Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag"

Transkript

1 - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

2 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet et nyt cirkulære om bemærkninger til lovforslag og andre regeringsforslag. Som noget nyt skal alle ministerier udarbejde en beskrivelse af de erhvervsøkonomiske og de miljømæssige konsekvenser af forslag, som fremsættes efter 1. oktober 1993, hvis disse skønnes at have væsentlige erhvervsøkonomiske eller miljømæssige konsekvenser. Konsekvensvurderinger bør derudover ske i den udstrækning de administrative og datamæssige hensyn tillader det. Det er ressortministeriet, der er ansvarlig for at vurdere og begrunde, om forslaget har væsentlige erhvervsøkonomiske eller miljømæssige konsekvenser og for at udarbejde en eventuel konsekvensvurdering. Som baggrund for cirkulæret ligger betænkning nr fra Finansministeriet om "De erhvervsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af offentlig regulering". Den 23. juni 1993 afgav Folketingets Miljø- og planlæningsudvalg beretning over B 69 "Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af miljøindsatsen gennem etablering af en rullende miljøplanlægning og -prioritering (Det økologiske perspektiv)". Miljøministeriet giver i denne publikation råd om vurdering af de miljømæssige konsekvenser. Det er dog som nævnt det enkelte ministerium, der afgør om Miljøministeriet skal inddrages. Cirkulærets bestemmelser skal ses i lyset af den generelle tendens til at søge at integrere miljøhensynene i beslutningsprocesserne med henblik på at skabe en bæredygtig udvikling, i overensstemmelse med tankerne i Brundtlandrapporten, på RIO-konferencen om miljø og udvikling, i EF's 5. miljøhandlingsprogram og i forbindelse med UN-ECE's ESPOO-konventionen om grænseoverskridende forurening. Ønsket om miljøkonsekvensanalyser på niveauerne politik, plan og program er således internationalt. Senest har EF vedtaget en intern beslutning om at integrere miljøbeskyttelseskravene ved implementering af EF's politikker, herunder at foretage miljøkonsekvensanalyser. UN-ECE har udsendt en rapport fra en task-force, som indeholder en række anbefalinger om miljøkonsekvensvurderinger af politikker, planer og programmer, hvori anbefales offentlige høringer som led i miljøkonsekvensvurderinger, bl.a. for at sikre at lokale holdninger og ekspertise indgår i beslutningsprocessen. Statsministeriets cirkulære giver regering og Folketing mulighed for at vurdere de miljømæssige virkninger af forslag på linie med forslagets øvrige konsekvenser. Cirkulæret lægger dermed op til, at der efterhånden indføres en fast procedure for integration af miljøovervejelserne i beslutningsprocessen. Der bør således foregå en afvejning af de miljømæssige konsekvenser af forskellige måder at foretage den konkrete regulering på og overvejelser om behovet for eventuelle forebyggende og/eller afværgende foranstaltninger. Erfaringerne fra den hidtidige miljøpolitik viser, at det er billigere og lettere at forebygge negative miljøpåvirkninger, end det er at oprette skaderne efterfølgende. Samtidig vil en lang række påvirkninger være langvarige eller endog uoprettelige, så det ikke er muligt at reetablere en ønskværdig situation på kortere sigt. Ifølge cirkulæret skal miljøkonsekvensvurderingerne tilrettelægges på en sådan måde, at hensynet til en smidig lovgivningsproces fortsat varetages. For at lette processen har Miljøministeriet udarbejdet disse råd med tilhørende checklister. Checklisterne kan bruges til på en enkel måde at udskille de forslag, som kan have væsentlig miljømæssig betydning, og som derfor bør gøres til genstand for en egentlig vurdering af de miljømæssige effekter. 2. Indholdet i miljøkonsekvensvurderinger

3 En miljøkonsekvensvurdering omfatter en vurdering af, dels de positive og negative ændringer i forurening og sundhed, dels de mulige konsekvenser for ressourcer, natur- og kulturelementer. Der er gennem nogle år gennemført miljøkonsekvensvurderinger af projekter i forbindelse med fysisk planlægning og miljøbeskyttelse (f.eks. VVM-vurderinger). Der har ikke tidligere i Danmark været krav om miljøkonsekvensvurderinger af lovforslag mv, men der er alligevel gennemført en del analyser, som indeholder elementer af miljøkonsekvensvurderinger både indenfor Miljøministeriets område, f.eks. Vandmiljøplanen, og indenfor andre ministerier, f.eks. miljøhandlingsplanerne for energi, transport og landbrug. Der er derfor behov for at videreudvikle metoderne til miljøvurderinger. Miljøministeriet ser arbejdet med miljøvurderinger som en proces, hvor der i løbet af processen vil blive udviklet bedre data og bedre metoder. Metodeudviklingen er allerede i gang både i forhold til konkrete projekter og i forhold til mere generelle reguleringer, og Miljøministeriet har sat et internt udviklingsarbejde i gang. De miljøkonsekvensvurderinger, der gennemføres i de kommende år i de enkelte ministerier, vil være et vigtigt led i metodeudviklingen.som nævnt er ressortministerierne ifølge cirkulæret entydigt ansvarlige for at gennemføre miljøkonsekvensvurderingerne og for indholdet i disse. Selve analysen kan således udføres af ministeriet selv eller af et konsulentfirma. Miljøministeriets to forskningsinstitutioner, Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Geologiske Undersøgelse, har store datasamalinger og en kompetence, som kan udnyttes i forbindelse med miljøkonsekvensanalyser. 3. Hvilke miljøkonsekvenser bør beskrives I det følgende beskrives hvilke elementer, der kan indgå i en miljøkonsekvensvurdering. Cirkulæret nævner følgende områder i forbindelse med belysning af miljøkonsekvensvurderinger: - sundhed og sikkerhed, - flora og fauna, - jordbund, - vand, - luft, - klima og - landskab. I betænkningen om de erhvervs- og miljømæssige konsekvenser af offentlig regulering er foretaget en mere detaljeret beskrivelse af de miljøforhold, som den offentlige regulering kan have indvirkning på. Miljøministeriet anbefaler, at der ved vurdering af de enkelte emner i cirkulæret anlægges samme brede fortolkning som i betænkningen, dvs at der, hvis der er tale om væsentlige effekter, inkluderes en vurdering af effekterne for ressourcer og affaldsmængder, bygninger, fortidsminder og historiske monumenter og lignende, samt af konsekvenser for menneskers velfærd (fx. støjniveau). Aktiviteterne kan påvirke de enkelte miljøområder direkte eller indirekte, påvirkningen kan endvidere være positiv eller negativ. Endvidere vil miljøbelastningerne kunne spille sammen på en sådan måde, at virkningen på miljøtilstanden forstærkes. Af betænkningen fremgår endvidere, at der ved miljøkonsekvensanalyser skal tænkes på, at miljøbelastningen af den offentlige regulering kan påvirke forskellige geografiske niveauer: Det lokale miljø

4 Det lokale miljø omfatter alle de påvirkninger, der sker i umiddelbar nærhed af kilden til miljøpåvirkningen. Det vil bl.a. sige lokal forurening af luft, jord, vand og økosystemer, lokalt ressourceforbrug og affaldsdannelse samt støj, trængsel, påvirkning af landskab, det visuelle miljø og mangel på friarealer. Det regionale miljø Det regionale miljø omfatter typisk alle påvirkninger af stofstrømme i luft, jord, vand og økosystemer, større ændringer af naturarealer samt påvirkning af dyreliv og planter. Det regionale niveau kan omfatte både nationale og grænseoverskridende påvirkninger. Det globale miljø Det globale miljø omfatter påvirkninger, som spredes over hele kloden. Som eksempler kan nævnes klimaforandringer, nedbrydning af ozonlaget, ændringer af havstrømme og havmiljø, globale ressourcer (bl.a. fossile brændstoffer og metaller), globale naturressourcer (bl.a. regnskove og ørkendannelse) samt biodiversitet. I de fleste tilfælde vil miljømæssige konsekvenser af nationale regler især have betydning for det lokale og det regionale miljø. Hvad angår det globale miljø vil der i givet fald være tale om at beskrive Danmarks del af ansvaret for de internationale miljøproblemer. 4. Vurdering af, om der bør gennemføres miljøvurderinger Miljøministeriet anbefaler at bruge følgende metode, baseret på checklisten, til at vurdere, om der er behov for at gennemføre en egentlig miljøkonsekvensvurdering: -Det vurderes først ved hjælp af checklistens hovedområder (overskriftniveau), om forslaget vil have væsentlige miljøkonsekvenser eller om det er nødvendigt at undersøge konsekvenserne nærmere. Fører anvendelsen af skemaet til, at forslaget kan have væsentlige miljømæssige konsekvenser i forhold til et eller flere af spørgsmålene, eller til, at det bør undersøges nærmere, bør en egentlig miljøkonsekvensvurdering gennemføres. Vurderes forslaget kun at have mindre betydende eller ubetydelige miljøkonsekvenser, skal der ikke laves en miljøkonsekvensvurdering. Hvis forslaget har mange miljøkonsekvenser, som hver for sig er mindre betydende, kan der dog godt samlet være tale om væsentlige miljøkonsekvenser, som bør vurderes. Det vil sige: -Hvis der ikke efter ressortministeriets opfattelse skønnes at være væsentlige miljømæssige konsekvenser, skal det anføres i forslagets bemærkninger. -For de forslag, hvor konsekvenserne er væsentlige eller hvor det bør undersøges nærmere, må det vurderes, på hvilke områder, der bør gennemføres en miljømæssig vurdering. Det kan ske ved hjælp af checklistens underpunkter. -Til sidst bør selve miljøkonsekvensvurderingen gennemføres på de konkrete områder, hvor checklisten har vist, at konsekvenserne er væsentlige eller hvor det bør undersøges nærmere. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at foretage en overordnet beskrivelse af, hvornår en miljøkonsekvens er væsentlig ud fra effekten på miljøet. Det afhænger af en række individuelle forhold, som bør vurderes: -Påvirker forslaget mulighederne for at sikre en bæredygtig udvikling eller forebyggelse af miljøgener. -Er der fastlagt nogle overordnede retningslinier for de pågældende påvirkninger, som miljøkonsekvenserne er i strid med eller gør vanskelige at opfylde, f.eks. mål for de samlede udledninger til

5 vand eller luft, målsætninger for miljøkvaliteten, støjgrænser eller bevarelse af et alsidigt dyreog planteliv. -Er den pågældende påvirkning særlig risikobetonet, farlig eller uoprettelig, f.eks. udledning af tungmetaller. -Vil den pågældende påvirkning omfatte større geografiske områder eller medføre særligt gennemgribende ændringer i den økologiske eller landskabelige struktur eller i bybilledet i lokale områder. -Er det område, som berøres, særligt sårbart eller følsomt, f.eks. områder som er kystzone, levested for sjældne dyr eller planter eller af særlig rekreativ værdi. Det er Miljøministeriets forventning, at der med tiden i forbindelse med gennemførelsen af konkrete miljøkonsekvensvurderinger og udvikling af data- og metodegrundlaget samtidig er muligt mere præcist at fastlægge, hvilke miljøkonsekvenser, der bør betegnes som væsentlige. Checkliste til brug for stillingtagen til miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag.

6 Titel: Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeiets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Udarbejdet af: Miljø- og Energiministeriet Papir: 200/100 g Cyclus, 100% genbrugspapir Tryk: Jespersen offset ApS København Oplag: 600 eksemplarer, 1. oplag 800 eksemplarer, 2. oplag 600 eksemplarer, 3. oplag eksemplarer, 4. oplag Henvendelse vedrørende publikationen: Miljø- og Energiministeriet Departementet Landsplanafdelingen 5. kontor Højbro Plads København K. Telefon Publikationen kan citeres med kildeangivelse Februar 1995

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Miljøindsatsen - før, under og efter Auken

Miljøindsatsen - før, under og efter Auken Miljøindsatsen - før, under og efter Auken Oktober 25 Karl Vogt-Nielsen Det var fra starten regeringens mening, at vi skulle have styr på Aukens overforbrug på miljøområdet. Derfor er det fornuftigt, at

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats 2010 Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1305421 Dok. Nr.: 1528936 Dato: 22. september 2014 Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling 92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Hermed fremsendes 92-gruppens kommentarer til regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling "Udvikling med omtanke

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere