Hvad er bibelsk ligestilling?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er bibelsk ligestilling?"

Transkript

1 Hvad er bibelsk ligestilling? Af Alan G. Padgett Kristent Institut Artiklen bringes med tilladelse fra Christians for Biblical Equality kristent.dk 1

2 1 Hvad er bibelsk ligestilling? Det er den opfattelse, at alle mennesker er lige overfor Gud og i Kristus. Alle har samme ansvar for at bruge deres gaver og adlyde deres kald til Guds ære, og Gud kalder suverænt troende til opgaver og tjenester uden hensyntagen til klasse, køn eller race. Vi tror på dette, fordi Bibelen og Jesus Kristus lærer os det. Dette er bibelsk ligestilling. Det er imidlertid nødvendigt at drøfte denne simple påstand, for en stor dels vedkommende på grund af misforståelser. Mange misforstår Bibelens undervisning omkring køn, race og klasse. Andre misforstår definitionen af ligestilling og hvad det indebærer for den måde, vi lever vores liv på. I denne korte tekst håber vi i rimelig grad at klargøre betydningen af bibelsk ligestilling, og vi indbyder dig til at lære og reflektere mere over dette vigtige emne. Princippet om bibelsk ligestilling kan formuleres som tre tanker: 1. Menneskeligt ligeværd. Alle mennesker er lige overfor Gud og er ligestillet i kirke, hjem og samfund. 2. Samme ansvar. Race, køn eller klasse er ikke nogen hindring for Kristus. Medlemskab, tjeneste og mission er åben for alle i hans rige, baseret på vores personlige kald, moralske og personlige kvalifikationer og Helligåndens gaver. 3. Gensidig underordnelse. De kristnes indbyrdes kærlighed er hjertet af livet i Ånden. Gensidig underordnelse er kristen kærlighed i handling, idet man derved behandler enhver med værdighed. Lad os betragte hver af disse bibelske sandheder lidt mere grundigt. Bibelen er Guds inspirerede Ord, en åbenbaring fra Gud til profeter og apostle indenfor rammerne af menneskelig historie og menneskers sprog. Som sådan er Bibelen den højeste skrevne autoritet for tro og praksis i den kristne kirke. Naturligvis er Bibelen kun vigtig for os, fordi vi elsker og tror på Gud. Han har givet os denne bog for bedre at kunne kende, elske og tjene ham, som har skabt os, og som har frelst os fra vore synder. Bibelsk ligestilling er bundet op på Bibelens autoritet. 1 Alan Padgett er professor i Systematisk Teologi på Luther Seminary, St. Paul, MN. Han er forfatter til "God, Eternity and the Nature of Time" og redaktør på Reason and the Christian Religion. Han er assisterende teolog for Priskilla Papers. Mange kvinder og mænd har gennem tiden kæmpet for retfærdighed, lighed og fred i verden. Vi sætter pris på deres anstrengelser, men vi kan ikke altid være enige med deres livssyn. Som kristne må vi indordne vore tanker under Kristus, idet vi søger at forstå Guds visdom. Efter seriøse og vedholdende studier tror vi på, at Bibelen lærer os menneskelig ligestilling, men den gør det på sine egne præmisser. Skabt på lige fod i Guds billede Menneskeligt ligeværd. Alle mennesker er skabt ens i Guds billede (1.Mos.1,26-28). Vi er alle skabt "lidt lavere end englene" (Salm.8) og har samme værdi og værdighed som børn af vores himmelske Far. Af den grund fortjener ethvert menneske vores respekt og er genstand for Guds kærlighed. Jesu undervisning slår dette fast. Det største bud er at elske og tilbede Gud, men det næststørste er at "elske din næste som dig selv" (Mark.12,31). Min næste kan være hvem som helst, som Gud bringer ind i mit liv. Jesus kræver endda, at vi elsker vore fjender og beder for dem, som forfølger os. Hvorfor? Fordi vores Far i himlen lader solen stå op over både onde og gode og sender regn til både de retfærdige og de uretfærdige (Matt.5,43-48). Alle mennesker er lige i hans øjne. Lighed eller ligeværd i denne betydning - moralsk, åndelig og politisk lighed - betyder ikke, at alle er ens. Det er en hyppig misforståelse. Jesus skelner mellem godt og ondt, mellem retfærdigt og uretfærdigt. Der er jøder og hedninger, kvinder og mænd, forældre og børn, og de er ikke ens. Men de er alle skabt ligeværdigt i Guds billede, og Jesus rækker ud til dem alle. Der er ingen hindringer for Kristi evangelium eller for Guds kærlighed. Jesus betjente alle mennesker, og mange mænd og kvinder, der var i udkanten af samfundet, og som var overset eller undertrykt af andre, godtog han som sine disciple. Fattige, skatteopkrævere, prostituerede, ja selv hedninger bød Jesus velkommen i fællesskabet. Jesus godtog kvindelige disciple, hvilket ingen anden lærer på hans tid gjorde. Han kritiserede de rige og magtfulde, men de ydmyge og fattige bød han velkommen i sin Fars navn. Kirken har ikke altid forstået sand, bibelsk ligestilling, ej heller handlet derefter. Kristne ledere har tolereret slaveri og racisme; de har budt de rige og magtfulde velkommen, mens de har overset de fattige. De har undervist om kvinders un- kristent.dk 2

3 derlegenhed og fremmet kønsdiskrimination i Guds navn. Det er alvorlige synder, som endnu ikke er helt overvundet. Vi beder om, at Herren vil rense disse synder fra hans Legeme og lære hver enkelt af os sandheden ved sin Ånd. Vi er alle ét, uanset om vi er jøder eller grækere, mænd eller kvinder, slaver eller frie (Gal.3,28). Nogle kristne har begået den fejl, at de har undervist i racisme, og de har forsvaret slaveri med henvisning til Bibelen. F.eks. er den forbandelse, som ramte Noas søn, Ham, i 1.Mos.9,22-27 blevet tilskrevet alle sorte og semitter (arabere og jøder), og man har argumenteret for, at deres racer var mindre værd end europæere. Denne fortolkning af 1. Mosebog er helt og aldeles forkert, og det afvises med god grund af kirkeledere og teologer i dag. Bibelen understøtter ikke racisme. Nogle kristne har begået den fejl, at de har undervist et falskt evangelium om privilegier til de rige eller til overklassen. De har forsvaret politisk uret, korrupte ledere, grådighed og overdrevet forbrug med henvisning til Bibelen. Nogle ser f.eks. Jabez' bøn i 1.Krøn.4,9-10 som en undervisning i, at alle kristne kan og skal bede om større velstand og flere materielle goder, og at Gud ønsker at gøre os alle rige. Den fortolkning er forkert og bliver med god ret afvist af kirkeledere og teologer. Bibelen er imod grådighed, kærlighed til penge og fordomme mellem klasser. Både profeterne og Jesus selv fordømmer dem, der undertrykker de fattige, de faderløse og enkerne. Bibelen understøtter ikke et falskt evangelium om klasser og rigdom. I begge de ovennævnte tilfælde er det vigtigt at se givne bibeltekster i deres sammenhæng. En teksts sammenhæng omfatter den bog, den står i, tekstens sociale og historiske baggrund og tekstens placering i hele Skriften. Når vi søger Guds visdom, må vi søge at forstå helheden af den bibelske undervisning om et givent emne. Passager, som tages ud af sammenhæng, kan let blive misforstået. Kirken bør læse Bibelen i sin helhed, med Kristus som centrum. De pointer, vi har slået fast omkring lighed, hvad angår race og klasse, er alment anerkendte i dag. Men det er ikke tilfældet, hvad angår lighed mellem kønnene. Nogle kristne mener stadigvæk, at kvinder er skabt mindreværdige i forhold til mænd. Vi afviser dette og slår fast, at Gud har skabt alle mennesker lige. Beretningerne fra 1. Mosebog er ofte blevet forstået sådan, at de underviser om kvinders underlegenhed i forhold til mænd, men en grundig gennemlæsning viser noget helt andet. Mænd og kvinder er begge skabt i Guds billede og har fået samme ansvar for forvaltningen af dyrene og planterne og for at skabe nyt liv (1.Mos.1,26-30). Ordet mand kan på hebræisk også betyde menneske, som i sætningen "Gud skabte mennesket ['adam] i sit billede, i sit billede skabte han det [menneskeheden], som mand og kvinde skabte han dem" (1.Mos.1,27). Det er rigtigt, at i det næste kapitel bliver Eva skabt efter Adam og taget af hans side. Men det var fordi, manden alene ikke var "godt" - den første ting, som ikke er godt i hele beretningen! Adam får at vide, at han har brug for Eva for at være hel, og han glæder sig over hende. Af den grund forlader en mand sin far og mor og holder sig til sin hustru (1.Mos.2,24). Bemærk, at manden har brug for kvinden. Gør det hende mindreværdig? Sammen bliver de "ét kød", og sammen er de Guds billede og skaber nyt liv gennem kærlighed og enhed. Lyder dette mindreværdigt? Det er rigtigt, at kvinden er skabt som en "hjælper", som skal være mandens partner (1.Mos.2,18). Men dette hebræiske ord hjælper bliver kun brugt om hjælp fra en jævnbyrdig eller overordnet, som i "Gud er min hjælper". Det indebærer ikke underlegenhed, som nogle engelske [og danske] oversættelser nogle gange antyder. Mænds undertrykkelse af kvinder er en følge af synden og slangens værk, ifølge 1. Mosebog 3,16. Det var ikke sådan i begyndelsen, i paradiset, hvor de var ét. Set i sin helhed lærer Bibelen os ikke, at kvinder er mindreværdige i forhold til mænd. Mand og hustru har samme ansvar overfor Kristus Samme ansvar. Som voksne har kvinder og mænd lige ansvar i hjemmet, kirken og i samfundet som helhed. De opgaver og den tjeneste, en troende tager på sig, er ikke begrænset af race, køn eller social status. Grundlaget for dette er sundt og bibelsk. For det første er enhver kristen allerede en præst og en del af et helligt folk. Kristus er vores ypperstepræst, og alle vi, som er en del af hans legeme, er levende sten i Helligåndens tempel og præster som en del af Guds nye folk (1.Pet.2,5-9). For det andet har enhver troende en særlig tjeneste i Kristi legeme og i kirkens mission. Vores specifikke tjeneste afhænger af Åndens kristent.dk 3

4 gaver og Guds kald. Verdslige opdelinger som klasse, race eller køn er ikke til hinder for Guds kald eller Åndens gaver. Af disse grunde er den ordinerede eller indsatte præst og forkynder ikke forskellig fra andre troende. Tværtimod er det hans eller hendes opgave at tjene og at arbejde inden for kirken i sin egenskab af at være præst. Bibelen begrænser ikke kvinder fra at blive indsat i en tjeneste, og den lærer os heller ikke, at deres tjeneste kun er legitim, hvis den udføres underordnet en mandlig autoritet. Mand og hustru er på samme måde begge ansvarlige over for Jesus, som er centrum i det kristne hjem. Det er rigtigt, at Paulus siger til hustruerne, at de skal underordne sig deres mænd, og at mændene er "hoved" for deres hustruer. Men disse sætninger må læses i sammenhæng og forstås ud fra deres egen tid. I den længste passage angående mænd og kvinder i sine breve, nemlig Ef.5,21-33, indleder Paulus med alle kristnes pligt til at underordne sig hinanden i ærefrygt for Kristus (v.21). De, som kun fokuserer på, hvad Paulus siger til slaver og kvinder, har misforstået pointen. Passagen i sin helhed begynder med gensidig underordnelse. Hvad er gensidig underordnelse? Det er intet mindre end kærlighed i handling. Jeg ser behovet hos en bror eller en søster, og jeg møder det med basis i min egen styrke og mine gudgivne gaver. Det meste af, hvad Paulus har på hjerte i disse specifikke vers, er skrevet til manden, som skal elske sin hustru og give af sit eget liv og styrke, ligesom Jesus har ofret sig selv for kirken. Når Paulus ikke taler om en legemsdel, så betyder hoved den, der på en eller anden måde er "først", ikke som en autoritet eller et magtmenneske. Den pointe bliver ofte misforstået. Vi må godtage, at Paulus bruger ordet på forskellige måder. I denne passage betyder det at være først i kærlig tjeneste. "En mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit legemes frelser" (v.23). Paulus uddyber denne undervisning senere (v.28-32) i kernen af passagen. Overordnet set insisterer han på, at manden som "hoved" har omsorg for og elsker sin hustru som sit eget "legeme". At være hoved i denne sammenhæng betyder ikke, at manden dominerer eller regerer over hustruen. Det er rigtigt, at hustruerne får at vide, at de skal "underordne sig deres mænd i alt", ligesom kirken gør over for Kristus (v.24). Men det er i sammenhæng med alles indbyrdes underordnelse under Kristus (v.21). Betoningen i passagen i dens helhed er på at opfordre mænd til selvopofrelse overfor deres hustruer; det vil sige, det er at opfordre mænd til at underordne sig deres hustruer (uden at sige det på netop den måde). Nogle gange hører man undervisning i kirken om, at manden er "præst i hjemmet", eller at kvinden har brug for et "åndeligt dække" fra sin mand for at blive hel. Der er ganske enkelt ikke noget bibelsk belæg for dette. Kvinder og mænd er begge præster i Kristus, som det allerede er slået fast. I Bibelen er mænd ikke åndeligt overlegne i forhold til kvinder. Dette er blot en anden form for traditionel mandlig dominans - der har været kendt i Vesten i tusinder af år - og som bliver læst ind i Bibelen af traditionsbundne, konservative kristne ledere. Det er på tide, at kirken fortalte kvinder sandheden om den slags løgne. Der er to passager i Paulus' breve, ud af hele Bibelen, som bliver citeret af dem, der søger at fremme mænds dominans over kvinder i kirken. De ignorerer eller afviser alle passager, hvor Paulus underviser om ligheden mellem kvinder og mænd (såsom Gal.3,28; 1.Kor.11,11-12; 1.Kor.7,3-4 og de kvindelige ledere som anbefales i Rom.16,1-7). I stedet fokuserer man på de vers, hvor Paulus befaler kvinder at være stille eller at underordne sig. Hvad med disse passager? Vi kan ikke i denne korte tekst fuldt ud gå i dybden med dem, men generelle principper om omhyggelig bibellæsning, research og opmærksomhed på sammenhængen vil bringe klarhed over disse to passager. De omtalte skriftsteder er 1.Kor.14,34-35 og 1.Tim.2, Af forskellige grunde befaler Paulus konkrete kvinder på den tid at underordne sig og være stille. I Korinth befaler han tre forstyrrende grupper at være stille og at indordne sig under den orden og struktur, som gælder gudstjenesten. De, som taler i tunger, må gøre det med orden, ikke alle på én gang, og kun hvis der er én, som kan tolke; ellers skal de være stille (14,27-28). De, som profeterer, må også gøre dette med orden og ikke afbryde gudstjenesten, ellers skal de også være stille (v.30). Endelig skal de kvinder, som afbryder gudstjenesten for at tale med deres mænd, være stille (v.34). Kvinder får besked på at underordne sig, ikke under mænd (som nogen tror), men under den orden og anstændighed, som hører en kristent.dk 4

5 gudstjeneste til. Det er næppe en almengyldig befaling for alle kvinder til alle tider! Passagen fra 1.Tim.2 er huskeverset for dem, der søger at begrænse kvinders tjeneste i kirken. Ved første øjekast kan 1.Tim.2,8-15 ligne et almengyldigt princip, som bygger på skabelsen af Adam og Eva, og som udelukker, at kvinder kan have autoritet til at undervise mænd. Men det er ikke en opfattelse, som deles af et voksende antal bibellærde i dag. Som alle andre af Paulus' breve er teksten skrevet til en bestemt kirke og ind i dens særlige situation. Versene er skrevet til en bestemt gruppe af velhavende kvinder, der skabte splittelse og vrede blandt mændene med deres falske lære (v.8-10). Ligesom Eva var disse kvinder blevet bedraget af "slangen" (falske lærere) og var faldet i synd (v.14). Hovedpointen er, at disse kvinder skal være stille - ikke alle kvinder til alle tider - mens de underlægger sig sund undervisning. De er kaldet til at modtage sund undervisning i stilhed og underordnelse (v.11). Underordnelsen i dette vers er ikke under mænd, som det ofte hævdes, men under den sunde lære. Indirekte er det underordnelse under Paulus' og Timoteus' undervisning frem for de falske lærere, som førte kvinderne vild (2.Tim.3,6). Hvis man forstår det på basis af dets egen tid og sammenhæng og med Kristus som centrum for hele Bibelen, så begrænser Skriften ikke kvinders lederskab i kirken. Kvinder og mænd af alle racer og klasser har samme ansvar for at følge Guds kald på deres liv i samfundet, hjemmet og i de troendes fællesskab. Kristen kærlighed i menneskelige rammer Gensidig underordnelse. Kærlighed er etikken bag det kristne liv. Gensidig underordnelse er kærlighed i handling i ens relation med andre mennesker. Jesus underviser klart og tydeligt om opofrelse og åndelig kærlighed som målet for det kristne liv. Ifølge ham er de to største bud at elske Gud med alt, hvad vi har, og at elske vores næste som os selv. I sin tjeneste her på jorden levede Jesus kærligheden, og derfor gensidig underordnelse, ud til fulde. "Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange" (Mark.10,45). I det selvsamme kapitel giver Jesus apostlene det grundlæggende princip bag gensidig underordnelse: "I ved, at de, der regnes for folkenes fyrster, undertrykker dem, og at deres stormænd misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer; men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være alles træl." (v.42-44). Jesus levede i kærlighed, i tjeneste og i omsorg for andre i nød og endte endda med at overgive sig selv til døden "som løsesum for mange". Den kristne kærlighed er også korsets vej. Gensidig underordnelse er den kristne kærlighedsetik i relation til andre mennesker. Gensidig underordnelse indebærer at vise omsorg for min næste og at møde hans eller hendes behov på basis af min styrke og mine gaver. Vi lever alle i relation til andre mennesker, i de institutioner og organisationer, som udgør vores samfund. F.eks. kunne det være vores familie, skole, arbejde, myndigheder og kristne fællesskaber. Inden for de sociale strukturer i den tid, vi lever i, kan kristne deltage frit og på lige fod med de opgaver og tjenester, Gud har kaldet os til. Der er ingen begrænsning på, hvad Gud kan gøre gennem en ydmyg og overgivet tjener, ingen barrierer på basis af køn, klasse, fysiske handicaps eller etnisk baggrund. Alle kan frit deltage som jævnbyrdige medarvinger til vores Konge og Frelser. Det betyder, at den troende lever den indbyrdes kærlighed ud sammen med andre medlemmer af gruppen, kristne og ikke-kristne. Men kærlighedsetikken er ikke en åben dør til tåbelighed eller naivitet. Gensidig underordnelse indebærer at deltage i gruppen med en tjeners hjerte, men også med et forstandigt hoved, der ved, at synd rammer ethvert menneske og enhver organisation. Det kristne kærlighedsbud tjener vore familiemedlemmer, vor næste og vore med-borgere på en viis og intelligent måde, hvor vi imødekommer deres oprigtige behov, efterhånden som Gud lader os forstå dem. Det indebærer også at forstå sine egne gaver og stærke sider, for vi kan kun tjene andre ud fra vores styrke. Men det er naturligvis Guds Ånd, som giver os styrke, håb og gaver til tjeneste og mission. Vi kan og skal ikke betjene verden for Kristi skyld i vores egen kraft. Selv i dag mener nogle kristne, at kvinder altid må påtage sig en underordnet rolle i familien og i kirken, idet man siger, at mændene skal være den endelige autoritet. Den lære er helt ude af trit med Jesu eksempel og undervisning. Den gensidige underordnelse og indbyrdes kærlighed, som kristent.dk 5

6 Jesus lærer os, er totalt i modstrid med alle forsøg på at gøre sig til herre over andre i den mandlige overlegenheds navn. Den indebærer også enden på privilegier på baggrund af klasse, velstand og race. Verdslige prioriteter som disse stammer fra menneskers synd og Satans løgne, ikke fra Guds Ord. Sand bibelsk ligestilling Vi har kort skitseret den kristne lære omkring bibelsk ligestilling. Den udspringer af og bygger på vores Frelser, Jesus Kristus, og hans bog. Vi har set, at bibelsk ligestilling indebærer alle menneskers ligestilling i Guds billede; lige ansvar for alle troende uanset velstand, klasse, køn og race samt gensidig underordnelse i Jesus navn. Må vores herlige Frelser gennem Åndens kraft vejlede os til hele evangeliets sandhed og lede os alle ind i tjeneste, efter hans vilje til Gud Faders ære. Copyright og tilladelser Copyright 2013, Christians for Biblical Equality (CBE). Artiklen stammer fra Priscilla Papers, årgang 16, nr. 3, Tilladelse til at gengive denne artikel i sin helhed kan hentes fra CBE's nationale kontor. Besøg os online på CBEINTERNATIONAL.ORG. kristent.dk 6

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Hvordan Gud frelser os

Hvordan Gud frelser os #3 Hvordan Gud frelser os I vores sidste lektie lærte vi, at vi alle er syndere, der har behov for en frelser. Vi lærte, at vi aldrig af os selv kan leve op til den høje standard, som er nødvendig for

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Tjenestedelingen mellem kvinde og mand. Fossnes november 2013

Tjenestedelingen mellem kvinde og mand. Fossnes november 2013 Tjenestedelingen mellem kvinde og mand Fossnes november 2013 Tjenestedelingen begynder i hjemmet a) Hjem b) Menighed Når der er en tjenestedeling i menigheden, er det, fordi der er en tjenestedeling i

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2.

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2. Til videre studie Til dig som har lyst at studere lidt på egen hånd Har du lyst til at beskæftige dig mere med det tema, som er gennemgået på kurset, kan du spørge din leder om forslag til litteratur.

Læs mere

Guds lov og Kristi lov

Guds lov og Kristi lov 8 TIL SABBATTEN 24. MAJ 2014 Guds lov og Kristi lov Ugens vers Introduktion Ugens tekster Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed.

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Bibelens syn på autoriteter

Bibelens syn på autoriteter Møde i Bibelens syn på autoriteter Disposition 1. Definition af autoritet 2. Autoritetstabets historie 3. Bibelens autoritet 4. Treenighedens autoritet 5. Afledte autoriteter 6. Kefalæ-strukturen a) kirken

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 BIBEL STUDIUM Kristus og 2hans lov April Maj Juni 2014 1. 2. KVARTAL 2007 2014 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 2. kvartal Forfatter Kristus og hans lov Keith Burton

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

ROMERBREVET SESSIONSMATERIALE OG LEDERGUIDE

ROMERBREVET SESSIONSMATERIALE OG LEDERGUIDE ROMERBREVET SESSIONSMATERIALE OG LEDERGUIDE Men vi bliver erklæret skyldfri på grund af Guds nåde. Det er en gave til os. Gaven består i, at Jesus Kristus påtog sig den straf, vi skulle have haft ROM 3:24

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion 6 TIL SABBATTEN 10. MAJ 2014 Kristi død og loven Ugens vers Introduktion Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde,

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse. Vielsesritualet Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret. Bruden ankommer

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme)

Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme) 9 Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme) TIL SABBATTEN 28. MAJ 2016 Ugens vers Introduktion På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: Hvem er den største i Himmeriget? (Matt 18,1). Vi mennesker

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29).

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). 11 Guds rige TIL SABBATTEN 13. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). Guds rige er et af hovedemnerne og af stor betydning

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

1) Advarsler mod vrede Vi har nogle stærke advarsler mod vrede i Bibelen. Vi finder dem i GT og NT, og jeg har valgt at tage tre advarsler fra NT.

1) Advarsler mod vrede Vi har nogle stærke advarsler mod vrede i Bibelen. Vi finder dem i GT og NT, og jeg har valgt at tage tre advarsler fra NT. Vrede Jeg begynder med at beskrive nogle stærke advarsler mod vrede, dernæst beskriver jeg et realistisk syn på vores vrede, og endelig kommer jeg ind på Jesu og Guds vrede. 1) Advarsler mod vrede Vi har

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

#28 Principper til konfliktløsning

#28 Principper til konfliktløsning #28 Principper til konfliktløsning Konflikter møder vi alle vegne. Konflikter mellem forældre og barn, mellem mand og hustru, mellem ven og ven. Det er en del af livet. Hvordan bør kristne forholde sig

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Studie 7 Guds lov 41

Studie 7 Guds lov 41 Studie 7 Guds lov 41 Åbningshistorie Lav en liste over de ti største problemer, verden står over for i dag. Når du tænker på verdens udfordringer, så tænk over, hvad mediemogulen Ted Turner havde at sige

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Åndens

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev 13 TIL SABBATTEN 24. JUNI 2017 Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev Ugens vers Introduktion På sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

Helligånden og Åndens gaver

Helligånden og Åndens gaver 8 Helligånden og Åndens gaver TIL SABBATTEN 25. FEBRUAR 2017 Ugens vers Introduktion Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske.

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 24. marts 2013 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Matt 21,1-9 Salmer: SK: 83 * 84 * 176 * 177 * 202 * 172 LL: Optakt til påske med Dorthe Zielke og Søren Johannsen

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 65 Åbningshistorie Hver gang jeg køber noget større, gør jeg to ting: (1) jeg køber en udvidet garanti og (2) jeg beder. Jeg beder, fordi hvis det går i stykker, så

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Kvindens rolle i Bibelens lys. Fra Biblebb.com Uddrag af bogen, "THE BIBLICAL POSITION ON...WOMEN'S ROLES" Af John MacArthur.

Kvindens rolle i Bibelens lys. Fra Biblebb.com Uddrag af bogen, THE BIBLICAL POSITION ON...WOMEN'S ROLES Af John MacArthur. Kvindens rolle i Bibelens lys. Fra Biblebb.com Uddrag af bogen, "THE BIBLICAL POSITION ON...WOMEN'S ROLES" Af John MacArthur. Feminist bevægelsen i det tyvende århundrede har angrebet kvindens traditionelt

Læs mere