening.By- & Havnearbeidernes Forening Trondhjems Sjauerforening - Norsk Arbeidsm.forb.s Afdeling, Sadelmager- ÆTapetsersv... Forening T.hjems Pladearbeideres Forening Haandværkssvendenes Forbund T.hjems Sag-, Høvleri- og ; Tomtearbeiderf orening 20. Norsk Malerforbunbs Afdeling 21. Guldsmedsvendenes Forening 22. Domkirkearbeidernes Forening, 23. T.hjems Sporveisfunktionærers Foren. 24. Mineralvandfabrikkens Kjørerog Arbeiderforening 25. Arbeiderforeningen,,Sverre" 26. Socialdernokratiske Afholdslag 27. Typografiske Forening 28. Trøndernes Maskinarbeideres Forening 29. Jernbaneværkstedets Arbeiderparti 30. Møbelsnedkernes Fagforening 31. Brandkorpsets Forening 32. Arbeiderpartiets Kvindeforening 33. Rørlæggernes Forening ( 34. Glasmager- og Forgyldernes Forening 35. Støberiarbeidernes Forening 36. Vestbyens socialdm. Ungdomslag 37. Bryggeriarbeidemes Forening 38. Kjedelarbeidernes Forening Styret for Trondhjems Arbeiderparti bestaar for Tiden af følgende Herrer:.. Formand : Olaf Eggen Viceformand: Ant Kalvaa Sekretær :' M. Trønsdal Red. A. Buen, Forretuingsfører H Hjulstad, Herm. Aars, Bernt Schei, O. R. Olsen, Edv. Brevik, Eilert Rosen vinge, A. Bruaas. Trondhjems Brændevinssamiag. Hovedkontor: Fjordgaden 7 Samlaget har til Formaal: 1. At overtage i Trondhjem al Udskjænkning af Brændevin eller dermed blandet Drik og Udsalget deraf i mindre Dele end 250 Liter,' samt tillige Udskjænkning af 01, Vin,,,Mjød og Cider. 2. Under denne sin Virksomhed at søge, saavidt muligt, f orebygget eller f jernet Misbrug i Nydelsen af nævnte Drikke.,, Samlaget "er et uansvarligt Selskab med en fuldt indbetalt Aktiekapital af Kr. og et Reservefond paa Kroner. Af Forretnjngens Overskud tilkommer Aktieeierne 5 pot. Renter; Resten fordeles mellem Statskassen, Kommunen og almennyttige Øiemed efter det i Love af 24de Juli 1894 og 17de Mai 1904 bestemte Forhold. Direktion: Larsen, Hans J., Konsul Johnsen, Rolf, Kjøbmand Jenssen, J., Direktør Bryn, Kr., O.R.Sagfører Brodtkorb, Chr.. Overlæge Forretningsfører: Floer, Chr., Fjordgaden 7 Ka.sserer: Bech, D., Elvegaden 16 Bogholder: Nakstad, Thv., Kirkegaden 57 Trondhjems Devstumforening blev stiftet 30te Oktober Foreningens Formaal er at virke for de * Døvstummes" aandelige og materielle Vel og være dem til Værn og Støtte under Livets forskjellige Forholde. Bestyrelsen bestaar af 6 Medlemmer, hvovaf 3 Hørende og 3 Døvstumme. Foreningens Lokale i Trondhjems Afholdsforenings Gaard, Kjøbmandsgaden 30, holdes aaben hver Søndag fra Kl. 12 Middag til 10 Aften og hver Onsdag fra Kl Aften. Bestyrelsen bestaar.f. T. af: Grønning, M., Døvstumlærer, (Formand) Ellevseth, Gurine,^ Frue, Døvstum Viceformand Andersson, P., Døvelærer, (Sekretær) Carlsen, Frk, «fhv. Lærerinde Raanes, G., Seilmager (Døvstum) Karlsen, K., Skrædder, (Døvstum) Trondhjems Fiskeriselskab, Kontor i Trondbjems Sparebank, 2den Etage, Indgang fra Søndre Gade. Direktion: Klingenberg, Ingvar, Konsul, (Formand) Hegstad, L. O., Kjøbmand, (Viceform.) Jenssen, P. O., Kjøbmand Iversen, J. A., Kjøbmand Tvete, Sivert, Kjøbmand Forretningsfører og Sekretær: Schmidt-Nielsen, L. Kontoret vil være sikrest aabent Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 10 l, samt i Regelen alle Arbeidsdage til samme Tid og bistaa med Oplysniriger, Raad m. m. angaaende Fiskerianliggender. Trondhjems Fiskerimuseum bestyres af Direktion en for Trondhjems Fiskeriselsk.

7 28 Udstillingslokale og Kontor i Trondhjems Sparebank, 2den Etage, Indgang frå Søndre Gade. Museet holdes indtil videre aabent hver Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 10 l Fm. Fri Adgang fpr alle. Samlingsbestyrer: Sehmidt-Nielsen, L. Trondhjems Foikebibliothek Kjøbmandsgaden 12, tilhører Trondhjems Kommune og staar til gratis Afbenyttelse for Byens Indvaanere. Oprettet ved Kommunestyrets Beslutning af 31te Januar Traadte i Virksomhed/ 17de November Bogsamlingen tæller omkring Bind. Aabningstid: Udlaans afdeling for Voksne og Ungdomsafdeling, Hverdage 12 2 og 5 8, Lseseværelser Hverdage 12 2 og 5 10 Sønog Helligdage I Juni August er -Aabningstiden for samtlige Afdelinger hverdage 12 2 og 5 7V.t Styre: Koren, Stiftsarkivar (Formand) Thinn, resid. Kap. Grønning, Emil, Grosserer Bibliothekar: Martha Larsen - Trondhjems Frivillige Arbeidshjem, Nedre Baklandet 16. Telefon 738. Forskjellige Arbeider som Tæppestikning, Rensning af Fjær og Dampning af Fjær og Dun samt Mattevævning etc. modtages. Béstj^rerinde: Fru Dorthea Rian Fru Kaurin, Frk. Kaurin Frk. S. Ulstad, (Kassererske) Dr. Heiberg, (Formand) Pastor Møller og Handelsmand Knudsen Trondhjems Fylke (Det norske Totalafholdsselskab), Trondhjems Fylke omfatter hele Søndre Trondhjems Amt, har 138 Lag eller Foreninger samt ca. 45 Barnelag med tilsammen ca Medlemmer. Fylkestyret bestaar f. T. af: Hansen, Laur., Malermester, (Formand) Tønne, Joh. P,, Bogholder, (Næstform.) Engan, E., Handelsbetj., Kasserer Grønning, M., Døvelærer (Sekretær) Tilseth, O., Lærer og Gaardbruger. Trondhjems FængselsseSskab har til Formaal at lette og fremme de frå Trondhjems Landsfængsel, Trondbjéms Kredsfængsel og T.hjems Hjælpefsengsel Løsladtes Gjenoptagelse i Samfundet og saavidt muligt at forebygge deres Tilbagefald paa Forbryderbanen. Malthe. F. Direktør (Formand) Hval, A., Fængselspræst (Viceforrnand) Eriksen, Anton, Politifnldmægtig Nossum, Joh.s, Handelsmand Aas, Knud, Handelsmand Kasserer: Gjestad, M Trondhjems Haandværks- og fndustriforening, Kjøbmandsgd. 12. ^ 259. Under dette Firma sammensluttedes frå Iste Januar 1891 Trondhjems borgerlige Klub og T.hjems Haandværkerforeniijg:. Direktion: Erichsen, O,, Direktør (Formand) Bohne, Fr., Slagter (Viceformand) Moxness, O. A Blikkenslager Digre, Joh.s Bygmester Brænne, B. Fabrikeier. Forretningsfører og Sekretær : Tvete, B. M., (Kontortid 4 5) Under Foreningen sorterer :,,Understettelseskassen for værdige trængende Haandværkere og deres efterladte", ', Stiftedes i 1862 med et Grundfoud af 28 Specidaler, eier nu ca Kr. Renterne deles hver Jul til trærigende Gamle af Haandværkerstandeu med 2 /3, medens 1 /a tillægges Kapitalen. Kassens bestyrelse bestaar af: Erichsen, O., Direktør (Formand) "Widerøe, ^M. C.,"Bager Bohne, Fr., Slagter Moxness, O. A., Blikkenslager Strøm, Odin, Skomager. Aldershjemmet. Det paatænkte Aldershjem eied ved Udgangen af Aaret 1904 en kontant Beholdning af ca Kr. Med de desuden tegnede Bidrag og en til Hjemmet indkjøbt Tomt udgjør Formuen ialt ca. 80,009 Kr. Arbeidskomiteen bestaar af: Brænne, Bernhard (Formand) Strøm, Odin, Skomager Moxness, O. A, Blikkenslager Bohne, Fr., Slagter Solberg, L, Arkitekt. Trondhjems Handelsforening, stiftet 17de Februar 1862, har for Tiden Lokale i Kongens Cd. 3. Medlemsantal 300. Foreningens Lokale er aabent hver Dag frå Kl. 8 Morgen til Kl. 10 Aften. Reisende har Adgang, men maa indskrives ved et af Foreningens Medlemmer i en i Lokalet udlagt Protokol, Telegrammer, Cirkulærer m. rn. vil findes paa Opslagstavlen. Direktion : Øien, Adolf (Formand) Klingenberg, Ingvar, (Viceformand) Kltiver, Lorentz D. Johnsen, Rolf Lykke, Ivar Sekretær : Sæknan, Andreas. Trondhjems Handelsstands Understetteiseskasse eiede pr. 31te Deeember 1904 ca. 48,302,42. Iversen, B., Handelsmand (Formand) Smith, E. A., Handelsmand Øien, Adolf, Handelsmand Prøch,. G. C., Handelsmand Jenssen, Halvor Handelsmand Trondhjems Hedningemlssionsforening Sommervejten 4 Skavlan, E., Stiftsprovst (Formand). Flood, Pastor (Viceformand) Raaen, I.. O., Kirkeværge Schmidt, A., Rentier (Kasserer) Strøm, O., Smedemester Jystad, O., Overlærer Iversen, H., Optikus Petersen, K., Lærer Coriieliussen, C. L., Skfæddermester Trondhjems historiske Forening. Foreningens Formaal er at udbrede Kundskab og Sans for Trondhjem og Trondhjems Stifts Historie gjennem formaalstjenlige Foranstaltninger. Foreningen udgiver Tidsskriftet,,Trondhjemske Samlinger". Medlemskontingenten er Kr. 3 aarlig. Livsvarige Medlemmer betaler 25 Kr. en Gang for alle. Koren, Kr. Arkivar (Formand) Sommerfelt, A., Adjunkt Svensen, Sven, Skoleinspektør Thaulow, Chr., Grosserer Thiis, J., Direktør Kasserer : Refsaas, J., Fanejunker TrondhjemsJieiere Lærerindeforening. ~- Bang, Thora, Frk. Holtermann, Fredrikke Frk Storm, Astfrid, Frk,, (Formand) v ' Trondhjems Idrætsforening, stiftet 26 /e Faste Træningsaftener Måndag, Onsdag og Fredag Kl. 8, nye Skøitebane paa Øen. Desuden Adgang p-ea Banen hver Dag for de, som ønsker at træne udenom de faste Dage. (Sæsonen Mai September) Husby, Olaf (Formand) Moe ; Edv. Øyen, Sverre Berg, Herman Mikkelsen, M. Garstens, M. Aune, Einar Trondhjems Indremissionsforening. Flood, Joh.s, Pastor (Formand) Bratørgaden 3 b Kontortid Tlf. 58 Corneliussen, O. L., Skræddermester Iversen, H., Instrumentmager Jystad, O., Overlærer Jørgensen, S. E., Pastor Klykken, O., Klokker Larsen, O., Kirketjener Lyng, J. K., Faktor Pettersen, K., Lærer Raaen, I. O., Kirkeværge Schmidt, A., Rentier Strøm, O., Smed. Trondhjems Jordmoderforening. Vernes, Gitta Fru, Nd. Baki. 24, (Form.) Hammer, Maren Fru, Nygd. 32, (Vicef.) Lien, Malla Frk., Ø. Baki. 35, (Sekretær) Høiem, Beret Frk., Vestermansveiten 4, (Kasserer). Trondhjems Jæger- & Fiskerforening.. Dens Formaal er at fremme en fornuftig Husholdning med de fredede Vildtsorter samt Fiskearter, væsentlig i det Trondhjemske. Aarlig Kontingent Kr Ethvert Medlem erliolder l Exemplar af Norsk Jæger- & Fiskeriforenings Tidsskrift. Michelet, J., Oberstl., (Formand) Klinge, Nicolay, Handelsmand (Vicef orm.) Bentzen, Bryggerimester (Sekretær) Stabell, H. N., Handelsmand (Kasserer) Jenssen-Darre, Ingeniør Trondhjems konservative Forening. Bruun, Johan, O.R.Sagfører (Formand)

8 Smedal, Olaf, O.B.Sagfører, (Viceformand) Solem, Lyder, Eed.sekretær (Sekretær) Hansen, A., Fabrikeier Vinje, A., Vognmand Pedersen, J. P., Adjunkt Erlandsen, O., Måler Iversen, 1. A,, flandelsmand Frost, Angelique. Trondhjems Sygehus, Qen. Hovedafdelingen: Bestyrer og kirurgisk Overlæge : Alexander Holst Medlcinsk Overlæge: Fin Holmsen Kirurgisk Beservelæge: W. Nicolaysen Forvalter: Bernh. Moe Kassererske: E. Harang. Epidemiafdelingen: Overlæge: Fin Holmsen. Trondhjems kvindelige handeisstandsforening, stiftet 6te November 'Medlemsantal ea Foreningens Forma al er indbyrdes at udvikle og støtte hinanden. Lokale i Frimurerlogen," Kongens G ad e 3. Frk. Østbye, Johane (Formand). Haabjørn, Gyda (Viceformand) Sundland, Margrethe (Kasserer) Eiiber, Emma Lange, Eagnhild Johannsen, Marie Suppleanter: Frk. Berg, Elida Larsen, Julie Trondhjems Kunstforening, Udstiiiingslokalet i Trondhjems Sparebanks Bygning, Kongens Gade 4, er aabent hver Søndag og Onsdag Kl Ejftm. Indgang frå Apothekerveiten. Foreningen udlodder til hvert Nytaar Kunstværker (i en Bække af Aar til samlet Værdi af omkring K-r aarlig). Man kan tegne sig som Medlem i en i Lo.kalet udlagt Protokol eller henvende sig til Direktionen eller til Vagtmesteren, der bor i Gaarden. Den aarligekontinf.00 for udenbyes Medlemmer, samt, naar ent er Kr for indenbyes og Kr. flere end et Lod tages, Kr for hvert af de øvrige Lodder. Om Søndagene er Adgangen fri for alle om Onsdagene kun for Medlemmer, medens Andre betaler 25 Øre. Eeisende, der indføres af et Medlem, har fri Adgang, men betaler ellers Entre. En Filial af Kunstforeningen er nu indstalleret i Stiftsgaarden. Thiis, J., Direktør (Formand) Lysholm, B., Læge (Viceformand) Kjelland, G., Arkitekt Klingenberg, Ingvar, Konsul Holst, A., Overlæge. Trondhjems Kvinderaad (Th. K.) Led af Norske Kvinders Nationalraad (N.K.N.) Styret, Storm, Astfrid Frk. (Formand) Kj.øbmandsgd. 8 Haabjørn, Gyda, Frk. (Sekretær) Løken, Sara, Fru (Kasserer) Suppleanter : -Storm, Thora, Frk. Arnfinnsen, Thora, Fru Holtermann, Fredrikke, Frk. Tilsluttede Foreninger: Trondhjems kvindel. Handelsst. Foren. Trondhjems Læséforening for Kvinder Trondhjems Sanitetsforening Norske Kvinders Totalaf hol dsf oren. I Norske Kvinders Totalafholdsforen. II Trondhjems Lærerindeforening Trondhjems Kvindesagsforening Landskvindestemmeretsforeningen De høiere Skolere Lærerindeforening Jordmorforeningen. Trondhjems Kvindesagsforening. Figenbaum, Andrea, Frk. (Formand) Prinsens Gade Arnfinsen, Fru Dr. (Sekretær) Storm, Astrid, Frk. (Kasserer) Hjorthøy, M., Frk. Dehli, Fru Suppleanter : Aas, Johanne, Frk. Bryn, Petra, Fru Dahlin, Fru Kaptein. Trondhjems Lægeforening. Møder afholdes frå Begyndelsen af Oktober til Udgangen af April. hveranden Torsdag Kl. 7,30 Aften i det medicinske Læseværelse i ^Harmonien", 2den Etage. Bryn, Halfdan, Dr. (Formand) Sæthre, Thor, Dr. (Viceformand) Wold, Ole, Dr. (Iste Sekretær) Bang, S. Dr. (2den Sekretær) Kasserer og Bibliothekar : Knudsen, Kr., Dr. * Dagsposten er ufoestridelict Stedets mest 31 Trondhjems Lærerforening. Lokale Kalvskindets Skole. Skarland, N. (Formand) Bibsskog, O. K. (Viceformand) Lien, H. Trondhjems Lærerindeforenings Bestyrelse bestaar af Lærerinderne: Dahl, Jørgine, Frk. (Form.), Kjøbmgd. 6 Gylche, Johanne, Frk. Moe, slucy, Frk. Øyen, Jenny, Frk. Figenbaum, Andrea, Frk, Foreningen- er stiftet 1885 og har sine Møder i Kalvskindets Skole. Trondhjems liiitærforening. Lokale: Munkegaden 6. Ordinær Samlingsaften i Vintermaanederne hver Tirsdag Aften fra Kl, 7. Læseværelset aabent hver Dag Kl. 9 12V2, Lørdag Kl Jenssen, C., Oberst (Formand)- Molland, A., Major, Bratt, H.., Kaptein Bibliothekar ; Høyer-Ellefsen, T., Kaptein Sekretær og Kasserer: Einge, Fr. S, Premierløitnant Trondhjems Musikforening. Øvelse hver Tirsdag Kl. SVa 11 i Frimurerlogen Holst, Einar, Bankkasserer (Formand) Hansen, Catharina, Fru Johansen, Marie, Frk. Helgerud, G. H., Disponent Jenssen, P. O., Kjøbmand Dirigent: Svendsen, Morten Trondhjems Politifunktionærers Forening. Eestyrelse: / "Wahl, I., Overkonstabel Bolkan, P., Politikonstabel Aatlo, J...Overkonstabel.Skrataas, A., Politikonstabel Berg, J., Politikonstabel Trondhjems Ridehus. Bruun, Johan, O.E.Sagfører (Formand) Larsen, Hans J., Konsul. Jenssen, Harald, Bryggerieier Kasserer: Overrein, B., Agent. Trondhjems Seilforening, stiftet i6de Juli Aarskontingent Kr. 4,00. Medlemmerne har Eet irnod lav Godteiørelse at benytte Foreningens synkefri rx T T T Øvelsesbaad. Bestyrelse ; Kværnø, E. (Formand) BorShen, Eyvind, (Viceform. og Sekretær) Uhre. H., Agent (Kasserer) Wisløff, E., Havneassistent Holth-Hansen, Murmester. Eegattakomité : Selrod, A. O., Ingeniør Nossum, Joh.s-, Handelsmand Paulsen, P. Ageut. Maalekomité : Selsvik, Otto, Hoff, C. Smedsaas, J. Baadkoiitrolkomité : Holn, P. Jystad, P. Bakke, J., Materialforvalter. Trondhjems Sindssygeasyl Erling Skakkes Gade 56. Anstalten tilhører Trondhjems Hospitalsstiftelse. Over den ene Halvdel af Pladsene disponerer Trondhjems" By og over den anden de Trondhjemske Amter, hvert med en Fjerdedel. Asylets tilladte Belæg er 82 Patienter, lige mange af hvert Kjøn. Eetmæssig Adgang til Asylet har alene Byens og Amternes Syge mod en aa lig Betaling af Kr for hver Patient, hvorunder ogsaa er indbefattet fuld Beklædning under Asylopholdet. Ogsaa Sindssyge fra andre Distrikter kan optages, naar Pladsen maatte tillade det, men mod en forhøiet Betaling, nemlig Kr. 480,00 aarlig. Ingen Sindssyg maa indsendes til Optagelse uden forudgaaende Forespørgsel om Plåds. Asylets Læge og Bestyrer: Dr. med. Hans Evensen, træffes sikrest i Asylet hver Dag fra Kl 12 l, samt fra 4 5 i sin private Bolig, Nyveien 5 7. Forvalter: Lerdal, P., bor i Asylet. Trondhjems Skiklub. Oprettet 27de Januar Formaal: Fremme af Skiidrættennprdenfjelds. Klubben eier egen Skistue ved Graakallen : Om Vinteren Adgang kun for Medlemmer, om Sommeren ogsaa for andre Tlf Aarskontingent Kr Tanseth, E. A. (Formand.) Grilstad, O., Kjøbmand (Viceformand)

9 Bagøien, Jens, Udseth, O; Chr., (Kasserer) Hendahl, Ole, Kontorfuldmægtig 32 Trondhjems seilende Skoleskib. (Brig,,Tordenskjold") Direktionen bestaar af Herrerne: Grosserer Adolf Halseth (Formand) Direktør C. Nielsen Direktør Bull-Simonsen > ' Grosserer Rolf Johnsen Havnefoged J. Matzow Kaptein Fr. Meisen. Trondhjems Skytterlag Skydebane: Gaarden Søbstad (15 Minutters Gang frå Heimdahl Station) Styre : Nordby, P. (Formand) Aspaas, Gerh. (Næstformand) Østern, Chr. (Kasserer) Thyholdt. M. (Festkomiteformarid) Rendal, O. (Sekretær) Trondhjems Skoitkelub. Repræsentantskab : Motzfeldt, Arthur, Ingeniør Stabel, H. N., Kjøbmand Klinge, Nicolay, Kjøbmand Kunig, Johan, Arkitekt Hoff, Th., Kaptein Bøgh, W. B. Noodt, Lauritz, Uhrmager Holthe, Oscar, Fotograf Bang, M., Lærer Solbue, Joh., Forretningsfører: Røst, John,,,Skøitebanen", Øen. Trondhjems Tandlægeforening. Stiftet.28. Septbr" Møde første 1 ' Tirsdag i Maaneden. Formand: Christoffersen, Tandlæge Viceformand: Arentz Sekretær: Ottesen Vicesekretær: Alstad Trondhjems tekniske Forening. Lokale : Haandværks- & Industriforeningens Gaard, Kjøbmandsgaden 12, iste Etage, aabent for Medlemmer alle Dage frå Kl 8 Fm. til 12 Aften. Møder i Vinterhalvåret hver Tirsdag Kl. 8. Aften. Formand: Grøndahl, Chr, Byingeniør. Sekretær: Furuholmen, G., Ingeniør. ' Trondhjems TotalafhoIdsforeniiKj. Kjøbmandsgaden 30. Møde afholdes hver Mandag,. Kl. 8. Til Foredragsmødéme fri Adgang for Enhver. Lseseværelset, hvor alle Byens og flere udenbyes Blade og Tidsskrifter forefindes, er aaberit hele Dagen til Kl, 10 Aften. Indmeldelse kan ske i Møderne og ved Henvendelse til Budet. Formand : Hansen, Laur., Malermester, Schultz Gade l Viceformand : Sletvold, B. Lærer Prinsensgd. 53. Kasserer: Haugen, Elias, Fjordgaden 7 Sekretær: Gjestad, J., Sergent, Weidemannsvei 15 Reimers, O. "Bogholder, Hospitalsgaden. Trondhjems Turistforening. Oprettet den 16de December Dens Formaal er at fremme Turistlivet her i det Nordenfjeldske Norge ved: a. at vækko Opmærksomheden for sevserdige Punkter og Ruter, b. at istandbringe nye og udbedre ældre Tilgange til nye Udsigtspunkter, c. at udgive nøiagtig Beskrivelser qver naturskjønne Ruter og Trakter, d. at udgive Karter over Foreningens Virketerritorium, e. at søge oprettet faste Kvarterer og Fjeldstuer paa hensigtsmæssige Steder. f. at sørge for fornøden Skydsbefordring, g. at træffe Overenskomst om rimelige Takster, : h. at, vække Sandsen og Interessen, saavel herhjemme som i Udlandet, for de nordenfjeldske Trakter, ved at sende Foreningens eventuelle Skrifter til Reisetidsskrifter, Reisebtireauer 6g Sportsklubber. Den aarlige Kontingent er 3 tre ' Kr. for Mænd. 2 to s Kr forkvinder og 40 firti Kr. en Gang for alle. Foreningens Medlemmer erholder gratis de af ForeningeVne udgivne Skrifter. Man kan indtegne sig som Medlem ved et af Bestyrelsens Medlemmer fortiden: Sommerfelt, A., Adjunkt (Formand Schulerud, P. L. A., Cand. real. (Viceformand & Sekretær) Richter, Olaf, O.R.Sagfører Bech, D., Kasserer Brun, Fridthjof, Boghandler.. Trondhjems Turnforening Yngre Herreparti turner Tirsdag og Daasoosten er ubestridelia Stedets mest udbt-edte 33 Fredag frå Kl Guttepartiet turner Tirsdag og Fredag frå Ældre Herreparti turner Mandag, Onsdag, Torsdag 7 8. Damepartiet turner Mandag og Torsdag fra Kl. 8V2., Piene, C. Chr., Fabrikeier (Formand) /Bech, D., Kasserer (Viceformand) 'Eicholz, Svend, Murer Johansen, W. R., Handelsmand l ' Stavseth, O., Overtuner.,/tf Turnlærer : Olsen, Gustav, Tegner Vagtmester: Loe, Angel. Trondhjems Underofficersforening. Lokale i Munkegaden 2. Aabent frå Kl. 8 Fm. til 10 Aften. Samfundsaften hver Torsdag Kl..7. Som Medlem optages enhver i Trondhjem boende Underbefalingsmand. i Kontingent Kr. 2,00 pr. Halvaar. ' Solheim, E., Kom.serg. (Formand) Skarset, O. J,, Kom.sergent (Næs.tform.) Ranhefm, O. M., Sergent (Sekretær) Risan, Aage, Sergent (Kasserer), Strøm, Johan, Sergent (Arkivar), Trondhjems Velocipedklub. - '' Mikkelsen, M., Sadelmager (Formand) Hermanstad, Oscar, Kontorbtj. (Vicefor- mand). Solheim, E., Brigadeskriver (Sekretær) Rendahl, Ole, Kontorfuldm. (Kasserer) Solbu, Johan, (Kapridtsarrangør) Trondhjems Venstreforening. Foreningen, som slutter sig til Norges Venstreforening, har til Formaal paa nationalt og demokratisk Grundlag at arbeide for politiske'og sooiale Reformer, Saavel i Stat som i Kommune, og at virke for Samhold inden Partiet ved Stqrthings- og Kommunevalg samt som Venstres offlcielle Organ at sørge for Valgforberedelserne. Som Medlem af Foreningen kan optafjem, Mand og Kvinde, og enhver TJden- es enhver voksen Indvaaner af Trondbysboende, som er skattepligtig til Byen. Intet Medlem maa tilhøre noget andet politisk Parti. ^ Styre:. Klæstad, J., Oberstløitnant (Formand) Johnsen, E. Toldkontrolør (Næstform.) Hemno, Olav, Lærer (Sekretær) Jahn, Élisatieth"Frue Halvorsen, Magnus, Bankbestyrer 1, Storm, Thora, Frk. ' ''" Fredriksen, E., Skéletjener ISansen, H. J., Konsul.;',.. Falkanger, Th., Kjøbmand ;, '.. Johnsen, P. A., Skomager *;' Haabjørn, Gyda, Frk. Varamænd : Ouren, Henr., Dr. Tiller, Kr., Meierist Tranaas, P. J., TJnderfogéd Kirksæter, Joh., Uhrmager Storm, Astfrid, Frk. Trondhjems Ynglingeforening. tø> 227 k. Prinsens Gade, er stiftet 23de April 1874 og har til EWmaal paa Guds Ords og den lutherske Kirkes Bekjendelsesgrund at fremme levende Gudsfrygt, sund, folkelig Oplysning og sandt Kammeratskab blandt Foreningens Medlemmer. Kontingenten er for ældre Afdeling Kr pr. Aar for yngre Afdeling Kr. 1,60., Nye Medlemmer indtegnes. Kontortiden hver Dag fra Kl. 1 2 Efterm. og 7 8 Aften). Den nye Foreningsbygning ligger i Prinsens Gd. paa den gamle Jernbanestation. Læseværelserne og 2den Etage er aabent hver Dag fra Kl Større Møder med E^oredrag og Diskussion holdes hver Søndag leilighedsvis frå Kl eller SVa lova og hver Torsdag fra Kl. 8V2 10. Bibeltime eller Foredrag af religiøst Indhold hver Søndag frå Kl. SVa 10 Aften. Bibliotheket er i Iste Etage og holdes aabent for TJdlaan hver Mandag og Onsdag Aften fra Kl. 7Va 9. Yngre Foreninger er : Sangforening og Sportsklub. Bestyrelsen bestaar af 8 Medlemmer, hvoraf Halvparten udgaar hvert.aar, men kan gjenvælges. Den bestaar for nærværende af følgende Mænd: Flood, Jo.s, resp. Kap. (Formand), Bratørgd. 3 b Schmidt, A., Rentier (Viceformand),,Fagerlid", Strinden Dahl, K., Bankassistent (Kasserer) Ynglingeforeningen III Etage Tellesbøe, O., Bankassistent «f Nd. Møllenbggd. 93 Reimers, O., Bogholder, Hospitalsgd. l Iversen, H., Optikus, Nordre Gd. 2 Lorvik, O., Måler, Hvedingsveiten 10 Hjelte, C., Student Foreningens Kasserer og Forretningsfører: Dahl, K., Bankassistent, Ynglingefore-

10 ' mngen III ijtage. Træffes hver Pag. Kontortid mellem Kl. 7 8 Aften. -34 Trondhjems Infanteribrigades private Musik- og Hjælpekasse, samt Kaptein Boye Krogh og Hustrues Legat. Kielland, F., Kaptein (Formand) / Hagen, A., Oberstløitnant Høytomt, J., Oberstløitnant Kasserer: Haanæs, J, Kaptein Trøndelagens Myrselskab. Selskabets Formaal er at virke for Tilgodegjørelse af Myre i de to trondhjemske Amter. Dette Formaal søges fremmet særlig gjennem Myrundersøgelser, Gjødningsforsøg, Spredning af Kundskaber om Myrs Anvendelse, samt Støtte af Foretagender s,igtende til Myres Udnyttelse navnlig i teknisk Henseende. Arentz, G., Landbrugsingeniør (Formand) Løchen, Th (Viceformand) Schult, E., Brugseier Aasephus, J., Skolebestyrer Solberg, E., Dr. Landbrugskemiker (Sekretær og Kasserer) Braa, O., Lærer, Inderøen Trøndernes Arbeidersamfund Prinsens Gade 22 a, stiftet Iste Oktober 1871 Farmand: Melseth, O.,,,Bloksberg" Mandtalsfører: Wold, "Wilhelm, Handelsmand, Nd. Møllenbggd. 14. Kasserer: Jystad, O., Waisenhusskolen Læge: Kindt, O., 10 11, 4 5, Kongens Gade 14 b Vagtmester: Olsen, A., bor i Gaarden Trøndernes Atholdslag, Kongens Gade 16 (Bikuben), afholder Møde hver Tirsdag Kl. 8V2. Nye Medlemmer optages hver Tirsdag. Læseværelset er aabent fra 6 10, Søndag hele Dagen. Styre: Sprauten, A., Lagerform. (Formand) Engen, E., Handelsbtj., (Næstformand) Rian, Johan, Eegnskabsfører (Sekretær) Pedersen, R., Kontorist (NæstSfekretær) Sæther, P. O., Sergent (Kasserer) Adde, A., Sadelmager Trøndernes Mandssan stiftet 1858, afholder Øvelsesmøder hver Torsdag Aften Kl. SVa U i Frimureri. Jenssen, P. O., Kjøbmand (Formand) No ruin, Karl, Arkitekt Holst, Chr, Agent Lund, Fridtjof, Kontorfuldm. Mønnes, Odin, do. Dirigent: Glomsaas, Knut, Løitnant i Underofficerernes Understettelsesforening i Trondhjem. Lokale Munkegaden 2 Gaustad, A. L., Kom serg. (Formand) ' Siem, M., Furer (Næstformand) Stens,eth, O,, Furer (Sekretær) Hollum, H,, Serg. (Kasserer) Hugaas, Marie, Fru Holm, Sofie, Fru Sollid, Anna, Fru Unge Kvinders kristelige Forening. (U. K. K. F.) Perronhallen, Foreningens Formaal er paa Guds Ords'og den e% r angelisk-lutherskebekjendelses Grund at medvirke til unge Kvinders Opbyggelse og Befæstelse i Guds Ord samt til Fremme af deres timelige Velfærd. Som Medlem optages unge, uberygtede Kvinder, der ønsker kristeligt Samvær og Paavirkning, dog ikke, før de har begyndt sin Konflrmationsundervisning. Kontingent Kr, 2.00 pr. Aar. Møde hver Søndag Efterm. Kl. 6 9 i Perronhallen, foruden flere Hverdage i Tnglingeforeningen, 3die Etage. Sekretæren, Frk. S. Johanssen, Kontortid hver Mandag Kl. 4 5 og hver Fredag Aften Kl. 8 9 i Ynglingeforeningen, 3die Etage. Frk. Karoline Auné (Forstanderinde) Olga Erichsen Lucy Moe Astrid Hansen Fredrikke Eckhoff. 35 Waisenhusstiftelsen. er oprettet i 1637 for fattige Børn, der udsættes i Byen eller paa Landet. Stiftelsen har i Aaarenes Løb undergaaet flere Forandringer, saaledes blev den med Stiftelsen forbundne Skole nedlagt,1810, men traadte igjen i Virksomhed i Siden den nye Skolelov traadte i Virksomhed er Skolen gaat ind under den almindelige Folkeskole, hvis væsentligste- Udgifter udredes af Stiftelsen, idet den skaffer Lokale, lys "Brænde og Andel i Lærerlønninger. I Åaret 1905 udbetaltes i Opfostringsbidrag til 427 Børn Kr. 31,363.70, Desuden faar Børnene f rit Skolemateriel og fri Læge og Medicin Kapitalformuen udgjorde ved Udgangen af samme Aar ca. Kr. 598,000. Forstander: Werness, O. M. Assistent: Tvete, B. M. Videnskabers Selskab, Det kongelige norske, Erling Skakkes Gade 47.b, stiftet Har et Bibliothek paa omtrent 120,000 Bind, en Oldsagsamling paa ca No., en Myntsamling paa ca No., en zoologisk, en botanisk og en Mineralsamling. Foruden til Samlingerne anvendes Indtægterne til videnskabelige Undersøgelser i det nordenfjeldske Norge og til Udgivelse af et A årsskrift. Direktion: Lysholm, B., Læge (Præses) Sommerfelt, A., Adjunkt (Vicepræses) Artilleriets Overkonstabelskole Artillerikasernen, Kristiansten, udc}anner i et 2-aarigt Kursus værnepligtige Overkonstabler, samt forbereder til Optagelse, paa Felt- og Bergartilleriets Underofficersskole i Kristiania. Skolen er underlagt Trondhjems Artilleridetachement, hvor Eleverne nyder frit Ophold, ligesom de ved Skolen har fri Undervisning. Antagelse sker ved Detachementet. Officerer: Lange, K. L., Kaptein og Detachementsschef, Godthaab, Øen Schultz, T., Premierløitnant og Bestyrer af Overkonstabelskolen, Artillerikasernen Underoffieerer, beordrede'som Lærere: Herstad, L., Sergent, Sverres Gade 8 Lein, I., Sergent, Ilevolden 3 b Frk. Baars Pigeskole, Prinsens Gade,22 x b. Oprettet Den er inddelt^i 8 Klasser. C. Skoler. Wleilgel, S., Overlærer Schøyen, K., Adjunkt Holst, Alexander, Læge Sekretær: Richter, J. C., Overlærer Bibliothekar:.Petersen, Th., Cand. mag. Kasserer: Foslie, M., Konservator Oldsagsamlingens Bestyrer: Rygh, K. D., Overlærer Den zoologiske Samlings Bestyrere: Storm V. (Fiske- og Evertebratsamlingen Foslie, M, (Pattedyrsamlingen) Mineralsamlingens Bestyrer: Schulz, O., Overlærer Myntsamlingens Bestyrer: Hartmann, B. O., Overlærer. Vold, Tore og Hustrus Legat uddeler hver Vaar til trængende Konfirmanter her fra Byen. Forstander: Werness, O. M.,. Yngre Handelsstands Forening. Se. Handelsstands Forening, Tngre Béstyrerinde: Baar, Jenny, Prinsens Gade 22 b. Lærer: Krogh, K., Kaptein. Lærerinder: Baar, Thora, Frøken. Hvoslef, L, Frøken Kielland, G., Frøken Silseth, A., Frk, Student Hofsengh, E., Fru (Sanglærerinde) Berntsen og Fayns 2-aange Middeiskolekursus, Lokale i Kalvskindets Skole. Bestyrer: Føyn, A. Chr., Cand real. nsollien", Sinsager Lærere: Hartman, B., Overlærer Juel, O. Adjunkt Pedersen, I.' Adjunkt Hartmann, J., Adjunkt Gundersen, C., Adjunkt

Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66. E j m. t Trondhjems Haandverk- og Industribank» DEN NORSKE HANDELSBANK

Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66. E j m. t Trondhjems Haandverk- og Industribank» DEN NORSKE HANDELSBANK Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66 67.E "iu 10 (O E j m Veivæsenet i Sør-Trøndelag, Veikontoret Søndregl. 16 II. Kontortid 9 3 Overingeniør: Rode, holig Kjøbmandsgt.

Læs mere

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc.

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc. A s frretningsbanken 56 B. Freninger, stiftelser, legater etc. Avhldsflkets fællesutvalg med repræsentatinsret fr l repræsentant fr hvert paabegyndt 50 medlemmer. Et styre paa 7 medlemmer vælges paa aarsmøtet.

Læs mere

NIDAR CHOKOLADEPEDRIK ^/s TRONDHJEn. Hovedkontor: Søndre Gade 11, Trondhjem Telefoner 486, 1199, Sjøafd. 1300 og 3T45 ^-FAB,?

NIDAR CHOKOLADEPEDRIK ^/s TRONDHJEn. Hovedkontor: Søndre Gade 11, Trondhjem Telefoner 486, 1199, Sjøafd. 1300 og 3T45 ^-FAB,? ^-FAB,?^^ ' INDREGISTRERET ^ r VARE/AERKE ^^ ASSURERER HOT Brand og Driftsstanets som følge ap samme TlUæøsforslkrlnø til bygninger i.brandkassen" Husleleforsifering Indbrudstyveri og Ran Tap ped Værdiforsendelser

Læs mere

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris «8 tr> 1 Forlang altid E. C Dahls Bryggeris Den botaniske samlings bestyrer: 'Printe, H., konservator (O Mineralsamlingens bestyrer: JT Schulz, C,, direktør T- Myntsamlingens bestyrer: W Bjørn, A. «8 Bibliotekar:

Læs mere

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50 oo _, 50 Tyske forening Topp, Fr. (formand) Hahn, Fr. (viceformand) JSeumann, C. (kasserer) Nebelnng, K. sekretær) Eidsvaag, Edv. Revisorer: E. Erlandsen, A. Ude. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL Underofficerernes

Læs mere

ØL ER EN NATIONALDRIK

ØL ER EN NATIONALDRIK ff - ^ Txmxxxunnxin ØL ER EN NATIONALDRIK Brand og Driftsstans som følge av samme Tlllæøsforsikrinøer til bygninger i.brandkassen" Husleleforsikrihø 'Indbrudstyveri og Ran Tap ved Værdiforsendelser samt

Læs mere

FRU HJORTHS PLEIE- OG ARBEIDSHJEM FOR AANDSSVAKE

FRU HJORTHS PLEIE- OG ARBEIDSHJEM FOR AANDSSVAKE FRU HJORTHS PLEIE- OG ARBEIDSHJEM FOR AANDSSVAKE TOKERUD pr. SANDVIKEN STATION BÆRUM BIBLIOTEK Fru Hjorths pleiehjem. Beretning 1904-1910. Naar pleiehjemmet nu utgir sin anden beretning om sin virksomhet,

Læs mere

494 POSTMESTER GABRIEL LUND, CONSUL POLITIMESTER MONS LIE» 495

494 POSTMESTER GABRIEL LUND, CONSUL POLITIMESTER MONS LIE» 495 494 POSTMESTER GABRIEL LUND, CONSUL 1824 med Edle Cathrine Thode, fød Kluver. Boede i sin sidste Tid paa Gaarden «Parnassum» pr. Snaasen. Entlediget 1857 med Pension 350 Sp. Denne Mand var yndet som Selskabsmand,

Læs mere

I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse.

I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse. .3 I det forløbne år har bestyrelsen bestået af: adjunkt C, Schulz, formand agent E, A, Tønseth, viceformand bankchef 0. Adeler, kasserer adjunkt M. Bugge, seferetrær o,r,sagf, P. Gløersen Foreningens

Læs mere

Johan Mathias, Peter Cornelius Ole Midelfart 4. Johan Christoffer 5. Alert Henrik 6. Peter Andreas

Johan Mathias, Peter Cornelius Ole Midelfart 4. Johan Christoffer 5. Alert Henrik 6. Peter Andreas 406 ALERT HENRIK BRANDT ALERT HENRIK BRANDT var i forrige Aarhundrede Trafikkerende her Byen (levede endnu 1799, var da Medlem af den Borgerlige Klub). Gift med en Jomfru Hammer, den samme som Colban giver

Læs mere

niipærelser for Forretninprei

niipærelser for Forretninprei II ste 356 357 Scandincroie A åles u n d. pkygget niipærelser for Forretninprei o o Elektrisk Belysning. ===== Bad, stor Karl Seemana [forhen B. Sørensens Værksted] Gjelvangsveiten 3 anbefaler sig til

Læs mere

CHRISTIAN FREDERIK 291 290 FREDERIK DEN SJETTE

CHRISTIAN FREDERIK 291 290 FREDERIK DEN SJETTE 290 FREDERIK DEN SJETTE Gange.kun et flygtigt Besøg, v naaede kun Christiania og Kongsberg. 5. Christian 5te var her som Kronprinds 1656 og 1661 og da ligeledes kun i Christiania. Derimod foretog han i

Læs mere

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc.

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc. Kjøp altid Jacb Mathesns m * M. Mnssen Kføt= Pøisefrpetning Skakkes gate 21 TI 2 Første avdeling. Å. ffentlige bygninger, kntrer, banker etc. C/3 C Nærværende.avdeling er utarbeidet efter mgaver tilstillet

Læs mere

EILERT ROSENVINQE KAURIN 221 220 HANS NICOLAI RØNNE

EILERT ROSENVINQE KAURIN 221 220 HANS NICOLAI RØNNE 220 HANS NICOLAI RØNNE HANS NICOLAI RØNNE, Søn af Klokker Rønne i Fredericia, er fød 1769. Blev 1804 Sognepræst til Jørringfjord paa Søndmør, theol. Kand. 1795, resid. Kapellan til Rødø og 1808 Sogneprest

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

BrancU, ø*, Ulykkesforsikring, samt Bibrancher

BrancU, ø*, Ulykkesforsikring, samt Bibrancher FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1926 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Bagøien, Kaare Bennetts Beisebureau, A/S Bueh, Axel, kjøpmann A.

Læs mere

[Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465

[Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465 [Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465 OFFIGIEL FØRER DEN 18 DANSKE LANDMANDSFORSAMLING ODENSE k Emil Christiansen, s" 1"" [ " Juveler«! Guldsmed. Vestergade 3 (andet Hus fra Korsgade), """" """""' Industri- og Landbrugsudstillingen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE VED FR. KRARUP. 1. BIND. I KOMMISSION HOS R U D O L P H KLEIN, KJØBESHAYH. OSK. KNO B E L AUCH, CHRISTIANIA. HOPFENSBERG & TRAPS ETABL.

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Hvad Frederik den VII gemte. En Snustobaksdaase med 6 Skilling fundet i Soklen. I disse Dage er man i Færd med at flytte Frederik VII.s Buste paa Holtets Plads i Nykøbing.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Tillæg til Vejviser. for 1880. Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør.

Tillæg til Vejviser. for 1880. Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør. Tillæg til Vejviser for Kjøbenhavn og Frederiksberg 1880. er- ftmmallé- 18 Ar Ucj^ivet,Qg forlagt af T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør. Oplysninger og Berigtigelser til Vejviseren modtages Læderst.

Læs mere

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle.

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle. O» _w 15 S 2 3 JS to FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102 se, skrivning, maskinskrivning, stenografi og fransk som mundtlig undervisningsfag. Gynanasiets bestyrelse er: Groserer Chr. Thaulow, konsul

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Jubilæumsskrift udgivet i anledning af logens 50 års stiftelsesdag den 3. maj 2001 REDAKTION: Broder Exmester Knud Hersbøll. Broder Arkivar

Læs mere