Øster Hornum sogns præster gennem århundreder Skrevet 2002 af Poul Christensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øster Hornum sogns præster gennem århundreder Skrevet 2002 af Poul Christensen"

Transkript

1 Øster Hornum sogns præster gennem århundreder Skrevet 2002 af Poul Christensen Det kunne have været en af de lokale præster, der her er afbildet, hvad det nok ikke er. Figuren i vores kirke skal, efter hvad man i dag mener, forestille Sankt Kjeld, der i levende live havde været provst for augustinermunkene i Viborg. Tager vi fantasien i brug, kan vi sagtens forestille os, at figuren, der er skåret engang efter år 1200, forestiller den lokale præst. Imidlertid må vi nok regne med at vores figur kommer et helt andet sted fra. Det er i hvert fald næppe den lokale snedker der har ført kniven. På de følgende sider vil vi kort prøve at følge de mange præster, der har beklædt embedet som sognepræster i Øster Hornum gennem århundrederne. Det kunne være spændende at have fotografier af alle de præster, der har været sognehyrder for menigheden i Øster Hornum gennem alle årene. Det kan jo desværre ikke lade sig gøre, men man kan da forsøge at berette en lille smule om de personer, der gennem tiderne har beklædt embedet som præst her i sognet, ud fra de kilder der foreligger. I tiden omkring år 1500 nævnes enkelte navne sporadisk. En Niels Jensen, en Jacob Hansen og en Ib Lauritsen skulle have virket som sognepræster her i den sidste nedgangstid for den katolske kirke. De er for os blot navne. Den første vi rigtigt hører om er Hr. Jens Nielsen, der i 1534 fik et tingsvidne på Hornum Herredsting, hvor en flok selvejerbønder med navns nævnelse skulle fastslå hvilken jord der fra Arild tid hørte til præstegården, eller embedet om man vil. Det blev gjort så nøjagtigt, at vi i dag næsten kan fastslå præstegårdens præcise udstrækning. Det var Viborgbispen, Johan Friis, der nok havde på fornemmelsen at et eller andet slemt var under optræk, og som derfor havde travlt med at fastlægge kirkens rettigheder. Mere ved vi ikke om Hr. Jens. Han var endnu katolsk præst, og hans vidner var endnu selvejere, et forhold som deres engagement i skipper Klements oprør på samme tid hurtigt skulle ændre. Kort tid efter måtte de tidligere selvejere konstatere, at de alle var blevet dømt til døden, et forhold de kunne, og så sig nødsaget til, betale sig fra. Samtidig mistede de deres selveje og blev fæstebønder under kronen. Biskoppen i Viborg måtte også opleve den tort, at kronen inddrog alt hans jordegods. Og Hr. Jens Nielsen i Øster Hornum måtte til at lære sig Luthers lille katekismus, dersom han ville beholde embedet. Det ville han nok, for det ser ud til at han også blev stedets første Lutherske præst. I 1545 nævnes der en Eski Ibsen. Det er ikke viden om de ældste præster der tynger. Den næste i rækken var Eskild Nielsen, og navnet er det eneste kendskab vi har til ham.

2 Sønnen derimod bliver vi mindet om jævnligt, idet han i 1604 forærede kirken dens smukke renæssance prædikestol. En afbrækket træliste fra prædikestolen skulle have båret denne oplysning, så det skal nok passe. Præsten var Niels Eskildsen, der åbenbart har været nogenlunde velsitueret, siden han kunne give kirken sådan en gave. Vi ved ikke meget om ham, han levede endnu i 1624, men var da ude af embedet, for en dag da den unge sognepræst var borte fra sognet måtte han i hast træde til og døbe et barn, men glemte i skyndingen at øse vand over barnets hoved. Den slags gav problemer, og det er da også fra Viborg Landstings dombog denne oplysning stammer. Hans efterfølger den unge sognepræst var Niels Nielsen, der i juli måned 1637 efterlyste sin tjenestepige Maren Jensdatter, som var rømt af tjenesten. Da hans søster Gertruds mand på Bjerregård dør i 1642, bliver præsten den der får den ene søns arv i værge, et værgemål, som hans efterfølger i kaldet måtte tage på sig, da han i 1646 bliver kaldet til Øster Hornum. Denne var Joen Jensen, der var en åndemaner af rang. Den dag han døde, var byens soldater ude for at eksercere, da de pludselig hørte en jublende røst i luften der råbte: Nu er hr. Joen i Hornum død!. Det var mørkets ånder, som kunne ånde lettet op, nu da deres vældige modstander var borte. Det fortælles at hr. Joen var ret nidkær med at holde øje med sine karle, om de nu også bestilte noget. En af karlene fandt det ubehageligt, og en aften da den gode præst var på sin sædvanlige runde havde karlen klædt sig ud som spøgelse, for at forskrække præsten, naturligvis. Det minder lidt om fastelavnsløjer det der skete. Det skulle han nu ikke have gjort. Hr. Joen, der nok vidste hvad man gør med de onde ånder, gav sig på stedet til at mane karlen, der straks begyndte at synke i jorden. Han var allerede sunket i til knæene, da præsten opdagede hvem han var i gang med at eliminere, så han måtte i en fart ind for at få præstekjolen på og gribe kalk og disk. Dernæst ud for at berette karlen, der ikke stod til at redde, hvorefter han for at gøre pinen kort, manede ham helt ned i jorden. Og det skal jo nok passe alt sammen. Hr. Joen var gift med Anne Lauridsdatter Kras, der var ud af en stor søskendeflok. Hendes bedstemor var adelig og søsteren Karen var gift med Mourids Nielsen på Vestergård i Moldbjerg, og i de urolige tider med flere svenskekrige, der i høj grad gik ud over jyderne, havde svogeren tilsyneladende fået den ide at gemme hjemmets sølvtøj på kirkeloftet oven over hvælvingerne. Imidlertid må han senere have overset en sølvske, for da murerne i Øster Hornum for en del år siden var på kirkeloftet, fandt en af håndlangerne en sølvske med Mourids Nielsens initialer på. Menighedsrådet fik da den ide at lade nationalmuseet give en vurdering af skeen. Det medførte så naturligvis blot at sølvskeen blev inddraget som danefæ, idet man dog tilbød menighedsrådet at det kunne købe sig til en afstøbning, hvilket man så gjorde. Skeen, der er af den ret almindelige drueklassetype, er nu udstillet på Lokalarkivet. Joen Jensen oplevede i sin tid i embedet at hans degn, Jakob Christensen, under et åbenbart ret animeret julegilde i Volstrup blev stukket ihjel af en af de øvrige festdeltagere. Efterfølgeren var Niels Nielsen Steenberg, der beklædte embedet fra 1684 til I hans tid måtte samtlige præster og degne afgive en indberetning til biskoppen i Viborg om deres embede, deres indkomster, boliger, jordtilliggender, besværinger og andet vedrørende kaldet. 2

3 Samtlige indberetninger er indført i Stiftsbogen, som er dateret 1. september Poul Sørensen Kjærulf bevidner, at det er Steenbergs indberetning, der er indført i bogen, og han kalder Steenberg for salig, hvorfor den må være indført efter præstens død. Peder Hansen Wallenberg, der fulgte efter ham, var præst her i 40 år til sin død i Han var en nidkær præst, der ofte formanede menigheden om at møde i kirken til tiden, at sørge for at de unge var med og blev i kirken efter gudstjenesten, så de kunne blive overhørt i Luthers lære, dersom de ikke ville straffes efter Danske Lov. En formaning som han måtte gentage mange gange. Sognets ældste kirkebog blev taget i brug i hans tid, Efter sigende skulle der have været et par ældre bøger, som senere skal være gået tabt. Hans indførsler er som i så mange andre af vore ældste kirkebøger temmelig rodede. Kirkebogen var egentlig blot en dokumentation for præstens arbejde, hvorfor mange præster ikke tog det så nøje med hvordan bogen så ud og blev ført. Til tider kan man fornemme at præsterne har samlet lidt sammen gennem tid, inden de fik sig taget sammen til at indføre deres notater. Wallenbergs kone og datteren Kirstine blev ofte brugt som faddere ved barnedåb fremgår det af kirkebogen. Peder Wallenberg døde som provst. I 1728 beklagede han sig over at byens folk ikke længere satte majstang op ved kirken til pinse, som det altid havde været skik i sognet. I hans tid må Kingos salmebog også være kommet til sognet og blevet taget i brug. Et enkelt eksemplar har overlevet og er nu på lokalarkivet. En afbildning af kolofonen ses herunder. Jens Pallesen Kjerulf, der have været præst i Sønderup, fik kun 4 år i embedet. Han døde allerede i januar måned 1736, og hans kone Christence Laurberg måtte som enke bære deres yngste barn Jens til dåb i april. Jens Pallesen må være ud af den kendte gamle nordjyske Kjerulf-slægt. Han førte ikke selv kirkebogen, det fortsatte degnen Christen Stub med, et job han allerede havde fået i Wallenbergs sidste år. Magister Hans Jørgen Ludvigsen Milling blev indsat i forsommeren 1736 og blev således den første præst her, der fik et konfirmandhold. Konfirmationen blev netop påbudt dette år. Milling skulle have været rektor i Hobro inden han fik kaldet. Han blev derfor af menigheden anset for at være en lærd mand. Det var næppe hans prædikener, der kunne begrunde dette. En senere præst sammenlignede hans taler med en klump fersk smør med enkelte grove, uopløste saltkorn i. Alligevel var han vellidt af sin menighed, han var godlidende og spøgefuld, jævn i omgang, men havde dog en vis værdighed, der forlenede ham med respekt blandt befolkningen. Som præst var han ikke særlig nidkær, men han endte dog som provst, og sønnen Ludvig Christian var kapellan her i denne periode. Denne søn blev senere sognepræst i Romdrup-Klarup, men må have været så glad for sin 3

4 barndoms by, at han som emeritus slog sig ned i Øster Hornum, hvor han ved sin død efterlod sig et legat til værdigt trængende. Selv var han barnløs. Omkring 1740 fik landet en egentlig skolelov. I pietismens tid var der mange tanker fremme om at almuens børn skulle lære at læse og skrive deres modersmål, foruden at de naturligvis skulle sættes ordentlig ind i kristendommens grundbegreber. Tankerne kom fra højeste sted, så der blev lavet flere undersøgelser, rettet forespørgsler til præsterne om degne og skoleholdere, boliger etc. Derfor kan vi ofte finde, at den gode pastor Milling har måttet fatte pennen. Milling foreslog, at der blev indrettet skolehus i Hornum, hvortil så børnene fra byen, Hæsum, Estrup og Abildgaard kunne gå. Tilsvarende kunne man så bygge en skole i Volstrup, der skulle betjene Frendrup, Moldbjerg, Mølgaard og Guldbæk. Det blev nu ikke til noget, og der skulle gå 100 år før man fik lidt mere styr på skolevæsenet. Befolkningens interesse var nu næppe heller ret stor. Millings kone, Karen Ursin skulle have været en ret skrap madamme, et forhold han bar med stor tålmod og prøvede på at udglatte. Milling døde i embedet 1774, 63 år gammel. Hans efterfølger var af bondeæt. Frederik Christian Olsen Haaslund hed han. Han havde været kapellan hos Milling før han fik kaldet. Han var så fattig da han kom, at menigheden måtte skillinge sammen til en præstekjole til ham. Men da han var en god økonom, blev han med tiden ret velstillet og nybyggede præstegården i Som det ofte var skik dengang, så giftede han sig med forgængerens datter Charlotte Vilhelmine, et ægteskab der ikke var særlig lykkeligt. Nidkær og streng havde han ry for at være. Det blev også påstået, at han selv skulle have problemer med det sjette bud. Da hans kone døde ret ung, giftede han sig på ny, og med Charlotte Louise W. fik han en enkelt søn, der fik faderens navn. I modsætning til Milling skulle han, hvad embedsførelse angår, stå langt over denne, men folk brød sig ikke meget om ham, var vel nærmest lidt bange for ham. Et forhold der måske hang sammen med den strenghed hvormed han krævede sine embedsindkomster overholdt. Haaslund, der opnåede at blive provst, døde allerede i Ole Sletting, der efterfulgte ham, var psykisk meget ustabil, tungsindig som han var. Han var gift med en frøken Lüttichau fra Lerkenfeld og dette ægteskab var ret ulykkeligt. Man ved ikke meget om ham som præst, ud over at han skulle have messet ganske smukt. Hans psykiske ustabilitet gav sig en dag udslag i, at han gik op på præstegårdens loft satte ild til stråtaget, der dog blev reddet ved folkenes hurtige indsats, men da han en junidag i 1802 var i Nibe hængte han sig. Han blev kun 38 år gammel, efterladende sig kone og 3 børn. Hans bror Lars Sletting, der kom fra Horne-Asdal, var her kun et enkelt år, inden han flyttede til Sønderholm-Frejlev menighed, der kunne give ham det skudsmål at han var en flink og brav præst. Søren Villumsen var her fra 1804 til 26. Han havde som sine to forgængere gået i Roskilde skole, men kom ellers fra yderst fattige kår. Som student havde han i en del år manuduceret til teologisk embedseksamen. Villumsen havde et godt ry i menigheden, var eksemplarisk som præst, om end han blev regnet for noget streng. Hans kone var meget afholdt af menigheden og blev længe erindret som et elskeligt menneske. Parret havde fem børn, hvoraf den ældste døde som overlæge i Altona. Johan Emanuel Grove kom i Han var et meget blidt menneske med en redelig karakter. Han var temmelig svagelig, og ofte måtte menigheden bære over med ham, fordi han på grund af sin svaghed ikke kunne forrette tjeneste. I hans tid blev Restrup kapel forenet med Øster Hornum kald. Desuden blev skolerne i Hornum og Hæsum ombyggede, og der blev bygget fattighus omtrent overfor hvor Nihøjevej i dag udmunder i Nibevejen. Grove var ugift da han kom til byen, men giftede sig med 4

5 Marie Johanne Georgia Larsen med hvem han fik 5 børn. I 1838 flyttede han til Reerslev og Vindinge ved Roskilde, til et for hans helbred mere mildt klima. Grove døde i Frederik Andreas Hansen er den første præst vi har et billede af. Han var fynbo, født i Hjallese 1807, hvor hans far var residerende kapellan. Faderen læste selv med sønnen, og allerede som 23-årig var han cand. theol. Dernæst var han i nogle år lærer ved Roskilde skole, blev i 1838 ordineret og fik kaldet i Øster Hornum samme år. Året efter blev han gift med Claudine Marie Jørgensen med hvem han fik 4 børn. Det er fra pastor Hansens hånd man har bevaret den livfulde fortælling om Slavekrigen i Det ser ud til at pastor Hansen i en periode sad i det første Folketing efter Grundlovens indførelse i 1849, men allerede i 1852 blev han forflyttet til Fraugde ved Odense, hvor han også blev provst for Bjerre - Åsum herreder. Han blev emeritus i 1883 og døde i 1890 og ligger begravet på Fraugde kirkegård. Fra Fraugde havde han ry for at være en ret myndig præst og provst. Han har i Liber Daticus indført en hel del oplysninger om embedet i Øster Hornum. Claus Frederik Vilhelm Bendz var urtekræmmersøn fra København og 40 år da han kom til byen. Han havde da forskellige skolejobs bag sig. Bendz var en alsidig begavelse, der blandt andet havde arbejdet med historie og personalhistorie, og desuden havde studeret sanskrit. Fra 1846 havde han været præst og fyrpasser på Thunø, hvor han i 1852 havde den uhyggelige oplevelse at præstegården brændte, mens han var bortrejst. Ved den lejlighed mistede han hen ved 800 bind af sin store bogsamling. Da det havde lange udsigter med at få bygget ny præstegård, og familien måtte tage til takke med et værelse bag skolen, søgte han og fik kaldet i Øster Hornum. I 1840 havde han ægtet Annette Martine Østerreich, datter af en indvandret tysk skræddermester i København. Med hende havde han en søn. I 1859 udgav han Barnedåbens gyldighed og tilladelighed, et skrift han lod omdele til hele menigheden. Da han havde et ret svagt helbred søgte han i 1860 forflyttelse til Lysabild på Als, fordi præstegården i Øster Hornum var ret fugtig, så hans konstitution ikke kunne holde til at bo der. Han beskrives som en retsindig præst, der med troskab og samvittighedsfuldhed passede sit embede. Hans store viden og begavelse skabte ham stor agtelse, såvel indenfor som udenfor menigheden. Bendz døde i 1880 og ligger begravet i Lysabild. 5

6 Den næste i rækken blev Jeremias Wøldike, en præstesøn fra Fåborg, der kom hertil i Han havde før været kapellan et par steder på øerne, og var nylig blevet enkemand, da han med to små børn kom til byen. Wøldike kom rent fysisk til at sætte stor præg på byen, idet han fra sin far havde arvet en stor interesse for frugtavl. Han fik anlagt en meget smuk præstegårdshave og sørgede for at den jord der hørte til gården kom i dyrkbar stand. Jorden havde længe været misrøgtet, men da Wøldike selv stod for gårdens drift, fik han snart sat skik på den. Bakken op mod kirken og haven kom til at bugne med frugttræer, og ved sin fraflytning i 1879 efterlod han sig ca. 500 forskellige frugtsorter, heriblandt det kendte Skovfogedæble, der skylder Wøldike sin forædling og udbredelse. Mange folk rundt om i sognet fik tilført frugtskud fra præstegårdens have. Wøldike delte meget gerne ud af sin store viden på dette felt. Hele Katbakken lod han tilplante med nåletræer. Biskop Laub skrev om ham: Pastor Wøldike lever aldeles for sin menighed. Hans hele levevis er indrettet derefter. Som følge deraf findes der hos ham noget særegent, om man vil særheder, men som for den, der har gjort hans nærmere bekendtskab, kun kan gøre ham desto agtværdigere. Det hedder også: Livlig, men ikke smuk kirkesang, Wøldike er ikke musikalsk. Messer ikke. Det er fra biskoppens visitats vi finder disse ord. Da han også skulle overhøre de unge mennesker, noterede han: Ungdommen havde ikke let ved at svare. Om hans prædiken skriver biskoppen, det var lignelsen om vintræet og grenen: Den mindede om hans kærlighed til naturen, agerbruget og frugttrækulturen, et af de midler, hvormed han stræber at komme i forbindelse med befolkningen og blive den nyttig. Pastor Wøldike var formand for sognerådet gennem 17 år. Fra Øster Hornum flyttede han i 1879 til Kværndrup på Fyn, hvor han døde i embedet i Axel Riber, var født i 1849 i Aale ved Horsens, hvor faderen var kapellan. Han var her kun i 6 år, fra 1879 til 1885, hvorefter han kom til Østbirk og Yding. Førstelærer Jens Sørensen Mark erindrer ham som en såre god og elskelig mand, der udførte alt, hvad der vedrørte hans embede med den største orden og omhyggelighed. Han hjalp altid hvor der var hjælp behov og var meget afholdt af befolkningen, der strømmede til kirken fra alle sider og næsten fyldte den søndag efter søndag. Riber giftede sig først efter at han var flyttet fra sognet. Christian Mathæi Riis kom til december Han havde været residerende kapellan på Læsø, men var allerede ved tiltrædelsen nedbrudt fysisk som psykisk. Han var uskikket til al præstegerning, og allerede efter få måneder måtte omegnens præster forrette gudstjenesterne for ham. I juli måned 1886 bad biskoppen ham om at søge sin afsked. Den aktuelle grund til 6

7 afskedigelsen var en hjemmedåb, hvor han i stedet for dåbsritualet blot var kommet med tilfældig snak. Der foreligger intet billede af ham. Niels Peder Andersen Gade var gift med pastor Wøldikes datter. Han havde først været lærer i byen fra 1876 til Mens han var lærer læste han privat til studentereksamen, hvorefter han drog til København for at læse teologi. Da han var færdig i 1886 var han en tid kapellan i Ranum-Malle, indtil beboerne i Øster Hornum i 1887 ansøgte om at få ham til sognet, hvor embedet havde været vacant siden Riis fratrådte. Pastor Gade blev i september 1897 suspenderet og ved højesteretsdom i april måned 1898 fradømt kjole og krave samt retten til at udfør kirkelige handlinger i folkekirken, hvortil kom to års forbedringshusarbejde i Vridsløselille. Han blev dømt efter straffelovens 174 og 146. Efter udstået straf rejste han til USA, hvor han var musiklærer i Omaha og journalist i Blair, Nebraska, og præst ved en evangelisk-luthersk menighed, samt gårdejer i North Dakota. Han vendte senere hjem til Danmark, hvor han slog sig ned hos sin fraskilte kone, der drev en hattebutik i Kolding. Det blev Christian Frederik Vested, der fik til opgave at genoprette tilliden til præsteembedet i sognet. Han var student fra Sorø Akademi og blev i 1897 vikar i Gades embede indtil dommen over denne. Vested var fra Hurup i Østhimmerland og havde været kapellan i Skelund, da han kom hertil. Han var gift med Else Marie Jensen fra Sejlflod, der fødte ham fire børn, hvoraf de to døde som små. Pastor Vested fik gennemført en samlet udstykningsplan for en del præstegårdsjord, og mange huse i byen blev rejst på disse udstykninger. I 1912 fik sognet en filialkirke i Godthåb, der blev betjent af præsten i mange år, indtil den blev selvstændig i pastor Knudsens tid. I 1914 blev Vested forflyttet til Stenløse-Fangel på Fyn. Her blev han senere provst for Odense provsti. Paulus Toft Kiilerich var født i 1876 i Aulum, som søn af byens lærer. Efter studentereksamen forsøgte han sig først som landmand i Aulum på en meget karrig jord, blev så forstander på Galtrup Højskole og endelig fik han sin eksamen i 1911, blev så kapellan i Jetsmark-Hune indtil han i 1914 blev kaldet til Øster Hornum, hvor han var til sin pensionering i Han døde i Kiilerich var gift med Nielsine Marentine Jensen, en pige fra hjemsognet. Han skriver et sted, at han fik sit navn Paulus fordi han var forældrenes 13. barn! Hjemmet var udpræget grundtvigsk i et sogn, hvor også Indre Mission havde stærkt fat. Selv bekendte han sig hele livet som grundtvigianer. Som præst var Kiilerich mere optaget af Grundtvigs frihedssyn end af dennes dogmatik, og ud fra det levede han og prædikede. Han var ret impulsiv af natur og så lyst på tilværelsen. Præstegården i Øster Hornum drev han selv i samarbejde med en bestyrer. De ældre i sognet mindes ham med glæde. 7

8 Knud Erik Heinrik Knudsen var født i Lynderup i 1918, som søn af en gårdejer. Gift 1946 med Esther Marie Lund. Samme år kom han til Øster Hornum. Også han bekendte sig som grundtvigianer, men Knudsen søgte og fik forholdet til de Indre Missionske kredse opblødt. Knudsen var en afholdt præst, der havde ord for at være en god prædikant. Et udvalg af hans prædikener er efter hans død blevet udgivet. Som provst fik han den vanskelige opgave at føre den krævende Wagnersag. Efter at være blevet pensioneret i 1987 forblev han i byen til sin død i Lejf Bak var oprindelig kommis og kom forholdsvis sent i gang med studierne. Han tiltrådte i 1987, men familien faldt aldrig til i byen, hvorfor han i 1993 søgte forflyttelse til Nykøbing Mors. Poul Schmidt-Møller, født 1942, var oprindelig fra Horsens og kom hertil i 1993 fra Fyn, hvor han havde været provst. Han efterfulgte Lejf Bak og valgte i 2002 at gå på pension. Poul Schmidt- Møller blev i 1966 gift med Grethe, der nu arbejder som kordegn i Aalborg, hvor de har slået sig ned. Kristine Jersin, sognets første kvindelige præst. Født 28. juli Opvokset i præstegården i Sdr. Lem mellem Ringkøbing og Skjern. Datter af provst Niels Jørgen Jensen og Grethe Jensen. Student fra Ringkøbing Amtsgymnasium i Cand. teol. fra Århus Universitet i Gift med Kim Jersin, it-konsulent, siden To børn. Sognepræst i Øster Hornum siden

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Historiske gravminder på Øster Hornum Kirkegård

Historiske gravminder på Øster Hornum Kirkegård Historiske gravminder på Øster Hornum Kirkegård Aalborg historiske museum registrerede i 1994 en del bevaringsværdige gravminder på Øster Hornum Kirkegård. Gravminderne kan være bevaringsværdige af mange

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus.

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane Kirstine - gift med Hans Peder Steensen; Hun bliver idømt fængsel på

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Generation X Ane nr. 1262/1263

Generation X Ane nr. 1262/1263 Ane nr. Gregers Enevoldsen & Kirsten Hansdatter Lauge Jensen Oderup & - -datter 2524/2525 2526/2527 Enevold Gregersen Hemmeth & - Laugesdatter Dejbjerg 1262/1263 Kirsten Enevoldsdatter Dejbjerg 631 Ida

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby JP 44-1738 Jens Ipsen, Lumby Side 1 af 19 Side 2 af 19 Gård nr. 14 markeret med rødt Jens Ipsen blev født ca. 1738. FamilySearh angiver, at der i Allesø forekommer en Jep Jensen med 3 sønner, nemlig Jørgen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Pastor Gade og pastor Wested

Pastor Gade og pastor Wested Pastor Gade og pastor Wested Artiklen er skrevet af Poul Christensen 2005 og har samme år været bragt i Lokalhistorisk Arkivs medlemsblad Hanen. Om præster forventedes det, hvert fald tidligere, at de

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard 1612 1625 Klaus Jacobsen. 1610 skylder han noget af sin tiende, man siger at han er aldeles forarmet. I 1617 står han anført med gæld på 3 mark. Viet i Nordborg. Enkemand

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Slagtermester Svend Kristensen

Slagtermester Svend Kristensen Slagtermester Svend Kristensen Svend Kristensen blev hjemmefødt på Jørlunde overdrev d. 22 februar 1903 af forælderene Hans Peder Kristensen og hustru Karen Kristensen f. Johansen Barnedåben blev publiceret

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det.

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. JP 90-1720 Hans Madsen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1720 op 38 Hans Madsen døbt 20/5 Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. KB Lumby (Lunde/Odense)

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere