Øster Hornum sogns præster gennem århundreder Skrevet 2002 af Poul Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øster Hornum sogns præster gennem århundreder Skrevet 2002 af Poul Christensen"

Transkript

1 Øster Hornum sogns præster gennem århundreder Skrevet 2002 af Poul Christensen Det kunne have været en af de lokale præster, der her er afbildet, hvad det nok ikke er. Figuren i vores kirke skal, efter hvad man i dag mener, forestille Sankt Kjeld, der i levende live havde været provst for augustinermunkene i Viborg. Tager vi fantasien i brug, kan vi sagtens forestille os, at figuren, der er skåret engang efter år 1200, forestiller den lokale præst. Imidlertid må vi nok regne med at vores figur kommer et helt andet sted fra. Det er i hvert fald næppe den lokale snedker der har ført kniven. På de følgende sider vil vi kort prøve at følge de mange præster, der har beklædt embedet som sognepræster i Øster Hornum gennem århundrederne. Det kunne være spændende at have fotografier af alle de præster, der har været sognehyrder for menigheden i Øster Hornum gennem alle årene. Det kan jo desværre ikke lade sig gøre, men man kan da forsøge at berette en lille smule om de personer, der gennem tiderne har beklædt embedet som præst her i sognet, ud fra de kilder der foreligger. I tiden omkring år 1500 nævnes enkelte navne sporadisk. En Niels Jensen, en Jacob Hansen og en Ib Lauritsen skulle have virket som sognepræster her i den sidste nedgangstid for den katolske kirke. De er for os blot navne. Den første vi rigtigt hører om er Hr. Jens Nielsen, der i 1534 fik et tingsvidne på Hornum Herredsting, hvor en flok selvejerbønder med navns nævnelse skulle fastslå hvilken jord der fra Arild tid hørte til præstegården, eller embedet om man vil. Det blev gjort så nøjagtigt, at vi i dag næsten kan fastslå præstegårdens præcise udstrækning. Det var Viborgbispen, Johan Friis, der nok havde på fornemmelsen at et eller andet slemt var under optræk, og som derfor havde travlt med at fastlægge kirkens rettigheder. Mere ved vi ikke om Hr. Jens. Han var endnu katolsk præst, og hans vidner var endnu selvejere, et forhold som deres engagement i skipper Klements oprør på samme tid hurtigt skulle ændre. Kort tid efter måtte de tidligere selvejere konstatere, at de alle var blevet dømt til døden, et forhold de kunne, og så sig nødsaget til, betale sig fra. Samtidig mistede de deres selveje og blev fæstebønder under kronen. Biskoppen i Viborg måtte også opleve den tort, at kronen inddrog alt hans jordegods. Og Hr. Jens Nielsen i Øster Hornum måtte til at lære sig Luthers lille katekismus, dersom han ville beholde embedet. Det ville han nok, for det ser ud til at han også blev stedets første Lutherske præst. I 1545 nævnes der en Eski Ibsen. Det er ikke viden om de ældste præster der tynger. Den næste i rækken var Eskild Nielsen, og navnet er det eneste kendskab vi har til ham.

2 Sønnen derimod bliver vi mindet om jævnligt, idet han i 1604 forærede kirken dens smukke renæssance prædikestol. En afbrækket træliste fra prædikestolen skulle have båret denne oplysning, så det skal nok passe. Præsten var Niels Eskildsen, der åbenbart har været nogenlunde velsitueret, siden han kunne give kirken sådan en gave. Vi ved ikke meget om ham, han levede endnu i 1624, men var da ude af embedet, for en dag da den unge sognepræst var borte fra sognet måtte han i hast træde til og døbe et barn, men glemte i skyndingen at øse vand over barnets hoved. Den slags gav problemer, og det er da også fra Viborg Landstings dombog denne oplysning stammer. Hans efterfølger den unge sognepræst var Niels Nielsen, der i juli måned 1637 efterlyste sin tjenestepige Maren Jensdatter, som var rømt af tjenesten. Da hans søster Gertruds mand på Bjerregård dør i 1642, bliver præsten den der får den ene søns arv i værge, et værgemål, som hans efterfølger i kaldet måtte tage på sig, da han i 1646 bliver kaldet til Øster Hornum. Denne var Joen Jensen, der var en åndemaner af rang. Den dag han døde, var byens soldater ude for at eksercere, da de pludselig hørte en jublende røst i luften der råbte: Nu er hr. Joen i Hornum død!. Det var mørkets ånder, som kunne ånde lettet op, nu da deres vældige modstander var borte. Det fortælles at hr. Joen var ret nidkær med at holde øje med sine karle, om de nu også bestilte noget. En af karlene fandt det ubehageligt, og en aften da den gode præst var på sin sædvanlige runde havde karlen klædt sig ud som spøgelse, for at forskrække præsten, naturligvis. Det minder lidt om fastelavnsløjer det der skete. Det skulle han nu ikke have gjort. Hr. Joen, der nok vidste hvad man gør med de onde ånder, gav sig på stedet til at mane karlen, der straks begyndte at synke i jorden. Han var allerede sunket i til knæene, da præsten opdagede hvem han var i gang med at eliminere, så han måtte i en fart ind for at få præstekjolen på og gribe kalk og disk. Dernæst ud for at berette karlen, der ikke stod til at redde, hvorefter han for at gøre pinen kort, manede ham helt ned i jorden. Og det skal jo nok passe alt sammen. Hr. Joen var gift med Anne Lauridsdatter Kras, der var ud af en stor søskendeflok. Hendes bedstemor var adelig og søsteren Karen var gift med Mourids Nielsen på Vestergård i Moldbjerg, og i de urolige tider med flere svenskekrige, der i høj grad gik ud over jyderne, havde svogeren tilsyneladende fået den ide at gemme hjemmets sølvtøj på kirkeloftet oven over hvælvingerne. Imidlertid må han senere have overset en sølvske, for da murerne i Øster Hornum for en del år siden var på kirkeloftet, fandt en af håndlangerne en sølvske med Mourids Nielsens initialer på. Menighedsrådet fik da den ide at lade nationalmuseet give en vurdering af skeen. Det medførte så naturligvis blot at sølvskeen blev inddraget som danefæ, idet man dog tilbød menighedsrådet at det kunne købe sig til en afstøbning, hvilket man så gjorde. Skeen, der er af den ret almindelige drueklassetype, er nu udstillet på Lokalarkivet. Joen Jensen oplevede i sin tid i embedet at hans degn, Jakob Christensen, under et åbenbart ret animeret julegilde i Volstrup blev stukket ihjel af en af de øvrige festdeltagere. Efterfølgeren var Niels Nielsen Steenberg, der beklædte embedet fra 1684 til I hans tid måtte samtlige præster og degne afgive en indberetning til biskoppen i Viborg om deres embede, deres indkomster, boliger, jordtilliggender, besværinger og andet vedrørende kaldet. 2

3 Samtlige indberetninger er indført i Stiftsbogen, som er dateret 1. september Poul Sørensen Kjærulf bevidner, at det er Steenbergs indberetning, der er indført i bogen, og han kalder Steenberg for salig, hvorfor den må være indført efter præstens død. Peder Hansen Wallenberg, der fulgte efter ham, var præst her i 40 år til sin død i Han var en nidkær præst, der ofte formanede menigheden om at møde i kirken til tiden, at sørge for at de unge var med og blev i kirken efter gudstjenesten, så de kunne blive overhørt i Luthers lære, dersom de ikke ville straffes efter Danske Lov. En formaning som han måtte gentage mange gange. Sognets ældste kirkebog blev taget i brug i hans tid, Efter sigende skulle der have været et par ældre bøger, som senere skal være gået tabt. Hans indførsler er som i så mange andre af vore ældste kirkebøger temmelig rodede. Kirkebogen var egentlig blot en dokumentation for præstens arbejde, hvorfor mange præster ikke tog det så nøje med hvordan bogen så ud og blev ført. Til tider kan man fornemme at præsterne har samlet lidt sammen gennem tid, inden de fik sig taget sammen til at indføre deres notater. Wallenbergs kone og datteren Kirstine blev ofte brugt som faddere ved barnedåb fremgår det af kirkebogen. Peder Wallenberg døde som provst. I 1728 beklagede han sig over at byens folk ikke længere satte majstang op ved kirken til pinse, som det altid havde været skik i sognet. I hans tid må Kingos salmebog også være kommet til sognet og blevet taget i brug. Et enkelt eksemplar har overlevet og er nu på lokalarkivet. En afbildning af kolofonen ses herunder. Jens Pallesen Kjerulf, der have været præst i Sønderup, fik kun 4 år i embedet. Han døde allerede i januar måned 1736, og hans kone Christence Laurberg måtte som enke bære deres yngste barn Jens til dåb i april. Jens Pallesen må være ud af den kendte gamle nordjyske Kjerulf-slægt. Han førte ikke selv kirkebogen, det fortsatte degnen Christen Stub med, et job han allerede havde fået i Wallenbergs sidste år. Magister Hans Jørgen Ludvigsen Milling blev indsat i forsommeren 1736 og blev således den første præst her, der fik et konfirmandhold. Konfirmationen blev netop påbudt dette år. Milling skulle have været rektor i Hobro inden han fik kaldet. Han blev derfor af menigheden anset for at være en lærd mand. Det var næppe hans prædikener, der kunne begrunde dette. En senere præst sammenlignede hans taler med en klump fersk smør med enkelte grove, uopløste saltkorn i. Alligevel var han vellidt af sin menighed, han var godlidende og spøgefuld, jævn i omgang, men havde dog en vis værdighed, der forlenede ham med respekt blandt befolkningen. Som præst var han ikke særlig nidkær, men han endte dog som provst, og sønnen Ludvig Christian var kapellan her i denne periode. Denne søn blev senere sognepræst i Romdrup-Klarup, men må have været så glad for sin 3

4 barndoms by, at han som emeritus slog sig ned i Øster Hornum, hvor han ved sin død efterlod sig et legat til værdigt trængende. Selv var han barnløs. Omkring 1740 fik landet en egentlig skolelov. I pietismens tid var der mange tanker fremme om at almuens børn skulle lære at læse og skrive deres modersmål, foruden at de naturligvis skulle sættes ordentlig ind i kristendommens grundbegreber. Tankerne kom fra højeste sted, så der blev lavet flere undersøgelser, rettet forespørgsler til præsterne om degne og skoleholdere, boliger etc. Derfor kan vi ofte finde, at den gode pastor Milling har måttet fatte pennen. Milling foreslog, at der blev indrettet skolehus i Hornum, hvortil så børnene fra byen, Hæsum, Estrup og Abildgaard kunne gå. Tilsvarende kunne man så bygge en skole i Volstrup, der skulle betjene Frendrup, Moldbjerg, Mølgaard og Guldbæk. Det blev nu ikke til noget, og der skulle gå 100 år før man fik lidt mere styr på skolevæsenet. Befolkningens interesse var nu næppe heller ret stor. Millings kone, Karen Ursin skulle have været en ret skrap madamme, et forhold han bar med stor tålmod og prøvede på at udglatte. Milling døde i embedet 1774, 63 år gammel. Hans efterfølger var af bondeæt. Frederik Christian Olsen Haaslund hed han. Han havde været kapellan hos Milling før han fik kaldet. Han var så fattig da han kom, at menigheden måtte skillinge sammen til en præstekjole til ham. Men da han var en god økonom, blev han med tiden ret velstillet og nybyggede præstegården i Som det ofte var skik dengang, så giftede han sig med forgængerens datter Charlotte Vilhelmine, et ægteskab der ikke var særlig lykkeligt. Nidkær og streng havde han ry for at være. Det blev også påstået, at han selv skulle have problemer med det sjette bud. Da hans kone døde ret ung, giftede han sig på ny, og med Charlotte Louise W. fik han en enkelt søn, der fik faderens navn. I modsætning til Milling skulle han, hvad embedsførelse angår, stå langt over denne, men folk brød sig ikke meget om ham, var vel nærmest lidt bange for ham. Et forhold der måske hang sammen med den strenghed hvormed han krævede sine embedsindkomster overholdt. Haaslund, der opnåede at blive provst, døde allerede i Ole Sletting, der efterfulgte ham, var psykisk meget ustabil, tungsindig som han var. Han var gift med en frøken Lüttichau fra Lerkenfeld og dette ægteskab var ret ulykkeligt. Man ved ikke meget om ham som præst, ud over at han skulle have messet ganske smukt. Hans psykiske ustabilitet gav sig en dag udslag i, at han gik op på præstegårdens loft satte ild til stråtaget, der dog blev reddet ved folkenes hurtige indsats, men da han en junidag i 1802 var i Nibe hængte han sig. Han blev kun 38 år gammel, efterladende sig kone og 3 børn. Hans bror Lars Sletting, der kom fra Horne-Asdal, var her kun et enkelt år, inden han flyttede til Sønderholm-Frejlev menighed, der kunne give ham det skudsmål at han var en flink og brav præst. Søren Villumsen var her fra 1804 til 26. Han havde som sine to forgængere gået i Roskilde skole, men kom ellers fra yderst fattige kår. Som student havde han i en del år manuduceret til teologisk embedseksamen. Villumsen havde et godt ry i menigheden, var eksemplarisk som præst, om end han blev regnet for noget streng. Hans kone var meget afholdt af menigheden og blev længe erindret som et elskeligt menneske. Parret havde fem børn, hvoraf den ældste døde som overlæge i Altona. Johan Emanuel Grove kom i Han var et meget blidt menneske med en redelig karakter. Han var temmelig svagelig, og ofte måtte menigheden bære over med ham, fordi han på grund af sin svaghed ikke kunne forrette tjeneste. I hans tid blev Restrup kapel forenet med Øster Hornum kald. Desuden blev skolerne i Hornum og Hæsum ombyggede, og der blev bygget fattighus omtrent overfor hvor Nihøjevej i dag udmunder i Nibevejen. Grove var ugift da han kom til byen, men giftede sig med 4

5 Marie Johanne Georgia Larsen med hvem han fik 5 børn. I 1838 flyttede han til Reerslev og Vindinge ved Roskilde, til et for hans helbred mere mildt klima. Grove døde i Frederik Andreas Hansen er den første præst vi har et billede af. Han var fynbo, født i Hjallese 1807, hvor hans far var residerende kapellan. Faderen læste selv med sønnen, og allerede som 23-årig var han cand. theol. Dernæst var han i nogle år lærer ved Roskilde skole, blev i 1838 ordineret og fik kaldet i Øster Hornum samme år. Året efter blev han gift med Claudine Marie Jørgensen med hvem han fik 4 børn. Det er fra pastor Hansens hånd man har bevaret den livfulde fortælling om Slavekrigen i Det ser ud til at pastor Hansen i en periode sad i det første Folketing efter Grundlovens indførelse i 1849, men allerede i 1852 blev han forflyttet til Fraugde ved Odense, hvor han også blev provst for Bjerre - Åsum herreder. Han blev emeritus i 1883 og døde i 1890 og ligger begravet på Fraugde kirkegård. Fra Fraugde havde han ry for at være en ret myndig præst og provst. Han har i Liber Daticus indført en hel del oplysninger om embedet i Øster Hornum. Claus Frederik Vilhelm Bendz var urtekræmmersøn fra København og 40 år da han kom til byen. Han havde da forskellige skolejobs bag sig. Bendz var en alsidig begavelse, der blandt andet havde arbejdet med historie og personalhistorie, og desuden havde studeret sanskrit. Fra 1846 havde han været præst og fyrpasser på Thunø, hvor han i 1852 havde den uhyggelige oplevelse at præstegården brændte, mens han var bortrejst. Ved den lejlighed mistede han hen ved 800 bind af sin store bogsamling. Da det havde lange udsigter med at få bygget ny præstegård, og familien måtte tage til takke med et værelse bag skolen, søgte han og fik kaldet i Øster Hornum. I 1840 havde han ægtet Annette Martine Østerreich, datter af en indvandret tysk skræddermester i København. Med hende havde han en søn. I 1859 udgav han Barnedåbens gyldighed og tilladelighed, et skrift han lod omdele til hele menigheden. Da han havde et ret svagt helbred søgte han i 1860 forflyttelse til Lysabild på Als, fordi præstegården i Øster Hornum var ret fugtig, så hans konstitution ikke kunne holde til at bo der. Han beskrives som en retsindig præst, der med troskab og samvittighedsfuldhed passede sit embede. Hans store viden og begavelse skabte ham stor agtelse, såvel indenfor som udenfor menigheden. Bendz døde i 1880 og ligger begravet i Lysabild. 5

6 Den næste i rækken blev Jeremias Wøldike, en præstesøn fra Fåborg, der kom hertil i Han havde før været kapellan et par steder på øerne, og var nylig blevet enkemand, da han med to små børn kom til byen. Wøldike kom rent fysisk til at sætte stor præg på byen, idet han fra sin far havde arvet en stor interesse for frugtavl. Han fik anlagt en meget smuk præstegårdshave og sørgede for at den jord der hørte til gården kom i dyrkbar stand. Jorden havde længe været misrøgtet, men da Wøldike selv stod for gårdens drift, fik han snart sat skik på den. Bakken op mod kirken og haven kom til at bugne med frugttræer, og ved sin fraflytning i 1879 efterlod han sig ca. 500 forskellige frugtsorter, heriblandt det kendte Skovfogedæble, der skylder Wøldike sin forædling og udbredelse. Mange folk rundt om i sognet fik tilført frugtskud fra præstegårdens have. Wøldike delte meget gerne ud af sin store viden på dette felt. Hele Katbakken lod han tilplante med nåletræer. Biskop Laub skrev om ham: Pastor Wøldike lever aldeles for sin menighed. Hans hele levevis er indrettet derefter. Som følge deraf findes der hos ham noget særegent, om man vil særheder, men som for den, der har gjort hans nærmere bekendtskab, kun kan gøre ham desto agtværdigere. Det hedder også: Livlig, men ikke smuk kirkesang, Wøldike er ikke musikalsk. Messer ikke. Det er fra biskoppens visitats vi finder disse ord. Da han også skulle overhøre de unge mennesker, noterede han: Ungdommen havde ikke let ved at svare. Om hans prædiken skriver biskoppen, det var lignelsen om vintræet og grenen: Den mindede om hans kærlighed til naturen, agerbruget og frugttrækulturen, et af de midler, hvormed han stræber at komme i forbindelse med befolkningen og blive den nyttig. Pastor Wøldike var formand for sognerådet gennem 17 år. Fra Øster Hornum flyttede han i 1879 til Kværndrup på Fyn, hvor han døde i embedet i Axel Riber, var født i 1849 i Aale ved Horsens, hvor faderen var kapellan. Han var her kun i 6 år, fra 1879 til 1885, hvorefter han kom til Østbirk og Yding. Førstelærer Jens Sørensen Mark erindrer ham som en såre god og elskelig mand, der udførte alt, hvad der vedrørte hans embede med den største orden og omhyggelighed. Han hjalp altid hvor der var hjælp behov og var meget afholdt af befolkningen, der strømmede til kirken fra alle sider og næsten fyldte den søndag efter søndag. Riber giftede sig først efter at han var flyttet fra sognet. Christian Mathæi Riis kom til december Han havde været residerende kapellan på Læsø, men var allerede ved tiltrædelsen nedbrudt fysisk som psykisk. Han var uskikket til al præstegerning, og allerede efter få måneder måtte omegnens præster forrette gudstjenesterne for ham. I juli måned 1886 bad biskoppen ham om at søge sin afsked. Den aktuelle grund til 6

7 afskedigelsen var en hjemmedåb, hvor han i stedet for dåbsritualet blot var kommet med tilfældig snak. Der foreligger intet billede af ham. Niels Peder Andersen Gade var gift med pastor Wøldikes datter. Han havde først været lærer i byen fra 1876 til Mens han var lærer læste han privat til studentereksamen, hvorefter han drog til København for at læse teologi. Da han var færdig i 1886 var han en tid kapellan i Ranum-Malle, indtil beboerne i Øster Hornum i 1887 ansøgte om at få ham til sognet, hvor embedet havde været vacant siden Riis fratrådte. Pastor Gade blev i september 1897 suspenderet og ved højesteretsdom i april måned 1898 fradømt kjole og krave samt retten til at udfør kirkelige handlinger i folkekirken, hvortil kom to års forbedringshusarbejde i Vridsløselille. Han blev dømt efter straffelovens 174 og 146. Efter udstået straf rejste han til USA, hvor han var musiklærer i Omaha og journalist i Blair, Nebraska, og præst ved en evangelisk-luthersk menighed, samt gårdejer i North Dakota. Han vendte senere hjem til Danmark, hvor han slog sig ned hos sin fraskilte kone, der drev en hattebutik i Kolding. Det blev Christian Frederik Vested, der fik til opgave at genoprette tilliden til præsteembedet i sognet. Han var student fra Sorø Akademi og blev i 1897 vikar i Gades embede indtil dommen over denne. Vested var fra Hurup i Østhimmerland og havde været kapellan i Skelund, da han kom hertil. Han var gift med Else Marie Jensen fra Sejlflod, der fødte ham fire børn, hvoraf de to døde som små. Pastor Vested fik gennemført en samlet udstykningsplan for en del præstegårdsjord, og mange huse i byen blev rejst på disse udstykninger. I 1912 fik sognet en filialkirke i Godthåb, der blev betjent af præsten i mange år, indtil den blev selvstændig i pastor Knudsens tid. I 1914 blev Vested forflyttet til Stenløse-Fangel på Fyn. Her blev han senere provst for Odense provsti. Paulus Toft Kiilerich var født i 1876 i Aulum, som søn af byens lærer. Efter studentereksamen forsøgte han sig først som landmand i Aulum på en meget karrig jord, blev så forstander på Galtrup Højskole og endelig fik han sin eksamen i 1911, blev så kapellan i Jetsmark-Hune indtil han i 1914 blev kaldet til Øster Hornum, hvor han var til sin pensionering i Han døde i Kiilerich var gift med Nielsine Marentine Jensen, en pige fra hjemsognet. Han skriver et sted, at han fik sit navn Paulus fordi han var forældrenes 13. barn! Hjemmet var udpræget grundtvigsk i et sogn, hvor også Indre Mission havde stærkt fat. Selv bekendte han sig hele livet som grundtvigianer. Som præst var Kiilerich mere optaget af Grundtvigs frihedssyn end af dennes dogmatik, og ud fra det levede han og prædikede. Han var ret impulsiv af natur og så lyst på tilværelsen. Præstegården i Øster Hornum drev han selv i samarbejde med en bestyrer. De ældre i sognet mindes ham med glæde. 7

8 Knud Erik Heinrik Knudsen var født i Lynderup i 1918, som søn af en gårdejer. Gift 1946 med Esther Marie Lund. Samme år kom han til Øster Hornum. Også han bekendte sig som grundtvigianer, men Knudsen søgte og fik forholdet til de Indre Missionske kredse opblødt. Knudsen var en afholdt præst, der havde ord for at være en god prædikant. Et udvalg af hans prædikener er efter hans død blevet udgivet. Som provst fik han den vanskelige opgave at føre den krævende Wagnersag. Efter at være blevet pensioneret i 1987 forblev han i byen til sin død i Lejf Bak var oprindelig kommis og kom forholdsvis sent i gang med studierne. Han tiltrådte i 1987, men familien faldt aldrig til i byen, hvorfor han i 1993 søgte forflyttelse til Nykøbing Mors. Poul Schmidt-Møller, født 1942, var oprindelig fra Horsens og kom hertil i 1993 fra Fyn, hvor han havde været provst. Han efterfulgte Lejf Bak og valgte i 2002 at gå på pension. Poul Schmidt- Møller blev i 1966 gift med Grethe, der nu arbejder som kordegn i Aalborg, hvor de har slået sig ned. Kristine Jersin, sognets første kvindelige præst. Født 28. juli Opvokset i præstegården i Sdr. Lem mellem Ringkøbing og Skjern. Datter af provst Niels Jørgen Jensen og Grethe Jensen. Student fra Ringkøbing Amtsgymnasium i Cand. teol. fra Århus Universitet i Gift med Kim Jersin, it-konsulent, siden To børn. Sognepræst i Øster Hornum siden

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Øster Hornum skoledistrikt før 1900 Skrevet af Poul Christensen 2005

Øster Hornum skoledistrikt før 1900 Skrevet af Poul Christensen 2005 Øster Hornum skoledistrikt før 1900 Skrevet af Poul Christensen 2005 Skolevæsenets historie i Øster Hornum sogn fylder ikke meget hvad den ældste tid angår. Sognet havde en præst og en degn. Den sidstnævnte

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Pastor Gade og pastor Wested

Pastor Gade og pastor Wested Pastor Gade og pastor Wested Artiklen er skrevet af Poul Christensen 2005 og har samme år været bragt i Lokalhistorisk Arkivs medlemsblad Hanen. Om præster forventedes det, hvert fald tidligere, at de

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Å r s s k r i f t 1 0 v. museumsinspektør Mette Vibjerg Hansen, Give-Egnens Museum Sammenligningen mellem Søstrene Knudsens forretning i Thyregod og den danmarkskendte

Læs mere

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5 ELLEN KRISTINE JENSEN. Født: 12/5 1897. Fødested: Budolfi sogn, Hornum herred, Ålborg amt. Død: 26/2 1986 i Slagelse. Begravet på Slagelse Kirkegård. Forældre: Charles Georg Jensen (1876 -?) 1 og Ane Helene

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Kære menighedsråd og præster

Kære menighedsråd og præster Når tillid, samarbejde og sognefællesskab går op i en højere enhed med evangeliets forkyndelse, er der næsten ingen grænser for, hvad folkekirken kan og kan blive. jens maibom pedersen Jens har en stor

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Thea Gade efter skilsmissen Skrevet af Poul Christensen og bragt i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen 2006

Thea Gade efter skilsmissen Skrevet af Poul Christensen og bragt i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen 2006 Thea Gade efter skilsmissen Skrevet af Poul Christensen og bragt i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen 2006 Thea Gade Da Niels Peter Andersen Gade 9. september 1897 bliver arresteret for utugt og

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Referat af Distriktsoverdragelse mandag den 1. juni kl. 18.00 på Finderup efterskole

Referat af Distriktsoverdragelse mandag den 1. juni kl. 18.00 på Finderup efterskole Y s Men, Region Danmark Sekretær for DG Sektion Midt Distrikt Vest Nora Hundahl Møllebakken 36, 6900 Skjern Tlf. 97362307/40723260 Til præsidenterne i Distrikt Vest Email: norah@dlgtele.dk samt distriksledelsen

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Herskab og tjenestefolk

Herskab og tjenestefolk Herskab og tjenestefolk Skæbnefortællinger 1868-1875 Udarbejdet af Gammel Estrup - Herregårdsmuseet Folkehold på Gammel Estrup Indholdsfortegnelse Om fortællingerne... 3 Indledning... 4 Tyendet som samfundsgruppe...

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Julie, Klemens faster

Julie, Klemens faster Julie, Klemens faster Julie er Klemens faster og er mellemleder i socialforvaltningen i Stormstrøms amt. Hun har meget lidt til overs for hendes familie, især Klemens forældrene og sørgede da også for

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere